W numerze m.in.: Jerzy Pomianowski: Europa Polska Rosja. Jerzy Surdykowski: Rewolucja w Rzeczypospolitej numer cztery. LUTY Nr 2 (16) 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze m.in.: Jerzy Pomianowski: Europa Polska Rosja. Jerzy Surdykowski: Rewolucja w Rzeczypospolitej numer cztery. LUTY Nr 2 (16) 2006"

Transkrypt

1 LUTY Nr 2 (16) 2006 ISSN Indeks Cena 5 zł W numerze m.in.: PODWA ANIE PA STWA PRAWA. Dyskutujà: Andrzej Gaberle, Stanis aw Grodziski, Krzysztof Krajewski, Jan Pieszczachowicz, Stanis aw WaltoÊ, Jan Widacki, Andrzej Zoll Jerzy Pomianowski: Europa Polska Rosja Jerzy Surdykowski: Rewolucja w Rzeczypospolitej numer cztery

2

3 CZYTELNICY REDAKCJA Gimnazjum przy Brzozowej W marcu ub. roku opublikowaliêmy tekst Jerzego Piekarczyka Dar bo y na ca e ycie przypominajàcy histori hebrajskiego gimnazjum przy ul. Brzozowej 13. Otwarte w 1904 roku, istnia o przez 35 lat do czasu, gdy Niemcy zamkn li je po wkroczeniu do Krakowa. By a to szko a zupe nie wyjàtkowa, zaliczana do najlepszych zak adów wychowawczych w mi dzywojennej Polsce. Do tego w aênie tekstu nawiàzuje nades any z Hajfy list mieszkajàcego od lat w Izraelu dr. S. Lesera, który przypomina postaç swego dziadka Salomona Lesera, za o yciela i d ugoletniego prezesa ydowskiego Towarzystwa Szko y Ludowej i Âredniej. Do listu za àczono tekst, jaki 2 lipca 1922 roku, w pierwszà rocznic Êmierci S. Lesera zamieêci Nowy Dziennik. W gmachu szkolnym ods oni to wtedy tablic pamiàtkowà z czarnego marmuru, z napisem w j zykach hebrajskim i polskim: Salomonowi Leserowi, za o ycielowi tej szko y, który swe najlepsze si y poêwi ci idei krzewienia szkolnictwa hebrajskiego w dowód wdzi cznoêci Towarzysze i Wspó pracownicy. W ten sposób pisa dziennik instytucja, która powsta a mozo em i ofiarnoêcià niestrudzonà Salomona Lesera pragnie choç w skromny na razie sposób, uczciç pami ç swego twórcy. Tablica pamiàtkowa w gmachu, któremu Zmar y ycie swe poêwi ci, b dzie na ka dym kroku przypomina a, komu zawdzi cza swe powstanie. Napisano wówczas, e nie tablica, lecz dzie o, które S. Leser stworzy, b dzie prawdziwym pomnikiem niespo ytych zas ug pierwszego prezesa szko y. Dzi kujemy panu Leserowi za ten list, który poszerzy wiedz na temat szko y i jej zas u onego twórcy. Redakcja Portret Dziadka Przeczytawszy z wielkim zainteresowaniem artyku Józef Sebald portrecista krakowski Moniki Micha ek-brzegowskiej ( K nr 1/2006), przewertowa em rodzinne albumy zdj ç, gdzie znalaz em kilka portretów wykonanych w zak adzie Józefa Sebalda. Sà to mi dzy innymi zdj cia mojego Dziadka, dr. Antoniego Kukliƒskiego, dyrektora IV Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Krakowie, a tak e jednego z organizatorów tajnego nauczania w okresie okupacji hitlerowskiej. Zdj cia wykonano w latach (?) w okresie, gdy zak ad mieêci si przy ul. Kolejowej 3 i 27 B (mo e to adresy dawnego zak adu W. Rzewuskiego, którego kontynuatorem by zak ad Józefa Sebalda). Przesy am zdj cie Dziadka oraz kopi tekturki na której jest naklejone. Maciej Baronowski Kraków Jest ulica Banacha Czytam K od pierwszego numeru, prawie od deski do deski. Zawsze bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy i interesujàcy by wywiad Kazimierza Targosza z prof. Witoldem Kleinerem (nr 12/2005) w aênie dla nieznajàcych matematyki (jestem prawnikiem, te logicznie myêlàcym mam nadziej ). I zawiadamiam, e jest w Krakowie ul. Stefana Banacha od co najmniej kilkunastu lat (powinien autor spojrzeç na plan miasta ). Wiem, bo mieszkam niedaleko i cz sto ko o niej przeje d am. To uliczka od al. 29 Listopada, tu przy wylocie do Warszawy, a w pobli u jest te ul. Matematyków Krakowskich i na pewno kilka innych. Nie-matematyczka Jaki jest K? Jest mi ogromnie mi o, e moje opowiadania znalaz y si w firmowanym przez Pana piêmie ( K 12/2005) Jakie ono jest? No, rzecz jasna, krakowskie, bo i taki ma tytu. Ma w sobie troch z tego, co mia dawny Przekrój, jakàê nutk pedagogizujàcà i nieco podobnego wdzi ku. Zw aszcza Ewa Lipska i Mleczko wdzi ku tego pismu przysparzajà, ale jest te niepowtarzalny Ludwik Jerzy Kern ywcem z dawnego Przekroju przeniesiony. Przeczyta em tak e, co si pisze o podró ach w Êwiecie szerokim to te w P bywa o. Wtedy nad Morze Egejskie ma o kto jeêdzi, ale je eli ju pojecha, to by materia murowany czyli hit. Tyle jest teraz w telewizji programów o podró ach, a Krzysztofa Lisowskiego przeczyta em z przyjemnoêcià. Tak samo jak wszystko, co jest tu o Krakowie. Zauwa y em tak e recenzj z ksià ki Ryskiego pióra Jerzego Gizelli, którego wiersze czyta em kiedyê z uêmiechem, bo dobry wiersz do uêmiechu, a nie broƒ Bo e! do p aczu powinien zach caç. Wielu innych materia ów jeszcze nie przeczyta em, ale ju wiem, e to ambitny magazyn dla kogoê doêç konserwatywnego i liberalnego jak chyba ja, ale przede wszystkim dla wielu krakowian. Gratuluj i prosz o jeszcze. Micha ukaszewicz Warszawa Dzie o prof. Turowskiego Z przyjemnoêcià chcia am przekazaç Paƒstwu moje szczere wyrazy uznania, zachwytu i podzi kowania za wspania y miesi cznik Kraków, pe en interesujàcych esejów przepojonych mi oêcià do wszystkiego co si wià e z Krakowem. RównoczeÊnie nieêmia o zapytuj, dlaczego w nocie bibliograficznej dotyczàcej dzie a Jan Pawe II. Dzieƒ po dniu ( K 6-7/ 2005) pomini to autora pracy, prof. dr. hab. Gabriela Turowskiego; nawet brak jego nazwiska w podpisie pod zdj ciem, na którym si on znajduje. ( ) Jest mi smutno, gdy uêwiadamiam sobie, ile trudu, czasu i serca w o y Profesor, by przygotowaç tak niezwykle cenne dzie o i nawet nie zosta przez Kraków zauwa ony. Prof. dr hab. Ruta Nagucka Kraków Przepraszamy za przykre przeoczenie. Wspomniane dzie o uzyska o tytu Ksià ki Roku 2005, a informujemy o tym na s. 67. (Red.) PRENUMERATA K : Informujemy, e prenumerat miesi cznika Kraków mo na zamówiç w dowolnym momencie, od dowolnego numeru. Cena jednego egzemplarza 5 z (w tym koszty wysy ki krajowej; do wysy ki za granic doliczamy koszty op aty pocztowej; na yczenie wystawiamy faktur ), koszt prenumeraty rocznej 50 z. Wp aty na konto bankowe: ING Bank Âlàski Kraków, nr , Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe Kraków. Redakcja ( Kraków, ul, Sienkiewicza 4/35) dysponuje pewnà liczbà kompletów archiwalnych, poczàwszy od numeru 1 z listopada 2004 r., które równie mo na nabyç. Bli sze informacje pod numerem telefonu:

4 Na stro nach: 2 14 Giedroyc mia racj : pozycja Polski w Êwiecie b dzie zale a a od naszych wp ywów na Wschodzie. Nasze zatargi z Rosjà to nie powód do zmartwienia, to jest naturalne, to dowód, e trzeba si z nami liczyç Jednak mamy szans JERZY POMIANOWSKI mówi Kazimierzowi Targoszowi 23 Mówimy tu o przestrzeni nietykalnej. Ka dy, kto zacznie niegodny taniec architektoniczny niech wie, e przeklnie go nie tylko historia, ale i wspó czesnoêç. DoÊç zabawy w podziemne parkingi i nadziemne knoty. Wiktor Zin, Sztuka liczenia 30 Programami rewitalizacji Urzàd Miasta Krakowa objà w Nowej Hucie dwa obszary: tereny poprzemys owe oraz tzw. Starà Nowà Hut. Powstaje wizja rozwoju tych zdegradowanych obszarów w perspektywie lat. Tadeusz Staniec, Jak rewitalizowaç Starà Nowà Hut? 40 Zró nicowany system podleg oêci instytucji kultury nie sprzyja spójnej strategii w zakresie kultury. Wspó pracujà ze sobà m.in. krakowskie muzea. Nie najlepiej przedstawia si kwestia wspó pracy teatrów w zakresie koordynacji terminów premier. Stanis aw Dziedzic, Kultura jest jedna 74 Jednym z zachowanych domów modlitewnych jest bejt ha midrasz Mordechaja Tignera, mieszczàcy si w oficynie przy Grodzkiej. Ale od dwudziestu lat znajduje si w stanie katastrofy budowlanej. Agnieszka Widacka, Zag ada modlitewni Tingera Ok adka: fot. Roman Banaszewski 3 Andrzej Gaberle, Stanis aw Grodziski, Krzy sztof Krajewski, Jan Pieszczachowicz, Stanis aw WaltoÊ, Jan Widacki, Andrzej Zoll Podwa anie paƒstwa prawa 12 Tomasz Goban-Klas, Wylewanie dziecka z kàpielà 13 Medioman, Co z tà Polskà? Ewa Lipska, Patriotyczny poryw 14 Kazimierz Targosz, Jednak mamy szans. Rozmowa z prof. JERZYM POMIANOWSKIM 17 Janina Paradowska, Wolnym byç 18 Marceli KwaÊniewski, EFS jaki jest? 20 Jacek Wojciechowski, Studia drugiej rangi 22 Jerzy Piekarczyk, Dla Mistrzów 23 Wiktor Zin, Sztuka liczenia 24 Jerzy Surdykowski, Nie przyjechali na czo gach 28 Marcin Wilk, Zdewastowani po PRL-u. Rozmowa z MARKIEM NOWAKOWSKIM 30 Tadeusz Staniec, Jak rewitalizowaç Starà Nowà Hut? 33 Jubileuszowy Rocznik 34 Maria de Hernandez-Paluch, ANNA POLONY pierwsza dama 37 Justyna Nowicka, ChcieliÊmy zmieniaç Êwiat. Rozmowa z KRZYSZTOFEM JASI SKIM 40 Stanis aw Dziedzic, Kultura jest jedna 42 Marta Bartosik, CoÊ w rodzaju Biblii. Rozmowa z IRENEUSZEM KANIÑ 44 Zdzis aw Noga, W adza i stolice 45 Jan Pieszczachowicz, Zwiastun cywilizacji mi oêci 46 Jerzy Jarz bski, To samoêç i g ód Ca oêci. ALEKSANDER FIUT 48 Galeria fotografików krakowskich JACEK WCIS O 52 Krzysztof Lisowski, Jeden z nich 53 Jerzy Gizella, Wiersze 54 Katarzyna Kwiecieƒ, Po prostu pisz. Rozmowa z MICHA EM OLSZEWSKIM 57 Leszek Polony, Rozmowni kompozytorzy 58 Ewa Grzech, Sztuka szk a i Êwiat a 60 Jan Michalik, Dwóch dyrektorów: Tadeusz Pawlikowski i Józef Kotarbiƒski 64 Henryk Czuba a, Krakacze patentowani k amcy 66 Maria Malatyƒska, Szeroka droga dla kochania 67 Ksià ka Roku Dzieƒ po dniu Jana Paw a II 68 Justyna Nowicka, Ró ne dziwne perspektywy 70 Janusz Paluch, Kronika Kulturalna 71 Teresa Feliks, Krakowskie ksià ki, autorzy, wydawcy 72 Stanis aw Tabisz, W s oƒcu i deszczu. O malarstwie STANIS AWA BATRUCHA 74 Agnieszka Widacka, Zag ada modlitewni Tingera 77 Adam Ma kiewicz, Jan Wielki malarz niemal nieznany 78 Marta Bartosik, Czy szanse zosta y wykorzystane? 79 Karolina Grodziska, By y w Krakowie miejsca niezwyk e 80 WieÊci z A-B 82 W odzimierz Jurasz, Komu przeszkadzajà starocie? 84 Krystyna Ro nowska, Emocje a intelekt. Rozmowa z prof. JERZYM VETULANIM 86 Wojciech Machnicki, S owacy w polskich oczach 90 Stanis aw M. Jankowski, Stankowski przed Kozakiewiczem 91 Sposób na ycie 92 Ewa Baran, IÊç, ciàgle iêç. OpowieÊç o W ADYS AWIE GRODECKIM 96 Ludwik Jerzy Kern, Âmiesznoty KRAKÓW miesi cznik spo eczno-kulturalny ul. Sienkiewicza 4/35, Kraków, tel.: ; tel./fax: , Redaguje zespó : Jan Pieszczachowicz (redaktor naczelny), Jacek Balcewicz, Edward Chudziƒski, Krzysztof Lisowski, Wojciech Machnicki, Maria Malatyƒska, Ferdynand Nawratil, Les aw Peters, Jerzy Piekarczyk, Andrzej Rucha owski (sekretarz redakcji), Kazimierz Targosz. Opracowanie graficzne: Roman Banaszewski. Wydawca: Nowohuckie Centrum Kultury i Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe KRAKÓW. amanie: Lettra-Graphic, ul. ukasiewicza 14, Kraków, tel Druk: Drukarnia Leyko, ul. Romanowicza 11, Kraków, tel Nak ad: 7 tys. egz. Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury.

5 Do redakcyjnej dyskusji zaprosiliêmy profesorów prawa, pracowników Uniwersytetu Jagielloƒskiego: ANDRZEJA GABERLE, STANIS AWA GRODZISKIEGO, KRZYSZTOFA KRAJEWSKIEGO, STANIS AWA WALTOSIA, ANDRZEJA ZOLLA. Roli moderatora podjà si prof. JAN WIDACKI. PODWA ANIE PA STWA PRAWA Jan Pieszczachowicz: Serdecznie dzi kuj za przybycie i traktuj to jako wyraz wspólnej troski, równie redakcji Krakowa, która zainicjowa a t dyskusj o stanie prawa i sprawiedliwoêci w Polsce, jak brzmi zresztà nazwa partii rzàdzàcej. Co do prawa, to paƒstwo lepiej si orientujecie; co do sprawiedliwoêci to opinia publiczna zaczyna byç coraz bardziej zbulwersowana tym, e mo na byç obwieszonym kondemnatkami, jak niejaki pan aszcz przed wiekami mówi o przewodniczàcym Lepperze i zostaç wicemarsza kiem Sejmu, a mo e i czymê wi cej. Mo na narozrabiaç w yciu pub licznym i zostaç przewodniczàcym wa nej komisji sejmowej, tu akurat mówi o panu Giertychu. Nazwiska padajà dlatego, e nie pora chyba na czyste teoretyzowanie, bioràc pod uwag to, co si w Polsce dzieje, a dzieje si na naszych oczach. I trzeba si zastanowiç, co naprawd w Polsce trzeba w dziedzinie prawa zreformowaç, bo zapewne coê trzeba, a co jest próbà reformowania dogadzajàcego jednej partii albo jednej ideologii. Coraz bardziej nurtujà mnie obawy, do czego prowadzi ca a ta akcja nazwana (to jest potworek poj ciowy) politykà historycznà. Co to w aêciwie znaczy polityka historyczna? Otó ta polityka historyczna si ga do z ych, najgorszych albo nienajlepszych wzorów dawnej RP, i o dziwo wcale si tu nie mówi o wolnoêci ani swobodach obywatelskich. Je eli si nie myl, konstytucja Stanów Zjednoczonych koncentruje si g ównie na okreêlaniu zasad swobód obywatelskich, u nas traktuje si je dziê tak, jakby ta wolnoêç by a dokuczliwa albo niepotrzebna politykom, zw aszcza jeêli si chce galopowaç na skróty. To jest oczywiêcie kilka uwag laika. Poprosi em sta ego wspó pracownika Krakowa prof. Jana Widackiego, eby naszà dy s kus j poprowadzi bardziej fachowo, a ja mo e si czasami wtràc. LUTY 2006 Prof. Jan Widacki: Dzi kuj bardzo. MyÊl, eby za o yç na poczàtku, by jednak oddzieliç polityk od prawa i dyskutowaç o prawie i zmianach w prawie w miar mo noêci, jeêli to b dzie mo liwe, nie odnoszàc si do polityki. JesteÊmy Êwiadkami zmian w prawie, w szczególnoêci w prawie karnym, ale nie tylko. Cz Êç tych zmian by a zapowiadana ju wczeêniej przed wyborami, cz Êç zosta a nawet zrealizowana przed wyborami zgodnie z intencjà partii dziê rzàdzàcej. W tej chwili mamy do czynienia z pierwszym faktem legislacyjnym. Jest gotowy projekt ustawy o zmianie kodeksu karnego i niektórych innych ustaw, chodzi tutaj o tzw. sàdy 24-godzinne. Inne zmiany sà za powiadane, a ich kierunek jest znany i oczywisty. Chcia em zapytaç panów profesorów, czy panom si to podoba. Prof. Andrzej Zoll: OczywiÊcie, e si nie podoba, i te chcia bym ma o mówiç o polityce, mówiç natomiast o prawie. Nie chodzi tylko o prawo karne. Widz pewne niepokojàce zjawiska w szerszym kontekêcie, poczynajàc od konstytucji. Sà obec nie dwa wypadki, w których mamy do czynienia z permanentnym naruszeniem konstytucji. Pierwszy, d u ej trwajàcy, dotyczy mnie chcia bym zwróciç uwag, e zosta naruszony i dalej jest naruszany przez marsza ka Sejmu artyku 209 Konstytucji, który mówi, e Rzecznik Praw Obywatelskich sprawuje swój urzàd przez 5 lat. Tak si sk ada, e po raz trzeci marsza ek Sejmu przesunà wybory Rzecznika Praw Obywatelskich i obecny rzecznik ju 7 miesi cy sprawuje urzàd ponad okreêlonà w Konstytucji kadencj. Nie mog si podaç do dymisji, a nawet jakbym si poda, to jest przepis ustawy, który mi nakazuje sprawowaç urzàd do czasu z o enia Êlubowania przez nast pc. Jest to sytuacja wysoce niepokojàca i tutaj zresztà widzimy wyraênie pewien styk polityki z prawem, bo ze wzgl dów poli- 3

6 tycznych przesuwa si wybór Rzecznika. Drugi ewidentny wypadek naruszenia konstytucji to fakt, e od 1 stycznia nie funkcjonuje konstytucyjny organ paƒstwa, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Jej cz onkowie pomijam dzia alnoêç tego organu i ocen zostali odwo ani, nowi nie powo ani i nie wiem, kiedy zostanà w koƒcu wybrani. W ka dym razie KRRiT nie dzia a i tu mamy do czynienia z kolejnym bardzo powa nym amaniem Konstytucji RP. Je eli chodzi o sposób uchwalania ustaw i w ogóle pracy parlamentu, to od wyborów mamy zadziwiajàce zjawiska, np. tempo prac nad ustawà o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji podyktowane ÊciÊle politycznym celem, co jest niepokojàce. Mamy do czynienia z permanentnym psuciem prawa karnego. Ju pan profesor Widacki powiedzia wczeêniej, e pod koniec kadencji poprzedniego Sejmu ta opcja polityczna, która dzisiaj sprawuje w adz, mia a tutaj bardzo istotny wp yw. Ustawa z 27 lipca 2005 roku w aênie zosta a w ten sposób zrobiona, a wiadomo, e istotnym jej wspó autorem jest obecny minister sprawiedliwoêci i jest ona wyjàtkowo nieudanym i zawierajàcym drastyczne b dy legislacyjne aktem prawnym. Zoll: Tych b dów jest sporo, ale ja podam tylko jeden. Chciano zaostrzyç odpowiedzialnoêç karnà za gwa t tzw. kwalifikowany, który obecnie mo e wystàpiç w dwóch wypadkach: je eli gwa t jest zbiorowy, tzn. bierze w nim udzia 2 lub wi cej sprawców, lub kiedy jest dokonany, niezale nie od liczby sprawców, w sposób szczególnie okrutny. Do wejêcia nowelizacji to by jeden paragraf 3 art Obecnie nowelizacja rozbi a to na 2 typy, przy czym zarówno przy gwa cie zbiorowym, jak przy gwa cie szczególnie okrutnym podwy szono kar. Ale zapomniano poprawiç art. 10, który mówi o szczególnej odpowiedzialnoêci nieletnich, a przecie nieletni za taki kwalifikowany gwa t mia odpowiadaç, czyli przewidziano tam odpowiedzialnoêç z art. 197 par. 3. Poniewa tego ju nie zauwa ono, dzisiaj je eli mamy do czynienia z gwa tem zbiorowym to nieletni, który ukoƒczy lat 15, mo e odpowiadaç karnie, ale je eli dokona gwa tu szczególnie okrutnego, to ju karnie nie mo e odpowiadaç, bo nie przewidziano tego w nowelizacji. Co regulacja, to mamy takie kawa ki w tej ustawie. Prof. Stanis aw WaltoÊ: Horrendum jest tak e w przepisach Kodeksu karnego o zabójstwie. Sà one idiotycznie napisane; sà przyk adem bezsensownej kazuistyki. Skutkiem zaostrzenia w lipcu 2005 r. kary za morderstwo, tzn. za przest pstwo z art. 148 par. 2, nie ma praktycznej mo liwoêci zastosowania nadzwyczajnego z agodzenia kary. A przecie jest ca y szereg sytuacji, które by tego wymaga y, np. w razie pope nienia przest pstwa w stanie ograniczonej poczytalnoêci. Widacki: W artykule 148 par. 2 powrócono do sankcji oznaczonej za to zabójstwo kwalifikowane w tej chwili grozi kara pozbawienia wolnoêci w wymiarze lat 25 albo do ywotniego Prof. Andrzej Gaberle profesor procedury karnej i kryminologii, kierownik Katedry Kryminologii na UJ, b. pose na Sejm Prof. Stanis aw Grodziski historyk prawa; by y prorektor UJ, prof. UJ i Krakowskiej Szko y Wy szej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Prof. Krzysztof Krajewski kryminolog UJ Obecnie przygotowany projekt, o którym wspomnia prof. Wi dacki, jest czystym powrotem do PRL-u. Ja chcia em przypomnieç, e bra em udzia w rozmowach Okràg ego Sto u przy podstoliku prawniczym, ko o mnie zasiada (tak eêmy mie li miejsca u o one) pan Jaros aw Kaczyƒski i walczyliêmy wte dy razem z przepisami karnymi dok adnie takimi, jakie obec nie pan minister Ziobro chce wprowadziç. Widacki: Proponowa bym poniewa prowadzimy dyskusj re dakcyjnà i Czytelnicy, którzy niekoniecznie sà prawnikami, po winni coê z tego wiedzieç wyjaêniç, czego dotyczy a ta nowe lizacja kodeksu karnego i na czym drastyczne b dy polega y. 4 jej pozbawienia. eby pokazaç, na czym ten zabieg polega, trzeba wróciç do ustawy karnej austriackiej z 1852 roku, gdzie rzeczywiêcie przy morderstwie by a sankcja ÊciÊle oznaczona kara Êmierci, i tylko kara Êmierci. W miejsce tego przepisu wszed polski kodeks karny z 1932 roku i tam za zabójstwo umyêlne mamy sankcje od 5 do 15 lat, do ywocie albo kar Êmierci. Prof. Makarewicz, twórca projektu, uzasadniajàc dlacze go trzeba by o odejêç od sankcji ÊciÊle oznaczonej, t umaczy, e jest to rzecz ca kowicie archaiczna, przestarza a, bo zabójstwo zabójstwu nierówne, zabójca zabójcy nierówny. Sàd musi byç przez ustaw zmuszony do wnikliwego zbadania ka dego przypadku i zadecydowania, czy adekwatnà i sprawiedliwà karà b dzie kara 5 lat pozbawienia wolnoêci czy do ywotniego pozbawienia wolnoêci, czy mo e kara Êmierci. A teraz od tej zasady indywidualizacji kary odchodzimy. W 1969 roku Kodeks karny znosi do ywocie (to jest tutaj nieistotne), ale minimum zagro enia to jest ju 8, a nie 5 lat, kodeks z 1997 roku przewiduje sankcje od 12 do 15 lat, 25 lat albo do ywocie, a w tej chwili po ostatniej nowelizacji jest 25 lat albo do ywocie. Czyli wracamy do czegoê, co na poczàtku lat 30. XX wieku uznane by o w nauce prawa karnego za rzecz anachronicznà. Ale mo e panowie chcieliby si odnieêç do zatarcia skazania przy przest pstwach seksualnych, bo to jest pewne kuriozum w omawianej nowelizacji Kodeksu karnego? KRAKÓW

7 Prof. Krzysztof Krajewski: Jeszcze mo e jednà rzecz odnoênie przest pstwa zgwa cenia i zaostrzenia za nie kary dopowiem. Wystarczy popatrzeç do statystyki policyjnej, eby spostrzec rzecz niezwykle interesujàcà nasilenie przest pstw z art.197 pozostaje praktycznie rzecz bioràc na takim samym poziomie jak w czasach PRL. Wi c je eli si uzasadnia ko niecznoêç zaostrzania represji tym, e coê lawinowo narasta, roênie, zalewa itd. to nie musi si prowadziç jakichê pog bionych badaƒ w tej sprawie, wystarczy popatrzeç do zwyk ej statystyki, która jest dost pna w ka dym roczniku statystycznym i ju coê wiemy na ten temat. Dla mnie jako kryminologa jest zasadniczy w gruncie rzeczy problem instrumentalne traktowanie prawa. Zawsze bola em g boko nad tym, e w Polsce wszelkie reformy i zmiany przepisów robi si w gruncie rzeczy ad hoc, bez naprawd dok adnego rozpoznania, o co chodzi. W wi kszoêci krajów Êwiata, kiedy si przygotowuje takà czy innà reform, to próbuje si przynajmniej stworzyç jakieê podstawy empiryczne, zgromadziç pewne dane, które by zmiany uzasadnia y, i co najwa niejsze próbuje si do tego w àczaç niezale nych ekspertów. Odnosz wra enie, e od pewnego czasu WaltoÊ: W obr bie wymiaru sprawiedliwoêci zosta y stworzone dwie komisje kodyfikacyjne. Najpierw powsta a pierwsza, mianowicie Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, a w roku 2003 ukaza o si rozporzàdzenie Rady Ministrów o powo aniu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Oba rozporzàdzenia sà prawie identyczne i oba przewidujà daleko idàce gwarancje niezale noêci ekspertów zasiadajàcych w tych komisjach. Do tej pory minister sprawiedliwoêci nie móg przed up ywem czteroletniej kadencji, po uwa aniu wystàpiç do prezesa Rady Ministrów o odwo anie przewodniczàcego komisji ani te nie móg sam zwolniç adnego z jej cz onków. Teraz pojawi y si dwa projekty, które ju przesz y przez stadium uzgodnieƒ mi dzyresortowych, zmieniajàce rozporzàdzenia Rady Ministrów dotyczàce obu komisji. Oba przewidujà mo liwoêç zwolnienia przewodniczàcego komisji z jego funkcji bez adnych powodów, i co wi cej przewidujà mo liwoêç pozbycia si w podobny sposób jednego lub nawet wszystkich cz onków komisji. Wprawdzie wymaga si, e w wypadku odwo ywania cz onka komisji nale y wys uchaç opinii jej przewodniczàcego, ale taki warunek sprowadza si tylko do obowiàzku zapoznania si z opinià. Mówiàc inaczej, przystàpiono do znoszenia niezale noêci cz onków obu komisji, a zatem dà y si do os abienia roli niezale nych ekspertów, ludzi, którzy by byli niezale ni od resortu. Widacki: Panie profesorze, jeêli mówimy o ekspertach, niezale nych ekspertach, to pami tajmy, e w koƒcu w Polsce mamy ró ne gremia fachowe, korporacje zawodowe, adwokackà na przyk ad, mamy rady wydzia ów prawa i w aê ciwie te gremia w ogóle nie reagujà na to, co si dzieje w prawie. Jak si spotkamy w gronie prawników, to sobie narzekamy, ale narzekamy tak troch prywatnie. Mo na by si spodziewaç, e w aênie te gremia mog yby wykazaç si jakàê wi kszà aktywnoêcià i zasygnalizowaç spo eczeƒstwu, e sà jeszcze niezale ni eksperci, niezale nie od tego czy ktoê ich powo a, czy nie powo a, czy ktoê ich pyta o zdanie czy nie. WolnoÊç s owa jeszcze w tym kraju jakoê funkcjonuje, mo emy nasze poglàdy jeszcze jakoê publikowaç, wyra aç. Pieszczachowicz: To brzmi jak obawa przed cenzurà... Prof. Stanis aw WaltoÊ profesor procedury karnej, przewodniczàcy Komitetu Nauk Prawnych PAN, przewodniczàcy komisji kodyfikacyjnej prawa karnego. Prof. Jan Widacki profesor kryminologii i kryminalistyki; adwokat; b. wiceminister spraw wewn trznych w rzàdach Tadeusza Mazowieckiego i J. K. Bieleckiego; wyk adowca Krakowskiej Szko y Wy szej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Prof. Andrzej Zoll profesor prawa karnego, b. przewodniczàcy Trybuna u Konstytucyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich. Zdj cia: J. Zych coê takiego jak niezale ni eksperci powoli w Polsce zamiera, a przede wszystkim niestety zamiera korzystanie z nich w procesie legislacyjnym. LUTY 2006 Widacki: Na razie mówimy o cenzurze obyczajowej, a my nie mówimy przecie, mam nadziej, rzeczy nieobyczajnych. Profesor Krajewski powiedzia, e nie wzros a liczba gwa tów, zatem nic nie uzasadnia zaostrzenia represji za zgwa cenie. Chcia em postawiç pytanie bardziej ogólne: czy pan profesor uwa a, e surowoêç prawa rzeczywiêcie ma wp yw na poziom przest pczoêci, bo to zdaje si jest kwestia zasadnicza. Krajewski: Odpowiedê brzmi: tak i nie, bo to od ró nego rodzaju sytuacji i okolicznoêci mo e przecie zale eç. Pewne krótkoterminowe efekty najcz Êciej za pomocà surowoêci prawa da si osiàgnàç, szczególnie je eli ta surowoêç osiàgnie takie nat enie, e b dzie znajdowaç si na granicy zachowaƒ, które by mo na niezbyt adnie nazwaç terrorem albo czymê takim. Mo na ostatecznie spowodowaç drakoƒskimi represjami i strachem zmian zachowaƒ ludzkich, ale na jak d ugo? A poza tym doêwiadczenia ró nych sytuacji i ró nych okolicznoêci, w tym historycznych uczà, e zawsze znajdà si tacy, którzy tym si akurat nie przejmà z takich czy innych powodów. Zadajmy sobie pytanie, czy autorzy tych wszystkich zmian, chocia by ustawy o sàdach 24-godzinnych lub projektu zmian kodeksu karnego przygotowanego jeszcze przez Sejm po przedniej kadencji, tak naprawd wierzà w to, co robià i co mówià? 5

8 Pieszczachowicz: Czy w ogóle wiedzà, co robià? Krajewski: To jest zupe nie osobna sprawa. Co robià, to oni chyba akurat wiedzà. Natomiast czy oni wierzà w to, co robià ja mam tutaj bardzo g bokie wàtpliwoêci. Problem polega na tym, e nie jest to tylko i wy àcznie polska przypad oêç prawo karne tworzy si coraz cz Êciej nie ze wzgl du na racjonalne kryteria, wyniki badaƒ empirycznych, dane statystyczne itp., tylko dla realizacji zupe nie innych celów i zaspokojenia zupe nie innych potrzeb. Inaczej mówiàc, prawo karne coraz cz Êciej tworzy si pod publicznoêç. To zresztà jest te w pewnym sensie êród em zmierzchu ekspertów, bo eksperci z regu y starajà si w racjonalny sposób do pewnych problemów podchodziç, a w emocjonalnym tworzeniu prawa dla racjonalnych ekspertów nie ma miejsca. Mam wra enie, e te wszystkie pociàgni cia legislacyjne nie sà wcale robione po to, eby zwi kszyç bezpieczeƒstwo obywateli, eby zredukowaç przest pczoêç czy inne tego typu rzeczy. One sà robione dla osiàgni cia innych zupe nie celów, tzn. dania satysfakcji opinii publicznej czy, dok adniej mówiàc, takiemu stanowi opinii publicznej, jaki jest postrzegany przez autorów owych zmian. Odnosz wra enie, e autorzy tych zabiegów wiedzà, o co im chodzi, tylko e im nie chodzi o to, co mówià oficjalnie, tylko o coê zupe nie innego. Pieszczachowicz: A przewidywane skutki tych zmian? Krajewski: Weêmy pod uwag te 24-godzinne sàdy, które sà takim niezwykle chwytliwym has em dla publicznoêci, a o to tu chodzi. JeÊli idzie o stworzenie szybszego post powa nia w pew nych kategoriach czynów, to wcale nie trzeba tworzyç sàdów dzia ajàcych po nocy, z ziewajàcym o 4 nad ra nem prze wod niczàcym, wydajàcym wyrok przy Êpiàcym prokuratorze i podpierajàcym zapa kà oczy adwokacie. To mo na inaczej zro biç. Mo na nawet wyznaczyç w pewnych sprawach ja kieê tam terminy do ich za atwienia, powiedzieç, e na przyk ad w ciàgu 72 godzin ma zapaêç orzeczenie, co mo e ewentualnie wy wrzeç pewien efekt, a przy okazji mieç po cz Êci przynajmniej r ce i nogi. Natomiast has o 24 godziny i facet siedzi robi wra enie na opinii publicznej, ale jest pozbawione jakiegokolwiek sensu. Pieszczachowicz: To jest obliczone na wra enie linczowe, jak w westernach. 6 Prof. Andrzej Gaberle: Chcia bym równoczeênie zauwa- yç, e w sytuacji, w której jesteêmy obecnie, pe ne oderwanie prawa od polityki jest po prostu niemo liwe. To, o czym mówimy, oznacza stanowienie prawa w celach politycznych, a wi c u samego ustawodawcy, projektodawcy jest wyraêny zamiar àczenia prawa z politykà. Z przera eniem obserwuj, e generalnie rzecz bioràc polskie prawo karne, a po cz Êci tak e i administracyjne, zmierza w stron prawa PRL-owskiego. Widz to nie tylko w procedurze karnej, ale tak e w tych wszystkich propozycjach centralizacji najrozmaitszych urz dów, co ywcem przypomina wzorce obowiàzujàce swego czasu w PRL-u, które sà po prostu wzorcami paƒstwa autorytarnego. To zmierza do paƒstwa, które z demokracjà, Êmiem twierdziç, niewiele b dzie mia o wspólnego, a w ka dym bàdê razie b dzie przemyca o pod szyldem demokracji najrozmaitsze instytucje, które tej demokracji sà zaprzeczeniem. Pad o tu pytanie o skutecznoêç surowego karania. W pe ni si zgadzam, e pierwszy efekt szokowy mo e wystàpiç. Obser wo waliêmy go na przyk ad przy wprowadzeniu zmian dotyczàcych kary za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeêwoêci (przesuni cie z kategorii wykroczeƒ do kategorii przest pstw). Z tego, co mo na oceniç na postawie statystyk w pierwszym okresie po zmianie, taka przest pczoêç nieco spa d a, natomiast w tej chwili wraca do poprzedniego poziomu, bo efekt szokowy przesta dzia aç. Trzeba te pami taç, e zaostrzenie karania musi rzecz jasna operowaç karà pozbawienia wolnoêci. Tym, którzy opowiadajà si za bardzo ostro nym jej stosowaniem, przylepia si etykietk obroƒcy przest pców, ale prosz pami taç, e ubocznym efektem kary pozbawienia wolnoêci jest to, e zwi ksza si je eli ta kara jest stosowana w jakimê du ym nasileniu populacja ludzi, którzy tracà prac i nie mogà znaleêç nowej, najcz Êciej os abieniu ulegajà ich zwiàzki z rodzinà i zaczynajà prowadziç ycie bez perspektyw... Zaczyna si spirala nonsensu, bowiem nadu ywanie kary pozbawienia wolnoêci zwi ksza liczb ludzi z tak zwanego marginesu spo ecznego i tym samym zagro enie przest pczoêcià. Prof. Stanis aw Grodziski: Tu mo e powinienem odezwaç si jako cz owiek z innej epoki, bo jestem historykiem ze szko y prawa rzymskiego, za którym stoi dwa i pó tysiàca lat tradycji stabilnego systemu prawnego. Tymczasem my weszliêmy w epok kompletnej destabilizacji systemu prawnego choçby z tego wzgl du, e jest traktowany absolutnie instrumentalnie. Ale jeêli idzie o problem surowoêci represji karnej, to w aênie doêwiadczenie historyczne dowodzi, e nie surowoêç kary tylko jej nieuchronnoêç a to sà dwa ró ne zjawiska jest skuteczna. Zoll: Takie jest niestety za o enie tych, którzy te zmiany wprowadzajà. Im wcale nie chodzi o skutecznoêç, tylko o zaspokojenie emocji tzw. poczucia sprawiedliwoêci opinii publicznej. Pieszczachowicz: Albo emocji t umu, nazwijmy rzecz po imieniu. Gaberle: Nie jest wykluczony pewien czarny scenariusz, mianowicie taki, e aktualne ugrupowanie polityczne, które skoncentrowa o olbrzymià w adz w r kach, zmierza do tego, eby poszerzyç jeszcze jej zakres i doprowadziç do wczeêniejszych wyborów, w których ewentualnie mog oby liczyç na uzyskanie wi kszoêci sejmowych. Tego rodzaju nie bez pieczeƒstwo wydaje mi si realne, bo sà pewne oznaki takich za miarów, choç nie wiadomo, czy one zostanà zrealizo wane, to przecie zale y nie tylko od tego ugrupowania, natomiast ja powiem, e te zamierzenia ustawodawcze sà nie tylko pod publiczk, one sà na d u szà met nierealizowalne. WspominaliÊmy o sàdach 24-godzinnych. Przecie to jest po t ne przedsi wzi cie logistyczne wymagajàce olbrzymiego nak adu pracy, zmiany pewnych spraw organizacyjnych w sàdach, w prokuraturze, kosztów... Pieszczachowicz:...kosztów olbrzymich, niezgodnych z ha s em taniego paƒstwa. Gaberle: Tutaj si gra na pewien efekt. Has o sàdy 24- -go dzinne jest niezwykle chwytliwe. OczywiÊcie nikt z nas nie b dzie si opowiada za przewlekaniem post powania sàdowego, ale wszyscy jak tu jesteêmy, chyba zgodzimy si, e nale y je mo liwie szybciej prowadziç. Pieszczachowicz: I w miar mo liwoêci w dzieƒ... Gaberle: No tak, te racja. Jestem g boko przekonany, e do tego efektu trzeba zmierzaç innymi drogami, w aênie pewnymi zmianami organizacyjnymi, natomiast nie tego rodzaju efekciarskimi sztuczkami i s owami. Pieszczachowicz: Poniewa zajmuj si g ównie j zykiem i jego tworami chcia em tylko dodaç, e bardzo mi si spodoba o, gdy profesor Gaberle zauwa y, e mamy oto no wà nowomow. Nowomowa komunistyczna zosta a napi tnowa na, KRAKÓW

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiana w nowelizacji s. 5 W odowo po linczu s. 16 Alfabet mafii s. 35

Zmiana w nowelizacji s. 5 W odowo po linczu s. 16 Alfabet mafii s. 35 Zmiana w nowelizacji s. 5 W odowo po linczu s. 16 Alfabet mafii s. 35 nr 2 (11), luty 2006 r. cena 3 z (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl POLICJA 997 luty 2006 r, 3 S u ba Sier ant

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

6 Przedsi biorczoêç Wielkopolan

6 Przedsi biorczoêç Wielkopolan W numerze 1 Z ostatniej chwili 2 O nas... Rozbiór Wielkopolski 3 List z kancelarii Premiera 5 Ruch Regionalny Wielkopolan - Deklaracja 6 Deklaracja gospodarcza 7 Prawda po trzy z ote od ebka 8 OÊwiadczenia

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo

Kryzys ma wielkie oczy

Kryzys ma wielkie oczy ÂRODA 23 STYCZNIA 2008 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 15 (15812) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Kryzys ma wielkie oczy Zwyczajnie jak wszystko, kryzys

Bardziej szczegółowo

Księdza Biskupa dr Wojciecha Polaka

Księdza Biskupa dr Wojciecha Polaka Serdeczne gratulacje z okazji wyboru Księdza Biskupa dr Wojciecha Polaka na Sekretarza Konferencji Episkopatu Polski z yczeniami Bo ego b ogos awieƒstwa i zapewnieniem o modlitwie dzi kujàc za dotychczasowà

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania ISSN-1732-2928 nr6 AMAZONKI wrzesieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY JeÊli myêlisz, e jesteê pokonany,

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski Tytu orygina u: Free Culture. How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity Copyright Lawrence Lessig, 2004 All rights reserved The Penguin Press a member of Penguin

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) W YDANIE MAGAZYNOW E SOBOTA PONIEDZIA EK 8 10 KWIETNIA 2006 r. DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Profanacja kaplicy Ostrobramskiej i koêcio

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç magazyn odpowiedzialnego biznesu responsible business magazine respo ISBN 83-916260-8-3 nr 4 (18) paêdziernik 2003 WA NY TEMAT Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Biznes a wielokulturowoêç

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 12 2009. Kwartalnik s dziów rodzinnych

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 12 2009. Kwartalnik s dziów rodzinnych ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO Nr 12 2009 Kwartalnik s dziów rodzinnych KOLEGIUM REDAKCYJNE Przewodniczàcy Prof. zw. dr hab. Tadeusz Ereciƒski prezes Izby Cywilnej Sàdu Najwy szego. Zast pca przewodniczàcego

Bardziej szczegółowo

Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128

Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 OD REDAKCJI Mija ju rok od chwili ukazania si pierwszego numeru Biuletynu, czas wi c na pierwsze podsumowania i refleksje. W szeêciu dotychczas

Bardziej szczegółowo

20-lecie firmy KLION : Nie szukaliêmy atwej drogi

20-lecie firmy KLION : Nie szukaliêmy atwej drogi W Y D A N I E M A G A Z Y N O W E SOBOTA 30 CZERWCA PONIEDZIA EK 2 LIPCA 2007 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 123 (15673) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

Bardziej szczegółowo

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi issn 1506-7378 nr 4 /17 rok IV kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada Depresja niejedno ma imi Psychologia i psychiatria

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

publikacja bezp atna numer 2/11 (268), luty 2011 SGH wieczorowà porà, a za dnia: JM proponuje O wydzia ach w SGH i nie tylko Poznajemy si

publikacja bezp atna numer 2/11 (268), luty 2011 SGH wieczorowà porà, a za dnia: JM proponuje O wydzia ach w SGH i nie tylko Poznajemy si publikacja bezp atna numer 2/11 (268), luty 2011 SGH wieczorowà porà, a za dnia: JM proponuje O wydzia ach w SGH i nie tylko Poznajemy si AKTUALNOÂCI SPIS TREÂCI Decydujàca faza AKTUALNOÂCI Decydujàca

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 MOTTO: Wszyscy ludzie byliby sobie równi, gdyby nie mieli potrzeb Wolter SPIS

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 17 18 2011. Kwartalnik s dziów rodzinnych

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 17 18 2011. Kwartalnik s dziów rodzinnych ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO Nr 17 18 2011 Kwartalnik s dziów rodzinnych KOLEGIUM REDAKCYJNE Przewodniczàcy Prof. zw. dr hab. Tadeusz Ereciƒski prezes Izby Cywilnej Sàdu Najwy szego. Zast pca przewodniczàcego

Bardziej szczegółowo

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo