Bóg siê rodzi, moc truchleje... ROZWI ZUJ CA WÊZ Y YCIOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bóg siê rodzi, moc truchleje... ROZWI ZUJ CA WÊZ Y YCIOWE"

Transkrypt

1 Nr () Str. 1 NR () (ROK XVIII) KLASZTOR KARMELITÓW BOSYCH w PRZEMYŒLU GRUDZIEÑ R. NIEPOKALANA MARYJA ROZWI ZUJ CA WÊZ Y YCIOWE Tak o pp. Franciszku i jego umi³owaniu Maryi pisze jego rodzona siostra Maria Elena: Jest oddany Maryi. Ka dego roku odwiedza³ nasze narodowe [argentyñskie] sanktuarium MB w Lujan. Jednak s¹dzê, e wizerunek Matki Bo ej, który najbardziej pozosta³ w jego sercu i który wywar³ wp³yw na jego pos³ugê i maryjn¹ pobo noœæ, to obraz Santa Maria Desatadora de Nudos [MB Rozwi¹zuj¹cej Wêz³y]. Ten obraz doskonale odzwierciedla mi³oœæ Maryi do ka dego z nas; Maryi, która daje nadzieje i rozwi¹zuje wszelkie problemy cz³owieka, zarówno te duchowe, jak i materialne. Ojciec Œwiêty Jorge Mario Bergoglio w latach pe³ni³ funkcjê prowincja³a jezuitów w Argentynie. W tym okresie kilkakrotnie przebywa³ w Niemczech w celach naukowych. Podczas jednej z wizyt w bawarskim Augsburgu zachwyci³ siê barokowym obrazem Matki Bo ej, znajduj¹cym siê w koœciele œw. Piotra. W r. wróci³ tam, aby zabraæ do Argentyny zamówion¹ kopiê tego wizerunku. Od grudnia r. znajduje siê w Buenos Aires w parafii œw. Józefa Cieœli i obecnie jest jednym z popularniejszych sanktuariów maryjnych Argentyny. Autorem obrazu jest Johann Georg Smithson ( 1), który namalowa³ go na zlecenie ks. Hieronima Ambro ego Langenmantela kanonika koœcio³a œw. Piotra w Augsburgu. A by³o to wotum dziêkczynne za ocalenie przez Maryjê ma³ eñstwa jego dziadków, bêd¹ce na krawêdzi rozpadu. Modlitwa wstawiennicza wielu osób w tym przyjaciela rodziny o. Jakuba Rema, jezuity obrazu widnieje Maryja, jakby zawieszona miêdzy o treœci: W akcie pobo noœci przynoszê Ci, Matko, tych oto niebem a ziemi¹, jaœniej¹ca, nios¹ca pomoc rodzinie, dwoje ma³ onków, po³¹czonych sakramentalnym wêz³em Poœredniczka miêdzy Synem Bo ym a Niepokalana Niewiasta Apokaliptyczna obleczona w s³oñce, ma³ eñskim, proszê Ciê o rozwi¹zanie wszystkich yciowych wêz³ów, które s¹ przeszkod¹ dla mi³oœci i jednoœci w koronie z gwiazd dwunastu ma ksiê yc u stóp i g³owê wê a, któr¹ depcze wolna od grzechu. ma³ onków, abyœ Ty sama je rozwi¹za³a. Malarz zaznajomiony z t¹ rodzinn¹ histori¹ w taki w³aœnie sposób Towarzyszy Jej nad g³ow¹ Duch œw. w postaci go³êbicy wyrazi³ pêdzlem ow¹ modlitewn¹ ideê: Poœrodku dokoñczenie na str. Bóg siê rodzi, moc truchleje... 1,,,, 1,1,,,,1,,,,,,, 1,, 1, 1,, 1,1, 1,,,,,, 1, 1,,,,1,,,,1,,,,, 1, 1,,,, 1,,,1,,,, 1,,,,,,

2 Str. DROGA WIARY MARYI O. ZENON CHOMA OCD N iemal wszystkie wiadomoœci o Maryi pochodz¹ z Ewangelii, tam natomiast opisane s¹ wydarzenia zbawcze, ma³o zaœ jest informacji, dziêki którym moglibyœmy bli ej poznaæ wczesne ycie Maryi. Tradycja podaje, e Jej rodzicami byli Joachim i Anna, mieszkali oni w Nazarecie, ma³ej miejscowoœci w Galilei, lecz poza imionami rodziców Maryi nie posiadamy innych danych o Jej yciu. Natomiast wyobra enie o mieszkañcach Nazaretu jest pe³ne prostoty i zwyczajnoœci, w podobny te sposób wyobra ano sobie te lata Maryi, o których Ewangelie milcz¹. Kluczowym momentem na drodze wiary Maryi by³o zwiastowanie, lecz droga Jej wiary zaczê³a siê znacznie wczeœniej. Z pewnoœci¹ by³a przygotowywana przez œrodowisko i praktykê wiary w domu rodzinnym. Wiara musi byæ o ywiona w³asnym doœwiadczeniem Boga. Do tego momentu pozostaje ona przekazem pobo nych informacji, zbiorem wiadomoœci o duchowym charakterze. W ycie Maryi Bóg wkroczy³ w nadzwyczajny sposób, poniewa i zamys³y wobec Niej siêga³y daleko poza Jej w³asn¹ historiê. Plan Ojca, który bêdzie siê stopniowo ods³ania³, wymaga³ od Maryi szczególnej ³aski wiary. W tym momencie mo na dopowiedzieæ, e sam Bóg przygotowywa³ Maryjê do takiej ³aski wiary przez uchronienie Jej od grzechu pierworodnego. Czym e jest ta ³aska wiary? Jest ona przyjêciem S³owa w sensie G³os S³owa ywego Jeœli po ¹dasz m¹droœci, zachowuj przykazania, a Pan ciê ni¹ obdarzy. M¹droœæ Syracha 1,. pozytywnym. W ten sposób zwiastowanie za³amuje bieg historii zbawienia, czas siê dope³ni³, œw. Pawe³ okreœla ten moment pe³ni¹ czasu, Bóg wypowiedzia³ ostatnie s³owo, w którym zawar³ wszystko. Teraz nasta³a nowa rzeczywistoœæ, teraz jest czas zbawienia. Uniwersalny plan Boga realizuje siê poprzez jednostkow¹ historiê ycia Maryi. Ona odpowiedzia³a Bogu tak. Zwróæmy uwagê na fakt, e wiara rodzi siê zawsze w konfrontacji ze S³owem Boga, które jest jak¹œ form¹ Jego epifanii, st¹d œw. Pawe³ napisa³, i wiara rodzi siê ze s³uchania S³owa Bo ego. Maryja us³ysza³a owo s³owo z ust archanio- ³a. Jest to ten moment, w którym wiara o ywiona zostaje w³asnym doœwiadczeniem Boga. Zwiastowanie by³o namacalnym i rzeczywistym przyjêciem S³owa, które wed³ug zapowiedzi stanie siê cia³em. Maryja pocznie z Ducha Œwiêtego i narodzi dzieciê, które jest Synem Bo ym. Takich tajemnic nie sposób obj¹æ ludzkim rozumem. Wiara Maryi stanie siê nie tylko Jej w³asn¹ wiar¹, lecz wzorem dla wszystkich uczniów Pañskich. Pisz¹c o Maryi Sobór Watykañski II sformu³owa³ piêkne zdanie, nazywaj¹c J¹ pierwsz¹ z wierz¹cych. B³ogos³awiona Dziewica z racji daru i roli Boskiego macierzyñstwa, dziêki czemu jednoczy siê z Synem Odkupicielem, i z racji swoich szczególnych ³ask i darów zwi¹zana jest g³êboko tak e z Koœcio- ³em: Bo a Rodzicielka jest, jak uczy³ Nr () ju œw. Ambro y, pierwowzorem Koœcio³a, w porz¹dku wiary (LG ). Jak wiêc wspomnia³em we wstêpie zwiastowanie by³o kluczowym momentem nie tylko na drodze wiary Maryi, lecz tak e na drodze wiary przechodz¹cej ze Starego Przymierza a odnajduj¹cej siê w Nowym Przymierzu z now¹ jakoœci¹. Jest to teraz wiara Nowego Ludu, stwarza ona bowiem nowego cz³owieka w Chrystusie Jezusie. Od pocz¹tku, co widaæ, wiara Koœcio³a jest œciœle z³¹czona z wiar¹ Maryi. Ka de kolejne zbawcze wydarzenie, w którym pojawia siê Maryja, a które opisuj¹ Ewangelie, jest prze yciem Jej wiary, lecz tak e wydarzeniem kszta³tuj¹cym wiarê ca³ego Koœcio³a. To, co by³o zapowiedziane przez archanio³a, co póÿniej zaœ realizowa³o siê z czasem stawa³o siê treœci¹ nowej wiary, mo emy powiedzieæ, e by³o egzaminem wiary dla tej B³ogos³awionej Wybranki Boga. I tak kolejno narodzenie Jezusa, ofiarowanie, znalezienie w œwi¹tyni wymaga³o wci¹ wiêkszej wiary i g³êbokiego zaufania, e w tak niegodnych warunkach, w tak niezwyk³ych okolicznoœciach realizuje siê plan Ojca. Wiara ta wzbudza³a w Maryi du o szacunku i respektu wobec zamierzeñ Opatrznoœci, z drugiej strony trudno sobie wyobraziæ, ile rodzi³a wewnêtrznych rozterek i zmagañ, oraz uczuæ temu towarzysz¹cych. W wierze Maryja odkrywa wolê Boga wobec siebie samej, dokona³o siê to co prawda w zwiastowaniu, lecz poprzez póÿniejsze okolicznoœci i wydarzenia jeszcze bardziej siê ukonkretni. Zwróæmy uwagê na trzy takie wydarzenia podkreœlaj¹ce trzy aspekty roli Maryi wynikaj¹ce z wiary. To, co je ³¹czy to dar Bo- ego macierzyñstwa. Pierwszym wydarzeniem jest ukazanie Maryi jako s³uchaj¹cej s³owa i wype³niaj¹cej je ( k,-1). Czytaj¹c tê scenê wydaje siê, e Jezus odtr¹ci³ w³asn¹ matkê. Dla Maryi by³a to chwila oczyszczenia wiary, mo e przypomnienia sobie o tym, e sta³a siê Bo ¹ Rodzicielk¹ przez przyjêcie S³owa, i e nadal ma tego S³owa s³uchaæ i wype³niaæ je. Nie dlatego, e Maryja nie wype³nia Bo ych przykazañ, Jezus chce powiedzieæ, e przynale noœæ do Boga nie bierze dokoñczenie na str.,,,, 1,1,,,,1,,,,,,, 1,, 1, 1,, 1,1, 1,,,,,, 1, 1,,,,,1,,,,1,,,,, 1, 1,,,, 1,,,1,,,, 1,,,,,,

3 Nr () wiersz Str. GRUDZIEÑ 1 DODATEK DLA DZIECI EDYTA JURKIEWICZ-PILSKA KOLÊDOWAÆ MA EMU Œpij Dziecino, zmru oczêta, Ju nad lasem Ksiê yc lœni. Ja o Tobie wci¹ pamiêtam, Wiêc kolêdê nucê Ci: eœ opuœci³ piêkne niebo, Gdzie Cherubów p³ynie œpiew, Mi³oœæ Ojca od wiek wieków W nasze ludzkie wnosisz dnie. Kolêduje kraj nasz ca³y: Œpij Dziecino Bo a, œpij, Naród pe³ny szczêœcia, chwa³y, Dziœ tryumfu œwiêci dzieñ. Kolêda Polska taki jest tytu³ pieœni Bo onarodzeniowej, której tekst obok w ca³oœci zacytowaliœmy powsta³a z okazji wyboru Kardyna³a Karola Wojty³y na stolicê Piotrow¹ X roku. Dobrze by³oby, gdyby siê upowszechni³a i wesz³a do popularnych œpiewników zawieraj¹cych kolêdy. Postarajmy siê, aby ta piêkna kolêda zabrzmia³a w naszych domach i Koœcio³ach, ku radoœci naszych serc i na chwa³ê Bo ej Dzieciny. By³oby to o tyle mi³e i wskazane z racji maj¹cej nast¹piæ w przysz³ym roku kwietnia kanonizacji S³ugi Bo ego, B³ogos³awionego Jana Paw³a II. Aby mo na by³o zrealizowaæ ten zamiar jeszcze w tym roku, na to Bo e Narodzenie, umieszczamy nie tylko tekst, ale i nuty. K OLÊDA POLSKA (z okazji wyboru Papie a Polaka) S³owa i melodia Micha³ Winiarz Tak nam trzeba Twej mi³oœci I wejrzenia Twoich ócz. Œwiat dziœ pe³en nieprawoœci Szuka wiecznych jasnych zórz. Rozpal mi³oœæ, pomnó wiarê, Tak nam dzisiaj tego brak, Byœmy czynem swym ofiarnym Swej mi³oœci dali znak. Kolêduje Naród polski zgodnym chórem W swej kolêdzie niesie dar, Do Betlejem blaskiem swoim Jasnej Góry strze e skarb. Czêstochowskie bij¹ dzwony, Kraków z Rzymem nuci pieœñ; Naród polski wdziêcznym pieniem Swej Królowej g³osi czeœæ. Kolêduje,,,, 1,1,,,,1,,,,,,, 1,, 1, 1,, 1,1, 1,,,,,, 1, 1,,,,1,,,,1,,,,, 1, 1,,,, 1,,,1,,,, 1,,,,,,

4 s wiersz Str. Z CYKLU: O. DR SZCZEPAN T. PRAŒKIEWICZ OCD MA O ZNANI ŒWIÊCI KARMELU () B. JAN DE PALAFLOX Y MENDOZA ZNANY HISZPAÑSKI BISKUP TEREZJANISTA Wdniu czerwca r., Biskup ten by³ zawsze pilnym uczniem œw. w Burgo de Osma w Hiszpanii zosta³ wyniesiony do chwa- bia³ jej doktrynê; wielekroæ pisma te cy- Teresy od Jezusa, czyta³ jej pisma i zg³ê- ³y o³tarzy Jan de Palafox y Mendoza, biskup tego miasta od Biskup Palafox y Mendoza utrzytowa³ i treœci¹ tych e pism y³. r. do œmierci, która nast¹pi³a w r.. Przed objêmywa³ bliski kontakt z zakonem ciem biskupstwa w Burgo de Osma, by³ on misyjnym biskupem diecezji Puebla de los Ángeles w Meksyku i broni³ tam praw i godnoœci tubylców. Nowego b³ogos³awionego w przemówieniu przed modlitw¹ Regina Coeli przywo³a³ tak e w Zagrzebiu papie Benedykt XVI, który pielgrzymowa³ wówczas do Chorwacji. Ojciec Œwiêty okreœli³ go jako œwietlan¹ postaæ biskupa w Meksyku i w Hiszpanii. Przypomnia³, e by³ on cz³owiekiem rozleg³ej kultury i g³êbokiej duchowoœci, wielkim reformatorem, niestrudzonym pasterzem Koœcio³a, obroñc¹ Indian. ZWI ZANY Z KARMELEM Zechciejmy zauwa yæ, e promotorem sprawy beatyfikacji œwiat³ego biskupa by³ Zakon Karmelitów Bosych i jego Postulacja Generalna wystêpowa³a oficjalnie wobec Stolicy Apostolskiej jako powód w procesie wyniesienia go na o³tarze. Nie sta³o siê to bez przyczyny. Jan de Palafox y Mendoza by³ bowiem wielkim propagatorem duchowoœci œw. Teresy od Jezusa i wydawc¹ jej listów. Podczas swoich studiów w Salamance nawiedza³ on grób œw. Teresy w Alba de Tormes pomiêdzy jej beatyfikacj¹ (1) i kanonizacj¹ (). By³ zapalonym czytelnikiem pism œw. Teresy od Jezusa. Jego pierwszy biograf, Antoni González de Rosende, w Ksiêdze ycia Palafoxa wydanej w r. napisa³: B³. Jan Palafox na obrazie ze œw. Teres¹ od Jezusa karmelitañskim, zarówno z mêsk¹ jak i z eñsk¹ jego ga³êzi¹. Zarówno w Puebla w Meksyku, jak i potem w Burgo de Osma w Hiszpanii, karmelitów bosych uczyni³ on swoimi spowiednikami i czêsto udawa³ siê na d³u sze pobyty, rekolekcje, dni modlitwy czy refleksji do le ¹cych na terenie jego diecezji klasztorów karmelitów bosych w Burgo de Osma i w Penaranda de Duero. Jego przywi¹zanie do zakonu by³o odwzajemniane przez wspó³czesnych mu i przez póÿniejszych karmelitów bosych. Karmel Terezjañski patronowa³ sprawie wprowadzenia procesu jego gloryfikacji w Koœciele oraz presti owemu wydaniu jego dzie³ w Madrycie w r. W wielu archiwach i bibliotekach hiszpañskich klasztorów karmelitañskich przechowywane s¹ nie tylko jego ksi¹ ki, obrazy i portrety, ale tak e autografy i inne pami¹tki. Nr () WYDAWCA LISTÓW ŒW. TERESY Podczas pe³nienia pos³ugi ordynariusza diecezji Burgo de Osma, b³. Jan Palafox, na proœbê przeora klasztoru karmelitów bosych w tym mieœcie podj¹³ siê opatrzenia komentarzem pierwszego wydania listów œw. Teresy od Jezusa, wybranych przez o. Dydaka od Ofiarowania, genera- ³a zakonu. Ksi¹ ka ujrza³a œwiat³o dzienne w Saragossie w r., w dwóch obszernych tomach. Jak s³usznie pisze o. Efrem J. Bielecki OCD, t³umacz listów œw. Teresy od Jezusa na jêzyk polski (Kraków ), przypisy i komentarze czcigodnego Jana Palafoxa zosta³y opracowane z mi³oœci¹ i kompetencj¹, stylem p³ynnym i napuszonym, bardzo przystaj¹cym do gustu barokowego tamtego czasu (s. ). Co wiêcej, publikacja odnios³a wielki sukces i jak podkreœla o. Efrem, listy w nastêpnych latach zosta³y wydane równie po francusku (Pary ) i po w³osku (Rzym ), a nastêpnie po angielsku (Londyn ). By³o te wiele reedycji w ka dym z tych jêzyków, tak, e mo na siê doliczyæ a wydañ listów œw. Teresy z komentarzem b³. Jana Palafoxa. Niechaj przypomnienie terezjañskiego oblicza tego biskupa, który jakkolwiek nie by³ karmelit¹, to jednak w swym yciu duchowym czerpa³ obficie z duchowoœci karmelitañskiej i propagowa³ pisma Reformatorki zakonu, inspiruje wszystkich yj¹cych duchowoœci¹ karmelitañsk¹ i terezjañsk¹ do d¹ enia do ewangelicznej doskona³oœci, by jako wprowadzeni do ziemi Karmelu spo ywali jej owoce i zasoby (por. Jer,). Wspomnienie liturgiczne b³. Jana de Palafox y Mendoza przypada paÿdziernika.,,,, 1,1,,,,1,,,,,,, 1,, 1, 1,, 1,1, 1,,,,,, 1, 1,,,,,1,,,,1,,,,, 1, 1,,,, 1,,,1,,,, 1,,,,,,

5 Nr () Str. NIEPOKALANA MARYJA... dokoñczenie ze str. 1 poniewa to dziêki Niemu Maryja staje siê Matk¹ Boga i pe³n¹ ³aski. Najœwiêtsz¹ Dziewicê otacza zastêp anio³ów, uznaj¹cych Jej królewsk¹ w³adzê. Us³uguj¹ Jej ze czci¹ i pos- ³uszeñstwem. Jeden z nich trzyma w rêku wst¹ kê, symbolizuj¹c¹ wstêgê naszego ycia, ca³¹ zamotan¹ w wêz³y ró nych rozmiarów to konsekwencje grzechów we wszystkich dziedzinach naszego ywota. Maryja bierze nasze ycie w swoje wspó³czuj¹ce rêce i rozwi¹zuje nimi wêz³y, jeden po drugim. Zasup³ana wstêga zmienia siê w now¹ wstêgê, woln¹ od wszystkich wêz³ów, które j¹ dot¹d pêta³y. Inny anio³ bierze tê wstêgê i patrz¹c na nas, wskazuje, co Maryja mo e zrobiæ przez swoje wstawiennictwo. W dolnej czêœci obrazu, pogr¹ onej w ciemnoœciach, widzimy anio³a, który prowadzi DROGA WIARY MARYI dokoñczenie ze str. siê z cia³a. Nastêpna scena z Ewangelii janowej opisuj¹ca wydarzenie z Kany Galilejskiej ukazuje Maryjê jako now¹ Niewiastê, w odniesieniu do pierwszej niewiasty Ewy (J,1-). Maryja rodz¹c Jezusa zapocz¹tkowa³a now¹ historiê zbawienia, teraz niejako rodzi Jezusa do rozpoczêcia dzia³alnoœci. Przejmuje inicjatywê podobnie jak Ewa, lecz ta inicjatywa poddana jest temu, co Maryja rozezna³a w wierze. I ostatnia scena, równie z Ewangelii wg œw. Jana ukazuje Maryjê stoj¹c¹ pod krzy em (J,-). Maryja bêd¹c matk¹ Chrystusa S³owa, które sta³o siê Cia³em, bêdzie odt¹d matk¹ Cia³a Chrystusowego, to znaczy matk¹ ca³ego Koœcio³a. W tych wydarzeniach ukonkretnia siê wola Boga wobec Maryi, lecz jak widaæ jest ona g³êboko zakorzeniona i wynika z pierwotnego ods³oniêcia tej woli w zwiastowaniu. Maryja jest Matk¹ S³owa. Wiarê Maryi najbardziej charakteryzuje wielokrotnie powtarzane w Ewangelii sformu³owanie: A Matka Jego chowa³a wiernie wszystkie te sprawy [s³owa] w swoim sercu. Jest to charakterystyczna i typowa postawa dla wiary ydowskiej. Pielêgnowaæ wiarê to pielêgnowaæ przymierze, pielêgnowaæ przymierze to mieæ s³owa Boga zawsze w swoim sercu. S³uchaj, Izraelu czytamy w ksiêdze Powtórzonego Prawa Niech pozostan¹ w twym sercu te s³owa (Pwt,-). Sformu³owanie, e Maryja zachowywa³a s³owa Boga oznaczaj¹, e je pielêgnowa³a, podtrzymywa³a, rozwa a³a, pozwala³a, aby ono do g³êbi przeniknê³o Jej duszê, jak miecz zapowiedziany przez Symeona. Maryja mia³aby z pewnoœci¹ powody do tego, aby s³owo st³umiæ, wyprzeæ ze œwiadomoœci, zgasiæ wraz z przykrymi uczuciami, uciec w pracê lub cz³owieka w kierunku koœcio³a wzniesionego na szczycie góry. To archanio³ Rafa³ towarzyszy Tobiaszowi, bohaterowi Starego Testamentu. Tobiasz ma poœlubiæ Sarê, która zmaga siê z wielkim problemem w swoim yciu wszyscy jej œwie o poœlubieni mê owie umieraj¹. Pragnie œmierci, jednak e dotkniêta ³ask¹ Bo ¹ Jemu zawierza swoje ycie i spotyka Tobiasza, który dziêki poœrednictwu archanio³a Rafa³a zostaje jej szczêœliwym mê em. Oto jak papie w ksi¹ ce Walka duchowa interpretuje teologiczne znaczenie namalowanych treœci: Jej [Maryi] d³onie maj¹ moc rozwik³aæ ka dy wêze³ yciowy pl¹tanina poddana próbom uporz¹dkowania przez kogokolwiek ni Maryja, zapêtla siê jeszcze bardziej. Co jednak sprawia, e wêze³ siê rozpl¹tuje? Dlaczego dokonuje tego Maryja? Wyjaœnia to œw. Ireneusz: <Wêze³ splatany przez niepos³uszeñstwo Ewy rozwi¹zany zosta³ przez pos³uszeñstwo Maryi; co zwi¹za³a przez niewiernoœæ dziewica Ewa, to Dziewica Maryja rozwi¹za³a przez wiarê>. Supe³ na nici ycia ludzi i narodów powsta³ z dwóch przyczyn: niepos³uszeñstwa i niedowiarstwa. Maryja rozwi¹zuje go w³aœnie dziêki swojemu pos³uszeñstwu i wierze. Wêze³ nie pochodzi z zewnêtrznych okolicznoœci zapl¹tujemy go sami. W taki czy inny sposób wszyscy uczestniczymy w tworzeniu tej gmatwaniny. Jednak nie tyle martwi¹ mnie same wêz³y, ile fakt, e czêsto sami próbujemy je rozwi¹zywaæ przy pomocy swoich w³asnych si³ i zdolnoœci. Czasami, gdy ów supe³ staje siê oczywistoœci¹, jest ju mocno zamotany, zaœ ci, którzy próbuj¹ rozwi¹zaæ go samodzielnie, nie radz¹ sobie, powiêkszaj¹c tylko pl¹taninê. Trzeba nam zatem jak najczêœciej siêgaæ po pomoc i wstawiennictwo Matki Bo ej, Niepokalanej Maryi. o. Przeor nieuzasadnion¹ troskê o Jezusa, lecz wtedy odrzuca³aby tak e wiarê, a poœrednio Boga. T³umi¹c s³owo Maryja nie by³aby Matk¹ S³owa, a przecie adna matka nie odrzuca w³asnych dzieci. Abp B. Forte napisa³ modlitwê, która podsumuje te rozwa ania, i niech stanie siê nasz¹ osobist¹: W Tobie Panno s³uchaj¹ca, wiara Abrahama siêgnê³a szczytów czystoœci wœród stworzeñ, które mog³y wierzyæ w niemo liw¹ mo liwoœæ Boga. Ty, jak Abraham, ojciec wierz¹cych, w godzinie ofiary Twojego Syna sta³aœ siê wzorem i Matk¹ dla tych, którzy wierz¹. Bogu ofiarowa³aœ Izaaka Twojego serca, a Bóg ofiarowa³ Go œwiatu jako zbawienie tych, którzy wierz¹. Ty Królowo drugiej nocy, nocy wiary, módl siê za nami! ZGO A NAJBARDZIEJ RELIGIJNA ALTERNATYWA Pytanie sformu³owane na kszta³t klucza otwiera hektary i kilometry przestrzeni. Bezsprzecznie rozbija siê w dylemacie religia albo wolnoœæ ten, kto odkry³ g³êbiê. W pierwszym odruchu odrzuci³ wiarê za parkan wymogów religii. O paradoksie! Wolnoœæ go wik³a imperatywem przymusu. Lecz czym e jest wolnoœæ, jeœli nie swobod¹ kochania?! I czym e religia, jeœli nie nauk¹ o mi³oœci?! Myœl wstaje rankiem, podobnie wybór przed koniecznoœci¹. Czy religia nam potrzebna? Nie wy³¹cznie Bóg. Wszak mo na zgubiæ drogê w pó³ zdania i na pocz¹tku, kiedy pytajnik stawia siê z b³êdem lub wcale. Zenon Choma ocd,,,, 1,1,,,,1,,,,,,, 1,, 1, 1,, 1,1, 1,,,,,, 1, 1,,,,1,,,,1,,,,, 1, 1,,,, 1,,,1,,,, 1,,,,,,

6 Str. O. PAWE FERKO OCD SANKTUARIA KARMELITAÑSKIE () K POD ZNAKIEM DZIECI TKA JEZUS 1. MA Y KRÓL CHWA Y Z BEAUNE (FRANCJA) ult Dzieci¹tka Jezus ju w œredniowieczu (za spraw¹ cystersów i franciszkanów) sta³ siê istotnym elementem duchowoœci chrzeœcijañskiej. W XVI i XVII w. dziêki œw. Teresie od Jezusa, œw. Janowi od Krzy a i b³. Annie od œw. Bart³omieja kult ten poprzez liczne nabo eñstwa i zwyczaje zakorzenia siê w Karmelu. Ma³e barokowe figurki Dzieci¹tka ubrane w bogato zdobione szaty œw. Teresa darowuje ka demu nowopowsta³emu klasztorowi sióstr. Mia³y one przypominaæ o obecnoœci Chrystusa Króla. Najstarsza taka figurka przechowywana jest w Avila w klasztorze œw. Józefa. Dzieci¹tko Jezus ma na sobie królewski p³aszcz i koronê (b¹dÿ diadem) na g³owie. Praw¹ r¹czkê wznosi w geœcie b³ogos³awieñstwa. BEAUNE W pierwszej po³owie XVII w. zaczê³y siê kszta³towaæ dwa karmelitañskie oœrodki szczególnego kultu Dzieci¹tka Jezus: klasztor karmelitanek bosych w Beaune (Burgundia, Francja) oraz klasztor karmelitów bosych w Pradze. Do klasztoru w Beaune, za³o onego w r. figurka taka przyby³a z Dijon dok¹d trafi³a z Hiszpanii za spraw¹ Matki Anny od Jezusa, fundatorki klasztorów w Pary u () i w Dijon (). Siostry kilkakrotnie zmuszone by³y opuœciæ klasztory: pierwotny w latach, przez wojska Napoleoñskie; drugi zastêpczy w roku z powodu ciasnoty, przenosz¹c siê do dawnego Domu Kawalerów Maltañskich i w 1 r. definitywnie (oddaj¹c klasztor w rêce Wspólnoty B³ogos³awieñstw). Wszystkie te perypetie w dobrym stanie przetrwa³a figurka Ma³ego Króla Chwa³y (jak zwyk³o siê nazywaæ Boskie Dzieciê Jezus z Beaune; wys. cm, na g³owie ma diadem, w lewej r¹czce trzyma ber³o, a praw¹ b³ogos³awi podarowane przez barona Gastona de Renty z Normandii). A historia Jego kultu rozpoczyna siê wraz z Ma³gorzat¹ Parigot, mieszkank¹ Beaune która wst¹piwszy do Karmelu otrzyma³a imiê zakonne: s. Ma³gorzata od Najœwiêtszego Sakramentu. SIOSTRA. MA GORZATA OD NAJŒW. SAKRAMENTU Nr () Ma³gorzata urodzi³a siê w Beaune dok³adnie w roku za³o enia tam Karmelu w. Od najm³odszych lat przejawia³a duchowe przymioty. Ju w wieku lat opiekowa³a siê chorymi w hospicjum Hotel Boga, gdzie musia³a pokonaæ w sobie odruchy md³oœci, strach wchodz¹c do cuchn¹cych sal. Maj¹c siedem lat spêdza³a ca³e noce na modlitwie, nawet zim¹. Kiedy mia³a lat zmarli jej rodzice i poprosi³a o przyjêcia do klasztoru karmelitanek. Pomimo jej bardzo m³odego wieku w r. zosta³a przyjêta do postulatu. Przejawia³a wielkie nabo- eñstwo do Dzieci¹tka Jezus bêd¹c pod wp³ywem inkarnacyjnej teologii kard. Piotra de Berulle a. Pewnego dnia, podczas modlitwy przed figurk¹ Dzieci¹tka Jezus siostra us³ysza³a nastêpuj¹ce s³owa Wybra³em Ciebie, abyœ czci³a i uczyni³a dostrzegalnym w tobie moje dzieciêctwo i moj¹ niewinnoœæ, gdy le a³em w ³óbku. W r. przy wspó³pracy z o. J. Parisot (oratorianin) za³o y³a Stowarzyszenie Rodziny Dzieci¹tka Jezus, które zatwierdzi³ w roku 1 pp. Aleksander VII jako Bractwo. Cz³onkowie zobowi¹zywali siê do rozwa ania dzieciêcego okresu ycia Chrystusa i naœladowania Jego cnót, takich jak: prostota, pokora, dobroæ, uprzejmoœæ i pos³uszeñstwo. Nabo- eñstwa brackie odbywa³y siê dnia ka dego miesi¹ca w nawi¹zaniu do daty Zwiastowania i Bo ego Narodzenia, odmawiano równie Koronkê do Dzieci¹tka Jezus. Ju za ycia s. Ma³gorzaty przez wstawiennictwo Ma³ego Króla Chwa³y dokonywa³y siê cuda i uzdrowienia (jak choæby uproszenie potomka dla króla Ludwika XIII po dwudziestu latach próœb). Ofiarowana drewniana figurka przez zachwyconego spotkaniem i rozmowami z s. Ma³gorzat¹ barona Gastona de Renty za pozwoleniem wspólnoty karmelitanek ubrana w wykwintn¹ szatê znalaz³a miejsce poza koœcio³em w specjalnie wybudowanej kapliczce, co w efekcie da³o pocz¹tek narodowej pielgrzymce do Dzieci¹tka z Beaune (dorocznej a do wybuchu Rewolucji Francuskiej). S. Ma³gorzata zmar³a.v. r. w opinii œwiêtoœci. W r. wydano dekret o heroicznoœci jej cnót. Kult Dzieci¹tka Jezus rozszerzy³ siê nie tylko na Francjê, ale i na inne kraje. W tym duchu g³êboko prze y-,,,, 1,1,,,,1,,,,,,, 1,, 1, 1,, 1,1, 1,,,,,, 1, 1,,,,,1,,,,1,,,,, 1, 1,,,, 1,,,1,,,, 1,,,,,,

7 Nr () Str. wa³a swe powo³anie œw. Teresa od Dzieci¹tka Jezus id¹ ma³¹ drog¹ dzieciêctwa duchowego. A w Beaune za spraw¹ Wspólnoty B³ogos³awieñstw nadal Ma³y Król Chwa³y odbiera czeœæ i rozdaje ³aski.. PRASKIE DZIECI TKO Z AVESSADAS (PORTUGALIA) KONGREGACJA PORTUGALSKA Pierwszy klasztor karmelitów bosych zosta³ otwarty w Portugalii w 1 r. (Lizbona), w rok po zawarciu unii personalnej z Hiszpani¹. Szybki rozwój Karmelu i sprzyjaj¹ce warunki pozwoli³y ju w r. utworzyæ z klasztorów portugalskich, Andaluzji Dolnej, a nieco póÿniej równie hiszpañskiej Estremadury oddzieln¹ prowincjê, która w r. zosta³a oficjalnie zatwierdzona pod patronatem œw. Filipa. Kiedy za rz¹dów króla Filipa IV Hiszpania os³ab³a, przeciwnicy unii w roku zerwali z Hiszpani¹. Doprowadzi³o to do wojny portugalsko-hiszpañskiej, która utrudni³a kontakty prze- ³o onych prowincji portugalskiej z Kongregacj¹ w Madrycie. Doprowadzi³o to do usamodzielnienia siê prowincji portugalskiej, któr¹ popar³ pp. Urban VIII w breve Postulat commissi nobis, obowi¹zuj¹cym do czasu zakoñczenia konfliktu. A wszystkie wa ne decyzje Kapitu³ zatwierdza³a Stolica Apostolska. Po zakoñczeniu wojny wszystko wróci³o do stanu poprzedniego, a wiêc zale noœci prowincji portugalskiej od Kongregacji Hiszpañskiej (mimo licznych prób ze strony zakonników portugalskich). Do pe³nego usamodzielnienia siê i przekszta³cenia w Kongregacjê dosz³o dopiero na Kapitule Prowincjalnej w Lizbonie w r. Na mocy breve Paterna sedes pp. Klemensa XIV, kwietnia r. zostaje prawnie erygowana Kongregacja Portugalska pod wezwaniem NMP z Góry Karmel, dziêki zgodnej wspó³pracy Koœcio³a, króla i prowincji. W okresie najwiêkszego rozkwitu Kongregacja liczy³a domów w Portugalii, 1 w Angoli (kolonii portugalskiej), w Brazylii, w Indiach oraz kilka ma³ych hospicjów. W 1 r. upad³a monarchia a ustanowiono republikê. Do wybuchu II wojny œwiatowej powstaj¹ klasztory: w Aveiro (), Viana do Castelo () i Porto (), a po wojnie kolejne : w Lizbonie (), Funchal (), Marco de Canaveses (1) i Braga (). SANKTUARIUM W roku po³o ony zosta³ kamieñ wêgielny pod budowê domu nowicjackiego i Sanktuarium Pras- kiego Dzieci¹tka Jezus w Marco de Canaveses, w dzielnicy Avessadas. Potê nych rozmiarów obiekt podzielony jest na dwa segmenty z umiejscowion¹ w samym œrodku œwi¹tyni¹ z króluj¹c¹ w niej, przywiezion¹ z Pragi kopi¹ figurki Cudownego Praskiego Dzieci¹tka. W roku w jednej z czêœci klasztoru utworzono Dom Modlitwy, a w r. w innej otwarto Centrum Duchowoœci Karmelitañskiej. Ka dego dnia miesi¹ca prowadzone jest specjalne nabo eñstwo gromadz¹ce licznych czcicieli Ma³ego Króla oraz w niedziele w okolicach dnia miesi¹ca o godz.. sprawowana jest wotywna Eucharystia ku czci Dzieci¹tka Jezus. Do dyspozycji rekolektantów i pielgrzymów jest te spora czêœæ klasztornego ogrodu. Jest to zas³uga zarówno zakonników jak i œwieckich cz³onków Karmelu Bosego oraz Bractwa Praskiego Dzieci¹tka Jezus opiekuj¹cych siê sanktuarium. W o³tarzu g³ównym na podobieñstwo têczowej kapliczki w niszy stoi z wyci¹gniêt¹ do b³ogos³awieñstwa r¹czk¹ Ma³y Jezus, a na œciankach ³uku têczowego przy prezbiterium widniej¹ postacie œw. Józefa z Dzieci¹tkiem na rêku oraz MB Szkaplerznej z Jezusem w d³oniach. Na fasadzie sanktuarium góruje nad schodami równie (tym razem kamienna) figura Praskiego Dzieci¹tka witaj¹c i egnaj¹c wszystkich przyby³ych. Na bastionie promenadowych schodów mo na podziwiaæ sporej wielkoœci malowid³a przedstawiaj¹ce z jednej strony œw. Jana od Krzy a unosz¹cego w d³oniach w górê ma³ego Jezusa, a z drugiej strony œw. Teresê od Jezusa spotykaj¹c¹ na schodach klasztoru w Avila ma³ego ch³opczyka, który przedstawia siê jako Jezus od Teresy. Stosunkowo m³ode i prê ne sanktuarium jawi siê jako bardzo funkcjonalne, piêknie usytuowane, sprzyjaj¹ce modlitwie i wyciszeniu.,,,, 1,1,,,,1,,,,,,, 1,, 1, 1,, 1,1, 1,,,,,, 1, 1,,,,1,,,,1,,,,, 1, 1,,,, 1,,,1,,,, 1,,,,,,

8 Str. S. Ma³gorzata od Najœwiêtszego Sakramentu za³o y³a Rodzinê Dzieci¹tka Jezus, zapraszaj¹c wszystkich, którzy tego zapragn¹, do uroczystego obchodzenia. dnia ka dego miesi¹ca na pami¹tkê Bo ego Narodzenia oraz do odmawiania Koronki do Dzieci¹tka Jezus ( razy Ojcze Nasz i Zdrowaœ Maryjo), aby uczciæ pierwszych lat ycia Pana Jezusa. Ten sposób modlitwy objawi³ siostrze Ma³gorzacie od Najœwiêtszego Sakramentu sam Bóg, obiecuj¹c szczególne ³aski tym, którzy bêd¹ tê koronkê odmawiaæ. SPOSÓB ODMAWIANIA KORONKI Na krzy yku: Czynimy znak krzy a œw. ca³ujemy krzy yk i odmawiamy antyfonê: Najœwiêtsze Dzieci¹tko Jezus, uwielbiam Twój Krzy i zgadzam siê na wszystkie krzy e, którymi zechcesz mnie obdarzyæ. Trzy ziarenka duchowe zwrócenie siê do Trójcy Przenajœwiêtszej przez osoby œw. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. 1 ziarenko ANTYFONA: Trójco Przenajœwiêtsza ofiarujê Ci wszystkie duchowe prze ycia Serca Najœwiêtszego Dzieci¹tka Jezus. A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o miêdzy Ojcze Nasz... ziarenko ANTYFONA: Trójco Przenajœwiêtsza ofiarowujê Ci wszystko, co zdzia³a³aœ w duszy Najœwiêtszej Dziewicy Maryi w momencie Wcielenia. A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o miêdzy Ojcze Nasz... ziarenko ANTYFONA: Trójco Przenajœwiêtsza dziêkujê Ci za ³aski, jakimi obdarzy³aœ chwalebn¹ postaæ œw. Józefa. A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o miêdzy Ojcze Nasz... DWANAŒCIE TAJEMNIC DZIECIÊCTWA JEZUSA 1 ziarenko Tajemnica: Zwiastowanie Wcielenia Naszego Pana Jezusa Chrystusa. ANTYFONA: A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o miêdzy ziarenko Tajemnica: Nawiedzenie œw. El biety czas pobytu Pana Jezusa w ³onie ziemskiej matki. ANTYFONA: A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o miêdzy ziarenko Tajemnica: Narodzenie Dzieci¹tka Jezus. ANTYFONA: A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o miêdzy Nr () KORONKA DO DZIECI TKA JEZUS ziarenko Tajemnica: Pobyt w stajence uwielbienie Dzieciêcia przez Pasterzy. ANTYFONA: A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o miêdzy ziarenko Tajemnica: Obrzezanie Dzieci¹tka Jezus. ANTYFONA: A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o miêdzy ziarenko Tajemnica: Objawienie œwiatu Dzieci¹tka Jezus jako Syna Bo ego uwielbienie Dzieciêcia przez Trzech Króli. ANTYFONA: A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o miêdzy ANTYFONA: Najœwiêtsze Dzieci¹tko Jezus b³ogos³aw nas. ziarenko Tajemnica: Ofiarowanie Dzieci¹tka Jezus w Œwi¹tyni. ANTYFONA: A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o miêdzy ziarenko Tajemnica: Ucieczka œw. Rodziny do Egiptu. ANTYFONA: A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o miêdzy ziarenko Tajemnica: Pobyt œw. Rodziny w Egipcie. ANTYFONA: A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o miêdzy 1 ziarenko Tajemnica: Powrót œw. Rodziny z Egiptu. ANTYFONA: A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o miêdzy ziarenko Tajemnica: Ukryte ycie Jezusa w Domu w Nazarecie. ANTYFONA: A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o miêdzy ziarenko Tajemnica: Spotkanie Jezusa w œwi¹tyni z nauczycielami. ANTYFONA: A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o miêdzy Zakoñczenie Chwa³a Ojcu... Pod Twoj¹ Obronê... Modlitwa do Dzieci¹tka Jezus

9 Nr () Str. 1. Nd. I Niedziela Adwentu.. Wt. Œw. Franciszka Ksawerego. W r. 1 O. Feliks od œw. Teresy od Dz. Jezus.. Œr. Œw. Barbary.. Cz. Pierwszy Czwartek Miesi¹ca.. Pt. Œw. Miko³aja. Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca.. So. Œw. Ambro ego. Pierwsza Sobota Miesi¹ca.. Nd. II Niedziela Adwentu. Niepokalane Poczêcie Najœw. Maryi Panny.. Pt. Œw. ucji, dz. i mêczennicy. 1. Sb. Œw. Jana od Krzy a, prezbitera i dra Koœcio³a, naszego Ojca.. Nd. III Niedziela Adwentu.. Pn. Rozpoczyna siê Nowenna do Dz. Jezus.. Nd. IV Niedziela Adwentu.. Wt. Wigilia Bo ego Narodzenia. Adama i Ewy.. Œr. BO E NARODZENIE.. Cz. II Dzieñ Œwi¹t. Œw. Szczepana.. Pt. Œw. Jana.. So. Œwiêto œwiêtych M³odzianków, mêczenników. 1. Wt. Œw. Sylwestra. GRUDZIEÑ Œw. Szczepan GODZINA ASKI DLA CA EGO ŒWIATA GRUDNIA OD GODZ. DO Matka Bo a, objawiaj¹c siê pielêgniarce Pierinie Gilli we W³oszech, w Montichiari w œwiêto Niepokalanego Poczêcia grudnia r. powiedzia³a: yczê sobie, aby mnie czczono jako Maryjê Ró ê Mistyczn¹, Matkê Koœcio³a. yczê sobie, aby ka dego roku w dniu grudnia w po³udnie mia³a miejsce Godzina aski dla ca³ego œwiata. Dziêki modlitwie w tej godzinie zeœlê niezliczone ³aski dla duszy i cia³a. Bêd¹ liczne nawrócenia. Pan mój, Boski Syn Jezus oka e wielkie mi³osierdzie, je eli dobrzy ludzie bêd¹ siê modliæ za swych grzesznych braci. Ci, którzy nie mog¹ przyjœæ do koœcio³a, niech modl¹ siê w domu. Jest moim yczeniem, aby ta Godzina aski by³a praktykowana na ca³ym œwiecie. W NASZYM KOŒCIELE: W KA DY PONIEDZIA EK, po Mszy œw. wieczornej, zapraszamy na Spotkania Biblijne. W ŒRODY ca³odzienne wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu, mo liwoœæ Spowiedzi œw. W OSTATNI ŒRODÊ, po Mszy œw. wieczornej, odbywaj¹ siê w sali przykoœcielnej Spotkania Bractwa œw. Józefa. W PI TKI po Mszy œw. wieczornej (o godz. ), sprawowane jest Nabo eñstwo do Mi³osierdzia Bo ego z wyczytywaniem próœb i podziêkowañ. Po Nabo eñstwie Modlitewna Grupa Krzy owa udaje siê do parku miejskiego do Trzech Krzy y na specjaln¹ modlitwê. Spotkania BRACTWA SZKA- PLERZNEGO w trzecie soboty miesi¹ca po Mszy œw. wieczornej. Zapraszamy czcicieli MB Szkaplerznej. W KA D SOBOTÊ przed Msz¹ œw. wieczorn¹, œpiewane jest Salve Regina przed figur¹ Matki Bo ej Szkaplerznej. MSZA œw. ZA CHORYCH w ostatni¹ niedzielê miesi¹ca po Mszy œw. wieczornej. MSZA œw. w jêzyku ³aciñskim jest sprawowana w ka d¹ ostatni¹ niedzielê miesi¹ca o godz. 1. Zapraszamy! Wkrótce ludzie poznaj¹ wielkoœæ tej GODZINY ASKI. Oto œwiadectwo polecamy gor¹co! Za zezwoleniem w³adzy duchownej. Imprimatur ksi¹dz biskup dr Rudolf Graber. Formê uczczenia Maryi Matki Jezusa praktykujê od wielu lat. P. Bonifacius Guenther CCD Szatan najwiêkszy wróg cz³owieka (Szatan istnieje naprawdê Po raz pierwszy us³ysza³am o niej tytu³ z ok³adki). Wydanie trzecie. Wydawnictwo Arka, Wroc³aw 1, ss.. lat temu. By potwierdziæ to, co (Imprimatur O. Werner Parel, prowincja³ Karmelitów Bosych. Monachium, III.) dokoñczenie na str.

10 Str. 1 Jeszcze kilkanaœcie dni temu drogi prowadz¹ce na cmentarze by³y zat³oczone setkami samochodów, a same cmentarze oœwietlone tysi¹cami zniczy i lampek nagrobnych nios³y poœwiatê, eby nie powiedzieæ ³unê z daleka wskazuj¹c¹, gdzie s¹ pochowani nasi bliscy. Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych, a zaraz potem Dzieñ Zmar³ych, jako wyj¹tkowe w skali ca³ego roku przypomnienie nam wszystkim zarówno wierz¹cym, jak i wyznaj¹cym tylko œwieckie zwyczaje, e jest œmieræ, a tym samym za murami wszystkich cmentarzy ca³ego œwiata przybywa grobów. Jednak dla wierz¹cych te dwa s¹siaduj¹ce ze sob¹ dni s¹ czymœ wiêcej, mianowicie przypomnieniem o miliardach œwiêtych znanych i nieznanych, których imiona zna tylko Bóg, a którzy po Bo emu rozegrali przygodê swego ycia i ciesz¹ siê teraz chwa³¹ nieba. Ich w³aœnie wspomnieniu ludzi b³ogos³awionych przed Bogiem, jak ich nazwa³ Chrystus w Kazaniu na Górze poœwiêæmy to rozwa anie o relikwiach, jako znakach naszej wiêzi ze œwiêtymi. Tym bardziej, e dla wielu wierz¹cych kontakt z relikwiami i czeœæ im oddawana jest ogromn¹ pomoc¹ ku praktykowaniu pobo noœci, oraz przypomnieniem o Œwiêtych Obcowaniu. Ludzie wszystkich cywilizacji zamieszkuj¹cych ziemiê od zawsze mieli i do dzisiaj maj¹ zwyczaj przechowywania drogich sercu pami¹tek po swych bliskich. Któ z nas nie ma fotografii, zapisków, obr¹czki lub innych tym podobnych rzeczy, dziêki którym podtrzymujemy pamiêæ o ludziach, z którymi wiele dobra nas za ycia ³¹czy³o? W³aœnie dobra, bo nie przechowuje siê przecie pami¹tek po ludziach, z którymi kojarz¹ siê z³e wspomnienia. Co wiêcej, wspóln¹ cech¹ wszystkich kultur jest szacunek i troska o groby z doczesnymi szcz¹tkami swych bliskich zmar³ych. Tak otaczano szacunkiem groby bohaterów starotestamentowej historii Izraela: Abrahama, Izaaka, Jakuba, Racheli, czy króla Dawida. Podobnie te by³o w innych narodach, bo np. Egipcjanie specjalnie mumifikowali i konserwowali zw³oki, by one po œmierci jak najd³u ej zachowywa³y dobry wygl¹d. W staro ytnoœci istnia³o przekonanie, e w relikwiach kryje siê moc cz³owieka. Ewangelista Mateusz pisze o dotkniêciu siê frêdzli p³aszcza Jezusa przez kobietê, która od lat cierpia³a na krwotok (Mt,-). Za czasów Apostolskich nawet cieñ padaj¹cy od przechodz¹cego Piotra uzdrawia³ chorych (Dz.,;,). Mówimy na tym miejscu o szacunku okazywanym przez staro ytnych dla zmar³ych przodków. Czym innym jednak o wiele bogatszym w treœæ jest czeœæ oddawana zmar- ³emu ze wzglêdu na œwiêtoœæ jego ycia. Z tego rodzaju kultem rezerwowanym ju nie dla ogó³u zmar³ych, ale dla tych, którzy odeszli z tej ziemi w opinii œwiêtoœci spotykamy siê dopiero w pierwszych wiekach chrzeœcijañstwa. Szcz¹tki tych o³nierzy Chrystusa przez trzy pierwsze wieki pozostawiano w takim stanie, w jakim zosta³y z³o one do katakumb, gdzie m³ody Koœció³ celebrowa³ nabo eñstwa. By³ to czas, 1 Nr () RELIKWIE, JAKO ZNAKI NASZEJ WIÊZI ZE ŒWIÊTYMI O. STEFAN SKÓRNÓG OCD kiedy na wyznawców Chrystusa spada³y liczne przeœladowania, nierzadko koñcz¹ce siê mêczeñsk¹ œmierci¹. Dlatego mêczennicy nazywani przez pierwszych chrzeœcijan martyres, czyli œwiadkowie Chrystusa byli pierwszymi, których Koœció³ pierwszych wieków otacza³ szczególn¹ czci¹, mimo utajnienia ich kultu ze wzglêdu na szalej¹ce przeœladowania. Dopiero po edykcie mediolañskim w r., gdy w cesarstwie rzyskim nasta³a wolnoœæ wyznania i usta³y przeœladowania, coraz popularniejsze sta³y siê pielgrzymki do grobów œwiêtych mêczenników. Pielgrzym przyby³y na ten grób stawa³ wobec doczesnych szcz¹tków œwiadka Chrystusa, dla którego wiara by³a najwa niejsz¹ spraw¹ jego ycia, za co zreszt¹ przyp³aci³ yciem. Pielgrzymka do grobu œwiêtego by³a doskona³¹ okazj¹ ku temu, by pokrzepiæ sw¹ wiarê i uczyæ siê wiernoœci Bogu od kogoœ, kto mimo utrapieñ ycia szed³ wiernie za Chrystusem. Dlatego gromadzenie siê wiernych przy grobach œwiêtych by³o w odró nieniu od pogrzebów pogañskich nacechowanych rozpacz¹ pe³ne wiary w zmartwychwstanie cz³owieka i z tego wynikaj¹cej radoœci, e oto nowy wyznawca Chrystusa w chwili swej œmierci narodzi³ siê dla nieba. Tak wiêc kult œwiêtych w pierwszych wiekach by³ nacechowany optymizmem, wrêcz radoœci¹ wyznawców Chrystusa. Ze wzglêdu na du y szacunek dla cia³ zmar³ych pierwsi chrzeœcijanie nie palili ich doczesnych szcz¹tków, co wiêcej, pieczo³owicie podpisywali groby, co by³o dodatkowym wyznaniem, e zmar³y cz³owiek nie obróci³ siê w nicoœæ, ale dalej yje u Boga. Dlaczego czcimy œwiêtych? Œwiêci nie s¹ w pierwszym rzêdzie po to, by byli jak napisa³ Karl Rahner biurem poœrednictwa miêdzy ziemi¹, a niebem tak, jakbyœmy nie mogli mieæ bezpoœredniego dostêpu do Boga. Przecie jedynym i skutecznym Poœrednikiem miêdzy nami, a Ojcem jest sam Syn Bo y, Jezus. Owszem œwiêci równie wype³niaj¹ rolê poœredniczenia, ale czcimy ich dlatego, e s¹ doskona³ymi cz¹stkami Cia³a Chrystusa, nale ¹ do istoty Koœcio³a. Bez œwiêtych nie,,,, 1,1,,,,1,,,,,,, 1,, 1, 1,, 1,1, 1,,,,,, 1, 1,,,,,1,,,,1,,,,, 1, 1,,,, 1,,,1,,,, 1,,,,,,

11 Nr () Str. by³oby Koœcio³a. Jak czytamy w Liœcie do Hebrajczyków (Hbr, 1) Koœció³ musi posiadaæ mnóstwo œwiadków, którzy sw¹ doskona³oœci¹ dowodz¹, jak potê n¹ jest ³aska Boga zdolna s³abych ludzi doprowadziæ do wielkiej doskona³oœci. Dziêki œwiêtym Koœció³ staje siê dla narodów znakiem obecnoœci Boga i Jego dzia³ania, oni s¹ œwiat³oœci¹ ludów przewodnikami dla ka dego, kto za ich przyk³adem równie chcia³by iœæ drog¹ doskona³oœci. W pierwszych wiekach chrzeœcijañstwa ycie w wiernoœci Ewangelii cieszy³o siê tak ogromnym uznaniem, e groby i ogólnie szcz¹tki ludzi zmar³ych w opinii œwiêtoœci by³y nawiedzane przez coraz liczniejszych pielgrzymów. Wtedy te coraz bardziej staje siê znana nazwa: relikwie. Œw. Ambro y biskup Mediolanu w IV wieku upowszechni³ tê nazwê na okreœlenie szcz¹tków cia- ³a mêczenników i innych zmar³ych w opinii œwiêtoœci. Sam termin relikwie wywodzi siê z j. ³aciñskiego i oznacza dziedzictwo, spuœcizna, pami¹tka, szcz¹tki. Wa nym œwiadectwem na temat kultu relikwii jest dokument z II w. mówi¹cy o czci oddawanej szcz¹tkom œw. Polikarpa zamordowanego w koœciele w Smyrnie (obecnie w Turcji) w r. 1. Z tego dokumentu dowiadujemy siê, e kult relikwii ma na uwadze uœwiêcenie miejsca, w którym siê znajduj¹, wzrost czci dla danego œwiêtego, oraz przyk³ad dla wiernych do naœladowania œwiêtych. Wyznawcy Chrystusa otaczali czci¹ groby ich przewodników duchowych, mêczenników, a nawet wykupywali za wygórowan¹ cenê cia³a braci zamêczonych przez wrogów wiary. Tak w³aœnie uczyni³ król Boles³aw Chrobry wykupuj¹c od Prusów cia³o zamordowanego przez nich œw. Wojciecha. Nad grobami mêczenników wznoszono specjalne budowle (zwane martyrium, lub confessio), gdzie sprawowano Eucharystiê w rocznicê ich œmierci. Aby kult danej osoby by³ znany szerszemu ogó³owi chrzeœcijan, od VII stulecia biskupi dokonywali obrzêdu zwanego elewacj¹ (³ac. elevatio). Elewacja polega³a na przeniesieniu œmiertelnych szcz¹tków z dotychczasowego miejsca ich spoczynku i z³o enia ich w miejscu godniejszym, czyli w koœciele. Warto wspomnieæ, e jednym z najbardziej uroczystych w Polsce przeniesieñ doczesnych szcz¹tków œwiêtego by³o triumfalne przeniesienie cia³a œw. Andrzeja Boboli z Rzymu do Warszawy w r. Z praktyki przenoszenia relikwii utrwali³ siê zwyczaj umieszczania ich w mensie o³tarzowej, powo³ywano siê tutaj na tekst Apokalipsy: Ujrza³em pod o³tarzem dusze zabitych dla S³owa Bo ego i dla œwiadectwa, jakie mieli (Ap,). W ten sposób, jak powiedzia³ œw. Augustyn, relikwia œwiêtego stawa³a siê o³tarzem samego Boga. Ci¹gle jednak pamiêtano, e nie tyle sam mêczennik by³ centrum odprawianej liturgii, ale Syn Bo y. Œwiêty by³ dla pielgrzymów tylko przewodnikiem wiary na drodze do Boga. Od VI w. dla wspomnienia zwyciêskiej walki mêczenników zaczêto nadawaæ o³tarzowi formê grobu. Zwyczaj sk³adania relikwii œwiêtych w mensie o³tarza przetrwa³ do odnowy liturgii po Vaticanum II. Nowe prawodawstwo liturgiczne przewiduje umieszczenie relikwii tylko w o³tarzach sta³ych, ale nie w mensie, lecz pod o³tarzem, bo Eucharystia jest sk³adana tylko Bogu. Dla umo liwienia kontaktu z relikwiami ludziom mieszkaj¹cym w oddalonych miejscowoœciach ustali³ siê zwyczaj dzielenia doczesnych szcz¹tków œwiêtego na ma³e cz¹stki. Niekiedy umieszczano relikwie w drzwiach koœcio³a, by wierni wchodz¹c mogli je ca³owaæ, nastêpnie w zakrystii, lub w specjalnych szafach, b¹dÿ po prawej i lewej stronie o³tarza. Niektórzy nosili relikwie na szyi w relikwiarzach o ró nych kszta³tach. Kult relikwii wywodzi siê nie Rzym. Relikwie œw. Piotra z odgórnego ustalenia Koœcio³a, ale z oddolnie rozwijaj¹cej siê pobo - noœci ludowej. St¹d nie ujmuj¹c szlachetnych intencji oddawania czci œwiêtym i zyskiwania ³ask przez ich poœrednictwo, z biegiem wieków zaczê³y pojawiaæ siê ró ne nadu ycia z tym zwi¹zane maj¹ce pewien posmak zabobonów (spodziewanie siê automatycznych, natychmiastowych skutków adoracji relikwii), handel relikwiami, ich gromadzenie, wykradanie, czy wrêcz ich kolekcja przez ludzi nie zawsze yj¹cych w zgodzie z wiar¹. Wraz z coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ relikwii pojawi³ siê problem ich braku (ka dy region, czy koœció³ zabiega³ o posiadanie œwiêtej pami¹tki po danym œwiêtym). Dlatego z biegiem czasu zaczêto czciæ tzw. relikwie wotywne, czyli nie wprost cz¹stkê cia³a œwiêtego, ale przedmioty dotkniête do tych e cz¹stek (p³ótno, przedmioty u ywane przez œwiêtego). W zwi¹zku z tym utrwali³a siê gradacja relikwii i tak: relikwie pierwszego stopnia, to czêœci cia³a œwiêtego (teraz pobierane s¹ wy³¹cznie z koœci, sporadycznie drobiny krwi), ale te jego w³osy. Zalicza siê do nich tak e Drzewo Krzy a Œwiêtego. Relikwie drugiego stopnia stanowi¹ rzeczy maj¹ce bezpoœredni kontakt ze œwiêtym jego szaty, osobisty modlitewnik, dokumenty przez niego sporz¹dzane, rêkopisy, osobiste dewocjonalia, ró aniec i inne przedmioty jego codziennego u ytku, oraz rzeczy znalezione przy œwiêtym w czasie eksumacji jego cia³a. Najbardziej znan¹ i godn¹ szacunku relikwi¹ drudokoñczenie na str.,,,, 1,1,,,,1,,,,,,, 1,, 1, 1,, 1,1, 1,,,,,, 1, 1,,,,1,,,,1,,,,, 1, 1,,,, 1,,,1,,,, 1,,,,,,

12 Str. RELIKWIE... dokoñczenie ze str. giego stopnia jest Ca³un Turyñski. Relikwie trzeciego stopnia to rzeczy, które towarzyszy³y œwiêtemu za jego ycia, np. konfesjona³, w którym spowiada³, p³ótno, którym otarto czêœæ cia³a zmar³ego, narzêdzia pracy, którymi œwiêty siê pos³ugiwa³. Co takiego jest w relikwiach, e ciesz¹ siê wielk¹ sympati¹ wiernych, a koœcio³y i sanktuaria posiadaj¹ce cia³o œwiêtego przyci¹gaj¹ tysi¹ce ludzi pomimo postêpuj¹cej laicyzacji spó³czesnego œwiata? Wystarczy choæby wspomnieæ poœmiertn¹ wêdrówkê œw. Teresy z Lisieux, co dodatkowo przypomnia³o œwiatu o ogromnym wk³adzie Karmelu dla wiary ludzkoœci. Od r. przepiêkny relikwiarz Ma³ej Œwiêtej opasa³ sw¹ wêdrówk¹ ca³¹ kulê ziemsk¹. Najwiêksze brytyjskie i amerykañskie katedry nie mieœci³y wiernych, którzy chcieli siê pomodliæ przy jej trumience. W Irlandii czeœæ relikwiom Teresy odda³o / mieszkañców tego kraju. Klêkali przy nich ludzie proœci i g³owy pañstw, wierz¹cy i ludzie znajduj¹cy siê poza nawiasem spo- ³ecznym. Oddawali im ho³d muzu³manie i buddyœci, a nawet protestanci, którzy przecie odrzucaj¹ kult œwiêtych. Œw. Terenia odwiedza³a zamkniêtych w wiêzieniach, by³a wœród o³nierzy walcz¹cych na pustyniach Bliskiego Wschodu, na pok³adzie promu kosmicznego i na stadionie, gdzie odbywa³y siê mistrzostwa œwiata w pi³ce no nej. Gdyby wiêc miliony ludzi nie wierzy³o w Œwiêtych Obcowanie i w moc relikwii, do których kultu przypisane s¹ ogromne ³aski Bo e czy takie peregrynacje by³yby mo liwe? Choæby wspomniane relikwie œw. Teresy, œw. Beretty Molli matki trojga dzieci, która choruj¹c na raka nie zgodzi³a siê przerwaæ ci¹ y, œwiête pami¹tki po Janie Pawle II i po setkach innych œwiêtych i b³ogos³awionych. Szczególny rozwój kultu œwiêtych i ich relikwii dokona³ siê w wiekach œrednich, czemu sprzyja³y trudne warunki ycia, jak epidemie, najazdy barbarzyñskich ludów, oraz bezradnoœæ ludzi wobec ywio³ów natury. Ludnoœæ œredniowiecza szuka³a obroñców, by zapewniæ sobie ich opiekê przed ró nymi nieszczêœciami i chorobami. Dla wielu ludzi Bóg w Swym majestacie wydawa³ siê Kimœ odleg³ym, surowym i potê nym, natomiast uwa ano, e œwiêty, którzy prze y³ podobne koleje ycia, jak ka dy z nas jest przez to bli szy ludziom i prêdzej bêdzie siê sk³ania³ ku ich b³aganiom. Dlatego ka da prawie miejscowoœæ zabiega³a o jakieœ relikwie, co spowodowa³o ich dzielenie i poszukiwanie nowych. Wzros³o znaczenie miejsc, które cieszy³y siê posiadaniem cia³a mêczennika (tak tworzy³y siê sanktuaria). Z czasem kult relikwii powodowa³ nadawanie poszczególnym œwiêtym ich specjalizacji na poszczególne ludzkie bol¹czki (œwiêci od chorób gard³a, oczu, utraty mowy, od rzeczy zagubionych, stra aków, lekarzy itd.). Poszczególne bractwa i cechy rzemieœlnicze chcia³y posiadaæ w³asnego patrona, oczywiœcie z jego relikwiami. Kultura gotyku to rozkwit sztuki równie w dziedzinie tworzenia relikwiarzy. Pojawi³y siê wiêc relikwiarze nie tylko do ogl¹dania i czci oddawanej na odleg³oœæ, ale do dotykania, zw³aszcza przez ich uca- ³owanie. W tym celu tworzono relikwiarze w ró nych kszta³tach: w formie krzy a, monstrancji, rêki, czy srebrnej kasety z wysuwanym wiekiem, pod którym umieszczano relikwie. Do ich tworzenia u ywano szlachetnego materia³u (ze z³ota, srebra, drogich kamieni, z kamienia, z drewna, metalu, koœci s³oniowej). TEOLOGIA RELIKWII Nr () Wœród przykazañ koœcielnych nie ma obowi¹zku oddawania czci relikwiom, jednak dla wielu ludzi dobrej woli s¹ one ogromn¹ pomoc¹ w praktykowaniu wiary. Z tego wzglêdu Sobór Trydencki odrzuci³ protestanckie opinie neguj¹ce kult relikwii. Patrzenie, czy dotykanie doczesnych szcz¹tków œwiêtego jest mocnym impulsem i zachêt¹ do wiernoœci Bogu, gdy siê wie, e dany œwiêty doœwiadczany za ycia tak samo jak i my wieloma trudnoœciami jednak zdo³a³ i to w sposób heroiczny wytrwaæ przy Bogu. Cz³owiek œwiêty jest nam dany przez Koœció³, jako wzorzec d¹ enia do œwiêtoœci i jej osi¹gania. Relikwie nie dzia³aj¹ automatycznie na zasadzie talizmanu, ale naprowadzaj¹ serce i umys³ na Boga i motywuj¹ do pójœcia w¹sk¹, ale jedynie godn¹ cz³owieka œcie k¹ ku œwiêtoœci. Podsumowuj¹c uznajemy zgodnie z nauczaniem Koœcio³a, e kult œwiêtych i ich relikwii jest godnym zalecenia. Odnowiony Msza³ Rzymski mówi: Nale y zachowaæ zwyczaj sk³adania pod o³tarzem relikwii œwiêtych, choæby nie byli mêczennikami, bo one wskazuj¹, e ofiara wyznawców Chrystusa bierze pocz¹tek z ofiary G³owy Koœcio³a, to jest z Chrystusa. Œwiêci potwierdzaj¹, e swym yciem dali œwiadectwo wiary, nawet za cenê w³asnej krwi. Mo na powiedzieæ, e wierni kochaj¹ relikwie, jednak przed ich zainstalowaniem i rozpowszechnianiem ich kultu nale y wczeœniej: Upewniæ siê co do ich autentycznoœci. W przypadku w¹tpliwoœci w tym wzglêdzie, dan¹ relikwiê nale y wy³¹czyæ z oddawania jej czci. Napominaæ wiernych, by nie ulegali kolekcjonowaniu relikwii; w przesz- ³oœci mia³o to nieraz op³akane, gorsz¹ce innych konsekwencje. Czuwaæ nad tym, by unikano wszelkiego oszustwa i zabobonnych nieprawid³owoœci. Ró ne formy publicznej czci relikwii, jak uca³owanie, zdobienie ich œwiat³ami i kwiatami, udzielanie nimi b³ogos³awieñstwa, noszenie ich w procesji, oraz zanoszenie ich do chorych celem duchowego wspierania cierpi¹cych winno byæ praktykowane z wielk¹ godnoœci¹ i wynikaæ z prawdziwej wiary. Cz³owiek wierz¹cy chce dotkn¹æ, zobaczyæ prawdziwego naœladowcê Chrystusa, który za ycia wiernie naœladowa³ swego Mistrza i heroicznie s³u y³ bliÿnim. St¹d fizyczny kontakt z relikwiami (uca³owanie, adoracja, dotykanie, niesienie w procesji) jest pasem transmisyjnym pomagaj¹cym cz³owiekowi nawi¹zywaæ bezpoœredni, osobowy kontakt z konkretnym œwiêtym. Wa na tutaj jest wiara w orêdownictwo œwiêtych, w ich pomoc, o jak¹ my ludzie ziemscy prosimy naszych braci zbawionych czy to czcz¹c ich relikwie, czy te stoj¹c nad ich grobami. Pamiêtajmy jednak, e czeœæ oddawana relikwiom nie mo e siê koñczyæ na osobie danego œwiêtego, ale musi prowadziæ do pog³êbiania naszej relacji z PraŸród³em, z Wzorcem œwiêtoœci, czyli z samym Bogiem, Jezusem Chrystusem.,,,, 1,1,,,,1,,,,,,, 1,, 1, 1,, 1,1, 1,,,,,, 1, 1,,,,,1,,,,1,,,,, 1, 1,,,, 1,,,1,,,, 1,,,,,,

13 Nr () wiersz REGIONALNE SPOTKANIE BRACTW I R ODZIN S ZKAPLERZNYCH Str. skiego... módl siê teraz i w godzinê œmierci naszej... Amen. Gdy s³uch w uszach ustanie, gdy ustami nie bêdziemy mogli wypowiedzieæ swego aktu, to niech on bêdzie w naszym wnêtrzu. PARAFIA ŒW. KRZY A W RZESZOWIE,.. R. S potkanie rozpocz¹³ ks. W³adys³aw Jagustyn, proboszcz Parafii Œw. Krzy a, który witaj¹c wszystkich pielgrzymów serdecznie (z Krosna, Drohobyczki, Le ajska, Rozwadowa, Przemyœla, Rzeszowa oraz S³ociny, Niechobrza, Zaczernia, Trzciany i Brzozowa) zapewni³ nas o ³¹cznoœci duchowej o. Jana Ewangelisty Krawczyka (nie móg³ przybyæ na spotkanie z powodów zdrowotnych). Podkreœli³, i o. Jan dok³ada do naszej modlitwy swoje cierpienie i równie otrzyma³ od nas duchowe wsparcie i tym bardziej potêguje siê nasza modlitwa. Wszystko Tobie Matko ofiarujemy, trudy znoje i to opuszczenie swoich zajêæ od godzin porannych. Po przywitaniu zosta³y odœpiewane Godzinki Szkaplerzne, po których odmówiliœmy Koronkê Szkaplerzn¹, prowadzon¹ przez ks. Jagustyna. Maryjo, która jesteœ przewodniczk¹ na drogach wiary, powierzamy Ci nasz¹ pielgrzymkê wiary, abyœ uczy³a nas rozpoznawaæ i odpowiadaæ na Twoje wezwania wiary na drogach naszej codziennoœci. Chcemy zachowaæ yw¹ wieÿ z Jezusem Chrystusem w zjednoczeniu z Koœcio³em, który jest Mistycznym Cia³em Chrystusa. Na o³tarzu s¹ relikwie œwiêtych, tu uczyli siê dróg wiary i wzrastali w œwiêtoœci, dziêki temu, e rozpoznawali drogê, któr¹ prowadzi³ ich sam Bóg i Najœwiêtsza Maryja Panna. B³. Stanis³aw Papczyñski, przygotowywany by³, aby uczyæ retoryki, sztuki piêknego przekazu. Na o³tarzu, przy ambonie poucza³ s³uchaczy o tajemnicy objawienia. W roku 1 przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie. Tajemnica Krzy a pozwoli³a mu zg³êbiæ tajemnicê objawion¹. arliwie naucza³ o tajemnicy Niepokalanego Poczêcia NMP. Ta, która by³a pod Krzy em, ta, której Syn zosta³ nazwany zbrodniarzem, e mia³a jeszcze jak¹œ moc, to tê moc mia³a z poczêcia bez grzechu, a pe³nia ³aski pozwoli³a Jej byæ wiern¹ pod krzy em. Za³o yciel Marianów by³ spowiednikiem i duchowym doradc¹ Jana III Sobieskiego. Bêd¹c na salonach nie wstydzi³ siê zejœæ do prostego ludu, zatroskany o tych, którzy w szeregach polskiego orê a, mieli broniæ chrzeœcijañstwa w potyczkach z Turkami, Tatarami i Wo³ochami, a zapominali o swojej duszy. Zapominali o tym, e najgorszym wrogiem jest ten, który jest wrogiem duszy. Dlatego pochyla³ siê nad tymi, którzy ginêli, rozgrzesza³ ich i poucza³, i zobowi¹zywa³ wszystkich w swoim zgromadzeniu do codziennej modlitwy za konaj¹cych. O zbawienie duszy trzeba walczyæ. Ta duchowa zbroja to szkaplerz, ró aniec, wiatyk, sakrament namaszczenia chorych. Maryjê nazywamy orêdowniczk¹ w œmierci naszej. Zwracajmy uwagê na ten zwrot z pozdrowienia Aniel- Mamy relikwie b³. Stanis³awa Papczyñskiego, ale tak e œw. Józefa Pelczara, rozmodlonego przy Sercu Jezusowym, Eucharystii i Maryi, która jest Matk¹ i Królow¹. Zobowi¹zania jakie zaci¹gn¹³ król Jan Kazimierz, nadal nas obowi¹zuj¹. Józef Pelczar w r. napisa³, gdy towarzyszy³ biskupowi w œwiêto narodowe wchodzi³ lud wierny do œwi¹tyni i s³ychaæ by³o nawo³ywania do wojny. Do wojny wzywaj¹, a tak trudno us³yszeæ s³owa, które do ratowania dusz wzywaj¹. W r. czterej klerycy zg³osili siê, aby móc pójœæ w oddzia³y powstañcze. Pelczar wówczas powiedzia³: na có siê to przyda, e pójdziesz do powstania, bêdziesz ranny albo kula przeszyje twoje cia³o, a ty znacznie lepiej pos³u ysz ojczyÿnie przygotowuj¹c siê do stanu duchownego. Jeden z nich poszed³ i zgin¹³. Walcz¹c z wadami dokoñczenie na str. 1,,,, 1,1,,,,1,,,,,,, 1,, 1, 1,, 1,1, 1,,,,,, 1, 1,,,,1,,,,1,,,,, 1, 1,,,, 1,,,1,,,, 1,,,,,,

14 Str. 1 Nr () wiersz REGIONALNE SPOTKANIE... dokoñczenie ze str. g³ównymi zdobywaj¹c cnoty jak Maryja przez dary Ducha œw. mamy rozwa aæ cierpienia Chrystusa, by przezwyciê yæ swoje wady g³ówne, by przyodziaæ siê w jej cnoty. Pragniemy skorzystaæ z tych wzorców œwiêtoœci, na które nam wskaza³ Jan Pawe³ II. Wo³a³: nie pozwólcie aby brak³o œwiadków œwiêtoœci, nie lêkajcie siê œwiêtoœci, nie lêkajcie siê byæ œwiêtymi. Skoro czas zaborów przyczyni³ siê do tego, e tak wielu by³o œwiêtych, to teraz gdy jest nowy czas Koœcio³a, czas modlitwy, szkaplerza, ró añca œw., niech to bêdzie równie czas ludzi œwiêtych. Po konferencji rozpoczê³a siê Eucharystia, której przewodniczy³ i homiliê wyg³osi³ Ks. Infu³at Wies³aw Szurek, (w niej uczestniczyli tak e, m.in. ks. Edward Soko³owski, ks. Józef Koœcielny). Powiedzia³ m.in.: Je eli ws³uchamy siê w S³owo Bo e z listu do Koryntian i w S³owo z Ewangelii, a tak e wpatrzymy siê w to co siê dzieje, to wspólnym tematem s¹ oczy. Prorok mówi oto zobaczy³em bramy Jerozolimy. Bêdzie bez murów i bêdzie bez granic, bêdzie bardzo ludna. To wizja symbolizuj¹ca Ojczyznê. W Ewangelii patrz¹cy na Jezusa i jego czyny byli pe³ni podziwu, ale Pan Jezus pracuje nad pog³êbieniem patrz¹cych z wnikliwoœci¹ ich wzroku. Ten Syn Cz³owieczy wydany bêdzie w rêce ludzi, ale nie skupia siê nad tym lecz na zmartwychwstaniu i darzy radoœci¹ te ludy. Kiedy siê na was patrzy odzianych w brackie peleryny i uczestnicz¹cych we Mszy œw. to raduj¹ siê oczy wiary. Nas te raduje wasza obecnoœæ i waszego pasterza, który was prowadzi. Przyszliœcie nie dla p³ytkiego bezpieczeñstwa szkaplerza, ale dla tego, który wyroœnie w blasku Krzy a w o³tarzu. Przyszliœcie nios¹c w sercu zrozumienie Tej tajemnicy, której wyraz da³ Chrystus w s³owach: Przyszed³em, aby ycie mieli i mieli je w obfitoœci, tzn., aby byæ zatroskanym o rozwój ycia duchowego, wewnêtrznego, chrzeœcijañskiego. Patrz¹c w Jej wizerunek, Matki Bo ej Szkaplerznej, chcemy prosiæ o rozwój ycia wewnêtrznego. Obserwujemy sp³aszczenie ycia do biologii, do konsumpcji, co wyra a siê znudzeniem ycia, czy targniêciem siê na ycie, któremu brak szacunku, jako wartoœci, czy grymaszeniu w yciu. Czy te wczorajsze g³osowanie w sejmie za zabijaniem dzieci obci¹ onych zagro eniem, e mog¹ byæ chore. Cz³owiek to nie tylko cia³o, nie tylko biologia, to równie dusza i ycie wewnêtrzne. Szans¹ dla obfitoœci Chrystusowego ycia w nas i poœród nas, jest dany nam przez Opatrznoœæ Bo ¹ Rok Wiary. Na œwiêto Piotra i Paw³a, Ojciec œw. Franciszek podarowa³ Encyklikê Lumen Fidei (Œwiat³o Wiary). W tej Encyklice papie próbuje otworzyæ nasze oczy i serce, e Wiara jest œwiat³em i to œwiat³em, które trzeba na nowo odkryæ, abyœmy odkryli pe³niê wiary w chrzeœcijañstwie. W ka dej religii s¹ s³owa prawdy, ale pe³nia wiary zaistnia³a w Jezusie Chrystusie. Uczy Ojciec Œwiêty, byœmy dostrzegli, e Wiara nie jest zagro eniem, ale jest szans¹. Cz³owiek nie zrozumie niczego w swoim yciu bez wiary. Jest dialog i wspó³dzia³anie. Wiara jest szans¹ rozwoju duchowego i wspólnotowego. Nam siê próbuje wt³oczyæ, e wiara jest zaprzeczeniem rozumu. Wiara jest motorem i inspiracj¹ zarazem. Wiara jest si³¹ do poszukiwania Boga i tego, co Bóg cz³owiekowi gotuje i przynosi. Ani oko nie widzia³o ani ucho nie s³ysza³o, co Bóg przygotowa³ dla tych, którzy go mi³uj¹. Encyklika mówi: Wiara niesie zbawienie i wybawienie. A któ z nas nie wzdycha i nie têskni za tym, aby byæ wybawionym od wielu ciê arów i aby byæ zbawionym z wielu k³opotów, w które sam siê wpêdza. O wiarê trzeba dbaæ nie samotnie, lecz w Koœciele. Trzeba dbaæ, eby z Bo ¹ ask¹ siê pomna a³a, nie samemu, ale w Koœciele. Nie tylko kap³ani czy zakonnicy, ale wszyscy, którzy weszli do Koœcio³a. Szkaplerz ma byæ w tym pomoc¹ i narzêdziem, a myœmy powinni dbaæ o rozwój ycia duchowego w nas i w tych co nam s¹ bliscy. W tych dniach trwa kongres milionów katechetów. Spotka³ siê z nimi Ojciec Œw. i uœwiadomi³ im, e potrzebujemy dobrych katechetów. Katecheza jest filarem w wierze, to mo na odnieœæ do nas, którzy nosimy szkaplerz, którzy jesteœmy w rodzinie tymi katechetami i w tym œrodowisku gdzie yjemy. Trzeba nam troszczyæ siê o rozwój ycia duchowego, a to znaczy mieæ obraz s³ów Jezusa przed oczyma, Ja Jestem krzewem winnym wy latoroœlami trzeba abyœcie trwali we Mnie i aby Moje ycie ustawicznie w was by³o i przep³ywa³o przez nie. Droga, któr¹ siê to dokonuje jest Eucharystia, jako Najœwiêtsza Ofiara, jako obecnoœæ. Jezus nie jest rzecz¹, ale osob¹. Bóg jest Osob¹ Najdoskonalsz¹. Nietakt, uchybienie wobec osoby Boga, ka dy grzech to straszliwy zgrzyt ale nie trzeba siê go lêkaæ, aby nie popadaæ w depresjê, ale aby trwaæ w tym winnym krzewie. Troska o wiarê rozwija siê przez to, co mówi w Koœciele S³owo Bo e, a tak e przez jego rozprowadzanie i komentarze. My te rozwijamy ycie duchowe poprzez dobr¹ ksi¹ kê katolick¹, czy prasê katolick¹, która jest nam zalecona. Piêæ lat temu odby³ siê w Rzymie Synod pod has³em: S³owo Bo e w yciu i misji Koœcio³a. S³owo Bo e ma swój g³os, a tym g³osem jest Objawienie dostêpne w Piœmie Œwiêtym i Tradycji ma swoje oblicze i twarz Jezusa Chrystusa, ma swój dom Koœció³, ma swoje drogi, na które wysy³a wierz¹cych w Chrystusa. ycie Bo e w nas rozwija siê przez systematyczn¹ i arliw¹ modlitwê. Bóg traktuje nas, jak osoby i do nas mówi i oczekuje, e bêdziemy Go s³uchali i e w odpowiedzi bêdziemy do Niego mówili. S³uchali i nie lekcewa yli, co do nas mówi i odpowiadali w modlitwie, wielbi¹c Go, dziêkuj¹c Mu, przepraszaj¹c Go, prosz¹c Go. My swoj¹ modlitwê zawê amy do proœby. Modlitwa to nie dodatek, ale coœ zasadniczego, co przynale y do istoty naszego ycia. Kiedy zbli a siê paÿdziernik, gdy s³yszymy o krucjatach ró añcowych, Jerychach do³¹czmy do nich. W Polsce i w œwiecie potrzeba ogromnie naszej modlitwy. ycie duchowe w nas, a z nami w innych rozwija siê przez czyny, które zrodzone s¹ ze s³uchania Boga i wra- liwoœci na Ducha œw. Jezus do Aposto³ów powiedzia³ tak: je eli bêdziecie prawdziwie czynili, to co do was mówiê to bêdziecie prawdziwie moimi uczniami. Je eli oprzemy siê na wierze w Jego S³owa, to znajdziemy, decyzje, s³owo, czyn i bêdziemy wiedzieli, jak post¹piæ w trudnych sytuacjach. Je- eli bêdziemy yli w przestrzeni ycia duchowego, to wyjdziemy nawet z najgorszych opresji. Po skoñczonej Eucharystii udaliœmy siê na poczêstunek. Spotkanie zakoñczyliœmy Koronk¹ Szkaplerzn¹. Marta Dziedzic Animatorka Bractwa Szkaplerznego z Trzciany,,,, 1,1,,,,1,,,,,,, 1,, 1, 1,, 1,1, 1,,,,,, 1, 1,,,,,1,,,,1,,,,, 1, 1,,,, 1,,,1,,,, 1,,,,,, 1

15 Nr () Str. Z PIELGRZYMK DO ZAGÓRZA p o raz wtóry we Wspomnienie wszystkich Zmar³ych Zakonu Karmelitañskiego listopada, Bractwo œw. Józefa zorganizowa³o pielgrzymkê do Zagórza, miejsca dawnej bytnoœci Karmelitów Bosych z klasztorem na Marymoncie (Wzgórzu Maryi). Ufundowany w r. jako twierdza na wynios³ym brzegu rzeki Os³awy, s³u- y³ Konfederatom Barskim za lazaret, i pos³u y³ za obronê w r. Znacznie zniszczony zosta³ odbudowany, by w r. popaœæ w ruinê na skutek po aru. Opuszczony na d³ugie dziesi¹tki lat znalaz³ restauratorów w dawnych w³aœcicielach (Karmelitach Bosych) pod koniec lat -tych ubieg³ego stulecia. GODZINA ASKI... dokoñczenie ze str. zacytowa³am wy ej, pozwólcie, e dam osobiste œwiadectwo w tym wypadku bardzo wa ne w sytuacji nachalnej promocji in vitro. Choæ byliœmy wówczas niemal 1, roku po œlubie, nie mieliœmy upragnionego dzieci¹tka. grudnia r. pojechaliœmy na uroczystoœæ œlubów zakonnych mojej siostry do jej domu zakonnego w Gorzkowie k. Bochni. Po uroczystej Mszy œw. zosta³am w koœciele, by pomodliæ siê w tej intencji przed cudownym obrazem Maryi. Modli³am siê w tym czasie prosz¹c o dar macierzyñstwa. Mama Po kilku latach prac i starañ po œmierci jednego z propagatorów (o. Józefa Prusa) zakon musia³ wycofaæ siê z Zagórza. Obecnie w rêkach Gminy Zagórz od kilku lat prze ywa swój renesans. Trwaj¹ prace przy murach zewnêtrznych, dawnych zabudowaniach na potrzeby konfederatów, fasadzie i wie y koœcio³a, ogrodów Za spraw¹ ks. proboszcza zagórskiej parafii i licznych fundatorów powsta³a plenerowa Droga Krzy- owa co znacznie o ywi³o ruch pielgrzymkowy i turystyczny. Nasza pielgrzymka liczy³a osób z o. Przeorem i br. Maciejem a nawiedziliœmy wpierw grób Karmelitów Bosych na starym cmentarzu (wspólna mogi³a wydobytych z ruin doczesnych szcz¹tek zakonników), na którym z³o yliœmy wi¹zanki, zapaliliœmy znicze i odmówiliœmy Anio³ Pañski i modlitwy za zmar³ych. Potem w drodze pod klasztor odprawiliœmy Drogê Krzy ow¹ wed³ug specjalnie przygotowanych rozwa añ pod twórców i symbolikê zagórskich stacji krzy owych. Zwiedziliœmy dÿwigaj¹cy siê z ruin klasztor (w³¹cznie z wyjœciem na nowo otwart¹ wie ê widokow¹ i powstaj¹ce ogrodowe alejki spacerowe) ciesz¹c siê z zaawansowanych prac remontowo-konserwatorskich. W samo po³udnie w Sanktuarium MB Nowego ycia uczestniczyliœmy w Eucharystii sprawowanej przez naszego Przeora, o. Paw³a Ferko. Zapoznaliœmy siê z histori¹ dawnego klasztoru i mogliœmy zobaczyæ ocala³e dzie³a sztuki i kultu zagórskich karmelitów. S¹ tam obrazy: œw. Teresy od Jezusa, naszego Patrona œw. Józefa, MB Szkaplerznej, Œwiêtej Rodziny i figurka Praskiego Jezusa wstawi³a siê za nami u Boga. Mój syn urodzi³ siê na pocz¹tku wrzeœnia r. Bêd¹c w stanie b³ogos³awionym (w. miesi¹cu) powierzy³am syna Matce Bo ej na Jasnej Górze, poniewa lekarka straszy³a mnie, e to dziecko mo e stanowiæ dla mnie zagro enie i ju wczeœniej w. miesi¹cu próbowa³a sk³oniæ mnie do usuniêcia ci¹ y, choæ czu³am siê doskonale i nie mia³am dos³ownie adnych dolegliwoœci. Doskona³e samopoczucie towarzyszy³o mi do koñca ci¹ y. Syn urodzi³ siê zdrowy w sposób naturalny. Od najwczeœniejszych lat dzieciêcych syn darzy Maryjê szczególnym zaufaniem i ogromn¹ mi³oœci¹, do Niej zanosi Dzieci¹tka Jezus przekazana jednej z mieszkanek przez wspomnianego ju o. Józefa Prusa (otrzyma³ j¹ od s. ucji z Fatimy) i po latach oddana do Sanktuarium. Teraz odnowiona i zdobna w piêkne szaty pod szklanym kloszem jakby w kapliczce, w bocznym o³tarzu odbiera czeœæ. Po Mszy œw., dziêki goœcinnoœci miejscowego Proboszcza, ks. Józefa Kasiaka mogliœmy zobaczyæ mini muzeum z pami¹tkami sanktuaryjnymi, gdzie znajduje siê m.in. makieta rekonstrukcyjna dawnego za³o enia klasztornego Karmelitów Bosych (robi¹ca mocne wra enie) i na koniec przy skromnym pielgrzymim, aczkolwiek smacznym domowym poczêstunku dowiedzieliœmy siê wielu ciekawych historii (zarówno starych jak i nowych) z Zagórza oraz planowanych przez ks. Proboszcza inicjatyw. Obopólna radoœæ wyrazi³a siê te w podziêce za zadzierzgniêt¹ przyjaÿñ i wspó³pracê parafii karmelitañskiej w Przemyœlu oraz parafii w Zagórzu. Józefek mod³y prosz¹c o wstawiennictwo w ka dej wa nej dla siebie sprawie, a Ona go nie zawodzi, a dopiero niedawno dowiedzia³ siê, e swoje ycie zawdziêcza w³aœnie wstawiennictwu Maryi. Jeœli wiêc pragniecie zostaæ rodzicami, a z jakiegoœ powodu macie problemy z poczêciem lub donoszeniem ci¹ y, zaufajcie Maryi i powierzcie Jej wasze zmartwienie jeœli to jest zgodne z wol¹ Bo ¹, Ona uprosi Wam ten dar. Nie decydujcie siê na metodê in vitro obra aj¹c¹ Boga, poni aj¹c¹ godnoœæ cz³owieka i poci¹gaj¹c¹ za sob¹ œmieræ bezbronnych maleñstw odrzuconych przez lekarzy jako zarodki zbêdne czy nie spe³niaj¹ce oczekiwañ.,,,, 1,1,,,,1,,,,,,, 1,, 1, 1,, 1,1, 1,,,,,, 1, 1,,,,1,,,,1,,,,, 1, 1,,,, 1,,,1,,,, 1,,,,,,

16 Str. 1 O Bo ym Narodzeniu grudnia obchodzimy Uroczystoœæ œw. Jana od Krzy a i warto w kontekœcie zbli aj¹cych siê Œwi¹t Bo ego Narodzenia zajrzeæ do poezji œw. Jana mówi¹cej o tej przedziwnej Tajemnicy Bo ej mi³oœci i Bo- ego uni enia oraz do komentarza o. Federico Ruiza Salvadora, hiszpañskiego karmelity bosego, znawcy dzie³ œw. Jana od Krzy a. Trzeba dodaæ te w tym miejscu s³owo o tym, jak bardzo pod wp³ywem œw. Teresy od Jezusa g³êboko i radoœnie prze ywany by³ czas Adwentu i Bo ego Narodzenia w Karmelu i e o. Jan ogromnie lubi³ braæ udzia³ w inicjowanych i odgrywanych misteriach bo onarodzeniowych (gdzie by³ œw. Józefem). Oto strofy œw. o. Jana, a poni ej komentarz. Gdy przyszed³ czas wybrany, czas Jego Narodzenia Jak Oblubieniec z komnat przyszed³ do swego stworzenia. A Matka Jego wdziêczna, wybrana z wszech na œwiecie Po³o y³a w ³óbeczku swe narodzone Dzieciê. Pomiêdzy bydlêtami ludzie Mu czeœæ sk³adali Pasterskiej prostej pieœni Anieli wtórowali. Zawarte zaœlubiny miêdzy Cz³owiekiem-Bogiem I Bóg zap³aka³ gorzko na bar³ogu ubogim. To by³y œlubne dary Oblubienicy duszy Matka w bólu zadr a³a, ujrza³a krzy katuszy. P³acz u Boga-Cz³owieka, u ludzi pieœñ wesela Dziwne to zespolenie i nic go nie rozdziela. Misterium Wcielenia osi¹ga swój szczyt w objawieniu siê Boga ludziom. Plastyczny liryzm, z jakim œw. Jan szkicuje tê scenê, przemienia j¹ prawie w akcjê Przedszkolak pyta kolegê: Co dosta³eœ na gwiazdkê? Tr¹bkê. Mówi³eœ przecie, e dostaniesz super prezenty! To jest super prezent! Dziêki niej zarabiam codziennie z³otówkê! W jaki sposób? Tata mi daje, ebym przesta³ tr¹biæ! œw. Jana od Krzy a Policjant pyta œw. Miko³aja: Obywatelu Miko³aju, czemu tak krzyczycie i p³aczecie? Jakiœ z³odziej ukrad³ mój worek. Z premedytacj¹? Nie, z prezentami! F¹fara pyta Jasia: Dlaczego chcesz, aby œw. Miko³aj przyniós³ ci dwa komplety kolejki? Bo ja te chcê siê bawiæ, kiedy tatuœ jest w domu. Nr () dramatyczn¹. Poemat sk³ada siê z trzech scen, z których jedna jest piêkniejsza od drugiej: 1. Najpierw S³owo Bo e triumfalnie wkracza na œwiat w objêciach swojej oblubienicy, to jest natury ludzkiej; Jego zaœ samego niesie w ramionach urocza Matka, która sk³ada Go w ³obie miêdzy bydlêtami.. Kontrast: oblubienica to jest anio³owie i ludzie uroczyœcie obchodz¹ te zarêczyny œpiewem i radoœci¹, gdy tymczasem Bóg-Oblubieniec le y w twardym ³obie, p³acze i szlocha.. Maryja staje zdumiona na widok tego kontrastu. Dopatruje siê w tym jakiejœ wielkiej tajemnicy: oto nast¹pi³a wymiana darów pomiêdzy zarêczonymi. Jezus Chrystus, stawszy siê cz³owiekiem, daje nam coœ swojego, to jest wesele i radoœæ, gdy tymczasem my ofiarujemy Mu coœ typowo naszego, to jest ból i p³acz. Chwilami trudno jest opanowaæ wzruszenie, które wywo³uje powolna i po³¹czona z rozwa aniem lektura tych wersów. przyg. o. Pawe³ Ferko OCD Wspó³pracuj¹cemu od wielu lat z nasz¹ gazet¹ o. Szczepanowi Praœkiewiczowi OCD z okazji Imienin sk³adamy najserdeczniejsze yczenia mocy Ducha œw., przylgniêcia do Jezusa Kap³ana i opieki MB Loretañskiej oraz zdrowia, g³êbokiego pokoju serca, radoœci i twórczej aktywnoœci. Wdziêczna Redakcja Po dewocjonalia i pami¹tki z naszego koœcio³a zapraszamy do naszej furty klasztornej! Miesiêcznik Duszpasterstwa koœcio³a pw. œw. Teresy od Jezusa w Przemyœlu, pod redakcj¹ o. Paw³a Ferko OCD. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów. Adres redakcji: Karmelici Bosi, ul. Karmelicka 1; - Przemyœl, tel. () 1. DRUK: Studio Kolor; ul. Wybrze e Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego ; - Przemyœl; 1,1,,,,1,,,,,,, 1,, 1, 1,, 1,1, 1,,,,,, 1, 1,,,,,1,,,,1,,,,, 1, 1,,,, 1,,,1,,,, 1,,,,,,

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus Wielki Post Nr 68 Rok XII Dwumiesiêcznik Nr 1 2009 r. Gazeta parafii Zegrze Zegrze p.w. pw. œw. œw. Antoniego Antoniego w Woliw Kie³piñskiej Woli Kie³piñskiej Nawracajcie

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

PISMO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POD WEZWANIEM NAJŒWIÊTSZEGO IMIENIA JEZUS WE WROC AWIU. Jezus zapowiedziany przez proroków

PISMO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POD WEZWANIEM NAJŒWIÊTSZEGO IMIENIA JEZUS WE WROC AWIU. Jezus zapowiedziany przez proroków P R Z Y K O Œ C I E L E UNIWERSYTECKIM PISMO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POD WEZWANIEM NAJŒWIÊTSZEGO IMIENIA JEZUS WE WROC AWIU Numer 13 Grudzieñ 2005 Celebracja Tajemnicy Wcielenia Dziêkujmy Bogu za Jego Wcielenie,

Bardziej szczegółowo

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 2 Nowy Przegl¹d Wszechpolski Dwaj Prezydenci dwie postawy. Na pocz¹tek kilka zdañ nawi¹zania do wielkiego skandalu, do jakiego dosz³o 5 grudnia ub. roku w Pradze podczas rutynowej

Bardziej szczegółowo

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 2 Nowy Przegl¹d Wszechpolski Rozwiane irlandzkie nadzieje Dzieñ 2 paÿdziernika przyniós³ wielkie rozczarowanie patriotom i eurosceptykom we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Duch wyprowadza na pustynie

Duch wyprowadza na pustynie Gazeta Parafii p w. Sw. Lukasza Ewangelisty w Poznaniu Numer 3(287) marzec 2014 Duch wyprowadza na pustynie Duch wyprowadzi³ Jezusa na pustyniê, aby by³ kuszony przez diab³a. A gdy przepoœci³ czterdzieœci

Bardziej szczegółowo

STRUMIEÑ O MARYJO WITAM CIÊ PRAWDY DOBRA PIÊKNA MIESIÊCZNIK PARAFII PW. ŒW. BARBARY W STRUMIENIU NR 5 (123) MAJ 2007 R.

STRUMIEÑ O MARYJO WITAM CIÊ PRAWDY DOBRA PIÊKNA MIESIÊCZNIK PARAFII PW. ŒW. BARBARY W STRUMIENIU NR 5 (123) MAJ 2007 R. MIESIÊCZNIK PARAFII PW. ŒW. BARBARY W STRUMIENIU NR 5 (123) MAJ 2007 R. STRUMIEÑ PRAWDY DOBRA PIÊKNA O MARYJO WITAM CIÊ godzinie. Wymawiaj¹c ostatnie s³owa, Matka Bo a roz³o y³a rêce, przekazuj¹c nam œwiat³o,

Bardziej szczegółowo

ŒWIECI ANIO OWIE - ich œwiat nadprzyrodzony

ŒWIECI ANIO OWIE - ich œwiat nadprzyrodzony Gazetka Parafii p.w. Matki Bo ej Nieustaj¹cej Pomocy Wieliczka - Krzyszkowice ROK 4 WRZESIEÑ 2006 Nr 9/36 ŒWIECI ANIO OWIE - ich œwiat nadprzyrodzony Jak ka dego roku w m-cu wrzeœniu pragnê powróciæ do

Bardziej szczegółowo

Zgromadzenie. Naj wi tsze Serce Jezusa. celebruje liturgi ks. Helmut Jan Sobeczko. ks. Jan Socho

Zgromadzenie. Naj wi tsze Serce Jezusa. celebruje liturgi ks. Helmut Jan Sobeczko. ks. Jan Socho Zgromadzenie celebruje liturgi ks. Helmut Jan Sobeczko Naj wi tsze Serce Jezusa - ród o wi to ci kap anów ks. Jan Socho 6CZERWIEC 20 / (752) / ROK LXV / CENA 4,50 Z / ISSN 1231-7543 CZERWIEC 20 TEMAT MIESI

Bardziej szczegółowo

KURIER ALLELUJA! DWUTYGODNIK. BÓG ZWYCIĘZCA! Ju od œwitu, od zarania Dzwoni¹ dzwony Zmartwychwstania, G³osz¹c wznios³¹ b³og¹ wieœæ.

KURIER ALLELUJA! DWUTYGODNIK. BÓG ZWYCIĘZCA! Ju od œwitu, od zarania Dzwoni¹ dzwony Zmartwychwstania, G³osz¹c wznios³¹ b³og¹ wieœæ. Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ,HALICKO-POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA KURIER galicyjski 7-23 kwietnia 2009 NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW

Bardziej szczegółowo

Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej

Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej Dzia³ Wydawniczy Kancelarii Senatu Warszawa, 2001 r. Opracowanie: MA GORZATA LIPIÑSKA Redakcja techniczna: JACEK PIETRZAK

Bardziej szczegółowo

Wiktoria Wiktora. Cz³owiek Roku 2004. Ex oriente lux. W numerze m.in.:

Wiktoria Wiktora. Cz³owiek Roku 2004. Ex oriente lux. W numerze m.in.: Ex oriente lux Nr 351 (1(18) (32) 6 ) 2003 2005 r. r. P I S M O S T O W A R Z Y S Z E N I A K U L T U R Y P O L S K I E J W C H A R K O W I E Piêtnaœcie lat po polskim okr¹g³ym stole», po aksamitnej rewolucji»

Bardziej szczegółowo

Gdy na ten swiat spogladam Wielki Boze...

Gdy na ten swiat spogladam Wielki Boze... Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie S k o c z ó w, Nr 86 D ê b o w i e c, S i m o r a d z, P i e r œ c i e c Maj, Czerwiec 2011 Gdy na ten swiat spogladam Wielki Boze... spotkanie ze s³owem bo

Bardziej szczegółowo

Czy ryzykowa³byœ swoim yciem, aby czyjeœ ocaliæ?

Czy ryzykowa³byœ swoim yciem, aby czyjeœ ocaliæ? M i e s i ê c z n i k ISSN 1733-3253 Egzemplarz bezp³atny sprawy gminy Bohaterski czyn Alana Czy ryzykowa³byœ swoim yciem, aby czyjeœ ocaliæ? Niewielu zna odpowiedÿ na to pytanie, trudno bowiem powiedzieæ,

Bardziej szczegółowo

Wielki Bój pomiêdzy Chrystusem i jego Anio³ami, a Szatanem i jego Anio³ami

Wielki Bój pomiêdzy Chrystusem i jego Anio³ami, a Szatanem i jego Anio³ami Wielki Bój pomiêdzy Chrystusem i jego Anio³ami, a Szatanem i jego Anio³ami Ellen G. White Battle Creek, Michigan Wydawany przez James White 1858 Prawda na czas obecny 2002 Tytu³ orygina³u: The Great Controversy,

Bardziej szczegółowo

Drogi Czytelniku! mile widziana. Zachêcamy i czekamy na pierwsz¹ korespondencjê. Szczególnie. tych wszyskich, których z Dynowem

Drogi Czytelniku! mile widziana. Zachêcamy i czekamy na pierwsz¹ korespondencjê. Szczególnie. tych wszyskich, których z Dynowem Nr 8/98 DYNOWINKA 3 Drogi Czytelniku! Sierpniowy wakacyjny numer Dynowinki jest nieco odchudzony. Wielu redakcyjnych korespondentów przebywa na zas³u onym wypoczynku. Za to po urlopie z nowym zapa³em i

Bardziej szczegółowo

NR 150 WYDANIE SPECJALNE KWARTALNIK. SIERPIEÑ 2007 rok XVI gazeta bezp³atna. Kadisz Jatom (Sierocy) NR ISSN 1232-4566

NR 150 WYDANIE SPECJALNE KWARTALNIK. SIERPIEÑ 2007 rok XVI gazeta bezp³atna. Kadisz Jatom (Sierocy) NR ISSN 1232-4566 KWARTALNIK NR ISSN 1232-4566 NR 150 SIERPIEÑ 2007 rok XVI gazeta bezp³atna WYDANIE SPECJALNE Kadisz Jatom (Sierocy) Niech bêdzie wywy szone i poœwiêcone Imiê Jego, wielkie w œwiecie, który sam stworzy³

Bardziej szczegółowo

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 15 (890) TYGODNIK 15 kwietnia 2010 r. Rok XVIII Nr indeksu 324019 ISSN 1231-2975 Cena 2 z³ (w tym 7% VAT) 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem egnamy Prezydenta Fot. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ

Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ zeszyt 20 Rok XI ISSN 1644-9444 Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ Znasz ten ustêp z Genezis? Jakub poszed³ swoj¹ drog¹. Spotkali go boscy pos³añcy. Jakub zobaczy³ ich i rzek³: To musi byæ obóz Boga, i nada³ temu

Bardziej szczegółowo

ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA

ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA AL-AHSA ISLAMIC CENTER Przekład: Monika Meziani ~ 0 ~ PRZEDMOWA Chrze cija stwo i islam to dwie wielkie religie na wiecie, ka da z nich ma ponad miliard

Bardziej szczegółowo

11.11.2004 w Starym Sączu STARY SĄCZ NR 146/147 LISTOPAD 2004 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 ZŁ /W TYM VAT 7%/ www.kurier.stary.sacz.pl

11.11.2004 w Starym Sączu STARY SĄCZ NR 146/147 LISTOPAD 2004 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 ZŁ /W TYM VAT 7%/ www.kurier.stary.sacz.pl Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka

Bardziej szczegółowo

Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, KURIER

Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, KURIER Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, KURIER galicyjski DWUTYGODNIK 15 stycznia 2008 nr 1 (53) NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW NA UKRAINIE HALICKO-POKUCKIEJ,

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Inne historie

Bardziej szczegółowo

Jednakowe s³owo dla nas i dla was

Jednakowe s³owo dla nas i dla was Jednakowe s³owo dla nas i dla was Jednakowe s³owo dla nas i dla was List 138. uczonych i zwierzchników muzu³mañskich do przywódców chrzeœcijañstwa Bezprecedensowa deklaracja na temat chrzeœcijañstwa Jednakowe

Bardziej szczegółowo

nr 35 W numerze m.in.: czerwiec'2008 SULEJ nr 35, czerwiec`2008

nr 35 W numerze m.in.: czerwiec'2008 SULEJ nr 35, czerwiec`2008 czerwiec'2008 SULEJ nr 35, czerwiec`2008 Egzemplarz bezp³atny ISSN 1509-5665 Kwartalnik Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych wydawany przy wspó³pracy Urzêdu Miejskiego nr 35 W numerze m.in.:

Bardziej szczegółowo

Zwi¹zek literatury piêknej i filozofii

Zwi¹zek literatury piêknej i filozofii W NUMERZE NR 85 STYCZEÑ-MARZEC 2012 R ISSN 1232-6559 CENA 2 Z Zwi¹zek literatury piêknej i filozofii MARIA SZYSZKOWSKA yjemy w czasach ogromnego niepokoju potêgowanego rozkwitem cywilizacji, która nie

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (19) 2011 r. Cena 2 z³. MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz.

Nr 1 (19) 2011 r. Cena 2 z³. MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz. ISSN 1732-470X Nr 1 (19) 2011 r. Cena 2 z³ Nieregularnik Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz. 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania I N F O R M A C J A WÓ J T A G M I N Y W I W I E R Z Y C A C H z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo