Bóg siê rodzi, moc truchleje... ROZWI ZUJ CA WÊZ Y YCIOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bóg siê rodzi, moc truchleje... ROZWI ZUJ CA WÊZ Y YCIOWE"

Transkrypt

1 Nr () Str. 1 NR () (ROK XVIII) KLASZTOR KARMELITÓW BOSYCH w PRZEMYŒLU GRUDZIEÑ R. NIEPOKALANA MARYJA ROZWI ZUJ CA WÊZ Y YCIOWE Tak o pp. Franciszku i jego umi³owaniu Maryi pisze jego rodzona siostra Maria Elena: Jest oddany Maryi. Ka dego roku odwiedza³ nasze narodowe [argentyñskie] sanktuarium MB w Lujan. Jednak s¹dzê, e wizerunek Matki Bo ej, który najbardziej pozosta³ w jego sercu i który wywar³ wp³yw na jego pos³ugê i maryjn¹ pobo noœæ, to obraz Santa Maria Desatadora de Nudos [MB Rozwi¹zuj¹cej Wêz³y]. Ten obraz doskonale odzwierciedla mi³oœæ Maryi do ka dego z nas; Maryi, która daje nadzieje i rozwi¹zuje wszelkie problemy cz³owieka, zarówno te duchowe, jak i materialne. Ojciec Œwiêty Jorge Mario Bergoglio w latach pe³ni³ funkcjê prowincja³a jezuitów w Argentynie. W tym okresie kilkakrotnie przebywa³ w Niemczech w celach naukowych. Podczas jednej z wizyt w bawarskim Augsburgu zachwyci³ siê barokowym obrazem Matki Bo ej, znajduj¹cym siê w koœciele œw. Piotra. W r. wróci³ tam, aby zabraæ do Argentyny zamówion¹ kopiê tego wizerunku. Od grudnia r. znajduje siê w Buenos Aires w parafii œw. Józefa Cieœli i obecnie jest jednym z popularniejszych sanktuariów maryjnych Argentyny. Autorem obrazu jest Johann Georg Smithson ( 1), który namalowa³ go na zlecenie ks. Hieronima Ambro ego Langenmantela kanonika koœcio³a œw. Piotra w Augsburgu. A by³o to wotum dziêkczynne za ocalenie przez Maryjê ma³ eñstwa jego dziadków, bêd¹ce na krawêdzi rozpadu. Modlitwa wstawiennicza wielu osób w tym przyjaciela rodziny o. Jakuba Rema, jezuity obrazu widnieje Maryja, jakby zawieszona miêdzy o treœci: W akcie pobo noœci przynoszê Ci, Matko, tych oto niebem a ziemi¹, jaœniej¹ca, nios¹ca pomoc rodzinie, dwoje ma³ onków, po³¹czonych sakramentalnym wêz³em Poœredniczka miêdzy Synem Bo ym a Niepokalana Niewiasta Apokaliptyczna obleczona w s³oñce, ma³ eñskim, proszê Ciê o rozwi¹zanie wszystkich yciowych wêz³ów, które s¹ przeszkod¹ dla mi³oœci i jednoœci w koronie z gwiazd dwunastu ma ksiê yc u stóp i g³owê wê a, któr¹ depcze wolna od grzechu. ma³ onków, abyœ Ty sama je rozwi¹za³a. Malarz zaznajomiony z t¹ rodzinn¹ histori¹ w taki w³aœnie sposób Towarzyszy Jej nad g³ow¹ Duch œw. w postaci go³êbicy wyrazi³ pêdzlem ow¹ modlitewn¹ ideê: Poœrodku dokoñczenie na str. Bóg siê rodzi, moc truchleje... 1,,,, 1,1,,,,1,,,,,,, 1,, 1, 1,, 1,1, 1,,,,,, 1, 1,,,,1,,,,1,,,,, 1, 1,,,, 1,,,1,,,, 1,,,,,,

2 Str. DROGA WIARY MARYI O. ZENON CHOMA OCD N iemal wszystkie wiadomoœci o Maryi pochodz¹ z Ewangelii, tam natomiast opisane s¹ wydarzenia zbawcze, ma³o zaœ jest informacji, dziêki którym moglibyœmy bli ej poznaæ wczesne ycie Maryi. Tradycja podaje, e Jej rodzicami byli Joachim i Anna, mieszkali oni w Nazarecie, ma³ej miejscowoœci w Galilei, lecz poza imionami rodziców Maryi nie posiadamy innych danych o Jej yciu. Natomiast wyobra enie o mieszkañcach Nazaretu jest pe³ne prostoty i zwyczajnoœci, w podobny te sposób wyobra ano sobie te lata Maryi, o których Ewangelie milcz¹. Kluczowym momentem na drodze wiary Maryi by³o zwiastowanie, lecz droga Jej wiary zaczê³a siê znacznie wczeœniej. Z pewnoœci¹ by³a przygotowywana przez œrodowisko i praktykê wiary w domu rodzinnym. Wiara musi byæ o ywiona w³asnym doœwiadczeniem Boga. Do tego momentu pozostaje ona przekazem pobo nych informacji, zbiorem wiadomoœci o duchowym charakterze. W ycie Maryi Bóg wkroczy³ w nadzwyczajny sposób, poniewa i zamys³y wobec Niej siêga³y daleko poza Jej w³asn¹ historiê. Plan Ojca, który bêdzie siê stopniowo ods³ania³, wymaga³ od Maryi szczególnej ³aski wiary. W tym momencie mo na dopowiedzieæ, e sam Bóg przygotowywa³ Maryjê do takiej ³aski wiary przez uchronienie Jej od grzechu pierworodnego. Czym e jest ta ³aska wiary? Jest ona przyjêciem S³owa w sensie G³os S³owa ywego Jeœli po ¹dasz m¹droœci, zachowuj przykazania, a Pan ciê ni¹ obdarzy. M¹droœæ Syracha 1,. pozytywnym. W ten sposób zwiastowanie za³amuje bieg historii zbawienia, czas siê dope³ni³, œw. Pawe³ okreœla ten moment pe³ni¹ czasu, Bóg wypowiedzia³ ostatnie s³owo, w którym zawar³ wszystko. Teraz nasta³a nowa rzeczywistoœæ, teraz jest czas zbawienia. Uniwersalny plan Boga realizuje siê poprzez jednostkow¹ historiê ycia Maryi. Ona odpowiedzia³a Bogu tak. Zwróæmy uwagê na fakt, e wiara rodzi siê zawsze w konfrontacji ze S³owem Boga, które jest jak¹œ form¹ Jego epifanii, st¹d œw. Pawe³ napisa³, i wiara rodzi siê ze s³uchania S³owa Bo ego. Maryja us³ysza³a owo s³owo z ust archanio- ³a. Jest to ten moment, w którym wiara o ywiona zostaje w³asnym doœwiadczeniem Boga. Zwiastowanie by³o namacalnym i rzeczywistym przyjêciem S³owa, które wed³ug zapowiedzi stanie siê cia³em. Maryja pocznie z Ducha Œwiêtego i narodzi dzieciê, które jest Synem Bo ym. Takich tajemnic nie sposób obj¹æ ludzkim rozumem. Wiara Maryi stanie siê nie tylko Jej w³asn¹ wiar¹, lecz wzorem dla wszystkich uczniów Pañskich. Pisz¹c o Maryi Sobór Watykañski II sformu³owa³ piêkne zdanie, nazywaj¹c J¹ pierwsz¹ z wierz¹cych. B³ogos³awiona Dziewica z racji daru i roli Boskiego macierzyñstwa, dziêki czemu jednoczy siê z Synem Odkupicielem, i z racji swoich szczególnych ³ask i darów zwi¹zana jest g³êboko tak e z Koœcio- ³em: Bo a Rodzicielka jest, jak uczy³ Nr () ju œw. Ambro y, pierwowzorem Koœcio³a, w porz¹dku wiary (LG ). Jak wiêc wspomnia³em we wstêpie zwiastowanie by³o kluczowym momentem nie tylko na drodze wiary Maryi, lecz tak e na drodze wiary przechodz¹cej ze Starego Przymierza a odnajduj¹cej siê w Nowym Przymierzu z now¹ jakoœci¹. Jest to teraz wiara Nowego Ludu, stwarza ona bowiem nowego cz³owieka w Chrystusie Jezusie. Od pocz¹tku, co widaæ, wiara Koœcio³a jest œciœle z³¹czona z wiar¹ Maryi. Ka de kolejne zbawcze wydarzenie, w którym pojawia siê Maryja, a które opisuj¹ Ewangelie, jest prze yciem Jej wiary, lecz tak e wydarzeniem kszta³tuj¹cym wiarê ca³ego Koœcio³a. To, co by³o zapowiedziane przez archanio³a, co póÿniej zaœ realizowa³o siê z czasem stawa³o siê treœci¹ nowej wiary, mo emy powiedzieæ, e by³o egzaminem wiary dla tej B³ogos³awionej Wybranki Boga. I tak kolejno narodzenie Jezusa, ofiarowanie, znalezienie w œwi¹tyni wymaga³o wci¹ wiêkszej wiary i g³êbokiego zaufania, e w tak niegodnych warunkach, w tak niezwyk³ych okolicznoœciach realizuje siê plan Ojca. Wiara ta wzbudza³a w Maryi du o szacunku i respektu wobec zamierzeñ Opatrznoœci, z drugiej strony trudno sobie wyobraziæ, ile rodzi³a wewnêtrznych rozterek i zmagañ, oraz uczuæ temu towarzysz¹cych. W wierze Maryja odkrywa wolê Boga wobec siebie samej, dokona³o siê to co prawda w zwiastowaniu, lecz poprzez póÿniejsze okolicznoœci i wydarzenia jeszcze bardziej siê ukonkretni. Zwróæmy uwagê na trzy takie wydarzenia podkreœlaj¹ce trzy aspekty roli Maryi wynikaj¹ce z wiary. To, co je ³¹czy to dar Bo- ego macierzyñstwa. Pierwszym wydarzeniem jest ukazanie Maryi jako s³uchaj¹cej s³owa i wype³niaj¹cej je ( k,-1). Czytaj¹c tê scenê wydaje siê, e Jezus odtr¹ci³ w³asn¹ matkê. Dla Maryi by³a to chwila oczyszczenia wiary, mo e przypomnienia sobie o tym, e sta³a siê Bo ¹ Rodzicielk¹ przez przyjêcie S³owa, i e nadal ma tego S³owa s³uchaæ i wype³niaæ je. Nie dlatego, e Maryja nie wype³nia Bo ych przykazañ, Jezus chce powiedzieæ, e przynale noœæ do Boga nie bierze dokoñczenie na str.,,,, 1,1,,,,1,,,,,,, 1,, 1, 1,, 1,1, 1,,,,,, 1, 1,,,,,1,,,,1,,,,, 1, 1,,,, 1,,,1,,,, 1,,,,,,

3 Nr () wiersz Str. GRUDZIEÑ 1 DODATEK DLA DZIECI EDYTA JURKIEWICZ-PILSKA KOLÊDOWAÆ MA EMU Œpij Dziecino, zmru oczêta, Ju nad lasem Ksiê yc lœni. Ja o Tobie wci¹ pamiêtam, Wiêc kolêdê nucê Ci: eœ opuœci³ piêkne niebo, Gdzie Cherubów p³ynie œpiew, Mi³oœæ Ojca od wiek wieków W nasze ludzkie wnosisz dnie. Kolêduje kraj nasz ca³y: Œpij Dziecino Bo a, œpij, Naród pe³ny szczêœcia, chwa³y, Dziœ tryumfu œwiêci dzieñ. Kolêda Polska taki jest tytu³ pieœni Bo onarodzeniowej, której tekst obok w ca³oœci zacytowaliœmy powsta³a z okazji wyboru Kardyna³a Karola Wojty³y na stolicê Piotrow¹ X roku. Dobrze by³oby, gdyby siê upowszechni³a i wesz³a do popularnych œpiewników zawieraj¹cych kolêdy. Postarajmy siê, aby ta piêkna kolêda zabrzmia³a w naszych domach i Koœcio³ach, ku radoœci naszych serc i na chwa³ê Bo ej Dzieciny. By³oby to o tyle mi³e i wskazane z racji maj¹cej nast¹piæ w przysz³ym roku kwietnia kanonizacji S³ugi Bo ego, B³ogos³awionego Jana Paw³a II. Aby mo na by³o zrealizowaæ ten zamiar jeszcze w tym roku, na to Bo e Narodzenie, umieszczamy nie tylko tekst, ale i nuty. K OLÊDA POLSKA (z okazji wyboru Papie a Polaka) S³owa i melodia Micha³ Winiarz Tak nam trzeba Twej mi³oœci I wejrzenia Twoich ócz. Œwiat dziœ pe³en nieprawoœci Szuka wiecznych jasnych zórz. Rozpal mi³oœæ, pomnó wiarê, Tak nam dzisiaj tego brak, Byœmy czynem swym ofiarnym Swej mi³oœci dali znak. Kolêduje Naród polski zgodnym chórem W swej kolêdzie niesie dar, Do Betlejem blaskiem swoim Jasnej Góry strze e skarb. Czêstochowskie bij¹ dzwony, Kraków z Rzymem nuci pieœñ; Naród polski wdziêcznym pieniem Swej Królowej g³osi czeœæ. Kolêduje,,,, 1,1,,,,1,,,,,,, 1,, 1, 1,, 1,1, 1,,,,,, 1, 1,,,,1,,,,1,,,,, 1, 1,,,, 1,,,1,,,, 1,,,,,,

4 s wiersz Str. Z CYKLU: O. DR SZCZEPAN T. PRAŒKIEWICZ OCD MA O ZNANI ŒWIÊCI KARMELU () B. JAN DE PALAFLOX Y MENDOZA ZNANY HISZPAÑSKI BISKUP TEREZJANISTA Wdniu czerwca r., Biskup ten by³ zawsze pilnym uczniem œw. w Burgo de Osma w Hiszpanii zosta³ wyniesiony do chwa- bia³ jej doktrynê; wielekroæ pisma te cy- Teresy od Jezusa, czyta³ jej pisma i zg³ê- ³y o³tarzy Jan de Palafox y Mendoza, biskup tego miasta od Biskup Palafox y Mendoza utrzytowa³ i treœci¹ tych e pism y³. r. do œmierci, która nast¹pi³a w r.. Przed objêmywa³ bliski kontakt z zakonem ciem biskupstwa w Burgo de Osma, by³ on misyjnym biskupem diecezji Puebla de los Ángeles w Meksyku i broni³ tam praw i godnoœci tubylców. Nowego b³ogos³awionego w przemówieniu przed modlitw¹ Regina Coeli przywo³a³ tak e w Zagrzebiu papie Benedykt XVI, który pielgrzymowa³ wówczas do Chorwacji. Ojciec Œwiêty okreœli³ go jako œwietlan¹ postaæ biskupa w Meksyku i w Hiszpanii. Przypomnia³, e by³ on cz³owiekiem rozleg³ej kultury i g³êbokiej duchowoœci, wielkim reformatorem, niestrudzonym pasterzem Koœcio³a, obroñc¹ Indian. ZWI ZANY Z KARMELEM Zechciejmy zauwa yæ, e promotorem sprawy beatyfikacji œwiat³ego biskupa by³ Zakon Karmelitów Bosych i jego Postulacja Generalna wystêpowa³a oficjalnie wobec Stolicy Apostolskiej jako powód w procesie wyniesienia go na o³tarze. Nie sta³o siê to bez przyczyny. Jan de Palafox y Mendoza by³ bowiem wielkim propagatorem duchowoœci œw. Teresy od Jezusa i wydawc¹ jej listów. Podczas swoich studiów w Salamance nawiedza³ on grób œw. Teresy w Alba de Tormes pomiêdzy jej beatyfikacj¹ (1) i kanonizacj¹ (). By³ zapalonym czytelnikiem pism œw. Teresy od Jezusa. Jego pierwszy biograf, Antoni González de Rosende, w Ksiêdze ycia Palafoxa wydanej w r. napisa³: B³. Jan Palafox na obrazie ze œw. Teres¹ od Jezusa karmelitañskim, zarówno z mêsk¹ jak i z eñsk¹ jego ga³êzi¹. Zarówno w Puebla w Meksyku, jak i potem w Burgo de Osma w Hiszpanii, karmelitów bosych uczyni³ on swoimi spowiednikami i czêsto udawa³ siê na d³u sze pobyty, rekolekcje, dni modlitwy czy refleksji do le ¹cych na terenie jego diecezji klasztorów karmelitów bosych w Burgo de Osma i w Penaranda de Duero. Jego przywi¹zanie do zakonu by³o odwzajemniane przez wspó³czesnych mu i przez póÿniejszych karmelitów bosych. Karmel Terezjañski patronowa³ sprawie wprowadzenia procesu jego gloryfikacji w Koœciele oraz presti owemu wydaniu jego dzie³ w Madrycie w r. W wielu archiwach i bibliotekach hiszpañskich klasztorów karmelitañskich przechowywane s¹ nie tylko jego ksi¹ ki, obrazy i portrety, ale tak e autografy i inne pami¹tki. Nr () WYDAWCA LISTÓW ŒW. TERESY Podczas pe³nienia pos³ugi ordynariusza diecezji Burgo de Osma, b³. Jan Palafox, na proœbê przeora klasztoru karmelitów bosych w tym mieœcie podj¹³ siê opatrzenia komentarzem pierwszego wydania listów œw. Teresy od Jezusa, wybranych przez o. Dydaka od Ofiarowania, genera- ³a zakonu. Ksi¹ ka ujrza³a œwiat³o dzienne w Saragossie w r., w dwóch obszernych tomach. Jak s³usznie pisze o. Efrem J. Bielecki OCD, t³umacz listów œw. Teresy od Jezusa na jêzyk polski (Kraków ), przypisy i komentarze czcigodnego Jana Palafoxa zosta³y opracowane z mi³oœci¹ i kompetencj¹, stylem p³ynnym i napuszonym, bardzo przystaj¹cym do gustu barokowego tamtego czasu (s. ). Co wiêcej, publikacja odnios³a wielki sukces i jak podkreœla o. Efrem, listy w nastêpnych latach zosta³y wydane równie po francusku (Pary ) i po w³osku (Rzym ), a nastêpnie po angielsku (Londyn ). By³o te wiele reedycji w ka dym z tych jêzyków, tak, e mo na siê doliczyæ a wydañ listów œw. Teresy z komentarzem b³. Jana Palafoxa. Niechaj przypomnienie terezjañskiego oblicza tego biskupa, który jakkolwiek nie by³ karmelit¹, to jednak w swym yciu duchowym czerpa³ obficie z duchowoœci karmelitañskiej i propagowa³ pisma Reformatorki zakonu, inspiruje wszystkich yj¹cych duchowoœci¹ karmelitañsk¹ i terezjañsk¹ do d¹ enia do ewangelicznej doskona³oœci, by jako wprowadzeni do ziemi Karmelu spo ywali jej owoce i zasoby (por. Jer,). Wspomnienie liturgiczne b³. Jana de Palafox y Mendoza przypada paÿdziernika.,,,, 1,1,,,,1,,,,,,, 1,, 1, 1,, 1,1, 1,,,,,, 1, 1,,,,,1,,,,1,,,,, 1, 1,,,, 1,,,1,,,, 1,,,,,,

5 Nr () Str. NIEPOKALANA MARYJA... dokoñczenie ze str. 1 poniewa to dziêki Niemu Maryja staje siê Matk¹ Boga i pe³n¹ ³aski. Najœwiêtsz¹ Dziewicê otacza zastêp anio³ów, uznaj¹cych Jej królewsk¹ w³adzê. Us³uguj¹ Jej ze czci¹ i pos- ³uszeñstwem. Jeden z nich trzyma w rêku wst¹ kê, symbolizuj¹c¹ wstêgê naszego ycia, ca³¹ zamotan¹ w wêz³y ró nych rozmiarów to konsekwencje grzechów we wszystkich dziedzinach naszego ywota. Maryja bierze nasze ycie w swoje wspó³czuj¹ce rêce i rozwi¹zuje nimi wêz³y, jeden po drugim. Zasup³ana wstêga zmienia siê w now¹ wstêgê, woln¹ od wszystkich wêz³ów, które j¹ dot¹d pêta³y. Inny anio³ bierze tê wstêgê i patrz¹c na nas, wskazuje, co Maryja mo e zrobiæ przez swoje wstawiennictwo. W dolnej czêœci obrazu, pogr¹ onej w ciemnoœciach, widzimy anio³a, który prowadzi DROGA WIARY MARYI dokoñczenie ze str. siê z cia³a. Nastêpna scena z Ewangelii janowej opisuj¹ca wydarzenie z Kany Galilejskiej ukazuje Maryjê jako now¹ Niewiastê, w odniesieniu do pierwszej niewiasty Ewy (J,1-). Maryja rodz¹c Jezusa zapocz¹tkowa³a now¹ historiê zbawienia, teraz niejako rodzi Jezusa do rozpoczêcia dzia³alnoœci. Przejmuje inicjatywê podobnie jak Ewa, lecz ta inicjatywa poddana jest temu, co Maryja rozezna³a w wierze. I ostatnia scena, równie z Ewangelii wg œw. Jana ukazuje Maryjê stoj¹c¹ pod krzy em (J,-). Maryja bêd¹c matk¹ Chrystusa S³owa, które sta³o siê Cia³em, bêdzie odt¹d matk¹ Cia³a Chrystusowego, to znaczy matk¹ ca³ego Koœcio³a. W tych wydarzeniach ukonkretnia siê wola Boga wobec Maryi, lecz jak widaæ jest ona g³êboko zakorzeniona i wynika z pierwotnego ods³oniêcia tej woli w zwiastowaniu. Maryja jest Matk¹ S³owa. Wiarê Maryi najbardziej charakteryzuje wielokrotnie powtarzane w Ewangelii sformu³owanie: A Matka Jego chowa³a wiernie wszystkie te sprawy [s³owa] w swoim sercu. Jest to charakterystyczna i typowa postawa dla wiary ydowskiej. Pielêgnowaæ wiarê to pielêgnowaæ przymierze, pielêgnowaæ przymierze to mieæ s³owa Boga zawsze w swoim sercu. S³uchaj, Izraelu czytamy w ksiêdze Powtórzonego Prawa Niech pozostan¹ w twym sercu te s³owa (Pwt,-). Sformu³owanie, e Maryja zachowywa³a s³owa Boga oznaczaj¹, e je pielêgnowa³a, podtrzymywa³a, rozwa a³a, pozwala³a, aby ono do g³êbi przeniknê³o Jej duszê, jak miecz zapowiedziany przez Symeona. Maryja mia³aby z pewnoœci¹ powody do tego, aby s³owo st³umiæ, wyprzeæ ze œwiadomoœci, zgasiæ wraz z przykrymi uczuciami, uciec w pracê lub cz³owieka w kierunku koœcio³a wzniesionego na szczycie góry. To archanio³ Rafa³ towarzyszy Tobiaszowi, bohaterowi Starego Testamentu. Tobiasz ma poœlubiæ Sarê, która zmaga siê z wielkim problemem w swoim yciu wszyscy jej œwie o poœlubieni mê owie umieraj¹. Pragnie œmierci, jednak e dotkniêta ³ask¹ Bo ¹ Jemu zawierza swoje ycie i spotyka Tobiasza, który dziêki poœrednictwu archanio³a Rafa³a zostaje jej szczêœliwym mê em. Oto jak papie w ksi¹ ce Walka duchowa interpretuje teologiczne znaczenie namalowanych treœci: Jej [Maryi] d³onie maj¹ moc rozwik³aæ ka dy wêze³ yciowy pl¹tanina poddana próbom uporz¹dkowania przez kogokolwiek ni Maryja, zapêtla siê jeszcze bardziej. Co jednak sprawia, e wêze³ siê rozpl¹tuje? Dlaczego dokonuje tego Maryja? Wyjaœnia to œw. Ireneusz: <Wêze³ splatany przez niepos³uszeñstwo Ewy rozwi¹zany zosta³ przez pos³uszeñstwo Maryi; co zwi¹za³a przez niewiernoœæ dziewica Ewa, to Dziewica Maryja rozwi¹za³a przez wiarê>. Supe³ na nici ycia ludzi i narodów powsta³ z dwóch przyczyn: niepos³uszeñstwa i niedowiarstwa. Maryja rozwi¹zuje go w³aœnie dziêki swojemu pos³uszeñstwu i wierze. Wêze³ nie pochodzi z zewnêtrznych okolicznoœci zapl¹tujemy go sami. W taki czy inny sposób wszyscy uczestniczymy w tworzeniu tej gmatwaniny. Jednak nie tyle martwi¹ mnie same wêz³y, ile fakt, e czêsto sami próbujemy je rozwi¹zywaæ przy pomocy swoich w³asnych si³ i zdolnoœci. Czasami, gdy ów supe³ staje siê oczywistoœci¹, jest ju mocno zamotany, zaœ ci, którzy próbuj¹ rozwi¹zaæ go samodzielnie, nie radz¹ sobie, powiêkszaj¹c tylko pl¹taninê. Trzeba nam zatem jak najczêœciej siêgaæ po pomoc i wstawiennictwo Matki Bo ej, Niepokalanej Maryi. o. Przeor nieuzasadnion¹ troskê o Jezusa, lecz wtedy odrzuca³aby tak e wiarê, a poœrednio Boga. T³umi¹c s³owo Maryja nie by³aby Matk¹ S³owa, a przecie adna matka nie odrzuca w³asnych dzieci. Abp B. Forte napisa³ modlitwê, która podsumuje te rozwa ania, i niech stanie siê nasz¹ osobist¹: W Tobie Panno s³uchaj¹ca, wiara Abrahama siêgnê³a szczytów czystoœci wœród stworzeñ, które mog³y wierzyæ w niemo liw¹ mo liwoœæ Boga. Ty, jak Abraham, ojciec wierz¹cych, w godzinie ofiary Twojego Syna sta³aœ siê wzorem i Matk¹ dla tych, którzy wierz¹. Bogu ofiarowa³aœ Izaaka Twojego serca, a Bóg ofiarowa³ Go œwiatu jako zbawienie tych, którzy wierz¹. Ty Królowo drugiej nocy, nocy wiary, módl siê za nami! ZGO A NAJBARDZIEJ RELIGIJNA ALTERNATYWA Pytanie sformu³owane na kszta³t klucza otwiera hektary i kilometry przestrzeni. Bezsprzecznie rozbija siê w dylemacie religia albo wolnoœæ ten, kto odkry³ g³êbiê. W pierwszym odruchu odrzuci³ wiarê za parkan wymogów religii. O paradoksie! Wolnoœæ go wik³a imperatywem przymusu. Lecz czym e jest wolnoœæ, jeœli nie swobod¹ kochania?! I czym e religia, jeœli nie nauk¹ o mi³oœci?! Myœl wstaje rankiem, podobnie wybór przed koniecznoœci¹. Czy religia nam potrzebna? Nie wy³¹cznie Bóg. Wszak mo na zgubiæ drogê w pó³ zdania i na pocz¹tku, kiedy pytajnik stawia siê z b³êdem lub wcale. Zenon Choma ocd,,,, 1,1,,,,1,,,,,,, 1,, 1, 1,, 1,1, 1,,,,,, 1, 1,,,,1,,,,1,,,,, 1, 1,,,, 1,,,1,,,, 1,,,,,,

6 Str. O. PAWE FERKO OCD SANKTUARIA KARMELITAÑSKIE () K POD ZNAKIEM DZIECI TKA JEZUS 1. MA Y KRÓL CHWA Y Z BEAUNE (FRANCJA) ult Dzieci¹tka Jezus ju w œredniowieczu (za spraw¹ cystersów i franciszkanów) sta³ siê istotnym elementem duchowoœci chrzeœcijañskiej. W XVI i XVII w. dziêki œw. Teresie od Jezusa, œw. Janowi od Krzy a i b³. Annie od œw. Bart³omieja kult ten poprzez liczne nabo eñstwa i zwyczaje zakorzenia siê w Karmelu. Ma³e barokowe figurki Dzieci¹tka ubrane w bogato zdobione szaty œw. Teresa darowuje ka demu nowopowsta³emu klasztorowi sióstr. Mia³y one przypominaæ o obecnoœci Chrystusa Króla. Najstarsza taka figurka przechowywana jest w Avila w klasztorze œw. Józefa. Dzieci¹tko Jezus ma na sobie królewski p³aszcz i koronê (b¹dÿ diadem) na g³owie. Praw¹ r¹czkê wznosi w geœcie b³ogos³awieñstwa. BEAUNE W pierwszej po³owie XVII w. zaczê³y siê kszta³towaæ dwa karmelitañskie oœrodki szczególnego kultu Dzieci¹tka Jezus: klasztor karmelitanek bosych w Beaune (Burgundia, Francja) oraz klasztor karmelitów bosych w Pradze. Do klasztoru w Beaune, za³o onego w r. figurka taka przyby³a z Dijon dok¹d trafi³a z Hiszpanii za spraw¹ Matki Anny od Jezusa, fundatorki klasztorów w Pary u () i w Dijon (). Siostry kilkakrotnie zmuszone by³y opuœciæ klasztory: pierwotny w latach, przez wojska Napoleoñskie; drugi zastêpczy w roku z powodu ciasnoty, przenosz¹c siê do dawnego Domu Kawalerów Maltañskich i w 1 r. definitywnie (oddaj¹c klasztor w rêce Wspólnoty B³ogos³awieñstw). Wszystkie te perypetie w dobrym stanie przetrwa³a figurka Ma³ego Króla Chwa³y (jak zwyk³o siê nazywaæ Boskie Dzieciê Jezus z Beaune; wys. cm, na g³owie ma diadem, w lewej r¹czce trzyma ber³o, a praw¹ b³ogos³awi podarowane przez barona Gastona de Renty z Normandii). A historia Jego kultu rozpoczyna siê wraz z Ma³gorzat¹ Parigot, mieszkank¹ Beaune która wst¹piwszy do Karmelu otrzyma³a imiê zakonne: s. Ma³gorzata od Najœwiêtszego Sakramentu. SIOSTRA. MA GORZATA OD NAJŒW. SAKRAMENTU Nr () Ma³gorzata urodzi³a siê w Beaune dok³adnie w roku za³o enia tam Karmelu w. Od najm³odszych lat przejawia³a duchowe przymioty. Ju w wieku lat opiekowa³a siê chorymi w hospicjum Hotel Boga, gdzie musia³a pokonaæ w sobie odruchy md³oœci, strach wchodz¹c do cuchn¹cych sal. Maj¹c siedem lat spêdza³a ca³e noce na modlitwie, nawet zim¹. Kiedy mia³a lat zmarli jej rodzice i poprosi³a o przyjêcia do klasztoru karmelitanek. Pomimo jej bardzo m³odego wieku w r. zosta³a przyjêta do postulatu. Przejawia³a wielkie nabo- eñstwo do Dzieci¹tka Jezus bêd¹c pod wp³ywem inkarnacyjnej teologii kard. Piotra de Berulle a. Pewnego dnia, podczas modlitwy przed figurk¹ Dzieci¹tka Jezus siostra us³ysza³a nastêpuj¹ce s³owa Wybra³em Ciebie, abyœ czci³a i uczyni³a dostrzegalnym w tobie moje dzieciêctwo i moj¹ niewinnoœæ, gdy le a³em w ³óbku. W r. przy wspó³pracy z o. J. Parisot (oratorianin) za³o y³a Stowarzyszenie Rodziny Dzieci¹tka Jezus, które zatwierdzi³ w roku 1 pp. Aleksander VII jako Bractwo. Cz³onkowie zobowi¹zywali siê do rozwa ania dzieciêcego okresu ycia Chrystusa i naœladowania Jego cnót, takich jak: prostota, pokora, dobroæ, uprzejmoœæ i pos³uszeñstwo. Nabo- eñstwa brackie odbywa³y siê dnia ka dego miesi¹ca w nawi¹zaniu do daty Zwiastowania i Bo ego Narodzenia, odmawiano równie Koronkê do Dzieci¹tka Jezus. Ju za ycia s. Ma³gorzaty przez wstawiennictwo Ma³ego Króla Chwa³y dokonywa³y siê cuda i uzdrowienia (jak choæby uproszenie potomka dla króla Ludwika XIII po dwudziestu latach próœb). Ofiarowana drewniana figurka przez zachwyconego spotkaniem i rozmowami z s. Ma³gorzat¹ barona Gastona de Renty za pozwoleniem wspólnoty karmelitanek ubrana w wykwintn¹ szatê znalaz³a miejsce poza koœcio³em w specjalnie wybudowanej kapliczce, co w efekcie da³o pocz¹tek narodowej pielgrzymce do Dzieci¹tka z Beaune (dorocznej a do wybuchu Rewolucji Francuskiej). S. Ma³gorzata zmar³a.v. r. w opinii œwiêtoœci. W r. wydano dekret o heroicznoœci jej cnót. Kult Dzieci¹tka Jezus rozszerzy³ siê nie tylko na Francjê, ale i na inne kraje. W tym duchu g³êboko prze y-,,,, 1,1,,,,1,,,,,,, 1,, 1, 1,, 1,1, 1,,,,,, 1, 1,,,,,1,,,,1,,,,, 1, 1,,,, 1,,,1,,,, 1,,,,,,

7 Nr () Str. wa³a swe powo³anie œw. Teresa od Dzieci¹tka Jezus id¹ ma³¹ drog¹ dzieciêctwa duchowego. A w Beaune za spraw¹ Wspólnoty B³ogos³awieñstw nadal Ma³y Król Chwa³y odbiera czeœæ i rozdaje ³aski.. PRASKIE DZIECI TKO Z AVESSADAS (PORTUGALIA) KONGREGACJA PORTUGALSKA Pierwszy klasztor karmelitów bosych zosta³ otwarty w Portugalii w 1 r. (Lizbona), w rok po zawarciu unii personalnej z Hiszpani¹. Szybki rozwój Karmelu i sprzyjaj¹ce warunki pozwoli³y ju w r. utworzyæ z klasztorów portugalskich, Andaluzji Dolnej, a nieco póÿniej równie hiszpañskiej Estremadury oddzieln¹ prowincjê, która w r. zosta³a oficjalnie zatwierdzona pod patronatem œw. Filipa. Kiedy za rz¹dów króla Filipa IV Hiszpania os³ab³a, przeciwnicy unii w roku zerwali z Hiszpani¹. Doprowadzi³o to do wojny portugalsko-hiszpañskiej, która utrudni³a kontakty prze- ³o onych prowincji portugalskiej z Kongregacj¹ w Madrycie. Doprowadzi³o to do usamodzielnienia siê prowincji portugalskiej, któr¹ popar³ pp. Urban VIII w breve Postulat commissi nobis, obowi¹zuj¹cym do czasu zakoñczenia konfliktu. A wszystkie wa ne decyzje Kapitu³ zatwierdza³a Stolica Apostolska. Po zakoñczeniu wojny wszystko wróci³o do stanu poprzedniego, a wiêc zale noœci prowincji portugalskiej od Kongregacji Hiszpañskiej (mimo licznych prób ze strony zakonników portugalskich). Do pe³nego usamodzielnienia siê i przekszta³cenia w Kongregacjê dosz³o dopiero na Kapitule Prowincjalnej w Lizbonie w r. Na mocy breve Paterna sedes pp. Klemensa XIV, kwietnia r. zostaje prawnie erygowana Kongregacja Portugalska pod wezwaniem NMP z Góry Karmel, dziêki zgodnej wspó³pracy Koœcio³a, króla i prowincji. W okresie najwiêkszego rozkwitu Kongregacja liczy³a domów w Portugalii, 1 w Angoli (kolonii portugalskiej), w Brazylii, w Indiach oraz kilka ma³ych hospicjów. W 1 r. upad³a monarchia a ustanowiono republikê. Do wybuchu II wojny œwiatowej powstaj¹ klasztory: w Aveiro (), Viana do Castelo () i Porto (), a po wojnie kolejne : w Lizbonie (), Funchal (), Marco de Canaveses (1) i Braga (). SANKTUARIUM W roku po³o ony zosta³ kamieñ wêgielny pod budowê domu nowicjackiego i Sanktuarium Pras- kiego Dzieci¹tka Jezus w Marco de Canaveses, w dzielnicy Avessadas. Potê nych rozmiarów obiekt podzielony jest na dwa segmenty z umiejscowion¹ w samym œrodku œwi¹tyni¹ z króluj¹c¹ w niej, przywiezion¹ z Pragi kopi¹ figurki Cudownego Praskiego Dzieci¹tka. W roku w jednej z czêœci klasztoru utworzono Dom Modlitwy, a w r. w innej otwarto Centrum Duchowoœci Karmelitañskiej. Ka dego dnia miesi¹ca prowadzone jest specjalne nabo eñstwo gromadz¹ce licznych czcicieli Ma³ego Króla oraz w niedziele w okolicach dnia miesi¹ca o godz.. sprawowana jest wotywna Eucharystia ku czci Dzieci¹tka Jezus. Do dyspozycji rekolektantów i pielgrzymów jest te spora czêœæ klasztornego ogrodu. Jest to zas³uga zarówno zakonników jak i œwieckich cz³onków Karmelu Bosego oraz Bractwa Praskiego Dzieci¹tka Jezus opiekuj¹cych siê sanktuarium. W o³tarzu g³ównym na podobieñstwo têczowej kapliczki w niszy stoi z wyci¹gniêt¹ do b³ogos³awieñstwa r¹czk¹ Ma³y Jezus, a na œciankach ³uku têczowego przy prezbiterium widniej¹ postacie œw. Józefa z Dzieci¹tkiem na rêku oraz MB Szkaplerznej z Jezusem w d³oniach. Na fasadzie sanktuarium góruje nad schodami równie (tym razem kamienna) figura Praskiego Dzieci¹tka witaj¹c i egnaj¹c wszystkich przyby³ych. Na bastionie promenadowych schodów mo na podziwiaæ sporej wielkoœci malowid³a przedstawiaj¹ce z jednej strony œw. Jana od Krzy a unosz¹cego w d³oniach w górê ma³ego Jezusa, a z drugiej strony œw. Teresê od Jezusa spotykaj¹c¹ na schodach klasztoru w Avila ma³ego ch³opczyka, który przedstawia siê jako Jezus od Teresy. Stosunkowo m³ode i prê ne sanktuarium jawi siê jako bardzo funkcjonalne, piêknie usytuowane, sprzyjaj¹ce modlitwie i wyciszeniu.,,,, 1,1,,,,1,,,,,,, 1,, 1, 1,, 1,1, 1,,,,,, 1, 1,,,,1,,,,1,,,,, 1, 1,,,, 1,,,1,,,, 1,,,,,,

8 Str. S. Ma³gorzata od Najœwiêtszego Sakramentu za³o y³a Rodzinê Dzieci¹tka Jezus, zapraszaj¹c wszystkich, którzy tego zapragn¹, do uroczystego obchodzenia. dnia ka dego miesi¹ca na pami¹tkê Bo ego Narodzenia oraz do odmawiania Koronki do Dzieci¹tka Jezus ( razy Ojcze Nasz i Zdrowaœ Maryjo), aby uczciæ pierwszych lat ycia Pana Jezusa. Ten sposób modlitwy objawi³ siostrze Ma³gorzacie od Najœwiêtszego Sakramentu sam Bóg, obiecuj¹c szczególne ³aski tym, którzy bêd¹ tê koronkê odmawiaæ. SPOSÓB ODMAWIANIA KORONKI Na krzy yku: Czynimy znak krzy a œw. ca³ujemy krzy yk i odmawiamy antyfonê: Najœwiêtsze Dzieci¹tko Jezus, uwielbiam Twój Krzy i zgadzam siê na wszystkie krzy e, którymi zechcesz mnie obdarzyæ. Trzy ziarenka duchowe zwrócenie siê do Trójcy Przenajœwiêtszej przez osoby œw. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. 1 ziarenko ANTYFONA: Trójco Przenajœwiêtsza ofiarujê Ci wszystkie duchowe prze ycia Serca Najœwiêtszego Dzieci¹tka Jezus. A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o miêdzy Ojcze Nasz... ziarenko ANTYFONA: Trójco Przenajœwiêtsza ofiarowujê Ci wszystko, co zdzia³a³aœ w duszy Najœwiêtszej Dziewicy Maryi w momencie Wcielenia. A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o miêdzy Ojcze Nasz... ziarenko ANTYFONA: Trójco Przenajœwiêtsza dziêkujê Ci za ³aski, jakimi obdarzy³aœ chwalebn¹ postaæ œw. Józefa. A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o miêdzy Ojcze Nasz... DWANAŒCIE TAJEMNIC DZIECIÊCTWA JEZUSA 1 ziarenko Tajemnica: Zwiastowanie Wcielenia Naszego Pana Jezusa Chrystusa. ANTYFONA: A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o miêdzy ziarenko Tajemnica: Nawiedzenie œw. El biety czas pobytu Pana Jezusa w ³onie ziemskiej matki. ANTYFONA: A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o miêdzy ziarenko Tajemnica: Narodzenie Dzieci¹tka Jezus. ANTYFONA: A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o miêdzy Nr () KORONKA DO DZIECI TKA JEZUS ziarenko Tajemnica: Pobyt w stajence uwielbienie Dzieciêcia przez Pasterzy. ANTYFONA: A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o miêdzy ziarenko Tajemnica: Obrzezanie Dzieci¹tka Jezus. ANTYFONA: A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o miêdzy ziarenko Tajemnica: Objawienie œwiatu Dzieci¹tka Jezus jako Syna Bo ego uwielbienie Dzieciêcia przez Trzech Króli. ANTYFONA: A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o miêdzy ANTYFONA: Najœwiêtsze Dzieci¹tko Jezus b³ogos³aw nas. ziarenko Tajemnica: Ofiarowanie Dzieci¹tka Jezus w Œwi¹tyni. ANTYFONA: A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o miêdzy ziarenko Tajemnica: Ucieczka œw. Rodziny do Egiptu. ANTYFONA: A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o miêdzy ziarenko Tajemnica: Pobyt œw. Rodziny w Egipcie. ANTYFONA: A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o miêdzy 1 ziarenko Tajemnica: Powrót œw. Rodziny z Egiptu. ANTYFONA: A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o miêdzy ziarenko Tajemnica: Ukryte ycie Jezusa w Domu w Nazarecie. ANTYFONA: A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o miêdzy ziarenko Tajemnica: Spotkanie Jezusa w œwi¹tyni z nauczycielami. ANTYFONA: A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o miêdzy Zakoñczenie Chwa³a Ojcu... Pod Twoj¹ Obronê... Modlitwa do Dzieci¹tka Jezus

9 Nr () Str. 1. Nd. I Niedziela Adwentu.. Wt. Œw. Franciszka Ksawerego. W r. 1 O. Feliks od œw. Teresy od Dz. Jezus.. Œr. Œw. Barbary.. Cz. Pierwszy Czwartek Miesi¹ca.. Pt. Œw. Miko³aja. Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca.. So. Œw. Ambro ego. Pierwsza Sobota Miesi¹ca.. Nd. II Niedziela Adwentu. Niepokalane Poczêcie Najœw. Maryi Panny.. Pt. Œw. ucji, dz. i mêczennicy. 1. Sb. Œw. Jana od Krzy a, prezbitera i dra Koœcio³a, naszego Ojca.. Nd. III Niedziela Adwentu.. Pn. Rozpoczyna siê Nowenna do Dz. Jezus.. Nd. IV Niedziela Adwentu.. Wt. Wigilia Bo ego Narodzenia. Adama i Ewy.. Œr. BO E NARODZENIE.. Cz. II Dzieñ Œwi¹t. Œw. Szczepana.. Pt. Œw. Jana.. So. Œwiêto œwiêtych M³odzianków, mêczenników. 1. Wt. Œw. Sylwestra. GRUDZIEÑ Œw. Szczepan GODZINA ASKI DLA CA EGO ŒWIATA GRUDNIA OD GODZ. DO Matka Bo a, objawiaj¹c siê pielêgniarce Pierinie Gilli we W³oszech, w Montichiari w œwiêto Niepokalanego Poczêcia grudnia r. powiedzia³a: yczê sobie, aby mnie czczono jako Maryjê Ró ê Mistyczn¹, Matkê Koœcio³a. yczê sobie, aby ka dego roku w dniu grudnia w po³udnie mia³a miejsce Godzina aski dla ca³ego œwiata. Dziêki modlitwie w tej godzinie zeœlê niezliczone ³aski dla duszy i cia³a. Bêd¹ liczne nawrócenia. Pan mój, Boski Syn Jezus oka e wielkie mi³osierdzie, je eli dobrzy ludzie bêd¹ siê modliæ za swych grzesznych braci. Ci, którzy nie mog¹ przyjœæ do koœcio³a, niech modl¹ siê w domu. Jest moim yczeniem, aby ta Godzina aski by³a praktykowana na ca³ym œwiecie. W NASZYM KOŒCIELE: W KA DY PONIEDZIA EK, po Mszy œw. wieczornej, zapraszamy na Spotkania Biblijne. W ŒRODY ca³odzienne wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu, mo liwoœæ Spowiedzi œw. W OSTATNI ŒRODÊ, po Mszy œw. wieczornej, odbywaj¹ siê w sali przykoœcielnej Spotkania Bractwa œw. Józefa. W PI TKI po Mszy œw. wieczornej (o godz. ), sprawowane jest Nabo eñstwo do Mi³osierdzia Bo ego z wyczytywaniem próœb i podziêkowañ. Po Nabo eñstwie Modlitewna Grupa Krzy owa udaje siê do parku miejskiego do Trzech Krzy y na specjaln¹ modlitwê. Spotkania BRACTWA SZKA- PLERZNEGO w trzecie soboty miesi¹ca po Mszy œw. wieczornej. Zapraszamy czcicieli MB Szkaplerznej. W KA D SOBOTÊ przed Msz¹ œw. wieczorn¹, œpiewane jest Salve Regina przed figur¹ Matki Bo ej Szkaplerznej. MSZA œw. ZA CHORYCH w ostatni¹ niedzielê miesi¹ca po Mszy œw. wieczornej. MSZA œw. w jêzyku ³aciñskim jest sprawowana w ka d¹ ostatni¹ niedzielê miesi¹ca o godz. 1. Zapraszamy! Wkrótce ludzie poznaj¹ wielkoœæ tej GODZINY ASKI. Oto œwiadectwo polecamy gor¹co! Za zezwoleniem w³adzy duchownej. Imprimatur ksi¹dz biskup dr Rudolf Graber. Formê uczczenia Maryi Matki Jezusa praktykujê od wielu lat. P. Bonifacius Guenther CCD Szatan najwiêkszy wróg cz³owieka (Szatan istnieje naprawdê Po raz pierwszy us³ysza³am o niej tytu³ z ok³adki). Wydanie trzecie. Wydawnictwo Arka, Wroc³aw 1, ss.. lat temu. By potwierdziæ to, co (Imprimatur O. Werner Parel, prowincja³ Karmelitów Bosych. Monachium, III.) dokoñczenie na str.

10 Str. 1 Jeszcze kilkanaœcie dni temu drogi prowadz¹ce na cmentarze by³y zat³oczone setkami samochodów, a same cmentarze oœwietlone tysi¹cami zniczy i lampek nagrobnych nios³y poœwiatê, eby nie powiedzieæ ³unê z daleka wskazuj¹c¹, gdzie s¹ pochowani nasi bliscy. Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych, a zaraz potem Dzieñ Zmar³ych, jako wyj¹tkowe w skali ca³ego roku przypomnienie nam wszystkim zarówno wierz¹cym, jak i wyznaj¹cym tylko œwieckie zwyczaje, e jest œmieræ, a tym samym za murami wszystkich cmentarzy ca³ego œwiata przybywa grobów. Jednak dla wierz¹cych te dwa s¹siaduj¹ce ze sob¹ dni s¹ czymœ wiêcej, mianowicie przypomnieniem o miliardach œwiêtych znanych i nieznanych, których imiona zna tylko Bóg, a którzy po Bo emu rozegrali przygodê swego ycia i ciesz¹ siê teraz chwa³¹ nieba. Ich w³aœnie wspomnieniu ludzi b³ogos³awionych przed Bogiem, jak ich nazwa³ Chrystus w Kazaniu na Górze poœwiêæmy to rozwa anie o relikwiach, jako znakach naszej wiêzi ze œwiêtymi. Tym bardziej, e dla wielu wierz¹cych kontakt z relikwiami i czeœæ im oddawana jest ogromn¹ pomoc¹ ku praktykowaniu pobo noœci, oraz przypomnieniem o Œwiêtych Obcowaniu. Ludzie wszystkich cywilizacji zamieszkuj¹cych ziemiê od zawsze mieli i do dzisiaj maj¹ zwyczaj przechowywania drogich sercu pami¹tek po swych bliskich. Któ z nas nie ma fotografii, zapisków, obr¹czki lub innych tym podobnych rzeczy, dziêki którym podtrzymujemy pamiêæ o ludziach, z którymi wiele dobra nas za ycia ³¹czy³o? W³aœnie dobra, bo nie przechowuje siê przecie pami¹tek po ludziach, z którymi kojarz¹ siê z³e wspomnienia. Co wiêcej, wspóln¹ cech¹ wszystkich kultur jest szacunek i troska o groby z doczesnymi szcz¹tkami swych bliskich zmar³ych. Tak otaczano szacunkiem groby bohaterów starotestamentowej historii Izraela: Abrahama, Izaaka, Jakuba, Racheli, czy króla Dawida. Podobnie te by³o w innych narodach, bo np. Egipcjanie specjalnie mumifikowali i konserwowali zw³oki, by one po œmierci jak najd³u ej zachowywa³y dobry wygl¹d. W staro ytnoœci istnia³o przekonanie, e w relikwiach kryje siê moc cz³owieka. Ewangelista Mateusz pisze o dotkniêciu siê frêdzli p³aszcza Jezusa przez kobietê, która od lat cierpia³a na krwotok (Mt,-). Za czasów Apostolskich nawet cieñ padaj¹cy od przechodz¹cego Piotra uzdrawia³ chorych (Dz.,;,). Mówimy na tym miejscu o szacunku okazywanym przez staro ytnych dla zmar³ych przodków. Czym innym jednak o wiele bogatszym w treœæ jest czeœæ oddawana zmar- ³emu ze wzglêdu na œwiêtoœæ jego ycia. Z tego rodzaju kultem rezerwowanym ju nie dla ogó³u zmar³ych, ale dla tych, którzy odeszli z tej ziemi w opinii œwiêtoœci spotykamy siê dopiero w pierwszych wiekach chrzeœcijañstwa. Szcz¹tki tych o³nierzy Chrystusa przez trzy pierwsze wieki pozostawiano w takim stanie, w jakim zosta³y z³o one do katakumb, gdzie m³ody Koœció³ celebrowa³ nabo eñstwa. By³ to czas, 1 Nr () RELIKWIE, JAKO ZNAKI NASZEJ WIÊZI ZE ŒWIÊTYMI O. STEFAN SKÓRNÓG OCD kiedy na wyznawców Chrystusa spada³y liczne przeœladowania, nierzadko koñcz¹ce siê mêczeñsk¹ œmierci¹. Dlatego mêczennicy nazywani przez pierwszych chrzeœcijan martyres, czyli œwiadkowie Chrystusa byli pierwszymi, których Koœció³ pierwszych wieków otacza³ szczególn¹ czci¹, mimo utajnienia ich kultu ze wzglêdu na szalej¹ce przeœladowania. Dopiero po edykcie mediolañskim w r., gdy w cesarstwie rzyskim nasta³a wolnoœæ wyznania i usta³y przeœladowania, coraz popularniejsze sta³y siê pielgrzymki do grobów œwiêtych mêczenników. Pielgrzym przyby³y na ten grób stawa³ wobec doczesnych szcz¹tków œwiadka Chrystusa, dla którego wiara by³a najwa niejsz¹ spraw¹ jego ycia, za co zreszt¹ przyp³aci³ yciem. Pielgrzymka do grobu œwiêtego by³a doskona³¹ okazj¹ ku temu, by pokrzepiæ sw¹ wiarê i uczyæ siê wiernoœci Bogu od kogoœ, kto mimo utrapieñ ycia szed³ wiernie za Chrystusem. Dlatego gromadzenie siê wiernych przy grobach œwiêtych by³o w odró nieniu od pogrzebów pogañskich nacechowanych rozpacz¹ pe³ne wiary w zmartwychwstanie cz³owieka i z tego wynikaj¹cej radoœci, e oto nowy wyznawca Chrystusa w chwili swej œmierci narodzi³ siê dla nieba. Tak wiêc kult œwiêtych w pierwszych wiekach by³ nacechowany optymizmem, wrêcz radoœci¹ wyznawców Chrystusa. Ze wzglêdu na du y szacunek dla cia³ zmar³ych pierwsi chrzeœcijanie nie palili ich doczesnych szcz¹tków, co wiêcej, pieczo³owicie podpisywali groby, co by³o dodatkowym wyznaniem, e zmar³y cz³owiek nie obróci³ siê w nicoœæ, ale dalej yje u Boga. Dlaczego czcimy œwiêtych? Œwiêci nie s¹ w pierwszym rzêdzie po to, by byli jak napisa³ Karl Rahner biurem poœrednictwa miêdzy ziemi¹, a niebem tak, jakbyœmy nie mogli mieæ bezpoœredniego dostêpu do Boga. Przecie jedynym i skutecznym Poœrednikiem miêdzy nami, a Ojcem jest sam Syn Bo y, Jezus. Owszem œwiêci równie wype³niaj¹ rolê poœredniczenia, ale czcimy ich dlatego, e s¹ doskona³ymi cz¹stkami Cia³a Chrystusa, nale ¹ do istoty Koœcio³a. Bez œwiêtych nie,,,, 1,1,,,,1,,,,,,, 1,, 1, 1,, 1,1, 1,,,,,, 1, 1,,,,,1,,,,1,,,,, 1, 1,,,, 1,,,1,,,, 1,,,,,,

11 Nr () Str. by³oby Koœcio³a. Jak czytamy w Liœcie do Hebrajczyków (Hbr, 1) Koœció³ musi posiadaæ mnóstwo œwiadków, którzy sw¹ doskona³oœci¹ dowodz¹, jak potê n¹ jest ³aska Boga zdolna s³abych ludzi doprowadziæ do wielkiej doskona³oœci. Dziêki œwiêtym Koœció³ staje siê dla narodów znakiem obecnoœci Boga i Jego dzia³ania, oni s¹ œwiat³oœci¹ ludów przewodnikami dla ka dego, kto za ich przyk³adem równie chcia³by iœæ drog¹ doskona³oœci. W pierwszych wiekach chrzeœcijañstwa ycie w wiernoœci Ewangelii cieszy³o siê tak ogromnym uznaniem, e groby i ogólnie szcz¹tki ludzi zmar³ych w opinii œwiêtoœci by³y nawiedzane przez coraz liczniejszych pielgrzymów. Wtedy te coraz bardziej staje siê znana nazwa: relikwie. Œw. Ambro y biskup Mediolanu w IV wieku upowszechni³ tê nazwê na okreœlenie szcz¹tków cia- ³a mêczenników i innych zmar³ych w opinii œwiêtoœci. Sam termin relikwie wywodzi siê z j. ³aciñskiego i oznacza dziedzictwo, spuœcizna, pami¹tka, szcz¹tki. Wa nym œwiadectwem na temat kultu relikwii jest dokument z II w. mówi¹cy o czci oddawanej szcz¹tkom œw. Polikarpa zamordowanego w koœciele w Smyrnie (obecnie w Turcji) w r. 1. Z tego dokumentu dowiadujemy siê, e kult relikwii ma na uwadze uœwiêcenie miejsca, w którym siê znajduj¹, wzrost czci dla danego œwiêtego, oraz przyk³ad dla wiernych do naœladowania œwiêtych. Wyznawcy Chrystusa otaczali czci¹ groby ich przewodników duchowych, mêczenników, a nawet wykupywali za wygórowan¹ cenê cia³a braci zamêczonych przez wrogów wiary. Tak w³aœnie uczyni³ król Boles³aw Chrobry wykupuj¹c od Prusów cia³o zamordowanego przez nich œw. Wojciecha. Nad grobami mêczenników wznoszono specjalne budowle (zwane martyrium, lub confessio), gdzie sprawowano Eucharystiê w rocznicê ich œmierci. Aby kult danej osoby by³ znany szerszemu ogó³owi chrzeœcijan, od VII stulecia biskupi dokonywali obrzêdu zwanego elewacj¹ (³ac. elevatio). Elewacja polega³a na przeniesieniu œmiertelnych szcz¹tków z dotychczasowego miejsca ich spoczynku i z³o enia ich w miejscu godniejszym, czyli w koœciele. Warto wspomnieæ, e jednym z najbardziej uroczystych w Polsce przeniesieñ doczesnych szcz¹tków œwiêtego by³o triumfalne przeniesienie cia³a œw. Andrzeja Boboli z Rzymu do Warszawy w r. Z praktyki przenoszenia relikwii utrwali³ siê zwyczaj umieszczania ich w mensie o³tarzowej, powo³ywano siê tutaj na tekst Apokalipsy: Ujrza³em pod o³tarzem dusze zabitych dla S³owa Bo ego i dla œwiadectwa, jakie mieli (Ap,). W ten sposób, jak powiedzia³ œw. Augustyn, relikwia œwiêtego stawa³a siê o³tarzem samego Boga. Ci¹gle jednak pamiêtano, e nie tyle sam mêczennik by³ centrum odprawianej liturgii, ale Syn Bo y. Œwiêty by³ dla pielgrzymów tylko przewodnikiem wiary na drodze do Boga. Od VI w. dla wspomnienia zwyciêskiej walki mêczenników zaczêto nadawaæ o³tarzowi formê grobu. Zwyczaj sk³adania relikwii œwiêtych w mensie o³tarza przetrwa³ do odnowy liturgii po Vaticanum II. Nowe prawodawstwo liturgiczne przewiduje umieszczenie relikwii tylko w o³tarzach sta³ych, ale nie w mensie, lecz pod o³tarzem, bo Eucharystia jest sk³adana tylko Bogu. Dla umo liwienia kontaktu z relikwiami ludziom mieszkaj¹cym w oddalonych miejscowoœciach ustali³ siê zwyczaj dzielenia doczesnych szcz¹tków œwiêtego na ma³e cz¹stki. Niekiedy umieszczano relikwie w drzwiach koœcio³a, by wierni wchodz¹c mogli je ca³owaæ, nastêpnie w zakrystii, lub w specjalnych szafach, b¹dÿ po prawej i lewej stronie o³tarza. Niektórzy nosili relikwie na szyi w relikwiarzach o ró nych kszta³tach. Kult relikwii wywodzi siê nie Rzym. Relikwie œw. Piotra z odgórnego ustalenia Koœcio³a, ale z oddolnie rozwijaj¹cej siê pobo - noœci ludowej. St¹d nie ujmuj¹c szlachetnych intencji oddawania czci œwiêtym i zyskiwania ³ask przez ich poœrednictwo, z biegiem wieków zaczê³y pojawiaæ siê ró ne nadu ycia z tym zwi¹zane maj¹ce pewien posmak zabobonów (spodziewanie siê automatycznych, natychmiastowych skutków adoracji relikwii), handel relikwiami, ich gromadzenie, wykradanie, czy wrêcz ich kolekcja przez ludzi nie zawsze yj¹cych w zgodzie z wiar¹. Wraz z coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ relikwii pojawi³ siê problem ich braku (ka dy region, czy koœció³ zabiega³ o posiadanie œwiêtej pami¹tki po danym œwiêtym). Dlatego z biegiem czasu zaczêto czciæ tzw. relikwie wotywne, czyli nie wprost cz¹stkê cia³a œwiêtego, ale przedmioty dotkniête do tych e cz¹stek (p³ótno, przedmioty u ywane przez œwiêtego). W zwi¹zku z tym utrwali³a siê gradacja relikwii i tak: relikwie pierwszego stopnia, to czêœci cia³a œwiêtego (teraz pobierane s¹ wy³¹cznie z koœci, sporadycznie drobiny krwi), ale te jego w³osy. Zalicza siê do nich tak e Drzewo Krzy a Œwiêtego. Relikwie drugiego stopnia stanowi¹ rzeczy maj¹ce bezpoœredni kontakt ze œwiêtym jego szaty, osobisty modlitewnik, dokumenty przez niego sporz¹dzane, rêkopisy, osobiste dewocjonalia, ró aniec i inne przedmioty jego codziennego u ytku, oraz rzeczy znalezione przy œwiêtym w czasie eksumacji jego cia³a. Najbardziej znan¹ i godn¹ szacunku relikwi¹ drudokoñczenie na str.,,,, 1,1,,,,1,,,,,,, 1,, 1, 1,, 1,1, 1,,,,,, 1, 1,,,,1,,,,1,,,,, 1, 1,,,, 1,,,1,,,, 1,,,,,,

12 Str. RELIKWIE... dokoñczenie ze str. giego stopnia jest Ca³un Turyñski. Relikwie trzeciego stopnia to rzeczy, które towarzyszy³y œwiêtemu za jego ycia, np. konfesjona³, w którym spowiada³, p³ótno, którym otarto czêœæ cia³a zmar³ego, narzêdzia pracy, którymi œwiêty siê pos³ugiwa³. Co takiego jest w relikwiach, e ciesz¹ siê wielk¹ sympati¹ wiernych, a koœcio³y i sanktuaria posiadaj¹ce cia³o œwiêtego przyci¹gaj¹ tysi¹ce ludzi pomimo postêpuj¹cej laicyzacji spó³czesnego œwiata? Wystarczy choæby wspomnieæ poœmiertn¹ wêdrówkê œw. Teresy z Lisieux, co dodatkowo przypomnia³o œwiatu o ogromnym wk³adzie Karmelu dla wiary ludzkoœci. Od r. przepiêkny relikwiarz Ma³ej Œwiêtej opasa³ sw¹ wêdrówk¹ ca³¹ kulê ziemsk¹. Najwiêksze brytyjskie i amerykañskie katedry nie mieœci³y wiernych, którzy chcieli siê pomodliæ przy jej trumience. W Irlandii czeœæ relikwiom Teresy odda³o / mieszkañców tego kraju. Klêkali przy nich ludzie proœci i g³owy pañstw, wierz¹cy i ludzie znajduj¹cy siê poza nawiasem spo- ³ecznym. Oddawali im ho³d muzu³manie i buddyœci, a nawet protestanci, którzy przecie odrzucaj¹ kult œwiêtych. Œw. Terenia odwiedza³a zamkniêtych w wiêzieniach, by³a wœród o³nierzy walcz¹cych na pustyniach Bliskiego Wschodu, na pok³adzie promu kosmicznego i na stadionie, gdzie odbywa³y siê mistrzostwa œwiata w pi³ce no nej. Gdyby wiêc miliony ludzi nie wierzy³o w Œwiêtych Obcowanie i w moc relikwii, do których kultu przypisane s¹ ogromne ³aski Bo e czy takie peregrynacje by³yby mo liwe? Choæby wspomniane relikwie œw. Teresy, œw. Beretty Molli matki trojga dzieci, która choruj¹c na raka nie zgodzi³a siê przerwaæ ci¹ y, œwiête pami¹tki po Janie Pawle II i po setkach innych œwiêtych i b³ogos³awionych. Szczególny rozwój kultu œwiêtych i ich relikwii dokona³ siê w wiekach œrednich, czemu sprzyja³y trudne warunki ycia, jak epidemie, najazdy barbarzyñskich ludów, oraz bezradnoœæ ludzi wobec ywio³ów natury. Ludnoœæ œredniowiecza szuka³a obroñców, by zapewniæ sobie ich opiekê przed ró nymi nieszczêœciami i chorobami. Dla wielu ludzi Bóg w Swym majestacie wydawa³ siê Kimœ odleg³ym, surowym i potê nym, natomiast uwa ano, e œwiêty, którzy prze y³ podobne koleje ycia, jak ka dy z nas jest przez to bli szy ludziom i prêdzej bêdzie siê sk³ania³ ku ich b³aganiom. Dlatego ka da prawie miejscowoœæ zabiega³a o jakieœ relikwie, co spowodowa³o ich dzielenie i poszukiwanie nowych. Wzros³o znaczenie miejsc, które cieszy³y siê posiadaniem cia³a mêczennika (tak tworzy³y siê sanktuaria). Z czasem kult relikwii powodowa³ nadawanie poszczególnym œwiêtym ich specjalizacji na poszczególne ludzkie bol¹czki (œwiêci od chorób gard³a, oczu, utraty mowy, od rzeczy zagubionych, stra aków, lekarzy itd.). Poszczególne bractwa i cechy rzemieœlnicze chcia³y posiadaæ w³asnego patrona, oczywiœcie z jego relikwiami. Kultura gotyku to rozkwit sztuki równie w dziedzinie tworzenia relikwiarzy. Pojawi³y siê wiêc relikwiarze nie tylko do ogl¹dania i czci oddawanej na odleg³oœæ, ale do dotykania, zw³aszcza przez ich uca- ³owanie. W tym celu tworzono relikwiarze w ró nych kszta³tach: w formie krzy a, monstrancji, rêki, czy srebrnej kasety z wysuwanym wiekiem, pod którym umieszczano relikwie. Do ich tworzenia u ywano szlachetnego materia³u (ze z³ota, srebra, drogich kamieni, z kamienia, z drewna, metalu, koœci s³oniowej). TEOLOGIA RELIKWII Nr () Wœród przykazañ koœcielnych nie ma obowi¹zku oddawania czci relikwiom, jednak dla wielu ludzi dobrej woli s¹ one ogromn¹ pomoc¹ w praktykowaniu wiary. Z tego wzglêdu Sobór Trydencki odrzuci³ protestanckie opinie neguj¹ce kult relikwii. Patrzenie, czy dotykanie doczesnych szcz¹tków œwiêtego jest mocnym impulsem i zachêt¹ do wiernoœci Bogu, gdy siê wie, e dany œwiêty doœwiadczany za ycia tak samo jak i my wieloma trudnoœciami jednak zdo³a³ i to w sposób heroiczny wytrwaæ przy Bogu. Cz³owiek œwiêty jest nam dany przez Koœció³, jako wzorzec d¹ enia do œwiêtoœci i jej osi¹gania. Relikwie nie dzia³aj¹ automatycznie na zasadzie talizmanu, ale naprowadzaj¹ serce i umys³ na Boga i motywuj¹ do pójœcia w¹sk¹, ale jedynie godn¹ cz³owieka œcie k¹ ku œwiêtoœci. Podsumowuj¹c uznajemy zgodnie z nauczaniem Koœcio³a, e kult œwiêtych i ich relikwii jest godnym zalecenia. Odnowiony Msza³ Rzymski mówi: Nale y zachowaæ zwyczaj sk³adania pod o³tarzem relikwii œwiêtych, choæby nie byli mêczennikami, bo one wskazuj¹, e ofiara wyznawców Chrystusa bierze pocz¹tek z ofiary G³owy Koœcio³a, to jest z Chrystusa. Œwiêci potwierdzaj¹, e swym yciem dali œwiadectwo wiary, nawet za cenê w³asnej krwi. Mo na powiedzieæ, e wierni kochaj¹ relikwie, jednak przed ich zainstalowaniem i rozpowszechnianiem ich kultu nale y wczeœniej: Upewniæ siê co do ich autentycznoœci. W przypadku w¹tpliwoœci w tym wzglêdzie, dan¹ relikwiê nale y wy³¹czyæ z oddawania jej czci. Napominaæ wiernych, by nie ulegali kolekcjonowaniu relikwii; w przesz- ³oœci mia³o to nieraz op³akane, gorsz¹ce innych konsekwencje. Czuwaæ nad tym, by unikano wszelkiego oszustwa i zabobonnych nieprawid³owoœci. Ró ne formy publicznej czci relikwii, jak uca³owanie, zdobienie ich œwiat³ami i kwiatami, udzielanie nimi b³ogos³awieñstwa, noszenie ich w procesji, oraz zanoszenie ich do chorych celem duchowego wspierania cierpi¹cych winno byæ praktykowane z wielk¹ godnoœci¹ i wynikaæ z prawdziwej wiary. Cz³owiek wierz¹cy chce dotkn¹æ, zobaczyæ prawdziwego naœladowcê Chrystusa, który za ycia wiernie naœladowa³ swego Mistrza i heroicznie s³u y³ bliÿnim. St¹d fizyczny kontakt z relikwiami (uca³owanie, adoracja, dotykanie, niesienie w procesji) jest pasem transmisyjnym pomagaj¹cym cz³owiekowi nawi¹zywaæ bezpoœredni, osobowy kontakt z konkretnym œwiêtym. Wa na tutaj jest wiara w orêdownictwo œwiêtych, w ich pomoc, o jak¹ my ludzie ziemscy prosimy naszych braci zbawionych czy to czcz¹c ich relikwie, czy te stoj¹c nad ich grobami. Pamiêtajmy jednak, e czeœæ oddawana relikwiom nie mo e siê koñczyæ na osobie danego œwiêtego, ale musi prowadziæ do pog³êbiania naszej relacji z PraŸród³em, z Wzorcem œwiêtoœci, czyli z samym Bogiem, Jezusem Chrystusem.,,,, 1,1,,,,1,,,,,,, 1,, 1, 1,, 1,1, 1,,,,,, 1, 1,,,,,1,,,,1,,,,, 1, 1,,,, 1,,,1,,,, 1,,,,,,

13 Nr () wiersz REGIONALNE SPOTKANIE BRACTW I R ODZIN S ZKAPLERZNYCH Str. skiego... módl siê teraz i w godzinê œmierci naszej... Amen. Gdy s³uch w uszach ustanie, gdy ustami nie bêdziemy mogli wypowiedzieæ swego aktu, to niech on bêdzie w naszym wnêtrzu. PARAFIA ŒW. KRZY A W RZESZOWIE,.. R. S potkanie rozpocz¹³ ks. W³adys³aw Jagustyn, proboszcz Parafii Œw. Krzy a, który witaj¹c wszystkich pielgrzymów serdecznie (z Krosna, Drohobyczki, Le ajska, Rozwadowa, Przemyœla, Rzeszowa oraz S³ociny, Niechobrza, Zaczernia, Trzciany i Brzozowa) zapewni³ nas o ³¹cznoœci duchowej o. Jana Ewangelisty Krawczyka (nie móg³ przybyæ na spotkanie z powodów zdrowotnych). Podkreœli³, i o. Jan dok³ada do naszej modlitwy swoje cierpienie i równie otrzyma³ od nas duchowe wsparcie i tym bardziej potêguje siê nasza modlitwa. Wszystko Tobie Matko ofiarujemy, trudy znoje i to opuszczenie swoich zajêæ od godzin porannych. Po przywitaniu zosta³y odœpiewane Godzinki Szkaplerzne, po których odmówiliœmy Koronkê Szkaplerzn¹, prowadzon¹ przez ks. Jagustyna. Maryjo, która jesteœ przewodniczk¹ na drogach wiary, powierzamy Ci nasz¹ pielgrzymkê wiary, abyœ uczy³a nas rozpoznawaæ i odpowiadaæ na Twoje wezwania wiary na drogach naszej codziennoœci. Chcemy zachowaæ yw¹ wieÿ z Jezusem Chrystusem w zjednoczeniu z Koœcio³em, który jest Mistycznym Cia³em Chrystusa. Na o³tarzu s¹ relikwie œwiêtych, tu uczyli siê dróg wiary i wzrastali w œwiêtoœci, dziêki temu, e rozpoznawali drogê, któr¹ prowadzi³ ich sam Bóg i Najœwiêtsza Maryja Panna. B³. Stanis³aw Papczyñski, przygotowywany by³, aby uczyæ retoryki, sztuki piêknego przekazu. Na o³tarzu, przy ambonie poucza³ s³uchaczy o tajemnicy objawienia. W roku 1 przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie. Tajemnica Krzy a pozwoli³a mu zg³êbiæ tajemnicê objawion¹. arliwie naucza³ o tajemnicy Niepokalanego Poczêcia NMP. Ta, która by³a pod Krzy em, ta, której Syn zosta³ nazwany zbrodniarzem, e mia³a jeszcze jak¹œ moc, to tê moc mia³a z poczêcia bez grzechu, a pe³nia ³aski pozwoli³a Jej byæ wiern¹ pod krzy em. Za³o yciel Marianów by³ spowiednikiem i duchowym doradc¹ Jana III Sobieskiego. Bêd¹c na salonach nie wstydzi³ siê zejœæ do prostego ludu, zatroskany o tych, którzy w szeregach polskiego orê a, mieli broniæ chrzeœcijañstwa w potyczkach z Turkami, Tatarami i Wo³ochami, a zapominali o swojej duszy. Zapominali o tym, e najgorszym wrogiem jest ten, który jest wrogiem duszy. Dlatego pochyla³ siê nad tymi, którzy ginêli, rozgrzesza³ ich i poucza³, i zobowi¹zywa³ wszystkich w swoim zgromadzeniu do codziennej modlitwy za konaj¹cych. O zbawienie duszy trzeba walczyæ. Ta duchowa zbroja to szkaplerz, ró aniec, wiatyk, sakrament namaszczenia chorych. Maryjê nazywamy orêdowniczk¹ w œmierci naszej. Zwracajmy uwagê na ten zwrot z pozdrowienia Aniel- Mamy relikwie b³. Stanis³awa Papczyñskiego, ale tak e œw. Józefa Pelczara, rozmodlonego przy Sercu Jezusowym, Eucharystii i Maryi, która jest Matk¹ i Królow¹. Zobowi¹zania jakie zaci¹gn¹³ król Jan Kazimierz, nadal nas obowi¹zuj¹. Józef Pelczar w r. napisa³, gdy towarzyszy³ biskupowi w œwiêto narodowe wchodzi³ lud wierny do œwi¹tyni i s³ychaæ by³o nawo³ywania do wojny. Do wojny wzywaj¹, a tak trudno us³yszeæ s³owa, które do ratowania dusz wzywaj¹. W r. czterej klerycy zg³osili siê, aby móc pójœæ w oddzia³y powstañcze. Pelczar wówczas powiedzia³: na có siê to przyda, e pójdziesz do powstania, bêdziesz ranny albo kula przeszyje twoje cia³o, a ty znacznie lepiej pos³u ysz ojczyÿnie przygotowuj¹c siê do stanu duchownego. Jeden z nich poszed³ i zgin¹³. Walcz¹c z wadami dokoñczenie na str. 1,,,, 1,1,,,,1,,,,,,, 1,, 1, 1,, 1,1, 1,,,,,, 1, 1,,,,1,,,,1,,,,, 1, 1,,,, 1,,,1,,,, 1,,,,,,

14 Str. 1 Nr () wiersz REGIONALNE SPOTKANIE... dokoñczenie ze str. g³ównymi zdobywaj¹c cnoty jak Maryja przez dary Ducha œw. mamy rozwa aæ cierpienia Chrystusa, by przezwyciê yæ swoje wady g³ówne, by przyodziaæ siê w jej cnoty. Pragniemy skorzystaæ z tych wzorców œwiêtoœci, na które nam wskaza³ Jan Pawe³ II. Wo³a³: nie pozwólcie aby brak³o œwiadków œwiêtoœci, nie lêkajcie siê œwiêtoœci, nie lêkajcie siê byæ œwiêtymi. Skoro czas zaborów przyczyni³ siê do tego, e tak wielu by³o œwiêtych, to teraz gdy jest nowy czas Koœcio³a, czas modlitwy, szkaplerza, ró añca œw., niech to bêdzie równie czas ludzi œwiêtych. Po konferencji rozpoczê³a siê Eucharystia, której przewodniczy³ i homiliê wyg³osi³ Ks. Infu³at Wies³aw Szurek, (w niej uczestniczyli tak e, m.in. ks. Edward Soko³owski, ks. Józef Koœcielny). Powiedzia³ m.in.: Je eli ws³uchamy siê w S³owo Bo e z listu do Koryntian i w S³owo z Ewangelii, a tak e wpatrzymy siê w to co siê dzieje, to wspólnym tematem s¹ oczy. Prorok mówi oto zobaczy³em bramy Jerozolimy. Bêdzie bez murów i bêdzie bez granic, bêdzie bardzo ludna. To wizja symbolizuj¹ca Ojczyznê. W Ewangelii patrz¹cy na Jezusa i jego czyny byli pe³ni podziwu, ale Pan Jezus pracuje nad pog³êbieniem patrz¹cych z wnikliwoœci¹ ich wzroku. Ten Syn Cz³owieczy wydany bêdzie w rêce ludzi, ale nie skupia siê nad tym lecz na zmartwychwstaniu i darzy radoœci¹ te ludy. Kiedy siê na was patrzy odzianych w brackie peleryny i uczestnicz¹cych we Mszy œw. to raduj¹ siê oczy wiary. Nas te raduje wasza obecnoœæ i waszego pasterza, który was prowadzi. Przyszliœcie nie dla p³ytkiego bezpieczeñstwa szkaplerza, ale dla tego, który wyroœnie w blasku Krzy a w o³tarzu. Przyszliœcie nios¹c w sercu zrozumienie Tej tajemnicy, której wyraz da³ Chrystus w s³owach: Przyszed³em, aby ycie mieli i mieli je w obfitoœci, tzn., aby byæ zatroskanym o rozwój ycia duchowego, wewnêtrznego, chrzeœcijañskiego. Patrz¹c w Jej wizerunek, Matki Bo ej Szkaplerznej, chcemy prosiæ o rozwój ycia wewnêtrznego. Obserwujemy sp³aszczenie ycia do biologii, do konsumpcji, co wyra a siê znudzeniem ycia, czy targniêciem siê na ycie, któremu brak szacunku, jako wartoœci, czy grymaszeniu w yciu. Czy te wczorajsze g³osowanie w sejmie za zabijaniem dzieci obci¹ onych zagro eniem, e mog¹ byæ chore. Cz³owiek to nie tylko cia³o, nie tylko biologia, to równie dusza i ycie wewnêtrzne. Szans¹ dla obfitoœci Chrystusowego ycia w nas i poœród nas, jest dany nam przez Opatrznoœæ Bo ¹ Rok Wiary. Na œwiêto Piotra i Paw³a, Ojciec œw. Franciszek podarowa³ Encyklikê Lumen Fidei (Œwiat³o Wiary). W tej Encyklice papie próbuje otworzyæ nasze oczy i serce, e Wiara jest œwiat³em i to œwiat³em, które trzeba na nowo odkryæ, abyœmy odkryli pe³niê wiary w chrzeœcijañstwie. W ka dej religii s¹ s³owa prawdy, ale pe³nia wiary zaistnia³a w Jezusie Chrystusie. Uczy Ojciec Œwiêty, byœmy dostrzegli, e Wiara nie jest zagro eniem, ale jest szans¹. Cz³owiek nie zrozumie niczego w swoim yciu bez wiary. Jest dialog i wspó³dzia³anie. Wiara jest szans¹ rozwoju duchowego i wspólnotowego. Nam siê próbuje wt³oczyæ, e wiara jest zaprzeczeniem rozumu. Wiara jest motorem i inspiracj¹ zarazem. Wiara jest si³¹ do poszukiwania Boga i tego, co Bóg cz³owiekowi gotuje i przynosi. Ani oko nie widzia³o ani ucho nie s³ysza³o, co Bóg przygotowa³ dla tych, którzy go mi³uj¹. Encyklika mówi: Wiara niesie zbawienie i wybawienie. A któ z nas nie wzdycha i nie têskni za tym, aby byæ wybawionym od wielu ciê arów i aby byæ zbawionym z wielu k³opotów, w które sam siê wpêdza. O wiarê trzeba dbaæ nie samotnie, lecz w Koœciele. Trzeba dbaæ, eby z Bo ¹ ask¹ siê pomna a³a, nie samemu, ale w Koœciele. Nie tylko kap³ani czy zakonnicy, ale wszyscy, którzy weszli do Koœcio³a. Szkaplerz ma byæ w tym pomoc¹ i narzêdziem, a myœmy powinni dbaæ o rozwój ycia duchowego w nas i w tych co nam s¹ bliscy. W tych dniach trwa kongres milionów katechetów. Spotka³ siê z nimi Ojciec Œw. i uœwiadomi³ im, e potrzebujemy dobrych katechetów. Katecheza jest filarem w wierze, to mo na odnieœæ do nas, którzy nosimy szkaplerz, którzy jesteœmy w rodzinie tymi katechetami i w tym œrodowisku gdzie yjemy. Trzeba nam troszczyæ siê o rozwój ycia duchowego, a to znaczy mieæ obraz s³ów Jezusa przed oczyma, Ja Jestem krzewem winnym wy latoroœlami trzeba abyœcie trwali we Mnie i aby Moje ycie ustawicznie w was by³o i przep³ywa³o przez nie. Droga, któr¹ siê to dokonuje jest Eucharystia, jako Najœwiêtsza Ofiara, jako obecnoœæ. Jezus nie jest rzecz¹, ale osob¹. Bóg jest Osob¹ Najdoskonalsz¹. Nietakt, uchybienie wobec osoby Boga, ka dy grzech to straszliwy zgrzyt ale nie trzeba siê go lêkaæ, aby nie popadaæ w depresjê, ale aby trwaæ w tym winnym krzewie. Troska o wiarê rozwija siê przez to, co mówi w Koœciele S³owo Bo e, a tak e przez jego rozprowadzanie i komentarze. My te rozwijamy ycie duchowe poprzez dobr¹ ksi¹ kê katolick¹, czy prasê katolick¹, która jest nam zalecona. Piêæ lat temu odby³ siê w Rzymie Synod pod has³em: S³owo Bo e w yciu i misji Koœcio³a. S³owo Bo e ma swój g³os, a tym g³osem jest Objawienie dostêpne w Piœmie Œwiêtym i Tradycji ma swoje oblicze i twarz Jezusa Chrystusa, ma swój dom Koœció³, ma swoje drogi, na które wysy³a wierz¹cych w Chrystusa. ycie Bo e w nas rozwija siê przez systematyczn¹ i arliw¹ modlitwê. Bóg traktuje nas, jak osoby i do nas mówi i oczekuje, e bêdziemy Go s³uchali i e w odpowiedzi bêdziemy do Niego mówili. S³uchali i nie lekcewa yli, co do nas mówi i odpowiadali w modlitwie, wielbi¹c Go, dziêkuj¹c Mu, przepraszaj¹c Go, prosz¹c Go. My swoj¹ modlitwê zawê amy do proœby. Modlitwa to nie dodatek, ale coœ zasadniczego, co przynale y do istoty naszego ycia. Kiedy zbli a siê paÿdziernik, gdy s³yszymy o krucjatach ró añcowych, Jerychach do³¹czmy do nich. W Polsce i w œwiecie potrzeba ogromnie naszej modlitwy. ycie duchowe w nas, a z nami w innych rozwija siê przez czyny, które zrodzone s¹ ze s³uchania Boga i wra- liwoœci na Ducha œw. Jezus do Aposto³ów powiedzia³ tak: je eli bêdziecie prawdziwie czynili, to co do was mówiê to bêdziecie prawdziwie moimi uczniami. Je eli oprzemy siê na wierze w Jego S³owa, to znajdziemy, decyzje, s³owo, czyn i bêdziemy wiedzieli, jak post¹piæ w trudnych sytuacjach. Je- eli bêdziemy yli w przestrzeni ycia duchowego, to wyjdziemy nawet z najgorszych opresji. Po skoñczonej Eucharystii udaliœmy siê na poczêstunek. Spotkanie zakoñczyliœmy Koronk¹ Szkaplerzn¹. Marta Dziedzic Animatorka Bractwa Szkaplerznego z Trzciany,,,, 1,1,,,,1,,,,,,, 1,, 1, 1,, 1,1, 1,,,,,, 1, 1,,,,,1,,,,1,,,,, 1, 1,,,, 1,,,1,,,, 1,,,,,, 1

15 Nr () Str. Z PIELGRZYMK DO ZAGÓRZA p o raz wtóry we Wspomnienie wszystkich Zmar³ych Zakonu Karmelitañskiego listopada, Bractwo œw. Józefa zorganizowa³o pielgrzymkê do Zagórza, miejsca dawnej bytnoœci Karmelitów Bosych z klasztorem na Marymoncie (Wzgórzu Maryi). Ufundowany w r. jako twierdza na wynios³ym brzegu rzeki Os³awy, s³u- y³ Konfederatom Barskim za lazaret, i pos³u y³ za obronê w r. Znacznie zniszczony zosta³ odbudowany, by w r. popaœæ w ruinê na skutek po aru. Opuszczony na d³ugie dziesi¹tki lat znalaz³ restauratorów w dawnych w³aœcicielach (Karmelitach Bosych) pod koniec lat -tych ubieg³ego stulecia. GODZINA ASKI... dokoñczenie ze str. zacytowa³am wy ej, pozwólcie, e dam osobiste œwiadectwo w tym wypadku bardzo wa ne w sytuacji nachalnej promocji in vitro. Choæ byliœmy wówczas niemal 1, roku po œlubie, nie mieliœmy upragnionego dzieci¹tka. grudnia r. pojechaliœmy na uroczystoœæ œlubów zakonnych mojej siostry do jej domu zakonnego w Gorzkowie k. Bochni. Po uroczystej Mszy œw. zosta³am w koœciele, by pomodliæ siê w tej intencji przed cudownym obrazem Maryi. Modli³am siê w tym czasie prosz¹c o dar macierzyñstwa. Mama Po kilku latach prac i starañ po œmierci jednego z propagatorów (o. Józefa Prusa) zakon musia³ wycofaæ siê z Zagórza. Obecnie w rêkach Gminy Zagórz od kilku lat prze ywa swój renesans. Trwaj¹ prace przy murach zewnêtrznych, dawnych zabudowaniach na potrzeby konfederatów, fasadzie i wie y koœcio³a, ogrodów Za spraw¹ ks. proboszcza zagórskiej parafii i licznych fundatorów powsta³a plenerowa Droga Krzy- owa co znacznie o ywi³o ruch pielgrzymkowy i turystyczny. Nasza pielgrzymka liczy³a osób z o. Przeorem i br. Maciejem a nawiedziliœmy wpierw grób Karmelitów Bosych na starym cmentarzu (wspólna mogi³a wydobytych z ruin doczesnych szcz¹tek zakonników), na którym z³o yliœmy wi¹zanki, zapaliliœmy znicze i odmówiliœmy Anio³ Pañski i modlitwy za zmar³ych. Potem w drodze pod klasztor odprawiliœmy Drogê Krzy ow¹ wed³ug specjalnie przygotowanych rozwa añ pod twórców i symbolikê zagórskich stacji krzy owych. Zwiedziliœmy dÿwigaj¹cy siê z ruin klasztor (w³¹cznie z wyjœciem na nowo otwart¹ wie ê widokow¹ i powstaj¹ce ogrodowe alejki spacerowe) ciesz¹c siê z zaawansowanych prac remontowo-konserwatorskich. W samo po³udnie w Sanktuarium MB Nowego ycia uczestniczyliœmy w Eucharystii sprawowanej przez naszego Przeora, o. Paw³a Ferko. Zapoznaliœmy siê z histori¹ dawnego klasztoru i mogliœmy zobaczyæ ocala³e dzie³a sztuki i kultu zagórskich karmelitów. S¹ tam obrazy: œw. Teresy od Jezusa, naszego Patrona œw. Józefa, MB Szkaplerznej, Œwiêtej Rodziny i figurka Praskiego Jezusa wstawi³a siê za nami u Boga. Mój syn urodzi³ siê na pocz¹tku wrzeœnia r. Bêd¹c w stanie b³ogos³awionym (w. miesi¹cu) powierzy³am syna Matce Bo ej na Jasnej Górze, poniewa lekarka straszy³a mnie, e to dziecko mo e stanowiæ dla mnie zagro enie i ju wczeœniej w. miesi¹cu próbowa³a sk³oniæ mnie do usuniêcia ci¹ y, choæ czu³am siê doskonale i nie mia³am dos³ownie adnych dolegliwoœci. Doskona³e samopoczucie towarzyszy³o mi do koñca ci¹ y. Syn urodzi³ siê zdrowy w sposób naturalny. Od najwczeœniejszych lat dzieciêcych syn darzy Maryjê szczególnym zaufaniem i ogromn¹ mi³oœci¹, do Niej zanosi Dzieci¹tka Jezus przekazana jednej z mieszkanek przez wspomnianego ju o. Józefa Prusa (otrzyma³ j¹ od s. ucji z Fatimy) i po latach oddana do Sanktuarium. Teraz odnowiona i zdobna w piêkne szaty pod szklanym kloszem jakby w kapliczce, w bocznym o³tarzu odbiera czeœæ. Po Mszy œw., dziêki goœcinnoœci miejscowego Proboszcza, ks. Józefa Kasiaka mogliœmy zobaczyæ mini muzeum z pami¹tkami sanktuaryjnymi, gdzie znajduje siê m.in. makieta rekonstrukcyjna dawnego za³o enia klasztornego Karmelitów Bosych (robi¹ca mocne wra enie) i na koniec przy skromnym pielgrzymim, aczkolwiek smacznym domowym poczêstunku dowiedzieliœmy siê wielu ciekawych historii (zarówno starych jak i nowych) z Zagórza oraz planowanych przez ks. Proboszcza inicjatyw. Obopólna radoœæ wyrazi³a siê te w podziêce za zadzierzgniêt¹ przyjaÿñ i wspó³pracê parafii karmelitañskiej w Przemyœlu oraz parafii w Zagórzu. Józefek mod³y prosz¹c o wstawiennictwo w ka dej wa nej dla siebie sprawie, a Ona go nie zawodzi, a dopiero niedawno dowiedzia³ siê, e swoje ycie zawdziêcza w³aœnie wstawiennictwu Maryi. Jeœli wiêc pragniecie zostaæ rodzicami, a z jakiegoœ powodu macie problemy z poczêciem lub donoszeniem ci¹ y, zaufajcie Maryi i powierzcie Jej wasze zmartwienie jeœli to jest zgodne z wol¹ Bo ¹, Ona uprosi Wam ten dar. Nie decydujcie siê na metodê in vitro obra aj¹c¹ Boga, poni aj¹c¹ godnoœæ cz³owieka i poci¹gaj¹c¹ za sob¹ œmieræ bezbronnych maleñstw odrzuconych przez lekarzy jako zarodki zbêdne czy nie spe³niaj¹ce oczekiwañ.,,,, 1,1,,,,1,,,,,,, 1,, 1, 1,, 1,1, 1,,,,,, 1, 1,,,,1,,,,1,,,,, 1, 1,,,, 1,,,1,,,, 1,,,,,,

16 Str. 1 O Bo ym Narodzeniu grudnia obchodzimy Uroczystoœæ œw. Jana od Krzy a i warto w kontekœcie zbli aj¹cych siê Œwi¹t Bo ego Narodzenia zajrzeæ do poezji œw. Jana mówi¹cej o tej przedziwnej Tajemnicy Bo ej mi³oœci i Bo- ego uni enia oraz do komentarza o. Federico Ruiza Salvadora, hiszpañskiego karmelity bosego, znawcy dzie³ œw. Jana od Krzy a. Trzeba dodaæ te w tym miejscu s³owo o tym, jak bardzo pod wp³ywem œw. Teresy od Jezusa g³êboko i radoœnie prze ywany by³ czas Adwentu i Bo ego Narodzenia w Karmelu i e o. Jan ogromnie lubi³ braæ udzia³ w inicjowanych i odgrywanych misteriach bo onarodzeniowych (gdzie by³ œw. Józefem). Oto strofy œw. o. Jana, a poni ej komentarz. Gdy przyszed³ czas wybrany, czas Jego Narodzenia Jak Oblubieniec z komnat przyszed³ do swego stworzenia. A Matka Jego wdziêczna, wybrana z wszech na œwiecie Po³o y³a w ³óbeczku swe narodzone Dzieciê. Pomiêdzy bydlêtami ludzie Mu czeœæ sk³adali Pasterskiej prostej pieœni Anieli wtórowali. Zawarte zaœlubiny miêdzy Cz³owiekiem-Bogiem I Bóg zap³aka³ gorzko na bar³ogu ubogim. To by³y œlubne dary Oblubienicy duszy Matka w bólu zadr a³a, ujrza³a krzy katuszy. P³acz u Boga-Cz³owieka, u ludzi pieœñ wesela Dziwne to zespolenie i nic go nie rozdziela. Misterium Wcielenia osi¹ga swój szczyt w objawieniu siê Boga ludziom. Plastyczny liryzm, z jakim œw. Jan szkicuje tê scenê, przemienia j¹ prawie w akcjê Przedszkolak pyta kolegê: Co dosta³eœ na gwiazdkê? Tr¹bkê. Mówi³eœ przecie, e dostaniesz super prezenty! To jest super prezent! Dziêki niej zarabiam codziennie z³otówkê! W jaki sposób? Tata mi daje, ebym przesta³ tr¹biæ! œw. Jana od Krzy a Policjant pyta œw. Miko³aja: Obywatelu Miko³aju, czemu tak krzyczycie i p³aczecie? Jakiœ z³odziej ukrad³ mój worek. Z premedytacj¹? Nie, z prezentami! F¹fara pyta Jasia: Dlaczego chcesz, aby œw. Miko³aj przyniós³ ci dwa komplety kolejki? Bo ja te chcê siê bawiæ, kiedy tatuœ jest w domu. Nr () dramatyczn¹. Poemat sk³ada siê z trzech scen, z których jedna jest piêkniejsza od drugiej: 1. Najpierw S³owo Bo e triumfalnie wkracza na œwiat w objêciach swojej oblubienicy, to jest natury ludzkiej; Jego zaœ samego niesie w ramionach urocza Matka, która sk³ada Go w ³obie miêdzy bydlêtami.. Kontrast: oblubienica to jest anio³owie i ludzie uroczyœcie obchodz¹ te zarêczyny œpiewem i radoœci¹, gdy tymczasem Bóg-Oblubieniec le y w twardym ³obie, p³acze i szlocha.. Maryja staje zdumiona na widok tego kontrastu. Dopatruje siê w tym jakiejœ wielkiej tajemnicy: oto nast¹pi³a wymiana darów pomiêdzy zarêczonymi. Jezus Chrystus, stawszy siê cz³owiekiem, daje nam coœ swojego, to jest wesele i radoœæ, gdy tymczasem my ofiarujemy Mu coœ typowo naszego, to jest ból i p³acz. Chwilami trudno jest opanowaæ wzruszenie, które wywo³uje powolna i po³¹czona z rozwa aniem lektura tych wersów. przyg. o. Pawe³ Ferko OCD Wspó³pracuj¹cemu od wielu lat z nasz¹ gazet¹ o. Szczepanowi Praœkiewiczowi OCD z okazji Imienin sk³adamy najserdeczniejsze yczenia mocy Ducha œw., przylgniêcia do Jezusa Kap³ana i opieki MB Loretañskiej oraz zdrowia, g³êbokiego pokoju serca, radoœci i twórczej aktywnoœci. Wdziêczna Redakcja Po dewocjonalia i pami¹tki z naszego koœcio³a zapraszamy do naszej furty klasztornej! Miesiêcznik Duszpasterstwa koœcio³a pw. œw. Teresy od Jezusa w Przemyœlu, pod redakcj¹ o. Paw³a Ferko OCD. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów. Adres redakcji: Karmelici Bosi, ul. Karmelicka 1; - Przemyœl, tel. () 1. DRUK: Studio Kolor; ul. Wybrze e Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego ; - Przemyœl; 1,1,,,,1,,,,,,, 1,, 1, 1,, 1,1, 1,,,,,, 1, 1,,,,,1,,,,1,,,,, 1, 1,,,, 1,,,1,,,, 1,,,,,,

B OGOS AWIEÑSTWA I NA OÝENIA SZKAPLERZA

B OGOS AWIEÑSTWA I NA OÝENIA SZKAPLERZA SKRÓCONY OBRZÆD B OGOS AWIEÑSTWA I NA OÝENIA SZKAPLERZA Obrzêdy wstêpne 36. Celebrans, przed obrazem Matki Bo ej, zwraca siê do tych, którzy maj¹ przyj¹ã Szkaplerz, i zachêca ich do wùaœciwego uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ 113 LITANII Wybór i opracowanie ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2012 SPIS TREŚCI Słowo wprowadzenia... 7 Psalm 136(135)... 13 Część I Litanie do Trzech Osób Trójcy Świętej

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A

K R Y T E R I A O C E N I A N I A K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie III klasy szko³y podstawowej do programu nr AZ-1-01/1 i podrêcznika nr AZ-13-01/1-5 Jezusowa wspólnota serc pod redakcj¹ ks. Stanis³awa abendowicza

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami.

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami. PYTANIA DLA OSóB PRZYGOTOWUJ¹CYCH SIê DO PRZYJêCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII ŒW. RODZINY W S³UPSKU 1.Co to jest religia? Religia jest to ³¹cznoœæ cz³owieka z Panem Bogiem. 2.Co to jest Pismo œwiête?

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

Teksty zaproszeñ œlubnych

Teksty zaproszeñ œlubnych Teksty zaproszeñ œlubnych 1. Anna Nowak i Pawe³ Kowalski wraz z Rodzicami maj¹ zaszczyt zaprosiæ Sz.P.... na Ceremoniê Sakramentu Ma³ eñstwa, którego udziel¹ sobie dnia 18 sierpnia 2012 roku o godzinie

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew.

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew. PIOTR I KORNELIUSZ Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48 Tekst pamięciowy: Ew. Marka 16,15 Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię Zastosowanie: *

Bardziej szczegółowo

P R Z E D S T A W I E N I E

P R Z E D S T A W I E N I E P R Z E D S T A W I E N I E O TEMATYCE BOśONARODZENIOWEJ JA TAKśE PÓJDĘ DO TEJ STAJENKI opracowanie: Krystyna Kwiatkowska Występują: Narrator, Anioł, Dziecko, Pasterz, Król, Józef, Maryja, Jezus, Jacuś,

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE Nowa Pascha. Szczyt liturgii i dziejów... 49

TRIDUUM PASCHALNE Nowa Pascha. Szczyt liturgii i dziejów... 49 SPIS TREŒÆI S³owo wstêpne................................ 7 1. Jaœnieje szczyt Roku liturgicznego Pascha.. 7 2. Co oznacza termin Pascha?............... 10 3. Misterium Paschalne obejmuje wszystko....

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r.

W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r. Rozkład materiału dla kl. 2 szkoły podstawowej opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Kochamy Pana Jezusa zgodnych z Programem nauczania religii W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010

Bardziej szczegółowo

Temat: Św. Bernadetta Soubirous.

Temat: Św. Bernadetta Soubirous. Kazanie ze spotkania młodych 11 października 2014r. Temat: Św. Bernadetta Soubirous. Wiara otwiera nam drogę do Bożej rodziny, tworząc duchową rodzinę. "Błogosławione łono które Cię nosiło". Pan Jezus

Bardziej szczegółowo

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE Numer 7 (113) Mierzeszyn, 15 marca 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 UROCZYSTOŚĆ 110. ROCZNICY MSZY ŚWIĘTEJ PRYMICYJNEJ KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA POD

Bardziej szczegółowo

O Królowaniu królowi Cypru fragmenty

O Królowaniu królowi Cypru fragmenty œw. Tomasz z Akwinu* O Królowaniu królowi Cypru fragmenty Rozdzia³ 15: O tym, e pojêcie rz¹dów zaczerpniête zosta³o z rz¹dów boskich 15.1. I jak za³o enia miasta lub królestwa odpowiednio zaczerpniêto

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Efezjan 6:10-24 10. W końcu, umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. 11. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła.

Bardziej szczegółowo

Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan

Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan Venusian Script Collection of Texts Part III - Copyright 2000 by Omnec Onec Zbiór tekstów Part III - Copyright 2000 by Omnec Onec Kopiowanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ ????? CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ Odpowiadaliście już na pytanie, co to jest zabytek i dzieło sztuki (KONTEKSTY, możecie jeszcze raz posłuchać informacji o zabytku w naszej szafie dźwiękowej). Nauczyliście się

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwała Nr 1 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

================================================

================================================ Barbara Jańczuk Święta i uroczystości październikowe.1 Moja modlitwa różańcowa......2 Rok Eucharystii..3 Wydarzenia z życia świętych......5 Pośmiejmy się....6 ================================================

Bardziej szczegółowo

Redaguje: Karina Hübsch

Redaguje: Karina Hübsch K C I K D L A D Z I E C I K CIK DLA DZIECI Redaguje: Karina Hübsch Kochane Dzieci! Œwiêta Bo ego Narodzenia ju siê rozpoczynaj¹. Zapewne niektórzy z Was pomagali rodzicom w œwi¹tecznych przygotowaniach

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

œwiêt¹. Jesteœmy obecni na niej tylko dla samego bycia obecnym. Uczestniczymy w tym obrzêdzie dla samego uczestniczenia. Bierzemy udzia³ w tym

œwiêt¹. Jesteœmy obecni na niej tylko dla samego bycia obecnym. Uczestniczymy w tym obrzêdzie dla samego uczestniczenia. Bierzemy udzia³ w tym NASZA EUCHARYSTIA Jak my odbieramy Mszê œwiêt¹? Jak widzimy Ucztê Eucharystyczn¹? Jak traktujemy to powtórzenie Ostatniej Wieczerzy w kszta³cie obrzêdu liturgicznego? Co jest dla nas najwa niejsze we Mszy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Nawracać się. 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu. Modlitwa małżeńska

Nawracać się. 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu. Modlitwa małżeńska Nawracać się 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu Modlitwa małżeńska Wspólnota Ruchu Światło - Życie On Jest (www.onjest.pl) marzec 2013 Opracowanie: Monika Mosior/ Jerzy Prokopiuk Modlitwa małżeńska

Bardziej szczegółowo

Akt oddania się Matce Bożej

Akt oddania się Matce Bożej 3 Akt oddania się Matce Bożej (kard. Stefana Wyszyńskiego) Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie kręgu ma trzy integralne części:

Spotkanie kręgu ma trzy integralne części: Spotkanie kręgu ma trzy integralne części: ü Modlitwa (także z dziećmi i wstawiennicza), ü Formacja z dzieleniem, ü Agapa (na początku lub na końcu spotkania). Każda z tych części jest ważna, nie pomijajmy

Bardziej szczegółowo

PIOzytywni - aktualności

PIOzytywni - aktualności PIOzytywni - aktualności Autor: Arkadiusz Jurkowski 15.10.2012. Zmieniony 04.06.2016. O nas Jesteśmy wspólnotą młodych ludzi: zarówno studentów jak i pracujących, młodych małżeństw jak i osób jeszcze stanu

Bardziej szczegółowo

Katechumenat rodzinny

Katechumenat rodzinny Katechumenat rodzinny W ramach realizowania tematu roku "Deuterokatechumenat" proponujemy do ewentualnego wykorzystania konspekty spotkań kręgu związane z katechumenatem rodzinnym. Pytania i sugestie z

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej 1. Do wystawienia weksla in blanco umocowane są osoby, które w świetle ustawy, dokumentu założycielskiego i/lub odpisu

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY

KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY PAŁAC DZIAŁYŃSKICH W POZNANIU STARY RYNEK 78/79 23-24 MARCA 2013R. 13-14 KWIETNIA 2013R. PIĘKNO NALEŻY WSPIERAĆ, BO TWORZY JE NIEWIELU A POTRZEBUJE WIELU PIĘKNO BEZ DOBROCI JEST

Bardziej szczegółowo

za pośrednictwem 00-898 Warszawa Al. Solidarności 127 (art. 398 2 kpc) ul. Góralska 5 01-112 Warszawa

za pośrednictwem 00-898 Warszawa Al. Solidarności 127 (art. 398 2 kpc) ul. Góralska 5 01-112 Warszawa (WZÓR) Warszawa, dn. 2012 r. SĄD APELACYJNY SĄD PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH w Warszawie za pośrednictwem Sądu Okręgowego XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawa 00-898 Warszawa Al. Solidarności

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości

PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości Marta Pyrchała-Zarzycka www.astrosalus.pl www.kosmetyka-fitness.pl http://www.astrosalus.com/ www.sukces-biznes.pl kursy@astrosalus.pl 506-320-330

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Tekst 1. Narzeczeni i Rodzice

Tekst 1. Narzeczeni i Rodzice Tekst 1 Pełna szczerych chęci i ochoty... oraz Bogu ducha winien... ogarnięci nieodparcie wzniosłymi ideałami życia małżeńskiego oraz gwoli skrócenia niebezpiecznie przedłużającego się okresu narzeczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Apostolstwo Modlitwy

Apostolstwo Modlitwy Apostolstwo Modlitwy Apostolstwo Modlitwy Stowarzyszenie katolickie modlitwy Modlitwy duchowego i NS NMP Eucharystycznej Apostolstwa Modlitwy Ofiarowania -misyjna z kultem Eucharystii Ikonografia namalowany

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie zdrowia i znajomość czynników na nie wpływających przez dzieci w wieku przedszkolnym.

Postrzeganie zdrowia i znajomość czynników na nie wpływających przez dzieci w wieku przedszkolnym. Postrzeganie zdrowia i znajomość czynników na nie wpływających przez dzieci w wieku przedszkolnym. W nowoczesnym podejściu do edukacji zdrowotnej, zwłaszcza dzięki rozwojowi nauk medycznych, w tym higieny,

Bardziej szczegółowo

Słuchaj, Izraelu! Pan Bóg nasz, Pan JEST JEDEN. (Marek 12,29).

Słuchaj, Izraelu! Pan Bóg nasz, Pan JEST JEDEN. (Marek 12,29). Jedynemu Bogu, Panu i mojemu Zbawicielowi, JEZUSOWI CHRYSTUSOWI, dziękuję. Słuchaj, Izraelu! Pan Bóg nasz, Pan JEST JEDEN. (Marek 12,29). Nie znam większej radości, niż radość pisania o naszym Bogu, Panu

Bardziej szczegółowo

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Obozy Zdobywców Biegunów to cykl wyjazdów na letnie i zimowe obozy rekreacyjne, których celem jest wspieranie aktywności dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Trwajcie mocni w wierze

Trwajcie mocni w wierze Trwajcie mocni w wierze Trwajcie mocni w wierze / TRWAJCIE MOCNI W WIERZE Niech Chrystus, Wschodzące Słońce, opromieni wszystkie ciemności naszego życia swoim blaskiem, niech skieruje nasze kroki na drogę

Bardziej szczegółowo

Warsztaty muzealne. Skrzynia pełna tajemnic. Prahistoria. Epoka kamienia.

Warsztaty muzealne. Skrzynia pełna tajemnic. Prahistoria. Epoka kamienia. Muzealna. Projekt edukacyjny. Autorzy scenariusza: Joanna Mokrzycka, Joanna Kusowska, Danuta Podgórska Warsztaty muzealne pełna tajemnic. Prahistoria. Epoka kamienia. Temat: Ślady łowców i zbieraczy w

Bardziej szczegółowo

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej Bp Henryk Tomasik: Dekret o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary w Diecezji Ra Radom, 18 października 2012 roku L. dz. 1040/12 DEKRET o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Radomia

Prezydent Miasta Radomia Prezydent Miasta Radomia Ogłasza Konkurs ofert na najem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, z przeznaczeniem na punkt usług kserograficznych. Regulamin

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy formacyjno wychowawczo dydaktycznej w roku szkolnym 2015 / 2016

Roczny plan pracy formacyjno wychowawczo dydaktycznej w roku szkolnym 2015 / 2016 Roczny plan pracy formacyjno wychowawczo dydaktycznej w roku szkolnym 2015 / 2016 Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa (hasło cyklu duszpasterskiego, przygotowującego

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo