WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 września 2008 r. Nr 222 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2258 Nr XV/121/08 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis Nr XXVI/142/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym Nr 117/XIX/08 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie,,regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ciechanowiec Nr 118/XIX/08 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ciechanowiec Nr 119/XIX/08 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Flagi Gminy Ciechanowiec Nr 102/XXII/08 Rady Miasta Zambrów z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położonego w obrębie ulic: Ignacego Paderewskiego, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Sportowej i rzeki Jabłonki Nr XXVI/252/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia cen biletów za przejazdy środkami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Suwałk oraz na terenie Gminy Suwałki Nr XXI/125/08 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/118/08 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Publicznemu Gimnazjum w Surażu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych w Surażu Nr XXXI/377/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 8 września 2008 r. w sprawie nadania nazwy alejce, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 1 Centrum Nr XXXI/378/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 8 września 2008 r. w sprawie nadania nazwy alejce, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 13 Skorupy

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz. UCHWAŁY RAD GMIN: 2268 Nr XV/107/08 Rady Gminy Korycin z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia publicznego przedszkola przez Gminę Korycin Nr XVI/95/08 Rady Gminy Krypno z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia logo Gminy Krypno Nr XVI/77/08 Rady Gminy Jaświły z dnia 29 sierpnia 2008 r. o określeniu tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin Nr XIII/83/08 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowy Dwór Nr XVI/111/08 Rady Gminy Korycin z dnia 9 września 2008 r. zmieniające uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Korycin POROZUMIENIE 2273 z dnia 4 września 2008 r. zawarte pomiędzy Powiatem Bielskim, Powiatowym Zarządem Dróg w Bielsku Podlaskim, a Gminą Bielsk Podlaski OBWIESZCZENIA: 2274 z dnia 15 września 2008 r. Komisarza Wyborczego w Białymstoku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dobrzyniewo Duże przeprowadzonych w dniu 14 września 2008 r z dnia 15 września 2008 r. Komisarza Wyborczego w Białymstoku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gródek przeprowadzonych w dniu 14 września 2008 r PROTOKÓŁ 2276 z dnia 8 września 2008 r. Gminnej Komisji do Spraw. Referendum w sprawie ustalenia wyników referendum Gminnego w Gminie Wiżajny

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR XV/121/08 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz i Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) oraz art. 7 ust. 3, 20b i 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) uchwala się, co następuje: 1. Uchwala się progran pomocowy de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z poźn. zm.) przewidujący udzielanie pomocy zgodnie z warunkami udzielania pomocy określonymi w Rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006). 2. Wprowadza się zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie gastronomi i hotelarstwa w odniesieniu do budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na warunkach określonych w niniejszej uchwale w celu wspierania rozwoju gospodarczego gminy Zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane budynki lub ich części, które oddano do użytku zgodnie z procedurą prawa budowlanego w roku bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy. 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części również przedsiębiorców, którzy poszerzają swoją działalność jaką wymieniono w 2 uchwały. 3. Zwolnienia od podatku od nieruchomości przysługują pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej w budynkach podlegających zwolnieniu przez okres przysługującego zwolnienia Zwolnienie przysługuje w przypadku poszerzenia działalności, jak też rozpoczęcia działalności w nowo wybudowanym budynku lub jego części poczynając od dnia 1 stycznia roku następnego. 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy tylko tej części powierzchni przedmiotów opodatkowania, od której podatek od nieruchomości jest naliczany wg stawek stosowanych do budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i tylko w stosunku do budynków podlegających zwolnieniu na podstawie niniejszej uchwały. 5. Zwolnienie przysługuje na okres: 1) 2 lat podatnikom, którzy łącznie spełniają warunki:

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz a) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie przedmiotowego zwolnienia, b) zatrudnią przez cały okres zwolnienia minimum 2 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, 2) 3 lat podatnikom, którzy łącznie spełniają warunki: a) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie przedmiotowego zwolnienia, b) zatrudnią przez cały okres zwolnienia minimum 15 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy Podatnicy ubiegający się oraz korzystający ze zwolnień o których mowa w 3 uchwały obowiązani są do składania organowi podatkowemu: 1) deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości wykazując nieruchomość podlegająca zwolnieniu; 2) oświadczenie w formie pisemnej o poziomie zatrudnienia w przedsiębiorstwie; 3) zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę za ostatnie 3 lata kalendarzowe oraz informacji o każdej innej pomocy niż de minimis (otrzymanej nie tylko w okresie 3- letnim) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, w zwiazku z którymi będzie udzielone niniejszą uchwałą zwolnienie z podatku od nieruchomości; 4) oświadczenia, iż podmiot ubiegajacy się o prawo do zwolnienia z niniejszej uchwały nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1 października 2004 r.). 2. Podatnik, który złożył nieprawdziwe dokumenty o którym mowa w 6 ust. 1 co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie od podatku, traci prawo do tego zwolnienia za cały okres zwolnienia oraz prawo ubiegania się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w okresie trzech następnych lat. 7. Podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy o utracie warunków do zwolnienia określonych w 3 najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących utratę. 8. W przypadku utraty prawa do zwolnień i braku zawiadomienia organu podatkowego, podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami. 9. Podatnik, który w terminie określonym w 7 nie zawiadomi Burmistrza Drohiczyna o utracie warunków do zwolnienia od podatku, traci prawo do tego zwolnienia, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracił te warunki. 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Jan Żeruń

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR XXVI/142/08 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 137 poz. 1304, Nr 167 poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) uchwala się, co następuje: 1. Uchwala się Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie miasta Grajewo, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo. 3. Traci moc uchwała nr XXVI/169/05 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charkaterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 r. Nr 110, poz i Nr 224, poz. 2513) 4. Uchwała uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Grzegorz Curyło

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik do uchwały Nr XXVI/142/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 sierpnia 2008 r. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA GRAJEWO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady i tryb przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Grajewo. 2. Ilekroć w dalszych przepisach Regulaminu jest mowa bez bliższego określenia o: 1) ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ), 2) uczniu - należy przez to rozumieć osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy, 3) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów ucznia, 4) szkole - należy przez to rozumieć także kolegium oraz ośrodek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy, 5) regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, 6) stypendium należy przez to rozumieć stypendium szkolne, o którym mowa w art. 90c ust. 2 pkt 1 ustawy, 7) zasiłku należy przez to rozumieć zasiłek szkolny, o którym mowa w art. 90c ust. 2 pkt 2 ustawy, 8) dochodzie należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w art. 90d ust. 7 i 8 ustawy, 9) komisji należy przez to rozumieć Komisję Stypendialną, o której mowa w Regulaminie, 10) ustawie o pomocy społecznej należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm. ), 11) ustawie o świadczeniach rodzinnych należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), 12) rodzinie należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, 13) zdarzeniu losowym- należy przez to rozumieć przypadki siły wyższej oraz klęsk i innych zdarzeń spowodowane działaniem żywiołów lub sił przyrody, a także działanie człowieka mogące być uznane za zdarzenie losowe dla innego człowieka. 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana uczniowi jako stypendium lub jako zasiłek.

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje osobom, o których mowa w 1 ust. 2 pkt 2 Regulaminu na stałe zameldowanym lub deklarującym zamieszkiwanie z zamiarem stałego pobytu w mieście Grajewo W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne. 2. Realizacja stypendiów i zasiłków następuje po otrzymaniu dotacji, o której mowa w art. 90r ust. 1 ustawy. II. WARUNKI I ZASADY UBIEGANIA SIĘ, PRZYZNAWANIA I USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM Stypendium może być udzielane uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. 2. Miernikiem trudnej sytuacji materialnej jest wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia. 3. Przy ocenie trudnej sytuacji materialnej uwzględnia się również w szczególności występowanie w rodzinie: 1) bezrobocia obejmującego osoby zdolne do podjęcia zatrudnienia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grajewie, 2) niepełnosprawności członka rodziny potwierdzonej orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92), 3) ciężkiej lub długotrwałej choroby potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarskim, 4) wielodzietności, 5) braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych ze strony rodziców, 6) alkoholizmu, 7) narkomanii, 8) sytuacji gdy uczeń wychowywany jest w rodzinie niepełnej (sieroctwo, półsieroctwo), potwierdzonej przez załączenie kopii aktów zgonu rodziców, 9) zdarzeń losowych Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 1) są zameldowani lub zamieszkują w mieście Grajewo, 2) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy, 3) miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty wymienionej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 2. Podstawą przyznania stypendium jest miesięczna wysokość dochodu przypadającego we wspólnym gospodarstwie domowym na jednego członka rodziny ucznia, osiągniętego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku:

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) członkami rodziny są odpowiednio: małżonkowie, rodzice, opiekunowie prawni dziecka, opiekunowie faktyczni dziecka jeżeli wystąpili z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka, osoby niepełnosprawne (bez względu na wiek) legitymujące się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci uczące się do ukończenia 24 roku życia pozostające na utrzymaniu rodziny, 2) w szczególnych przypadkach, gdy sytuacja dochodowa rodziny uległa pogorszeniu (np. na skutek śmierci lub kalectwa członka rodziny) stypendium ustala się na nowych warunkach dochodowych rodziny, począwszy od miesiąca, w którym złożono nowy wniosek, bez wyrównywania, 3) przy wyliczaniu dochodu, do składu rodziny nie są wliczane osoby pełnoletnie, bez stałych źródeł dochodu lub odbywające zasadniczą służbę wojskową. Wyjątek stanowią: a) rodzice bez stałych źródeł dochodów, b) osoby niezdolne do podjęcia pracy zawodowej ze względu na stan zdrowia, c) jedno z rodziców, nie pracujące i pobierające dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, d) dzieci uczące się do ukończenia 24 roku życia Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości określonej w art. 8 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej. 2. Miesięczna wysokość dochodu dla celów realizacji uprawnień do stypednium jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust ustawy o pomocy społecznej. 3. Uzyskiwane dochody winny być potwierdzone zaświadczeniami, oświadczeniami i innymi dokumentami określającymi sytuację rodzinną i materialną ucznia, o których mowa 20 Regulaminu. 8. Podstawą przyznania stypendium dla ucznia samodzielnego finansowo są jego dochody osobiste. Za ucznia samodzielnego finansowo uważa się osobę, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiada stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, 2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym, 3) jego miesięczny dochód w wymienionych okresach nie jest mniejszy od najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w ostatnim miesiącu złożenia wniosku o przyznanie stypendium w przypadku dochodu z roku bieżącego. 9. Dochód ucznia pozostającego w związku małżeńskim określa się następująco: 1) jeżeli współmałżonek ucznia jest także uczniem lub studentem, sytuację każdego z nich określa się odzielnie w oparciu o dochody jego rodziny, a posiadane dzieci wlicza się do składu rodziny pobierającej na nie zasiłek rodzinny, 2) jeżeli współmałżonek ucznia pracuje zawodowo lub posiada inne stałe źródła dochodów, sytuację materialną określa się w oparciu o dochody współmałżonka, jeżeli jest spełniony warunek samodzielności finansowej, określonej w 8.

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz W przypadku gdy o stypendium ubiegają się uczniowie z rodzin, w których miesięczna wysokość dochodu przypadająca na jednego członka rodziny ucznia jest identyczna, pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium ma ten uczeń, w którego rodzinie występuje sytuacja opisana w 5 ust. 3 Regulaminu. 2. W przypadku gdy liczba uczniów spełniających kryterium dochodowe jest większa niż kwota przeznaczona do rozdysponowania na stypendia, pierwszeństwo w ich uzyskaniu mają kolejno uczniowie o najniższych dochodach w rodzinie. 3. W przypadku określonym w ust. 2 zostanie ustalona lista rezerwowa uczniów spełniających kryterium dochodowe, którym stypendium zostanie przyznane w razie zwiększenia kwoty na ten cel lub w sytuacji, gdy uczeń, któremu już przyznano stypendium utraci prawo do jego dalszego otrzymywania. 11. Uczeń, słuchacz, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza kwoty określonej odpowiednio w art. 90d ust. 13 ustawy w odniesieniu do danego roku szkolnego Ustala się następujący sposób określania wysokości stypendium : 1) od 80 % do 200 % kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie nie wyższym niż 30 % kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, 2) od 80 % do 150 % kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie powyżej 30% do 65 % włącznie kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, 3) od 80 % do 100 % kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie powyżej 65 % do 100 % włącznie kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 2. Wysokość kwoty przyznanego stypendium z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 1 uzależnia się także od występowania w rodzinie ucznia sytuacji lub przypadków wymienionych w 5 ust. 3 Regulaminu w szczególności, gdy są one udokumentowane zaświadczeniami, orzeczeniami, aktami stanu cywilnego wydanymi przez uprawnione organy. 3. Maksymalna wysokość stypendium stanowiąca 200% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych przysługuje: 1) pełnym sierotom, 2) dzieciom z rodzin zastępczych, - w sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt Stypendium jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku ucznia będącego słuchaczem kolegium na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym. 2. Wysokość stypendium otrzymywanego przez ucznia, słuchacza w danym roku szkolnym nie może przekroczyć kwot, o których mowa w art. 90d ust. 11 ustawy.

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz Stypendium jest wypłacane w terminach: 1) do dnia 31 grudnia za okres od września do grudnia danego roku szkolnego, 2) do dnia 25 czerwca za okres od stycznia do czerwca danego roku szkolnego, 3) w uzasadnianionych przypadkach dopuszcza się możliwość wypłacania stypendium w innych okresach rozliczeniowych. III. FORMY UDZIELANIA STYPENDIUM I JEGO REALIZACJI Stypendium może być udzielane uczniowi w formie: 1) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym niezbędnej do uczestnictwa w zajęciach szkolnych, w tym w szczególności zakupu: a) podręczników, lektur, słowników, encyklopedii i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków itp., c) stroju sportowego, sprzętu komputerowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę, 2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, np.wyjazdy do teatru, muzeum, wycieczki turystyczno krajoznawcze, tzw. zielone szkoły, 3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, plastycznych i innych, 4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1, 2, 3, a w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej także w formie, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe, 5) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności, że w przypadku ucznia będącego słuchaczem kolegium udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i ust. 2, nie jest celowe. 2. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, a w szczególności: 1) opłaty za zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji, czesne 2) opłaty za wyżywienie w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot, 3) opłaty za transport do i ze szkoły środkami komunikacji publicznej Stypendium może być udzielone w jednej lub w kilku formach jednocześnie. 2. Stypendia będą realizowane w następujący sposób:

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) stypendium przyznane w formach, o których mowa w 14 ust. 1 pkt 2 i 3, jest realizowane przez refundację poniesionych przez stypendystę wydatków po uprzednim dostarczeniu dokumentów potwierdzających wykonanie usługi. W przypadku, gdy suma kwot z rachunków/faktur jest niższa od kwoty przyznanego stypendium, różnicę można uzupełnić przez zakup pomocy rzeczowych o charakterze edukacyjnym potwierdzony rachunkami/fakturami. W przypadku gdy suma kwot z tych rachunków/faktur jest wyższa niż kwota przyznanego stypendium, różnica nie podlega refundacji, 2) stypendium przyznane w formie, o której mowa w 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, realizowane jest przez refundację poniesionych przez stypendystę wydatków po uprzednim dostarczeniu dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. Muszą być one w racjonalnej wysokości w stosunku do powszechnie występującyh cen: a) w przypadku opisanym w 14 ust. 2 gdy suma kwot z rachunków/faktur jest niższa od kwoty przyznanego stypednium różnicę można uzupełnić przez zakup pomocy rzeczowych o charakterze edukacyjnym potwierdzony rachunkami/fakturami. W przypadku gdy suma kwot z tych rachunków/faktur jest wyższa niż kwota przyznanego stypendium, różnica nie podlega refundacji, b) w przypadku opisanym w 14 ust. 1 pkt 1, gdy suma kwot z tych rachunków/faktur jest wyższa niż kwota przyznanego stypendium, różnica nie podlega refundacji. 3. W przypadku gdy stypendysta przedłoży rachunki/faktury potwierdzające poniesienie wydatków w kwocie niższej niż kwota przyznanego stypendium refundacja obejmuje kwotę poniesionych wydatków równą kwocie ujętej w rachunkach/fakturach. 4. Przyznane stypendium podlega rozliczeniu. Brak rozliczenia spowoduje jego cofnięcie lub odmowe przyznania kolejnego stypendium. 5. Stypendium przyznane w formach, o których mowa w 14, realizowane jest gotówką w kasie Urzędu Miasta, lub przelewem na wskazane przez rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego ucznia konto osobiste otwarte w dowolnym banku. 6. Uczniowie pełnoletni lub rodzice ( opiekunowie prawni ) uczniów niepełnoletnich muszą na dokumentach wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2 potwierdzić wykonanie usługi lub zakupu. Dokumenty finansowe są przechowywane w aktach sprawy stypendysty. 7. Rachunki/faktury, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, muszą zawierać dane personalne i adresowe ucznia, na rzecz którego usługi/zakupy zostały wykonane, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń uczęszcza, datę realizacji usługi/zakupu, jej opis oraz wymagane przepisami dane podmiotu wystawiającego dokument. IV. TRYB, WARUNKI I ZASADY UDZIELANIA STYPENDIUM Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Burmistrz Miasta, wydając decyzje administracyjne i uwzględniając wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w budżecie miasta oraz wysokość dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 90r ustawy. 2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, podlegają uchyleniu w przypadku niedopełnienia przez wnioskodawcę czynności określonych w decyzji w zakreślonym terminie. 3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, stronie służy odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży.

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest: 1) złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, 2) dołączenie do wniosku oświadczeń, zaświadczeń i innych dokumentów określających sytuację rodzinną i materialną ucznia, 2. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miasta Grajewo do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchacza kolegium - do dnia 15 października tego roku. 3. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium może być złożony po upływie terminów, o których mowa w ust. 2. W takim przypadku wniosek musi zawierać uzasadnienie niezachowania terminu. W przypadku braku uzasadnienia wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. 4. Wniosek podlega sprawdzeniu pod względem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca wzywany jest do ich usunięcia zgodnie z przepisami kpa. 5. Wszelkie dane osobowe zawarte we wniosku oraz w złożonych dokumentach podlegają ochronie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku gdy: 1) został złożony po ustalonym terminie o czym decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem opisanym w ust. 3, 2) nie zawiera kompletu dokumentów, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, i mimo wezwania w terminie 7 dni nie uzupełniono braków, 3) wniosek lub załączniki, o których mowa w ust. 1, są nieprawidłowo wypełnione lub nie są wypełnione, jeśli` mimo wezwania w terminie 7 dni nie uzupełniono braków. 7. Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej. 18. W celu realizacji postanowień Regulaminu Burmistrz może zarządzeniem powołać Komisję o charakterze opiniodawczo doradczym, określając jej skład osobowy, organizację i zadania Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku, o którym mowa w 17 ust. 1 pkt 1, są rodzice, prawni opiekunowie albo pełnoletni uczeń, a także dyrektor szkoły. 2. Stypendium może być przyznane także z urzędu Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w 17 ust. 1 pkt W przypadku ubiegania się o stypendium dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 3. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym powinien zawierać w szczególności:

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) zaświadczenia o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, 2) w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 7 lub 8 ustawy o pomocy społecznej oraz dowód opłacenia składek ZUS, 3) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu nie podlegającego opodatkowaniu, 4) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w wymaganym roku kalendarzowym lub decyzję wymiarową nakaz płatniczy, 5) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, 6) kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej; zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości egzekwowanych alimentów, 7) zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, 8) dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny, 9) dokumenty potwierdzające występowanie w rodzinie ucznia sytuacji, o których mowa w 5 ust. 3 Regulaminu (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, decyzja zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy ), 10) dokumenty potwierdzające uzyskiwanie innych dochodów lub uzyskanie dochodu jednorazowego Wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ przyznający stypendium o: 1) ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium, 2) trwałych zmianach, które zachodzą w składzie, dochodach rodziny lub toku nauki ucznia mających wpływ na dalsze korzystanie ze stypendium. 2. Stypendium wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn stanowiących podstawę jego przyznania. 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 4. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin jej zwrotu ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz Jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ może odstąpić od żądania takiego zwrotu. V. WARUNKI I ZASADY UBIEGANIA SIĘ, PRZYZNAWANIA I USTALANIA WYSOKOŚCI ZASIŁKU SZKOLNEGO Zasiłek może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, po złożeniu wniosku o przyznanie zasiłku wraz z udokomumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku ( zaświadczenie z policji, lekarskie, dokument USC, inne ). Zasiłek może być przyznany w szczególności w przypadku: 1) śmierci rodziców lub prawnych opiekunów, 2) klęski żywiołowej, 3) urodzenia dziecka, 4) wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia, 5) innych nieprzewidzianych okoliczności. 2. Zasiłek może być przyznany w formie: 1) pieniężnej na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, 2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, - raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium. 3. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć jednorazowo kwoty określonej w art. 90e ust. 3 ustawy. 4. O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 5. O wysokości zasiłku decyduje Burmistrz Miasta Grajewo na podstawie złożonego wniosku, kierując się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego. 6. Zasiłek realizuje się odpowiednio w sposób przewidziany w Regulaminie dla realizacji stypendium.

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym Data wpływu:... Numer wniosku nadaje Urząd Miasta Grajewo Burmistrz Miasta Grajewo Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego*) Część A dotyczy wnioskodawcy ( pełnoletni uczeń/słuchacz, rodzice/prawni opiekunowie, dyrektor szkoły/kolegium/ ośrodka* ) Uwaga: 1. Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku należy zapoznać się z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz z tekstem całego wniosku. 2. Przyczyny uzasadniające nie zachowanie ustawowego terminu złożenia wniosku podane przez wnioskodawcę (jeżeli taka sytuacja występuje) Dane osobowe ucznia/słuchacza/wychowanka*:... nazwisko, imiona, PESEL, seria i nr dowodu osobistego/ nr legitymacji szkolnej... miejscowość, dzień, miesiąc, rok urodzenia 2. Dane osobowe rodziców:... imię i nazwisko, numer dowodu osobistego ojca, matki/prawnego opiekuna* 3. Dane innej osoby uprawnionej do złożenia wniosku: imię i nazwisko dyrektora szkoły/kolegium/ośrodka*, nazwa jednostki 4. Zgoda rodziców/prawnych opiekunów ucznia/słuchacza/wychowanka* na złożenie niniejszego Wniosku przez dyrektora szkoły/kolegium/ośrodka*. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*... miejscowość, data podpis rodzica/prawnego opiekuna*

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz Adres stałego zameldowania ucznia/słuchacza/wychowanka*:... ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo 6. Adres zamieszkania ucznia/słuchacza/wychowanka* z zamiarem stałego pobytu:... ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo 7. Telefon kontaktowy do wnioskodawcy: Szkoła/kolegium/ośrodek*:... pełna nazwa, typ, ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość, województwo 9. Uczeń klasy., słuchacz roku kolegium, wychowanek ośrodka, o których mowa w pkt 8 wniosku 10. Potwierdzenie danych zawartych w pkt 8 i 9 wniosku przez dyrektora szkoły/kolegium/ośrodka* miejscowość, data pieczątka szkoły podpis i pieczątka dyrektora szkoły/kolegium/ośrodka* 11. Dane dotyczące osób wchodzących w skład rodziny ucznia oraz dochody rodziny netto w zł z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Dane należy potwierdzić oświadczeniami, zaświadczeniami o wysokości dochodów uzyskiwanych przez każdą z osób wymienionych w tabeli, jeżeli te osoby uzyskują dochody; w przypadku gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz Imię i Nazwisko Stopień pokrewieństwa (ojciec, matka, rodzeństwo, opiekun prawny) Osoba, której wniosek dotyczy Wiek 1. Miejsce zatrudnienia lub nauki (nazwa zakładu pracy, szkoły, ośrodka) 2. Inne źródła dochodów Wysokość dochodu netto ( zł ) Łączny dochód całej rodziny ucznia miesięcznie netto wynosi: Średni miesięczny dochód netto na 1 osobę w rodzinie ucznia wynosi: Źródła dochodów, w szczególności*: wynagrodzenie za pracę, zasiłek rodzinny i dodatki stałe, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłki stałe i okresowe z pomocy społecznej, emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne, alimenty otrzymywane, zasiłek dla bezrobotnych, dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, dodatki mieszkaniowe, dochody z gospodarstwa rolnego, inne 12. Dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego (wybrane uzasadnienie lub uzasadnienia należy zaznaczyć stawiając znak X w kratce / kratkach): trudna sytuacja materialna wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie ( nie więcej niż kwota o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej) bezrobocie niepełnosprawność ciężka lub długotrwała choroba wielodzietność brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych alkoholizm lub narkomania rodzina niepełna wystąpiło zdarzenie losowe 13. Inne otrzymywane stypendia o charakterze socjalnym. Jeżeli uczeń/słuchacz/wychowanek* otrzymuje już inne stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych należy wskazać jakie oraz podać kwotę otrzymywanego stypendium. Jeżeli nie, należy wpisać nie otrzymuję

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej inna niż forma pieniężna: (świadczenie może być udzielane w jednej lub kilku formach jednocześnie, należy zaznaczyć formę / formy stawiając znak X w kratce / kratkach) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, (należy podać zajęcia edukacyjne, które będą opłacane ze stypendium, rodzaj zajęć, ewentualnie nazwa i adres podmiotu prowadzącego zajęcia)... całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (należy podać zajęcia edukacyjne, które będą opłacane ze stypendium, rodzaj zajęć, ewentualnie nazwa i adres podmiotu prowadzącego zajęcia)... pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym niezbędna do uczestnictwa w zajęciach szkolnych, w szczególności zakup: podręczników, lektur, słowników, encyklopedii i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, zeszytów, długopisów, piórników, plecaków itp., stroju sportowego, sprzętu komputerowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów ), w szczególności: opłaty za zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji, czesne opłaty za wyżywienie w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot, opłaty za transport do i ze szkoły środkami komunikacji publicznej Oświadczenia: 1. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 2. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, o obowiązku niezwłocznego powiadomienia Burmistrza Miasta Grajewo o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 3. Oświadczam, że zgodnie z art. 28 kodeksu cywilnego uczeń/słuchacz/wychowanek* wskazany w pkt 1 wniosku ma tylko jedno miejsce zamieszkania, oraz że zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego jego miejsce zamieszkania wskazane jest w pkt 6 wniosku. 4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) w celu związanym ze świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym wynikających z przepisów ustawy o systemie oświaty. miejscowość, data szkoły/kolegium/ośrodka*..... podpis odpowiednio pełnoletniego ucznia/słuchacza, rodzica/prawnego opiekuna, dyrektora Świadomy odpowiedzialności karnej z art Kodeksu Karnego, oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdzam własnoręcznym podpisem miejscowość, data... podpis pełnoletniego ucznia/słuchacza, rodzica/prawnego opiekuna*

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz Do wniosku, odpowiednio do sytuacji wnioskodawcy, należy dołączyć: 1. Zaświadczenie ze szkoły/kolegium/ośrodka*, w której uczeń/słuchacz/wychowanek* realizuje odpowiednio obowiązek szkolny, obowiązek nauki lub kształci się (organ przyznający stypendium uznaje za zaświadczenie także potwierdzenie dyrektora wpisane w pkt 10 wniosku ). 2. Wszystkie dokumenty potwierdzające sytuację finansową rodziny ucznia: (wynagrodzenie za pracę netto tj. wynagrodzenie brutto pomniejszone o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne do NFZ oraz inne ubezpieczenia społeczne, kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób), zasiłki, dodatki mieszkaniowe, emerytury, renty, alimenty i inne dochody uzyskiwane przez członków rodziny stypendysty z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. 3. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające pozostawanie bez pracy osoby pełnoletniej zamieszkującej w rodzinie wnioskodawcy; w przypadku braku zarejestrowania oświadczenie o braku jakiejkolwiek pracy. 4. Wyrok sądu orzekający rozwód lub separację osoby samotnie wychowującej dzieci i zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów. 5. Nakaz płatniczy i potwierdzenie opłaty składki KRUS za III kwartał osoby posiadającej własne gospodarstwo rolne. 6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i potwierdzenie opłaty składek ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą i rozliczającej się na zasadach ogólnych lub zryczałtowanego podatku. 7. Zaświadczenie właściwego urzędu gminy potwierdzające iż osoba posiadająca stałe miejsce zameldowania poza miastem Grajewo nie ubiega się o stypendium w miejscu zameldowania. 8. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 9. Dokumenty potwierdzające zdarzenie/zdarzenia, które stało się podstawą do wystąpienia z wnioskiem o zasiłek szkolny. UWAGA: Wszystkie dokumenty poświadczające dochody członków rodziny ucznia dotyczą równocześnie następujących uczniów członków rodziny, na których złożono wnioski : Część B- Wypełnia organ wydający decyzję (w odpowiednim miejscu wstawić X ) Potwierdzenie zameldowania wskazanego we wniosku ucznia/słuchacza/wychowanka* na terenie miasta Grajewo: miejscowość, data... podpis i pieczęć pracownika Urzędu Miasta Grajewo

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz Stwierdza się kompletność wypełnienia wniosku Stwierdza się prawdziwość danych podanych we wniosku Przyznaje się pomoc materialną w postaci stypendium Przyznaje się pomoc materialną w postaci zasiłku Ustalona wysokość stypendium ( w zł) Ustalona wysokość zasiłku (w zł) Tak Nie a) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole/kolegium/ośrodku *w ramach planu nauczania b) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą/kolegium/ośrodkiem* Formy realizacji przyznanego stypendium (w odpowiednim miejscu wstawić X ) c) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, słowników, strojów na zajęcia sportowe, sprzętu komputerowego i innych pomocy wymaganych przez szkołę /kolegium/ośrodek* d) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania np. zakwaterowanie, posiłki w stołówce, transport, czesne (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów) Grajewo,... data... podpis osoby/osób odpowiedzialnej za weryfikację danych Wydano decyzję administracyjną nr... Grajewo,... data AKCEPTACJA.. podpis Burmistrza Miasta Grajewo lub osoby upoważnionej * - niepotrzebne skreślić

21 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR 117/XIX/08 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU z dnia 25 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ciechanowiec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416), uchwala się, co następuje: 1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ciechanowiec, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 41/VIII/07 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21 czerwca 2007r. wprowadza się następujące zmiany: 1) 4 otrzymuje brzmienie: Uprawnionymi do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym są uczniowie, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy, którzy zamieszkują na terenie Gminy Ciechanowiec. 2) 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: zamieszkują na terenie Gminy Ciechanowiec; 2. Pozostałe zapisy uchwały i załącznika pozostają bez zmian 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Krystyna Olędzka

22 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR 118/XIX/08 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ciechanowiec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; ze zm.: z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz 1759; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) uchwala się, co następuje: 1. W Statucie Gminy Ciechanowiec, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 16/II/02 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 6 poz. 201, z 2004 r. Nr 38 poz. 715 i z 2007 r. nr 93 poz. 772) wprowadza się następujące zmiany: 1. 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: Zasady używania insygniów Gminy Ciechanowiec określi Rada w odrębnej uchwale. 2. Zastępuje się załącznik nr 2 do Statutu Gminy Ciechanowiec, nowymi załącznikami nr 2a, 2b i 2c pkt 1 otrzymuje brzmienie: Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek, a jeżeli czwartek jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym w godzinach od 16ºº do 18ºº. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Olędzka

23 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 118/XIX/08 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 sierpnia 2008 r. OPIS SZTANDARU Sztandar Gminy Ciechanowiec ma kształt prostokąta o wymiarach 100 cm x 120 cm i jest przymocowany do drzewca zwieńczonego głowicą odlaną z mosiądzu, w kształcie oficjalnego godła państwowego. Awers czyli prawy płat sztandaru jest w kolorze przełamanej bieli, wykończony złotą bordiurą, ze złotymi frędzlami. Pośrodku umieszczono herb Gminy Ciechanowiec, ponad nim napis haftowany majuskułą, złotymi literami: GMINA a poniżej napis haftowany majuskułą, złotymi literami: CIECHANOWIEC, ze złotymi gwiazdkami pomiędzy wyrazami. Rewers czyli płat lewy sztandaru jest w górnej części w kolorze przełamanej bieli a w dolnej w kolorze czerwonym, ze złotymi frędzlami. Pośrodku umieszczono srebrnego orła w kształcie oficjalnego godła państwowego, wokół niego w otoku napis haftowany majuskułą, złotymi literami: powyżej RZECZPOSPOLITA a poniżej: POLSKA, ze złotymi gwiazdkami pomiędzy wyrazami. Specyfikacja kolorów awersu w systemie CMYK: 1) Tło biały C=5 M=4 Y=5 K=0 2) Tarcza herbowa błękit nieba - C = 100 M = 20 Y = 0 K = 0 3) Litery, godło, ornament - złoty Specyfikacja kolorów awersu w systemie RGB: 4) Tło przełamana biel R=233G=232 B=231 5) Tarcza herbowa błękit R = 0 G = 124 B = 195 6) Litery, godło, ornament - złoty Specyfikacja kolorów rewersu w systemie CMYK: 7) Tło - biały C=5 M=4 Y=5 K=0 - czerwony C=3 M=98 Y=85 K=0 8) Godło srebrny 9) Litery, elementy godła - złoty Specyfikacja kolorów rewersu w systemie RGB: 10) Tło

24 Województwa Podlaskiego Nr Poz biały R=233 G=232 B=231 - czerwony R=212 G=33 B=61 11) Godło srebrny 12) Litery, elementy godła - złoty WZÓR SZTANDARU (AWERS)

25 Województwa Podlaskiego Nr Poz WZÓR SZTANDARU (REWERS) PROJEKT GRAFICZNY: Zbigniew Poniatowski

26 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 2b do uchwały Nr 118/XIX/08 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 sierpnia 2008 r. OPIS HERBU Herb Ciechanowca przedstawia na tarczy hiszpańskiej, w polu błękitnym dwa skrzyżowane złote klucze piórami do góry na zewnątrz i złotą sześcioramienną gwiazdkę między nimi. Specyfikacja kolorów w systemie CMYK: 1) błękit C = 100 M = 20 Y = 0 K = 0 2) złoty/żółty C = 0 M = 0 Y = 79 K = 0 Specyfikacja kolorów w systemie RGB 3) błękit R = 0 G = 124 B = 195 4) złoty/żółty R = 255 G = 247 B = 64 WZÓR HERBU (GODŁO)

27 Województwa Podlaskiego Nr Poz WZÓR HERBU (BARWNY)

28 Województwa Podlaskiego Nr Poz WZÓR HERBU (KONTUROWY)

29 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr WZÓR HERBU (SZRAFOWANY) PROJEKT GRAFICZNY: Zbigniew Poniatowski Poz. 2261

30 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 2c do uchwały Nr 118/XIX/08 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 sierpnia 2008 r. OPIS PIECZĘCI Pieczęć ma kształt koła o średnicy 35 mm. W otoku napis majuskułą: GMINA CIECHANOWIEC. Między wyrazami Gmina i Ciechanowiec dwie sześcioramienne gwiazdki. W środku koła (pieczęci) godło z herbu Gminy Ciechanowiec: dwa skrzyżowane klucze piórami do góry i na zewnątrz z sześcioramienną gwiazdką między nimi. WZÓR PIECZĘCI PROJEKT GRAFICZNY: Zbigniew Poniatowski

31 Województwa Podlaskiego Nr Poz UZASADNIENIE do Uchwały nr 118/XIX/08 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Ciechanowiec I. WSTĘP Od najdawniejszych czasów ludzie stosowali różne znaki i symbole wyróżniające ich ród, plemię, a później i naród spośród innych. Celem takiego zachowania była chęć i potrzeba poczucia odrębności, bezpieczeństwa, oznaczenia granic terytorium i swojej własności. Niewielu z nas uświadamia sobie, że zewsząd otaczają nas umowne symbole, które informują, ostrzegają, edukują i ułatwiają rozpoznawanie różnorodnych przedmiotów, instytucji i osób. W tej grupie znajdują się uproszczone znaki rozpoznawcze podmiotów gospodarczych, stacji radiowych i telewizyjnych itp., noszące nazwę - logo, a także znane powszechnie odznaki i emblematy klubów sportowych, czyli coś pośredniego między wspomnianym logo, a herbem. Herby w Europie mają już prawie tysiącletnią tradycję. Herb w Polsce, jako oznaka władzy królewskiej lub książęcej, pojawił się stosunkowo późno, bo na przełomie XII i XIII wieku. Polska heraldyka miejska, jako graficzny symbol samorządu miejskiego, to zjawisko stosunkowo późne, gdyż czternasto- i piętnastowieczne. Wcześniej praheraldycznymi symbolami miast, były znaki napieczętne z postaciami świętych - lub ich atrybutów - patronów miasta, miejscowego kościoła lub cechu. Ostatecznie herb to ustalony według określonych zasad zwanych sztuką heraldyczną, znak osoby, wspólnoty rodzinnej (rodziny i rodu), wspólnoty terytorialnej: politycznej (państwa) lub samorządowej (województwa, powiatu, miasta, gminy, sołectwa), bądź wspólnoty zawodowej (cechów i korporacji, jak np. uniwersytety i inne szkoły wyższe) czy wspólnoty kościelnej (jak kapituły, zakony, klasztory). Ponieważ herb pierwotnie, czyli w końcu średniowiecza, był przede wszystkim znakiem bojowo-rozpoznawczym, stąd też sztuka heraldyczna przewiduje dla niego postać kolorowego godła umieszczonego w kolorowym polu tarczy (rycerskiej) i szczegółowo określa jak wzajemnie mają się komponować barwy obu elementów (zasada alternacji barw). Zasada alternacji barw służy czytelności herbu (kontrastowości). Współcześnie herb przypomina nie tylko o zapomnianych tradycjach, ale jest także niezbędnym elementem w promocji gminy czy miasta. To on najpierw przykuwa uwagę przy wjeździe do miejscowości, kupowaniu folderów, wejściu do ratusza, reklamie miejscowych wyrobów na targach krajowych czy międzynarodowych. To na herb najpierw zwraca uwagę zagraniczny inwestor czy turysta przeglądając katalog z ofertami gmin. Herb jako oznaka lokalnej wspólnoty samorządowej, może być umieszczony na fladze gminnej, sztandarze gminy, pieczęciach gminy, na odznakach (łańcuchach, laskach, medalach itp.) władz, na budynkach będących siedzibami władz miasta, gminy (rady), w salach posiedzeń tych władz, na budynkach stanowiących własność samorządową, tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze samorządowe, pismach, wizytówkach i okolicznościowych drukach władz gminy, oraz na ozdobnych słupach granicznych jednostki samorządowej (tzw. witaczach ) i okolicznościowych transparentach. Wyjątkowo, na przedmiotach, wydawnictwach oraz środkach transportu i masowego przekazu (prasie, telewizji) osób i podmiotów nie urzędowych, ale wyłącznie czasowo i na mocy specjalnej zgody. II. PODSTAWOWE POJĘCIA HERALDYCZNE Herb Herbem nazywamy wizerunek składający się z dwóch odpowiednio barwionych elementów: tarczy i zawartego w jej polu znaku zwanego inaczej godłem. Naukowo herbami zajmuje się heraldyka, jedna z nauk pomocniczych historii. Heraldyk posługuje się własnym, wykształconym przez wieki sposobem opisywania herbu, podlegającym określonym zasadom. Opis herbu nazywa się blazonowaniem, a do najważniejszych zasad należą: posługiwanie się przy

32 Województwa Podlaskiego Nr Poz opisie kierunkami z pozycji osoby (niedyś rycerza) stojącej za tarczą, nie zaś patrzącego: w związku z tym lewa strona patrzącego to prawa strona heraldyczna (i odwrotnie). Kierunkiem naturalnym jest strona prawna, w związku z czym wspomina się o kierunku jedynie wówczas gdy figury są zwrócone w lewo. Tarcza, klejnot W ciągu kolejnych stuleci ewolucji uległ kształt tarczy herbowej. Początkowo związany był z rozwojem sztuki wojennej, stąd w średniowieczu były to tarcze tzw. typu wczesnogotyckiego, potem gotycka, późnogotycka, turniejowa (z charakterystycznym wycięciem przy głowicy potrzebnym dla wysunięcia kopii). W epoce nowożytnej, kiedy tarcza przestała spełniać swe funkcje militarne, ewolucyjnie przeszła w kartusz, czyli tarczę powyginaną w fantastyczne kształty, zmienną w zależności od obowiązującego stylu czy mody, tworzoną jednak z zachowaniem reguł heraldycznych. Za najbardziej prawidłową uważa się w XXI wieku tarczę gotycką o prostej krawędzi górnej i dwóch łukach bocznych. Barwa (tynktura) W heraldyce niezmiernie istotnym problemem jest kolorystyka poszczególnych elementów herbu. Niegdyś stosowano cztery barwy czyste: czerwień, błękit, zieleń, czerń, oraz dwa tzw. metale : złoto i srebro (oddawane przy pomocy kolorów żółtego i białego).współcześnie możliwe jest także stosowanie innych barw, np. tzw. barwy naturalnej, czyli takiej, która oddaje rzeczywistą barwę kreślonego obiektu, oraz w razie szczególnej konieczności trzech dalszych: stalowej (szarej), pomarańczowej i brązowej (brunatnej). Jedną z ważniejszych zasad heraldycznych w odniesieniu do kolorystyki jest zasada alternacji (inności), zakazująca łączenia barwy z barwą i metalu z metalem, co podyktowane jest względami praktycznymi, bowiem metal + barwa są znacznie lepiej widoczne z pewnej odległości niż metal + metal czy barwa + barwa. W związku z tym w jednym herbie powinien znajdować się w zasadzie tylko jeden metal i jedna barwa. III. HERB CIECHANOWCA Najstarsze wizerunki herbu O wyborze miejskiego herbu zazwyczaj decydował wójt lub rada miejska, rzadko właściciel, zaś jego używanie, przede wszystkim jako znaku napieczętnego, było wyrazem autonomii samorządu miejskiego. Bardzo często, zwłaszcza w przypadku małych miast prywatnych, godło herbowe zmieniało się w miarę zmiany pana zwierzchniego, którego herb osobisty był używany jako herb miejski. Pod tym względem pozytywnie wyróżnia się Ciechanowiec, którego godło herbowe nie uległo zmianom od najdawniejszych czasów. Herb Ciechanowca istnieje w niezmienionej postaci co najmniej od XVI wieku. Najstarsze znane nam wyobrażenia herbu Ciechanowca pochodzą z dwóch XVI-wiecznych zachowanych dokumentów uprawomocnionych pieczęciami papierowo-opłatkowymi. Starszy z dokumentów (z 1549 roku), dotyczący handlu zbożem, znajduje się w Archiwum Państwowym w Gdańsku. Drugi dokument (z 1570 roku), dotyczący podatków pobieranych od mieszkańców Ciechanowca, znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Odcisk pieczęci na obu dokumentach jest okrągły, w otoku umieszczony jest majuskulny napis: SIGILLUM CIVITATIS CIECHANOVIENSIS (PIECZĘĆ MIASTA CIECHANOWCA), wewnątrz znajduje się tarcza herbowa, zwieńczona półotwartą koroną (książęcą), na której znajdują się dwa skrzyżowane klucze, z piórami skierowanymi do góry. Pomiędzy piórami znajduje się gwiazdka.

33 Województwa Podlaskiego Nr Poz i 2262 Współczesny wizerunek herbu Uwzględniając opinię Komisji Heraldycznej wyrażoną pismem z dnia 23 czerwca 2004 r. AP/78-97/04/AMi KH-941/GL w sprawie projektu herbu Ciechanowca, historyczne godło Ciechanowca czyli dwa skrzyżowane klucze piórami do góry i na zewnątrz, z gwiazdką między nimi - umieszcza się na stosowanej obecnie dla herbów samorządowych tarczy późnogotyckiej tzw. hiszpańskiej. Gwiazdka, zgodnie z regułami heraldycznymi jest sześcioramienna. Kolorystyka herbu Ciechanowca zgodna jest z surowymi zasadami klasycznej heraldyki występuje jedna barwa i jeden metal. Barwa tarczy herbowej to błękit, symbolizujący w heraldyce prawość, piękno, wzniosłość, wodę i powietrze, barwa godła to złoto, które symbolizuje wiarę, stałość, mądrość i chwałę. III. PIECZĘĆ Współczesny wzór pieczęci nawiązuje do jej historycznych wizerunków. Pieczęć jest okrągła, w otoku ma napis majuskułą: GMINA CIECHANOWIEC. Między wyrazami Gmina i Ciechanowiec umieszczone są dwie sześcioramienne gwiazdki. W środku pieczęci znajduje się godło z herbu Gminy Ciechanowiec: dwa skrzyżowane klucze piórami do góry i na zewnątrz, z sześcioramienną gwiazdką między nimi. IV. SZTANDAR Zatwierdza się do użytku sztandar Gminy Ciechanowiec, którego wzór i opis zawarty jest w załączniku nr 2a do uchwały UCHWAŁA NR 119/XIX/08 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia flagi Gminy Ciechanowiec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; ze zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31 poz. 130; z 1998 r. Nr 162 poz.1126; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 123 poz. 1353) uchwala się, co następuje: 1. Ustanawia się kształt i barwy flagi Gminy Ciechanowiec. 2. Wzór i opis flagi Gminy Ciechanowiec stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Olędzka

34 Województwa Podlaskiego Nr Poz OPIS FLAGI Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 119/XIX/08 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 sierpnia 2008 r. Flagą Gminy Ciechanowiec jest prostokątny płat tkaniny o proporcjach 5:8, składający się z trzech równoległych pasów o jednakowej szerokości, w tym dwa skrajne są koloru błękitnego, a środkowy koloru żółtego. Rewers flagi jest lustrzanym odbiciem awersu. Specyfikacja kolorów w systemie CMYK: 1) błękit C = 100 M = 20 Y = 0 K = 0 2) żółty C = 0 M = 0 Y = 79 K = 0 Specyfikacja kolorów w systemie RGB 3) błękit R = 0 G = 124 B = 195 4) żółty R = 255 G = 247 B = 64 WZÓR FLAGI (BARWNY)

Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 8699 UCHWAŁA NR 42/IX/2015 RADY GMINY ZAWIDZ. z dnia 28 września 2015 r.

Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 8699 UCHWAŁA NR 42/IX/2015 RADY GMINY ZAWIDZ. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 8699 UCHWAŁA NR 42/IX/2015 RADY GMINY ZAWIDZ z dnia 28 września 2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/29/15 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 11 lutego 2015 r.

Uchwała Nr III/29/15 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 11 lutego 2015 r. Uchwała Nr III/29/15 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 (imię i nazwisko wnioskodawcy) 1 Somianka, dnia 2010..... (adres zamieszkania) (PESEL) 2 Wójt Gminy Somianka Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 Lp. 1. Część I Dane ucznia/słuchacza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA RADOMIA

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA RADOMIA Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Załącznik Nr 1 do uchwały nr 165/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.08.2007 r. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 września 2012 r. Poz. 3848 UCHWAŁA NR XXIII/110/2012 RADY GMINY KOTLIN. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Poznań, dnia 17 września 2012 r. Poz. 3848 UCHWAŁA NR XXIII/110/2012 RADY GMINY KOTLIN. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 września 2012 r. Poz. 3848 UCHWAŁA NR XXIII/110/2012 RADY GMINY KOTLIN z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/260/05 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 30 marca 2005 roku

UCHWAŁA Nr XXXII/260/05 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 30 marca 2005 roku UCHWAŁA Nr XXXII/260/05 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Lwówek

Bardziej szczegółowo

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mszczonów na rok szkolny./.

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mszczonów na rok szkolny./. Nazwa i adres podmiotu realizującego: Nr ewidencyjny wniosku: Burmistrz Mszczonowa. Plac Piłsudskiego 1 96-320 Mszczonów WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM: STYPENDIUM

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 28 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV/155/2016 RADY GMINY LIPINKI. z dnia 22 czerwca 2016 roku

Kraków, dnia 28 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV/155/2016 RADY GMINY LIPINKI. z dnia 22 czerwca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 lipca 2016 r. Poz. 4529 UCHWAŁA NR XV/155/2016 RADY GMINY LIPINKI z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXI/340/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Uchwała nr XXXI/340/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2005 r. Uchwała nr XXXI/340/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Pułtusk Na

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 200.../200... jest uczniem klasy... 3. Adres stałego zameldowania Nr domu Kod pocztowy 0 7-3 0 3 Województwo mazowieckie

W roku szkolnym 200.../200... jest uczniem klasy... 3. Adres stałego zameldowania Nr domu Kod pocztowy 0 7-3 0 3 Województwo mazowieckie Nr ewidencyjny wniosku: Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy socjalnej o charakterze materialnym 8127/.../... WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Nazwisko i imię osoby składającej wniosek.../

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/44/2007 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 30 marca 2007 roku

Uchwała Nr VII/44/2007 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 30 marca 2007 roku Uchwała Nr VII/44/2007 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) uczniom zamieszkałym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY.. 1. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY.. 1. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY Nazwa podmiotu realizującego: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres: 89-240 Kcynia, ul. Libelta 28 Załącznik Nr 1do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 3278 UCHWAŁA NR XL/231/14 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY. z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały.

Wrocław, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 3278 UCHWAŁA NR XL/231/14 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY. z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 3278 UCHWAŁA NR XL/231/14 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 23 lipca 2012 r. Poz. 5516

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 23 lipca 2012 r. Poz. 5516 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 lipca 2012 r. Poz. 5516 UCHWAŁA Nr XVIII/103/2012 RADY GMINY KOWALA z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ I OŚRODKÓW ORAZ SŁUCHACZY KOLEGIÓW (dotyczy stypendium przyznawanego w ramach pomocy materialnej ze środków finansowych UMiG Pilica na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Wniosek składany jest przez (właściwe zakreślić): dyrektora szkoły

Wniosek. Wniosek składany jest przez (właściwe zakreślić): dyrektora szkoły Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borne Sulinowo w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego Wniosek składany jest przez

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM W roku szkolnym 2015/2016 pomocą materialną objęci są uczniowie klas I - VI szkół podstawowych, uczniowie gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Wyznacznikiem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY.. 1. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY.. 1. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY Nazwa podmiotu realizującego: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres: 89-240 Kcynia, ul. Dworcowa 8 Załącznik Nr 1do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego ... imię i nazwisko wnioskodawcy - rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły...... adres zamieszkania wraz z numerem telefonu (w przypadku dyrektora szkoły adresu nie podaje się)

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku. w roku szkolnym

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku. w roku szkolnym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr VI/168/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 5 lipca 011 roku......,... imię i nazwisko wnioskodawcy (rodzica, miejscowość data opiekuna, pełnoletniego ucznia)... adres wnioskodawcy...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO / ZASIŁKU SZKOLNEGO*

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO / ZASIŁKU SZKOLNEGO* Numer wniosku (nadaje Urząd Gminy ) Łęczyca, dnia... 20...r. WNIOSEK O PRZYZNANIE WÓJT GMINY ŁĘCZYCA STYPENDIUM SZKOLNEGO / ZASIŁKU SZKOLNEGO* CZĘŚĆ A (wypełnia wnioskodawca) I. WNIOSKODAWCA (właściwe

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie Podka wersja: UCHWAŁA Nr 164/XXVI/05 RADY GMINY DUBIECKO. z dnia 22 marca 2005 r.

Przyjęcie Podka wersja: UCHWAŁA Nr 164/XXVI/05 RADY GMINY DUBIECKO. z dnia 22 marca 2005 r. Podka.2005.109.1805 24-01-2007 zm. Podka.2007.1.19 1 Przyjęcie Podka.2005.109.1805 wersja: 24-01-2007-09-04-2007 UCHWAŁA Nr 164/XXVI/05 RADY GMINY DUBIECKO z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/231/05 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 marca 2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/231/05 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 marca 2005 roku Uchwała Nr XXXIII/231/05 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szprotawa.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM.../...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM.../... (nazwisko i imię wnioskodawcy). (adres zamieszkania). (kod pocztowy) Do Wójta Gminy Łaziska ROS 02 03 001 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM.../... I. INFORMACJE O UCZNIU 1. Nazwisko...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/152/05 Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Postanowienia ogólne 1. Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Ustka Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Urząd Miasta Ustka Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Urząd Miasta Ustka Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu SOKS-15 Załącznik Nr 1 do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/243/2013 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Wrocław, dnia 4 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/243/2013 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 lipca 2013 r. Poz. 4093 UCHWAŁA NR XXXVIII/243/2013 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 294/XXVIII/2005 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2005 r. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJA

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 294/XXVIII/2005 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2005 r. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJA UCHWAŁA Nr 294/XXVIII/2005 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 240/XXIX/2005 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 marca 2005 r.

UCHWAŁA Nr 240/XXIX/2005 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 marca 2005 r. UCHWAŁA Nr 240/XXIX/2005 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Wiązowna. Na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO (należy wypełnić wszystkie pola używając drukowanych liter!!!)

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO (należy wypełnić wszystkie pola używając drukowanych liter!!!) Miejsce składania wniosku: Urząd Miasta w Kłodzku Pl. B. Chrobrego 1 57300 Kłodzko Data wpływu wniosku: Nr wniosku: WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO (należy wypełnić wszystkie pola używając drukowanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVIII/128/2005 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2005 roku. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Uchwała nr XXVIII/128/2005 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2005 roku. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Uchwała nr XXVIII/128/2005 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM - STYPENDIUM SZKOLNE/ ZASIŁEK SZKOLNY

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM - STYPENDIUM SZKOLNE/ ZASIŁEK SZKOLNY Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/50/2011 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 29 czerwca 2011r. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM - STYPENDIUM SZKOLNE/ ZASIŁEK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ I OŚRODKÓW ORAZ SŁUCHACZY KOLEGIÓW (dotyczy stypendium przyznawanego w ramach pomocy materialnej ze środków finansowych Gminy Wieruszów na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 marca 2017 r. Poz. 1417 UCHWAŁA NR XXVII/239/2017 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Krasnem Nr IV/15/2005 z dnia 08 czerwca 2005 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Krasnem Nr IV/15/2005 z dnia 08 czerwca 2005 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Krasnem Nr IV/15/2005 z dnia 08 czerwca 2005 r. R E G U L A M I N UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin określa:

Bardziej szczegółowo

... (pieczątka i podpis dyrektora szkoły/

... (pieczątka i podpis dyrektora szkoły/ ... (imię i nazwisko wnioskodawcy)... (adres zamieszkania)... Krzyż Wlkp., dnia... BURMISTRZ KRZYŻA WLKP. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 I. Dane ucznia / słuchacza ubiegającego

Bardziej szczegółowo

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach. Uchwała Nr XXVI/141/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żyrzyn Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik nr 1 do Regulaminu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Wnioskodawca:... (imię i nazwisko)... (dokładny adres, telefon kontaktowy) I. DANE OSOBOWE UCZNIA/SŁUCHACZA* UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kaliska Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych, jeżeli nie są wnioskodawcami:

Wójt Gminy Kaliska Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych, jeżeli nie są wnioskodawcami: Nr wniosku. Kaliska, dnia. Wójt Gminy Kaliska Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom i słuchaczom zamieszkałym na terenie Gminy Kaliska w roku szkolnym. stypendium szkolne*

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA OKRES OD WRZEŚNIA DO CZERWCA ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA OKRES OD WRZEŚNIA DO CZERWCA ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 Białystok, dnia... PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA OKRES OD WRZEŚNIA DO CZERWCA ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 I. Dane ucznia* ubiegającego się o stypendium/ PESEL..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Rok szkolny.../...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Rok szkolny.../... Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchosławice Nr wniosku EKS 43181/.../200... r (wypełnia Gmina) Wierzchosławice,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/517/14 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 25 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR L/517/14 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 25 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR L/517/14 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Iława Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/85/2012 RADY GMINY MORZESZCZYN. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

UCHWAŁA NR XIII/85/2012 RADY GMINY MORZESZCZYN. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. UCHWAŁA NR XIII/85/2012 RADY GMINY MORZESZCZYN z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 08

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/122/2012 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 22 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVI/122/2012 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 22 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVI/122/2012 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 6 września 2012 r. Poz. 1810 UCHWAŁA NR XVII/114/2012 RADY GMINY ZARZECZE. z dnia 31 lipca 2012 r.

Rzeszów, dnia 6 września 2012 r. Poz. 1810 UCHWAŁA NR XVII/114/2012 RADY GMINY ZARZECZE. z dnia 31 lipca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 6 września 2012 r. Poz. 1810 UCHWAŁA NR XVII/114/2012 RADY GMINY ZARZECZE z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego) w roku szkolnym /..

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego) w roku szkolnym /.. Janów Podlaski, dnia.. Imię i nazwisko wnioskodawcy (adres) tel... Wójt Gminy Janów Podlaski Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/104/2016 RADY GMINY SOLEC NAD WISŁĄ. z dnia 23 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 2 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/104/2016 RADY GMINY SOLEC NAD WISŁĄ. z dnia 23 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 2059 UCHWAŁA NR XIX/104/2016 RADY GMINY SOLEC NAD WISŁĄ z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Adnotacje Urzędowe Wypełnia Urząd Gminy Data wpływu wniosku: Numer wniosku:...

Adnotacje Urzędowe Wypełnia Urząd Gminy Data wpływu wniosku: Numer wniosku:... ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 0050.86.2016 Wójta Gminy Drużbice z dnia 2 sierpnia 2016 r. Adnotacje Urzędowe Wypełnia Urząd Gminy Data wpływu wniosku: Numer wniosku:... Wójt Gminy Drużbice WNIOSEK Rodzica*,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. ... (imię i nazwisko rodzica lub pełnoletniego ucznia(słuchacza), dyrektora szkoły) ... (adres składającego wniosek)

WNIOSEK. ... (imię i nazwisko rodzica lub pełnoletniego ucznia(słuchacza), dyrektora szkoły) ... (adres składającego wniosek) WNIOSEK o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie GMINY KŁODAWA. Dane wnioskodawcy:......

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/166/12 RADY GMINY WILCZYN. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/166/12 RADY GMINY WILCZYN. z dnia 21 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/166/12 RADY GMINY WILCZYN z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyn. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje:

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje: Informacja dotycząca przysługującej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dobra pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne, zasiłek szkolny) Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR VI/35/2015. RADY GMINY KOTLIN z dnia 30 kwietnia 2015r.

U C H W A Ł A NR VI/35/2015. RADY GMINY KOTLIN z dnia 30 kwietnia 2015r. U C H W A Ł A NR VI/35/2015 RADY GMINY KOTLIN z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017. wniosek należy złożyć w terminie do 15 września br.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017. wniosek należy złożyć w terminie do 15 września br. Stoszowice, dnia...-...-... Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017 wniosek należy złożyć w terminie do 15 września br. Wnioskodawca Nazwisko ucznia Imię/Imiona ucznia Dane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 2947 UCHWAŁA NR XXV/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM STYPENDIUM SZKOLNE. Do Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM STYPENDIUM SZKOLNE. Do Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie Załącznik do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Redy. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM STYPENDIUM

Bardziej szczegółowo

Wniosek do Wójta Gminy Wilkowice

Wniosek do Wójta Gminy Wilkowice Wniosek do Wójta Gminy Wilkowice o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia (wychowanka, słuchacza) zamieszkałego na terenie Gminy Wilkowice na rok szkolny 2014/2015 Wniosek składa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/459/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr XXX/459/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 roku Uchwała Nr XXX/459/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 340/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 września 2010 r.

Uchwała Nr 340/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 września 2010 r. Uchwała Nr 340/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 września 2010 r. w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Józefowa Na podstawie art. 90 f ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia albo rodzica lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego) Data wpływu do szkoły DOCHÓD (wypełnia ZJO) m-czny na 1 os. w rodzinie Nr ewidencyjny wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM Do Burmistrza Miasta Malborka......

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM Do Burmistrza Miasta Malborka...... Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Malbork WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, formy i tryb

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/232/05 Rady Miasta Działdowo z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

UCHWAŁA Nr XXVII/232/05 Rady Miasta Działdowo z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym UCHWAŁA Nr XXVII/232/05 Rady Miasta Działdowo z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym Na podstawie art.90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Do Wójta Gminy Chybie

Do Wójta Gminy Chybie (imię i nazwisko wnioskodawcy) (miejscowość i data) (adres wnioskodawcy) (nr telefonu) Nr ewidencyjny wniosku: OrS.4462.6..1.2013.BB Do Wójta Gminy Chybie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 1 Na

Bardziej szczegółowo

1. Imię i nazwisko. 2. Adres zameldowania. 3. Adres zamieszkania. 4. Numer telefonu. 2. Data i miejsce urodzenia... 3. PESEL. 4. Adres zameldowania.

1. Imię i nazwisko. 2. Adres zameldowania. 3. Adres zamieszkania. 4. Numer telefonu. 2. Data i miejsce urodzenia... 3. PESEL. 4. Adres zameldowania. PREZYDENT MIASTA TCZEWA Wniosek RODZICA, OPIEKUNA, PEŁNOLETNIEGO UCZNIA, DYREKTORA SZKOŁY o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym Nr ewidencyjny wniosku. Uwaga: Wniosek należy wypełnić

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/401/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 maja 2009 r. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 września 2014 r. Poz. 2421 UCHWAŁA NR XLVII/374/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Rzeszów, dnia 9 września 2014 r. Poz. 2421 UCHWAŁA NR XLVII/374/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 września 2014 r. Poz. 2421 UCHWAŁA NR XLVII/374/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie wyprawki szkolnej dla uczniów zamieszkałych/zameldowanych na terenie miasta Kobyłka w roku szkolnym 2012/2013r.

W N I O S E K o przyznanie wyprawki szkolnej dla uczniów zamieszkałych/zameldowanych na terenie miasta Kobyłka w roku szkolnym 2012/2013r. ... Kobyłka, dnia... 2012 r. / nazwisko i imię wnioskodawcy/. / ulica, nr domu/. /miejscowość/ tel Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Kobyłce ul. Jezuicka 1 05-230 Kobyłka W N I O S E K o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów szkolnych

Regulamin przyznawania stypendiów szkolnych Regulamin przyznawania stypendiów szkolnych REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA DĘBICA. ROZDZIAŁ I Zasady ogólne 1 Ilekroć w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska Wola

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska Wola Załącznik do Uchwały Nr XXV/181/2012 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 26 września 2012 roku Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Do Wójta Gminy Baranów. Nazwa szkoły:

W N I O S E K. Do Wójta Gminy Baranów. Nazwa szkoły: W N I O S E K... Data wpływu o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Baranów na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLENGO na rok szkolny 2013/2014

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLENGO na rok szkolny 2013/2014 POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KOBYLA GÓRA Wójt... miejscowość i data Gminy Kobyla Góra WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLENGO na rok szkolny 2013/2014

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA OKRES OD WRZEŚNIA DO CZERWCA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA OKRES OD WRZEŚNIA DO CZERWCA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 Białystok, dnia... PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA OKRES OD WRZEŚNIA DO CZERWCA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 I. Dane ucznia* ubiegającego się o stypendium/ PESEL..

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 22 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/9/2013 RADY GMINY KLUCZEWSKO. z dnia 1 marca 2013 r.

Kielce, dnia 22 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/9/2013 RADY GMINY KLUCZEWSKO. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 22 marca 2013 r. Poz. 1412 UCHWAŁA NR XVIII/9/2013 RADY GMINY KLUCZEWSKO z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO .. dnia 20..r. Wnioskodawca : ( imię i nazwisko rodzica lub pełnoletniego ucznia )... ( adres zamieszkania ) nr tel. do kontaktu :.. KIEROWNIK ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO/ ZASIŁKU SZKOLNEGO *

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO/ ZASIŁKU SZKOLNEGO * WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO/ ZASIŁKU SZKOLNEGO * Dane wnioskodawcy Nazwisko Imię Pokrewieństwo/funkcja (rodzic, prawny opiekun, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły, z urzędu) Telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na teranie Gminy Włoszczowa

R E G U L A M I N udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na teranie Gminy Włoszczowa Załącznik do uchwały nr XX/153/05 Rady Miejskiej we Włoszczowie z 29 marca 2005 r. R E G U L A M I N udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na teranie Gminy Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Krasnystaw. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego * (zasiłku szkolnego ** )

Burmistrz Miasta Krasnystaw. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego * (zasiłku szkolnego ** ) Załącznik do uchwały Nr II/10/2006 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 28 listopada 2006 r. Wnioskodawca........., (miejscowość data) (imię i nazwisko rodzica. opiekuna, pełnoletniego ucznia (słuchacza) lub

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sadlinki Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 1. Dane osoby

Bardziej szczegółowo

Do Burmistrza Brześcia Kujawskiego WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na okres od 1 września...r. do 30 czerwca...r.

Do Burmistrza Brześcia Kujawskiego WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na okres od 1 września...r. do 30 czerwca...r. Do Burmistrza Brześcia Kujawskiego WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na okres od 1 września...r. do 30 czerwca...r. 1 DANE WNIOSKODAWCY (rodzic, pełnoletni uczeń, opiekun prawny, szkoła) Data wpływu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń Opłata skarbowa: nie pobiera się Rzekuń, dnia... Wójt Gminy Rzekuń WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO UWAGA:

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 listopada 2012 r. Poz UCHWAŁA NR 215/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 24 października 2012 r.

Kraków, dnia 12 listopada 2012 r. Poz UCHWAŁA NR 215/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 24 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 5897 UCHWAŁA NR 215/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 24 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego DO WÓJTA GMINY PUCK Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1. Wnioskodawca. Nazwisko i imię Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni uczeń) 2. Dane o uczniu. Nazwisko i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM w roku szkolnym /

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM w roku szkolnym / ... ( miejscowość i data) WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM w roku szkolnym / I - STYPENDIUM SZKOLNE II- ZASIŁEK SZKOLNY 1. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY Wnioskodawca: (należy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (składany przez rodzica / opiekuna ucznia lub pełnoletniego ucznia / słuchacza lub dyrektora szkoły)

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (składany przez rodzica / opiekuna ucznia lub pełnoletniego ucznia / słuchacza lub dyrektora szkoły) Data wpływu wniosku Nr ewidencyjny Podpis pracownika przyjmującego wniosek Adnotacje urzędowe BURMISTRZ OLECKA Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (składany przez rodzica / opiekuna ucznia lub pełnoletniego

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 2572 UCHWAŁA NR 1122/XLII/2014 RADY MIASTA LUBLIN. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Lublin, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 2572 UCHWAŁA NR 1122/XLII/2014 RADY MIASTA LUBLIN. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 2572 UCHWAŁA NR 1122/XLII/2014 RADY MIASTA LUBLIN z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 671/XXIX/2005 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 26 października 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 20.../20... 1. Dane osobowe ucznia/rodziców. Nazwisko ucznia Tel. Kontaktowy... Imię/Imiona ucznia Wiek ucznia ojca lub prawnego opiekuna matki

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przywidz I. Przepisy ogólne 1.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przywidz I. Przepisy ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr XXI/214/2005 Rady Gminy Przywidz z dnia 17 marca 2005r. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przywidz I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XIII/129/12 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA XIII/129/12 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. UCHWAŁA XIII/129/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wyszki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew

Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/247/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2009 roku Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY z dnia... 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Choroszcz

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 3549 UCHWAŁA NR XXVII/192/2013 RADY GMINY JASTKÓW. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Lublin, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 3549 UCHWAŁA NR XXVII/192/2013 RADY GMINY JASTKÓW. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 3549 UCHWAŁA NR XXVII/192/2013 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/54/15 RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/54/15 RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/54/15 RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014

Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 STYPENDIA SZKOLNE Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 Zgodnie z STYPENDIA SZKOLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2013/2014 Ustawą z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A. Dane wnioskodawcy. Nazwisko ucznia/słuchacza Imiona ucznia/słuchacza Data i miejsce urodzenia ucznia PESEL ucznia. Imię i nazwisko ojca

CZĘŚĆ A. Dane wnioskodawcy. Nazwisko ucznia/słuchacza Imiona ucznia/słuchacza Data i miejsce urodzenia ucznia PESEL ucznia. Imię i nazwisko ojca Wniosek o przyznanie stypendium /zasiłku szkolnego * w roku szkolnym 2012/2013 na zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia/słuchacza, finansowanego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIEM I. WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć) RODZIC/OPIEKUN PRAWNY PEŁNOLETNI UCZEŃ DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA OKRES OD... DO...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA OKRES OD... DO... Data wpływu wniosku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/207/13 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 20 listopada 2013r. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA OKRES OD.... DO......... 1. Dane Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

(Łódź, dnia 21 lipca 2006 r.) Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łask

(Łódź, dnia 21 lipca 2006 r.) Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łask UCHWAŁA Nr XXXV/488/06 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo