Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju"

Transkrypt

1 Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2 Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna koncentracja konkurencyjnych firm w powiązanych sektorach, związanych ze sobą gospodarczo, dzielących te same umiejętności, technologię i infrastrukturę. W klastrze, wielkie i małe przedsiębiorstwa osiągają znacznie więcej niż gdyby miały pracować same, dzięki sieci związanych przedsiębiorstw, dostawców, usług, instytucji akademickich oraz producentów skoncentrowanych na tym samym obszarze. Koncentracja wspomaga tworzenie nowych przedsiębiorstw, produktów oraz nowych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych, dobrze opłacanych pracowników. Charakterystyczną cechą klastrów jest to, że przedsiębiorstwa w nich skupione konkurują ze sobą, ale jednocześnie współpracują w tych obszarach, gdzie możliwe jest wyzwolenie efektów synergicznych wspólnych działań (np. wspólne prace badawczo-rozwojowe). Konkurencja nie wyklucza wzajemnych, korzystnych interakcji z innymi firmami, a może stać się motorem ich rozwoju. Klastry w Polsce stale zyskują na popularności, a przedsiębiorstwa coraz częściej zaczynają dostrzegać ich zalety. According to Michael Porter: Clusters are geographic concentrations of economically connected competing enterprises, with common skills, technologies and knowledge, operating in related fields. In a cluster, small and large enterprises can achieve much more than if they were to act alone, thanks to a network of related enterprises, suppliers, services, academic institutions and manufacturers, concentrated in the same area. The concentration supports the creation of new enterprises, products, and high-skilled, well-paid jobs. What is common about clustered enterprises is that they compete but at the same time do cooperate in areas where common effort can trigger synergistic effects (e.g. research and development activities). Competition does not exclude beneficial mutual interactions with other companies and may even drive such interactions. In Poland, clusters constantly grow in popularity as more and more enterprises begin to appreciate their benefits. KLASTAL - Opis About Klastal Klaster Spawalniczy KLASTAL został utworzony w 2007 roku w Stalowej Woli. Inicjatorem jego powstania była Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli, która przejęła rolę koordynatora Klastra. Celem powołania klastra była poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw oraz budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku, poprzez dostęp do innowacyjnych i najnowszych technologii spawalniczych oraz wdrażanie najnowszych metod i technologii spawalniczych w procesach produkcyjnych i w pracach laboratoryjno - badawczych, umożliwiających kontrolę jakości produkcji podmiotów klastra na najwyższym światowym poziomie. KLASTAL Welding Cluster was established in 2007 in Stalowa Wola, Poland. Its establishment was initiated by Regional Chamber of Commerce in Stalowa Wola which is Cluster s coordinator. The objective of the Cluster is to improve the member enterprises competitiveness and build their competitive advantage on the market by giving them access to the latest innovative welding technologies and implementing new welding methods and technologies in both production processes and research allowing entities affiliated with the Cluster to achieve and maintain world-class production quality. Klaster Spawalniczy KLASTAL obecnie zrzesza kilkanaście przedsiębiorstw z regionu Polski Wschodniej, wykorzystujących technologie spawalnicze, jednostki naukowo-badawcze specjalizujące się w technologiach spawania (w tym Politechnika Rzeszowska i Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie) oraz instytucje wspierające rozwój przedsiębiorstw i innowacyjności (w tym Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Stalowej Woli, Inkubator Technologiczny Sp. z o.o, Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S. A. oraz Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Przemyślu). KLASTAL Welding Cluster is an association of over a dozen Eastern Poland enterprises utilizing welding technologies, academic and research institutions specializing in welding technologies (including the Rzeszów University of Technology and the University of Information Technology and Management in Rzeszów ), and institutions supporting innovativeness and enterprise development (including the Regional Chamber of Commerce in Stalowa Wola and the Stalowa Wola Technology Incubator, the Regional Chamber of Commerce in Przemyśl and the Mielec Regional Development Agency MARR SA ). Klaster Spawalniczy KLASTAL realizuje projekt unijny pod nazwą Klaster Spawalniczy Klastal integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, działanie I.4 Promocja i współpraca, komponent: Współpraca, obszar Tworzenie i rozwój klastrów ( 1 luty 2012 r. 31 styczeń 2015 r.) 2

3 KLASTAL Welding Cluster is implementing a European Union funded project named KLASTAL Welding Cluster Integration and Growth of Competitiveness of the Welding Sector in Eastern Poland, part of the Development of Eastern Poland Operational Program, priority axis I: Modern Economy, measure I.4: Promotion and Cooperation, component: Cooperation, area: Formation and Development of Clusters (February 1, 2012 January 31, 2015). KLASTAL - Projekt Klastal Project Celem projektu jest wypracowanie przez członków Klastra nowoczesnych rozwiązań technologicznych w spawalnictwie, sprzyjających osiągnięciu lepszej pozycji rynkowej firm skupionych w Klastrze i wzrost ich konkurencyjności. Dzięki realizacji Projektu, w tym nawiązaniu bliższych związków pomiędzy regionalnymi i zagranicznymi organizacjami, firmami i instytucjami, możliwe będzie zwiększenie inwestycji zewnętrznych w regionie oraz zmniejszanie dystansu dzielącego regiony wschodniej Polski od innych, wysoko rozwiniętych regionów krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Polski. Intencją członków klastra jest opracowanie technologii spawalniczych z zastosowaniem stali różnoimiennej trudno-spawalnej w zleconych w ramach projektu pracach badawczo - rozwojowych, a następnie wdrożenie i potwierdzenie ich jakości za pomocą zakupionych licencji oprogramowania. Efektem działań będzie podniesienie innowacyjności, a co za tym idzie konkurencyjności przedsiębiorstw, pozyskanie nowych rynków zbytu i nowych odbiorców, w tym również wzrost eksportu członków klastra, a także wzrost renomy spawalnictwa z Polski Wschodniej na rynku krajowym i międzynarodowym. W ramach projektu członkowie klastra mają dostęp do specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego tj.: oprogramowania do symulacji spawania SYSWELD, programu do projektowania 3D Solid Edge oraz programu do optymalizacji rozkładu elementów na arkuszu blachy SigmaNest POWERPACK, dzięki zakupieniu 10 laptopów i serwera obsługującego wyżej wymienione oprogramowanie. The project s objective is to allow Cluster s members to develop innovative technological solutions for welding contributing to their improved competitiveness and market standing. The project s implementation that involves tightening relationships between regional and international organizations, companies and institutions will allow the region to attract more foreign investment and will narrow the gap between Eastern Poland and other highly developed regions of Poland and of the European Union member states. Cluster s members intend to develop welding technologies utilizing hard-to-weld dissimilar steels through research and development work commissioned as part of the project, implement these technologies, and eventually confirm their quality with licensed software purchased for this purpose. Cluster s activities will increase its members innovativeness and consequently competitiveness, giving them opportunities to access new markets and customers and to raise their exports. This will enhance the reputation of Eastern Poland s welding industry on the domestic and international market. As part of the project 10 laptops and a dedicated server have been purchased to give Cluster s members access to specialized engineering software: SYSWELD welding simulation software, Solid Edge 3D design software and SigmaNest POWERPACK nesting optimization software. 3

4 W ramach projektu przewidziano także: 1. stworzenie biura klastra i zatrudnienie w nim pracowników koordynujących działania w ramach porozumienia, 2. opracowanie dokumentów strategicznych klastra Strategii rozwoju i współpracy klastra, Strategii marketingowej klastra, Strategii monitoringu i ewaluacji klastra, 3. przeprowadzenie badań i opracowanie Raportów Analiza stanu i perspektyw rozwoju branży spawalniczej w Polsce Wschodniej, Potrzeby kadrowe przemysłu spawalniczego a możliwości systemu edukacji 4. promocję klastra i idei klasteringu (wydruk ulotek, plakatów, folderów, strona klastra org oraz publikacje w prasie branżowej spawalniczej, internetowa kampania banerowa na branżowym portalu spawalniczym), 5. doradztwo dla członków klastra dotyczące istotnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem w ramach porozumienia, 6. 4 seminaria informacyjno-konsultacyjne, które będą organizowane na terenie Polski Wschodniej, mające na celu prezentacje innowacyjnego spawalnictwa w Polsce Wschodniej, wymianę myśli technicznej w tym zakresie i promocję marki KLASTAL. W czasie seminariów zaproszeni prelegenci przedstawią najnowsze osiągnięcia w spawalnictwie (m.in. w zakresie materiałów konstrukcyjnych, technologii spawania z uwzględnieniem metalurgii złącza spawanego, korzystnej struktury krystalicznej w strefach wpływu ciepła, rodzaju i własności materiałów dodatkowych do spawania, urządzeń spawalniczych, systemów sterowania i kontroli jakości złączy oraz konstrukcji spawanych), stanowiące podstawę do prowadzonych dyskusji panelowych nt. możliwości wykorzystania najnowocześniejszych osiągnięć prac badawczych w przedsiębiorstwach stosujących technologie spawalnicze, wymiany myśli technicznej itp. 7. konferencje, na rozpoczęcie i zakończenie projektu, 8. 6 spotkań kooperacyjnych w różnych miejscowościach Polski Wschodniej, do uczestnictwa w których zostaną zaproszeni przedstawiciele lokalnych firm stosujących technologie spawalnicze, potencjalni nowi członkowie klastra. Spotkania o charakterze warsztatowym, prowadzone będą przez przedstawicieli klastra,, w czasie których goście przedstawią problemy w bieżącej działalności, będą miały na celu zachęcić kolejne firmy do przystąpienia do klastra; 9. 3 zagraniczne misje gospodarcze, podczas których członkowie Klastra odwiedzą m.in. zagraniczne klastry w celu wymiany doświadczeń, zapoznają się z zakresem i sposobem działalności zagranicznych porozumień kooperacyjnych, zasadami wewnętrznej kooperacji partnerów oraz współpracy z partnerami zewnętrznymi, a także być może podpiszą listy intencyjne o współpracy z zagranicznymi klastrami branżowymi. 4 The Project invlolves: 1. establishing the Cluster s office and hiring staff to coordinate activities under the Cluster Agreement, 2. developing Cluster s strategic documents: The Cluster s Development and Cooperation Strategy, The Cluster s Marketing Strategy, The Cluster s Monitoring and Evaluation Strategy, 3. conducting research and preparing reports: Analysis of Eastern Poland s Welding Industry s State and Development Prospects and The Welding Industry s Personnel Needs and the Capabilities of the Educational System, 4. promoting Cluster and the concept of clustering (leaflets, posters and brochures; Cluster s website: articles in trade press; internet banner campaign on major welding portals), 5. providing Cluster s members with advice regarding key issues related to operation under the Cluster Agreement, 6. holding four information and consultancy seminars in Eastern Poland as means to present Eastern Poland s innovative welding technology, exchange know-how in the field and promote the KLASTAL brand. In the seminars guest speakers will present latest achievements in welding (in such fields as: construction materials; welding technology considering weld metallurgy, favorable crystal structures in heat-affected zones, welding consumables type and properties, welding equipment, control systems, quality assessment systems for welds and welded structures). The presentations will serve as starting point for knowledge exchange and panel discussions on the possibility of applying the latest research results in enterprises utilizing welding technology. 7. holding two conferences - one at the beginning and one at the end of the project, 8. holding six cooperation meetings in various Eastern Poland locations and attended by representatives of local businesses utilizing welding technologies the would-be members of the Cluster. Meetings will be hosted as workshops by Cluster s representatives. They will focus on the present issues related to the Cluster s operations, and will aim at encouraging more partners to join the Cluster; 9. three foreign business missions with KLASTAL members visiting foreign clusters to exchange experiences and learn about scopes and ways of foreign cooperation agreements operation and their rules for cooperating with both internal and external partners. During missions KLASTAL members may also sign letters of intent regarding their cooperation with foreign trade clusters.

5 Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu została utworzona roku, w celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu mieleckiego i województwa podkarpackiego. Agencja świadczy świadczy usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne i finansowe udzielanie pożyczek dla MŚP i osób podejmujących działalność gospodarczą (w tym dla bezrobotnych). Ściśle współpracuje z władzami regionalnymi i lokalnymi samorządu terytorialnego w zakresie opracowywania strategii rozwoju regionów, w tym pozyskiwania środków na rozwój gospodarczy powiatów i województwa. Agencja udostępnia mikro, małym i średnim firmom powierzchnię produkcyjną wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości IN-MARR oraz terenów w Mieleckim Parku Przemysłowym do prowadzenia własnej działalności gospodarczej a w przyszłości w ramach tworzonego Inkubatora Nowych Technologii. W latach Agencja pełniła funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) współpracując z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości we wdrażaniu polityki sektorowej adresowanej do małych i średnich przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Spółka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową i zgodnie z zasadą samofinansowania opłaca z uzyskanych przychodów działalność oraz zobowiązania wobec budżetu Państwa. Mielec Regional Development Agency MARR SA was founded to support the development of entrepreneurship of Mielec county and Podkarpackie province. The agency provides advisory services, training, information and loans to SMEs and individuals (including the unemployed )starting up business. They are in close cooperation with regional and local government in developing the strategy for regional development, including raising funds for counties and province economic development. They provide space including the entire infrastructure within the IN-MARR Business Incubator program to micro, small and medium businesses and areas within Mielec Industrial Park to do their own business, and in the future within the newly arising Incubator of New Technologies, promote local businesses by organizing exhibitions and trade shows. In it served as the Regional Agency Financing Institution ( RFI) in cooperation with the Polish Agency for Enterprise Development in the implementation of sectorial policies targeted at small and medium-sized enterprises of the Podkarpackie region. The Company manages its own finances and in accordance with the principle of self-financing pays for their activity and for liabilities to the State budget. Firma Antonio & Stanley - Kłosowski jest producentem konstrukcji stalowych oraz wyrobów z metali kolorowych. Specjalizuje się w budowie hal produkcyjnych, produkcji wyrobów ze stali żaroodpornych i wysokostopowych, konstrukcji dachowych, łączników budowlanych pawilonów, silosów, palet stalowych do transportu materiałów ciężkich, koszy do obróbki felg aluminiowych, ram kwasoodpornych, wanien do pieców topialnych, podestów, barier ochronnych itd. Istotną częścią produkcji są odlewy aluminiowe - głównie końcówki aluminiowe do węży strażackich i do cementowozów i inne elementy odlewane kokilowo. Firma realizuje usługi spawalnicze w zakresie, usługi rozkroju blach, usługi montażu i demontażu hal, pawilonów itd. 5

6 Antonio & Stanley Kłosowski company is a manufacturer of steel structures and non-ferrous metal products. It specializes in construction of manufacturing facilities as well as the production of heat-resisting-steel and highly-alloyed-steel items, roof construction elements, construction connectors, pavilions, silos, steel pallets for heavy materials transport, baskets for heat treatment of alloy rims, acid-proof frames, melting-furnace pots, platforms, guard rails, etc. Among company s core products are aluminum castings mainly aluminum ends for fire hoses and cement carrier trucks, and other die-cast elements. The company also provides other services: welding, sheet metal cutting; assembly and disassembly of buildings, pavilions, etc. Zakład Artykułów Ściernych ARMES jest producentem narzędzi z papieru i płótna ściernego, włókniny szlifierskiej oraz filcu. Oferta obejmuje ściernice trzpieniowe i otworowe, ściernice wachlarzowe, pasy bezkońcowe, krążki, arkusze, rolki, opaski ścierne i wiele innych. Korzystamy z wysokiej jakości surowców niemieckiej firmy Starcke GmbH, której jesteśmy wyłącznym przedstawicielem w Polsce. Oddziałem Zakładu Artykułów Ściernych ARMES jest Zakład Mechaniczny ARMES oferujący usługi w zakresie obróbki skrawaniem, gratowania oraz spawania robotem przemysłowym. Produkcja obejmuje m.in. części do maszyn budowlanych i produkcyjnych, przemysłu zbrojeniowego, branży samochodowej. Zakład Mechaniczny zajmuje się również konstruowaniem maszyn dla różnego rodzaju procesów technologicznych. ARMES Abrasives Company is a manufacturer of abrasives made of paper and non-woven, felt, such as endless belts, flap wheels with shaft and hole, flap discs, discs, sheets, rolls, sleeves, cones and many more. We use top quality coated abrasives of German company Starcke GmbH which we are the exclusive distributor of for the Polish market. The other branch Armes Abrasives is the Armes Mechanical Plants providing services such as machining, deburring and industrial robot welding. The production, among others, includes parts for construction and production equipment and military and car industries. The company is involved in construction of machines for various technological processes. Borimex specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach, począwszy od zaprojektowania, poprzez produkcję, montaż aż po kontrolę i badania wyrobu. Specyfika naszej firmy to połączenie doświadczonej kadry konstruktorów i nowoczesnego parku maszynowego. Specjalizujemy się w produkcji wielkogabarytowej średnio oraz mało-seryjnej, wymagającej takich technologii jak: frezowanie, toczenie, wycinanie laserowe i gazowe, spawanie MIG/MAG/TIG, szlifowanie, śrutowanie, malowanie, montaż. Niezwykle wielką wagę przykładamy do ciągłego doskonalenia, wynikiem czego jest dynamicznie rosnąca liczba zadowolonych klientów. Borimex oferuje : TOCZENIE 2,35 m x 1,85 m FREZOWANIE 7,5 m x 4,1m x h-2,35m TOCZENIE/FREZOWANIE 5 m x 3m x h-3,2m LABORATORIUM POMIAROWE 5m x 2,5m x h-2m SPAWANIE TIG/MIG/MAG MANUALNE + ZROBOTYZOWANE STANOWISKO Borimex specialize in comprehensive solutions ranging from design, through manufacturing, assembly, inspection and testing of the product. The nature of their business is a combination of experienced designers staff and modern machinery. Borimex specializes in the production of medium-size and small-batch that requires technology such as: milling, turning, laser cutting and gas welding MIG / MAG / TIG welding, grinding, shot blasting, painting, assembly. They put extremely great importance to continuous improvement, resulting in a rapidly growing number of satisfied customers. 6

7 Borimex offer: TURNING - 2,35 m x 1,85 m MILLING - 7,5 m x 4,1 m x h-2, 35m TURNING / MILLING - 5 m x 3m x h-3, 2m MEASUREMENT LABORATORY - 5m x 2,5 m x h-2m WELDING TIG / MIG / MAG robotic MANUAL + Firma ZARZĄDZANIE - LOGISTYKA EKOTRANS rozpoczęła swoją działalność w 1999 r. - jest mikro przedsiębiorstwem. Siedziba firmy znajduje się w Przemyślu. Priorytetową działalnością przedsiębiorstwa jest doradztwo dla firm sektora MŚP, zarządzanie i badania marketingowe oraz usługi w ramach outsourcingu tradycyjnego. Firma prowadzi również działalność doradczą i usługową w zakresie wykorzystania energii słonecznej w celu pozyskania energii cieplnej i elektrycznej (projekty i montaże zestawów solarnych i fotowoltaicznych). Obecnie wdrażana jest technologia mieszania i natryskiwania mas w usługach budowlanych (usługi tynkarskie i posadzkarskie) przy współpracy z zewnętrznymi brygadami pracowniczymi. Ekotrans wykonuje także usługi logistyczne, posiada certyfikaty kompetencji zawodowych i licencję na wykonywanie usług w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy. Obszar działania firmy obejmuje realizowanie zadań z wykorzystaniem zewnętrznego łańcucha transportowego przy komunikacji z logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw. MANAGEMENT - LOGISTICS EKOTRANS Company has been in business since 1999 This micro-company is located in Przemyśl, Poland. The key activity of the company is to provide advisory services for the SME sector, management and marketing research, and traditional outsourcing services. The company also provides services on solar and electrical energy implementation and advisory services in the field to acquire solar and electrical energy (incl. design and assembly of solar and photovoltaic kits ). At this writing, the company is in the process of implementation of mixing and spraying masses in construction services (plastering and tiling ) in cooperation with external contractors. Ekotrans also provides logistic services. The company has The Professional Certificate of Competence and they are also certified and licensed to perform services in international road transport of goods. The area of operation of the company covers the implementation of objectives by using an external transport chain in cooperation with internal logistics companies. Firma ELTEX jest dynamicznie rozwijającą się, średniej wielkości hurtownią elektryczną. Firma ELTEX oferuje wszystko, co jest potrzebne do stworzenia nowoczesnej i bezpiecznej instalacji elektrycznej. Posiada szeroki asortyment nowoczesnych rozwiązań oferowanych przez znanych i cenionych producentów krajowych i zagranicznych: kable i przewody, koryta, kanały, listwy, peszle, obudowy, szafy, rozdzielnice, oprawy oświetleniowe, osprzęt elektroinstalacyjny, osprzęt siłowy, źródła światła, automatyka i inne. Producent rozdzielni elektrycznych niskiego napięcia. ELTEX is a dynamically growing medium-sized electrical wholesaler. ELTEX offers everything necessary for modern and safe electrical installations. ELTEX has a wide range of advanced solutions from reputable domestic and foreign producers: wires and cables, conduits and fittings, casings, boxes, distribution boards, light fixtures, installation equipment, three-phase power equipment, lamps, automatic equipment and more. Low voltage power distributor manufacturer. Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. jest instytucją otoczenia biznesu. Inkubator Technologiczny oferuje następujące rodzaje usług: 1. Usługi obróbcze przy wykorzystaniu maszyn: tokarki dwuwrzecionowej, pionowych i poziomych centrów tokarsko-frezarskich, maszyny do cięcia strumieniem wody, urządzenia do spawania wiązką elektronów, półautomatów spawalniczych pracujących metodą MIG/MAG, TIG oraz spawania plazmowego, elektrodrążarki wgłębnej. 2. Usługi pomiarowe przy wykorzystaniu współrzędnościowej maszyny pomiarowej 7

8 3. Usługi badawcze przy wykorzystaniu: laboratorium badań metalograficznych (aparatura do przygotowania i preparatyki próbek metalograficznych, mikroskop optyczny, skaningowy mikroskop elektronowy i optyczny spektrometr emisyjny), laboratorium badań wytrzymałościowych (maszyna wytrzymałościowa, młot udarnościowy, twardościomierz uniwersalny), laboratorium nadań nieniszczących NDT aparatura do badań radiograficznych, ultradźwiękowych, magnetycznych i penetracyjnych). 4. Usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze w zakresie promocji innowacyjności i transferu technologii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw; 5. Wynajem lokali The Stalowa Wola Technology Incubator is a business environment institution. The Technology Incubator provides the following services: 1. Machining services on the following equipment: double-spindle lathes, vertical and horizontal machining centres, water jet cutting machines, electron beam welding devices, MIG/MAG, TIG and plasma welding semi-automatic devices, die sinking eroding machines. 2. Measuring services on a coordinate measuring machine. 3. Research and testing services provide: metallographic laboratory (metallographic sample preparation equipment, optical microscope, scanning electron microscope, optical emission spectrometer), strength testing laboratory ( strength testing machine, impact testing machine, universal hardness tester), non-destructive testing (NDT) laboratory (radiographic, ultrasonic, magnetic and penetration testing equipment). 4. Information, training and consultancy services related to promoting innovativeness and technology transfer in the SME sector; 5. Rental of premises. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe INTERMECH Sp. z o.o. jest firmą produkcyjną średniej wielkości działającą w branży metalowej. Intermech oferuje wykonanie następującego asortymentu: 1. Hydraulika siłowa: Siłowniki hydrauliczne przeznaczone do maszyn z różnych branż, Hydrauliczne urządzenia sterowe przeznaczone do sterowania statkami, produkowane w różnych odmianach i gabarytach, Zbiorniki olejowe wykonywane jako konstrukcje spawane z blach, o przekroju okrągłym, kwadratowym i prostokątnym, kompletnie uzbrojone w urządzenie i aparaturę pomiarową, 2. Produkcja części i zespołów dla kolejnictwa taboru kolejowego i tramwajowego, 3. Produkcja części i zespołów do maszyn dla budownictwa i górnictwa, 4. Produkcja specjalna o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym: sprzęgła przekładni bocznych, pierścienie o dużych gabarytach, produkcja zespołów hydrauliczno-pneumatycznych pod specjalne przeznaczenie. Niezależnie od produkcji podstawowej Intermech oferuje różnego rodzaju usługi w zakresie: 1. Obróbka maszynowa (cięcie, palenie, toczenie, frezowanie, wytaczanie i szlifowanie), 2. Spawanie, 3. Obróbka plastyczna (kształtowanie przestrzenne belek czołowych, walcowanie pierścieni, gięcie, tłoczenie na zimno lub na gorąco), 4. Malowanie wtryskowe. 8 PPUH INTERMECH Sp. z o.o. is a medium-sized manufacturer operating in the metal industry.

9 Offer includes: 1. Power hydraulics: hydraulic actuators for machinery in a variety of industries, hydraulic steering gears for steering ships in many types and dimensions, welded sheet-metal oil tanks, available in round, square and rectangular section fitted with complete measuring equipment, 2. Parts and assemblies for railway and tramway rolling stock, 3. Parts and assemblies for construction and mining machines, 4. Special products for military or police use: clutches for side gear transmission, large-diameter rings, hydraulic-pneumatic assemblies for special use In addition to its basic production range Intermech provides diverse services, including: 1. Machining (cutting, burning, turning, milling, boring, grinding), 2. Welding, 3. Plastic working of metals (header bar forming, ring rolling, bending, cold and hot stamping), 4. Injection painting. INWEKO Krzysztof Swara zajmuje się spawaniem i obróbką stali nierdzewnej dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. INWEKO Krzysztof Swara specializes in stainless steel working and welding for the food and pharmaceutical industries. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe IRYS zajmuje się kompleksowymi remontami maszyn budowlanych i podzespołów produkcji Huty Stalowa Wola ze szczególnym uwzględnieniem asortymentu ładowarek kołowych. Przedsiębiorstwo IRYS oferuje: sprzedaż maszyn po odbudowie, przeglądy gwarancyjne maszyn, obsługi i naprawy serwisowe, remonty kapitalne, naprawy osprzętu roboczego: JCB, CASE, CAT, itp., regeneracja otworów bezpośrednio na maszynie. PHU IRYS repairs and overhauls construction equipment and components manufactured by Huta Stalowa Wola steelworks, mainly wheel loaders. Offer includes: sales of restored machines, warranty inspections, maintenance and repairs, major overhauls, working attachment repairs: JCB, CASE, CAT, etc., hole reboring directly on the machine. MISTA Sp. z o.o. prowadzi działalność związaną z sektorem maszyn drogowych i budowlanych. Koncentruje się na rozwoju produkcji własnych modeli równiarek drogowych, dla których jest obecnie jedynym wytwórcą w Polsce. Główna oferta : równiarki drogowe: RD130, RD165C, RD165H, RD200, RD200H spycharki gąsienicowe o napędzie hydrostatycznym SG165H kooperacja w zakresie konstrukcji spawanych i obróbki mechanicznej remonty kapitalne urządzeń i obrabiarek skrawających produkcja urządzeń i części dla przemysłu stoczniowego: wysięgniki, wciągarki, kolumny obróbka korpusów spawanych i odlewanych obróbka kół zębatych o uzębieniu prostym, skośnym, stożkowym, łukowym; obróbka ślimaków i ślimacznic szlifowanie płaszczyzn elementy złączne znormalizowane i nietypowe Dla swoich wyrobów, Spółka zapewnia dostawy części zamiennych oraz świadczy obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną do kapitalnych remontów włącznie. 9

10 MISTA Sp. z o.o. operates in the road and construction machine sector. Their main focus is production of motor graders of its own design and is the sole manufacturer of graders in Poland. Offer: road graders: RD130, RD165C, RD165H, RD200, RD200H hydrostatic drive tractors SG165H cooperation in the fields of machining and welded structures major overhauls of machining tools and devices manufacturing components and devices for the shipbuilding industry: jibs, winches, columns machining welded and cast elements machining gears (straight-toothed, helical, bevel), worms and worm wheels surface grinding normalized and atypical fasteners The company ensures spare part delivery as well as warranty and post-warranty service, including major overhauls for all of their products. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza jest najstarszą uczelnią na Podkarpaciu. Politechnika kształci na 6 wydziałach około 17,5 tys. studentów, w tym jako jedyna w kraju uczelnia pilotów lotnictwa cywilnego. Wydziały Politechniki Rzeszowskiej: 1. Wydział Elektrotechniki i Informatyki 2. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 3. Wydział Chemiczny 4. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa 5. Wydział Zarządzania 6. Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej Uczelnia posiada świetną kadrę dydaktyczną i naukowo - badawczą, bazę laboratoryjną, infrastrukturę. The Ignacy Łukasiewicz Rzeszów University of Technology is the oldest higher education institution in the Podkarpackie region. It has 6 faculties and about students and is the only Polish university training civil aviation pilots. The faculties of Rzeszów University of Technology are: 1. The Faculty of Electrical and Computer Engineering 2. The Faculty of Civil and Environmental Engineering 3. The Faculty of Chemistry 4. The Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics 5. The Faculty of Management 6. The Faculty of Mathematics and Applied Physics The University has excellent teaching and research staff, laboratory facilities and infrastructure. Firma POL-WELDING ma swoją siedzibę i zakład produkcyjny w Kajetanowie k/ Kielc. Głównym profilem działania firmy jest wykonywanie konstrukcji stalowych POL-WELDING i części maszyn na indywidualne zamówienie na terenie całej Europy. Posiada wykwalifikowaną i certyfikowaną kadrę pracowniczą, własny nadzór spawalniczy certyfikowany na poziomie IWE oraz zakładową kontrole jakości z uprawnieniami do wykonywania badań nieniszczących połączeń spawanych. Zakład wykonuje również wszystkie typy badań nieniszczących i niszczących połączeń spawanych, które pozwalają utrzymać najwyższy i powtarzalny poziom usług. 10 Firma POL-WELDING specjalizuje się w wykonywaniu: konstrukcji stalowych, hal stalowych, hal magazynowych, hal przemysłowych, wiat stalowych, części do maszyn i urządzeń oraz: schodów,

11 pomostów, podestów, masztów stalowych również pod elektrownie wiatrowe, realizujemy również indywidualne i nietypowe zlecenia klientów, wykonujemy również usługi z zakresu automatyki dla firm i instytucji. POL-WELDING company is a provider of steel structures and spare parts for machines for European customers. The company also performs non-destructive testing of finished products to maintain the highest level of service. The company is a team of people who works with passion to offer best solutions for your business. POL-WELDING people is group a qualified engineering and managerial staff that has been constantly growing so that we can be one step ahead of the competition in the steel construction industry. POL-WELDING specialize in production of: steel structures, steel halls, warehouses industrial halls,steel sheds, parts for machinery and equipment, stairs, platforms, steps, steel masts, wind turbines,custom projects tailored for individual and unusual customer orders. For companies and institutions we also provide complex services in the field of automation systems. Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu przyczynia się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspiera inicjatywy gospodarcze członków. Prowadzi działalność szkoleniową. Wspierając lokalny biznes prowadzi z powodzeniem Program talonowy, w którym zaopatruje firmy, urzędy, szkoły w bony towarowe dla pracowników. Jednym z głównych zadań Izby jest promocja na rzecz regionu i zrzeszonych członków. Izba organizuje spotkania biznesowe, integracyjne, misje gospodarcze, konkursy dla przedsiębiorców. Inicjuje działania, na które pozyskuje środki unijne oraz przybliża przedsiębiorcom tematykę funduszy unijnych. Finansowanie działalności odbywa się dzięki składkom członkowskim, dotacjom z UE oraz prowadzonej działalności komercyjnej. Regional Chamber of Commerce (RCC) supports creating conditions for economic growth and economic initiatives from affiliated members. It is involved in training activities. Supporting the local business RCC is implementing Coupon Program supplying firms, offices, schools with gift vouchers to their employees. One of the most crucial RCC s objectives is the promotion benefiting the region and affiliated members. RCC organizes business meetings, integration gatherings, trade missions, contests for entrepreneurs. It initiates activities to receive EU funds and educates entrepreneurs on how to apply for them. Financing its activities the RCC achieves by funds from membership contributions, EU funds and commercial activities. Profits are used for statutory actions POL-WELDING people is group a qualified engineering and managerial staff that has been constantly growing so that we can be one step ahead of the competition in the steel construction industry. POL-WELDING specialize in production of: steel structures, steel halls, warehouses industrial halls,steel sheds, parts for machinery and equipment, stairs, platforms, steps, steel masts, wind turbines,custom projects tailored for individual and unusual customer orders. For companies and institutions we also provide complex services in the field of automation systems. Regionalna Izba Gospodarcza jest instytucją otoczenia biznesu. Specjalizuje się w następujących usługach : 1. Usługi finansowe - udzielanie pożyczek Pożyczki skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę i prowadzących działalność na terenie województwa podkarpackiego oraz Polski Wschodniej (województwo podkarpackie, lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko mazurskie). Udzielanie pożyczek na zasadach korzystniejszych niż rynkowe (pożyczka preferencyjna udzielana na zasadach pomocy de minimis), udzielanie pożyczek na zasadach rynkowych; 11

12 2. Usługi doradcze ogólne - finanse, podatki, prawo gospodarcze, prawo cywilne, marketing, prawo pracy, opracowywanie biznesplanów, wnioski kredytowe, fundusze unijne, zarządzanie; 3. Usługi informacyjne - z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej: prawo, marketing, finanse, dostępne programy pomocowe, fundusze unijne, oferty finansowania zewnętrznego przez banki oraz inne instytucje finansowe; 4. Usługi Szkoleniowe - ABC Przedsiębiorczości, zasady Opracowania Biznesplanu, Księgowość Małej Firmy; 5. Usługi doradcze proinnowacyjne - diagnoza potrzeb technologicznych, promocja rozwiązań technologicznych, usługi doradcze i ekspertyza B+R, wykorzystywanie wyników działalności badawczo rozwojowej w przedsiębiorstwie, rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne, źródła i sposoby finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, współpraca w zawieraniu umów technologicznych, licencyjnych, analiza w zakresie istniejącego lub wdrożenia nowego procesu technologicznego, audyt technologiczny transfer technologii, specjalistyczne oprogramowanie i inne. 6. Mentoring zewnętrzny - to cykliczne spotkania doświadczonych i początkujących firm w celu wymiany doświadczeń. Doświadczeni przedsiębiorcy przekazują wiedzę nowopowstałym przedsiębiorcom jako ich opiekunowie-mentorzy, aby unikali błędów i spokojnie przechodzili przez kolejne stadia rozwoju firmy. The Regional Chamber of Commerce is a business environment institution. It specializes in the following services: 1. Financial services loans The Chamber offers loans to medium, small and micro-enterprises based and operating in Podkarpacie Province and other provinces of Eastern Poland (Lublin Province, Podlasie Province, Świętokrzyskie Province, Warmia-Masuria Province). Loans are granted on market terms or on more favourable terms (soft loans under the de minimis aid principles). 2. General consultancy services finance, taxes, commercial law, civil law, marketing, labour law, business plan development, credit applications, EU funding, management. 3. Information services related to starting and operating a business: law, marketing, finance, available aid programmes, EU funding, available external financing from banks and other financial institutions. 4. Training services The ABCs of Entrepreneurship, business plan development, small business accountancy. 5. Pro-innovation consultancy services analysing technological needs, promoting technological solutions, R&D assessment and consulting, applying R&D results in an enterprise, enterprise development based on new technologies and innovative solutions, sources and ways of funding innovative undertakings, assistance with technological and license agreements, analyses regarding existing technological processes or the implementation of new processes, technological audit technology transfer, specialised software, and more. 6. External mentoring a series of events facilitating experience exchange between new and experienced businesses. Experienced entrepreneurs share their knowledge with the beginners, acting as their mentors, and allowing them to avoid mistakes and to smoothly advance through the stages of business development. Rol-Max Rol-Max Wryk&Rybiński Spółka Jawna zajmuje się obróbką metali, spawaniem metali i aluminium. Rol-Max Wryk&Rybiński Spółka Jawna is a metalworking and welding company. 12

13 STAWOSAN jest dystrybutorem narzędzi. Firma specjalizuje się w handlu i zaopatrzeniu firm produkcyjnych, budowlanych i warsztatów w narzędzia profesjonalne oraz artkuły techniczne. Jest autoryzowanym przedstawicielem czołowych producentów narzędzi profesjonalnych. STAWOSAN oferuje: narzędzia skrawające, narzędzia ręczne i rzemieślnicze, elektronarzędzia i narzędzia pneumatyczne, narzędzia i artykuły ścierne oraz diamentowe, narzędzia pomiarowe, produkty Loctite, pozostałe narzędzia i artykuły. STAWOSAN is a tool distributor and retailer. The company supplies professional tools and other hardware to manufacturers, construction companies and workshops. They are authorized representative for leading professional tools manufacturers. Offer: machining tools, hand tools and craft tools, power and air tools, abrasives and diamond tools, measuring equipment, Loctite brand products, other tools and hardware. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe T.S.A. specjalizuje się w dziedzinie usług regeneracji części maszyn i urządzeń, napawania, zabezpieczania prewencyjnego powierzchni metodami spawalniczymi, przeciwdziałając nadmiernemu zużyciu, tarciu, temperaturze, kawitacji, korozji oraz erozji. Jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę niemieckiej firmy Capilla oferującej w swoim programie specjalne materiały spawalnicze m.in na bazie kobaltu, niklu, żelaza, węglików wolframów oraz specjalnych stopów. T.S.A. is a multi-business company specializing in machine part restoration, hard facing, and surface protection using welding methods, preventing excessive wear, friction, temperature, cavitation, corrosion and erosion. T.S.A. is the exclusive Polish distributor for the German company Capilla, offering cobalt-, nickel-, iron-, tungsten carbide- and special alloy based welding consumables. ZPH WELDMENT Sp z o. o. specjalizuje się w wykonawstwie zespołów spawanych metodami MIG/MAG i TIG oraz posiada możliwość ich obróbki z wykorzystaniem wytaczarek. Proces spawania wykonywany jest na profesjonalnym stole spawalniczym o wymiarach 2x3m wyposażonym w specjalistyczne oprzyrządowanie co pozwala na rezygnację z kosztownych narzędzi Oferuje także wykonawstwo obróbki skrawaniem na maszynach uniwersalnych, a stosowane technologie to: cięcie, toczenie, frezowanie, gwintowanie, szlifowanie i wiercenie. ZPH WELDMENT Sp. z o. o. is a maker of welded assemblies, using MIG/MAG and TIG methods. The welded parts may also be worked with boring machines. The welding process is carried out on a professional, fully equipped 2 3m welding table, which reduces the range of costly tools needed for different kinds of welded assemblies. WELDMENT also offers machining services: cutting, turning, milling, threading, grinding, drilling using universal equipment. 13

14 Firma Wobi-Stal zajmuje się wytwarzaniem spawanych konstrukcji metalowych. Oferuje wykonanie elementów konstrukcyjnych hal, części do maszyn budowlanych, elektrowni wodnych, wiatrowych, biogazowni, elementów maszyn do wydobycia ropy z dna oceanów typu offshore oraz innych konstrukcji wg. zapotrzebowania klientów. Firma oferuje również wycinanie gazowe, laserowe i plazmowe blach (cięcie termiczne plazmowe, cięcie termiczne tlenowe, cięcie laserowe blach, cięcie wodą i cięcie mechaniczne profili) oraz obróbkę mechaniczną (toczenie, frezowanie, wiercenie, szlifowanie i wytaczanie). WOBI-STAL is a maker of welded metal structures. It is capable of producing construction elements for buildings as well as parts for construction equipment, water and wind power stations, offshore oil drilling equipment and other structures in line with the clients needs. The company also provides sheet metal cutting (plasma thermal cutting, oxygen thermal cutting, laser cutting, water jet cutting, and mechanical profile cutting) and machining services (turning, milling, drilling, grinding and boring). Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie prowadzi swą działalność dydaktyczną od 1996 roku. Jej wyróżnikiem wśród podkarpackich uczelni jest, budowana od lat, intensywna współpraca z otoczeniem gospodarczym w oparciu o działalność edukacyjną, doradczą, informacyjną i badawczą, a także poprzez współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami otoczenia biznesu. Innowacyjność usług, doświadczenie we współpracy z firmami oraz praktyczne podejście biznesowe przyczyniło się do wypracowania opinii solidnego partnera biznesowego. Dzięki współpracy z Uczelnią przedsiębiorcy zyskują nowe rozwiązania technologiczne, odpowiednio wykwalifikowaną kadrę i dostęp do najnowszych badań. Uczelnia zaś, oprócz rozwoju naukowego pracowników i studentów, zyskuje doświadczenie ze strony przedstawicieli świata biznesu w obszarze dydaktyki, jakości kształcenia i kierunku prac naukowo-badawczych. University of Information Technology and Management in Rzeszów has been involved in teaching activities since Its distincting feature amongst sub-carpathian universities being built for years, is the intensive cooperation with the economic environment on the basis of educational activities, advisory, information and research, and through collaboration with national and international business environment organizations. Innovative services, experience in cooperation with companies and practical business approach has contributed to the University to be seen as a reliable business partner. Through cooperation with the University entrepreneurs have access to new technological solutions, qualified staff and access to the latest research. The university, besides scientific development of staff and students gains experience from representatives of global business in the field of teaching, quality of education and direction of scientific research. The company also provides sheet metal cutting (plasma thermal cutting, oxygen thermal cutting, laser cutting, water jet cutting, and mechanical profile cutting) and machining services (turning, milling, drilling, grinding and boring). 14

15 ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. Oferujemy kompleksowe rozwiązania informatyczne dla firm i instytucji. Główną naszą domeną jest wdrażanie systemów do zarzadzania klasy ERP. W swojej ofercie posiadamy produkty i usługi czołowych firm z branży informatycznej. ZETO-RZESZÓW oferuje: SYSTEMY DO ZARZĄDZANIA (wdrożenia, integracja, szkolenia) OPROGRAMOWANIE SPECJALIZOWANE (tworzenie na indywidualne zamówienie) SIECI TELEINFORMATYCZNE (projektowanie, budowa i zarzadzanie sieciami) BEZPIECZEŃSTWO DANYCH (tworzenie polityk bezpieczeństwa, audyty IT, backup) ROZWIĄZANIA SPRZĘTOWE (pełna oferta naszych partnerów, własny sklep www) DATA CENTER (budowa prywatnych chmur, zarzadzanie infrastrukturą, hurtownia danych) APLIKACJE INTERNETOWE (tworzenie na zamówienie, portale www, własny hosting) SERWIS TECHNICZNY (sprzętu, sieci, budowa infrastruktury bezpieczeństwa fizycznego) WYDRUKI MASOWE (personalizacja, druk, kopertowanie i wysyłka) CENTRUM SZKOLENIOWE (szkolenia techniczne i biznesowe, consulting) ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. They specialize in implementing class ERP management systems. Products and services of leading IT companies. ZETO-RZESZÓW s offer: MANAGMENT SYSTEMS (implementations, integration, training) SPECIALIZED SOFTWARE (tailored to individual order) ICT NETWORK (design, build-up, network management) DATA SAFETY (safety policy implementation, IT audits, backup) HARWARE SOLUTIONS (complete offer of our partners, own Internet store) DATA CENTER (private cloud building, infrastructure management, data warehouse) INTERNET SOFTWARE (tailored to customer preferences, Internet portals, own hosting center) TECHNICAL SUPPORT (hardware, software, physical safety infrastructure build-up) BULK PRINTING (personalization, print-out, packing and shipment) TRAINING CENTER (business and technical training, consulting) 15

16 Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. ul. Chopina Mielec Tel. (+48) sekretariat fax: (+48) Antonio & Stanley Kłosowski Antoni Kłosowski Producent Konstrukcji Stalowych i Wyrobów z Metali Kolorowych Ul. Posanie Stalowa Wola tel fax Zakład Artykułów Ściernych ARMES ul. Nowa Boczna Nisko oddział Zakład Mechaniczny ARMES ul. Sandomierska Boczna Nisko tel./fax / (ZAŚ) tel./fax / (ZM) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe BORIMEX Zygmunt Krupa Borowa 110 A Borowa k/mielca tel fax Roman Stępka ZARZĄDZANIE- LOGISTYKA EkoTrans ul. Kopernika Przemyśl tel. kom PPHU ELTEX Sp. z o.o. ul. Urzędowska Kraśnik tel fax Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. Ul. Kwiatkowskiego 9 tel fax PPUH INTERMECH Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 9b tel fax INWEKO Krzysztof Swara Ul. Przemysłowa 8 tel PHU IRYS M. i M. Wiącek S. C. Ul. Przemysłowa tel./fax: MISTA Sp. z o.o. Ul. Grabskiego tel fax Politechnika Rzeszowska Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa al. Powstańców Warszawy Rzeszów tel fax POL-WELDING Kajetanów Zagnańsk Tel biuro Tel produkcja Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu ul. Barska Przemyśl e - mail: tel.: fax.: Regionalna Izba Gospodarcza Ul. 1-go Sierpnia 26b tel./fax ROL-MAX Wryk & Rybiński Sp. J. Jastkowice, ul. Ruda Pysznica tel STAWOSAN J. Szczepański Sp. J. Ul. Kwiatkowskiego 3 tel fax Przedsiębiorstwo Wielobranżowe T.S.A. S.Rutkowski M. Górski Sp. J. Ul. Przemysłowa tel tel./fax ZPH WELDMENT Sp. z o.o. Ul. Kwiatkowskiego tel fax WOBI-STAL Sp. z o.o. Ul. Kwiatkowskiego 1 tel fax Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania ul. Sucharskiego Rzeszów tel ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. ul. Rejtana Rzeszów tel.: (+48 17) fax: (+48 17) Dane teleadresowe/ Contact details: Klaster Spawalniczy KLASTAL / Welding Cluster Biuro Projektu / Project Office Ul. 1-go Sierpnia 26 B Tel: Fax:

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl Produkcja Production Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Katalog. Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu

Katalog. Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu Katalog Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010 Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu Katalog Kongres Protech 2010 I II Katalog Kongres Protech 2010 Kongres Produkcji

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Raport z badania pogłębionego

Raport z badania pogłębionego Raport z badania pogłębionego Ocena możliwości i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw województwa lubelskiego w zakresie tworzenia nowych rozwiązao i technologii w informatyce i automatyce jako wspomagającej

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Kanalstraße 25, 44147 Dortmund tel. +49 (0)231 997 0, fax +49 (0)231 997 2467 Phone Service +49 (0)231 997 2392, Fax Service +49 (0)231 997 2431

Kanalstraße 25, 44147 Dortmund tel. +49 (0)231 997 0, fax +49 (0)231 997 2467 Phone Service +49 (0)231 997 2392, Fax Service +49 (0)231 997 2431 4metal Sp. z o.o. ul. Zamenhofa 20 lok. 4, 90-510 Łódź, Polska/Poland tel. +48 42 256 90 00 http://www.4metal.pl e-61a W ciągu 9 lat naszej działalności, platforma 4metal stała się najbardziej rozpoznawalnym

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym Raport podsumowujący Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating Dopasowane rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie Perfectly fitted solutions ventilation - air conditioning - heating 03 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Początek Beginning Historia History

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo