REGULAMIN KONKURSU pod nazwą "Obniżamy cholesterol w 3 tygodnie - dieta"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU pod nazwą "Obniżamy cholesterol w 3 tygodnie - dieta""

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU pod nazwą "Obniżamy cholesterol w 3 tygodnie - dieta" I. POSTANOWIENIA PODSTAWOWE 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą "Obniżamy cholesterol w 3 tygodnie będący częścią programu profilaktyki hipercholesterolemii Obniżamy cholesterol ze smakiem, zwany dalej Konkursem. 2. Organizatorem Konkursu jest Garden of Words TTL Katarzyna Pawlikowska-Poleszak i Aleksandra Nieściuszko s.c., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gubinowskiej 37, Warszawa, Regon , NIP , na zlecenie Polskiego Towarzystwo Dietetyki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowoursynowskej 159 C, Warszawa, zwana dalej: Organizatorem. 3. Biuro Konkursu prowadzi Agencja Garden of Words TTL Katarzyna Pawlikowska-Poleszak i Aleksandra Nieściuszko s.c., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gubinowskiej 37, Warszawa, Regon , NIP , adres korespondencyjny: ul. Nałęczowska 52, Warszawa; telefon: Partnerem Konkursu jest Spółka Zakłady Tłuszczowe KRUSZWICA S.A. z siedzibą w Kruszwicy, ul. Niepodległości 42, Kruszwica, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS , NIP SŁOWNIK POJĘĆ STOSOWANYCH W REGULAMINIE: Strona internetowa Konkursu strona internetowa znajdująca się pod adresem na której zamieszczony będzie m.in. niniejszy Regulamin, materiały instruktażowe i informacyjne. Program profilaktyki hipercholesterolemii Obniżamy cholesterol ze smakiem - to program Polskiego Towarzystwa Dietetyk realizowany we współpracy z marką Opima Cardio, którego celem jest: propagowanie prawidłowych nawyków żywieniowych w dietoprofilaktyce oraz dietoterapii miażdżycy i chorób układu krążenia oraz promowanie spożycia żywności funkcjonalnej zawierającej sterole roślinne jako elementu codziennej diety pozwalającej obniżyć stężenie cholesterolu LDL, zwany dalej Programem. Laureat Konkursu Uczestnik konkursu, który zajął 1, 2 lub 3 miejsce. Uczestnik Konkursu Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu dietetyka i będąca czynnym zawodowo dietetykiem, zamieszkująca terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, biorąca udział w Programie. Praca Konkursowa praca przygotowana samodzielnie przez Uczestnika konkursu, która nie narusza żadnych praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych. Jury - grupa specjalistów powołanych do rozstrzygnięcia Konkursu. Jury będzie składać się z ekspertów Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Zadaniem Jury będzie ocena jakościowa nadesłanych przez Uczestników diet, pozwalających w 3 tygodnie obniżyć poziom cholesterolu LDL we krwi.

2 II. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. Prace konkursowe można wysyłać od 24 maja 2013 roku od godziny 00:01 do 9 czerwca 2013 do godziny 23:59 2. Rozpoczęcie obrad Jury 10 czerwiec Zakończenie obrad Jury 16 czerwiec Ogłoszenie Laureatów do 24 czerwca Celem Konkursu jest promowanie spożycia żywności funkcjonalnej zawierającej sterole roślinne jako elementu codziennej diety pozwalającej obniżyć stężenie cholesterolu LDL. 6. Uczestnicy Konkursu, którzy zostaną laureatami zdobywają nagrody (patrz Regulamin, rozdział Nagrody Konkursowe). 7. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 8. Niniejszy Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej Konkursu Na Stronie internetowej Konkursu znajdą się też wszystkie szczegółowe informacje dotyczące przebiegu Konkursu. III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przystąpienie do Programu profilaktyki hipercholesterolemii Obniżamy cholesterole ze smakiem na zasadach określonych w Regulaminie Programu dostępnym na stronie lub w biurze Konkursu. 2. Konkurs polega na ułożeniu 3 tygodniowej diety z wykorzystaniem produktu Optima Cardio pozwalającej obniżyć poziom cholesterolu LDL we krwi, z uwzględnieniem zalecanego spożycia produktu. Dokładne wytyczne odnośnie diet znajdują się w załączniku do niniejszego regulaminu. 3. Prace konkursowe można przesyłać od 24 maja 2013 od godziny 00:01 do 9 czerwca 2013 do godziny 23:59, na adres 4. Prezentowane w pracach konkursowych treści nie mogą pokazywać w negatywnym świetle marki Optima Cardio, Fundatora Nagród, ani Organizatora. 5. Prace konkursowe, które zostaną zgłoszone do konkursu po godz. 23:59 w dniu 9 czerwca 2013r. nie będą brały udziału w Konkursie. 6. W celu potwierdzenia przyjęcia pracy konkursowej na adres mailowy Uczestnika zostanie przesłane potwierdzenia otrzymania pracy konkursowej. 7. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 8. Zgłaszając pracę konkursową Uczestnik oświadcza jednocześnie, że: 1. Jest autorem przesłanej przez siebie pracy konkursowej, a praca ta nie narusza żadnych praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych; 2. Wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku znajdującego się na stronie 3. Wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących przebiegu Konkursu na podany przez siebie adres mailowy; 4. Na wypadek zostania Laureatem Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku dietetyka jako Laureata konkursu i Uczestnika Programu we wszystkich materiałach promujących Program. 5. W przypadku uzyskania nagrody z tytułu udziału w Konkursie, zobowiązuje się do przeniesienia na Fundatora Nagród na podstawie stosownej umowy pełni majątkowych praw autorskich do nagrodzonej pracy konkursowej, stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo do udzielania zezwolenia na wykonywanie praw zależnych. Przeniesienie praw, o którym mowa w niniejszym punkcie jest nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz obejmować będzie następujące pola eksploatacji: a. utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową; b. wprowadzenie do obrotu we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach; c. wykorzystanie dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz

3 korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; d. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy; e. tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w tym w szczególności modyfikowanie, dokonywania korekt, przeróbek, adaptacji, swobodnego łączenia z innymi utworami bez nadzoru autorskiego, wedle swobodnego uznania Organizatora. f. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audio lub audiowizualnym, a w szczególności na: nośnikach CD, DVD, wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet); g. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach wideo, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet); h. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie; i. prawo obrotu w kraju i za granicą; j. wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których Profil Konkursowy utrwalono; k. nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną; l. nadawanie za pośrednictwem satelity; m. retransmisja odpowiedzi lub haseł; n. sporządzanie wersji obcojęzycznych; o. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej; p. wykorzystanie w utworach multimedialnych; q. wykorzystanie na wszelkich stronach internetowych; r. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; s. publiczne udostępnianie Profilu Konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; t. wykorzystanie fragmentów Profilu Konkursowego do celów promocyjnych i reklamy; u. reemisja równoczesna i integralna w organizacji telewizyjnej bądź radiowej. 9. Przeniesienie majątkowych praw autorskich nastąpi nieodpłatnie, co jednak nie wyłącza prawa Uczestników do przyznania i odbioru nagród na zasadach określonych w części V. niniejszego Regulaminu. Przeniesienie autorskich praw majątkowych będzie następowało tylko w stosunku do prac konkursowych nagrodzonych w Konkursie. IV. OPIS KONKURSU 1. Konkurs polega na opracowaniu 3 tygodniowej zdrowej i smacznej diety z wykorzystaniem produktu Optima Cardio, która pozwoli pacjentom z podwyższonym poziomem cholesterolu LDL we krwi obniżyć jego poziom o 7-10,5%. 2. Nagrodzone w Konkursie prace zostaną opublikowane na stronie 3. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Nie wyklucza to prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym, w przypadku, gdy nie zgadza się ona z decyzją Jury. 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 24 czerwca 2013 roku do godziny 23:59 na stronie Laureaci zostaną dodatkowo powiadomienie o wygranej drogą mailową oraz telefoniczną na podstawie danych podanych przez Uczestników. 5. Kryteria oceny Jury: urozmaicenie, smak, zgodność z obowiązującymi normami i wytycznymi, wskazanie zalecanej dziennej porcji spożycia Optimy Cardio, kreatywność w układaniu diet pokazująca różnorodność zastosowania - Optimy Cardio margaryna do smarowania pieczywa, smażenia, gotowania i duszenia.

4 V. NAGRODY KONKURSOWE 1. W Konkursie przyznawane są nagrody za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca: 1. Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca Urządzenie do pomiaru składu ciała Analizator Tanita SC 330, i dodatkowa nagroda pieniężna o wartości 11,11% nagrody rzeczowej. Nagroda pieniężna pobierana jest bezpośrednio przez Organizatora, jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych celem odprowadzenia należnego od nagród 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. 2. Nagroda za zajęcie drugiego miejsca program komputerowy Dieta 5 i dodatkowa nagroda pieniężna o wartości 11,11% wartości nagrody rzeczowej. Nagroda pieniężna pobierana jest bezpośrednio przez Organizatora, jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych celem odprowadzenia należnego od nagród 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. 3. Nagroda z zajecie 3 miejsca książka N. Packenpaugh, wyd. polskie, red. D. Gajewska Podstawy Żywienia i Dietoterapia i dodatkowa nagroda pieniężna o wartości 11,11% wartości nagrody rzeczowej. Nagroda pieniężna pobierana jest bezpośrednio przez Organizatora, jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych celem odprowadzenia należnego od nagród 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. 2. W Konkursie przyznawane będą nagrody gwarantowane dla pierwszych 100 osób, które prześlą swoje prace konkursowe, spełniające wymogi opisane w załączniku do niniejszego regulaminu. 3. Nagrodą gwarantowaną jest żakiet medyczny i dodatkowa nagroda pieniężna o wartości 11,11% wartości nagrody rzeczowej. Nagroda pieniężna pobierana jest bezpośrednio przez Organizatora, jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych celem odprowadzenia należnego od nagród 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. 4. Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na ich ekwiwalent pieniężny. VII. ODBIÓR NAGRÓD 1. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej pocztą elektroniczną na podany adres , SMSem lub telefonicznie (za pośrednictwem numeru telefonu podanego przez Uczestników Konkursu). Jednocześnie wraz z powiadomieniem Organizator poprosi Uczestnika Konkursu o podanie adresu zamieszkania. 2. W przypadku nieodebrania telefonu komórkowego przez osoby nagrodzone, bądź nie odesłania SMS-a zwrotnego lub a zwrotnego z podaniem adresu zamieszkania w terminie 48 godzin od czasu otrzymania od Organizatora SMSa lub a z powiadomieniem o wygranej, Organizator ponownie wyłoni zwycięzców w Konkursie. 3. W przypadku braku kontaktu, opisanym w pkt 2, prawo do otrzymania nagrody wygasa. Organizator jest uprawniony do przeznaczenia nagrody dla kolejnego uczestnika Konkursu, wyłonionego zgodnie z niniejszym Regulaminem. 4. Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora Kurierem na otrzymany od nagrodzonej osoby adres korespondencyjny, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników. 5. Warunkiem wysłania nagrody jest podanie Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu danych niezbędnych do wykonania przez Organizatora ciążących na nim obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Organizator wysyła wraz z nagrodą protokół odbioru nagrody z prośbą o podpisanie i odesłanie na adres Organizatora. VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA Organizator ponosi odpowiedzialność za prawidłowy przebieg Konkursu.

5 IX. DANE OSOBOWE Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Polskie Towarzystwo Dietetyki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowoursynowskej 159 C, Warszawa. Dane osobowe uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz zbierane są i przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród i ogłoszenia wyników. Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i zmiany na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym wyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród. Spółka Garden of Words TTL Katarzyna Pawlikowska i Aleksandra Nieściuszko s.c. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gubinowskiej 37, Warszawa, jest podmiotem przetwarzającym dane na zlecenie Administratora w rozumieniu art. 31 ust. 1 ww. ustawy o ochronie danych osobowych. X. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PROWADZENIA KONKURSU 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać na adres w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Organizatora, co nie wyklucza prawa dochodzenia przez Uczestników przysługujących im roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji. 3. Reklamacje Organizator rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje przesłane na adres 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia. O każdej zmianie Organizator powiadamiać będzie niezwłocznie na Stronie internetowej Konkursu. 5. Na potrzeby organizacji Konkursu Organizator uruchomił sekretariat Konkursu, pod adresem agencji Garden of Words z siedzibą w Warszawie, , ul. Nałęczowska 52, adres owy sekretariatu:

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej konkursem lub konkursami, jest: G+J Gruner + Jahr Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul.

Regulamin Konkursu Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PT. Wygraj KIA na tydzień z pełnym bakiem.

REGULAMIN KONKURSU PT. Wygraj KIA na tydzień z pełnym bakiem. REGULAMIN KONKURSU PT. Wygraj KIA na tydzień z pełnym bakiem. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 2. Komitet Honorowy: Kuba Bielak Tomasz Kuchar 1.2 Organizatorem konkursu pt. Wygraj KIA na tydzień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny

Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny 1. Informacje ogólne 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady konkursu o nazwie Polak, z którego jestem dumny ( Konkurs ). 1.2. Tekst niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs na blog w ramach kampanii Położna na medal (dalej: Konkurs ) jest Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Philips LED. Wybór profesjonalistów. (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo