Wystąpienie pokontrolne

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wystąpienie pokontrolne"

Transkrypt

1 Szczecin, 29 sierpnia 2016 r. WO Pan bryg. Jacek Szpuntowicz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., nr 185, poz. 1092), zwanej dalej ustawą, zespół kontrolerów z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie, przy ul. Szosa Połczyńska 1, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 2 grudnia 2015 r. Kontrolę przeprowadzili: bryg. Jacek Jagodzki kierownik zespołu kontrolerów naczelnik Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr: WO z 22 czerwca 2016 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacka Staśkiewicza, st. kpt. Magdalena Bugiel kierownik sekcji ds. nauczania w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr: WO z 22 czerwca 2016 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacka Staśkiewicza. Kontrolę przeprowadzono w dniach: 27 i 28 czerwca 2016 r. Przedmiotowy zakres kontroli: 1. Organizacja szkolenia i doskonalenia pożarniczego: a) akty prawne regulujące proces szkolenia; określanie potrzeb szkoleniowych; b) dokumentowanie procesu doskonalenia zawodowego. 2. Realizacja zadań w zakresie przeprowadzania szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych: a) planowanie szkoleń dla członków OSP; b) dokumentowanie działalności szkoleniowej członków OSP; c) przeprowadzanie szkoleń członków OSP, w tym: liczba zorganizowanych szkoleń, liczba przeszkolonych członków OSP, potrzeby szkoleniowe. 3. Nadzór nad procesem szkolenia i doskonalenia pożarniczego oraz szkoleniem członków ochotniczych straży pożarnych: a) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej; b) organizowanie ćwiczeń i zajęć praktycznych; c) zapewnienie warunków do realizacji zadań szkoleniowych. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2015 r. do 24 czerwca 2016 r.

2 W toku kontroli ustalono, co następuje: I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Białogardzie. 1. Organizacja szkolenia i doskonalenia pożarniczego Akty prawne regulujące proces szkolenia. Zgodnie z art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603), do zadań komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej należy ogółem 17 przedsięwzięć, w tym między innymi: organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego; szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie realizuje szkolenia dla członków ochotniczych Straży Pożarnych na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Białogardzie, stanowiącego załącznik do Decyzji nr 49/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r., Rocznego Planu Pracy Komendy Powiatowej PSP w Białogardzie, Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z 2006 roku, obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. Zasad organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, oraz w przypadku: - szkolenia podstawowego strażaków ratowników, realizowanego jednoetapowo przeprowadzonego w terminie od 11 do 26 kwietnia 2015 r. na podstawie Decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Białogardzie z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych i wyznaczenia wykładowców, - szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego strażaków ratowników, przeprowadzonego w terminie od 13 do 20 września 2015 r. na podstawie Decyzji nr 7/2015 Komendanta Powiatowego PSP w Białogardzie z dnia 11 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych i wyznaczenia wykładowców, - szkolenia dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych przeprowadzonego w terminie od 8 do 22 listopada 2015 r. na podstawie Rozkazu nr 6/2015 Komendanta Powiatowego PSP w Białogardzie z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych i wyznaczenia wykładowców Dokumentowanie procesu doskonalenia zawodowego. Kontroli podlegało doskonalenie zawodowe realizowane w roku 2015 i w roku 2016 (do dnia kontroli). Doskonalenie zawodowe regulują Wytyczne Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wprowadzone zarządzeniem nr 121/2014 Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie organizacji szkolenia i doskonalenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Dokumentowanie procesu doskonalenia zawodowego realizowane jest na podstawie stosownych wpisów w dziennikach doskonalenia zawodowego zgodnie z programem zawartym w wytycznych i zarządzeniu. Lp. Zagadnienie wymagające zbadania Miernik Ocena/Uwagi a. Czy w Regulaminie organizacyjnym KP PSP w Białogardzie zostały uwzględnione zadania szkoleniowe? b. Czy w Rocznym Planie Pracy KP PSP w Białogardzie zostały uwzględnione zadania szkoleniowe? c. Czy planowanie szkoleń/ ćwiczeń na 2

3 obiektach w KP PSP w Białogardzie było realizowane zgodnie z trybem organizacji tych szkoleń? d. Czy zajęcia realizowano zgodnie z planem i w wyznaczonym czasie?. e. Czy udostępniana jest do celów doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników literatura fachowa, Przegląd Pożarniczy, analizy zdarzeń, opracowania tematyczne przekazywane przez KW i KG PSP? f. Czy strażacy PSP systemu ośmiogodzinnego uczestniczyli w zajęciach szkoleniowych/ doskonalenia zawodowego (jako słuchacze/kursanci)? Szkolenie obronne, medyczne, antystresowe, administracyjne g. Czy wszyscy strażacy PSP w zmianowym rozkładzie czasu służby JRG, uczestniczyli w zajęciach szkoleniowych /doskonalenia zawodowego (jako słuchacze/kursanci)? h. Czy wszyscy strażacy PSP w zmianowym rozkładzie czasu służby - służba dyżurna SKKP, uczestniczyli w zajęciach szkoleniowych/ doskonalenia zawodowego? i. Czy pracownicy cywilni uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym? j. Czy przebieg zajęć dokumentowano zgodnie ze stanem faktycznym? 2. Realizacja zadań w zakresie przeprowadzania szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych Planowanie szkoleń dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Planowanie szkoleń dla członków OSP uwzględniane jest w planie rocznym, zatwierdzanym przez Komendanta Powiatowego PSP w Białogardzie. W roku 2015 roku przeprowadzono 3 szkolenia dla członków OSP: Forma szkolenia OSP e-learning e-learning e-learning Rodzaj kwalifikacji Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP, realizowane jednoetapowo Szkolenie specjalistyczne z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP Szkolenie dowódców OSP Nr szkolenia OSPJ/16/ 2015/8 OSPRT/16 /2015/14 OSPD/16/ 2015/10 Data rozpoczęcia szkolenia Data zakończeni a szkolenia Liczba absolwentó w szkolenia Rodzaj szkolenia Zajęcia praktyczne przeprowadzono na terenie jednostki ratowniczo gaśniczej KP PSP w Białogardzie Zajęcia praktyczne przeprowadzono na terenie jednostki ratowniczo gaśniczej KP PSP w Białogardzie oraz na złomowisku w miejscowości Rąbino Zajęcia praktyczne przeprowadzono na terenie jednostki ratowniczo gaśniczej KP PSP w Białogardzie 3

4 2.2. Dokumentowanie działalności szkoleniowej członków OSP. a) Szkolenie podstawowe strażaków ratowników, realizowane jednoetapowo przeprowadzone w terminie od 11 do 26 kwietnia 2015 r. Dokumentacja organizacyjna: Dokonano analizy Decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Białogardzie z 9 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych i wyznaczenia wykładowców. Dokumentacja weryfikacyjna: Dokonano porównania zgodności dokumentacji wymaganej podczas rekrutacji kandydatów na szkolenie z warunkami przyjęcia na szkolenie zawartymi w Systemie szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP w dniu 11 maja 2006 r. Wszyscy kandydaci spełnili wymogi rekrutacyjne. Na szkolenie przyjęto 14 uczestników. Dokumentacja dydaktyczna: Dokumentacja dydaktyczna wytworzona podczas realizacji szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP obejmuje niżej wymienione elementy: - dziennik lekcyjny zawierający: listę uczestników, ewidencję słuchaczy, listę obecności, harmonogram prowadzenia wykładów podczas szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych Straży Pożarnych w KP PSP Białogardzie, zbiorcze zestawienie ocen, ewidencję wydanych zaświadczeń. Zajęcia teoretyczne przeprowadzono z wykorzystaniem metody nauczania na odległość, tzw. e-learning. Natomiast zajęcia praktyczne przeprowadzono na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Białogardzie z wykorzystaniem stanowisk, pojazdów i sprzętu, będącego na jej wyposażeniu. Dokumentacja egzaminacyjna: Dokonano analizy następującej dokumentacji egzaminacyjnej: arkusz egzaminacyjny z egzaminu teoretycznego i praktycznego, Protokół Komisji Egzaminacyjnej sporządzony dla egzaminu teoretycznego i praktycznego. Przeszkolonym członkom Ochotniczych Straży Pożarnych dokonano wpisu do kart szkolenia oraz wydano zaświadczenia wg obowiązującego programu szkolenia. Zgodnie z dokumentacją egzaminacyjną szkolenie podstawowe OSP ukończyło 13 osób. b) Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego strażaków ratowników, przeprowadzone w terminie od 13 do 20 września 2015 r. Dokumentacja organizacyjna: Dokonano analizy Decyzji nr 7/2015 Komendanta Powiatowego PSP w Białogardzie z 11 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych i wyznaczenia wykładowców. Dokumentacja weryfikacyjna: Dokonano porównania zgodności dokumentacji wymaganej podczas rekrutacji kandydatów na szkolenie z warunkami przyjęcia na szkolenie zawartymi w Systemie szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP w dniu 11 maja 2006 r. 4

5 Analiza dokumentacji wykazała, iż wszyscy kandydaci spełnili wymogi rekrutacyjne. Na szkolenie przyjęto 14 uczestników. Dokumentacja dydaktyczna: Dokumentacja dydaktyczna wytworzona podczas realizacji szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP obejmuje niżej wymienione elementy: - dziennik lekcyjny zawierający: listę uczestników, ewidencję słuchaczy, listę obecności, harmonogram prowadzenia wykładów podczas szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych Straży Pożarnych w KP PSP Białogardzie, zbiorcze zestawienie ocen, ewidencję wydanych zaświadczeń. Zajęcia teoretyczne przeprowadzono za pomocą metody nauczania na odległość, tzw. e-learning, natomiast zajęcia praktyczne odbyły się na terenie złomowiska w miejscowości Rąbino. Dokumentacja egzaminacyjna: arkusz egzaminacyjny z egzaminu teoretycznego i praktycznego, Protokół Komisji Egzaminacyjnej z dnia r. Przeszkolonym członkom Ochotniczych Straży Pożarnych dokonano wpisu do kart szkolenia oraz wydano zaświadczenia wg obowiązującego programu szkolenia. Zgodnie z dokumentacją egzaminacyjną szkolenie ukończyło 11 osób. c) Szkolenie dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych, przeprowadzone w terminie od 8 do 22 listopada 2015 r. Dokumentacja organizacyjna: Dokonano analizy Rozkazu nr 6/2015 Komendanta Powiatowego PSP w Białogardzie z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych i wyznaczenia wykładowców. Dokumentacja weryfikacyjna: Dokonano porównania zgodności dokumentacji wymaganej podczas rekrutacji kandydatów na szkolenie z warunkami przyjęcia na szkolenie zawartymi w Systemie szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP w dniu 11 maja 2006 r.: Analiza dokumentacji wykazała, iż wszyscy kandydaci spełnili wymogi rekrutacyjne. Na szkolenie przyjęto 9 uczestników. Dokumentacja dydaktyczna: Dokumentacja dydaktyczna wytworzona podczas realizacji szkolenia dowódców OSP obejmuje niżej wymienione elementy: - dziennik lekcyjny zawierający: listę uczestników, ewidencję słuchaczy, listę obecności, harmonogram prowadzenia wykładów podczas szkolenia dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych w KP PSP Białogardzie, zbiorcze zestawienie ocen, ewidencję wydanych zaświadczeń. Zajęcia teoretyczne przeprowadzono za pomocą metody nauczania na odległość, tzw. e-learning, natomiast zajęcia praktyczne odbyły się na terenie jednostki ratowniczo gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Białogardzie z wykorzystaniem pojazdów i sprzętu będącego na jej wyposażeniu. Dokumentacja egzaminacyjna: Dokonano analizy następującej dokumentacji egzaminacyjnej: 5

6 arkusz egzaminacyjny z egzaminu teoretycznego i praktycznego, Protokół Komisji Egzaminacyjnej. Przeszkolonym członkom Ochotniczych Straży Pożarnych dokonano wpisu do kart szkolenia oraz wydano zaświadczenia wg obowiązującego programu szkolenia. Zgodnie z dokumentacją egzaminacyjną szkolenie dowódców OSP ukończyło 9 strażaków ratowników OSP. Analiza dokumentacji egzaminacyjnej wszystkich kontrolowanych szkoleń wykazała, iż po egzaminie praktycznym sporządzono jeden arkusz egzaminacyjny oraz protokół komisji egzaminacyjnej zarówno z przeprowadzenia egzaminu teoretycznego jak i praktycznego. Zgodnie z systemem szkolenia OSP osoba, która zrealizuje część teoretyczną programu z wykorzystaniem metody nauki na odległość i zaliczy tę część może przystąpić do części praktycznej. Formą zaliczenia jest egzamin teoretyczny, po którym należy sporządzić arkusz egzaminacyjny oraz protokół komisji egzaminacyjnej z przeprowadzonego egzaminu. Na podstawie ww. dokumentacji Komisja Egzaminacyjna dopuszcza lub nie dopuszcza poszczególnych uczestników do dalszej części szkolenia Przeprowadzanie szkoleń członków OSP, w tym: liczba zorganizowanych szkoleń, liczba przeszkolonych członków OSP, potrzeby szkoleniowe. Wyszczególnienie Ogółem r. Ogółem r. Uwagi Liczba szkoleń członków OSP 3 0 Liczba członków OSP - przeszkolonych 33 0 Liczba jednostek OSP Liczba jednostek OSP w KSRG 4 4 Liczba członków czynnych OSP Potrzeby szkoleniowe Liczba chętnych na szkolenia Odbyte szkolenia, w tym: a) podstawowe* OSPJ-1/13 b) specjalistyczne rat. techniczne kierowców - konserwatorów kwalifikowana I pomoc działań przeciwpowodziowych inne. c) dowódcze OSPRT-1/11 OSPD 1/9 Lp. Zagadnienie wymagające zbadania Miernik Ocena/Uwagi a. b. c. Czy w Regulaminie organizacyjnym KP PSP w Białogardzie zostały uwzględnione zadania dotyczące szkolenia członków OSP? Czy w Rocznym Planie Pracy KP PSP w Białogardzie zostały uwzględnione zadania dotyczące szkolenia członków OSP? Czy w sprawozdaniach z rocznej działalności KP PSP w Białogardzie zawierano informacje o odbytych 6

7 d. e. f. g. h. szkoleniach członków OSP? Czy dokumentowanie działalności szkoleniowej członków OSP było zgodne z obowiązującymi Programami szkolenia? Czy szkolenia członków OSP były prowadzone zgodnie z obowiązującymi Programami szkolenia? Czy były prowadzone zajęcia praktyczne dla członków OSP biorących udział w szkoleniu przy zastosowaniu metod aktywizujących? Czy po zrealizowaniu treści programowych były przeprowadzane egzaminy teoretyczne oraz egzaminy praktyczne? Czy wszystkim członkom OSP, którzy ukończyli szkolenie były wydawane Zaświadczenia? miernik:1 miernik: 0 i. j. k. Czy wszystkim przeszkolonym członkom OSP dokonywano wpisu do Kart szkolenia? Czy zespoły egzaminacyjne były wyznaczane przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP? Czy uzyskano akceptację KW PSP w związku z ewentualnymi zmianami składu zespołów? Czy w komisji egzaminacyjnej zasiadał komendant gminny ZOSP RP, z której członkowie OSP uczestniczyli w szkoleniu? 3. Nadzór nad procesem szkolenia i doskonalenia pożarniczego oraz szkoleniem członków ochotniczych straży pożarnych Przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej. Komenda Powiatowa PSP w Białogardzie w okresie objętym kontrolą przeprowadzała inspekcje gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Podczas inspekcji gotowości operacyjnej sprawdzano dokumentację szkoleniową prowadzoną przez naczelników jednostek OSP (roczny plan szkoleń, lista obecności, potwierdzenie realizacji). Nie sprawdzano dokumentacji ze szkoleń organizowanych dla członków OSP przez KP PSP, z uwagi na fakt, iż dokumentacja jest sporządzana i prowadzona przez Komendę Powiatową PSP, a nie poszczególne jednostki OSP samodzielnie. Powyższe jest zgodne z realizacją szkoleń OSP w województwie zachodniopomorskim Organizowanie ćwiczeń i zajęć praktycznych. Planowanie ćwiczeń na obiektach w Komendzie Powiatowej PSP w Białogardzie było realizowane zgodnie z trybem organizacji tych szkoleń. Zajęcia w roku 2015 i 2016 (do dnia kontroli) realizowano zgodnie z planem. Lp. Zagadnienie wymagające zbadania Miernik a. b. Czy KP PSP w Białogardzie przeprowadzała inspekcje gotowości operacyjnej jednostek OSP? Czy KP PSP w Białogardzie w ramach inspekcji gotowości operacyjnej, sprawdzała lub analizowała dokumentację ze szkoleń, organizowanych dla członków OSP w ramach ćwiczeń i zadań Próg istotności/ Ocena/Uwagi 7

8 c. d. e. f. g. h. i. j. praktycznych? Czy przeprowadzono analizę potrzeb szkoleniowych członków OSP? Czy plan potrzeb szkoleniowych członków OSP został zatwierdzony? Plan był wieloletni czy roczny? Czy organizowano szkolenia członków OSP zgodnie z planem potrzeb? Czy członkowie OSP skierowani na szkolenia spełniali warunki rekrutacyjne? Czy zajęcia szkolenia/ doskonalenia zawodowego realizowano zgodnie z planem? Czy wykonano wnioski z inspekcji gotowości operacyjnej przeprowadzonej w JRG/stanowisku kierowania? Czy zapewniono bazę i sprzęt do organizacji zajęć szkoleniowych? Czy pozyskano pomoce dydaktyczne (książki, czasopisma, opracowania o tematyce fachowej, stanowiska do ćwiczeń). roczny II. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości. Kontrola w trybie zwykłym w Komendzie Powiatowej PSP w Białogardzie wykazała uchybienie przy sporządzaniu dokumentacji egzaminacyjnej. Czynności kontrolne dokumentacji egzaminacyjnej wszystkich kontrolowanych szkoleń wykazały, iż po egzaminie praktycznym, przeprowadzanym w ostatnim dniu szkolenia sporządzono jeden protokół komisji egzaminacyjnej dla egzaminu teoretycznego oraz egzaminu praktycznego. Zgodnie z obowiązującym w roku 2015 Systemem szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych, biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych po zajęciach teoretycznych, przeprowadzanych za pomocą metody e-learningowej należy dokonać sprawdzenia wiedzy za pomocą egzaminu teoretycznego. Po przeprowadzonym egzaminie należy sporządzić arkusz i protokół Komisji Egzaminacyjnej. Powyższe stanowi o przeprowadzeniu egzaminu oraz o ilości osób, które zaliczyły bądź nie zaliczyły egzaminu. Za powyższe odpowiedzialny jest.. w Komendzie Powiatowej PSP w Białogardzie. Czynności kontrolne, mimo stwierdzonego uchybienia wykazały, iż pod względem metodyczno merytorycznym, szkolenia zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy, a o efektywności każdego z nich stanowić również mogą małe grupy szkoleniowe. Powyższe uchybienie nie skutkuje pogorszeniem jakości prowadzonych szkoleń. Pozostałe obszary kontroli oceniono pozytywnie. Większość kontrolowanych aspektów prowadzonych było w sposób właściwy, nie stwierdzono naruszeń przepisów, a kontrolowana problematyka została zrealizowana zgodnie z wyznaczonymi kryteriami i miernikami kontroli. III. Wnioski i zalecenia. 1. Dokumentację szkoleniową należy prowadzić zgodnie z Systemem szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w roku 2006 oraz obowiązującymi od 1 stycznia b.r. Zasadami organizacji szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych, biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. 2. W przypadku realizacji zajęć za pomocą metody na odległość, tzw. e-learning formą zaliczenia jest egzamin teoretyczny, po którym należy sporządzić arkusz egzaminacyjny oraz protokół komisji egzaminacyjnej z przeprowadzonego egzaminu. Wystąpienie pokontrolne zawiera 9 stron. 8

9 Zgodnie z art. 48 ustawy od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Zgodnie z art. 49 ustawy kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego poinformuje Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania. Niezależnie od powyższego należy złożyć kolejne informacje o wykonaniu lub wdrożeniu wszystkich uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych. Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacek Staśkiewicz Do wiadomości: 1. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. 9

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Szczecin, 8 sierpnia 2017 r. WO.092.16.2017 Pan bryg. Krzysztof Makowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Szczecin, 25 listopada 2016 r. WO.092.20.2016 Pan bryg. Mirosław Rabiega Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Szczecin, stycznia 2015 r. WO.092.26.2014 Pan mł. bryg. Marek Bukato Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o

Bardziej szczegółowo

Kontrolę przeprowadzono w dniach: października 2017 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: października 2017 roku. Szczecin, 1 grudnia 2017 r. WO.092.22.2017 Pan bryg. Arkadiusz Skrzypczak p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Sławnie.

I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Sławnie. Szczecin, listopada 2013 r. WO.092.15.2013 Pan st. kpt. Krzysztof Pietruszka Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Szczecin, maja 2013 r. WO.092.5.2013 Pan st. bryg. Wojciech Siergiej Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Szczecin, 31 sierpnia 2017 r. WO.092.14.2017 Pan mł. bryg. Paweł Faryno Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

WO.092.8.2012 Pan mł. bryg. Mirosław Pender Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wystąpienie pokontrolne

WO.092.8.2012 Pan mł. bryg. Mirosław Pender Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wystąpienie pokontrolne Szczecin, lipca 2012 r. WO.092.8.2012 Pan mł. bryg. Mirosław Pender Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WO Pan bryg. Jacek Szpuntowicz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie. Wystąpienie pokontrolne

WO Pan bryg. Jacek Szpuntowicz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie. Wystąpienie pokontrolne Szczecin, 29 sierpnia 2016 r. WO.092.10.2016 Pan bryg. Jacek Szpuntowicz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych

Zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych Zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych Opracował: kpt. Marek Szalbot Wydział ds. Operacyjno-Szkoleniowych KP PSP w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Wymagania szkoleniowe dla strażaków OSP

Wymagania szkoleniowe dla strażaków OSP Wymagania szkoleniowe dla strażaków OSP I. Zachowanie uprawnień w zakresie przeszkolenia OSP sprzed 2006 roku 1. Strażak ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej po ukończeniu odpowiednich szkoleń nabywa uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Szczecin, 9 stycznia 2017 r. WO.092.17.2016 Pan st. bryg. Kazimierz Lesisz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY-4101-14-02/2012 P/12/185 Bydgoszcz, dnia 09.2012 r. Pan st. bryg. Tomasz Leszczyński Kujawsko Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP Załącznik nr 4 Koordynatorzy Ratownictwa Medycznego ZADANIA 4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP 1. Nadzoruje organizację, przebieg szkoleń oraz realizację planu szkoleń w służbie. 2. Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY-4101-14-01/2012 P/12/185 Bydgoszcz, dnia 10.2012 r. Pan st. bryg. mgr inż. Marek Miś Komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan mł. bryg. Jarosław Tomczyk Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie

Pan mł. bryg. Jarosław Tomczyk Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINIE ul. Firlika 9-14, 71-637 Szczecin Szczecin, 28 sierpnia 2018 r. WO.092.9.2018 Pan mł. bryg. Jarosław Tomczyk Komendant Powiatowy Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

WO Pan bryg. Mirosław Pender Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wystąpienie pokontrolne

WO Pan bryg. Mirosław Pender Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wystąpienie pokontrolne Szczecin, grudnia 2013 r. WO.092.17.2013 Pan bryg. Mirosław Pender Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Szczecin, 5 stycznia 2018 r. WO.092.21.2017 Pan mł. bryg. Tomasz Weremczuk Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie

Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Mińsku Mazowieckim woj. mazowieckie PR.0761.8.1.2017 Mińsk Mazowiecki dnia 14 luty 2017 r. Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie Komenda Powiatowa Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest spełnienie następujących wymogów:

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest spełnienie następujących wymogów: Warunki uczestnictwa w "Szkoleniu podstawowym strażaków ratowników OSP " w KP PSP w Białogardzie. 1. Warunki formalno-prawne KP PSP w Białogardzie informuje, iż rozpoczyna się ww. szkolenie dla strażaków

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Szczecin, 11 lipca 2018 r. WO.092.7.2018 Pan st. bryg. Jacek Marchlewicz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WO.092.5.2012 Pan st. bryg. Witold Kalisz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu. Wystąpienie pokontrolne

WO.092.5.2012 Pan st. bryg. Witold Kalisz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu. Wystąpienie pokontrolne Szczecin, sierpnia 2012 r. WO.092.5.2012 Pan st. bryg. Witold Kalisz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz Bogusz Centrum Szkolenia Ratownictwa EDU-MED ul. Admiralska 1A m Warszawa

Pan Grzegorz Bogusz Centrum Szkolenia Ratownictwa EDU-MED ul. Admiralska 1A m Warszawa Warszawa, 17 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.129.2016 Pan Grzegorz Bogusz Centrum Szkolenia Ratownictwa EDU-MED ul. Admiralska 1A m. 8 00-910 Warszawa W Y S T Ą P I E N I E P O K O N

Bardziej szczegółowo

Plan kontroli jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa świętokrzyskiego na rok 2015.

Plan kontroli jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa świętokrzyskiego na rok 2015. Kielce, dnia 5 grudnia 2014 r. Lp. Plan kontroli jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa świętokrzyskiego na rok 2015. Temat kontroli Nazwa podmiotu kontrolowanego Przewidywany

Bardziej szczegółowo

Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego .... (pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w (miejscowość) (adres) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności kontrolnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w 2014 roku

SPRAWOZDANIE z działalności kontrolnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w 2014 roku SPRAWOZDANIE z działalności kontrolnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w 2014 roku I. ORGANIZACJA KONTROLI. Działalność kontrolna prowadzona była na podstawie art. 12 ust. 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

Prezentację opracował kpt. mgr inż. Bartosz Deberny

Prezentację opracował kpt. mgr inż. Bartosz Deberny Prezentację opracował kpt. mgr inż. Bartosz Deberny 11 maja 2006 rok Do pobrania np. ze strony KG PSP www.straz.gov.pl (zakładki: kształcenie>szkolenia>szkolenia OSP) Rodzaje szkoleo organizowanych przez

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 6: Organizacja szkoleń doskonalących w OSP. Autor: Robert Łazaj

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 6: Organizacja szkoleń doskonalących w OSP. Autor: Robert Łazaj SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP TEMAT 6: Organizacja szkoleń doskonalących w OSP Autor: Robert Łazaj Organizacja Procesu Szkolenia Szkolenia w OSP możemy podzielić na szkolenia kwalifikacyjne oraz doskonalące.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. w sprawie: ustalenia zasad udziału w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposobie ich rozliczania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Szubin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kontrolę przeprowadzono w dniach: Kontrolę rozpoczęto w dniu 25.04.2013 r. i zakończono 24.06.2013 r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: Kontrolę rozpoczęto w dniu 25.04.2013 r. i zakończono 24.06.2013 r. Szczecin, sierpnia 2013 r. WO.092.9.2013 Pan bryg. Mirosław Rabiega Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne. Kontrolę przeprowadzili:.. Wydziału Kwatermistrzowskiego

Wystąpienie pokontrolne. Kontrolę przeprowadzili:.. Wydziału Kwatermistrzowskiego Szczecin, czerwca 2013 r. WO.092.3.2013 Pan mł. bryg. Jacek Rudziński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Klembów z dnia 18 stycznia 2016

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Klembów z dnia 18 stycznia 2016 Zarządzenie Nr 0050.6.2016 w sprawie: określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA NACZELNIKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA NACZELNIKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA NACZELNIKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Warszawa 2015 1 Opracowanie merytoryczne: st. bryg. Ireneusz KRÓLIK KG PSP st. bryg.

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Szczecin, 29 lipca 2016 r. WO.092.11.2016 Pan mł. bryg. Tomasz Weremczuk Komendant Powiatowy w Kamieniu Pomorskim Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

(pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data)

(pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie inspekcji Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP z KSRG oraz spoza systemu. (pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia w zakresie obsługi gaśnic, hydrantów i kocy gaśniczych oraz gaszenia ubrania palącego się na człowieku

Program szkolenia w zakresie obsługi gaśnic, hydrantów i kocy gaśniczych oraz gaszenia ubrania palącego się na człowieku KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia w zakresie obsługi gaśnic, hydrantów i kocy gaśniczych oraz gaszenia ubrania palącego się na człowieku (dla funkcjonariuszy Biura

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Plany kontroli Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie w latach 2008, 2009 i 2010.

Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Plany kontroli Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie w latach 2008, 2009 i 2010. Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej w Szczecinie Źródło: http://www.kwpspszczecin.bip-e.pl/sps/dzialalnosc-kontrolna/plany-/do-2010/6788,plany--komendy-wojewodz kiej-psp-w-szczecinie-w-latach-2008-2009-i-2010.html

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz. 2221

Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz. 2221 Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz. 2221 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej

Bardziej szczegółowo

I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Goleniowie.

I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Goleniowie. Szczecin, czerwca 2013 r. WO.092.8.2013 Pan st. bryg. Bogusław Tunkiewicz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia.

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 55 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie określenia Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art.14 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Grabkowski Prezes Zarządu Środowiskowo-Lekarskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Traugutta Radom

Pan Andrzej Grabkowski Prezes Zarządu Środowiskowo-Lekarskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Traugutta Radom Warszawa, 29 sierpnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.102.2017 Pan Andrzej Grabkowski Prezes Zarządu Środowiskowo-Lekarskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 09 października 2012 r. IA.III.431.34.2012.I.B. Pan Radosław Bergandy Kierownik Ośrodka Szkolenia Nr 038Ł WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2 pkt. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder UWAGA!!! Gminne zespoły reagowania, powiatowe i wojewódzkie zespoły reagowania kryzysowego,

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Szczecin, grudnia 2013 r. WO.092.13.2013 Pan mł. bryg. Mieczysław Burzyński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.2.2017 Łódź, 6 marca 2017r. Pan Mirosław Kukliński Starosta Tomaszowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem zadań

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposób ich rozliczania

Bardziej szczegółowo

1. ALARMOWANIE JEDNOSTKI OSP...

1. ALARMOWANIE JEDNOSTKI OSP... Załącznik nr 2 do Wytycznych w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej OSP woj. podkarpackiego włączonych do ksrg (pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Protokół

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder UWAGA DLA WYKŁADOWCY! Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi dokumentami:

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne. Kontrolę przeprowadzili: Wydziału Kwatermistrzowskiego

Wystąpienie pokontrolne. Kontrolę przeprowadzili: Wydziału Kwatermistrzowskiego Szczecin, stycznia 2014 r. WO.092.16.2013 Pan bryg. Mirosław Rabiega Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Szczecin, 8 grudnia 2016 r. WO.092.21.2016 Pan bryg. Kazimierz Maciejewski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WARSZAWIE

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WARSZAWIE ZATWIERDZAM KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WARSZAWIE WYTYCZNE MAZOWIECKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w sprawie przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 Art. 14 ust. 1 Ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej:

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.1.2019 Łódź, 11 kwietnia 2019 r. Pan Piotr Wołosz Starosta Łaski Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011 WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011 Łódź, 2 listopada 2011 r. Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 23 marca 2016 r. Poz z dnia 23 marca 2016 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 23 marca 2016 r. Poz z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 marca 2016 r. Poz. 388 RO ZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej

PROTOKÓŁ z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2014 Komendanta Powiatowego PSP w Pucku z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie powołania i funkcjonowania Zespołu Inspekcyjnego Komendanta Powiatowego PSP w Pucku celem przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 maja 2016 r.

Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 maja 2016 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

1. Ustala się zadania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, które stanowią załącznik do zarządzenia.

1. Ustala się zadania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, które stanowią załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE NR 91 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności kontrolnej w 2014 r. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Sprawozdanie z działalności kontrolnej w 2014 r. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Sprawozdanie z działalności kontrolnej w 2014 r. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie 1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli 1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące) Warszawa 2012 Opracowanie metodyczne i redakcyjne: Biuro Szkolenia

Bardziej szczegółowo

1. Ustala się zadania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, które stanowią załącznik do zarządzenia.

1. Ustala się zadania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, które stanowią załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 146 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku. ogłasza. rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku. ogłasza. rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby Oferta archiwalna Sporządził: Data sporządzenia: 2010-03-12 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2010-03-12 Oferta wygasa dnia:2010-04-02 Redaktor Biuletynu Tomasz Stachyra KP PSP Świdnik - nabór

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Biuro Szkolenia ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa 2015 W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Pozycja 29

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Pozycja 29 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Pozycja 29 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Szczecin, stycznia 2013 r. WO.092.17.2012 Pan mł. bryg. Zbigniew Kwiatkowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Program szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Warszawa, 2012 Opracowanie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 listopada 2015 r. Poz. 1962

Warszawa, dnia 26 listopada 2015 r. Poz. 1962 Warszawa, dnia 26 listopada 2015 r. Poz. 1962 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia.

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 42 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z rekrutacją przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z rekrutacją przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie ogłasza nabór kandydatów do służby na stanowisko: stażysta (docelowo - starszy ratownik kierowca) Wymagania konieczne stawiane kandydatom Kandydat

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Szczecin, 20 lipca 2017 r. WO.092.15.2017 Pan bryg. Krzysztof Makowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Program szkolenia w zakresie posługiwania się ratowniczymi zestawami hydraulicznymi, ratowniczym sprzętem mechanicznym oraz pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.1.2016 Łódź, 25 października 2016 r. Pan Paweł Przybylski Kierownik Ośrodka Szkolenia Nr 063Ł WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III Łódź, dnia 25 listopada 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III Łódź, dnia 25 listopada 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III 431.37.2013 Łódź, dnia 25 listopada 2013 r. Pan Ryszard Rytter Starosta Poddębicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY Regulamin organizacyjny zawiera: 1. Zasady organizowania kursów. 2. Zasady i tryb naboru osób przewidzianych do uczestnictwa w kursie. 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące) Warszawa 2012 Opracowanie metodyczne i redakcyjne: Biuro Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy ogłasza nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy ogłasza nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej Trzebnica, dnia 27 czerwca 2011r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy ogłasza nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej Celem postępowania rekrutacyjnego jest wyłonienie

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU ORGANIZACJI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, ORGANIZOWANIA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ORAZ DOKUMENTOWANIA ZDARZEŃ DLA DOWÓDCÓW JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Halina Gajewicz - specjalista w Oddziale Komunikacji Wydziału Infrastruktury, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 66/2016).

Halina Gajewicz - specjalista w Oddziale Komunikacji Wydziału Infrastruktury, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 66/2016). WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.9.2016 Łódź, 20 grudnia 2016 r. Pan Jan Ryś Starosta Pajęczański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem zadań wynikających

Bardziej szczegółowo

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I.

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej informuje, że wydało wszystkie części z ośmioczęściowego cyklu podręczników Szkolenie strażaków OSP. Wydane podręczniki zostały opracowane przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.20.2018 Łódź, 8 października 2018 r. Pan Krzysztof Habura Starosta Powiatu Pabianickiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/284/14 RADY GMINY URZĘDÓW. z dnia 25 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/284/14 RADY GMINY URZĘDÓW. z dnia 25 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/284/14 RADY GMINY URZĘDÓW w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Urzędów Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2018 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 2 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Nr 2/2018 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 2 stycznia 2018 r. Zarządzenie Nr 2/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2018 roku Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Szczecin, 22 sierpnia 2017 r. WO.092.6.2017 Pan st. bryg. Mirosław Pender Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej

Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące) Warszawa 2015 Opracowanie metodyczne i redakcyjne: Biuro Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Szczecin, 16 maja 2017 r. WO.092.2.2017 Pan mł. bryg. Dariusz Borek Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WBZK.IV.B.5212.D-K/8/2009

WBZK.IV.B.5212.D-K/8/2009 INFORMACJA-OFERTA Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy CAMPUS oferuje Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

Pan Mirosław Ślifirczyk Starosta Radomski Starostwo Powiatowe w Radomiu ul. Domagalskiego Radom

Pan Mirosław Ślifirczyk Starosta Radomski Starostwo Powiatowe w Radomiu ul. Domagalskiego Radom Warszawa, 09 czerwca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WBZK-II.431.2.2016 Pan Mirosław Ślifirczyk Starosta Radomski Starostwo Powiatowe w Radomiu ul. Domagalskiego 7 26-600 Radom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 19 grudnia 2016 r. Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2017 roku Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W MIEŚCIE JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W MIEŚCIE JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA LATA Z A T W I E R D Z A M PREZYDENT SZEF OBRONY CYWILNEJ MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.IV.0050.191.2018r. Prezydenta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURS SPECJALISTYCZNY DLA PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE OPIEKI GERIATRYCZNEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURS SPECJALISTYCZNY DLA PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE OPIEKI GERIATRYCZNEJ REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURS SPECJALISTYCZNY DLA PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE OPIEKI GERIATRYCZNEJ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Grupa OSB s. c. prowadzi kształcenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OŁAWIE

REGULAMIN ORGANIZACJI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OŁAWIE REGULAMIN ORGANIZACJI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OŁAWIE POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Organizatorem kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Szczecin, maja 2016 r. WO.092.2.2016 Pan bryg. Kazimierz Maciejewski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 33 ROZKAZ NR 37 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 33 ROZKAZ NR 37 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 11 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 33 ROZKAZ NR 37 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH I.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH I. REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Organizatorem szkolenia jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w

Bardziej szczegółowo

Pożegnanie asp. sztab. Pawła Lewandowskiego. Wpisany przez Mateusz Waszczyk piątek, 02 lutego :44

Pożegnanie asp. sztab. Pawła Lewandowskiego. Wpisany przez Mateusz Waszczyk piątek, 02 lutego :44 31 stycznia 2018 roku w świetlicy szkoleniowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji pożegnania odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne

Bardziej szczegółowo

Miejsce odbywania studenckiej praktyki zawodowej: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.

Miejsce odbywania studenckiej praktyki zawodowej: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej. RAMOWY PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej Miejsce odbywania studenckiej praktyki zawodowej: jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo