THE IMPORTANCE OF QUALITY IN THE ACTIVITIES OF TOURIST ENTERPRISE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "THE IMPORTANCE OF QUALITY IN THE ACTIVITIES OF TOURIST ENTERPRISE"

Transkrypt

1 Irena Szewczyk Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia ej ZNACZENIE JAKO CI W PRZEDSI BIORSTWIE HOTELARSKIM THE IMPORTANCE OF QUALITY IN THE ACTIVITIES OF TOURIST ENTERPRISE STRESZCZENIE Rosn ca na rynku konkurencja, polityka turystyczna oraz zmieniaj ce si i stale rosn ce upodobania konsumentów, w tym nabywców us ug hotelarskich, sprawiaj, e problematyka jako ci staje si jednym z najwa niejszych zada stoj cych przed zarz dzaj cymi obi ktami hotelarskimi, stanowi c zarazem klucz do sukcesu. Maj c t wiadomo, i jako wi e si konieczno ci dostosowywania oferty turystycznej do potrzeb turystów, nale y podkre li, e warunkiem sine qua non procesu jej doskonalenia jest zidentyfikowanie oczekiwa klientów. Dopiero ich znajomo pozwoli odnie sukces na rynku. SUMMARY There are several features which caused, that problem of quality in hotel services belongs to priority in tourist branch. Those important features are: (-) the increasing competition, (-) the tourism policy, (-) changing consumers preferences, especially changing hotel guests needs. That all makes the issue of quality the most important task facing the hotel managers and is the key to success in tourist market. Managers are aware that attention to quality involves their activity to recognize tourist needs; that is a starting point in the process of quality improvement. The proper information about consumers preferences allows hotel managers to prepare the offer which will succeed in the market. S OWA KLUCZOWE: jako, jako us ug, standard, kategoryzacja, TQM, normy ISO, HACCP KEY WORDS: quality, quality of service, standards, categorisation, TQM, ISO norms, HACCP WST P Wspó czesne kierunki rozwoju wiatowej turystyki, rosn ca konkurencja na rynku, transfer nowych technik i technologii do gospodarki turystycznej oraz ci gle zmieniaj ce si preferencje i upodobania turystów powoduj, e coraz wi kszego znaczenia nabiera problematyka jako ci w turystyce 6. Dla jednostek gospodarki turystycznej oraz miejscowo ci i regionów recepcji ruchu turystycznego jest oczywiste, e sukces w rywalizacji rynkowej mog odnie tylko te jednostki, które zaoferuj produkt zaspokajaj cy potrzeby turystów i spe niaj cy ich oczekiwania 7. Wspó czesny rynek turystyczny jest typowym rynkiem konsumenta, na którym takie kategorie ekonomiczne jak cena i poziom jako ci us ug nabieraj realnego wymiaru i nie s wy cznie poj ciami abstrakcyjnymi. Konsument pragnie nabywa tylko takie us ugi, które odpowiadaj jego oczekiwaniom i potrzebom, a wi c us ugi dobre jako ciowo. Us uga jest dobrej jako ci jedynie wtedy, gdy przy minimalnych kosztach u ytkowania wnosi maksymalny wk ad do zdrowia i szcz cia wszystkich ludzi bior cych udzia w jego projektowaniu, wytwarzaniu, dystrybucji, u ytkowaniu, ochronie i wtórnym wykorzystaniu, a tak e odznacza si minimalnym zu yciem 6 M. Kachniewska, Zarz dzanie jako ci us ug turystycznych, Difin, Warszawa 2002, s A. Rapacz, Wspó praca regionalna i transgraniczna czynnikiem kszta towania jako ci produktu turystycznego, [w:] G. Go embski, Kierunki bada naukowych w turystyce, AE Pozna, PWN, Warszawa 2003, s

2 energii i surowców oraz mo liwym do zaakceptowania wp ywem na rodowisko i spo ecze stwo 8. Ze wzgl du na fakt, i rynek hotelarski prze ywa w ostatnich latach rozkwit, pewne parametry nieustannie poddawane s zmianom, przeobra eniom, a podstawowym problemem jest trudno pomiaru jako ci us ug wynikaj ca z braku parametrów, zarówno ilo ciowych, jak i jako ciowych, umo liwiaj cych odpowiedni ich charakterystyk w sferze jako ci. W zarz dzaniu jako ci us ug hotelarskich wa ne jest nie tylko opracowanie standardów obs ugi go cia, ale i zastosowanie standardów odpowiednich dla danego przedsi biorstwa hotelarskiego. Jako us ug nale y upatrywa w istocie us ugi, na któr sk adaj si cechy decyduj ce o ich naturze (niematerialny charakter, ró norodno ). Ale jest to bierna ocena, gdy jako us ugi hotelarskiej mo e by oceniana z punktu us ugodawcy, wypracowana na zasadzie do wiadczenia, jak i us ugobiorców, okre laj c j jako ró nic pomi dzy oczekiwaniami w stosunku do us ugi a subiektywn ocen tej, któr otrzymali 9. CZYNNIKI KSZTA TUJ CE JAKO US UG HOTELARSKICH Nie ulega w tpliwo ci, e jako stanowi obecnie najwa niejszy czynnik konkurencyjno ci i odgrywa najistotniejsz rol w kszta towaniu strategii przedsi biorstw produkcyjnych i us ugowych. Formalne wzorce jako ciowe we wspó czesnym hotelarstwie, które kszta tuj wysok jako us ug hotelarskich, to m.in. TQM, normy ISO, kategoryzacjastandaryzacja, HACCP, rekomendacja i in. Jako obs ugi klienta znajduje si w centrum uwagi systemów zapewniania jako ci TQM (Total Quality Management). Istot funkcjonowania tego systemu jest filozofia jako ci, której podstawowym za o eniem jest stwierdzenie, i jako obs ugi klienta w firmie jest sum jako ci us ug wiadczonych przez poszczególnych pracowników firmy. Tak wi c przewodni ide zarz dzania przez jako jest orientacja na klienta. System ten koncentruje si na wymaganiach klienta i przewiduje pe ne zaspokojenie tych wymaga. Kwintesencj zasady zarz dzania przez jako stanowi nast puj ce stwierdzenia odnosz ce si do klienta 10 : 1. W ka dej dzia alno ci klient jest najwa niejszy. 2. Nie jest zale ny od nas. To my zale ymy od niego. 3. Nie zak óca naszej pracy. Jest jej celem. 4. Nie czynimy mu przys ugi, obs uguj c go. To on czyni nam przys ug, przychodz c do nas. 5. Nie jest osob z zewn trz, jest cz ci naszej organizacji. 6. Nie jest pozycj w statystyce. Jest cz owiekiem z krwi i ko ci, który czuje i reaguje jak my. 7. Przychodzi do nas ze swoimi potrzebami. Naszym zadaniem jest te potrzeby zaspokaja. 8. Zas uguje na tyle uprzejmo ci i uwagi, ile tylko mo emy mu po wi ci. TQM opiera si na fundamentalnych za o eniach 11 : 1. Jako jest podstawowym czynnikiem pozyskania lojalno ci klienta, realizacji 8 A. Jazdon, Doskonalenie zarz dzania jako ci, Oficyna Wydawnicza O rodka Post pu Organizacyjnego, Bydgoszcz, 2002, s A. Panasiuk, D. Szostak, Hotelarstwo, us ugi, eksploatacja, zarz dzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s M. Turkowski, Marketing us ug hotelarskich, PWE, Warszaw 2003, s Cz. Witkowski, M. Kachniewska, Hotelarstwo w gospodarce turystycznej. Hotelarstwo cz III. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005, s

3 sprzeda y i osi gni cia zysku. 2. Ka dy cz onek organizacji posiada swojego klienta (wewn trznego i zewn trznego) i zna jego wymagania, dzi ki czemu jako staje si dzia aniem ka dego w organizacji. 3. Jako jest zapobieganiem powstawania wad, a nie ich wykonywaniem. 4. Przedsi biorstwo powinno by tak skonstruowane, aby mog o spe nia oczekiwania klienta. Kompleksowe zarz dzanie jako ci ma na celu zaanga owanie na wszystkich szczeblach, wszystkich cz onków organizacji, co w wyniku ko cowym ma doprowadzi organizacj do polepszenia jako ci us ug oferowanych w obiekcie. Charakterystyczn cech TQM jest wykorzystanie filozofii benchmarkingu, tj. porównywania w jaki sposób inni robi co lepiej od naszej firmy. TQM, co warte jest podkre lenia, nie odnosi si tylko i wy cznie do np. wysokiej jako ci obs ugi go cia czy te do poszczególnych stanowisk, ale jako za pomoc TQM jest tworzona w ca ej organizacji i odnosi si do wszystkich zasobów firmy. Znacz c popularno uzyska a koncepcja zarz dzania oparta na wype nianiu wymaga mi dzynarodowych standardów International Organization for Standardization (ISO) serii Organizacja ISO w ramach swoich uprawnie wydaje szeroki zakres norm, które podejmuj aspekty dotycz ce jako ci. W roku 1998 Polska przyj a standardy systemu standaryzacji jako PNEN Wraz z norm terminologiczn ISO 8402 s one uznanym standardem na rynku Unii Europejskiej. Seria ISO 9000 w dwu zbiorach standardów zawiera trzy modele zapewnienia jako ci: ISO 9000 zarz dzanie jako ci i zapewnienie jako ci, wytyczne wyboru i stosowania, 2. ISO 9001 ISO 9002, ISO 9003 obejmuj modele: zapewnienia jako ci w projektowaniu, konstruowaniu produkcji, instalowaniu i serwisie, zapewnienia jako ci w produkcji i stosowaniu, zapewnienia jako ci w kontroli i badaniach ko cowych, 3. ISO 9004 zarz dzanie jako ci i elementy systemu jako ci, ustalanie wytycznych. Wdra ane na wiecie modele ISO 9000 maj zapewni oddanie sta ego, dobrego poziomu jako ci, a w turystyce konfekcjonowanie i wiadczenie oraz produkowanie odpowiadaj ce yczeniom i potrzebom klientów. Dla bran y turystycznej i gastronomicznej w a ciwy jest model ISO Wdra anie tego modelu w turystyce, jako instrumentu zarz dzania jako ci, obejmuje zbiory informacji rynkowych o kontrahentach i klientach, ich zainteresowaniach, emocjach, wyobra eniach, motywacjach, potrzebach oraz finansowych mo liwo ciach nabycia produktów. System zarz dzania marketingowego jako ci w turystyce dotyczy projektowania i konfekcjonowania, a tak e bada surowców, materia ów, jako ci wiadcze, obs ugi, warunków higienicznych, poziomu sanitarnego itp. Przedsi biorstwom turystycznym zaleca si szczególnie wdra anie zintegrowanego systemu jako ci, bhp i ochron rodowiska wed ug norm ISO 9001, i (ta 12 A. Jarosz, A.S. Kornak, W. Kotli ski, R. Szeremeta, Marketing us ug turystycznych. Cz II, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 1998, s Tam e, s

4 ostatnia dotyczy warunków pracy) 14. Znacz ce na rynku polskim przedsi biorstwa turystyczne powinny tworzy w asne dokumenty zapewniaj ce zalecenia, wskazania i zasady wewn trznego marketingowego systemu jako ci. S to systemy ISO 15 : ksi ga jako ci (podr cznik zapewnienia jako ci), która stanowi zbiór zasad zapewnienia jako ci realizowanych w ramach wybranego modelu systemu jako ci zgodnego z ISO 9001, 9002 lub 9003, procedury systemowe dokumenty opisuj ce cele, odpowiedzialno i zadania dla realizacji odpowiednich elementów jako ci, instrukcje robocze, które opisuj szczegó owo elementy systemu jako ci ustanowione w procedurach, i s realizowane przez komórki funkcyjne zak adu. System ISO ma istotne znaczenie w przypadku przedsi biorstw hotelarskich. Dobrze wdro ony system jako ci prowadzi do uporz dkowania wszystkich problemów, które funkcjonuj wewn trz przedsi biorstwa. Wdra aj c System Zarz dzania Jako ci przedsi biorstwa zyskuj wiele korzy ci, mi dzy innymi 16 : nast puje wzrost wiarygodno ci i jednocze nie zaufania w oczach potencjalnych klientów, poprawia si wizerunek firmy, wzrasta konkurencyjno. Z punktu widzenia klienta przedsi biorstwa hotelarskiego najwa niejsz korzy ci przyst pienia i w efekcie uzyskania certyfikatu standardu ISO 9000 przez hotel jest pewno, e otrzyma si profesjonalnie wykonan us ug cechuj c si wysok jako ci. Zadaniem norm jest stworzenie takiego sposobu zarz dzania, który pozwala na wyeliminowanie niepotrzebnych i nieop acalnych dzia a w przedsi biorstwie hotelowym oraz daje mo liwo uporz dkowania organizacji przedsi biorstwa dzi ki nadzorowi nad dokumentacj i procesami 17. Fakt, e jako us ugi jest z jednej strony tak wa na, a z drugiej tak z o ona, zmusza do dokonywania standaryzacji. Standaryzacja w hotelarstwie jest zwi zana z kategoryzacj, pod poj ciem której rozumie si podzia obiektów danego rodzaju na grupy wed ug z góry przyj tych (ustalonych) kryteriów w celu okre lenia ich standardu. Kategoryzacja jest instrumentem prawno administracyjnym s u cym do 18 : oddzia ywania na poziom us ug (chodzi o wymuszenie jego podniesienia lub utrzymania poprzez ustalenie minimalnego standardu, poni ej którego wykonywanie us ug hotelarskich jest niedopuszczalne), ochrony interesów klienta poprzez u atwienie mu egzekwowania nale ytego 14 I. J drzejczyk, Jako jako czynnik budowy przewagi konkurencyjnej na rynku turystycznym, [w:] G. Go embski, Kierunki bada naukowych w turystyce, AE Pozna, PWN, Warszawa 2003, s A. Kornak, R. Szeremeta, Vademecum mened era turystyki, Zak ad Poligraficzny Uldruk, Warszawa 1990, s Cz. Witkowski, M. Kachniewska, Hotelarstwo w gospodarce turystycznej..., op. cit., s J. Piasta, Marketing w hotelarstwie, podr cznik praktyczny, Wydawnictwo Jacek Piasta doradztwo, Warszawa 2007, s Por. E. Wszendyby, Kategoryzacja miar jako ci us ug hotelowych, [w:] A. Chody ski, Zarz dzanie rozwojem organizacji jako procesów i produktów, Wyd. Wy sza Szko a Zarz dzania i Marketingu, Sosnowiec 2001, s

5 wykonywania us ug przez hotelarza zgodnie z deklarowanym i potwierdzonym decyzj administracyjn standardem, u atwienia obrotu gospodarczego, kontaktów handlowo us ugowych mi dzy hotelarzem a go ciem bez konieczno ci szczegó owego opisywania obiektu, u atwienia oceny poziomu us ug przez wprowadzenie szeregu norm i postanowie, umo liwiaj cych porównanie stanu faktycznego w hotelu i wyznaczonych, ogólnie obwi zuj cych kryteriów. Poj cie kategoryzacji charakteryzuje si mo liwo ci prawa do pos ugiwania si okre leniami: motel, hotel, pensjonat, a tak e okre lon liczb gwiazdek, która zwi zana jest ze spe nieniem okre lonych ustaw wymogów. Kategoryzacja ocenia swoim zasi giem te cechy obiektu i jego oferty, które s okre lone w przepisach rozporz dzenia, proces kategoryzacji odbywa si na zasadach dobrowolnych i wynika z woli gestora przedsi biorstwa hotelarskiego. W ród minimalnych wymaga uwzgl dnia si z regu y nast puj ce elementy 19 : wielko obiektu, stan budynku, urz dze i instalacji technicznych i sanitarnych, poziom i zestaw wyposa enia, wystrój wn trz, wielko jednostek mieszkalnych, ofert programow, bezpiecze stwo go ci, kwalifikacje personelu. Równie wa nym parametrem wp ywaj cym na jako jest system HACCP - Hard Analisis and Critical Control Point (Analiza Zagro e i Krytyczne Punkty Kontroli). Jest to system organizacji dzia ania w przedsi biorstwie s u cy zapewnieniu bezpiecze stwa ywno ci podczas wszystkich etapów jej przetwarzania i dystrybucji, a po bezpo rednie dostarczenie konsumentowi. W systemie HACCP g ówny nacisk zwi zany z nadzorem nad ywno ci k adzie si na przyczynach zagro e bezpo rednio w miejscu ich powstawania. Dzi ki takiemu podej ciu, przed wyprodukowaniem wyrobu zapobiega si lub eliminuje zagro enia zdrowotne zwi zane z surowcami, dodatkami i materia ami pomocniczymi, personelem, maszynami i urz dzeniami, a tak e procesem technologicznym. Jest to najefektywniejszy sposób gwarantowania bezpiecze stwa ywno ci uznany przez wszystkie organizacje zainteresowane jej bezpiecze stwem 20. Podstawowe korzy ci z wdro enia Systemu HACCP: dowodzi przywi zania firmy do kwestii bezpiecze stwa ywno ci, pozwala na uzyskanie odpowiedniego stopnia zaufania konsumentów, sprzedawców detalicznych i klientów w bran y spo ywczej, stanowi dla kupuj cych, konsumentów, organów administracji pa stwowej i organizacji handlowych potwierdzenie faktu stosowania przez firm systemów kontroli zapewniaj cych bezpiecze stwo produkcji ywno ci, system jest oparty na uznawanych w skali mi dzynarodowej normach i dyrektywach oraz odpowiednich standardach krajowych, regularne audity pomagaj firmie w efektywnym monitorowaniu systemu bezpiecze stwa ywno ci. 19 Cz. Witkowski, Mi dzynarodowe systemy hotelowe w Polsce, Wy sza Szko a Ekonomiczna, Warszawa 2003, s [dost p: ] 16

6 Do mierników poziomu jako ci mo na równie zaliczy rekomendacje, konkursy bran owe oraz certyfikacje. System rekomendacji zak adów hotelarskich i gastronomicznych zosta wprowadzony przez Zrzeszenie Polskich Hoteli Turystycznych w 1993 r. Rekomendowane s firmy hotelarskie i gastronomiczne prezentuj ce szczególnie wysoki standard us ug oraz poziom kultury obs ugi. System ten s u y rekomendowaniu w kraju i poza jego granicami najlepszych zak adów hotelarskich i gastronomicznych. Rekomendacja hotelu lub restauracji oznacza osi gni cie najwy szego poziomu w danej kategorii i jest szczególnym wyró nieniem najlepszych hotelarzy i gastronomików. Rekomendacja opiera si na punktowej klasyfikacji siedmiu segmentów dzia alno ci, do których zalicza si 21 : zagospodarowanie terenu, wygl d i stan budynku, dekoracji, o wietlenia, urz dze rekreacyjnych itp., instalacje i urz dzenia techniczne, sprawno ich dzia ania, standard pomieszcze mieszkalnych, gastronomicznych i ogólnodost pnych, poziom us ug, sprawno, kultura, rzetelno, uprzejmo, higiena, estetyka personelu i znajomo j zyków obcych, asortyment i jako produkcji, wybór, zró nicowanie i jako potraw i napojów, us ugi dodatkowe, zakres, zró nicowanie i dostosowanie do specyfiki zak adu, ogólne wra enie, atmosfera spokoju, uprzejmo ci i ciep a, sprawno organizacji. Rekomendacja przyznawana jest na dwa lata i uznawana przez go ci jako symbol wiarygodno ci i trafny wybór. Ka de przedsi biorstwo hotelarskie mo e podj ró ne dzia ania w zakresie promowania hotelu, tym samym zwi ksza jego rang, co b dzie dla go ci wyznacznikiem jako ci. Dlatego warto uczestniczy w licznie organizowanych konkursach bran owych, w ród których najbardziej popularnymi s : 1. Z oty klucz, konkurs ten jest organizowany przez Polskie Zrzeszenie Hoteli od 1972 roku co dwa lata. Polega on na ocenie jako ci us ug zak adów hotelarskich przez klientów. Ankiety konkursowe s udost pniane go ciom hotelowym poprzez wy o enie ich w pokojach i w recepcji. Ocenia si : kultur, yczliwo i fachowo obs ugi w recepcji, czysto i porz dek w pokoju hotelowym, sprawno elementów wyposa enia, czysto i sprawno w z a sanitarnego, kultur, czysto i fachowo obs ugi gastronomicznej, jako i wybór potraw. Ocena jest wyrazem ogólnego wra enia klienta, odnosz cego si do ka dego z kryteriów podlegaj cych ocenie. 2. Mister Camping konkurs ten inicjowany jest przez Polsk Federacj Campingu i Caravaningu. Konkurs ten organizowany jest rokrocznie od 1967 r. i aktywizuje administracj campingów do podnoszenia jako ci us ug, kultury obs ugi, estetyki i czysto ci na campingach. 3. Z ota Patelnia dora nie lub cyklicznie organizowane s specjalistyczne konkursy gastronomiczne, w których uczestnicz zg oszeni pracownicy hoteli (restauracji). Pierwszy Ogólnopolski Konkurs Gastronomiczny Z ota Patelnia odby si 13 wrze nia 2002 roku podczas Jubileuszowych X Targów Hotel Market 2002 na 21 M. Turkowski, Marketing us ug hotelarskich..., op. cit., s

7 4. warszawskim Torwarze. Konkurs organizowa a Komisja Gastronomiczna Polskiego Zrzeszenia Hoteli wspólnie z Ministerstwem Gospodarki. Po prostu najlepszy - konkurs skierowany do w a cicieli i mened erów z obiektów ró nej kategorii obejmuje zarówno hotele najwy szej klasy (pi cio-, czteroi trzygwiazdkowe), jak i obiekty popularne klasy turystycznej - motele, o rodki szkoleniowo-wypoczynkowe, sanatoryjno-uzdrowiskowe oraz agroturystyczne. Najwa niejsze cele konkursu: precyzuje cele i zadania, jakie stoj przed obiektami buduj cymi przewag konkurencyjn, pozwala zweryfikowa prowadzon polityk budowania marki, daje presti i umacnia rynkow pozycj, docenia prac, zaanga owanie, przedsi biorczo i nowatorstwo mened erów polskiego hotelarstwa, wy ania najlepsze, najsprawniej zarz dzane i wzorowo s u ce go ciom hotele. Certyfikat i certyfikacja s terminami zwi zanymi bezpo rednio z poj ciem jako ci. Pozwalaj na pozyskanie, a nast pnie popraw presti u oraz wiarygodno ci w ród partnerów handlowych. Certyfikaty s równie odpowiedzi na rosn ce potrzeby dostosowania si polskich firm z bran y turystycznej do trendów oraz standardów obowi zuj cych w Europie i na wiecie. Przyk adem jest Certyfikat Czysta Turystyka przyznawany hotelom, domom go cinnym oraz obiektom typu bed&breakfast, a tak e hostelom, które poprzez wdro enie oszcz dnych i przyjaznych rodowisku rozwi za chc obni y swoje koszty eksploatacji, podnie jako oferowanych us ug, i co si z tym wi e zwi kszy swoj konkurencyjno na rynku turystycznym 22. OCENA JAKO CI US UG OFEROWANYCH PRZEZ HOTEL ORBIS MAGURA Hotel Magura to trzygwiazdkowy hotel (nale cy do grupy Orbis) po o ony blisko centrum miasta Bielsko-Bia a, niedaleko przej granicznych z Czechami i S owacj. Dogodna lokalizacja przy trasie Katowice ywiec zapewnia atwy dojazd do mi dzynarodowych portów lotniczych Katowice Pyrzowice i Kraków Balice i sprawia, e Hotel jest idealn baz dla wycieczek w Beskidy i do miast i miasteczek po udniowej Polski. Spó ka Orbis wraz ze spó kami zale nymi Orbis Transport i Hekon-Hotele Ekonomiczne tworz najwi ksz w Polsce oraz w Europie rodkowej grup turystycznohotelow. Grupa Hotelowa Orbis jest najwi ksz w Polsce spó k hotelarsk, oferuj c kompleksow obs ug ruchu biznesowego oraz turystycznego 23. Grupa zarz dza 63 hotelami, zlokalizowanymi w 30 miastach i miejscowo ciach wypoczynkowych w Polsce oraz na Litwie i w Wilnie. Hotele Grupy Orbis dzia aj pod markami: Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis, Orbis i Etap. Hotel Magura dysponuje 133 komfortowo wyposa onymi pokojami typu standard, superior oraz apartament. Wszystkie pokoje wyposa one s w TV Sat, radio, telefon, a tak e najnowocze niejsze wykrywacze dymu/ognia i gazu. Apartamenty i pokoje de Luxe posiadaj mini bary, suszarki do w osów, zestawy do parzenia kawy i herbaty. Hotel posiada pokoje przystosowane dla osób niepe nosprawnych oraz pokoje dla niepal cych. wiadczy szereg us ug dodatkowych. Restauracja hotelowa specjalizuje si w potrawach kuchni polskiej, 22 [dost p: ]. 23 Cz. Witkowski, Hotelarstwo, cz II..., op. cit, s

8 w oskiej oraz innych narodów. Bar hotelowy poleca egzotyczne drinki, klasyczne napoje i przek ski 24. Ponadto do dyspozycji go ci s 4 sale konferencyjno-bankietowe, mog ce pomie ci cznie 320 osób, pralnia, biuro t umaczy, parking strze ony, taksówki hotelowe. Hotel akceptuje równie pobyt zwierz t. Analiza wyników bada empirycznych 25 wskazuje, e: 1. Dla respondentów najwa niejszym czynnikiem decyduj cym o wyborze Hotelu by a dogodna lokalizacja 40% wskaza, (Hotel znajduje si na trasie Kraków ywiec Zwardo S owacja), dla 26% go ci wybór Hotelu zwi zany by z wyjazdem s u bowym (biznes, konferencja), cena oraz polecenie wa na by a odpowiednio dla 17 i 14% procent turystów, 3% wskaza o na inne odpowiedzi, w ród których znajdowa a si np. akceptacja przez Hotel czworonoga. Inne 3% Sugestia znajomych 14% Cena 17% Wyjazd s u bow y 26% Lokalizacja 40% % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Rys. 1. Co zdecydowa o o wyborze Hotelu Magura 2. Dla wi kszo ci respondentów (56%) dojazd do Hotelu Magura nie stanowi problemu, wed ug nich dojazd jest atwy, a droga prawid owo oznakowana. Spora cz ankietowanych 22% narzeka jednak na stan drogi, maj c najprawdopodobniej na uwadze korki, które s prawdziwym problemem miasta w zwi zku z przebudow licznych dróg zarówno w centrum Bielska-Bia ej, jak i poza jego granicami. 24 [dost p: ]. 25 Badania przeprowadzone w 2010 roku w ród 78 go ci hotelowych Hotelu Magura przy u yciu kwestionariusza pyta. 19

9 Dobry stan drogi, ale sposób oznakow ania niepraw id ow y 8% Dojazd utrudniony, z y stan drogi, le oznakow ana 14% Z y stan drogi, ale sposób oznakow ania praw id ow y 22% Dojazd do Hotelu atw y, w ygodny, droga oznakow ana 56% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% Rys. 2. Ocena dojazdu do Hotelu Magura 3. Blisko ¾ ankietowanych oceni o otoczenie obiektu i jego zagospodarowanie przeci tnie i a 16 procent wskaza o, e jest ono bardzo z e. Zaledwie 13% odwiedzaj cych jest zadowolonych z zagospodarowania Hotelu Bardzo le 16% Przeci tnie 71% Dobrze 9% Bardzo dobrze 4% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Rys. 3. Ocena otoczenia Hotelu i jego zagospodarowania 4. Spo ród ankietowanych go ci 68% oceni o wygl d i urz dzenie pokoju bardzo dobrze, blisko ¼ oceni a dobrze, 11% badanych go ci nie by o zadowolonych z wystroju oraz sposobu urz dzenia pokoi. 20

10 Bardzo le 2% Przeci tnie 9% Dobrze 21% Bardzo dobrze 68% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Rys. 4. Ocena wygl du i sposobu urz dzenia pokoju 5. O ile otoczenie Hotelu zosta o ocenione bardzo negatywnie, o tyle profesjonalizm obs uguj cych, ich zaanga owanie zosta o oceniony bardzo wysoko (93%) zadowolonych turystów Bardzo le 1% Przeci tnie 6% Dobrze 11% Bardzo dobrze 82% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Rys. 5. Ocena profesjonalizmu i zaanga owania pracowników Hotelu 6. Równie wysoko zosta a oceniona oferta gastronomiczna Hotelu, nikt spo ród ankietowanych nie wskaza niezadowolenia. 21

11 Przeci tnie 2% Dobrze 11% Bardzo dobrze 87% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Rys. 6. Ocena oferty gastronomicznej Hotelu Magura 7. Go cie hotelowi czuj si bezpieczni przebywaj c na terenie analizowanego przedsi biorstwa, co potwierdzi y badania 91% ankietowanych uwa a, e obiekt jest bezpieczny le 2% Przeci tnie 7% Dobrze 8% Bardzo dobrze 83% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Rys. 7. Opinia ankietowanych na temat bezpiecze stwa w Hotelu Magura 22

12 8. 72% ankietowanych uwa a, e cena jest adekwatna do oferowanych przez Hotel us ug Zdecydow anie nie 9% Raczej nie 19% Tak 34% Zdecydow anie tak 38% % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Rys. 8. Stosunek ceny do oferowanych przez Hotel us ug 9. Materia y promocyjne Hotelu zosta y w opinii go ci hotelowych ocenione wysoko, co dziwi, zwa ywszy na fakt, e Hotel nie posiada w asnej strony www. Wed ug ankietowanych materia y s dobrze skomponowane i zawieraj pe ny zakres informacji. Z e 7% Przeci tne 15% Dobre 33% Zdecydow anie dobre 45% % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Rys. 9. Ocena materia ów promocyjnych Hotelu 23

13 Badania przeprowadzone w Hotelu dostarczaj szeregu informacji: wi kszo go ci odwiedzaj cych Hotel to tury ci biznesowi, pojawiaj cy si w nim dosy cz sto, maj cy niewielki wp yw na wybór miejsca docelowego wyjazdu, przebywaj cy w obiekcie w celach zawodowych, reprezentuj cy tzw. przemys MICE, Hotel usytuowany jest bardzo dobrze, co stanowi wa ny czynnik decyduj cy o wyborze, dojazd do Hotelu jest wygodny, a droga prawid owo oznakowana, cz zewn trzna otoczenie Hotelu wed ug ankietowanych s na bardzo niskim poziomie, jest to jedyny element oceniony tak bardzo nisko, przedsi biorstwo chc c pozyska i zatrzyma klientów, powinno rozwa y przebudow cz ci zewn trznej obiektu, m.in. mo liwo ci stworzenia zaplecza sportowego dla go ci hotelowych, pomimo faktu, e hotel powsta wiele lat temu, ankietowani nie kwestionowali wystroju oraz wyposa enia wewn trznej cz ci obiektu, go cie wysoko ocenili nastawienie pracowników, ich kompetencje, profesjonalizm i yczliwo, potwierdzili w badaniach, i czuj si na terenie obiektu bezpiecznie bardzo dobrze zosta a oceniona oferta gastronomiczna Hotelu, podobnie oferta promocyjna. Na podstawie powy szych rozwa a mo na stwierdzi, e dzia alno opiera si na zaspokajaniu potrzeb go ci, personel hotelowy rzetelnie wykonuje swoje obowi zki, a go cinno sprzyja tworzeniu wysokiego poziomu us ug oferowanych przez Hotel. Go cie hotelowi czuj si dzi ki temu bezpiecznie, podobnie jak we w asnym domu. PODSUMOWANIE Tempo zmian zachodz cych w dzisiejszym wiecie wymaga od hotelarzy ogromnej elastyczno ci. Zapotrzebowanie na us ugi hotelarskie i gastronomiczne stale zwi ksza si, wzrastaj tak e wymagania jako ciowe i ilo ciowe. Trudno unikn pyta o przysz o jako ci us ug. Oceniaj c obecn sytuacj, mo na przypuszcza, e us ugi hotelarskie b d osi ga y coraz to wy szy poziom, co dla go ci hotelowych b dzie ogromn korzy ci. Aby hotel móg zaj dobr pozycj na rynku, musi wyró ni si po ród licznych hoteli, nie mo e poprzesta na dotychczasowych rozwi zaniach w zakresie zwi kszania poziomu jako ci us ug, musi wychodzi naprzeciw klientom, zwi kszaj c jednocze nie granice i mo liwo ci dzia ania, a to na pewno przyczyni si do zadowolenia go ci i b dzie punktem wyj cia do lepszego funkcjonowania przedsi biorstwa. LITERATURA 1. Jarosz A., Kornak A.S., Kotli ski W., Szeremeta R., Marketing us ug turystycznych. Cz II, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów Jazdon A., Doskonalenie zarz dzania jako ci, Oficyna Wydawnicza O rodka Post pu Organizacyjnego, Bydgoszcz J drzejczyk I., Jako jako czynnik budowy przewagi konkurencyjnej na rynku turystycznym, [w:] G. Go embski, Kierunki bada naukowych w turystyce, AE Pozna, PWN Warszawa Kachniewska M., Zarz dzanie jako ci us ug turystycznych, Difin, Warszawa Kornak A., Szeremeta R., Vademecum mened era turystyki, Zak ad Poligraficzny Uldruk, Warszawa Panasiuk A., Szostak D., Hotelarstwo, us ugi, eksploatacja, zarz dzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Piasta J., Marketing w hotelarstwie, podr cznik praktyczny, Wydawnictwo Jacek Piasta doradztwo, Warszawa Rapacz A., Wspó praca regionalna i transgraniczna czynnikiem kszta towania jako ci produktu turystycznego, [w:] G. Go embski, Kierunki bada naukowych w turystyce, AE Pozna, PWN Warszawa Turkowski M., Marketing us ug hotelarskich, PWE Warszawa

14 10. Witkowski Cz., Mi dzynarodowe systemy hotelowe w Polsce. Cz II, Wy sza Szko a Ekonomiczna, Warszawa Witkowski Cz., Kachniewska M., Hotelarstwo w gospodarce turystycznej. Hotelarstwo cz III, Wydawnictwo PWN, Warszawa Wszendyby E., Kategoryzacja miar jako ci us ug hotelowych, [w:] A. Chody ski, Zarz dzanie rozwojem organizacji jako procesów i produktów. Wyd. Wy sza Szko a Zarz dzania i Marketingu, Sosnowiec (data pobrania ) Spis rysunków 1. Rysunek 1. Co zdecydowa o o wyborze Hotelu Magura 2. Rysunek 2. Ocena dojazdu do Hotelu Magura 3. Rysunek 3. Ocena otoczenia Hotelu i jego zagospodarowania 4. Rysunek 4. Ocena wygl du i sposobu urz dzenia pokoju 5. Rysunek 5. Ocena profesjonalizmu i zaanga owania pracowników Hotelu 6. Rysunek 6. Ocena oferty gastronomicznej Hotelu Magura 7. Rysunek 7. Opinia ankietowanych na temat bezpiecze stwa w Hotelu Magura 8. Rysunek 8. Stosunek ceny do oferowanych przez Hotel us ug 9. Rysunek 9. Ocena materia ów promocyjnych Hotelu 25

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK STAŻU. Nazwisko i imię ucznia... Klasa :... Specjalizacja... Rok szkolny... adres... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki..

DZIENNICZEK STAŻU. Nazwisko i imię ucznia... Klasa :... Specjalizacja... Rok szkolny... adres... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki.. Załącznik nr 1 do umowy DZIENNICZEK STAŻU I. DANE OSOBOWE STAŻYSTY Nazwisko i imię ucznia... Klasa :....... Specjalizacja... Rok szkolny......... adres..... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki..

Bardziej szczegółowo

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Szczecin, dn. 20 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi dotyczącej Organizacji i udziału w misjach gospodarczych za granicą REALIZOWANEJ W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora MP 40 nr 1/11 z dnia 01.07.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1 Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska Tarapacz, Jacek Frankowski s.c. 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/3, Poznań, 16.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENTRUM DORADZTWA UNIJNEGO S.C. zaprasza

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZI W KOŁOBRZEGU PROCEDURA COROCZNEGO PRZEGLĄDU WEWNĘTRZNEGO I STAŁEGO MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena pracy Level: 6 Credit: Umiejętności Wiedza 1 Stawia pytania odnośnie

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]

I.1.1. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] I.1.1. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 4 334 Przystąpiło łącznie: 4 049 przystąpiło: 4 000 przystąpiło: 3 972 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 3 631

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni Szczegółowe cele kształcenia: Po odbyciu praktyki słuchacz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/SPPW/POWTÓRNE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/SPPW/POWTÓRNE Łódź, dnia 19.05.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/SPPW/POWTÓRNE W związku z realizacją projektu Opracowanie strategii i wdrożenie działań CSR w ICHEM sp. z o.o., współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Zawodowa Praktyka na 3 roku studiów kierunek Dietetyka studia licencjackie I. stopnia. Regulamin i Program

Zawodowa Praktyka na 3 roku studiów kierunek Dietetyka studia licencjackie I. stopnia. Regulamin i Program Zawodowa Praktyka na 3 roku studiów kierunek Dietetyka studia licencjackie I. stopnia w zakresie Technologii potraw Regulamin i Program Na trzecim roku studiów licencjackich kierunku dietetyka I. stopnia

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik hotelarstwa; symbol 422402 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Andrzej Dziura Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Przedsięwzięcia wymagające oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013 Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela Warszawa, kwiecień 2013 1 Harmonogram odbytych spotkań 1. Spotkanie inauguracyjne 17 lipca 2012 r. 2. Urlop dla poratowania zdrowia 7 sierpnia 2012 r. 3. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, listopad 2011 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, listopad 2011 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, listopad 2011 r. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Zasady tworzenia służby bhp i powierzania wykonywania jej zadań Aktualne brzmienie przepisów art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 polski Reie.tr Sictkón, NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 0 Spis treści 1 Cel i zakres auditu 2 Załączniki 3 Wprowadzenie 4 Rozdzielnik 5 Poufność 6 Zakres certyfikacji 7 Ocena systemu zarządzania. 8

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1253 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Oferta usług sprzątających SEBREM. Katarzyna Łuniewska Serwis i usługi sprzątające

Oferta usług sprzątających SEBREM. Katarzyna Łuniewska Serwis i usługi sprzątające Oferta usług sprzątających SEBREM Firma SEBREM świadczy pełen zakres usług sprzątających dla Klientów Biznesowych i Indywidualnych. Sprzątamy powierzchnie biurowe, handlowe oraz współpracujemy ze wspólnotami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Rzeszów 2014 r. 1. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - Ustawę dnia

Bardziej szczegółowo

Doradca musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie co najmniej trzech usług doradczych z obszarów CSR:

Doradca musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie co najmniej trzech usług doradczych z obszarów CSR: ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usług doradczych, składających się na Wdrożenie strategii CSR w firmie Jastrzębski S.A. z siedzibą w Siedlcach. Firma pozyskała

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI KROK PO KROKU SPIS TREŚCI: Przepisy prawne Formalności z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej Wymagania dotyczące lokalu Wymagania dotyczące wyposażenia lokalu Projektowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 101/2014 Burmistrza Ornety z dnia 26.08.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO I INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik Nr do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stromiec PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: / szkolenie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły 68 1. Do klasy pierwszej Technikum przyjmuje się kandydatów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 2. Kandydat przy ubieganiu się o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW Łódź, dnia 29.01.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW W związku z ubieganiem się przez Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej ICHEM sp. z o.o. o dofinansowanie na realizację projektu ze

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo