WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO"

Transkrypt

1

2 Fundacja "EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE" Sprawozdanie Finansowe za 2013r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO l. Nazwa siedziba, podstawowy przedmiot działalności Fundacji oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr Fundacja "EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE" z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02786, ul. Jana Rosoła 10 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS ul. Rosoła 10 w Warszawie W 2013 roku Fundacja zmieniła adres na Cele i działania Fundacji: * prowadzenie działalności edukacyjnej; * propagowanie tradycji narodowych i patriotycznych oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej; * upowszechnianie wiedzy o protestantyzmie i wartościach ewangelickich; * budowa, organizacja i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów; * organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów, programów wymiany oraz zajęć edukacyjnych, językowych, zajęć sportowych i terenowych; * organizowanie i współfinansowanie wyjazdów wakacyjnych, kolonii, zielonych szkół oraz wycieczek dla dzieci; * działania na rzecz społeczeństwalokalnego i pobudzania aktywności społecznej, tj. organizowanie i przyłączanie się do akcji charytatywnych, kwestowania, zbiórek na cele ogólnospołeczne; * prowadzenie, wspieranie oraz współfinansowanie działalności wydawniczej oraz działalności internetowej; * rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych oraz innych, związanych z promocją oraz wspieraniem celów statutowych Fundacji; * organizowanie, dofinansowanie, promowanie koncertów, spektakli i przedstawień; * dofinansowanie i współorganizowanie bibliotek dziecięcych; * działania skierowane na pogłębianie znajomości zasad wyznania ewangelickoaugsburskiego i innych wyznań ewangelickich, uczestnictwa w nabożeństwach w tym także poprzez propagowanie oraz innych uroczystościach religijnych;

3 Fundacja "EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE" Sprawozdanie Finansowe za 2013 r * fundowanie nagród w konkursach, stypendiów społecznych dla dzieci znajdujących się w złej sytuacji materialnej oraz stypendiów naukowych dla dzieci uzdolnionych; * współpraca oraz powoływanie fundacji, spółek, organizacji, których działalność statutowa jest zbliżona do celów działania Fundacji Fundacja prowadzi jedynie działalność statutową. 2. Czas trwania działalnościjednostki Fundacja uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 05 września 2008 roku, natomiast rozpoczęła działalność zgodnie ze zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP2 w dniu 08 grudnia 2008 roku. Zgodnie ze statutem czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym Sprawozdanie Finansowe obejmuje okres od Ol stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku. Zostało ono sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności jednostki w przyszłości. 4. Zasady (polityki) rachunkowości,w tym metody wyceny aktywów i pasywów(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowegooraz sposobusporządzenia sprawozdania finansowegow zakresie,w jakim ustawa pozostawiajednostce prawo wyboru. W Fundacji "EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE" przestrzegane są nadrzędne zasady rachunkowości w oparciu o Ustawę o rachunkowości oraz z uwzględnieniem Założeń Koncepcyjnych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej. Rokiem obrotowym dla Fundacji jest rok kalendarzowy, a okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Księgi rachunkowe prowadzi się, a Sprawozdania Finansowe sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenach nabycia. W bilansie wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości księgowej netto, to jest w wartości początkowej pomniejszonej o umorzenie, w tym odpisy aktualizujące wartość. Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są w cenie nabycia. Środki trwałe wycofane z użycia, przeznaczone do likwidacji lub które z innych przyczyn trwale utraciły przydatność gospodarczą wycenia się w wartości księgowej netto (wartości godziwej), jeżeli jest ona niższa. W bilansie środki trwałe wykazuje się w wartości księgowej netto, to jest w wartości? U~ I

4 Fundacja "EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE" Sprawozdanie Finansowe za 2013r początkowej pomniejszonej o umorzenie, w tym odpisy aktualizujące wartość. Zapasy materiałów wyceniane są według rzeczywistych cen nabycia lub rzeczywistych kosztów wytworzenia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto. Zastosowanie ma metoda FIFO rozchodu zapasów towarów. Fundacja nie posiada żadnych zapasów materiałów. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych oraz środki pieniężne w drodze wycenia się w wartości nominalnej. Zobowiązania i należności wykazane są w kwotach wymagalnych. Należności i zobowiązania zalicza się do długoterminowych, jeżeli okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż jeden rok. Fundusze własne stanowią Fundusz statutowy oraz Fundusz Na dzień 31 grudnia nie utworzono Funduszu z aktualizacji wyceny. z aktualizacji wyceny. Na dzień bilansowy ujmuje się aktywa wyrażone w walutach obcych po kursie kupna banku, z którego usług korzysta Spółka, nie wyższym jednak od kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2013 roku. Różnice kursowe powstałe przy zapłacie oraz na dzień bilansowy odnosi się do kosztów i przychodów finansowych. W 2013 roku Fundacja nie dokonała zmian zasadrachunkowości. SporzqdzajqcySprawozdanie Warszawa,dnia 31 marca 2014 roku

5 Fundacja Ewangelickie Towarzystwo ul. Jana Rosoła Warszawa NIP: Kancelaria Doradcy Podatkowego PROFIN Agata Chrzanowska NIP: Oświatowe "ETO" RW Dla stowarzyszeń Okres obrachunkowy: 2013, Uwzględniać bufor: Tak Typ obrotów: Księgowy, Za okres: (wszystko) A A.I A.II B C D D.I D.II D.III D.IV D.V D.VI E F G H I J J.I J.II ck L M Numer Opis Przychody z działalności statutowej Składki brutto określone statutem + Inne przychody określone statutem Koszty realizacji zadań statutowych Wynik finansowy na działalności statutowej B) Koszty ogólnoadministracyjne +Zużycie materiałów i energii +Usługi +Podatki obce i opiaty +Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia +Amortyzacja +Pozostałe koszty (wielkość dodatnia lub ujem Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G) Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik finansowy brutto na całokształci e działalności (wielkość dodatnia lub ujem Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.IJ.II) +Zyski Straty Zysk (strata) nadzwyczajne nadzwyczajne brutto (I+J) Różnica zwiększająca koszty roku nastepnego (wieli Różnica zwiększająca przychody roku następnego (\ Początek okresu Koniec okresu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 456,12 76, , , , , , ,72 : ,40 Data wydruku: Operator: Księga ==== KONIEC WYDRUKU ====

6 ~~jt Fundacja Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe "ETO" ul. Jana Rosoła Warszawa NIP: Kancelaria Doradcy Podatkowego PROFIN Agata Chrzanowska NIP: Bilans Okres obrachunkowy: 2013, Uwzględniać bufor: Tak Typ obrotów: Księgowy, Za okres: (wszystko) A AJ A.I.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 AJI A.II.1 A.II.La A.II.Lb A.II.Lc A.II.Ld A.II.Le A.11.2 A.n.s A. III A.III.l A.III.2 A.1V A.1V.l AJV.2 A.1V.3 AJV.3.a Numer AJV.3.a.i AJV.3.a.ii A.1V.3.a.iii A.1V.3.a.iv :A.1V.3.b, 'A.1V.3.b.i AJV.3.b.ii A.1V.3.b.iii A.1V.3.b.iv A.1VA A.V A.V.l A.V.2 B B.1 B.I.1 B.1.2 B.1.3 B.1.4 B.1.5 B.II B.II.l B.1I.1.a B.11.La.i B.11.La.ii Aktywa +Aktywa trwałe Opis +Wartości niematerialne i prawne +Koszty zakończonych prac rozwojowych +Wartość firmy +Inne wartości i niematerialne i prawne +Zaliczki na wartości niematerialne i prawne +Rzeczowe aktywa trwałe +Środki trwałe +grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) +budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej +urządzenia techniczne i maszyny +środki transportu środki trwałe +Środki trwałe w budowie +Zaliczki na środki trwałe w budowie +Należności +Od jednostek +Od pozostałych długoterminowe powiązanych jednostek + Inwestycje długoterminowe +Nieruchomości +Wartości niematerialne i prawne +Długoterminowe aktywa finansowe +w jednostach powiązanych +udzlały +udzielone lub akcje papiery wartościowe pożyczki długoterminowe aktywa finansowe +w pozostałych jednostkach +udziały +udzielone lub akcje papiery wartościowe pożyczki długoterminowe aktywa finansowe +Inne inwestycje długoterminowe +Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe +Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego +Inne rozliczenia międzyokresowe +Aktywa +Zapasy +Materiały obrotowe +Półprodukty i produkty w toku +Produkty +Towary +Zaliczki +Należności gotowe na dostawy krótkoterminowe +Naleleżności od jednostek powiązanych +Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: +do +powyżej 12 miesięcy 12 miesięcy l Początek okresu 37045, , , , , Koniec okresu 52147, , , ,

7 Fundacja Eto Bilans strona: 2 Numer B.II.1.b B.II.2 BJI.2.a B.II.2.a.i B.II.2.a.ii B.II.2.b B.II.2.c B.II.2.d B.III B.III.1 B.III.1.a B.III.1.a.i B.III.1.a.ii B.III.l.a.iii B.III.1.a.iv B.III.1.b B.III.1.b.i B.III.1.b.ii B.III.1.b.iii B.III.1.b.iv BJI1.1.c B.II1.1.c.i B.III.1.c.ii B.III.1.c.iii B.III.2 BJV A AJ AJI A.III AJV A.V A.VI A.VII A.VIII AJX B BJ B.l.l 'B.1.2 B.1.2.a B.1.2.b B.1.3 B.1.3.a B.1.3.b B.II B.II.1 BJ1.2 B.II.2.a B.II.2.b B.II.2.c B.II.2.d B.III Opis +Należności od pozostałych jednostek +Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: +do +powyżej 12 miesięcy 12 miesięcy +z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych +dochodzone na drodze sądowej + Inwestycje krótkoterminowe +Krótkoterminowe aktywa finansowe +w jednostkach powiązanych +udziały lub akcje papiery wartościowe +udzielone pożyczki krótkoterminowe aktywa finansowe +w pozostałych jednostkach +udziały lub akcje papiery wartościowe +udzielone pożyczki krótkoterminowe aktywa finansowe +środki pieniężne i inne aktywa pieniężne +środki pieniężne w kasie i na rachunkach środki pieniężne aktywa pieniężne + Inne inwestycje krótkoterminowe +Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Pasywa +Kapitał (fundusz) własny +Kapitał (fundusz) podstawowy +Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujema) +Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) +Kapitał (fundusz) zapasowy +Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny +Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe +Zysk jstrata +ZyskjStrata z lat ubiegłych netto +Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość +Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania +Rezerwy na zobowiązania +Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego +Rezerwa na świadczenia emerytalne i pododobne +długoterminowa +krótkoterminowa +Pozostałe rezerwy +długoterminowe +krótkoterminowe + Zobowiązania długoterminowe +Wobec jednostek powiązanych +Wobec pozostałych jednostek +kredyty i pożyczki +Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych zobowiązania finansowe +Zobowiązania krótkoterminowe Początek okresu , , , , , , , , , , , , , ,00 Koniec okresu 7505, , , , , , , , , , , , , ,00 421~:~1 ł

8 Fundacja Eta Bilans strona: 3 Numer B.III.1 B.III.l.a B.III.l.a.i B.III.l.a.ii B.III.l.b B.III.2 B.III.2.a B.Il1.2.b B.III.2.c B.III.2.d B.III.2.d.i B.III.2.d.ii B.III.2.e B.Il1.2.f B.Il1.2.g B.III.2.h B.Il1.2.i B.IlI.3 B.IV B.IV.1 B.IV.2 B.IV.2.a B.IV.2.b Opis +Wobec jednostek powiązanych +z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności +do 12 miesięcy +powyżej 12 miesięcy +Wobec pozostałychjednostek +kredyty i pożyczki +Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych zobowiązaniafinansowe +Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: +do 12 miesięcy +powyżej 12 miesięcy +zaliczki otrzymane na dostawy +zobowiązania wekslowe +z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń +Z tytułu wynagrodzeń +Fundusze specjalne +Rozliczenia międzyokresowe +Ujemna wartoteść firmy +Inne rozliczeniamiędzyokresowe +długoterminowe +krótkoterminowe Początek okresu Koniec okresu , , , , ,52 887, ,12 887, , , ,88 618, ,52 Data wydruku: Operator: Księga ==== KONIEC WYDRUKU ==== Agnie!o

9 Fundacja "EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE" Sprawozdanie Finansowe za 2013 r INFORMACJA DODATKOWA l) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Środki trwałe Prawo Budynki Urządzeni wieczysteg Środki Pozostałe Nakłady Grunty i a o transport środki inwestycyjn Razem własne budowi techniczne użytkowani u trwałe e e, maszyny a gruntów ~artość brutto na początek okresu ,00 Zwiększenia, w ym: nabycie Zmniejszenia ,00 Wartość brutto na koniec okresu Umorzenie na początek okresu Umorzenia bieżące: większenia ,00 Zmniejszenia f Umorzenie na koniec okresu ,00 ~artość księgowa netto Stopień zużycia od ~artości początkowej (%) I Wartości niematerialne i prawne Koszty prac Wartość rozwojowych firmy Koncesje, patenty, licencje Oprogramowanie komputerów Inne znaki towarowe Razem ~artość brutto na początek okresu Zwiększenia, w tym: nabycie Zmniejszenia inne twartość brutto na koniec okresu Umorzenia na początek okresu Umorzenia bieżące zwiększenia Umorzenia zmniejszenia inne Razem umorzenia na koniec okresu ~artość księgowa netto na koniec okresu 4 ~

10 Fundacja "EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE" Sprawozdanie Finansowe za 2013 r 2) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście Grunty w użytkowaniu wieczystym nie występują. 3) Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawieumów najmu, dzierżawy i leasingu Fundacja "EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE" w 2013 roku użytkowała lokal oznaczony numerem 10 przy ul. Jana Rosoła w Warszawie na podstawie urnowy najmu z dnia roku. Zgodnie z umową miesięczny czynsz najmu uzależniony jest od roku, w którym wynajmowana jest powierzchnia i powiększony o stosowny podatek VAT. W okresie objętym sprawozdaniem czynsz najmu kształtował się następująco: od dnia 1 grudnia 2012 roku do dnia 31 sierpnia 2013 roku wynosił 1 zł za m 2 od dnia 1 września 2013 roku do dnia 31 sierpnia 2014 roku wynosi 10,60 zł za m 2 4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli Fundacja nie posiadawłasnych budynków ani budowli. 1. Struktura zrealizowanych przychodów według ich źródeł, w tym wymaganych statutem:. Przychody razem. z tego: Wyszczególnienie : l. Przychody z działalności statutowej dotacje przychody z tytułu prowadzenia przedszkola darowizny 2. Pozostałe przychody 3. Przychody finansowe 4. Zyski nadzwyczajne przychody ze sprzedażykartek Przychody za rok , , , , ,63

11 Fundacja "EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE" Sprawozdanie Finansowe za 2013 r 2. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych Wyszczególnienie Koszty razem z tego: l. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych Współorganizacja zimowiska rodzinnego Organizacja konkursu plastycznego "Kartka świąteczna" 2. Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne Amortyzacja Pozostałekoszty reklama 3. Pozostałekoszty operacyjne działalności statutowej 4. Koszty finansowe działalności statutowej 5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej Koszty za rok , ,92 419, , , , , , , , ,00 3. Propozycja sposobupodziału zysku netto/pokrycia straty netto W roku 2013 Fundacja poniosła stratębilansową w wysokości ,40PLN. Według propozycji Zarządu na dzień sporządzeniasprawozdania stratata zostanie pokryta przez Fundację z zysków lat przyszłych.

12 Fundacja "EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE" Sprawozdanie Finansowe za 2013r 4. Struktura Funduszu statutowegoz dnia założenia Fundacji Stan na 31 grudnia 2013 roku Wyszczególnienieźródeł pochodzenia tworzenia funduszu statutowego Kwota Wartość funduszu statutowegorazem: w tym: 1. Agnieszka Bednarkiewicz Sowińska Igor Chalupec Dane o źródłach zwiększeniai sposobiewykorzystania funduszu statutowegow W ciągu roku nie wystąpiły zmiany w Funduszu statutowym Fundacji. Nadwyżka kosztów nad przychodami (starta)wyniosła w 2013 roku ,40PLN. 6. Stan rezerw według celu ich utworzenia: Fundacja nie utworzyła rezerw. 7. Odpisy aktualizujących wartość należności Nie dokonano odpisów aktualizujących stan należności. 8. Struktura wiekowa należnościkrótkoterminowych 2. Należności od pozostałych jednostek w tym: a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy ' nieprzeterminowane do 1 miesiąca powyżej 1 mea do 3 mcy powyżej 3 mcy do 6 mcy powyżej 6 mcy powyżej 1 roku. b) z tyt. podatków, ubezp. społ., zdrowo oraz innych świadczeń I. c) inne Zobowiązania długoterminowewedł g okresu spłaty 7

13 Fundacja "EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE" Sprawozdanie Finansowe za 2013 r W dniu Fundacja podpisała umowę kredytu inwestycyjnego na kwotę PLN. Kredyt do chwili sporządzeniasprawozdania nie został uruchomiony. Ponadto Fundacja zaciągnęła pożyczki od jednego z Fundatorów. Kwota zobowiązań długoterminowych wobec jednostek powiązanych w wysokości ,00 PLN stanowi zobowiązanie wynikające z pożyczek udzielonych przez jednego z Fundatorów wraz z zarachowanymi a nie wypłaconymi na dzień bilansowy odsetkami. Kwota pożyczek wynosi PLN natomiast kwota zarachowanych odsetek wynosi ,00 PLN. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek w wysokości ,00 PLN stanowią kaucje zwrotne wpłacone przez rodziców z tytułu przyjęcia dzieci do przedszkola. 10. Rozliczenia międzyokresoweczynnei bierne Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe Razem Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,0 0,0 0,0 prawo ochronne za znak towarowy ubezpieczenia majątkowe i osobowe 647,8 5025,1 Razem Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym: 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów a) długoterminowe b) krótkoterminowe Razem l1.wykaz zobowiązań działalnościstatutowej zabezpieczonychna majątku Fundacji Zobowiązania zabezpieczonena majątku Fundacji nie wystąpiły.

14 Fundacja "EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE" Sprawozdanie Finansowe za 2013r 12. Wykaz zobowiązań warunkowych ~w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, związanych z działalnościąstatutową W związku z zawartą dn umową kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na inwestycyjnym polegającym na remoncie i adaptacji lokalu na potrzeby związane z otwarciem placówki: przedszkolną i szkoły podstawowej, w celu zabezpieczenia w/w. Umowy został wystawiony weksel in blanco. 13. Struktura wiekowa zobowiązań powyżej I powyżej 3 Powyżej I Nic do I powyżej 6 Razem na koniec roku mies. do 3 mies. do 6 przeterminowane miesiąca mies. do 12 roku obrotowego mies. mies. mies 1. Wobec jednostek powiązanych ,89 ~ ,89 a) z tytułu dostaw i usług, w ym: f do 12 miesięcy , ,89 I powyżej 12 miesięcy b) pozostałe 2. Wobec pozostałych, jednostek , ,52 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart. c) inne zobowiązania inansowe d) z tytułu dostaw i usług I i I I do 12 miesięcy , ,12 f powyżej 12 miesięcy I e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł,! ubezp. społ , ,88 h) z tytułu wynagrodzeń 3.388, ,52 i) inne Razem , , Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto : Sprzedaż krajowa Darowizny Sprzedaż kartek świątecznych Przychody z tytułu prowadzenia przedszkola Przychody finansowe , , ,50 76,63

15 Fundacja "EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE" Sprawozdanie Finansowe za 2013 r 15.WysokoŚćoraz przyczyny odpisów aktualizujących środki trwałe Nie dokonano odpisów aktualizujących stan środków trwałych. Ló.Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Fundacja nie posiada zapasów. 17. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowymod wyniku finansowego(zysku, straty) brutto i I ZYSK / STRATA BRUTTO Koszty nie stanowiącekosztówuzyskania przychodów zużycie materiałów usługi obce świadczenia ZUS z tyt. umów cywilnoprawnych opłacone w 2014 roku koszty wynagrodzeń z tyt. umów cywilnoprawnych wypłacone w 2014 roku koszty reprezentacji pozostałe koszty rodzajowe pozostałe koszty finansowe! pozostałe koszty operacyjne odsetki Koszty podatkowe nie zaliczane do księgowych wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych wypłacone w 2013r., stanowiącerachunkowe koszty roku 2012 Przychody podatkowe nie zaliczane do księgowych Dochód/ Strata Odliczenia od dochodu przeznaczeniezysku na działalność statutową Podstawa opodatkowania Podstawa opodatkowania po zaokrągleniu Podatek dochodowybieżący(19%).podatek stanowiącyzobowiązanie,wykazany w rachunku zysku i strat ( po zaokrągleniu) , ,13 367, , , , ,27 Podatek zapłacony Niedopłata 18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby W roku 2013 Fundacja nie poniosła kosztów na środki trwałe w budowie. 19. Poniesionew ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na

16 Fundacja "EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE" Sprawozdanie Finansowe za 2013 r niefinansoweaktywa trwałe Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w bieżącym roku nie wystąpiły. W przyszłym roku Fundacja nie planuje poniesienia nakładów na niefinansowe aktywa. 20. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Zyski i straty losowe w 2013 roku nie wystąpiły. 21. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym Przeciętnezatrudnienie w okresie działalności Fundacji od 6 osób do r. Stan zatrudnienia na r. 17 osób 22. Wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Roczne wynagrodzenie brutto zarządu wyniosło ,58 zł. Wymieniona kwota wynagrodzenia dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę członka zarządu na stanowisku: Dyrektora ds. Organizacji Przedszkola i Szkoły. Wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji przez Zarząd oraz Radę Fundacji w 2013 roku nie były wypłacane. 23. Udzielone pożyczki i świadczeniaudzieloneczłonkom Zarządu Nie wystąpiły. 24. Znaczące zdarzenia dotyczącelat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego Nie wystąpiły. 25. Znaczące zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionew sprawozdaniu finansowym Nie wystąpiły. 26. Zmiany zasad rachunkowościoraz metod wyceny W 2013 roku nie dokonano zmian metod wyceny ani polityki rachunkowości. 27. Wspólne przedsięwzięciaz podmiotami powiązanymi W dniu roku została zawarta pomiędzy Fundacją, a spółką Solum Verbum Sp. z 0.0. Umowa podnajmu nieruchomości na cele prowadzenia przedszkola i szkoły

17 Fundacja "EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE" Sprawozdanie Finansowe za 2013 r podstawowej. Umowa została zawarta na czas oznaczony do dnia 28 listopada 2042 roku. 28. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi. W roku objętym sprawozdaniem wystąpiły transakcje z firmą Solum Verbum Sp. z 0.0. w zakresie podnajmu powierzchni biurowej, wynajmu samochodu oraz z tytułu prac adaptacyjnych przeprowadzanych w wynajmowanej nieruchomości kwota brutto wszystkich transakcji to ,85 PLN. 29. Fundacja nie posiada podmiotów zależnych 30. Nie istnieje niepewnośćkontynuowania działalności Fundacja będzie kontynuowała działalność w roku 2014 na podobnym poziomie. Fundacja od września 2014 roku planuje utworzyć szkołę podstawową. 31. Rezerwy z tytułu odroczonegopodatku dochodowego W związku z tym, iż Fundacja nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania Sprawozdań Finansowych, jednostka nie ustala aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o ile te aktywa i rezerwy nie są istotne do prezentacji rzetelnego obrazujednostki w Sprawozdaniu Finansowym. 32. Umowy nieuwzględnione w bilansie W roku objętym Sprawozdaniem Finansowym Fundacja me było stroną istotnych umów, nie uwzględnionych w bilansie. Miejsce i data sporządzenia Warszawa,dnia 31 marca 2014 roku FUNDACJ~TWO OSW!:.T'.c:: C"JANGEl\CKIE TOWA~02.7B6 Wars7.. u\.jana Ros~a Reg on NIP 5213~~~~ Sporządzający Sprawozdanie Zar]4d ~~ I.a ednarklewlczsowlilska AgOlesz.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie zawiera: Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Malak za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Malak za rok 2013 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Malak za rok 2013 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Malak za rok 2013 I. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa pełna: Fundacja Malak Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 26.05.2010 31.12.2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji MAMY I TATY za rok 2010. Informacja dodatkowa Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

NOTORIA SERWIS S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTORIA SERWIS S.A.

NOTORIA SERWIS S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTORIA SERWIS S.A. NOTORIA SERWIS S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTORIA SERWIS S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. obejmujące: 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie, Al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa Sprawozdanie finansowe za okres: 01 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Sprawozdanie finansowe za rok 2008 POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE 00-956 Warszawa ul. Śniadeckich 8 NIP: 526-12-86-274 Sprawozdanie finansowe za rok 2008 składające się z: 1) Wprowadzenia 2) Bilansu 3) Rachunku wyników 4) Informacji dodatkowej....

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. Spis treści I. Pismo Zarządu II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.03.2010 Zgodnie z art. 55 Ustawy o rachunkowości jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BPX SA DAWNIEJ DOMEX- BUD DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 Wrocław, maj 2015 roku Strona 1 Spis treści A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014.... 5 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013ROKU Rybie 28.08.2013 r. Strona 1 z 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT SPÓŁKI... 3 II. SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2013 rok od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1 Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Spółki: Lena Lighting S.A. Siedziba Spółki mieści się przy: ul. Kórnickiej 52 63-000 Środa Wlkp. Spółce nadano numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie!z!działalności!! Fundacji!Dominikański!Ośrodek!Liturgiczny! w!roku!2013!

Sprawozdanie!z!działalności!! Fundacji!Dominikański!Ośrodek!Liturgiczny! w!roku!2013! Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2013, Sprawozdaniezdziałalności FundacjiDominikańskiOśrodekLiturgiczny wroku2013 Fundacja(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny ul.$dominikańska$3/11,$31*043$kraków

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2002-11-29 18:21:02 Do : KPW EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI IZOLACJA JAROCIN S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2005 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI IZOLACJA JAROCIN S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2005 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI IZOLACJA JAROCIN S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2005 ROKU Zarząd Spółki zapewnił sporządzenie przedstawionego na kolejnych stronach, rocznego sprawozdania finansowego,

Bardziej szczegółowo