SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie konserwacji i naprawy/wymiany systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin w 2015 roku. CPV: , ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Dróg i Zieleni ul. Sienkiewicza Wołomin tel.: tel./fax.: Zatwierdził dnia r. p.o. DYREKTORA Sebastian Warowicki 1

2 Spis treści ROZDZIAŁ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW OFERTA ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE W POSTĘPOWANIU SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WADIUM TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT SPOSÓB OBLICZENIA CENY, WALUTA TRYB OCENY OFERT KRYTERIA OCENY OFERT INFORMACJE DODATKOWE FORMALNOŚCI KONIECZNE DO ZAWARCIA UMOWY ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ORAZ WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY LUB O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ INNE ROZDZIAŁ II - OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA DODATKOWE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE OFERTY CZĘŚCIOWE OFERTY WARIANTOWE ROZDZIAŁ III - WZÓR FORMULARZA OFERTY WRAZ ZE STANOWIĄCYMI JEGO INTERGALNĄ CZĘŚĆ WZORAMI ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 1 do oferty

3 Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 3 do oferty Załącznik nr 4 do oferty Załącznik nr 5 do oferty Załącznik nr 6 do oferty Załącznik nr 7 do oferty Załącznik nr 8 do oferty ROZDZIAŁ IV - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana jest w dalszej treści SIWZ lub Specyfikacją. 3

4 ROZDZIAŁ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Miejski Zakład Dróg i Zieleni Wołomin, ul. Sienkiewicza TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), zwaną w dalszej treści ustawą Pzp. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji i naprawy/wymiany systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin w 2015 roku, określonych wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: ; Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale II SIWZ. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wykonawca będzie realizował przedmiot niniejszego zamówienia, określony w Rozdziale II SIWZ, w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), a także spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt. 1-4 ww. ustawy, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 2 do wzoru formularza oferty (pkt niniejszej SIWZ) oraz w oparciu o potwierdzenie spełnienia warunków, w zakresie wskazanym poniżej: Ad. posiadania wiedzy i doświadczenia: 4

5 Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie, legitymując się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzech głównych usług, polegających na konserwacji i naprawie systemu oświetlenia ulicznego (w tym konserwację minimum 5000 punktów świetlnych) o wartości minimum ,00 zł brutto każda. Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu wykonanych głównych usług, określonego w pkt SIWZ, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do formularza oferty i załączonych dowodów, określonych w pkt SIWZ, potwierdzających, że wymienione w nim główne usługi zostały wykonane w sposób należyty Ad. dysponowania potencjałem technicznym: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej: 1) jednym podnośnikiem koszowym, wysokość robocza 20 m z koszem izolowanym do 1kV; 2) jednym podnośnikiem koszowym, wysokość robocza 16 m z koszem izolowanym do 1kV; 3) jednym samochodem dostawczym o ładowności minimum 1 tona; 4) jednym samochodem specjalnym z żurawikiem (HDS); 5) jedną przyczepą dłużycową o ładowności minimum 1 tona; 6) jedną mini koparką; 7) aparaturą do lokalizacji uszkodzeń kabli. Sprzęt winien być sprawny technicznie i winien zapewnić pełne bezpieczeństwo dla użytkowników i osób trzecich. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie oświadczenia Wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do formularza oferty, że Wykonawca dysponuje wymaganym przez Zamawiającego potencjałem, o którym mowa wyżej i podstawie do dysponowania nim Ad. dysponowania potencjałem technicznym: Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną umowę z firmą utylizującą odpady powstające podczas konserwacji oświetlenia. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego na formularzu oferty, że Wykonawca posiada aktualną umowę z firma utylizującą odpady powstające podczas konserwacji oświetlenia ulicznego. 5

6 Ad. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej 1 osobą, która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.) może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie - kierowanie robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i posiadającą na tę okoliczność odpowiedni dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe do kierowania robotami w ww. specjalności oraz wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie oświadczenia Wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załączniku nr 5 do formularza oferty, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia, a także informacji dotyczących zakresu wykonywanych przez nią czynności i podstawie do dysponowania nią. Wykonawca wybrany do podpisania umowy musi przedłożyć do umowy uprawnienia osób, które będą wykonywały zamówienie i ich aktualne zaświadczenie o wpisywaniu na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego Ad. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej dwoma osobami z doświadczeniem i kwalifikacjami w wykonywaniu prac odpowiadających rodzajem przedmiotowi zamówienia, posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kv oraz co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie przeszkolenie w zakresie prac pod napięciem, przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych, kablowych i urządzeń rozdzielczych do 1 kv na stanowisku dozoru. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie wykazu osób, wg wzoru stanowiącego załączniku nr 6 do formularza oferty, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca wybrany do podpisania umowy musi przedłożyć do umowy uprawnienia osób, które będą wykonywały zamówienie. 6

7 Ad. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej czterema osobami z doświadczeniem i kwalifikacjami w wykonywaniu prac odpowiadających rodzajem przedmiotowi zamówienia, posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, w tym, co najmniej dwoma osobami dodatkowo z uprawnieniami kontrolno-pomiarowymi dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV oraz co najmniej czterema osobami posiadającymi odpowiednie przeszkolenie w zakresie prac pod napięciem, przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych, kablowych i urządzeń rozdzielczych do 1 kv dla elektromonterów. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie wykazu osób, wg wzoru stanowiącego załączniku nr 6 do formularza oferty, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca wybrany do podpisania umowy musi przedłożyć do umowy uprawnienia osób, które będą wykonywały zamówienie. Uwaga Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę funkcji, o których mowa w pkt i , celem wykazania spełnienia przedmiotowych warunków. Uwaga Zgodnie z postanowieniami art. 54 ust.2a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz ze zm.) wymogi określone w pkt , i nie mają zastosowania dla osób będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które nabyły w tych państwach wymagane kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci i uzyskały ich potwierdzenie zgodnie z przepisami o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych Ad. sytuacji ekonomicznej i finansowej: Wykonawca musi wykazać, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 7

8 z przedmiotem zamówienia potwierdzającą posiadanie ww. ubezpieczenia OC przez Wykonawcę na kwotę, co najmniej zł. Zamawiający oceni, jako spełniony warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej na podstawie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzającej posiadanie ww. ubezpieczenia OC przez Wykonawcę na kwotę, co najmniej zł Ocena spełnienia warunku niepodlegania wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ustawy Pzp zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, stanowiącego załącznik nr 7 do formularza oferty oraz na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę, o których mowa w pkt. 6.3 i/lub w pkt. 6.7 niniejszej SIWZ Ocena spełnienia warunku niepodlegania wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp zostanie dokonana na podstawie złożenia przez Wykonawcę listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp lub informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej na załączniku nr 8, wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty w Rozdziale III SIWZ Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów, oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, podpisane przez te podmioty. Zobowiązanie, winno wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu wskazywać jego rodzaj, zakres, charakter stosunku, jaki będzie łączył z Wykonawcą, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, wynikające ze specyfiki tego zasobu oraz należy wykazać, że podmiot udzielający zasobu Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, rzeczywiście nim dysponuje. W przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia należy wskazać konkretną formę uczestnictwa w realizacji zamówienia(np. podwykonawstwo, doradztwo, itp.). Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ww. ustawy, Zamawiający żąda wykazania za pomocą dokumentów wymaganych w pkt. 6 niniejszej SIWZ, iż w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy, o ile podmioty te będą brały 8

9 udział w realizacji części zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp mogą być spełnione łącznie Zamawiający oceni, jako spełniony warunek niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia stanowiących załącznik nr 6 i załącznik nr 7 do wzoru formularza oferty oraz na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę, o których mowa w pkt i/lub 6.7 niniejszej SIWZ Wypełnienie przez Wykonawcę formularza oferty, złożenie formularza cenowego zgodnego w treści z załącznikiem nr 1 do oferty zamieszczonym w Rozdziale III SIWZ oraz spełnienie innych wymagań określonych w niniejszej SIWZ, będą stanowiły podstawę oceny ofert Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku, do którego, stwierdzono podstawę wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp oraz tego, który nie spełnia wymaganych warunków, a także, jeśli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje, mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, są nieprawdziwe Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (art. 26 ust. 2 a ustawy Pzp). 6. OFERTA ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE W POSTĘPOWANIU 6.1. Wykonawca musi dołączyć do oferty, w formie określonej w SIWZ, niżej wymienione dokumenty: wypełniony i podpisany formularz oferty, zgodny w treści ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale III SIWZ; wypełniony i podpisany formularz cenowy, na załączniku nr 1, wg wzoru zamieszczonego w Rozdziale III SIWZ; oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt niniejszej SIWZ, jeżeli oferty będą składali Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt SIWZ, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika; informację podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia i o podmiotach na zasobach, których polega Wykonawca, na zasadach określonych w pkt. 5.2 SIWZ; 9

10 informację o części/częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, o ile Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem podwykonawców; potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu wniesienia wadium, jeżeli zostało wniesione w pieniądzu lub oryginał dowodu wniesienia wadium, jeżeli zostało wniesione w innej dopuszczalnej przez Zamawiającego; 6.2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: Oświadczenie na załączniku nr 2 do oferty, wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty w Rozdziale III SIWZ, że Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; Wykaz głównych usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonywania, potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt niniejszej SIWZ na załącznik nr 3 do oferty, wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty w Rozdziale III SIWZ; Dowody dotyczące głównych usług, określające czy usługi te ( wykazane przez Wykonawcę w załączniku nr 3 do oferty) zostały wykonane w sposób należyty. Dowodami, o których mowa powyżej, są: Poświadczenie lub oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyno obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego usługi wykazane w wykazie, o którym mowa w pkt SIWZ, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt SIWZ Oświadczenie dotyczące dysponowania wymaganym przez Zamawiającego potencjałem technicznym, potwierdzające spełnienie warunku określonego w pkt SIWZ na załączniku Nr 4 do oferty, wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty w Rozdziale III SIWZ Oświadczenie dotyczące posiadania uprawnień przez osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika, potwierdzające spełnienie warunku określonego w pkt SIWZ na załączniku Nr 5 do oferty, wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty w Rozdziale III SIWZ; Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia potwierdzające spełnienie warunku określonego w pkt i SIWZ na 10

11 załączniku Nr 6 do oferty, wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty w Rozdziale III SIWZ; Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej zł; W przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale): Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia zawierające zakres usług, które te podmioty zobowiązują się wykonać w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, w zakresie realizacji części zamówienia; Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, zawierające także imienną listę tych osób w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonani zamówienia innych podmiotów; Inne dokumenty i oświadczenia, zgodnie z wymogiem pkt SIWZ W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: Oświadczenie na załączniku nr 7 do oferty, wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty o braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, o których mowa w art. 24; Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne dokumenty dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 5. SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych 11

12 w pkt 5.2. SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w pkt i /lub 6.7. SIWZ, odnoszące się do tych podmiotów W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej na załączniku nr 8, wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty w Rozdziale III SIWZ W celu potwierdzenia, że oferowane usługi, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ: Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania opraw oświetleniowych i źródeł światła zgodnie z opisem określonym w pkt. 1 Rozdziału II SIWZ. Aby potwierdzić, że oferowane oprawy spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć karty katalogowe oraz deklaracje zgodności na znak CE dla proponowanych opraw oświetleniowych i źródeł światła Oferta wspólna: Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp) pod warunkiem, że żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Oferta wspólna musi spełniać następujące wymagania: Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego oraz załączyć do oferty Oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej itp.), który powinien zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania 12

13 oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców; Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp. W tym celu konsorcjum składa oświadczenie, o którym mowa w pkt i SIWZ, podpisane przez wszystkich Wykonawców oraz dokumenty określone w pkt i/lub i SIWZ dla wszystkich Wykonawców, podpisane za zgodność z oryginałem przez Wykonawców; W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt. 6.2 SIWZ) z zastrzeżeniem, że oświadczenie, o którym mowa w pkt SIWZ, podpisane przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców, musi być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców; Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty; Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców; W przypadku złożenia oferty wspólnej, Wykonawcy solidarnie odpowiadać będą za wykonanie zamówienia Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt niniejszej SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Przedmiotowe dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed pływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. 13

14 W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie wykazane przez nich w załącznikach do oferty i dokumentach wartości i kwoty w EURO będą przeliczane przez Zamawiającego, wg średniego kursu NBP na dzień upublicznienia postępowania W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w pkt , 6.3.2, 6.3.3, i SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem, zgodnie z zapisem pkt SIWZ, przy czym w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z zapisem pkt SIWZ. 7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 7.1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną i żąda ich niezwłocznego dostarczenia w wersji pisemnej. Zawsze obowiązuje pisemna forma porozumiewania się Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę odbioru przesłanych informacji (pomimo takiego żądania), Zamawiający uzna, że wiadomość została skutecznie przekazana do Wykonawcy, po wydrukowaniu raportu z faksu lub komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Danuta Bogucka Kontakt: Miejski Zakład Dróg i Zieleni Wołomin, ul Sienkiewicza 1, w godz. od 8 00 do tel.: lub tel./fax.: , 8. WADIUM 8.1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: ,00 zł. (słownie złotych: dziesięć tysięcy i 00/100) W zależności od woli Wykonawcy, wadium może być wnoszone w: pieniądzu na konto Zamawiającego nr (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego, przy czym musi to nastąpić do terminu składania ofert); poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; 14

15 gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(DZ. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska) Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy w oryginale dołączyć do oferty w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce tytułem sformułowanie ze zwrotem wadium w sprawie postępowania na: konserwację i naprawy/wymiany systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin w 2015 roku i należy załączyć go do oferty Zwrot wadium dla Wykonawcy Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4 a ustawy Pzp Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt , jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 15

16 bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę Utrata wadium na rzecz Zamawiającego Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w następujących okolicznościach: Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania ofert złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej. Ponieważ jest to okoliczność skutkująca zatrzymaniem wadium przez Zamawiającego - gwarant, udzielający wykonawcy gwarancji jest zobowiązany taką okoliczność w wystawianym przez siebie dokumencie przewidzieć Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Niezabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium, będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 9.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 16

17 przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę na całość przedmiotu zamówienia, określoną w Rozdziału II SIWZ Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej Do oferty Wykonawca musi załączyć komplet dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami pkt. 6 niniejszej SIWZ Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona według postanowień niniejszej SIWZ Wszystkie formularze zawarte w niniejszej SIWZ, a w szczególności Wzór formularza oferty należy wypełnić ściśle wg wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać nie dotyczy Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść i układ graficzny muszą być zgodne z formularzami załączonymi do SIWZ Formularz oferty i wszystkie załączone do oferty dokumenty, sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, podpisem czytelnym lub podpisem nieczytelnym z imienną pieczątką, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w KRS lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo dokonywania określonych czynności prawnych W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie Pozostałe oświadczenia i dokumenty (inne niż wymienione w pkt oraz w pkt i 10.8 SIWZ należy załączyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentacji danego Wykonawcy W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w pkt. 6.6 SIWZ oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 5.2 i SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 17

18 W przypadku, gdy Wykonawca załącza kopię dokumentu, jako załącznik do oferty kopia ta winna być opatrzona klauzulą za zgodność z oryginałem i podpisana przez upoważnionego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy podpisem czytelnym lub nieczytelnym z imienną pieczątką. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzegł zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy Pzp nie później niż w terminie składania ofert w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zaleca się umieszczenie informacji stanowiących tajemnicę na stronach oferty, oddzielonych od jawnej części oferty Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę (- y) podpisującą (- e) ofertę Strony oferty winny być połączone w sposób trwały i oznaczone numerami stronic Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętym opakowaniu (kopercie) w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty i dokumentów załączonych do oferty. Opakowanie (koperta) powinno być oznakowane, jako OFERTA oraz opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą i adresem Zamawiającego: Miejski Zakład Dróg i Zieleni Wołomin, ul. Sienkiewicza 1 Z dopiskiem: Konserwacja i naprawy/wymiany systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin w 2015 roku. Nie otwierać przed..., godz.... (należy wpisać datę i godzinę ostatecznego otwarcia ofert) W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy z określeniem adresu siedziby wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem Pełnomocnika Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert. 18

19 W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejne zamknięte opakowanie (kopertę) oznaczone jak w pkt z dodaniem słowa ZMIANA lub WYCOFANIE Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty, po upływie terminu składania ofert Oferta oraz załączone dokumenty, nie podlegają zwrotowi po jej otwarciu Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, będą odsyłane bez otwierania. 11. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI Wykonawca może zwrócić się w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ Zamawiający odpowie na pytania Wykonawcy i prześle treść wyjaśnień wszystkim, którym doręczono SIWZ oraz opublikuje na stronie internetowej, niezwłocznie, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W przypadku wpływu wniosku po tym terminie Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ jak również jej załączników Zamawiający może przedłużyć termin składania i otwarcia ofert, dla zapewnienia odpowiedniego czasu, na uwzględnienie zmian, dokonanych w SIWZ O każdej wprowadzonej zmianie Zamawiający informuje Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Przedmiotowa informacja jest dla Wykonawców wiążąca. 12. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Miejski Zakład Dróg i Zieleni, Wołomin, ul. Sienkiewicza 1, kancelaria ( wejście od ul. Sienkiewicza) Termin składania ofert upływa dnia 17 grudnia 2014 r. o godz. 10: Oferta otrzymana po tym terminie, zostanie zwrócona Wykonawcy, na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 Pzp Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 17 grudnia 2014 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego ( II piętro, wejście od ul. Legionów) Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Dokonując otwarcia ofert, Zamawiający poda nazwy (nazwiska i imiona), adresy Wykonawców (siedziby), a także informacje dotyczące ceny złożonych ofert, terminu 19

20 wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, jeżeli ich podanie w ofercie było wymagane. 13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY, WALUTA Wykonawca obliczy wartość zamówienia na podstawie informacji opisanych w specyfikacji i ujmie w cenie oferty wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Należy wypełnić tabelę FORMULARZ CENOWY, stanowiący załącznik nr1 do oferty, wpisując w nim kwotę netto wynagrodzenia za jeden miesiąc konserwacji oraz wartość za 12 miesięcy. Ponadto należy podać kwoty netto za naprawę/ wymianę szacunkowo przyjętych ilości poszczególnych elementów systemu oświetlenia ulicznego oraz wartości za przyjęte w przedmiotowej tabeli ilości tych elementów Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia W formularzu oferty należy podać cenę w PLN za całość zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT. Wszystkie wartości tj.: netto, VAT i wartość brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, stosując matematyczną zasadę zaokrągleń W przypadku, gdy Wykonawca naliczy stawkę podatku od towarów i usług inną niż 23%, musi wskazać podstawę prawną jej zastosowania Jeżeli Wykonawca naliczy podatek VAT niezgodny z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.), oferta będzie odrzucona Wartość umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia, określona będzie na podstawie oferty Wykonawcy Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu, winny wpisać na formularzu oferty wartość netto, wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert, Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT. Wyliczona w ten sposób kwota, stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego, braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT, Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 14. TRYB OCENY OFERT Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa Oferty oceniane będą w dwóch etapach: Etap I: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. Oferty niespełniające wymagań określonych ustawą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zostaną odrzucone, a w przypadku ujawnienia 20

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mzdiz.wolomin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mzdiz.wolomin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mzdiz.wolomin.pl Wołomin: Świadczenie usług w zakresie konserwacji i naprawy/wymiany systemu

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Remont klatki schodowej z montażem czujek ruchu w budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.22wog.wp.mil.pl Olsztyn: Roboty budowlane polegające na remoncie oświetlenia zewnętrznego terenu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2015-06-22 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=24179&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=28823&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-06-30 09:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ormon.wp.mil.pl Pruszków: Remont budynku nr 8 położonego na terenie kompleksu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta 57/59 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdiz.suwalki.pl Suwałki: Naprawa szkód komunikacyjnych na drodze krajowej nr 8 w Suwałkach Numer

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl Siedlec: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i zbudowanie sieci radiowej wifi, systemu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4.

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4. Izba Wytrzeźwień ul. Racula Im. Rodła 6 66-004 Zielona Góra Zielona Góra, dnia: 02 czerwca 2016 r. Sprawa 6/2016 Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mzdiz.wolomin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mzdiz.wolomin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mzdiz.wolomin.pl Wołomin: Remont chodnika w ul. Mickiewicza w Wołominie Numer ogłoszenia: 91736-2016;

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Remont bieżący Izby Przyjęć w budynku przy ul. M. Curie - Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Katowice: Wymiana ogrodzenia z siatki na ogrodzenie betonowe. Remont pokrycia dachu garażu wraz z wykonaniem boksu na śmieci. Wykonanie placu zabaw dla dzieci na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Szczyrku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa regałów i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-58/15

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl 1 z 6 2016-03-10 10:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa mebli biurowych, gabinetowych, krzeseł

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-01-19 12:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl 1 z 6 2013-12-30 13:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl Łódź: Usługa zorganizowania wycieczek dla pracowników, emerytów,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Świadczenie usługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl 1 z 5 2013-03-05 14:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl Kraków: Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Organizacja wydarzeń na rzecz Ministerstwa Środowiska, na terenie Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 6 2015-09-08 15:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl/o-centrum/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-08-28 09:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ormon.wp.mil.pl Pruszków: Konserwacja alei parkowych (etap II i III) na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Założenie bazy danych osnów geodezyjnych dla Miasta Rzeszowa poprzez realizację

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 18-09-2015 12:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl Chrzanów: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=208702&rok= Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2013-04-15 16:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: 57009-2013;

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 5 2015-11-16 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Likwidacja z pasów drogowych dróg krajowych fundamentów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Koszalin: Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Drawsku Pomorskim Numer ogłoszenia: 71308-2016; data zamieszczenia: 30.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny oraz innego

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf-bp.edu.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf-bp.edu.pl Biała Podlaska: Świadczenie usługi dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie na rzecz pracowników AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej oraz członków ich rodzin Numer ogłoszenia: 58700-2015; data

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: roboty budowlane w zakresie wykonania instalacji sprężonego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, Poznań, woj. Poznań: Zaprojektowanie i wybudowanie boiska sportowego przystosowanego do gry w siatkówkę i tenis ziemny i pełnienie funkcji lodowiska na terenie parku Podworskiego położonego przy ulicy Grunwaldzkiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-07-19 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdw-gdansk.pl Gdańsk: Remont drogi wojewódzkiej nr 201 w m. Czarne Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl 1 z 6 2014-06-10 11:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Modernizacja boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo