KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ"

Transkrypt

1 KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Program rozwoju szkół i ośrodków szkolenia Państwowej Straży Pożarnej na lata Zatwierdzam nadbryg. Piotr Buk Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Warszawa, sierpień 2005 r.

2 I. WPROWADZENIE Reforma systemu ochrony przeciwpożarowej dokonana ustawami z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej i o Państwowej Straży Pożarnej, spowodowała konieczność ustalenia nowego systemu kształcenia kadr dla ochrony przeciwpożarowej. Istotną zmianę systemu kształcenia spowodowały przede wszystkim nowe jakościowo, inne od poprzednich, a jednocześnie szersze zadania określone dla jednostek ochrony przeciwpożarowej. Podkreślenia wymaga fakt, że katalog zadań podlega ciągłym zmianom i jest stale rozszerzany. Zgodnie z postanowieniami ustawy o Państwowej Straży Pożarnej jednym z podstawowych zadań PSP jest kształcenie kadr na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności, wśród których można wymienić: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki organizacyjne wojskowej ochrony przeciwpożarowej, zakładowa straż pożarna, zakładowa służba ratownicza, gminna zawodowa straż pożarna, powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna, terenowa służba ratownicza, ochotnicza straż pożarna, związek ochotniczych straży pożarnych, inne jednostki ratownicze. Państwowa Straż Pożarna jest również organizatorem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, którego zadaniem jest ochrona życia, zdrowia oraz mienia i środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo: techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne. 2

3 Przy tak ustalonym zakresie działania jednostek ochrony przeciwpożarowej system kształcenia ukierunkowany jest na odpowiednie przygotowanie absolwentów różnych typów szkoleń zawodowych i specjalistycznych, w taki sposób, aby sprostali stawianym przed nimi zadaniom. Do tego właśnie niezbędny jest sprawnie funkcjonujący system kształcenia pożarniczego, w którego skład, oprócz kadry dydaktycznej, wchodzić powinna dobrze przygotowana baza szkoleniowa w postaci: obiektów dydaktycznych, poligonów, stanowisk do ćwiczeń, sprzętu technicznego, pojazdów itp. II. STAN AKTUALNY 1. OPIS SYSTEMU KSZTAŁCENIA POŻARNICZEGO System kształcenia pożarniczego jest płynnie wkomponowany w system edukacji narodowej. Kształcenie pożarnicze bowiem należy rozumieć jako kształcenie oraz doskonalenie zawodowe w zawodach: strażaka, technika pożarnictwa i inżyniera pożarnictwa oraz w różnych specjalnościach wynikających z zadań stawianych przed Państwową Strażą Pożarną. Kształcenie to jest realizowane w różnych formach, zarówno w formie kursowej, co ma miejsce w przypadku zawodu strażaka oraz szkoleń specjalistycznych, w formie szkolnej w przypadku technika pożarnictwa oraz na wyższej uczelni pożarniczej w zawodzie inżyniera pożarnictwa. Organizowane jest ono w szkołach pożarniczych oraz w ośrodkach szkolenia i sekcjach doskonalenia zawodowego Państwowej Straży Pożarnej, a zatem w placówkach edukacyjnych, podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Jednakże sam proces kształcenia jest nadzorowany nie tylko przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku szkół kształcących w systemie szkolnym na poziomie zawodowym, jak i na poziomie wyższym, ma miejsce współpraca z ministrem właściwym do spraw oświaty. Natomiast 3

4 kursy kwalifikacyjne przygotowujące do wykonywania zawodu strażaka i doskonalące, w ramach kształcenia ustawicznego, realizowane są w oparciu o programy nauczania zatwierdzone przez Komendanta Głównego Państwowej Staży Pożarnej. Kandydaci do każdej ze szkół pożarniczych muszą zdać egzaminy wstępne oraz wykazać się zdolnością do pełnienia służby, sprawdzaną w trakcie szczegółowych badań psychologicznych. Kolejnym wymaganiem jest posiadanie przez nich wykształcenia średniego, a w przypadku chęci podjęcia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej świadectwa dojrzałości. Rozpoczęcie nauki, w którejkolwiek ze szkół pożarniczych, jest równoznaczne z podjęciem służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej. Konsekwencją tego jest nadawanie słuchaczom stopni służbowych zaraz po zakwalifikowaniu do danej szkoły. Szkoły, ośrodki szkolenia oraz sekcje doskonalenia zawodowego, przygotowujące do wykonywania zawodów strażaka, technika pożarnictwa i inżyniera pożarnictwa stanowią, zlokalizowany w obszarze kształcenia zawodowego, pożarniczy system edukacyjny. Cechą charakterystyczną tego systemu jest drożność. Ukończenie kształcenia na każdym z poziomów oznacza nie tylko uzyskanie tytułu zawodowego, ale również nadanie pierwszego stopnia służbowego. Strażacy, w zależności od ukończonego kursu, uzyskują kwalifikacje zawodowe szeregowych, bądź podoficerów Państwowej Straży Pożarnej, stanowiąc odpowiednio korpus szeregowych i podoficerów. Technicy pożarnictwa stanowią korpus aspirantów, stąd po ukończeniu szkoły otrzymują stopień młodszego aspiranta, inżynierowie pożarnictwa natomiast są mianowani na pierwszy stopień oficerski młodszego kapitana i zasilają szeregi oficerów pożarnictwa. System kształcenia pożarniczego, obejmujący kształcenie i doskonalenie zawodowe, wraz z pokazaniem jego drożności i możliwych ścieżek rozwoju zawodowego pokazuje schemat zawarty w załączniku Nr 1, zaś rozmieszczenie szkół, ośrodków szkolenia i sekcji pokazane zostało w załączniku Nr 2. 4

5 2. ZAWODY POŻARNICZE STRAŻAK Strażak realizuje zadania zawodowe w zakresie ratowania zagrożonych ludzi, zwierząt, mienia i środowiska, w związku z: walką z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, akcjami ratownictwa technicznego, akcjami ratownictwa chemiczno-ekologicznego, akcjami ratownictwa medycznego. Zawód strażaka wykonywany jest przez strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej, którzy ukończyli kształcenie dla szeregowych i podoficerów Państwowej Straży Pożarnej, realizujących typowe i charakterystyczne zadania zawodowe na przyporządkowanych im stanowiskach służbowych. Strażak wykonuje swoje zadania zawodowe w strefie zagrożenia lub bezpośrednich działań ratowniczych, w czasie zagrożenia zdrowia, życia, mienia i środowiska, w celu likwidacji lub usunięcia skutków zdarzenia. Postępuje według procedur, taktyki działań, regulaminów i instrukcji realizując: rozpoznanie na miejscu działań ratowniczych, zabezpieczenie miejsca akcji, sprawianie oraz obsługę sprzętu i urządzeń ratowniczych, wykonywanie zadań ratowniczych. W warunkach działań ratowniczych, zarówno szeregowcy, jak i podoficerowie wykonują identyczne zadania zawodowe, niejednokrotnie obejmujące swym zakresem te same wiadomości i umiejętności, jednakże zróżnicowane zakresem odpowiedzialności. Strażak przygotowywany jest do pełnienia służby w jednostkach ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej oraz innych jednostkach ochrony przeciwpożarowej, na stanowiskach przewidzianych dla szeregowych i podoficerów, z ukierunkowaniem na prowadzenie działań ratowniczych. Strażak przygotowywany jest również do realizacji zadań organizacyjnych i kierowniczych w ramach najmniejszej jednostki taktycznej, jaką jest rota i zastęp. 5

6 Wykonywanie zawodu strażaka związane jest marginalnie z prowadzeniem spraw administracyjno-kwatermistrzowskich. Jakość zadań wykonywanych przez strażaka związana jest ze spełnieniem przez niego określonych wymogów zdrowotnych, cech psychofizycznych, zdolności komunikacyjnych, stałym utrzymywaniem sprawności fizycznej oraz udziałem w kształceniu zawodowym, ustawicznym i samokształceniu TECHNIK POŻARNICTWA Technik pożarnictwa przygotowany jest do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Jego przygotowanie zawodowe umożliwia także podjęcie pracy w pozostałych jednostkach ochrony przeciwpożarowej, jednostkach administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz podmiotach gospodarczych. Podstawowy zakres czynności technika pożarnictwa w strukturach Państwowej Straży Pożarnej obejmuje realizację zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem akcji ratowniczych w przypadku: walki z pożarami, klęsk żywiołowych, katastrof komunikacyjnych i budowlanych, awarii oraz zagrożeń spowodowanych toksycznymi środkami przemysłowymi. W czasie działań ratowniczych może wykonywać określone funkcje dowódcze oraz organizować współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi. Ponadto może organizować tok służby w jednostce, prowadzić szkolenie i doskonalenie zawodowe, realizować zadania związane z prowadzeniem spraw kadrowych, kwatermistrzowskich oraz finansowych. Obok funkcji dowódczych do jego najważniejszych zadań służbowych może należeć także sprawowanie czynności prewencyjnych w zakresie prowadzenia rozpoznawania zagrożeń, podejmowanie przeciwdziałania tym zagrożeniom, propagowanie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz wykonywanie czynności na potrzeby powszechnego systemu ochrony ludności. 6

7 Poza strukturami Państwowej Straży Pożarnej technik pożarnictwa może pracować w instytucjach, w zakładach o różnych profilach produkcji i usług, gdzie w ramach swoich obowiązków może wykonywać czynności ratownicze, kontrolować stan stosowania przepisów przeciwpożarowych, wskazywać kierunki usuwania nieprawidłowości. Technik pożarnictwa może uczestniczyć w realizacji zadań formacji obrony cywilnej, rozpoznawać zagrożenia związane z możliwością wystąpienia katastrof i klęsk żywiołowych oraz prowadzić działalność informacyjno-edukacyjną i ostrzegania w tym zakresie. Zakres wykonywanych zadań wymaga od technika pożarnictwa zdolności interpersonalnych, komunikacyjnych, ustawicznego doskonalenia zawodowego i samokształcenia INŻYNIER POŻARNICTWA Inżynier pożarnictwa jest specjalistą w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, sprawnie posługującym się metodami inżynierskimi, przede wszystkim w ochronie przeciwpożarowej, wykonującym zadania związane z ochroną życia, zdrowia, mienia i środowiska, między innymi w ramach krajowego systemu ratowniczogaśniczego. Zadania te obejmują: gaszenie pożarów, ograniczanie skutków klęsk żywiołowych, akcje ratownictwa technicznego, akcje ratownictwa chemiczno-ekologicznego, akcje ratownictwa medycznego. Wykonuje również zadania związane z rozpoznawaniem, analizą i oceną zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń. Po spełnieniu odpowiednich wymagań może wykonywać funkcję rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Inżynier pożarnictwa przygotowany jest do wypełniania dwóch podstawowych funkcji. Pierwszą z nich jest stymulowanie wszelkich działań obejmujących funkcjonowanie i realizowanie zadań związanych 7

8 z ochroną życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska, w ramach działalności profilaktycznej, w tym wykonywanie czynności kontrolno-rozpoznawczych. Drugą funkcją jest realizacja zadań administracyjnych i kierowniczych w ramach struktur Państwowej Straży Pożarnej na stanowiskach dowódczych, z umiejętnością organizacji i kierowania akcjami ratowniczymi, jak i poza tymi strukturami, z umiejętnością zarządzania bezpieczeństwem pożarowym w jednostkach administracji publicznej oraz podmiotach gospodarczych. Inżynier pożarnictwa z jednej strony posiada odpowiednią profesjonalną wiedzę i umiejętności, które wykorzystuje w praktyce do prognozowania określonych zdarzeń i sytuacji, tak w warunkach realizacji zadań dotyczących rozpoznawania zagrożeń, jak i stwarzania sprzyjających warunków ich likwidacji, z drugiej strony jest przełożonym zespołów, załóg jednostek ratowniczych, związków taktycznych, samodzielnie podejmującym niezbędne decyzje i rozwiązującym skomplikowane problemy w trakcie organizacji i prowadzenia akcji ratowniczych. Zdobyte doświadczenie zawodowe oraz stale podnoszone kwalifikacje ogólne pozwalają również na zajmowanie samodzielnych stanowisk oraz wyższych stanowisk kierowniczych. 3. KADRA DYDAKTYCZNA Główne zadania edukacyjne w szkołach realizowane są przez blisko 900 osób, w tym 403 osoby kadry dydaktycznej. Występujące różnice zatrudnienia w szkołach kształcących w zawodzie technika wynikają z ilości realizowanych zadań edukacyjnych oraz funkcjonujących w szkołach komórek prowadzących działania ratowniczo-gaśnicze (Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie zabezpiecza operacyjnie obszar Nowej Huty). Szkoły aspirantów oprócz kształcenia techników pożarnictwa realizują również inne formy kształcenia, a w szczególności prowadzą kursy kwalifikacyjne podoficerskie, inne specjalistyczne oraz warsztaty 8

9 specjalistyczne dla kadr Państwowej Straży Pożarnej oraz szkolenia na potrzeby powszechnego systemu ochrony ludności. Największy obszar zadań w tym zakresie realizuje Centralna Szkoła PSP w Częstochowie. W planie na najbliższe lata wszystkie szkoły planują (i w chwili obecnej realizują) zwiększone w porównaniu z latami ubiegłymi zadania szkoleniowe. Związane jest to z realizacją dodatkowych zadań nakładanych na Państwową Straż Pożarną, stałą rotacją kadr oraz szkoleniem osób odbywających służbę zastępczą w Państwowej Straży Pożarnej. Podjęcie nowych działań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej generuje nowe zadania szkoleniowe np. realizację postanowień dyrektywy SEVESO II w odniesieniu do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia awarii przemysłowych, czy też transportu materiałów niebezpiecznych. Podobne skutki wywołała zmiana dotycząca przejęcia przez Komendanta Głównego PSP zadań Szefa Obrony Cywilnej Kraju, wymuszająca konieczność przejęcia pewnych zadań szkoleniowych dla podmiotów ratowniczych, innych służb i organizacji np. w zakresie współdziałania, łączności itp. Zgodnie z wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w najbliższym okresie powinien nastąpić wzrost wymagań kwalifikacyjnych, a tym samym zmiana struktury zatrudnienia w Państwowej Straży Pożarnej, która docelowo powinna osiągnąć następujące proporcje: - 30% oficerowie, - 50% aspiranci, - 20% podoficerowie i szeregowcy. Prognoza w tym zakresie na okres 10 lat przedstawiona została w załączniku Nr 3. Ważny podkreślenia jest fakt, że zmiana struktury zatrudnienia spowoduje zwiększenie potrzeb szkoleniowych, a tym samym zadań szkoleniowych dla szkół i ośrodków szkolenia. Do opracowywania prognozy szkoleniowej na najbliższe lata, wykorzystano prognozę ilościową w zakresie możliwego odejścia ze służby strażaków, którzy nabyli uprawnienia do zaopatrzenia emerytalnego według założenia, że strażak posiada 30 lat pracy, w tym co najmniej 15 lat służby. 9

10 3. SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Państwowa Straż Pożarna jako jeden z podmiotów krajowego systemu ratowniczo gaśniczego oraz jednostka organizacyjna ochrony przeciwpożarowej przygotowana jest do realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz o Państwowej Straży Pożarnej. Przygotowanie to oprócz uzyskiwania tytułów zawodowych polega również na szkoleniu w bardzo skomplikowanych obszarach, takich jak ratownictwo chemiczne, ekologiczne, prowadzenie prac podwodnych, ratownictwo powodziowe, szkolenie członków grup poszukiwawczo ratowniczych, biorących udział w akcjach pomocy humanitarnej poza granicami kraju i wielu innych. Strażacy Państwowej Straży Pożarnej biorą udział również w wielu szkoleniach, które nakładane są na Państwową Straż Pożarną poprzez przepisy ogólnie obowiązujące np. w zakresie napełniania zbiorników ciśnieniowych, czy kierowania ruchem drogowym. Szczegółowy wykaz rodzajów szkoleń i studiów, a także i ich absolwentów w latach zawierają załączniki Nr 4, 4a, 4b, 4c. 4. SZKOLENIE INNYCH PODMIOTÓW Prowadzenie działań ratowniczych w ramach krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego wymaga ścisłej współpracy z wieloma podmiotami takimi jak ochotnicza straż pożarna, organizacje pozarządowe jak GOPR, TOPR, WOPR, PCK i wiele innych. Wymusza to na wszystkich podmiotach systemu konieczność doskonalenia współpracy poprzez między innymi poznawanie systemów funkcjonowania i szkolenia. Dlatego też Państwowa Straż Pożarna jako służba wiodąca jest organizatorem wielu wspólnych szkoleń, warsztatów, sympozjów, ćwiczeń czy manewrów integrujących środowisko ratownicze. Szkolenie stało się tak istotnym elementem w funkcjonowaniu ochotniczych straży pożarnych, że jego realizację powierzono komendantom miejskim/powiatowym Państwowej Straży Pożarnej. W chwili obecnej trwają prace nad zmianą systemu szkolenia 10

11 strażaków ratowników OSP, tak aby dostosować go do zakresu zadań jakie stoją przed strażakami oraz do wymagań nakładanych przez co raz to bardziej zaawansowany technologicznie sprzęt ratowniczy. 5. BAZA SZKOLENIOWA Utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia oraz zwiększanie oferty szkoleniowej uzależnione jest od bazy dydaktycznej szkół i ośrodków szkolenia tj. między innymi obiektów podstawowych wskazanych w załączniku Nr 5 i 6 oraz bazy socjalnej, która obecnie dysponuje 1066 miejscami noclegowymi, opisanej w załączniku Nr 7. Zapewnienie wysokiego poziomu wyszkolenia to również wyposażenie szkół i ośrodków w obiekty i stanowiska do ćwiczeń. Wśród obiektów, które decydują o jakości przygotowania absolwentów są komory rozgorzeniowe oraz komory dymowe. Te ostatnie spełniają bardzo istotną rolę przygotowując i sprawdzając strażaków w zakresie przygotowania do radzenia sobie z dużymi obciążeniami psychofizycznymi podczas pracy w aparatach oddechowych (brak widoczności, zadymienie, zaciemnienie, wysoka temperatura, ograniczona przestrzeń, hałas). W załączniku Nr 8 zaprezentowano Wytyczne Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie prowadzenia zajęć w komorze dymowej. Nieodłącznym elementem procesu kształcenia są praktyki zawodowe odbywane w szkolnych jednostkach ratowniczo gaśniczych. Jednostki te wyposażone są w pojazdy pożarnicze służące zarówno do prowadzenia działań ratowniczych, jak i do szkolenia. Stan wyposażenia szkół w sprzęt transportowy przedstawia załącznik Nr 9. 11

12 III. PLAN ROZWOJU 1. Standaryzacja wyposażenia ośrodków szkolenia Opracowana prognoza kadrowa na lata wskazuje, że w najbliższych latach kształcenie utrzyma się na zbliżonym poziomie, ale jakość wykształcenia absolwentów będzie zdecydowanie rosła, tak aby sprostać nowym zadaniom nakładanym na służby ratownicze. Wzrost jakości kształcenia będzie połączony ze standaryzacją wyposażenia bazy dydaktycznej szkół i ośrodków szkolenia, zakończeniem prac nad tworzeniem sieci ośrodków szkolenia oraz stworzeniem przejrzystych prawnych podstaw systemu kształcenia pożarniczego. Pierwszym krokiem zaplanowanym na najbliższe lata jest stworzenie sieci ośrodków szkolenia funkcjonujących w komendach wojewódzkich PSP, których zadaniem będzie prowadzenie szkoleń zawodowych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, jak i strażaków pozostałych jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych. Sieć ta ma się składać z co najmniej 16 ośrodków szkolenia, po jednym na terenie każdego województwa. Sprzyjać temu będzie nowelizacja przepisów prawnych regulujących organizację komend wojewódzkich i powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki wprowadzeniu regulacji prawnych możliwe będzie wystandaryzowanie wyposażenia ośrodka, którego wyposażenie powinno być zgodne z załącznikiem Nr 10. Najistotniejszymi elementami wyposażenia ośrodków szkolenia będą komory rozgorzeniowe i dymowe. Zakłada się, że komora dymowa i rozgorzeniowa, stacjonarna lub przewoźna, powinna znajdować się w każdym ośrodku. 12

13 2. Standaryzacja wyposażenia szkół Państwowej Straży Pożarnej Szkoły PSP podobnie jak ośrodki podlegać będą rygorom standaryzacji, co związane jest ze stosowaniem przepisów ogólnie obowiązujących, a dotyczących kształcenia techników pożarnictwa, jak i inżynierów pożarnictwa. Standardem takim jest podstawa programowa kształcenia techników pożarnictwa, wprowadzana w życie przez ministra właściwego do spraw oświaty. Podstawa ta zawiera szereg istotnych elementów mających wpływ na kształcenie przyszłych kadr, a jednym z nich jest standard wyposażenia szkół w pomieszczenia dydaktyczne i inne obiekty. Szczegółowy opis standardu zawarty został w załączniku Nr 11. Mając na względzie poprawę warunków funkcjonowania szkół realizowany jest program rozbudowy bazy lokalowej, który zakłada zwiększenie ilości kształconych strażaków, poprzez zapewnienie bazy dydaktycznej oraz warunków socjalnych, w tym zakwaterowania. Natomiast celem zapewnienia właściwej efektywności realizowanych szkoleń praktycznych przyjęto założenia stworzenia we wszystkich szkołach poligonów szkoleniowych oraz modernizacji i rozbudowy już istniejących. Załącznik Nr 12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f przedstawia aktualny stan przygotowania poligonów szkolnych, z uwzględnieniem bazy szkoleniowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej wraz z programem jej modernizacji. Plan realizowanych zadań inwestycyjnych szkół zawiera załącznik Nr 13 stanowiący wyciąg projekt budżetu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na finansowanie zadań inwestycyjnych. Podobnie jak w ośrodkach szkolenia zakłada się, że kluczowym elementem wyposażenia poligonów będą komory rozgorzeniowe i dymowe, stacjonarne lub przewoźne. Takie założenie sprawdziło się w wielu krajach europejskich, stosujących w procesie szkolenia wysoce symulowane stanowiska do ćwiczeń. Dają one gwarancję przygotowania strażaków do działań w bardzo trudnych warunkach, zapoznają ze 13

14 zjawiskami towarzyszącymi pożarom, a to wszystko z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, z możliwością powtarzalności ćwiczeń, przy ograniczeniu kosztów i środowiska naturalnego. Z uwagi na to, że szkoły stanowią odwód Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, tj. zbiór sił i środków możliwych do wykorzystania, jako wsparcie sił poszczególnych komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, zakłada się docelowo również wyposażenie szkół w systemy kontenerowe, przygotowane do realizacji różnych działań np. wodno nurkowe, powodziowe, chemiczno-ekologiczne, wężowe, kwatermistrzowskie itp. Stworzenie na bazie szkół baz sprzętu specjalistycznego pozwoli na efektywne ich wykorzystanie oraz utrzymanie w stałej gotowości do działań. Kolejnym istotnym elementem mającym wpływ na jakość kształcenia jest wyposażenie szkół w pojazdy pożarnicze wykorzystywane do działań ratowniczych i szkolenia, zapewniające mobilność dużych zespołów (autobusy) oraz ciągniki siodłowe zapewniające mobilność systemu kontenerowego. Wszystkie te działania wspierane będą określonym normatywem wyposażenia szkół w pojazdy pożarnicze, zawartym w załączniku Nr 14 oraz planem zakupów wyposażenia technicznego szkół na lata , opisanym w załączniku Nr Realizacja programu Proponujemy realizację powyższego programu z budżetu państwa oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, przewidzianych dla Państwowej Straży Pożarnej na podstawie Porozumienia Ministra Środowiska oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska w latach Przy realizowaniu programu wskazanym jest korzystanie z innych możliwości współfinansowania, wykorzystując mechanizmy pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, z sektorowych oraz regionalnych programów rozwoju. 14

15 Cały Program rozwoju szkół i ośrodków szkolenia PSP realizowany będzie w latach Komendanci Wojewódzcy PSP w oparciu o standardy określone w załączniku Nr 9 opracują własne plany i programy rozwoju ośrodków szkolenia uwzględniając również potrzeby rozwoju baz szkoleniowych komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. 4. Efekty wdrożenia programu Realizacja programu pozwoli na: 1. Ujednolicenie wyposażenia szkół Państwowej Straży Pożarnej; 2. Modernizację dotychczasowego wyposażenia i dostosowania do aktualnych wymagań; 3. Wdrożenie spójnego programu kształcenia w szkołach Państwowej Straży Pożarnej funkcjonującego w oparciu o jednolity standard wyposażenia; 4. Zapewnienie porównywalności wyposażenia dydaktycznego; 5. Utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia; 6. Przygotowanie absolwentów szkół kształcących techników pożarnictwa do egzaminów zewnętrznych, potwierdzających kwalifikacje zawodowe; 7. Organizację szkoleń dla innych jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej oraz innych podmiotów ratowniczych; 8. Organizację szkoleń międzynarodowych, w ramach podpisanych zobowiązań międzynarodowych; 9. Stworzenie mobilnej rezerwy sił i środków na wypadek dużych zdarzeń. 15

16 Załącznik Nr 1

17 Załącznik Nr 2 SŁUPSK GDAŃSK WOJ. POMORSKIE OLSZTYN WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE SZCZECIN BORNE SULINOWO WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE WOJ. PODLASKIE BYD GOSZCZ SUPRAŚL Szkoła Podoficerska PSP TORU Ń ŁAPY BIAŁYSTOK GORZ ÓW WLK. WOJ. LUBUSKIE WOJ. WIELKOPOLSKIE POZNAŃ Szkoła Aspira ntów PSP WOJ. MAZOWIECKIE WARSZAWA ŚWIEBODZIN Szkoł a Główna Służby Pożarniczej ŁÓDŹ WOJ. ŁÓDZKIE WOJ. LUBELSKIE WROCŁAW LUBLIN WOJ. DOLNOŚLĄSKIE OPOLE WOJ. OPOLSKIE CZĘSTOCHOWA Centraln a Szkoła P SP WOJ. ŚLĄSKIE KIELCE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE NISKO wojewó dztwo, na terenie którego fu nkcjo nuje sekcja doskonalenia funkcjonowania ksrg KATOWI CE KRAKÓW RZESZÓW wojewó dztwo, na terenie którego fu nkcjo nuje ośrodek szko lenia szkoły Państwowej Strazy Pożarnej ośrod ki szkolenia Pań stwow ej Straży Pożarnej sekcje d oskon alenia funkcjonowania ksrg Szkoła Aspirantów PSP WOJ. MAŁOPOLSKIE WOJ. PODKARPACKIE

18 Załącznik Nr 3 Prognoza szkoleniowa na lata Korpus Stan na Oficerowie Ubytki (emerytury, renty, zwolnienia) absolwenci DSI absolwenci ZSI absolwenci DSM % Podyplomowe studia oficerskie Aspiranci z wyższym wykształceniem Razem Nasycenie 16,3% 17,4% 18,4% 19,8% 21,4% 23,1% 24,5% 25,9% 27,3% 28,7% 30,0% Aspiranci Ubytki (emerytury, renty, zwolnienia) absolwenci DSA absolwenci ZSA % Razem Nasycenie 22,4% 23,8% 27,0% 29,8% 32,4% 35,4% 38,5% 41,5% 44,6% 47,4% 49,9% Podoficerowie Ubytki (emerytury, renty, zwolnienia) Absolwenci kursów podoficerskich % Razem Nasycenie 51,4% 51,0% 46,8% 43,8% 40,6% 36,8% 33,1% 28,9% 24,4% 19,9% 15,1% Szeregowcy Ubytki (emerytury, renty, zwolnienia) Przyjęci do służby % Razem Nasycenie 8,5% 9,7% 10,0% 9,0% 8,1% 7,0% 6,0% 5,3% 4,6% 3,8% 5,0% Założenia strategiczne rozwoju służby 30% 50% 20% Ogółem stan służby Limit etatowy % VACAT 478 2% Limit etatowy % 98,58% 101,82% 102,21% 102,39% 102,52% 102,33% 102,11% 101,66% 100,92% 99,70% 100,05% Ubytki razem

19 Liczba absolwentów Załącznik Nr 4 Liczba absolwentów SGSP w latach Wydział Rodzaj kształcenia Dzienne studia zawodowe dla strażaków w służbie kandydackiej Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Dzienne studia magisterskie Dzienne studia zawodowe dla osób cywilnych Zaoczne studia zawodowe dla osób cywilnych Zaoczne studia zawodowe dla funkcjonariuszy PSP Uzupełniające studia magisterskie Dzienne studia zawodowe dla osób cywilnych Zaoczne studia zawodowe dla osób cywilnych Uzupełniające studia magisterskie dla osób cywilnych Razem Liczba absolwentów SGSP w latach Dzienne studia zaw odow e dla strażaków w służbie kandydackiej Dzienne studia magisterskie Dzienne studia zaw odow e dla osób cyw ilnych Zaoczne studia zaw odow e dla osób cyw ilnych Zaoczne studia zaw odow e dla funkcjonariuszy PSP Uzupełniające studia magisterskie Dzienne studia zaw odow e dla osób cyw ilnych Zaoczne studia zaw odow e dla osób cyw ilnych Uzupełniające studia magisterskie dla osób cyw ilnych

20 Załącznik Nr 4a Liczba absolwentów szkół aspirantów PSP w latach r. System kształcenia Szkoła CS PSP w Częstochowie Stacjonarny SA PSP w Krakowie SA PSP w Poznaniu CS PSP w Częstochowie Zaoczny SA PSP w Krakowie SA PSP w Poznaniu RAZEM Liczba absolwentów szkół aspirantów PSP w latach system stacjonarny Liczba absolwentów szkół apsirantów PSP w latach system zaoczny CS PSP w Częstochow ie SA PSP w Krakow ie SA PSP w Poznaniu CS PSP w Częstochow ie SA PSP w Krakow ie SA PSP w Poznaniu

21 Załącznik Nr 4b Rodzaje i liczba kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych przeprowadzonych w szkołach PSP, ośrodkach szkolenia oraz sekcjach doskonalenia funkcjonowania KSRG KW PSP oraz liczba ich absolwentów w latach Rodzaje kursów Liczba Liczba Liczba Liczba absolwentów absolwentów absolwentów absolwentów Kurs kwalifikacyjny szeregowych Kurs kwalifikacyjny szeregowych administracyjno kwatermistrzowski Kurs kwalifikacyjny podoficerski Kurs uzupełniający dla podoficerów na stanowiskach administracyjno kwatermistrzowskich PSP Kurs kwalifikacyjny podoficerów administracyjno kwatermistrzowski Kurs podoficerski dla strażakówz wyższym wykształceniem Kurs uzupełniający dla kierowców Kurs uzupełniający dla podoficerów Kurs specjalistyczny ratownictwa wysokościowego, cz. I Kurs specjalistyczny ratownictwa wysokościowego, cz. II Kurs specjalistyczny chemiczno-ekologiczny Kurs specjalistyczny obsługi drabin Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji podnośników Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji dźwigów Kurs specjalistyczny ratownictwa medycznego Kurs specjalistyczny pedagogiczny Kurs specjalistyczny obsługi i konserwcaji agregatów prądotwórczych Kurs specjalistyczny napełniania zbiorników ciśnieniowych Kurs specjalistyczny obsługi geofonów Kurs specjalistyczny konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych Kurs specjalistyczny obsługi urządzeń elektrycznych do 1 kv Kurs specjalistyczny sterników motorowodnych Kurs specjalistyczny stermotorzystów Kurs specjalistyczny kierowania ruchem drogowym Kurs specjalistyczny młodszego nurka PSP Kurs specjalistyczny nurka PSP Kurs specjalistyczny kierownika robót nurkowych Państwowej Straży Pożarnej Kurs specjalistyczny dla apsirantów wykonujących czynności kontrolno-rozpoznawcze Kurs dla specjalistów ochrony przeciwpożarowej Kurs dla osób prowadzących sprawy ochrony przeciwpożarowej RAZEM

OŚRODEK SZKOLENIA WYDZIAŁ DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

OŚRODEK SZKOLENIA WYDZIAŁ DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OŚRODEK SZKOLENIA WYDZIAŁ DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BAZA W ŁAPACH Łapy 01.06.2006 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Komora dymowa przeznaczona jest do prowadzenia ćwiczeń w sprzęcie ochrony

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu Załącznik nr 1 do Zasad opracowywania programów, organizacji oraz prowadzenia szkolenia i doskonalenia zawodowego Komenda ojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu REGULAMIN ĆICZEŃ KOMORZE DYMOEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TESTÓW I ĆWICZEŃ DOSKONALĄCYCH PROWADZONYCH W KOMORZE DYMOWEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN TESTÓW I ĆWICZEŃ DOSKONALĄCYCH PROWADZONYCH W KOMORZE DYMOWEJ W KRAKOWIE Załącznik nr 1 do decyzji nr 27/10 z dnia 18.01.10 REGULAMIN TESTÓW I ĆWICZEŃ DOSKONALĄCYCH PROWADZONYCH W KOMORZE DYMOWEJ W KRAKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Użyte w regulaminie terminy oznaczają: test

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TESTÓW I ĆWICZEŃ DOSKONALĄCYCH PROWADZONYCH ONYCH W KOMORZE DYMOWEJ

REGULAMIN TESTÓW I ĆWICZEŃ DOSKONALĄCYCH PROWADZONYCH ONYCH W KOMORZE DYMOWEJ Z A T W I E R D Z A M : ŚWIETOKRZYSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI Państwowej StraŜy PoŜarnej (-) st. bryg. mgr inŝ. Zbigniew Muszczak OŚRODEK SZKOLENIA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W KIELCACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMORY DYMOWEJ

REGULAMIN KOMORY DYMOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2014 OKW PSP w Opolu z dnia 2 maja 2014 r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu REGULAMIN KOMORY DYMOWEJ Ośrodek Szkolenia w Komendzie Wojewódzkiej PSP w

Bardziej szczegółowo

... REGULAMIN TESTÓW. Toruń, luty 2014 r.

... REGULAMIN TESTÓW. Toruń, luty 2014 r. K O M E N D A W O J E W Ó D Z K A P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J W T O R U N I U.... ZATWIERDZIŁ.... SPORZĄDZIŁ REGULAMIN TESTÓW W KOMORZE DYMOWEJ Toruń, luty 2014 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Państwowa Straż Pożarna została powołana l lipca 1992 r. jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki

Bardziej szczegółowo

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia.

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 55 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie określenia Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art.14 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

5. aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego, dopuszczające do testu sprawnościowego z widocznym wpisem "zdolny do ćwiczeń fizycznych", w

5. aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego, dopuszczające do testu sprawnościowego z widocznym wpisem zdolny do ćwiczeń fizycznych, w Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie ogłasza nabór kandydatów do służby na stanowisko: stażysty docelowo ratownika kierowcy. Wymagania konieczne stawiane kandydatom Kandydat do

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYSPONOWANIA

PROCEDURA DYSPONOWANIA Pantone Cool Grey 2 Pantone 657 Pantone 2747 PAMIĘTAJ! KAŻDE ZAGINIĘCIE POWINNO ZOSTAĆ ZGŁOSZONE NA POLICJĘ Zespół fachowców CPOZ na bieżąco monitoruje i analizuje sprawy zaginięć osób prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 roku

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 roku ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 roku Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY-4101-14-01/2012 P/12/185 Bydgoszcz, dnia 10.2012 r. Pan st. bryg. mgr inż. Marek Miś Komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej

Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące) Warszawa 2015 Opracowanie metodyczne i redakcyjne: Biuro Szkolenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TESTÓW. Toruń, kwiecień 2016 r.

REGULAMIN TESTÓW. Toruń, kwiecień 2016 r. K O M E N D A W O J E W Ó D Z K A P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J W T O R U N I U Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z up. st. bryg. mgr inż. Artur Przybylski

Bardziej szczegółowo

11. Uczestnik testu/ćwiczeń doskonalących w trakcie jego trwania znajduje się pod stałym nadzorem obsługi komory oraz urządzeń monitorujących

11. Uczestnik testu/ćwiczeń doskonalących w trakcie jego trwania znajduje się pod stałym nadzorem obsługi komory oraz urządzeń monitorujących I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Komora dymowa jest przeznaczona do prowadzenia ćwiczeń doskonalących oraz testów w sprzęcie ochrony układu oddechowego. 2. Test/ćwiczenia doskonalące muszą być prowadzone i nadzorowane

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych Warszawa, 15 października 2015 r. st. bryg. Janusz Szylar Dowódca Mazowieckiej Brygady Odwodowej

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące) Warszawa 2012 Opracowanie metodyczne i redakcyjne: Biuro Szkolenia

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 Art. 14 ust. 1 Ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej:

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej st. bryg. mgr inż. Stanisław Sulenta Zadania Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I.

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej informuje, że wydało wszystkie części z ośmioczęściowego cyklu podręczników Szkolenie strażaków OSP. Wydane podręczniki zostały opracowane przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

Wymagania szkoleniowe dla strażaków OSP

Wymagania szkoleniowe dla strażaków OSP Wymagania szkoleniowe dla strażaków OSP I. Zachowanie uprawnień w zakresie przeszkolenia OSP sprzed 2006 roku 1. Strażak ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej po ukończeniu odpowiednich szkoleń nabywa uprawnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania Załącznik Nr 4 do regulaminu organizacyjnego KP PSP w Jędrzejowie REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO Rozdział 1 Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania 1 1. Powiatowe Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Procedura dysponowania

Procedura dysponowania Pantone Cool Grey 2 Pantone 657 Pantone 2747 Procedura dysponowania Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do działań poszukiwawczych prowadzonych w terenie

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. Program rozwoju szkół i ośrodków szkolenia Państwowej Straży Pożarnej na lata 2015 2020. 2015 r.

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. Program rozwoju szkół i ośrodków szkolenia Państwowej Straży Pożarnej na lata 2015 2020. 2015 r. KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Program rozwoju szkół i ośrodków szkolenia Państwowej Straży Pożarnej na lata 2015 2020 2015 r. Strona 2 Przy opracowaniu Programu wykorzystano następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące) Warszawa 2012 Opracowanie metodyczne i redakcyjne: Biuro Szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI ORAZ ZASADY PODJĘCIA SŁUŻBY KANDYDACKIEJ

ZASADY NABORU DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI ORAZ ZASADY PODJĘCIA SŁUŻBY KANDYDACKIEJ ZASADY NABORU DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI ORAZ ZASADY PODJĘCIA SŁUŻBY KANDYDACKIEJ SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TESTÓW I ĆWICZEŃ DOSKONALĄCYCH PROWADZONYCH W KOMORZE DYMOWEJ

REGULAMIN TESTÓW I ĆWICZEŃ DOSKONALĄCYCH PROWADZONYCH W KOMORZE DYMOWEJ REGULAMIN TESTÓW I ĆWICZEŃ DOSKONALĄCYCH PROWADZONYCH W KOMORZE DYMOWEJ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA Olsztyn, luty 2014 rok I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Komora dymowa jest przeznaczona do prowadzenia testów

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY-4101-14-02/2012 P/12/185 Bydgoszcz, dnia 09.2012 r. Pan st. bryg. Tomasz Leszczyński Kujawsko Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Stopni Ratowniczych w Grupie Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża

Regulamin Stopni Ratowniczych w Grupie Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża Załącznik nr 1 do Uchwały nr 50 / 2010 Zarządu Głównego PCK z dnia 3 sierpnia 2010 r. Regulamin Stopni Ratowniczych w Grupie Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.

Bardziej szczegółowo

Prezentację opracował kpt. mgr inż. Bartosz Deberny

Prezentację opracował kpt. mgr inż. Bartosz Deberny Prezentację opracował kpt. mgr inż. Bartosz Deberny 11 maja 2006 rok Do pobrania np. ze strony KG PSP www.straz.gov.pl (zakładki: kształcenie>szkolenia>szkolenia OSP) Rodzaje szkoleo organizowanych przez

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINIE REGULAMIN

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINIE REGULAMIN polerski l żarn ej KIEROWNIK SEKj ds. Kwatermistrzowskich. Tec/rjikil Transportu dnia: ml kpt. mgiyderiusz Kempisty KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINIE REGULAMIN PROWADZENIA ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego .... (pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w (miejscowość) (adres) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

3. Przedstawić organizację ochotniczych straży pożarnych.

3. Przedstawić organizację ochotniczych straży pożarnych. PROGRAM NAUCZANIA SŁUŻBA STRAŻY POŻARNEJ DLA KLASY MUNDUROWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JACKA KACZMARSKIEGO W OLSZTYNKU I. Przedmiotowe cele nauczania i wychowania Celem kształcenia uczniów będzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej

PROTOKÓŁ z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2014 Komendanta Powiatowego PSP w Pucku z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie powołania i funkcjonowania Zespołu Inspekcyjnego Komendanta Powiatowego PSP w Pucku celem przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak Jednostka operacyjno-techniczna OSP (JOT) Przez jednostkę operacyjno-techniczną

Bardziej szczegółowo

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym Dane na dzień 31.12.2015 r. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 grudnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. Dz.U.2016.30 z dnia 2016.01.08 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 8 stycznia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Stopni Ratowniczych w Grupie Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża

Regulamin Stopni Ratowniczych w Grupie Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża Załącznik nr 2 do Uchwały nr 72/06 Zarządu Głównego PCK z dnia 09.06.06 r. Regulamin Stopni Ratowniczych w Grupie Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Grupie Ratownictwa

Bardziej szczegółowo

NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP BRZEG

NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP BRZEG NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP BRZEG Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu poszukuje kandydatów do służby przygotowawczej w PSP na stanowisko stażysty, w zmianowym systemie służby w Jednostkach

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Program szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Warszawa, 2012 Opracowanie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z rekrutacją przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z rekrutacją przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie ogłasza nabór kandydatów do służby na stanowisko: stażysta (docelowo - starszy ratownik kierowca) Wymagania konieczne stawiane kandydatom Kandydat

Bardziej szczegółowo

POK.1110.2.2013 NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP KĘDZIERZYN KOŹLE

POK.1110.2.2013 NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP KĘDZIERZYN KOŹLE 05.04.2013r. POK.1110.2.2013 NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP KĘDZIERZYN KOŹLE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu ogłasza nabór do służby przygotowawczej w PSP na stanowisko stażysty,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 30 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

1. ALARMOWANIE JEDNOSTKI OSP...

1. ALARMOWANIE JEDNOSTKI OSP... Załącznik nr 2 do Wytycznych w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej OSP woj. podkarpackiego włączonych do ksrg (pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Protokół

Bardziej szczegółowo

POK.111.1.2014 17.01.2014r. NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP BRZEG

POK.111.1.2014 17.01.2014r. NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP BRZEG POK.111.1.2014 17.01.2014r. NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP BRZEG Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu poszukuje kandydatów do służby przygotowawczej w PSP na stanowisko stażysty, w zmianowym

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych

Szkolenie okresowe - OSP. Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych 1 Jednostka jest obowiązana utrzymywać pomieszczenia pracy, budynki i inne obiekty budowlane oraz teren i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3697).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3697). Druk nr 3834 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3697).

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym ZASOBY LUDZKIE Prowadzenie działań ratowniczych możliwe jest dzięki dysponowaniu odpowiednimi do sytuacji siłami i środkami.

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2013 Opracowanie programu: 1. bryg.

Bardziej szczegółowo

Klasa kosmetyki i wizażu z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, biologia i historia

Klasa kosmetyki i wizażu z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, biologia i historia pobierz podanie o przyjęcie do szkoły Zespół Szkół im. Szarych Szeregów w Tarczynie proponuje zapisy do następujących klas o profilu: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - NAUKA TRWA 3 LATA NOWOŚĆ!!! Klasa kosmetyki

Bardziej szczegółowo

Podstawowe definicje

Podstawowe definicje Podstawowe definicje Inspekcja gotowości operacyjnej zwana dalej inspekcją, to niezapowiedziana kontrola mająca na celu dokonanie oceny stopnia przygotowania podmiotu do podejmowania działań ratowniczych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2012 Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Łodzi

Zarządzenie Nr 5/2012 Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Łodzi Zarządzenie Nr 5/2012 Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń doskonalących w komorze rozgorzeniowej dla członków

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Opracowanie: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia w zakresie pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych oraz posługiwania się ratowniczymi zestawami hydraulicznymi i ratowniczym

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU WROCŁAW 2013 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

w Zamościu systemie zmianowym na stanowisko stażysta, docelowo na stanowisko ratownik-kierowca.

w Zamościu systemie zmianowym na stanowisko stażysta, docelowo na stanowisko ratownik-kierowca. Oferta archiwalna Sporządził: Data sporządzenia: 2010-03-15 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2010-03-15 Oferta wygasa dnia:2010-04-14 Redaktor Biuletynu Tomasz Stachyra KM PSP Zamość - nabór

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia instruktorów PSP z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Program szkolenia instruktorów PSP z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia instruktorów PSP z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Warszawa, 2012 Opracowanie merytoryczne: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY Od 1992 roku Państwowa Straż Pożarna jest wiodącą służbą w ogólnokrajowym systemie organizacji działań ratowniczych, której przypisano m.in. zadanie zbudowania krajowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 24 października 2012 r. W sprawie : przyjęcia specjalizacji Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Myślenice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

(pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data)

(pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie inspekcji Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP z KSRG oraz spoza systemu. (pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 16 listopada 2015 r. wersja po uzgodnieniach międzyresortowych

Projekt z dnia 16 listopada 2015 r. wersja po uzgodnieniach międzyresortowych Projekt z dnia 16 listopada 2015 r. wersja po uzgodnieniach międzyresortowych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY RATUNKOWEJ TATRZAŃSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO. I Postanowienia ogólne. II Organizacja Straży Ratunkowej

REGULAMIN STRAŻY RATUNKOWEJ TATRZAŃSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO. I Postanowienia ogólne. II Organizacja Straży Ratunkowej REGULAMIN STRAŻY RATUNKOWEJ TATRZAŃSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO Podstawę prawną ustalania Regulaminu Straży Ratunkowej TOPR stanowią zapisy paragrafu 18 pkt 2h Statutu TOPR. I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I. Dane podstawowe. Załącznik nr 13 1. Numer ewidencyjny zdarzenia, data zgłoszenia do Powiatowego (Miejskiego) Stanowiska Kierowania lub podmiotu ksrg. 2.

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami

Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami st. bryg. mgr inż. Paweł Frątczak Rzecznik Komendanta Głównego PSP

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WARSZAWIE

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WARSZAWIE ZATWIERDZAM KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WARSZAWIE WYTYCZNE MAZOWIECKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w sprawie przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder UWAGA!!! Gminne zespoły reagowania, powiatowe i wojewódzkie zespoły reagowania kryzysowego,

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN

Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego.. PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Bardziej szczegółowo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie ogłasza nabór kandydatów do służby na stanowisko : stażysty docelowo starszy dyspozytor. Wymagania konieczne stawiane kandydatom Kandydat do

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU ORGANIZACJI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, ORGANIZOWANIA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ORAZ DOKUMENTOWANIA ZDARZEŃ DLA DOWÓDCÓW JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Namysłowie

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Namysłowie POK.1110.4.2015 Namysłów 29-10-2015 r. Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Namysłowie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie poszukuje kandydatów do służby przygotowawczej w PSP

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA Z POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI W 2015 ROKU

PLAN SZKOLENIA Z POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI W 2015 ROKU ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA LUBLIN (-) dr Krzysztof ŻUK URZĄD MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2/2015 Prezydenta Miasta Lublin

Bardziej szczegółowo

RATOWNICTWO WYSOKOŚCIOWE W KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO GAŚNICZYM

RATOWNICTWO WYSOKOŚCIOWE W KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO GAŚNICZYM st. bryg. Marian SOCHACKI gł. specjalista KCKRiOL KG PSP st instruktor ratownictwa wysokościowego KSR-G RATOWNICTWO WYSOKOŚCIOWE W KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO GAŚNICZYM Streszczenie Autor opisuje organizację,

Bardziej szczegółowo

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do sprawnego i bezpiecznego wykonywania prac podwodnych.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do sprawnego i bezpiecznego wykonywania prac podwodnych. Wersja ujednolicona części organizacyjnej Programu kursu specjalistycznego dla nurków MSWiA wykonujących prace podwodne w zakresie ratownictwa zatwierdzonego 3 kwietnia 2009 r. I. ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE Służba przygotowawcza Narodowe Siły Rezerwowe Służba kandydacka - Szkolnictwo wojskowe Zawodowa Służba Wojskowa Służba przygotowawcza to nowy element systemu szkolenia obywateli w warunkach armii zawodowej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności kontrolnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w 2014 roku

SPRAWOZDANIE z działalności kontrolnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w 2014 roku SPRAWOZDANIE z działalności kontrolnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w 2014 roku I. ORGANIZACJA KONTROLI. Działalność kontrolna prowadzona była na podstawie art. 12 ust. 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach. stażysta ( docelowo ratownik- kierowca)

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach. stażysta ( docelowo ratownik- kierowca) Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach ogłasza nabór kandydatów do służby na stanowisko: stażysta ( docelowo starszy inspektor) stażysta ( docelowo ratownik- kierowca) Wymagania konieczne

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

I. ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE Wersja ujednolicona części organizacyjnej Programu kursu specjalistycznego dla nurków MSWiA kierujących pracami podwodnymi w zakresie ratownictwa zatwierdzonego 3 kwietnia 2009 r. I. ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

Metodyka Oceny Gotowości Operacyjnej OSP (KSRG) KP PSP PUCK

Metodyka Oceny Gotowości Operacyjnej OSP (KSRG) KP PSP PUCK Metodyka Oceny Gotowości Operacyjnej OSP (KSRG) 01.03.2014 KP PSP PUCK Inspekcja Gotowości Operacyjnej IGO ocena stopnia przygotowania podmiotu (jednostki OSP) do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych;

Bardziej szczegółowo

z dnia 25 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.)

z dnia 25 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla straŝaków jednostek ochrony przeciwpoŝarowej i osób wykonujących

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia z zakresu pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych oraz posługiwania się ratowniczym sprzętem mechanicznym i zestawami hydraulicznymi

Bardziej szczegółowo

- z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

- z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: 8. Współpraca jednostek systemu z jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy, w szczególności informacje dotyczące: a) procedury współpracy Na terenie województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Rok akademicki 2015/2016 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Wydział o Zdrowiu UM w Lublinie Ratownictwo medyczne

SYLABUS Rok akademicki 2015/2016 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Wydział o Zdrowiu UM w Lublinie Ratownictwo medyczne Nazwa modułu/przedmiotu: Wydział: Kierunek studiów: Specjalności: SYLABUS Rok akademicki 2015/2016 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Ratownictwo specjalistyczne Kod modułu RM.1.034 Wydział o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r.

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r. NARADA SZKOLENIOWA ROLA I ZADANIA ORAZ ZAKRES UPRAWNIEŃ SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA ORAZ SZEFÓW OBRONY CYWILNEJ W INSTYTUCJACH, PRZEDSIĘBIORSTWACH ORAZ W INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA \ URZĄD

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder UWAGA DLA WYKŁADOWCY! Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi dokumentami:

Bardziej szczegółowo

Metodyka oceny gotowości operacyjnej

Metodyka oceny gotowości operacyjnej Ramowe wytyczne w sprawie sposoby przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczych Straży Pożarnych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Wytyczne zostały zaimplementowane na podstawie Ramowych

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Strona1 Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (str. 195

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII RADY POWIATU TARNOWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2013 roku

Kraków, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII RADY POWIATU TARNOWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 3791 UCHWAŁA NR XXXIII.248.2013 RADY POWIATU TARNOWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie nadania statutu publicznej

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. 2. Szkolenia są realizowane na szczeblu centralnym oraz terenowym (wojewódzkim, powiatowym, gminnym) i w zakładach pracy.

WYTYCZNE. 2. Szkolenia są realizowane na szczeblu centralnym oraz terenowym (wojewódzkim, powiatowym, gminnym) i w zakładach pracy. WYTYCZNE SZEFA OBRONY CYWILNEJ KRAJU z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Nr 1

Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Nr 1 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ: 1 Nr 1 z dnia 13 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2012

REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2012 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2012 Katowice, 7 lutego 2013r. SPIS TREŚCI I SIEĆ I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA, SZKOLENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA, SZKOLENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA, SZKOLENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2012 WSTĘP Państwowa

Bardziej szczegółowo