Światowy rynek piekarstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Światowy rynek piekarstwa"

Transkrypt

1

2

3 Światowy rynek piekarstwa... wszystko dla piekarzy i cukierników Targi iba 2009, największe na świecie targi branżowe oferują: wszystkie standardy i innowacje w produkcji wyrobów piekarskich aktualne trendy w wystroju i ofercie kawiarń, barów szybkiej obsługi oraz w dziedzinie sprzedaży na wynos. nowe impulsy dla wzmocnienia sprzedaży i marketingu obszerny, specjalistyczny program ramowy z seminariami, forami dyskusyjnymi i zwiedzaniem zakładów Szczegółową ofertę wystawców oraz praktyczne informacje pomocne w pobycie na targach znajdziecie Państwo na stronie Informacje i bilety: Biuro Targów Monachijskich w Polsce ul. Biała 4, Warszawa Tel

4

5

6

7 7 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP W gościnnym Wołczynie Tym razem członków Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP, biorących udział w przewidzianym przez Statut dorocznym Walnym Zebraniu, gościła firma Lesaffre Polska z siedzibą w Wołczynie. Przybyłych gości powitali: dyrektor zakładu dr Ryszard Błaszków oraz doradca zarządu ds. handlowych Tadeusz Wojciechowski. Członkowie Stowarzyszenia mieli okazję poznać historię goszczącego ich zakładu (omawiamy ją obok), a także skosztować pieczywa przygotowanego na bazie produktów Lesaffre nie tylko drożdży, ale również mieszanek piekarskich i cukierniczych. Następnie udali się na zwiedzenie fabryki drożdży, odwiedzając m.in.: laboratorium, dział fermentacji, stację separacji (czyli tzw. wirówki), a w pakowni zobaczyli, jak odwirowane drożdże formowane są w kostki i pakowane w znajome im kartony. Z zainteresowaniem wysłuchali także informacji o ekologicznej gospodarce odpadami i ściekami, jaką prowadzi Lesaffre Polska. Dowodem tzw. Stacja Wyparna, gdzie odpady z produkcji drożdży zostają zagęszczone i powstaje z nich jedyny w swoim rodzaju w Polsce nawóz organiczny Vinassa. Nawóz ten cieszy się wielkim zainteresowaniem okolicznych rolników, którzy z dużym powodzeniem stosują go na swoich polach. Przyszłość od nas zależy Otwarcia Walnego Zebrania dokonał prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Stanisław Butka. Powitał on przybyłych członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia, zaproszonych gości. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej śp. Anny Butki członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Następnie głos zabrał ks. dr Rafał Ostrowski, prezes zarządu działającej w Wielkopolsce Fundacji Chleb dla Każdego. Omówił on cele i zadania fundacji. Ksiądz Ostrowski złożył podziękowanie Stowarzyszeniu i jego władzom za dotychczasową efektywną współpracę. I rozpoczęła się robocza część Walnego Zebrania. Do jego prezydium wybrani zostali: Zbigniew Mikulewicz jako przewodniczący obrad, Mariusz Fogiel wiceprzewodniczący, Bogdan Mamaj sekretarz. Do prezydium zaproszono także Andrzeja Szydłowskiego Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, dokonano następnie wyboru Komisji Man- Ciąg dalszy na str. 8 i 9 Przewodniczący Koła SRzP RP Lubelszczyzna Andrzej Motyl (z prawej) przekonywał, ze skutkiem, że koła regionalne powinny mieć osobowość prawną. Ponad 100 lat tradycji Zakład w Wołczynie (woj. opolskie, powiat kluczborski) należy do najnowocześniejszych fabryk drożdży w Europie Centralnej. Dziś polska spółka jest częścią francuskiej Grupy Lesaffre, lidera branży drożdży piekarskich na świecie. Ale fabryka drożdży w Wołczynie ma ponad 100-letnią tradycję. Jej budowę rozpoczęto w 1890 roku, a już w 1893 roku fabrykę opuścił pierwszy transport drożdży piekarskich. Na przestrzeni lat produkowano w Wołczynie m.in. drożdże piekarskie, paszowe, spirytus. Firma przechodziła wiele zmian, by po okresie intensywnej modernizacji stać się jednym z najnowocześniejszych w Europie zakładów produkujących drożdże. Przypomnijmy: Grupa Lesaffre rozpoczęła działalność przemysłową w Polsce w 1999 roku, a w 2002 r. została zawiązana spółka Lesaffre bio-corpora on, od 2007 roku funkcjonuje pod nazwą Lesaffre Polska. Dzięki kolejnym inwestycjom i udoskonaleniu jakości produktów, oczekiwania rynku polskiego, a także eksportu, zaspokaja produkcja fabryki w Wołczynie. Ale też w ostatnich latach Spółka zainwestowała w rozwój zakładu i procesu produkcyjnego oraz ochronę środowiska ponad 110 mln zł. Lesaffre Polska SA posiada obecnie: fabrykę drożdży piekarskich świeżych, prasowanych i płynnych w Wołczynie, oddział produkujący polepszacze i mieszanki w Łodzi oraz Centrum Piekarnicze w Warszawie.

8 8 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP W gościnnym Wołczynie Ciąg dalszy ze str. 7 datowo-skrutacyjnej w składzie: Zbigniew Putka, Janusz Dudek, Tadeusz Pęzioł oraz Komisji Uchwał i Wniosków: Jacek Śliwa, Adam Nowak, Bogdan Mitryk. Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności Stowarzyszenia w 2008 r. złożył prezes Stanisław Butka (sprawozdanie to omówiliśmy w poprzednim, majowym, numerze Piekarza Polskiego ). Sprawozdania: finansowe przedstawił skarbnik Tadeusz Fogiel; Głównej Komisji Rewizyjnej wiceprzewodniczący GKR, Bogdan Mamaj; Głównego Sądu Koleżeńskiego przewodnicząca GSK Bożena Gralewska-Kieżun. Dokumenty te, jak i plan działania na 2009 r., przyjęto bez uwag. Statut na miarę czasów i potrzeb środowiska piekarskiego W dyskusji nad wysokością składki członka zwyczajnego krytycznie oceniono jej obecną wysokość 100 zł na miesiąc. Postanowiono, że od r. wynosić ona będzie 50 zł miesięcznie. Podstawowe informacje odnoszące się do zmian Statutu omówił radca prawny Stowarzyszenia Stefan Bartnik. Zaznaczył on, że przedłożony projekt Statutu jest wynikiem prac: Komisji Statutowej, Biura Stowarzyszenia oraz Zarządu Głównego. Proponowane zmiany stwierdził wychodzą naprzeciw aktualnym potrzebom środowiska piekarskiego, wynikającym z uwarunkowań społeczno-gospodarczych. I tak: nowe zdefiniowanie członkostwa zwyczajnego ( 13 ust.1) pozwoli na zwiększenie kręgu osób, które będą mogły uzyskać członkostwo naszego Stowarzyszenia, a tym samym na zwiększenie jego liczebności. Przyjęto, że Stowarzyszenie posiada terenowe jednostki organizacyjne ( 18 koła regionalne), ale status takiej jednostki może uzyskać także grupa osób związanych z branżą piekarską, zrzeszając się w klubie. Był już precedens Klub Młodego Piekarza. Głos w dyskusji zabiera Adam Nowak z Poznania. Głosowano w większości przypadków jednomyślnie. Proponuje się: pełnienie funkcji prezesa Zarządu Głównego oraz przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej jedynie przez dwie kolejne kadencje, ustalenie, że kandydatem na prezesa Zarządu Głównego może być jedynie rzemieślnik-piekarz, który nie ukończył 65 lat, odrębne wybory prezesa Zarządu Głównego i przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej, ustalenie niższych niż dotychczas składów osobowych władz: - Zarządu Głównego osób (z 15 21) - Głównej Komisji Rewizyjnej 3 5 osób (z 5 7) - Głównego Sądu Koleżeńskiego 5 7 osób (z 7 9), rozszerzono niektóre zadania Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego, znowelizowano postanowienie dotyczące liczebności terenowych jednostek organizacyjnych (obecnie 5 członków). Przewodniczący Koła Region Lubelszczyzna, Andrzej Motyl, przedstawił list tego koła skierowany do członków Stowarzyszenia (zamieściliśmy go w Piekarzu Polskim nr 17/2009), w którym wnioskuje się wpisanie do Statutu postanowienia, mocą

9 9 Podczas obrad. którego koło regionalne może nabyć osobowość prawną. Taki status prawny dowodził Andrzej Motyl stwarza podstawy do uzyskania przez koło środków finansowych z funduszy pomocowych. Mariusz Fogiel wyraził pogląd, że zasadne są przedstawione kierunki zmian treści Statutu, jednakże krytycznie ocenił wniosek o ustalenie osobowości prawnej dla kół regionalnych. Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Bogdan Mamaj, krytycznie ocenił prace Zarządu Głównego nad treścią Statutu. Wyraził on także pogląd, że jakkolwiek koło regionalne o liczebności 5 członków jest zbyt słabym podmiotem, aby uzyskiwać osobowość prawną, to jednakże zapis w Statucie w tym przedmiocie powinien się znaleźć. Tak, aby koła regionalne szczególnie większe, jak np. Region Lubelszczyzna czy Wielkopolskie miały możliwość uzyskać taki status. (Przypomnijmy, że głos Bogdana Mamaja w dyskusji nad Statutem zamieściliśmy we wspomnianym majowym Piekarzu Polskim.) Przegłosowane zmiany Bogdan Mamaj wnioskował przekazanie projektu Statutu do ponownego przepracowania. W głosowaniu przyjęto jednak, że zmiany Statutu będą omówione i przyjęte w dniu dzisiejszym. W efekcie, w wyniku głosowania, postanowiono m.in., że: koło regionalne może uzyskać osobowość prawną; odrzucono propozycję, aby osoby, które ukończyły 65 lat, nie mogły kandydować do władz naczelnych SRzP; kandydatem na prezesa Zarządu Głównego może być rzemieślnik-piekarz, który nie ukończył 65 lat. Tak zmodyfikowana uchwała przyjęta została 25 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych. Przyjęto przy tym do wiadomości, że uzyskanie przez koło regionalne osobowości prawnej, mimo że będzie ono odrębnym podmiotem prawa, to jednakże: członkowie tego koła są w dalszym ciągu członkami Stowarzyszenia, koło regionalne z osobowością prawną ma pełną zdolność do czynności prawnych i zdolność sądową jest jednak częścią Stowarzyszenia, podmiot ten ponosi pełną odpowiedzialność prawną za swoją działalność i czynności prawne, członków takiego koła wiążą uchwały i decyzje organów Stowarzyszenia. Realizują oni cele określone w Statucie. W sprawach różnych Wicedyrektor Międzynarodowych Targów Gdańskich SA, Marta Grzywacz, zaprosiła wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w tegorocznym Święcie Chleba w Gdańsku, które odbędzie się w dniach 8 9 sierpnia. Bogdan Mamaj przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Chleb Polski, wydającej Piekarza Polskiego, złożył informację o działalności tej Spółki. Zaznaczył, że aktualnie wydany numer 17/2009 Piekarza Polskiego ukazał się dzięki istotnej pomocy finansowej prezesa Stowarzyszenia Stanisława Butki oraz członka Stowarzyszenia Zbigniewa Putki. Prezes Honorowy Stowarzyszenia Andrzej Szydłowski poinformował, że uczestniczył wraz z Doradcą Naukowym Stowarzyszenia drem H. Piesiewiczem w posiedzeniu Zarządu Światowej Unii Piekarzy (UIB), które odbyło się na początku kwietnia w szwajcarskiej Lucernie. Podał on terminarz imprez UIB, jakie odbędą się w 2009r. A. Szydłowski podał także do wiadomości, że odbyło się posiedzenie Rady Gospodarki Żywnościowej, w toku którego rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołano nową Radę Gospodarki Żywnościowej oraz wybrano nowe władze. Przewodniczącym wybrano prof. St. Ziębę, wiceprzewodniczącym B. Wesołowskiego. * Przewodniczący obrad, Zbigniew Mikulewicz, po wyczerpaniu porządku Walnego Zebrania, zamknął obrady oraz złożył podziękowania uczestnikom zebrania za aktywne uczestnictwo, a gospodarzom obrad za stworzenie dogodnych warunków ich przeprowadzenia.

10 10 Spotkajmy się w Jaworze w ostatni weekend sierpnia Międzynarodowe Targi Chleba wydarzeniem roku Jacka Krajewskiego, prezesa Stowarzyszenia Międzynarodowe Targi Chleba, zapytałam jak przebiegają przygotowaniach do 13. edycji targów, które odbędą się w Jaworze w dn sierpnia. Oto odpowiedź: Przypomnę zaczął prezes Krajewski że Międzynarodowe Targi Chleba, to cykliczna impreza, organizowana przez nasze Stowarzyszenie od 1997 r. w Jaworze, mieście na Dolnym Śląsku. Główną rolę podczas targów odgrywają ekspozycje wytwórców pieczywa, producentów maszyn i urządzeń, sprzętu piekarniczego i innych gałęzi współpracujących z branżą piekarniczą. W trakcie imprezy organizowane są ogólnopolskie konkursy: Piekarz Roku pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Bezpieczna Piekarnia, któremu patronuje Główny Inspektor Pracy. Od ubiegłego roku organizujemy również Krajowy Konkurs Pieczywa Smaczny Chleb. Szczególna jest rola chleba w naszej tradycji chrześcijańskiej, co przypomniane zostanie podczas mszy św. dziękczynnej Za dar chleba, którą w sobotę, 29 sierpnia, odprawi biskup legnicki, Stefan Cichy, w kościele pw. św. Marcina. Targi tradycyjnie otworzy konferencja naukowa... Jej temat w bieżącym roku brzmi: Zdrowe środowisko, zdrowe żywienie, zdrowy człowiek. Pokazane zostaną korzyści, jakie z działań na rzecz ochrony środowiska wynikają dla przedsiębiorców i ich klientów, mowa będzie także o edukacji prozdrowotnej. Chleb przecież jest najpopularniejszym pokarmem spożywanym przez Polaków, a więc wiedza na jego temat, a także odpowiedniej diety zawierającej pieczywo, jest niezbędna dla zachowania zdrowia i dobrej kondycji przez długie lata. Będzie to kontynuacja tematów poruszonych podczas ubiegłorocznej konferencji, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Jak zwykle na targach swoją ofertę przedstawią producenci maszyn i urządzeń, a także firmy oferujące surowce i środki do produkcji piekarniczo - cukierniczej. Zaprezentują się również dealerzy samochodów dostawczych i osobowych. Ale przede wszystkim będzie to święto chleba. Swoje stoiska będą mieć kandydaci do tytułu Piekarz Roku 2009, którzy przyjadą z różnych części kraju, jak również znaczna grupa dolnośląskich piekarzy, a wśród nich ci, którzy wypiekają chleb według tradycyjnych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, receptur i uzyskali certyfikat Produktu tradycyjnego. Spodziewamy się przy tym gości z Rosji, Czech, Niemiec i Ukrainy, wielu z nich przyjedzie z własnymi wypiekami. Ośrodek Wypoczynku Świątecznego JAWORNIK, gdzie od dwóch lat odbywają się targi, stanie się miejscem, w którym prezentować swoje wyroby będą rzemieślnicy różnych branż, rzeźbiarze, twórcy ludowi i artyści-plastycy. Szczególnie widoczna będzie grupa młodych malarzy i gra- W Jaworze w Międzynarodowych Targach Chleba biorą udział wszystkie pokolenia. Zdjęcia z ubiegłorocznej edycji tego wydarzenia.

11 11 fików, nawiązaliśmy bowiem współpracę z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Jej studenci przygotowali projekt plakatu targowego, jak również wystawę prac inspirowanych chlebem. Będzie ona prezentowana w Muzeum Regionalnym i jest tylko jedną z wielu imprez towarzyszących targom. Z innych wymieńmy: Mistrzostwa Polski Piekarzy w Strzelectwie Sportowym, wybory Miss, festiwal folklorystyczny Od ziarenka do bochenka. Będą też gwiazdy estrady, a wśród nich piosenkarka reggae, Marlene Johnson. Nie zabraknie tego, co najważniejsze dla konsumenta, czyli pokazów wypieku pieczywa na żywo, w tym w polowym piecu chlebowym, opalanym drewnem. Piekarze zademonstrują jak powstaje chleb, ale również pozwolą widzom na samodzielną pracę. Mam nadzieję, że spodoba się to targowej publiczności. Bo przecież to właśnie publiczność jest najważniejsza dla niej pracujemy przez cały rok i staramy się, aby przez trzy dni pachniało chlebem w mym ulubionym Jaworze, jak mówi o tym targowy hymn. Zapraszam Czytelników Piekarza Polskiego do odwiedzenia Jawora w ostatni weekend sierpnia, podczas 13. Międzynarodowych Targów Chleba zachęca prezes Jacek Krajewski. * UWAGA: Szczegółowy program imprezy, karty zgłoszenia do konkursów i informacje na: Obok drukujemy regulamin konkursu PIEKARZ ROKU 2009 i zachęcamy do udziału w nim. Rozmawiała: Małgorzata Świderska Regulamin Konkursu PIEKARZ ROKU 1 1. Organizatorami konkursu Piekarz Roku są: - Stowarzyszenie Międzynarodowe Targi Chleba w Jaworze - Zarząd Główny Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie Rywalizacja w konkursie o tytuł Piekarz Roku odbywa się w dwóch kategoriach: a. mała i średnia piekarnia b. duża piekarnia. 3 Kandydatów do konkursu w terminie do 30 czerwca br. zgłaszają: 1. Koła Regionalne Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP 2. Zarząd Główny Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP 3. Czasopisma lokalne i branżowe 4. Władze samorządowe 5. Izby Rzemieślnicze 6. Cechy Rzemiosł. Zgłoszenia kandydatów powinny być kierowane na adres: Stowarzyszenie Międzynarodowe Targi Chleba Jawor, ul. Staszica 13 tel./fax Zarząd Stowarzyszenia Międzynarodowe Targi Chleba powołuje Kapitułę Konkursu,,Piekarz Roku podejmując stosowną uchwałę w tej sprawie. 2. Przewodniczącym Kapituły jest Prezes Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej. 3. W skład Kapituły wchodzą zdobywcy tytułu,,piekarz Roku Dokumentem wymaganym przy zgłaszaniu kandydatów jest ankieta zawierająca podstawowe dane o firmie. 2. Kandydaci przedstawiają ponadto: - płytę CD z prezentacją zakładu (5 do 10 minut) Członkowie Kapituły wizytują zgłoszone do konkursu piekarnie. Opinie członków Kapituły z wizytacji są przedstawiane na posiedzeniu przyznającej nominacje do konkursu Nominowani przez Kapitułę biorą obowiązkowo udział w części wystawienniczej MTCH w Jaworze pod rygorem wykluczenia z konkursu. 2. Piekarze nominowani w konkursie na Piekarza Roku, o których mowa w 6, biorą udział, przez czas trwania targów prezentując swój dorobek i swoje wyroby, na własny koszt. Organizator konkursu zapewnia miejsce wystawiennicze, a także promocję firmy na stronie internetowej Stowarzyszenia. 8 Zarząd Stowarzyszenia Międzynarodowe Targi Chleba w Jaworze przyznaje zwycięzcy konkursu Certyfikat,,Piekarz Roku i prawo do korzystania z symbolu MTCH na swoich wyrobach (tytuł,,piekarz Roku i logo targów jest chronione prawem). Do korzystania z symbolu MTCH na swoich wyrobach uprawnieni są także nominowani w konkursie. 9 Wręczenie nagród i odczytanie uchwał w sprawie nadania tytułu Piekarz Roku odbywa się podczas Międzynarodowych Targów Chleba w Jaworze w sobotę na uroczystej gali. 10 Piekarz Roku otrzymuje: 1. Rzeźbę w kształcie bochenka chleba. 2. Certyfikat. Prezes Stowarzyszenia Międzynarodowe Targi Chleba Jacek Krajewski Piekarski kodeks etyki Andrzej J. Motyl opracował oraz własnym sumptem wydał Kodeks etyki piekarza. Jak przyznaje, korzystał z różnych polskich i zagranicznych wzorów, a tekst tego pres żowego dla branży dokumentu ostatecznie zatwierdził Zarząd Główny Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP. Zacytujmy niektóre postanowienia kodeksu: Piekarze powinni solidarnie wspierać działalność swego samorządu, którego zadaniem jest zapewnienie im należytej pozycji w społeczeństwie. Organy samorządu zawodowego piekarzy winny: dbać o honor zawodu piekarza i szacunek dla niego, dbać o przestrzeganie przez piekarzy etyki zawodowej, troszczyć się o to, aby jego członkowie wykonywali swój zawód sumiennie i rzetelnie. Zapewne z uwagą przyjęty zostanie także następujący fragment: Nieuczciwa konkurencja pojawia się w szczególności w: zabieganiu o klienta niższymi cenami kosztem jakości produkcji, krytykowaniu wobec klientów jakości wyrobów innych piekarzy, przejmowaniu pracowników bądź uczniów innego piekarza bez uprzedniego porozumienia się z nim. Jest i takie stwierdzenie: W miejscu pracy piekarze i ich personel winni wystrzegać się wszelkich flirtów i niestosownych poufałości. Na drugą część owego tomiku składa się rozprawka inż. Henryka Molickiego Piekarstwo Polskie, która ukazała się nakładem Książnicy-Atlas we Lwowie i Warszawie w 1938 r. Autor próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie: Kiedy po raz pierwszy na świecie zaczęto piec chleb? Jest też sympatyczna opowieść o życiu rzemieślniczo-piekarskim w dawnej Polsce oraz historia cechów. Panu Andrzejowi Motylowi gratulujemy ciekawego i pożytecznego wydawnictwa.

12 12 Pamięci Cezarego Sarzyńskiego Z troską o przyszłość Piekarza Polskiego Wierni jesteśmy zasadzie przyjętej przed 10 laty, przy powstaniu pisma, że Czytelnicy otrzymywać je będą bezpłatnie. Środki potrzebne na opłacenie jego wydawania pochodzą wyłącznie z reklam. W trakcie Zgromadzenia Wspólników Spółki Chleb Polski. W Kazimierzu Dolnym odbyło się doroczne zgromadzenie wspólników spółki Chleb Polski, wydawcy Piekarza Polskiego. Najpierw uczestnicy spotkania udali się na miejscowy cmentarz, gdzie oddali hołd pamięci oraz wspominali Cezarego Sarzyńskiego, niezapomnianego piekarza-artystę, członka władz SRzP RP, współtwórcę naszego pisma. piekarstwie i cukiernictwie. Dużo miejsca poświęcamy lokalnym wydarzeniom i imprezom, jak: Święta Chleba, mistrzostwa sportowe itp. Pragniemy być jak najbliżej naszych Czytelników, pisząc o ich osobistych sukcesach i problemach, służąc im fachową pomocą poprzez udostępnienie naszych łamów specjalistom naukowcom i praktykom. W ostatnim czasie bardziej kłopotliwe stało się pozyskiwanie reklam do Piekarza Polskiego, mimo niewygórowanej (konkurencyjnej) ceny, bonifikat oraz gratisowych artykułów poświęconych działalności danej firmy i ich ofert handlowych skierowanych do branży piekarskiej i cukierniczej. Dodajmy, że od kilku miesięcy Piekarz Polski, wraz z reklamami, jest do poczytania w Internecie, na stronie: www. stowarzyszeniepiekarzy.pl. Sposób pozyskania funduszy na działalność wydawniczą był jednym z głównych elementów dyskusji. Pozytywnie oceniona została zawartość merytoryczna pisma oraz jego szata graficzna. Z wypowiedziami tymi korespondowała treść pisma skierowanego do Zgromadzenia Wspólników Spółki przez prezesa SRzP RP, Stanisława Butkę, który zapewnił o dalszej pomocy władz Stowarzyszenia. Dokonano wyboru nowych władz spółki Chleb Polski. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został ponownie Bogdan Mamaj, zaś prezesem Zarządu, także ponownie, Barbara Sarzyńska. A później w piekarni Sarzyński, po zwiedzeniu jej, czemu towarzyszyły zasłużone komplementy pod adresem szefowej firmy, Pani Barbary Sarzyńskiej, odbyło się przewidziane statutem spółki posiedzenie. W jego trakcie przypomniano, że Piekarz Polski jest pismem Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP, ukazuje się co miesiąc, w nakładzie 1500 egzemplarzy, które drogą pocztową, lub za pośrednictwem współpracujących z nami hurtowni i firm, bezpłatnie rozsyłane jest do piekarzy oraz cukierników w całej Polsce. Staramy się na bieżąco relacjonować sprawy, którymi żyje branża. Począwszy od ważnych wydarzeń międzynarodowych i krajowych, jakim są targi, mistrzostwa w Cezarego Sarzyńskiego wspomina Andrzej Szydłowski (drugi z lewej).

13 13 Zdobywcy mistrzowskiego tytułu, drużyna z Częstochowy, zapowiadają, że i w tym roku wyjadą z Nowego Sącza ze złotem. Nowy Sącz, czerwca, XIV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Piekarzy w Piłce Nożnej Przed pierwszym gwizdkiem W przedostatni weekend czerwca (19 do 21 bm.) Nowy Sącz będzie gospodarzem, rozgrywanych już po raz czternasty, Międzynarodowych Mistrzostw Polski Piekarzy w Piłce Nożnej. Na boisku KS Dunajec, począwszy od soboty, zobaczymy drużyny z: Częstochowy, która bronić będzie zdobytego przed rokiem mistrzowskiego tytułu; dalej srebrny team z Nowego Sącza, zapowiadający walkę o najwyższe miejsce w punktacji; ekipę z Radomia, której przed rokiem pechowa kontuzja bramkarza uniemożliwiła walkę o złoto, jak również jedenastki z: Krakowa, Pyskowic, Tarnowa i Warszawy oraz gości z Niemiec, Słowacji i Węgier. Na murawę wybiegnie także drugoligowa dziewczęca Starówka, zagrają również księża, właściciele piekarń i miejscy urzędnicy. Po raz pierwszy od lat zabraknie młynarzy, którzy co prawda dostarczali tylko punktów na boisku, ale... zasiadających na trybunach częstowali kiełbaską z grilla. Andrzej Danek, główny organizator tej imprezy, pociesza, że żaden z uczestników nie będzie chodził głodny. A gdyby nawet, to niech jakoś dotrwa do godz. 20 (sobota), bo o tej porze, w restauracji Impresja, której ostatnimi czasami stał się on właścicielem, rozpocznie się bankiet. Finał mistrzostw przewidziany jest na niedzielne południe. A po nim wręczenie licznych w tym roku nagród i upominków, bowiem sponsorzy dopisali. Gdyby ktoś z sympatyków piłki nożnej albo też piekarzy (najlepiej sympatycy jednego i drugich), zapragnął przyjechać do Nowego Sącza nawet w ostatniej chwili, niech przyjeżdża! Pan Andrzej zapewnia, że atrakcji nie zabraknie dla nikogo, a on sam z radą i pomocą czeka pod numerem telefonu: Dla tych, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli być obecni na mistrzostwach, przygotujemy relację bogato ilustrowaną zdjęciami już w najbliższym numerze Piekarza Polskiego. MASZ Gliwice: dobre nadzieje na przyszłą współpracę Na targach w Bukareszcie Pod koniec maja wraz z firmą, w której pracuję MASZ Gliwice, miałam okazję uczestniczyć w odbywających się w stolicy Rumunii, Bukareszcie, Targach INDAGRA FOOD & DRINK. Oto garść wrażeń, które mogą zainteresować Czytelników Piekarza Polskiego. Targi, co prawda, nie były zbyt duże, ale warte uwagi. W kilku halach wystawiali się producenci z różnych krajów oraz przedstawiciele firm, m.in.: FRITSCH, KOENIG, BON- GARG, Em, MIWE. Naszą firmę, MASZ Gliwice, obecną na rumuńskim rynku od roku, reprezentowała na targach będąca naszym przedstawicielem na Rumunię miejscowa firma REITLER, zajmująca się produkcją m.in. silosów. Wystawiliśmy miesiarki spiralne: z dzieżą wyjezdną (SMR 180, SMR 320, SMR 350) oraz z dzieżą stałą (SM 130). Od razu sprzedały się dwie z nich, a na kolejne wpłynęły zamówienia. Z przyjemnością można powiedzieć, że rumuńscy piekarze i cukiernicy darzą zaufaniem nasze maszyny, nie boją się ich kupować. Prowadzą oni, w zdecydowanej większości, prywatne zakłady, wymagające modernizacji. Profil produkcji jest zbliżony do naszego. Rynek tamtejszy jest więc chłonny, można wiązać z nim nadzieje na przyszłość. Co zdecydowanie potwierdził w czasie naszej rozmowy szef firmy REITLER. Tyle o targach. Chciałabym jeszcze dodać parę zdań na temat wrażeń z Bukaresztu. Przekonałam się, że panujące u nas opinie o Rumunii i Rumunach są nieprawdziwe. Co prawda poruszaliśmy się głównymi trasami, ale Bukareszt, który zobaczyłam, przerósł moje oczekiwania. A ludzie okazywali się bardzo sympatyczni. Cieszą się na dalszą współpracę naszej firmy ze stroną rumuńską. Tekst i fot.: Barbara Kuzia Miesiarki z gliwickiego MASZ-a na stoisku rumuńskiego przedstawiciela tej firmy, spółki REITLER.

14 14 Swój udział zgłosiło już ponad 820 wystawców z 40 krajów Światowy rynek piekarski w dniach od 3 do 9 października 2009 r. spotka się w Düsseldorfie Targi iba 2009 Targi iba odbywają się co trzy lata. Podczas ostatniej edycji w 2006 r. w Monachium odnotowano rekordową liczbę odwiedzających z branży: odwiedzających z 144 krajów. 979 wystawców z 49 krajów zaprezentowało nowości ze swojej branży i wystawiło targom najlepsze oceny. Jest to historia sukcesu, która jak zapewniają organizatorzy znajdzie dalszy ciąg w Düsseldorfie w październiku 2009 r. Obecna liczba zgłoszeń (820 wystawców z 40 krajów) już dziś potwierdza tę pozytywną tendencję. Targi iba proponują zwiedzającym z branży szerokie spektrum oferty w segmentach surowców, techniki produkcji i sprzedaży. W dziale surowców znajdzie się wszystko od zmielonego zboża, poprzez środki do pieczenia, dodatki i aromaty do półproduktów i gotowych wyrobów. Następnie w dziale techniki produkcji prezentowane będą najnowsze technologie, zarówno energooszczędne maszyny piekarnicze i cukiernicze, jak i innowacyjne techniki chłodnicze oraz różnego rodzaju urządzenia do utrzymania higieny i czyszczenia. Wreszcie w trzecim segmencie targów znajdą się trendy i nowości w zakresie prezentowania żywności w sprzedaży. Odwiedzający będą mogli znaleźć tu inspiracje do atrakcyjnej prezentacji pieczywa począwszy od nowoczesnego wyposażenia sklepów oraz lad chłodniczych, poprzez ciekawe techniki oświetleniowe, po atrakcyjne opakowania i pojemniki. Jednym z głównych tematów targów w roku 2009 są: snacki, przekąski i coffee shops. Właśnie branża piekarnicza podlega Podczas ostatniej edycji targów iba, w 2006 r. w Monachium (na zdjęciu), odnotowano rekordową liczbę wystawców oraz odwiedzających. W tym roku ma być jeszcze lepiej... szybkim zmianom, w szczególności w związku ze zmienionym zachowaniem konsumpcyjnym wielu konsumentów. Coraz częstszym zjawiskiem twierdzą organizatorzy targów iba staje się konsumpcja poza domem, co stawia przed branżą spożywczą nowe wyzwania. Rozwiązania dla branży piekarniczej będą prezentowane na targach. Przedstawiciele organizatorów targów iba oraz niemieckich piekarzy w czasie specjalnych wizyt w naszym kraju przekonywali polskich kolegów, że w październiku warto być w Düsseldorfie. Na zdjęciu, od prawej: komisarz targów iba Claudia Weidner, prezes AKO Bydgoszcz - Jan Maciuba, prezes światowej Unii Piekarstwa (UIB) - Peter Becker, prezes Niemieckiego Związku Piekarstwa - Eberhard Groebel. W gmachu Akademii Niemieckiego Piekarnictwa (ADB), szkoły zawodowe kształcące w zawodzie piekarza i cukiernika zaproponują różne programy kształcenia i doskonalenia zawodowego dla odwiedzających targi z kraju i z zagranicy. Ponadto oferta obejmuje zwiedzanie zakładów piekarskich i Akademii Niemieckiego Piekarnictwa, co umożliwi niemieckim i międzynarodowym ekspertom cenną wymianę doświadczeń. Konkurs o Puchar iba organizowany w czterech dyscyplinach (Ameryka, Europa, cukiernicy, młode kadry) będzie jednym z głównych magnesów przyciągających odwiedzających na targi iba. Konkurs o Puchar iba, powołany do życia w 2006 r., spotkał się na świecie z tak dobrym przyjęciem, że zadecydowaliśmy, iż stanie się on stałą imprezą oświadczył dyrektor GHM, Dieter Dohr. Na stronie wystawcy i odwiedzający znajdą bogate serwisy, takie jak pakiety podróży za korzystną cenę. Ponadto serwis targowy online, obejmujący kalkulację kosztów i bieżącą aktualizację list wystawców, umożliwia optymalne przygotowanie się do targów. Także przejazd z lotniska na teren targów w Düsseldorfie nie będzie stanowić problemu, dzięki bezpłatnym autobusom wahadłowym (airport shuttles). Poza tym bilet wstępu na targi uprawnia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji publicznej w Düsseldorfie.

15 15 W stulecie kanonizacji św. Klemensa Hofbauera Pielgrzymka piekarzy do Wiednia i Krakowa W bieżącym roku przypada setna rocznica beatyfikacji św. Klemensa Marii Hofbauera ( ), patrona polskich piekarzy, wielkiego apostoła Warszawy i Wiednia, który też sprawił, że Zgromadzenie Redemptorystów trafiło z Włoch do Polski. Z tej okazji staraniem Biura Podróży BUSINESS TRAVEL, we współpracy ze Stowarzyszeniem Rzemieślników Piekarstwa RP oraz Ojcami Redemptorystami, zorganizowana została pielgrzymka do Wiednia i Krakowa. Jej uczestnikami było kilkudziesięciu piekarzy z całej Polski. A oto nasza relacja. Nad modrym Dunajem Najpierw był Wiedeń. W czasie pobytu w tym niepowtarzalnym mieście nie mogło zabraknąć programu turystycznego. Trudno było bowiem wyobrazić sobie, że goszcząc w stolicy CK monarchii, nie rzucimy choćby okiem na majestatyczny pałac cesarski Hofburg, letnią rezydencję Habsburgów Schoenbrunn z przepysznym parkiem pałacowym, perełkę barokowej architektury Belveder, dziś słynną galerią malarstwa. A czyż można było pominąć uroczą starówkę z katedrą św. Stefana, słynną operę, pełen uciech dla każdego Prater, no i malownicze zakola Dunaju?! Była też okazja pokłonić się muzycznym geniuszom Mozartowi i Straussom, których pomniki zdobią miejskie parki. Na trasie naszej wędrówki nie mógł nie znaleźć się rów- nież Kahlenberg, wzgórze, z którego król Jan III Sobieski dowodził polską husarią i sprzymierzonymi wojskami w czasie bitwy z Turkami. Pamięć wiktorii wiedeńskiej, tak ważnej dla ówczesnego świata, prawdopodobnie skutecznie wyparowałaby, gdyby zabrakło ks. kanonika Jerzego Smolińskiego, gospodarza kościółka na Kahlenbergu, a zarazem skromnego muzeum z pamiątkami z czasów odsieczy, jak również dokumentującego wizytę tutaj papieża Jana Pawła II. Ksiądz Smoliński skierował do nas, a za naszym pośrednictwem do wszystkich rodaków, zaproszenie na dożynki, które odbędą się 6 września, a podczas których upamiętniona zostanie 326. rocznica bitwy i 26. rocznica papieskiej tu modlitwy. Pamięci patrona I nadszedł czas uroczystości związanych z obchodami 100-lecia kanonizacji św. Klemensa. Jego pomniki, popiersia, tablice pamiątkowe znajdują się w różnych punktach Wiednia, miasta, w którym zakończył swój błogosławiony żywot. Jego relikwie przechowywane są w kościele KIRCHE AM HOF. I właśnie stąd, ulicami Wiednia, z prochami świętego, ruszyła procesja. Wyróżniały się w niej, budząc żywe zainteresowanie przechodniów, poczty sztandarowe polskich piekarzy z Warszawy, Radomia, Pleszewa, Gdańska, Pruszcza i Starogardu Gdańskiego oraz Lublina. Procesja dotarła do znanego wiedeńskiego kościoła MARIA AM GESTADE, w którym odbyły się uroczystości jubileuszowe. Uroczystą mszę św. odprawił biskup Stephan Turnovszky. Zarówno on, jak i inni mówcy, przypomnieli niezwykłą postać charyzmatycznego zakonnika-redemptorysty. A jako że nabożeństwom odprawianym ongiś przez Klemensa Marię Hofbauera towarzyszył piękny śpiew i taka sama muzyka, również i przy tej okazji nie zabrakło artystycznych wzruszeń. Polscy piekarze Bogdan Mamaj, Andrzej Szydłowski i Jan Pranga obdarowali uczestników uroczystości specjalnie wypieczonymi na tę okazję chlebkami św. Klemensa, co przyjęto z miłym zaskoczeniem. Biskup Stephan Turnovszky Ciąg dalszy na str. 16 i 17 Uczestnicy pielgrzymki w kościele MARIA AM GESTADE, w którym odbyły się główne jubileuszowe uroczystości.

16 16 Kahlenberg, Bożena Danek z Nowego Sącza wybiera pocztówkę. W głębi kościółek upamiętniający zwycięstwo króla Jana III Sobieskiego nad Turkami oraz wizytę papieża Jana Pawła II. Poczty sztandarowe polskich piekarzy na ulicach Wiednia. Franciszek Siteń z Dobrego Miasta podczas wędrówki po starym mieście. W głębi: katedra św. Stefana. Pielgrzymka piekarzy Polscy piekarze obdarowali wiedeńczyków chlebkami św. Klemensa. Na zdjęciu: czyni to starszy Cechu Piekarzy w Warszawie, Bogdan Mamaj (z lewej). Niżej, po lewej: Stare dokumenty opisujące oblężenie i wyzwolenie Wiednia (1683 r.) oraz pamiątkowe medaliony z podobizną króla Jana III Sobieskiego ze zbiorów muzeum kościelnego na Kahlenbergu. Najciekawsza współczesna kamienica w Wiedniu, tzw. dom Hundertwassera, malarza, realizującego swoją wizję eko-mieszkania. Uczestnicy wyprawy do Wiednia i Krakowa, na tle Belvederu, perełki austriackiego baroku.

17 17 do Wiednia i Krakowa Na ręce metropolity krakowskiego, ks. kardynała Stanisława Dziwisza, dar chleba składają polscy piekarze, od prawej: Andrzej Szydłowski, Bogdan Mamaj, Jan Pranga. u Niemców, Czechów i Austriaków! I starczyło Ci chleba dla wszystkich I serca starczyło Ci dla wszystkich... Po Eucharystii odbył się koncert w wykonaniu Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra pod dyrekcją Pawła Łukaszewskiego, a później piknik w pobliskich ogrodach. Zbigniew Miazga Zdjęcia autora Eucharys a w Krakowie otrzymała bardzo uroczystą i bogatą oprawę. W Krakowie Nazajutrz podobne uroczystości odbyły się w Krakowie, w kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Eucharystia sprawowana była przez metropolitę krakowskiego, kardynała Stanisława Dziwisza, w asyście około 100 kapłanów z różnych stron Polski i świata. Wśród duchownych przeważali redemptoryści, dodajmy, że polska prowincja jest największa w tym zgromadzeniu. Imponowała też liczba wiernych. Uroczystość tę bezpośrednio relacjonowały Radio Maryja i TV Trwam. Stulecie kanonizacji św. Klemensa i zarazem stulecie polskiej prowincji redemptorystów powiedział kard. Dziwisz stanowi okazję, abyśmy wdzięcznym sercem wyśpiewali podwójne Te Deum laudamus w podzięce za dokonania tego pokornego, a jednak niezwykłego zakonnika. Jego duchowa sylwetka i dzieła apostolskie okazały się ziarnem, które przynosi obfite plony po dziś dzień... W imieniu piekarzy modlitwę do św. Klemensa, specjalnie napisaną na tę okazję przez ks. bpa J. Zawitkowskiego, odczytał krakowski mistrz piekarski Emil Górnisiewicz. Oto jej fragment: Święty Klemensie, Wiedeński Piekarzu, Jałmużniku Warszawy, Patronie Zjednoczonej Europy, Ojcze głodnych dzieci we Wiedniu, w Znojnie w Warszawie, W imieniu polskich piekarzy modli się do św. Klemensa mistrz piekarski z Krakowa, Emil Górnisiewicz.

18 18 Piekarskie rody Piekarze od sześciu pokoleń Grażyna i Tomasz Vogtowie ze sztandarem ufundowanym dla Cechu Piekarzy i Cukierników Pleszewie w 1927 r., w 150. rocznicę założenia tego cechu. Protoplastą piekarskiego rodu był Kasper Vogt, a firma rozpoczęła działalność w 1785 r. Ale opowiedzmy o czasach współczesnych. Wspomina pan Tomasz Vogt: Po zakończeniu wojny w 1945 r., mój ojciec, Michał, wznowił działalność piekarniczą w Pleszewie i prowadził zakład do 1952 r. Wtedy to, z wiadomych względów, firma ulega zamknięciu, piekarnię przejmuje PSS. Ojciec bardzo to przeżył. A że z czegoś trzeba było żyć, podjął pracę w Zakładach Owocowo-Warzywnych w Kotlinie. Swojej działalności piekarniczej jednak nie przerwał, działał jakby w podziemiu. Na różne uroczystości wypiekał ciasta, a w czasie karnawału pączki, które wówczas dla wszystkich były nie lada przysmakiem. Było to tak: mama w czasie dnia zarabiała ciasto, ojciec po pracy ręcznie dzielił je na kęsy, nadziewał powidłami, zawijał, garował i odpiekał. Potem do akcji przystępowałem ja: pączki roznosiłem albo rozwoziłem po domach. Przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą, ojciec brał urlop. Palił w piecu i potem ludziom piekł placki, babki, różne ciasta, w czym pomagaliśmy mu całą rodziną... Zgoda władz, ale na cukiernię Pan Tomasz jest dobrym gawędziarzem. Barwnie opowiada o tym, jak w 1959 r. odwiedził Vogtów niejaki pan Dąbkiewicz, z zawodu szklarz, i zaczął namawiać ojca do otwarcia piekarni. Ten, po długim wahaniu, zdecydował się. Za pożyczone pieniądze kupił podstawowe wyposażenie, wstawił nowe drzwi, zamontował okno wystawowe. I we wrześniu następnego roku nastąpiło otwarcie, ale nie piekarni, tylko cukierni. Bo takie jedynie otrzymał zezwolenie władz. Priorytet na pieczenie chleba miały PSS-y. Większość czynności wykonywano ręcznie: kręcenie babek w donicy (oczywiście, w jedną stronę, by się udały), przygotowanie ciasta francuskiego, drożdżowego parzonego... Przybywało klienteli, tym samym i zadowolenia. Piekarskie samo życie W 1961 r. czternastoletni Tomek rozpoczął naukę we Wrocławskich Zakładach Przemysłu Cukierniczego. Początkowo nocował w sali gimnastycznej, z 30 innym kolegami. Ale, że potrafił grać na skrzypcach, trafił do szkolnej orkiestry, dzięki czemu zamieszkał w internacie, w pokoju już tylko kilkunastoosobowym. Później podjął pracę u ojca, jednocześnie uczył się w zaocznym Technikum Chemiczno-Spożywczym w Poznaniu. W 1968 r. złożył egzamin mistrzowski w zawodzie cukierniczym. Jego pracą dyplomową był wielki tort przedstawiający orkiestrę ludową w strojach wielkopolskich i trzy pary wywijające na parkiecie. Pod koniec lat 60., senior rodziny Michał Vogt, poważnie zachorował. Tomasz

19 19 Moda na dziecięce imieniny w... piekarni Noc w muzeum (piekarskim) Jak Polska długa i szeroka w nocy z 16 na 17 maja otwarte były wszystkie muzea. A wśród nich także Muzeum Piekarstwa w Pleszewie (Wielkopolska), które we wrześniu 2006 r. uruchomił pan Tomasz Vogt, będący szóstym pokoleniem w tym piekarskim rodzie. Frekwencja tej nocy mówi pan Tomasz była nadspodziewanie duża. Przyszło ponad 200 osób, w większości nasi klienci, ale i nieznajomi goście. Wcześniej, wraz z synem Michałem, napaliliśmy w naszym przejął zakład. Przez kilka pierwszych miesięcy swojego szefowania musiał chodzić do chorego ojca na... kontrolę jakości wypieków. Szósty w pokoleniowej sztafecie Pan Tomasz kontynuuje swoją opowieść: Po śmierci ojca prowadziłem zakład wraz z mamą. W 1972 r., po krótkich zalotach, a długich staraniach, poślubiłem Grażynę Bartecką ze Śremu. Urodziło się nam czworo dzieci, z których dwoje, niestety, nie żyje. Prawdziwy rozwój firmy przypada na lata 90. Zaczęło się od tego, że na Targach Poznańskich zakupiłem piec obrotowy, mieszalnik spiralny i stół od włoskiej firmy Mondial Forni. Dzięki temu zwiększyliśmy produkcję, otwarliśmy nowe punkty sprzedaży. W 2004 r. podjęliśmy ważną dla naszej przyszłości decyzję o budowie piekarni i cukierni w Kowalewie. Tempo budowy było duże. W następnym roku przystąpiliśmy do pierwszych wypieków. Z perspektywy paru dziesiątków lat mojej wytężonej pracy mówi z pogodnym uśmiechem pan Tomasz mogę stwierdzić, że największym moim osiągnięciem, napawającym mnie prawdziwą dumą, jest to, że dwaj moi synowie, Michał i Jan, kontynuują tradycje rodzinne. Pieką chleb i ciasta dla Pleszewa i okolic. Michał od 10 lat prowadzi z powodzeniem nowoczesną firmę piekarniczą i cukierniczą. Natomiast Jan ukończył studia na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Akademii Rolniczej w Poznaniu, jest szefem produkcji w naszej rodzinnej firmie. A ja mogłem zająć się zorganizowaniem, a teraz prowadzeniem, Muzeum Chleba. ZM starym piecu, który jest główną atrakcją muzeum i upiekliśmy chleb, oczywiście żytni. Naszych gości częstowaliśmy pajdą świeżutkiego, pachnącego chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem. A do tego kubek gorącej, zbożowej kawy. A potem opowiadaliśmy o dziejach naszej piekarskiej rodziny, sięgających XVIII wieku. I pokazywaliśmy to, co udało się nam zachować oraz zakupić z piekarskich pamiątek. Pan Tomasz opowiada dalej: Są tu różne piekarskie dokumenty, w tym cechowe, od 1784 r. Mamy trzy piece różnej konstrukcji oraz przeróżne maszyny, a wśród nich czynną dotąd ubijaczkę wykonaną kilkadziesiąt lat temu w ramach fuchy przez stoczniowców ze Stoczni Gdańskiej. Są foremki i inne narzędzia, które przez wiele dziesiątków lat służyły nam do produkcji. Ale, aby zademonstrować drogę od ziarenka do bochenka, pokazujemy też cepy, żarna, nosidła do wody. Wszystkie te eksponaty ożywają, gdy piekarnię-muzeum odwiedzają dzieci zainteresowane opowieścią, jak to kiedyś mełło się mąkę i piekło chleb. Dzieciarnia potem otrzymuje ciasto, lepi z niego ludziki, zwierzątka, kwiatki. Trafiają one do pieca, a potem z dumą niesione są do domu, jako własny wypiek, dokonany w piekarni Vogtów. Od pewnego zaś czasu zapanowała moda na urządzanie dziecięcych imienin czy urodzin w piekarni- -muzeum, co ilustrują zamieszczone obok zdjęcia.

20 20 Przez żołądek do serca, czyli... Europejskie desery w Lublinie Lublin Miastem Europejskim pod takim hasłem 8 maja 2009 obchodzono w Kozim Grodzie Dzień Europy oraz rocznicę naszego wstąpienia do Unii Europejskiej. Uroczystości odbyły się w centralnym punkcie miasta, nieopodal Ratusza, na placu Łokietka i miały na celu, obok promocji idei UE, prezentację Lublina. Najpierw z dziedzińca Zamku Lubelskiego wyruszyła młodzieżowa Parada Schumana, która przeszła ulicami Starego Miasta, przekroczyła Bramę Krakowską i zatrzymała się przed Ratuszem. Przybyłych powitała wiceprezydent miasta Lublina, Elżbieta Kołodziej-Wnuk. Wartym uwagi był występ chórów szkolnych, pod kierownictwem Barbary Pazur i Małgorzaty Nowak koordynatorek Ogólnopolskiego Programu Śpiewająca Polska. Po czym rozpoczęły się koncerty, konkursy, pokazy. Nas zainteresował konkurs cukierników Desery Europy. Piekarnia-Cukiernia Pola podbiła serca lublinian pysznym pieczywem, które demonstrują Edyta Adamska i Arkadiusz Bogan. Był to jeden z elementów promocji Lublina, kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Wiadomo że w 2016 roku Europa będzie mieć dwie takie stolice. Jedną wybiorą Polacy, a drugą Hiszpanie. Lublin postanowił lansować się poprzez promo- Michał Pęzioł z godnym uwagi torcikiem szefa. Barbara Fatyga prezentuje lubelskie cherry z cukierni Tadek, które najbardziej smakowało jurorom i publiczności. Takie wyroby zaproponowała cukiernia LSS Skierka. Przy czym z największym uznaniem spotkała się fantazja lubelska prezentowana na zdjęciu przez Grażynę Mysicką (trzecia z lewej).

Mamma Mia z dodatkiem witamin i substancji mineralnych

Mamma Mia z dodatkiem witamin i substancji mineralnych Mamma Mia z dodatkiem witamin i substancji mineralnych +Witamina D Kwas foliowy Magnez Backaldrin Polska Sp. z o.o. ul. Baletowa 32, 02-867 Warszawa, tel. 22 22 546 13 00, tel. 22 648 20 80 do 83, fax

Bardziej szczegółowo

7 Patronalne uroczystości pod przewodnictwem ks. abpa Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego Piekarskie imieniny Świętego Klemensa Maria Markiewicz-Bubak i Krzysztof Kałasa, współwłaściciel piekarni

Bardziej szczegółowo

piekarnie 6(31) NAKŁAD 6 000 EGZ. / czerwiec 2013/

piekarnie 6(31) NAKŁAD 6 000 EGZ. / czerwiec 2013/ 6(31) piekarnie CUKIERNIE LODZIARNIE gastronomia NAKŁAD 6 000 EGZ. / czerwiec 2013/ w numerze: MODA NA PIECZYWO Z PRAZBÓŻ B&S BUSINESS NEWS ŚWIAT W NIEMCZECH UBYWA PIEKARNI WYDARZENIA CREDI COOKIES SENSATION

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy! * W biznesie potrzebna jest pokoleniowa

Drodzy Czytelnicy! * W biznesie potrzebna jest pokoleniowa Drodzy Czytelnicy! O szacunku do historii i przeszłości chcę dzisiaj opowiedzieć. Rzecz jasna, nie o naszym, polskim szacunku, bo ten pojawia się nader rzadko, na ogół w okresie tylko ważnych wyzwań politycznych.

Bardziej szczegółowo

NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ

NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ 11/2012 W NUMERZE: NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ STABILNOŚCI NAM POTRZEBA Konferencja w Wyższej Szkole Finansów i Prawa str. 4 ROZDAJĄ CHLEB OD 12 LAT Gratulacje dla bielskiego Banku Chleba str. 12 PRACE W

Bardziej szczegółowo

Pismo Gdyńskich RzEmieślników i PrzedsięBiorców. w w w. c e c h - g d y n i a. p l

Pismo Gdyńskich RzEmieślników i PrzedsięBiorców. w w w. c e c h - g d y n i a. p l Rzemieślnik Pismo Gdyńskich RzEmieślników i PrzedsięBiorców w w w. c e c h - g d y n i a. p l W środku najcieplejszego lata od 227 lat, życzymy wszystkim rzemieślnikom udanych i zdrowych wakacji. Ksiądz

Bardziej szczegółowo

prostoty social media >>> >>> >>> Wanilia i porzeczki Niestrudzone poszukiwanie Lodowe receptury Filippo Zampierona od podszewki

prostoty social media >>> >>> >>> Wanilia i porzeczki Niestrudzone poszukiwanie Lodowe receptury Filippo Zampierona od podszewki Wanilia i porzeczki wiosenna receptura >>> 1 nr 5 (4) maj 2011 Niestrudzone poszukiwanie prostoty rozmowa z gianlucą fusto W numerze m.in.: social media >>> >>> www.wcukierni.pl WPC maj 2011 od podszewki

Bardziej szczegółowo

Wolf ButterBack głęboko mrożone produkty premium. To pyszny smak domowych wypieków!

Wolf ButterBack głęboko mrożone produkty premium. To pyszny smak domowych wypieków! 2(27) piekarnie CUKIERNIE LODZIARNIE gastronomia NAKŁAD 6 000 EGZ. / luty 2013/ Wolf ButterBack głęboko mrożone produkty premium. To pyszny smak domowych wypieków! B&S BUSINESS NEWS POLSKA RUSZA NOWY PORTAL

Bardziej szczegółowo

Dożynki gminne w Ujeździe

Dożynki gminne w Ujeździe Nr 17 (163) 1-15 września 2010 Od mieszania herbata nie zrobi się słodka Dożynki gminne w Ujeździe Święto plonów w Rozmierzy 8 września w Muszynie na IV Forum Regionów, integralnej części międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY ADAM ZAJĄC PREZES FIRMY AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK. BANK KARTA MASTERCARD PAYPASS - PŁAĆ ZBLIŻENIOWO! str. 3 W NUMERZE:

FINANSOWY ADAM ZAJĄC PREZES FIRMY AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK. BANK KARTA MASTERCARD PAYPASS - PŁAĆ ZBLIŻENIOWO! str. 3 W NUMERZE: nr 2 KURIER Nr 2(10) - 2014 ISSN 2080-6532 FINANSOWY W NUMERZE: ZUS, OFE I IKE trzy skróty, których znaczenie powinien znać każdy przyszły emeryt STUDENT W BANKU - CZAS NA PAKIET STUDENT ADAM ZAJĄC PREZES

Bardziej szczegółowo

MMEIESIRĘCZNIKKINFOURMACRYJNYGIMI W

MMEIESIRĘCZNIKKINFOURMACRYJNYGIMI W MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY GMINY MOSINA MERKURIUSZ MOSIÑSKI MOSINA www.mosina.pl nr 3/90 Marzec 2011 ISSN 1730-668x W numerze Dzień Papieski w Mosinie Niedziela Palmowa zapraszamy V Targi Edukacji i Pracy

Bardziej szczegółowo

Informator. Dobre perspektywy dla Lubelszczyzny. Profesor Szczepan A. Pieniążek twórca polskiego sadownictwa. Rekordowe zbiory malin

Informator. Dobre perspektywy dla Lubelszczyzny. Profesor Szczepan A. Pieniążek twórca polskiego sadownictwa. Rekordowe zbiory malin ISSN 2299-0593 www.polskiesadownictwo.pl 1/2014 Informator Biuletyn Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej Dobre perspektywy dla Lubelszczyzny Profesor Szczepan A. Pieniążek twórca polskiego sadownictwa

Bardziej szczegółowo

Więcej na str. 16-17 i 71-72. wydarzenia TARGI IBA 2012 W MONACHIUM 10(23) RÓŻNE OBLICZA SZAREJ STREFY NADCHODZI CZAS NA KLASTRY

Więcej na str. 16-17 i 71-72. wydarzenia TARGI IBA 2012 W MONACHIUM 10(23) RÓŻNE OBLICZA SZAREJ STREFY NADCHODZI CZAS NA KLASTRY 10(23) piekarnie CUKIERNIE LODZIARNIE NAKŁAD 6 000 EGZ. / październik 2012/ wydarzenia TARGI IBA 2012 W MONACHIUM RAPORT RÓŻNE OBLICZA SZAREJ STREFY MARKETING NADCHODZI CZAS NA KLASTRY DODATKI I SUROWCE

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

FLISBUD ZREWITALIZUJE MIASTO

FLISBUD ZREWITALIZUJE MIASTO Nr 10 (34) Maj 2012 FLISBUD ZREWITALIZUJE MIASTO W Urzędzie Miejskim dn. 23 kwietnia br. podpisano umowę z janowską firmą FLISBUD Stanisław Flis, która będzie wykonywała roboty budowlane dla zadania pn.

Bardziej szczegółowo

w numerze: Miliard złotych można zarobić na lodach

w numerze: Miliard złotych można zarobić na lodach 11(0) piekarnie CUKIERNIE LODZIARNIE NAKŁAD 6 000 EGZ. /LISTOPAD 2010/ w numerze: Miliard złotych można zarobić na lodach B&S Business News Kilkaset punktów w całym kraju zamierza otworzyć sieć Gorąco

Bardziej szczegółowo

w numerze: Zdradzamy kulisy konkursów cukierniczych 2(3)

w numerze: Zdradzamy kulisy konkursów cukierniczych 2(3) 2(3) piekarnie CUKIERNIE LODZIARNIE NAKŁAD 6 000 EGZ. /luty 2011/ w numerze: Zdradzamy kulisy konkursów cukierniczych B&S Business News Świat Firma Maple Leaf Foods, zatrudniająca około 8 tys. osób w USA

Bardziej szczegółowo

Dokończenie na str. 3

Dokończenie na str. 3 Radosnego Alleluja! Radosnego Alleluja! MAH Społem Wiosna nasza! MIESIĘCZNIK WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPOŻYWCÓW Rok XLVIII nr 4 (518) WARSZAWA, kwiecień 2010 r. Cena 4,50 zł (plus 7% VAT) KRS PSS Szczecin

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na basen! Stadion na miarę Europy Trzebnica staje się czarnym koniem. Jesteśmy w pierwszej lidze polskich samorządów

Zapraszamy na basen! Stadion na miarę Europy Trzebnica staje się czarnym koniem. Jesteśmy w pierwszej lidze polskich samorządów Zapraszamy na basen! W numerze: Z wizytą w Kitzingen Inwestycje nie mają wakacji - przegląd realizowanych zadań inwestycyjnych str. 2 str. 4-5 Trzebnica promowana w Belgradzie Szkolne orły pofrunęły do

Bardziej szczegółowo

Nr 08 / 148 / 2012. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego

Nr 08 / 148 / 2012. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego Nr 08 / 148 / 2012 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego W dniu 28 listopada 2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego Związku ZDZ odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY TRADYCYJNE DOBRY BIZNES DLA KAŻDEGO

PRODUKTY TRADYCYJNE DOBRY BIZNES DLA KAŻDEGO 6(43) piekarnie CUKIERNIE LODZIARNIE gastronomia NAKŁAD 6 000 EGZ. / czerwiec 2014 PRODUKTY TRADYCYJNE DOBRY BIZNES DLA KAŻDEGO B&S BUSSINES NEWS TO CO DOBRE MUSI KOSZTOWAĆ B&S BUSSINES NEWS CZY CUKIER

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Ryszardem Lorkiem, prezesem Zarządu SGB-Bank SA.

Rozmowa z Ryszardem Lorkiem, prezesem Zarządu SGB-Bank SA. 2 Z Z Y C I A S G B SGB Rozmowa z Ryszardem Lorkiem, prezesem Zarządu SGB-Bank SA. - Czy w SGB-Banku i zrzeszonych z nim Bankach Spółdzielczych rozpoczęła się nowa era? - Nawiązuje Pan do niedawnego powołania

Bardziej szczegółowo

NASZ. Świętokrzyski Informator Samorządowy

NASZ. Świętokrzyski Informator Samorządowy NASZ gazeta bezpłatna Świętokrzyski Informator Samorządowy Nr 3 (62) / 2012 ISSN 1897-4546 Z myślą o pasażerach - rozmowa z Janem Maćkowiakiem, członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego czytaj na

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

NR 2/2013 (2) ! Kurs na zysk wielki finał w TVP Katowice! OK Bank w Bielszowicach! 3D Hunting! W zgodzie z naturą!

NR 2/2013 (2) ! Kurs na zysk wielki finał w TVP Katowice! OK Bank w Bielszowicach! 3D Hunting! W zgodzie z naturą! NR 2/2013 (2)! Kurs na zysk wielki finał w TVP Katowice! w Bielszowicach! 3D Hunting! W zgodzie z naturą! Powrót motocrossu 2 Serdecznie zapraszamy do placówek u Spółdzielczego www.okbank.pl CENTRALA BANKU

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

Starosty Wieruszowskiego str. 14

Starosty Wieruszowskiego str. 14 Rok IX Nr 50 (446) 12.12.2007r. ISSN 1508-2229 INDEX 321389 www.powiatowy.pl 2,00 zł (VAT 0%) Bezczelne 12 grudnia 2007 kłamstwa Starosty Wieruszowskiego str. 14 str. 7 Konferencja prasowa str. 2 Wigilia

Bardziej szczegółowo

Wiadomości Samorządowe

Wiadomości Samorządowe Wiadomości Samorządowe wewnątrz numeru nr 12 (12) grudzień 2011 r. ISSN 1641-0726 wydawnictwo bezpłatne www.chorzowianin.pl Niech Święta Noc Bożego Narodzenia rozpali nadzieją wszystkie serca, a iskierka

Bardziej szczegółowo