Umowa o wykonawstwo robót budowlanych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o wykonawstwo robót budowlanych"

Transkrypt

1 Umowa o wykonawstwo robót budowlanych (WZÓR) zawarta w Mysłowicach w dniu r., pomiędzy: STALEXPORT AUTOSTRADA MAŁOPOLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach (41-404), przy ul. Piaskowej 20, NIP: , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach, pod numerem KRS , Zarząd: Emil Wąsacz - Prezes Zarządu, Mariusz Serwa - Wiceprezes Zarządu, Paweł Kocot Członek Zarządu, kapitał akcyjny: PLN, reprezentowaną przez: - Paweł Kocot Członek Zarządu, - Mariusz Serwa Wiceprezes Zarządu, zwaną dalej Zamawiającym, a:. z siedzibą w., NIP:., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla..,.., pod numerem KRS.., Zarząd:.., kapitał zakładowy:.. PLN, reprezentowaną przez: -.., zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści: 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową jest wykonanie zadania polegającego na wykonaniu robót mających na celu remont dwóch dylatacji i dwóch stref przydylatacyjnych jezdni południowej obiektu mostowego M21 w km Autostrady A4 Katowice Kraków, zgodnie z Zapytaniem Ofertowym z dnia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz Ofertą.z dnia 2013 r. stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy (dalej jako: Roboty ). W zakres Robót wchodzi: 1/7

2 a) wykonanie remontu elementów dylatacji i stref przydylatacyjnych jezdni południowej obiektu M21 w oparciu o Projekt Wykonawczy Naprawy dylatacji i stref przydylatacyjnych mostu nr M21 w km autostrady płatnej A4 Katowice -Kraków - Załącznik nr 4, b) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem przez właściwe organy, przestrzegając ustaleń zawartych w Załączniku nr 3 Wymagania odnośnie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. c) wykonanie wszystkich Robót mających na celu właściwą i bezpieczną pracę stref przydylatacyjnych i dylatacji, d) wykonanie wszystkich robót towarzyszących i pomocniczych niezbędnych dla prawidłowego wykonania Robót (organizacja placu budowy, transport maszyn budowlanych, oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót w pasie drogowym autostrady A-4, projekt zmiany organizacji ruchu, likwidacja placu budowy i inne), e) w przypadku konieczności czasowego zajęcia terenu leżącego poza pasem drogowym autostrady A - 4 będącej w zarządzie SAM SA załatwienie wszelkich niezbędnych zgód oraz innych formalności, celem wykonania Robót, f) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu 5 egz. dokumentacji powykonawczej. 2. Cena za wykonanie Robót jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie nakłady konieczne do ich prawidłowej realizacji, to jest między innymi: a) koszty wykonania naprawy jak w punkcie 1a powyżej, b) koszty bezpośrednie organizacji Robót, wraz z niezbędną organizacją ruchu i zabezpieczeniem miejsca ich prowadzenia, c) opłaty za przejazdy płatnym odcinkiem autostrady A4 (jeżeli są konieczne), d) koszty ubezpieczenia Wykonawcy CAR w tym od Odpowiedzialności Cywilnej na sumę nie niższą niż ,00 zł na każde zdarzenie bez limitu zdarzeń (słownie: jeden milion złotych) za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonaniu robót objętych niniejszą Umową, gdzie ubezpieczonym jest Wykonawca, a współubezpieczonymi minister właściwy do spraw transportu, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz Stalexport Autostrada Małopolska SA., VIA4 SA, e) koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania, f) wszelkie inne koszty jakie będzie musiał ponieść Wykonawca w związku z realizacją w/w zadań, g) gwarancję na wykonane Roboty. miesięcy. Wykonanie Umowy nastąpi, gdy Wykonawca uzyska od Niezależnego Inżyniera poświadczenie o usunięciu usterek i zakończeniu okresu gwarancyjnego. 3. Warunki wykonywania Robót: a) prace mogą być wykonywane w porze dziennej i/lub nocnej po wcześniejszym uzgodnieniu, b) kolejność wykonywania Robót, harmonogram robót i terminy zmian organizacji ruchu zostaną uzgodnione z Zamawiającym, c) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia Robót zapewni Wykonawca, d) Roboty będą wykonywane na podstawie projektu organizacji robót, opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego i Niezależnego Inżyniera. Żadne roboty nie będą mogły być rozpoczęte bez pisemnej zgody Niezależnego Inżyniera. 2/7

3 2 1. Ustala się cenę za wykonanie całości robót opisanych w 1 powyżej na kwotę: zł = PLN netto / słownie:..00/100 złotych + należny VAT jednorazowa zapłata. Zapłata nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w 7 niniejszej Umowy. 2. Wykonawca naliczy podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. 3. Żadne dodatkowe płatności nie będą należne w związku ze zmianami w kosztach Wykonawcy z tytułu zatrudnienia pracowników, kosztów materiałów lub innych wydatków. 4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zdobył wszelkie informacje, które były potrzebne do sporządzenia oferty. Nie będą brane pod uwagę jakiekolwiek roszczenia ze strony Wykonawcy na podstawie twierdzenia, iż nie znał on warunków na placu budowy i w jego otoczeniu. 5. Ponadto Wykonawca oświadcza, że w sposób prawidłowy oszacował swoje zobowiązania, jakie musi podjąć w związku z realizacją niniejszej Umowy. Nie dopuszcza się żadnych dodatkowych płatności z tytułu występowania robót nieprzewidzianych, których wykonanie może być konieczne dla ukończenia całości Robót Wykonawca przedłoży zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. Wykonawca uzyska i dostarczy Zamawiającemu takie zabezpieczenie w ciągu 14 dni od chwili podpisania Umowy, na sumę 10 % (dziesięć procent) ceny netto określonej w 2 ust. 1 Umowy. Zabezpieczenie to będzie mieć formę zaakceptowaną przez Zamawiającego. Zabezpieczenie wykonania będzie przedstawione w formie gwarancji bankowej na kwotę w wysokości wymienionej powyżej, płatne dobrowolnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności przedstawiania dowodów, podstaw lub powodów żądania. Gwarancja będzie nieodwołalna i ważna będzie do dnia przypadającego na 14 dni po dacie zakończenia okresu gwarancyjnego, o którym mowa w W przypadku niedostarczenia ważnego zabezpieczenia we wskazanym powyżej terminie Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy. 3. Instytucja wystawiająca takie zabezpieczenie podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Koszt związany z wypełnieniem tego warunku obciąża Wykonawcę i jest ujęty w cenie określonej w 2 Umowy Dodatkowo dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń gwarancyjnych, jakie mogą przysługiwać Zamawiającemu, Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy kwotę stanowiącą równowartość 10 % wartości przedmiotu Umowy netto, tj... PLN (słownie:. 00/100 złotych). 2. Powyższa kwota będzie zwrócona Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zakończenia okresu gwarancyjnego, o którym mowa w 8 (tj. po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego), w wysokości nominalnej, tj. bez odsetek. 3/7

4 5 1. Termin wykonania Robót objętych niniejszą Umową ustala się do dnia 30 września 2013 r. wykonanie robót remontowych wraz z ich odbiorem. 2. Termin określony w ust. 1 powyżej może ulec zmianie w przypadku występowania w okresie wykonywania Robót okoliczności nadzwyczajnych i tylko uzgodnionych z Zamawiającym na piśmie. Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu wykonania Robót, jeżeli wystąpiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Wykonawcy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. O zaistnieniu okoliczności siły wyższej, czasie trwania i przewidywanych skutkach dla niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłoczne poinformować Zamawiającego na piśmie. Zamawiający i Niezależny Inżynier po zapoznaniu się z okolicznościami nadzwyczajnymi wskazanymi przez Wykonawcę zdecydują, czy zaszły zdarzenia siły wyższej W imieniu Zamawiającego Nadzór nad Robotami będzie prowadził Niezależny Inżynier - Jacobs Polska Sp. z o.o., Al. Niepodległości 58, Warszawa. Niezależny Inżynier mianuje osoby do sprawowania Nadzoru i pełnienia obowiązków Inspektorów Nadzoru. 2. Funkcję Kierownika Robót będzie pełnił Pan, który posiada według oświadczenia Wykonawcy właściwe uprawnienia do nadzorowania tego typu robót. 3. Z ważnych powodów Wykonawca może dokonać zmiany Kierownika Robót jedynie na osobę, która uzyska pisemną akceptację Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązuje się stosować do wszystkich zaleceń i uwag zgłaszanych przez Zamawiającego i Niezależnego Inżyniera w toku wykonywania niniejszej Umowy Należność za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy zostanie zapłacona Wykonawcy jednorazowo przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu przez Niezależnego Inżyniera Świadectwa Płatności, lecz nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Zamawiającego od Wykonawcy faktury VAT albo innego równorzędnego rachunku. 2. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 3. Podstawą do wystawienia Świadectwa Płatności przez Niezależnego Inżyniera jest podpisane przez Niezależnego Inżyniera i Zamawiającego Świadectwo Przejęcia dla Robót, potwierdzające wykonanie projektu i wszystkich Robót zgodnie z niniejszą Umową. 4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług, uprawnionym do otrzymywania faktur VAT i posiada NIP: Wykonawca udziela..-miesięcznej gwarancji na przedmiot Umowy. 2. Okres gwarancji biegnie od dnia, w którym zostanie dokonany końcowy, bezusterkowy odbiór wszystkich robót objętych Umową, potwierdzony protokołem odbioru (Świadectwo Przejęcia dla Robót), o którym mowa w 7 ust. 3 powyżej. 4/7

5 3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad powstałych w wyniku wadliwego wykonania przedmiotu Umowy w okresie 30 dni od daty otrzymania od Zamawiającego pisemnego zawiadomienia w tej sprawie lub w innym uzgodnionym z Zamawiającym na piśmie terminie. Jeżeli powyższy termin nie zostanie dotrzymany, Zamawiający będzie uprawniony do zatrudnienia innego Wykonawcy, w celu wykonania napraw na koszt Wykonawcy niniejszej Umowy. 4. Końcowy odbiór Robót zostanie dokonany w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru potwierdzonej przez Niezależnego Inżyniera. 5. Odbiór pogwarancyjny nastąpi w terminie 14 dni od daty upływu okresu gwarancyjnego, pod warunkiem, że Niezależny Inżynier potwierdzi wypełnienie gwarancji Po podpisaniu Umowy, ale przed przystąpieniem do Robót objętych Umową, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych potwierdzających, że zawarł z renomowanym towarzystwem ubezpieczeniowym następujące umowy ubezpieczeniowe, przy czym okres ochrony musi pokrywać się z okresem wykonywania robót i obowiązywania niniejszej Umowy: - ubezpieczenie Wykonawcy CAR w tym od Odpowiedzialności cywilnej na sumę nie niższą niż ,00 zł. (słownie: jeden milion złotych) za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonaniu robót objętych niniejszą Umową, gdzie ubezpieczonym jest Wykonawca, a współubezpieczonymi minister właściwy do spraw transportu, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz Stalexport Autostrada Małopolska SA., VIA4 SA, - koszty ubezpieczenia od następstw błędów projektowych Wykonawcy, W przypadku powstania szkody, która będzie pokryta kwotą odszkodowania i pomniejszy sumę ubezpieczenia, to wtedy Wykonawca doubezpieczy polisę do wymaganej kwoty ubezpieczenia. 2. Zamawiający niezwłocznie powiadomi pisemnie Wykonawcę o wystąpieniu zdarzenia, które powoduje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń lub Wykonawcy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń osób trzecich w przypadkach, gdy zakład ubezpieczeń uchyla się od odpowiedzialności w związku z rażącym niedbalstwem Wykonawcy, chyba że umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej lub zapłata odszkodowania przez zakład ubezpieczeń odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. 10 Strony ustalają następujące kary umowne za niedotrzymanie warunków Umowy: 1. Za zwłokę wynikłą w wykonaniu przedmiotu Umowy lub usuwaniu wad w ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,15% ceny brutto, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 15% ceny brutto. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminowe uregulowanie należności z tytułu wykonania przedmiotu Umowy. 3. W przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi jedna ze stron drugiej stronie przysługuje kara umowna w wysokości 10% ceny brutto. 4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, na zasadach ogólnych. 5/7

6 11 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca: a) opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem Robót w stosunku do terminu określonego w 5 powyżej w ten sposób, że w opinii Zamawiającego istnieje prawdopodobieństwo ich nie zakończenia w tym umówionym terminie, b) nie wykonuje lub wykonuje nienależycie, w opinii Zamawiającego, swoich istotnych zobowiązań wynikających z postanowień Umowy. 2. W przypadku takiego odstąpienia rozliczenie za Roboty wykonane nastąpi według wartości wykonanych robót na podstawie inwentaryzacji sporządzonej wspólnie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy (Wykonawca) oświadcza, że wiadomo mu, że spółka Stalexport Autostrada Małopolska S.A. oraz inne podmioty powiązane z nią, jako członkowie grupy kapitałowej Atlantia, prowadzą działalność zgodnie z zasadami wynikającymi z Programu przestrzegania ( Procedur zapewniających przestrzeganie prawa ), które zostały mu udostępnione. (Wykonawca) zobowiązuje się, że w związku z realizacją niniejszej Umowy będzie postępował z poszanowaniem zasad wynikających ze wskazanego powyżej Programu przestrzegania. 13 Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny w Katowicach. 3. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z umawiających się stron. 4. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej Umowy a załącznikami, pierwszeństwo należy przypisać postanowieniom Umowy. 5. Wykonawca nie ma prawa cedować wierzytelności wynikających z Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 15 Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z umawiających się Stron. Zamawiający : Wykonawca : /7

7 Załączniki: 1. Załącznik nr 1 Zapytanie Ofertowe z dnia, 2. Załącznik nr 2 Oferta z dnia, 3. Załącznik nr 3 Wymagania odnośnie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 4.Załącznik nr 4 - Projekt Wykonawczy Naprawy dylatacji i stref przydylatacyjnych mostu nr M21 w km autostrady płatnej A4 Katowice - Kraków 7/7

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 UMOWA STRONY UMOWY Zawarta w dniu... w Piasecznie, pomiędzy: Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2.. UMOWA NR.. o roboty budowlane na Wzmocnienie narożnika Filharmonii Bałtyckiej wraz z wykonaniem 9 szt. mikropali pod pachoły cumownicze na nabrzeżu przy Muzeum Morskim na wyspie Ołowianka w Gdańsku zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową )

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową ) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową ) zawarta w.... 2014 r. pomiędzy: ABCD sp. z o.o. z siedzibą w., przy ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013 Projekt Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy:

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: ZP/03/2015 Załącznik nr 6 do specyfikacji zamówienia WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Wzór umowy 1

Część II SIWZ - Wzór umowy 1 Umowa nr GIWK/2011/ /UM/ /JRP2 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 201, działającą na podstawie wpisu

Bardziej szczegółowo

(projekt) Umowa nr PSSE/... zawarta w dniu. 2015 r. w Sopocie pomiędzy:

(projekt) Umowa nr PSSE/... zawarta w dniu. 2015 r. w Sopocie pomiędzy: 81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 0 58 555 97 00, fax: 0 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl (projekt) Umowa nr PSSE/... zawarta w dniu. 2015 r. w Sopocie pomiędzy: Załącznik nr 2

Bardziej szczegółowo

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a UMOWA NR.../2013 W dniu... w Kołobrzegu pomiędzy: Miejską Energetyką Cieplną w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą w 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:...

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4,

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy:

UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy: UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy: ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-323 przy ul. Opolska 100, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102722

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015 na dostawę, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym

UMOWA NR /2015 na dostawę, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym UMOWA NR /2015 na dostawę, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym zawarta w dnia 2015 r. pomiędzy: Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o., adres:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 W dniu.. r. w Purdzie pomiędzy Gminą Purda., w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa: przy kontrasygnacie. zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo