Tabela rozbieżności wynikająca z uwag zgłoszonych przez Ministra Finansów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela rozbieżności wynikająca z uwag zgłoszonych przez Ministra Finansów"

Transkrypt

1 Tabela rozbieżności wynikająca z uwag zgłoszonych przez Ministra Finansów Lp. Uwaga Ministra Finansów Stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1. W roku 2015 oba programy mają zabezpieczone finanse w rezerwie celowej, Niezależnie od ujęcia środków na realizację programów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 wydatki w kolejnych latach powinny być ponoszone w ramach limitu środków posiadanych przez dysponenta w części 32 Rolnictwo, bez generowania dodatkowych środków z budżetu państwa. W związku z powyższym pkt. 6 OSR (Wpływ na sektor finansów publicznych) należy uzupełnić o informację, że od 2016 roku koszty programu będą finansowane w ramach limitu środków zaplanowanych w części 32 Rolnictwo. Analogiczne brzmienie należy nadać 3 ust. 2 projektu uchwały oraz w załączniku nr 1 do projektu uchwały w pkt. VI. Nakłady finansowe na realizację programu, tak aby nie rodziły wątpliwości, że od 2016 r. realizacja programów będzie wiązała się z wyasygnowaniem dodatkowych środków z budżetu państwa lecz zostanie sfinansowana ze środków wygospodarowanych przez dysponenta w ramach limitu części 32 Rolnictwo. Na rok 2015 w porównaniu do roku 2014 na zadania w 4 częściach, których dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi tj. w cz. 32 Rolnictwo, 33- Rozwój Wsi, 35 Rynki Rolne i 62 Rybołówstwo nakłady zostały okrojone o ponad 1 mld zł. Nie ma zatem uzasadnienia, aby programy wieloletnie, na realizację których w 2015 r. środki budżetu państwa zostały ujęte w rezerwach celowych, obciążały w następnych latach dodatkowo limit części 32 Rolnictwo. Oba programy wstępnie planowane do realizacji na lata zostały ze względu na trudną sytuację finansów skrócone o jeden rok. Miało to również związek z zadeklarowanym przez MRiRW zmniejszeniem wydatków na realizację programów wieloletnich w roku 2014 w łącznej kwocie 30 mln zł. Ninijesze zobowiązanie zostało wypełnione i wydatki w planie budżetu państwa w 2014 r. w porównaniu do planu wydatków w 2013 r. na realizację programów wieloletnich były mniejsze o ponad 22 mln zł. Dalsze skracanie terminów realizacji obu programów będzie skutkować zaprzepaszczeniem wyników uzyskanych w programach realizowanych w latach i i nieuszanowaniem wyłożonych dotychczas publicznych pieniędzy. Należy mieć na

2 uwadze, że wdrażanie postępu biologicznego, co jest podstawą prac naukowych w obu programach jest pracą ciągłą, której nie można ograniczać do wąskich ram czasowych. 2. Jednostka badawczo-rozwojowa pod nazwą Instytut Ogrodnictwa została utworzona na skutek połączenia Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka z siedzibą w Skierniewicach oraz Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka z siedzibą w Skierniewicach na podstawie rozporządzenia MRiRW z dnia 16 września 2010 r. w sprawie połączenia Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka oraz Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka (Dz.U. Nr 172, poz. 1166). Obowiązująca w chwili łączenia instytutów ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993) została uchylona z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr. 96, poz. 618), na mocy której jednostki badawczo-rozwojowe zostały przekształcone w instytuty badawcze. Pomimo uchylenia jednej ustawy i zastąpieniu jej inną ustawą, przepisy dotyczące państwowego instytutu badawczego zostały uregulowane analogicznie. Zgodnie z art. 21 ustawy o instytutach badawczych (art. 12a ustawy o jbr) Instytut badawczy może otrzymać status PIB, jeżeli zaistnieje potrzeba zlecenia określonych zadań. Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych (art. 12a ust. 5 ustawy o jbr) status PIB nadaje Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Z formalnego punktu widzenia, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach nie posiada takiego statusu, ponieważ nie został mu on nadany w trybie rozporządzenia Rady Ministrów. Względem niniejszej uwagi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma odmienne stanowisko. Zgodnie z art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618 ze zm.) państwowy instytut badawczy otrzymuje dotację celową na finansowanie realizacji zleconych zadań. Wysokość dotacji jest określana w ustawie budżetowej, na wniosek właściwych dysponentów części budżetowych. Zgodnie z art. 18 ust. 8 ww ustawy, który dotyczy wszystkich instytutów badawczych niezależnie, czy mają status PIB, czy go nie mają, a do czego nie odniósł się Minister Finansów w swoim stanowisku, Instytut osiąga przychody z dotacji na podstawie przepisów m.in. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przepis ten zawiera zastrzeżenie do art. 21 ust. 6 ustawy o instytutach badawczych, z czego można wnioskować, że istnieje możliwość przyznawania dotacji na podstawie ustawy o finansach publicznych również instytutom, które nie są państwowymi instytutami badawczymi. Zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy o finansach publicznych dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań realizowanych przez jednostki inne niż jednostki

3 Tryb otrzymywania dotacji celowej, określony w art. 21 ust. 6 ustawy o instytutach badawczych jest regulacją szczególną, gwarantującą państwowemu instytutowi badawczemu otrzymanie dotacji na realizację zadań zleconych. Przepis ten nie znajduje zatem zastosowania w przypadku Instytutu Ogrodnictwa. samorządu terytorialnego. W przypadku instytutów badawczych ich zadania są określone w art. 2 ustawy o instytutach badawczych, a jeżeli realizują programy wieloletni w ustawie budżetowej na poszczególne lata zostają ujęte wydatki z budżetu państwa na realizację przedmiotowego programu, co stanowi podstawę do finansowania realizacji zadań przewidzianych w programie wieloletnim. Dodatkowo należy podkreślić, że ujęcie w ustawie budżetowej wydatków na realizację programu następuje po uprzednim przyjęciu przez Radę Ministrów uchwały ustanawiającej program na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem programy wieloletnie są ustanawiane przez Radę Ministrów w celu realizacji strategii przyjętych przez Radę Ministrów. Rada Ministrów ustanawiając program wskazuje jego wykonawcę. W zakresie wyboru wykonawców przepisu ustawy o finansach publicznych nie przewidują żadnych ograniczeń. Do ich realizacji wybierane są podmioty, które dysponują w szczególności kadrą z wieloletnim doświadczeniem i umiejętnościami, odpowiednią infrastrukturą i zapleczem naukowobadawczym. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach realizował w latach program wieloletni nie mając statusu PIB.

USTAWA z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

USTAWA z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Dz.U.2005.267.2259 ze zm. do 2009.219.1706-1 - Opracowano na podstawie: Dz.U.2005.267.2259 Dz.U.2008.225.1487

Bardziej szczegółowo

- 1 - Opracowano na podstawie: UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024. UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024. UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024 UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

25 października 2013 roku.

25 października 2013 roku. Załącznik nr 3 - UWAGI do projektu Krajowego Ekonomii Społecznej Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje zebrane w trakcie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych w okresie 17 września 25

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/2014. z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

UCHWAŁA NR 65/2014. z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI Rada Narodowego Centrum Nauki UCHWAŁA NR 65/2014 z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Spis treści N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Nr ewid. 144/2011/P/10074/KNO 1. Wprowadzenie 1 2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWNA w przedmiocie konsekwencji prawnych wejścia w życie ustawy o zmianie

INFORMACJA PRAWNA w przedmiocie konsekwencji prawnych wejścia w życie ustawy o zmianie INFORMACJA PRAWNA w przedmiocie konsekwencji prawnych wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw dla obowiązywania dotychczas przyjętych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO

STAN REALIZACJI PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO STAN REALIZACJI PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO W okresie spowolnienia gospodarczego w 2008 roku rząd - wspólnie z partnerami społecznymi - w ramach negocjacji w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonych w rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH CZERWIEC 2011 POMOC PUBLICZNA UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.8 WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE WDRAŻANIA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się sformułowaniami określi zasady albo określi szczegółowe zasady w upoważnieniach ustawowych do wydania aktu wykonawczego

Posługiwanie się sformułowaniami określi zasady albo określi szczegółowe zasady w upoważnieniach ustawowych do wydania aktu wykonawczego Dobre praktyki legislacyjne 107 Posługiwanie się sformułowaniami określi zasady albo określi szczegółowe zasady w upoważnieniach ustawowych do wydania aktu wykonawczego Tezy: Ustawodawca powinien unikać

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2015 dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Materiały szkoleniowe Biuro Prawne Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa e-mail: sekretariat@psrp.org.pl 1 POMOC MATERIALNA DLA

Bardziej szczegółowo

NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO II 2014 / Pojęcie czas wojny oraz problemy wynikające z jego niedookreśloności w polskim systemie prawnym s.

NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO II 2014 / Pojęcie czas wojny oraz problemy wynikające z jego niedookreśloności w polskim systemie prawnym s. Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ISSN 1896-4923 II 2014 / 30 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Pojęcie czas wojny oraz problemy wynikające z jego niedookreśloności w polskim systemie prawnym

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2014 r. o udzielaniu nieodpłatnej informacji prawnej dla osób fizycznych

USTAWA z dnia 2014 r. o udzielaniu nieodpłatnej informacji prawnej dla osób fizycznych Projekt USTAWA z dnia 2014 r. o udzielaniu nieodpłatnej informacji prawnej dla osób fizycznych Art. 1. Ustawa reguluje zasady i sposób udzielania nieodpłatnej informacji prawnej dla osób fizycznych. Art.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Załącznik do Uchwały Nr XXIX/175/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 roku. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Sztum 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo