Zadanie 1. Organizacja konferencji, wystaw oraz popularyzacja nauki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadanie 1. Organizacja konferencji, wystaw oraz popularyzacja nauki"

Transkrypt

1 UPOWSZECHNIANIE NAUKI Zadanie 1. Organizacja konferencji, wystaw oraz popularyzacja nauki I. ORGANIZACJA KONFERENCJI W roku 2013 zorganizowano samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami 12 konferencji i szkół międzynarodowych, 3 krajowe konferencje, zorganizowano lub współorganizowano 7 spotkań naukowych międzynarodowych grup roboczych, a także 3 krajowe seminaria. Organizacja i współorganizacja konferencji i szkół międzynarodowych: A. Konferencje międzynarodowe, w których IFJ PAN był głównym organizatorem: Zakłady: NZ42, NZ14, NZ23 We współpracy z Instytutem Fizyki UJ, Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, Krakowskim Konsorcjum Naukowym Materia-Energia-Przyszłość, Polską Akademią Umiejętności oraz z udziałem Komitetu Fizyki PAN zorganizowano w Krakowie w dniach 7-9 stycznia 2013 Cracow Epiphany Conference on the Physics After the First Phase of the LHC. W 2013 roku konferencja "Cracow Epiphany Conference" była poświęcona wynikom uzyskanym w eksperymentach przy Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) w ośrodku CERN w Genewie. Jest to w chwili obecnej najważniejsze urządzenie badawcze fizyki wysokich energii na świecie. Ogłoszone latem 2012 roku odkrycie cząstki, która prawdopodobnie jest poszukiwanym od 30 lat bozonem Higgsa, było wielkim triumfem nauki. W roku 2012 zakończyła się pierwsza faza eksperymentów LHC przy energiach do 8 TeV w układzie środka masy protonów. Po zaplanowanej na bieżący i przyszły rok przerwie technicznej akcelerator wkroczy w fazę pracy przy znacznie większej energii zderzeń protonów, około 14 TeV w układzie środka masy. Swoje wyniki prezentowały na konferencji wszystkie cztery kolaboracje działające przy LHC (ATLAS, CMS, LHCb i Alice). Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że duża część wykładowców prezentujących wyniki w imieniu całej kolaboracji pochodziła z polskich grup zaangażowanych w te eksperymenty. Należy to traktować jako wyróżnienie i docenienie ich wkładu, gdyż mówcy wybierani są w drodze konkursu przez "speakers bureau" poszczególnych kolaboracji. Tematyka wystąpień dotyczyła: 1. Poszukiwań bozonu Higgsa pasującego do Modelu Standardowego oddziaływań fundamentalnych: P. Fleischmann, T. Fruboes; 2. Poszukiwań bozonu Higgsa spoza Modelu Standardowego, w szczególności pasującego do modeli supersymetrycznych (MSSM): M. Szleper, J. A. Valls Ferrer; 3. Poszukiwań cząstek i efektów spoza Modelu Standardowego, w szczególności sygnałów supersymetrii oraz zupełnie nowej fizyki, w tym również poprzez rzadkie rozpady mezonów typu B: T. Vu Anh, M. Kazana, K. Romanowska-Rybińska, M. Kaneda, B. Pietrzyk, M. Chrząszcz; 4. Precyzyjnych pomiarów fizyki Modelu Standardowego (fizyka zapachów, fizyka elektrosłaba, pomiarów w oparciu o lepton tau, chromodynamika kwantowa): M. Ćwiok, A. Kaczmarska, M. Frosini, N. Chiapolini; 5

2 5. Fizyki ciężkich jonów w zderzeniach proton-jądro oraz jądro-jądro: D. Miśkowiec, Ch. Mayer, M. Szymański, B. Boimska, K. Woźniak. Oprócz prezentacji wyników poszczególnych kolaboracji na konferencji znalazły się referaty przeglądowe dotyczące infrastruktury obliczeniowej dla LHC (Grid computing - M. Górski) oraz szeregu zagadnień teoretycznych związanych z analizą danych w LHC (fizyka bozonu Higgsa w Modelu Standardowym - Z. Wąs, fizyka bozonu Higgsa poza Modelem Standardowym oraz nowa fizyka - L. Roszkowski, techniki rachunkowe i ich automatyzacja - A. van Hameren, techniki symulacji Monte Carlo - A. Siódmok). Młodzi uczeni wygłosili w czasie konferencji bardzo dużą ilość referatów, bo aż osiemnaście. Z uwagi na warunki czasowe część z tych prezentacji odbyła się w ramach normalnych sesji w pierwszych dwóch dniach konferencji. Tak duża ilość zgłoszeń świadczy o znaczeniu i potrzebie organizowania sesji dla młodych naukowców. Była to dziewiętnasta konferencja z tej serii, zapoczątkowanej w 1995 r. Wzięło w niej udział 110 uczestników, w tym 18 z zagranicy. W konferencji uczestniczyli naukowcy, fizycy i doktoranci reprezentujący uniwersytety oraz instytuty zlokalizowane w Europie oraz Ameryce Północnej. Zaproszeni goście z polskich i zagranicznych instytucji wygłosili w sumie 40 referatów (wszystkie w języku angielskim), w tym 15 referatów wygłosili uczestnicy reprezentujący zagraniczne ośrodki naukowe, a 12 pracownicy IFJ PAN. Strona WWW: epiphany.ifj.edu.pl/epiphany.2013 Materiały konferencyjne zostały wydane w Acta Physica Polonica B vol.44 number 7, Zakład NZ31 W dniach marca 2013 zorganizowano konferencję Neutron Spectroscopy and Related Phenomena. Tribute to Jerzy Janik. Konferencja Neutron Spectroscopy and Related Problems jest 28 z cyklu międzynarodowych spotkań dotyczących tematyki materii skondensowanej. Odbywała się w rocznicę śmierci profesora Jerzego Janika, który je rozpoczął i autorsko prowadził. Referaty były poświęcone zagadnieniom struktury, dynamiki i przejść fazowych badanych w materiałach magnetycznych i materii miękkiej metodami neutronowymi i komplementarnymi. Prezentacja Neutron scattering studies of condensed matter by Jerzy Janik została wygłoszona przez ucznia Profesora. Wzięło w niej udział 40 uczestników, w tym 6 z zagranicy. Zaproszeni goście z polskich i zagranicznych instytucji wygłosili w sumie 12 referatów, w tym 2 pracownicy IFJ PAN, a 7 referatów wygłosili uczestnicy reprezentujący zagraniczne ośrodki naukowe. Materiały z konferencji opublikowane zostały w Acta Physica Polonica A vol.124 number 6A, Zakład NZ13 W dniach kwietnia 2013 zorganizowano z udziałem Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH 22nd FCAL Collaboration Workshop. Tematyka wiązała się z prezentacjami wyników aktualnie trwających prac badawczo rozwojowych i fizyki związanych z detektorami współpracy FCAL i liniowego akceleratora ILC/CLIC oraz ustaleniu zadań i priorytetów dla FCAL na bliższą i dalszą przyszłość. Była to 22 taka konferencja zapoczątkowana w 2003 roku i odbywająca się dwa razy w ciągu roku. Udział wzięło 31 uczestników, w tym 21 z zagranicy. Uczestnikami byli fizycy i doktoranci. Goście przyjechali z Europy, Ameryki Północnej i Południowej. Wygłoszono 24 referaty, w tym 17 przez gości zagranicznych, a 3 przez pracowników IFJ PAN. Zakład NZ52, NZ53 W dniach maja 2013 w Zakopanem zorganizowano XLVIII Zakopane School of 6

3 Physics. Breaking Frontiers: Submicron Structures in Physics and Biology. Tematyka Sympozjum dotyczyła najbardziej aktualnych kierunków badawczych w fizyce układów złożonych. W szczególności dokonano przeglądu zagadnień dotyczących: kwantowego nanomagnetyzmu własności fizykochemicznych cienkich warstw i powłok mikroskopii sił atomowych zastosowań promieniowania synchrotronowego do badań w biologii i medycynie. W Sympozjum wzięło udział 101 uczestników, w tym 36 z zagranicy, około 50% uczestników stanowili doktoranci i młodzi pracownicy naukowi tuż po doktoracie. W gronie zaproszonych wykładowców znaleźli się wybitni uczeni z czołowych ośrodków naukowych z całego świata (Unia Europejska, Białoruś, Japonia, Korea Południowa, Turcja, USA). Zaproszeni goście z polskich i zagranicznych instytucji wygłosili w sumie 37 referatów, w tym 5 pracownicy IFJ PAN, a 19 referatów wygłosili uczestnicy reprezentujący zagraniczne ośrodki naukowe. Wystawiono także 40 plakatów, które dyskutowane były na specjalnej sesji plakatowej. Materiały z konferencji opublikowane zostały w Acta Physica Polonica A vol.125 no 4, Zakład NZ22 W dniach 1-3 lipca 2013 zorganizowano w ramach projektu 7. PR UE ENSAR we współpracy ze Środowiskowy Laboratorium Ciężkich Jonów w Warszawie, Krakowskim Konsorcjum Naukowym Materia-Energia-Przyszłość, BWZ PAN międzynarodową konferencję EURISOL User Group Topical Meeting 2013 Going to the limits of mass, spin and isospin with heavy Radioactive Ion Beams Wzięło w niej udział 71 uczestników, w tym 36 z zagranicy. Zaproszeni goście z polskich i zagranicznych instytucji wygłosili w sumie 41 referatów, w tym 5 wygłosili pracownicy IFJ PAN, a 30 referatów wygłosili uczestnicy reprezentujący zagraniczne ośrodki naukowe. Przedstawiono najnowsze wyniki badań egzotycznych nuklidów. Zaprezentowano prace teoretyczne jak i eksperymentalne - wykonane z użyciem wiązek radioaktywnych nuklidów. Dyskutowano perspektywy badawcze związane z budową i wykorzystaniem nowych systemów do akceleracji wiązek niestabilnych, ciężkich jonów. Strona WWW konferencji: umożliwia m.in. dostęp do slajdów wygłoszonych referatów. Zakład NZ41 W dniach września 2013 zorganizowano II WORKSHOP - Tau lepton decays: hadronic currents from data of Belle and BaBar and new physics signatures at LHC. Tematem konferencji była fizyka leptonów tau. Dotyczy to zarówno ich produkcji jak i rozpadów. Główny akcent był położony na badania ścisłe związane z pracą fizyków związanych z ośrodkiem krakowskim. Wzięło w niej udział 27 uczestników, w tym 12 z zagranicy. Zaproszeni goście z polskich i zagranicznych instytucji wygłosili w sumie 26 referatów, w tym 10 pracownicy IFJ PAN, a 15 referatów wygłosili uczestnicy reprezentujący zagraniczne ośrodki naukowe. Strona WWW konferencji: https://indico.cern.ch/event/261349/ umożliwia m.in. dostęp do slajdów wygłoszonych referatów. Zakład NZ13 W dniach września 2013 zorganizowano z udziałem Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH ILD meeting 2013 in Cracow. Tematyka konferencji obejmowała szereg tematów związanych między innymi z: prezentacją 7

4 wyników aktualnie prowadzonych prac badawczo rozwojowych dotyczących optymalizacji indywidualnych komponent detektora ILD (International Large Detector), wynikami testów przeprowadzonych na wiązkach akceleratorowych w ośrodkach DESY I CERN, Fermilab, z badaniami procesów fizycznych dotyczących liniowego akceleratora ILC. Osobną tematykę stanowiły sprawy organizacyjne, gdzie określono zadania czekające ILD w przyszłości oraz zapoczątkowano dyskusję na temat sposobu ewolucji ILD w stronę formalnej międzynarodowej współpracy ILD. Była to 5 międzynarodowa odbywająca się raz do roku konferencja tego typu. Udział wzięło 72 uczestników w tym 9 z Polski i 63 z zagranicy. Goście z zagranicy reprezentowali Europę, Azję i Amerykę. Wygłoszono 59 referatów, w tym jeden z Polski zbiorczy, dotyczący postępu prac współpracy FCAL, a 58 referatów wygłosili uczestnicy reprezentujący zagraniczne ośrodki naukowe. Strona WWW konferencji: https://agenda.linearcollider.org/contributionlistdisplay.py?confid=6113 umożliwia m.in. dostęp do slajdów wygłoszonych referatów. Zakład NZ56 W dniach września 2013 w Krakowie we współpracy z Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, Komitetem Fizyki PAN oraz firmą BRUKER zorganizowano międzynarodową konferencję Advanced Bioimaging Technologies. Tematem konferencji były badania w zakresie rozwoju i zastosowania nowoczesnych technik obrazowania magnetyczno-rezonansowego do zagadnień biomedycznych. Zaprezentowano najnowsze światowe osiągnięcia oraz kierunki rozwoju technik obrazowania MR w badaniach przedklinicznych i w zastosowaniach medycznych. Tematyka sesji naukowych obejmowała między innymi: obrazowanie MR wody mielinowej w mózgu i rdzeniu kręgowym, obrazowanie funkcjonalne w mózgu, spektroskopię zlokalizowaną, dynamiczne obrazowanie MR w zastosowaniach kardiologicznych, obrazowanie molekularne, hiperpolaryzację oraz nowe techniki i sprzęt do obrazowania. Wzięło w niej udział 60 uczestników, w tym 13 z zagranicy. Wygłoszono 21 referatów, w tym 3 wygłosili pracownicy IFJ PAN, a 14 referatów wygłosili uczestnicy reprezentujący zagraniczne ośrodki naukowe. Zaprezentowano również 16 plakatów. Materiały konferencyjne zostały zamieszczone na stronie WWW: oraz wydrukowane w formie książki abstraktów. Część materiałów zostanie opublikowana w czasopismach naukowych. Zakład NZ14 W dniach listopada 2013 we współpracy z Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej UJ, Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH oraz Komitetem Fizyki PAN zorganizowano międzynarodową konferencję III Workshop on QCD and Diffraction at the LHC Tematyka spotkania koncentrowała się na wybranych zagadnieniach chromodynamiki kwantowej i procesów dyfrakcyjnych przy energiach LHC zarówno w aspektach opisu teoretycznego/fenomenologicznego jak i pomiarów doświadczalnych. Główne, poruszane tematy dotyczyły: bieżących wyników doświadczalnych LHC, problemu saturacji, fizyki małych wartości x na LHC, pomiarów dyfrakcji na LHC, badań hadronowych stanów końcowych, 8

5 możliwości badań procesów foton-foton i oddziaływań ciężkich jonów. W Konferencji wzięło udział 48 uczestników, w tym 28 z zagranicy. Zaproszeni goście z polskich i zagranicznych instytucji wygłosili w sumie 30 referatów, w tym 5 pracownicy IFJ PAN, a 24 referaty wygłosili uczestnicy reprezentujący zagraniczne ośrodki naukowe. Strona WWW konferencji: https://indico.cern.ch/event/273342/other-view?view=standard umożliwia m.in. dostęp do slajdów wygłoszonych referatów. B. konferencje międzynarodowe, w których IFJ PAN był współorganizatorem Zakład NZ42 Uniwersytet Śląski (główny organizator) we współpracy IFJ PAN i Krakowskim Konsorcjum Naukowym Materia-Energia-Przyszłość zorganizował w dniach 7-12 września 2013 szkołę LHCphenonet Summer School. Celem szkoły było kształcenie młodych naukowców, doktorantów i studentów w dziedzinie fizyki teoretycznej z akcentem na fenomenologię LHC. Szkoła ta była wkładem grupy polskiej (UŚ oraz IFJ PAN) do tej działalności. Stworzyła ona unikalną możliwość dla młodych polskich naukowców do osobistego spotkania i dialogu z wybitnymi naukowcami europejskimi. Wzięło w niej udział 38 uczestników, w tym 17 z zagranicy. Zaproszeni wykładowcy z polskich i zagranicznych instytucji wygłosili w sumie 20 referatów w formie wykładów, każdy po 90 minut. 4 z wykładów przygotowali pracownicy IFJ PAN, a 13 referatów wygłosili uczestnicy reprezentujący zagraniczne ośrodki naukowe. Szkoła była zorganizowana w ramach europejskiego konsorcjum LHCPhenoNet skupiającego naukowców z 28 europejskich uniwersytetów i ośrodków badawczych oraz partnerów przemysłowych. Sieć jest finansowana w ramach 7 PR PEOPLE - Marie Curie Initial Training Network. Strona WWW konferencji: umożliwia m.in. dostęp do slajdów wygłoszonych referatów. Zakład NZ17 Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH (główny organizator) wraz z Fundacją dla AGH oraz IFJ PAN zorganizowali w dniach 9-13 września 69th LHCb week in Krakow. Tematem konferencji był przegląd wyników eksperymentu LHCb oraz plany modernizacji detektora. Podczas dorocznej konferencji Współpracy LHCb podsumowano najnowsze wyniki analiz opartych o dane zebrane w latach 2011 i Przedstawiono wiele najlepszych światowych wyników dotyczących fizyki kwarków powabnych i pięknych, precyzyjne pomiary i pierwsze obserwacje związane z asymetrią pomiędzy materią i antymaterią, poszukiwania rzadkich rozpadów oraz zjawisk wykraczających poza przewidywania Modelu Standardowego. Znaczna część konferencji poświęcona była tematyce przystosowania detektora LHCb do pracy przy wyższej świetlności, która pozwoli na znaczne zwiększenie precyzji pomiarów. Wzięło w niej udział 190 uczestników, w tym 150 z zagranicy. Zaproszeni goście z polskich i zagranicznych instytucji wygłosili w sumie 60 referatów, w tym 2 pracownicy IFJ PAN, a 56 referatów wygłosili uczestnicy reprezentujący zagraniczne ośrodki naukowe. Strona WWW konferencji: CCB Krakowskie Stowarzyszenie Zdrowe Serce i Płuca PULMO-COR (główny organizator) we 9

6 współpracy z IFJ PAN, Politechniką Krakowską oraz Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła zorganizowali w dniach października I Międzynarodową Konferencję Innovative Technologies in Biomedicine. Celem konferencji było zintensyfikowanie współpracy pomiędzy przedstawicielami wszystkich środowisk zaangażowanych w prowadzenie badań w tematyce biomedycznej oraz przedstawienie aktualnych trendów w zakresie innowacyjnych technologii dotyczących diagnostyki chorób cywilizacyjnych, w tym chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów oraz ich terapii, ze szczególnym uwzględnieniem nanotechnologii i robotyki, zapoznanie z aktualnie realizowanymi i planowanymi projektami dotyczącymi innowacyjnych technologii w medycynie oraz poznanie najnowszych trendów rozwojowych w dziedzinie technik obrazowych w medycynie. Na konferencję przybyło 250 uczestników, w tym ok. 30 osób z zagranicy. Wygłoszono 25 referatów, w tym 3 referaty wygłosili pracownicy IFJ PAN, a 7 referatów wygłosili uczestnicy reprezentujący zagraniczne ośrodki naukowe. Odbyło się również 30 sesji posterowych, w tym jedna przygotowana przez IFJ PAN. Planowane jest wydanie rozbudowanych materiałów konferencyjnych w osobnym wydawnictwie zatytułowanym Innovative Technologies in Biomedicine w ilości 1000 egzemplarzy. C. konferencje krajowe a) zorganizowane przez IFJ PAN CCB W dniu 7 listopada 2013 r. odbyły się pierwsze obchody Międzynarodowego Dnia Fizyki Medycznej. Obchody miały na celu podniesienie świadomości społecznej dotyczącej roli fizyki medycznej oraz jej udziału w badaniach i rozwoju zaawansowanych technologii medycznych. Obchody w Polsce miały szczególne znaczenie ze względu na fakt, iż na datę Międzynarodowego Dnia Fizyki Medycznej ustalono w rocznicę urodzin (7 XI 1867) naszej rodaczki Marii Skłodowskiej-Curie w uznaniu jej pionierskich prac i zasług w zakresie radioaktywności. Dzień Fizyki Medycznej w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie ostał zorganizowany pod hasłem Od radu do radioterapii hadronowej. Spotkanie było równocześnie konferencją kończącą pierwszą fazę budowy Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej - Centrum Cyklotronowe Bronowice (CCB). Powstały w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN ośrodek CCB jest pierwszym w Polsce i Europie środkowo-wschodniej, w którym rozwijana jest infrastruktura kliniczna i naukowa do radioterapii protonowej przeznaczonej do nieinwazyjnego leczenia skomplikowanych nowotworów. W spotkaniu wzięło udział około 90 osób. Wygłoszono 11 referatów, w tym 6 przygotowali pracownicy IFJ PAN. b) konferencje krajowe w których IFJ PAN był współorganizatorem Zakłady NZ16, NZ43 We współpracy z Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej, Obserwatorium Astronomicznym UJ (główny organizator) zorganizowano w dniach 3-6 marca 2013 konferencję Astrofizyka Cząstek w Polsce. Tematem konferencji był przegląd prac polskich astrofizyków w dziedzinie teorii obejmujących zakres od fizyki cząstek po kosmologię, a w dziedzinie pomiarów eksperymentalnych badania prowadzone na ogół w ramach międzynarodowych eksperymentów. Wzięło w niej udział 103 uczestników. Zaproszeni prelegenci wygłosili w sumie 48 referatów, w tym 2 pracownicy IFJ PAN. Przedstawiono także 21 plakatów. 10

7 Strona WWW: umożliwia m.in. dostęp do slajdów wygłoszonych referatów. Zakład NZ31 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (główny organizator) we współpracy z IFJ PAN oraz Instytutem Fizyki UJ zorganizował w dniach czerwca 2013 w Chlewiskach k/siedlec VIII Ogólnopolską Konferencję Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne w badaniach fazy skondensowanej. Konferencja zgromadziła fizyków i chemików z naukowych ośrodków Białegostoku, Krakowa, Poznania, Siedlec, Świerku, Warszawy oraz Wrocławia. Przedstawili oni swoje wyniki na 10-ciu sesjach poświęconych ciekłym kryształom, układom magnetycznym, źródłom neutronów i metodom neutronowym, zastosowaniom oraz nowym materiałom. Znaczną liczbę referatów prezentowali doktoranci. Uroczysta sesja była poświęcona wspomnieniom o profesorach, którzy w ostatnim okresie odeszli (J.Janik, D.Bauman, S, Wróbel i K. Mikke). Wzięło w niej udział 47 uczestników. Zaproszeni prelegenci wygłosili w sumie 43 referaty, w tym 6 pracownicy IFJ PAN. Materiały z konferencji opublikowane zostały Acta Physica Polonica A vol.124 no 6A, D. Organizacja i współorganizacja spotkań naukowych międzynarodowych grup roboczych Zakład NZ54 W dniach marca 2013 zorganizowano Association EURATOM-IPPLM Council Meeting. Tematem spotkania było przedstawienie planów działania Agencji Euratom Fusion w perspektywie Horyzont 2020, przedstawienie dotychczasowych osiągnięć polskich zespołów badawczych w ramach Euratom-IFPiLM oraz wypracowanie programu naukowego na lata przez polskie grupy badawcze dla stellaratora W7-X w Greifswaldzie, Niemcy. Wzięły w nim udział 33 osoby, w tym 9 uczestników z Francji, Niemiec, Włoch. Wielkiej Brytanii, Szwecji, Czech, Austrii. Wygłoszono 16 referatów, w tym 2 wygłosili pracownicy IFJ PAN. Zakład NZ22 W dniach marca 2013 zorganizowano Miniworkshop Spectroscopy of exotic nuclei with proton and radioactive beams - IFJ PAN (Poland) RIKEN JSPS (Japan) Collaboration Meeting. Wzięło w nim udział 30 osób, w tym 9 uczestników zagranicznych z Japonii oraz innych krajów zaangażowanych w omawiane projekty. Przedstawiono 19 wystąpień, w tym 8 przygotowanych przez pracowników IFJ PAN. Przedstawiono prace nad badaniem struktury niestabilnych jąder oraz rozwoju aparatury i metodyki pomiarowej prowadzone w obu ośrodkach. Zakreślono dalsze perspektywy współpracy, także z wykorzystaniem wiązki protonów z akceleratora Proteus w CCB. Zakład NZ14 W dniach 5-7 czerwca 2013 zorganizowano Cracow ALFA (detektor Absolute Luminosity for ATLAS) General Meeting. Tematem spotkania było omówienie stanu i zaawansowania prac związanych z detektorem ALFA i wspomagającymi go systemami. Został omówiony problem przesunięcia detektora w tunelu i związane z tym komplikacje dla systemu wyzwalania. Kolejne sesje były poświecone omówieniu wpływu optyki LHC na jakość zbieranych danych. W części 11

8 poświęconej fizyce omówiono oddziaływania elastyczne jak i dyfrakcyjne. Ostatnia sesja poświęcona była symulacjom i rekonstrukcji, natomiast spotkanie zakończyło wystąpienie kierownika projektu w sprawach związanych z kierowaniem projektem (fundusz, sytuacja kadrowa itp). W spotkaniu wzięło udział 16 osób z 9 europejskich instytutów badawczych, w tym 12 z zagranicy. Wygłoszono 29 referatów, w tym 3 zaprezentowali pracownicy IFJ PAN. Zakład NZ62 W dniach czerwca (oraz 29 czerwca eksperyment) 2013 w CCB IFJ PAN zorganizowano EURADOS Working Group 9 Meeting 'Radiation Protection Dosimetry in Medicine'. Spotkanie było połączone z przeprowadzeniem eksperymentu w dniu 29 września 2013 w Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie Oddział w Krakowie. Tematem spotkania była dozymetria promieniowania rozproszonego i wtórnego w radioterapii konwencjonalnej i protonowej, w szczególności omówienie planowanych eksperymentów prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z zagranicy. Główny akcent był położony na badania niepożądanych dawek otrzymywanych przez pacjentów pediatrycznych poddawanych radioterapii. W spotkaniu wzięło udział 12 uczestników, w tym 5 z zagranicy. Podczas spotkania pracownicy IFJ PAN przedstawili 3 duże prezentacje, po których nastąpiła ogólna dyskusja. Zakłady NZ22, NZ21 W dniach zorganizowano międzynarodowe spotkanie CCB User Board Meeting. Tematem spotkania była prezentacja listów intencyjnych eksperymentów fizyki jądrowej z wykorzystaniem wiązki protonów z akceleratora Proteus C-235 w CCB. Wzięło w nim udział 40 uczestników, w tym 5 z zagranicy. Wygłoszono 14 referatów, w tym 9 przygotowanych przez pracowników IFJ PAN. Zakład NZ22 W dniach października 2013 zorganizowano otwartą sesję posiedzenia komitetu NUPECC Nuclear physics in Poland - NuPECC Meeting. Wzięło w nim udział 45 osób, w tym 18 członków komitetu z różnych krajów europejskich. Tematem spotkania była prezentacja osiągnięć polskiej fizyki jądrowej na forum komitetu NUPECC. Sześciu przedstawicieli czołowych krajowych instytucji badawczych wygłosiło przeglądowe wykłady na temat badań z fizyki jądrowej prowadzonych przez polskie grupy badawcze, przy czym 2 z nich przygotowali pracownicy IFJ PAN. Strona WWW: umożliwia m.in. dostęp materiałów ze spotkania. Zakład NZ54 W dniu 12 listopada 2013 IFJ PAN w ramach z Konsorcjum Badania i rozwój technologii dla kontrolowanej fuzji termojądrowej zorganizowano spotkanie naukowe FAFNIR: Facility for Fusion Neutron Irradiation Research Materials Strategy and the European Fusion Roadmap, w którym udział wzięło 26 osob z Polski i dr E. Surrey, Technology Programme Leader z Culham Centre for Fusion Energy w Wielkiej Brytanii. Tematem spotkania była prezentacja i dyskusja dotycząca budowy w Europie nowej dużej infrastruktury badawczej dla badań materiałów możliwych do zastosowania w reaktorach termojądrowych. Dyskutowano możliwości budowy takiej infrastruktury (Pilot-IFMIF) w Polsce. E. Organizacja krajowych seminariów 12

9 Zakład: NZ54 W dniach lutego 2013 r. zorganizowano w IFJ PAN w Krakowie Seminarium naukowe pt. Projekt 'Badania i Rozwój Technologii dla Kontrolowanej Syntezy Termojądrowej' na półmetku realizacji. W ramach Seminarium został przedstawiony aktualny stan realizacji projektu świadczący o silnej konsolidacji polskiego środowiska naukowego zajmującego się fuzją termojądrową ukierunkowaną na projekt ITER, jak również o wzrastającej roli tego środowiska na arenie międzynarodowej. W spotkaniu wzięło udział ok. 50 osób, w tym członkowie Rady Zarządzającej Konsorcjum powołanego do realizacji ww. projektu koordynowanego przez IFJ PAN. Podczas seminarium przedstawiono 22 referaty, w tym 4 przygotowane przez pracowników IFJ PAN. Zakład NZ53 i NZ63 W dniu 23 października 2013 z okazji Roku Jana Czochralskiego zostało zorganizowane w Krakowie przez Akademię Górniczo-Hutniczą (główny organizator) we współpracy z IFJ PAN, Instytutem Fizyki UJ, Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN Seminarium "Profesor Jan Czochralski - wybitny polski uczony". W trakcie Seminarium przedstawiono sylwetkę Profesora Jana Czochralskiego, jego dorobek naukowy i najważniejsze osiągnięcia oraz wygłoszono 4 wykłady na temat wpływu metody Czochralskiego na rozwój fizyki wysokich energii, dozymetrii promieniowania jonizującego oraz elektroniki. W Seminarium uczestniczyło około 100 osób. Podczas seminarium przedstawiono 4 referaty, w tym 2 przygotowane przez pracowników IFJ PAN. Zakłady NZ22, NZ21 15 listopada 2013 zorganizowano we współpracy ze Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów (ŚLCJ ) w Warszawie I Seminarium Narodowego Laboratorium Cyklotronowego. W spotkaniu wzięło udział 30 osób z obu ośrodków. Tematem było omówienie komplementarnych badań eksperymentalnych z wykorzystaniem wiązek ciężkojonowych dostępnych w ŚLCJ oraz wysokoenergetycznych protonów z akceleratora Proteus w CCB. Podczas seminarium przedstawiono 7 referatów, w tym 5 przygotowanych przez pracowników IFJ PAN. 13

STAN OBECNY ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU RADIOCHEMII I CHEMII JĄDROWEJ W POLSCE

STAN OBECNY ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU RADIOCHEMII I CHEMII JĄDROWEJ W POLSCE ISSN 1425-7351 RAPORTY IChTJ. SERIA B nr 1/2001 PL0200363 INCT-l/B/01 STAN OBECNY ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU RADIOCHEMII I CHEMII JĄDROWEJ W POLSCE Jerzy Narbutt, Andrzej G. Chmielewski INSTYTUT CHEMII I

Bardziej szczegółowo

Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE

Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE Główne prace teoretyczne prowadzone były w Zakładzie NZ44 a prace eksperymentalne i teoretyczne prowadzone były w Zakładach: NZ52, NZ53, NZ54, NZ55, NZ56,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011. z dnia 14 lutego 2011 r.

Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011. z dnia 14 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 do Protokółu posiedzenia Rady Wydziału Fizyki UW z dnia 14 lutego 2011 r. Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wniosku o otwarcie Studiów II

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

15 lat Wiadomości Uczelnianych

15 lat Wiadomości Uczelnianych Z życia Uczelni 15 lat Wiadomości Uczelnianych W maju 1991 roku ukazał się pierwszy numer Wiadomości Uczelnianych. Skromna szata graficzna i niewielka objętość cechuje pierwszy okres życia gazety. Inicjatorem

Bardziej szczegółowo

Poszukiwania efektów nowej fizyki w rozpadach mezonów B

Poszukiwania efektów nowej fizyki w rozpadach mezonów B Poszukiwania efektów nowej fizyki w rozpadach mezonów B Andrzej Bożek Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego Kraków, maj 2013 r. rozprawa habilitacyjna Praca ta była wspierana przez

Bardziej szczegółowo

Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim

Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim 1 Nauka, Kariera, Biznes ISBN 978-83-932640-1-8 2 Wydawca: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Rubież 46, 61-612

Bardziej szczegółowo

XIV Spotkanie Inspektorów Ochrony Radiologicznej

XIV Spotkanie Inspektorów Ochrony Radiologicznej XIV Spotkanie Inspektorów Ochrony Radiologicznej MATERIAŁY KONFERENCYJNE ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej Poznań 1 PROGRAM XIV spotkania Inspektorów Ochrony Radiologicznej

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 12/2014 Zespół redakcyjny: Prof. dr hab. Stefan Kruś redaktor honorowy Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

Polscy nauczyciele fizyki w CERN. Polska w CERN. Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana. J.P.Nassalski NTP@CERN, 21.XI.

Polscy nauczyciele fizyki w CERN. Polska w CERN. Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana. J.P.Nassalski NTP@CERN, 21.XI. Polscy nauczyciele fizyki w CERN 21 listopada 2008 Polska w CERN Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana J.P.Nassalski NTP@CERN, 21.XI.2008 1 Widok z satelity na okolice CERN i

Bardziej szczegółowo

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska indeks NR Politechnika Świętokrzyska 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Kielecki Salon Maturzystów 2013 GALERIA INDEKSU Politechnika Świętokrzyska Odkrywając wolność

Bardziej szczegółowo

O FINANSACH STR. NA POKŁADZIE LIBERATORA SPACER?

O FINANSACH STR. NA POKŁADZIE LIBERATORA SPACER? SŁÓW KILKA O FINANSACH STR. 10 NA POKŁADZIE LIBERATORA STR. 22 KAWA A MOŻE SPACER? STR. 30 MEGAWAT TRANSFORMACJA W numerze 3 SŁOWO OD REDAKTORA Utarło się powiedzenie, że maj to najpiękniejszy miesiąc.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R.

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. Spis treści nr str. Dochody budżetowe 5 Zbiorcze omówienie wydatków

Bardziej szczegółowo

METROLOGIA I PROBIERNICTWO

METROLOGIA I PROBIERNICTWO METROLOGIA I PROBIERNICTWO Mierzymy dla Wszystkich od 1919 r. ISSN 2300-8806 Biuletyn Głównego Urzędu Miar nr 3(3)/2013 PROBIERNICTWO Nowe stanowisko pomiarowe str. 41 Mila za milą... str. 47 EMPIR warsztaty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2012 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2012 r. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2012 r. część 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2013 R. 2 Spis treści nr str. Dochody budżetowe 4 Zbiorcze omówienie wydatków

Bardziej szczegółowo

Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom

Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom Z Życia Politechniki Radomskiej numer 4(27) ISSN 1642-1256 LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2007 Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom życzy Redakcja W numerze: * Wigilia na Politechnice Radomskiej

Bardziej szczegółowo

ISBN 1233-3336 BIULETYN NR 17. Warszawa 2009

ISBN 1233-3336 BIULETYN NR 17. Warszawa 2009 1 ISBN 1233-3336 BIULETYN NR 17 Warszawa 2009 2 Biuletyn PTZE nr 17 Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu Redakcja: Andrzej Krawczyk Skład Komputerowy: Agnieszka Byliniak Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Uniwersytet społecznie odpowiedzialny przykład AGH Krzysztof Leja 14 Rozwój uczelni poprzez nowe obszary nauki i kształcenia. Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Polska w CERN. Kurs dla polskich nauczycieli w CERN 21-25 maja 2007. Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im.

Polska w CERN. Kurs dla polskich nauczycieli w CERN 21-25 maja 2007. Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im. Polska w CERN Kurs dla polskich nauczycieli w CERN 21-25 maja 2007 Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 1 Droga Polski do CERN 1959 r. profesorowie

Bardziej szczegółowo

II. POPULARYZACJA NAUKI

II. POPULARYZACJA NAUKI II. POPULARYZACJA NAUKI 1. Udział w Festiwalu Nauki w Krakowie Festiwal Nauki w Krakowie to cykliczna impreza popularnonaukowa organizowana przez krakowskie publiczne szkoły wyższe, przy współudziale instytucji

Bardziej szczegółowo

Samolot Vs Elektrownia Jądrowa. Radiologiczny Monitoring Gleby Regulatory viewpoint: Design Certificate review. Grudzień 2014 nr 15

Samolot Vs Elektrownia Jądrowa. Radiologiczny Monitoring Gleby Regulatory viewpoint: Design Certificate review. Grudzień 2014 nr 15 Kwartalnik popularno naukowy Grudzień 2014 nr 15 Samolot Vs Elektrownia Jądrowa Radiologiczny Monitoring Gleby Regulatory viewpoint: Design Certificate review ISSN 2083-442X 6 WIADOMOŚCI 10 KOSZT PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

IDEALNY obraz wnętrza. Czy czeka nas ZAGŁADA MIAST? W sporcie nie liczą się KOBIETY? N o 3(4)/2011. Badania na Uniwersytecie Śląskim

IDEALNY obraz wnętrza. Czy czeka nas ZAGŁADA MIAST? W sporcie nie liczą się KOBIETY? N o 3(4)/2011. Badania na Uniwersytecie Śląskim N o 3(4)/2011 KWARTALNIK PROJEKTU PARTNERSKI ZWIĄZEK NAUKI I POSTĘPU ISSN 2082-8004 Czy czeka nas ZAGŁADA MIAST? Badania na Uniwersytecie Śląskim W sporcie nie liczą się KOBIETY? Zaskakująca analiza polskiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014 Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Od Prezesa PTI... 4 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2013 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2013 r. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2013 r. część 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2014 R. Spis treści nr str. Dochody budżetowe 5 Zbiorcze omówienie wydatków

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. Biuletyn nr 16. Grudzień 2010

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. Biuletyn nr 16. Grudzień 2010 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU Biuletyn nr 16 Grudzień 2010 W tym numerze: Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 3 Przemówienie inauguracyjne J.M. Rektor PWSZ w Elblągu 4 Uroczyste wkopanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w okresie I Kadencji od 22.04.2007 do 16.09.2010 r.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w okresie I Kadencji od 22.04.2007 do 16.09.2010 r. Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w okresie I Kadencji od 22.04.2007 do 16.09.2010 r. Wstęp Spis treści 1. Działalność statutowo organizacyjna a) Posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w listopadzie 2013 roku. Drodzy Czytelnicy,

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w listopadzie 2013 roku. Drodzy Czytelnicy, Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR. 1 (47) marzec 2013 Drodzy Czytelnicy, Zaproszenie do współpracy Wszystkich członków i sympatyków NTIE zapraszamy do współredakcji Biuletynu.

Bardziej szczegółowo

PUBLICATION. Accelerators for Society - TIARA 2012 Test Infrastructure and Accelerator Research Area (in Polish)

PUBLICATION. Accelerators for Society - TIARA 2012 Test Infrastructure and Accelerator Research Area (in Polish) EuCARD-PUB-2013-007 European Coordination for Accelerator Research and Development PUBLICATION Accelerators for Society - TIARA 2012 Test Infrastructure and Accelerator Research Area (in Polish) Romaniuk,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Nr 2 (50) Październik 2014. Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy w Państwa ręce 50 numer Biuletynu Naukowego Towarzystwa Informatyki

Bardziej szczegółowo