SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie konserwacji i naprawy/wymiany systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin w 2015 roku. CPV: , ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Dróg i Zieleni ul. Sienkiewicza Wołomin tel.: tel./fax.: Zatwierdził dnia r. p.o. DYREKTORA Sebastian Warowicki 1

2 Spis treści ROZDZIAŁ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW OFERTA ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE W POSTĘPOWANIU SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WADIUM TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT SPOSÓB OBLICZENIA CENY, WALUTA TRYB OCENY OFERT KRYTERIA OCENY OFERT INFORMACJE DODATKOWE FORMALNOŚCI KONIECZNE DO ZAWARCIA UMOWY ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ORAZ WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY LUB O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ INNE ROZDZIAŁ II - OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA DODATKOWE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE OFERTY CZĘŚCIOWE OFERTY WARIANTOWE ROZDZIAŁ III - WZÓR FORMULARZA OFERTY WRAZ ZE STANOWIĄCYMI JEGO INTERGALNĄ CZĘŚĆ WZORAMI ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 1 do oferty

3 Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 3 do oferty Załącznik nr 4 do oferty Załącznik nr 5 do oferty Załącznik nr 6 do oferty Załącznik nr 7 do oferty Załącznik nr 8 do oferty ROZDZIAŁ IV - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana jest w dalszej treści SIWZ lub Specyfikacją. 3

4 ROZDZIAŁ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Miejski Zakład Dróg i Zieleni Wołomin, ul. Sienkiewicza TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), zwaną w dalszej treści ustawą Pzp. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji i naprawy/wymiany systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin w 2015 roku, określonych wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: ; Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale II SIWZ. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wykonawca będzie realizował przedmiot niniejszego zamówienia, określony w Rozdziale II SIWZ, w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), a także spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt. 1-4 ww. ustawy, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 2 do wzoru formularza oferty (pkt niniejszej SIWZ) oraz w oparciu o potwierdzenie spełnienia warunków, w zakresie wskazanym poniżej: Ad. posiadania wiedzy i doświadczenia: 4

5 Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie, legitymując się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzech głównych usług, polegających na konserwacji i naprawie systemu oświetlenia ulicznego (w tym konserwację minimum 5000 punktów świetlnych) o wartości minimum ,00 zł brutto każda. Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu wykonanych głównych usług, określonego w pkt SIWZ, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do formularza oferty i załączonych dowodów, określonych w pkt SIWZ, potwierdzających, że wymienione w nim główne usługi zostały wykonane w sposób należyty Ad. dysponowania potencjałem technicznym: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej: 1) jednym podnośnikiem koszowym, wysokość robocza 20 m z koszem izolowanym do 1kV; 2) jednym podnośnikiem koszowym, wysokość robocza 16 m z koszem izolowanym do 1kV; 3) jednym samochodem dostawczym o ładowności minimum 1 tona; 4) jednym samochodem specjalnym z żurawikiem (HDS); 5) jedną przyczepą dłużycową o ładowności minimum 1 tona; 6) jedną mini koparką; 7) aparaturą do lokalizacji uszkodzeń kabli. Sprzęt winien być sprawny technicznie i winien zapewnić pełne bezpieczeństwo dla użytkowników i osób trzecich. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie oświadczenia Wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do formularza oferty, że Wykonawca dysponuje wymaganym przez Zamawiającego potencjałem, o którym mowa wyżej i podstawie do dysponowania nim Ad. dysponowania potencjałem technicznym: Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną umowę z firmą utylizującą odpady powstające podczas konserwacji oświetlenia. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego na formularzu oferty, że Wykonawca posiada aktualną umowę z firma utylizującą odpady powstające podczas konserwacji oświetlenia ulicznego. 5

6 Ad. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej 1 osobą, która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.) może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie - kierowanie robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i posiadającą na tę okoliczność odpowiedni dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe do kierowania robotami w ww. specjalności oraz wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie oświadczenia Wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załączniku nr 5 do formularza oferty, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia, a także informacji dotyczących zakresu wykonywanych przez nią czynności i podstawie do dysponowania nią. Wykonawca wybrany do podpisania umowy musi przedłożyć do umowy uprawnienia osób, które będą wykonywały zamówienie i ich aktualne zaświadczenie o wpisywaniu na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego Ad. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej dwoma osobami z doświadczeniem i kwalifikacjami w wykonywaniu prac odpowiadających rodzajem przedmiotowi zamówienia, posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kv oraz co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie przeszkolenie w zakresie prac pod napięciem, przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych, kablowych i urządzeń rozdzielczych do 1 kv na stanowisku dozoru. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie wykazu osób, wg wzoru stanowiącego załączniku nr 6 do formularza oferty, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca wybrany do podpisania umowy musi przedłożyć do umowy uprawnienia osób, które będą wykonywały zamówienie. 6

7 Ad. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej czterema osobami z doświadczeniem i kwalifikacjami w wykonywaniu prac odpowiadających rodzajem przedmiotowi zamówienia, posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, w tym, co najmniej dwoma osobami dodatkowo z uprawnieniami kontrolno-pomiarowymi dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV oraz co najmniej czterema osobami posiadającymi odpowiednie przeszkolenie w zakresie prac pod napięciem, przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych, kablowych i urządzeń rozdzielczych do 1 kv dla elektromonterów. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie wykazu osób, wg wzoru stanowiącego załączniku nr 6 do formularza oferty, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca wybrany do podpisania umowy musi przedłożyć do umowy uprawnienia osób, które będą wykonywały zamówienie. Uwaga Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę funkcji, o których mowa w pkt i , celem wykazania spełnienia przedmiotowych warunków. Uwaga Zgodnie z postanowieniami art. 54 ust.2a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz ze zm.) wymogi określone w pkt , i nie mają zastosowania dla osób będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które nabyły w tych państwach wymagane kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci i uzyskały ich potwierdzenie zgodnie z przepisami o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych Ad. sytuacji ekonomicznej i finansowej: Wykonawca musi wykazać, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 7

8 z przedmiotem zamówienia potwierdzającą posiadanie ww. ubezpieczenia OC przez Wykonawcę na kwotę, co najmniej zł. Zamawiający oceni, jako spełniony warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej na podstawie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzającej posiadanie ww. ubezpieczenia OC przez Wykonawcę na kwotę, co najmniej zł Ocena spełnienia warunku niepodlegania wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ustawy Pzp zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, stanowiącego załącznik nr 7 do formularza oferty oraz na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę, o których mowa w pkt. 6.3 i/lub w pkt. 6.7 niniejszej SIWZ Ocena spełnienia warunku niepodlegania wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp zostanie dokonana na podstawie złożenia przez Wykonawcę listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp lub informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej na załączniku nr 8, wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty w Rozdziale III SIWZ Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów, oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, podpisane przez te podmioty. Zobowiązanie, winno wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu wskazywać jego rodzaj, zakres, charakter stosunku, jaki będzie łączył z Wykonawcą, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, wynikające ze specyfiki tego zasobu oraz należy wykazać, że podmiot udzielający zasobu Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, rzeczywiście nim dysponuje. W przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia należy wskazać konkretną formę uczestnictwa w realizacji zamówienia(np. podwykonawstwo, doradztwo, itp.). Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ww. ustawy, Zamawiający żąda wykazania za pomocą dokumentów wymaganych w pkt. 6 niniejszej SIWZ, iż w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy, o ile podmioty te będą brały 8

9 udział w realizacji części zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp mogą być spełnione łącznie Zamawiający oceni, jako spełniony warunek niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia stanowiących załącznik nr 6 i załącznik nr 7 do wzoru formularza oferty oraz na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę, o których mowa w pkt i/lub 6.7 niniejszej SIWZ Wypełnienie przez Wykonawcę formularza oferty, złożenie formularza cenowego zgodnego w treści z załącznikiem nr 1 do oferty zamieszczonym w Rozdziale III SIWZ oraz spełnienie innych wymagań określonych w niniejszej SIWZ, będą stanowiły podstawę oceny ofert Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku, do którego, stwierdzono podstawę wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp oraz tego, który nie spełnia wymaganych warunków, a także, jeśli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje, mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, są nieprawdziwe Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (art. 26 ust. 2 a ustawy Pzp). 6. OFERTA ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE W POSTĘPOWANIU 6.1. Wykonawca musi dołączyć do oferty, w formie określonej w SIWZ, niżej wymienione dokumenty: wypełniony i podpisany formularz oferty, zgodny w treści ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale III SIWZ; wypełniony i podpisany formularz cenowy, na załączniku nr 1, wg wzoru zamieszczonego w Rozdziale III SIWZ; oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt niniejszej SIWZ, jeżeli oferty będą składali Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt SIWZ, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika; informację podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia i o podmiotach na zasobach, których polega Wykonawca, na zasadach określonych w pkt. 5.2 SIWZ; 9

10 informację o części/częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, o ile Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem podwykonawców; potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu wniesienia wadium, jeżeli zostało wniesione w pieniądzu lub oryginał dowodu wniesienia wadium, jeżeli zostało wniesione w innej dopuszczalnej przez Zamawiającego; 6.2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: Oświadczenie na załączniku nr 2 do oferty, wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty w Rozdziale III SIWZ, że Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; Wykaz głównych usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonywania, potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt niniejszej SIWZ na załącznik nr 3 do oferty, wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty w Rozdziale III SIWZ; Dowody dotyczące głównych usług, określające czy usługi te ( wykazane przez Wykonawcę w załączniku nr 3 do oferty) zostały wykonane w sposób należyty. Dowodami, o których mowa powyżej, są: Poświadczenie lub oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyno obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego usługi wykazane w wykazie, o którym mowa w pkt SIWZ, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt SIWZ Oświadczenie dotyczące dysponowania wymaganym przez Zamawiającego potencjałem technicznym, potwierdzające spełnienie warunku określonego w pkt SIWZ na załączniku Nr 4 do oferty, wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty w Rozdziale III SIWZ Oświadczenie dotyczące posiadania uprawnień przez osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika, potwierdzające spełnienie warunku określonego w pkt SIWZ na załączniku Nr 5 do oferty, wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty w Rozdziale III SIWZ; Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia potwierdzające spełnienie warunku określonego w pkt i SIWZ na 10

11 załączniku Nr 6 do oferty, wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty w Rozdziale III SIWZ; Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej zł; W przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale): Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia zawierające zakres usług, które te podmioty zobowiązują się wykonać w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, w zakresie realizacji części zamówienia; Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, zawierające także imienną listę tych osób w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonani zamówienia innych podmiotów; Inne dokumenty i oświadczenia, zgodnie z wymogiem pkt SIWZ W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: Oświadczenie na załączniku nr 7 do oferty, wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty o braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, o których mowa w art. 24; Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne dokumenty dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 5. SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych 11

12 w pkt 5.2. SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w pkt i /lub 6.7. SIWZ, odnoszące się do tych podmiotów W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej na załączniku nr 8, wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty w Rozdziale III SIWZ W celu potwierdzenia, że oferowane usługi, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ: Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania opraw oświetleniowych i źródeł światła zgodnie z opisem określonym w pkt. 1 Rozdziału II SIWZ. Aby potwierdzić, że oferowane oprawy spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć karty katalogowe oraz deklaracje zgodności na znak CE dla proponowanych opraw oświetleniowych i źródeł światła Oferta wspólna: Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp) pod warunkiem, że żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Oferta wspólna musi spełniać następujące wymagania: Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego oraz załączyć do oferty Oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej itp.), który powinien zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania 12

13 oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców; Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp. W tym celu konsorcjum składa oświadczenie, o którym mowa w pkt i SIWZ, podpisane przez wszystkich Wykonawców oraz dokumenty określone w pkt i/lub i SIWZ dla wszystkich Wykonawców, podpisane za zgodność z oryginałem przez Wykonawców; W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt. 6.2 SIWZ) z zastrzeżeniem, że oświadczenie, o którym mowa w pkt SIWZ, podpisane przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców, musi być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców; Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty; Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców; W przypadku złożenia oferty wspólnej, Wykonawcy solidarnie odpowiadać będą za wykonanie zamówienia Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt niniejszej SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Przedmiotowe dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed pływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. 13

14 W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie wykazane przez nich w załącznikach do oferty i dokumentach wartości i kwoty w EURO będą przeliczane przez Zamawiającego, wg średniego kursu NBP na dzień upublicznienia postępowania W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w pkt , 6.3.2, 6.3.3, i SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem, zgodnie z zapisem pkt SIWZ, przy czym w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z zapisem pkt SIWZ. 7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 7.1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną i żąda ich niezwłocznego dostarczenia w wersji pisemnej. Zawsze obowiązuje pisemna forma porozumiewania się Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę odbioru przesłanych informacji (pomimo takiego żądania), Zamawiający uzna, że wiadomość została skutecznie przekazana do Wykonawcy, po wydrukowaniu raportu z faksu lub komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Danuta Bogucka Kontakt: Miejski Zakład Dróg i Zieleni Wołomin, ul Sienkiewicza 1, w godz. od 8 00 do tel.: lub tel./fax.: , 8. WADIUM 8.1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: ,00 zł. (słownie złotych: dziesięć tysięcy i 00/100) W zależności od woli Wykonawcy, wadium może być wnoszone w: pieniądzu na konto Zamawiającego nr (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego, przy czym musi to nastąpić do terminu składania ofert); poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; 14

15 gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(DZ. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska) Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy w oryginale dołączyć do oferty w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce tytułem sformułowanie ze zwrotem wadium w sprawie postępowania na: konserwację i naprawy/wymiany systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin w 2015 roku i należy załączyć go do oferty Zwrot wadium dla Wykonawcy Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4 a ustawy Pzp Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt , jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 03.07.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. : Dostawa i montaż

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- A120-211-214/13/GR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- A120-211-214/13/GR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Strona1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego oraz sprawdzenie poprawności i funkcjonalności działania przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013 Zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 4 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo