Czwarta licytacja. Czekamy na werdykt. Plan na kopalniê. Niemal jak nowa. Co mo e daæ Jeremie? znowu bez rozstrzygniêcia?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czwarta licytacja. Czekamy na werdykt. Plan na kopalniê. Niemal jak nowa. Co mo e daæ Jeremie? znowu bez rozstrzygniêcia?"

Transkrypt

1 Bessa nas nie dotyczy Mimo trudnoœci na rynku nieruchomoœci w Bytowie ci¹gle powstaj¹ nowe budynki. Mury nowej kamienicy pn¹ siê do góry przy skrzy owaniu ulic Chojnickiej i Starochojnickiej, w miejscu, gdzie wczeœniej znajdo- wa³ siê komis samochodowy. Powstanie tam 4-kondygnacyjny budynek mieszkalno-us³ugowy z³o ony z trzech mniejszych obiektów. Stylizowane na zabytkowe kamienice sk³adaæ siê maj¹ z parteru, dwóch piêter oraz poddasza. - Komis samochodowy zamkn¹³em z powodów ekonomicznych. Czas poka e, jakie bêdzie zainteresowanie powstaj¹cym budynkiem. ¹cznie liczyæ bêdzie oko³o 2 tys. m2. Na parterze znajd¹ siê lokale us³ugowe, a nad nimi mieszkania mówi jeden z inwestorów, Artur Rudnik. Obok dla mieszkañców i klientów zaplanowano wybudowanie 15 miejsc postojowych. Dojazd do posesji znajdzie siê od ul. Chojnickiej. Obiekt, jak planuj¹ inwestorzy, zostanie oddany do u ytku w koñcu przysz³ego roku. To nie jedyna budowa w mieœcie. Dokoñczenie na str. 7 Warsztaty, spektakle, widowiska na dwa dni Jasieñ zamieni³ siê w najbardziej teatralne miejsce na Ziemi Bytowskiej. VI ju Jasieñ Teatralna za nami. Tegoroczny program nasycony muzyk¹ przypad³ do gustu widzom, których przez widowniê przewinê³o siê kilkuset, nie tylko miejscowych. Sala Wiejskiego Domu Kultury pêka³a w szwach. Wiêcej na str. 16 Studnia i otoczenie do wymiany Bytowiacy bêd¹ pili wodê z nowego ujêcia. - W gminie Bytów wodê dostarcza 6 studni g³êbinowych. Jedna z nich znajduje siê na terenie stacji Wodoci¹gów przy ul. Mickiewicza. Niestety, azbestowy filtr coraz czêœciej zapycha³ siê piaskiem. Spowodowa³o to spadek wydajnoœci, dlatego z niej zrezygnowaliœmy. Obecnie j¹ likwidujemy. Firmie z Gdyni zleciliœmy nowy odwiert, na którym za³o ony zostanie filtr odpowiedni do dzisiejszych technologii. Gdy bêdzie gotowy, stanie siê czêœci¹ naszego gminnego systemu poboru wody - mówi dyrektor Wodoci¹gów Miejskich w Bytowie, Marcin Rychter. Prace warte 200 tys. z³ prowadzi firma z Gdyni. Powinny zakoñczyæ siê w przysz³ym miesi¹cu. Trwa te wymiana ogrodzenia stacji oraz czêœci betonowej nawierzchni. - Zadanie roz³o yliœmy na 3 etapy. W paÿdzierniku zaczêliœmy pierwszy, w trakcie którego wymieniamy 50% ogrodzenia naszej posesji od strony ul. Nowe ogrodzenie Wodoci¹gów Miejskich bêdzie zbudowane z metalowych przêse³. Mickiewicza i ok. 1 tys. m2 betonowej nawierzchni. G³ównie chodzi nam o dojazd i otoczenie magazynu dzia³u technicznego. Po³o ymy tam polbruk - t³umaczy dyrektor wodoci¹gów. Przy okazji wyciêto stare drzewa rosn¹ce wzd³u p³otu. Wczeœniej przeszkadza³y niektórym przechodniom. Skar yli siê na to, e zaczepiaj¹ o ga³êzie wystaj¹ce na chodnik. - I tak musieliœmy siê ich pozbyæ, by zrobiæ nowe ogrodzenie. W ich miejscu pojawi¹ siê niskopienne krzewy zapowiada M. Rychter. Dokoñczenie na str. 6

2 2 AKTUALNOŒCI W GMINIE LIPNICA Plan na kopalniê pod znakiem zapytania Lipniccy radni jeszcze w tym tygodniu zdecyduj¹ o losach planu miejscowego pod now¹ wirowniê w Lipnicy. Wniosek Drobetu o sporz¹dzenie planu miejscowego na 50-hektarow¹ dzia³kê pod Lipnic¹, gdzie firma planuje uruchomienie kopalni kruszywa, liczy sobie ju kilka lat. W tym tygodniu jego rozpatrzeniem zajm¹ siê gminni radni. W programie sesji planowanej na zapowiedziano g³osowanie nad uchwa³¹ o przyst¹pieniu do planu. - Na podjêcie decyzji nalega wnioskodawca. Temat by³ przedmiotem dyskusji na gminnych komisjach. Wiêkszoœæ radnych nie zmieni³a swojego zdania w tej kwestii. Dlatego s¹dzê, e szanse na przyjêcie uchwa³y i rozpoczêcie prac nad nowym planem s¹ bardzo niewielkie - mówi wójt Lipnicy, Andrzej Lemañczyk. Jednak ostateczne s³owo nale y do radnych. - Na naszym terenie dzia³a ju jedna du a wirownia. Wiêkszoœæ mieszkañców jest przeciwna rozkopywaniu gminy w kilku miejscach. Byæ mo e za kilka lat szanse na uruchomienie takiej dzia³alnoœci siê zwiêksz¹, ale tylko tam, gdzie nie bêdzie ona uci¹ liwa dla otoczenia, czyli nie w bliskim s¹siedztwie zabudowañ - uwa- a A. Lemañczyk. W.R. Na zaplanowano odbiór prac na bytowskim zamku. - Tego dnia jestem umówiony z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Jest to te oficjalnie ostatni dzieñ robót trwaj¹cych przy zabytku - mówi dyrektor Bytowskiego Centrum Kultury, Marian Gospodarek. Wiêkszoœæ prac ju zakoñczono. - W zasadzie zarówno elewacja po³udniowej œciany jak i baszta s¹ gotowe. Jednoczeœnie wymieniano równie drewniane elementy z dêbiny na dziedziñcu. Teraz tylko trwaj¹ wykoñczenia kosmetyczne - t³umaczy M. Gospodarek. Odœwie enie elewacji Domu Ksi¹ êcego, baszty Polnej i Ró anej oraz remont drewnianych kru ganków na dziedziñcu kosztowaæ bêdzie ok. 611 tys. z³. PRZEWÓZ (GM. STUDZIENICE) Niemal jak nowa Odnowione wnêtrza, sanitariaty i zaplecze kuchenne zyska sala wiejska w Przewozie. W³aœnie zakoñczy³ siê jej remont wykonany za 60 tys. z³. Prace w Przewozie to druga, ostatnia czêœæ projektu Gminy Studzienice dofinansowanego w 85% przez Lokaln¹ Grupê Ryback¹ Pojezierze Bytowskie. W pierwszej odnowiono Wiejski Dom Kultury w Studzienicach. Sala w Przewozie na remont czeka³a od kilku lat. Jej stan - zagrzybione œciany i zdewastowane wnêtrze - sprawia³y, e od dawna nie spe³nia³a swojej funkcji. Dziêki unijnym œrodkom obiekt zyska³ now¹ elewacjê, tynki, pod³ogi oraz stolarkê drzwiow¹ i okienn¹. Wygospodarowano te miejsce na sanitariaty i pomieszczenie kuchenne oraz zaplecze na magazynek gospodarczy. Wykonano te instalacjê sanitarn¹ i elektryczn¹ odebraliœmy wszystkie prace bez wiêkszych zastrze eñ - mówi Andrzej Kujawski, dyrektor Oœrodka Kultury gminy Studzienice. - Przy okazji zleciliœmy wykonawcy kilka drobnych prac dodatkowych, które sprawi³y, e obiekt jest bardziej funkcjonalny. Uda³o siê za³o yæ elektryczne grzejniki. Aby rachunki za pr¹d by³y ni sze, wyposa ymy je w automatyczne w³¹czniki, by grza³y tylko noc¹ - mówi A. Kujawski. Mieszkañcy planuj¹ organizacjê w nowych pomieszczeniach zabawy sylwestrowej. - Nowa sala jest wyposa ona w sanitariaty, których nam najbardziej brakowa³o. Mamy te pomieszczenie kuchenne, dlatego salê bêdzie mo na wynajmowaæ na niewielkie rodzinne uroczystoœci i zarobiæ na wyposa enie, którego na razie brakuje - mówi so³tys Przewozu, Justyna S³ominska. W.R. Czwarta licytacja znowu bez rozstrzygniêcia? Prawdopodobnie po raz kolejny nie uda siê miastu sprzedaæ mierz¹cej ponad 1,2 ha dzia³ki nad jeziorem Jeleñ. chodziæ o to, e dzia³ka bezpoœrednio nie przylega do jeziora. Miêdzy nimi jest niewielki las komunalny. Drugim powodem mo e byæ te fakt, e w cenie wywo³awczej dzia³ki, czyli 413 tys. z³, nie uwzglêdnia siê VAT-u wynosz¹cego przecie a 23% - t³umaczy S. Sroka. Jeœli dzia³ki nad Jeleniem nie uda siê sprzedaæ i tym razem, o Parcela po³o ona niemal nad samym jeziorem przy drodze wojewódzkiej biegn¹cej z Bytowa w stronê Parchowa przeznaczona jest pod zabudowê turystyczn¹. Mo na na niej postawiæ hotel lub pensjonat z lokalem gastronomicznym. Powierzchnia zabudowy przekracza 500 wp³acania pieniêdzy min¹³ Rano jeszcze nic na koncie nie by³o. Ale tak naprawdê decyduje data przelewu bankowego. Mo e jednak znajdzie siê jakiœ chêtny. Kilka osób dzwoni³o do nas w sprawie licytacji - mówi Stefan Sroka, kierownik wydzia³u mienia komunalnego jej dalszym losie zdecyduje burmistrz. m 2. Mimo e na dzia³ce nie ma mediów, istnieje mo liwoœæ ich pod- Urzêdu Miejskiego w By- towie. ³¹czenia. To jednak do tej pory nie W ratuszu przekona³o potencjalnych kupców. Na trzech dotychczasowych licytacjach nie pojawili siê adni chêtni. Mimo to ratusz dzia³kê spróbuje sprzedaæ po raz kolejny Nie wiadomo jednak, czy historia siê nie powtórzy, bo dot¹d na przypuszczaj¹, e mog¹ byæ dwa powody, dla których potencjalni kupcy rezygnuj¹ z udzia³u w przetargu. - Nie mam konto urzêdu nie wp³ynê³o adne co do tego pewnoœci, ale mo e Miasto parcelê nad jeziorem Jeleñ próbuje sprzedaæ od kilku lat. wadium, a ostateczny termin Czekamy na werdykt Do koñca czerwca firma WYG International z Warszawy odpowie, czy op³aca siê przywracaæ po³¹czenie kolejowe Bytów - Lipusz. Za us³ugê skasuje niemal 850 tys. z³. Du ym zainteresowaniem ze strony naszych przedsiêbiorców cieszy³o siê spotkanie poœwiêcone dotacjom i kredytom w ramach inicjatywy Jeremie. Przedsiêbiorcy na spotkanie przybyli bardzo licznie. Firmê wy³oni³a, na zlecenie morskiego, sk¹d uda³o siê uzyskaæ Urzêdu Miejskiego, Pomorska Kolej Metropolitalna. Tej ostatniej za samo tylko poprowadzenie sprawy zap³acono 48 tys. z³ netto. Z kolei na opracowanie studium wykonalnoœci i dokumentacjê projektow¹ modernizacji linii Bytów - Lipusz gminna kasa wyda 250 tys. z³. Drugie tyle wy³o y powiat. Resztê kosztów poniesie Regionalny Program Operacyjny Województwa Po- na ten cel 1,5 mln z³. - ¹cznie na ca³e zadanie, czyli wykonanie analizy, przygotowanie dokumentacji przebudowy mamy 2 mln z³. Pocz¹tkowo planowaliœmy wydaæ na tê pierwsz¹ ok. 750 tys. z³. Po przeanalizowaniu 8 ofert doszliœmy jednak do wniosku, e trzeba zwiêkszyæ tê kwotê. Co prawda nadesz³a te oferta za nieca³e pó³ mln z³, ale musieliœmy j¹ odrzuciæ ze wzglê- Co mo e daæ Jeremie? dów formalnych. Co ciekawe, np. firma URS Polska ¹da³a za analizê a 3,785 mln z³ - mówi burmistrz Ryszard Sylka. Czy op³aca siê przywracaæ kolej, dowiemy siê najpóÿniej pod koniec pierwszej po³owy przysz³ego roku. - Dopiero jeœli odpowiedÿ bêdzie pozytywna, podejmiemy decyzjê o og³oszeniu drugiego przetargu dotycz¹cego przygotowania dokumentacji samej rewitalizacji linii. Pozostanie nam na ten cel ok. 1,15 mln z³. Mamy nadziejê, e to wystarczy - t³umaczy R. Sylka. Spotkanie odby³o siê z inicjatywy Lokalnego Punktu Informacyjnego w Bytowie oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Na ich zaproszenie odpowiedzia³o kilkadziesi¹t osób. Zainteresowani pozyskaniem wsparcia w ramach programu Jeremie byli g³ównie przedsiêbiorcy, ale te osoby dopiero zamierzaj¹ce za³o yæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Na spotkaniu dowiedzieli siê, jakie musz¹ spe³niaæ warunki, przystêpuj¹c do projektu, na jak¹ formê wsparcia mog¹ liczyæ, a tak e jak wygl¹da rozliczanie uzyskanych funduszy. Oprócz informacji ogólnych, przedsiêbiorcy mieli równie mo - liwoœæ wziêcia udzia³u w indywidualnych konsultacjach z poœrednikami finansowymi.

3 AKTUALNOŒCI 3 Walcz¹ o nowe rynki Trzy bytowskie firmy - Bagramet, Ko³aszewski i Talex pod wspólnym logo Maszyn z Kaszub wystawi³y siê po raz pierwszy na najwiêkszych na œwiecie targach bran y rolniczej w Hanowerze. Do kina bilet przez internet Znamy ju datê pierwszego po 10-miesiêcznej przerwie seansu w Albatrosie. Najpewniej odbêdzie siê Co dwa lata firmy bran y rolniczej zje d aj¹ do Hanoweru, gdzie przez tydzieñ prezentuj¹ swoj¹ ofertê. W tym roku od 12 do w kilku halach swoje stoiska mia³o ponad 2,7 tys. wystawców z 47 krajów. Wœród 50 firm z Polski po raz pierwszy znalaz³y siê trzy bytowskie. Swoje produkty prezentowa³y na wspólnym stoisku o powierzchni 200 m 2 pod logo Maszyn z Kaszub. - Nasza oferta siê uzupe³nia, a dziêki wspó³pracy jest bardzo szeroka - od kosiarek, agregatów, rozsiewaczy do chwytaków do balotów i rozdrabniaczy. Dlatego ³atwiej pozyskaæ nam nowych kontrahentów. To tylko jedna z korzyœci. Dziêki wspó³pracy póÿniej ograniczamy te koszty m.in. transportu maszyn do klienta - mówi Tomasz Baranowski z Bagrametu. Maszyny z Kaszub ju s¹ znane i u ywane przez rolników w kilku europejskich krajach. - W targach w Hanowerze brali udzia³ przedstawiciele od Chin poprzez Egipt po Stany Zjednoczone i prawie ca- ³¹ Europê. Uda³o nam siê nawi¹zaæ kilka zupe³nie nowych kontaktów. Za spraw¹ naszego logo mieliœmy te du o pytañ o Kaszuby. Ka demu t³umaczyliœmy, sk¹d jesteœmy. Ju w listopadzie przyjad¹ do nas przedstawiciele jednej z niemieckich firm, która czêœæ naszych maszyn wziê³a prosto z targów. Planujemy zorganizowaæ dla nich wycieczkê po regionie - mówi Magdalena Franczak, jedna z 12 osób, które obs³ugiwa³y bytowskie stoisko w Hanowerze. Chocia koszt udzia³u w targach, w tym wynajêcia powierzchni wystawienniczej, siêgn¹³ ponad 260 tys. z³, przedstawiciele trzech bytowskich firm licz¹, e wydatek siê op³aci. Za dwa lata znów planuj¹ wspólny udzia³ w niemieckich targach. W.R. Bytowscy przedsiêbiorcy, sprzedaj¹cy swoje produkty pod wspólnym logo Maszyn z Kaszub, w tym roku brali udzia³ w najwiêkszych targach rolniczych w Hanowerze. Pocz¹tkowo w Bytowskim Centrum Kultury zapowiadali, e kino ruszy ju w tym miesi¹cu. Dok³adn¹ datê mieliœmy poznaæ po wizycie przedstawicieli firmy, która dostarczy do Bytowa cyfrowy projektor. To oni mieli powiedzieæ, czy remontowaæ pomieszczenie, w którym znajdzie siê urz¹dzenie. Okaza³o siê, e nie wymaga wielkich zmian, ale kino i tak ruszy najwczeœniej dopiero w grudniu. - Powód jest prosty. Projektor zostanie sprowadzony z zagranicy. A to niestety trochê trwa. Ale gdy w koñcu dotrze do Bytowa, jego monta i przeszkolenie pracowników zajmie zaledwie 3-4 dni - t³umaczy dyrektor BCK, Marian Gospodarek. W pomieszczeniu dla projektora nieznacznie zostanie zmodernizowana wentylacja. - To nie bêdzie remont wymagaj¹cy burzenia œcian, tylko kosmetyczne zmiany usprawniaj¹ce jej dzia³anie -wyjaœnia M. Gospodarek. Póki co wymieniony nie zostanie te ekran, na którym dotychczas wyœwietlano filmy. - Jak siê okazuje, ten podobnie jak klimatyzacja nadaje siê do dalszego u ytku. Mimo to razem z projektorem pojawi siê te nowy ekran. Nie wiemy jeszcze, czy go nam potrzeba - mówi dyrektor BCK. Wiadomo te ju, kto zajmie siê wyœwietlaniem filmów. - Jak wczeœniej mówiliœmy, zatrudnimy dotychczasowego dzier awcê kina, czyli Jerzego Zagdana. Do obs³ugi projektora przeszkolony zostanie te jeszcze jeden z naszych pracowników - t³umaczy M. Gospodarek. Poza tym w BCK wzroœnie zatrudnienie jeszcze o dwie osoby potrzebne do obs³ugi kas. Ale jak zapowiada M. Gospodarek, tylko na czêœæ etatu. Zmodernizowana ma zostaæ równie kasa biletowa, by mo na rezerwowaæ miejsca w kinie przez internet. - Myœlimy te o remoncie toalet przy sali kinowej. Prosz¹ siê o to ju od wielu lat. Nie stanie siê to jednak wczeœniej ni w przysz³ym roku - zapowiada M. Gospodarek. Póki co jeszcze nie wiadomo, jak czêsto odbywaæ siê bêd¹ seanse i jaki film zobaczymy jako pierwszy. - To dlatego, e nadal rozmawiamy z dystrybutorami. Wci¹ nie podpisaliœmy adnej umowy. Podejrzewam, e ostatecznie zdecydujemy siê na wspó³pracê z kilkoma - t³umaczy dyrektor BCK. W GMINIE KO CZYG OWY Wiêcej œwiat³a i bezpieczniej Rozpoczê³a siê gruntowna przycinka na drodze powiatowej miêdzy Górkami a Ga³¹Ÿni¹ Wielk¹. Koszt prac to ponad 50 tys. z³. W KILKU S OWACH w Biurze Powiatowym Pomorskiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Bytowie odby³y siê powiatowe eliminacje do wojewódzkiej Olimpiady M³odych Producentów Rolnych. Ka dy z uczestników musia³ rozwi¹zaæ dwa testy sk³adaj¹ce siê z kilkudziesiêciu pytañ z ogólnej wiedzy rolniczej oraz o bezpieczeñstwie i higienie pracy. Laureatami z zakresu wiedzy BHP w rolnictwie w tym roku zostali Krzysztof Tesmer z - Mieliœmy z tego terenu du o skarg, e droga z powodu zbyt rozroœniêtych drzew jest niebezpieczna, trudna do przejechania szczególnie dla wiêkszych samochodów. To dlatego dofinansowaliœmy powiatowi wynajêcie wysiêgnika - mówi Arkadiusz Kukliñski z Urzêdu Gminy Ko³czyg³owy. Prace rozpoczê³y siê w tym tygodniu. Pod pi³ê trafi¹ jedynie konary drzew. - Podobne prace z dobrym skutkiem wykonano na drodze do Wierszyna. Kierowcy s¹ zadowoleni, bo jest nie tylko bezpieczniej, ale i jaœniej - mówi gminny urzêdnik. Dodatkow¹ korzyœæ bêd¹ mieli okoliczni mieszkañcy. - Po wycince pozostanie du o ga³êzi, dlatego chêtni w zamian za posprz¹tanie bêd¹ mogli zabraæ drewno na opa³ - mówi A. Kukliñski. W.R. Parchowa, Marcin ¹cki z Pr¹dzony (gm. Lipnica) oraz Jan Kamiñski z Zapcenia (gm. Lipnica). W konkursie Olimpiady M³odych Producentów Rolnych najwy sze miejsca zajêli Jaros³aw Stefaniszek z Podgórza (gm. Ko³czyg³owy), J. Kamiñski z Zapcenia oraz Artur Wiœniewski z Rokit (gm. Czarna D¹brówka). Sponsorami nagród s¹: KRUS w Bytowie, Bank Spó³dzielczy w Bytowie, firmy PPHU AGRO-NAS i CHEMAT oraz Marek Brunka z firmy PROBIO- TICS POLSKA. Renata Kiempa zostanie prezesem miasteckiej czêœci szpitala powiatowego. Wczeœniej o to stanowisko ubiega³o siê dwóch kandydatów: Krzysztof Czerkas, by³y prezes bytowskiej lecznicy oraz Andrzej Gazicki, by³y prezes Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej w S³upsku. Formalnie now¹ spó³k¹ R. Kiempa kierowaæ bêdzie od momentu jej powo³ania, czyli najprawdopodobniej od Wtedy to na sesji Rady Powiatu pod g³osowanie zostanie przedstawiona uchwa³a powo³uj¹ca do ycia miastecki szpital. Uczestnicy eliminacji do wojewódzkiej Olimpiady M³odych Producentów Rolnych rozwi¹zywali testy dotycz¹ce ogólnej wiedzy rolniczej, a tak e bezpieczeñstwa i higieny pracy. Parchowscy radni przyjêli uchwa- ³ê okreœlaj¹c¹ jakie warunki musi spe³niæ firma, która chce zajmowaæ siê opró nianiem i wywozem zawartoœci szamb na terenie gminy. - Przede wszystkim taki przedsiêbiorca bêdzie musia³ dysponowaæ utwardzonym terenem. Oprócz tego posiadaæ bazê i specjalistyczne œrodki transportu dostosowane do obowi¹zuj¹cych przepisów - wymienia Katarzyna Stenka z Urzêdu Gminy w Parchowie. Teraz wywo eniem nieczystoœci w gminie Parchowo zajmuje siê firma pañstwa G³odowskich z Nakli.

4 Kurier Bytowski r. 47 (1083) 4 AKTUALNOŒCI NA BYTOWSKICH ULICACH Jak w filmie akcji Pêdz¹cy Volkswagenem Sharanem kierowca ucieka³ przed policj¹ ulicami miasta. Nie chcia³ siê zatrzymaæ, bo... nie mia³ prawa jazdy. W sobotê kilka minut po godz na ul. Gdañskiej w Bytowie policjanci chcieli zatrzymaæ do kontroli Volkswagena Sharana. - Kierowca zlekcewa y³ jednak ich polecenia i zacz¹³ uciekaæ ulicami Bytowa. Stwarza³ przy tym spore niebezpieczeñstwo w ruchu drogowym, wyprzedzaj¹c pojazdy na linii podwójnej ci¹g³ej, na przejœciu dla pieszych oraz na skrzy owaniu - mówi pe³ni¹cy obowi¹zki oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie, Jaros³aw Juchniewicz. Po wyjechaniu z miasta uciekinier skierowa³ siê w stronê jednej z podbytowskich miejscowoœci, gdzie drog¹ gruntow¹ wjecha³ na pole. Tam porzuci³ pojazd i ucieka³ KRONIKI na ul. Cichej w Bytowie kieruj¹cy Volkswagenem Passatem nie zachowa³ bezpiecznej odleg³oœci od poprzedzaj¹cego go równie Volkswagena Passata, w wyniku czego najecha³ na ty³ pojazdu. Kieruj¹cy byli trzeÿwi. Nikt nie odniós³ obra eñ. Sprawca kolizji zosta³ ukarany mandatem w wysokoœci 500 z³ na ul. S³omiñskiego w Lipnicy kieruj¹cy Volkswagenem LT 60-letni mieszkaniec powiatu bytowskiego, wyje d aj¹c z drogi podporz¹dkowanej, nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu kieruj¹cemu Hond¹ Accord, w wyniku czego dosz³o do zderzenia pojazdów. Kieruj¹cy byli trzeÿwi. Nikt nie odniós³ obra eñ. Sprawca kolizji zosta³ ukarany mandatem w wysokoœci 300 z³ póÿnym popo³udniem na ul. Gdañskiej w Bytowie kieruj¹cy Audi A6 mieszkaniec powiatu bytowskiego, cofaj¹c na pasie ruchu, uderzy³ w Hondê Civic. Kieruj¹cy byli trzeÿwi. Nikt nie zosta³ ranny. Sprawca kolizji drogowej zosta³ ukarany mandatem w wysokoœci 250 z³ po po³udniu ochrona marketu przy ul. Wybickiego w Bytowie poinformowa³a o ujêciu sprawcy kradzie y sklepowej. Okaza³o siê, e mieszkanka naszego powiatu ukrad³a artyku³y spo ywcze na kwotê 55 z³. Zosta- ³a ukarana mandatem rano na ul. Tartacznej w Bytowie zatrzymano do kontroli drogowej kieruj¹cego Fordem Focusem. W trakcie kontroli okaza³o siê, e mieszkaniec powiatu bytowskiego znajduje siê pieszo. Nie zdo³a³ jednak umkn¹æ policjantom. - W trakcie czynnoœci mê czyzna by³ bardzo agresywny. Zniewa a³ funkcjonariuszy i szarpa³ za mundury - mówi J. Juchniewicz. - Okaza³o siê, e kieruj¹cy Sharanem zbieg³, poniewa nie posiada³ uprawnieñ do kierowania pojazdami mechanicznymi. Zbadano równie jego stan trzeÿwoœci - wszystko by³o w porz¹dku - dodaje policjant. Teraz 31-letniego kierowcê czeka wizyta w s¹dzie. Odpowie nie tylko za wykroczenia drogowe, których siê dopuœci³ uciekaj¹c, ale te za zniewa enie mundurowych. Grozi mu grzywna i nawet 3 lata pozbawienia wolnoœci. w stanie po u yciu alkoholu. W wydychanym powietrzu mia³ 0,4 promila. Kieruj¹cemu grozi kara aresztu lub grzywny na ul. Lêborskiej w Bytowie kieruj¹cy Volkswagenem Golfem nie dostosowa³ prêdkoœci do warunków drogowych, w wyniku czego najecha³ na ty³ Renault Kangoo. Kieruj¹cy byli trzeÿwi, oby³o siê bez obra eñ. Sprawcê kolizji ukarano mandatem wieczorem na drodze Osowo - Osusznica (gm. Lipnica) zatrzymano do kontroli drogowej kieruj¹cego motorowerem. 24-letni mieszkaniec powiatu bytowskiego znajdowa³ siê w stanie nietrzeÿwoœci. W wydychanym powietrzu mia³ promil alkoholu. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeÿwoœci grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolnoœci rano na skrzy owaniu ulic Tartacznej i Prostej w Bytowie, kieruj¹ca Oplem Vectr¹ nie dostosowa³a prêdkoœci jazdy do warunków drogowych, w wyniku czego straci³a panowanie nad pojazdem i wjecha³a w ogrodzenie posesji. Kieruj¹ca nie odnios³a obra eñ, by³a trzeÿwa. Zosta³a ukarana mandatem w wysokoœci 300 z³. *** wieczorem stra acy gasili po ar w budynku jednorodzinnym przy ul. Rac³awickiej w Bytowie. Spaleniu uleg³ pokój na parterze wraz z wyposa eniem. Prawdopodobn¹ przyczyn¹ powstania ognia by³ piecyk wolnostoj¹cy, którym pomieszczenie by³o ogrzewane. ¹czne straty oszacowano na 30 tys. z³ przy ul. Górnej w Bytowie pali³y siê œmieci w kontenerze. Strat nie odnotowano. Chwila nieuwagi O tym, e kierowca powinien mieæ oczy dooko³a g³owy, nie trzeba nikogo uœwiadamiaæ. Nie ka dy jednak o tym pamiêta. Czym mo e siê skoñczyæ brak uwagi, doœæ boleœnie przekona³o siê w ostatnich dniach dwóch kierowców je d ¹cych po bytowskich drogach. Kierowca z wypadku w Ko³czyg³owach z urazem nosa i kolana trafi³ do szpitala okaza³ siê pechowy dla dwóch bytowianek i 34-letniej - które zderzy³y siê samochodami przy ul. Domañskiego w Bytowie. - Ze wstêpnych ustaleñ wynika, e kieruj¹ca Volkswagenem Golfem 34-letnia mieszkanka powiatu bytowskiego, skrêcaj¹c w lewo na parking, zosta³a uderzona przez jad¹c¹ Audi 25-letni¹ kobietê, która podjê³a akurat manewr wyprzedzania - wyjaœnia pe³ni¹cy obowi¹zki oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie, Jaros³aw Juchniewicz. W wyniku zderzenia 34-latka dozna³a st³uczenia krêgos³upa szyjnego i zosta³a przewieziona do szpitala. Badanie alkotestem wykaza³o, e obie kieruj¹ce by³y trzeÿwe. Policja wyjaœnia okolicznoœci zdarzenia. Ze st³uczonym nosem i kolanem do szpitala trafi³ z kolei kierowca Volkswagena Caravelli, który rozbi³ siê przed po³udniem na ul. S³upskiej w Ko³czyg³owach. - Wstêpnie ustalono, e jad¹cy Volkswagenem 38-letni mieszkaniec powiatu bytowskiego na ³uku drogi w prawo tak gwa³townie zahamowa³, e straci³ panowanie nad pojazdem i uderzy³ w lewy bok naczepy ciê arowego MAN-a - t³umaczy J. Juchniewicz. Kierowca by³ trzeÿwy. WRACAMY DO SPRAWY Wyrok ju ostateczny Na dwa lata pozbawienia wolnoœci skaza³ s³upski s¹d biznesmena spod Bytowa oskar onego m.in. o wykorzystanie seksualne dwóch uczennic. Wyrok jest prawomocny. Przypomnijmy, e sprawa 46-latka ci¹gnê³a siê od ponad 4 lat. Mê czyzna zosta³ zatrzymany przez prokuraturê w maju 2009 r. Stawiano mu zarzut wykorzystania seksualnego dwóch uczennic Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie. Uwagê ich opiekunów i nauczycieli zwróci³ fakt, e dziewczêta posiadaj¹ spore kwoty pieniêdzy. Te twierdzi³y, e otrzymywa³y je po spotkaniach z bytowskim przedsiêbiorc¹. Wtedy mê - czyzn¹ zajê³a siê prokuratura. Bytowiakowi zarzucono wykorzystanie seksualne niepe³nosprawnej 11-latki. Prokurator domaga³ siê tymczasowego aresztu, ale s¹d oddali³ wniosek. Biznesmena wypuszczono za porêczeniem maj¹tkowym, które wynios³o 300 tys. z³. Kwotê zwrócono jednak po interwencji prawników. Prokuratura nie da³a za wygran¹. Z³o y³a apelacjê, po której przedsiêbiorca musia³ wy³o yæ 100 tys. z³ kaucji, a tak e otrzyma³ zakaz opuszczania kraju i dozór policyjny. Po pó³rocznym œledztwie postawiono mu cztery zarzuty. Oprócz wykorzystania 11-latki i obcowania p³ciowego z 16-letni¹ uczennic¹ OSW, us³ysza³ tak e zarzut posiadania broni gazowej, na któr¹ nie mia³ zezwolenia, oraz korzystania z nielegalnego oprogramowania komputerowego. Proces odby³ siê za zamkniêtymi drzwiami ze wzglêdu na dobro pokrzywdzonych. Oskar ony nie przyzna³ siê do stawianych mu zarzutów. Potwierdzi³ jednak, e dawa³ dziewczêtom pieni¹dze, ale w zamian niczego nie oczekiwa³. W grudniu ubieg³ego roku w bytowskim s¹dzie zapad³ wyrok. 46-latka skazano na 2 lata pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu na 5 lat. Dodatkowo mia³ zap³aciæ 90 tys. z³ zadoœæuczynienia. Biznesmen, jak i bytowska prokuratura odwo³ali siê od wyroku. Sprawa trafi³a na wokandê S¹du Okrêgowego w S³upsku. Adwokat oskar onego ¹da³ ca³kowitego uniewinnienia, natomiast prokuratura bezwzglêdnego wiêzienia, a nie kary w zawieszeniu. Pod koniec wrzeœnia odby³a siê rozprawa apelacyjna. Jej przebiegu nie ujawniono, nie zapad³ te wyrok. Ten oskar ony us³ysza³ dopiero S³upska Temida zmniejszy³a kwotê zadoœæuczynienia do 40 tys. z³ oraz przychyli³a siê do wniosku bytowskiej prokuratury. - Kara pozbawienia wolnoœci z zawieszenia zmieniona zosta³a na bezwarunkow¹. Nie mamy jeszcze uzasadnienia wyroku, ale jest to ju pe³nomocna decyzja s¹du - wyjaœnia prokurator rejonowy w Bytowie, Ryszard Krzemianowski.,

5 ZACHOTOWANIA 2013 R. Przypadków du o wiêcej Do koñca paÿdziernika w ca³ym powiecie bytowskim zarejestrowano 4,115 tys. przypadków grypopodobnych zachorowañ. To grubo ponad dwa razy wiêcej ni w tym samym czasie w ubieg³ym roku. Jak mówi¹ w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w Bytowie zwiêkszenie liczby notowanych chorych to w pewnym sensie dobry znak. Wzrost w 2013 r. wynika z wiêkszej œwiadomoœci osób z dolegliwoœciami grypopodobnymi, któ- 5 AKTUALNOŒCI Kurier Bytowski r. 47 (1083) re aby zapobiec powik³aniom i zara aniu innych, czêœciej korzystaj¹ z porad lekarskich mówi pañstwowy powiatowy inspektor sanitarny w Bytowie, a jednoczeœnie dyrektor Sanepidu, Anna Krefft. U ywa s³owa grypopodobne, poniewa jak do tej pory w tym roku nie zarejestrowano na szczêœcie przypadków grypy potwierdzonych laboratoryjnie. - Czêœciej zachorowania dotycz¹ osób, które siê przeciw grypie nie szczepi³y. Szczepienia mog¹ im zapobiec w 70-90% i s¹ najbardziej skutecznym sposobem w walce z infekcj¹ i jej powik³aniami - t³umaczy A. Krefft. Zagin¹³! Komenda Powiatowa Policji w Bytowie prosi o pomoc w odnalezieniu 61-letniego Marka Koz³owskiego, mieszkañca Suchorza (gm. Trzebielino). Mê czyzna wyszed³ z domu w poniedzia³ek ok. godz i do tej pory nie powróci³. Zaginiony ma ok. 167 cm wzrostu, wa y ok. 65 kg, ma szczup³¹ budowê cia³a, w³osy krótkie siwe, bliznê na nosie. Ubrany by³ w jasne spodnie jeansowe, br¹zow¹ krótk¹ kurtkê, ciemne buty typu mokasyny oraz br¹zow¹ czapkê. Osoby, które mog¹ pomóc w odnalezieniu mê czyzny, proszone s¹ o skontaktowanie siê z Komend¹ Powiatow¹ Policji w Bytowie, tel , b¹dÿ z najbli sz¹ jednostk¹ policji pod nr. 997.

6 6 AKTUALNOŒCI DOKOÑCZENIE ZE STR. 1 Studnia i otoczenie do wymiany Nowy wygl¹d zyska te dojœcie ci¹gów. Drugi etap, czyli wymianê do biura wodoci¹gów. - Zamierzamy wy³o yæ schody granitowymi czêœæ ogrodzenia zaplanowano na reszty nawierzchni oraz pozosta³ej p³ytami. Bêd¹ nie tylko ³adniejsze, 2015 r. Prace prowadzone w tym ale te bezpieczniejsze, bo antypoœlizgowe - mówi dyrektor Wodo- roku warte s¹ oko³o 400 tys. z³. Wiêcej specjalistów K¹cik zabaw dla dzieci, relaksacyjna muzyka na poczekalni i szeroka gama lekarzy specjalistów. Przed dwoma laty Oœrodek Zdrowia w Tuchomiu dostosowano do standardów unijnych, teraz przysz³a kolej na nowe podejœcie do pacjenta. Za zmianami stoi nowy kierownik medyczny placówki, Igor Gusarski. - Wróci³em z praktyki w Danii, gdzie nauczy³em siê zupe³nie innego podejœcia do pacjenta. Kilka pomys³ów chcê wprowadziæ u nas. Nasi pacjenci bêd¹ lepiej poinformowani gdzie, kiedy i u kogo szukaæ pomocy. Nie bêd¹ ju b³¹dziæ po gabinetach -zapowiada I. Gusarski. Poprawi³ siê ju komfort oczekiwania na poradê lekarsk¹. Dla dzieci przygotowano specjalny k¹cik zabaw, a z g³oœników na korytarzu p³ynie relaksacyjna muzyka. Poszerzono te ofertê specjalistycznych porad. Od kilku miesiêcy mo na w Tuchomiu umówiæ siê na wizytê do dermatologa, diabetologa i neurologa. Od niedawna placówka ma te mo liwoœæ wydawania orzeczeñ dla kierowców i sportowców. Od stycznia w Tuchomiu praktykê rozpoczn¹ te okulista i ortopeda. W planach kierownik medyczny ma te rehabilitacjê osób z bólami stawów i krêgos³upa. - Niestety na razie porady bêd¹ odp³atne, bo nie spe³niamy warunków stawianych przez Narodowy Fundusz Zdrowa, który wymaga, by specjalista przyjmowa³ w danym miejscu przez trzy dni w tygodniu i to w ró nych godzinach. To jednak rozwi¹zanie dla tych, którzy nie chc¹ czekaæ miesi¹cami na wizytê u specjalisty w ramach ubezpieczenia. Wol¹ zap³aciæ od 60 do 100 z³ i byæ przyjêci od razu - mówi I. Gusarski. W.R. Pozosta³o ju tylko wnêtrze Dobiega koñca przebudowa budynku magazynowego bytowskiego Nadleœnictwa. Znajd¹ tam miejsce sala narad dla leœników oraz edukacyjna dla dzieci. Wykonawca, firma muda, aktualnie zajmuje siê przebudow¹ wnêtrza budynku magazynowego. Ma on zostaæ oddany do u ytku najpóÿniej do koñca tego roku. Do tej pory spotkania zarówno leœników jak i najm³odszych odbywa³y siê w sali narad na poddaszu biura Nadleœnictwa. - To pomieszczenie nie jest jednak rozwojowe, dlatego postanowiliœmy przebudowaæ magazyn - mówi sekretarz Nadleœnictwa Bytów, El bieta Smolarek. Budow¹ zajmuje siê firma muda. Roboty warte 991 tys. z³ maj¹ potrwaæ do Prace zewnêtrzne ju zakoñczono, zosta- ³o jeszcze wnêtrze. - W œrodku pojawi³y siê œciany dzia³owe, a w dachu okna doœwietlaj¹ce - t³umaczy E. Smolarek. Nowe pomieszczenia maj¹ zacz¹æ funkcjonowaæ najpóÿniej w po³owie grudnia. - W sali e- dukacyjnej dla dzieci pojawi¹ siê filary w kszta³cie drzew, poza tym wygodne fotele i inne urz¹dzenia u³atwiaj¹ce najm³odszym poznawanie lasu. W tle bêdzie s³ychaæ muzykê. Z sali konferencyjnej bêdziemy korzystaæ tylko my. Nie planujemy jej wynajmowania - t³umaczy sekretarz Nadleœnictwa. Oprócz zewnêtrznej czêœci budynku zakoñczono prace na terenie otaczaj¹cym magazyn. Wymieniono ogrodzenie, zieleñ i zmieniono kompozycjê terenu. Betonowe p³yty na placu zast¹pi³a granitowa kostka. Przy okazji postawiono drugie ogrodzenie za biurem Nadleœnictwa. - Oddziela ono nasz¹ dzia³kê, na której stoi kolejny budynek magazynowy. Tê parcelê w przysz³oœci mamy zamiar sprzedaæ - wyjaœnia E. Smolarek.

7 AKTUALNOŒCI 7 DOKOÑCZENIE ZE STR. 1 Bessa nas nie dotyczy Prace trwaj¹ te przy ul. Szarych Szeregów. Tam osiedle Zacisze stawia Zak³ad Budownictwa Ogólnego Micha³a Fija³kowskiego. Ma byæ zamkniête. - W rzeczywistoœci chodzi bardziej o to, e z z trzech stron je ogrodzimy, a od ogrodów dzia³kowych znajduje siê sporej wielkoœci skarpa - mówi Micha³ Fija³kowski, w³aœciciel ZBO. Budowê podzielono na trzy etapy. Najpierw stan¹ dwa budynki szeregowe. - Teraz trwa pierwszy etap. Stawiamy 10 segmentów, w których zmieœci siê od 14 do 20 mieszkañ. Co najmniej 6 pojedynczych o powierzchni 60 m 2 oraz 8 lokali od 27 do 47 m 2. Wszystko zale y od zapotrzebowania i yczeñ klientów - t³umaczy M. Fija³kowski. Ten budynek powinien byæ gotowy pod koniec lata przysz³ego roku. Wtedy te rusz¹ prace przy kolejnym segmentowcu. O- statnim etapem osiedla Zacisze bêdzie w 2015 r. trzeci budynek równoleg³y do ul. Szarych Szeregów. Tam znajd¹ siê lokale us³ugowe. Dla mieszkañców zaplanowano miejsca postojowe. 50% powierzchni ca³ej parceli zostanie obsadzone zieleni¹. - Z rynkiem mieszkañ w Bytowie ró nie bywa. Buduje siê wed³ug zapotrzebowania. Trzeba przyznaæ, e gdy w tym roku oddawaliœmy do u ytku blok przy ul. Pochy³ej, to na miesi¹c przed mieliœmy ju zajêtych w nim 90% lokali. K³opot by³ ze sprzeda- ¹ jednego znajduj¹cego siê na œcianie szczytowej, ale w koñcu i na niego znalaz³ siê chêtny - mówi w³aœciciel ZBO. Nowy obiekt byæ mo e powstanie te przy ul. Mieros³awskiego. Wszystko zale y jednak od tego jakie bêdzie zainteresowanie mieszkaniami. Parcelê oraz gotowy projekt budynku od ZBO M. Fija³kowskiego odkupi³a firma muda. - Temat bardzo œwie y, bo dzia³kê kupiliœmy niedawno. Dlatego nie chcê mówiæ, kiedy ruszy budowa i czy j¹ roz³o ymy na etapy czy mo e od razu postawimy ca³oœæ. Póki co zainteresowa³o siê tymi mieszkaniami 16 osób, czyli jeszcze przed ukazaniem siê og³oszeñ o planowanej inwestycji ju mielibyœmy 25% ob³o enia - mówi Bogdan Marczyk, dyrektor firmy muda. Budynek, jeœli dojdzie do jego stawiania, ma sk³adaæ siê z czterech kondygnacji - parteru i trzech piêter. Zamiast piwnic zaplanowano podziemny parking z miejscem dla ka dego w³aœciciela. Kolejne budynki planuje te firma Cyferka. W górê id¹ mury drugiego piêtra bloku przy ul. Sychty. ¹cznie znajd¹ siê tam 24 mieszkania od 42 do 90 m 2. Ka dy lokal otrzyma w piwnicy bloku gara o powierzchni od 21 do 27 m 2.- Szeregowce przy ul. Szarych Szeregów graniczyæ bêd¹ z jednej strony z ogródkami dzia³kowymi. W zale noœci od yczeñ klientów budynek mo na podzieliæ nawet na 20 mieszkañ. Oprócz tego przy ul. Sychty w przysz³oœci chcemy postawiæ kolejne budynki w kszta³cie litery C. Ka de z mieszkañ otrzyma te w³asne ogrzewanie, by to mieszkañcy decydowali, kiedy i ile grzaæ. Z doœwiadczenia wiem, e to dobre rozwi¹zanie. Zainteresowanie mieszkaniami jest ró ne. Czasem sprzedaj¹ siê lepiej, czasem gorzej. Wiêkszoœæ osób, które decyduj¹ siê na kupno, musi braæ kredyty. Ale s¹ i tacy, którzy kupuj¹ za gotówkê lub sprzedaj¹ poprzednie mieszkania i to, co zarobi¹, traktuj¹ jako wk³ad w nowy lokal - t³umaczy Katarzyna Gierszewska, w³aœcicielka Cyferki. Kolejny obiekt powstaje na granicy Rzepnicy i Bytowa przy ul. Styp-Rekowskiego. To parterowiec w kszta³cie podkowy, który zmieœci 20 mieszkañ. - Projekt jest z jednej strony podobny do stoj¹cego ju budynku, ale z drugiej zupe³nie inny. Tamten ma drewnian¹ konstrukcjê, nasz bêdzie murowany. Poza tym jedno skrzyd³o zaplanowaliœmy trochê krótsze -wyjaœnia Ryszard Szyca, który buduje przy ul. Styp-Rekowskiego na spó³kê z on¹ Katarzyn¹. Oprócz 20 lokali mieszkalnych w budynku znajd¹ siê lokale us³ugowe. Pierwsze mieszkania planuje siê oddaæ do u ytku w przysz³ym roku, ale ca³kowite zakoñczenie prac nast¹pi najprawdopodobniej dopiero w 2015 r. - Mieszkania bêd¹ 3-pokojowe o powierzchni ok. 57 m 2.W pobli u wybudujemy równie niewielki plac zabaw - zapowiada R. Szyca, dodaj¹c, e w planie ma kolejn¹ budowê obiektu wielorodzinnego, ale ju poza Bytowem. Œmieciowe niedomówienia - Notorycznie muszê siê upominaæ, aby odbierano plastiki spod mojej firmy. Gdy poszed³em do Elwozu, by sprawê wyjaœniæ, us³ysza³em, e nie musz¹ siê przede mn¹ t³umaczyæ, bo umowê maj¹ z miastem - skar y³ siê w naszej redakcji bytowski przedsiêbiorca Waldemar Ku³akowski. - Skoro zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Elwoz wystawiam plastiki, to chcia³bym, aby nie wala³y siê póÿniej przed bram¹. Mam doœæ ci¹g³ego upominania siê. W ubieg³ym tygodniu historia zdarzy³a siê po raz kolejny - ali siê Waldemar Ku³akowski. - Gdy chcia³em to wyjaœniæ, zosta- ³em potraktowany jak intruz. Nie wiem, do kogo mam teraz iœæ na skargê - mówi przedsiêbiorca. Przypomnijmy, e po wprowadzeniu w po³owie tego roku nowych zasad wywozu œmieci, w gminie Bytów przedsiêbiorcy podobnie jak mieszkañcy mieli obowi¹zek z³o enia deklaracji. - To na ich podstawie firma Elwoz odbiera œmieci i odpady posegregowane od wszystkich, którzy je z³o yli. Nie wiem, co w tym przypadku sprawi³o, e sta³o siê inaczej - mówi Marcin Chac, kierownik wydzia³u spraw rolnych i ochrony œrodowiska w Urzêdzie Miejskim w Bytowie. O wyjaœnienie problemów przedsiêbiorcy poprosiliœmy operatora. - Rzeczywiœcie w wyznaczonym dniu nie odebraliœmy plastików z tego miejsca, ale zrobiliœmy to dzieñ póÿniej. Tak siê zdarza, gdy mamy wiêcej pracy. Nie mo e to byæ jednak powód, by ktoœ przychodzi³ i straszy³ pracowników. A tak by³o w tym przypadku - mówi S³awomir Leszkowski z firmy Elwoz. Firma zapowiedzia³a jednak, e wyraÿniej zaznaczy przedsiêbiorcê na swojej liœcie, aby sytuacja siê nie powtórzy³a. W.R. Zdarza siê, e firma wywo ¹ca posegregowane odpady nie robi tego w wyznaczonym terminie.

8 AKTUALNOŒCI 9 LGR PODZIELI PIENI DZE Sma alnia na jachcie, modelowanie 3D, ryby w ró nej postaci, turystycze trasy Ju wiadomo, jak LGR Pojezierze Bytowskie podzieli w tym roku 12 mln z³ dofinansowania. Niektórzy odejd¹ z kwitkiem. Unijnego wsparcia zabraknie m.in. na dokoñczenie k¹pieliska nad Jeleniem, boisko wielofunkcyjne z lodowiskiem przy Gimnazjum nr 2 w Bytowie i nowe centrum kulturalno-sportowe w Tuchomiu. Kilkunastoosobowy komitet Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Bytowskie zakoñczy³ ocenê wniosków z³o onych w ramach czwartego naboru. Przypomnijmy, e o 12 mln z³ dofinansowania w czterech dzia³aniach walczy³o 117 wnioskodawców. To m.in. gminy, stowarzyszenia, osoby fizyczne i firmy. Cz³onkowie komitetu ocenili wszystkie projekty, przyznaj¹c punkty w zale noœci od spe³nienia kryteriów. Od ich liczby zale a³o, który wniosek otrzyma wsparcie. W dzia³aniu dotycz¹cym wzmocnienia konkurencyjnoœci limit dostêpnych œrodków dla sektora publicznego wyniós³ ponad 2,2 mln z³, o które ubiega³o siê 19 wnioskodawców, w tym gminy Ziemi Bytowskiej. Po wstêpnej ocenie na unijne œrodki mo e liczyæ jedynie 9 projektów. Wiêkszoœæ dotyczy nowych terenów rekreacyjnych. Najlepiej oceniony zosta³ pomys³ budowy w Czarnej D¹browie (gm. Studzienice) trasy turystycznej w pe³ni przystosowanej dla osób niepe³nosprawnych. Z urz¹dzeniami korekcyjnymi, rehabilitacyjnymi i œcie - Da siê i latem, i zim¹ k¹ zdrowia. Ogólna wartoœæ projektu wyniesie ponad 360 tys. z³, z czego dofinansowanie to ponad 220 tys. z³. Kolejne blisko 300 tys. z³ wsparcia trafi do gminy Ko³czyg³owy, która chce stworzyæ przestrzeñ rekreacyjn¹ wokó³ zbiornika wodnego w Ko³czyg- ³ówkach. Gminie Czarna D¹brówka dziêki œrodkom z ryb uda siê zrealizowaæ a dwa wiêksze projekty w sumie za 1 mln z³. Blisko 550 tys. z³ wyniesie dofinansowanie przystani nad jeziorem Jasieñ wraz z zagospodarowaniem wiejskiego parku. Kwot¹ ponad 180 tys. z³ LGR wesprze te stworzenie miejsca piknikowego wraz z drog¹ dojazdow¹ nad jezioro Kozy. Niewielki projekt kulinarny pod tytu³em Tradycj¹ bogaci - Ryby w ró nej postaci za blisko 28 tys. z³ zrealizuje te Gminny Oœrodek Kultury w Borzytuchomiu. Wœród wniosków s³abiej ocenionych, którym zabrak³o punktów, znalaz³y siê m.in. dwa projekty gminy Bytów, która chcia³a dokoñczyæ zagospodarowanie k¹pieliska nad Jeleniem i wybudowaæ boisko wielofunkcyjne wraz z lodowiskiem przy Gimnazjum nr 2. Na œrodki z LGR nie za³apa³ siê te pomys³ gminy Tuchomie, która chcia³a wybudowaæ przy Zespole Szkó³ w Tuchomiu centrum-turystyczno-kulturalnosportowe, pomyœlane jako nowa siedziba Gminnego Oœrodka Kultury. Spoœród 18 wniosków podmiotów z sektora spo³eczno-gospodarczego, czyli m.in. bytowskich firm, mieszkañców i stowarzyszeñ wsparcie otrzyma³a niespe³na po³owa. Najwy ej oceniony zosta³ pomys³ Stowarzyszenia Loko-motywa, które na terenie gminy Czarna D¹brówka tworzy ko³o zainteresowañ dla dzieci i m³odzie y. Otrzyma na to ponad 37 tys. z³. Blisko dziesiêæ razy tyle bêdzie kosztowa³ projekt dotycz¹cy cyklu imprez w naszym mieœcie pod nazw¹ PUZZLO RY-BY towskie Stowarzyszenia Mi³oœników i Animatorów Kultury Bazuny, który znalaz³ siê na drugim miejscu listy do dofinansowania. 235 tys. z³ na œcie kê dydaktyczno-botaniczn¹ nad Jeziorem Granicznym w obzowie (gm. Ko³czyg³owy) otrzyma te Stowarzyszenie Natura, które jest dzier awc¹ zbiornika. Na wsparcie mo e liczyæ Stowarzyszenie Rokitnik, które planuje stworzyæ przestrzeñ rekreacyjn¹ dostosowan¹ dla niepe³nosprawnych przy Zespole Szkó³ w Czarnej D¹brówce. Koszt siêgnie blisko 90 tys. z³, z czego dofinansowanie to 71 tys. z³. Dwa ostatnie miejsca na liœcie projektów kwalifikuj¹cych siê do wsparcia zajê³y wnioski osób prywatnych pt. HANDEL-praktyczna nauka zawodu na ponad 38 tys. z³ oraz BLAKE LAKE PRO- JECT na 76 tys. z³. Teoretycznie szanse na dofinansowanie mia³y wszystkie wnioski z³o one w drugim dzia³aniu, przeznaczonym dla firm planuj¹cych restrukturyzacjê, zmianê rozszerzenia profilu dzia³alnoœci. Mimo e pula œrodków by³a wy sza od zapotrzebowania o ponad 100 tys. z³, trzy wnioski nie osi¹gnê³y wymaganego min. 50 pkt. Wsparcie otrzyma pozosta³e 15 przedsiêwziêæ polegaj¹cych m.in. na zakupie specjalistycznych samochodów do przewozu i sprzeda y ywych ryb, koparek i budowie systemów sprzeda y bezpoœredniej. Wsparcie otrzymaj¹ te pomys³y bardziej innowacyjne, jak us³ugi modelowania i obrazowania w technologii 3D. Wartoœæ tego projektu by³a te jedn¹ z najwy szych, bo przekroczy³a 1 mln z³ przy niespe³na 50% wsparciu. W trzecim dzia³aniu, dotycz¹cym m.in. rozwoju us³ug na obszarach zale nych od rybactwa, pieniêdzy starczy³o dla 19 z 52 z³o onych wniosków. Na pierwszym miejscu znalaz³ siê projekt mieszkañca Studzienic, który kosztem blisko pó³ mln z³ chce uruchomiæ liniê do regeneracji turbosprê arek samochodowych. Wœród wy ej ocenionych i dofinansowanych projektów znalaz³y siê m.in. budowa za 600 tys. z³ stanicy wêdkarskiej nad jeziorem w Ciemnie oraz zakup i uruchomienie p³ywaj¹cej sma alni ryb w Studzienicach przy unijnym wsparciu w kwocie ponad 250 tys. z³. Z 10 wniosków dotycz¹cych ochrony œrodowiska wsparcie otrzyma po³owa. Na liœcie do dofinansowania znalaz³a siê m.in. Komenda Powiatowa Policji, która za ponad 400 tys. z³ zakupi sprzêt p³ywaj¹cy pomocny w ochronie œrodowiska naturalnego. Tymczasem ze œrodków przyznawanych przez LGR gminie Parchowo nie uda siê sfinansowaæ rozbudowy oczyszczalni œcieków. Przy inwestycji wartej blisko 600 tys. z³ samorz¹d liczy³ na 400 tys. z³ dofinansowania. Niedoszli beneficjenci maj¹ kilka dni na odwo³anie. Potem listy trafi¹ do Urzêdu Marsza³kowskiego, który sprawdzi wszystkie wnioski pod k¹tem formalnym. Po ewentualnych uzupe³nieniach, najprawdopodobniej wiosn¹ rozpocznie siê podpisywanie umów. Ka dy na realizacjê przedsiêwziêcia i rozliczenie unijnego wsparcia bêdzie mia³ czas do koñca grudnia przysz³ego roku. W.R. Nowa izolacja dachu oraz œcian zewnêtrznych pracowni ceramicznej, a wkrótce tak e wymienione pod³ogi na sali rehabilitacyjnej. W bytowskim Œrodowiskowym Domu Samopomocy koñczy siê remont. Sala rehabilitacyjna w Œrodowiskowym Domu Samopomocy w Bytowie zyska³a now¹ pod³ogê. - Pracownia ceramiczna znajduje siê w pomieszczeniu, które jest ³¹cznikiem pomiêdzy nasz¹ placówk¹ a Miejskim Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej. W okresie letnim, przy d³ugotrwa³ych upa³ach oraz zim¹ przy niskiej temperaturze panuj¹ce tam warunki uniemo liwiaj¹ prowadzenie terapii z glin¹ i papierem czerpanym, dlatego zwróciliœmy siê o pomoc, aby wykonaæ izolacje dachu i œcian zewnêtrzynych - mówi kierowniczka ŒDS w Bytowie, Barbara Chmielecka. Remontu potrzebowa³a równie pod³oga sali rehabilitacyjnej. Bytowska placówka wniosek o wsparcie z³o y³a do Urzêdu Marsza³kowskiego w Gdañsku. Ten przyzna³ jej 40 tys. z³ dotacji. Prace remontowe w ³¹czniku ju siê zakoñczy³y. Lada dzieñ gotowa bêdzie równie sala rehabilitacyjna. Je eli któryœ z kierowców spodziewa³ siê, e po ubieg³otygodniowych poprawkach na ul. Sucharskiego w Bytowie bêdzie jeÿdzi³o siê lepiej, mocno siê przeliczy³. Naprawiony przez drogowców asfalt jest nierówny, a ró nice w wysokoœci miêdzy star¹ nawierzchni¹ a nowymi ³atami powoduj¹, e jazda jest znacznie dokuczliwsza ni przed napraw¹. Do sprawy wrócimy.

9 AKTUALNOŒCI 11 RADA GMINY PARCHOWO KONTRA RATUSZ Broni¹ radnego, by nie straci³ pracy na bytowskim stadionie Parchowscy radni nie zgadzaj¹ siê na zwolnienie ich kolegi z pracy. Jak mówi¹, nie ma do tego podstaw. Chodzi o Bogdana Hnatiuka, który pracuje w likwidowanym w³aœnie Miejskim Oœrodku Sportu i Rekreacji w Bytowie. Zajmuje siê tam sprawami gospodarczymi. Pismo z proœb¹ o wyra enie zgody na jego zwolnienie do Rady Gminy Parchowo trafi³o w ubieg³ym miesi¹cu. Na zebraniu wspólnym wszystkich komisji, które odby³o siê , radni nie zgodzili siê na rozwi¹zanie stosunku pracy ze swoim koleg¹. - Stwierdzili, e nie ma do tego podstaw. Zastanawiamy siê wszyscy, dlaczego B. Hnatiuk mia³by straciæ pracê, skoro fizycznie nikt firmy nie likwiduje. Budynki, stadion i otaczaj¹cy go teren pozostan¹. Ktoœ bêdzie musia³ siê tym nadal zajmowaæ, wiêc po co zatrudniaæ nowe osoby, skoro mog¹ to robiæ dotychczasowi pracownicy - t³umaczy Andrzej Strojk, przewodnicz¹cy Rady Gminy Parchowo. Jak dodaje g³owa gminy, zarz¹d nad maj¹tkiem po zakoñczeniu dzia³alnoœci MOSiR-u przejmie Urz¹d Miejski. - Wiêc dlaczego nie mo e przej¹æ te pracowników? - pyta przewodnicz¹cy. - Na MOSiR-ze pracujê od 1985 r. Przeszed³em chyba wszystkie stanowiska, jakie tam s¹. By³em m.in. konserwatorem czy kierowc¹. Teraz odpowiadam za sprawy gospodarcze. Chcia³bym dalej móc pracowaæ na stadionie. Niedobrze by³oby musieæ szukaæ pracy na kilka lat przed emerytur¹. W imieniu swoim i pozosta³ych pracowników, którzy ju otrzymali wypowiedzenia, chcia³bym tylko zapytaæ, co z nami dalej? - pyta B. Hnatiuk. MOSiR przestanie istnieæ z koñcem tego roku r. jego maj¹tek przejmie pod zarz¹d spó³ka basenowa. - Trudno mi odpowiedzieæ, w jakiej sytuacji stawia nas decyzja radnych. Muszê siê w tej sprawie skonsultowaæ z naszymi prawnikami. Natomiast co do kontynuowania stosunku pracy z którymkolwiek z pracowników MOSiR-u, to nie chcemy niczego narzucaæ prezesowi spó³ki basenowej. Sam w odpowiednim czasie podejmie decyzje - wyjaœnia burmistrz Ryszard Sylka. Prezes spó³ki basenowej, Krzysztof Stêpieñ, zatrudnienie by³ych pracowników uzale nia od tego, jak bêdzie wygl¹daæ umowa przekazania maj¹tku MOSiR-u. - Otrzymaliœmy ju jej projekt. Ale wci¹ nie jesteœmy pewni, czy dostaniemy ca³y maj¹tek po by³ym oœrodku czy tylko jego czêœæ. Owszem, mam ju swoje przemyœlenia co do zatrudniania pracowników i nie ukrywam, e jeœli dostaniemy wszystko, prawdopodobnie zatrudnimy tyle osób, ile aktualnie pracuje na MOSiR-ze, czyli oko³o 10 - t³umaczy K. Stêpieñ. Umowa miêdzy ratuszem a spó- ³k¹ basenow¹ ma byæ podpisana w pierwszej po³owie grudnia. To, jaki maj¹tek stanie siê jej przedmiotem, w du ej mierze zale y od... zarz¹du Bytovii. - Przedstawiliœmy mu propozycjê przejêcia czêœci obiektu. W grê wchodzi dom sportowca, p³yta g³ównego boiska oraz boiska treningowego. Umawialiœmy siê, e jeszcze w tym tygodniu dadz¹ nam odpowiedÿ - mówi wiceburmistrz Andrzej Kraweczyñski. W Bytovii temat wci¹ pozostaje otwarty. Wiadomo jednak, e klub jest zainteresowany tylko p³yt¹ g³ównego boiska. - Te nie mamy pewnoœci co do tego, na czym dok³adnie mia³oby polegaæ przekazanie nam czêœci maj¹tku MOSiR-u. Poprosiliœmy urz¹d o szczegó³y. Bogdan Hnatiuk nie wyobra a sobie szukaæ pracy na kilka lat przed emerytur¹. Myœlê, e decyzjê podejmiemy pod koniec tego tygodnia lub w przysz³ym - koñczy cz³onek zarz¹du Drutex Bytovii, Rafa³ Gierszewski. Przypomnijmy, e w ubieg³ym miesi¹cu podobn¹ uchwa³ê podejmowali radni Rady Gminy Borzytuchom. Na MOSiR-ze zatrudniona by³a ich kole anka, przewodnicz¹ca Rady. Na jej zwolnienie gminni radni wyrazili zgodê. KONTROWERSJE WOKÓ ZATRUDNIENIA W PCPR Wygra³a konkurs po znajomoœci? Martyna Sylka, synowa burmistrza, pracuje w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie. Niektórzy uwa aj¹, e cz³onkowie rodziny w³odarzy nie powinni otrzymywaæ posad w instytucjach samorz¹dowych. Pierwszy konkurs na stanowisko pracownika do spraw administracyjno-kadrowych PCPR og³osi- ³o Od kandydatów wymagano ukoñczenia studiów z zakresu prawa, administracji, zarz¹dzania b¹dÿ marketingu. Oprócz tego 3-letniego sta u pracy procedurê zakoñczono, nie wy³aniaj¹c zwyciêzcy, poniewa aden z kandydatów nie spe³ni³ oczekiwañ w zakresie znajomoœci przepisów. Drugi konkurs og³oszono Tym razem kandydat musia³ mieæ co najmniej wykszta³cenie œrednie i 3 lata sta u pracy og³oszono, e wygra³a Martyna Sylka. Jak t³umaczono, wykaza³a siê najlepsz¹ znajomoœci¹ przepisów prawa i wiedz¹ w zakresie wykonywania zadañ na stanowisku podinspektora ds. administracyjno-kadrowych. W internecie pojawi³y siê krytyczne wpisy. Bytowiacy wyra ali opinie, e rodzina jednego z najwa niejszych lokalnych w³odarzy nie powinna pracowaæ w instytucji samorz¹dowej. Sama zainteresowana twierdzi, e burmistrz, czyli jej teœæ, nie mia³ wp³ywu na wynik konkursu. - To, co siê mówi na mój temat, jest kompletn¹ nieprawd¹. Mam wykszta³cenie ekonomiczne i w pierwszym konkursie nawet nie bra³am udzia³u, bo i tak nie spe³ni³abym wymogów formalnych. Zarzuca mi siê te, e w drugim konkursie wymogi dostosowano pode mnie. To równie nieprawda. Mam wykszta³cenie wy sze ekonomiczne. Przez 5 lat pracowa³am w kancelarii pana notariusza agockiego, czyli na podobnym stanowisku co teraz. Wiêcej w tej sprawie nie mam nic do powiedzenia - t³umaczy M. Sylka. Zarzuty odrzuca te nowy szef urzêdniczki. - Zapewniam, e zarówno ze strony prawnej jak i etycznej sprawa zosta³a rozwi¹zana prawid³owo. Pani M. Sylka spe³ni³a wszystkie nasze wymagania i dlatego zosta³a zatrudniona. Przygotowuj¹c konkurs, nie sprawdzaliœmy, kto jest powi¹zany z lokaln¹ w³adz¹ czy jakie ma znajomoœci. Kierowaliœmy siê tylko przepisami prawa. Do tej pory nie wp³ynê³y do nas równie adne wnioski ani pisma ze skargami dotycz¹cymi zatrudnienia M. Sylki - t³umaczy dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie, Wojciech Kwaœniewski. M. Sylka zatrudniona zosta³a w PCPR na pó³roczny okres próbny. - Cieszê siê, e wygra³a konkurs. Ma spore doœwiadczenie w administracji, zapracowa³a sobie na to. Nie mo e byæ tak, e osoby spokrewnione z urzêdnikami nie mog¹ braæ udzia³u w konkursach. Zasady s¹ jasne i dotycz¹ wszystkich bez wyj¹tku. Tak by³o i tym razem - mówi R. Sylka. Ale nie wszyscy tak na to patrz¹. - Nie chcê wyrokowaæ. Wierzê jednak w œwiête prawo spo³eczeñstwa do podejmowania wyborów. Oznacza to, e ka dy ma swoje sumienie, wewnêtrzne zasady i nawet jeœli od strony prawnej wszystko gra, to spo³eczeñstwo oceni decyzjê o zatrudnieniu synowej burmistrza przy okazji wyborów - komentuje Micha³ Œwiontek-Brzeziñski, by³y starosta, przedstawiciel opozycji w Radzie Powiatu Bytowskiego.

10 Zwalniaj¹ siê lokale przy bulwarze W przysz³ym roku z Bytowskiego Centrum Kultury po ponad 30 latach znikn¹ trzy sklepy. Chodzi o lokale wychodz¹ce na bulwar biegn¹cy wzd³u Bytowy. Konkretnie to sklep muzyczny i znajduj¹ce siê w dawnym salonie gier sklepy elektroniczny oraz motoryzacyjny. Mimo e na witrynach ju widnieje informacja o ich przeniesieniu, do dyrektora BCK jeszcze nie dotar³a. - Te sklepy znajdowa³y siê tu od kiedy pamiêtam - mówi dyrektor BCK, Marian Gospodarek, nie dziwi¹c siê przy tym: - Ich w³aœciciel postawi³ przecie w ubieg³ym roku kamienicê. Sklepy s¹ Ÿród³em dochodu dla BCK. Za dzier awê jednego o powierzchni ok. 50 m 2 i drugiego maj¹cego ok. 60 m 2 do jego kasy miesiêcznie wp³ywa niemal 3,5 tys. z³. - Jeœli faktycznie zostan¹ przeniesione, ruszymy ze zwyk³¹ procedur¹ przetargow¹ na nowego dzier- awcê. Myœlê, e nie bêdziemy mieli problemów z ich zape³nieniem - t³umaczy M. Gospodarek. W³aœciciel sklepów, Jan Stec, z sentymentem podchodzi do ich lokalizacji przy bulwarze, ale rozstaje siê z ni¹ bez alu. - Pomijaj¹c to, e wybudowa³em w³asn¹ kamienicê przy ul. Œródmiejskiej, z pomieszczeniami w budynku BCK mia³em sporo pracy. G³ównie dlatego, e s¹ to dawne piwnice. Gdy przejmowa³em pierwsz¹ z nich w stanie wojennym w 1981 r. i zak³ada³em pierwszy w Bytowie salon gier, musia³em wszystko remontowaæ na w³asn¹ rêkê. Podobnie by³o z otwartym 16 lat temu sklepem muzycznym. Co roku wykonywa³em mniejsze lub wiêksze remonty, poniewa w œcianach ca³y AKTUALNOŒCI 13 czas jest wilgoæ, a przez to i grzyb - mówi J. Stec, dodaj¹c: - Myœlê, e gdybym nie rozpocz¹³ tu dzia³alnoœci, to BCK pewnie jeszcze do tej pory nie wyremontowa³by tych pomieszczeñ. Chêtni na ich dzier awê pewnie i tak siê znajd¹, poniewa mnie samego kilka osób pyta- ³o o mo liwoœæ wynajêcia tych powierzchni - wyjaœnia. ŒWIATOWY TYDZIEÑ PRZEDSIÊBIORCZOŒCI O drodze do w³asnego biznesu Czasem bezpoœrednia rozmowa z cz³owiekiem wiêcej znaczy ni niejeden podrêcznik. Z tego za³o enia wyszli organizatorzy spotkania m³odych przedsiêbiorców z naszego regionu z uczniami Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych. Katarzyna i Magdalena Stêpieñ ze S³odkiej babeczki, Sebastian Ksi¹ k ze Studia Fryzur Giovanni i Pawe³ Zadworny z Selfii dzielili siê swoim doœwiadczeniem z uczniami ZSP w Bytowie. - Aby za³o yæ w³asn¹ dzia³alnoœæ potrzeba dobrego pomys³u, a tak e œrodków finansowych. Kluczem do sukcesu jest te dobrze napisany biznesplan - podpowiada³y K. i M. Stêpieñ, od dwóch lat prowadz¹ce w Bytowie kawiarnio- -muffiniarniê. Przedstawi³y te plusy i minusy pracy na w³asny rachunek i tej na etacie. P. Zadworny, który prowadzi zak³ad stolarski doda³: - Wiara w siebie i M³odzi przedsiêbiorcy z Bytowa podczas spotkania opowiedzieli m.in. o tym, jak za³o yli w³asn¹ dzia³alnoœæ. Sklepy nale ¹ce do J. Steca od przysz³ego roku dzia³aæ bêd¹ w nowym budynku przy ul. Œródmiejskiej. ciekawy pomys³, a tak e umiejêtnoœæ zaprezentowania siê to równie wa ne elementy - przekonywa³. S. Ksi¹ k, który w³asny biznes prowadzi ju ponad 10 lat, t³umaczy³, jak wa ne s¹ m.in. wyobraÿnia, wiara we w³asne mo liwoœci, samodyscyplina i wytrwa³oœæ. - Nie nale y sobie zak³adaæ wygórowanych celów, ma³ymi krokami ³atwiej dojœæ do sukcesu. Wa na jest te edukacja - w ka dym momencie swojej dzia³alnoœci, powinniœmy byæ otwarci na naukê, rozwijanie siê - podkreœla³ fryzjer. Uczniowie wczeœniej wykonali plakaty pod tytu³em Moja droga do sukcesu zawodowego. Zwyciêzców wy³onili zaproszeni goœcie, pierwsze miejsce przyznaj¹c Julii Saj, drugie Rafa³owi Sudykowi, a trzecie Adrianowi Skwierawskiemu. Spotkanie w ramach Œwiatowego Tygodnia Przedsiêbiorczoœci zorganizowa³y nauczycielki Anna Strasser, Irena Zadworna i Jolanta Parz¹tka Lipiñska. Nastêpnego dnia m³odzi bytowiacy spotkali siê z przedstawicielami banków, którzy mówili m.in. o tym, jak mo na u nich zdobyæ potrzebne œrodki. I.T. Zbadaj piersi Przez dwa dni panie w wieku lat z naszego powiatu bêd¹ mog³y skorzystaæ z bezp³atnych badañ piersi. - Badanie mammograficzne to najprostsza i zarazem najskuteczniejsza metoda wykrywania wczesnych objawów raka piersi. Dlatego warto skorzystaæ z takiej okazji i sprawdziæ swój stan zdrowia - zachêca Agata Jab³onowska z firmy Fado, która wykona w Bytowie oraz Miastku bezp³atne badania dla kobiet. Skorzystaæ z nich bêd¹ mog³y panie w wieku lat, które objête s¹ specjalnym programem refundowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. - Szczególnie zachêcamy do wykonania badania panie z rocznika 1944, poniewa to ostatnia szansa na przebadanie siê bezp³atnie w ramach programu - dodaje A. Jab³onowska. Mammobus w Bytowie pojawi siê przy pomniku na placu Krofeja oraz w Miastku na placu rekreacyjnym Kaczy do³ek. Osoby zainteresowane powinny wczeœniej zarejestrowaæ siê telefonicznie pod nr , lub przez stronê internetow¹ Czekaj¹ na pomoc Bytów i okolice do³¹czy³y w tym roku do ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Znamy ju wolontariuszy, którzy pomog¹ w przygotowywaniu podarunków dla potrzebuj¹cych, wci¹ jednak brakuje darczyñców. Szlachetna Paczka to pomys³ Stowarzyszenia Wiosna i ks. Jacka Stryczka, adresowany do rodzin, które zmagaj¹ siê z trudn¹ sytuacj¹. Mechanizm Szlachetnej Paczki zak³ada udzielenie konkretnej pomocy wybranym rodzinom. Wolontariusze z Bytowa i okolic przez kilka tygodni szukali rodzin w potrzebie, odwiedzali ich domy oraz przeprowadzali wywiady. Wszystko po to, aby upewniæ siê, e pomoc trafi do w³aœciwych osób na stronie internetowej uruchomiono bazê z potrzebuj¹cymi rodzinami. Ka da posiada opis, dziêki któremu darczyñca pozna jej cz³onków, problemy oraz potrzeby. - Chêtni mog¹ wybraæ rodzinê, której pomog¹. Darczyñc¹ mo e zostaæ ka dy, kto zechce podzieliæ siê tym, co ma. Mo e byæ to grupa znajomych, przyjació³, rodzina, osoba prywatna, a nawet szko³a. Im wiêcej darczyñców zdecyduje siê przygotowaæ jedn¹ paczkê, tym lepiej - mówi Klaudia Zblewska, wolontariuszka Szlachetnej Paczki. Miejscowe rodziny wytypowane do Szlachetnej Paczki potrzebuj¹ m.in. jedzenia, œrodków czystoœci, opa³u, poœcieli, ubrañ i obuwia dla pociech, garnków, ³ó ek, lodówki, gazówki, urz¹dzeñ medycznych dla chorych dzieci. Ostatnie przed œniegiem? Wyj¹tkowo d³ugo w tym roku trwa na Ziemi Bytowskiej sezon na grzyby. W naszych lasach mo na ich jeszcze trochê zebraæ. Choæ grzybów nie znajdziemy zbyt wiele, ci¹gle siê jakieœ pojawiaj¹. - Ostatniej niedzieli wybra- ³em siê ze znajomym na Gochy. Jechaliœmy tam pospacerowaæ. Zebraliœmy jednak prawie pó³ wiaderka grzybów - opowiada³ nam Zdzis³aw Terefenko z Bytowa. Wœród zebranych grzybów znalaz³y siê g¹ski, kilka kurek, a nawet dwa borowiki. - Szczególnie ucieszy³y mnie te ostatnie. Piêkne, a do tego zdrowe, ani œladu robaków -mówi³ mê czyzna. Nastêpnego dnia pojawi³ siê u nas kolejny grzybiarz. Edward Œwi¹tek-Brzeziñski 67-dekagramowego borowika znalaz³ w okolicach Niezabyszewa. Te dwa dorodne prawdziwki Zdzis³aw Terefenko znalaz³ przed kilkoma dniami.

11 AKTUALNOŒCI 15 Poluje na... najlepsze ujêcia Karol Veith jest leœnikiem. Od kilku lat aparat fotograficzny codziennie towarzyszy mu w pracy. To nim dokumentuje ycie w swoim leœnictwie, ukazuj¹c niedostêpne dla wielu dzikie oblicze przyrody. Z CENTRUM MIASTA DO LASU Do swojej czatowni przypominaj¹cej z zewn¹trz stertê chrustu wyrusza na godzinê przed wschodem s³oñca, kiedy ptaki o dziennym trybie ycia jeszcze œpi¹. To miejsce po- ³o one na skraju œródleœnej ³¹ki chêtnie odwiedza dzika zwierzyna, w tym dumny bielik, najwiêkszy ze skrzydlatych mieszkañców tutejszych lasów. W znalezieniu najlepszego miejsca do fotografowania Karolowi Veithowi pomóg³ zawód leœnika. 12 lat temu obj¹³ leœnictwo Barnowo. W Lasach Pañstwowych pracuje jednak niemal dwa razy d³u ej. - Tak jak ka dy po skoñczeniu szko³y najpierw zosta³em sta yst¹. Nie by³o wolnych etatów, dlatego aby zarobiæ na chleb, pracowa³em jako robotnik leœny. Bardzo ceniê sobie ten okres, bo wtedy pozna³em œrodowisko ludzi, z którymi teraz wspó³pracujê jako leœniczy - wspomina K. Veith. Jego wyj¹tkowe i rzadkie na Pomorzu nazwisko pochodzi a ze Szkocji. - W okresie Wiosny Ludów moja rodzina wyemigrowa³a do Niemiec. Potem rozdzieli³a siê na dwie ga³êzie. Czêœæ przyjecha³a na Pomorze, inni trafili do Czech - mówi K. Veith. Mi³oœæ do przyrody zaszczepi³ w nim ojciec. - Mieszkaliœmy w zwyk- ³ym domu na starówce w Golubiu- -Dobrzyniu. Na co dzieñ nie mieliœmy zbyt du o stycznoœci z natur¹. Ojciec jednak czêsto zabiera³ mnie na spacery do pobliskiego lasu. Za ka dym razem pokazywa³ coœ nowego. Odpowiada³ na moje pytania, a ja ch³on¹³em las ca³ym sob¹. Chêtnie bra³em udzia³ w tych wyprawach, bo to by³a dla mnie odmiana od szarego osiedlowego podwórka lat opowiada K. Veith. NOWA SZKO A - INNY ŒWIAT Gdy mia³ 11 lat, dosta³ pierwszy aparat. - To by³a popularna w tamtych czasach radziecka Smiena. Cieszy³em siê z niego i jak to m³ody ch³opak robi³em zdjêcia wszystkiemu co popadnie - mówi K. Veith. Przypadek sprawi³, e zainteresowania ch³opaka z osiedlowego podwórka skierowa³y siê w stronê lasu. - Gdy koñczy³em podstawówkê, chcia³em spróbowaæ czegoœ nowego, wyrwaæ siê z domu od rodziców i staæ siê samodzielny. Postanowi- ³em pójœæ do Technikum Leœnego w Tucholi m.in. dlatego, e by³o to ponad 100 km od domu - mówi o swoich yciowych wyborach K. Veith. Z tamtego okresu najbardziej utkwi³y mu w pamiêci wra enia z nowego miejsca. - Szko³a mia³a wyj¹tkow¹ atmosferê. Dla ch³opca z miasta ten œwiat by³ zupe³nie nieznany. Wszystko dla mnie osnuwa³a czarna magia. W przeciwieñstwie do moich kolegów pochodz¹cych ze wsi, nie wiedzia³em nawet, co to jest p³ug. Odkrywa- ³em wszystko. Byæ mo e dlatego coraz bardziej mnie to fascynowa- ³o. Szybko uœwiadomi³em sobie, e chcê pracowaæ w lesie - mówi K. Veith. Poczu³ te dumê z zielonego munduru leœnika. - Ma swój presti i budzi zaufanie. Nieraz to odczu³em. Czêsto to wykorzystywaliœmy, np. jad¹c na stopa ze Aparat fotograficzny to nie tylko pasja Karola Veitha, ale równie narzêdzie codziennej pracy. Leœnik na swoich fotografiach uwiecznia wyj¹tkowych mieszkañców okolicznych lasów, jak np. myszo³owa. szko³y do domu na weekend. Po ubraniu munduru nigdy nie by³o problemu z zatrzymaniem samochodu - œmieje siê K. Veith. BEZKRWAWE OWY Na jego biurku obok przedmiotów potrzebnych leœnikowi w codziennej pracy poczesne miejsce zajmuje aparat fotograficzny. Lustrzanka Canona wyposa ona w du y obiektyw 300 mm. - Bardzo lubiê ten aparat. Jego zalet¹ jest miêkkoœæ œwiat³a. Jeœli chodzi o zwierzynê wiêksz¹ od ptaków, jest idealny. To dla mnie jak broñ dla myœliwego, zreszt¹ kosztuje podobnie - mówi K. Veith. - Jako dziecko jeÿdzi³em czêsto do dziadków w Kowalewie Pomorskim. Kiedyœ na strychu zacz¹³em przegl¹daæ szparga³y, wœród których by³y stare ksi¹ ki. Ze wzglêdu na zdjêcia szczególnie zainteresowa³a mnie jedna z nich - Bezkrwawe ³owy W³odzimierza Puchalskiego. Wtedy nie zdawa³em sobie sprawy, e to nestor fotografii przyrodniczej. Czarno-bia³e zdjêcia bardzo mi siê podoba³y. Wiêkszoœæ ukazywa³a ptaki w du- ych zbli eniach. To mi utkwi³o w pamiêci - opowiada K. Veith. Jego przygoda z fotografi¹ przeplata³a siê z lasem. To w technikum zetkn¹³ siê z ni¹ po raz drugi. - Za pieni¹dze zarobione na praktykach w Czechos³owacji kupi³em Zenita. Dla mnie by³ to ju aparat z wy szej pó³ki. Koledzy wci¹gnêli mnie do szkolnego klubu fotograficznego. Wspólnie robiliœmy zdjêcia, wywo³ywaliœmy i obrabialiœmy. Nie by³o nauczycieli. Uczyliœmy siê jeden od drugiego. To wtedy ³ykn¹³em trochê fachowej wiedzy - wspomina leœnik. W tym okresie rzadko jednak robi³ zdjêcia przyrody. - Nie mia³em do tego zbytnio okazji, bo szko³a le y w centrum miasta. Na dobre zdjêcia nie pozwala³ te nasz sprzêt - mówi K. Veith. APARAT TOWARZYSZ Po szkole fotograficzna pasja wygas³a, aby odrodziæ siê na nowo po kilkunastu latach. - Pierwsza praca, rodzina sprawi³y, e nie by- ³o na to czasu. Dopiero 7 lat temu ona postanowi³a kupiæ mi na gwiazdkê aparat fotograficzny. Tak po³kn¹³em bakcyla na nowo - mówi leœniczy. - To by³ zwyk³y cyfrowy amatorski kompakt. Chocia od czasów, kiedy fotografowa³em, zupe³nie zmieni³a siê technologia, zasady robienia zdjêæ i kadrowania pozosta³y te same. Z dawnego okresu pozosta³a mi te dba³oœæ o œwiat³o. Bez tego zdjêcie nie ma odpowiedniego koloru i przekazu - mówi K. Veith. Teraz nie rozstaje siê z aparatem. - Ca³y czas le y gdzieœ na pó³ce w samochodzie lub wisi na moim ramieniu. Pracownicy œmiej¹ siê, e czêœciej widz¹ mój aparat ni mnie. W pracy w lesie czêsto zdarzaj¹ siê sytuacje, które warto uwieczniæ. Tylko z jego pomoc¹ mo na np. u- dowodniæ liczebnoœæ zwierzyny lub wystêpowanie na tym terenie jakiegoœ gatunku, np. wilka czy sowy. Takie fotografie czêsto nie s¹ niedoskona³e pod wzglêdem technicznym, ale bardzo przydaj¹ siê w mojej pracy - mówi pan Karol. Kataloguj¹c zdjêcia na swoim komputerze, dzieli je na te typowo dokumentacyjne, przyrodnicze, które po obróbce pokazuje innym, np. publikuj¹c w internecie oraz... - Trzecia kategoria to zdjêcia, które zachowujê dla siebie. Czasami z powodów sentymentalnych lub gdy ukazuj¹ wyj¹tkowe sceny z ycia zwierz¹t. Choæby takie z monitoringu wystêpowania orlika krzykliwego, którego na naszym terenie jest ledwie kilka sztuk, gdy przypadkiem utrwali³em sposób ataku kuny leœnej na jego gniazdo - mówi K. Veith. Do dziœ pamiêta swoje pierwsze zdjêcie. - Na naszym terenie najwiêcej wystêpuje jeleni. Dlatego chcia³em zrobiæ jedno dobre ujêcie, aby ca³e zwierzê zmieœci³o siê w kadrze. Uda³o mi siê to zupe³nie przypadkiem. Gdy szed³em leœn¹ œcie k¹, w pewnej chwili za górk¹ ukaza³a mi siê ma³a chmara ³añ. Akurat erowa³y i nie zwraca³y na mnie uwagi. Uda³o mi siê podejœæ do nich na jakieœ 20 m. I tak kompaktem zrobi³em pierwsze moje zdjêcie, z którego by³em bardzo dumny - opowiada leœnik. Dziœ ma na swoim koncie tysi¹ce ujêæ i du- e doœwiadczenie. W.R.

12 16 KULTURA JASIEÑ TEATRALNA Muzycznie, ró norodnie w blasku ognia Przyjœcie na œwiat dziecka to nie lada wydarzenie, a co dopiero kiedy ma to miejsce w domu. W bardzo humorystyczny sposób przedstawi³ to Teatr Naumiony w spektaklu Hebama. By³ on tylko jedn¹ z atrakcji tegorocznej Jasieni Teatralnej. Tegoroczne œwiêto teatru w Jasieniu rozpoczê³o siê w pi¹tkowe przedpo³udnie warsztatami dla uczniów szkó³ z gminy Czarna D¹brówka. Pod okiem Beaty Korynt uczyli siê, jak wydobywaæ z siebie g³os. Popo³udnie i wieczór nale- a³ ju do Teatru Rodzinnego Nomadów Kultury z Poznania. Jacek i Alicja Ha³asowie nale ¹ do najbardziej znanych w naszym kraju grup popularyzuj¹cych zapomnian¹ muzykê ludow¹. Licznie zgromadzonym w jasieñskim Wiejskim Domu Kultury zagrali jeden ze swoich najnowszych spektakli Zegar bije. Jego forma wywiedziona zosta³a z tradycji kolêdniczego wertepu, czyli Teatr Rodzinny Nomadów Kultury z Poznania porwa³ do tañca ca³¹ widowniê. W BORZYTUCHOMIU Radykalna zmiana nastroju Najpierw przedstawienie teatralne, potem rockowy koncert - tak min¹³ pi¹tkowy wieczór w Gminnym Oœrodku Kultury w Borzytuchomiu. Na scenie GOK-u pojawi³y siê m³ode aktorki z grupy teatralnej dzia³aj¹cej przy Stowarzyszeniu Przyjació³ Gimnazjum nr 2 w Bytowie. Po raz kolejny pokaza³y spektakl Samotnoœæ. W zupe³nie inny nastrój wprowadzi³ widowniê Positive Sign. To zespó³ stworzony przez uczniów bytowskiego ogólniaka. Dzia³aj¹ od maja, pocz¹tkowo jako trio, a od wrzeœnia w sk³adzie piêcioosobowym. Póki co Positive Sign gra covery, m.in. takich zespo³ów jak Kings of Leon, U2 czy Coldplay, ale pracuje te nad w³asnymi kompozycjami. - Wspólne granie z przyjació³mi jest czymœ zupe³nie innym ni wystêpy solowe, m.in. dlatego e stres dzieli siê na 5 osób - œmieje siê Katarzyna Pêkala, wokalistka. Oprócz niej do zespo³u nale- ¹ Oskar Borzestowski (perkusja), Krzysztof Kleba (gitara elektryczna), Wojciech Zadworny (gitara elektryczna) i Rados³aw Wera (gitara basowa). Podczas pi¹tkowego koncertu liczna widownia, sk³adaj¹ca siê g³ównie z m³odzie y, ywo reagowa³a na grane kawa³ki. Nie oby³o siê bez bisu. I.T. wêdrownego przedstawienia granego od wsi do wsi. Pe³ne liryzmu opowiadanie o œmierci, mi³oœci i wêdrowaniu przetykano muzyk¹ i dÿwiêkonaœladowcz¹ narracj¹. Dziêki temu widzowie porwani zostali w œwiat ludowej wyobraÿni. W spektaklu nie zabrak³o równie zbieranych przez J. Ha³asa pieœni dziadowskich. Trwaj¹ce ponad godzinê przedstawienie nagrodzono gromkimi brawami. Nie by³ to jednak koniec wystêpu grupy Ha³asów. Kolejn¹ atrakcj¹ okaza³y siê ich warsztaty muzyczno-taneczne. Wspólna zabawa trwa³a do póÿnych godzin wieczornych. Nazajutrz spotkanie z teatrem rozpocz¹³ spektakl miejscowych Brzozaków, którzy pokazali znane ju 5 kobiet. Po m³odych dla widzów zaœpiewali seniorzy z Uniwersytetu III Wieku gminy Czarna D¹brówka. Niekwestionowanym hitem tegorocznej Jasieni Teatralnej okaza³o siê nastêpne przedstawienie. Jego twórcy, Teatr Naumiony, przyjechali na Kaszuby ze œl¹skich Ornontowic. Utrzymana w konwencji komedii Hebama to opowieœæ o ostatniej w ich regionie po³o nej przyjmuj¹cej porody domowe. Osadzony w realiach œl¹skich lat 60. spektakl grany w gwarze œl¹skiej budzi³ salwy œmiechu, a na koniec zebra³ wielkie brawa. Tegoroczna impreza w Jasieniu to jednak nie tylko sporo ciekawej muzyki i widowisk, ale te pokaz ognia. Ten przygotowa³a grupa pod kierunkiem Dariusza Narlocha, dorektora GOKSiT w Czarnej D¹brówce. Po nich widzowie ponownie wrócili na salê WDK, by obejrzeæ pracê Furu Fundacji z Warszawy. Ich Mamuna, czyli Baba Dziwo opowiada o dziwach, czarach i czartach. Spektakl powsta³ na podstawie ksi¹ ki Juliana Tuwima Czary i czarty polskie. Towarzyszy³y mu pieœni, bajki, legendy i polskie wierzenia ludowe. Hebama by³a na Œl¹sku uwa ana za jedn¹ z najlepszych po³o nych. Wieczór zakoñczy³ wystêp podopiecznych domu opieki na warszawskiej Pradze z koncertem Ca³a Praga œpiewa z nami. - Cieszy nas ogromnie, e kolejny raz uda³o nam siê programem dopasowaæ do widzów. Ju myœlimy o przysz³orocznej imprezie i do³o ymy wszelkich starañ, by by³a równie udana - mówi Ewa Orzechowska, wspó³organizatorka Jasieni Teatralnej. Wiêcej zdjêæ na Jaros³awowi Œmietanie Jaœ Kowalski pêka³ w szwach. Melomanów przyci¹gn¹³ zaduszkowy koncert poœwiêcony pamiêci Jaros³awa Œmietany. Adam Czerwiñski na perkusji, Maciej Sika³a na saksofonie i Wojciech Karolak na klawiszach wspólnie zagrali ku pamiêci Jaros³awa Œmietany. Grupa Positive Sign zagra³a w Borzytuchomiu kilka utworów znanych zespo³ów rockowych. Fot. Adam Jutrzenka. Ponad 130 osób pojawi³o siê w nowej sali restauracji Jaœ Kowalski. Na œcianie zawis- ³a czarna kotara, a nieopodal du- e zdjêcie Jaros³awa Œmietany z jednego z koncertów w Bytowie. To w³aœnie utworów tego zmar³ego w tym roku gitarzysty i kompozytora s³uchano podczas niedzielnego koncertu. Wykonawcami byli Wojciech Karolak, Adam Czerwiñski i Maciej Sika³a. Ci znani bytowiakom muzycy jazzowi, m.in. z koncertów u nas z J. Œmietan¹, uraczyli Jasiow¹ publicznoœæ g³ównie jego o- statnio skomponowanymi utworami. Nie szczêdzono oklasków. Na nastêpny koncert Jaœ Kowalski zaprasza w niedzielê o godz Tym razem wyst¹pi Julia Vikman Band. W programie m.in. piosenki Bu³ata Okud awy i anegdoty z jego ycia. Cena biletu - 20 z³. I.T.

13 KULTURA 17 Tutaj czas przestaje p³yn¹æ Jego rzeÿby zdobi¹ wiele koœcio³ów w okolicy, znany jest równie w œrodowisku myœliwych, dla którego tworzy podstawy pod poro a. - Nie lubiê siê chwaliæ swoj¹ prac¹. Traktujê j¹ bardzo osobiœcie, ale cieszy mnie, kiedy us³yszê coœ dobrego - mówi rzeÿbiarz z M¹drzechowa, Stanis³aw Partyka. Choæ d³utem robi od wielu lat, nie lubi kiedy mówi siê o nim artysta. - To zbyt mocno powiedziane. Dla mnie to po prostu pasja, która wci¹gnê³a mnie bez reszty - opowiada Stanis³aw Partyka, kiedy odwiedzamy go w jego warsztacie w M¹drzechowie (gm. Bytów). Niewielkie pomieszczenie z zewn¹trz wydaje siê ledwie gara- em. To, jak mówi w³aœciciel, jego królestwo. Wype³niaj¹ je maszyny, narzêdzia, deski rozmaitych gatunków drzew, rega³y, rysunki, plany, drobne rzeÿby. Najwa niejszy, wys³u ony drewniany stó³ stoi w jednym z k¹tów. Nad nim wisi lampa dok³adnie oœwietlaj¹ca to, co tam po³o y. Na œcianie obok porozwieszane d³uta ró nych rozmiarów, gruboœci. - To mój warsztat. Ma ju trochê lat. U ywa³em go, jeszcze mieszkaj¹c w Bytowie przy ul. Mi³ej. Teraz od kilku lat s³u y mi w M¹drzechowie. Trudno by³oby mi siê z nim rozstaæ - mówi S. Partyka, g³adz¹c d³oni¹ po wytartym, poskrobanym blacie. - A te d³uta po prostu uwielbiam. Kiedy je dosta³em, cieszy³em siê jak dziecko, bo zawsze o takich marzy³em - wskazuje na równo powieszone narzêdzia. Tu pod lamp¹ rzeÿbiarz poprzyczepia³ rysunki zwierz¹t, ludzkich stóp i r¹k, które s³u- ¹ mu przy pracy. - Kiedy by³em ch³opcem, Pracownia Stanis³awa Partyki to jego królestwo. - Kiedy tu wchodzê, czas przestaje p³yn¹æ - mówi rzeÿbiarz. zawsze ci¹gnê³o mnie do zajêæ artystycznych. Bardzo lubi³em malowaæ. W szkole œredniej zdarza³o mi siê przygotowywaæ dekoracje na ró ne uroczystoœci. By³ nawet czas, e myœla³em, by pójœæ na studia zwi¹zane ze sztuk¹, ale ycie potoczy³o siê inaczej - opowiada. RzeŸbi od ponad 20 lat. Pasjê do d³uta przekaza³ mu ojciec, który jeszcze przed wojn¹ zajmowa³ siê snycerstwem, pomaga³ w budowie koœcio³ów. - Podobnie jak on, nigdy siê tej sztuki nie uczy³em. Wszystko, co uda³o mi siê opanowaæ, wczeœniej podpatrywa³em - zdradza rzeÿbiarz. O swoich pracach pocz¹tkowo mówi niechêtnie. - To dla mnie bardzo intymna sprawa, bo ka d¹ z rzeÿb traktujê indywidualnie. Dla mnie to nie tylko pos¹g, p³askorzeÿba. Zawsze staram siê, aby kry³ siê jakiœ przekaz - wyjaœnia S. Partyka. Jednak po krótkiej rozmowie artysta zaczyna mówiæ wiêcej. - Pocz¹tkowo tworzy³em dla siebie, znajomych. Z czasem jednak drog¹ pantoflow¹ dowiadywali siê o mnie równie inni. Z czasem zauwa y³em, e najwiêksz¹ frajdê sprawiaj¹ mi rzeÿby do koœcio³ów. Kiedy mia³em takie zamówienie, wchodzi³em do pracowni i czas przestawa³ istnieæ. Mog³em pracowaæ kilkanaœcie godzin, nie myœl¹c nawet o jedzeniu - œmieje siê. To spod jego d³uta wysz³a droga krzy owa, któr¹ przed laty z okazji 25-lecia Solidarnoœci ufundowano do nowego koœcio³a w Gostkowie (gm. Bytów). Jest te autorem figur œw. Paw³a i œw. Piotra, które zdobi¹ œwi¹tyniê w Pó³cznie (gm. Studzienice). Wiele sakralnych rzeÿb jako wota wdziêcznoœci trafi³o do koœcio³ów w Polsce i zagranic¹. W jego dorobku jest te krzy papieski, który wykona³ przed dwoma laty dla nowo powstaj¹cej parafii w M¹drzechowie. - Mia- ³em ten kawa³ek drzewa i chcia³em zrobiæ coœ szczególnego. Okazja pojawi³a siê, kiedy moja miejscowoœæ zosta³a parafi¹. Wpad³em na pomys³, aby wykonaæ krzy podobny do tego, który s³u y³ Janowi Paw³owi II. Z racji, e nasza wspólnota dopiero siê rodzi³a, umieœci³em go na kamiennym postumencie. To mia³ byæ taki znak odradzania siê - opowiada pan Stanis³aw. W swoim dorobku ma jednak nie tylko prace sakralne. Dla znajomych myœliwych tworzy³ podstawy do poro y, p³askorzeÿby przedstawiaj¹ce leœne widoki (na zdjêciu obok), ozdobne kwiaty. W jego pracach nie zabrak³o równie dekoracyjnych elementów do mebli, a tak e typowo snycerskiej roboty. - Marzê o tym, aby swój dom wykoñczyæ snycerk¹, tak jak robiono to dawniej - podbitki na dach, p³ot z wiejskimi elementami. Pomys³ów jest mnóstwo. Mam nadziejê, e uda mi siê je spe³niæ - mówi S. Partyka. O pani Annie raz jeszcze Annie ajming, jednej z najwiêkszych kaszubskich pisarek, poœwiêcono XII Konferencjê Kaszuboznawcz¹ na bytowskim zamku. Autorka m.in. Czterolistnej koniczyny czy opowiadañ Czerwone ró e to najpopularniejsza kaszubska prozatorka. Choæ pisarce pochodz¹cej z Przymuszewa (gm. Brusy) poœwiêcono niejedn¹ publikacjê, organizatorzy konferencji - prof. Daniel Kalinowski i prof. Adela Kuik-Kalinowska z Akademii Pomorskiej w S³upsku - uznali, e warto, by naukowcy raz jeszcze siê ni¹ zajêli sala portretowa Muzeum Zachodniokaszubskiego (wspó³organizator spotkania razem z Instytutem Kaszubskim z Gdañska) wype³ni³a siê po brzegi. I nic dziwnego, bo proza Anny ajming, nie doœæ, e bardzo dobra, to jeszcze w czêœci poœwiêcona naszym stronom, m.in. Sominom czy okolicy Czarnej D¹brówki. Prof. Zbigniew Zielonka podkreœla³ wyj¹tkowy charakter twórczoœci pisarki i to nie tylko na Kaszubach, ale i w ca³ym kraju. O tym, e doceniano j¹ równie za granic¹ traktowa³ referat prof. Józefa Borzyszkowskiego, poœwiêcony t³umaczeniom na inne jêzyki. Prof. D. Referat prof. Zbigniewa Zielonki otworzy³ konferencjê. Kalinowski omówi³ pozaprozatorskie dokonania A. ajming, przybli aj¹c jej utwory dramatyczne. Wspomnia³ przy tym o odkryciu nieznanego dot¹d maszynopisu sztuki Parzyn, na jaki trafi³ w koszaliñskim Archiwum Pañstwowym. Wkrótce ma on zostaæ opublikowany przez miesiêcznik Pomerania. Z kolei prof. A. Kuik-Kalinowska i prof. Jowita Kêciñska-Kaczmarek mówi³y o realiach w opowiadaniach pisarki i przedstawionym w nich krajobrazie. Na zakoñczenie dr. Tomasz Derlatka z Czeskiej Akademii Nauk ciekawie opowiada³ o wielojêzycznoœci prozy A. ajming. Pisarka narracje tworzy³a bowiem w jêzyku polskim, za to dialogi z regu³y po kaszubsku. Naukowiec podkreœla³, e g³ówni bohaterowie wypowiadali siê w rodnej mowie, co wiêcej by³y to najwa niejsze kwestie. Dr T. Derlatka wskazywa³, e tak¹ formê (polifoniê) stosowali wczeœniej i inni kaszubscy autorzy, co jego zdaniem wyró nia literaturê kaszubsk¹ na tle innych zachodnios³owiañskich. P.D.

14 ROZMAITOŒCI 19 ANIMATORZY W CENTRUM MIÊDZYNARODOWYCH SPOTKAÑ Dwa dni pe³ne pomys³ów Nasi najm³odsi Dla nich to jak na³adowanie akumulatorów. Animatorzy kultury spotkali siê w Tuchomiu. Na z Ziemi Bytowskiej i S³upskiej zjechali siê do Centrum Miêdzynarodowych Spotkañ w Tuchomiu dzia³acze kultury, nauczyciele, cz³onkowie stowarzyszeñ i fundacji - jednym s³owem osoby najbardziej aktywne. Pierwszy dzieñ poœwiêcony by³ wyk³adom naukowców z Uniwersytetu Gdañskiego, dr Agaty Bachórz i prof. Cezarego Obracht-Prondzyñskiego, którzy mówili o roli kultury i jej zmianach w œrodowisku lokalnym. Kolacjê po³¹czon¹ z opowieœci¹ o swojej dzia³alnoœci przygotowa³o ko³o gospodyñ z Trzebiatkowej. Potem zaprezentowa³o siê Bractwo Rycerskie Grodu Chocimierza. Wreszcie do póÿnych godzin uczestnicy forum dyskutowali miêdzy sob¹. Drugi dzieñ animatorzy rozpoczêli od warsztatów, podczas których zastanawiali siê jak zrobiæ coœ tam, gdzie nic nie ma. Potem o swoim dzia³aniu opowiedzia³o kilkoro z nich. M.in. Katarzyna Odorowska ze S³upska (Aktywne Pomorze) opowiada³a o ywej bibliotece, której zadaniem jest prze³amywanie negatywnych stereotypów. Tworz¹ j¹ ywi ludzie - punk, schizofrenik, osoba niewidz¹ca, homoseksualista, osoba pochodzenia ydowskiego itd. Na specjalnych spotkaniach ka dy mo e z nimi porozmawiaæ, pytaæ, poznawaæ. Zupe³nie inaczej swoj¹ pracê w Bytowskim Centrum Kultury przedstawi³a Mariola Jakacka. Swoje nastrojowe, trochê poetyckie wyst¹pienie ilustrowa³a licznymi zdjêciami. Jej praca obok nauki rysunku i malarstwa, to te wychowanie nie tylko do sztuki. - Takie spotkania s¹ bardzo potrzebne. Poznajemy siê, nawi¹zujemy kontakty, podpatrujemy nawzajem. Ja np. mam dziêki temu pewne pomys³y, jak bardziej zaanga owaæ moje szkolne œrodowisko, podzieliæ siê informacjami o ró nych mo liwoœciach - jednym s³owem zrobiæ coœ nowego - mówi uczestniczka tuchomskiego forum, Barbara Szroeder, nauczycielka szko³y w Studzienicach. G.P. Od 13 do w bytowskim szpitalu urodzi³o siê 6 dzieci. Oprócz tych, które widzimy na zdjêciach, na œwiat przysz³y jeszcze 2 dziewczynki i ch³opiec. Hanna, córka Emilii i Wojciecha Jaœniaków z No yna (gm. Czarna D¹brówka), ur o godz , wzrost 56 cm, waga 3400 g. Filip, syn Natalii i Andrzeja Pruskich z Bytowa, ur o godz. 6.15, wzrost 53 cm, waga 2650 g. Syn Natalii i Marka Dolnych z Bytowa, ur o godz , wzrost 51 cm, waga 2950 g. NA BYTOWSKIM BASENIE Dla amatorów By³y emocje, doping publicznoœci, oklaski, a na koniec dyplomy. Pierwsze na bytowskim basenie zawody p³ywackie za nami. Drugiego dnia forum jego uczestnicy pracowali na warsztatach przygotowanych przez pracowników Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego. Z albumów na wystawê w obiekcie przy ul. Mickiewicza stawi³o siê 26 p³ywaków amatorów. Choæ trzon stanowili miejscowi, pojawi³y siê te osoby z Trójmiasta, S³upska, Cz³uchowa. Startowano na dystansach 50, 100 i 1000 m. Wybór stylu by³ dowolny i to da³o siê zauwa yæ, choæ nikt siê tym specjalnie nie przejmowa³, bo chodzi³o o zabawê, a nie wyniki. Rozegrano te konkurs na przebycie najd³u szego odcinka pod wod¹. Zwyciêzca tej konkurenci by³ na tyle ambitny, e musiano mu pomóc w wyjœciu z basenu. Na koniec by³y dyplomy i losowanie ufundowanych przez basen i sponsorów nagród. Zwyciêzcy to: Maciej Lisowski (w dwóch kategoriach), Marcin Hesse (w trzech kat.), Grzegorz Bielec, Lucyna Brucka, Barbara Tomaszewska, Tomasz Latoszewski oraz Ziemowit Groszkowski. - Nastêpne zawody przygotujemy najpewniej w grudniu. Myœlimy o konkursie zje d ania rur¹ i o czymœ dla ca³ych rodzin. Je eli chodzi o profesjonalne zawody p³ywackie to ich organizacjê zostawiamy zwi¹zkom sportowym, stowarzyszeniom. Z chêci¹ udostêpnimy im nasze tory - mówi dyrektor spó³ki basenowej, Krzysztof Stêpieñ. G.P. Wiêcej zdjêæ na Blisko 50 fotografii ukazuj¹cych dawnych bytowiaków znajdzie siê na najnowszej wystawie Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie. - Oni tutaj mieszkali, pracowali, byli czêœci¹ naszego miasta. Myœlê, e warto o nich przypomnieæ. Wystawa nie by³aby mo liwa, gdyby nie zaanga owanie wielu osób, którym jestem bardzo wdziêczna - mówi pomys- ³odawczyni Jolanta Turzyñska ze Stowarzyszenia Przyjació³ Szko³y Zawsze razem dzia³aj¹cego przy bytowskiej Szkole Podstawowej nr 5. Przed dwoma laty to w³aœnie z jej inicjatywy po raz pierwszy przygotowano zbiór fotografii dawnych bytowiaków. Pomys³ spotka³ siê z wielkim zainteresowaniem, dlatego nauczycielka bytowskiej pi¹tki postanowi³a przeprowadziæ akcjê po raz drugi. Wiosn¹ tego roku na jej apel o przynoszenie starych rodzinnych zdjêæ odpowiedzia³o wielu uczniów. Dzieci wziê³y równie udzia³ w konkursie plastycznym na portret babci i dziadka, a tak- e przygotowa³y prace Moje domowe muzeum, w którym opisywa³y historie rozmaitych maszyn, urz¹dzeñ s³u ¹cych od pokoleñ w rodzinach. Ich dokonania zobaczymy w bytowskim muzeum, gdzie o godz otwarta zostanie wystawa Bytowiacy na starej fotografii. - Zapraszam nie tylko uczestników, ale te wszystkich zainteresowanych. Fotografie, które zaprezentujemy, to przede wszystkim zdjêcia pochodz¹ce z domowych albumów. Byæ mo e na wielu z nich zwiedzaj¹cy odnajd¹ swoich znajomych sprzed kilkudziesiêciu lat - zachêca J. Turzyñska. W zawodach p³ywackich na bytowskim basenie wziê³o udzia³ 26 p³ywaków amatorów.

15 28 SPORT PI KA NO NA IV LIGA POMORSKA Efektowne 7:0 rezerw Na zakoñczenie rundy jesiennej pi³karze Drutex-Bytovii II Bytów rozprawili siê z outsiderem rozgrywek, Wietcis¹ Skarszewy, zdobywajac a 7 goli. Od pierwszego gwizdka sêdziego bytowiacy zagrali z wielk¹ wol¹ walki i ju w 2 min cieszyli siê z prowadzenia. Obroñcy Wietcisy niefrasobliwie pozostawili Konradowi Niedzielskiemu zbyt du o wolnego miejsca i 19-letni pomocnik bez wiêkszych k³opotów pokona³ bramkarza p³askim strza³em zza pola karnego. Bytowiacy, graj¹c na luzie, a- gresywnym pressingiem b³yskawicznie przerywali akcje rywali i wyprowadzali groÿne akcje. W 15 min na 2:0 podwy szy³ Jakub Karwat, który ³atwo przedar³ siê w pole karne i mocnym uderzeniem pos³a³ pi³kê pod poprzeczkê. Chwilê póÿniej w sytuacji sam na sam trzeciego gola zdoby³ Micha³ Marczak. Ju by³o pewne, e miejscowi ostatni mecz rundy jesiennej zakoñcz¹ zwyciêstwem. Wynik pierwszej po- Drutex-Bytovia II nie da³a Wietcisy Skarszewy adnych szans, wbijaj¹c przeciwnikowi 7 goli. Jednego z nich zapisa³ na swoim koncie bytowiak Artur Wojach (z lewej). ³owy na 4:0 ustali³ w 35 min Daniel da Silva, celnym uderzeniem g³ow¹ wykorzystuj¹c doœrodkowanie Jakuba Cesarka z rzutu ro nego. W drugiej ods³onie bytowiacy dope³nili formalnoœci, w nieco ponad kwadrans wbijaj¹c przeciwnikowi jeszcze 3 gole. Najpierw w 48 min na listê strzelców wpisa³ siê drugi z Brazylijczyków, Diego da Costa Bezerra, g³ow¹ lokuj¹c futbolówkê w bramce. W 60 min golkipera Wietcisy do kapitulacji zmusi³ Artur Wojach, który po solowej akcji celnie przymierzy³ z DRUTEX-BYTOVIA II Bytów 7 WIETCISA Skarszewy 0 DRUTEX-BYTOVIA II: T. Laskowski - T. Galikowski, M. Pakosz, D. da Silva (70 A. Hinc), J. Karwat (75 T. Piechowski), J. Cesarek, D. da Costa Bezerra, A. Wojach, K. Niedzielski, J. Balogun Kayode (60 M. Cybula), M. Marczak (85 M. Stenka). BRAMKI: 1:0 K. Niedzielski (2), 2:0 J. Karwat (15), 3:0 M. Marczak (20), 4:0 D. da Silva (35), 5:0 D. da Costa Bezerra (48), 6:0 A. Wojach (60), 7:0 M. Marczak (63). kilkunastu metrów, a niespe³na 3 minuty póÿniej na 7:0 podwy szy³ M. Marczak. Bêd¹cy o- statnio w niez³ej dyspozycji napastnik w pojedynkê rozmontowa³ defensywê Wietcisy, z bliska trafiaj¹c do siatki. Od 73 min bytowiacy musieli graæ w os³abieniu, bowiem w konsekwencji dwóch ó³tych kartek boisko opuœci³ K. Niedzielski. Niewiele to jednak zmieni³o w obrazie gry. Gospodarze ca³y czas kontrolowali wydarzenia na murawie, maj¹c jeszcze kilka dogodnych okazji do zdobycia gola. - Gdybyœmy byli skuteczniejsi, spotkanie zakoñczy³oby siê dwucyfrówk¹. Cieszê siê, e zawodnicy nie zlekcewa yli przeciwnika i pozytywnym akcentem zakoñczyli rundê jesienn¹ - komentuje trener Krzysztof Babiñski. D.Z. Wiêcej zdjêæ na w ramach XVIII Biegu Niepodleg³oœci w Borzytuchomiu odby³y siê fina³y powiatowe w indywidualnych biegach prze³ajowych, które wy³oni³y reprezentantów powiatu bytowskiego na zawody wojewódzkie (wiosna 2014 r.). Klasyfikacja: dziewczêta ze szkó³ podstawowych - 1. Wiktoria Metlicka - SP Studzienice, 2. Alicja Cuppa, 3. Katarzyna G³ówczewska - obie SP 5 Bytów, 4. Klaudia Pepliñska - SP 2 Bytów, 5. Marcelina Typa - SP 5; ch³opcy ze szkó³ podstawowych - 1. Jakub Struniawski, 2. Oliwier Joñczyk, 3. A- drian RzeŸnicki - wszyscy SP Ko³czyg³owy, 4. Miko³aj Szczerba - SP Rokity, 5. Wiktor Gajewski - SP 1 Miastko; gimnazjalistki - 1. Beata Topka - G Lipnica, 2. Karolina Woszczyk - G Borzytuchom, 3. Anna Gralak -G1Bytów, 4. Agnieszka Koz³owska -G2Bytów, 5. Ewa Dawidowska - G No yno; gimnazjaliœci - Leszek Ginter - ZSO Bytów (rocznik 1998), 2. Mateusz Wroñski, 3. Kamil Mielewczyk - obaj G2Bytów, 4. Sebastian Lemañczyk - G Lipnica, 5. Szymon Kuliñski -GBorowy M³yn; dziewczêta ze szkó³ ponadgimnazjalnych - 1. Kamila Oleszkiewicz, 2. Justyna Oleszkiewicz, 3. Patrycja Treder - wszystkie LO Bytów, 4. Ma³gorzata Adamczyk - ZSER Bytów, 5. Marcelina Steranka - LO Bytów; ch³opcy ze szkó³ ponadgimnazjalnych - 1. Grzegorz Ebel - ZSER Bytów, 2. Piotr Gawron - ZSP Bytów, 3. Maciej Bielawski, 4. Grzegorz Lejk - obaj ZSER Bytów, 5. Dominik Serafinowski - LO Bytów w S³upsku w pó³finale wojewódzkim Igrzysk M³odzie y Szkolnej w unihokeju dziewcz¹t dru yna SP Lipnica zajê³a 3 miejsce. Zespó³ prowadzony przez Dorotê Wnuk-Lipiñsk¹ przegra³ z SP Wrzeœcie 1:3 i SP 3 S³upsk 1:2 oraz zremisowa³ z SP Przechlewo 1: unihokejowa dru yna ch³opców SP Kramarzyny, prowadzona przez Mariusza Richtera, zajê³a 4 miejsce w pó³finale wojewódzkim Igrzysk M³odzie y Szkolnej w S³upsku. SP Kramarzyny przegra³a z SP 1 S³upsk 0:3 i SP upawa 0:6 oraz zremisowa³a z SP Polnica 1: dru yna gimnazjalistek z Lipnicy wygra³a pó³fina³ wojewódzki Gimnazjady w unihokeju dziewcz¹t w S³upsku. Zespó³ prowadzony przez Krystynê Trappê pokona³ G 5 S³upsk 2:1, G Rychnowy 2:0 i G elkowo 4:1. Sk³ad G Lipnica: Kamila Hapka, Joanna Ollik, Karolina Megier, Nikola Kopp Ostrowska, Dominika Rudnik, Agnieszka Banaszek, Weronika Rymon Lipinska, Beata Topka, Julia Kopczyk, Magdalena Kowalczyk, Natalia Topka, Beata Pr¹dzinska, Julia Mach w S³upsku w pó³finale wojewódzkim Gimnazjady w unihokeju ch³opców triumfowa³a dru yna G Kramarzyny, która wygra³a zgsie- mianice 4:0, SMS S³upsk 4:0 igrze- czenica 10:0. W zespole prowadzonym przez Mariusza Richtera grali: Mateusz Demko (najlepszy strzelec zawodów), Szymon Osmañski, Patryk Hinca, Karol Borzyszkowski, Karol Wittk-Je ewski, Karol Piwowarczyk, Adam Pupka-Lipiñski i Bart³omiej Stoltman. R.N. WYNIKI - TABELE PI KA NO NA SENIORZY II LIGA - GRUPA ZACHODNIA 17 KOLEJKA - 16/ B³êkitni Stargard Szcz. - Gryf Orlex Wejherowo 1:2 Górnik Wa³brzych - Warta Poznañ 3:1 Zag³êbie Sosnowiec - Odra Opole 1:0 Jarota Jarocin - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 0:2 Drutex-Bytovia Bytów - Raków Czêstochowa 3:0 Calisia Kalisz - UKP Zielona Góra 0:0 Ruch Zdzieszowice - MKS Kluczbork 2:2 Rozwój Katowice - Polonia Bytom 1:1 Chrobry G³ogów - KS Polkowice 5:0 1. Chrobry Górnik Warta Drutex-Bytovia Rozwój Polonia Raków Zag³êbie Ostrovia Gryf Orlex B³êkitni MKS Odra KS Polkowice Ruch UKP Calisia Jarota IV LIGA POMORSKA 17 KOLEJKA - 16/ Piast Cz³uchów - Wierzyca Pelplin 0:6 KS Chwaszczyno - Orlêta Reda 4:2 Pogoñ Lêbork - u³awy Nowy Dwór Gd. 2:0 Gryf 2009 Tczew - Gryf S³upsk 2:4 GKS Przodkowo - Olimpia Sztum 1:0 Pomezania Malbork - Powiœle Dzierzgoñ 1:4 GKS Kolbudy - Amator Kie³pino 2:1 Drutex-Bytovia II Bytów - Wietcisa Skarszewy 7:0 Anio³y Agro North Garczegorze - GOSRiT Wikêd Luzino 0:2 1. GKS Przodkowo Amator KS Chwaszczyno Powiœle GOSRiT Wikêd Gryf GKS Kolbudy Anio³y Agro North Drutex-Bytovia II Olimpia Wierzyca Pogoñ Pomezania Orlêta u³awy Gryf Wietcisa Piast KLASA OKRÊGOWA 15 KOLEJKA - 16/ GTS Czarna D¹brówka - Diament Trzebielino 0:3 Karol Pêplino - MKS Debrzno 0:0 Prime Food Brda Przechlewo - Swe Pol Link Bruskowo Wlk. 5:1 Rowokó³ Smo³dzino - Czarni Czarne 3:6 Start Miastko - Stal Jezierzyce 2:1 Skotawia Dêbnica Kasz. - Jantar Ustka 1:4 ZS Damnica - Kaszubia Studzienice 4:0 Koral II Dêbnica - Pomorze II Potêgowo 1:3 1. Jantar Czarni Start Prime Food Brda Diament ZS Damnica Skotawia Karol MKS Kaszubia Stal GTS Pomorze II Swe Pol Link Koral II Rowokó³ KLASA A - GRUPA II 13 KOLEJKA - 16/ Skotawa Budowo - Lipniczanka Lipnica 3:2 SSPN Malczkowo/ upawa - Orkan Gostkowo 2:3 Zawisza Borzytuchom - LKS ebunia 9:3 Leœnik Cewice - Victoria D¹brówka 3:0 Myœliwiec Tuchomie - Dolina Ga³¹Ÿnia Wlk. 3:0 GKS Ko³czyg³owy - Sokó³ Wyczechy 0:2 Granit Kocza³a - Stegna Parchowo 1:1 1. Zawisza Sokó³ Skotawa Leœnik Lipniczanka Stegna Orkan GKS LKS ebunia Granit Myœliwiec SSPN Victoria Dolina TENIS STO OWY IV LIGA - GRUPA A 6 KOLEJKA ZSP Jedynka Bytów - Myœliwiec Tuchomie 10:8 Punkty dla ZSP Jedynka zdobyli: Zbigniew P³otek - 3,5, Krzysztof Babiñski - 3,5, Wies³aw P³otek -3 Punkty dla Myœliwca zdobyli: Krzysztof Baumgard - 4, Ryszard Klepaczko - 1,5, Krystian Tomczak - 1,5, W³adys³aw Czuluk - 1 KTS-K GOSRiT Socha Meble Luzino - ATS II Ma³e Trójmiasto 10:3 SL Salos Rumia - Wicher Wierzchucino 4:10 Osada Rzucewo - ATS I Ma³e Trójmiasto 3:10 Czarni Domis³aw - Poltarex Pogoñ III Lêbork 10:3 1. ATS I 6 10: KTS-K GOSRiT 6 10: Czarni 6 8: Osada 6 8: Poltarex Pogoñ III 6 6: Wicher 6 5: Salos 6 4: ZSP Jedynka 6 4: ATS II 5 3: Myœliwiec 6 2: Dru yny ATS Rumia zmieni³y nazwê na ATS Ma³e Trójmiasto.

16 SPORT 29 PI KA NO NA XX HALOWY TURNIEJ SAMORZ DOWCÓW POWIATU BYTOWSKIEGO Bezapelacyjnie studzieniczanie Reprezentanci gminy Studzienice okazali siê najlepsi w jubileuszowych zawodach samorz¹dowców w Tuchomiu. Triumfatorzy zorganizuj¹ przysz³oroczny turniej w hali sportowej Zespo³u Szkó³ w Tuchomiu w pi³karskim turnieju samorz¹dowców powiatu bytowskiego zagra³y reprezentacje gmin Tuchomie, Studzienice, Lipnica, Borzytuchom i Miastko. Organizatorzy nie kryj¹, e liczyli na udzia³ wiêkszej liczby dru yn. - Mia³y zagraæ jeszcze zespo³y z Bytowa, Trzebielina i Parchowa, ale siê wycofa³y. Szkoda, bo ten turniej to doskona³a okazja, eby siê spotkaæ i aktywnie spêdziæ czas, a w ostatnich latach coraz mniej samorz¹dowców siê na to decyduje. Liczyliœmy na wy sz¹ frekwencjê te z tego powodu, e te zawody by- ³y jubileuszowymi. To ciekawa inicjatywa i chcieliœmy przywróciæ jej dawn¹ jakoœæ - mówi Tomasz Gruba, jeden z organizatorów. W zawodach rozgrywanych systemem ka dy z ka dym nie mia³a sobie równych dru yna gminy Studzienice, która na pocz¹tek 4:0 pokona³a ubieg³orocznego triumfatora samorz¹dowych zmagañ - gminê Tuchomie. Studzieniczanie bez najmniejszych problemów wygrali równie kolejne Reprezentanci gminy Studzienice (przy pi³ce Dawid Litwiñski) ju po pierwszym swoim meczu wyroœli na faworytów turnieju. W kolejnych dobr¹ gr¹ potwierdzili, e na zwyciêstwo w pe³ni zas³u yli. Roman Reszka i Bogdan Rymon Lipinski z dru yny Lipnicy oraz wójt Tuchomia Jerzy Lewi Kiedrowski 20 lat temu rywalizowali w pierwszej edycji turnieju samorz¹dowców. WYNIKI Gmina Miastko - Gmina Lipnica 4:4, Gmina Tuchomie - Gmina Studzienice 0:4, Gmina Borzytuchom - Lipnica 1:0, Miastko - Tuchomie 0:1, Borzytuchom - Studzienice 1:9, Lipnica - Tuchomie 1:3, Studzienice - Miastko 4:1, Borzytuchom - Tuchomie 2:5, Studzienice - Lipnica 9:1, Borzytuchom - Miastko 11:5. TABELA 1. Gmina Studzienice Gmina Tuchomie Gmina Borzytuchom Gmina Miastko Gmina Lipnica SK AD GMINY STUDZIENICE Dawid Litwiñski, S³awomir Czajkowski, Leszek Wójcik, Artur Kobiella, Wojciech Werra, Maciej Pluto Prondziñski, Jerzy Itrich, Bart³omiej Szulfer, Krystian Graban. CZTERECH, CO PAMIÊTA POCZ TKI Halowy turniej samorz¹dowców powiatu bytowskiego, którego pomys³odawc¹ jest gmina Tuchomie, po raz pierwszy rozegrano w 1993 r. w Kramarzynach. W jubileuszowej edycji imprezy wziê³y udzia³ cztery osoby doskonale pamiêtaj¹ce zawody sprzed 20 lat. To Bogdan Rymon Lipiñski i Roman Reszka, reprezentuj¹cy gminê Lipnica, Jan Szariak z Borzytuchomia i Ludwik Szreder z Tuchomia. starcia. Rozgromili 9:1 ekipê Borzytuchomia, nastêpnie z kwitkiem odprawili reprezentantów Miastka, zwyciê aj¹c 4:1, a na koniec przypieczêtowali triumf w turnieju zwyciêstwem 9:1 nad Lipnic¹. - Przyznam, e ju po pierwszym meczu wiedzia³em, e wygramy w Tuchomiu. Graliœmy naprawdê niez³¹ pi³kê - uwa a Dawid Litwiñski. Jako zwyciêzca, gmina Studzienice zorganizuje kolejn¹ ods³onê halowego turnieju samorz¹dowców. Jej przedstawiciele zapewniaj¹, e zadaniu podo³aj¹. - Cieszymy siê, e te zawody zawitaj¹ do nas. Mamy ju kilka pomys³ów na ich przeprowadzenie, ale te du o czasu, eby wszystko przemyœleæ. Tomek [Gruba - przyp. red.] zawiesi³ poprzeczkê wysoko, ale nie zamierzamy byæ gorsi - œmieje siê D. Litwiñski. Oprócz pucharu za zwyciêstwo w turnieju studzieniczanie zgarnêli jeszcze jedno wyró nienie - dla króla strzelców zawodów, którym z 11 bramkami na koncie zosta³ Bart³omiej Szulfer. Najlepszym bramkarzem zmagañ wybrano Ludwika Szredera z Tuchomia, a najwartoœciowszym zawodnikiem Jana Szariaka z Borzytuchomia. - Co do najlepszego strzelca nie by³o w¹tpliwoœci. Dwa pozosta³e wyró nienia s¹ trochê kwesti¹ uznaniow¹. Ludwik Szreder zagra³ jak dot¹d we wszystkich zawodach samorz¹dowych, a pan Jan Szariak wyst¹pi³ m.in. w tej pierwszej imprezie, ale bardziej na uwagê zas³uguje fakt, e mimo zaawansowanego wieku, nadal wiele wnosi do dru yny - mówi T. Gruba. D.Z. KRÓTKO grupa zawodników Klubu Biegacza Goch Bytów skorzysta³a z zaproszenia Edwarda Dudka i wystartowa³a w Radziechowach k. ywca w VI Beskidy Maraton. W maratoñskim biegu wziê³o udzia³ 9 zawodników bytowskiego klubu, na marsz z kijkami t¹ sam¹ tras¹ zdecydowa³o siê troje. Wyniki biegaczy: 119. Daniel Cha³upa - 4,21.27 h, 142. Tomasz Jaszewski - 4,28.45 h, 148. S³awomir Kobierowski - 4,31.25 h, 207. Wojciech Krajewski - 5,01.12 h, 214. Sebastian Ja d ewski - 5,04.22 h, 230. Urszula Zaborowska - 5,17.49 h (3 miejsce w kategorii K50), 237. Hanna Muerau-Nowicka - 5,24.50 h (4 miejsce w kategorii K40), 265. Jacek Muszyñski - 6,18.36 h, 268. El- bieta Bela - 6,38.41 h; wyniki nordicwalkerów: 7. Edward Kobierowski - 5,53.05 h, 51. Beata Jarzembiñska - 8,13.50 h, 52. Stanis³aw Majkowski - 8,13.50 h na terenach leœnych przy kompleksie sportowym w No ynie rozegrano III biegi prze³ajowe XVII e- dycji Grand Prix Czarnej D¹brówki. Na starcie stanê³o 236 zawodników. Zwyciêzcy poszczególnych kategorii: przedszkolaki (ur. w 2008 r. i m³odsi) - Maja Wojniak - Jasieñ i Rados³aw Sobieraj - No yno; zerówka - ur. w 2007 r. - Paulina Jóskowska - ZS Rokity i Dawid Cyrson - Bytów; kl. I (ur. Dystans 42,195 km, ogromne przewy szenia, zmienna pogoda - z tym wszystkim musieli siê zmierzyæ biegacze i kijkarze bior¹cy udzia³ w VI Besikdy Maraton. Na zdjêciu: nordicwalkerzy z Bytowa - Stanis³aw Majkowski, Beata Jarzembiñska i Edward Kobierowski. w 2006 r.) - Agata Butowska - ZS Czarna D¹brówka i Karol Labuda; kl. II (ur. w 2005 r.) - Monika Stenka - oboje ZS Rokity i Dominik Butowski; kl. III (ur. w 2004 r.) - Wiktoria Malek - oboje ZS Czarna D¹brówka i Kamil Marsza³kowski - ZS Rokity; kl. IV (ur. w 2003 r.) - Agata Lejk - SP Jasieñ i Maciej Brzeski; kl. V (ur. w 2002 r.) - Dominika Szczerba i Miko- ³aj Szczerba; kl. VI (ur. w 2001 r.) - Julia Labuda - wszyscy ZS Rokity i Damian Czarnowski; kl. I gimnazjum (ur. w 2000 r.) - Weronika Wieligda - oboje ZS Czarna D¹brówka i Dominik Cyrson - G 2 Bytów; kl. II gimnazjum (ur. w 1999 r.) - Martyna Dalecka i Dawid Mizgier - oboje ZS Rokity; kl. III gimnazjum (ur. w 1998 r.) - Ewa Dawidowska - ZS No yno i Kamil Mielewczyk - G 2 Bytów; bieg g³ówny na 6000m-1.Sylwia Lewandowska - Baszta Bytów, 2. Dorota Finster-Dziadek, 3. Jolanta Szczerba - obie Rokity i 1. Grzegorz Ebel - UKS Neptun Rokity, 2. Grzegorz Lejk, 3. Jerzy Koz³owski - obaj GTS Czarna D¹brówka. Kolejne biegi cyklu zaplanowano na wiosnê Dariusz Guzowski z Taleksu Borzytuchom zaj¹³ 3 miejsce w II biegu S UDZIBIE (S³upskich Dzikich Biegach), dystans 10,1 km pokonuj¹c w czasie 37,15 min. Na 6 miejscu przybieg³ Jerzy Koz³owski z GTS Czarna D¹brówka, któremu zmierzono czas 39,44 min. Bieg ukoñczy³o 45 mê czyzn w hali sportowej szko³y w Ko³czyg³owach rozegrano I turniej w ramach III edycji gminnej amatorskiej ligi siatkówki. Wyniki: KSK Ko³czyg³owy - Specjaliœci Barnowiec 3:0 (25-17, 25-17, 25-17), UKS Orze³ Ko³czyg³owy - KSK 0:3 (17-25, 17-25, 19-25), KS Dominis - UKS Orze³ 3:0 (25-23, 25-13, 25-22). Kolejna seria gier Do mo na sk³adaæ wnioski o przyznanie stypendium sportowego starosty bytowskiego. Regulamin ich przyznawania oraz wzór wniosku dostêpne s¹ na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bytowie (zak³adka edukacja i sport). R.N.

17 30 SPORT PI KA NO NA KLASA OKRÊGOWA Ostatki nie po myœli Kaszubii i GTS Obie dru yny rejonu bytowskiego w s³upskiej okrêgówce wyraÿnie przegra³y mecze wieñcz¹ce rundê jesienn¹. GTS Czarna D¹brówka u siebie z Diamentem Trzebielino, a Kaszubia Studzienice na wyjeÿdzie z KS Damnica. GTS Czarna D¹brówka 0 DIAMENT Trzebielino 3 GTS: F. Gawin - Piotr Szczegielniak, D. Sobisz, A. Cyrson, M. Biernat, K. Dawidowski (46 K. Jakubowski), G. Lejk II, M. Gralak, G. Lejk I, Pawe³ Szczegielniak, P. Toporek (70. Milewski). Spotkanie pocz¹tkowo toczy³o siê pod dyktando pi³karzy Diamentu. Najwiêcej zamieszania w szeregach obronnych GTS robi³ Tomasz Beger, niegdyœ krótko pi³karz Drutex-Bytovii Bytów. Gdy zdawa³o siê, e gospodarze ju otrz¹snêli siê z chwilowej s³aboœci, zespó³ z Trzebielina obj¹³ prowadzenie. W 21 min po dalekiej wrzutce z prawej strony boiska pi³kê dopad³ w polu karnym Artur Grzybek i mocnym strza³em pos³a³ j¹ obok Filipa Gawina. Strata bramki wyraÿnie pobudzi³a zawodników GTS. Ju chwilê po wznowieniu gry ze œrodka o wyrównanie móg³ pokusiæ siê Damian Sobisz, który po podaniu Grzegorza Lejka II (m³odszego) stan¹³ oko w BEZ DODATKOWEJ KOLEJKI Komisja ds. rozgrywek podokrêgu s³upskiego wycofa³a siê z decyzji z , by pierwsz¹ wiosenn¹ kolejkê w klasie okrêgowej rozegraæ jeszcze jesieni¹. oko z bramkarzem Diamentu. U- derzy³ jednak w boczn¹ siatkê. W kolejnej akcji w g³ównej roli wyst¹pi³ G. Lejk II. W tempo poszed³ za prostopad³ym podaniem i tylko œwietna interwencja bramkarza Diamentu sprawi³a, e gol nie pad³. Tu przed przerw¹ szansê na wyrównanie zmarnowa³ jeszcze Przemys³aw Toporek, mocnym uderzeniem posy³aj¹c futbolówkê tu nad poprzeczk¹. Dobra koñcówka pierwszej po³owy zapowiada³a aktywn¹ grê zawodników z Czarnej D¹brówki tak- e po przerwie. Tymczasem ju w 50 min gospodarzy skarci³ Ariel Rapita, który strza³em g³ow¹ pokona³ F. Gawina. Zaledwie 5 minut póÿniej bramkarz GTS znów wyci¹ga³ pi³kê z siatki po jej wstrzeleniu przez Kamila Kêpê. Ale nawet to nie odebra³o zawodnikom trenera Tadeusza Gralaka woli walki. W 71 min defensywie Diamentu urwa³ siê G. Lejk II i A. Rapicie nie zosta³o nic innego, jak nieprzepisowo zatrzymaæ rywala. Zawodnik z Trzebielina otrzyma³ drug¹ ó³t¹ kartkê i musia³ opuœciæ boisko. Gospodarze przewa ali, ale pod bramk¹ przeciwnika brakowa³o im skutecznoœci. Dogodnych okazji nie potrafili wykorzystaæ m.in. Pawe³ Szczegielniak, Krystian Jakubowski i ukasz Milewski. - Szkoda, bo ch³opcy zagrali z o- gromn¹ wol¹ walki. Zreszt¹ jak w wiêkszoœci spotkañ w rundzie jesiennej. P³acimy jednak frycowe. Mamy m³odych pi³karzy, bazujemy wy³¹cznie na miejscowych ch³opakach, i teraz siê okazuje, jak cenne jest na boisku doœwiadczenie. Musimy solidnie przepracowaæ zimê. Wierzê, e to, czego zawodnicy nauczyli siê jesieni¹, zaprocentuje na wiosnê - mówi trener T. Gralak. KS Damnica 4 KASZUBIA Studzienice 0 KASZUBIA: J. Pela - S. Piêta, T. Zaborowski, M. Chirk, M. Zieman, M. Augustynowicz, J. Du³ak, K. Kreft, W. Werra (70 K. Bartelik), A. Rzepiñski (46 J. Kapiszka), Sz. Galêba. Pi³karzom Kaszubii si³ starczy³o jedynie na pierwsz¹ po³owê meczu w Damnicy, kiedy byli równorzêdnym rywalem dla gospodarzy, a momentami nawet przewa ali. Jednak ich poczynania w ofensywie o- granicza³y siê generalnie do strza- ³ów zza pola karnego. Niestety, nawet jeœli pi³ka zmierza³a w œwiat³o bramki, golkiper z Damnicy nie mia³ z obron¹ najmniejszych problemów. Jedyn¹ klarown¹ okazjê zmarnowa³ w koñcowych minutach Szymon Galêba, niecelnie g³ówkuj¹c z kilku metrów. Tu po przerwie do gospodarzy uœmiechnê³o siê szczêœcie. Po Pi³karze z Czarnej D¹brówki (ciemniejsze stroje) rundê jesienn¹ zakoñczyli pora k¹ 0:3 z Diamentem Trzebielino. Walczyli ambitnie, ale szczêœcie sprzyja³o goœciom. szybkiej kontrze sêdziowie nie zauwa yli ewidentnego spalonego i w sytuacji sam na sam prowadzenie dru ynie z Damnicy da³ Kamil Wójcik. O ile strata pierwszego gola nie pod³ama³a zawodników Kaszubii, po trafieniu Marcina Dudzika w 67 min, zupe³nie odesz³a im chêæ do gry. Gospodarze niepodzielnie dyktowali warunki i studzieniczanie praktycznie do koñca spotkania byli w odwrocie. Ostatecznie Józef Pela jeszcze dwukrotnie musia³ wyci¹gaæ pi³kê z siatki. W 85 min po raz drugi na listê strzelców wpisa³ siê K. Wójcik, w kolejnej akcji wynik na 4:0 ustali³ Grzegorz Jaœkiel. - Na koniec zagraliœmy najs³absze spotkanie w rundzie jesiennej. Mo e to przez to, e z powodu kontuzji i chorób nie mamy do dyspozycji kluczowych pi³karzy, mo e po prostu dyspozycja dnia by³a tak fatalna - mówi trener Ludwik Gostomski. D.Z. KOLARSTWO PRZE AJOWE WYŒCIGI W KOZIEG OWACH I SZCZEKOCINACH Dobra passa trwa Kamil Ma³ecki i Tomasz Rzeszutek dwukrotnie triumfowali w ogólnopolskich wyœcigach na Œl¹sku. Na podium stawali tak e Andrzej Kaiser i Zofia Rzeszutek. Bytowscy kolarze wci¹ œwiêc¹ sukcesy na krajowych trasach prze³ajowych. W miniony weekend œwietnie spisali siê w wyœcigach na Œl¹sku. W sobotê w V serii Pucharu Polski w Kozieg³owach, w najliczniej obsadzonych zawodach tegorocznego sezonu, medalow¹ seriê rozpocz¹³ junior m³odszy Baszty Bytów Tomasz Rzeszutek. 15-latek z Sierakowic skopiowa³ skuteczny dot¹d plan taktyczny, prowadz¹c od startu do mety 54-osobow¹ miêdzynarodow¹ stawkê (na finiszowych metrach okaza³ siê szybszy od Dawida ¹czkiewicza z KoŸminianki KoŸminek). To jego czwarte z rzêdu zwyciêstwo. Nastêpny z juniorów m³odszych Baszty, Jan Suszko, min¹³ metê na 24 pozycji, bêd¹c drugim w grupie pierwszoroczniaków. Dobrze radzi³a sobie tak e siostra Tomka, Zofia Rzeszutek, jad¹c w czo³ówce wspólnego wyœcigu kobiet (juniorki, orliczki i seniorki). Na kresce zameldowa³a siê na jako szósta, zajmuj¹c 3 miejsce wœród juniorek. Z krajowych rywalek w swojej kategorii wiekowej u- leg³a jedynie Annie Tomczyñskiej z KoŸminianki, która kilkunastometrow¹ stratê do zawodniczki Baszty odrobi³a na d³ugich asfaltowych odcinkach. Zwyciê y³a 17-letnia S³owaczka Tereza Medvedova, uczestniczka wyœcigów Pucharu Œwiata, najwy ej notowana juniorka w œwiatowym rankingu UCI. Niepokonany na krajowych trasach Kamil Ma³ecki musia³ siê mocno napracowaæ, by siêgn¹æ po szóste z rzêdu zwyciêstwo. To dlatego, e zaraz po starcie w jego rowerze wypiê³o siê tylne ko³o. Godnym rywalem 17-latka z Grzmi¹cej okaza³ siê debiutuj¹cy wœród juniorów Marceli Bogus³awski z Integral Collection S³awno, którego zawodnik Baszty pokona³ dopiero w finiszowej rozgrywce. W wyœcigu elity mê czyzn po raz pierwszy w tym sezonie w kraju wystartowa³ utytu³owany Marek Konwa z grupy Superior MTB Team. Uwa ny za faworyta zawodnik na finiszu musia³ uznaæ wy - szoœæ reprezentanta gospodarzy Bartosza Pilisa. Za nimi przyjecha³ bytowiak Andrzej Kaiser z poznañskiego Corratec Teamu, odrywaj¹c siê od Czechów Karela Neprasa i Tomasa Janoska, Patryka Kosteckiego z Olimpijczyka Szczekociny i miejscowego zawodnika Mateusza Grabisa. W tej grupie d³ugo jecha³ tak e orlik Baszty Piotr Rzeszutek, ale dwie rundy przed finiszem z³apa³ gumê, przez co straci³ szansê na w³¹czenie siê do walki o czo³owe lokaty. Po wymianie roweru nie odpuœci³, koñcz¹c zawody na 8 miejscu (czwarte w gronie m³odzie owców). Nastêpnego dnia prze³ajowcy rywalizowali w Szczekocinach w Memoriale Edwarda Pe³ki zaliczanym do rankingu PZKol. W wyœcigach juniorów m³odszych i juniorów Tomek i Kamil po raz kolejny zwyciê- yli w swoich kategoriach wiekowych, a Zosia, mimo prowadzenia wœród juniorek do ostatniej przeszkody, gdy wypi¹³ siê jej but, znów uleg³a A. Tomczyñskiej. Bardzo ciekawy przebieg, jak na krajowe warunki, mia³ wyœcig elity. Od startu do mety jecha³a kilkuosobowa grupa, w której byli A. Kaiser i P. Rzeszutek, i dopiero finiszowa rozgrywka z grupy zadecydowa³a o podziale medali. Zwyciê- y³ B. Pilis, który mocno stara³ siê pomagaæ zawodnikowi szczekociñskiego klubu P. Kosteckiemu, ale tego zdo³a³ wyprzedziæ Wojciech Halejak z grupy Las Vegas Energy Drink. A. Kaiser by³ czwarty, a P. Rzeszutek z odklejon¹ opon¹ po skoku przez przeszkodê przybieg³ do mety w koñcu stawki. - Jestem zadowolony z wyników. By³yby one jeszcze lepsze, gdyby nie defekty. Wszyscy jechali aktywnie, potwierdzaj¹c, e s¹ w dobrej formie. Jestem spokojniejszy przed wyœcigami w Bytowie, gdzie chcemy siê pokazaæ z jak najlepszej strony organizacyjnie i sportowo. Zapraszamy bytowiaków w zbli aj¹cy siê weekend nad Jeleñ, gdzie œcigaæ siê bêdzie krajowa czo³ówka. Emocjonuj¹cej konfrontacji oczekujemy zw³aszcza we wspólnym wyœcigu juniorów i elity - zachêca Tomasz Natkaniec, trener Baszty. P.B. WYNIKI PUCHAR POLSKI - V SERIA KOZIEG OWY r. Kobiety open - 1. Tereza Medvedova - S³owacja, 2. Martyna Klekot - BDC Kolejarz Jura Czêstochowa, 3. Dorota Warczyk - Start Tomaszów Maz., 6. Zofia Rzeszutek (3 miejsce wœród juniorek) - Baszta Bytów. M³odzicy - 1. Kornel Klementowicz - Trasa Zielona Góra, 15. Kacper Kerner - Baszta. Juniorzy m³odsi - 1. Tomasz Rzeszutek - Baszta, 2. Dawid ¹czkiewicz - KoŸminianka KoŸminek, 3. Jakub Ruman - Czechy, 24. Jan Suszko, 36. Filip Romaniak - obaj Baszta. Juniorzy - 1. Kamil Ma³ecki - Baszta, 2. Marceli Bogus³awski - Integral Collection Team S³awno, 3. Patryk Z³otowicz - Stobrawa Kluczbork. Elita - 1. Bartosz Pilis - B³êkitni Kozieg³owy, 2. Marek Konwa - Superior MTB Team, 3. Andrzej Kaiser - Corratec Team Poznañ, 8. Piotr Rzeszutek (4 miejsce w kategorii orlik) - Baszta. CHALLENGE PZKOL SZCZEKOCINY r. Kobiety open - 1. M. Klekot, 2. D. Warczyk, 3. Anna Tomczyñska - KoŸminianka, 4. Z. Rzeszutek (2 miejsce wœród juniorek). M³odzicy - 1. Wiktor Richter - KoŸminianka, 12. K. Kerner. Juniorzy m³odsi - 1. T. Rzeszutek, 2. D. ¹czkiewicz, 3. J. Ruman, 20. J. Suszko, 30. F. Romaniak. Juniorzy - 1. K. Ma³ecki, 2. M. Bogus³awski, 3. Damian Perkowski - Wygoda Bia³ystok. Elita - 1. B. Pilis, 2. Wojciech Halejak - Las Vegas Energy Drink, 3. Patryk Kostecki - O- limpijczyk Szczekociny, 4. A. Kaiser, 17. P. Rzeszutek.

18 SPORT 31 SIATKÓWKA BYTOWSKA AMATORSKA LIGA Emocje coraz wiêksze W dwóch spoœród czterech meczów 3 kolejki spotkañ potrzebny by³ tie break by³ wy³oniæ zwyciêzcê. W najciekawszym i stoj¹cym na najwy szym poziomie pojedynku D&H Poland Bytów pokona³ UKS Jedynka Bytów 3:1. Zawodnicy STG (na pierwszym planie) po piêciosetowej walce pokonali KSK U³an Spa Ko³czyg³owy. WYNIKI 3 KOLEJKA ZSP Bytów - Thunder Czarnica 0:3 (18-25, 21-25, 9-25) STG - KSK U³an Spa Ko³czyg³owy 3:2 (21-25, 25-18, 16-25, 25-11, 15-13) Sendom Bartoszylas - Relaks Dziemiany 3:2 (30-32, 25-14, 23-25, 25-18, 15-12) D&H Poland Bytów - UKS Jedynka Bytów 3:1 (28-26, 25-20, 24-26, 25-16) TABELA 1. D&H Thunder STG UKS Jedynka KSK U³an Spa SPS Sendam Relaks ZSP w pierwszym meczu dnia najlepszy zespó³ Amatorskiej Ligi Pi³ki Siatkowej w Miastku minionego sezonu, Thunder Czarnica, nie da³ szans m³odzie y z ZSP Bytów, która, choæ walczy³a do koñca, przegra³a 0:3. To ju trzecie zwyciêstwo zespo³u z gminy Miastko za 3 pkt. Du o ciekawiej by³o w kolejnym pojedynku, w którym ubieg³oroczny mistrz bytowskiej ligi - KSK U³an Spa Ko³czyg³owy zmierzy³ siê ze Student Team Gdañsk, który rozgrywki rozpocz¹³ pod intryguj¹c¹ nazw¹ STG Judasze. Tym razem ko³czyg³owski zespó³ wyst¹pi³ w silniejszym sk³adzie ni o- statnio, bo oprócz Jordana Wiktorowicza zagra³o 3 innych doœwiadczonych siatkarzy - rozgrywaj¹cy Rafa³ Stoltman, przyjmuj¹cy Maciej Burzyñski i libero ukasz Markowski. Gdy w trzecim secie KSK U³an Spa rozbi³ maj¹cy aspiracje na pierwsz¹ czwórkê w lidze STG 25-16, wydawa³o siê, e siêgnie po pe³n¹ pulê punktów. - Atmosfera nie by³a taka jak powinna byæ. Stwierdziliœmy, e musimy wzi¹æ siê do roboty. Inaczej nie ma sensu, by nasi koledzy z Gdañska przyje d ali do Bytowa - mówi Artur Korda, kapitan z³o onego z bytowiaków, borzytuchomian i gdañszczan teamu. I w kolejnej ods³onie role siê odwróci³y. Zawodnicy STG zupe³nie zdominowali rywali, bij¹c ich do 11! Tie-break lepiej rozpoczêli ko³czyg³owianie, obejmuj¹c prowadzenie 3-0. Siatkarze STG jednak szybko doprowadzili do wyrównania (5-5) i póÿniej toczy³a siê zaciêta rywalizacja a do stanu Wówczas blok obrony ko³czyg³owian min¹³ Patryk Zander, zdobywaj¹c czternasty punkt. W kolejnej akcji zawodnicy STG zablokowali atak M. Burzyñskiego i gracze KSK U³an Spa oddali pi³kê za darmo. Wykorzystali to zawodnicy STG, po zbiciu A. Kordy koñcz¹c seta i ca³e spotkanie 3:2. - To by³ dziwny mecz. Jak nam wychodzi³o, to im zupe³nie nic. I na odwrót. Utrudnieniem dla nas jest to, e wystêpujemy z m³odymi zawodnikami. My gramy tak, jak uczymy siê graæ w III lidze [dzieñ wczeœniej SPS Epigon Kobylnica w S³upsku, z wymienionymi wy ej siatkarzami w sk³adzie, na inauguracjê III ligi pokona³ Olimpijczyka Pruszcz Gd. 3:0 - przyp. red.], od m³odych trudno tego wymagaæ. Myœla³em, e ten sk³ad na STG wystarczy. Jednak siê nie uda³o i nasza strata do czo³ówki jest ju spora. Trzeba zacz¹æ wygrywaæ - mówi Jordan Wiktorowicz z KSK U³an Spa. Podobny przebieg mia³ kolejny pojedynek. Tak e w nim potrzeba by³o a 5 setów, by wy³oniæ zwyciêzcê. W meczu dru yn z powiatu koœcierskiego Sendom Bartoszylas okaza³ siê minimalnie lepszy od Relaksu Dziemiany. Zwyciêstwo za 2 pkt. nie poprawi³o jednak znacz¹co pozycji Sendomu w tabeli i jego strata do najlepszych ekip w lidze jest ju bardzo wyraÿna. Na deser pozosta³ pojedynek jednego z g³ównych faworytów rozgrywek - D&H Bytów Poland z graj¹cym w odm³odzonym sk³adzie trzecim zespo³em poprzednich rozgrywek UKS Jedynka Bytów. Pierwszy set to niezwykle wyrównana i stoj¹ca na wysokim poziomie sportowym rywalizacja. Gdyby nie trzy zepsute zagrywki w koñcowej fazie seta, siatkarze Jedynki byæ mo e siêgnêliby po wygran¹, a tak przegrali na przewagi Drug¹ ods³onê rozpoczêli od prowadzenia 5-0, ale potem dysponuj¹cy ogromn¹ si³¹ ognia w ataku D&H odrobi³ stratê, wyszed³ na prowadzenie i - mimo e Jedynka zaczê³a goniæ - zwyciê y³ do 20. Dopiero trzeciego seta uda³o siê wygraæ teamowi Sebastian Bruckiego i Tomasza Maciejewskiego. W kolejnym jednak znów gór¹ byli zawodnicy D&H, po raz trzeci wygrywaj¹c za 3 pkt. Kolejna seria gier w sali sportowej SP 2 w Bytowie ju w najbli - sz¹ niedzielê. B.M. SPARING JUNIORÓW POLMOR BYTOVII I U treningowo zagrali pi³karze trenera Adama Zborowskiego z U-2 Bytów, którzy rundê jesienn¹ w pomorskiej lidze juniorów C1 zakoñczyli na 6 miejscu, i ich rówieœnicy z Polmor Bytovii Bytów. Prowadzona przez trenera Jacka Maszkowskiego dru yna w swojej grupie klasy okrêgowej jest liderem tabeli, maj¹c na koncie komplet 11 zwyciêstw i a 13 pkt. przewagi nad kolejn¹ dru yn¹ (najpewniej zatem latem zagra w bara ach o awans do pomorskiej ligi). Wyrównany mecz zakoñczy³ siê wygran¹ U-2 (zielone stroje) 3:2. SPORTOWY TYDZIEÑ Sobota godz w sali sportowej Zespo³u Szkó³ w Borowym M³ynie odbêdzie siê I turniej tenisa sto³owego nowej edycji Grand Prix Gminy Lipnica. Najpierw do rywalizacji przyst¹pi¹: ch³opcy ze szkó³ podstawowych, ch³opcy ur. w r., dziewczêta ze szkó³ podstawowych i kobiety w kategorii open, a o godz gry rozpoczn¹ mê czyÿni w kategorii open. Prawo startu maj¹ zawodnicy z IV ligi i nie graj¹cy w dru ynowych rozgrywkach zwi¹zkowych. Sobota godz w sali gimnastycznej Szko³y Podstawowej nr 2 w Bytowie rozpocznie siê XII Rodzinny Turniej Pi³ki Siatkowej. Zapisy od godz Sobota godz w sali gimnastycznej szko³y w Ko³czyg³owach odbêdzie siê 2 seria gier w ramach gminnej amatorskiej ligi siatkówki. Sobota godz nad jez. Jeleñ w Bytowie rozpocznie siê ogólnopolski wyœcig w kolarstwie prze³ajowym po³¹czony z mistrzostwami okrêgu pomorskiego. Sobota godz Drutex-Bytovia Bytów - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. Sobota godz w restauracji Wirax w Tuchomiu odbêdzie siê otwarty turniej krêgli. Klasyfikacja bêdzie prowadzona w 2 kategoriach: kobiet i mê czyzn. Niedziela godz w sali sportowej SP 2 w Bytowie rozegrana zostanie IV kolejka Bytowskiej Amatorskiej Ligi Pi³ki Siatkowej. Program: godz UKS Jedynka Bytów - Thunder Czarnica; Sendom Bartoszylas - STG; SPS Borzytuchom - KSK U³an Spa Ko³czyg³owy; Relaks Dziemiany - ZSP Bytów. Niedziela godz w sali sportowej MOSiR w Bytowie rozpocznie siê V turniej tenisa sto³owego, koñcz¹cy rywalizacjê w XXVI edycji Grand Prix Bytowa. Najpierw zagraj¹ kobiety w kategorii o- pen i juniorzy ur. w 1996 r. i m³odsi, aogodz do gier przyst¹pi¹ seniorzy ur. w 1995 r. i starsi. Niedziela godz nad jez. Jeleñ w Bytowie rozpocznie siê II Memoria³ Marka Cichosza w kolarstwie prze³ajowym, bêd¹cy jednoczeœnie VI seri¹ Pucharu Polski. Czwartek godz w sali sportowej Szko³y Podstawowej nr 5 w Bytowie rozegrany zostanie I konkurs skoku wzwy z cyklu Grand Prix 2013/2014.

19 32 SPORT PI KA NO NA II LIGA - GRUPA ZACHODNIA Trudny mecz, wysoka wygrana Zawodnicy Drutex-Bytovii Bytów d³ugo musieli w os³abieniu broniæ jednobramkowego prowadzenia. Jednak odparli ataki Rakowa Czêstochowa, a nastêpnie dwiema bramkami przypieczêtowali zwyciêstwo. Z POMECZOWEJ KONFERENCJI Jerzy Brzêczek, trener Rakowa: - Patrz¹c na wynik mo na powiedzieæ, e dru yna z Bytowa nas zdeklasowa³a, ale tak absolutnie nie by³o. Zagraliœmy niez³e spotkanie, jednak czegoœ zabrak³o. Przede wszystkim tego, co mieli nasi rywale, czyli rutyny i boiskowego cwaniactwa. Niepotrzebnie nasz zawodnik da³ siê sprowokowaæ Wojciechowi Piêcie, bo w rezultacie otrzyma³ czerwon¹ kartkê i si³y siê wyrówna³y. W koñcowych minutach pope³niliœmy wiele kardynalnych b³êdów. Pawe³ Janas, Drutex-Bytovia: - Mimo i prowadziliœmy, znaleÿliœmy siê w bardzo trudnej sytuacji, gdy Maciej Stefanowicz otrzyma³ czerwon¹ kartkê. Dziêkujê zawodnikom, e w os³abieniu ambitnie bronili tego prowadzenia, a nawet zdo³ali podwy szyæ na 2:0. Cieszy te to, e zagraliœmy na zero z ty³u. Defensywa w obecnym kszta³cie rozumie siê coraz lepiej i coraz bardziej przenosi siê to na nasz¹ grê. W przerwie miêdzy sezonami zespó³ spod Jasnej Góry dozna³ sporych os³abieñ kadrowych, ale trener Jerzy Brzêczek z m³odych pi³karzy zdo³a³ zbudowaæ dru ynê, która w rozgrywkach radzi sobie ca³kiem dobrze. Raków do Bytowa przyjecha³ jako siódmy zespó³ tabeli, zajmuj¹c miejsce zaraz za Drutex-Bytovi¹. Pierwsze minuty meczu zdominowa³a nieustêpliwa walka o ka dy centymetr boiska. Nieco korzystniej prezentowali siê goœcie, na mokrej od deszczu murawie szybciej operuj¹c pi³k¹ i konstruuj¹c groÿniejsze akcje. Niewiele brakowa³o, by ju w 5 min prowadzenie da³ czêstochowianom by³y zawodnik Drutex-Bytovii, Dawid Retlewski. Po prostopad³ym podaniu Rados- ³awa Strzeleckiego znalaz³ siê oko JESZCZE JEDNA KOLEJKA Meczem z Rakowem Czêstochowa Drutex-Bytovia zakoñczy³a pierwsz¹ rundê sezonu 2013/2014. II-ligowych pi³karzy czeka jednak tej jesieni jeszcze jedna seria spotkañ - zaplanowana awansem pierwsza kolejka rundy rewan owej. Mecz z Ostrovi¹ 1909 Ostrów Wielkopolski w Bytowie pierwotnie zaplanowano na sobotê godz , ale dzia³acze Drutex-Bytovii zdecydowali, e spotkanie odbêdzie siê godzinê wczeœniej. - Kto by³ na ostatnim spotkaniu, widzia³, jak ciemno jest ju w godzinach popo³udniowych. To adna przyjemnoœæ w takich warunkach œledziæ wydarzenia na boisku. Z tego te powodu z dru yn¹ z Ostrowa Wielkopolskiego zagramy wczeœniej - mówi Jacek Maszkowski, kierownik klubu. Janusz Surdykowski udowodni³, e strzelecki kryzys ma za sob¹. W meczu z Rakowem zdoby³ dwa gole. Na zdjêciu: akcja, po której napastnik Drutex-Bytovii trafi³ na 2:0. w oko z Mateuszem Oszmañcem, ale ofiarny wœlizg ukasza Wróbla uniemo liwi³ mu celny strza³. PóŸniej górê wziê³o doœwiadczenie bytowiaków. W 23 min fatalny w skutkach b³¹d pope³ni³ Bartosz Soczyñski. Niecelnie zagra³ do swojego bramkarza, do futbolówki b³yskawicznie doskoczy³ Janusz Surdykowski i lekkim muœniêciem skierowa³ j¹ do bramki o- bok wychodz¹cego Mateusza Kosa. Strata gola nie zniechêci³a pi³karzy Rakowa. Atakowali i kilkakrotnie napsuli krwi defensorom Drutex-Bytovii. Szczególnie groÿnie w bytowskim polu karnym zrobi³o siê w 33 min. Na strza³ z lewej strony pola karnego zdecydowa³ siê D. Retlewski i pi³ka tylko minimalnie minê³a s³upek. W kolejnej akcji w szesnastkê przedar³ siê Damian Lenkiewicz i jedynie refleksowi M. O- szmañca bytowiacy zawdziêczaj¹, e nie stracili bramki. Gospodarze prze ywali kryzys, a ich sytuacjê w 42 min dodatkowo skomplikowa³a czerwona kartka dla Macieja Stefanowicza, który nieco przypadkowo na mokrej trawie przy wœlizgu trafi³ nog¹ w g³owê jednego z rywali. Koñcówka by³a gor¹ca, ale bytowiacy zdo³ali u- chroniæ siê przed strat¹ gola. Po przerwie nawa³nica czêstochowian nie ustawa³a. Serca bytowskich kibiców szczególnie mocno zadr a³y w 50 min, gdy w zamieszaniu w polu karnym seriê u- derzeñ na bramkê zakoñczy³ strza³em do pustaka Adrian Œwierk, jednak M. Oszmañca na linii wyrêczy³ Adrian Wróblewski, wybijaj¹c pi³kê w pole. Chwilê potem Oszman nie potrzebowa³ ju wsparcia i dobr¹ interwencj¹ zastopowa³ strza³ ukasza Buczkowskiego z rzutu wolnego. By³o niebezpiecznie i zdawa³o siê, e obrona Drutex-Bytovii ugnie siê pod naporem Rakowa. Tymczasem w 72 min b³yskawiczna kontra przynios³a gospodarzom drugiego gola. Wojciech Piêta uwolni³ prostopad- ³ym podaniem J. Surdykowskiego, ten jeszcze zwiód³ rozpêdzonego ukasza Górê i precyzyjnym strza³em ulokowa³ pi³kê w lewym górnym rogu bramki. Goœciom, którzy grali w przewadze i dominowali, trudno by³o prze³kn¹æ stratê bramki. Nie dziwi, e krótko po wznowieniu gry ze œrodka jeden z nich nie utrzyma³ nerwów na wodzy. Damian Byrtek wda³ siê w przepychankê z W. Piêt¹, za co obu arbiter ukara³ ó³t¹ kartk¹. Dla zawodnika Rakowa by³a to ju druga i w konsekwencji, ku wielkiej uciesze bytowskich kibiców, musia³ on opuœciæ murawê. Przy Mamy do siebie pretensje O meczu Drutex-Bytovii z Rakowem rozmawiamy z Dawidem Retlewskim. Kurier Bytowski - Niezbyt mi³o bêdziesz wspomina³ ostatni powrót na stadion przy ul. Mickiewicza. Przegraliœcie, choæ zagraliœcie dobry mecz. Dawid Retlewski - Przegraliœmy w frajerski sposób. Rzeczywiœcie gra nam siê tego dnia klei³a, potem mieliœmy przewagê jednego zawodnika, a nie wykorzystaliœmy tego. Jest nam ogromnie al, e nie wróciliœmy z Bytowa choæby z remisem. Mamy do siebie pretensje. W ogóle Twoje powroty do Bytowa s¹ doœæ pechowe. Przed rokiem, gdy reprezentowa³eœ Chojniczankê Chojnice, szybko dozna³eœ kontuzji i musia³eœ opuœciæ boisko, teraz, trzeba uczciwie powiedzieæ, nie b³yszcza³eœ. Ciê ko siê gra przeciwko swoim by³ym kolegom. Nie nazwa³bym tego trem¹, ale w takich spotkaniach zawsze trudniej pokazaæ pe³niê mo - liwoœci. Bytowiacy doskonale znaj¹ mnie i mój styl gry. Tê wiedzê wykorzystali bezlitoœnie. W sobotê najczêœciej indywidualne pojedynki toczy³eœ z ukaszem Wróblem. Sentymentów nie by³o. ukasz faktycznie zagra³ bezb³êdnie. Próbowa³em go przechytrzyæ, zmienia³em pozycjê, ale bezskutecznie. Jest znakomitym, doœwiadczonym obroñc¹. Takich zawodników zawsze jest lepiej mieæ po swojej stronie. Jak oceniasz Drutex-Bytoviê w obecnym sk³adzie. Jest mocniejsza od tej, w której wystêpowa³eœ? Personalnie na pewno tak. Wiêcej jest indywidualnoœci. Jednak nie przekuwa siê to na grê dru yny. Zespo³owo lepsza by³a ekipa liczebnej równowadze bytowiacy przeszli do ofensywy i szybko zdobyli trzeciego gola. W 86 min na lewym skrzydle obroñcom Rakowa urwa³ siê Wojciech Wilczyñski i precyzyjnym podaniem obs³u y³ Roberta Hirsza, który uderzeniem sprzed roku. Czego Twoim zdaniem brakuje? Przyznam, e przed startem sezonu widzia³em w bytowiakach g³ównego kandydata do awansu. Teraz widzê to w ciemniejszych barwach. Jeœli Drutex-Bytovia nie zmieni stylu gry, nie przestanie graæ jedynie przez Wojtka Piêtê na ros³ych napastników, bêdzie jej ciê ko walczyæ o awans. Na nas tym razem wystarczy³o, ale z innymi dru ynami bêd¹ siê mocno mêczyæ. A jak reagowali bytowscy kibice. By³y jakieœ uszczypliwoœci z ich strony? Jakieœ pojedyncze okrzyki z trybun s³ysza³em, ale nic specjalnie z³oœliwego. By³em natomiast mocno zaskoczony nisk¹ frekwencj¹ na trybunach. Kiedyœ stadion w Bytowie zape³nia³ siê prawie do koñca. Tak te opowiada³em kolegom z Rakowa, pytaj¹cym mnie o klimat na spotkaniach Drutex-Bytovii. Widaæ coœ siê zmieni³o i zainteresowanie meczami spad³o. Rozmawia³ Daniel Zakrzewski bez przyjêcia pos³a³ pi³kê do siatki. Czêstochowianie wyraÿnie stracili ochotê do walki i widaæ by³o, e z utêsknieniem wyczekuj¹ koñca meczu. D.Z. Wiêcej zdjêæ na

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargach

Ogłoszenie o przetargach Załącznik do zarządzenia Nr 18/2015 Wójta Gminy Rudka z dnia 24.04.2015 r. Ogłoszenie o przetargach Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W ZESPOLE EDUKACYJNYM W SKWIERZYNIE 1 Administratorem i wynajmującym pomieszczenia szkolne w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie jest dyrektor Zespołu Edukacyjnego. 2 Płatny

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu Lubelskim przy ul. Długiej 104 Termin

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r.

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2010 R. MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92118 Muzea 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. Budżet Plan

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia października 2012 r.

Rzeszów, dnia października 2012 r. Rzeszów, dnia października 2012 r. Pan Artur Bożek Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim LRZ-4101-06-03/2012 P/12/105 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Instrukcja dla Wykonawców (IDW). ZAŁĄCZNIKI. Znak sprawy:gt.341-9/2010/rb Jedwabno, dnia 15.11.2010

Rozdział I. Instrukcja dla Wykonawców (IDW). ZAŁĄCZNIKI. Znak sprawy:gt.341-9/2010/rb Jedwabno, dnia 15.11.2010 Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej, oraz z budżetu Gminy Jedwabno. Znak sprawy: Jedwabno,

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1) Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Powiatowy Inspektorat

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r. PROJEKT z dnia 12.11.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 1./2014 Dyrektora Przedszkola nr 2 z dnia 20.02. 2014r. PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI na rok kalendarzowy... Formularz nr 1 przeznaczony dla innych niż Gmina Miasta Jaworzna osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących na terenie Jaworzna podmioty, o których

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

czasu pracy 1/2 etatu

czasu pracy 1/2 etatu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko robotnika gospodarczego w Ośrodku Pomocy Społecznej wymiarze OPS 1100.6.2015 Wymiar etatu: 1/2 Liczba stanowisk pracy -1 czasu pracy

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu są Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ostrzeszowie oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Przygotowania Inwestycji w Biurze Inwestycji

OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Przygotowania Inwestycji w Biurze Inwestycji OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Przygotowania Inwestycji w Biurze Inwestycji 1. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko pracy musi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo