Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju"

Transkrypt

1 Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2 Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna koncentracja konkurencyjnych firm w powiązanych sektorach, związanych ze sobą gospodarczo, dzielących te same umiejętności, technologię i infrastrukturę. W klastrze, wielkie i małe przedsiębiorstwa osiągają znacznie więcej niż gdyby miały pracować same, dzięki sieci związanych przedsiębiorstw, dostawców, usług, instytucji akademickich oraz producentów skoncentrowanych na tym samym obszarze. Koncentracja wspomaga tworzenie nowych przedsiębiorstw, produktów oraz nowych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych, dobrze opłacanych pracowników. Charakterystyczną cechą klastrów jest to, że przedsiębiorstwa w nich skupione konkurują ze sobą, ale jednocześnie współpracują w tych obszarach, gdzie możliwe jest wyzwolenie efektów synergicznych wspólnych działań (np. wspólne prace badawczo-rozwojowe). Konkurencja nie wyklucza wzajemnych, korzystnych interakcji z innymi firmami, a może stać się motorem ich rozwoju. Klastry w Polsce stale zyskują na popularności, a przedsiębiorstwa coraz częściej zaczynają dostrzegać ich zalety. According to Michael Porter: Clusters are geographic concentrations of economically connected competing enterprises, with common skills, technologies and knowledge, operating in related fields. In a cluster, small and large enterprises can achieve much more than if they were to act alone, thanks to a network of related enterprises, suppliers, services, academic institutions and manufacturers, concentrated in the same area. The concentration supports the creation of new enterprises, products, and high-skilled, well-paid jobs. What is common about clustered enterprises is that they compete but at the same time do cooperate in areas where common effort can trigger synergistic effects (e.g. research and development activities). Competition does not exclude beneficial mutual interactions with other companies and may even drive such interactions. In Poland, clusters constantly grow in popularity as more and more enterprises begin to appreciate their benefits. KLASTAL - Opis About Klastal Klaster Spawalniczy KLASTAL został utworzony w 2007 roku w Stalowej Woli. Inicjatorem jego powstania była Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli, która przejęła rolę koordynatora Klastra. Celem powołania klastra była poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw oraz budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku, poprzez dostęp do innowacyjnych i najnowszych technologii spawalniczych oraz wdrażanie najnowszych metod i technologii spawalniczych w procesach produkcyjnych i w pracach laboratoryjno - badawczych, umożliwiających kontrolę jakości produkcji podmiotów klastra na najwyższym światowym poziomie. KLASTAL Welding Cluster was established in 2007 in Stalowa Wola, Poland. Its establishment was initiated by Regional Chamber of Commerce in Stalowa Wola which is Cluster s coordinator. The objective of the Cluster is to improve the member enterprises competitiveness and build their competitive advantage on the market by giving them access to the latest innovative welding technologies and implementing new welding methods and technologies in both production processes and research allowing entities affiliated with the Cluster to achieve and maintain world-class production quality. Klaster Spawalniczy KLASTAL obecnie zrzesza kilkanaście przedsiębiorstw z regionu Polski Wschodniej, wykorzystujących technologie spawalnicze, jednostki naukowo-badawcze specjalizujące się w technologiach spawania (w tym Politechnika Rzeszowska i Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie) oraz instytucje wspierające rozwój przedsiębiorstw i innowacyjności (w tym Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Stalowej Woli, Inkubator Technologiczny Sp. z o.o, Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S. A. oraz Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Przemyślu). KLASTAL Welding Cluster is an association of over a dozen Eastern Poland enterprises utilizing welding technologies, academic and research institutions specializing in welding technologies (including the Rzeszów University of Technology and the University of Information Technology and Management in Rzeszów ), and institutions supporting innovativeness and enterprise development (including the Regional Chamber of Commerce in Stalowa Wola and the Stalowa Wola Technology Incubator, the Regional Chamber of Commerce in Przemyśl and the Mielec Regional Development Agency MARR SA ). Klaster Spawalniczy KLASTAL realizuje projekt unijny pod nazwą Klaster Spawalniczy Klastal integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, działanie I.4 Promocja i współpraca, komponent: Współpraca, obszar Tworzenie i rozwój klastrów ( 1 luty 2012 r. 31 styczeń 2015 r.) 2

3 KLASTAL Welding Cluster is implementing a European Union funded project named KLASTAL Welding Cluster Integration and Growth of Competitiveness of the Welding Sector in Eastern Poland, part of the Development of Eastern Poland Operational Program, priority axis I: Modern Economy, measure I.4: Promotion and Cooperation, component: Cooperation, area: Formation and Development of Clusters (February 1, 2012 January 31, 2015). KLASTAL - Projekt Klastal Project Celem projektu jest wypracowanie przez członków Klastra nowoczesnych rozwiązań technologicznych w spawalnictwie, sprzyjających osiągnięciu lepszej pozycji rynkowej firm skupionych w Klastrze i wzrost ich konkurencyjności. Dzięki realizacji Projektu, w tym nawiązaniu bliższych związków pomiędzy regionalnymi i zagranicznymi organizacjami, firmami i instytucjami, możliwe będzie zwiększenie inwestycji zewnętrznych w regionie oraz zmniejszanie dystansu dzielącego regiony wschodniej Polski od innych, wysoko rozwiniętych regionów krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Polski. Intencją członków klastra jest opracowanie technologii spawalniczych z zastosowaniem stali różnoimiennej trudno-spawalnej w zleconych w ramach projektu pracach badawczo - rozwojowych, a następnie wdrożenie i potwierdzenie ich jakości za pomocą zakupionych licencji oprogramowania. Efektem działań będzie podniesienie innowacyjności, a co za tym idzie konkurencyjności przedsiębiorstw, pozyskanie nowych rynków zbytu i nowych odbiorców, w tym również wzrost eksportu członków klastra, a także wzrost renomy spawalnictwa z Polski Wschodniej na rynku krajowym i międzynarodowym. W ramach projektu członkowie klastra mają dostęp do specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego tj.: oprogramowania do symulacji spawania SYSWELD, programu do projektowania 3D Solid Edge oraz programu do optymalizacji rozkładu elementów na arkuszu blachy SigmaNest POWERPACK, dzięki zakupieniu 10 laptopów i serwera obsługującego wyżej wymienione oprogramowanie. The project s objective is to allow Cluster s members to develop innovative technological solutions for welding contributing to their improved competitiveness and market standing. The project s implementation that involves tightening relationships between regional and international organizations, companies and institutions will allow the region to attract more foreign investment and will narrow the gap between Eastern Poland and other highly developed regions of Poland and of the European Union member states. Cluster s members intend to develop welding technologies utilizing hard-to-weld dissimilar steels through research and development work commissioned as part of the project, implement these technologies, and eventually confirm their quality with licensed software purchased for this purpose. Cluster s activities will increase its members innovativeness and consequently competitiveness, giving them opportunities to access new markets and customers and to raise their exports. This will enhance the reputation of Eastern Poland s welding industry on the domestic and international market. As part of the project 10 laptops and a dedicated server have been purchased to give Cluster s members access to specialized engineering software: SYSWELD welding simulation software, Solid Edge 3D design software and SigmaNest POWERPACK nesting optimization software. 3

4 W ramach projektu przewidziano także: 1. stworzenie biura klastra i zatrudnienie w nim pracowników koordynujących działania w ramach porozumienia, 2. opracowanie dokumentów strategicznych klastra Strategii rozwoju i współpracy klastra, Strategii marketingowej klastra, Strategii monitoringu i ewaluacji klastra, 3. przeprowadzenie badań i opracowanie Raportów Analiza stanu i perspektyw rozwoju branży spawalniczej w Polsce Wschodniej, Potrzeby kadrowe przemysłu spawalniczego a możliwości systemu edukacji 4. promocję klastra i idei klasteringu (wydruk ulotek, plakatów, folderów, strona klastra org oraz publikacje w prasie branżowej spawalniczej, internetowa kampania banerowa na branżowym portalu spawalniczym), 5. doradztwo dla członków klastra dotyczące istotnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem w ramach porozumienia, 6. 4 seminaria informacyjno-konsultacyjne, które będą organizowane na terenie Polski Wschodniej, mające na celu prezentacje innowacyjnego spawalnictwa w Polsce Wschodniej, wymianę myśli technicznej w tym zakresie i promocję marki KLASTAL. W czasie seminariów zaproszeni prelegenci przedstawią najnowsze osiągnięcia w spawalnictwie (m.in. w zakresie materiałów konstrukcyjnych, technologii spawania z uwzględnieniem metalurgii złącza spawanego, korzystnej struktury krystalicznej w strefach wpływu ciepła, rodzaju i własności materiałów dodatkowych do spawania, urządzeń spawalniczych, systemów sterowania i kontroli jakości złączy oraz konstrukcji spawanych), stanowiące podstawę do prowadzonych dyskusji panelowych nt. możliwości wykorzystania najnowocześniejszych osiągnięć prac badawczych w przedsiębiorstwach stosujących technologie spawalnicze, wymiany myśli technicznej itp. 7. konferencje, na rozpoczęcie i zakończenie projektu, 8. 6 spotkań kooperacyjnych w różnych miejscowościach Polski Wschodniej, do uczestnictwa w których zostaną zaproszeni przedstawiciele lokalnych firm stosujących technologie spawalnicze, potencjalni nowi członkowie klastra. Spotkania o charakterze warsztatowym, prowadzone będą przez przedstawicieli klastra,, w czasie których goście przedstawią problemy w bieżącej działalności, będą miały na celu zachęcić kolejne firmy do przystąpienia do klastra; 9. 3 zagraniczne misje gospodarcze, podczas których członkowie Klastra odwiedzą m.in. zagraniczne klastry w celu wymiany doświadczeń, zapoznają się z zakresem i sposobem działalności zagranicznych porozumień kooperacyjnych, zasadami wewnętrznej kooperacji partnerów oraz współpracy z partnerami zewnętrznymi, a także być może podpiszą listy intencyjne o współpracy z zagranicznymi klastrami branżowymi. 4 The Project invlolves: 1. establishing the Cluster s office and hiring staff to coordinate activities under the Cluster Agreement, 2. developing Cluster s strategic documents: The Cluster s Development and Cooperation Strategy, The Cluster s Marketing Strategy, The Cluster s Monitoring and Evaluation Strategy, 3. conducting research and preparing reports: Analysis of Eastern Poland s Welding Industry s State and Development Prospects and The Welding Industry s Personnel Needs and the Capabilities of the Educational System, 4. promoting Cluster and the concept of clustering (leaflets, posters and brochures; Cluster s website: articles in trade press; internet banner campaign on major welding portals), 5. providing Cluster s members with advice regarding key issues related to operation under the Cluster Agreement, 6. holding four information and consultancy seminars in Eastern Poland as means to present Eastern Poland s innovative welding technology, exchange know-how in the field and promote the KLASTAL brand. In the seminars guest speakers will present latest achievements in welding (in such fields as: construction materials; welding technology considering weld metallurgy, favorable crystal structures in heat-affected zones, welding consumables type and properties, welding equipment, control systems, quality assessment systems for welds and welded structures). The presentations will serve as starting point for knowledge exchange and panel discussions on the possibility of applying the latest research results in enterprises utilizing welding technology. 7. holding two conferences - one at the beginning and one at the end of the project, 8. holding six cooperation meetings in various Eastern Poland locations and attended by representatives of local businesses utilizing welding technologies the would-be members of the Cluster. Meetings will be hosted as workshops by Cluster s representatives. They will focus on the present issues related to the Cluster s operations, and will aim at encouraging more partners to join the Cluster; 9. three foreign business missions with KLASTAL members visiting foreign clusters to exchange experiences and learn about scopes and ways of foreign cooperation agreements operation and their rules for cooperating with both internal and external partners. During missions KLASTAL members may also sign letters of intent regarding their cooperation with foreign trade clusters.

5 Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu została utworzona roku, w celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu mieleckiego i województwa podkarpackiego. Agencja świadczy świadczy usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne i finansowe udzielanie pożyczek dla MŚP i osób podejmujących działalność gospodarczą (w tym dla bezrobotnych). Ściśle współpracuje z władzami regionalnymi i lokalnymi samorządu terytorialnego w zakresie opracowywania strategii rozwoju regionów, w tym pozyskiwania środków na rozwój gospodarczy powiatów i województwa. Agencja udostępnia mikro, małym i średnim firmom powierzchnię produkcyjną wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości IN-MARR oraz terenów w Mieleckim Parku Przemysłowym do prowadzenia własnej działalności gospodarczej a w przyszłości w ramach tworzonego Inkubatora Nowych Technologii. W latach Agencja pełniła funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) współpracując z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości we wdrażaniu polityki sektorowej adresowanej do małych i średnich przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Spółka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową i zgodnie z zasadą samofinansowania opłaca z uzyskanych przychodów działalność oraz zobowiązania wobec budżetu Państwa. Mielec Regional Development Agency MARR SA was founded to support the development of entrepreneurship of Mielec county and Podkarpackie province. The agency provides advisory services, training, information and loans to SMEs and individuals (including the unemployed )starting up business. They are in close cooperation with regional and local government in developing the strategy for regional development, including raising funds for counties and province economic development. They provide space including the entire infrastructure within the IN-MARR Business Incubator program to micro, small and medium businesses and areas within Mielec Industrial Park to do their own business, and in the future within the newly arising Incubator of New Technologies, promote local businesses by organizing exhibitions and trade shows. In it served as the Regional Agency Financing Institution ( RFI) in cooperation with the Polish Agency for Enterprise Development in the implementation of sectorial policies targeted at small and medium-sized enterprises of the Podkarpackie region. The Company manages its own finances and in accordance with the principle of self-financing pays for their activity and for liabilities to the State budget. Firma Antonio & Stanley - Kłosowski jest producentem konstrukcji stalowych oraz wyrobów z metali kolorowych. Specjalizuje się w budowie hal produkcyjnych, produkcji wyrobów ze stali żaroodpornych i wysokostopowych, konstrukcji dachowych, łączników budowlanych pawilonów, silosów, palet stalowych do transportu materiałów ciężkich, koszy do obróbki felg aluminiowych, ram kwasoodpornych, wanien do pieców topialnych, podestów, barier ochronnych itd. Istotną częścią produkcji są odlewy aluminiowe - głównie końcówki aluminiowe do węży strażackich i do cementowozów i inne elementy odlewane kokilowo. Firma realizuje usługi spawalnicze w zakresie, usługi rozkroju blach, usługi montażu i demontażu hal, pawilonów itd. 5

6 Antonio & Stanley Kłosowski company is a manufacturer of steel structures and non-ferrous metal products. It specializes in construction of manufacturing facilities as well as the production of heat-resisting-steel and highly-alloyed-steel items, roof construction elements, construction connectors, pavilions, silos, steel pallets for heavy materials transport, baskets for heat treatment of alloy rims, acid-proof frames, melting-furnace pots, platforms, guard rails, etc. Among company s core products are aluminum castings mainly aluminum ends for fire hoses and cement carrier trucks, and other die-cast elements. The company also provides other services: welding, sheet metal cutting; assembly and disassembly of buildings, pavilions, etc. Zakład Artykułów Ściernych ARMES jest producentem narzędzi z papieru i płótna ściernego, włókniny szlifierskiej oraz filcu. Oferta obejmuje ściernice trzpieniowe i otworowe, ściernice wachlarzowe, pasy bezkońcowe, krążki, arkusze, rolki, opaski ścierne i wiele innych. Korzystamy z wysokiej jakości surowców niemieckiej firmy Starcke GmbH, której jesteśmy wyłącznym przedstawicielem w Polsce. Oddziałem Zakładu Artykułów Ściernych ARMES jest Zakład Mechaniczny ARMES oferujący usługi w zakresie obróbki skrawaniem, gratowania oraz spawania robotem przemysłowym. Produkcja obejmuje m.in. części do maszyn budowlanych i produkcyjnych, przemysłu zbrojeniowego, branży samochodowej. Zakład Mechaniczny zajmuje się również konstruowaniem maszyn dla różnego rodzaju procesów technologicznych. ARMES Abrasives Company is a manufacturer of abrasives made of paper and non-woven, felt, such as endless belts, flap wheels with shaft and hole, flap discs, discs, sheets, rolls, sleeves, cones and many more. We use top quality coated abrasives of German company Starcke GmbH which we are the exclusive distributor of for the Polish market. The other branch Armes Abrasives is the Armes Mechanical Plants providing services such as machining, deburring and industrial robot welding. The production, among others, includes parts for construction and production equipment and military and car industries. The company is involved in construction of machines for various technological processes. Borimex specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach, począwszy od zaprojektowania, poprzez produkcję, montaż aż po kontrolę i badania wyrobu. Specyfika naszej firmy to połączenie doświadczonej kadry konstruktorów i nowoczesnego parku maszynowego. Specjalizujemy się w produkcji wielkogabarytowej średnio oraz mało-seryjnej, wymagającej takich technologii jak: frezowanie, toczenie, wycinanie laserowe i gazowe, spawanie MIG/MAG/TIG, szlifowanie, śrutowanie, malowanie, montaż. Niezwykle wielką wagę przykładamy do ciągłego doskonalenia, wynikiem czego jest dynamicznie rosnąca liczba zadowolonych klientów. Borimex oferuje : TOCZENIE 2,35 m x 1,85 m FREZOWANIE 7,5 m x 4,1m x h-2,35m TOCZENIE/FREZOWANIE 5 m x 3m x h-3,2m LABORATORIUM POMIAROWE 5m x 2,5m x h-2m SPAWANIE TIG/MIG/MAG MANUALNE + ZROBOTYZOWANE STANOWISKO Borimex specialize in comprehensive solutions ranging from design, through manufacturing, assembly, inspection and testing of the product. The nature of their business is a combination of experienced designers staff and modern machinery. Borimex specializes in the production of medium-size and small-batch that requires technology such as: milling, turning, laser cutting and gas welding MIG / MAG / TIG welding, grinding, shot blasting, painting, assembly. They put extremely great importance to continuous improvement, resulting in a rapidly growing number of satisfied customers. 6

7 Borimex offer: TURNING - 2,35 m x 1,85 m MILLING - 7,5 m x 4,1 m x h-2, 35m TURNING / MILLING - 5 m x 3m x h-3, 2m MEASUREMENT LABORATORY - 5m x 2,5 m x h-2m WELDING TIG / MIG / MAG robotic MANUAL + Firma ZARZĄDZANIE - LOGISTYKA EKOTRANS rozpoczęła swoją działalność w 1999 r. - jest mikro przedsiębiorstwem. Siedziba firmy znajduje się w Przemyślu. Priorytetową działalnością przedsiębiorstwa jest doradztwo dla firm sektora MŚP, zarządzanie i badania marketingowe oraz usługi w ramach outsourcingu tradycyjnego. Firma prowadzi również działalność doradczą i usługową w zakresie wykorzystania energii słonecznej w celu pozyskania energii cieplnej i elektrycznej (projekty i montaże zestawów solarnych i fotowoltaicznych). Obecnie wdrażana jest technologia mieszania i natryskiwania mas w usługach budowlanych (usługi tynkarskie i posadzkarskie) przy współpracy z zewnętrznymi brygadami pracowniczymi. Ekotrans wykonuje także usługi logistyczne, posiada certyfikaty kompetencji zawodowych i licencję na wykonywanie usług w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy. Obszar działania firmy obejmuje realizowanie zadań z wykorzystaniem zewnętrznego łańcucha transportowego przy komunikacji z logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw. MANAGEMENT - LOGISTICS EKOTRANS Company has been in business since 1999 This micro-company is located in Przemyśl, Poland. The key activity of the company is to provide advisory services for the SME sector, management and marketing research, and traditional outsourcing services. The company also provides services on solar and electrical energy implementation and advisory services in the field to acquire solar and electrical energy (incl. design and assembly of solar and photovoltaic kits ). At this writing, the company is in the process of implementation of mixing and spraying masses in construction services (plastering and tiling ) in cooperation with external contractors. Ekotrans also provides logistic services. The company has The Professional Certificate of Competence and they are also certified and licensed to perform services in international road transport of goods. The area of operation of the company covers the implementation of objectives by using an external transport chain in cooperation with internal logistics companies. Firma ELTEX jest dynamicznie rozwijającą się, średniej wielkości hurtownią elektryczną. Firma ELTEX oferuje wszystko, co jest potrzebne do stworzenia nowoczesnej i bezpiecznej instalacji elektrycznej. Posiada szeroki asortyment nowoczesnych rozwiązań oferowanych przez znanych i cenionych producentów krajowych i zagranicznych: kable i przewody, koryta, kanały, listwy, peszle, obudowy, szafy, rozdzielnice, oprawy oświetleniowe, osprzęt elektroinstalacyjny, osprzęt siłowy, źródła światła, automatyka i inne. Producent rozdzielni elektrycznych niskiego napięcia. ELTEX is a dynamically growing medium-sized electrical wholesaler. ELTEX offers everything necessary for modern and safe electrical installations. ELTEX has a wide range of advanced solutions from reputable domestic and foreign producers: wires and cables, conduits and fittings, casings, boxes, distribution boards, light fixtures, installation equipment, three-phase power equipment, lamps, automatic equipment and more. Low voltage power distributor manufacturer. Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. jest instytucją otoczenia biznesu. Inkubator Technologiczny oferuje następujące rodzaje usług: 1. Usługi obróbcze przy wykorzystaniu maszyn: tokarki dwuwrzecionowej, pionowych i poziomych centrów tokarsko-frezarskich, maszyny do cięcia strumieniem wody, urządzenia do spawania wiązką elektronów, półautomatów spawalniczych pracujących metodą MIG/MAG, TIG oraz spawania plazmowego, elektrodrążarki wgłębnej. 2. Usługi pomiarowe przy wykorzystaniu współrzędnościowej maszyny pomiarowej 7

8 3. Usługi badawcze przy wykorzystaniu: laboratorium badań metalograficznych (aparatura do przygotowania i preparatyki próbek metalograficznych, mikroskop optyczny, skaningowy mikroskop elektronowy i optyczny spektrometr emisyjny), laboratorium badań wytrzymałościowych (maszyna wytrzymałościowa, młot udarnościowy, twardościomierz uniwersalny), laboratorium nadań nieniszczących NDT aparatura do badań radiograficznych, ultradźwiękowych, magnetycznych i penetracyjnych). 4. Usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze w zakresie promocji innowacyjności i transferu technologii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw; 5. Wynajem lokali The Stalowa Wola Technology Incubator is a business environment institution. The Technology Incubator provides the following services: 1. Machining services on the following equipment: double-spindle lathes, vertical and horizontal machining centres, water jet cutting machines, electron beam welding devices, MIG/MAG, TIG and plasma welding semi-automatic devices, die sinking eroding machines. 2. Measuring services on a coordinate measuring machine. 3. Research and testing services provide: metallographic laboratory (metallographic sample preparation equipment, optical microscope, scanning electron microscope, optical emission spectrometer), strength testing laboratory ( strength testing machine, impact testing machine, universal hardness tester), non-destructive testing (NDT) laboratory (radiographic, ultrasonic, magnetic and penetration testing equipment). 4. Information, training and consultancy services related to promoting innovativeness and technology transfer in the SME sector; 5. Rental of premises. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe INTERMECH Sp. z o.o. jest firmą produkcyjną średniej wielkości działającą w branży metalowej. Intermech oferuje wykonanie następującego asortymentu: 1. Hydraulika siłowa: Siłowniki hydrauliczne przeznaczone do maszyn z różnych branż, Hydrauliczne urządzenia sterowe przeznaczone do sterowania statkami, produkowane w różnych odmianach i gabarytach, Zbiorniki olejowe wykonywane jako konstrukcje spawane z blach, o przekroju okrągłym, kwadratowym i prostokątnym, kompletnie uzbrojone w urządzenie i aparaturę pomiarową, 2. Produkcja części i zespołów dla kolejnictwa taboru kolejowego i tramwajowego, 3. Produkcja części i zespołów do maszyn dla budownictwa i górnictwa, 4. Produkcja specjalna o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym: sprzęgła przekładni bocznych, pierścienie o dużych gabarytach, produkcja zespołów hydrauliczno-pneumatycznych pod specjalne przeznaczenie. Niezależnie od produkcji podstawowej Intermech oferuje różnego rodzaju usługi w zakresie: 1. Obróbka maszynowa (cięcie, palenie, toczenie, frezowanie, wytaczanie i szlifowanie), 2. Spawanie, 3. Obróbka plastyczna (kształtowanie przestrzenne belek czołowych, walcowanie pierścieni, gięcie, tłoczenie na zimno lub na gorąco), 4. Malowanie wtryskowe. 8 PPUH INTERMECH Sp. z o.o. is a medium-sized manufacturer operating in the metal industry.

9 Offer includes: 1. Power hydraulics: hydraulic actuators for machinery in a variety of industries, hydraulic steering gears for steering ships in many types and dimensions, welded sheet-metal oil tanks, available in round, square and rectangular section fitted with complete measuring equipment, 2. Parts and assemblies for railway and tramway rolling stock, 3. Parts and assemblies for construction and mining machines, 4. Special products for military or police use: clutches for side gear transmission, large-diameter rings, hydraulic-pneumatic assemblies for special use In addition to its basic production range Intermech provides diverse services, including: 1. Machining (cutting, burning, turning, milling, boring, grinding), 2. Welding, 3. Plastic working of metals (header bar forming, ring rolling, bending, cold and hot stamping), 4. Injection painting. INWEKO Krzysztof Swara zajmuje się spawaniem i obróbką stali nierdzewnej dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. INWEKO Krzysztof Swara specializes in stainless steel working and welding for the food and pharmaceutical industries. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe IRYS zajmuje się kompleksowymi remontami maszyn budowlanych i podzespołów produkcji Huty Stalowa Wola ze szczególnym uwzględnieniem asortymentu ładowarek kołowych. Przedsiębiorstwo IRYS oferuje: sprzedaż maszyn po odbudowie, przeglądy gwarancyjne maszyn, obsługi i naprawy serwisowe, remonty kapitalne, naprawy osprzętu roboczego: JCB, CASE, CAT, itp., regeneracja otworów bezpośrednio na maszynie. PHU IRYS repairs and overhauls construction equipment and components manufactured by Huta Stalowa Wola steelworks, mainly wheel loaders. Offer includes: sales of restored machines, warranty inspections, maintenance and repairs, major overhauls, working attachment repairs: JCB, CASE, CAT, etc., hole reboring directly on the machine. MISTA Sp. z o.o. prowadzi działalność związaną z sektorem maszyn drogowych i budowlanych. Koncentruje się na rozwoju produkcji własnych modeli równiarek drogowych, dla których jest obecnie jedynym wytwórcą w Polsce. Główna oferta : równiarki drogowe: RD130, RD165C, RD165H, RD200, RD200H spycharki gąsienicowe o napędzie hydrostatycznym SG165H kooperacja w zakresie konstrukcji spawanych i obróbki mechanicznej remonty kapitalne urządzeń i obrabiarek skrawających produkcja urządzeń i części dla przemysłu stoczniowego: wysięgniki, wciągarki, kolumny obróbka korpusów spawanych i odlewanych obróbka kół zębatych o uzębieniu prostym, skośnym, stożkowym, łukowym; obróbka ślimaków i ślimacznic szlifowanie płaszczyzn elementy złączne znormalizowane i nietypowe Dla swoich wyrobów, Spółka zapewnia dostawy części zamiennych oraz świadczy obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną do kapitalnych remontów włącznie. 9

10 MISTA Sp. z o.o. operates in the road and construction machine sector. Their main focus is production of motor graders of its own design and is the sole manufacturer of graders in Poland. Offer: road graders: RD130, RD165C, RD165H, RD200, RD200H hydrostatic drive tractors SG165H cooperation in the fields of machining and welded structures major overhauls of machining tools and devices manufacturing components and devices for the shipbuilding industry: jibs, winches, columns machining welded and cast elements machining gears (straight-toothed, helical, bevel), worms and worm wheels surface grinding normalized and atypical fasteners The company ensures spare part delivery as well as warranty and post-warranty service, including major overhauls for all of their products. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza jest najstarszą uczelnią na Podkarpaciu. Politechnika kształci na 6 wydziałach około 17,5 tys. studentów, w tym jako jedyna w kraju uczelnia pilotów lotnictwa cywilnego. Wydziały Politechniki Rzeszowskiej: 1. Wydział Elektrotechniki i Informatyki 2. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 3. Wydział Chemiczny 4. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa 5. Wydział Zarządzania 6. Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej Uczelnia posiada świetną kadrę dydaktyczną i naukowo - badawczą, bazę laboratoryjną, infrastrukturę. The Ignacy Łukasiewicz Rzeszów University of Technology is the oldest higher education institution in the Podkarpackie region. It has 6 faculties and about students and is the only Polish university training civil aviation pilots. The faculties of Rzeszów University of Technology are: 1. The Faculty of Electrical and Computer Engineering 2. The Faculty of Civil and Environmental Engineering 3. The Faculty of Chemistry 4. The Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics 5. The Faculty of Management 6. The Faculty of Mathematics and Applied Physics The University has excellent teaching and research staff, laboratory facilities and infrastructure. Firma POL-WELDING ma swoją siedzibę i zakład produkcyjny w Kajetanowie k/ Kielc. Głównym profilem działania firmy jest wykonywanie konstrukcji stalowych POL-WELDING i części maszyn na indywidualne zamówienie na terenie całej Europy. Posiada wykwalifikowaną i certyfikowaną kadrę pracowniczą, własny nadzór spawalniczy certyfikowany na poziomie IWE oraz zakładową kontrole jakości z uprawnieniami do wykonywania badań nieniszczących połączeń spawanych. Zakład wykonuje również wszystkie typy badań nieniszczących i niszczących połączeń spawanych, które pozwalają utrzymać najwyższy i powtarzalny poziom usług. 10 Firma POL-WELDING specjalizuje się w wykonywaniu: konstrukcji stalowych, hal stalowych, hal magazynowych, hal przemysłowych, wiat stalowych, części do maszyn i urządzeń oraz: schodów,

11 pomostów, podestów, masztów stalowych również pod elektrownie wiatrowe, realizujemy również indywidualne i nietypowe zlecenia klientów, wykonujemy również usługi z zakresu automatyki dla firm i instytucji. POL-WELDING company is a provider of steel structures and spare parts for machines for European customers. The company also performs non-destructive testing of finished products to maintain the highest level of service. The company is a team of people who works with passion to offer best solutions for your business. POL-WELDING people is group a qualified engineering and managerial staff that has been constantly growing so that we can be one step ahead of the competition in the steel construction industry. POL-WELDING specialize in production of: steel structures, steel halls, warehouses industrial halls,steel sheds, parts for machinery and equipment, stairs, platforms, steps, steel masts, wind turbines,custom projects tailored for individual and unusual customer orders. For companies and institutions we also provide complex services in the field of automation systems. Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu przyczynia się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspiera inicjatywy gospodarcze członków. Prowadzi działalność szkoleniową. Wspierając lokalny biznes prowadzi z powodzeniem Program talonowy, w którym zaopatruje firmy, urzędy, szkoły w bony towarowe dla pracowników. Jednym z głównych zadań Izby jest promocja na rzecz regionu i zrzeszonych członków. Izba organizuje spotkania biznesowe, integracyjne, misje gospodarcze, konkursy dla przedsiębiorców. Inicjuje działania, na które pozyskuje środki unijne oraz przybliża przedsiębiorcom tematykę funduszy unijnych. Finansowanie działalności odbywa się dzięki składkom członkowskim, dotacjom z UE oraz prowadzonej działalności komercyjnej. Regional Chamber of Commerce (RCC) supports creating conditions for economic growth and economic initiatives from affiliated members. It is involved in training activities. Supporting the local business RCC is implementing Coupon Program supplying firms, offices, schools with gift vouchers to their employees. One of the most crucial RCC s objectives is the promotion benefiting the region and affiliated members. RCC organizes business meetings, integration gatherings, trade missions, contests for entrepreneurs. It initiates activities to receive EU funds and educates entrepreneurs on how to apply for them. Financing its activities the RCC achieves by funds from membership contributions, EU funds and commercial activities. Profits are used for statutory actions POL-WELDING people is group a qualified engineering and managerial staff that has been constantly growing so that we can be one step ahead of the competition in the steel construction industry. POL-WELDING specialize in production of: steel structures, steel halls, warehouses industrial halls,steel sheds, parts for machinery and equipment, stairs, platforms, steps, steel masts, wind turbines,custom projects tailored for individual and unusual customer orders. For companies and institutions we also provide complex services in the field of automation systems. Regionalna Izba Gospodarcza jest instytucją otoczenia biznesu. Specjalizuje się w następujących usługach : 1. Usługi finansowe - udzielanie pożyczek Pożyczki skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę i prowadzących działalność na terenie województwa podkarpackiego oraz Polski Wschodniej (województwo podkarpackie, lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko mazurskie). Udzielanie pożyczek na zasadach korzystniejszych niż rynkowe (pożyczka preferencyjna udzielana na zasadach pomocy de minimis), udzielanie pożyczek na zasadach rynkowych; 11

12 2. Usługi doradcze ogólne - finanse, podatki, prawo gospodarcze, prawo cywilne, marketing, prawo pracy, opracowywanie biznesplanów, wnioski kredytowe, fundusze unijne, zarządzanie; 3. Usługi informacyjne - z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej: prawo, marketing, finanse, dostępne programy pomocowe, fundusze unijne, oferty finansowania zewnętrznego przez banki oraz inne instytucje finansowe; 4. Usługi Szkoleniowe - ABC Przedsiębiorczości, zasady Opracowania Biznesplanu, Księgowość Małej Firmy; 5. Usługi doradcze proinnowacyjne - diagnoza potrzeb technologicznych, promocja rozwiązań technologicznych, usługi doradcze i ekspertyza B+R, wykorzystywanie wyników działalności badawczo rozwojowej w przedsiębiorstwie, rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne, źródła i sposoby finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, współpraca w zawieraniu umów technologicznych, licencyjnych, analiza w zakresie istniejącego lub wdrożenia nowego procesu technologicznego, audyt technologiczny transfer technologii, specjalistyczne oprogramowanie i inne. 6. Mentoring zewnętrzny - to cykliczne spotkania doświadczonych i początkujących firm w celu wymiany doświadczeń. Doświadczeni przedsiębiorcy przekazują wiedzę nowopowstałym przedsiębiorcom jako ich opiekunowie-mentorzy, aby unikali błędów i spokojnie przechodzili przez kolejne stadia rozwoju firmy. The Regional Chamber of Commerce is a business environment institution. It specializes in the following services: 1. Financial services loans The Chamber offers loans to medium, small and micro-enterprises based and operating in Podkarpacie Province and other provinces of Eastern Poland (Lublin Province, Podlasie Province, Świętokrzyskie Province, Warmia-Masuria Province). Loans are granted on market terms or on more favourable terms (soft loans under the de minimis aid principles). 2. General consultancy services finance, taxes, commercial law, civil law, marketing, labour law, business plan development, credit applications, EU funding, management. 3. Information services related to starting and operating a business: law, marketing, finance, available aid programmes, EU funding, available external financing from banks and other financial institutions. 4. Training services The ABCs of Entrepreneurship, business plan development, small business accountancy. 5. Pro-innovation consultancy services analysing technological needs, promoting technological solutions, R&D assessment and consulting, applying R&D results in an enterprise, enterprise development based on new technologies and innovative solutions, sources and ways of funding innovative undertakings, assistance with technological and license agreements, analyses regarding existing technological processes or the implementation of new processes, technological audit technology transfer, specialised software, and more. 6. External mentoring a series of events facilitating experience exchange between new and experienced businesses. Experienced entrepreneurs share their knowledge with the beginners, acting as their mentors, and allowing them to avoid mistakes and to smoothly advance through the stages of business development. Rol-Max Rol-Max Wryk&Rybiński Spółka Jawna zajmuje się obróbką metali, spawaniem metali i aluminium. Rol-Max Wryk&Rybiński Spółka Jawna is a metalworking and welding company. 12

13 STAWOSAN jest dystrybutorem narzędzi. Firma specjalizuje się w handlu i zaopatrzeniu firm produkcyjnych, budowlanych i warsztatów w narzędzia profesjonalne oraz artkuły techniczne. Jest autoryzowanym przedstawicielem czołowych producentów narzędzi profesjonalnych. STAWOSAN oferuje: narzędzia skrawające, narzędzia ręczne i rzemieślnicze, elektronarzędzia i narzędzia pneumatyczne, narzędzia i artykuły ścierne oraz diamentowe, narzędzia pomiarowe, produkty Loctite, pozostałe narzędzia i artykuły. STAWOSAN is a tool distributor and retailer. The company supplies professional tools and other hardware to manufacturers, construction companies and workshops. They are authorized representative for leading professional tools manufacturers. Offer: machining tools, hand tools and craft tools, power and air tools, abrasives and diamond tools, measuring equipment, Loctite brand products, other tools and hardware. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe T.S.A. specjalizuje się w dziedzinie usług regeneracji części maszyn i urządzeń, napawania, zabezpieczania prewencyjnego powierzchni metodami spawalniczymi, przeciwdziałając nadmiernemu zużyciu, tarciu, temperaturze, kawitacji, korozji oraz erozji. Jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę niemieckiej firmy Capilla oferującej w swoim programie specjalne materiały spawalnicze m.in na bazie kobaltu, niklu, żelaza, węglików wolframów oraz specjalnych stopów. T.S.A. is a multi-business company specializing in machine part restoration, hard facing, and surface protection using welding methods, preventing excessive wear, friction, temperature, cavitation, corrosion and erosion. T.S.A. is the exclusive Polish distributor for the German company Capilla, offering cobalt-, nickel-, iron-, tungsten carbide- and special alloy based welding consumables. ZPH WELDMENT Sp z o. o. specjalizuje się w wykonawstwie zespołów spawanych metodami MIG/MAG i TIG oraz posiada możliwość ich obróbki z wykorzystaniem wytaczarek. Proces spawania wykonywany jest na profesjonalnym stole spawalniczym o wymiarach 2x3m wyposażonym w specjalistyczne oprzyrządowanie co pozwala na rezygnację z kosztownych narzędzi Oferuje także wykonawstwo obróbki skrawaniem na maszynach uniwersalnych, a stosowane technologie to: cięcie, toczenie, frezowanie, gwintowanie, szlifowanie i wiercenie. ZPH WELDMENT Sp. z o. o. is a maker of welded assemblies, using MIG/MAG and TIG methods. The welded parts may also be worked with boring machines. The welding process is carried out on a professional, fully equipped 2 3m welding table, which reduces the range of costly tools needed for different kinds of welded assemblies. WELDMENT also offers machining services: cutting, turning, milling, threading, grinding, drilling using universal equipment. 13

14 Firma Wobi-Stal zajmuje się wytwarzaniem spawanych konstrukcji metalowych. Oferuje wykonanie elementów konstrukcyjnych hal, części do maszyn budowlanych, elektrowni wodnych, wiatrowych, biogazowni, elementów maszyn do wydobycia ropy z dna oceanów typu offshore oraz innych konstrukcji wg. zapotrzebowania klientów. Firma oferuje również wycinanie gazowe, laserowe i plazmowe blach (cięcie termiczne plazmowe, cięcie termiczne tlenowe, cięcie laserowe blach, cięcie wodą i cięcie mechaniczne profili) oraz obróbkę mechaniczną (toczenie, frezowanie, wiercenie, szlifowanie i wytaczanie). WOBI-STAL is a maker of welded metal structures. It is capable of producing construction elements for buildings as well as parts for construction equipment, water and wind power stations, offshore oil drilling equipment and other structures in line with the clients needs. The company also provides sheet metal cutting (plasma thermal cutting, oxygen thermal cutting, laser cutting, water jet cutting, and mechanical profile cutting) and machining services (turning, milling, drilling, grinding and boring). Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie prowadzi swą działalność dydaktyczną od 1996 roku. Jej wyróżnikiem wśród podkarpackich uczelni jest, budowana od lat, intensywna współpraca z otoczeniem gospodarczym w oparciu o działalność edukacyjną, doradczą, informacyjną i badawczą, a także poprzez współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami otoczenia biznesu. Innowacyjność usług, doświadczenie we współpracy z firmami oraz praktyczne podejście biznesowe przyczyniło się do wypracowania opinii solidnego partnera biznesowego. Dzięki współpracy z Uczelnią przedsiębiorcy zyskują nowe rozwiązania technologiczne, odpowiednio wykwalifikowaną kadrę i dostęp do najnowszych badań. Uczelnia zaś, oprócz rozwoju naukowego pracowników i studentów, zyskuje doświadczenie ze strony przedstawicieli świata biznesu w obszarze dydaktyki, jakości kształcenia i kierunku prac naukowo-badawczych. University of Information Technology and Management in Rzeszów has been involved in teaching activities since Its distincting feature amongst sub-carpathian universities being built for years, is the intensive cooperation with the economic environment on the basis of educational activities, advisory, information and research, and through collaboration with national and international business environment organizations. Innovative services, experience in cooperation with companies and practical business approach has contributed to the University to be seen as a reliable business partner. Through cooperation with the University entrepreneurs have access to new technological solutions, qualified staff and access to the latest research. The university, besides scientific development of staff and students gains experience from representatives of global business in the field of teaching, quality of education and direction of scientific research. The company also provides sheet metal cutting (plasma thermal cutting, oxygen thermal cutting, laser cutting, water jet cutting, and mechanical profile cutting) and machining services (turning, milling, drilling, grinding and boring). 14

15 ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. Oferujemy kompleksowe rozwiązania informatyczne dla firm i instytucji. Główną naszą domeną jest wdrażanie systemów do zarzadzania klasy ERP. W swojej ofercie posiadamy produkty i usługi czołowych firm z branży informatycznej. ZETO-RZESZÓW oferuje: SYSTEMY DO ZARZĄDZANIA (wdrożenia, integracja, szkolenia) OPROGRAMOWANIE SPECJALIZOWANE (tworzenie na indywidualne zamówienie) SIECI TELEINFORMATYCZNE (projektowanie, budowa i zarzadzanie sieciami) BEZPIECZEŃSTWO DANYCH (tworzenie polityk bezpieczeństwa, audyty IT, backup) ROZWIĄZANIA SPRZĘTOWE (pełna oferta naszych partnerów, własny sklep www) DATA CENTER (budowa prywatnych chmur, zarzadzanie infrastrukturą, hurtownia danych) APLIKACJE INTERNETOWE (tworzenie na zamówienie, portale www, własny hosting) SERWIS TECHNICZNY (sprzętu, sieci, budowa infrastruktury bezpieczeństwa fizycznego) WYDRUKI MASOWE (personalizacja, druk, kopertowanie i wysyłka) CENTRUM SZKOLENIOWE (szkolenia techniczne i biznesowe, consulting) ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. They specialize in implementing class ERP management systems. Products and services of leading IT companies. ZETO-RZESZÓW s offer: MANAGMENT SYSTEMS (implementations, integration, training) SPECIALIZED SOFTWARE (tailored to individual order) ICT NETWORK (design, build-up, network management) DATA SAFETY (safety policy implementation, IT audits, backup) HARWARE SOLUTIONS (complete offer of our partners, own Internet store) DATA CENTER (private cloud building, infrastructure management, data warehouse) INTERNET SOFTWARE (tailored to customer preferences, Internet portals, own hosting center) TECHNICAL SUPPORT (hardware, software, physical safety infrastructure build-up) BULK PRINTING (personalization, print-out, packing and shipment) TRAINING CENTER (business and technical training, consulting) 15

16 Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. ul. Chopina Mielec Tel. (+48) sekretariat fax: (+48) Antonio & Stanley Kłosowski Antoni Kłosowski Producent Konstrukcji Stalowych i Wyrobów z Metali Kolorowych Ul. Posanie Stalowa Wola tel fax Zakład Artykułów Ściernych ARMES ul. Nowa Boczna Nisko oddział Zakład Mechaniczny ARMES ul. Sandomierska Boczna Nisko tel./fax / (ZAŚ) tel./fax / (ZM) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe BORIMEX Zygmunt Krupa Borowa 110 A Borowa k/mielca tel fax Roman Stępka ZARZĄDZANIE- LOGISTYKA EkoTrans ul. Kopernika Przemyśl tel. kom PPHU ELTEX Sp. z o.o. ul. Urzędowska Kraśnik tel fax Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. Ul. Kwiatkowskiego 9 tel fax PPUH INTERMECH Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 9b tel fax INWEKO Krzysztof Swara Ul. Przemysłowa 8 tel PHU IRYS M. i M. Wiącek S. C. Ul. Przemysłowa tel./fax: MISTA Sp. z o.o. Ul. Grabskiego tel fax Politechnika Rzeszowska Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa al. Powstańców Warszawy Rzeszów tel fax POL-WELDING Kajetanów Zagnańsk Tel biuro Tel produkcja Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu ul. Barska Przemyśl e - mail: tel.: fax.: Regionalna Izba Gospodarcza Ul. 1-go Sierpnia 26b tel./fax ROL-MAX Wryk & Rybiński Sp. J. Jastkowice, ul. Ruda Pysznica tel STAWOSAN J. Szczepański Sp. J. Ul. Kwiatkowskiego 3 tel fax Przedsiębiorstwo Wielobranżowe T.S.A. S.Rutkowski M. Górski Sp. J. Ul. Przemysłowa tel tel./fax ZPH WELDMENT Sp. z o.o. Ul. Kwiatkowskiego tel fax WOBI-STAL Sp. z o.o. Ul. Kwiatkowskiego 1 tel fax Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania ul. Sucharskiego Rzeszów tel ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. ul. Rejtana Rzeszów tel.: (+48 17) fax: (+48 17) Dane teleadresowe/ Contact details: Klaster Spawalniczy KLASTAL / Welding Cluster Biuro Projektu / Project Office Ul. 1-go Sierpnia 26 B Tel: Fax:

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

"Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013" Fundusze Europejskie dla

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Fundusze Europejskie dla "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013" Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Według Michaela Portera: "Klastry

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Heron Machine & Electric Industrial Co., Ltd.

Heron Machine & Electric Industrial Co., Ltd. 24 小时服务热线 : 400-088-3325 24 hours service hotline: 400-088-3325 TAKT Technology adres: Przedstawicielstwo w Polsce: TAKT Technology sp. z o.o. ul. Legionów 189 43-502 Czechowice-Dziedzice Tel. +48 601

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS Kompozyty 11: 2 (2011) 130-135 Krzysztof Dragan 1 * Jarosław Bieniaś 2, Michał Sałaciński 1, Piotr Synaszko 1 1 Air Force Institute of Technology, Non Destructive Testing Lab., ul. ks. Bolesława 6, 01-494

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy :

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy : ZAMKI KAPTUROWE O NAS Jesteśmy firmą handlową zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem dużych firm przemysłowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych oraz klientów indywidualnych w elementy złączne.

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector WWW.SMETRAI.NET Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector Norbert Pruszanowski Polish Craft Association DEFINITION OF THE YOUNG ENTERPRENEURS Person, who

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE

CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE MICRO AND PRECISION ALUMINIUM PROFILES Minimalna grubość ścianki: 0,4 mm Minimalna waga: 15 g/m Tolerancja: ±0,05 mm Minimum wall thickness: 0,4 mm Minimum weight of profile:

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

DBAMY O JAKOŚĆ WE CARE FOR QUALITY

DBAMY O JAKOŚĆ WE CARE FOR QUALITY www.energomontaz.pl www.energomontaz.pl KIM JESTEŚMY WHO WE ARE Energomontaż - Południe S.A. działa od 1952 roku na polskim i światowym rynku budownictwa energetycznego i przemysłowego. Wiodącą działalnością

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS WYDANIE III, MARZEC 2014 ISSUE III, MARCH 2014 INFORMACJE OGÓLNE 3 GENERAL INFORMATION PREZENTACJA WYBRANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH WYKONANYCH PRZEZ FIRMĘ PATENTUS

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU

Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU Agencja Rozwoju Przemysłu SA Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU CEBBIS OFFER FOR ENTERPRENEURS AND BUSINESS SUPPORT INSTITUTIONS Zygmunt Wons

Bardziej szczegółowo

POLISH SPACE INDUSTRY ASSOCIATION Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego

POLISH SPACE INDUSTRY ASSOCIATION Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego POLISH SPACE INDUSTRY ASSOCIATION Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego 1.ABM Space Education 2.Antmicro 3.Astri Polska 4.Astronika 5.Centrum Badań Kosmicznych 6.CLOUDFERRO 7.Creotech Instruments 8.Elproma

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI CZĘŚCI LOTNICZYCH W WOLI MIELECKIEJ

WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI CZĘŚCI LOTNICZYCH W WOLI MIELECKIEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 1 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Wojciech Budzianowski Consulting Services

Wojciech Budzianowski Consulting Services From the SelectedWorks of Wojciech Budzianowski 2017 Wojciech M. Budzianowski Available at: https://works.bepress.com/wojciech_budzianowski/114/ is the at, Wrocław, Poland. He is also an Associate Professor

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

IDMAR armatury instalacyjnej grzejników stalowych-panelowych aluminiowych kurków kulowych instalacji gazowych IDMAR

IDMAR armatury instalacyjnej grzejników stalowych-panelowych aluminiowych kurków kulowych instalacji gazowych IDMAR Krosno koło Mosiny - niewielka miejscowość na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego. To właśnie tutaj na powierzchni 30000 m2 mieści się Zakład Produkcyjno Usługowy "IDMAR" - producent armatury instalacyjnej

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Klaster Spawalniczy KLASTAL integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej

Klaster Spawalniczy KLASTAL integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej 1 Klaster Spawalniczy KLASTAL integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

MASZYNY MASZYNY. - prasa hydrauliczna 20 t. -prasa hydrauliczna 40 t - giętarka do rur

MASZYNY MASZYNY. - prasa hydrauliczna 20 t. -prasa hydrauliczna 40 t - giętarka do rur MASZYNY - prasa hydrauliczna 20 t S MASZYNY -prasa hydrauliczna 40 t - giętarka do rur 41 Prasa hydrauliczna 20T Prasa hydrauliczna do 20 T Nr. kat. SCT31-20 Uniwersalna prasa hydrauliczna SCT31-20 o nacisku

Bardziej szczegółowo

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 Nowa jakość konstrukcji stalowych Konstrukcje specjalne Quinto Sp. z o.o. 41-922 Radzionków, ul. Objazdowa 5-9 tel. +48 32 289 04 15, fax.: +48 32 289 57 82 Dział

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali.

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali. Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali. Airon Engineering posiada wieloletnie doświadczenie w branży obróbki metalu. Nasze przedsiębiorstwo poprzez nieustanną modernizację parku

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Infrastruktura w H2020 UMK Toruń, 18 marca 2014 Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction

Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction Relokacje maszyn / Machinery transfer Prace budowlane / Construction works REFERENCJE REFERENCES ABOUT US O NAS We provide various types of comprehensive

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Produkty według specyfikacji klienta

Produkty według specyfikacji klienta Produkty według specyfikacji klienta Oferta Wemeco Wemeco jest prężnie rozwijającą się firmą specjalizującą się w produkcji wyrobów i elementów konstrukcyjnych według specyfikacji klienta: ze stali, stali

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Grupa Ładziński: Prokostal Sp. z o.o., Ładziński Zakłady Metalowe, Ładziński Zakład Mechaniczny

Grupa Ładziński: Prokostal Sp. z o.o., Ładziński Zakłady Metalowe, Ładziński Zakład Mechaniczny Grupa Ładziński: Prokostal Sp. z o.o., Ładziński Zakłady Metalowe, Ładziński Zakład Mechaniczny 14.04.2016 Grupa Ładziński jest przedsiębiorstwem rodzinnym, do którego należą: Nasz adres: ul. Karola Miarki

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Zielona Góra, 31 marca 2010 r. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego Uniwersytet Zielonogórski O Uczelni jedyny uniwersytet w regionie, różnorodność kierunków

Bardziej szczegółowo

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). (Kompilacja dokonana przez Fundację Centrum Analiz Transportowych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Ankieta na potrzeby raportu pt.: Opracowanie analizy i rekomendacji dot. Rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki regionu branży metalowo- odlewniczej SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

E-Biznes Polska Ukraina

E-Biznes Polska Ukraina E-Biznes Polska Ukraina Dr inż. Wacław Iszkowski Prezes Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (C) 1 czerwca 2006 roku, PIIT, "E-biznes Polska-Ukraina" 1 Polska Obszar: 312 700 km 2 Ludność: 38 646

Bardziej szczegółowo

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Doświadczenia w zakresie transferu technologii Lublin, 25.03.2010 r. Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Jednostka ogólnouczelniana Cele, m.in.: doradztwo i konsultacje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo