"Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej " Fundusze Europejskie dla

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013" Fundusze Europejskie dla"

Transkrypt

1 "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej " Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

2 Według Michaela Portera: "Klastry to geograficzna koncentracja konkurencyjnych firm w powiązanych sektorach, związanych ze sobą gospodarczo, dzielących te same umiejętności, technologię i infrastrukturę. W klastrze, wielkie i małe przedsiębiorstwa osiągają znacznie więcej niż gdyby miały pracować same, dzięki sieci związanych przedsiębiorstw, dostawców, usług, instytucji akademickich oraz producentów skoncentrowanych na tym samym obszarze. Koncentracja wspomaga tworzenie nowych przedsiębiorstw, produktów oraz nowych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych, dobrze opłacanych pracowników. Charakterystyczną cechą klastrów jest to, że przedsiębiorstwa w nich skupione konkurują ze sobą, ale jednocześnie współpracują w tych obszarach, gdzie możliwe jest wyzwolenie efektówsynergicznych wspólnych działań (np. wspólne prace badawczo-rozwojowe). Konkurencja niewyklucza wzajemnych, korzystnych interakcji z innymi firmami, a może stać się motorem ich rozwoju.klastry w Polsce stale zyskują na popularności, a przedsiębiorstwa coraz częściej zaczynają dostrzegać ich zalety. According to Michael Porter: Clusters are geographic concentrations of economically connected competing enterprises, with common skills, technologies and knowledge, operating in related fields. In a cluster, small and large enterprises can achieve much more than if they were to act alone, thanks to a network of related enterprises, suppliers, services, academic institutions and manufacturers, concentrated in the same area. The concentration supports the creation of new enterprises, products, and high-skilled, well-paid jobs. What is common about clustered enterprises is that they compete but at the same time do cooperate in areas where common effort can trigger synergistic effects (e.g. research and development activities). Competition does not exclude beneficial mutual interactions with other companies and may even drive such interactions. In Poland, clusters constantly grow in popularity as more and more enterprises begin to appreciate their benefits. KLASTAL - Opis About Klastal Klaster Spawalniczy KLASTAL został utworzony w 2007 roku w Stalowej Woli. Inicjatorem jego powstania była Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli, która przejęła rolę koordynatora Klastra. Celem powołania klastra była poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw oraz budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku, poprzez dostęp do innowacyjnych i najnowszych technologii spawalniczych oraz wdrażanie najnowszych metod i technologii spawalniczych w procesach produkcyjnych i w pracach laboratoryjno - badawczych, umożliwiających kontrolę jakości produkcji podmiotów klastra na najwyższym światowym poziomie. KLASTAL Welding Cluster was established in 2007 in Stalowa Wola, Poland. Its establishment was initiated by Regional Chamber of Commerce in Stalowa Wola which is Cluster's coordinator. The objective of the Cluster is to improve the member enterprises' competitiveness and build their competitive advantage on the market by giving them access to the latest innovative welding technologies and implementing new welding methods and technologies in both production processes and research allowing entities affiliated with the Cluster to achieve and maintain world-class production quality. Klaster Spawalniczy KLASTAL obecnie zrzesza kilkanaście przedsiębiorstw z regionu Polski Wschodniej, wykorzystujących technologie spawalnicze, jednostki naukowo -badawcze specjalizujące się w technologiach spawania (w tym Politechnika Rzeszowska) oraz instytucje wspierające rozwój przedsiębiorstw i innowacyjności (w tym Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Stalowej Woli oraz Inkubator Technologiczny Sp. z o.o). KLASTAL Welding Cluster is an association of over a dozen Eastern Poland enterprises utilizing welding technologies, academic and research institutions specializing in welding technologies (including the Rzeszów University of Technology), and institutions supporting innovativeness and enterprise development (including the Regional Chamber of Commerce in Stalowa Wola and the Stalowa Wola Technology Incubator). KLASTAL - Projekt 2 Klastal Project Klaster Spawalniczy KLASTAL realizuje projekt unijny pod nazwą Klaster Spawalniczy Klastal integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, działanie I.4 Promocja i współpraca, komponent: Współpraca, obszar Tworzenie i rozwój klastrów ( 1 luty 2012 r. 31 styczeń 2015 r.) KLASTAL Welding Cluster is implementing a European Union funded project named KLASTAL Welding Cluster Integration and Growth of Competitiveness of the Welding Sector in Eastern Poland, part of the Development of Eastern Poland Operational Program, priority axis I: Modern Economy, measure I.4: Promotion and Cooperation, component: Cooperation, area: Formation and Development of Clusters (February 1, 2012 January 31, 2015).

3 Celem projektu jest wypracowanie przez członków Klastra nowoczesnych rozwiązań technologicznych w spawalnictwie, sprzyjających osiągnięciu lepszej pozycji rynkowej firm skupionych w Klastrze i wzrost ich konkurencyjności. Dzięki realizacji Projektu, w tym nawiązaniu bliższych związków pomiędzy regionalnymi i zagranicznymi organizacjami, firmami i instytucjami, możliwe będzie zwiększenie inwestycji zewnętrznych w regionie oraz zmniejszanie dystansu dzielącego regiony wschodniej Polski od innych, wysoko rozwiniętych regionów krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Polski. Intencją członków klastra jest opracowanie technologii spawalniczych z zastosowaniem stali różnoimiennej trudno-spawalnej w zleconych w ramach projektu pracach badawczo - rozwojowych, a następnie wdrożenie i potwierdzenie ich jakości za pomocą zakupionych licencji oprogramowania. Efektem działań będzie podniesienie innowacyjności, a co za tym idzie konkurencyjności przedsiębiorstw, pozyskanie nowych rynków zbytu i nowych odbiorców, w tym również wzrost eksportu członków klastra, a także wzrost renomy spawalnictwa z Polski Wschodniej na rynku krajowym i międzynarodowym. W ramach projektu członkowie klastra mają dostęp do specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego tj.: oprogramowania do symulacji spawania SYSWELD, programu do projektowania 3D Solid Edge oraz programu do optymalizacji rozkładu elementów na arkuszu blachy SigmaNest POWERPACK, dzięki zakupieniu 10 laptopów i serwera obsługującego wyżej wymienione oprogramowanie. The project's objective is to allow Cluster's members to develop innovative technological solutions for welding contributing to their improved competitiveness and market standing. The project's implementation that involves tightening relationships between regional and international organizations, companies and institutions will allow the region to attract more foreign investment and will narrow the gap between Eastern Poland and other highly developed regions of Poland and of the European Union member states. Cluster's members intend to develop welding technologies utilizing hard-to-weld dissimilar steels through research and development work commissioned as part of the project, implement these technologies, and eventually confirm their quality with licensed software purchased for this purpose. Cluster's activities will increase its members' innovativeness and consequently competitiveness, giving them opportunities to access new markets and customers and to raise their exports. This will enhance the reputation of Eastern Poland's welding industry on the domestic and international market. As part of the project 10 laptops and a dedicated server have been purchased to give Cluster's members access to specialized engineering software: SYSWELD welding simulation software, Solid Edge 3D design software and SigmaNest POWERPACK nesting optimization software. W ramach projektu przewidziano także: 1. stworzenie biura klastra i zatrudnienie w nim pracowników koordynujących działania w ramach porozumienia, 2. opracowanie dokumentów strategicznych klastra Strategii rozwoju i współpracy klastra, Strategii marketingowej klastra, Strategii monitoringu i ewaluacji klastra, 3. przeprowadzenie badań i opracowanie Raportów Analiza stanu i perspektyw rozwoju branży spawalniczej w Polsce Wschodniej, Potrzeby kadrowe przemysłu spawalniczego a możliwości systemu edukacji 4. promocję klastra i idei klasteringu (wydruk ulotek, plakatów, folderów, strona klastra oraz publikacje w prasie branżowej spawalniczej, internetowa kampania banerowa na branżowym portalu spawalniczym), 5. doradztwo dla członków klastra dotyczące istotnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem w ramach porozumienia, 6. 4 seminaria informacyjno-konsultacyjne, które będą organizowane na terenie Polski Wschodniej, mające na celu prezentacje innowacyjnego spawalnictwa w Polsce Wschodniej, wymianę myśli technicznej w tym zakresie i promocję marki KLASTAL. W czasie seminariów zaproszeni prelegenci przedstawią najnowsze osiągnięcia w spawalnictwie (m.in. w zakresie materiałów konstrukcyjnych, technologii spawania z uwzględnieniem metalurgii złącza spawanego, korzystnej struktury krystalicznej w strefach wpływu ciepła, rodzaju i własności materiałów dodatkowych do spawania, urządzeń spawalniczych, systemów sterowania i kontroli jakości złączy oraz konstrukcji spawanych), stanowiące podstawę do prowadzonych dyskusji panelowych nt. możliwości wykorzystania najnowocześniejszych osiągnięć prac badawczych w przedsiębiorstwach stosujących technologie spawalnicze, wymiany myśli technicznej itp konferencje, na rozpoczęcie i zakończenie projektu, 8. 6 spotkań kooperacyjnych w różnych miejscowościach Polski Wschodniej, do uczestnictwa w których zostaną zaproszeni przedstawiciele lokalnych firm stosujących technologie spawalnicze, potencjalni nowi członkowie klastra. Spotkania o charakterze warsztatowym, prowadzone będą przez przedstawicieli klastra, w czasie których goście przedstawią problemy w bieżącej działalności, będą miały na celu zachęcić kolejne firmy do przystąpienia do klastra; 9. 3 zagraniczne misje gospodarcze, podczas których członkowie Klastra odwiedzą m.in. zagraniczne klastry w celu wymiany doświadczeń, zapoznają się z zakresem i sposobem działalności zagranicznych porozumień kooperacyjnych, zasadami wewnętrznej kooperacji partnerów oraz współpracy z partnerami zewnętrznymi, a także być może podpiszą listy intencyjne o współpracy z zagranicznymi klastrami branżowymi. 3

4 The Project invlolves: 1. establishing the Cluster's office and hiring staff to coordinate activities under the Cluster Agreement, 2. developing Cluster's strategic documents: The Cluster's Development and Cooperation Strategy, The Cluster's Marketing Strategy, The Cluster's Monitoring and Evaluation Strategy, 3. conducting research and preparing reports: Analysis of Eastern Poland's Welding Industry's State and Development Prospects and The Welding Industry's Personnel Needs and the Capabilities of the Educational System, 4. promoting Cluster and the concept of clustering (leaflets, posters and brochures; Cluster's website: articles in trade press; internet banner campaign on major welding portals), 5. providing Cluster's members with advice regarding key issues related to operation under the Cl uster Agreement, 6. holding four information and consultancy seminars in Eastern Poland as means to present Eastern Poland's innovative welding technology, exchange know-how in the field and promote the KLASTAL brand. In the seminars guest speakers will present latest achievements in welding (in such fields as: construction materials; welding technology considering weld metallurgy, favorable crystal structures in heat-affected zones, welding consumables type and properties, welding equipment, control systems, quality assessment systems for welds and welded structures). The presentations will serve as starting point for knowledge exchange and panel discussions on the possibility of applying the latest research results in enterprises utilizing welding technology. 7. holding two conferences - one at the beginning and one at the end of the project, by representatives of local 8. holding six cooperation meetings in various Eastern Poland locations and attended businesses utilizing welding technologies the would-be members of the Cluster. Meetings will be hosted as workshops by Cluster's representatives. They will focus on the present issues related to the Cluster's operations, and will aim at encouraging more partners to join the Cluster; three foreign business missions with KLASTAL members visiting foreign clusters to exchange experiences and learn about scopes and ways of foreign cooperation agreements operation and their rules for cooperating with both internal and external partners. During missions KLASTAL members may also sign letters of intent regarding their cooperation with foreign trade clusters. A & S Firma "Antonio & Stanley - Kłosowski" jest producentem konstrukcji stalowych oraz wyrobów z metali kolorowych. Specjalizuje się w budowie hal produkcyjnych, produkcji wyrobów ze stali żaroodpornych i wysokostopowych, konstrukcji dachowych, łączników budowlanych pawilonów, silosów, palet stalowych do transportu materiałów ciężkich, koszy do obróbki felg aluminiowych, ram kwasoodpornych, wanien do pieców topialnych, podestów, barier ochronnych itd. Istotną częścią produkcji są odlewy aluminiowe - głównie końcówki aluminiowe do węży strażackich i do cementowozów i inne elementy odlewane kokilowo. Firma realizuje usługi spawalnicze w zakresie, usługi rozkroju blach, usługi montażu i demontażu hal, pawilonów itd. 4 Antonio & Stanley Kłosowski company is a manufacturer of steel structures and non -ferrous metal products. It specializes in construction of manufacturing facilities as well as the production of heat-resisting-steel and highly-alloyed-steel items, roof construction elements, construction connectors, pavilions, silos, steel pallets for heavy materials transport, baskets for heat treatment of alloy rims, acid-proof frames, melting-furnace pots, platforms, guard rails, etc. Among company's core products are aluminum castings mainly aluminum ends for fire hoses and cement carrier trucks, and other die-cast elements. The company also provides other services: welding, sheet metal cutting; assembly and disassembly of buildings, pavilions, etc.

5 Zakład Artykułów Ściernych ARMES oferuje wysokiej jakości narzędzia ścierne, które znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu od metalowej, poprzez drzewną, aż do obróbki szkła, kamienia i tworzyw sztucznych oraz branżę samochodową. Oferta obejmuje produkty wykonane z papieru i płótna ściernego oraz Zakład Artykułów Sciernych włókniny i filcu, takie jak pasy bezkońcowe, ściernice trzpieniowe i otworowe, ściernice lamelowe, krążki, arkusze, rolki, opaski, stożki ścierne i wiele innych. Nasze produkty wytwarzane są głównie z wysokiej jakości surowców niemieckiej firmy Starcke GmbH & Co. KG, której jesteśmy generalnym przedstawicielem w Polsce i trafiają na. rynek krajowy oraz zagraniczny. Zakład Mechaniczny ARMES oferuje usługi m.in. w zakresie obróbki skrawania, toczenia, frezowania, gratowania oraz spawania robotem przemysłowym. Park maszynowy to m.in. różnego typu obrabiarki, w tym tokarki, frezarki oraz centra obróbcze sterowane numerycznie. Produkcja obejmuje m.in. części do maszyn budowlanych i produkcyjnych, przemysłu zbrojeniowego, branży samochodowej. Dział techniczny pozwala na projektowanie i budowę maszyn również na własne potrzeby. ARMES Abrasive Articles is a manufacturer of high quality abrasive tools for many branches of industry - from the metal and wood industries, glass, stone and plastics working, to automotive. Offer includes products of abrasive paper and cloth, non-woven and felt, such as endless belts, flap wheels with shaft and hole, flap discs, discs, sheets, rolls, sleeves, cones and many more. Our products are manufactured mainly from high quality materials supplied by the German company Starcke GmbH & Co. KG. to whom we are exclusive sales agent in Poland. Products are sold both domestically and internationally. Zakład Mechaniczny ARMES (Mechanical Plant) offers, among others, machining, turning, milling and welding with industrial robot. Different types of machines like lathes, milling machines and CNC machines allow to meet expectations of different customers. We produce parts and spare parts for building and industrial machines, military and car industry. Our technical departments allows us to project and build machines also for our own needs. Rol-Max Wryk&Rybiński Spółka Jawna zajmuje się obróbką metali, spawaniem metali i aluminium. Rol-Max Wryk &Rybiński Spółka Jawna is a metalworking and welding company. Rol-Max Firma ELTEX jest dynamicznie rozwijającą się, średniej wielkości hurtownią elektryczną. Firma ELTEX oferuje wszystko, co jest potrzebne do stworzenia nowoczesnej i bezpiecznej instalacji elektrycznej. Posiada szeroki asortyment nowoczesnych rozwiązań oferowanych przez znanych i cenionych producentów krajowych i zagranicznych: kable i przewody, koryta, kanały, listwy, peszle, obudowy, szafy, rozdzielnice, oprawy oświetleniowe, osprzęt elektroinstalacyjny, osprzęt siłowy, źródła światła, automatyka i inne. Producent rozdzielni elektrycznych niskiego napięcia. ELTEX is a dynamically growing medium-sized electrical wholesaler. Offers everything necessary for modern and safe electrical installations. ELTEX has a wide range of advanced solutions from reputable domestic and foreign producers: wires and cables, conduits and fittings, casings, boxes, distribution boards, light fixtures, installation equipment, three-phase power equipment, lamps, automatic equipment and more. Low voltage power distributor manufacturer. 5

6 Inkubator Technologiczny Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. jest instytucją otoczenia biznesu. Inkubator Technologiczny oferuje następujące rodzaje usług: 1. Usługi obróbcze przy wykorzystaniu maszyn: tokarki dwuwrzecionowej, pionowych i poziomych centrów tokarsko-frezarskich, maszyny do cięcia strumieniem wody, urządzenia do spawania wiązką elektronów, półautomatów spawalniczych pracujących metodą MIG/MAG, TIG oraz spawania plazmowego, elektrodrążarki wgłębnej 2. Usługi pomiarowe przy wykorzystaniu współrzędnościowej maszyny pomiarowej 3. Usługi badawcze przy wykorzystaniu: laboratorium badań metalograficznych (aparatura do przygotowania i preparatyki próbek metalograficznych, mikroskop optyczny, skaningowy mikroskop elektronowy i optyczny spektrometr emisyjny), laboratorium badań wytrzymałościowych (maszyna wytrzymałościowa, młot udarnościowy, twardościomierz uniwersalny), laboratorium nadań nieniszczących NDT aparatura do badań radiograficznych, ultradźwiękowych, magnetycznych i penetracyjnych). 4. Usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze w zakresie promocji innowacyjności i transferu technologii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw; 5. Wynajem lokali The Stalowa Wola Technology Incubator is a business environment institution. The Technology Incubator provides the following services: 1. Machining services on the following equipment: double-spindle lathes, vertical and horizontal machining centres, water jet cutting machines, electron beam welding devices, MIG/MAG, TIG and plasma welding semi-automatic devices, die sinking eroding machines. 2. Measuring services on a coordinate measuring machine. 3. Research and testing services provide: metallographic laboratory (metallographic sample preparation equipment, optical microscope, scanning electron microscope, optical emission spectrometer), strength testing laboratory ( strength testing machine, impact testing machine, universal hardness tester), non-destructive testing (NDT) laboratory (radiographic, ultrasonic, magnetic and penetration testing equipment). 4. Information, training and consultancy services related to promoting innovativeness and technology transfer in the SME sector; 6 5. Rental of premises.

7 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "INTERMECH" Sp. z o.o. jest firmą produkcyjną średniej wielkości działającą w branży metalowej. Intermech oferuje wykonanie następującego asortymentu: 1. Hydraulika siłowa: Siłowniki hydrauliczne przeznaczone do maszyn z różnych branż, Hydrauliczne urządzenia sterowe przeznaczone do sterowania statkami, produkowane w różnych odmianach i gabarytach, Zbiorniki olejowe wykonywane jako konstrukcje spawane z blach, o przekroju okrągłym, kwadratowym i prostokątnym, kompletnie uzbrojone w urządzenie i aparaturę pomiarową, 2. Produkcja części i zespołów dla kolejnictwa taboru kolejowego i tramwajowego, 1. Produkcja części i zespołów do maszyn dla budownictwa i górnictwa, 2. Produkcja specjalna o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym: sprzęgła przekładni bocznych, pierścienie o dużych gabarytach, produkcja zespołów hydrauliczno-pneumatycznych pod specjalne przeznaczenie. Niezależnie od produkcji podstawowej Intermech oferuje różnego rodzaju usługi w zakresie: 1. Obróbka maszynowa (cięcie, palenie, toczenie, frezowanie, wytaczanie i szlifowanie), 2. Spawanie, 3. Obróbka plastyczna (kształtowanie przestrzenne belek czołowych, walcowanie pierścieni, gięcie, tłoczenie na zimno lub na gorąco), 4. Malowanie wtryskowe. PPUH INTERMECH Sp. z o.o. is a medium-sized manufacturer operating in the metal industry. Offer includes: 1. Power hydraulics: Hydraulic actuators for machinery in a variety of industries, Hydraulic steering gears for steering ships in many types and dimensions, Welded sheet-metal oil tanks, available in round, square and rectangular section fitted with complete measuring equipment, 2. Parts and assemblies for railway and tramway rolling stock, 3. Parts and assemblies for construction and mining machines, 4. Special products for military or police use: clutches for side gear transmission, large-diameter rings, hydraulic-pneumatic assemblies for special use In addition to its basic production range Intermech provides diverse services, including: 1. Machining (cutting, burning, turning, milling, boring, grinding), 2. Welding, 3. Plastic working of metals (header bar forming, ring rolling, bending, cold and hot stamping), 4. Injection painting. 7

8 INWEKO Krzysztof Swara zajmuje się spawaniem i obróbką stali nierdzewnej dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. INWEKO Krzysztof Swara specializes in stainless steel working and welding for the food and pharmaceutical industries. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe IRYS zajmuje się kompleksowymi remontami maszyn budowlanych i podzespołów produkcji Huty Stalowa Wola ze szczególnym uwzględnieniem asortymentu ładowarek kołowych. Przedsiębiorstwo IRYS oferuje: sprzedaż maszyn po odbudowie przeglądy gwarancyjne maszyn obsługi i naprawy serwisowe remonty kapitalne naprawy osprzętu roboczego: JCB, CASE, CAT, itp. regeneracja otworów bezpośrednio na maszynie PHU IRYS repairs and overhauls construction equipment and components manufactured by Huta Stalowa Wola steelworks, mainly wheel loaders. Offer includes: sales of restored machines warranty inspections maintenance and repairs major overhauls working attachment repairs: JCB, CASE, CAT, etc. hole reboring directly on the machine Przedsiębiorstwo Wielobranżowe T.S.A. specjalizuje się w dziedzinie usług regeneracji części maszyn i urządzeń, napawania, zabezpieczania prewencyjnego powierzchni metodami spawalniczymi, przeciwdziałając nadmiernemu zużyciu, tarciu, temperaturze, kawitacji, korozji oraz erozji. Jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę niemieckiej firmy Capilla oferującej w swoim programie specjalne materiały spawalnicze m.in na bazie kobaltu, niklu, żelaza, węglików wolframów oraz specjalnych stopów. 8 T.S.A. is a multi-business company specializing in machine part restoration, hard facing, and surface protection using welding methods, preventing excessive wear, friction, temperature, cavitation, corrosion and erosion. T.S.A. is the exclusive Polish distributor for the German company Capilla, offering cobalt-, nickel-, iron-, tungsten carbide- and special alloy based welding consumables.

9 ZPH WELDMENT Sp z o. o. specjalizuje się w wykonawstwie zespołów spawanych metodami MIG/MAG i TIG oraz posiada możliwość ich obróbki z wykorzystaniem wytaczarek. Proces spawania wykonywany jest na profesjonalnym stole spawalniczym o wymiarach 2x3m wyposażonym w specjalistyczne oprzyrządowanie co pozwala na rezygnację z kosztownych narzędzi wymaganych do różnych zespołów spawanych. Oferuje także wykonawstwo obróbki skrawaniem na maszynach uniwersalnych, a stosowane technologie to: cięcie, toczenie, frezowanie, gwintowanie, szlifowanie i wiercenie. WELDMENT ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY ZPH WELDMENT Sp. z o. o. is a maker of welded assemblies, using MIG/MAG and TIG methods. The welded parts may also be worked with boring machines. The welding process is carried out on a professional, fully equipped 2 3m welding table, which reduces the range of costly tools needed for different kinds of welded assemblies. WELDMENT also offers machining services: cutting, turning, milling, threading, grinding, drilling using universal equipment. STAWOSAN J. Szczepański Sp. J. jest dystrybutorem narzędzi. Firma specjalizuje się w handlu i zaopatrzeniu firm produkcyjnych, budowlanych i warsztatów w narzędzia profesjonalne oraz artkuły techniczne. Jest autoryzowanym przedstawicielem czołowych producentów narzędzi profesjonalnych. STAWOSAN oferuje: Narzędzia skrawające, Narzędzia ręczne i rzemieślnicze STAWOSAN NARZĘDZIA Elektronarzędzia i narzędzia pneumatyczne STAWOSAN P R O F E S J O N A L N E Narzędzia i artykuły ścierne oraz diamentowe Narzędzia pomiarowe Produkty Loctite, Pozostałe narzędzia i artykuły STAWOSAN J. Szczepański Sp. J. is a tool distributor and retailer. The company supplies professional tools and other hardware to manufacturers, construction companies and workshops. They are authorized representative for leading professional tools manufacturers. Offer: Machining tools, Hand tools and craft tools, Power and air tools, Abrasives and diamond tools, Measuring equipment, Loctite brand products, Other tools and hardware. Firma Wobi-Stal zajmuje się wytwarzaniem spawanych konstrukcji metalowych. Oferuje wykonanie elementów konstrukcyjnych hal, części do maszyn budowlanych, elektrowni wodnych, wiatrowych, biogazowni, elementów maszyn do wydobycia ropy z dna oceanów typu "offshore" oraz innych konstrukcji wg. zapotrzebowania klientów. Firma oferuje również wycinanie gazowe, laserowe i plazmowe blach (cięcie termiczne plazmowe, cięcie termiczne tlenowe, cięcie laserowe blach, cięcie wodą i cięcie mechaniczne profili) oraz obróbkę mechaniczną (toczenie, frezowanie, wiercenie, szlifowanie i wytaczanie). WOBI-STAL R WOBI-STAL is a maker of welded metal structures. It is capable of producing construction elements for buildings as well as parts for construction equipment, water and wind power stations, offshore oil drilling equipment and other structures in line with the clients' needs. The company also provides sheet metal cutting (plasma thermal cutting, oxygen thermal cutting, laser cutting, water jet cutting, and mechanical profile cutting) and machining services (turning, milling, drilling, grinding and boring). 9

10 MISTA Sp. z o.o. prowadzi działalność związaną z sektorem maszyn drogowych i budowlanych. Koncentruje się na rozwoju produkcji własnych modeli równiarek drogowych, dla których jest obecnie jedynym wytwórcą w Polsce. Główna oferta : równiarki drogowe: RD130, RD165C, RD165H, RD200, RD200H spycharki gąsienicowe o napędzie hydrostatycznym SG165H kooperacja w zakresie konstrukcji spawanych i obróbki mechanicznej remonty kapitalne urządzeń i obrabiarek skrawających produkcja urządzeń i części dla przemysłu stoczniowego: wysięgniki, wciągarki, kolumny obróbka korpusów spawanych i odlewanych obróbka kół zębatych o uzębieniu prostym, skośnym, stożkowym, łukowym; obróbka ślimaków i ślimacznic szlifowanie płaszczyzn elementy złączne znormalizowane i nietypowe Dla swoich wyrobów, Spółka zapewnia dostawy części zamiennych oraz świadczy obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną do kapitalnych remontów włącznie. MISTA Sp. z o.o. operates in the road and construction machine sector. Their main focus is production of motor graders of its own design and is the sole manufacturer of graders in Poland. Offer: road graders: RD130, RD165C, RD165H, RD200, RD200H hydrostatic drive tractors SG165H cooperation in the fields of machining and welded structures major overhauls of machining tools and devices manufacturing components and devices for the shipbuilding industry: jibs, winches, columns machining welded and cast elements machining gears (straight-toothed, helical, bevel), worms and worm wheels surface grinding normalized and atypical fasteners The company ensures spare part delivery as well as warranty and post-warranty service, including major overhauls for all of their products. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza jest najstarszą uczelnią na Podkarpaciu. Politechnika kształci na 6 wydziałach około 17,5 tys. studentów, w tym jako jedyna w kraju uczelnia pilotów lotnictwa cywilnego. Wydziały Politechniki Rzeszowskiej: 1.Wydział Elektrotechniki i Informatyki 2.Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 3.Wydział Chemiczny 4.Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa 5.Wydział Zarządzania 6.Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej Uczelnia posiada świetną kadrę dydaktyczną i naukowo - badawczą, bazę laboratoryjną, infrastrukturę. 10 The Ignacy Łukasiewicz Rzeszów University of Technology is the oldest higher education institution in the Podkarpackie region. It has 6 faculties and about students and is the only Polish university training civil aviation pilots. The faculties of Rzeszów University of Technology are: The Faculty of Electrical and Computer Engineering The Faculty of Civil and Environmental Engineering The Faculty of Chemistry

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo świętokrzyskie / Świętokrzyskie Voivodeship

województwo świętokrzyskie / Świętokrzyskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

LIST OF MEMBERS WYKAZ CZŁONKÓW ODLEWNICZEJ IZBY GOSPODARCZEJ LISTE DER MITGLIEDER

LIST OF MEMBERS WYKAZ CZŁONKÓW ODLEWNICZEJ IZBY GOSPODARCZEJ LISTE DER MITGLIEDER 1 Air Products Sp. z o.o. ul. Pory 59 02-757 Warszawa Dyrektor Generalny: Andrzej Sołtysik Kierownik Rynku Metale, Odlewnictwo: Eugeniusz Ratajczak Tel. +48 22 440 32 00 Fax +48 22 440 32 05 Centrum Obsługi

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski

ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski 1 ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski Tel./Fax +48 42 211 14 18 +48 42 632 32 94 alcon@alcon.pl www.alcon.pl Narzędziownia odlewni

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

3D MASTer. adres ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com.

3D MASTer. adres ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com. WYSTAWCY EXHIBITORS 3 3D MASTer 456 ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com.pl Firma 3D Master jako pierwsza w Polsce (od

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Energetyka Power Engineering

Energetyka Power Engineering Energetyka Power Engineering Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Energetyka 6 Power Engineering Generalne wykonawstwo 10 General Contractorship Ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PROCARPATHIA

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PROCARPATHIA Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PROCARPATHIA O NAS... 1 OFERTA STOWARZYSZENIA... 1 OFERTA KLIENCI... 2 OFERTA USŁUGI... 3 NASZ ZESPÓŁ... 7 OSIĄGNIĘCIA... 8 DOŚWIADCZENIE... 10 WSPÓŁPRACA...

Bardziej szczegółowo

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WROCŁ AW REGIONAL DE VELOPMENT AGENCY a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y 2 0 0 9 2 0 0 9 Misja Mission MISJA THE MISSION Misją Wrocławskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjni The Competitive

Konkurencyjni The Competitive Przykłady projektów realizowanych w ramach SPO-WKP Konkurencyjni The Competitive Selected projects realised within the SOP-ICE Konkurencyjni Przykłady projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu

Bardziej szczegółowo

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl Produkcja Production Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology

Bardziej szczegółowo

Badania i Rozwój. Research and Development

Badania i Rozwój. Research and Development Badania i Rozwój Research and Development Badania i Rozwój / Research and Development Spis treści / Table of Contents Mostostal Warszawa S.A. / Mostostal Warszawa S.A. O firmie / About the Company 2 Słowo

Bardziej szczegółowo

CELE Krótkoterminowy Średnioterminowy Długoterminowy

CELE Krótkoterminowy Średnioterminowy Długoterminowy 1 2 O PGZ Jesteśmy ludźmi pełnymi pasji, wizji i energii. Bazując na wieloletnim doświadczeniu i nabytych kompetencjach tworzymy jeden z największych koncernów obronnych w tej części świata, który ma ambicję

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

KATALOG/CATALOGUE PNEUMATICON 2009. II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań. członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO

KATALOG/CATALOGUE PNEUMATICON 2009. II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań. członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO member of the POLISH CHAMBER OF EXHIBITION INDUSTRY KATALOG/CATALOGUE II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON 2009 KIELCE, 3-5.03.2009

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo