ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Zakład Komunikacji, Łowicz, ul. Armii Krajowej 2 b, Tel. / fax.: (46) , e- mail

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Zakład Komunikacji, 99 400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2 b, Tel. / fax.: (46) 837 36-23, e- mail b.suchanek@mzklowicz."

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa używanego samochodu dostawczego o DMC do 3,5 t typu furgon Rodzaj zamówienia: Zakup Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji, Łowicz, ul. Armii Krajowej 2b Finansowanie: Środki własne Termin składania ofert / wniosków: :00 Miejsce złożenia oferty : Miejski Zakład Komunikacji, Łowicz, ul. Armii Krajowej 2b Ogłoszono dnia przez Bogdan Suchanek Łowicz dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa używanego samochodu dostawczego o DMC do 3,5 t typu furgon dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Łowiczu I. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Komunikacji, Łowicz, ul. Armii Krajowej 2 b, Tel. / fax.: (46) , e- mail Osoba upoważniona do kontaktu: Bogdan Suchanek tel.: (46) , II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę bezwypadkowego, używanego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony typu furgon ( wysoki ) spełniającego następujące warunki: 1. Kompletny pojazd musi być sprawny technicznie oraz gotowy do podjęcia natychmiastowej pracy. 2. Dla pojazdu zarejestrowanego w Polsce: powinien posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego i aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC. 3. W przypadku gdy pojazd jest zarejestrowany poza granicami kraju: powinien mieć komplet dokumentów wraz z tłumaczeniami przewidzianymi przepisami prawa uprawniającymi do zakupu i zarejestrowania na terenie Polski. 4. Sprzedający winien być właścicielem pojazdu lub mieć pisemne prawo do dysponowania nim. 5. Pojazd winien stanowić prawo własności oferenta lub oferent winien być uprawniony do sprzedaży tego pojazdu na rachunek właściciela. 6. Pojazd nie może stanowić przedmiotu zabezpieczenia, w tym w szczególności zabezpieczenia bankowego, ani być obciążony prawami na rzecz osób trzecich,

2 7. Samochód winien spełniać następujące kryteria: a. Rok produkcji 2007 lub młodszy, b. Przebieg max km, c. Silnik wysokoprężny o mocy - minimum 110 KM, d. Skrzynia biegów manualna, e. Ilość miejsc siedzących minimum 3, f. Typ zabudowy: furgon wysoki min. 185 cm wysokości w przestrzeni ładunkowej, g. Długość przestrzeni ładunkowej- minimum 250 cm, h. Zużycie kompletu opon max 30%, i. Koło zapasowe pełnowymiarowe, j. Wyposażenie w zestaw narzędzi klucz do kół, podnośnik, k. Karta pojazdu l. Kluczyki - oryginalne 2 kpl., III. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje: a. sprzedaż używanego bezwypadkowego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, b. dostawę pojazdu do siedziby zamawiającego tj., Miejski Zakład Komunikacji, Łowicz, ul. Armii Krajowej 2 b, c. przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie uruchomienia i eksploatacji pojazdu. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 1. Termin wykonania zamówienia do dnia 30 grudnia 2013r. Sprzedający zobowiązany jest w w/w terminie przed zawarciem umowy sprzedaży do dostarczenia pojazdu w celu jego zbadania na okres nie dłuższy niż 48 godziny. 2. Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu dostawy po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedawcą. V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Każdy wykonawca może złożyć kilka ofert. 2. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy wraz z załącznikami. 3. Formularz Ofertowy należy sporządzić na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 5. Wraz z ofertą należy złożyć zdjęcia proponowanego pojazdu: co najmniej od czoła pojazdu, tyłu pojazdu, lewej i prawej strony pojazdu.

3 6. Wszelkie miejsca w ofercie gdzie dokonano naniesienia poprawek lub zmiany wpisywanej treści muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty. VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 30 dni od podanego niżej terminu składania ofert. VII. ODRZUCENIE OFERT Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia oraz wymaganego sposobu złożenia oferty. VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu, na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego nazwę i adres wykonawcy oraz napis Dostawa używanego samochodu dostawczego o DMC do 3,5 t typu furgon dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Łowiczu Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres: Miejski Zakład Komunikacji, Łowicz, ul. Armii Krajowej 2b sekretariat biuro pokój nr 2 do dnia 20 grudnia 2013r. godz IX. KRYTERIUM OCENY OFERT Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: a) Cena oferty - 70%, Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów tj. 70, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej b) Rok produkcji pojazdu 15%, Ocena zostanie przeprowadzona następująco: Rok produkcji pkt Rok produkcji pkt Rok produkcji pkt c) Przebieg pojazdu 15%. Ocena zostanie przeprowadzona następująco: Przebieg pojazdu km km 5 pkt Przebieg pojazdu km km 10 pkt Przebieg pojazdu poniżej km 15 pkt X. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Zdjęcia pojazdu zgodnie z pkt. V zapytania ofertowego. 2. Dokument z którego wynika upoważnienie do podpisania oferty potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę.

4 XI. DODATKOWE INFORMACJE 1. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 2. Wypłata wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy będzie realizowana w całości po dostarczeniu przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego. 3. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane. 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. XII. KARY UMOWNE Zamawiający informuje, iż w umowie zamieszczone zostaną następujące zapisy dotyczące kar umownych: 1. Za odstąpienie od umowy - w wysokości 30% wartości całkowitego wynagrodzenia wykonawcy brutto, 2. Za niewykonanie dostawy pojazdu w ustalonym terminie - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia XIII.INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWIERCIA UMOWY: 1. Umowa zostanie zawarta na podstawie wybranej oferty 2. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania wynikające ze złożonej oferty. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaakceptuje warunki wykonywania przedmiotu zamówienia określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz otrzyma największą ilość punktów wg przyjętych kryteriów oceny ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie MZK w Łowiczu na realizację przedmiotu zamówienia lub z innego ważnego powodu.

5 Załącznik nr dnia r.. (nazwa i adres Oferenta) Pieczątka firmowa FORMULARZ OFERTOWY Na dostawę używanego samochodu dostawczego o DMC do 3,5 tony typu furgon Nazwa oferenta. Adres oferenta - kod adresowy miejscowość ulica / nr domu.... Regon: Telefon powiat województwo.. NIP. Fax. Adres e- mail.. Nr konta bankowego.. Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. netto Wartość netto Podatek VAT.% Wartość brutto Samochód dostawczy o DMC 3,5 tony typu furgon: Marka:. Szt. 1 Model : 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną wartość brutto: zł. słownie:.... zł 2. Parametry oferowanego samochodu: Wyszczególnienie Parametry wymagane Parametry oferowanego samochodu

6 Samochód dostawczy typu furgon: marka Silnik i skrzynia biegów Pojemność skokowa Nie mniej niż 2000 cm 3 Moc silnika w KM Zużycie paliwa (l/100 km) Wartość uśredniona według wskazań producenta Wymiary przestrzeni ładunkowej minimum /dł. x szer. x wys. / Ładowność minimum w kg Gwarancja model rok produkcji.. wersja wyposażenia przebieg.. nr VIN.. max 2500 cm 3 Nie mniejsza niż 100 KM max 150 KM Max 10,0 l/100 km 250 x 160 x 185 cm 3 osoby +min 1000 kg ładunku Minimum 6 m-cy 3. Oświadczamy, że: - zapoznałem się z zapytaniem cenowym dotyczącym postępowania - nr sprawy. i opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego uwag, - posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, - posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zadania, - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania, - wyrażamy zgodę na sprawdzenie stanu technicznego i historii samochodu w autoryzowanym salonie na nasz koszt; - jesteśmy uprawnieni do sprzedaży samochodu, a samochód jest wolny od wad fizycznych i prawnych i nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich ani nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia; - samochód spełnia wszystkie warunki określone w przedmiocie zamówienia 4. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. 5. Termin realizacji zamówienia.. 6. Oświadczamy, że załączony do zapytania wzór umowy akceptujemy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, oraz do spełnienia wszelkich wymagań wynikających z zapytania. 7. Dane osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym: Imię i nazwisko i stanowisko... Nr telefonu/ fax. 8. Ofertę niniejszą składamy na.. ponumerowanych stronach od.. do 9. Uwagi: Wraz z ofertą składamy następujące załączniki, oświadczenia zdjęcia pojazdu i dokumenty:

7 Podpisy osób upoważnionych do występowania w imieniu Oferenta oraz pieczątki imienne Oznaczenie sprawy: Załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowy Umowa Nr... zawarta w dniu r. pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 2 B, Łowicz, reprezentowanym przez: Dyrektora Bogdana Suchanka Głównego Księgowego zwanym w dalszej części Zamawiającym, a... z siedzibą w... przy ul...., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:... Wykonawca został wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego znak... z dnia... W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Zamawiającym oraz Nabywcą przedmiotu zamówienia jest Miejski Zakład Komunikacji z siedziba w Łowiczu. 2. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje na własne potrzeby używany samochód dostawczy marki... model... typ..., rok produkcji 20, o parametrach technicznych i wyposażeniu opisanym w załączniku do umowy/zapytaniu ofertowym/. 3. Wykonawca gwarantuje, iż samochód odpowiada wymaganiom polskich norm oraz gwarantuje jego dobrą jakość. 4. Wykonawca oświadcza, że samochód wskazany w ust. 2 jest wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz iż nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich ani nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia. 5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia samochodu w terminie do dnia r. 6. Dostarczenie samochodu wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do rejestracji, instrukcją obsługi, książką serwisową nastąpi do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego.

8 7. Odbiór samochodu zostanie dokonany na podstawie bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy przez przedstawicieli obu Stron w siedzibie nabywcy tj, Miejskiego Zakładu Komunikacji w Łowiczu, 8. Strony ustalają, że datą wykonania umowy jest data podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy stwierdzającego jego zgodność ze złożoną ofertą. 9. Przekazanie pojazdu o którym mowa w ust. 2 nastąpi w dniu dostarczenia Zamawiającemu samochodu i potwierdzone zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy wynosi..... PLN (słownie:... złotych) brutto. 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całość wydatków ponoszonych przez Zamawiającego na realizację umowy. 3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 4. Niedoszacowanie, pominięcie kosztów oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust Należność, o której mowa w ust. 2, Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania faktury. 6. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez Strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 7,. 7. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wad. 2. Wykonawca udziela 6 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres liczony od daty podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. 3. Wykonawca dokona napraw gwarancyjnych w autoryzowanych stacjach obsługi oferowanej marki. 4. Pozostałe warunki gwarancji przyjmuje się według ogólnych zasad określonych przez Wykonawcę dla danej marki pojazdu. 5. Wykonawca udziela rękojmi na okres 12 miesięcy liczony od daty podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy W przypadku opóźnienia w terminie dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karą umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.

9 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych. 4. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu wykonania przedmiotu umowy nie rezygnując z kar umownych i odszkodowania. 5. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3. Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, których Strony nie będą w stanie rozwiązać w sposób polubowny będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: załącznik nr do umowy

10 PROTOKÓŁ ODBIORU SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA Miejskiego Zakładu Komunikacji z siedzibą w Łowiczu Marka : Model:. Nr VIN:. Rok produkcji: Okres gwarancji:.. Wraz z samochodem przekazano następujące wyposażenie: Przekazane dokumenty: Uwagi:.. Data przekazania:.. Samochód przekazał: Samochód przyjął:.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Numer sprawy ZGK/DT/1/09/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄCA WARUNKI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NIP 635-000-10-61 REGON 271097498 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel./Fax. 32 226 25 51 Fax. 32 324 26 47 Bank: MBS Mikołów Nr konta: 84 8436 0003 0000 0009 8805 0002 ZAKŁAD USŁUG

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

Oferujemy dostarczenie samochodu marki., model.., rok produkcji..., w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), za cenę:

Oferujemy dostarczenie samochodu marki., model.., rok produkcji..., w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), za cenę: Znak: DOA.III.272.1.95.2012 Dodatek Nr 1 do SIWZ.. Pieczęć/ nazwa dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro

Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro Kowalewo Pom. 14.08.2015r. Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz. U. nr 113, poz. 759 z 2010 roku z późn.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w MYSZKOWIE ul. Myszkowska 59 tel./fax. 34 314 83 04 42 310 Żarki tel. 34 314 89 96...

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w MYSZKOWIE ul. Myszkowska 59 tel./fax. 34 314 83 04 42 310 Żarki tel. 34 314 89 96... Nr sprawy PZD 5/ 342 /ST/2010 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w MYSZKOWIE ul. Myszkowska 59 tel./fax. 34 314 83 04 42 310 Żarki tel. 34 314 89 96... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OPCJĄ WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OPCJĄ WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sporządzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.). nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 23, REGON 929-011-81-62, NIP 973-04-38-162, kapitał zakładowy 11.633.000,00 zł, wpisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie

Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2013 1 Postanowienia Ogólne Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Leśna 7, 25-509 Kielce, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Leśna 7, 25-509 Kielce, woj. Kielce: Dostawa fabrycznie nowego(nieużywanego) samochodu ciężarowo-osobowego posiadającego świadectwo homologacji. Numer ogłoszenia: 24296-2011; data zamieszczenia: 17.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29, 74-200 Pyrzyce tel. / fax 091 570 04 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE TG.230/ZO/2/D/2014. TRYB ZAMÓWIENIA Postępowanie będzie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy

ZAPYTANIE OFERTOWE TG.230/ZO/2/D/2014. TRYB ZAMÓWIENIA Postępowanie będzie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy TG.230/ZO/2/D/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA zakup i dostawa fabrycznie nowego 9 osobowego (8+1) samochodu (mikrobusa) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup samochodu terenowego 4x4 fabrycznie nowego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu u udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO a poniżej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM: KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy mgr Elżbieta Stachowiak SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa pojazdu do przewozu osób na potrzeby Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu. w Rzeszowie pomiędzy:

zawarta w dniu. w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA NA DOSTAWĘ 2 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z NAPĘDEM NA CZTERY KOŁA NA POTRZEBY BIURA KONTROLI NA MIEJSCU W PODKARPACKIM OR ARIMR WRAZ Z USŁUGĄ UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu. w Rzeszowie pomiędzy: Agencją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 58 150 Strzegom tel./fax 74 8551-232 NAZWA ZAMÓWIENIA: sukcesywny bezgotówkowy zakup oleju napędowego

Bardziej szczegółowo

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim.

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. ZAPYTANIE OFERTOWE do zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż 14000 euro, zwolnionego na mocy art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo