KATALOG AKUMULATORÓW DO POJAZDÓW CI AROWYCH 2009/2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG AKUMULATORÓW DO POJAZDÓW CI AROWYCH 2009/2010"

Transkrypt

1 KATALOG AKUMULATORÓW DO POJAZDÓW CI AROWYCH 2009/2010

2

3 SPIS TREÂCI Oferta akumulatorów 2 OFERTA Opis gam akumulatorów 10 Expert Endurance 10 Expert 12 Professional Power 14 Professional 16 Agri Power/Agri 18 Specyfikacja techniczna 20 OPIS GAM AKUMUL. Tabele zastosowaƒ 23 TABELE ZASTOSOWA Informacje dodatkowe 50 Struktura kodu 51 Lista odpowiedników dla akumulatorów tzw. pierwszego wyposa enia (OE) 52 INFORMACJE DODATKOWE 1

4 WYBIERAJÑC W AÂCIWY AKUMULATOR, OSZCZ DZASZ CZAS I PIENIÑDZE Du y wpływ na ywotnoêç akumulatora majà warunki jego u ytkowania (patrz ramka poni ej); EXIDE Technologies prezentuje nowà ofert akumulatorów do aut ci arowych, zaprojektowanà tak, aby w optymalny sposób zaspokoiç zapotrzebowanie na energi profesjonalnego u ytkownika. Im wi cej odbiorników energii w pojeêdzie, im dłu sze dystanse pokonuje w trudnych warunkach lub ekstremalnych temperaturach tym bardziej wzrastajà wymagania w zakresie êródeł energii elektrycznej. Wybierajàc odpowiedni dla Twoich potrzeb akumulator CENTRA, zapewnisz sobie długi okres jego u ytkowania. Uzyskasz i zminimalizujesz potencjalny koszt przedwczesnej wymiany akumulatora. POZIOM YWOTNOÂCI AKUMULATORA (W ZALE NOÂCI OD ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGI ELEKTRYCZNÑ) OFERTA CENTRA POZIOM ZAPOTRZEBOWANIA POJAZDU NA ENERGI ELEKTRYCZNÑ NISKI ÂREDNI WYSOKI ENDURANCE POWER AGRI POWER AGRI optymalna ywotnoêç ++ powy ej optymalnej ywotnoêci -- /-- -- poni ej optymalnej ywotnoêci Âredni okres u ytkowania akumulatora (wg EUROBAT Êredni okres u ytkowania akumulatora ci arowego wynosi 3 lata). 2

5 OFERTA AKUMULATORÓW NA MIAR TWOICH POTRZEB WI KSZA WYTRZYMA OÂ å 6 V ENDURANCE + W Y T R Z Y M A O Â å AGRI POWER + WYTRZYMA OÂå + W Y T R Z Y M A O Â å + M O C POWER AGRI WI KSZA MOC 3

6 KLUCZOWE CZYNNIKI DECYDUJÑC CZYNNIKI PO STRONIE POJAZDU CZYNNIKI PO WARUNKA PRÑD ROZRUCHU Uwzgl dniajàc odpowiednie wymagania odnoênie pràdu rozruchu, minimalizujesz ryzyko nieprzewidzianej awarii akumulatora. WYPOSA ENIE Uwzgl dniajàc odpowiedni poziom wyposa enia, zapobiegamy nieoczekiwanemu skróceniu okresu u ytkowania akumulatora. D UGIE DYSTANSE Uwzgl dniajàc opcj jazdy długodystansowej, minimalizujesz mo liwoêç nieprzewidzianej awarii akumulatora. CENTRA HEAVY oferuje wybór spoêród 2 poziomów mocy: SUPERIOR POWER du a pojemnoêç silnika elektryczny system hamowania dodatkowe wyposa enie elektroniczne, wymagajàce wi kszego poboru pràdu CENTRA HEAVY oferuje wybór spoêród 4 poziomów wyposa enia: PEŁNE WYPOSA ENIE INTENSYWNE u ytkowanie: wind do ci kiego załadunku: platformy, dêwigi specjalne urzàdzenia elektroniczne (nawigacja, tachometr, czujniki, kamery) urzàdzenia kabinowe (komfort) urzàdzenia umo liwiajàce niskà emisj spalin (katalizatory AdBlue) CENTRA HEAVY rekomenduje wybór tej opcji w przypadku: transportu mi dzynarodowego pokonywania długich tras autostradami intensywnego u ytkowania pojazdu (24h/24h) MEDIUM POWER wszystkie pozostałe przypadki PE NE WYPOSA ENIE REGULARNE u ytkowanie wyposa enia wymienionego powy ej ÂREDNI POZIOM WYPOSA ENIA windy do Êrednio ci kich załadunków standardowe urzàdzenia elektroniczne akcesoria kabinowe STANDARDOWE WYPOSA ENIE podstawowe wyposa enie pojazdów 4

7 E O POZIOMIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGI ELEKTRYCZNÑ DYKTOWANE MI JAZDY CZYNNIKI ZEWN TRZNE CZ STY ROZRUCH Uwzgl dnienie opcji cz stego rozruchu pozwala zapobiec nieoczekiwanemu skróceniu okresu u ytkowania akumulatora. HARD TRACK Uwzgl dnienie opcji hard track pozwala zapobiec nieoczekiwanemu skróceniu okresu u ytkowania akumulatora. EKSTREMALNE TEMPERATURY Uwzgl dnienie opcji ekstremalnych temperatur minimalizuje mo liwoêç nieprzewidzianej awarii akumulatora. CENTRA HEAVY rekomenduje wybór tej opcji w przypadku: intensywnych dostaw (stop & start) bardzo krótkich odcinków jazdy jazdy w ruchu miejskim o du ym nat eniu CENTRA HEAVY rekomenduje wybór tej opcji w przypadku: trudnych, nierównych dróg dróg gruntowych jazdy z du ymi przechyłami (pagórkowate tereny) działalnoêci rolniczej lub budowlanej pojazdów z bardzo długim podwoziem CENTRA HEAVY rekomenduje wybór tej opcji w przypadku: cz stych jazd w zimnych regionach (poni ej -10ºC) cz stych jazd w goràcych regionach (ponad 30ºC) prowadzenia działalnoêci na terenie górzystym, z zasady charakteryzujàcym si du ymi wahaniami temperatury 5

8 JAKI AKUMULATOR NAJLEPIEJ ODPOWIADA TWOJEMU ZAPOTRZ POJAZDY CI AROWE I AUTOBUSY DO 2000 r. POJAZDY CI AROWE I AUTOBUSY PO 2000 r. POJAZDY ROLNICZE I BUDOWLANE 1. WYBIERZ SWÓJ POJAZD OK OK NIE WYMAGANE OK OK OK OK OK OK OK NIE ZALECANE NIE ZALECANE ENDURANCE POWER OK AGRI POWER OK AGRI

9 EBOWANIU NA ENERGI? 2. ZIDENTYFIKUJ KLUCZOWE CZYNNIKI

10 TECHNOLOGIA POWSTAJE DZI KI... SEPARATOR PŁYT STOP P YTY GRUBOÂå PŁYTY ENDURANCE Glassmat/Sb Włókno szklane / Koperta polietylenowa Ołów/Antymon (Sb) Supergruba Glassmat/SHD Włókno szklane / Koperta polietylenowa Ołów/Antymon/Wapƒ Gruba POWER HDX Koperta polietylenowa Ołów/Antymon/Wapƒ Standardowa HD Koperta polietylenowa Ołów/Antymon/Wapƒ Standardowa AGRI POWER HDX Koperta polietylenowa Ołów/Antymon/Wapƒ Standardowa AGRI HD Koperta polietylenowa Ołów/Antymon/Wapƒ Standardowa ORIGINAL SPARE PARTS Zamienniki produkowane ÊciÊle wg specyfikacji i standardów technicznych producentów samochodów. SPARE PARTS OF MATCHING QUALITY Zamienniki produkowane przy u yciu komponentów tej samej jakoêci, co komponenty wykorzystywane do produkcji cz Êci, w które zaopatrujà si producenci samochodów.

11 NASZA TECHNOLOGIA DOSTARCZA ORAZ JAKOÂå ZABEZPIECZENIE OGNIW KORKI MOC (A) WYTRZYMAŁOÂå BEZPIECZE STWO Klej Porowaty filtr + membrana PTFE Medium 400 cykli Specjalny system antyiskrowy i antywyciekowy Klej/Wkładki Porowaty filtr + membrana PTFE Superior 216 cykli Specjalny system antyiskrowy i antywyciekowy Klej Membrana PTFE Superior 110 cykli Klej Standard Medium 90 cykli Specjalny system antywyciekowy Standardowy system odgazowania Zgodnie z EN50342 Klej Membrana PTFE Superior 110 cykli Klej Standard Medium 90 cykli Specjalny system antywyciekowy Standardowy system odgazowania NASI KLIENCI Z RYNKU PIERWOTNEGO (PIERWSZE WYPOSA ENIE) Nasze rozwiàzania technologiczne w zakresie akumulatorów sà wykorzystywane od lat przez producentów czołowych marek samochodów. Obecnie nasze akumulatory montowane sà na tzw. pierwsze wyposa enie: POJAZDÓW CI AROWYCH I AUTOBUSÓW IRISBUS IVECO MITSUBISHI NISSAN RENAULT-VOLVO SCANIA POJAZDÓW ROLNICZYCH CLAAS JOHN DEERE KOMATSU MASSEY FERGUSON NEW HOLLAND SAME POJAZDÓW BUDOWLANYCH BOBCAT CASE JCB

12 CENTRA ENDURANCE Odpowiedni do pojazdów: KorzyÊci: o standardowych pojemnoêciach silnika intensywnie u ytkujàcych windy do ci kiego załadunku (platformy, dêwigi), specjalne urzàdzenia elektroniczne, urzàdzenia kabinowe lub urzàdzenia umo liwiajàce niskà emisj spalin realizujàcych intensywne dostawy (stop & start), je d àcych na krótkich odcinkach, w ruchu miejskim o du ym nat eniu je d àcych po trudnych, nierównych drogach, drogach gruntowych, z du ymi przechyłami, eksploatowanych w działalnoêci rolniczej lub budowlanej, posiadajàcych bardzo długie podwozia gwarancja jakoêci produktu dostarczanego na tzw. pierwsze wyposa enie szczególnie rekomendowany do parku samochodów wyjàtkowo intensywnie u ytkowanych, wyprodukowanych po 2000 roku wydłu ona ywotnoêç produktu u ytkowanego w najbardziej wymagajàcych warunkach* odporny na wstrzàsy i cz ste rozładowania standardowy pràd rozruchu bezpieczny dzi ki specjalnemu systemowi antyiskrowemu i antywyciekowemu * 4-krotnie dłu szy czas roz adowania ładowania w porównaniu do standardowego akumulatora (zgodnie z EN50342) 10

13 PARAMETRY WYMIARY CHARAKTERYSTYKA KOD POJEMNOÂå Ah PRÑD ROZRUCHU WG (EN) BLOK D UGOÂå (mm) SZEROKOÂå (mm) WYSOKOÂå (mm) POLARYZACJA KO CÓWKI BIEGUNOWE MOCOWANIE CD B0 + D CD B0 + D CD B0 D OPIS GAM AKUMUL. 11

14 CENTRA Odpowiedni do pojazdów: KorzyÊci: o du ych silnikach, posiadajàcych elektryczny system hamulcowy, dodatkowe wyposa enie wymagajàce wi kszego poboru pràdu intensywnie u ytkujàcych windy do ci kiego załadunku (platformy, dêwigi), specjalne urzàdzenia elektroniczne, urzàdzenia kabinowe lub urzàdzenia umo liwiajàce niskà emisj spalin gwarancja jakoêci produktu dostarczanego na tzw. pierwsze wyposa enie szczególnie rekomendowany do parku samochodów wyjàtkowo intensywnie u ytkowanych, wyprodukowanych po 2000 roku długa ywotnoêç produktu u ytkowanego w standardowych warunkach* realizujàcych intensywne dostawy (stop & start), je d àcych na krótkich odcinkach, w ruchu miejskim o du ym nat eniu je d àcych po trudnych, nierównych drogach, drogach gruntowych, z du ymi przechyłami, eksploatowanych w działalnoêci rolniczej lub budowlanej, posiadajàcych bardzo długie podwozia + Cold Cranking odporny na wstrzàsy i cz ste rozładowania podwy szony pràd rozruchu w porównaniu do standardowych akumulatorów bezpieczny dzi ki specjalnemu systemowi antyiskrowemu i antywyciekowemu * 3-krotnie dłu szy czas rozładowania ładowania w porównaniu do standardowego akumulatora (zgodnie z EN50342) 12

15 PARAMETRY WYMIARY CHARAKTERYSTYKA KOD POJEMNOÂå Ah PRÑD ROZRUCHU WG (EN) BLOK D UGOÂå (mm) SZEROKOÂå (mm) WYSOKOÂå (mm) POLARYZACJA KO CÓWKI BIEGUNOWE MOCOWANIE CE B0 + D CE B0 + D CE B0 D OPIS GAM AKUMUL. 13

16 CENTRA POWER Odpowiedni do pojazdów: KorzyÊci: o du ych silnikach, posiadajàcych elektryczny system hamulcowy, dodatkowe wyposa enie wymagajàce wi kszego poboru pràdu gwarancja jakoêci produktu wytwarzanego z komponentów takich samych jak na tzw. pierwsze wyposa enie regularnie u ytkujàcych windy do Êredniego załadunku, standardowe urzàdzenia elektroniczne i kabinowe je d àcych na długich dystansach, transport mi dzynarodowy, pokonujàcych długie trasy autostradami, intensywnie u ytkowanych (24h/24h) je d àcych regularnie w zimnych (poni ej -10ºC) lub goràcych (ponad 30ºC) regionach, słu àcych do prowadzenia działalnoêci na terenie górzystym, z zasady charakteryzujàcym si du ymi wahaniami temperatury + Cold Cranking odpowiedni dla całego parku samochodów, u ytkowanych w standardowy sposób normalna ywotnoêç produktu u ytkowanego w standardowych warunkach podwy szony pràd rozruchu w porównaniu do standardowych akumulatorów bezpieczny i prosty w obsłudze dzi ki systemowi antyiskrowemu i antywyciekowemu 14

17 PARAMETRY WYMIARY CHARAKTERYSTYKA KOD POJEMNOÂå Ah PRÑD ROZRUCHU WG (EN) BLOK D UGOÂå (mm) SZEROKOÂå (mm) WYSOKOÂå (mm) POLARYZACJA KO CÓWKI BIEGUNOWE MOCOWANIE CF B1 + D CF B1 D CF B0 D CF B0 + + OPIS GAM AKUMUL. D CF B0 + D CF B0 + D

18 CENTRA Odpowiedni do pojazdów: KorzyÊci: o standardowej pojemnoêci silnika posiadajàcych podstawowe wyposa enie pojazdu gwarancja jakoêci produktu wytwarzanego z komponentów takich samych jak na tzw. pierwsze wyposa enie szczególnie rekomendowany do parku samochodów wyprodukowanych przed 2000 rokiem, u ytkowanych w standardowy sposób szeroka gama produktów standardowy pràd rozruchu 16

19 PARAMETRY WYMIARY CHARAKTERYSTYKA KOD POJEMNOÂå Ah PRÑD ROZRUCHU WG (EN) BLOK D UGOÂå (mm) SZEROKOÂå (mm) WYSOKOÂå (mm) POLARYZACJA KO CÓWKI BIEGUNOWE MOCOWANIE CG B1 + D CG B0 + D CG B0 D OPIS GAM AKUMUL. CG B0 D CG B0 + D

20 AGRI POWER AGRI Odpowiedni do pojazdów: o du ej pojemnoêci silnika Odpowiedni do pojazdów: o standardowej pojemnoêci silnika je d àcych po trudnych nierównych drogach, drogach gruntowych, z du ymi przechyłami, eksploatowanych w działalnoêci rolniczej lub budowlanej, posiadajàcych bardzo długie podwozia je d àcych po trudnych nierównych drogach, drogach gruntowych, z du ymi przechyłami, eksploatowanych w działalnoêci rolniczej lub budowlanej, posiadajàcych bardzo długie podwozia je d àcych regularnie w zimnych (poni ej -10ºC) lub goràcych (ponad 30ºC) regionach, słu àcych do prowadzenia działalnoêci na terenie górzystym, z zasady charakteryzujàcym si du ymi wahaniami temperatury KorzyÊci: KorzyÊci: gwarancja jakoêci produktu wytwarzanego z komponentów takich samych jak na tzw. pierwsze wyposa enie gwarancja jakoêci produktu wytwarzanego z komponentów takich samych jak na tzw. pierwsze wyposa enie 18

21 PARAMETRY WYMIARY CHARAKTERYSTYKA KOD POJEMNOÂå Ah PRÑD ROZRUCHU WG (EN) BLOK D UGOÂå (mm) SZEROKOÂå (mm) WYSOKOÂå (mm) POLARYZACJA KO CÓWKI BIEGUNOWE MOCOWANIE 335 CG B MT CF B1 MT

22 SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOD Glassmat/Sb Glassmat/SHD HDX PARAMETRY WYMIARY PRÑD CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA POJEMNOÂå ROZRUCHU D. Szer. Wys. Ah A (EN) (mm) (mm) (mm) POLARYZACJA MOCOWANIE BLOK ENDURANCE CD B0 D04 CD B0 D05 CD B0 D06 CE B0 D04 CE B0 D05 CE B0 D06 POWER CF B1 D02 CF B1 D02 CF B0 D03 CF B0 D04 CF B0 D05 CF B0 D06 CG B1 D02 CG B0 D04 CG B0 D05 CG B0 D05 CG B0 D06 Oferta uzupełniajàca dla starszych pojazdów z podstawowym zapotrzebowaniem na energi elektrycznà CH B0 D02 CH B0 D04 CH B0 D05 ECONOMY CH B0 D06 Oferta akumulatorów 6 V AGRI POWER CF B1 MT5 AGRI CG B1 MT5 20

23 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Typy rozkładu biegunów L L L Koƒcówki biegunowe 1 L 1:9 ø19,5 L 18 1:9 L ø17,9 18 L OPIS GAM AKUMUL. Mocowanie B0 B1 B3 100 max 10,5 100 max 100 max 10,5 10,5 MONTA AKUMULATORA Blok el x 2 W tym pojeêdzie sà fabrycznie montowane dwa ró ne rozmiary bloku. Przy bardzo du ym zapotrzebowaniu na energi. Technologia elowa zapewnia wydłu onà ywotnoêç produktu. Podwójny system monta u (12 V lub 24 V). Wymieniajàc akumulator, nigdy nie instaluj razem nowego i starego akumulatora. x 4 Poczwórny system monta u (12 V lub 24 V). Wymieniajàc akumulator, nigdy nie instaluj razem nowego i starego akumulatora. POJAZDY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA Bus Van Pojazd zakwalifikowany przez producenta jako autobus. Pojazd zakwalifikowany przez producenta jako van. 21

24 22

25 TABELE ZASTOSOWA TABELE ZASTOSOWA 23

26 AGROMOTOR BEDFORD PRODUCENT /MODEL ENDURANCE POWER i AGROMOTOR Magma Variant CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 Van ALBION CD CD 13CL, CD 21AXL 1970 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 CD 21, CD 65 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 CH CH 3 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 CH 7, CH13 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 CH17, CH51, CH53 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 CH67, CH71 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 INNE VT19 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 ASTRA INNE HD7, HD7-C AUTOSAN CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 H , H6 50, H6 56 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 H CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 H10 10, H , H , H CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 A1010M CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 AUWÄRTER , Eurostar CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 Bus , CD2303 CE2253 CF2353 CG2103 NEOPLAN Wszystkie modele CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 Bus/x 2 AVIA A 21, A 31, A 60, A 75, A 80, A 21 T, A 31 T CB950 Van D 60, D 75, D 90, D CB950 x 2 AWD TL 7-14, 8-14, x 2 Truck 10-14, 12-16, x 2 Truck 17-18, x 2 Truck 18-16, x 2 Tractor Unit 20-16, x 2 Tractor Unit 21-16, x 2 Tractor Unit x 4 Truck x 2 Tractor Unit INNE M1120, MT12-16, MTL33-27 CF1420 BARKAS Wszystkie modele Diesel CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 BEDFORD BRAVA CB705 x Diesel 1990 CB1005 x 2 TM 4, 4 x CF1152/CF1202 x 2 500, 500 HD CF1152/CF1202 x 2 CF1420 CF1420 CF1420 CF1420 CF1420 CF1420 CF1420 CF

27 BEDFORD COMMER PRODUCENT /MODEL ENDURANCE POWER i BEDFORD TM 1500, 1700, 1900, CF1152/CF1202 x (EMV8) CF (KMX, KNX, KWX, KXX), CF x, 38x CF1152/CF1202 x , 3250, 3650, 3800 CF1420 x , 4400 CF1420 x 2 6V71, 6V81, 8V CF1420 x 2 Y YNT, YNT Coach 1980 CF1152/CF1202 Bus/x 4 YNV, YNV Venture Coach 1983 CF1152/CF1202 Bus/x 2 INNE D 7.5 T CB950 x 2 KB, KBD 1981 CB705 x 2 M Diesel CF1420 x 2 MIDI VAN D CB705 x 2 BOVA FUTURA FHD 10, FHD 12, FHD 13, FLD 12, FLD CD2303 CE2253 CF2353 Bus/Gel/x 2 FHD 14 Magnum, FLD 15 Magnum 2001 CD2303 CE2253 CF2353 Bus/Gel/x 2 LEXIO LD 123, LD CD2303 CE2253 CF2353 Bus/Gel/x 2 MAGIQ HD 120, HD 122, HD 131 Magnum, HD 139 Magnum 1999 CD2303 CE2253 CF2353 CG2103 Bus/Gel/x 2 SYNERGY DD 130, DD CD2303 CE2253 CF2353 Bus/Gel/x 2 INNE FHD 10290, FHD 10340, FHD CD2303 CE2253 CF2353 CG2103 Bus/Gel/x 2 FHD 12340, FHD 12360, FHD CD2303 CE2253 CF2353 CG2103 Bus/Gel/x 2 FHM 12290, FHM CD2303 CE2253 CF2353 CG2103 Bus/Gel/x 2 FLD 12300, FLD CD2303 CE2253 CF2353 CG2103 Bus/Gel/x 2 FVD CD2303 CE2253 CF2353 CG2103 Bus/Gel/x 2 BREMACH Brick 35, TD (4 x 4) CB1004 Van Extreme 35, TD (4 x 4) CB1004 Van GR 35, GR 45 CB950 Van JOB 35, JOB TD CB1004 Van Motocarri Wszystkie modele CB1004 Van NB 35, NB 45 CB950 Van BUESSING (12 V), CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 Bus (24 V) CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 Bus/x 2 AK CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 Bus/x 2 BS Bus, Camion CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 Bus/x 2 Commodore, Konsul, Präfekt CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 Bus Supercargo L CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 Bus/x 2 COMAI RIBOT cc CB1004 Van cc CB1004 Van COMMER/DODGE/KARRIER 50 SERIES S25, S35, S46C, S56C 1980 CF1420 x 2 S57C, S66, S75, S75C 1980 CF1420 x SERIES Wszystkie modele CF1420 TABELE ZASTOSOWA 25

28 COMMER DAF PRODUCENT /MODEL ENDURANCE POWER i COMMER/DODGE/KARRIER 300 SERIES C2464,C38T, C CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 K3820,R3820P 1980 CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 G 260 CF1420 x 2 Commando (12 V) 1980 CF1420 Commando (24 V) 1980 CF1420 x 2 LD LDA, LDU7 LDV3 S CF1420 CF1152/CF , 46, 56, 66, 75 (4CYL, 6CYL) 1980 CB705 x 2 DAEWOO D75 Avia 3.9I CB950 x 2 DAF 45 FA CF1152/CF1202 x 2 55 FA, FAG CF1420 x 2 65 FA, FAV CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 65 CF FA, FAV CD1353-CD1803 CE1403-CE1853 CF1453-CF1853 CG1403-CG1703 Blok/x 2 75 FA, FAG, FAN, FAT, FAV, FT CD1353-CD1803 CE1403-CE1853 CF1453-CF1853 CG1403-CG1703 Blok/x 2 75 CF FA, FAG, FAR, FAT, FT CD1353-CD1803 CE1403-CE1853 CF1453-CF1853 CG1403-CG1703 Blok/x 2 85 FA, FAD, FAG, FAR, FAS, FAT, FT, FTG, FTT CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 x 2 85 CF FA, FAC, FAD, FAG, FAN, FAR, FAS, FAT, FT, FTG, FTT CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 x 2 95 FA, FAD, FAG, FAK, FAR, FAS, FAT, FT, FTG, FTR, FTS, FTT CD1803-CD2303 CE1853-CE2253 CF1853-CF2353 CG1803 Blok/x 2 95 XF FA, FAC, FAD, FAR, FAS, FAT, FT, FTG, FTR, FTS, FTT CD1803-CD2303 CE1853-CE2253 CF1853-CF2353 CG1803-CG2103 Blok/x 2 CF 75 FA, FAG, FAN, FAR, FAS, FAT, FT 2001 CD1803 CE1853 CF1853 x 2 CF 85 FA 2006 CD1803 CE1853 CF1853 x 2 FAC, FAX 2006 CD1803 CE1853 CF1853 x 2 FAD 2005 CD1803 CE1853 CF1853 x 2 FAG, FAN 2001 CD1803 CE1853 CF1853 x 2 FAR, FAS 2005 CD1803 CE1853 CF1853 x 2 FAT 2001 CD1803 CE1853 CF1853 x 2 FT 2005 CD1803 CE1853 CF1853 x 2 FTG 2001 CD1803 CE1853 CF1853 x 2 FTR, FTS, FTP 2005 CD1803 CE1853 CF1853 x 2 FTT 2001 CD1803 CE1853 CF1853 x 2 F 500 FA CF1152/CF1202 x 2 F 600 FA CF1152/CF1202 x 2 F 700 FA CF1152/CF1202 x 2 F 800 FA CF1152/CF1202 x 2 26

29 DAF PRODUCENT /MODEL ENDURANCE POWER i DAF F 900 FA CF1152/CF1202 x 2 F 1000 FA CF1152/CF1202 x 2 F 1100 FA CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 F 1200 FA CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 F 1300 FA CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 F 1400 FA CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 F 1500 FA, FT CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 F 1600 FA, FGG, FT CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 F 1700 FA, FAG, FAV CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 F 1900 FA, FAV, FD, FT CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 x 2 F 2000 FA, FAS, FAT, FM, FT CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 x 2 F 2100 FA, FAG, FAS, FT CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 x 2 F 2200 FA, FAD, FAS, FAT, FAZ, FT CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 x 2 F 2300 FA, FAB, FAG; FAS, FAT, FAV, FMB, FMT, FT CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 x 2 F 2500 FA, FAD, FAG, FAS, FAT, FMD, FMT, FT CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 x 2 F 2700 FA, FAB, FAG, FAR, FAT, FMT, FT CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 x 2 F 2800 FA, FAB, FAC, FAD, FAG, FAR, FAS, FAT, FMD, FT, FTS, FTT CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 x 2 F 2900 FA, FAD, FAG, FAR, FAS, FMD, FT CD1803-CD2303 CE1853-CE2253 CF1853-CF2353 CG1803-CG2103 Blok/x 2 F 3200 FA, FAB, FAD, FAR, FAS, FAT, FMD, FT CD1803-CD2303 CE1853-CE2253 CF1853-CF2353 CG1803-CG2103 Blok/x 2 F 3300 FA, FAB, FAC, FAD, FAG, FAR, FAS, FAT, FT, FTG, FTS, FTT CD1803-CD2303 CE1853-CE2253 CF1853-CF2353 CG1803 Blok/x 2 F 3600 FA, FAC, FAG, FAR, FAS, FT, FTG, FTT CD1803-CD2303 CE1853-CE2253 CF1853-CF2353 CG1803 Blok/x 2 LF 45 FA 2001 CF1152/CF1202 x 2 LF 55 FA 2006 CF1420 x 2 FAN 2006 CF1420 x 2 FT 2001 CF1420 x 2 N 2800 NAT CD2303 CE2253 CF2353 CG2103 x 2 N 3300 NAT CD2303 CE2253 CF2353 CG2103 x 2 XF 95 FA CD1803-CD2303 CE1853-CE2253 CF1853-CF2353 Blok/x 2 FA, FT, FTG CD1803-CD2303 CE1853-CE2253 CF1853-CF2353 Blok/x 2 FT CD1803-CD2303 CE1853-CE2253 CF1853-CF2353 Blok/x 2 TABELE ZASTOSOWA 27

30 DAF ERF PRODUCENT /MODEL ENDURANCE POWER i DAF XF 95 FTG CD1803-CD2303 CE1853-CE2253 CF1853-CF2353 Blok/x 2 XF 105 FA 2005 CD1803-CD2303 CE1853-CE2253 CF1853-CF2353 Blok/x 2 FAS, FAR, FAN 2005 CD1803-CD2303 CE1853-CE2253 CF1853-CF2353 Blok/x 2 FT 2005 CD1803-CD2303 CE1853-CE2253 CF1853-CF2353 Blok/x 2 DAIHATSU Delta Bus CB740 Bus DENNIS ELITE 1721 MD, 1721 MS, 1725 MD, 1725 MS 4 x CF1152/CF1202 Bus 2221 MD, 2221 MS, 2225 MD, 2225 MS 6 x CF1152/CF1202 Bus 2421 MD, 2421 MS, 2425 MD, 2425 MS 6 x CF1152/CF1202 Bus 2521 MD, 2525 MD, 2525 MS 6 x CF1152/CF1202 Bus 2621 MD, 2621 MS, 2625 MD, 2625 MS 6 x 2, 6 x CF1152/CF1202 Bus TI Municipal Vehicle CF1420 Bus/x 2 INNE CF1420 Bus/x 2 Dart, Dart Midi, Delta Range CF1152/CF1202 Bus/x 2 Dominant CF1420 Bus/x 2 Javelin CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 Bus/x 2 Maxim CF1420 Bus/x 2 Mercury, Pax V CF1420 Bus Pax, Paxit CF1420 Bus/x 2 DISALCAR IN CR 4 x 4 CB1004 Van EBRO 100/8D CB950 Van L 35, L80.14 CB950 Van P170, P 190 CB950 Van ENASA 1061, 1066 CD2303 CE2253 CF2353 CG2103 EOS COACH Wszystkie modele CD2303 CE2253 CF2353 CG2103 Bus/Gel/x 2 ERF E SERIE E 6.18, E CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 E 8.21, E 8.24, E8.26, E CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 E 10.25, E 10.27, E 10.29, E CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 E 12.23, E 12.27, E 12.29, E 12.30, E 12.32, E 12.37, E CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 E 14.32, E 14.35, E 14.36, E 14.40, E 14.41, E CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 EC SERIE EC 6.21, EC 8.24, EC 8.25, EC 8.27, EC 8.28, EC CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 EC 10.30, EC 10.32, EC CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 EC 11.30, EC 11.34, EC11.38, EC CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 EC 12.33, EC 12.34, EC 12.37, EC 12.38, EC 12.40, EC CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 EC 14.34, EC 14.38, EC 14.41, EC CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 ECL CD1803 CE1853 CF1853 ECM CD1803 CE1853 CF1853 x , CD1803 CE1853 CF1853 x 2 ECS 8.25, CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 28

31 ERF FORD PRODUCENT /MODEL ENDURANCE POWER i ERF ECT 10.35, CD1803 CE1853 CF1853 x , CD1803 CE1853 CF1853 x CD1803 CE1853 CF1853 x CD1803 CE1853 CF1853 x CD1803 CE1853 CF1853 x CD1803 CE1853 CF1853 ECX 11.30, 11.34, 11.38, 11.41, CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x , 14.47, CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 ES 6.18, x CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x , x CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x , 8.28, x 4 Rigid 1998 CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 INNE M CB705 x 2 FAR CM 54, 55, 56 V FAUN AK 414 HW CD2303 CE2253 CF2353 CG2103 L 1212/45 ZA 6 x 6, L 1212/45 ZA 6 x 7 CD2303 CE2253 CF2353 CG2103 FBW Wszystkie modele CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 FIAT F 55 F CB1004 Van/x 2 60 F 10, 65 F 10, 75 F 10, 79 F CB1004 Van/x 2 INNE 70.10, CB740 Van CB705 Van 242 CB950 Van FODEN INNE A2 4R, A3 6R, A3 8R Rigid 1998 CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 A2 4T, A3 4T, A3 6T Tipper 1998 CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 A3 6M 1998 CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 Tiltcab Rolls Royce motor CF1420 x 2 FORD 1215, 1217, , 1317, , 1515, 1518, , 1618, 1620, , INNE CF1152/CF1202- CF1420 CF1152/CF1202- CF1420 CF1152/CF1202- CF1420 CF1152/CF1202- CF1420 CF1152/CF1202- CF1420 CF1152/CF1202- CF1420 CF1152/CF1202- CF1420 CF1152/CF1202- CF D CB , 4028 CF1420 A 508, A 509 Petrol CF1420 H CF1420 x 4 CB950 Blok/x 2 Blok/x 2 Blok/x 2 Blok Blok/x 2 Blok/x 2 Blok/x 2 Blok/x 2 TABELE ZASTOSOWA 29

32 FRANCHIN INBUS PRODUCENT /MODEL ENDURANCE POWER i FRANCHIN Porter 70 Turbo CB950 x 2 FREISA Multicar 25 FTF Wszystkie modele CD2303 CE2253 CF2353 CG2103 GAZ Wszystkie modele CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 GINAF X X 2219 L, X 2223 CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 x 2 X3232 S, X3335 S CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 x 2 X 4241 S, X 4446 TS CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 x 2 X5250, X5350 TS, X5450, X5450 S CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 x 2 INNE C 2120N, C 2121N CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 x 2 F 160, F 535 CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 G 3229, G 5450 CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 KFS 10, KFS 12, KFS 13, KFS 14, KFS 16 CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 GMC 7000 CD2303 CE2253 CF2353 CG2103 Van HANOMAG HENSCHEL F F 20, F 25, F 30, F 35, F 36 Diesel CB740 Van F 45, F 88 CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 F130, F141 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 F151, F161, F163, F191, F193 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 F201, F203, F221, F223, F261, F263 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 F320, F321 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 F420, F421, F500 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 INNE Garant, Kurier, Markant CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 x 2 H 151, H 191 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 HS 12, HS 14, HS 15, HS 16, HS 19, HS 22 (192, 210 HP) CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 Lapk, Lapk 2632, S 1632 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 S 14, S 15, S16, S 19 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 HANOMAG RHEINSTAHL A 28 CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 HINO FB 143 SA, 1WG CF1152/CF1202 CG1102 x 2 INNE FH 222, FH CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 FS, FY CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 GD CB705 x 2 HE CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 x 2 KB, KY CD1803 CE1853 CF1853 CG1703-CG1803 x 2 RJ172, RJ172 Bus, RR172 CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 x 2 ZM CD2303 CE2253 CF2353 CG2103 x 2 IFA Multicar M24, M25 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 Van W50 CD1353 CE1403 CF1453 CG1403 IKARUS 280, , CD2303-G210 CE2253 CF2353 CG2103 Bus/Gel/x CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 Bus/x CD2303-G210 CE2253 CF2353 CG2103 Bus/Gel/x 2 INBUS Wszystkie modele CD2303-G210 CE2253 CF2353 CG2103 Bus/Gel/x 2 CB740 30

33 IRISBUS IVECO PRODUCENT /MODEL ENDURANCE POWER i IRISBUS ACCESS BUS 127 GX 127 L 2006 CD2303 CE2253 CF2353 Bus/Gel/x 2 ARWAY 12M, 12.8M 2006 CD2303 CE2253 CF2353 Bus/Gel/x 2 AXER 12m, 12.8m CD2303 CE2253 CF2353 Bus/Gel/x 2 Inne modele 2002 CD1803 CE1853 CF1853 Bus/x 2 CITELIS 12 LINE 2005 CD2303 CE2253 CF2353 Bus/Gel/x 2 18 CNG 2005 CD2303 CE2253 CF2353 Bus/Gel/x 2 CROSSWAY 10.6m, 12m, 12.8m 2006 CD2303 CE2253 CF2353 Bus/Gel/x 2 DAILY TOURYS CF1152/CF1202 Bus/x 2 DOMINO CD2303 CE2253 CF2353 Bus/Gel/x 2 HD, HDH 2006 CD2303 CE2253 CF2353 Bus/Gel/x 2 EVADYS H 12m, H 12.8m, HD 12m 2003 CD2303 CE2253 CF2353 Bus/Gel/x 2 ILIADE Wszystkie modele 2007 CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 Bus/x 2 RECREO 12m, 12.8m CD1803-CD2303 CE1853-CE2253 CF1853-CF2353 Blok/Bus/x 2 INNE Ares, Tracer 1999 CD1803 CE1853 CF1853 CG1803 Bus/x 2 FR CD2303 CE2253 CF2353 Bus/Gel/x 2 ISUZU N SERIES NKR 69S, NPR 69M, NPR 69L CB705 Van/x 2 NKR 85EA, NPR 85G, NPR 85L, NPR 85P 2006 CB705 Van/x 2 NKR 77, NPR 77 CB705 Van NQR CB705 Van/x 2 NQR 75L, NQR 75P, NQR 75T 2006 CB705 Van/x 2 NRP CB705 Van IVECO DAILY I Wszystkie modele 1978 CB950 Van DAILY II Wszystkie modele 1990 CB950 Van DAILY III Wszystkie modele 2000 CB950 Van DAILY IV 9 62 kw/85 ch ( ) 2006 CB950 Van 9 Turbo 66 kw/90 ch ( ) 2006 CB950 Van 10 Turbo HPi 2.3L 70 kw/96 ch (F1A) 2006 CF1152/CF1202 CG1102 Van 11 Turbo 77 kw/105 ch ( C) 2006 CB950 Van 12 Turbo HPi 2.3L 85 kw/116 ch (F1A) 2006 CF1152/CF1202 CG1102 Van 13 Turbo 92 kw/125 ch ( ) 2006 CB950 Van 14 Turbo HPi 3.0L 100 kw/136 ch (F1CE0481B) 2006 CF1152/CF1202 CG1102 Van 14 Turbo HPT 2.3L 100 kw/136 ch (F1A) 2006 CF1152/CF1202 CG1102 Van 15 Turbo 107 kw/146 ch ( N) 2006 CB950 Van 17 Turbo HPT 3.0L 122 kw/166 ch (F1CE0481B) 2006 CF1152/CF1202 CG1102 Van 29 9, 35 9, CB950 Van 29 9, 35 9, 40 9 Turbo 2006 CB950 Van 29 11, 35 11, 40 11, 45 11, 49 11, Turbo 2006 CB950 Van 29 12, Turbo HPi 2.3L (F1A) 2006 CF1152/CF1202 CG1102 Van 29 13, 35 13, 40 13, 45 13, 49 13, 50 13, Turbo 2006 CB950 Van TABELE ZASTOSOWA 31

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA www.hella.com/wiperblades Pióra wycieraczek firmy HELLA Jako wiodący partner najbardziej znanych europejskich producentów samochodów ciężarowych fi rma HELLA już

Bardziej szczegółowo

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA www.hella.com/wiperblades Pióra wycieraczek firmy HELLA Jako wiodący partner renomowanych europejskich producentów samochodów firma HELLA już od 1899 roku produkuje

Bardziej szczegółowo

KATALOG AKUMULATORÓW NOWOŚĆ!! DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 2011 KATALOG AKUMULATORÓW DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I 2011

KATALOG AKUMULATORÓW NOWOŚĆ!! DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 2011 KATALOG AKUMULATORÓW DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I 2011 NOWOŚĆ!! Zawiera ofertę akumulatorów Exide micro-hybrid AGM i ECM do zastosowań w pojazdach z systemem Stop & Start. KATALOG AKUMULATORÓW DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I 2011 KATALOG AKUMULATORÓW DO SAMOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Katalog akumulatorów do samochodów osobowych I 2012

Katalog akumulatorów do samochodów osobowych I 2012 JAK DOBRAĆ NAJLEPSZY AKUMULATOR? NOWOŚĆ!! Gdy już znalazłeś pojazd w tabeli zastosowań, Zawiera ofertę akumulatorów Exide micro-hybrid AGM i ECM do zastosowań w pojazdach z systemem Stop & Start. podążaj

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ!! Zawiera ofertę akumulatorów Centra micro-hybrid AGM i ECM do zastosowań w pojazdach z systemem Stop & Start.

NOWOŚĆ!! Zawiera ofertę akumulatorów Centra micro-hybrid AGM i ECM do zastosowań w pojazdach z systemem Stop & Start. NOWOŚĆ!! Zawiera ofertę akumulatorów Centra micro-hybrid AGM i ECM do zastosowań w pojazdach z systemem Stop & Start. Katalog akumulatorów Katalog akumulatorów do samochodów osobowych I 2014 do samochodów

Bardziej szczegółowo

Układy wtryskowe Bosch w samochodach ciężarowych. Od pompy rzędowej do układu Common Rail

Układy wtryskowe Bosch w samochodach ciężarowych. Od pompy rzędowej do układu Common Rail Układy wtryskowe Bosch w samochodach ciężarowych Od pompy rzędowej do układu Common Rail Bosch Automotive 3 Spis treści Od pompy rzędowej do układu Common Rail 3 Od pompy rzędowej do układu Common Rail

Bardziej szczegółowo

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji www.-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji ÂRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE Najwi kszy na Êwiecie niezale ny producent Êrodków smarnych Kompletna gama Êrodków smarnych dla motoryzacji i przemys u Ârodki,

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA, WYSOKA WYDAJNOŚĆ I KOMPLEKSOWY SERWIS. Pewny start to akumulator

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA, WYSOKA WYDAJNOŚĆ I KOMPLEKSOWY SERWIS. Pewny start to akumulator ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA, WYSOKA WYDAJNOŚĆ I KOMPLEKSOWY SERWIS Pewny start to akumulator KATALOG PRZYPORZĄDKOWANIA AKUMULATORÓW, 2013/2014 TERAZ JESZCZE ŁATWIEJ ZNAJDZIESZ DOKŁADNIE TO, CZEGO POTRZEBUJESZ

Bardziej szczegółowo

Katalog akumulatorów do pojazdów osobowych 2014-2015

Katalog akumulatorów do pojazdów osobowych 2014-2015 Katalog akumulatorów do pojazdów osobowych 2014-2015 Spis treści Oferta akumulatorów 2 Oferta akumulatorów Opis gam 12 Exide AGM 12 Exide EFB 14 Exide Auxiliary 16 Exide Premium 18 Exide Excell 22 Exide

Bardziej szczegółowo

KATALOG AKUMULATORÓW DO POJAZDÓW OSOBOWYCH I 2014-2015. Katalog akumulatorów do pojazdów osobowych 2014-2015

KATALOG AKUMULATORÓW DO POJAZDÓW OSOBOWYCH I 2014-2015. Katalog akumulatorów do pojazdów osobowych 2014-2015 KATALOG AKUMULATORÓW DO POJAZDÓW OSOBOWYCH I 2014-2015 Katalog akumulatorów do pojazdów osobowych 2014-2015 Spis treści Oferta akumulatorów 2 Oferta akumulatorów Opis gam 12 Centra AGM 12 Centra EFB 14

Bardziej szczegółowo

Katalog akumulatorów do motocykli i innych pojazdów sportowych 2015

Katalog akumulatorów do motocykli i innych pojazdów sportowych 2015 Katalog akumulatorów do motocykli i innych pojazdów sportowych 2015 Exide Technologies Original Equipment Manufacturer Spis treści Dane techniczne 4 Oferta akumulatorów 8 Tabele zastosowań 13 Motocykle

Bardziej szczegółowo

KATALOG. Asortyment na miarę ciężarówki TRUCKLIGHT. elementów nadwozia i oświetlenia dla pojazdów ciężarowych. Lipiec / Wrzesień 2012

KATALOG. Asortyment na miarę ciężarówki TRUCKLIGHT. elementów nadwozia i oświetlenia dla pojazdów ciężarowych. Lipiec / Wrzesień 2012 RVI-MG-003 L RVI-CP-003L Lipiec / Wrzesień 2012 egzemplarz bezp³atny lipiec /wrzesień 2012 Asortyment na miarę ciężarówki WKRÓTCE KATALOG WKRÓTCE KATALOG KATALOG elementów nadwozia i oświetlenia dla pojazdów

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2002 NR 4/28 VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 ODJECHAå NÓWKÑ ZDÑ Yå NA CZAS GALA Z VOLVO W aêciwa ekonomika transportu opiera

Bardziej szczegółowo

OFERTY AUTOBUS KWIECIEŃ-CZERWIEC 2014. Paleta do układania. Wkłady do suszarki. Kompletny zestaw lusterek. Nr zamówienia 9020 003 050

OFERTY AUTOBUS KWIECIEŃ-CZERWIEC 2014. Paleta do układania. Wkłady do suszarki. Kompletny zestaw lusterek. Nr zamówienia 9020 003 050 OFERTY AUTOBUS KWIECIEŃ-CZERWIEC 2014 Kompletny zestaw lusterek 0501 402 802 Wkłady do suszarki 9020 003 050 Paleta do układania 9573 001 000 OFERTY Autobus Kompletny zestaw lusterek Pasuje do Mercedes-Benz

Bardziej szczegółowo

MOTO-REMO BURZYŃSCY S.J.

MOTO-REMO BURZYŃSCY S.J. MOTO-REMO URZYŃSCY S.J. ul. Kolejowa 154, 05-092 ŁOMIANKI tel-fax 022 751-55-03 email: jsokolow@motoarena.pl ul. iskupska 7, 14-200 IŁAWA tel-fax 089 648-67-76 email: mremo@motoarena.pl ul. Ks. ednorza

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania IDC4 TRUCK 35

Aktualizacja oprogramowania IDC4 TRUCK 35 Aktualizacja oprogramowania IDC4 TRUCK 35 Najnowsza aktualizacja oprogramowania IDC4 TRUCK 35 firmy TEXA to imponujący zbiór nowych możliwości diagnostycznych wynikających z badań i rozwoju skupionych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! WPROWADZENIE

Szanowni Państwo! WPROWADZENIE 2 WPROWADZENIE Szanowni Państwo! Od momentu gdy pierwszy samochód zjechał z linii montażowej obserwujemy stały wzrost zapotrzebowania na ten właśnie środek lokomocji. Olbrzymia konkurencja w branży motoryzacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po produktach your local global brand

Przewodnik po produktach your local global brand Gulf, oleje, płyny, smary Przewodnik po produktach your local global brand 2 Indeks Historia 4 Historia toczy się dalej 6 Oleje silnikowe do samochodów osobowych 8 Oleje do wysoko-obciążonych silników

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2008 / ASORTYMENT

KATALOG 2008 / ASORTYMENT AKUMULATORY MOTOCYKLOWE EXIDE KATALOG 2008 / ASORTYMENT GŁÓWNE ZALETY FACTORY SEALED MAINTENANCE FREE CONVENTIONAL Gotowy do instalacji i użycia Fabrycznie szczelnie zamknięty Przystosowany do pracy w

Bardziej szczegółowo

Oleje i smary Shell 2012

Oleje i smary Shell 2012 Oleje i smary Shell 2012 Shell Polska Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7a 02-366 Warszawa, tel: (22) 570 00 00, fax: (22) 570 00 01 Doradztwo techniczne: tel: (22) 570 03 51, (22) 570 03 16

Bardziej szczegółowo

Ârodki smarne dla rolnictwa. Edycja 2012

Ârodki smarne dla rolnictwa. Edycja 2012 Ârodki smarne dla rolnictwa Oleje i smary dla rolnictwa Od wielu lat firma Fuchs dostarcza Êrodki smarne producentom silników, przek adni i hydrauliki - jako doêwiadczony, niezale ny producent Êrodków

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE PRODUCENTÓW (OEM)

SPECYFIKACJE PRODUCENTÓW (OEM) KLASA LEPKOŚCI Klasa lepkości będąca miarą zdolności płynięcia oleju jest jednym z najważniejszych czynników podczas dobierania oleju silnikowego. Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacji (ang. Society of

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO KaTaLOgU akumulatorów DO SaMOchODóW OSObOWYch NOWE PRODUKTY

SUPLEMENT DO KaTaLOgU akumulatorów DO SaMOchODóW OSObOWYch NOWE PRODUKTY SUPLEMENT DO KatalogU akumulatorów do samochodów osobowych 2014 NOWE PRODUKTY 2 TABELE ZASTOSOWAŃ Niniejsze tabele stanowią zbiór zastosowań akumulatorów rekomendowanych, stworzonych na bazie parametrów

Bardziej szczegółowo

Moeller jest jednym z czo owych dostawców dla automatyki budynków, automatyki przemys owej oraz systemów.

Moeller jest jednym z czo owych dostawców dla automatyki budynków, automatyki przemys owej oraz systemów. Automatyka Budynków Automatyka Przemys owa Systemy Moeller jest jednym z czo owych dostawców dla automatyki budynków, automatyki przemys owej oraz systemów. Firma Moeller Electric Think future. Switch

Bardziej szczegółowo

MIDLAND znaczy Szwajcaria

MIDLAND znaczy Szwajcaria MIDLAND znaczy Szwajcaria W centrum Europy, wêród wyso kich gór, wy rós kraj sta no - wiàcy swoisty ewenement. Kraj zasobny, spokojny, s ynàcy z uczciwoêci Szwajcaria. Produ kowane tu wy ro by sà naj -

Bardziej szczegółowo

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41. tel. (22) 481 71 00, fax (22) 606 14 59. http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41. tel. (22) 481 71 00, fax (22) 606 14 59. http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR 0262 Warszawa, ul. Domaniewska 41 tel. (22) 481 1 00, fax (22) 606 14 5 http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR LG Electronics Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia. LUTY

Bardziej szczegółowo

Wydanie 2015/2 Spis treści

Wydanie 2015/2 Spis treści Wydanie 2015/2 Spis treści 1 AKTUALNOŚCI I NOWOŚCI 1.1 ESI[tronic] 2.0: zapisywanie i ponowne pobieranie danych graficznych 2-3 1.2 ESI[tronic] 2.0: rozszerzenie w zakładce Systemy wyposażenia 4 1.3 ESI[tronic]

Bardziej szczegółowo

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS simatic net AUTOMATION Modu y logiczne LOGO! Technologia przysz oêci w przemyêle i w domu Sterownik LOGO! to uniwersalne urzàdzenie s u àce do prze àczania i sterowania w zastosowaniach domowych i przemys

Bardziej szczegółowo

ZAWIESZENIE KABINY. sprężyny, miechy i nie tylko [str. 7] Bez akumulatora ani rusz o kratkach, separatorach i labiryntach [str.

ZAWIESZENIE KABINY. sprężyny, miechy i nie tylko [str. 7] Bez akumulatora ani rusz o kratkach, separatorach i labiryntach [str. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY nr 3, wrzesień 04 ZAWIESZENIE KABINY sprężyny, miechy i nie tylko [str. 7] Podstawy pneumatycznych układów hamulcowych (P-) szkolenie [str. ] Bez akumulatora ani rusz o kratkach, separatorach

Bardziej szczegółowo