WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO"

Transkrypt

1

2 Fundacja "EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE" Sprawozdanie Finansowe za 2013r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO l. Nazwa siedziba, podstawowy przedmiot działalności Fundacji oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr Fundacja "EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE" z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02786, ul. Jana Rosoła 10 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS ul. Rosoła 10 w Warszawie W 2013 roku Fundacja zmieniła adres na Cele i działania Fundacji: * prowadzenie działalności edukacyjnej; * propagowanie tradycji narodowych i patriotycznych oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej; * upowszechnianie wiedzy o protestantyzmie i wartościach ewangelickich; * budowa, organizacja i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów; * organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów, programów wymiany oraz zajęć edukacyjnych, językowych, zajęć sportowych i terenowych; * organizowanie i współfinansowanie wyjazdów wakacyjnych, kolonii, zielonych szkół oraz wycieczek dla dzieci; * działania na rzecz społeczeństwalokalnego i pobudzania aktywności społecznej, tj. organizowanie i przyłączanie się do akcji charytatywnych, kwestowania, zbiórek na cele ogólnospołeczne; * prowadzenie, wspieranie oraz współfinansowanie działalności wydawniczej oraz działalności internetowej; * rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych oraz innych, związanych z promocją oraz wspieraniem celów statutowych Fundacji; * organizowanie, dofinansowanie, promowanie koncertów, spektakli i przedstawień; * dofinansowanie i współorganizowanie bibliotek dziecięcych; * działania skierowane na pogłębianie znajomości zasad wyznania ewangelickoaugsburskiego i innych wyznań ewangelickich, uczestnictwa w nabożeństwach w tym także poprzez propagowanie oraz innych uroczystościach religijnych;

3 Fundacja "EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE" Sprawozdanie Finansowe za 2013 r * fundowanie nagród w konkursach, stypendiów społecznych dla dzieci znajdujących się w złej sytuacji materialnej oraz stypendiów naukowych dla dzieci uzdolnionych; * współpraca oraz powoływanie fundacji, spółek, organizacji, których działalność statutowa jest zbliżona do celów działania Fundacji Fundacja prowadzi jedynie działalność statutową. 2. Czas trwania działalnościjednostki Fundacja uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 05 września 2008 roku, natomiast rozpoczęła działalność zgodnie ze zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP2 w dniu 08 grudnia 2008 roku. Zgodnie ze statutem czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym Sprawozdanie Finansowe obejmuje okres od Ol stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku. Zostało ono sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności jednostki w przyszłości. 4. Zasady (polityki) rachunkowości,w tym metody wyceny aktywów i pasywów(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowegooraz sposobusporządzenia sprawozdania finansowegow zakresie,w jakim ustawa pozostawiajednostce prawo wyboru. W Fundacji "EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE" przestrzegane są nadrzędne zasady rachunkowości w oparciu o Ustawę o rachunkowości oraz z uwzględnieniem Założeń Koncepcyjnych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej. Rokiem obrotowym dla Fundacji jest rok kalendarzowy, a okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Księgi rachunkowe prowadzi się, a Sprawozdania Finansowe sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenach nabycia. W bilansie wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości księgowej netto, to jest w wartości początkowej pomniejszonej o umorzenie, w tym odpisy aktualizujące wartość. Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są w cenie nabycia. Środki trwałe wycofane z użycia, przeznaczone do likwidacji lub które z innych przyczyn trwale utraciły przydatność gospodarczą wycenia się w wartości księgowej netto (wartości godziwej), jeżeli jest ona niższa. W bilansie środki trwałe wykazuje się w wartości księgowej netto, to jest w wartości? U~ I

4 Fundacja "EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE" Sprawozdanie Finansowe za 2013r początkowej pomniejszonej o umorzenie, w tym odpisy aktualizujące wartość. Zapasy materiałów wyceniane są według rzeczywistych cen nabycia lub rzeczywistych kosztów wytworzenia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto. Zastosowanie ma metoda FIFO rozchodu zapasów towarów. Fundacja nie posiada żadnych zapasów materiałów. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych oraz środki pieniężne w drodze wycenia się w wartości nominalnej. Zobowiązania i należności wykazane są w kwotach wymagalnych. Należności i zobowiązania zalicza się do długoterminowych, jeżeli okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż jeden rok. Fundusze własne stanowią Fundusz statutowy oraz Fundusz Na dzień 31 grudnia nie utworzono Funduszu z aktualizacji wyceny. z aktualizacji wyceny. Na dzień bilansowy ujmuje się aktywa wyrażone w walutach obcych po kursie kupna banku, z którego usług korzysta Spółka, nie wyższym jednak od kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2013 roku. Różnice kursowe powstałe przy zapłacie oraz na dzień bilansowy odnosi się do kosztów i przychodów finansowych. W 2013 roku Fundacja nie dokonała zmian zasadrachunkowości. SporzqdzajqcySprawozdanie Warszawa,dnia 31 marca 2014 roku

5 Fundacja Ewangelickie Towarzystwo ul. Jana Rosoła Warszawa NIP: Kancelaria Doradcy Podatkowego PROFIN Agata Chrzanowska NIP: Oświatowe "ETO" RW Dla stowarzyszeń Okres obrachunkowy: 2013, Uwzględniać bufor: Tak Typ obrotów: Księgowy, Za okres: (wszystko) A A.I A.II B C D D.I D.II D.III D.IV D.V D.VI E F G H I J J.I J.II ck L M Numer Opis Przychody z działalności statutowej Składki brutto określone statutem + Inne przychody określone statutem Koszty realizacji zadań statutowych Wynik finansowy na działalności statutowej B) Koszty ogólnoadministracyjne +Zużycie materiałów i energii +Usługi +Podatki obce i opiaty +Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia +Amortyzacja +Pozostałe koszty (wielkość dodatnia lub ujem Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G) Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik finansowy brutto na całokształci e działalności (wielkość dodatnia lub ujem Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.IJ.II) +Zyski Straty Zysk (strata) nadzwyczajne nadzwyczajne brutto (I+J) Różnica zwiększająca koszty roku nastepnego (wieli Różnica zwiększająca przychody roku następnego (\ Początek okresu Koniec okresu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 456,12 76, , , , , , ,72 : ,40 Data wydruku: Operator: Księga ==== KONIEC WYDRUKU ====

6 ~~jt Fundacja Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe "ETO" ul. Jana Rosoła Warszawa NIP: Kancelaria Doradcy Podatkowego PROFIN Agata Chrzanowska NIP: Bilans Okres obrachunkowy: 2013, Uwzględniać bufor: Tak Typ obrotów: Księgowy, Za okres: (wszystko) A AJ A.I.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 AJI A.II.1 A.II.La A.II.Lb A.II.Lc A.II.Ld A.II.Le A.11.2 A.n.s A. III A.III.l A.III.2 A.1V A.1V.l AJV.2 A.1V.3 AJV.3.a Numer AJV.3.a.i AJV.3.a.ii A.1V.3.a.iii A.1V.3.a.iv :A.1V.3.b, 'A.1V.3.b.i AJV.3.b.ii A.1V.3.b.iii A.1V.3.b.iv A.1VA A.V A.V.l A.V.2 B B.1 B.I.1 B.1.2 B.1.3 B.1.4 B.1.5 B.II B.II.l B.1I.1.a B.11.La.i B.11.La.ii Aktywa +Aktywa trwałe Opis +Wartości niematerialne i prawne +Koszty zakończonych prac rozwojowych +Wartość firmy +Inne wartości i niematerialne i prawne +Zaliczki na wartości niematerialne i prawne +Rzeczowe aktywa trwałe +Środki trwałe +grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) +budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej +urządzenia techniczne i maszyny +środki transportu środki trwałe +Środki trwałe w budowie +Zaliczki na środki trwałe w budowie +Należności +Od jednostek +Od pozostałych długoterminowe powiązanych jednostek + Inwestycje długoterminowe +Nieruchomości +Wartości niematerialne i prawne +Długoterminowe aktywa finansowe +w jednostach powiązanych +udzlały +udzielone lub akcje papiery wartościowe pożyczki długoterminowe aktywa finansowe +w pozostałych jednostkach +udziały +udzielone lub akcje papiery wartościowe pożyczki długoterminowe aktywa finansowe +Inne inwestycje długoterminowe +Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe +Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego +Inne rozliczenia międzyokresowe +Aktywa +Zapasy +Materiały obrotowe +Półprodukty i produkty w toku +Produkty +Towary +Zaliczki +Należności gotowe na dostawy krótkoterminowe +Naleleżności od jednostek powiązanych +Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: +do +powyżej 12 miesięcy 12 miesięcy l Początek okresu 37045, , , , , Koniec okresu 52147, , , ,

7 Fundacja Eto Bilans strona: 2 Numer B.II.1.b B.II.2 BJI.2.a B.II.2.a.i B.II.2.a.ii B.II.2.b B.II.2.c B.II.2.d B.III B.III.1 B.III.1.a B.III.1.a.i B.III.1.a.ii B.III.l.a.iii B.III.1.a.iv B.III.1.b B.III.1.b.i B.III.1.b.ii B.III.1.b.iii B.III.1.b.iv BJI1.1.c B.II1.1.c.i B.III.1.c.ii B.III.1.c.iii B.III.2 BJV A AJ AJI A.III AJV A.V A.VI A.VII A.VIII AJX B BJ B.l.l 'B.1.2 B.1.2.a B.1.2.b B.1.3 B.1.3.a B.1.3.b B.II B.II.1 BJ1.2 B.II.2.a B.II.2.b B.II.2.c B.II.2.d B.III Opis +Należności od pozostałych jednostek +Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: +do +powyżej 12 miesięcy 12 miesięcy +z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych +dochodzone na drodze sądowej + Inwestycje krótkoterminowe +Krótkoterminowe aktywa finansowe +w jednostkach powiązanych +udziały lub akcje papiery wartościowe +udzielone pożyczki krótkoterminowe aktywa finansowe +w pozostałych jednostkach +udziały lub akcje papiery wartościowe +udzielone pożyczki krótkoterminowe aktywa finansowe +środki pieniężne i inne aktywa pieniężne +środki pieniężne w kasie i na rachunkach środki pieniężne aktywa pieniężne + Inne inwestycje krótkoterminowe +Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Pasywa +Kapitał (fundusz) własny +Kapitał (fundusz) podstawowy +Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujema) +Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) +Kapitał (fundusz) zapasowy +Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny +Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe +Zysk jstrata +ZyskjStrata z lat ubiegłych netto +Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość +Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania +Rezerwy na zobowiązania +Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego +Rezerwa na świadczenia emerytalne i pododobne +długoterminowa +krótkoterminowa +Pozostałe rezerwy +długoterminowe +krótkoterminowe + Zobowiązania długoterminowe +Wobec jednostek powiązanych +Wobec pozostałych jednostek +kredyty i pożyczki +Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych zobowiązania finansowe +Zobowiązania krótkoterminowe Początek okresu , , , , , , , , , , , , , ,00 Koniec okresu 7505, , , , , , , , , , , , , ,00 421~:~1 ł

8 Fundacja Eta Bilans strona: 3 Numer B.III.1 B.III.l.a B.III.l.a.i B.III.l.a.ii B.III.l.b B.III.2 B.III.2.a B.Il1.2.b B.III.2.c B.III.2.d B.III.2.d.i B.III.2.d.ii B.III.2.e B.Il1.2.f B.Il1.2.g B.III.2.h B.Il1.2.i B.IlI.3 B.IV B.IV.1 B.IV.2 B.IV.2.a B.IV.2.b Opis +Wobec jednostek powiązanych +z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności +do 12 miesięcy +powyżej 12 miesięcy +Wobec pozostałychjednostek +kredyty i pożyczki +Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych zobowiązaniafinansowe +Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: +do 12 miesięcy +powyżej 12 miesięcy +zaliczki otrzymane na dostawy +zobowiązania wekslowe +z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń +Z tytułu wynagrodzeń +Fundusze specjalne +Rozliczenia międzyokresowe +Ujemna wartoteść firmy +Inne rozliczeniamiędzyokresowe +długoterminowe +krótkoterminowe Początek okresu Koniec okresu , , , , ,52 887, ,12 887, , , ,88 618, ,52 Data wydruku: Operator: Księga ==== KONIEC WYDRUKU ==== Agnie!o

9 Fundacja "EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE" Sprawozdanie Finansowe za 2013 r INFORMACJA DODATKOWA l) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Środki trwałe Prawo Budynki Urządzeni wieczysteg Środki Pozostałe Nakłady Grunty i a o transport środki inwestycyjn Razem własne budowi techniczne użytkowani u trwałe e e, maszyny a gruntów ~artość brutto na początek okresu ,00 Zwiększenia, w ym: nabycie Zmniejszenia ,00 Wartość brutto na koniec okresu Umorzenie na początek okresu Umorzenia bieżące: większenia ,00 Zmniejszenia f Umorzenie na koniec okresu ,00 ~artość księgowa netto Stopień zużycia od ~artości początkowej (%) I Wartości niematerialne i prawne Koszty prac Wartość rozwojowych firmy Koncesje, patenty, licencje Oprogramowanie komputerów Inne znaki towarowe Razem ~artość brutto na początek okresu Zwiększenia, w tym: nabycie Zmniejszenia inne twartość brutto na koniec okresu Umorzenia na początek okresu Umorzenia bieżące zwiększenia Umorzenia zmniejszenia inne Razem umorzenia na koniec okresu ~artość księgowa netto na koniec okresu 4 ~

10 Fundacja "EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE" Sprawozdanie Finansowe za 2013 r 2) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście Grunty w użytkowaniu wieczystym nie występują. 3) Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawieumów najmu, dzierżawy i leasingu Fundacja "EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE" w 2013 roku użytkowała lokal oznaczony numerem 10 przy ul. Jana Rosoła w Warszawie na podstawie urnowy najmu z dnia roku. Zgodnie z umową miesięczny czynsz najmu uzależniony jest od roku, w którym wynajmowana jest powierzchnia i powiększony o stosowny podatek VAT. W okresie objętym sprawozdaniem czynsz najmu kształtował się następująco: od dnia 1 grudnia 2012 roku do dnia 31 sierpnia 2013 roku wynosił 1 zł za m 2 od dnia 1 września 2013 roku do dnia 31 sierpnia 2014 roku wynosi 10,60 zł za m 2 4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli Fundacja nie posiadawłasnych budynków ani budowli. 1. Struktura zrealizowanych przychodów według ich źródeł, w tym wymaganych statutem:. Przychody razem. z tego: Wyszczególnienie : l. Przychody z działalności statutowej dotacje przychody z tytułu prowadzenia przedszkola darowizny 2. Pozostałe przychody 3. Przychody finansowe 4. Zyski nadzwyczajne przychody ze sprzedażykartek Przychody za rok , , , , ,63

11 Fundacja "EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE" Sprawozdanie Finansowe za 2013 r 2. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych Wyszczególnienie Koszty razem z tego: l. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych Współorganizacja zimowiska rodzinnego Organizacja konkursu plastycznego "Kartka świąteczna" 2. Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne Amortyzacja Pozostałekoszty reklama 3. Pozostałekoszty operacyjne działalności statutowej 4. Koszty finansowe działalności statutowej 5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej Koszty za rok , ,92 419, , , , , , , , ,00 3. Propozycja sposobupodziału zysku netto/pokrycia straty netto W roku 2013 Fundacja poniosła stratębilansową w wysokości ,40PLN. Według propozycji Zarządu na dzień sporządzeniasprawozdania stratata zostanie pokryta przez Fundację z zysków lat przyszłych.

12 Fundacja "EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE" Sprawozdanie Finansowe za 2013r 4. Struktura Funduszu statutowegoz dnia założenia Fundacji Stan na 31 grudnia 2013 roku Wyszczególnienieźródeł pochodzenia tworzenia funduszu statutowego Kwota Wartość funduszu statutowegorazem: w tym: 1. Agnieszka Bednarkiewicz Sowińska Igor Chalupec Dane o źródłach zwiększeniai sposobiewykorzystania funduszu statutowegow W ciągu roku nie wystąpiły zmiany w Funduszu statutowym Fundacji. Nadwyżka kosztów nad przychodami (starta)wyniosła w 2013 roku ,40PLN. 6. Stan rezerw według celu ich utworzenia: Fundacja nie utworzyła rezerw. 7. Odpisy aktualizujących wartość należności Nie dokonano odpisów aktualizujących stan należności. 8. Struktura wiekowa należnościkrótkoterminowych 2. Należności od pozostałych jednostek w tym: a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy ' nieprzeterminowane do 1 miesiąca powyżej 1 mea do 3 mcy powyżej 3 mcy do 6 mcy powyżej 6 mcy powyżej 1 roku. b) z tyt. podatków, ubezp. społ., zdrowo oraz innych świadczeń I. c) inne Zobowiązania długoterminowewedł g okresu spłaty 7

13 Fundacja "EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE" Sprawozdanie Finansowe za 2013 r W dniu Fundacja podpisała umowę kredytu inwestycyjnego na kwotę PLN. Kredyt do chwili sporządzeniasprawozdania nie został uruchomiony. Ponadto Fundacja zaciągnęła pożyczki od jednego z Fundatorów. Kwota zobowiązań długoterminowych wobec jednostek powiązanych w wysokości ,00 PLN stanowi zobowiązanie wynikające z pożyczek udzielonych przez jednego z Fundatorów wraz z zarachowanymi a nie wypłaconymi na dzień bilansowy odsetkami. Kwota pożyczek wynosi PLN natomiast kwota zarachowanych odsetek wynosi ,00 PLN. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek w wysokości ,00 PLN stanowią kaucje zwrotne wpłacone przez rodziców z tytułu przyjęcia dzieci do przedszkola. 10. Rozliczenia międzyokresoweczynnei bierne Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe Razem Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,0 0,0 0,0 prawo ochronne za znak towarowy ubezpieczenia majątkowe i osobowe 647,8 5025,1 Razem Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym: 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów a) długoterminowe b) krótkoterminowe Razem l1.wykaz zobowiązań działalnościstatutowej zabezpieczonychna majątku Fundacji Zobowiązania zabezpieczonena majątku Fundacji nie wystąpiły.

14 Fundacja "EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE" Sprawozdanie Finansowe za 2013r 12. Wykaz zobowiązań warunkowych ~w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, związanych z działalnościąstatutową W związku z zawartą dn umową kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na inwestycyjnym polegającym na remoncie i adaptacji lokalu na potrzeby związane z otwarciem placówki: przedszkolną i szkoły podstawowej, w celu zabezpieczenia w/w. Umowy został wystawiony weksel in blanco. 13. Struktura wiekowa zobowiązań powyżej I powyżej 3 Powyżej I Nic do I powyżej 6 Razem na koniec roku mies. do 3 mies. do 6 przeterminowane miesiąca mies. do 12 roku obrotowego mies. mies. mies 1. Wobec jednostek powiązanych ,89 ~ ,89 a) z tytułu dostaw i usług, w ym: f do 12 miesięcy , ,89 I powyżej 12 miesięcy b) pozostałe 2. Wobec pozostałych, jednostek , ,52 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart. c) inne zobowiązania inansowe d) z tytułu dostaw i usług I i I I do 12 miesięcy , ,12 f powyżej 12 miesięcy I e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł,! ubezp. społ , ,88 h) z tytułu wynagrodzeń 3.388, ,52 i) inne Razem , , Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto : Sprzedaż krajowa Darowizny Sprzedaż kartek świątecznych Przychody z tytułu prowadzenia przedszkola Przychody finansowe , , ,50 76,63

15 Fundacja "EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE" Sprawozdanie Finansowe za 2013 r 15.WysokoŚćoraz przyczyny odpisów aktualizujących środki trwałe Nie dokonano odpisów aktualizujących stan środków trwałych. Ló.Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Fundacja nie posiada zapasów. 17. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowymod wyniku finansowego(zysku, straty) brutto i I ZYSK / STRATA BRUTTO Koszty nie stanowiącekosztówuzyskania przychodów zużycie materiałów usługi obce świadczenia ZUS z tyt. umów cywilnoprawnych opłacone w 2014 roku koszty wynagrodzeń z tyt. umów cywilnoprawnych wypłacone w 2014 roku koszty reprezentacji pozostałe koszty rodzajowe pozostałe koszty finansowe! pozostałe koszty operacyjne odsetki Koszty podatkowe nie zaliczane do księgowych wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych wypłacone w 2013r., stanowiącerachunkowe koszty roku 2012 Przychody podatkowe nie zaliczane do księgowych Dochód/ Strata Odliczenia od dochodu przeznaczeniezysku na działalność statutową Podstawa opodatkowania Podstawa opodatkowania po zaokrągleniu Podatek dochodowybieżący(19%).podatek stanowiącyzobowiązanie,wykazany w rachunku zysku i strat ( po zaokrągleniu) , ,13 367, , , , ,27 Podatek zapłacony Niedopłata 18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby W roku 2013 Fundacja nie poniosła kosztów na środki trwałe w budowie. 19. Poniesionew ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na

16 Fundacja "EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE" Sprawozdanie Finansowe za 2013 r niefinansoweaktywa trwałe Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w bieżącym roku nie wystąpiły. W przyszłym roku Fundacja nie planuje poniesienia nakładów na niefinansowe aktywa. 20. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Zyski i straty losowe w 2013 roku nie wystąpiły. 21. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym Przeciętnezatrudnienie w okresie działalności Fundacji od 6 osób do r. Stan zatrudnienia na r. 17 osób 22. Wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Roczne wynagrodzenie brutto zarządu wyniosło ,58 zł. Wymieniona kwota wynagrodzenia dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę członka zarządu na stanowisku: Dyrektora ds. Organizacji Przedszkola i Szkoły. Wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji przez Zarząd oraz Radę Fundacji w 2013 roku nie były wypłacane. 23. Udzielone pożyczki i świadczeniaudzieloneczłonkom Zarządu Nie wystąpiły. 24. Znaczące zdarzenia dotyczącelat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego Nie wystąpiły. 25. Znaczące zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionew sprawozdaniu finansowym Nie wystąpiły. 26. Zmiany zasad rachunkowościoraz metod wyceny W 2013 roku nie dokonano zmian metod wyceny ani polityki rachunkowości. 27. Wspólne przedsięwzięciaz podmiotami powiązanymi W dniu roku została zawarta pomiędzy Fundacją, a spółką Solum Verbum Sp. z 0.0. Umowa podnajmu nieruchomości na cele prowadzenia przedszkola i szkoły

17 Fundacja "EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE" Sprawozdanie Finansowe za 2013 r podstawowej. Umowa została zawarta na czas oznaczony do dnia 28 listopada 2042 roku. 28. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi. W roku objętym sprawozdaniem wystąpiły transakcje z firmą Solum Verbum Sp. z 0.0. w zakresie podnajmu powierzchni biurowej, wynajmu samochodu oraz z tytułu prac adaptacyjnych przeprowadzanych w wynajmowanej nieruchomości kwota brutto wszystkich transakcji to ,85 PLN. 29. Fundacja nie posiada podmiotów zależnych 30. Nie istnieje niepewnośćkontynuowania działalności Fundacja będzie kontynuowała działalność w roku 2014 na podobnym poziomie. Fundacja od września 2014 roku planuje utworzyć szkołę podstawową. 31. Rezerwy z tytułu odroczonegopodatku dochodowego W związku z tym, iż Fundacja nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania Sprawozdań Finansowych, jednostka nie ustala aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o ile te aktywa i rezerwy nie są istotne do prezentacji rzetelnego obrazujednostki w Sprawozdaniu Finansowym. 32. Umowy nieuwzględnione w bilansie W roku objętym Sprawozdaniem Finansowym Fundacja me było stroną istotnych umów, nie uwzględnionych w bilansie. Miejsce i data sporządzenia Warszawa,dnia 31 marca 2014 roku FUNDACJ~TWO OSW!:.T'.c:: C"JANGEl\CKIE TOWA~02.7B6 Wars7.. u\.jana Ros~a Reg on NIP 5213~~~~ Sporządzający Sprawozdanie Zar]4d ~~ I.a ednarklewlczsowlilska AgOlesz.

Fundacja EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE

Fundacja EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE Fundacja EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 Ul. Okopowa 56/1 01-042 Warszawa NIP 521-35-08-386 REGON 141567476 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba,

Bardziej szczegółowo

Fundacja EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE

Fundacja EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE Fundacja EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 29 Ul. Okopowa 56/1 1-42 Warszawa NIP 521-35-8-386 REGON 141567476 Fundacja EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE Sprawozdanie Finansowe

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

A Aktywa trwałe ,27

A Aktywa trwałe ,27 Nazwa Jednostki: Szpital Uniwersytecki w Krakowie Ulica: Kopernika 36 Kraków KOD WYSZCZEGÓLNIENIE 31.03.2015 r. 1 2 4 A Aktywa trwałe 321 931 082,27 A.I. Wartości niematerialne i prawne 181 194,31 A.I.1

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 1. Fundacja IN POSTERUM z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 7 we Wrocławiu zarejestrowana jest w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 01 r Nazwa: Fundacja Instytut Architektury Siedziba: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 5B/6 Zarząd Fundacji Instytut Architektury przedstawia

Bardziej szczegółowo

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny) Wyszczególnienie za okres do 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Kwoty za rok: w zł i gr. 2005 2006 A. Przychody działalności statutowej 4.139.024,13 4.725.366,16

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja Dziecięce Marzenia Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 31-429 KRAKÓW UL. ŁUKASIEWICZA 1 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY POD NUMEREM 0000317005 NIP 6792992597, REGON 120806658 Od 2009 Fundacja posiada

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.12.2011 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny)

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny) BILANS... REGON: 6114648 (nazwa jednostki) na dzień 31.1.010 r (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naszym Dzieciom Sprawozdanie finansowe 2009 r. Ul. Ciołka 16, 01-443 Warszawa WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Fundacja Naszym Dzieciom Sprawozdanie finansowe 2009 r. Ul. Ciołka 16, 01-443 Warszawa WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa, siedziba i dane o jednostce Fundacja Naszym Dzieciom 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 16 NIP: 527-10-97-913 REGON: 010143022 KRS: 0000218408 2. Czas

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83 BILANS ZA 2011r. AKTYWA stan na stan na 31.12.2011 stan na stan na 01.01.2011 01.01.2011 31.12.2011 A. Aktywa trwałe (art..3 ust 1 pkt 13) 01 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 75 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 rok

Informacja dodatkowa za 2009 rok Informacja dodatkowa za 2009 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: Jaworzno na dzień r. (numer statystyczny)

BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: Jaworzno na dzień r. (numer statystyczny) Klub Inteligencji Katolickiej BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: 7018380 43-600 Jaworzno na dzień 31.1.011 r. (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie Wychowanków AGH im.st.staszica Informacja dodatkowa za 01 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W PIASECZNIE ZA 2011 rok.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W PIASECZNIE ZA 2011 rok. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W PIASECZNIE ZA 2011 rok. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 05-500 Piaseczno ul.fabryczna

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014r. 510252942

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014r. 510252942 BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.014r. 510594 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43 AKTYWA Stan na Stan na Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 01.01.2011 31.12.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A.Aktywa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Fundacja Akademia Profil Marynin ul. Siedliskowa 44 05-825 Grodzisk Maz. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014r. 31.12.2014r.

Fundacja Akademia Profil Marynin ul. Siedliskowa 44 05-825 Grodzisk Maz. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014r. 31.12.2014r. Fundacja Akademia Profil Marynin ul. Siedliskowa 44 05-825 Grodzisk Maz. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014r. 31.12.2014r. 1 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Stosownie do art. 52 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo