Zmiany terminologiczne. Sesja I. Erasmus+: szkolnictwo wyższe, KA1 Spotkanie dla Beneficjentów. Informacje ogólne na dobry początek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2014-06-27. Zmiany terminologiczne. Sesja I. Erasmus+: szkolnictwo wyższe, KA1 Spotkanie dla Beneficjentów. Informacje ogólne na dobry początek"

Transkrypt

1 Informacje ogólne na dobry początek Erasmus+: szkolnictwo wyższe, KA1 Spotkanie dla Beneficjentów przygotowujących się do podpisania umowy finansowej na rok akademicki 2014/15 Warszawa-Miedzeszyn, czerwca 2014 r. Przewidywany harmonogram zdarzeń związanych z umowami na rok 2014/15 Strona internetowa programu Erasmus+ prowadzona przez NA (FRSE) źródłem informacji dla polskich beneficjentów Umowy finansowe opracowane przez KE dla całego programu Erasmus+ Dwa rodzaje umów finansowych: monobeneficiary oraz multibeneficiary Umowa właściwa dla projektów Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego to umowa typu monobeneficiary (umowa z jednym beneficjentem) Zmiany terminologiczne Terminologia stosowana w Erasmusie + Wsparcie Indywidualne dla mobilności studentów Wsparcie Indywidualne dla mobilności studentów wyjeżdżających na studia Wsparcie Indywidualne dla mobilności studentów wyjeżdżających na praktykę Wsparcie Indywidualne i Podróż dla mobilności pracowników uczelni Jak to było w LLP? SM SMS SMP ST (posiadające pod-kategorie STA i STT) Uregulowanie związane z opodatkowaniem osób fizycznych otrzymujących Wsparcie Indywidualne Art. 21 ust. 1 pkt. 23 a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. z późniejszymi zmianami: wolna od podatku jest część dochodów osób przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu stypendiów w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju (rozporządzenie MPiPS z 29 stycznia 2013 r. DZ.U. z 2013 r. poz. 167) Wsparcie Organizacyjne (OS) OM Uregulowanie związane z opodatkowaniem osób fizycznych otrzymujących Wsparcie Indywidualne (2) Co powinna zrobić uczelnia, aby zapewnić zwolnienie podatkowe swoim studentom i pracownikom? 1) Skierowanie wniosku o interpretację indywidualną do właściwego dla siedziby uczelni Urzędu Skarbowego. 2) W razie innej interpretacji, nakładającej konieczność opodatkowania: a) odwołanie do właściwej Izby Skarbowej b) list to Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów oraz cc do Departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW Sesja I Umowa finansowa NA-uczelnia 1

2 Ankieta beneficjenta Umowa finansowa: warunki szczególne Termin wypełnienia ankiety (20 dni) Hasło weryfikacyjne Nr projektu Czas trwania projektu: 16 lub 24 miesiące Waluta rachunku Zawiadomienie owe z NA Złożenie ankiety przez uczelnię jest niezbędne dla wystawienia umowy finansowej przez NA. Dokumenty w URF (20 dni) Zmniejszenie przyznanej kwoty dofinansowania na wniosek uczelni. Dane identyfikacyjne umowy (źródło: Ankieta beneficjenta): podpis prawnego przedstawiciela/i Załączniki do umowy Przedmiot umowy i okres jej trwania Maksymalna kwota i forma dofinansowania Przesunięcia pomiędzy kategoriami budżetu Sprawozdawczość i płatności Monitoring i ewaluacja Umowa finansowa: warunki ogólne Cześć A - Postanowienia prawne i administracyjne Ogólne obowiązki beneficjenta Komunikacja pomiędzy stronami umowy Odpowiedzialność za szkody Konflikt interesów Poufność Przetwarzanie danych osobowych Ekspozycja informacji o finansowaniu umowy z funduszy UE Aneksy do umowy Definicja siły wyższej Zawieszenie realizacji projektu Wypowiedzenie umowy Umowa finansowa: warunki ogólne (2) Część B - Warunki finansowe Kwalifikowalność kosztów Ustalenia dotyczące kolejnych płatności Ustalenie ostatecznej kwoty dofinansowania Zwroty kwot dłużnych Kontrole i audyty Monitoring i ewaluacja Umowa finansowa: załączniki Umowa finansowa: załączniki (2) Załącznik I: Opis projektu (wniosek o dofinansowanie) Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu Załącznik III: Zasady finansowe i umowne Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu Załącznik III: Zasady finansowe i umowne Dostępny będzie na stronie internetowej NA 2

3 Załącznik III Załącznik III (2) Uprawnione wyjazdy - zgodne z zasadami programu - minimalny czas trwania liczony jest bez dni podróży Podróż - kalkulator odległości - podróż od siedziby uczelni do siedziby instytucji partnerskiej Wsparcie indywidualne - stawki (nalicza MT); - SM: dodatkowe wsparcie uczestnik, który nie wypełni indywidualnego raportu może zostać wezwany do zwrotu dofinansowania. - monitoring stanu ankiet przez uczelnię Wyjazdy - Data początkowa/ data końcowa - Wykaz zaliczeń/ Potwierdzenie odbycia praktyki - Przedłużenia/ skrócenia pobytu Organisational support - Naliczany automatycznie w zależności od liczby wyjazdów - Margines tolerancji 10% Przygotowanie językowe - Test biegłości językowej - Kursy on-line; licencje Załącznik III (3) Studenci niepełnosprawni - Informacja w MT Sprawozdawczość - Raport postępu, końcowy - Raporty uczestników - możliwa redukcja dofinansowania Stawki - Pracownicy - Studenci Wysokość dofinansowania: studenci Kraje należące do danej grupy Grupa 1 Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy Grupa 2 Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja Grupa 3 Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, FYROM, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry Studia ( /m-c)* Praktyka ( /m-c) 500 * * * 400 * Osoby uprawnione do stypendium socjalnego - dodatkowo 200 euro miesięcznie Uwaga! Tylko przy wyjazdach na studia! Wysokość dofinansowania: pracownicy Kraje należące do danej grupy Grupa 1 Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania Grupa 2 Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy Grupa 3 Hiszpania, Łotwa, Malta, FYROM, Niemcy, Portugalia, Słowacja Grupa 4 Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia Dzienna wartość stypendium w euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni* Załącznik III (4) Kontrole - Raport końcowy - Kontrola na podstawie nadesłanych dokumentów (Deskcheck) - Kontrola w siedzibie organizacji Beneficjenta Dokumenty podlegające sprawdzeniu w ramach poszczególnych rodzajów kontroli 3

4 Umowa finansowa: załączniki Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a wyjeżdżającym na studia/ praktykę studentem Karta Studenta Erasmusa Porozumienie o programie studiów/ praktyki Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a wyjeżdżającym pracownikiem Indywidualny program nauczania/ szkolenia Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement for studies) Sesja II Prawidłowe przygotowanie dokumentacji uczestników wymiany: studentów i pracowników czyli Learning agreement for studies 5 stron + 6 stron wskazówek uporządkowanie informacji (podział na sekcje before, during i after the mobility) kluczowe dane w tabelach A-F Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement for studies) Kluczowy dokument dla uznawalności akademickiej (recognition); Przygotowanie na podstawie Katalogu Przedmiotów ECTS/ dwustronnych ustaleń (np. przy podpisywaniu IIA) Wszelkie ustalenia ze studentem wyjeżdżającym PRZED PODPISANIEM UMOWY (przed wyjazdem) Ustalenia powinny mieć formę pisemną Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement for studies) Tabela A przedmioty do zrealizowania w uczelni przyjmującej Tabela B gwarancja zaliczenia przedmioty z oferty uczelni wysyłającej, które będą automatycznie zaliczone po pomyślnym zrealizowaniu programu z Tabeli A Jeżeli uczelnia zamierza uznać studentowi inną, niż przypisana w Tabeli A liczbą punktów ECTS konieczne uzgodnienie ze studentem przed wyjazdem w formie pisemnej (np. w formie uzupełnienia do tabeli B) Pole pod tabelą B określenie sposobu postępowania w przypadku niezaliczenia przedmiotu 4

5 Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement for studies) Porozumienie o programie praktyki Tabela C zmiany Tabela D gwarancja zaliczenia (o ile sytuacja opisana w tabeli B ulega zmianie) Tabela E = Wykaz zaliczeń Tabela F potwierdzenie uznania akademickiego przez uczelnię wysyłająca Wyjątek z Karty Studenta Erasmusa: Masz prawo do uzyskania ze strony uczelni macierzystej pełnego uznania wszystkich pomyślnie zrealizowanych podczas wyjazdu działań, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Porozumieniu o programie studiów / Porozumieniu o programie praktyki. czyli Learning agreement for traineeships Porozumienie o programie praktyki Learning Agreement for Traineeships Liczba godzin pracy tygodniowo Tytuł praktyki Zakładane efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) zdobyte po pomyślnym zrealizowaniu praktyki Plan monitoringu: w instytucji przyjmującej, przez uczelnię wysyłającą (kto odpowiedzialny, forma sprawdzania postępów w realizacji praktyki) Plan oceny: na jakiej podstawie, w jakiej formie, przez kogo praktyka zostanie oceniona Poziom biegłości językowej praktykanta Porozumienie o programie praktyki Learning Agreement for Traineeships Przed mobilnością: Zobowiązanie uczelni wysyłającej do sposobu zaliczenia praktyki Jeżeli jest integralną częścią programu kształcenia (obowiązkowa) Jeżeli jest opcjonalną częścią programu kształcenia Zobowiązania instytucji przyjmującej Do wsparcia finansowego (jeżeli dotyczy) Do zapewnienie ubezpieczenia (jeżeli dotyczy) oraz zakresu ubezpieczenia (wypadkowe, odpowiedzialności cywilnej) Do zapewnienia niezbędnego sprzętu i wsparcia Do wydania zaświadczenia o odbyciu praktyki Osoby odpowiedzialne z uczelni wysyłającej i instytucji przyjmującej Porozumienie o programie praktyki Learning Agreement for Traineeships W czasie odbywania praktyki: Zmiany do uzgodnionego przed wyjazdem programu praktyki Po mobilności: Zaświadczenie o odbyciu praktyki części takie jak przed wyjazdem, ale stwierdzające: Zrealizowany program praktyki Osiągnięte efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Ocenę praktykanta (forma i wynik) Porozumienie o programie nauczania czyli Staff mobility for teaching, mobility agreement 5

6 Porozumienie o programie nauczania dawniej: Individual Teaching Programme Czas trwania Dodatkowy dzień na podróż przed rozpoczęciem okresu mobilności Dodatkowy dzień na podróż po zakończeniu okresu mobilności Dziedzina akademicka (ISCED 2013) Poziom studiów objętych nauczaniem w uczelni przyjmującej Liczba studentów uczelni przyjmującej, którzy uczestniczyli w zajęciach Porozumienie o programie nauczania dawniej:individual Teaching Programme Liczba zrealizowanych godzin dydaktycznych (minimum 8 tygodniowo lub przy pobytach krótszych) Cel mobilności Wartość dodana mobilności (dla obydwu instytucji oraz dla nauczyciela) Program nauczania Przewidywane rezultaty i wpływ zrealizowanej mobilności (nie tylko liczba studentów, którzy uczestniczyli w zajęciach) Podstawa kwalifikacji na wyjazd. Związek ze strategią uczelnianą (związek z indywidualnym raportem Uczestnika) Porozumienie o programie szkolenia czyli Staff mobility for training, mobility agreement Porozumienie o programie szkolenia dawniej: Individual Training Programme Czas trwania Dodatkowy dzień na podróż przed rozpoczęciem okresu mobilności Dodatkowy dzień na podróż po zakończeniu okresu mobilności Cel mobilności Wartość dodana mobilności (dla obydwu instytucji oraz dla nauczyciela) Działania do zrealizowania (program szkolenia) Przewidywane rezultaty i wpływ zrealizowanej mobilności Podstawa kwalifikacji na wyjazd. Związek ze strategią uczelnianą (związek z indywidualnym raportem Uczestnika) Raporty Sesja III Sprawozdawczość Zapisy w umowie finansowej uczelnia NA dotyczące sprawozdawczości > art. I.4 Raport postępu oraz raport końcowy będzie składany poprzez Mobility Tool -> pracę nad raportem uczelnia rozpoczyna już w momencie zarejestrowania w Mobility Tool pierwszej mobilności Złożenie raportu końcowego będzie polegało na zatwierdzeniu wprowadzonych w trakcie realizacji umowy finansowej mobilności poprzez przycisk wyślij/złóż 6

7 Mobility Tool (MT) podstawowe informacje Właścicielem i głównym administratorem internetowej aplikacji jest Dyrekcja Generalna DG EAC. Aplikacja służy do współpracy, zarządzania i raportowania projektów w programie Uczenie się przez całe życie oraz Erasmus+, Podstawowym warunkiem pracy w systemie MT jest posiadanie konta w bazie ECAS, Głównymi użytkownikami MT są uczelnie-beneficjenci, Uczestnicy mobilności (studenci, pracownicy) są tylko pośrednimi użytkownikami MT (wypełniają raporty generowane przez system w formacie PDF), MT gromadzi informacje o uczestnikach, realizowanych mobilnościach, dane finansowe, raporty uczestników, raporty końcowe beneficjenta, Strona www poświęcona MT: (m.in. Przewodnik dla Beneficjentów, Instrukcja użytkowania ECAS, itp.). Niezbędne założenie konta w ECAS. Wymagane podanie adresu mailowego, stworzenie hasła. Domena: External ADRES DOSTĘPOWY https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility zalecana przeglądarka Mozilla Firefox 7

8 Wybrane pytania dotyczące działania Mobility Tool zgłoszone przez uczelnie: Co zrobić, jeśli stypendysta nie dostał maila z linkiem do ankiety? Czy planowane jest wprowadzenie funkcjonalności wyślij ponownie, w przypadku gdy link do ankiet nie trafi do zainteresowanego? Jak zmienić język w jakim wyświetla się ankieta (zdarzały się ankiety np. w języku słowackim lub węgierskim)? Jak porodzić sobie z wpisaniem terminu wyjazdu i poziomu nauczania ST (system nie pozwala zapisać zmian)? Czy i kiedy koordynator będzie miał podgląd do złożonych ankiet? Indywidualny raport z wyjazdu Statusy raportów z wyjazdu w Mobility Tool: Umowa uczelnia student (wersja DRAFT), ARTYKUŁ 7 INDYWIDUALNY RAPORT Z WYJAZU (ANKIETA STYPENDYSTY on-line EU survey) 7.1. Uczestnik wypełni raport-ankietę on-line najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zakończenia mobilności. Uczestnik będzie miał prawo do modyfikacji złożonego raportu-ankiety w terminie do 70 dni od zakończenia pobytu w organizacji przyjmującej. 7.2 Uczestnik, który nie złoży raportu-ankiety może zostać zobowiązany przez Uczelnię wysyłającą do częściowego lub pełnego zwrotu otrzymanego dofinansowania UE. brak link do ankiety nie został jeszcze wysłany wnioskowany link do ankiety został wysłany złożony ankieta została złożona w roku 2013/14: status NA-excluded ankieta nie musi zostać złożona w MT ponieważ wyjazd zakończył się przed 26 lutego 2014 (poprzedni system ankietowania OnLine FRSE) Ankiety stypendystów będą elementem oceny raportu końcowego uczelni. 8

9 Indywidualny raport z wyjazdu Participant Report Form - Student mobility for studies in higher education (SMS) Participant Report Form - Student mobility for traineeships in higher education (SMP) Participant Report Form - Staff mobility for teaching assignments and training activities (ST): Znaczenie indywidualnych raportów Uczestnika w programie Erasmus+ Wyjątki z raportu Uczestnika (ankiety) wyjazdy pracowników: Is mobility of staff actively encouraged by your institution as part of its strategy for internationalisation? Very much Much Little Very little In what way will your mobility be recognised by your sending institution/organisation? Part of my yearly work plan Included in my annual performance assessment Informal recognition by the management Salary increase Other Not recognised at all Znaczenie indywidualnych raportów Uczestnika w programie Erasmus+ Wyjątki z raportu Uczestnika (ankiety) wyjazdy pracowników: How do you plan to share your experience? (multiple answers possible) With a written report At staff meeting(s) At conference(s) At workshop(s) with colleagues In the media Other Not foreseen at all Znaczenie indywidualnych raportów Uczestnika w programie Erasmus+ Raporty studentów pytania o: - Podpisanie LA przed wyjazdem - Uzgodnienie LA w razie konieczności zmian terminie 1 miesiąca - Uznawalność akademicką - Liczbę punktów ECTS zaliczoną (uznaną) przez uczelnię wysyłającą - Otrzymanie wyjaśnień w sprawie sposobu przeliczenia ocen - Ponowne zdawanie egzaminów w uczelni wysyłającej Informacje ogólne Sesja IV Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Wniosek w formie deklaracji (traktowanej jako załącznik do wniosku z konkursu 2014 r.) Wskazanie ile wyjazdów studentów (z wnioskowanych w konkursie 2014 r.) dotyczy wyjazdów do krajów UE: studentów niepełnosprawnych studentów wyjeżdżających na studia otrzymujących stypendia socjalne 9

10 Wysokość wparcia indywidualnego Umowa finansowa Studenci niepełnosprawni (studia i praktyka): standardowe stypendium na koszty utrzymania (ryczałt) dodatek z tytułu niepełnosprawności => rozliczenie wg kosztów rzeczywistych Studenci otrzymujący stypendium socjalne (studia): standardowe stypendium na koszty utrzymania (ryczałt) dodatek socjalny (ryczałt) Waluta umowy Okres objęty umową Zasady realizacji działań => na zasadach obwiązujących w programie Erasmus+ Dodatkowe dane uczestników, np.: PESEL, adres, status na rynku pracy, przynależność do mniejszości narodowej, etnicznej (T/N), osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących (T/N), osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu (T/N) Studenci niepełnosprawni Wymóg formalny: student posiada orzeczenie o niepełnosprawności Dodatkowe koszty wyjazdu wynikające z niepełnosprawności Wpływ niepełnosprawności na mobilność Zasadności kosztów Rozliczenie wg kosztów rzeczywistych Rodzaje kosztów: podróż i pobyt osoby towarzyszącej wynagrodzenie miejscowego opiekuna opieka lekarska, rehabilitacja, leki specjalne materiały dydaktyczne specjalne ubezpieczenie Studenci ze stypendium socjalnym Wymóg formalny: student wyjeżdżający na studia otrzymuje stypendium socjalne Wysokość dodatku: 200 /miesiąc Pobyt od do Przykład 1: stypendium socjalne od => dodatek 200 /miesiąc od Przykład 2: stypendium socjalne od => dodatek 200 /miesiąc od Przykład 3: stypendium socjalne do => dodatek 200 /miesiąc do Podstawa prawna do kontroli Sesja V Monitoring i kontrole Umowa pomiędzy KE a NA stanowi, że NA ma obowiązek prowadzić określonego rodzaju kontrole i monitoring umów realizowanych przez beneficjentów programu. 10

11 Monitoring i kontrole w pogramie Erasmus+ w świetle umowy pomiędzy KE i NA Sposoby monitorowania: - Kontrole zza biurka (m.in. monitoring stron internetowych) Schemat wizyty monitoringowej - Wybór uczelni do monitoringu - Powiadomienie wybranej uczelni o wizycie - Ustalenie terminu przez uczelnię i NA - Wizyty monitorujące w uczelniach - Kontrole finansowe - Kontrole prowadzone przez wybrane podmioty, np. KE PRZED WIZYTĄ: - Monitoring strony internetowej pod kątem realizacji ECHE oraz dokumentacji dotyczącej umowy w ramach danego roku akademickiego - Wypełnienie przez uczelnię Karty monitoringu Schemat wizyty monitoringowej (2) Wizyta w uczelni (wg ustalonego przez strony harmonogramu); wizyta monitoringowa ma charakter doradczy. PO WIZYCIE: - Raport podsumowujący z wizyty (do akceptacji uczelni) - List końcowy do władz uczelni z (ewentualnymi) zaleceniami i terminem ich wdrożenia Sesja VI Staff Training Weeks - List z NA do władz uczelni w celu sprawdzenia realizacji zaleceń 11

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 SPIS TREŚCI PRZEWODNIKA Część I Mobilność realizowana w programie Erasmus zasady ogólne... 3 Część II Zasady odnoszące się do wyjazdów

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Warszawa, 17 kwietnia

Bardziej szczegółowo

- PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA

- PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ZAŁĄCZNIK VI (umowa Mobilność-szkoły wyższe) ZAŁĄCZNIK V (umowa Mobilność-konsorcja) - PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ROK AKADEMICKI 2013/14 SPIS TREŚCI PRZEWODNIKA Część I Mobilność realizowana w programie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne. Przygotowanie do złożenia wniosku KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe

Spotkanie informacyjne. Przygotowanie do złożenia wniosku KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe Spotkanie informacyjne Przygotowanie do złożenia wniosku KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe Warszawa, 17 lutego 2014 r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Zasady realizacji i

Bardziej szczegółowo

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących W ramach projektów Akcji 1 Mobilność edukacyjna uczelnie mogą prowadzić wymianę stypendialną studentów i pracowników. O przyznanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA.

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA. ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA. I. Zasady rekrutacji studentów do wyjazdów zagranicznych na studia w ramach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 66/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 66/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 66/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji uczelnianej Umowy Finansowej Programu LLP/Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy Zasady realizacji wyjazdów studentów Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016 INFORMACJE PODSTAWOWE Studenci Wyższej Szkoły Studiów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. Stanisława Staszica w Krakowie NA STUDIA/PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU Erasmus + 2014/2015 Od roku akademickiego 2014/2015 Program Erasmus

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Program sesji Program Erasmus+ - założenia, cele, podział na akcje, działania adresowane do sektora szkolnictwa wyższego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ KA1(HE) WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR /wydział/sms/2014/2015

PROGRAM ERASMUS+ KA1(HE) WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR /wydział/sms/2014/2015 PROGRAM ERASMUS+ KA1(HE) WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR /wydział/sms/2014/2015 Politechnika Śląska (PL GLIWICE01) Adres: Akademicka 2A, 44-100 Gliwice dalej zwana Uczelnią, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ 2014/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology

Program Erasmus+ 2014/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology Program Erasmus+ 2014/2020 Faculty of Electronics and Information Technology Warsaw University of Technology Program Erasmus+ Osoby odpowiedzialne na naszym Wydziale Prodziekan ds. Nauczania: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS w roku akademickim 2013/2014 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie I. ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ (SMP) I.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Erasmus

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Erasmus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Zasady realizacji projektu typu kurs intensywny w roku akademickim 2011/2012 Spotkanie informacyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP Załącznik do zarządzenia Nr Z.16.2012.2013 z dnia 9 października 2012 r. Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP 1. Zasady obsługi administracyjnej zagranicznych wyjazdów służbowych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR: DWM-9202- /14

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR: DWM-9202- /14 PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR: DWM-9202- /14 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Adres: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa dalej zwany "Uczelnią"

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Program - LLP) Przewodnik 2012 Część I: Przepisy ogólne

Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Program - LLP) Przewodnik 2012 Część I: Przepisy ogólne Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Program - LLP) Przewodnik 2012 Część I: Przepisy ogólne http://ec.europa.eu/llp 1 Spis treści LLP GUIDE 2012 PART I 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Program Unii Europejskiej Erasmus+ Mobilność KA1 Wyjazd na praktyki zagraniczne w roku akademickim 2014/2015 Umowa nr P/00... zawarta w dniu...

Program Unii Europejskiej Erasmus+ Mobilność KA1 Wyjazd na praktyki zagraniczne w roku akademickim 2014/2015 Umowa nr P/00... zawarta w dniu... Program Unii Europejskiej Erasmus+ Mobilność KA1 Wyjazd na praktyki zagraniczne w roku akademickim 2014/2015 Umowa nr P/00... zawarta w dniu... Politechnika Lubelska PL LUBLIN03 Adres: ul. Nadbystrzycka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ PESEL... Wydział:... kierunek:... aktualny rok studiów/semestr/stopień: ...

PROGRAM ERASMUS+ PESEL... Wydział:... kierunek:... aktualny rok studiów/semestr/stopień: ... Załącznik PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM UMOWA NR pomiędzy: AKADEMIĄ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34, tel., fax: (+4822) 865

Bardziej szczegółowo

ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014

ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014 Uniwersytet Mikołaja Kopernika ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014 Biuro Programów Międzynarodowych Rektorat, pokoje 506-508 ul. Gagarina 11 87-100 Toruń tel.:

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA

REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA spotkanie dla studentów wstępnie zakwalifikowanych Wrocław 14 kwietnia 2015r. 1/19 Rekrutacja etap II Studenci zakwalifikowani przez koordynatorów wydziałowych: Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2015/2016 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

Przed wyjazdem Rejestracja w uczelni zagranicznej Uwaga! Twój program studiów za granicą Potrzebne dokumenty i informacje 45834 Uwaga!

Przed wyjazdem Rejestracja w uczelni zagranicznej Uwaga! Twój program studiów za granicą Potrzebne dokumenty i informacje 45834 Uwaga! Przed wyjazdem 1. Rejestracja w uczelni zagranicznej Na stronie internetowej uczelni, do której się wybierasz, sprawdź: terminy składania i rodzaj dokumentów / formularzy zgłoszeniowych lub rejestracji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 UMOWA NR SMP-.../2015/2016

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 UMOWA NR SMP-.../2015/2016 PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 UMOWA NR SMP-.../2015/2016 POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI (PL KRAKOW03) Adres: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków dalej zwana

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe Ŝycie (LLP) Przewodnik 2010 Część I: Przepisy ogólne

Program Uczenie się przez całe Ŝycie (LLP) Przewodnik 2010 Część I: Przepisy ogólne Program Uczenie się przez całe Ŝycie (LLP) Przewodnik 2010 Część I: Przepisy ogólne http://ec.europa.eu/llp 1 Spis treści LLP GUIDE 2010 PART I 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo