Załącznik Nr 5-B do siwz PROJEKT UMOWA NR...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 5-B do siwz PROJEKT UMOWA NR..."

Transkrypt

1 PROJEKT UMOWA NR... Załącznik Nr 5-B do siwz Zawarta w Bielsku-Białej w dniu roku pomiędzy: Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała Al. Armii Krajowej 101 reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez: zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanymi dalej Stronami. 1. Podstawę zawarcia niniejszej Umowy zwanej dalej Umową, stanowi udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usług serwisu nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym InfoMedica/AMMS firmy Asseco Poland S.A. eksploatowanym w jednostkach organizacyjnych Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej (zwanym dalej: Oprogramowanie Aplikacyjne ), obejmującym moduły wymienione w Załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy (wymienionych w siwz w Rozdziale V ust. 2), w zakresie wskazanym w 3 niniejszej Umowy. 2. Przedmiot niniejszej Umowy będzie realizowany zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą. 3. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w niżej wymienionych terminach: 1) W zakresie modułów w obrębie części administracyjnej (wymienionych w siwz w Rozdziale V ust. 2 pkt. 1) przez okres 10 miesięcy tj. w terminie od dnia... roku do dnia... roku; 2) W zakresie modułów w obrębie części medyczno-zarządczej (wymienionych w siwz w Rozdziale V ust. 2 pkt. 2) przez okres 9 miesięcy tj. w terminie od dnia... roku do dnia... roku. 4. Wykonawca zobowiązuje się przez czas trwania niniejszej umowy do stałego utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać zasad BHP p/pożarowych, oraz zasad środowiskowych, które określa Załącznik Nr 7 do niniejszej umowy W zakresie świadczenia usług, o których mowa w 2 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca zapewnia: 1) zainstalowania i wdrożenia wersji Oprogramowania Aplikacyjnego otrzymanych w ramach świadczeń z tytułu nadzoru autorskiego (w tym w szczególnych przypadkach dodatkowe szkolenie użytkowników) objętego niniejszą umową; 2) podjęcia starań w celu usunięcia awarii Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą umową, powstałej z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych; 3) bieżącego optymalizowania konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego, uwzględniające potrzeby Zamawiającego; 1

2 4) pomocy w awaryjnym odtwarzaniu, na wniosek Zamawiającego, stanu Oprogramowania Aplikacyjnego i zgromadzonych danych archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych przez Zamawiającego na odpowiednich nośnikach danych; 5) pomocy w przygotowaniu danych przekazywanych przez Zamawiającego do jednostek nadrzędnych i współpracujących (np. do Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydziału Zdrowia odpowiedniego Urzędu, banków itp.) w formie elektronicznej (np. dyskietki, łącza telekomunikacyjne itp); 6) doradztwa w zakresie rozbudowy środków informatycznych, dokonywanie ponownych instalacji Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową w przypadkach rozbudowy infrastruktury informatycznej Zamawiającego; 7) korzystania z konsultacji telefonicznych; 8) prowadzenia rejestru kontaktów z Zamawiającym, obejmującego wizyty serwisowe i wykonane czynności, w tym zmiany konfiguracji oprogramowania; 9) wykonywanie wstępnej analizy zgłoszeń, które Zamawiający zamierza zarejestrować na witrynie Centralnego HelpDesku Wykonawcy, sprawdzanie ich zasadności, kompletności i prawidłowej kwalifikacji. 2. Świadczenie usług serwisu, o których mowa w ust. 1 świadczone będą przez Wykonawcę w dni robocze tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do Świadczenie usług serwisu, o których mowa w ust. 1, w zakresie modułów w obrębie części administracyjnej (wymienionych w siwz w Rozdziale V ust. 2 pkt. 1), świadczone będą przez Wykonawcę w zakresie nieprzekraczającym 12 godzin miesięcznie. Limit przysługuje wyłącznie na dany miesiąc kalendarzowy. O wyczerpaniu limitu Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo informować Zamawiającego. Limit, o którym mowa powyżej, obejmuje całość prac wykonanych przez Wykonawcę dla realizacji danego zagadnienia, w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie Wykonawcy. 4. Świadczenie usług serwisu, o których mowa w ust. 1, w zakresie modułów w obrębie części medyczno-zarządczej (wymienionych w siwz w Rozdziale V ust. 2 pkt. 2), świadczone będą przez Wykonawcę w zakresie nielimitowanej ilości godzin miesięcznie W zakresie świadczenia usług, o których mowa w 3 niniejszej Umowy, Zamawiający zapewnia: 1) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację całości niniejszej Umowy, dane tej osoby zostały wskazane w Załączniku Nr 4 do niniejszej umowy (Informacje o Zamawiającym) oraz powiadomienia Wykonawcy o każdej zmianie tej osoby (w formie pisemnej lub elektronicznej); 2) wykonywania niezwłocznie czynności zaleconych przez Wykonawcę, w szczególności czynności związanych z bezpieczeństwem pracy systemu i bezpieczeństwem danych gromadzonych w systemie; 3) powstrzymania się od samodzielnego lub przy udziale osób trzecich dokonywania jakichkolwiek zmian w konfiguracji oprogramowania (zgodnie z art. 74 ust. 4 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) objętego niniejszą Umową, w tym Zamawiający zobowiązuje się nie dokonywać bez uprzedniej zgody producenta Oprogramowania Aplikacyjnego, modyfikacji zawartości baz danych Oprogramowania Aplikacyjnego; 4) dostarczenia na wniosek Wykonawcy, wskazanych fragmentów lub całości baz danych Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku uzasadnionej potrzeby ich użycia do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy poza siedzibą Zamawiającego przy zachowaniu poniższej procedury: a) Uprawiony pracownik Zamawiającego przekaże bazę danych Wykonawcy poprzez jej skopiowanie na serwer SFTP o adresie., w pliku archiwum (np. w formacie zip) zabezpieczonym hasłem (minimum 12 znakowym, uwzględniającym minimum 2 znaki specjalne i minimum 2 cyfry). Hasło do pliku archiwum zawierającego bazę danych będzie przekazywane SMS'em osobie ze Strony Wykonawcy, która wnioskowała o udostępnienie bazy danych. Zaszyfrowany plik archiwum z bazą danych 2

3 będzie skopiowany przez pracownika Zamawiającego do katalogu domowego Zamawiającego na wskazanym wyżej serwerze SFTP, skąd będzie go mógł pobrać pracownik Wykonawcy, wnioskujący o udostępnienie bazy danych. b) Listę osób mogących wnioskować o udostępnienie bazy danych ze Strony Wykonawcy, przy użyciu indywidualnego konta na serwerze SFTP, o którym mowa w lit. a) (wraz z adresem oraz numerem telefonu komórkowego), zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy; c) Listę osób mogących udostępniać bazę danych ze Strony Zamawiającego, przy użyciu indywidualnego konta na serwerze SFTP, o którym mowa w lit. a) oraz lit. b), (wraz z adresem i numerem telefonu komórkowego), zawiera Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy; d) Dostęp do serwerów SFTP wymaga uwierzytelnienia identyfikatorem i hasłem. Każdy użytkownik zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, chcący skorzystać z zasobów serwera i mając do tego uprawnienie wynikające ze wskazania go w Załączniku odpowiednio Nr 2 i Nr 4 do niniejszej Umowy, będzie zobowiązany do posiadania własnego identyfikatora. 5) delegowania i upoważnienia pracowników do współpracy z Wykonawcą w zakresie potrzebnym do świadczenia usług określonych niniejszą umową; 6) zapewnienia, aby Oprogramowanie Aplikacyjne, zainstalowane u Zamawiającego, wymienione w Załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy było używane wyłącznie przez użytkowników upoważnionych przez Zamawiającego do korzystania z ww. oprogramowania zgodnie z dokumentacją i instrukcjami producenta Oprogramowania; 7) dokonywania zgłoszeń ewentualnych błędów zgodnie z niniejszą Umową oraz dostarczania Wykonawcy rzetelnych i wyczerpujących informacji o stanie Oprogramowania Aplikacyjnego i o zamiarach wprowadzenia zmian w działalności Zamawiającego (z odpowiednim wyprzedzeniem) oraz materiałów potrzebnych do wykonania usług w zakresie niniejszej umowy; 8) przekazywania na bieżąco Wykonawcy wszystkich przepisów i regulaminów obowiązujących u Zamawiającego, które mogą mieć zastosowanie w realizacji niniejszej Umowy, w tym obowiązujących wykładni prawnych lub wskazówek jednostek nadrzędnych (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Samorządowy Wydział Zdrowia, Organ Założycielski, inne); 9) zapewnienia Wykonawcy możliwości stałego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego objętego zakresem świadczenia usług, o których mowa w 2 ust. 1 niniejszej Umowy, w tym pracy w godzinach popołudniowych i wieczornych, a także zapewnienia obecności w tym czasie, upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego; 10) udostępnienia Wykonawcy sprzętu komputerowego i Oprogramowania Aplikacyjnego Zamawiającego lub oprogramowania osób trzecich w zakresie potrzebnym do świadczenia usług określonych w 2 ust. 1 niniejszej umowy; 11) zapewnienia pracownikom Wykonawcy warunków do świadczenia usług określonych w 2 ust. 1 niniejszej umowy, z uwzględnieniem obowiązujących u siebie przepisów BHP; 12) zapewnienia zdalnego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego objętego usługami określonymi w 2 ust. 1 niniejszej umowy, o ile to będzie konieczne. 2. Jeśli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązków wymienionych w ust. 1, okoliczność ta traktowana będzie jako zwłoka Zamawiającego, a Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za dotrzymanie terminów przewidzianych Umową, przy czym postanowienie to nie ma zastosowania w zakresie 4 ust. 1 pkt. 8 niniejszej umowy. Wykonawca ma obowiązek zapoznawania się z obowiązującymi przepisami prawa oraz wskazówkami NFZ i innymi dostępnymi powszechnie np. na odpowiednich stronach www. 3

4 5. 1. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko, używając własnych materiałów, maszyn i urządzeń, z najwyższą starannością, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania czynności objętych niniejszą umową. 2. Strony postanawiają, iż Wykonawca w razie zaistnienia potrzeby realizacji czynności określonych w umowie w siedzibie Zamawiającego, zobowiązuje się je wykonywać w sposób nie uniemożliwiający i nie utrudniający działalności leczniczej podejmowanej przez Zamawiającego. 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za: a) treść i integralność danych, otrzymywanych i przechowywanych przez Zamawiającego; b) jakiekolwiek szkody wynikłe z nieprawidłowego działania lub zaprzestania funkcjonowania oprogramowania związane z zawinionym nieprawidłowym korzystaniem z niego; c) korzystanie z oprogramowania przez osoby nieupoważnione; d) dokonywanie modyfikacji oprogramowania przez osoby inne niż upoważnione przez Wykonawcę; e) udostępnienie hasła lub jakichkolwiek innych informacji identyfikujących użytkownika; f) wadliwe działanie sieci telekomunikacyjnej; g) nieprawidłowe działanie lub brak działania oprogramowania osób trzecich, komunikującego się z oprogramowaniem; h) nieautoryzowaną ingerencję Zamawiającego lub osób trzecich w struktury baz danych oprogramowania; 4 Żadna ze Stron nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane będzie przyczynami niezależnymi od Strony, zwłaszcza takimi jak siła wyższa. 5 Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot umowy, co oznacza, że usunie na swój koszt i ryzyko wszelkie usterki oprogramowania wynikłe z jego wad lub wady, na następujących zasadach: 1) Termin gwarancji jakości rozpoczyna bieg od dnia wykonania danej usługi objętej niniejszą umową. 2) Zamawiający zgłaszać będzie wady będzie telefonicznie pod numerem telefonu:.., mailowo lub faksem na nr. 3) Wykonawca usunie wadę lub wady w terminie do 2 dwóch dni roboczych. 4) Z przebiegu usunięcia wady lub wad Strony sporządza protokół, w którym określą termin zgłoszenia wad lub wady, wadę, sposób jej usunięcia, termin jej usunięcia. 5) Postanowienie 8 Umowy stosuje się odpowiednio. 6. Strony nie wykluczają możliwości skorzystania zamawiającego z praw przysługujących mu z tytułu rękojmi Dla potrzeb niniejszej Umowy siła wyższa, o której mowa w 5 ust. 4 oznacza wydarzenia nieprzewidywalne oraz wydarzenia znajdujące się poza kontrolą Stron uniemożliwiające wykonywanie Umowy przez Strony. Takie wydarzenia mogą obejmować w szczególności wojny, rewolucje, powodzie, epidemie, strajki generalne, lokauty, pożary, wybuchy, trzęsienia ziemi i podobnie negatywne warunki pogodowe. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nie powołuje. 2. W przypadku wystąpienia siły wyższej, która będzie uniemożliwiać terminowe wykonanie obowiązków umownych, Strony uzgodnią na piśmie zakres działań, jakie będą podjęte w okresie działania zjawiska siły wyższej, a po jej ustąpieniu, określą na piśmie nowe terminy realizacji Umowy Za realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie, za cały okres obowiązywania niniejszej umowy, zgodne z ofertą Wykonawcy w 4

5 wysokości... PLN (słownie:... zł 00/100) brutto, zgodnie z kalkulacją cenową, stanowiącą Załącznik Nr 6 do niniejszej Umowy, w tym: 1) Za Świadczenie usług serwisu nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym InfoMedica/AMMS firmy Asseco Poland S.A., eksploatowanym w jednostkach organizacyjnych Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w obrębie części administracyjnej w wysokości... PLN (słownie:... zł 00/100) brutto; 2) Za Świadczenie usług serwisu nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym InfoMedica/AMMS firmy Asseco Poland S.A., eksploatowanym w jednostkach organizacyjnych Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w obrębie części medycznozarządczej w wysokości... PLN (słownie:... zł 00/100) brutto. Wynagrodzenie powyższe obejmuje wszelkie koszty i należności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatek od towarów i usług (VAT). 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt. 1) płatne będzie przelewem w okresach miesięcznych, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji usługi, w 10 równych częściach w wysokości... PLN brutto, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach VAT na podstawie faktury VAT, w terminie.. dni od daty wystawienia faktury VAT, przy czym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień obciążenia rachunku w banku Zamawiającego. Wykonawca zamieści na każdej z faktur numer niniejszej umowy. 3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt. 2) płatne będzie przelewem w okresach miesięcznych, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji usługi, w 9 równych częściach w wysokości... PLN brutto, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach VAT na podstawie faktury VAT, w terminie.. dni od daty wystawienia faktury VAT, przy czym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień obciążenia rachunku w banku Zamawiającego. Wykonawca zamieści na każdej z faktur numer niniejszej umowy Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu określonego w niniejszej umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,3% wartości przedmiotu zamówienia za każdy stwierdzony przypadek zwłoki w wykonaniu usług określonych w 3 niniejszej umowy. 2) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie drugiego kontrahenta w wysokości 6% wartości przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień 11. ust. 1. lit. a). 2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie należności. 3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych. 4. Za wartość przedmiotu zamówienia, o której mowa w ust. 1 przyjmuje się cenę oferty W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę tych obowiązków, Zamawiający, będący Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (j. t. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.). powierza Wykonawcy przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Zamawiającego przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie określonym szczegółowo w dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego (umieszczonej w wersji elektronicznej na serwerze ftp: dwftp.gliwice.asseco.pl), jednak wyłącznie w zakresie ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu przekraczających zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego. 5

6 2. Dostęp Wykonawcy do danych osobowych odbywa się z zastrzeżeniem dopełnienia przez Zamawiającego wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024). 3. Wykonawca oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 4. Zamawiający oświadcza, że przetwarza powierzone dane osobowe na podstawie art. 27 ust. 2 pkt. 7 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (j. t. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.) Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania i nie udostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim, jakichkolwiek danych o przedsiębiorstwach, transakcjach i klientach Stron, jak również: 1) informacji i danych dotyczących podejmowanych przez jedną ze Stron czynności w toku realizacji niniejszej Umowy; 2) informacji i danych stanowiących tajemnicę Stron w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. 153, poz. 1503); 3) innych informacji prawnie chronionych; które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją niniejszej Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz, albo gdy przekazanie następuje na rzecz podwykonawcy, który będzie realizował zobowiązania Zamawiającego. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa. 2. Każdej ze Stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, o których mowa w niniejszym paragrafie członkom swoich władz, podwykonawcom i pracownikom oraz członkom władz, podwykonawcom i pracownikom podmiotów powiązanych lub zależnych, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań i obowiązków na podstawie Umowy, przy czym Strona przekazująca takie informacje wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby zasad poufności opisanych w niniejszym rozdziale. 3. Wykonawca zobowiąże pisemnie pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy do zachowania tajemnicy, przez podpisanie zobowiązań według wzoru określonego w Załącznik Nr 5 do niniejszej Umowy. 4. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia poufności udostępnionej dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego, z wyłączeniem dokumentacji zewnętrznych interfejsów wymiany danych. 5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają obowiązków Zamawiającego wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej Zamawiający może odstąpić od umowy: a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 6

7 wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art. 145 ust. 2 prawa zamówień publicznych. b) w przypadku powtarzającego się naruszenia postanowień niniejszej Umowy z zastrzeżeniem, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami. Umowa lub jej część ulega rozwiązaniu w dniu doręczenia drugiej stronie pisma informującego o odstąpieniu wraz z uzasadnieniem. 2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają praw stron do odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w przepisach prawa Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach: 1) przejścia praw lub obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na następców prawnych, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, który wymaga akceptacji Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień umowy, 2) zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy) Wykonawcy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, który wymaga akceptacji Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień umowy, 3) nastąpi zmiana stawki podatku VAT w odniesieniu do usług przewidzianych niniejszą umową, zmiana wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, 4) Wykonawca uprawniony jest w każdym czasie, do wykonywania usługi po obniżonej cenie, za pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. 13. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na osoby trzecie, wymaga dla swej skuteczności pisemnej zgody podmiotu tworzącego, tj. Województwa Śląskiego, udzielonej w trybie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 618). 14. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 2) oferta Wykonawcy z dnia.. na świadczenie usług nadzoru autorskiego i serwisu nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym InfoMedica/AMMS firmy Asseco Poland S.A. eksploatowanym w jednostkach organizacyjnych Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, 3) zawiadomienie o wyborze oferty, 4) Załączniki od Nr 1 do Nr Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych. 16. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 7

8 17. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 8

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839,

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839, Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu..

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, posiadającym NIP 8961003245, REGON 000514377, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy:

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Umowa nr _/2014 na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 3D do SIWZ Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... PREAMBUŁA

UMOWA nr... PREAMBUŁA UMOWA nr... Zakup i dostawa 370 szt. nośników pamięci (pendrive) szyfrowanych dla PSE SA zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką Akcyjną, używającą

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/80/2013 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-30/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy na przygotowanie ofert inwestycyjnych (tereny oraz hale przemysłowe), pozyskanych z terenu województwa lubelskiego, w ramach projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY zawarta w Gdyni dnia... 2014r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 31-002 ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , z siedzibą w..., NIP:.-..-..-.. (dalej zwaną: Zleceniobiorcą). Oświadczenia stron. 2 Przedmiot umowy.

UMOWA. , z siedzibą w..., NIP:.-..-..-.. (dalej zwaną: Zleceniobiorcą). Oświadczenia stron. 2 Przedmiot umowy. UMOWA Zawarta w dniu..2012 r. w Warszawie pomiędzy: Skarb Państwa - Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z siedzibą w Warszawie przy Skwerze ks. Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski 9, 01-015 warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo