KATALOG AKUMULATORÓW DO POJAZDÓW CI AROWYCH 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG AKUMULATORÓW DO POJAZDÓW CI AROWYCH 2009/2010"

Transkrypt

1 KATALOG AKUMULATORÓW DO POJAZDÓW CI AROWYCH 2009/2010

2

3 SPIS TREÂCI Oferta akumulatorów 2 OFERTA Opis gam akumulatorów 10 Expert Endurance 10 Expert 12 Professional Power 14 Professional 16 Agri Power/Agri 18 Specyfikacja techniczna 20 OPIS GAM AKUMUL. Tabele zastosowaƒ 23 TABELE ZASTOSOWA Informacje dodatkowe 50 Struktura kodu 51 Lista odpowiedników dla akumulatorów tzw. pierwszego wyposa enia (OE) 52 INFORMACJE DODATKOWE 1

4 WYBIERAJÑC W AÂCIWY AKUMULATOR, OSZCZ DZASZ CZAS I PIENIÑDZE Du y wpływ na ywotnoêç akumulatora majà warunki jego u ytkowania (patrz ramka poni ej); EXIDE Technologies prezentuje nowà ofert akumulatorów do aut ci arowych, zaprojektowanà tak, aby w optymalny sposób zaspokoiç zapotrzebowanie na energi profesjonalnego u ytkownika. Im wi cej odbiorników energii w pojeêdzie, im dłu sze dystanse pokonuje w trudnych warunkach lub ekstremalnych temperaturach tym bardziej wzrastajà wymagania w zakresie êródeł energii elektrycznej. Wybierajàc odpowiedni dla Twoich potrzeb akumulator CENTRA, zapewnisz sobie długi okres jego u ytkowania. Uzyskasz i zminimalizujesz potencjalny koszt przedwczesnej wymiany akumulatora. POZIOM YWOTNOÂCI AKUMULATORA (W ZALE NOÂCI OD ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGI ELEKTRYCZNÑ) OFERTA CENTRA POZIOM ZAPOTRZEBOWANIA POJAZDU NA ENERGI ELEKTRYCZNÑ NISKI ÂREDNI WYSOKI ENDURANCE POWER AGRI POWER AGRI optymalna ywotnoêç ++ powy ej optymalnej ywotnoêci -- /-- -- poni ej optymalnej ywotnoêci Âredni okres u ytkowania akumulatora (wg EUROBAT Êredni okres u ytkowania akumulatora ci arowego wynosi 3 lata). 2

5 OFERTA AKUMULATORÓW NA MIAR TWOICH POTRZEB WI KSZA WYTRZYMA OÂ å 6 V ENDURANCE + W Y T R Z Y M A O Â å AGRI POWER + WYTRZYMA OÂå + W Y T R Z Y M A O Â å + M O C POWER AGRI WI KSZA MOC 3

6 KLUCZOWE CZYNNIKI DECYDUJÑC CZYNNIKI PO STRONIE POJAZDU CZYNNIKI PO WARUNKA PRÑD ROZRUCHU Uwzgl dniajàc odpowiednie wymagania odnoênie pràdu rozruchu, minimalizujesz ryzyko nieprzewidzianej awarii akumulatora. WYPOSA ENIE Uwzgl dniajàc odpowiedni poziom wyposa enia, zapobiegamy nieoczekiwanemu skróceniu okresu u ytkowania akumulatora. D UGIE DYSTANSE Uwzgl dniajàc opcj jazdy długodystansowej, minimalizujesz mo liwoêç nieprzewidzianej awarii akumulatora. CENTRA HEAVY oferuje wybór spoêród 2 poziomów mocy: SUPERIOR POWER du a pojemnoêç silnika elektryczny system hamowania dodatkowe wyposa enie elektroniczne, wymagajàce wi kszego poboru pràdu CENTRA HEAVY oferuje wybór spoêród 4 poziomów wyposa enia: PEŁNE WYPOSA ENIE INTENSYWNE u ytkowanie: wind do ci kiego załadunku: platformy, dêwigi specjalne urzàdzenia elektroniczne (nawigacja, tachometr, czujniki, kamery) urzàdzenia kabinowe (komfort) urzàdzenia umo liwiajàce niskà emisj spalin (katalizatory AdBlue) CENTRA HEAVY rekomenduje wybór tej opcji w przypadku: transportu mi dzynarodowego pokonywania długich tras autostradami intensywnego u ytkowania pojazdu (24h/24h) MEDIUM POWER wszystkie pozostałe przypadki PE NE WYPOSA ENIE REGULARNE u ytkowanie wyposa enia wymienionego powy ej ÂREDNI POZIOM WYPOSA ENIA windy do Êrednio ci kich załadunków standardowe urzàdzenia elektroniczne akcesoria kabinowe STANDARDOWE WYPOSA ENIE podstawowe wyposa enie pojazdów 4

7 E O POZIOMIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGI ELEKTRYCZNÑ DYKTOWANE MI JAZDY CZYNNIKI ZEWN TRZNE CZ STY ROZRUCH Uwzgl dnienie opcji cz stego rozruchu pozwala zapobiec nieoczekiwanemu skróceniu okresu u ytkowania akumulatora. HARD TRACK Uwzgl dnienie opcji hard track pozwala zapobiec nieoczekiwanemu skróceniu okresu u ytkowania akumulatora. EKSTREMALNE TEMPERATURY Uwzgl dnienie opcji ekstremalnych temperatur minimalizuje mo liwoêç nieprzewidzianej awarii akumulatora. CENTRA HEAVY rekomenduje wybór tej opcji w przypadku: intensywnych dostaw (stop & start) bardzo krótkich odcinków jazdy jazdy w ruchu miejskim o du ym nat eniu CENTRA HEAVY rekomenduje wybór tej opcji w przypadku: trudnych, nierównych dróg dróg gruntowych jazdy z du ymi przechyłami (pagórkowate tereny) działalnoêci rolniczej lub budowlanej pojazdów z bardzo długim podwoziem CENTRA HEAVY rekomenduje wybór tej opcji w przypadku: cz stych jazd w zimnych regionach (poni ej -10ºC) cz stych jazd w goràcych regionach (ponad 30ºC) prowadzenia działalnoêci na terenie górzystym, z zasady charakteryzujàcym si du ymi wahaniami temperatury 5

8 JAKI AKUMULATOR NAJLEPIEJ ODPOWIADA TWOJEMU ZAPOTRZ POJAZDY CI AROWE I AUTOBUSY DO 2000 r. POJAZDY CI AROWE I AUTOBUSY PO 2000 r. POJAZDY ROLNICZE I BUDOWLANE 1. WYBIERZ SWÓJ POJAZD OK OK NIE WYMAGANE OK OK OK OK OK OK OK NIE ZALECANE NIE ZALECANE ENDURANCE POWER OK AGRI POWER OK AGRI

9 EBOWANIU NA ENERGI? 2. ZIDENTYFIKUJ KLUCZOWE CZYNNIKI

10 TECHNOLOGIA POWSTAJE DZI KI... SEPARATOR PŁYT STOP P YTY GRUBOÂå PŁYTY ENDURANCE Glassmat/Sb Włókno szklane / Koperta polietylenowa Ołów/Antymon (Sb) Supergruba Glassmat/SHD Włókno szklane / Koperta polietylenowa Ołów/Antymon/Wapƒ Gruba POWER HDX Koperta polietylenowa Ołów/Antymon/Wapƒ Standardowa HD Koperta polietylenowa Ołów/Antymon/Wapƒ Standardowa AGRI POWER HDX Koperta polietylenowa Ołów/Antymon/Wapƒ Standardowa AGRI HD Koperta polietylenowa Ołów/Antymon/Wapƒ Standardowa ORIGINAL SPARE PARTS Zamienniki produkowane ÊciÊle wg specyfikacji i standardów technicznych producentów samochodów. SPARE PARTS OF MATCHING QUALITY Zamienniki produkowane przy u yciu komponentów tej samej jakoêci, co komponenty wykorzystywane do produkcji cz Êci, w które zaopatrujà si producenci samochodów.

11 NASZA TECHNOLOGIA DOSTARCZA ORAZ JAKOÂå ZABEZPIECZENIE OGNIW KORKI MOC (A) WYTRZYMAŁOÂå BEZPIECZE STWO Klej Porowaty filtr + membrana PTFE Medium 400 cykli Specjalny system antyiskrowy i antywyciekowy Klej/Wkładki Porowaty filtr + membrana PTFE Superior 216 cykli Specjalny system antyiskrowy i antywyciekowy Klej Membrana PTFE Superior 110 cykli Klej Standard Medium 90 cykli Specjalny system antywyciekowy Standardowy system odgazowania Zgodnie z EN50342 Klej Membrana PTFE Superior 110 cykli Klej Standard Medium 90 cykli Specjalny system antywyciekowy Standardowy system odgazowania NASI KLIENCI Z RYNKU PIERWOTNEGO (PIERWSZE WYPOSA ENIE) Nasze rozwiàzania technologiczne w zakresie akumulatorów sà wykorzystywane od lat przez producentów czołowych marek samochodów. Obecnie nasze akumulatory montowane sà na tzw. pierwsze wyposa enie: POJAZDÓW CI AROWYCH I AUTOBUSÓW IRISBUS IVECO MITSUBISHI NISSAN RENAULT-VOLVO SCANIA POJAZDÓW ROLNICZYCH CLAAS JOHN DEERE KOMATSU MASSEY FERGUSON NEW HOLLAND SAME POJAZDÓW BUDOWLANYCH BOBCAT CASE JCB

12 CENTRA ENDURANCE Odpowiedni do pojazdów: KorzyÊci: o standardowych pojemnoêciach silnika intensywnie u ytkujàcych windy do ci kiego załadunku (platformy, dêwigi), specjalne urzàdzenia elektroniczne, urzàdzenia kabinowe lub urzàdzenia umo liwiajàce niskà emisj spalin realizujàcych intensywne dostawy (stop & start), je d àcych na krótkich odcinkach, w ruchu miejskim o du ym nat eniu je d àcych po trudnych, nierównych drogach, drogach gruntowych, z du ymi przechyłami, eksploatowanych w działalnoêci rolniczej lub budowlanej, posiadajàcych bardzo długie podwozia gwarancja jakoêci produktu dostarczanego na tzw. pierwsze wyposa enie szczególnie rekomendowany do parku samochodów wyjàtkowo intensywnie u ytkowanych, wyprodukowanych po 2000 roku wydłu ona ywotnoêç produktu u ytkowanego w najbardziej wymagajàcych warunkach* odporny na wstrzàsy i cz ste rozładowania standardowy pràd rozruchu bezpieczny dzi ki specjalnemu systemowi antyiskrowemu i antywyciekowemu * 4-krotnie dłu szy czas roz adowania ładowania w porównaniu do standardowego akumulatora (zgodnie z EN50342) 10

13 PARAMETRY WYMIARY CHARAKTERYSTYKA KOD POJEMNOÂå Ah PRÑD ROZRUCHU WG (EN) BLOK D UGOÂå (mm) SZEROKOÂå (mm) WYSOKOÂå (mm) POLARYZACJA KO CÓWKI BIEGUNOWE MOCOWANIE CD B0 + D CD B0 + D CD B0 D OPIS GAM AKUMUL. 11

14 CENTRA Odpowiedni do pojazdów: KorzyÊci: o du ych silnikach, posiadajàcych elektryczny system hamulcowy, dodatkowe wyposa enie wymagajàce wi kszego poboru pràdu intensywnie u ytkujàcych windy do ci kiego załadunku (platformy, dêwigi), specjalne urzàdzenia elektroniczne, urzàdzenia kabinowe lub urzàdzenia umo liwiajàce niskà emisj spalin gwarancja jakoêci produktu dostarczanego na tzw. pierwsze wyposa enie szczególnie rekomendowany do parku samochodów wyjàtkowo intensywnie u ytkowanych, wyprodukowanych po 2000 roku długa ywotnoêç produktu u ytkowanego w standardowych warunkach* realizujàcych intensywne dostawy (stop & start), je d àcych na krótkich odcinkach, w ruchu miejskim o du ym nat eniu je d àcych po trudnych, nierównych drogach, drogach gruntowych, z du ymi przechyłami, eksploatowanych w działalnoêci rolniczej lub budowlanej, posiadajàcych bardzo długie podwozia + Cold Cranking odporny na wstrzàsy i cz ste rozładowania podwy szony pràd rozruchu w porównaniu do standardowych akumulatorów bezpieczny dzi ki specjalnemu systemowi antyiskrowemu i antywyciekowemu * 3-krotnie dłu szy czas rozładowania ładowania w porównaniu do standardowego akumulatora (zgodnie z EN50342) 12

15 PARAMETRY WYMIARY CHARAKTERYSTYKA KOD POJEMNOÂå Ah PRÑD ROZRUCHU WG (EN) BLOK D UGOÂå (mm) SZEROKOÂå (mm) WYSOKOÂå (mm) POLARYZACJA KO CÓWKI BIEGUNOWE MOCOWANIE CE B0 + D CE B0 + D CE B0 D OPIS GAM AKUMUL. 13

16 CENTRA POWER Odpowiedni do pojazdów: KorzyÊci: o du ych silnikach, posiadajàcych elektryczny system hamulcowy, dodatkowe wyposa enie wymagajàce wi kszego poboru pràdu gwarancja jakoêci produktu wytwarzanego z komponentów takich samych jak na tzw. pierwsze wyposa enie regularnie u ytkujàcych windy do Êredniego załadunku, standardowe urzàdzenia elektroniczne i kabinowe je d àcych na długich dystansach, transport mi dzynarodowy, pokonujàcych długie trasy autostradami, intensywnie u ytkowanych (24h/24h) je d àcych regularnie w zimnych (poni ej -10ºC) lub goràcych (ponad 30ºC) regionach, słu àcych do prowadzenia działalnoêci na terenie górzystym, z zasady charakteryzujàcym si du ymi wahaniami temperatury + Cold Cranking odpowiedni dla całego parku samochodów, u ytkowanych w standardowy sposób normalna ywotnoêç produktu u ytkowanego w standardowych warunkach podwy szony pràd rozruchu w porównaniu do standardowych akumulatorów bezpieczny i prosty w obsłudze dzi ki systemowi antyiskrowemu i antywyciekowemu 14

17 PARAMETRY WYMIARY CHARAKTERYSTYKA KOD POJEMNOÂå Ah PRÑD ROZRUCHU WG (EN) BLOK D UGOÂå (mm) SZEROKOÂå (mm) WYSOKOÂå (mm) POLARYZACJA KO CÓWKI BIEGUNOWE MOCOWANIE CF B1 + D CF B1 D CF B0 D CF B0 + + OPIS GAM AKUMUL. D CF B0 + D CF B0 + D

18 CENTRA Odpowiedni do pojazdów: KorzyÊci: o standardowej pojemnoêci silnika posiadajàcych podstawowe wyposa enie pojazdu gwarancja jakoêci produktu wytwarzanego z komponentów takich samych jak na tzw. pierwsze wyposa enie szczególnie rekomendowany do parku samochodów wyprodukowanych przed 2000 rokiem, u ytkowanych w standardowy sposób szeroka gama produktów standardowy pràd rozruchu 16

19 PARAMETRY WYMIARY CHARAKTERYSTYKA KOD POJEMNOÂå Ah PRÑD ROZRUCHU WG (EN) BLOK D UGOÂå (mm) SZEROKOÂå (mm) WYSOKOÂå (mm) POLARYZACJA KO CÓWKI BIEGUNOWE MOCOWANIE CG B1 + D CG B0 + D CG B0 D OPIS GAM AKUMUL. CG B0 D CG B0 + D

20 AGRI POWER AGRI Odpowiedni do pojazdów: o du ej pojemnoêci silnika Odpowiedni do pojazdów: o standardowej pojemnoêci silnika je d àcych po trudnych nierównych drogach, drogach gruntowych, z du ymi przechyłami, eksploatowanych w działalnoêci rolniczej lub budowlanej, posiadajàcych bardzo długie podwozia je d àcych po trudnych nierównych drogach, drogach gruntowych, z du ymi przechyłami, eksploatowanych w działalnoêci rolniczej lub budowlanej, posiadajàcych bardzo długie podwozia je d àcych regularnie w zimnych (poni ej -10ºC) lub goràcych (ponad 30ºC) regionach, słu àcych do prowadzenia działalnoêci na terenie górzystym, z zasady charakteryzujàcym si du ymi wahaniami temperatury KorzyÊci: KorzyÊci: gwarancja jakoêci produktu wytwarzanego z komponentów takich samych jak na tzw. pierwsze wyposa enie gwarancja jakoêci produktu wytwarzanego z komponentów takich samych jak na tzw. pierwsze wyposa enie 18

21 PARAMETRY WYMIARY CHARAKTERYSTYKA KOD POJEMNOÂå Ah PRÑD ROZRUCHU WG (EN) BLOK D UGOÂå (mm) SZEROKOÂå (mm) WYSOKOÂå (mm) POLARYZACJA KO CÓWKI BIEGUNOWE MOCOWANIE 335 CG B MT CF B1 MT

22 SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOD Glassmat/Sb Glassmat/SHD HDX PARAMETRY WYMIARY PRÑD CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA POJEMNOÂå ROZRUCHU D. Szer. Wys. Ah A (EN) (mm) (mm) (mm) POLARYZACJA MOCOWANIE BLOK ENDURANCE CD B0 D04 CD B0 D05 CD B0 D06 CE B0 D04 CE B0 D05 CE B0 D06 POWER CF B1 D02 CF B1 D02 CF B0 D03 CF B0 D04 CF B0 D05 CF B0 D06 CG B1 D02 CG B0 D04 CG B0 D05 CG B0 D05 CG B0 D06 Oferta uzupełniajàca dla starszych pojazdów z podstawowym zapotrzebowaniem na energi elektrycznà CH B0 D02 CH B0 D04 CH B0 D05 ECONOMY CH B0 D06 Oferta akumulatorów 6 V AGRI POWER CF B1 MT5 AGRI CG B1 MT5 20

23 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Typy rozkładu biegunów L L L Koƒcówki biegunowe 1 L 1:9 ø19,5 L 18 1:9 L ø17,9 18 L OPIS GAM AKUMUL. Mocowanie B0 B1 B3 100 max 10,5 100 max 100 max 10,5 10,5 MONTA AKUMULATORA Blok el x 2 W tym pojeêdzie sà fabrycznie montowane dwa ró ne rozmiary bloku. Przy bardzo du ym zapotrzebowaniu na energi. Technologia elowa zapewnia wydłu onà ywotnoêç produktu. Podwójny system monta u (12 V lub 24 V). Wymieniajàc akumulator, nigdy nie instaluj razem nowego i starego akumulatora. x 4 Poczwórny system monta u (12 V lub 24 V). Wymieniajàc akumulator, nigdy nie instaluj razem nowego i starego akumulatora. POJAZDY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA Bus Van Pojazd zakwalifikowany przez producenta jako autobus. Pojazd zakwalifikowany przez producenta jako van. 21

24 22

25 TABELE ZASTOSOWA TABELE ZASTOSOWA 23

26 AGROMOTOR BEDFORD PRODUCENT /MODEL ENDURANCE POWER i AGROMOTOR Magma Variant CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 Van ALBION CD CD 13CL, CD 21AXL 1970 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 CD 21, CD 65 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 CH CH 3 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 CH 7, CH13 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 CH17, CH51, CH53 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 CH67, CH71 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 INNE VT19 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 ASTRA INNE HD7, HD7-C AUTOSAN CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 H , H6 50, H6 56 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 H CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 H10 10, H , H , H CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 A1010M CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 AUWÄRTER , Eurostar CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 Bus , CD2303 CE2253 CF2353 CG2103 NEOPLAN Wszystkie modele CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 Bus/x 2 AVIA A 21, A 31, A 60, A 75, A 80, A 21 T, A 31 T CB950 Van D 60, D 75, D 90, D CB950 x 2 AWD TL 7-14, 8-14, x 2 Truck 10-14, 12-16, x 2 Truck 17-18, x 2 Truck 18-16, x 2 Tractor Unit 20-16, x 2 Tractor Unit 21-16, x 2 Tractor Unit x 4 Truck x 2 Tractor Unit INNE M1120, MT12-16, MTL33-27 CF1420 BARKAS Wszystkie modele Diesel CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 BEDFORD BRAVA CB705 x Diesel 1990 CB1005 x 2 TM 4, 4 x CF1152/CF1202 x 2 500, 500 HD CF1152/CF1202 x 2 CF1420 CF1420 CF1420 CF1420 CF1420 CF1420 CF1420 CF

27 BEDFORD COMMER PRODUCENT /MODEL ENDURANCE POWER i BEDFORD TM 1500, 1700, 1900, CF1152/CF1202 x (EMV8) CF (KMX, KNX, KWX, KXX), CF x, 38x CF1152/CF1202 x , 3250, 3650, 3800 CF1420 x , 4400 CF1420 x 2 6V71, 6V81, 8V CF1420 x 2 Y YNT, YNT Coach 1980 CF1152/CF1202 Bus/x 4 YNV, YNV Venture Coach 1983 CF1152/CF1202 Bus/x 2 INNE D 7.5 T CB950 x 2 KB, KBD 1981 CB705 x 2 M Diesel CF1420 x 2 MIDI VAN D CB705 x 2 BOVA FUTURA FHD 10, FHD 12, FHD 13, FLD 12, FLD CD2303 CE2253 CF2353 Bus/Gel/x 2 FHD 14 Magnum, FLD 15 Magnum 2001 CD2303 CE2253 CF2353 Bus/Gel/x 2 LEXIO LD 123, LD CD2303 CE2253 CF2353 Bus/Gel/x 2 MAGIQ HD 120, HD 122, HD 131 Magnum, HD 139 Magnum 1999 CD2303 CE2253 CF2353 CG2103 Bus/Gel/x 2 SYNERGY DD 130, DD CD2303 CE2253 CF2353 Bus/Gel/x 2 INNE FHD 10290, FHD 10340, FHD CD2303 CE2253 CF2353 CG2103 Bus/Gel/x 2 FHD 12340, FHD 12360, FHD CD2303 CE2253 CF2353 CG2103 Bus/Gel/x 2 FHM 12290, FHM CD2303 CE2253 CF2353 CG2103 Bus/Gel/x 2 FLD 12300, FLD CD2303 CE2253 CF2353 CG2103 Bus/Gel/x 2 FVD CD2303 CE2253 CF2353 CG2103 Bus/Gel/x 2 BREMACH Brick 35, TD (4 x 4) CB1004 Van Extreme 35, TD (4 x 4) CB1004 Van GR 35, GR 45 CB950 Van JOB 35, JOB TD CB1004 Van Motocarri Wszystkie modele CB1004 Van NB 35, NB 45 CB950 Van BUESSING (12 V), CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 Bus (24 V) CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 Bus/x 2 AK CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 Bus/x 2 BS Bus, Camion CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 Bus/x 2 Commodore, Konsul, Präfekt CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 Bus Supercargo L CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 Bus/x 2 COMAI RIBOT cc CB1004 Van cc CB1004 Van COMMER/DODGE/KARRIER 50 SERIES S25, S35, S46C, S56C 1980 CF1420 x 2 S57C, S66, S75, S75C 1980 CF1420 x SERIES Wszystkie modele CF1420 TABELE ZASTOSOWA 25

28 COMMER DAF PRODUCENT /MODEL ENDURANCE POWER i COMMER/DODGE/KARRIER 300 SERIES C2464,C38T, C CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 K3820,R3820P 1980 CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 G 260 CF1420 x 2 Commando (12 V) 1980 CF1420 Commando (24 V) 1980 CF1420 x 2 LD LDA, LDU7 LDV3 S CF1420 CF1152/CF , 46, 56, 66, 75 (4CYL, 6CYL) 1980 CB705 x 2 DAEWOO D75 Avia 3.9I CB950 x 2 DAF 45 FA CF1152/CF1202 x 2 55 FA, FAG CF1420 x 2 65 FA, FAV CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 65 CF FA, FAV CD1353-CD1803 CE1403-CE1853 CF1453-CF1853 CG1403-CG1703 Blok/x 2 75 FA, FAG, FAN, FAT, FAV, FT CD1353-CD1803 CE1403-CE1853 CF1453-CF1853 CG1403-CG1703 Blok/x 2 75 CF FA, FAG, FAR, FAT, FT CD1353-CD1803 CE1403-CE1853 CF1453-CF1853 CG1403-CG1703 Blok/x 2 85 FA, FAD, FAG, FAR, FAS, FAT, FT, FTG, FTT CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 x 2 85 CF FA, FAC, FAD, FAG, FAN, FAR, FAS, FAT, FT, FTG, FTT CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 x 2 95 FA, FAD, FAG, FAK, FAR, FAS, FAT, FT, FTG, FTR, FTS, FTT CD1803-CD2303 CE1853-CE2253 CF1853-CF2353 CG1803 Blok/x 2 95 XF FA, FAC, FAD, FAR, FAS, FAT, FT, FTG, FTR, FTS, FTT CD1803-CD2303 CE1853-CE2253 CF1853-CF2353 CG1803-CG2103 Blok/x 2 CF 75 FA, FAG, FAN, FAR, FAS, FAT, FT 2001 CD1803 CE1853 CF1853 x 2 CF 85 FA 2006 CD1803 CE1853 CF1853 x 2 FAC, FAX 2006 CD1803 CE1853 CF1853 x 2 FAD 2005 CD1803 CE1853 CF1853 x 2 FAG, FAN 2001 CD1803 CE1853 CF1853 x 2 FAR, FAS 2005 CD1803 CE1853 CF1853 x 2 FAT 2001 CD1803 CE1853 CF1853 x 2 FT 2005 CD1803 CE1853 CF1853 x 2 FTG 2001 CD1803 CE1853 CF1853 x 2 FTR, FTS, FTP 2005 CD1803 CE1853 CF1853 x 2 FTT 2001 CD1803 CE1853 CF1853 x 2 F 500 FA CF1152/CF1202 x 2 F 600 FA CF1152/CF1202 x 2 F 700 FA CF1152/CF1202 x 2 F 800 FA CF1152/CF1202 x 2 26

29 DAF PRODUCENT /MODEL ENDURANCE POWER i DAF F 900 FA CF1152/CF1202 x 2 F 1000 FA CF1152/CF1202 x 2 F 1100 FA CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 F 1200 FA CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 F 1300 FA CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 F 1400 FA CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 F 1500 FA, FT CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 F 1600 FA, FGG, FT CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 F 1700 FA, FAG, FAV CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 F 1900 FA, FAV, FD, FT CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 x 2 F 2000 FA, FAS, FAT, FM, FT CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 x 2 F 2100 FA, FAG, FAS, FT CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 x 2 F 2200 FA, FAD, FAS, FAT, FAZ, FT CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 x 2 F 2300 FA, FAB, FAG; FAS, FAT, FAV, FMB, FMT, FT CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 x 2 F 2500 FA, FAD, FAG, FAS, FAT, FMD, FMT, FT CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 x 2 F 2700 FA, FAB, FAG, FAR, FAT, FMT, FT CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 x 2 F 2800 FA, FAB, FAC, FAD, FAG, FAR, FAS, FAT, FMD, FT, FTS, FTT CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 x 2 F 2900 FA, FAD, FAG, FAR, FAS, FMD, FT CD1803-CD2303 CE1853-CE2253 CF1853-CF2353 CG1803-CG2103 Blok/x 2 F 3200 FA, FAB, FAD, FAR, FAS, FAT, FMD, FT CD1803-CD2303 CE1853-CE2253 CF1853-CF2353 CG1803-CG2103 Blok/x 2 F 3300 FA, FAB, FAC, FAD, FAG, FAR, FAS, FAT, FT, FTG, FTS, FTT CD1803-CD2303 CE1853-CE2253 CF1853-CF2353 CG1803 Blok/x 2 F 3600 FA, FAC, FAG, FAR, FAS, FT, FTG, FTT CD1803-CD2303 CE1853-CE2253 CF1853-CF2353 CG1803 Blok/x 2 LF 45 FA 2001 CF1152/CF1202 x 2 LF 55 FA 2006 CF1420 x 2 FAN 2006 CF1420 x 2 FT 2001 CF1420 x 2 N 2800 NAT CD2303 CE2253 CF2353 CG2103 x 2 N 3300 NAT CD2303 CE2253 CF2353 CG2103 x 2 XF 95 FA CD1803-CD2303 CE1853-CE2253 CF1853-CF2353 Blok/x 2 FA, FT, FTG CD1803-CD2303 CE1853-CE2253 CF1853-CF2353 Blok/x 2 FT CD1803-CD2303 CE1853-CE2253 CF1853-CF2353 Blok/x 2 TABELE ZASTOSOWA 27

30 DAF ERF PRODUCENT /MODEL ENDURANCE POWER i DAF XF 95 FTG CD1803-CD2303 CE1853-CE2253 CF1853-CF2353 Blok/x 2 XF 105 FA 2005 CD1803-CD2303 CE1853-CE2253 CF1853-CF2353 Blok/x 2 FAS, FAR, FAN 2005 CD1803-CD2303 CE1853-CE2253 CF1853-CF2353 Blok/x 2 FT 2005 CD1803-CD2303 CE1853-CE2253 CF1853-CF2353 Blok/x 2 DAIHATSU Delta Bus CB740 Bus DENNIS ELITE 1721 MD, 1721 MS, 1725 MD, 1725 MS 4 x CF1152/CF1202 Bus 2221 MD, 2221 MS, 2225 MD, 2225 MS 6 x CF1152/CF1202 Bus 2421 MD, 2421 MS, 2425 MD, 2425 MS 6 x CF1152/CF1202 Bus 2521 MD, 2525 MD, 2525 MS 6 x CF1152/CF1202 Bus 2621 MD, 2621 MS, 2625 MD, 2625 MS 6 x 2, 6 x CF1152/CF1202 Bus TI Municipal Vehicle CF1420 Bus/x 2 INNE CF1420 Bus/x 2 Dart, Dart Midi, Delta Range CF1152/CF1202 Bus/x 2 Dominant CF1420 Bus/x 2 Javelin CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 Bus/x 2 Maxim CF1420 Bus/x 2 Mercury, Pax V CF1420 Bus Pax, Paxit CF1420 Bus/x 2 DISALCAR IN CR 4 x 4 CB1004 Van EBRO 100/8D CB950 Van L 35, L80.14 CB950 Van P170, P 190 CB950 Van ENASA 1061, 1066 CD2303 CE2253 CF2353 CG2103 EOS COACH Wszystkie modele CD2303 CE2253 CF2353 CG2103 Bus/Gel/x 2 ERF E SERIE E 6.18, E CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 E 8.21, E 8.24, E8.26, E CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 E 10.25, E 10.27, E 10.29, E CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 E 12.23, E 12.27, E 12.29, E 12.30, E 12.32, E 12.37, E CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 E 14.32, E 14.35, E 14.36, E 14.40, E 14.41, E CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 EC SERIE EC 6.21, EC 8.24, EC 8.25, EC 8.27, EC 8.28, EC CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 EC 10.30, EC 10.32, EC CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 EC 11.30, EC 11.34, EC11.38, EC CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 EC 12.33, EC 12.34, EC 12.37, EC 12.38, EC 12.40, EC CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 EC 14.34, EC 14.38, EC 14.41, EC CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 ECL CD1803 CE1853 CF1853 ECM CD1803 CE1853 CF1853 x , CD1803 CE1853 CF1853 x 2 ECS 8.25, CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 28

31 ERF FORD PRODUCENT /MODEL ENDURANCE POWER i ERF ECT 10.35, CD1803 CE1853 CF1853 x , CD1803 CE1853 CF1853 x CD1803 CE1853 CF1853 x CD1803 CE1853 CF1853 x CD1803 CE1853 CF1853 x CD1803 CE1853 CF1853 ECX 11.30, 11.34, 11.38, 11.41, CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x , 14.47, CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 ES 6.18, x CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x , x CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x , 8.28, x 4 Rigid 1998 CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 INNE M CB705 x 2 FAR CM 54, 55, 56 V FAUN AK 414 HW CD2303 CE2253 CF2353 CG2103 L 1212/45 ZA 6 x 6, L 1212/45 ZA 6 x 7 CD2303 CE2253 CF2353 CG2103 FBW Wszystkie modele CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 FIAT F 55 F CB1004 Van/x 2 60 F 10, 65 F 10, 75 F 10, 79 F CB1004 Van/x 2 INNE 70.10, CB740 Van CB705 Van 242 CB950 Van FODEN INNE A2 4R, A3 6R, A3 8R Rigid 1998 CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 A2 4T, A3 4T, A3 6T Tipper 1998 CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 A3 6M 1998 CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 Tiltcab Rolls Royce motor CF1420 x 2 FORD 1215, 1217, , 1317, , 1515, 1518, , 1618, 1620, , INNE CF1152/CF1202- CF1420 CF1152/CF1202- CF1420 CF1152/CF1202- CF1420 CF1152/CF1202- CF1420 CF1152/CF1202- CF1420 CF1152/CF1202- CF1420 CF1152/CF1202- CF1420 CF1152/CF1202- CF D CB , 4028 CF1420 A 508, A 509 Petrol CF1420 H CF1420 x 4 CB950 Blok/x 2 Blok/x 2 Blok/x 2 Blok Blok/x 2 Blok/x 2 Blok/x 2 Blok/x 2 TABELE ZASTOSOWA 29

32 FRANCHIN INBUS PRODUCENT /MODEL ENDURANCE POWER i FRANCHIN Porter 70 Turbo CB950 x 2 FREISA Multicar 25 FTF Wszystkie modele CD2303 CE2253 CF2353 CG2103 GAZ Wszystkie modele CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 GINAF X X 2219 L, X 2223 CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 x 2 X3232 S, X3335 S CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 x 2 X 4241 S, X 4446 TS CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 x 2 X5250, X5350 TS, X5450, X5450 S CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 x 2 INNE C 2120N, C 2121N CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 x 2 F 160, F 535 CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 G 3229, G 5450 CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 KFS 10, KFS 12, KFS 13, KFS 14, KFS 16 CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 GMC 7000 CD2303 CE2253 CF2353 CG2103 Van HANOMAG HENSCHEL F F 20, F 25, F 30, F 35, F 36 Diesel CB740 Van F 45, F 88 CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 F130, F141 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 F151, F161, F163, F191, F193 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 F201, F203, F221, F223, F261, F263 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 F320, F321 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 F420, F421, F500 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 INNE Garant, Kurier, Markant CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 x 2 H 151, H 191 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 HS 12, HS 14, HS 15, HS 16, HS 19, HS 22 (192, 210 HP) CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 Lapk, Lapk 2632, S 1632 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 S 14, S 15, S16, S 19 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 HANOMAG RHEINSTAHL A 28 CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 HINO FB 143 SA, 1WG CF1152/CF1202 CG1102 x 2 INNE FH 222, FH CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 FS, FY CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 GD CB705 x 2 HE CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 KB, KY CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 x 2 RJ172, RJ172 Bus, RR172 CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 ZM CD2303 CE2253 CF2353 CG2103 x 2 IFA Multicar M24, M25 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 Van W50 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 IKARUS 280, , CD2303-G210 CE2253 CF2353 CG2103 Bus/Gel/x CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 Bus/x CD2303-G210 CE2253 CF2353 CG2103 Bus/Gel/x 2 INBUS Wszystkie modele CD2303-G210 CE2253 CF2353 CG2103 Bus/Gel/x 2 CB740 30

33 IRISBUS IVECO PRODUCENT /MODEL ENDURANCE POWER i IRISBUS ACCESS BUS 127 GX 127 L 2006 CD2303 CE2253 CF2353 Bus/Gel/x 2 ARWAY 12M, 12.8M 2006 CD2303 CE2253 CF2353 Bus/Gel/x 2 AXER 12m, 12.8m CD2303 CE2253 CF2353 Bus/Gel/x 2 Inne modele 2002 CD1803 CE1853 CF1853 Bus/x 2 CITELIS 12 LINE 2005 CD2303 CE2253 CF2353 Bus/Gel/x 2 18 CNG 2005 CD2303 CE2253 CF2353 Bus/Gel/x 2 CROSSWAY 10.6m, 12m, 12.8m 2006 CD2303 CE2253 CF2353 Bus/Gel/x 2 DAILY TOURYS CF1152/CF1202 Bus/x 2 DOMINO CD2303 CE2253 CF2353 Bus/Gel/x 2 HD, HDH 2006 CD2303 CE2253 CF2353 Bus/Gel/x 2 EVADYS H 12m, H 12.8m, HD 12m 2003 CD2303 CE2253 CF2353 Bus/Gel/x 2 ILIADE Wszystkie modele 2007 CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 Bus/x 2 RECREO 12m, 12.8m CD1803-CD2303 CE1853-CE2253 CF1853-CF2353 Blok/Bus/x 2 INNE Ares, Tracer 1999 CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 Bus/x 2 FR CD2303 CE2253 CF2353 Bus/Gel/x 2 ISUZU N SERIES NKR 69S, NPR 69M, NPR 69L CB705 Van/x 2 NKR 85EA, NPR 85G, NPR 85L, NPR 85P 2006 CB705 Van/x 2 NKR 77, NPR 77 CB705 Van NQR CB705 Van/x 2 NQR 75L, NQR 75P, NQR 75T 2006 CB705 Van/x 2 NRP CB705 Van IVECO DAILY I Wszystkie modele 1978 CB950 Van DAILY II Wszystkie modele 1990 CB950 Van DAILY III Wszystkie modele 2000 CB950 Van DAILY IV 9 62 kw/85 ch ( ) 2006 CB950 Van 9 Turbo 66 kw/90 ch ( ) 2006 CB950 Van 10 Turbo HPi 2.3L 70 kw/96 ch (F1A) 2006 CF1152/CF1202 CG1102 Van 11 Turbo 77 kw/105 ch ( C) 2006 CB950 Van 12 Turbo HPi 2.3L 85 kw/116 ch (F1A) 2006 CF1152/CF1202 CG1102 Van 13 Turbo 92 kw/125 ch ( ) 2006 CB950 Van 14 Turbo HPi 3.0L 100 kw/136 ch (F1CE0481B) 2006 CF1152/CF1202 CG1102 Van 14 Turbo HPT 2.3L 100 kw/136 ch (F1A) 2006 CF1152/CF1202 CG1102 Van 15 Turbo 107 kw/146 ch ( N) 2006 CB950 Van 17 Turbo HPT 3.0L 122 kw/166 ch (F1CE0481B) 2006 CF1152/CF1202 CG1102 Van 29 9, 35 9, CB950 Van 29 9, 35 9, 40 9 Turbo 2006 CB950 Van 29 11, 35 11, 40 11, 45 11, 49 11, Turbo 2006 CB950 Van 29 12, Turbo HPi 2.3L (F1A) 2006 CF1152/CF1202 CG1102 Van 29 13, 35 13, 40 13, 45 13, 49 13, 50 13, Turbo 2006 CB950 Van TABELE ZASTOSOWA 31

KATALOG AKUMULATORÓW DO POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH 2013

KATALOG AKUMULATORÓW DO POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH 2013 KATALOG AKUMULATORÓW DO POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH 2013 SPIS TREŚCI Oferta akumulatorów OFERTA Opis gam akumulatorów 8 Expert HVR 8 Professional Power 10 Professional 12 Economy 6V 14 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Katalog akumulatorów do samochodów ci arowych, autokarów I PoJaZdów rolniczych 2009

Katalog akumulatorów do samochodów ci arowych, autokarów I PoJaZdów rolniczych 2009 Katalog akumulatorów do samochodów CI AROWYCH, AUTOKARÓW I POJAZDÓW ROLNICZYCH 2009 Spis treâci Pojazdy ci AROWE I AUTOKARY Specyfikacja techniczna 4 Tabele zastosowaƒ 6 Pojazdy ROLNICZE Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

KATALOG AKUMULATORÓW DO POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH 2014-2015

KATALOG AKUMULATORÓW DO POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH 2014-2015 KATALOG AKUMULATORÓW DO POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH 2014-2015 2 SPIS TREŚCI Oferta akumulatorów OFERTA Opis gam akumulatorów 8 Expert HVR 8 Professional Power 10 Professional 12 Specyfikacja techniczna 14 OPIS

Bardziej szczegółowo

Opis gam akumulatorów 10. Expert HVR 10 Professional Power 12 Professional 14 Economy 6 V 16 Specyfikacja techniczna 18. Tabele zastosowań 21

Opis gam akumulatorów 10. Expert HVR 10 Professional Power 12 Professional 14 Economy 6 V 16 Specyfikacja techniczna 18. Tabele zastosowań 21 Katalog akumulatorów do pojazdów ciężarowych 2015 Mocne jak skała! Kompletna gama akumulatorów do pojazdów ciężarowych: Expert HVR Professional Power Professional Made in Europe by Exide Technologies Original

Bardziej szczegółowo

Opis gam akumulatorów 10. Expert HVR 10 Professional Power 12 Professional 14 Specyfikacja techniczna 16. Tabele zastosowań 19

Opis gam akumulatorów 10. Expert HVR 10 Professional Power 12 Professional 14 Specyfikacja techniczna 16. Tabele zastosowań 19 Katalog akumulatorów do pojazdów ciężarowych 2015 Mocne jak skała! Kompletna gama akumulatorów do pojazdów ciężarowych: Expert HVR Professional Power Professional Made in Europe by Exide Technologies Original

Bardziej szczegółowo

Płytki montażowe Płytki montażowe płytka montażowa DAF LF do 2006.04. 17602.6273 375 x 183 mm 1404872 płytka montażowa DAF CF, XF 95 2000.03. - 2006.04. 17302.6700 368 x 189 mm 1425109, 1610190 płytka

Bardziej szczegółowo

Zwierciad³a Zwierciad³a zwierciad³o K-1 205 400 10001 K-1 400 x 205 Renault Major (NIE REG) zwierciad³o K-4 164 343 10002 K-4 343 x 164 Mercedes 1013 2632 (01/79) zwierciad³o K-12 190 375 10003 K-12 375

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI I PRZEŁĄCZNIKI DO POJAZDÓW UŻYTKOWYCH

CZUJNIKI I PRZEŁĄCZNIKI DO POJAZDÓW UŻYTKOWYCH CZUJNIKI I PRZEŁĄCZNIKI DO POJAZDÓW UŻYTKOWYCH www.hella.com/truck Rozszerzenie asortymentu produktów Czujniki i przełączniki Specyfika asortymentu HELLA Dodaliśmy 6 nowych produktów (11 czujników i 15

Bardziej szczegółowo

Lusterka zamienniki Lusterka - zamienniki DAF LF 2000.03-2006.05 61101 61102 10013 10013G materia³: PP mocowanie: 22 380 x 185 mm 370 x 176 mm 1405295 1404871 1404872 zwierciad³o: K26 DAF LF 2000.03-2006.05

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROMOCYJNA FILTRÓW

OFERTA PROMOCYJNA FILTRÓW OFERTA PROMOCYJNA FILTRÓW Promocja trwa do dnia 31 marca 2011 Lp. Typ Kod Cena Zastosowanie Zamiennik 1 Filtr powietrza AF1657 14,69 zł WISCONSIN, BENFORD 2 Filtr powietrza AF1753 159,90 zł BUCYRUS 3 Filtr

Bardziej szczegółowo

AKUMULATORY DO POJAZDÓW OSOBOWYCH

AKUMULATORY DO POJAZDÓW OSOBOWYCH AKUMULATORY DO POJAZDÓW OSOBOWYCH EXIDE MICRO-HYBRID - AGM Gama 3 produktów (70-80-90Ah, rozmiar: od 278x175x190mm do 353x175x190mm). Wyprodukowane w wyjątkowej technologii AGM. 3-krotnie większa większa

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI DO POJAZDÓW UŻYTKOWYCH KATALOG

SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI DO POJAZDÓW UŻYTKOWYCH KATALOG SPRĘŻRKI KLIMTYZCJI DO POJZDÓW UŻYTKOWYCH KTLOG SPIS TREŚCI DF Trucks N10-0585M... N10-0500M... N10-0338M... N10-0901M... IVECO N10-0510M... 5 N10-0509M... 6 N10-0505M... 7 N10-0197M... 8 MN N10-0196M...

Bardziej szczegółowo

AUTOSAN DAB DAF IFA IVECO JELCZ. 60.01 tłumik Autosan FH7. 60.02 tłumik Autosan H9-21. 76.00 rura kolektorowa DAB 7-1200B

AUTOSAN DAB DAF IFA IVECO JELCZ. 60.01 tłumik Autosan FH7. 60.02 tłumik Autosan H9-21. 76.00 rura kolektorowa DAB 7-1200B AUOSAN 60.00 tłumik Autosan FH9 60.01 tłumik Autosan FH7 60.02 tłumik Autosan H9-21 500 DAB 76.00 rura kolektorowa DAB 7-1B 76.01 rura łącząca DAB 7-1B 76.02 rura łącząca DAB 7-1B DAF 61.00 tłumik 21335

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA! Klocki i okładziny hamulcowe marki. Klocki i okładziny zostały wyprodukowane dla marki ětrailerlineî w Unii Europejskiej

PROMOCJA! Klocki i okładziny hamulcowe marki. Klocki i okładziny zostały wyprodukowane dla marki ětrailerlineî w Unii Europejskiej PROMOCJA! Klocki i okładziny hamulcowe marki Klocki i okładziny zostały wyprodukowane dla marki ětrailerlineî w Unii Europejskiej Marpeto Polska Sp. z o.o. WARSZAWA PODLASIE ul. Warszawska 205/209 Ul..

Bardziej szczegółowo

03.35 tł. końcowy BMW 520i/523i/525i/528i/530i. 03.34 tł. końcowy BMW 520i/523i

03.35 tł. końcowy BMW 520i/523i/525i/528i/530i. 03.34 tł. końcowy BMW 520i/523i 01.97 r. kolektorowa Audi A2 1.4 16V 160 01.98 tł. środkowy Audi A2 1.4 16V 60 01.99 tł. końcowy Audi A2 1.4 16V 02.13 tł. środkowy Dacia Logan MCV 1.4i MPi/1.6i MPi 160 03.32 tł. końcowy BMW 520i/523i/525i/528i/530i

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z wyrazami szacunku. Zespół Vanstar

Szanowni Państwo, Z wyrazami szacunku. Zespół Vanstar Szanowni Państwo, po długim okresie oczekiwania przedstawiamy dwudziesty pierwszy numer naszego biuletynu elektronicznego. Jest to pierwsze wydanie w 2012 roku z nową, bardziej przyjazną dla czytelnika,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej : Sprzęgło wentylatora chłodnicy NRF (dalej Regulamin )

Regulamin Sprzedaży Premiowej : Sprzęgło wentylatora chłodnicy NRF (dalej Regulamin ) 1. WYJAŚNIENIE TERMINÓW: Regulamin Sprzedaży Premiowej : Sprzęgło wentylatora chłodnicy NRF 08.2016 (dalej Regulamin ) a. Sprzedaż premiowa akcja przeprowadzana przez Inter Cars Marketing Services Sp.

Bardziej szczegółowo

BĘBNY HAMULCOWE - STANY MAGAZYNOWE

BĘBNY HAMULCOWE - STANY MAGAZYNOWE BĘBNY HAMULCOWE - STANY MAGAZYNOWE Lp. Symbol Nazwa Stan (szt.) Cena detaliczna netto 1. 001-AH-00 Bęben hamulcowy BPW 03.106.67.12.0 15 455,00 2. 009-BA-00 Bęben hamulcowy BPW 03.106.67.54.0 1 467,00

Bardziej szczegółowo

Symbol Nazwa Symbol u dostawcy DAF 55530 DAF 65/75/85 ATI WNĘKA STOPNIA LEWA 1297699 55531 DAF 65/75/85 ATI WNĘKA STOPNIA PRAWA 84097 55568 DAF 95

Symbol Nazwa Symbol u dostawcy DAF 55530 DAF 65/75/85 ATI WNĘKA STOPNIA LEWA 1297699 55531 DAF 65/75/85 ATI WNĘKA STOPNIA PRAWA 84097 55568 DAF 95 Symbol Nazwa Symbol u dostawcy DAF 55530 DAF 65/75/85 ATI WNĘKA STOPNIA LEWA 1297699 55531 DAF 65/75/85 ATI WNĘKA STOPNIA PRAWA 84097 55568 DAF 95 ATI OKULAR REF. L.(RAMKA) 96757 55567 DAF 95 ATI OKULAR

Bardziej szczegółowo

www.hermon.com.pl / Hermon Czech & Muzia Spółka Jawna WSCHODNIE MODELE POJAZDÓW NAZWA ARTYKUŁU

www.hermon.com.pl / Hermon Czech & Muzia Spółka Jawna WSCHODNIE MODELE POJAZDÓW NAZWA ARTYKUŁU a cenowa WSCHODNIE MODELE POJAZDÓW NR KAT / NR HANDL. NAZWA ARTYKUŁU FOTO H1Z1_F42 H1Z1/F42 kod kreskowy: 540000000832 HSL150_F2 HSL150/F2 kod kreskowy: 540000000831 HSL150S525-1441 HSL150S5251441 kod

Bardziej szczegółowo

Klocki hamulcowe TRP. Wysoka skuteczność hamowania. Trwałość i niezawodność. Homologacja ECE R90

Klocki hamulcowe TRP. Wysoka skuteczność hamowania. Trwałość i niezawodność. Homologacja ECE R90 Klocki hamulcowe TRP Maksymalna wydajność w konkurencyjnej cenie Tarcze hamulcowe TRP Maksymalna wydajność ciężarówek i naczep/przyczep TRP przedstawia kompletną ofertę tarcz hamulcowych dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA I NIEZAWODNE DZIAŁANIE GWARANTUJĄ MAKSYMALNĄ OSZCZĘDNOŚĆ. Pewny start to akumulator

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA I NIEZAWODNE DZIAŁANIE GWARANTUJĄ MAKSYMALNĄ OSZCZĘDNOŚĆ. Pewny start to akumulator ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA I NIEZAWODNE DZIAŁANIE GWARANTUJĄ MAKSYMALNĄ OSZCZĘDNOŚĆ Pewny start to akumulator KATALOG PRZYPORZĄDKOWANIA AKUMULATORÓW DO POJAZDÓW UŻYTKOWYCH, 2013/2014 TERAZ JESZCZE ŁATWIEJ

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie / Zastosowanie AKUMULATOR VARTA N9 225Ah 1150A L+

Przeznaczenie / Zastosowanie AKUMULATOR VARTA N9 225Ah 1150A L+ Przeznaczenie / Zastosowanie AKUMULATOR VARTA N9 225Ah 1150A L+ DAF N 2800 - NAT 2826 DKS (1981.01-1991.09); 11600.00 ccm - 310.00 KM/228.00 kw; Silnik: DKS 1160 IVECO EuroCargo - 60 E 12 (1991.01-1996.12);

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju ul. Łąkowa 13, Biłgoraj REGON: NIP:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju ul. Łąkowa 13, Biłgoraj REGON: NIP: Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Znak sprawy ZP/DRM/5/2013 Wykaz pojazdów Pełna nazwa: Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Oszczędź czas i pieniądze dzięki nowym technologiom

Oszczędź czas i pieniądze dzięki nowym technologiom Akumulatory do pojazdów ciężarowych Mocne jak skała! Kompletna gama akumulatorów do pojazdów ciężarowych: Expert HVR Professional Power Professional Made in Europe by Exide Technologies Original Equipment

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Nr nadwozia Poj. Ładowność. 1. MERCEDES 1823 898 LFO 2134 1999 specjalny WDB9505031K411161 6.37 4,5 t nie dotyczy

Rodzaj Nr nadwozia Poj. Ładowność. 1. MERCEDES 1823 898 LFO 2134 1999 specjalny WDB9505031K411161 6.37 4,5 t nie dotyczy Wykaz pojazdów Lp. Marka i model Nr inwent. Nr rej. Rok prod. Rodzaj Nr nadwozia Poj. Ładowność wartość do ubezpieczenia * 1. MERCEDES 1823 898 LFO 2134 1999 specjalny WDB9505031K411161 6.37 4,5 t nie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 AKCESORIA WIDOCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 1 AKCESORIA WIDOCZNOŚĆ ROZDZIAŁ 1 WIDOCZNOŚĆ STANDARD pomocnicze CART003849 H3, 24V, 70W, PK22S, 1szt. CART000657 H4, 24V, 75/70W, P43T, 1szt. CART004846 H7, 24V, 70W, PX26d, 1szt CART000664 P21W 24V, 21W BA15s (cokołowa) kpl.10szt.

Bardziej szczegółowo

Poduszki powietrzne Air springs

Poduszki powietrzne Air springs Poduszki powietrzne Air springs Przede wszystkim jakość Quality is our priority Dostępne wyłącznie w Suder & Suder, Suder plus oraz u Partnerów. Available in Suder & Suder and Suder plus branches, as well

Bardziej szczegółowo

Pióra wycieraczek TRP

Pióra wycieraczek TRP Części TRP do układów klimatyzacji Pióra wycieraczek TRP Optymalna widoczność i jakość Pióra wycieraczek TRP zapewniają optymalną widoczność i wysoką jakość w przystępnej cenie. Pełny asortyment dla ciężarówek

Bardziej szczegółowo

news compact Die Lizenz für Spitzenprodukte: Qualität für den freien Ersatzteilmarkt von febi bilstein

news compact Die Lizenz für Spitzenprodukte: Qualität für den freien Ersatzteilmarkt von febi bilstein compact news Die Lizenz für Spitzenprodukte: Qualität für den freien Ersatzteilmarkt von febi bilstein Mit den febi compact news möchten wir Sie regelmäßig über sofort lieferbare Neuheiten und Änderungen

Bardziej szczegółowo

PODUSZKI POWIETRZNE / AIR SPRINGS

PODUSZKI POWIETRZNE / AIR SPRINGS PODUSZKI POWIETRZNE / AIR SPRINGS Przede wszystkim jakość / Quality is our priority 393 PODUSZKI POWIETRZNE / AIR SPRINGS Spis treści / TOC 214 115 75 275 Poduszki zawieszenia Suspension Air Springs 3-36

Bardziej szczegółowo

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N DF6, GK1 0 12 A Napi cie znamionowe 480 V 480 V 690 V 690 V 690 V 690 V Maksymalny pràd ciàgły ze zworà 20 20 32 32 0 12 z bezpiecznikiem am 10 10 2 2 0 12 z bezpiecznikiem gg 20 20 30 30 40 100 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

PODUSZKI POWIETRZNE / AIR SPRINGS

PODUSZKI POWIETRZNE / AIR SPRINGS PODUSZKI POWIETRZNE / AIR SPRINGS Przede wszystkim jakość / Quality is our priority 393 PODUSZKI POWIETRZNE / AIR SPRINGS Spis treści / TOC 214 115 75 275 Poduszki zawieszenia Suspension Air Springs 3-35

Bardziej szczegółowo

Układy wtryskowe Bosch w samochodach ciężarowych. Od pompy rzędowej do układu Common Rail

Układy wtryskowe Bosch w samochodach ciężarowych. Od pompy rzędowej do układu Common Rail Układy wtryskowe Bosch w samochodach ciężarowych Od pompy rzędowej do układu Common Rail Bosch Automotive 3 Spis treści Od pompy rzędowej do układu Common Rail 3 Od pompy rzędowej do układu Common Rail

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA

FORMULARZ CENOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia pojazdów mechanicznych (OC, AC, NNW, Assistance bezskładkowe oraz Assistance rozszerzone) Załącznik Nr 9a - Formularz cenowy, dotyczący części

Bardziej szczegółowo

Kontrolki i inne informacje

Kontrolki i inne informacje 1 Alfa Romeo 159 (2006-) s D12356rwkvh* 2 Alfa Romeo MiTo (2008-) s D12356rwkvh 3 Audi A1 (2010-) s krhgvepbj 4 Audi A3 (2004-) s crd12356v 5 Audi A4 B8 (2008-) s krdv12356c 6 Audi A5 (2007-) s krdv12356c

Bardziej szczegółowo

TRAILERLINE jest zastrzeżoną marką BPW Aftermarket Group

TRAILERLINE jest zastrzeżoną marką BPW Aftermarket Group jest zastrzeżoną marką BPW Aftermarket Group Niezawodna marka do korzystnych cenowo napraw. Trailerline jest zastrzeżoną marką BPW Aftermarket Group LINIA PRODUKTÓW Produkty Trailerline to na pierwszym

Bardziej szczegółowo

Nowość: wycieraczki Aerotwin o długości do 800 mm. Najlepsza widoczność dzięki innowacyjnej technologii: wycieraczki Bosch do samochodów użytkowych

Nowość: wycieraczki Aerotwin o długości do 800 mm. Najlepsza widoczność dzięki innowacyjnej technologii: wycieraczki Bosch do samochodów użytkowych Nowość: Aerotwin o długości do 800 mm Najlepsza widoczność dzięki innowacyjnej technologii: osch do samochodów użytkowych Wycieraczki osch Aerotwin do samochodów użytkowych: teraz o długości do 800 mm,

Bardziej szczegółowo

Systemy 8FC 351 300-031 8FC 351 029-091 8MA 376 705-071 8MA 376 731-631 8MV 376 728-561 8MV 376 733-091 8ML 376 723-771

Systemy 8FC 351 300-031 8FC 351 029-091 8MA 376 705-071 8MA 376 731-631 8MV 376 728-561 8MV 376 733-091 8ML 376 723-771 Oświetlenie Elektrotechnika Elektronika Systemy termiczne Wspomaganie sprzedaży Serwis techniczny Nasze pomysły, Państwa sukces. Nasze kompetencje - Twój DAF W tym miejscu znajdziesz zestawienie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Katalog elektroniki motoryzacyjnej - Impulsatory -

Katalog elektroniki motoryzacyjnej - Impulsatory - Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych OLKO 70-812 Szczecin, ul. Pomorska 141/143 tel. 01/485, 484, 412 fax 41188 Http://www.olko.com.pl E-mail: olko@inet.com.pl Biuro Handlowe OLKO Warszawa 02-170, ul.

Bardziej szczegółowo

K o m a x. Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej. Katalog zastosowań produktów według kodów KOMAX

K o m a x. Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej. Katalog zastosowań produktów według kodów KOMAX Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej K o m a x Katalog zastosowań produktów według kodów KOMAX Spis treści Podział według kodów KOMAX 1 WE 0.01 1 WE 0.02 4 WE 0.03 4 WE 0.05 14 WE 1.01 15 WE 1.02 19 WE

Bardziej szczegółowo

NOWY NUMER STARY NUMER

NOWY NUMER STARY NUMER 1 Szanowni Państwo, W dniu dzisiejszym przedstawiamy pierwszy tegoroczny numer naszego biuletynu elektronicznego. Zamieszczamy w nim kolejny zbiór nowości oraz zmiany w numeracji niektórych naszych produktów.

Bardziej szczegółowo

... i Życie nabiera mocy!

... i Życie nabiera mocy! ... i Życie nabiera mocy! KATALOG AKUMULATORÓW DO AUT OSOBOWYCH 2005/2006 Mając bogate doświadczenie wsparte długoletnią tradycją pragniemy, by nasza marka stała się symbolem niezawodności. Myślimy przez

Bardziej szczegółowo

VARTA GWARANCJA MOCY. Thanks go to Peugeot,

VARTA GWARANCJA MOCY. Thanks go to Peugeot, www.varta-automotive.com VARTA GWARANCJA MOCY. Thanks go to Peugeot, www.peugeot.com dynamic Trio. Unikatowa technologia produkcji. Dynamic Trio to nasza oferta optymalnej mocy na miarę Waszych potrzeb.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

Końcówki drążków kierowniczych Tie Rod Ends

Końcówki drążków kierowniczych Tie Rod Ends Końcówki drążków kierowniczych Tie Rod Ends Przede wszystkim jakość Quality is our priority Dostępne wyłącznie w Suder & Suder, Suder plus oraz u Partnerów. Available in Suder & Suder and Suder plus branches,

Bardziej szczegółowo

ALFA ROMEO AUDI. 07.115 tł. środkowy 12.6039 12.3001 148-137 25.43.03 Alfa Romeo 145/146/155/Fiat 85 170

ALFA ROMEO AUDI. 07.115 tł. środkowy 12.6039 12.3001 148-137 25.43.03 Alfa Romeo 145/146/155/Fiat 85 170 ALFA ROMO 07.115 tł. środkowy 12.6039 12.3001 148-137 25.43.03 Alfa Romeo 145/146/155/Fiat 85 170 01.53230 210092 14053 07.238 r. kolektorowa 775-821 44.52.01 01.16460 Lancia Delta 93-/Dedra 89-94/Fiat

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 do SIWZ Wykaz pojazdów użytkowanych w PSG sp. z o.o. przez Centralę Spółki i Oddział w Warszawie wraz z podległymi Zakładami

Załącznik Nr 13 do SIWZ Wykaz pojazdów użytkowanych w PSG sp. z o.o. przez Centralę Spółki i Oddział w Warszawie wraz z podległymi Zakładami Załącznik Nr 13 do SIWZ Wykaz pojazdów użytkowanych w PSG sp. z o.o. przez Centralę Spółki i Oddział w Warszawie wraz z podległymi Zakładami 1. Centrala PSG w Warszawie 1 2007 Fiat Punto 1.2 Et 1 2 2008

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

ALFA ROMEO AUDI. 07.115 tł. środkowy 12.6039 12.3001 148-137 25.43.03 Alfa Romeo 145/146/155/Fiat 95 190

ALFA ROMEO AUDI. 07.115 tł. środkowy 12.6039 12.3001 148-137 25.43.03 Alfa Romeo 145/146/155/Fiat 95 190 ALFA ROMO 07.115 tł. środkowy 12.6039 12.3001 148-137 25.43.03 Alfa Romeo 145/146/155/Fiat 01.53230 210092 14053 07.238 r. kolektorowa 775-821 44.52.01 01.16460 Lancia Delta 93-/Dedra 89-94/Fiat Tipo 160

Bardziej szczegółowo

Formularz kalkulacji cenowej WYPEŁNIA OFERENT Filtr oleju Orientacyjna ilość Proponowany

Formularz kalkulacji cenowej WYPEŁNIA OFERENT Filtr oleju Orientacyjna ilość Proponowany .. (pieczęć wykonawcy) Załącznik do SIWZ nr 3. Formularz kalkulacji cenowej Lp. Model Marka WYPEŁNIA OFERENT Filtr oleju Orientacyjna ilość Proponowany Cena brutto Wartość (wzorzec) w szt.* producent nr

Bardziej szczegółowo

FILTRY I WKŁADY FILTRACYJNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH

FILTRY I WKŁADY FILTRACYJNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Kontakt: PPHM EXMOT ul. Przemysłowa 6B, 19-300 Ełk tel.: (+48) 87 621 84 50, (+48) 87 621 36 59 fax: (+48) 621 31 59 e-mail: exmot@exmot.pl www.exmot.pl OFERTA HANDLOWA Katalog elektroniczny jest dostępny

Bardziej szczegółowo

Miechy pneumatyczne TRP Genuine

Miechy pneumatyczne TRP Genuine Oferta wysokiej jakości części dla pojazdów ciężarowych, Miechy pneumatyczne są dziś standardowym wyposażeniem osi w przyczepach/naczepach, pojazdach ciężarowych i autobusach. Oprócz komfortu jazdy po

Bardziej szczegółowo

Durch unser hochtechnisiertes Logistikzentrum garantieren wir den schnellen Versand unserer Produkte.

Durch unser hochtechnisiertes Logistikzentrum garantieren wir den schnellen Versand unserer Produkte. Solutions Made in Germany. compact NEWS Mit den febi compact NEWS möchten wir Sie regelmäßig über Neuheiten und Änderungen in unserem Programm auf dem Laufenden halten. febi compact NEWS will regularly

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY VISCO, WENTYLATORY I SPRZĘGŁA ASORTYMENT 2017

PRODUKTY VISCO, WENTYLATORY I SPRZĘGŁA ASORTYMENT 2017 PRODUKTY VISCO, WENTYLATORY I SPRZĘGŁA ASORTYMENT 2017 www.behrhellaservice.com SYSTEM I MOC NA WYSOKIM POZIOMIE PRODUKTY VISCO, WENTYLATORY I SPRZĘGŁA DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I UŻYTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (WRZESIEŃ 2016)

WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (WRZESIEŃ 2016) CS1 WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (WRZESIEŃ 2016) 745S Z NAPĘDEM PRZEDNIM BEZ NAPĘDU PRZEDNIEGO CS2 745S CS3 833 IT 2600 IT 2600 CS4 844XL WAŁ NAPĘDOWY Z LEWEJ STORNY CS5 856XL WAŁ NAPĘDOWY PO ŚRODKU CS6

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (LISTOPAD 2016)

WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (LISTOPAD 2016) CS1 WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (LISTOPAD 2016) 745S Z NAPĘDEM PRZEDNIM BEZ NAPĘDU PRZEDNIEGO CS2 745S CS3 833 IT2600 IT2600 CS4 844XL WAŁ NAPĘDOWY Z LEWEJ STORNY CS5 856XL WAŁ NAPĘDOWY PO ŚRODKU CS6

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (LUTY 2017)

WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (LUTY 2017) CS1 WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (LUTY 2017) 745S CS2 745S CS3 833 IT2600 IT2600 CS4 844XL WAŁ NAPĘDOWY Z LEWEJ STORNY CS5 856XL WAŁ NAPĘDOWY PO ŚRODKU CS6 956 / 1056 XL CS7 554 / 644 INTERNATIONAL CS8

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

FILTRY I WKŁADY FILTRACYJNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH

FILTRY I WKŁADY FILTRACYJNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Szanowny kliencie! PPHM od 1991 roku zajmuje się produkcją filtrów i wkładów filtracyjnych do różnych pojazdów i maszyn oraz urządzeń przemysłowych. Od etapu projektowania filtra, poprzez dobór materiałów,

Bardziej szczegółowo

WKŁADY FILTRACYJNE DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH

WKŁADY FILTRACYJNE DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH Szanowny kliencie! PPHM EXMOT od 1991 roku zajmuje się produkcją filtrów i wkładów filtracyjnych do różnych pojazdów i maszyn oraz urządzeń przemysłowych. Od etapu projektowania filtra, poprzez dobór materiałów,

Bardziej szczegółowo

DAF Euro 4. filtrowa wydajność Maksymalna. ajność siln. s eksploatacj Długi cza całym świecie wiązująca na. ia gwaranc. nowe

DAF Euro 4. filtrowa wydajność Maksymalna. ajność siln. s eksploatacj Długi cza całym świecie wiązująca na. ia gwaranc. nowe Fleetguard Filtry TRP Genuine Filtry TRP Genuine Filtry TRP odów do samoch Fleetguard gamę filtrów rzane pod należącą do e kompletną ane z. Wytwa tow rek jek TRP oferuj ma pro ch są wszystki rd ęki ciężarowych

Bardziej szczegółowo

GORĄCY TYDZIEŃ GORACY TYDZIEŃ

GORĄCY TYDZIEŃ GORACY TYDZIEŃ Już rusza GORĄCY TYDZIEŃ GORACY TYDZIEŃ FILTR HYDRAULICZNY HP191 do DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR): MASZYNY ROLNICZE: AGROFARM, AGROFARM COM3, AGROFARM COM3 TTV, AGROFARM T-TB COM3, AGROKID, AGROLUX, AGROLUX

Bardziej szczegółowo

Numer Model Pojazdu VIN Rocznik Kasacja Rejestracje Numery Uwagi

Numer Model Pojazdu VIN Rocznik Kasacja Rejestracje Numery Uwagi Numer Model Pojazdu VIN Rocznik Kasacja Rejestracje Numery Uwagi Liaz 706 RTK WAL 916P (-) Jelcz 315 WAL 778P (-) Jelcz P325 1993 WXL 4671 (-) Scania P280 CP14 6x2 WI 8716R (-) Jelcz P422K 1997 WXX 361Y

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA! Zestawy naprawcze TRUCK TECHNIC i MERITOR do zacisków KNORR, WABCO, MERITOR

PROMOCJA! Zestawy naprawcze TRUCK TECHNIC i MERITOR do zacisków KNORR, WABCO, MERITOR PROMOCJA! Zestawy naprawcze TRUCK i MERITOR do zacisków KNORR, WABCO, MERITOR Wszystkie części zamienne Truck Technic i Meritor przechodzą taki sam proces kontroli i zatwierdzenia do sprzedařy, jak części

Bardziej szczegółowo

MERCEDES MERCEDES SK (01/91-08/96) MERCEDES ATEGO I (01/98-09/04)

MERCEDES MERCEDES SK (01/91-08/96) MERCEDES ATEGO I (01/98-09/04) MERCEDES 814 1 BU0023/1 REFLEKTOR MB 814,410 LEWY 1 BU0024/1 REFLEKTOR MB 814,410 PRAWY 2 BU0021/1 LAMPA KIER.PRZEDNI MB 814 LEWA 2 BU0022/2 LAMPA KIER.PRZEDNI MB 814 PRAWA 3 BU0010 LAMPA KIER.BOCZNY MB

Bardziej szczegółowo

Tabela Zaleceń Motul 2008. Oleje do samochodów osobowych i dostawczych

Tabela Zaleceń Motul 2008. Oleje do samochodów osobowych i dostawczych Tabela Zaleceń Motul 2008 Oleje do samochodów osobowych i dostawczych Spis treści Samochody osobowe Pojazdy użytkowe Alfa Romeo 6 Maserati 51 Citroen 100 Objaśnienia Aston Martin 8 Audi 8 Mazda 51 Mercedes

Bardziej szczegółowo

DAF Euro 4. filtrowa wydajność Maksymalna. dajność siln. ploatacji. Długi czas wiązująca n. ia gwaranc. nowe

DAF Euro 4. filtrowa wydajność Maksymalna. dajność siln. ploatacji. Długi czas wiązująca n. ia gwaranc. nowe Fleetguard Genuine Genuine odów do samoch Fleetguard gamę filtrów rzane pod należącą do e kompletną ane z. Wytwa tow rek jek TRP oferuj ma pro ch są wszystki rd filtry ęki ciężarowych rką Fleetgua cyfikacjami

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA OC i/lub AC w InterRisk S.A. Vienna Insurance Group

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA OC i/lub AC w InterRisk S.A. Vienna Insurance Group InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group I Oddział Katowice 40-008 Katowice, ul.warszawska 58 tel.: (032) 355-10-30, fax: (032) 350-80-00 Katowice, dnia 18.09.2012 ZAŚWIADCZENIE O

Bardziej szczegółowo

WKŁADY FILTRACYJNE DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH

WKŁADY FILTRACYJNE DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH Szanowny Kliencie! PPHM EXMOT od 1991 roku zajmuje się produkcją filtrów i wkładów filtracyjnych do różnych pojazdów i maszyn oraz urządzeń przemysłowych. Od etapu projektowania filtra, poprzez dobór materiałów,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie diagnostyczne Delphi 2012 Wydanie 3 do ciężarówek

Oprogramowanie diagnostyczne Delphi 2012 Wydanie 3 do ciężarówek DI002-13 (DM1015) DO WSZYSTKICH KONTRAHENTÓW Oprogramowanie diagnostyczne Delphi 2012 Wydanie 3 do ciężarówek Najnowsze uaktualnienie do oprogramowania diagnostycznego serii DS (na PDA i PC) włączając

Bardziej szczegółowo

1. Agregaty chłodnicze Hwa Sung Thermo do samochodów dostawczych o nadbudowach izotermicznych. Dostępne modele agregatów i ich moce:

1. Agregaty chłodnicze Hwa Sung Thermo do samochodów dostawczych o nadbudowach izotermicznych. Dostępne modele agregatów i ich moce: 1. Agregaty chłodnicze Hwa Sung Thermo do samochodów dostawczych o nadbudowach izotermicznych Dostępne modele agregatów i ich moce: Lp. Model Typ Moc przy +2ºC Moc przy parownika [W] -18ºC [W] 1. HT-050

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Karta produktu AN.pl OTOF MOTOFAN

Karta produktu AN.pl OTOF MOTOFAN Karta produktu 33012.pl Zamienniki 1014303C1 1130000 1130902 1130903 1130904 1130905 1131106 1139803 1139812 1139821 1201036 1201556 120678 1227 1304950 159 18094H 181520 187830 213462 23 23002 23012 25170594

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. Opis pojazdu Dane podstawowe pojazdu Opis wariantu Nr pojazdu podstawowego Norma emisji spalin Rozstaw osi Zwis TGX 18.440 4X2 BLS L06XSG31 EURO6 3600 mm 800 mm Lewostronny Dopuszczalna masa NATZU TECHN

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE CENA SPRZEDAŻY NETTO ZASTOSOWANIE

OZNACZENIE CENA SPRZEDAŻY NETTO ZASTOSOWANIE OZNACZENIE CENA SPRZEDAŻY NETTO ZASTOSOWANIE 90096 Filtr kabinowy 09-0096 33,93 zł Daewo Kalos, Chevrolet AVEO 9540040066 Filtr klimatyzacji - mata M-09.54004.0066 86,68 zł Renault, Volvo 1507434000 Filtr

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

Części do ciężarówek. Numer porównawczy 2. O Nazwa towaru Zdjęcie Kod towaru Numer porównawczy

Części do ciężarówek. Numer porównawczy 2. O Nazwa towaru Zdjęcie Kod towaru Numer porównawczy O Nazwa towaru Zdjęcie Kod towaru ODBÓJ RESORU MAN 00.335 8596100039 SEM11585 GUMA FILTRA POWIETRZA MAN TGA 0.83 8196400519 14733116 OBEJMA STABILIZATORA VOLVO B10 POLÓWKA 031.048 0561131.6117 USZCZELKA

Bardziej szczegółowo

Autokary turystyczne. Neoplan N 116. Volvo B12. Setra S 315 HD

Autokary turystyczne. Neoplan N 116. Volvo B12. Setra S 315 HD Autokary turystyczne Neoplan N 116 Rok produkcji: 03.03.2000 Klimatyzacja Przebieg (km): 605 550 Odtwarzacz CD Moc (KW): 294 Lodówka Silnik/norma: MAN/Euro 2 Barek Miejsca siedzące/stojące: 52+1 Video

Bardziej szczegółowo

PROFIL TYPU A /1000 M20x1, Mercedes przód 004A M12x1, Mercedes przód 005A 508

PROFIL TYPU A /1000 M20x1, Mercedes przód 004A M12x1, Mercedes przód 005A 508 PPHU SUCKERT 25-019 Kielce ul. Parkowa 8 tel.: 500-290-009 fax.:41-368-72-63 e-mail.: pphusuckert@gmail.com KATALOG PRODUKTÓW STRZEMIONA Kielce,2012 PROFIL TYPU A 001A Autosan H-10 przód 417.010.00.04

Bardziej szczegółowo

PNEUMATYKA ZAWORY, SIŁOWNIKI, ZESTAWY NAPRAWCZE

PNEUMATYKA ZAWORY, SIŁOWNIKI, ZESTAWY NAPRAWCZE PNEUMATYKA ZAWORY, SIŁOWNIKI, ZESTAWY NAPRAWCZE v.1. PNEUMATYKA 1 MB4630 KR.01.001 Porty: M16x1,5 Zastosowanie: MERCEDES, DAEWOO, DAF-LEYLAND Zestaw naprawczy: KR.01.000.R MB4694 KR.01.056 Porty: M22x1,5

Bardziej szczegółowo

oferta handlowa WKŁADY FILTRACYJNE DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Motoryzacji EXMOT w Ełku

oferta handlowa WKŁADY FILTRACYJNE DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Motoryzacji EXMOT w Ełku oferta handlowa WKŁADY FILTRACYJNE DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH PPHM EXMOT E. B. SULEWSKI, 19-300 EŁK, ul. Przemysłowa 6B NIP 848-000-35-79 centrala tel. +48-87-621-84-50, +48-87-621-36-59 faks +48-87-621-31-59

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

WKŁADY FILTRACYJNE DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH

WKŁADY FILTRACYJNE DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH Szanowny kliencie! PPHM EXMOT od 1991 roku zajmuje się produkcją filtrów i wkładów filtracyjnych do różnych pojazdów i maszyn oraz urządzeń przemysłowych. Od etapu projektowania filtra, poprzez dobór materiałów,

Bardziej szczegółowo

WKŁADY FILTRACYJNE DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH

WKŁADY FILTRACYJNE DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH Szanowny kliencie! PPHM EXMOT od 1991 roku zajmuje się produkcją filtrów i wkładów filtracyjnych do różnych pojazdów i maszyn oraz urządzeń przemysłowych. Od etapu projektowania filtra, poprzez dobór materiałów,

Bardziej szczegółowo

Informator techniczny. Pompa zatapialna Flygt N 3171, 50 Hz

Informator techniczny. Pompa zatapialna Flygt N 3171, 50 Hz Informator techniczny Pompa zatapialna Flygt N 3171, 50 Hz Rozruch Y/D SUBCAB Wyposażenie monitorujące 4G16+2x1,5 mm 2 7G2,5+2x1,5 mm 2 7G4+2x1,5 mm 2 7G6+2x1,5 mm 2 Termokontakty - temperatura otwarcia

Bardziej szczegółowo

RYNEK MASZYN ROLNICZYCH I BUDOWLANYCH

RYNEK MASZYN ROLNICZYCH I BUDOWLANYCH NOWOŚCI 07/2016 Czosnów 29.07.2016r. RYNEK MASZYN ROLNICZYCH I BUDOWLANYCH ZDJĘCIE INDEKS OPIS TECHNICZNY PRODUCENT CENA NETTO PA7730 Filtr powietrza TOYOTA SF 49,79 ZŁ SL60103 Filtr powietrza (wózek widłowy)

Bardziej szczegółowo

Katalog. zacisków hamulcowych i zestawów naprawczych. Disc brake calipers & repair kits catalogue

Katalog. zacisków hamulcowych i zestawów naprawczych. Disc brake calipers & repair kits catalogue Katalog zacisków hamulcowych i zestawów naprawczych Disc brake calipers & repair kits catalogue 2 DISC BRAKE CALIPERS\ZACISKI HAMULCOWE SPIS TREŚCI / CONTENTS Zaciski hamulcowe / Disc brake calipers BOVA

Bardziej szczegółowo

DŹWIGNIE ROZPIERAKA. v.2.

DŹWIGNIE ROZPIERAKA. v.2. DŹWIGNIE ROZPIERAKA v.2. MARKA TRUCKLINE NIE JEST W ŻADEN SPOSÓB POWIĄZANA Z FIRMAMI, KTÓRYCH NAZWY ZOSTAŁY WYMIENIONE W TYM KATALOGU. NUMERY ORYGINALNE CZĘŚCI, WYMIENIANE W NINIEJSZYM KATALOGU, UŻYTE

Bardziej szczegółowo

ZDJĘCIE INDEKS OPIS TECHNICZNY PRODUCENT Alternator (24V) MERCEDES CITARO 7.7/ BOSCH 2 600,94 zł

ZDJĘCIE INDEKS OPIS TECHNICZNY PRODUCENT Alternator (24V) MERCEDES CITARO 7.7/ BOSCH 2 600,94 zł ZDJĘCIE INDEKS OPIS TECHNICZNY PRODUCENT CENA KATALOGOWA NETTO 0 124 655 161 Alternator (24V) MERCEDES CITARO 7.7/10.7 05.12- BOSCH 2 600,94 zł 0501311444ZF Czujnik (włącznik) temperaturowy ZF 6 S 700

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Samochody gaśnicze proszkowe Samochody gaśnicze śniegowe z agregatem na dwutlenek węgla (CO 2 WSTĘP... 15

Spis treści. Samochody gaśnicze proszkowe Samochody gaśnicze śniegowe z agregatem na dwutlenek węgla (CO 2 WSTĘP... 15 Spis treści WSTĘP... 15 CZĘŚĆ I HISTORIA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH... 19 CZĘŚĆ II BUDOWA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH... 24 PODWOZIA... 25 Silniki... 25 Skrzynie przekładniowe... 28 Osie napędowe... 29 Zawieszenie...

Bardziej szczegółowo

Str. 1 ROCZNIK UWAGI ZESTAW PRZEDNI. A6 98-07 Coil Rite Kit 4105 6013 ROCZNIK UWAGI ZESTAW PRZEDNI. PT Cruiser 01-10 Coil Rite Kit 4139 6015

Str. 1 ROCZNIK UWAGI ZESTAW PRZEDNI. A6 98-07 Coil Rite Kit 4105 6013 ROCZNIK UWAGI ZESTAW PRZEDNI. PT Cruiser 01-10 Coil Rite Kit 4139 6015 Europejska lista zastosowań zawieszeń pneumatycznych - 2010 r. Semi Air Kit wspomagający system pneumatyczny wspomagajacy Coil Rite Kit wspomagający system pneumatyczny Full Air Kit pełny system pneumatyczny

Bardziej szczegółowo

No. Regist Name Built Year O Year O Scrapp Other

No. Regist Name Built Year O Year O Scrapp Other No. Regist Name Built Year O Year O Scrapp Other BIA 6H Jelcz 272 MEX 1960 1960 2010 7 0 8 2 9 SEB 917D Ikarus 260.04 1981 1987 1994 1994 7 0 8 3 1 SEB 921D Ikarus 260.04 1981 1987 1993 1993 7 0 6 3 7

Bardziej szczegółowo

FILTRY I WKŁADY FILTRACYJNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH

FILTRY I WKŁADY FILTRACYJNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Kontakt: PPHM EXMOT ul. Przemysłowa 6B, 19-300 Ełk tel.: (+48) 87 621 84 50, (+48) 87 621 36 59 fax: (+48) 621 31 59 e-mail: exmot@exmot.pl www.exmot.pl OFERTA HANDLOWA Katalog elektroniczny jest dostępny

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

ZDJĘCIE INDEKS OPIS TECHNICZNY PRODUCENT. P550084 Filtr hydrauliczny maszyny VARIOUS; KOMATSU DONALDSON OFF 55,63 zł

ZDJĘCIE INDEKS OPIS TECHNICZNY PRODUCENT. P550084 Filtr hydrauliczny maszyny VARIOUS; KOMATSU DONALDSON OFF 55,63 zł ZDJĘCIE INDEKS OPIS TECHNICZNY PRODUCENT CENA KATALOGOWA NETTO P550084 Filtr hydrauliczny maszyny VARIOUS; KOMATSU DONALDSON OFF 55,63 zł P763835 Filtr hydrauliczny HEXAGONAL HOUSING DONALDSON OFF 121,35

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE Informacje ogólne. Zalecenia dotyczące alternatorów i akumulatorów FH, FM, FE, FL

INFORMACJE DODATKOWE Informacje ogólne. Zalecenia dotyczące alternatorów i akumulatorów FH, FM, FE, FL FH, FM, FE, FL Zalecenia dotyczące alternatorów i akumulatorów 1. 1. Informacje ogólne Niniejsza publikacja pełni rolę przewodnika w zakresie prawidłowego doboru alternatora i akumulatorów. W związku z

Bardziej szczegółowo