I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2010 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2010 ROKU"

Transkrypt

1 I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2010 ROKU WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I PROMOCJI ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W KLUCZBORKU 1

2 OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2010 ROKU Przekazujemy mieszkańcom Powiatu Kluczborskiego informator Opieka Zdrowotna w Powiecie Kluczborskim w 2010roku. Znajdziecie w nim Państwo niezbędne informacje o zasadach funkcjonowania opieki zdrowotnej. Niniejszy informator zawiera wykaz placówek opieki zdrowotnej udzielających bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski LECZENIE W UNII EUROPEJSKIEJ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). EKUZ została wprowadzona r. w niektórych państwach EOG, zastępując formularze: E 110, E 111, E 119 i E 128. W pozostałych państwach, w tym Polsce, EKUZ wydawana jest z datą ważności od r. Od 1 stycznia 2006 r. można posługiwać się wyłącznie EKUZ, gdyż dotychczas wydane formularze E 111 straciły ważność. Uwaga: EKUZ nie jest dowodem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia uprawniającym do świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski. Oznacza to, że osoba ubezpieczona w NFZ może posługiwać się EKUZ wyłącznie w innych państwach członkowskich. Na EKUZ znajdują się następujące informacje: imię; nazwisko; data urodzenia; PESEL; numer identyfikacyjny instytucji, która wydała Kartę; numer identyfikacyjny Karty; data ważności Karty. Są to jedyne dane zawarte na Karcie. Każde państwo członkowskie wydaje Kartę we własnym języku urzędowym, zawierającą ten sam zestaw danych. Wnioski i informacje można pobierać i uzyskać na parterze Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu ul. Głogowska 37. Do dyspozycji ubezpieczonych oraz świadczeniodawców są czynne telefony: - Punkt Obsługi Petenta tel do Wydział Spraw Ubezpieczonych tel do Wydział ds. Służb Mundurowych tel do

3 Formularze można również pobierać w Starostwie Powiatowym w Kluczborku Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia (pok.302). Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania świadczeń i odpłatności za nie w krajach UE/EOG znajdują się na stronie internetowej NFZ AKTUALNOŚCI NOWOŚCI Skierowania na badania specjalistyczne Narodowy Fundusz Zdrowia zakazuje wydawania skierowań przez lekarzy POZ na badania ASDK (Ambulatoryjne Badania Diagnostyczne Kosztochłonne) od 1 stycznia 2010r. Zgodnie z Zarządzeniem nr 62/2009 DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009r. skierowania na badania ASDK z wyłączeniem badań endoskopowych przewodu pokarmowego wystawiane mogą być wyłącznie przez lekarzy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej albo opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Informacja na temat dokumentów potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku. Potwierdzenie prawa do świadczeń Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia zobowiązana jest przedstawić potwierdzenie prawa do ich uzyskania. Obowiązek przedstawienia potwierdzenia prawa do świadczeń nie dotyczy dzieci do 6. miesiąca życia, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, np. z powodu braku numeru PESEL! Do czasu wydania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, np.: dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni), aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy; dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne; 3

4 dla osoby ubezpieczonej w KRUS zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej); dla emerytów i rencistów legitymacja emeryta lub rencisty. W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ. Jeżeli 3. i 4. pozycja numeru zawiera znaki "--", legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia. Np. osoba pobierająca rentę/emeryturę ZUS, ale zamieszkała na terenie innego państwa, powinna przedstawić aktualną kartę EKUZ; zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA.), aktualny odcinek emerytury lub renty, dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg (art. 240 ust. 2 Ustawy); dla osoby bezrobotnej aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego; dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej; dla członka rodziny osoby ubezpieczonej dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. (ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.), aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, > zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny, > legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS, legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia - dotyczy tylko KRUS, w przypadku dzieci uczących się - pomiędzy 18. a 26. rokiem życia - dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki - legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności, w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia - zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub 4

5 doktorancka. dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP), > karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA. dla osoby przebywającej na zasiłku chorobowym lub wypadkowym zaświadczenie z ZUS - do końca okresu pobierania zasiłku chorobowego lub wypadkowego. Ważne! Nie jest konieczne okazywanie świadczeniodawcom danych dotyczących otrzymywanego wynagrodzenia, emerytury lub renty. Jeżeli pacjent nie posiada aktualnego zaświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń, może taki dokument przedstawić w innym czasie: lub jeśli przebywa w szpitalu - nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia. Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia! Późniejsze niż przewidziane przedstawienie dokumentu nie powinno stanowi ć podstawy odmowy zwolnienia z kosztów albo ich zwrotu. Jednak przy znacznym opóźnieniu w dostarczeniu potwierdzenia prawa do świadczeń, świadczeniodawca może odmówić zwrotu kosztów. Powyższe zasady dotyczą także obywateli innych krajów UE lub EFTA uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji. Brak dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia w przypadku stanu nagłego! Ważność dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń Przyjmuje się, że dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni od: 5

6 daty wystawienia - zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia ZUS i KRUS, daty poświadczenia - legitymacja ubezpieczeniowa, daty opłacenia składki - ZUS RMUA, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne, daty ważności dokumentu - legitymacja rencisty. Wyjątkami od tej zasady są: legitymacja emeryta - ważna bezterminowo, zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego - do końca terminu ważności, decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy - ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji. Ustanie prawa do świadczeń - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje zazwyczaj po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, na przykład: w przypadku ustania stosunku pracy (np. z tytułu umowy o pracę) - po upływie 30 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę, w przypadku zakończenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej - po upływie 30 dni od dnia zakończenia prowadzenia takiej działalności, w przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym - po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu, > w przypadku osób bezrobotnych - po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego, w przypadku śmierci osoby, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia - członkowie rodziny tracą prawo do świadczeń po upływie 30 dni od daty śmierci. Osobom, które: ukończyły szkołę średnią lub wyższą lub zostały skreślone z listy uczniów lub studentów - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 4 miesiące od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów, ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń, pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie pobierania przez te osoby zasiłku, Po upływie tego czasu osoba, która chce nadal korzystać ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia w NFZ, powinna uzyskać inne prawo do ubezpieczenia, np. ubezpieczyć się dobrowolnie. Jeżeli tego nie uczyni, może ponieść samodzielnie koszty udzielonych jej świadczeń. 6

7 WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2010 ROKU W OPARCIU O KONTRAKTY ZAWARTE Z OPOLSKIM ODDZIAŁEM WOJEWÓDZKIM NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA POWIAT KLUCZBORSKI Świadczenia zdrowotne w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna: - nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska - nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska - transport sanitarny udzielane są dla mieszkańców powiatu kluczborskiego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ANMED s.c. w Kluczborku przy ul. Skłodowskiej 6 (budynek byłego pogotowia ratunkowego), tel. 77/ Placówka udziela powyższych świadczeń zdrowotnych od poniedziałku do piątku od godz do godz dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy. Pogotowie Ratunkowe w Kluczborku Firma Falck ul. Ligonia 14A, Kluczbork, tel. 999 POGOTOWIE RATUNKOWE Pogotowie Ratunkowe powołane jest do ratowania ludzi w stanach zagrożenia życia (podejrzenie nagłego zachorowania, pogorszenia stanu zdrowia, porodu). Wzywa ć je więc należy tylko w nagłych przypadkach, m.in. takich jak: - zagrożenia życia spowodowane przez nieszczęśliwe wypadki, - nagła utrata przytomności, - narastające zaburzenia świadomości, - atak serca, - duszność, - krwotok, - nagłe wystąpienie porażeń, niedowładów, drgawek, - ostre zatrucia, - atak szału, - nagłe zachorowanie dziecka do 1 roku życia, - ostre bóle brzucha i ostre bóle w klatce piersiowej, - nagłe zachorowanie w miejscu publicznym. 7

8 Wzywanie pogotowia ratunkowego do zachorowań nie zagrażających życiu odbiera szansę niesienia pomocy tym, którzy potrzebują jej natychmiast. Pogotowie ratunkowe nie leczy, udziela jedynie doraźnej pomocy. We wszystkich przypadkach zachorowań nie stwarzających bezpośrednich zagrożeń życia należy zwracać się o pomoc do przychodni rejonowych i ośrodków zdrowia. Placówki te prowadzą kompleksowe leczenie osób zapisanych do lekarzy w nich pracujących. Dyspozytorzy stacji pogotowia ratunkowego nie mogą zignorować żadnego zgłoszenia. Pacjenci jednak też muszą pamiętać, że nie można wzywać karetki do wszystkiego, np. błahych przeziębień. W sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdrowia, bez względu na czas i miejsce przebywania na terenie kraju, po pomoc medyczną można również zgłosić się do izby przyjęć najbliższego szpitala. Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Kluczborku - ul. Skłodowskiej 23 Lecznictwo Zamknięte: ordynator dyżurka lekarska dyż. pielęgniarska oddział wewnętrzny tel. 77/ / / oddział dziecięcy tel. 77/ / / oddział chirurgii ogólnej, tel. 77/ / / oddział laryngologiczny, tel. 77/ / / oddział gin.-poł.-now. tel. 77/ / / Administracja tel. 77/ , fax. 77/ Rejestr Usług Medycznych i Statystyki tel. 77/ , 77/ Stacja Dializ w Kluczborku Kluczbork, ul. Skłodowskiej 23, tel. 77/ (budynek "starej chirurgii") Stacja dializ czynna jest: - poniedziałki, środy i piątki w godz Poradnia nefrologiczna czynna jest: - poniedziałki, środy i piątki w godz Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Kluczborku Zakład Opiekuńczo Leczniczy - ul. Kościuszki 1, Wołczyn tel./ fax. 77/ ZOL jest zakładem stacjonarnym udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie 8

9 wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia. Do ZOL-u nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Celem zakładu opiekuńczo-leczniczego jest: objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia pooperacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, w szczególności poprzez: - opiekę lekarską, - opiekę pielęgniarską, - usprawnianie ruchowe i działanie rehabilitacyjne, - leczenie farmakologiczne, - zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych, - zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych, - ustalenie i stosowanie diety, - zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia, - zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowania do życia w społeczeństwie. Procedura przyjęcia do ZOL-u Decyzję o przyjęciu chorego do ZOL-u wydaje kierownik zakładu w oparciu o otrzymaną dokumentację: - zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego) lub wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończeniu leczenia w warunkach szpitalnych, - wywiad pielęgniarski wraz z kartą oceny stanu samoobsługi pacjenta( do ZOL-u o profilu ogólnym może zostać przyjęta osoba wymagająca całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, w przebiegu choroby przewlekłej, która w ocenie stanu samoobsługi pacjenta otrzymała 40 punktów lub mniej), - wniosek pacjenta o umieszczeniu w zakładzie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych, - aktualną decyzję organu emerytalno-rentowego o wysokości otrzymywanych świadczeń. Tak skompletowane dokumenty należy przekazać do kierownika ZOL-u, który wspólnie z lekarzem opiniującym wyda decyzję o umieszczeniu, bądź o nie umieszczeniu osoby w zakładzie. Po wydaniu pozytywnej decyzji osoba powinna być przyjęta do Zakładu. W przypadku braku miejsc osoba taka umieszczona jest na liście oczekujących na przyjęcie. Kierownik zakładu informuje osobę zainteresowaną o terminie przyjęcia do 9

10 zakładu, bądź o umieszczeniu na liście oczekujących. Decyzje o skierowaniu do ZOL-u wydawane są na pobyt czasowy. Odpłatność pacjentów za pobyt w ZOL-u Osoba przebywająca w ZOL-u ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej osoby przebywającej w ZOL-u. Sposób i tryb kierowania osób do ZOL-u oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa Rozporządzenie MZiOS z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz. U. Nr 166, poz z 1998r.). Charakterystyka ZOL-u w Wołczynie ZOL zlokalizowany jest w scenerii zieleni drzew. Otaczający ogród w okresie letnim stwarza warunki do wypoczynku na świeżym powietrzu. Zakład na dwóch kondygnacjach dysponuje 32 miejscami w pokojach 2-3 osobowych, pokojami dziennego pobytu z RTV, salą rehabilitacyjną, łazienką wyposażoną w wannę z hydromasażem. Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio Byczyna, ul. Paruszowicka 2, tel. 77/ , lekarz Terenem działania Stowarzyszenia jest cały powiat kluczborski. W chwili obecnej działa jako hospicjum domowe. Otacza opieką osoby chorujące na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia w ich domach. Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana pomoc chorym i ich rodzinom. Oprócz pomocy medycznej, lekarskiej i pielęgniarskiej, zapewnia opiekę wolontariuszy oraz pomoc psychologa skierowaną do chorych i ich rodzin. Zarząd Stowarzyszenia powołał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który rozpoczął swoją działalność z dniem r. Hospicjum Domowe Św. Ojca Pio. Do dyspozycji chorych są lekarze, pielęgniarki oraz wolontariusze. Opieka nad chorym zbliżającym się do schyłku swojego życia, w Jego domu, to podstawowa działalność Stowarzyszenia. Kiedy chory cierpi, lub rodzina nie jest w stanie podołać obowiązkom związanym z opieką nad terminalnie chorym, wtedy personel Stowarzyszenia jest dla chorego i jego najbliższych. Mieszkanie chorego, jeżeli jest to konieczne, wyposażane jest w potrzebny sprzęt łóżko szpitalne, materac przeciwodleżynowy, toaleta pokojowa, wózek inwalidzki, chodzik, koncentrator tlenu, inhalator, ssak medyczny. Również dla wszystkich potrzebujących Stowarzyszenie oferuje bezpłatne wypożyczenie takiego sprzętu jak: kule, balkoniki itp. Informacje dotyczące wypożyczenia sprzętu dostępne są pod numerem telefonu Biura Stowarzyszenia. Biuro Stowarzyszenia czynne jest od poniedziałku do piątku w godz , adres i telefon jak wyżej. Grupowa Praktyka Pielęgniarek MEDYCYNA SZKOLNA s.c Kluczbork, ul. Wolności 18, tel. 77/

11 Pielęgniarki Medycyny Szkolnej obejmują opieką dzieci i młodzież z terenu całego powiatu kluczborskiego, w wieku od siódmego roku życia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Pielęgniarki tej praktyki przy realizacji zadań z zakresu higieny i medycyny szkolnej ściśle współpracują z lekarzem poz, rodzicami uczniów, dyrektorem szkoły, nauczycielami i pedagogiem szkolnym, pielęgniarką środowiskowo-rodzinną oraz Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Kluczborku. Grupowa Specjalistyczna Praktyka Położnicza NASZE ZDROWIE s.c Kluczbork, ul. Waryńskiego 4 (gmina Kluczbork i Lasowice Wielkie) Lidia Baran Sas, tel. 77/ , Ewa Dziedzic, tel. 77/ , Indywidualna Praktyka Położnej Byczyna, ul. Paruszowicka 3/ 15 (gmina Byczyna i Wołczyn) Bogumiła Starościak, tel. 077/ , Położne środowiskowe realizują zadania z zakresu opieki nad rodziną, szczególnie z zakresu opieki położniczo-ginekologicznej i opieki nad noworodkiem. Położne środowiskowe-rodzinne obejmują kompleksową opieką rodzinę zgodnie z przygotowaniem zawodowym tj.- opieką przedkoncepcyjną, opieką okołoporodową nad kobietą, noworodkiem i rodziną, opieką w schorzeniach ginekologicznych i onkologicznych, opieką nad płodem, noworodkiem i niemowlęciem. Położne środowiskowe współpracują z: poradniami D i K, ośrodkami zdrowia, oddziałem noworodkowym, lekarzami poz, oddziałem ginekologiczno-położniczym, pracownikami socjalnymi. Położne obejmują opieką kobiety z terenu powiatu kluczborskiego. MIASTO I GMINA KLUCZBORK 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ANMED s.c. Kluczbork ul. Skłodowskiej 6, tel. 77/ od poniedziałku do piątku w godz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ANMED s.c.- Kujakowice Górne ul. Dzierżona 24, tel. 77/ dr Majer przyjmuje: dr Kowalska przyjmuje: - poniedziałek w godz , - wtorek w godz , - środa w godz , - czwartek w godz , w godz , - piątek w godz , w godz , 11

12 - codziennie poza w/w godzinami załatwiane są wizyty domowe. 3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ANMED s.c. Łowkowice ul. Ks. Rigola 13, tel. 77/ dr Majer przyjmuje: dr Kowalska przyjmuje: - poniedziałek w godz , - wtorek w godz , - środa w godz , - czwartek w godz , w godz , - piątek w godz , codziennie poza w/w godzinami załatwiane są wizyty domowe. 4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK s.p Kluczbork, ul. Grunwaldzka 20, tel. 77/ , 77/ Podstawowa ambulatoryjna opieka zdrowotna. Poradnia ogólna czynna od poniedziałku do piątku w godz Poradnia D czynna od poniedziałku do piątku w godz Wizyty domowe od poniedziałku do piątku od godz Rejestracja pacjentów w godz Gabinet zabiegowy czynny od poniedziałku do piątku w godz Punkt lekarski w Bogacicy, tel. 77/ : Poradnia ogólna czynna od poniedziałku do piątku w godz , rejestracja pacjentów w godz Poradnia D czynna od poniedziałku do piątku w godz , rejestracja pacjentów w godz Specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna. Poradnia reumatologiczna czynna we wtorki, środy czwartki i piątki w godz , Poradnia medycyny sportowej czynna w poniedziałki i piątki w godz Poradnia alergii i astmy Kluczbork, ul. Słowackiego 13A, tel. 077/ czynna w poniedziałki, wtorki w godz , środy w godz , w czwartki w godz i w godz , w piątki

13 5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.p. VITA Kluczbork, ul. Grunwaldzka 18, tel. 77/ , 77/ Podstawowa ambulatoryjna opieka zdrowotna. Poradnia ogólna czynna od poniedziałku do piątku w godz Poradnia pediatryczna czynna od poniedziałku do piątku w godz Specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna. Poradnia okulistyczna czynna we wtorki i piątki w godz Poradnia laryngologiczna czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz Poradnia dermatologiczna czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz Poradnia chirurgiczna czynna w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz Rejestracja pacjentów: - telefoniczna w godz na miejscu w godz Laboratorium analityczne czynne codziennie w godz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne PULS Kluczbork, ul. Ligonia 14 A, tel Podstawowa ambulatoryjna opieka zdrowotna Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godz Laboratorium analityczne czynne od poniedziałku do piątku w godz Gabinet zabiegowy czynny: - od poniedziałku do piątku w godz Specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna Poradnia gastroentorologiczna czynna: - w poniedziałki w godz , - w czwartki w godz Poradnia urologiczna czynna: - we wtorki i piątki w godz Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy, ul. Skłodowskiej 23 Specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna. 13

14 Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu Kluczbork, ul. Wolności 6, tel. 77/ , 77/ Poradnia czynna: - w poniedziałki i piątki w godz , - we wtorki, środy i czwartki w godz Punkt konsultacyjny Poradni w Byczynie ul. Dworcowa - we wtorki i czwartki w godz Poradnia chirurgii ogólnej ul. Skłodowskiej 23, tel. 77/ Poradnia czynna: - we wtorki i czwartki w godz w środy w godz Rejestracja w godzinach pracy poradni. Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej ul. Skłodowskiej 23, tel. 77/ Poradnia czynna: - poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz , - wtorek w godz Rejestracja w godzinach pracy poradni. Poradnia ginekologiczna K ul. Skłodowskiej 23, tel. 77/ (budynek oddziału ginekologii i położnictwa, parter) Poradnia czynna: - wtorki, środy w godz piątki w godz Rejestracja w godzinach pracy poradni. Poradnia Gastroentorologiczna (poradnia chorób przewodu pokarmowego) i Poradnia Proktologiczna (poradnia chorób jelita grubego) ul. Skłodowskiej 23, tel. 77/ , Poradnia czynna: - wtorek i piątek w godz Rejestracja w godzinach pracy poradni. Poradnia kardiologiczna ul. Skłodowskiej 23, tel Poradnia czynna: - wtorki, środy i czwartki w godz Poradnia wad postawy- ul. Skłodowskiej 23, 77/ Poradnia czynna: - wtorek w godz Poradnia osteoporozy- ul. Skłodowskiej 23, 77/ Poradnia czynna: - poniedziałki w godz wtorki w godz Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi oraz Program Profilaktyki Chorób Piersi etap pogłębionej diagnostyki ul. Skłodowskiej 23, tel. 77/ ,

15 Poradnia czynna: - piątek w godz Rejestracja w godzinach pracy poradni. Pracownia Mammograficzna ul. Skłodowskiej 23, tel. 77/ Wykonuje badania mammograficzne bezpłatne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat program profilaktyczny finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dla kobiet, które zostały skierowane do Poradni Profilaktyki Chorób Piersi, która realizuje program profilaktyki chorób piersi etap pogłębionej diagnostyki, badanie mammograficzne jeżeli zachodzi taka potrzeba (po badaniu lekarskim) wykonywane jest również nieodpłatnie. Dla kobiet powyżej 30 roku życia bez obciążeń genetycznych badanie jest płatne. Badania wykonywane są po wcześniejszej rejestracji osobistej lub telefonicznej pod nr tel w godz Prywatny Gabinet Laryngologiczny Teresa Kuleszyńska Kluczbork, ul. Waryńskiego 4, tel / rejestracja, gabinet Poradnia czynna: - poniedziałek w godz , - wtorek piątek w godz Gabinet Dermatologiczny Aleksander Firlej Kluczbork, ul. Waryńskiego 4, tel. 77/ Poradnia czynna: - poniedziałki, wtorki i środy w godz , - czwartki w godz Gabinet Dermatologiczny Teresa Miziniak Kluczbork, ul. Waryńskiego 4, tel. 77/ Poradnia czynna: - poniedziałki w godz , - wtorki, środy, czwartki i piątki w godz Zabiegi (pacjenci umówieni): - poniedziałki w godz , - wtorki, środy, czwartki i piątki w godz Specjalistyczna Praktyka Okulistyczna Jagoda Derkowska 15

16 Kluczbork, ul. Grunwaldzka 20, tel. 77/ Harmonogram pracy: - poniedziałki przyjęcia w godz , rejestracja w godz , - wtorki przyjęcia w godz , rejestracja w godz , - środy przyjęcia w godz , rejestracja w godz , - czwartki przyjęcia w godz , rejestracja w godz , - piątki w godz ARS MEDICA Gabinet Okulistyczny Alina Hrehorów Kluczbork, ul. Damrota 35, tel. 77/ poniedziałki w godz , - środy i piątki w godz Rejestracja: - w godzinach przyjęć, - telefoniczna: poniedziałki w godz , środy i piątki w godz Gabinet Położniczo Ginekologiczny Lucjan Guzowski Kluczbork, ul. Wolności 6, tel. 77/ poniedziałki, wtorki i czwartki w godz , - środy w godz ul. Krzywa 8, Bogacica, tel Gabinet czynny we wtorki i czwartki w godz Poradnia Ginekologiczna Ireneusz Gulewicz Kluczbork, ul. Waryńskiego 4, tel. 77/ poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz , - środy w godz Gabinet Ginekologiczny GJ Kluczbork, ul. Podwale 4, tel. 77/

17 - od poniedziałku do piątku w godz , 16. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PULMO s.c Kluczbork, ul. Poniatowskiego 22, tel. 77/ Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy jest czynna: - od poniedziałku do piątku w godz Poradnia Domowego Leczenia Tlenem jest czynna w środy w godz Zakres świadczonych usług kompleksowa opieka nad pacjentem z niewydolnością oddechową pochodzenia nienowotworowego, obejmująca zaopatrzenie w koncentrator tlenu, opiekę domową pielęgniarską i lekarską pulmonologiczną w miejscu zamieszkania pacjenta. 17. Poradnia Neurologiczna W. Derkowski, A. Bobiński Kluczbork, ul. Grunwaldzka 20, tel. 77/ Harmonogram pracy: Rejestracja: - poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz , - czwartek w godz Przyjęcia : - poniedziałek, środa, w godz , - czwartek w godz i w godz , - piątek w godz Gabinet Lekarski Psychiatryczny Zdzisław Cichoń Kluczbork, ul. Grunwaldzka 20, tel. 77/ , poniedziałki w godz , rejestracja w godz wtorki i czwartki w godz , rejestracja w godz piątki w godz , rejestracja w godz Psycholog przyjmuje: - środy w godz oraz w czwartki w godz

18 19. Poradnia Diabetologiczna Krystyna Pychyńska-Jasińska Kluczbork, ul. Grunwaldzka 20, tel. 77/ , 77/ Poradnia czynna: - wtorki w godz , - czwartki w godz Poradnia świadczy usługi w zakresie opieki medycznej porady, edukacja i leczenie chorych z cukrzycą. 20. Diagnostyka Kardiologiczna Poradnia Specjalistyczna - Artur Krzemiński Kluczbork, ul. Grunwaldzka 20, tel Poradnia czynna: - poniedziałki w godz , - czwartki w godz Grupowa Specjalistyczna Praktyka Położnicza NASZE ZDROWIE s.c Kluczbork, ul. Waryńskiego 4 Lidia Baran Sas, tel. 77/ , Ewa Dziedzic, tel. 77/ , , Położne obejmują opieką kobiety z miasta i gminy Kluczbork oraz z Lasowic Małych pacjentki zapisane do dr M. Jakubowskiego. Harmonogram pracy: od poniedziałku do piątku w godz , w tym: - praca w lokalu w godz , - praca w domu podopiecznych w godz Stacja Opieki CARITAS Diecezji Opolskiej w Kluczborku Kluczbork, ul. Wolności 1, tel/fax. 77/ Stacja opieki udziela świadczeń z zakresu pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego. Pielęgniarki Stacji wykonują usługi zabiegowe, higieniczne, pielęgniarskodiagnostyczne i profilaktyczne w zakresie opieki środowiskowo-rodzinnej oraz edukację i promocję zdrowia w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych. Stacja posiada zaplecze sprzętu medycznego, który jest wypożyczany potrzebującym głównie z terenu miasta i gminy Kluczbork. Harmonogram pracy: - biuro Stacji Opieki czynne jest od poniedziałku do piątku w godz i , - w pozostałe godziny pielęgniarki pracują w terenie, 18

19 - w soboty i niedziele pielęgniarki pełnią dyżur w terenie, pielęgniarka dyżuruje pod nr telefonu Maria Fiutak STOMATOLOGIA Kluczbork, ul. Byczyńska 27, tel. 77/ poniedziałki, środy i czwartki w godz , - wtorki i piątki w godz Irena Kozak Dudzińska Kluczbork, ul. Gen. Maczka 19, tel. 77/ poniedziałki w godz , - wtorki, środy w godz , - czwartek w godz Rejestracja w godz Joanna Frycowska Kluczbork, ul. Waryńskiego 4, tel. 77/ Obejmuje opieką stomatologiczną dzieci i młodzież w wieku od 0 18 lat (kontrakt dziecięcy). Dzieci przyjmowane są o wyznaczonej godzinie, bez oczekiwania. - poniedziałki , - wtorki i piątki w godz środa sobota( dzieci z internatu, domu dziecka oraz z bólem) Janusz Sierakowski Kluczbork, ul. Wolności 6, tel. 77/ poniedziałki, środy i piątki w godz , - wtorki i czwartki w godz Maria Posuniak, Karolina Terlecka-Szulska Kluczbork, ul. Wolności 6, tel. 77/ poniedziałki, środy i piątki w godz , 19

20 - wtorki i czwartki w godz Tomasz Cisiecki Bogacica, ul. Wolności 6, tel. 77/ poniedziałki, czwartki, piątki w godz , - wtorki w godz Poradnia Dentystyczna Zdzisława Hadzik Kluczbork, ul. Słowackiego 13A, tel. 77/ Poradnia udziela świadczeń z zakresu ortodoncji. Czynna: - poniedziałki, wtorki i czwartki w godz oraz w godz , - środy w godz , 8. Gabinet Stomatologiczny Ewa Noceń Firlej Kluczbork, ul. Waryńskiego 4, tel. 77/ Gab. udziela świadczeń z zakresu protetyki od poniedziałku do piątku w godz Prywatny Gabinet Dentystyczny Wiktor Naumik Kluczbork, ul. Rynek 23, tel Gabinet świadczy usługi z zakresu chirurgii stomatologicznej dla dzieci i dorosłych. - poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz , środy w godz NZOZ ARAX-DENT - Barbara Mieszko Kluczbork, ul. Pułaskiego 8, tel. 77/ poniedziałki, środy i czwartki w godz , - wtorki w godz , piątki w godz REHABILITACJA 1. Gabinet Rehabilitacji mgr Waldemar Nowakowski Kluczbork, ul. Grunwaldzka 20, tel. 77/ , 77/ Gabinet jest czynny od poniedziałku do piątku w godz Gabinet Rehabilitacji mgr Beata Hofman 20

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę Dowód ubezpieczenia W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku, NFZ przedstawia informację na temat dokumentów potwierdzających prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców, którzy mają podpisaną umowę z NFZ, ma obowiązek przedstawić potwierdzenie prawa do

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE I N F O R M A T O R O P I E K A Z D R O W O T N A W P O W I E C I E O L E S K I M W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE Przedkładamy Państwu

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin Styczeń 2005 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Warszawa 2011 Świadczenia opieki zdrowotnej fi nansowane

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2012 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ABC opieki zdrowotnej Wykaz Świadczeniodawców realizujących umowy w 2012 roku 2012 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2013 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

012-64 68 379 od 8 00-13 30 012-64 68 947 od 8 00-13 30 012-64 68 609 od 10 00-14 00

012-64 68 379 od 8 00-13 30 012-64 68 947 od 8 00-13 30 012-64 68 609 od 10 00-14 00 I. ZASADY REJESTRACJI DO PORADNI Rejestracja czynna codziennie (oprócz sobót, niedziel świąt) w godz. 8 00-15 00 Rejestracja telefoniczna pacjentów do poradni specjalistycznych odbywa się : 012-64 68 379

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl VADEMECUM Warszawa 2012 Vademecum 2012 praca zbiorowa pod redakcją Norberta Tyszki Narodowy

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl VADEMECUM Warszawa 2010 Załączniki Tablica informacyjna Podstawowe informacje o tablicy

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl VADEMECUM Warszawa 2009 Aneks Organizacja profi laktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2012r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu:

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu: Od 1 stycznia br. obowiązują uproszczone zasady weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wprowadzono elektroniczny system weryfikacji uprawnionych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PACJENTA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POWIECIE NYSKIM. Nysa 2012 r.

PRZEWODNIK PACJENTA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POWIECIE NYSKIM. Nysa 2012 r. PRZEWODNIK PACJENTA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POWIECIE NYSKIM Nysa 0 r. Wydawca: Starostwo Powiatowe w Nysie 48 300 Nysa, ul. Moniuszki 9 0 tel. 77 408 50 00 fax. 77 408 50 70 e-mail: starostwo@powiat.nysa.pl

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PACJENTA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POWIECIE NYSKIM

PRZEWODNIK PACJENTA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POWIECIE NYSKIM PRZEWODNIK PACJENTA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POWIECIE NYSKIM Nysa 0 r. Wydawca: Starostwo Powiatowe 48 300 Nysa, ul. Moniuszki 9 0 tel. 77 408 50 00 fax. 77 408 50 70 e mail: starostwo@powiat.nysa.pl http://www.powiat.nysa.pl

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLIŃCU PRZEWODNIK Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi LUBLINIEC WYDANIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz

Bardziej szczegółowo

OSOBOM 50+ Informator o uprawnieniach, ulgach i usługach. Wydawnictwo sfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego

OSOBOM 50+ Informator o uprawnieniach, ulgach i usługach. Wydawnictwo sfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego MAPA POMOCY OSOBOM 50+ i ICH RODZINOM Informator o uprawnieniach, ulgach i usługach Wydawnictwo sfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ KRAKÓW 2009 MAPA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.2008.164.1027 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy

Bardziej szczegółowo

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objaśnienia określeń ustawowych

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objaśnienia określeń ustawowych Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135. DZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 581 wersja obowiązująca od 2015-05-01 do 2015-06-30 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ostatnia zmiana:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/258 Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo