"Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej " Fundusze Europejskie dla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013" Fundusze Europejskie dla"

Transkrypt

1 "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej " Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

2 Według Michaela Portera: "Klastry to geograficzna koncentracja konkurencyjnych firm w powiązanych sektorach, związanych ze sobą gospodarczo, dzielących te same umiejętności, technologię i infrastrukturę. W klastrze, wielkie i małe przedsiębiorstwa osiągają znacznie więcej niż gdyby miały pracować same, dzięki sieci związanych przedsiębiorstw, dostawców, usług, instytucji akademickich oraz producentów skoncentrowanych na tym samym obszarze. Koncentracja wspomaga tworzenie nowych przedsiębiorstw, produktów oraz nowych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych, dobrze opłacanych pracowników. Charakterystyczną cechą klastrów jest to, że przedsiębiorstwa w nich skupione konkurują ze sobą, ale jednocześnie współpracują w tych obszarach, gdzie możliwe jest wyzwolenie efektówsynergicznych wspólnych działań (np. wspólne prace badawczo-rozwojowe). Konkurencja niewyklucza wzajemnych, korzystnych interakcji z innymi firmami, a może stać się motorem ich rozwoju.klastry w Polsce stale zyskują na popularności, a przedsiębiorstwa coraz częściej zaczynają dostrzegać ich zalety. According to Michael Porter: Clusters are geographic concentrations of economically connected competing enterprises, with common skills, technologies and knowledge, operating in related fields. In a cluster, small and large enterprises can achieve much more than if they were to act alone, thanks to a network of related enterprises, suppliers, services, academic institutions and manufacturers, concentrated in the same area. The concentration supports the creation of new enterprises, products, and high-skilled, well-paid jobs. What is common about clustered enterprises is that they compete but at the same time do cooperate in areas where common effort can trigger synergistic effects (e.g. research and development activities). Competition does not exclude beneficial mutual interactions with other companies and may even drive such interactions. In Poland, clusters constantly grow in popularity as more and more enterprises begin to appreciate their benefits. KLASTAL - Opis About Klastal Klaster Spawalniczy KLASTAL został utworzony w 2007 roku w Stalowej Woli. Inicjatorem jego powstania była Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli, która przejęła rolę koordynatora Klastra. Celem powołania klastra była poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw oraz budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku, poprzez dostęp do innowacyjnych i najnowszych technologii spawalniczych oraz wdrażanie najnowszych metod i technologii spawalniczych w procesach produkcyjnych i w pracach laboratoryjno - badawczych, umożliwiających kontrolę jakości produkcji podmiotów klastra na najwyższym światowym poziomie. KLASTAL Welding Cluster was established in 2007 in Stalowa Wola, Poland. Its establishment was initiated by Regional Chamber of Commerce in Stalowa Wola which is Cluster's coordinator. The objective of the Cluster is to improve the member enterprises' competitiveness and build their competitive advantage on the market by giving them access to the latest innovative welding technologies and implementing new welding methods and technologies in both production processes and research allowing entities affiliated with the Cluster to achieve and maintain world-class production quality. Klaster Spawalniczy KLASTAL obecnie zrzesza kilkanaście przedsiębiorstw z regionu Polski Wschodniej, wykorzystujących technologie spawalnicze, jednostki naukowo -badawcze specjalizujące się w technologiach spawania (w tym Politechnika Rzeszowska) oraz instytucje wspierające rozwój przedsiębiorstw i innowacyjności (w tym Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Stalowej Woli oraz Inkubator Technologiczny Sp. z o.o). KLASTAL Welding Cluster is an association of over a dozen Eastern Poland enterprises utilizing welding technologies, academic and research institutions specializing in welding technologies (including the Rzeszów University of Technology), and institutions supporting innovativeness and enterprise development (including the Regional Chamber of Commerce in Stalowa Wola and the Stalowa Wola Technology Incubator). KLASTAL - Projekt 2 Klastal Project Klaster Spawalniczy KLASTAL realizuje projekt unijny pod nazwą Klaster Spawalniczy Klastal integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, działanie I.4 Promocja i współpraca, komponent: Współpraca, obszar Tworzenie i rozwój klastrów ( 1 luty 2012 r. 31 styczeń 2015 r.) KLASTAL Welding Cluster is implementing a European Union funded project named KLASTAL Welding Cluster Integration and Growth of Competitiveness of the Welding Sector in Eastern Poland, part of the Development of Eastern Poland Operational Program, priority axis I: Modern Economy, measure I.4: Promotion and Cooperation, component: Cooperation, area: Formation and Development of Clusters (February 1, 2012 January 31, 2015).

3 Celem projektu jest wypracowanie przez członków Klastra nowoczesnych rozwiązań technologicznych w spawalnictwie, sprzyjających osiągnięciu lepszej pozycji rynkowej firm skupionych w Klastrze i wzrost ich konkurencyjności. Dzięki realizacji Projektu, w tym nawiązaniu bliższych związków pomiędzy regionalnymi i zagranicznymi organizacjami, firmami i instytucjami, możliwe będzie zwiększenie inwestycji zewnętrznych w regionie oraz zmniejszanie dystansu dzielącego regiony wschodniej Polski od innych, wysoko rozwiniętych regionów krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Polski. Intencją członków klastra jest opracowanie technologii spawalniczych z zastosowaniem stali różnoimiennej trudno-spawalnej w zleconych w ramach projektu pracach badawczo - rozwojowych, a następnie wdrożenie i potwierdzenie ich jakości za pomocą zakupionych licencji oprogramowania. Efektem działań będzie podniesienie innowacyjności, a co za tym idzie konkurencyjności przedsiębiorstw, pozyskanie nowych rynków zbytu i nowych odbiorców, w tym również wzrost eksportu członków klastra, a także wzrost renomy spawalnictwa z Polski Wschodniej na rynku krajowym i międzynarodowym. W ramach projektu członkowie klastra mają dostęp do specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego tj.: oprogramowania do symulacji spawania SYSWELD, programu do projektowania 3D Solid Edge oraz programu do optymalizacji rozkładu elementów na arkuszu blachy SigmaNest POWERPACK, dzięki zakupieniu 10 laptopów i serwera obsługującego wyżej wymienione oprogramowanie. The project's objective is to allow Cluster's members to develop innovative technological solutions for welding contributing to their improved competitiveness and market standing. The project's implementation that involves tightening relationships between regional and international organizations, companies and institutions will allow the region to attract more foreign investment and will narrow the gap between Eastern Poland and other highly developed regions of Poland and of the European Union member states. Cluster's members intend to develop welding technologies utilizing hard-to-weld dissimilar steels through research and development work commissioned as part of the project, implement these technologies, and eventually confirm their quality with licensed software purchased for this purpose. Cluster's activities will increase its members' innovativeness and consequently competitiveness, giving them opportunities to access new markets and customers and to raise their exports. This will enhance the reputation of Eastern Poland's welding industry on the domestic and international market. As part of the project 10 laptops and a dedicated server have been purchased to give Cluster's members access to specialized engineering software: SYSWELD welding simulation software, Solid Edge 3D design software and SigmaNest POWERPACK nesting optimization software. W ramach projektu przewidziano także: 1. stworzenie biura klastra i zatrudnienie w nim pracowników koordynujących działania w ramach porozumienia, 2. opracowanie dokumentów strategicznych klastra Strategii rozwoju i współpracy klastra, Strategii marketingowej klastra, Strategii monitoringu i ewaluacji klastra, 3. przeprowadzenie badań i opracowanie Raportów Analiza stanu i perspektyw rozwoju branży spawalniczej w Polsce Wschodniej, Potrzeby kadrowe przemysłu spawalniczego a możliwości systemu edukacji 4. promocję klastra i idei klasteringu (wydruk ulotek, plakatów, folderów, strona klastra oraz publikacje w prasie branżowej spawalniczej, internetowa kampania banerowa na branżowym portalu spawalniczym), 5. doradztwo dla członków klastra dotyczące istotnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem w ramach porozumienia, 6. 4 seminaria informacyjno-konsultacyjne, które będą organizowane na terenie Polski Wschodniej, mające na celu prezentacje innowacyjnego spawalnictwa w Polsce Wschodniej, wymianę myśli technicznej w tym zakresie i promocję marki KLASTAL. W czasie seminariów zaproszeni prelegenci przedstawią najnowsze osiągnięcia w spawalnictwie (m.in. w zakresie materiałów konstrukcyjnych, technologii spawania z uwzględnieniem metalurgii złącza spawanego, korzystnej struktury krystalicznej w strefach wpływu ciepła, rodzaju i własności materiałów dodatkowych do spawania, urządzeń spawalniczych, systemów sterowania i kontroli jakości złączy oraz konstrukcji spawanych), stanowiące podstawę do prowadzonych dyskusji panelowych nt. możliwości wykorzystania najnowocześniejszych osiągnięć prac badawczych w przedsiębiorstwach stosujących technologie spawalnicze, wymiany myśli technicznej itp konferencje, na rozpoczęcie i zakończenie projektu, 8. 6 spotkań kooperacyjnych w różnych miejscowościach Polski Wschodniej, do uczestnictwa w których zostaną zaproszeni przedstawiciele lokalnych firm stosujących technologie spawalnicze, potencjalni nowi członkowie klastra. Spotkania o charakterze warsztatowym, prowadzone będą przez przedstawicieli klastra, w czasie których goście przedstawią problemy w bieżącej działalności, będą miały na celu zachęcić kolejne firmy do przystąpienia do klastra; 9. 3 zagraniczne misje gospodarcze, podczas których członkowie Klastra odwiedzą m.in. zagraniczne klastry w celu wymiany doświadczeń, zapoznają się z zakresem i sposobem działalności zagranicznych porozumień kooperacyjnych, zasadami wewnętrznej kooperacji partnerów oraz współpracy z partnerami zewnętrznymi, a także być może podpiszą listy intencyjne o współpracy z zagranicznymi klastrami branżowymi. 3

4 The Project invlolves: 1. establishing the Cluster's office and hiring staff to coordinate activities under the Cluster Agreement, 2. developing Cluster's strategic documents: The Cluster's Development and Cooperation Strategy, The Cluster's Marketing Strategy, The Cluster's Monitoring and Evaluation Strategy, 3. conducting research and preparing reports: Analysis of Eastern Poland's Welding Industry's State and Development Prospects and The Welding Industry's Personnel Needs and the Capabilities of the Educational System, 4. promoting Cluster and the concept of clustering (leaflets, posters and brochures; Cluster's website: articles in trade press; internet banner campaign on major welding portals), 5. providing Cluster's members with advice regarding key issues related to operation under the Cl uster Agreement, 6. holding four information and consultancy seminars in Eastern Poland as means to present Eastern Poland's innovative welding technology, exchange know-how in the field and promote the KLASTAL brand. In the seminars guest speakers will present latest achievements in welding (in such fields as: construction materials; welding technology considering weld metallurgy, favorable crystal structures in heat-affected zones, welding consumables type and properties, welding equipment, control systems, quality assessment systems for welds and welded structures). The presentations will serve as starting point for knowledge exchange and panel discussions on the possibility of applying the latest research results in enterprises utilizing welding technology. 7. holding two conferences - one at the beginning and one at the end of the project, by representatives of local 8. holding six cooperation meetings in various Eastern Poland locations and attended businesses utilizing welding technologies the would-be members of the Cluster. Meetings will be hosted as workshops by Cluster's representatives. They will focus on the present issues related to the Cluster's operations, and will aim at encouraging more partners to join the Cluster; three foreign business missions with KLASTAL members visiting foreign clusters to exchange experiences and learn about scopes and ways of foreign cooperation agreements operation and their rules for cooperating with both internal and external partners. During missions KLASTAL members may also sign letters of intent regarding their cooperation with foreign trade clusters. A & S Firma "Antonio & Stanley - Kłosowski" jest producentem konstrukcji stalowych oraz wyrobów z metali kolorowych. Specjalizuje się w budowie hal produkcyjnych, produkcji wyrobów ze stali żaroodpornych i wysokostopowych, konstrukcji dachowych, łączników budowlanych pawilonów, silosów, palet stalowych do transportu materiałów ciężkich, koszy do obróbki felg aluminiowych, ram kwasoodpornych, wanien do pieców topialnych, podestów, barier ochronnych itd. Istotną częścią produkcji są odlewy aluminiowe - głównie końcówki aluminiowe do węży strażackich i do cementowozów i inne elementy odlewane kokilowo. Firma realizuje usługi spawalnicze w zakresie, usługi rozkroju blach, usługi montażu i demontażu hal, pawilonów itd. 4 Antonio & Stanley Kłosowski company is a manufacturer of steel structures and non -ferrous metal products. It specializes in construction of manufacturing facilities as well as the production of heat-resisting-steel and highly-alloyed-steel items, roof construction elements, construction connectors, pavilions, silos, steel pallets for heavy materials transport, baskets for heat treatment of alloy rims, acid-proof frames, melting-furnace pots, platforms, guard rails, etc. Among company's core products are aluminum castings mainly aluminum ends for fire hoses and cement carrier trucks, and other die-cast elements. The company also provides other services: welding, sheet metal cutting; assembly and disassembly of buildings, pavilions, etc.

5 Zakład Artykułów Ściernych ARMES oferuje wysokiej jakości narzędzia ścierne, które znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu od metalowej, poprzez drzewną, aż do obróbki szkła, kamienia i tworzyw sztucznych oraz branżę samochodową. Oferta obejmuje produkty wykonane z papieru i płótna ściernego oraz Zakład Artykułów Sciernych włókniny i filcu, takie jak pasy bezkońcowe, ściernice trzpieniowe i otworowe, ściernice lamelowe, krążki, arkusze, rolki, opaski, stożki ścierne i wiele innych. Nasze produkty wytwarzane są głównie z wysokiej jakości surowców niemieckiej firmy Starcke GmbH & Co. KG, której jesteśmy generalnym przedstawicielem w Polsce i trafiają na. rynek krajowy oraz zagraniczny. Zakład Mechaniczny ARMES oferuje usługi m.in. w zakresie obróbki skrawania, toczenia, frezowania, gratowania oraz spawania robotem przemysłowym. Park maszynowy to m.in. różnego typu obrabiarki, w tym tokarki, frezarki oraz centra obróbcze sterowane numerycznie. Produkcja obejmuje m.in. części do maszyn budowlanych i produkcyjnych, przemysłu zbrojeniowego, branży samochodowej. Dział techniczny pozwala na projektowanie i budowę maszyn również na własne potrzeby. ARMES Abrasive Articles is a manufacturer of high quality abrasive tools for many branches of industry - from the metal and wood industries, glass, stone and plastics working, to automotive. Offer includes products of abrasive paper and cloth, non-woven and felt, such as endless belts, flap wheels with shaft and hole, flap discs, discs, sheets, rolls, sleeves, cones and many more. Our products are manufactured mainly from high quality materials supplied by the German company Starcke GmbH & Co. KG. to whom we are exclusive sales agent in Poland. Products are sold both domestically and internationally. Zakład Mechaniczny ARMES (Mechanical Plant) offers, among others, machining, turning, milling and welding with industrial robot. Different types of machines like lathes, milling machines and CNC machines allow to meet expectations of different customers. We produce parts and spare parts for building and industrial machines, military and car industry. Our technical departments allows us to project and build machines also for our own needs. Rol-Max Wryk&Rybiński Spółka Jawna zajmuje się obróbką metali, spawaniem metali i aluminium. Rol-Max Wryk &Rybiński Spółka Jawna is a metalworking and welding company. Rol-Max Firma ELTEX jest dynamicznie rozwijającą się, średniej wielkości hurtownią elektryczną. Firma ELTEX oferuje wszystko, co jest potrzebne do stworzenia nowoczesnej i bezpiecznej instalacji elektrycznej. Posiada szeroki asortyment nowoczesnych rozwiązań oferowanych przez znanych i cenionych producentów krajowych i zagranicznych: kable i przewody, koryta, kanały, listwy, peszle, obudowy, szafy, rozdzielnice, oprawy oświetleniowe, osprzęt elektroinstalacyjny, osprzęt siłowy, źródła światła, automatyka i inne. Producent rozdzielni elektrycznych niskiego napięcia. ELTEX is a dynamically growing medium-sized electrical wholesaler. Offers everything necessary for modern and safe electrical installations. ELTEX has a wide range of advanced solutions from reputable domestic and foreign producers: wires and cables, conduits and fittings, casings, boxes, distribution boards, light fixtures, installation equipment, three-phase power equipment, lamps, automatic equipment and more. Low voltage power distributor manufacturer. 5

6 Inkubator Technologiczny Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. jest instytucją otoczenia biznesu. Inkubator Technologiczny oferuje następujące rodzaje usług: 1. Usługi obróbcze przy wykorzystaniu maszyn: tokarki dwuwrzecionowej, pionowych i poziomych centrów tokarsko-frezarskich, maszyny do cięcia strumieniem wody, urządzenia do spawania wiązką elektronów, półautomatów spawalniczych pracujących metodą MIG/MAG, TIG oraz spawania plazmowego, elektrodrążarki wgłębnej 2. Usługi pomiarowe przy wykorzystaniu współrzędnościowej maszyny pomiarowej 3. Usługi badawcze przy wykorzystaniu: laboratorium badań metalograficznych (aparatura do przygotowania i preparatyki próbek metalograficznych, mikroskop optyczny, skaningowy mikroskop elektronowy i optyczny spektrometr emisyjny), laboratorium badań wytrzymałościowych (maszyna wytrzymałościowa, młot udarnościowy, twardościomierz uniwersalny), laboratorium nadań nieniszczących NDT aparatura do badań radiograficznych, ultradźwiękowych, magnetycznych i penetracyjnych). 4. Usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze w zakresie promocji innowacyjności i transferu technologii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw; 5. Wynajem lokali The Stalowa Wola Technology Incubator is a business environment institution. The Technology Incubator provides the following services: 1. Machining services on the following equipment: double-spindle lathes, vertical and horizontal machining centres, water jet cutting machines, electron beam welding devices, MIG/MAG, TIG and plasma welding semi-automatic devices, die sinking eroding machines. 2. Measuring services on a coordinate measuring machine. 3. Research and testing services provide: metallographic laboratory (metallographic sample preparation equipment, optical microscope, scanning electron microscope, optical emission spectrometer), strength testing laboratory ( strength testing machine, impact testing machine, universal hardness tester), non-destructive testing (NDT) laboratory (radiographic, ultrasonic, magnetic and penetration testing equipment). 4. Information, training and consultancy services related to promoting innovativeness and technology transfer in the SME sector; 6 5. Rental of premises.

7 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "INTERMECH" Sp. z o.o. jest firmą produkcyjną średniej wielkości działającą w branży metalowej. Intermech oferuje wykonanie następującego asortymentu: 1. Hydraulika siłowa: Siłowniki hydrauliczne przeznaczone do maszyn z różnych branż, Hydrauliczne urządzenia sterowe przeznaczone do sterowania statkami, produkowane w różnych odmianach i gabarytach, Zbiorniki olejowe wykonywane jako konstrukcje spawane z blach, o przekroju okrągłym, kwadratowym i prostokątnym, kompletnie uzbrojone w urządzenie i aparaturę pomiarową, 2. Produkcja części i zespołów dla kolejnictwa taboru kolejowego i tramwajowego, 1. Produkcja części i zespołów do maszyn dla budownictwa i górnictwa, 2. Produkcja specjalna o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym: sprzęgła przekładni bocznych, pierścienie o dużych gabarytach, produkcja zespołów hydrauliczno-pneumatycznych pod specjalne przeznaczenie. Niezależnie od produkcji podstawowej Intermech oferuje różnego rodzaju usługi w zakresie: 1. Obróbka maszynowa (cięcie, palenie, toczenie, frezowanie, wytaczanie i szlifowanie), 2. Spawanie, 3. Obróbka plastyczna (kształtowanie przestrzenne belek czołowych, walcowanie pierścieni, gięcie, tłoczenie na zimno lub na gorąco), 4. Malowanie wtryskowe. PPUH INTERMECH Sp. z o.o. is a medium-sized manufacturer operating in the metal industry. Offer includes: 1. Power hydraulics: Hydraulic actuators for machinery in a variety of industries, Hydraulic steering gears for steering ships in many types and dimensions, Welded sheet-metal oil tanks, available in round, square and rectangular section fitted with complete measuring equipment, 2. Parts and assemblies for railway and tramway rolling stock, 3. Parts and assemblies for construction and mining machines, 4. Special products for military or police use: clutches for side gear transmission, large-diameter rings, hydraulic-pneumatic assemblies for special use In addition to its basic production range Intermech provides diverse services, including: 1. Machining (cutting, burning, turning, milling, boring, grinding), 2. Welding, 3. Plastic working of metals (header bar forming, ring rolling, bending, cold and hot stamping), 4. Injection painting. 7

8 INWEKO Krzysztof Swara zajmuje się spawaniem i obróbką stali nierdzewnej dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. INWEKO Krzysztof Swara specializes in stainless steel working and welding for the food and pharmaceutical industries. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe IRYS zajmuje się kompleksowymi remontami maszyn budowlanych i podzespołów produkcji Huty Stalowa Wola ze szczególnym uwzględnieniem asortymentu ładowarek kołowych. Przedsiębiorstwo IRYS oferuje: sprzedaż maszyn po odbudowie przeglądy gwarancyjne maszyn obsługi i naprawy serwisowe remonty kapitalne naprawy osprzętu roboczego: JCB, CASE, CAT, itp. regeneracja otworów bezpośrednio na maszynie PHU IRYS repairs and overhauls construction equipment and components manufactured by Huta Stalowa Wola steelworks, mainly wheel loaders. Offer includes: sales of restored machines warranty inspections maintenance and repairs major overhauls working attachment repairs: JCB, CASE, CAT, etc. hole reboring directly on the machine Przedsiębiorstwo Wielobranżowe T.S.A. specjalizuje się w dziedzinie usług regeneracji części maszyn i urządzeń, napawania, zabezpieczania prewencyjnego powierzchni metodami spawalniczymi, przeciwdziałając nadmiernemu zużyciu, tarciu, temperaturze, kawitacji, korozji oraz erozji. Jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę niemieckiej firmy Capilla oferującej w swoim programie specjalne materiały spawalnicze m.in na bazie kobaltu, niklu, żelaza, węglików wolframów oraz specjalnych stopów. 8 T.S.A. is a multi-business company specializing in machine part restoration, hard facing, and surface protection using welding methods, preventing excessive wear, friction, temperature, cavitation, corrosion and erosion. T.S.A. is the exclusive Polish distributor for the German company Capilla, offering cobalt-, nickel-, iron-, tungsten carbide- and special alloy based welding consumables.

9 ZPH WELDMENT Sp z o. o. specjalizuje się w wykonawstwie zespołów spawanych metodami MIG/MAG i TIG oraz posiada możliwość ich obróbki z wykorzystaniem wytaczarek. Proces spawania wykonywany jest na profesjonalnym stole spawalniczym o wymiarach 2x3m wyposażonym w specjalistyczne oprzyrządowanie co pozwala na rezygnację z kosztownych narzędzi wymaganych do różnych zespołów spawanych. Oferuje także wykonawstwo obróbki skrawaniem na maszynach uniwersalnych, a stosowane technologie to: cięcie, toczenie, frezowanie, gwintowanie, szlifowanie i wiercenie. WELDMENT ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY ZPH WELDMENT Sp. z o. o. is a maker of welded assemblies, using MIG/MAG and TIG methods. The welded parts may also be worked with boring machines. The welding process is carried out on a professional, fully equipped 2 3m welding table, which reduces the range of costly tools needed for different kinds of welded assemblies. WELDMENT also offers machining services: cutting, turning, milling, threading, grinding, drilling using universal equipment. STAWOSAN J. Szczepański Sp. J. jest dystrybutorem narzędzi. Firma specjalizuje się w handlu i zaopatrzeniu firm produkcyjnych, budowlanych i warsztatów w narzędzia profesjonalne oraz artkuły techniczne. Jest autoryzowanym przedstawicielem czołowych producentów narzędzi profesjonalnych. STAWOSAN oferuje: Narzędzia skrawające, Narzędzia ręczne i rzemieślnicze STAWOSAN NARZĘDZIA Elektronarzędzia i narzędzia pneumatyczne STAWOSAN P R O F E S J O N A L N E Narzędzia i artykuły ścierne oraz diamentowe Narzędzia pomiarowe Produkty Loctite, Pozostałe narzędzia i artykuły STAWOSAN J. Szczepański Sp. J. is a tool distributor and retailer. The company supplies professional tools and other hardware to manufacturers, construction companies and workshops. They are authorized representative for leading professional tools manufacturers. Offer: Machining tools, Hand tools and craft tools, Power and air tools, Abrasives and diamond tools, Measuring equipment, Loctite brand products, Other tools and hardware. Firma Wobi-Stal zajmuje się wytwarzaniem spawanych konstrukcji metalowych. Oferuje wykonanie elementów konstrukcyjnych hal, części do maszyn budowlanych, elektrowni wodnych, wiatrowych, biogazowni, elementów maszyn do wydobycia ropy z dna oceanów typu "offshore" oraz innych konstrukcji wg. zapotrzebowania klientów. Firma oferuje również wycinanie gazowe, laserowe i plazmowe blach (cięcie termiczne plazmowe, cięcie termiczne tlenowe, cięcie laserowe blach, cięcie wodą i cięcie mechaniczne profili) oraz obróbkę mechaniczną (toczenie, frezowanie, wiercenie, szlifowanie i wytaczanie). WOBI-STAL R WOBI-STAL is a maker of welded metal structures. It is capable of producing construction elements for buildings as well as parts for construction equipment, water and wind power stations, offshore oil drilling equipment and other structures in line with the clients' needs. The company also provides sheet metal cutting (plasma thermal cutting, oxygen thermal cutting, laser cutting, water jet cutting, and mechanical profile cutting) and machining services (turning, milling, drilling, grinding and boring). 9

10 MISTA Sp. z o.o. prowadzi działalność związaną z sektorem maszyn drogowych i budowlanych. Koncentruje się na rozwoju produkcji własnych modeli równiarek drogowych, dla których jest obecnie jedynym wytwórcą w Polsce. Główna oferta : równiarki drogowe: RD130, RD165C, RD165H, RD200, RD200H spycharki gąsienicowe o napędzie hydrostatycznym SG165H kooperacja w zakresie konstrukcji spawanych i obróbki mechanicznej remonty kapitalne urządzeń i obrabiarek skrawających produkcja urządzeń i części dla przemysłu stoczniowego: wysięgniki, wciągarki, kolumny obróbka korpusów spawanych i odlewanych obróbka kół zębatych o uzębieniu prostym, skośnym, stożkowym, łukowym; obróbka ślimaków i ślimacznic szlifowanie płaszczyzn elementy złączne znormalizowane i nietypowe Dla swoich wyrobów, Spółka zapewnia dostawy części zamiennych oraz świadczy obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną do kapitalnych remontów włącznie. MISTA Sp. z o.o. operates in the road and construction machine sector. Their main focus is production of motor graders of its own design and is the sole manufacturer of graders in Poland. Offer: road graders: RD130, RD165C, RD165H, RD200, RD200H hydrostatic drive tractors SG165H cooperation in the fields of machining and welded structures major overhauls of machining tools and devices manufacturing components and devices for the shipbuilding industry: jibs, winches, columns machining welded and cast elements machining gears (straight-toothed, helical, bevel), worms and worm wheels surface grinding normalized and atypical fasteners The company ensures spare part delivery as well as warranty and post-warranty service, including major overhauls for all of their products. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza jest najstarszą uczelnią na Podkarpaciu. Politechnika kształci na 6 wydziałach około 17,5 tys. studentów, w tym jako jedyna w kraju uczelnia pilotów lotnictwa cywilnego. Wydziały Politechniki Rzeszowskiej: 1.Wydział Elektrotechniki i Informatyki 2.Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 3.Wydział Chemiczny 4.Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa 5.Wydział Zarządzania 6.Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej Uczelnia posiada świetną kadrę dydaktyczną i naukowo - badawczą, bazę laboratoryjną, infrastrukturę. 10 The Ignacy Łukasiewicz Rzeszów University of Technology is the oldest higher education institution in the Podkarpackie region. It has 6 faculties and about students and is the only Polish university training civil aviation pilots. The faculties of Rzeszów University of Technology are: The Faculty of Electrical and Computer Engineering The Faculty of Civil and Environmental Engineering The Faculty of Chemistry

11 The Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics The Faculty of Management The Faculty of Mathematics and Applied Physics The University has excellent teaching and research staff, laboratory facilities and infrastructure. Regionalna Izba Gospodarcza jest instytucją otoczenia biznesu. Specjalizuje się w następujących usługach : 1. Usługi finansowe - udzielanie pożyczek Pożyczki skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę i prowadzących działalność na terenie województwa podkarpackiego oraz Polski Wschodniej (województwo podkarpackie, lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko mazurskie). Udzielanie pożyczek na zasadach korzystniejszych niż rynkowe (pożyczka preferencyjna udzielana na zasadach pomocy de minimis), udzielanie pożyczek na zasadach rynkowych; 2. Usługi doradcze ogólne - finanse, podatki, prawo gospodarcze, prawo cywilne, marketing, prawo pracy, opracowywanie biznesplanów, wnioski kredytowe, fundusze unijne, zarządzanie; 3. Usługi informacyjne - z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej: prawo, marketing, finanse, dostępne programy pomocowe, fundusze unijne, oferty finansowania zewnętrznego przez banki oraz inne instytucje finansowe; 4. Usługi Szkoleniowe - ABC Przedsiębiorczości, zasady Opracowania Biznesplanu, Księgowość Małej Firmy; 5. Usługi doradcze proinnowacyjne - diagnoza potrzeb technologicznych, promocja rozwiązań technologicznych, usługi doradcze i ekspertyza B+R, wykorzystywanie wyników działalności badawczo rozwojowej w przedsiębiorstwie, rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne, źródła i sposoby finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, współpraca w zawieraniu umów technologicznych, licencyjnych, analiza w zakresie istniejącego lub wdrożenia nowego procesu technologicznego, audyt technologiczny transfer technologii, specjalistyczne oprogramowanie i inne. 6. Mentoring zewnętrzny - to cykliczne spotkania doświadczonych i początkujących firm w celu wymiany doświadczeń. Doświadczeni przedsiębiorcy przekazują wiedzę nowopowstałym przedsiębiorcom jako ich opiekunowie-mentorzy, aby unikali błędów i spokojnie przechodzili przez kolejne stadia rozwoju firmy. The Regional Chamber of Commerce is a business environment institution. It specializes in the following services: 1. Financial services loans The Chamber offers loans to medium, small and micro-enterprises based and operating in Podkarpacie Province and other provinces of Eastern Poland (Lublin Province, Podlasie Province, Świętokrzyskie Province, Warmia-Masuria Province).Loans are granted on market terms or on more favourable terms (soft loans under the de minimis aid principles). 2. General consultancy services finance, taxes, commercial law, civil law, marketing, labour law, business plan development, credit applications, EU funding, management. 3. Information services related to starting and operating a business: law, marketing, finance, available aid programmes, EU funding, available external financing from banks and other financial institutions. 4.Training services The ABCs of Entrepreneurship, business plan development, small business accountancy. 5. Pro-innovation consultancy services analysing technological needs, promoting technological solutions, R&D assessment and consulting, applying R&D results in an enterprise, enterprise development based on new technologies and innovative solutions, sources and ways of funding innovative undertakings, assistance with technological and license agreements, analyses regarding existing technological processes or the implementation of new processes, technological audit technology transfer, specialised software, and more. 6. External mentoring a series of events facilitating experience exchange between new and experienced businesses. Experienced entrepreneurs share their knowledge with the beginners, acting as their mentors, and allowing them to avoid mistakes and to smoothly advance through the stages of business development. 11

12 Antonio & Stanley Kłosowski Antoni Kłosowski Producent Konstrukcji Stalowych i Wyrobów z Metali Kolorowych ul. Posanie 11, Stalowa Wola tel , fax Zakład Artykułów Ściernych "ARMES" Sławomir Zadrużniak ul. Nowa Boczna 4, Nisko oddział Zakład Mechaniczny ARMES ul. Sandomierska Boczna 2, Nisko tel./fax / (ZAŚ) tel./fax / (ZM) PPHU ELTEX Sp. z o.o. ul. Urzędowska 44, Kraśnik tel , fax Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 9, Stalowa Wola tel , fax PPUH "INTERMECH" Sp. z o.o ul. Przemysłowa 9b, Stalowa Wola tel , fax INWEKO Krzysztof Swara ul. Kwiatkowskiego 9, Stalowa Wola tel PHU IRYS M. i M. Wiącek S. C. ul. Przemysłowa 65, Stalowa Wola tel./fax: MISTA Sp. z o.o. ul. Grabskiego 36, Stalowa Wola tel , fax Politechnika Rzeszowska Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa al. Powstańców Warszawy 12, Rzeszów tel , fax Regionalna Izba Gospodarcza ul. 1-go Sierpnia 26b, Stalowa Wola tel./fax ROL-MAX Wryk & Rybiński Sp. J. Jastkowice, ul. Ruda 3, Pysznica tel STAWOSAN J. Szczepański Sp. J. ul. Kwiatkowskiego 3, Stalowa Wola tel , fax Przedsiębiorstwo Wielobranżowe T.S.A. S.Rutkowski M. Górski Sp. J. ul. Przemysłowa 41, Stalowa Wola tel , tel./fax ZPH WELDMENT Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 165, Stalowa Wola tel , fax WOBI-STAL Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1, Stalowa Wola tel , fax Dane teleadresowe/contact details: KLASTAL Klaster Spawalniczy/Welding Cluster Biuro Projektu/Project Office ul. 1 go Sierpnia 26B Stalowa Wola Tel: Fax: www.klastal.org

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

DBAMY O JAKOŚĆ WE CARE FOR QUALITY

DBAMY O JAKOŚĆ WE CARE FOR QUALITY www.energomontaz.pl www.energomontaz.pl KIM JESTEŚMY WHO WE ARE Energomontaż - Południe S.A. działa od 1952 roku na polskim i światowym rynku budownictwa energetycznego i przemysłowego. Wiodącą działalnością

Bardziej szczegółowo

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy :

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy : ZAMKI KAPTUROWE O NAS Jesteśmy firmą handlową zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem dużych firm przemysłowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych oraz klientów indywidualnych w elementy złączne.

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction

Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction Relokacje maszyn / Machinery transfer Prace budowlane / Construction works REFERENCJE REFERENCES ABOUT US O NAS We provide various types of comprehensive

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE

CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE MICRO AND PRECISION ALUMINIUM PROFILES Minimalna grubość ścianki: 0,4 mm Minimalna waga: 15 g/m Tolerancja: ±0,05 mm Minimum wall thickness: 0,4 mm Minimum weight of profile:

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

SOLID CARBIDE RODS PRĘTY WĘGLIKOWE

SOLID CARBIDE RODS PRĘTY WĘGLIKOWE SOLID CARBIDE RODS PRĘTY WĘGLIKOWE TSCR 66 TSCR606 TSCR40 TSCR44 TSCR47 TSCR38 TSCR39 TSCR 308 TSCR G20 SOLID CARBIDE RODS GRADES GATUNKI PRĘTÓW WĘGLIKOWYCH WC grain size Rozmiar ziarna węglika Hardness

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Klaster Spawalniczy KLASTAL integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej

Klaster Spawalniczy KLASTAL integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej 1 Klaster Spawalniczy KLASTAL integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS WYDANIE III, MARZEC 2014 ISSUE III, MARCH 2014 INFORMACJE OGÓLNE 3 GENERAL INFORMATION PREZENTACJA WYBRANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH WYKONANYCH PRZEZ FIRMĘ PATENTUS

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

IDMAR armatury instalacyjnej grzejników stalowych-panelowych aluminiowych kurków kulowych instalacji gazowych IDMAR

IDMAR armatury instalacyjnej grzejników stalowych-panelowych aluminiowych kurków kulowych instalacji gazowych IDMAR Krosno koło Mosiny - niewielka miejscowość na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego. To właśnie tutaj na powierzchni 30000 m2 mieści się Zakład Produkcyjno Usługowy "IDMAR" - producent armatury instalacyjnej

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU

Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU Agencja Rozwoju Przemysłu SA Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU CEBBIS OFFER FOR ENTERPRENEURS AND BUSINESS SUPPORT INSTITUTIONS Zygmunt Wons

Bardziej szczegółowo

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali.

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali. Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali. Airon Engineering posiada wieloletnie doświadczenie w branży obróbki metalu. Nasze przedsiębiorstwo poprzez nieustanną modernizację parku

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Grupa Ładziński: Prokostal Sp. z o.o., Ładziński Zakłady Metalowe, Ładziński Zakład Mechaniczny

Grupa Ładziński: Prokostal Sp. z o.o., Ładziński Zakłady Metalowe, Ładziński Zakład Mechaniczny Grupa Ładziński: Prokostal Sp. z o.o., Ładziński Zakłady Metalowe, Ładziński Zakład Mechaniczny 14.04.2016 Grupa Ładziński jest przedsiębiorstwem rodzinnym, do którego należą: Nasz adres: ul. Karola Miarki

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2013/2014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Maszyny i urządzenia spawalnicze Welding Machinery and Equipment Subject

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA. PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki

PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA. PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM frezarki,szlifierki, dłutownice STACJA NAPRAW SAMOCHODÓW 1 / 5 STACJA

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Find out more about IRENA s products in our catalogue.

Find out more about IRENA s products in our catalogue. Glass Factory IRENA is one of the leading producers of glass products. We are proud of over 80 years of experience and tradition. Our offer covers the range of sodium glass products: tumblers and steamware,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Właściwe rozwiązania i odpowiedzi

Właściwe rozwiązania i odpowiedzi Oferta Outsourcingu - Przemysł BIG InvestConsult AG Właściwe rozwiązania i odpowiedzi OUTSOURCING PRODUKCJI Przemysł maszynowy, metalowy Przemysł motoryzacyjny, kolejowy Przemysł elektromechaniczny, klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Ankieta na potrzeby raportu pt.: Opracowanie analizy i rekomendacji dot. Rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki regionu branży metalowo- odlewniczej SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką stali.

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką stali. Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką stali. Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu usług kooperacyjnych dla liczących się producentów w Unii Europejskiej. Kompleksowo wykonujemy

Bardziej szczegółowo

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector WWW.SMETRAI.NET Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector Norbert Pruszanowski Polish Craft Association DEFINITION OF THE YOUNG ENTERPRENEURS Person, who

Bardziej szczegółowo

Lista członków. Nazwa Firmy

Lista członków. Nazwa Firmy 1 Lista członków Lp. Nazwa Firmy 1 PHU AUTO GAZ BUT Czesław Słowik Sp. J. ul. Traugutta 59 2 Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli ul. Okulickiego 56 c 3 HALMAR Mysior, W Gęsiorski Sp. K. ul. COP

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dear Sirs,

Szanowni Państwo, Dear Sirs, Szanowni Państwo, Firma MAXBET jest nowoczesnym przedsiębiorstwem produkcyjnym. Specjalizujemy się w produkcji wysokiej jakości pasowych kół zębatych. Oferujemy koła pod pasy klinowe, wielorowkowe i płaskie,

Bardziej szczegółowo

i generalnych wykonawców. Elektrociepłownia - Vilvoorde/Vilvorde De Grootte - Zwevezele Elektrociepłownia - Brugge/Bruges

i generalnych wykonawców. Elektrociepłownia - Vilvoorde/Vilvorde De Grootte - Zwevezele Elektrociepłownia - Brugge/Bruges De Grootte - Zwevezele Elektrociepłownia - Brugge/Bruges Firma ME Construct nv z siedzibą w Bree (Belgia) od lat specjalizuje się w obudowie dachów i ścian, zarówno budynków przemysłowych jak i biurowych.

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Wojciech Budzianowski Consulting Services

Wojciech Budzianowski Consulting Services From the SelectedWorks of Wojciech Budzianowski 2017 Wojciech M. Budzianowski Available at: https://works.bepress.com/wojciech_budzianowski/114/ is the at, Wrocław, Poland. He is also an Associate Professor

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Produkty według specyfikacji klienta

Produkty według specyfikacji klienta Produkty według specyfikacji klienta Oferta Wemeco Wemeco jest prężnie rozwijającą się firmą specjalizującą się w produkcji wyrobów i elementów konstrukcyjnych według specyfikacji klienta: ze stali, stali

Bardziej szczegółowo

AGENDA Monday s schedule and the plan for the remaining days, introduction of each participant).

AGENDA Monday s schedule and the plan for the remaining days, introduction of each participant). MODERN MANUFACTURING AND DESIGN TECHNOLOGIES WITH SPECIAL FOCUS ON INDUSTRY 4.0 17TH - 21TH OCTOBER, 2016 AGENDA 17.10.2016 Monday 10:00 - meeting at the Hotel Best Western Prima (Kiełbaśnicza 16 street).

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Stainless steel long products

Stainless steel long products St ai nl es ss t eell ongpr oduc t Bright bars, flat bars and cold formed sections complete the product range of Marcegaglia stainless steel long products for applications including precision engineering,

Bardziej szczegółowo

Realizujemy inwestycje: - w zakresie dostawy i montażu konstrukcji stalowej. - w systemie inwestora zastępczego, - generalnego wykonawcy - pod klucz

Realizujemy inwestycje: - w zakresie dostawy i montażu konstrukcji stalowej. - w systemie inwestora zastępczego, - generalnego wykonawcy - pod klucz Produkcja Montaż konstrukcji stalowych budynków - montaż rurociągów, urządzeń techonologicznych. P KONSTAK Sp. z o.o. jest firmą rodzinną powstałą 22 lipca 2002 r. na bazie firmy TAK, któ ra prowadziła

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

POLISH WOOD CLUSTER. Koordynator: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

POLISH WOOD CLUSTER. Koordynator: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. POLISH WOOD CLUSTER Koordynator: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Polish Wood Cluster jako przykład budowy powiązań kooperacyjnych i konkurencji przedsiębiorców Siedziba Polish Wood Cluster

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA HYBRYDOWYCH NARZĘDZI DO OBRÓBKI ELEMENTÓW OPTYCZNYCH. Grzegorz BUDZIK *, Sławomir SOŁTYS

KONSTRUKCJA HYBRYDOWYCH NARZĘDZI DO OBRÓBKI ELEMENTÓW OPTYCZNYCH. Grzegorz BUDZIK *, Sławomir SOŁTYS KONSTRUKCJA HYBRYDOWYCH NARZĘDZI DO OBRÓBKI ELEMENTÓW OPTYCZNYCH Grzegorz BUDZIK *, Sławomir SOŁTYS STRESZCZENIE Artykuł przedstawia moŝliwości wykonania narzędzi na bazie granitu do obróbki precyzyjnych

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 Nowa jakość konstrukcji stalowych Konstrukcje specjalne Quinto Sp. z o.o. 41-922 Radzionków, ul. Objazdowa 5-9 tel. +48 32 289 04 15, fax.: +48 32 289 57 82 Dział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU STUDYJNEGO

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU STUDYJNEGO SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU STUDYJNEGO w ramach Projektu NANO Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku Inżynieria materiałowa na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw PROJEKT KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw KLASTER GOSPDARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU Branża: gospodarowanie odpadami i branże pokrewne Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Industrial applications of additive manufacturing technologies Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Edward Chlebus, Bogdan Dybała, Tomasz Boratyoski, Mariusz Frankiewicz, Tomasz Będza CAMT

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Producent Maszyn Specjalnych. 2015-12-02 www.pemes.pl 1

Producent Maszyn Specjalnych. 2015-12-02 www.pemes.pl 1 Producent Maszyn Specjalnych 2015-12-02 1 Profil i specjalizacja firmy zajmuje się głownie automatyzacją montażu i kontrolą jakości wyrobu. Między innymi wykonujemy: - maszyny montażowe - maszyny kontrolno

Bardziej szczegółowo

R u r y + B l a c h y. Wuppermann

R u r y + B l a c h y. Wuppermann R u r y + B l a c h y Wuppermann ONE-STOP- SHOPPING Nasz asortyment wyznacza standardy! Oferta całościowa wszystko z jednego źródła: Decydującą zaletą współpracy z Grupą Wuppermann jest szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12 Rektora PP z dnia 26 marca 2012 r. (RO/III/12/2012) Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo