ARTUR /2010/ , NIP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARTUR 23.02.2012 146/2010/1 66-016 971224408, NIP"

Transkrypt

1 Ośrodek Szkolenia Spadochronowego PARA-SOL Czerwieńsk Nr certyfikatu PL/CTO 146/2010/1 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ARTUR Artur Grzegorz Janczak Czerwieńsk, ul. Zielonogórska 35a/5 Regon , NIP Tel W odpowiedzi na pismo w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie działalności szkoleniowej personelu lotniczego podlegającej wpisowi do rejestru podmiotów szkolących (nr pisma ULC-LEP-2/ /02/11) z dnia przesyłam do rozpatrzenia poniższe uwagi Uwagi główne: 1. Konieczne jest stworzenie rozwiązań, które umożliwią ciągłość kontynuowania działalności szkoleniowej tym ośrodkom szkolenia, których certyfikaty wygasną przed wejściem w życie przepisów niniejszego rozporządzenia. Nie można dopuścić do sytuacji, w której przedsiębiorstwu (certyfikowanemu ośrodkowi szkolenia lotniczego) uniemożliwi się prowadzenie działalności gospodarczej (szkolenia) w okresie, gdy nowe przepisy jeszcze nie zaczną obowiązywać i tym samym nie będą stanowić oparcia do prowadzenia działalności szkoleniowej. 2. Należy zastanowić się nad zmianą zawartości niniejszego projektu rozporządzenia i ograniczyć ją do kilku krótkich reguł określających zasady prowadzenia szkoleń przez instruktorów poszczególnych dziedzin (paralotniarstwo, spadochroniarstwo, itd.) w oparciu o programy szkolenia opublikowane przez Prezesa Urzędu (a także, być może, w oparciu o inne programy?). Uzasadnienie: 1) kandydat na instruktora (np. spadochronowego) musi spełnić kryteria określone polskimi przepisami a weryfikacji tego dokonuje podmiot szkolący (czyli inny instruktor), a zatem podmiot uprawiony przez Prezesa Urzędu, (co stanowi pierwszy stopień weryfikacji kandydata na instruktora); 2) polskim instruktorem jest osoba, która została wyszkolona według programu i zasad zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu (drugi stopień weryfikacji);

2 3) polski instruktor uzyskał swoje uprawnienia w drodze egzaminu państwowego przeprowadzonego przez Lotniczą Komisję Egzaminacyjną powołaną i funkcjonującą według zasad zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu (trzeci stopień weryfikacji) a zaliczenie egzaminu jest potwierdzeniem kompetencji osoby egzaminowanej. 4) po uzyskaniu uprawnień instruktorskich należy umożliwić ich posiadaczowi wykonywanie działalności szkoleniowej bez zbędnych deklaracji z jego strony, że będzie robił to zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponieważ niczego, ani w Polsce ani nigdzie indziej na świecie, nie wolno robić wbrew obowiązującym przepisom. 3. Należy pamiętać, że twórcom projektu niniejszego rozporządzenia nadarza się niepowtarzalna okazja wprowadzenia zapisów wzorowanych na najlepszych, sprawdzonych i od lat funkcjonujących rozwiązaniach z najlepszych i najbardziej doświadczonych federacji (spadochronowych), jak federacja amerykańska czy francuska. Po co wywarzać drzwi dawno już otwarte? Po co tworzyć nieadekwatne i krótkoterminowe rozwiązania, które nie są w stanie przetrwać dłużej, niż kilka lat, czego dowodem jest choćby konieczność tworzenia niniejszego projektu w miejsce przepisów obowiązujących aktualnie? 4. Należy umożliwić osobie korzystanie z uprawnień lotniczych od chwili ich zdobycia, tj. od zdania egzaminu (rozwiązanie funkcjonujące np. w USA) a nie od otrzymania ich do rąk własnych, jak ma to miejsce do tej pory. W przypadku instruktora mogłoby to się wiązać np. z rozpoczęciem jakiegoś wymaganego, nadzorowanego stażu, który byłby konieczny przed rozpoczęciem samodzielnej działalności szkoleniowej. 5. W rozporządzeniu koniecznie trzeba jasno określić czy posiadanie uprawnienia instruktora w którejkolwiek dziedzinie lotniczej jest według polskiego prawa faktem wystarczającym do prowadzenia przez tę osobę zarobkowej działalności szkoleniowej, czy też konieczne będzie posiadanie dodatkowych uprawnień nadawanych przez resort zajmujący się sprawami sportu i edukacji (uprawnienia instruktora sportu). 6. Niniejsze rozporządzenie powinno być opracowywane jako ostatnie z rozporządzeń, na które autorzy wielokrotnie powołują się w tekście niniejszego projektu.

3 Pozostałe uwagi: Pkt 7) - odwołuje się do przepisów jeszcze nie istniejących, które mają dopiero powstać, nie ma więc możliwości opiniowania tego zapisu w niniejszym dokumencie; - proponowana definicja programów szkolenia wskazuje, że przedstawiony projekt rozporządzenia wyklucza możliwość opracowywania i stosowania przez podmioty szkolące własnych (lub innych powszechnie dostępnych a służących np. jako wzorzec) programów szkolenia. Czy jest to zamierzona intencja twórców niniejszego projektu? Pkt 1) co należy rozumieć pod pojęciem odpowiedniości bazy operacyjno dydaktycznej, kadry instruktorskiej, materiałów szkoleniowych i programów szkolenia, o czym jest mowa w podpunktach a), c), d) i e), może lepiej użyć słowa adekwatność? Jeśli natomiast autorom projektu nie chodzi o adekwatność wymienionych wyżej elementów do rodzaju prowadzonego szkolenia przez podmiot szkolący to należy koniecznie zdefiniować w 2 bądź co bądź wieloznaczne słowo odpowiedni. - o jakich środkach materialnych jest mowa w podpunkcie b) oraz przez kogo i na jakiej podstawie określona zostanie ich wielkość? - czy podpunkt e) wskazuje, że jednak możliwe będzie korzystanie z innych programów szkolenia niż te, które określa definicja zawarta w 2. Pkt 7)? Jeśli nie to po co jest ten zapis? Jeśli natomiast dopuszcza się inne programy to kto i na jakiej podstawie stwierdzi ich odpowiedniość (pojęcie niejasne w użytym kontekście)? Pkt 2) odwołuje się do przepisów jeszcze nie istniejących, które mają dopiero powstać, nie ma więc możliwości opiniowania tego zapisu w niniejszym dokumencie; - Pkt 3) na czym ma polegać opracowanie procedur planowania, prowadzenia i dokumentowania przebiegu szkolenia lotniczego? Czy Prezes Urzędu zaproponuje gotowe wzorce takich procedur, podobnie jak ma to miejsce w przypadku programów szkolenia ( 2. Pkt 7 niniejszego projektu)? Czy nie lepiej w ogóle zrezygnować z tego punktu pozostawiając tylko zapisy punktu kolejnego (tj. punktu 4 patrz uwagę poniżej)?

4 - pkt 4) praktycznie czyni zapis poprzedzającego go punktu 3) zupełnie zbędnym, wystarczy bowiem nałożyć na podmiot szkolący obowiązek spełnienia wymogów zapisanych w punkcie 4) i rozszerzonych o treści z punktu 3) związane z dokumentacją szkoleniową Pkt 1) wątpliwości co do pojęcia programów szkolenia jak poprzednio; Pkt 3) jaką dokumentację i jak długo ma być przechowywana? Ust. 2 pkt 3) kolejny raz wątpliwości co do programów szkolenia (patrz wyżej punkty 1, 2, 4); Ust.2 pkt4) w tym punkcie oraz w wielu innych miejscach projektu rozporządzenia mowa jest o polisie ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością lotniczą i szkoleniem; czy istnieje akt prawny precyzujący treść takiej polisy i wysokość minimalnej sumy ubezpieczenia dla określonego rodzaju lotniczej działalności szkoleniowej? Pkt 6) jakie miejsce prowadzenia szkolenia praktycznego należy podać w przypadku zamiaru prowadzenia takich szkoleń (związanych np. z wykonywaniem skoków spadochronowych) na wszystkich lotniskach i lądowiskach, na których pozwalać będą na to obowiązujące przepisy i procedury (instrukcje operacyjne tych lotnisk), być może na terenie całej UE i poza nią? Pkt 12) o jakich kontrolach jest mowa? Czyżby ULC domagał się od podmiotu szkolącego informacji na temat wyniku kontroli, którą sam u niego wcześniej przeprowadził (kuriozalne!), czy też chodzi o wszelkie inne kontrole niż te, które przeprowadził ULC? A jeśli tak to na jakiej podstawie prawnej ULC domaga się od podmiotu szkolącego będącego przedsiębiorstwem sprawozdań z kontroli nie wchodzących z zakres kompetencji ULC? czy podmioty, o których mowa w ust. 1. będą wykonywać działalność szkoleniową w oparciu o posiadane programy, które zostały dla nich zatwierdzone wcześniej przez Prezesa Urzędu w procesie certyfikacji? - Czy podmioty, o których mowa w 13. Ust. 1. będą obowiązane do uiszczenia przewidzianej kwoty 150,- PLN, wymaganej przy składaniu wniosku? - Czy odpowiedź na wcześniejsze pytanie będzie także zasadą obowiązującą w przypadku rozszerzenia zakresu działalności szkoleniowej lub w przypadku zmiany danych rejestrowych?

5 9. - Czy istnieją już programy szkolenia, o których mowa w 2. Pkt 7)? - Czy podczas opracowywania programów, o których mowa w 2. Pkt 7) uwzględniono przepisy o prawach autorskich? Pojawienie się zapisów lub rozwiązań zaczerpniętych z już istniejących programów certyfikowanych ośrodków szkolenia może mieć konsekwencje prawne; - Czy przewiduje się przedstawienie programów szkolenia, o których mowa w 2. Pkt 7) do konsultacji z instruktorami oraz/lub istniejącymi certyfikowanymi ośrodkami szkolenia działającymi dotychczas w oparciu o własne programy? 10. Czy autorzy niniejszego projektu rozporządzenia przewidują możliwość prowadzenia szkolenia według własnych programów opracowanych przez podmiot szkolący? 11. Jaka będzie możliwość wprowadzania przez podmiot szkolący nowych treści do programów szkolenia, o których mowa w 2. Pkt 7) niniejszego projektu jeśli podmiot szkolący uzna, że jest to wskazane w celu usprawnienia procesu szkolenia lub w celu wzbogacenia treści szkolenia o nowe umiejętności, np. wynikające z zaistnienia nowych rozwiązań technicznych lub jakichkolwiek innych? 12. Załącznik nr 1 (wniosek) cz. II pkt 2. Wymagane dane należy ograniczyć do jednego, głównego instruktora, którym zazwyczaj jest właściciel podmiotu szkolącego. Pozostałych instruktorów będzie on zatrudniał w zależności od planowanego rodzaju szkolenia, liczebności grupy szkolonej, miejsca szkolenia itd. Nie należy przedsiębiorcy ograniczać swobody zatrudniania pracowników według aktualnych potrzeb, a do tego właśnie sprowadza się zaproponowana we wniosku próba stworzenia z góry wykazu instruktorów pracowników podmiotu szkolącego, zatwierdzanego przez Prezesa Urzędu. 13. Załącznik nr 1 (wniosek) cz. II pkt 3. Zarówno szkolenia paralotniowe jak i spadochronowe są prowadzone przez jeden podmiot szkolący w wielu miejscach (lotniska, lądowiska i inne). Często jeden podmiot szkolący prowadzi nawet równocześnie w wielu odległych miejscach (lotniskach) szkolenie w oparciu o różnych instruktorów. Jakie dane w związku z tym umieścić na wniosku aby nie stał się on podstawą do ewentualnych zarzutów pod adresem podmiotu szkolącego np. o wykonywanie działalności w miejscu, którego nie zadeklarował we wniosku? Profilaktyczne wymienienie na wniosku wszystkich lotnisk, których instrukcja operacyjna uwzględnia możliwość wykonywania lotów paralotniowych

6 czy skoków spadochronowych, mija się zapewne z celem i intencją autorów niniejszego projektu rozporządzenia, niemniej jednak wymaga rozsądnego rozwiązania. Może lepiej w ogóle zrezygnować z konieczności wypełniania danych w tym punkcie przez podmioty szkolące paralotniarzy lub skoczków spadochronowych? 14. Załącznik nr 1 (wniosek) cz. II pkt 4. - odwołuje się do przepisów jeszcze nie istniejących, które mają dopiero powstać, nie ma więc możliwości opiniowania tego zapisu w niniejszym dokumencie; 15. Załącznik nr 1 (wniosek) cz. II pkt 6. uwagi jak wyżej w punkcie Załącznik nr 1 (wniosek) cz. II pkt 7. dane do wypełnienia tego punktu można streścić w jednym sformułowaniu: MATERIAŁY DOSTĘPNE W INTERNECIE ORAZ MATERIAŁY WŁASNE. Tylko czemu ma to służyć i jaki jest wobec tego sens zadawania powyższego pytania we wniosku? 17. Załącznik nr 2 (oświadczenie) zawiera w sobie sprzeczność wewnętrzną. W dokumencie tym podmiot oświadcza, że spełnia warunki wymagane do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia szkolenia personelu lotniczego. etc., podczas gdy faktycznie tych warunków nie spełnia, gdyż składając niniejsze oświadczenie ubiega się dopiero się o spełnienie jednego z warunków, którym jest przecież znalezienie się w rejestrze podmiotów szkolących, pod numerem przydzielonym przez Prezesa Urzędu. Krócej mówiąc: od podmiotu ubiegającego się o spełnienie warunków nie można wymagać oświadczenia, że spełnia warunki. 18. Załącznik nr 3 (wniosek o rozszerzenie.) te same uwagi, które dotyczą Załącznika nr 1 a zawarte zostały powyżej, w punktach o numerach od 12 do 16. Artur Janczak

do zakresu tematycznego i liczby godzin szkolenia niezbędnych do nabycia uprawnień do wykonywania czynności na tym stanowisku.

do zakresu tematycznego i liczby godzin szkolenia niezbędnych do nabycia uprawnień do wykonywania czynności na tym stanowisku. UZASADNIENIE Zakres przedmiotowy projektu ustawy odnosi się do czterech podstawowych zagadnień związanych z wprowadzaniem nowego systemu przyznawania uprawnień na stanowisku maszynisty na terytorium Unii

Bardziej szczegółowo

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Dyrektywa Rady 2010/45/UE Dlaczego uwagi wyjaśniające? Uwagi wyjaśniające mają na celu zapewnienie lepszego rozumienia przepisów prawnych przyjmowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Czerwiec 2013 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Czerwiec 2013 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Czerwiec 2013 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Listopad 2005 2 Poradnik dla weryfikatorów Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-3-5 Autorzy: Robert Pochyluk

Bardziej szczegółowo

Karta Usługi zestawienie uwag

Karta Usługi zestawienie uwag Karta Usługi zestawienie uwag 1. Czy system ten będzie wspierał finansowo bezpośrednio osobę zarejestrowaną w urzędzie pracy, któremu przyszły pracodawca gwarantuje zatrudnienie po kursie w celu jego np.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1068 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1068 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1068 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do dokumentu Wytyczne dla projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UWAGI Członków PIFS Lp. 1. Rodzaj dokumentu (oraz

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Założenia i cel projektowanej ustawy W dniu 1 stycznia 2005 r. rozpoczął działanie w Unii Europejskiej system

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT PROPOZYCJI UPROSZCZEŃ nr 8

DOKUMENT PROPOZYCJI UPROSZCZEŃ nr 8 DOKUMENT PROPOZYCJI UPROSZCZEŃ nr 8 zawierający propozycje uproszczeń procedur administracyjnych związanych z uprawnieniami do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO ZMIANACH z 2009 r. pod redakcją Jacka Sadowego

Urząd Zamówień Publicznych. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO ZMIANACH z 2009 r. pod redakcją Jacka Sadowego Urząd Zamówień Publicznych PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO ZMIANACH z 2009 r. pod redakcją Jacka Sadowego PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO ZMIANACH z 2009 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Wskazówki i materiały dla przedstawicieli związków zawodowych w zakładach pracy Spis treści Wytyczne dla przedstawicieli związków

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne

Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne Lp. Podmiot zgłaszający uwagę Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Jednostka redakcyjna Treść uwagi Art. 6 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu MPL Kraków-Balice nr 37/82/12 z dn. 26.10.2012 r. ( tekst jednolity z dnia 31.01.2014r.)

Załącznik do Uchwały Zarządu MPL Kraków-Balice nr 37/82/12 z dn. 26.10.2012 r. ( tekst jednolity z dnia 31.01.2014r.) Załącznik do Uchwały Zarządu MPL Kraków-Balice nr 37/82/12 z dn. 26.10.2012 r. ( tekst jednolity z dnia 31.01.2014r.) Regulamin udzielania zamówień publicznych oraz doprogowych przez jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza

Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza 2011 Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza Ekspertyza powstała w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Prawne warunki działania organizacji pozarządowych WSTĘP (5) Spis rzeczy Radosław Skiba PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2004R0726 PL 05.06.2013 007.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 726/2004 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Wykonawca: Comarch Polska S.A. Al. Jana Pawła II 41G, 31-864 Kraków tel. +48 126461000, fax.+48 12 461100

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Warszawa, 2012 r. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Autor: Wioleta

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Sierpień 2010 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Sierpień 2010 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Sierpień 2010 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo

DODATEK AKTUALIZACYJNY. Nowy Leksykon VAT 2011

DODATEK AKTUALIZACYJNY. Nowy Leksykon VAT 2011 DODATEK AKTUALIZACYJNY do książki: Nowy Leksykon VAT 2011 Stan prawny: 1 lipca 2011 r. Autor: Grzegorz Tomala CZĘŚĆ I. Analiza aktualnych przepisów prawa Wstęp Nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych

UZASADNIENIE. w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych 27.03.12 UZASADNIENIE Niniejsza ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA NOWELIZACJI USTAWY O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH (PROJEKT)

ZAŁOŻENIA NOWELIZACJI USTAWY O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH (PROJEKT) Warszawa, 23 czerwca 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Departament Turystyki Zespół do spraw przygotowania projektu założeń ustawy zmieniającej ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

Bardziej szczegółowo