PODSTAWY AKSJOLOGICZNE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE PRÓBA OCENY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWY AKSJOLOGICZNE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE PRÓBA OCENY"

Transkrypt

1 STUDIA IURIDICA XXXVIII/2000 Zbiegniew Cieślak PODSTAWY AKSJOLOGICZNE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE PRÓBA OCENY 1. Problematyka badawcza podstaw aksjologicznych administracji publicznej niestety wciąż, jak sądzę, znajduje się na peryferiach głównych nurtów badawczych i zainteresowań przedstawicieli nauk o administracji. Trudno wskazać przyczyny tego stanu rzeczy czy wynika to z obiektywnych uwarunkowań skomplikowanego przedmiotu badania, czy też nadal ciąży nad tą dziedziną refleksji poznawczej fatalna tradycja i dorobek nauki polityki administracji tzw. minionego okresu. Bez wątpienia jednak to nie waga zagadnienia oraz doniosłość prawna i pozaprawna wpływają na trwałe zmarginalizowanie tej problematyki, jest to bowiem jeden z najważniejszych filarów konstrukcji administracji i prawa administracyjnego, o ogromnym znaczeniu praktycznym. Właściwe zinwentaryzowanie wartości osadzonych w prawie, szeroka wiedza o ich treściowych i funkcjonalnych relacjach, identyfikacja pól kolizji wartości i określenie ich granic dają ustawodawcy użyteczne narzędzie tworzenia sprawnych układów administracyjnych, a stosującemu prawo ułatwiają interpretację przepisów prawnych. Brak pogłębionej refleksji aksjologicznej nad teoretycznymi i praktycznymi aspektami tworzenia oraz funkcjonowania administracji publicznej wydaje się obecnie jeszcze bardziej dotkliwy ze względu na następujące okoliczności: ostatnie dziesięciolecie stworzyło badaczom niepowtarzalną okazję rejestrowania i analizy gruntownych przewartościowań w prawie i doktrynie prawniczej; zawrotne tempo i publiczny rytm zmian powinien wymuszać szczególną staranność w procesach formułowania celów społecznie użytecznych; duża fluktuacja i rozległość prawa administracyjnego nakłada na stosującego prawo obowiązek swoistej dyscypliny aksjologicznej w procesach interpretacji przepisów prawa. Okres dziesięciu ostatnich lat, tak bogaty w wydarzenia i społeczno-prawne rozstrzygnięcia, skłania do podjęcia próby oceny stanu refleksji aksjologicznej w polskiej nauce prawa administracyjnego i nauki administracji. Myślę, iż środowisko polskich administratywistów zdobędzie się nie tylko na taką pogłębioną ocenę, ale przede wszystkim rozwinie nurt badań aksjologicznych stosownie do doniosłości teoretycznej i wagi praktycznej zagadnień aksjologicznych w administracji.

2 60 ZBIEGNIEW CIEŚLAK 2. Wydaje się, iż ten wyjątkowo korzystny dla badaczy stan dokonujących się przemian ustrojowo-prawnych nie zaowocował jeszcze znaczącymi dokonaniami w nauce prawa administracyjnego. Sądzę, iż można nawet zaryzykować twierdzenie o trwającym wciąż zastoju badawczym w dziedzinie podstaw aksjologicznych administracji. Pozostając w nadziei, iż jest to cisza przed badawczą burzą, trzeba jednak wskazać na istotne, obiektywne i subiektywne przyczyny tego stanu rzeczy. Przyczyny te tkwią m.in. w rzeczywistym skomplikowaniu materii przedmiotu, co oczywiście przekłada się na konkretne trudności epistemologiczne i metodologiczne. Można je oddać zasadniczym pytaniem co badać, jak badać i w jakim celu badać? Wystarczy pobieżny rzut oka na zagadnienie podstaw aksjologicznych administracji, żeby zauważyć prawdziwe dylematy ontologiczne (czym jest wartość w prawie element treści normy, kategoria pozanormatywna, domniemanie celu ustawodawcy, fakt obecny w zjawiskach społecznych, motyw kształtujący relacje interpersonalne), metodologiczne (definiujemy wartość w drodze interpretacji przepisów prawnych czy też interpretujemy przepisy prawne przez pryzmat danych wartości) czy teleologiczne (jaka jest np. istota wniosku de lege ferenda, a ściślej czy potrafimy świadomie rozgraniczyć postulaty celowościowe i sprawnościowe). Na te trudności nakładają się nie mniej istotne czynniki subiektywne, wynikające wprost z kłopotów uświadomienia sobie przez teoretyka lub praktyka administracji swojego statusu badawczego, co w efekcie utrudnia nie tylko doprowadzenie wywodu do ustaleń poddających się weryfikacji, ale niekiedy uniemożliwia prawidłowe przeprowadzenie wywodu. Dzieje się tak wówczas, gdy autor rozważając rozwiązania administracyjnoprawne (tak strukturalne, jak i funkcjonalne) nie zdaje sobie sprawy z odruchu projektowania swojego systemu wartości na przedmiot badania lub, co gorsze, świadomie wartościuje aksjologiczne aspekty rozwiązań administracyjnoprawnych. Niebezpieczeństwa takiej postawy są oczywiste godzą w istotę dyskursu naukowego, opartego na fundamentalnej zasadzie weryfikowania twierdzeń, oraz zniechęcają do naukowej aktywności na tym polu. Można przecież konstruować i prowadzić wywód dogmatycznoprawny czy opisywać i analizować zjawiska administracji z pozycji metod i celów nauki administracji, przyjmując jedynie do wiadomości ogólne cechy konstytucyjnego ustroju państwa, takie jak: wolności i prawa obywatelskie, zasady demokracji parlamentarnej, trójpodział władz, zasada pomocniczości, kategoria dobra wspólnego, a następnie odsyłać jedynie do powszechnie przyjmowanych znaczeń tych pojęć i emocjonalnych nastawień. 3. Stan swoistego zastoju badawczego w dziedzinie aksjologii administracji wywołuje także alternatywną postawę, polegającą na podejmowaniu ambitnych prób tworzenia (z reguły na użytek prowadzonych rozważań) własnych systemów aksjologicznych. Typowym przykładem takiej procedury badawczej jest skonstruowany przez A. Piekarę oryginalny algorytm aksjologiczny, złożony z grup wartości jedynie pozytywnie kwalifikowanych. Otóż na kanwie rozważań o samorządności, samorządzie i rozwoju Autor nie tylko afirmuje wartość określaną przez Niego jako kreatywność społeczna, ale wręcz ją absolutyzuje, czyniąc z niej...cel i miarę

3 PODSTAWY AKSJOLOGICZNE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE adekwatności ustawowego określenia ustroju gminy. Następnie proponuje wzór ujmujący zespół uwarunkowań i determinant,...które są konieczne dla długofalowej, systematycznej i kreatywnej aktywności jednostkowej i grupowej obywateli. Wzór ten przedstawia się następująco: 3XD + PSiP = KSiR co odpowiednio oznacza: Decentralizacja, Deetatyzacja i Demokratyzacja, wraz z Praworządnością, Samorządnością i Pluralizmem, są czynnikami wyzwalającymi Kreatywność Społeczeństwa i Rozwój. Niezależnie od oceny stopnia adekwatności tego algorytmu i jego naukowej przydatności możemy stwierdzić, iż jest on przede wszystkim wyrazem ocen i nastawienia emocjonalnego Autora i że trudno wyznaczyć tu granicę między wartościami osadzonymi w prawie a wartościami projektowanymi lub przyjmowanymi przez Autora Aksjologia administracji powinna być przede wszystkim przedmiotem badania nauki administracji, jest to bowiem problematyka o wyraźnie swoistym i zróżnicowanym spektrum odniesień. Wartości są bezsprzecznie obecne we wszystkich systemach normatywnych wyznaczających postępowanie w administracji (prawnym, etycznym, politycznym, prakseologicznym, obyczajowym, a nawet estetycznym); wartości ścierają się między sobą, oczywiście przy zróżnicowanych uwarunkowaniach, z różnymi skutkami owego ścierania się i o rozmaitych przebiegach, mogą i powinny być badane z punktu widzenia wielu dziedzin badawczych (np. psychologii, socjologii, etyki) i typów ujęcia (np. dynamicznego i statycznego); wartości, a ściślej ich realizacja wywołuje wielorakie stany rzeczy (zwłaszcza szczególnie istotne dla funkcjonowania struktur administracyjnych stany eufunkcjonalne i dysfunkcjonalne). Krótko mówiąc, złożoność przedmiotu badania wartości w administracji w sposób naturalny wyznacza różnorodne metody badania i konieczność wypracowania procedury porównywania wyników badań i analiz. Wydaje się, iż tylko szeroko zakreślona formuła refleksji poznawczej, zwanej nauką administracji, wraz z wciąż krystalizującą się jej metodologią może dać szansę uchwycenia swoistości i złożoności zagadnień aksjologicznych w administracji. Tymczasem odnosi się wrażenie, iż problematyka badań aksjologicznych administracji jest praktycznie nieobecna nie tylko w nauce prawa administracyjnego, ale również w nauce administracji. Sądzę, iż wrażenie takie bez wątpienia potwierdzają stawiane we współczesnej nauce administracji zasadnicze pytania o sens i sposób badania wartości w administracji. Przykład takich pytań znajdziemy m.in. w nowej, skądinąd bardzo interesującej publikacji z zakresu nauk o administracji, gdzie Autorzy (H. Izdebski i M. Kulesza) przechodzą od...banalnego stwierdzenia, że kształt administracji... jest zawsze wynikiem kompromisu i wypadkową różnych wartości, uznawanych za istotne, do pytania o granice swobody postulatu naukowego w ocenie podstawowych reguł, na 1 A. Piekara, Samorządność, Samorząd, Rozwój, Uniwersytet Warszawski. Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Warszawa 2000, s. 146.

4 62 ZBIEGNIEW CIEŚLAK których opiera się działalność obserwowanej administracji, co w efekcie daje podstawę do sformułowania owego zasadniczego pytania...czy i jak dalece nauka administracji powinna wkraczać w problemy aksjologiczne? 2 5. W nauce prawa administracyjnego oczywiście nie formułuje się pytania czy i jak dalece powinna ona wkraczać w problemy aksjologiczne? Wartości zakotwiczone w prawie są dane przez normodawcę i w związku z tym aparat naukowy przedstawiciela nauki prawa administracyjnego nie sięga poziomu dyskusji (sporu) o wartości z normodawcą (w przeciwieństwie do przedstawiciela nauki administracji, który może dyskutować z twórcą układu administracyjnego o hierarchii ważności w systemie wartości i o skuteczności ich realizacji). Nie oznacza to bynajmniej braku możliwości i potrzeby badania przez naukę prawa administracji wartości w prawie. Skatalogowanie wartości, rodzajowe ich sklasyfikowanie w danej dziedzinie regulacji, opisanie i zanalizowanie relacji między wartościami, adekwatność regulacji prawnej do możliwości i stopnia ich rzeczywistej realizacji, aksjologiczne uzasadnienie postulatów de lege ferenda to pierwsze z brzegu konkretne zadania badawcze, które powinny być stale podejmowane przez naukę prawa administracyjnego. Wątpię jednak, ażeby obecnie były w dostatecznym stopniu podejmowane, mimo że, jak już wspomniałem na wstępie, przeżywamy wyjątkowo korzystny okres dla tego typu badań. Wydaje się, iż w znacznej mierze, paradoksalnie, to właśnie skala i tempo ustrojowych przemian hamują rozwój refleksji aksjologicznej, która jakby nie może wyzwolić się spod ciężaru konsekwencji zasad demokratycznego państwa prawa. Uważam, iż można przytoczyć tu jako niemal reprezentatywne poglądy Z. Leońskiego, który prosto i lakonicznie skwitował przemiany aksjologiczne we współczesnym ustawodawstwie: Zmiana ustroju państwa niesie za sobą przewartościowanie celów, jakie zamierza się osiągnąć z pomocą prawa, w tym również administracyjnego prawa materialnego. Nie państwo i jego zadania, ale jednostka staje się centralnym punktem w zakresie regulacji 3 administracyjnych. Ta niewątpliwie słuszna ogólna konstatacja ma jednak dość ograniczoną przydatność w opisie (chyba również i analizie) podstaw aksjologicznych tekstów normatywnych obowiązujących obecnie, a wydanych w minionym okresie, kiedy to, jak wiadomo, państwo i jego zadania były centralnym punktem w zakresie regulacji administracyjnych. 6. Analizę podstaw aksjologicznych administracji publicznej należy rozpocząć od badania wartości zakotwiczonych w prawie. Zakotwiczenie w prawie oznacza autonomizowanie się wartości na czas obowiązywania aktu normatywnego i z tego punktu widzenia zmiana kontekstu społeczno-gospodarczego nie ma znaczenia dla badania wartości metodami stosowanymi w nauce prawa administracyjnego. Zmiana kontekstu będzie miała natomiast pierwszorzędne znaczenie dla badania wartości 2 H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa 1998, s Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 1998, s. 2.

5 PODSTAWY AKSJOLOGICZNE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE z pozycji nauki administracji, zwłaszcza jeśli uwzględnimy wymiar społeczny prawa, polegający na systemowym odniesieniu zachowań motywowanych normami prawnymi do celów społecznie pożądanych. Drugim polem badania wartości w administracji publicznej są pozaprawne systemy normatywne, motywujące zachowania osób działających w strukturach administracji, jak i adresatów działań administracji. Oczywiście w tym wypadku przedmiotem badania będą nie tylko normy, ale również ich aksjologiczne uzasadnienia. Trzeci wielki obszar badawczy to relacje treściowe i funkcjonalne między różnorodzajowymi wartościami. Jak zatem widać, podstawową dyrektywą badawczą jest zredukowanie systemów normatywnych, które występują w administracji publicznej do modeli (struktury) wartości. Z punktu widzenia metodologicznego w każdym z tych trzech obszarów badawczych można podążyć w trzech kierunkach badawczych: normatywnym, empirycznym, wartościującym. Pierwszy kierunek badawczy obejmuje sposoby i metody badania norm pod kątem opisu i analizy związanych z nimi wartości. Drugi kierunek zakłada gromadzenie wiedzy o sposobach i zakresie internalizacji wartości przez ludzi, faktach i przejawach uzewnętrzniania się wartości oraz rzeczywistym oddziaływaniu ich na postępowanie ludzi. Trzeci natomiast, najbardziej związany z metodami nauki polityki administracyjnej, zmierza w stronę tworzenia weryfikowalnego systemu kryteriów oceny podstaw aksjologicznych administracji oraz formułowania twierdzeń o prawidłowym funkcjonowaniu i hierarchizowaniu wartości. 7. Na zakończenie chciałbym zaproponować rodzajową i merytoryczną ogólną klasyfikację wartości zakotwiczonych w prawie administracyjnym. Charakter 4 i rodzaj wartości w prawie administracyjnym odpowiada cechom działów prawa administracyjnego. Na szczególną uwagę zasługują tu wartości prawa administracyjnego materialnego i mimo że tworzą bardzo rozbudowany i wewnętrznie zróżnicowany zbiór, to jednak poddają się próbom systematyzowania. Obecne w ustawach działowych prawa administracyjnego wartości można pogrupować według np. następującego porządku: 1) tożsamości państwa jako wspólnoty wspólnot i obywateli, 2) bezpieczeństwa zewnętrznego państwa, 3) bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, 4) tożsamości obywateli (administracyjnoprawna reglamentacja osób fizycznych), 5) ochrony życia i zdrowia obywateli, 6) gwarancji wolności myślenia i działania obywateli, 7) tożsamości wspólnot (administracyjnoprawna reglamentacja dobrowolnych i obowiązkowych wspólnot obywateli), 4 Szerzej o tym pisałem w Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2000.

6 64 ZBIEGNIEW CIEŚLAK 8) rozwoju państwa rozumianego jako wspólnota wspólnot, w tym: tworzenie przestrzennych warunków rozwoju, ochrona i korzystanie z zasobów środowiska, tworzenie społecznych warunków rozwoju, tworzenie gospodarczych warunków rozwoju, tworzenie naukowych i kulturowych warunków rozwoju, 9) zapewnienia harmonijnego (w tym poprzez rozstrzyganie konfliktów interesów) funkcjonowania wspólnot. Jak zatem widać struktura aksjologiczna prawa administracyjnego porządkuje treść całego ustawodawstwa w zakresie wykonywania funkcji administracji.

1. Zasady i wartości konstytucyjne

1. Zasady i wartości konstytucyjne 1. Zasady i wartości konstytucyjne Podejmując problem zasady demokratycznego państwa prawnego, musimy mieć świadomość faktu, że żadna z wcześniejszych konstytucji polskich takiego przepisu nie zawierała.

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO JAKO ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU LOKALNEGO

OCHRONA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO JAKO ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU LOKALNEGO Izabela Szeląg OCHRONA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO JAKO ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU LOKALNEGO Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, samorząd lokalny, bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny

Bardziej szczegółowo

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Redakcja Joanna Staręga-Piasek Agnieszka Hryniewicka Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa

Bardziej szczegółowo

Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zagadnień związanych z procesem legislacyjnym Warszawa 2015 Opracowanie Biura Trybunału

Bardziej szczegółowo

Zasada proporcjonalności

Zasada proporcjonalności BIURO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ZESPÓŁ ORZECZNICTWA I STUDIÓW Zasada proporcjonalności (w odniesieniu do prawa publicznego) w tezach Trybunału Konstytucyjnego czerwiec 2009 Wykaz uwzględnionych orzeczeń:

Bardziej szczegółowo

Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce? Generalia i detale

Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce? Generalia i detale Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce? Generalia i detale Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce? Generalia i detale Monika Gładoch Jarosław Kulbat Michał Kuszyk Maciej Olejnik Jacek

Bardziej szczegółowo

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalny i regionalny

Rozwój lokalny i regionalny Rozwój lokalny i regionalny Teoria i praktyka Adam Szewczuk Magdalena Kogut-Jaworska Magdalena Zio o Wydawnictwo C.H. Beck Rozwój lokalny i regionalny Teoria i praktyka Adam Szewczuk Magdalena Kogut-Jaworska

Bardziej szczegółowo

Anna Łabno 1. Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2

Anna Łabno 1. Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2 Anna Łabno 1 Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2 I. Konstytucjonalizm przełomu XX i XXI w. można w różny sposób opisywać i oceniać. Można przypisać mu różne

Bardziej szczegółowo

Anna Surówka 1. Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela

Anna Surówka 1. Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela Anna Surówka 1 Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela Prawo do ochrony zdrowia chroni jedno z podstawowych dóbr każdego człowieka, dlatego też

Bardziej szczegółowo

Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników

Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników Przygotował zespół w składzie: Grzegorz Makowski Natalia Mileszyk Robert Sobiech Anna Stokowska Grzegorz Wiaderek

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE EWALUACJA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ FUNKCJE, STANDARDY I WARUNKI STOSOWANIA Ewaluacja to systematyczna i obiektywna ocena programu lub polityki, ich założeń, procesu realizacji i rezultatów pod względem

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa

Bardziej szczegółowo

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO RADA MINISTRÓW ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO DOKUMENT PROGRAMOWY RZĄDU PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2002 R. Warszawa, 22 października 2002 r. Spis treści ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Księga życia i twórczości tom V PRAWO

Księga życia i twórczości tom V PRAWO Księga życia i twórczości tom V PRAWO * Księga życia i twórczości * tom V PRAWO Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi pod redakcją Zbigniewa Władka, we współpracy z Jerzym Stelmasiakiem,

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii Marcin Sieńko Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego praca doktorska napisana pod kierunkiem Jana Kurowickiego Zielona

Bardziej szczegółowo

TRZECI SEKTOR JAKO RZECZNIK POTRZEB SPOŁECZNYCH I PRAW CZŁOWIEKA

TRZECI SEKTOR JAKO RZECZNIK POTRZEB SPOŁECZNYCH I PRAW CZŁOWIEKA PERIODYK NAUKOWY AKADEMII POLONIJNEJ 2012 nr 1 (6) TRZECI SEKTOR JAKO RZECZNIK POTRZEB SPOŁECZNYCH I PRAW CZŁOWIEKA THE THIRD SECTOR AS THE COMMISSIONER FOR SOCIAL NEEDS AND HUMAN RIGHTS Stanisław Leszek

Bardziej szczegółowo

Spacer idei przez prawo

Spacer idei przez prawo GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, TOM XXXI, 2014 Zdzisław Brodecki, Anna Łunecka-Bartkiewicz Uniwersytet Gdański Spacer idei przez prawo Komu bądź czemu służą idee? Wydawałoby się, że odpowiedź na to filozoficzne

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W SPOŁECZNO

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W SPOŁECZNO EMILIA KOROLCZUK KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W SPOŁECZNOŚCIACH WIEJSKICH A ROZWÓJ LOKALNY. ANALIZA PROBLEMATYKI NA PRZYKŁADZIE GMINY NAREWKA. RAPORT Z BADAŃ. BIAŁYSTOK 2013 1 SPIS TREŚCI..2 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Magdalena Witkowska 1

Magdalena Witkowska 1 Magdalena Witkowska 1 Zasada równości w stosunkach pracy na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Idea równości jest bez wątpienia podstawą i założeniem wszystkich regulacji ustanawiających prawa

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH SZKOŁA POLICJI W PILE ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH III SEMINARIUM z cyklu ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH PIŁA 2013 Biblioteka Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego

Bardziej szczegółowo

Przegląd Służby Cywilnej

Przegląd Służby Cywilnej Przegląd Służby Cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ISSN 2082 193X Kwiecień 2014 Dodatek do numeru 2 (29) z 2014 r. JAWNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU

IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU Bezpieczeństwo narodowe jako dorobek społeczeństw demokratycznych stanowi środek zapewniający korzystanie

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Potrzeby osób starszych

Potrzeby osób starszych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Edukacji Dziecka Iga Magdalena Malinowska Potrzeby osób starszych Needs of persons older Praca magisterska napisana pod

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA STRON DO SPORU W POLSKIM PROCESIE KARNYM

WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA STRON DO SPORU W POLSKIM PROCESIE KARNYM STUDIA IURIDICA XXXIII/1997 Beata T. Bieńkowska Uniwersytet Warszawski WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA STRON DO SPORU W POLSKIM PROCESIE KARNYM 1. Bez zasady kontradyktoryjności trudno sobie wyobrazić charakterystykę

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Luty 2005 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTU Stan społeczeństwa obywatelskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo