I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2010 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2010 ROKU"

Transkrypt

1 I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2010 ROKU WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I PROMOCJI ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W KLUCZBORKU 1

2 OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2010 ROKU Przekazujemy mieszkańcom Powiatu Kluczborskiego informator Opieka Zdrowotna w Powiecie Kluczborskim w 2010roku. Znajdziecie w nim Państwo niezbędne informacje o zasadach funkcjonowania opieki zdrowotnej. Niniejszy informator zawiera wykaz placówek opieki zdrowotnej udzielających bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski LECZENIE W UNII EUROPEJSKIEJ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). EKUZ została wprowadzona r. w niektórych państwach EOG, zastępując formularze: E 110, E 111, E 119 i E 128. W pozostałych państwach, w tym Polsce, EKUZ wydawana jest z datą ważności od r. Od 1 stycznia 2006 r. można posługiwać się wyłącznie EKUZ, gdyż dotychczas wydane formularze E 111 straciły ważność. Uwaga: EKUZ nie jest dowodem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia uprawniającym do świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski. Oznacza to, że osoba ubezpieczona w NFZ może posługiwać się EKUZ wyłącznie w innych państwach członkowskich. Na EKUZ znajdują się następujące informacje: imię; nazwisko; data urodzenia; PESEL; numer identyfikacyjny instytucji, która wydała Kartę; numer identyfikacyjny Karty; data ważności Karty. Są to jedyne dane zawarte na Karcie. Każde państwo członkowskie wydaje Kartę we własnym języku urzędowym, zawierającą ten sam zestaw danych. Wnioski i informacje można pobierać i uzyskać na parterze Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu ul. Głogowska 37. Do dyspozycji ubezpieczonych oraz świadczeniodawców są czynne telefony: - Punkt Obsługi Petenta tel do Wydział Spraw Ubezpieczonych tel do Wydział ds. Służb Mundurowych tel do

3 Formularze można również pobierać w Starostwie Powiatowym w Kluczborku Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia (pok.302). Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania świadczeń i odpłatności za nie w krajach UE/EOG znajdują się na stronie internetowej NFZ AKTUALNOŚCI NOWOŚCI Skierowania na badania specjalistyczne Narodowy Fundusz Zdrowia zakazuje wydawania skierowań przez lekarzy POZ na badania ASDK (Ambulatoryjne Badania Diagnostyczne Kosztochłonne) od 1 stycznia 2010r. Zgodnie z Zarządzeniem nr 62/2009 DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009r. skierowania na badania ASDK z wyłączeniem badań endoskopowych przewodu pokarmowego wystawiane mogą być wyłącznie przez lekarzy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej albo opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Informacja na temat dokumentów potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku. Potwierdzenie prawa do świadczeń Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia zobowiązana jest przedstawić potwierdzenie prawa do ich uzyskania. Obowiązek przedstawienia potwierdzenia prawa do świadczeń nie dotyczy dzieci do 6. miesiąca życia, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, np. z powodu braku numeru PESEL! Do czasu wydania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, np.: dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni), aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy; dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne; 3

4 dla osoby ubezpieczonej w KRUS zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej); dla emerytów i rencistów legitymacja emeryta lub rencisty. W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ. Jeżeli 3. i 4. pozycja numeru zawiera znaki "--", legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia. Np. osoba pobierająca rentę/emeryturę ZUS, ale zamieszkała na terenie innego państwa, powinna przedstawić aktualną kartę EKUZ; zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA.), aktualny odcinek emerytury lub renty, dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg (art. 240 ust. 2 Ustawy); dla osoby bezrobotnej aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego; dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej; dla członka rodziny osoby ubezpieczonej dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. (ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.), aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, > zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny, > legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS, legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia - dotyczy tylko KRUS, w przypadku dzieci uczących się - pomiędzy 18. a 26. rokiem życia - dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki - legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności, w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia - zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub 4

5 doktorancka. dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP), > karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA. dla osoby przebywającej na zasiłku chorobowym lub wypadkowym zaświadczenie z ZUS - do końca okresu pobierania zasiłku chorobowego lub wypadkowego. Ważne! Nie jest konieczne okazywanie świadczeniodawcom danych dotyczących otrzymywanego wynagrodzenia, emerytury lub renty. Jeżeli pacjent nie posiada aktualnego zaświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń, może taki dokument przedstawić w innym czasie: lub jeśli przebywa w szpitalu - nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia. Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia! Późniejsze niż przewidziane przedstawienie dokumentu nie powinno stanowi ć podstawy odmowy zwolnienia z kosztów albo ich zwrotu. Jednak przy znacznym opóźnieniu w dostarczeniu potwierdzenia prawa do świadczeń, świadczeniodawca może odmówić zwrotu kosztów. Powyższe zasady dotyczą także obywateli innych krajów UE lub EFTA uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji. Brak dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia w przypadku stanu nagłego! Ważność dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń Przyjmuje się, że dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni od: 5

6 daty wystawienia - zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia ZUS i KRUS, daty poświadczenia - legitymacja ubezpieczeniowa, daty opłacenia składki - ZUS RMUA, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne, daty ważności dokumentu - legitymacja rencisty. Wyjątkami od tej zasady są: legitymacja emeryta - ważna bezterminowo, zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego - do końca terminu ważności, decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy - ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji. Ustanie prawa do świadczeń - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje zazwyczaj po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, na przykład: w przypadku ustania stosunku pracy (np. z tytułu umowy o pracę) - po upływie 30 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę, w przypadku zakończenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej - po upływie 30 dni od dnia zakończenia prowadzenia takiej działalności, w przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym - po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu, > w przypadku osób bezrobotnych - po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego, w przypadku śmierci osoby, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia - członkowie rodziny tracą prawo do świadczeń po upływie 30 dni od daty śmierci. Osobom, które: ukończyły szkołę średnią lub wyższą lub zostały skreślone z listy uczniów lub studentów - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 4 miesiące od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów, ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń, pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie pobierania przez te osoby zasiłku, Po upływie tego czasu osoba, która chce nadal korzystać ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia w NFZ, powinna uzyskać inne prawo do ubezpieczenia, np. ubezpieczyć się dobrowolnie. Jeżeli tego nie uczyni, może ponieść samodzielnie koszty udzielonych jej świadczeń. 6

7 WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2010 ROKU W OPARCIU O KONTRAKTY ZAWARTE Z OPOLSKIM ODDZIAŁEM WOJEWÓDZKIM NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA POWIAT KLUCZBORSKI Świadczenia zdrowotne w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna: - nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska - nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska - transport sanitarny udzielane są dla mieszkańców powiatu kluczborskiego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ANMED s.c. w Kluczborku przy ul. Skłodowskiej 6 (budynek byłego pogotowia ratunkowego), tel. 77/ Placówka udziela powyższych świadczeń zdrowotnych od poniedziałku do piątku od godz do godz dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy. Pogotowie Ratunkowe w Kluczborku Firma Falck ul. Ligonia 14A, Kluczbork, tel. 999 POGOTOWIE RATUNKOWE Pogotowie Ratunkowe powołane jest do ratowania ludzi w stanach zagrożenia życia (podejrzenie nagłego zachorowania, pogorszenia stanu zdrowia, porodu). Wzywa ć je więc należy tylko w nagłych przypadkach, m.in. takich jak: - zagrożenia życia spowodowane przez nieszczęśliwe wypadki, - nagła utrata przytomności, - narastające zaburzenia świadomości, - atak serca, - duszność, - krwotok, - nagłe wystąpienie porażeń, niedowładów, drgawek, - ostre zatrucia, - atak szału, - nagłe zachorowanie dziecka do 1 roku życia, - ostre bóle brzucha i ostre bóle w klatce piersiowej, - nagłe zachorowanie w miejscu publicznym. 7

8 Wzywanie pogotowia ratunkowego do zachorowań nie zagrażających życiu odbiera szansę niesienia pomocy tym, którzy potrzebują jej natychmiast. Pogotowie ratunkowe nie leczy, udziela jedynie doraźnej pomocy. We wszystkich przypadkach zachorowań nie stwarzających bezpośrednich zagrożeń życia należy zwracać się o pomoc do przychodni rejonowych i ośrodków zdrowia. Placówki te prowadzą kompleksowe leczenie osób zapisanych do lekarzy w nich pracujących. Dyspozytorzy stacji pogotowia ratunkowego nie mogą zignorować żadnego zgłoszenia. Pacjenci jednak też muszą pamiętać, że nie można wzywać karetki do wszystkiego, np. błahych przeziębień. W sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdrowia, bez względu na czas i miejsce przebywania na terenie kraju, po pomoc medyczną można również zgłosić się do izby przyjęć najbliższego szpitala. Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Kluczborku - ul. Skłodowskiej 23 Lecznictwo Zamknięte: ordynator dyżurka lekarska dyż. pielęgniarska oddział wewnętrzny tel. 77/ / / oddział dziecięcy tel. 77/ / / oddział chirurgii ogólnej, tel. 77/ / / oddział laryngologiczny, tel. 77/ / / oddział gin.-poł.-now. tel. 77/ / / Administracja tel. 77/ , fax. 77/ Rejestr Usług Medycznych i Statystyki tel. 77/ , 77/ Stacja Dializ w Kluczborku Kluczbork, ul. Skłodowskiej 23, tel. 77/ (budynek "starej chirurgii") Stacja dializ czynna jest: - poniedziałki, środy i piątki w godz Poradnia nefrologiczna czynna jest: - poniedziałki, środy i piątki w godz Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Kluczborku Zakład Opiekuńczo Leczniczy - ul. Kościuszki 1, Wołczyn tel./ fax. 77/ ZOL jest zakładem stacjonarnym udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie 8

9 wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia. Do ZOL-u nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Celem zakładu opiekuńczo-leczniczego jest: objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia pooperacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, w szczególności poprzez: - opiekę lekarską, - opiekę pielęgniarską, - usprawnianie ruchowe i działanie rehabilitacyjne, - leczenie farmakologiczne, - zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych, - zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych, - ustalenie i stosowanie diety, - zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia, - zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowania do życia w społeczeństwie. Procedura przyjęcia do ZOL-u Decyzję o przyjęciu chorego do ZOL-u wydaje kierownik zakładu w oparciu o otrzymaną dokumentację: - zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego) lub wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończeniu leczenia w warunkach szpitalnych, - wywiad pielęgniarski wraz z kartą oceny stanu samoobsługi pacjenta( do ZOL-u o profilu ogólnym może zostać przyjęta osoba wymagająca całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, w przebiegu choroby przewlekłej, która w ocenie stanu samoobsługi pacjenta otrzymała 40 punktów lub mniej), - wniosek pacjenta o umieszczeniu w zakładzie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych, - aktualną decyzję organu emerytalno-rentowego o wysokości otrzymywanych świadczeń. Tak skompletowane dokumenty należy przekazać do kierownika ZOL-u, który wspólnie z lekarzem opiniującym wyda decyzję o umieszczeniu, bądź o nie umieszczeniu osoby w zakładzie. Po wydaniu pozytywnej decyzji osoba powinna być przyjęta do Zakładu. W przypadku braku miejsc osoba taka umieszczona jest na liście oczekujących na przyjęcie. Kierownik zakładu informuje osobę zainteresowaną o terminie przyjęcia do 9

10 zakładu, bądź o umieszczeniu na liście oczekujących. Decyzje o skierowaniu do ZOL-u wydawane są na pobyt czasowy. Odpłatność pacjentów za pobyt w ZOL-u Osoba przebywająca w ZOL-u ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej osoby przebywającej w ZOL-u. Sposób i tryb kierowania osób do ZOL-u oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa Rozporządzenie MZiOS z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz. U. Nr 166, poz z 1998r.). Charakterystyka ZOL-u w Wołczynie ZOL zlokalizowany jest w scenerii zieleni drzew. Otaczający ogród w okresie letnim stwarza warunki do wypoczynku na świeżym powietrzu. Zakład na dwóch kondygnacjach dysponuje 32 miejscami w pokojach 2-3 osobowych, pokojami dziennego pobytu z RTV, salą rehabilitacyjną, łazienką wyposażoną w wannę z hydromasażem. Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio Byczyna, ul. Paruszowicka 2, tel. 77/ , lekarz Terenem działania Stowarzyszenia jest cały powiat kluczborski. W chwili obecnej działa jako hospicjum domowe. Otacza opieką osoby chorujące na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia w ich domach. Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana pomoc chorym i ich rodzinom. Oprócz pomocy medycznej, lekarskiej i pielęgniarskiej, zapewnia opiekę wolontariuszy oraz pomoc psychologa skierowaną do chorych i ich rodzin. Zarząd Stowarzyszenia powołał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który rozpoczął swoją działalność z dniem r. Hospicjum Domowe Św. Ojca Pio. Do dyspozycji chorych są lekarze, pielęgniarki oraz wolontariusze. Opieka nad chorym zbliżającym się do schyłku swojego życia, w Jego domu, to podstawowa działalność Stowarzyszenia. Kiedy chory cierpi, lub rodzina nie jest w stanie podołać obowiązkom związanym z opieką nad terminalnie chorym, wtedy personel Stowarzyszenia jest dla chorego i jego najbliższych. Mieszkanie chorego, jeżeli jest to konieczne, wyposażane jest w potrzebny sprzęt łóżko szpitalne, materac przeciwodleżynowy, toaleta pokojowa, wózek inwalidzki, chodzik, koncentrator tlenu, inhalator, ssak medyczny. Również dla wszystkich potrzebujących Stowarzyszenie oferuje bezpłatne wypożyczenie takiego sprzętu jak: kule, balkoniki itp. Informacje dotyczące wypożyczenia sprzętu dostępne są pod numerem telefonu Biura Stowarzyszenia. Biuro Stowarzyszenia czynne jest od poniedziałku do piątku w godz , adres i telefon jak wyżej. Grupowa Praktyka Pielęgniarek MEDYCYNA SZKOLNA s.c Kluczbork, ul. Wolności 18, tel. 77/

11 Pielęgniarki Medycyny Szkolnej obejmują opieką dzieci i młodzież z terenu całego powiatu kluczborskiego, w wieku od siódmego roku życia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Pielęgniarki tej praktyki przy realizacji zadań z zakresu higieny i medycyny szkolnej ściśle współpracują z lekarzem poz, rodzicami uczniów, dyrektorem szkoły, nauczycielami i pedagogiem szkolnym, pielęgniarką środowiskowo-rodzinną oraz Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Kluczborku. Grupowa Specjalistyczna Praktyka Położnicza NASZE ZDROWIE s.c Kluczbork, ul. Waryńskiego 4 (gmina Kluczbork i Lasowice Wielkie) Lidia Baran Sas, tel. 77/ , Ewa Dziedzic, tel. 77/ , Indywidualna Praktyka Położnej Byczyna, ul. Paruszowicka 3/ 15 (gmina Byczyna i Wołczyn) Bogumiła Starościak, tel. 077/ , Położne środowiskowe realizują zadania z zakresu opieki nad rodziną, szczególnie z zakresu opieki położniczo-ginekologicznej i opieki nad noworodkiem. Położne środowiskowe-rodzinne obejmują kompleksową opieką rodzinę zgodnie z przygotowaniem zawodowym tj.- opieką przedkoncepcyjną, opieką okołoporodową nad kobietą, noworodkiem i rodziną, opieką w schorzeniach ginekologicznych i onkologicznych, opieką nad płodem, noworodkiem i niemowlęciem. Położne środowiskowe współpracują z: poradniami D i K, ośrodkami zdrowia, oddziałem noworodkowym, lekarzami poz, oddziałem ginekologiczno-położniczym, pracownikami socjalnymi. Położne obejmują opieką kobiety z terenu powiatu kluczborskiego. MIASTO I GMINA KLUCZBORK 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ANMED s.c. Kluczbork ul. Skłodowskiej 6, tel. 77/ od poniedziałku do piątku w godz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ANMED s.c.- Kujakowice Górne ul. Dzierżona 24, tel. 77/ dr Majer przyjmuje: dr Kowalska przyjmuje: - poniedziałek w godz , - wtorek w godz , - środa w godz , - czwartek w godz , w godz , - piątek w godz , w godz , 11

12 - codziennie poza w/w godzinami załatwiane są wizyty domowe. 3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ANMED s.c. Łowkowice ul. Ks. Rigola 13, tel. 77/ dr Majer przyjmuje: dr Kowalska przyjmuje: - poniedziałek w godz , - wtorek w godz , - środa w godz , - czwartek w godz , w godz , - piątek w godz , codziennie poza w/w godzinami załatwiane są wizyty domowe. 4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK s.p Kluczbork, ul. Grunwaldzka 20, tel. 77/ , 77/ Podstawowa ambulatoryjna opieka zdrowotna. Poradnia ogólna czynna od poniedziałku do piątku w godz Poradnia D czynna od poniedziałku do piątku w godz Wizyty domowe od poniedziałku do piątku od godz Rejestracja pacjentów w godz Gabinet zabiegowy czynny od poniedziałku do piątku w godz Punkt lekarski w Bogacicy, tel. 77/ : Poradnia ogólna czynna od poniedziałku do piątku w godz , rejestracja pacjentów w godz Poradnia D czynna od poniedziałku do piątku w godz , rejestracja pacjentów w godz Specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna. Poradnia reumatologiczna czynna we wtorki, środy czwartki i piątki w godz , Poradnia medycyny sportowej czynna w poniedziałki i piątki w godz Poradnia alergii i astmy Kluczbork, ul. Słowackiego 13A, tel. 077/ czynna w poniedziałki, wtorki w godz , środy w godz , w czwartki w godz i w godz , w piątki

13 5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.p. VITA Kluczbork, ul. Grunwaldzka 18, tel. 77/ , 77/ Podstawowa ambulatoryjna opieka zdrowotna. Poradnia ogólna czynna od poniedziałku do piątku w godz Poradnia pediatryczna czynna od poniedziałku do piątku w godz Specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna. Poradnia okulistyczna czynna we wtorki i piątki w godz Poradnia laryngologiczna czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz Poradnia dermatologiczna czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz Poradnia chirurgiczna czynna w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz Rejestracja pacjentów: - telefoniczna w godz na miejscu w godz Laboratorium analityczne czynne codziennie w godz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne PULS Kluczbork, ul. Ligonia 14 A, tel Podstawowa ambulatoryjna opieka zdrowotna Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godz Laboratorium analityczne czynne od poniedziałku do piątku w godz Gabinet zabiegowy czynny: - od poniedziałku do piątku w godz Specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna Poradnia gastroentorologiczna czynna: - w poniedziałki w godz , - w czwartki w godz Poradnia urologiczna czynna: - we wtorki i piątki w godz Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy, ul. Skłodowskiej 23 Specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna. 13

14 Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu Kluczbork, ul. Wolności 6, tel. 77/ , 77/ Poradnia czynna: - w poniedziałki i piątki w godz , - we wtorki, środy i czwartki w godz Punkt konsultacyjny Poradni w Byczynie ul. Dworcowa - we wtorki i czwartki w godz Poradnia chirurgii ogólnej ul. Skłodowskiej 23, tel. 77/ Poradnia czynna: - we wtorki i czwartki w godz w środy w godz Rejestracja w godzinach pracy poradni. Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej ul. Skłodowskiej 23, tel. 77/ Poradnia czynna: - poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz , - wtorek w godz Rejestracja w godzinach pracy poradni. Poradnia ginekologiczna K ul. Skłodowskiej 23, tel. 77/ (budynek oddziału ginekologii i położnictwa, parter) Poradnia czynna: - wtorki, środy w godz piątki w godz Rejestracja w godzinach pracy poradni. Poradnia Gastroentorologiczna (poradnia chorób przewodu pokarmowego) i Poradnia Proktologiczna (poradnia chorób jelita grubego) ul. Skłodowskiej 23, tel. 77/ , Poradnia czynna: - wtorek i piątek w godz Rejestracja w godzinach pracy poradni. Poradnia kardiologiczna ul. Skłodowskiej 23, tel Poradnia czynna: - wtorki, środy i czwartki w godz Poradnia wad postawy- ul. Skłodowskiej 23, 77/ Poradnia czynna: - wtorek w godz Poradnia osteoporozy- ul. Skłodowskiej 23, 77/ Poradnia czynna: - poniedziałki w godz wtorki w godz Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi oraz Program Profilaktyki Chorób Piersi etap pogłębionej diagnostyki ul. Skłodowskiej 23, tel. 77/ ,

15 Poradnia czynna: - piątek w godz Rejestracja w godzinach pracy poradni. Pracownia Mammograficzna ul. Skłodowskiej 23, tel. 77/ Wykonuje badania mammograficzne bezpłatne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat program profilaktyczny finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dla kobiet, które zostały skierowane do Poradni Profilaktyki Chorób Piersi, która realizuje program profilaktyki chorób piersi etap pogłębionej diagnostyki, badanie mammograficzne jeżeli zachodzi taka potrzeba (po badaniu lekarskim) wykonywane jest również nieodpłatnie. Dla kobiet powyżej 30 roku życia bez obciążeń genetycznych badanie jest płatne. Badania wykonywane są po wcześniejszej rejestracji osobistej lub telefonicznej pod nr tel w godz Prywatny Gabinet Laryngologiczny Teresa Kuleszyńska Kluczbork, ul. Waryńskiego 4, tel / rejestracja, gabinet Poradnia czynna: - poniedziałek w godz , - wtorek piątek w godz Gabinet Dermatologiczny Aleksander Firlej Kluczbork, ul. Waryńskiego 4, tel. 77/ Poradnia czynna: - poniedziałki, wtorki i środy w godz , - czwartki w godz Gabinet Dermatologiczny Teresa Miziniak Kluczbork, ul. Waryńskiego 4, tel. 77/ Poradnia czynna: - poniedziałki w godz , - wtorki, środy, czwartki i piątki w godz Zabiegi (pacjenci umówieni): - poniedziałki w godz , - wtorki, środy, czwartki i piątki w godz Specjalistyczna Praktyka Okulistyczna Jagoda Derkowska 15

16 Kluczbork, ul. Grunwaldzka 20, tel. 77/ Harmonogram pracy: - poniedziałki przyjęcia w godz , rejestracja w godz , - wtorki przyjęcia w godz , rejestracja w godz , - środy przyjęcia w godz , rejestracja w godz , - czwartki przyjęcia w godz , rejestracja w godz , - piątki w godz ARS MEDICA Gabinet Okulistyczny Alina Hrehorów Kluczbork, ul. Damrota 35, tel. 77/ poniedziałki w godz , - środy i piątki w godz Rejestracja: - w godzinach przyjęć, - telefoniczna: poniedziałki w godz , środy i piątki w godz Gabinet Położniczo Ginekologiczny Lucjan Guzowski Kluczbork, ul. Wolności 6, tel. 77/ poniedziałki, wtorki i czwartki w godz , - środy w godz ul. Krzywa 8, Bogacica, tel Gabinet czynny we wtorki i czwartki w godz Poradnia Ginekologiczna Ireneusz Gulewicz Kluczbork, ul. Waryńskiego 4, tel. 77/ poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz , - środy w godz Gabinet Ginekologiczny GJ Kluczbork, ul. Podwale 4, tel. 77/

17 - od poniedziałku do piątku w godz , 16. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PULMO s.c Kluczbork, ul. Poniatowskiego 22, tel. 77/ Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy jest czynna: - od poniedziałku do piątku w godz Poradnia Domowego Leczenia Tlenem jest czynna w środy w godz Zakres świadczonych usług kompleksowa opieka nad pacjentem z niewydolnością oddechową pochodzenia nienowotworowego, obejmująca zaopatrzenie w koncentrator tlenu, opiekę domową pielęgniarską i lekarską pulmonologiczną w miejscu zamieszkania pacjenta. 17. Poradnia Neurologiczna W. Derkowski, A. Bobiński Kluczbork, ul. Grunwaldzka 20, tel. 77/ Harmonogram pracy: Rejestracja: - poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz , - czwartek w godz Przyjęcia : - poniedziałek, środa, w godz , - czwartek w godz i w godz , - piątek w godz Gabinet Lekarski Psychiatryczny Zdzisław Cichoń Kluczbork, ul. Grunwaldzka 20, tel. 77/ , poniedziałki w godz , rejestracja w godz wtorki i czwartki w godz , rejestracja w godz piątki w godz , rejestracja w godz Psycholog przyjmuje: - środy w godz oraz w czwartki w godz

18 19. Poradnia Diabetologiczna Krystyna Pychyńska-Jasińska Kluczbork, ul. Grunwaldzka 20, tel. 77/ , 77/ Poradnia czynna: - wtorki w godz , - czwartki w godz Poradnia świadczy usługi w zakresie opieki medycznej porady, edukacja i leczenie chorych z cukrzycą. 20. Diagnostyka Kardiologiczna Poradnia Specjalistyczna - Artur Krzemiński Kluczbork, ul. Grunwaldzka 20, tel Poradnia czynna: - poniedziałki w godz , - czwartki w godz Grupowa Specjalistyczna Praktyka Położnicza NASZE ZDROWIE s.c Kluczbork, ul. Waryńskiego 4 Lidia Baran Sas, tel. 77/ , Ewa Dziedzic, tel. 77/ , , Położne obejmują opieką kobiety z miasta i gminy Kluczbork oraz z Lasowic Małych pacjentki zapisane do dr M. Jakubowskiego. Harmonogram pracy: od poniedziałku do piątku w godz , w tym: - praca w lokalu w godz , - praca w domu podopiecznych w godz Stacja Opieki CARITAS Diecezji Opolskiej w Kluczborku Kluczbork, ul. Wolności 1, tel/fax. 77/ Stacja opieki udziela świadczeń z zakresu pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego. Pielęgniarki Stacji wykonują usługi zabiegowe, higieniczne, pielęgniarskodiagnostyczne i profilaktyczne w zakresie opieki środowiskowo-rodzinnej oraz edukację i promocję zdrowia w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych. Stacja posiada zaplecze sprzętu medycznego, który jest wypożyczany potrzebującym głównie z terenu miasta i gminy Kluczbork. Harmonogram pracy: - biuro Stacji Opieki czynne jest od poniedziałku do piątku w godz i , - w pozostałe godziny pielęgniarki pracują w terenie, 18

19 - w soboty i niedziele pielęgniarki pełnią dyżur w terenie, pielęgniarka dyżuruje pod nr telefonu Maria Fiutak STOMATOLOGIA Kluczbork, ul. Byczyńska 27, tel. 77/ poniedziałki, środy i czwartki w godz , - wtorki i piątki w godz Irena Kozak Dudzińska Kluczbork, ul. Gen. Maczka 19, tel. 77/ poniedziałki w godz , - wtorki, środy w godz , - czwartek w godz Rejestracja w godz Joanna Frycowska Kluczbork, ul. Waryńskiego 4, tel. 77/ Obejmuje opieką stomatologiczną dzieci i młodzież w wieku od 0 18 lat (kontrakt dziecięcy). Dzieci przyjmowane są o wyznaczonej godzinie, bez oczekiwania. - poniedziałki , - wtorki i piątki w godz środa sobota( dzieci z internatu, domu dziecka oraz z bólem) Janusz Sierakowski Kluczbork, ul. Wolności 6, tel. 77/ poniedziałki, środy i piątki w godz , - wtorki i czwartki w godz Maria Posuniak, Karolina Terlecka-Szulska Kluczbork, ul. Wolności 6, tel. 77/ poniedziałki, środy i piątki w godz , 19

20 - wtorki i czwartki w godz Tomasz Cisiecki Bogacica, ul. Wolności 6, tel. 77/ poniedziałki, czwartki, piątki w godz , - wtorki w godz Poradnia Dentystyczna Zdzisława Hadzik Kluczbork, ul. Słowackiego 13A, tel. 77/ Poradnia udziela świadczeń z zakresu ortodoncji. Czynna: - poniedziałki, wtorki i czwartki w godz oraz w godz , - środy w godz , 8. Gabinet Stomatologiczny Ewa Noceń Firlej Kluczbork, ul. Waryńskiego 4, tel. 77/ Gab. udziela świadczeń z zakresu protetyki od poniedziałku do piątku w godz Prywatny Gabinet Dentystyczny Wiktor Naumik Kluczbork, ul. Rynek 23, tel Gabinet świadczy usługi z zakresu chirurgii stomatologicznej dla dzieci i dorosłych. - poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz , środy w godz NZOZ ARAX-DENT - Barbara Mieszko Kluczbork, ul. Pułaskiego 8, tel. 77/ poniedziałki, środy i czwartki w godz , - wtorki w godz , piątki w godz REHABILITACJA 1. Gabinet Rehabilitacji mgr Waldemar Nowakowski Kluczbork, ul. Grunwaldzka 20, tel. 77/ , 77/ Gabinet jest czynny od poniedziałku do piątku w godz Gabinet Rehabilitacji mgr Beata Hofman 20

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę Dowód ubezpieczenia W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku, NFZ przedstawia informację na temat dokumentów potwierdzających prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców, którzy mają podpisaną umowę z NFZ, ma obowiązek przedstawić potwierdzenie prawa do

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ (środa, 16 marzec 2011) - DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

Aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego

Aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego Wiadomości Wtorek, 18 października 2011 Aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu uprzejmie przypomina, iż osoby zgłaszające się po poradę lekarską powinny

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 12 grudnia 2012 r.

Rzeszów, 12 grudnia 2012 r. Rzeszów, 12 grudnia 2012 r. Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić

Bardziej szczegółowo

Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych

Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych 1. Prawo do świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia: Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu:

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu: Od 1 stycznia br. obowiązują uproszczone zasady weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wprowadzono elektroniczny system weryfikacji uprawnionych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2010 ROKU

I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2010 ROKU I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2010 ROKU WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I PROMOCJI ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W KLUCZBORKU OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta i Kombatantów. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta i Kombatantów. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta i Kombatantów Dokumenty potwierdzające uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Definicja dowodu ubezpieczenia art. 240 ustawy z dn.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2012 ROKU

I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2012 ROKU I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2012 ROKU WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I PROMOCJI ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W KLUCZBORKU 1 OPIEKA ZDROWOTNA W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO Wprowadzony uchwałą zarządu z dnia 20.08.2012 r PozMed Spółka z o.o. 62-040 Puszczykowo, ul. Poznańska 36 Telefon 61-830-14-74 1 I. Podstawy prawne funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZE WIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODK RODKÓW PUBLICZNYCH. 18 LISTOPADA 2010 r.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZE WIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODK RODKÓW PUBLICZNYCH. 18 LISTOPADA 2010 r. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZE WIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODK RODKÓW PUBLICZNYCH Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ 18 LISTOPADA 2010 r. DEFINICJA DOWODU UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2008 ROKU

I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2008 ROKU I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2008 ROKU WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I PROMOCJI ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W KLUCZBORKU OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Przychodnia dla dzieci i dorosłych Tolek Sp. z o.o. 91-310 Łódź ul. Wrocławska 20 I. Podstawy prawne funkcjonowania 1 Podmiot Przychodnia dla dzieci i dorosłych Tolek sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2011 ROKU

I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2011 ROKU OLZ.IS. 8020/14/10 I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2011 ROKU WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I PROMOCJI ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W KLUCZBORKU OPIEKA

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2011 ROKU

I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2011 ROKU OLZ.IS. 8020/14/10 I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2011 ROKU WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I PROMOCJI ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W KLUCZBORKU OPIEKA

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2013 ROKU

I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2013 ROKU OLZ.8023.1.2013.IS I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2013 ROKU WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I PROMOCJI ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W KLUCZBORKU 1

Bardziej szczegółowo

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna REJESTRACJA czynna poniedziałek - piątek w godz.7:00 18:00 Główne wejście do budynku Szpitala, ul.prądnicka 37 Rejestracja do poradni specjalistycznej możliwa jest

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2014 ROKU

I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2014 ROKU OLZ.8023.1.2014.IS I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2014 ROKU WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I PROMOCJI ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W KLUCZBORKU 1

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ

Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ 1. Indywidualna Praktyka Lekarska - Leszek Tarski Badania współfinansowane

Bardziej szczegółowo

IZBA PRZYJĘĆ ZAPEWNIA OPIEKĘ PEDIATRYCZNĄ

IZBA PRZYJĘĆ ZAPEWNIA OPIEKĘ PEDIATRYCZNĄ IZBA PRZYJĘĆ ZAPEWNIA OPIEKĘ PEDIATRYCZNĄ RODZICE/OPIEKUNOWIE ZGŁASZAJĄCY SIĘ Z DZIECKIEM DO SZPITALA OBOWIĄZANI SĄ MIEĆ KSIĄŻECZKĘ ZDROWIA DZIECKA ORAZ (dokument potwierdzający uprawnienie do świadczeń

Bardziej szczegółowo

Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r.

Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r. Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r. Lekarze, pielęgniarki i położne Podstawowa Opieka Zdrowotna, Poradnia (gabinet)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 12:56 ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODSTAWOWYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODSTAWOWYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODSTAWOWYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZGODNIE Z UMOWĄ Z NFZ W ZAKRESIE POZ -u Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom

Bardziej szczegółowo

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE Polski system gwarantuje obywatelom kraju dostęp do opieki długoterminowej w ramach ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Z opieki tej mogą korzystać osoby przewlekle i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2015 ROKU

I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2015 ROKU OLZ.8023.7.2015.IS I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2015 ROKU WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I PROMOCJI ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W KLUCZBORKU 1

Bardziej szczegółowo

Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2017r. na podstawie umów z NFZ Źródło :

Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2017r. na podstawie umów z NFZ Źródło : Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2017r. na podstawie umów z NFZ Źródło : www.nfz-gdansk.pl Lekarze, pielęgniarki i położne Podstawowa Opieka Zdrowotna, Poradnia (gabinet) pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

Materiały przygotowała Urszula Bak Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Obornikach.

Materiały przygotowała Urszula Bak Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Obornikach. Materiały przygotowała Urszula Bak Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Obornikach. Pobrano z http://gosciejewo.pl Sytuacja w służbie zdrowia na terenie powiatu obornickiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU KLUCZBORSKIEGO W 2016 ROKU

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU KLUCZBORSKIEGO W 2016 ROKU ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU KLUCZBORSKIEGO W 2016 ROKU Lp. Adres apteki Nazwa apteki Nr telefonu 1. 46 200 Kluczbork ul. Rynek 21 2. 46 200 Kluczbork ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kierownik, Tel. (054) 2856231 Aleksandra Kamińska-Roszak, magister pielęgniarstwa, studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia, psychologii zarządzania, zarządzania

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU KLUCZBORSKIEGO W 2015 ROKU

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU KLUCZBORSKIEGO W 2015 ROKU ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU KLUCZBORSKIEGO W 2015 ROKU Lp. Adres apteki Nazwa apteki Nr telefonu 1. 46 200 Kluczbork ul. Rynek 21 2. 46 200 Kluczbork ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki

Bardziej szczegółowo

Termin przyjmowania propozycji zmian do projektu uchwały upływa z dniem 5 września 2013 roku.

Termin przyjmowania propozycji zmian do projektu uchwały upływa z dniem 5 września 2013 roku. Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/212/2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

1. Działalność medyczna realizowana w podmiocie leczniczym Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku w roku 2016

1. Działalność medyczna realizowana w podmiocie leczniczym Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku w roku 2016 1. Działalność medyczna realizowana w podmiocie leczniczym Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku w roku 0 Nazwa komórki LEKARZA POZ 7.00-18.00 Tel. (74)867 3 44 7.30-17.00 GABINET PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO-

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 15:41 Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Dz.Urz.MSWiA.04.2.4

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA Lp. Przychodnie i poradnie Adres / Telefon / email Zakres usług 1. 2. 3. 4. 5. Zdrowotnej Tutus Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 60/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2008 r. Zarządzenie Nr 60/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka długoterminowa

Bardziej szczegółowo

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach PROJEKT Uchwała Nr / /2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 2009r. Załącznik do Uchwały Nr XXVI-193/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 16 grudnia 2015, 01:12 Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Dz.Urz.MSWiA.04.4.9

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH Załącznik Do Uchwały Nr XXI/130/2012 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 24 maja 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zadania Komórek Organizacyjnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Zadania Komórek Organizacyjnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy Zadania Komórek Organizacyjnych Działalności Podstawowej Zespołu I. Podstawowa Opieka Zdrowotna 1. Komórki Organizacyjne w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kto ma prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez

Kto ma prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez Zasady wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ Kto ma prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez EKUZ oraz Certyfikat wystawiane

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8.00 18.00. Natomiast w godz. 18.00 8.00 dnia następnego oraz całodobowo

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie zdrowotne Aby potwierdzić swoje prawo do świadczeń pacjent podaje w rejestracji CDL Barska swój numer PESEL oraz potwierdza swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym;

Bardziej szczegółowo

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i opiekuńczo-leczniczy Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 3116 UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu 1 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą: 1) Szpital Powiatowy 2) Zespół Zakładów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA. Nr księgi 000000026789 Oznaczenie organu: W - 14

KSIĘGA REJESTROWA. Nr księgi 000000026789 Oznaczenie organu: W - 14 Stan na dzień: 22--23 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 26789 Oznaczenie organu: W - 4 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka. Numer księgi rejestrowej 26789 Rubryka 2. Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9 /G/15 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 9 /G/15 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2015 r. Sucha Beskidzka, dnia 31 marca 2015 r. Zarządzenie nr 9 /G/15 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2015 r. Dotyczy: Cennika zewnętrznego na rok 2015 Z dniem 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2705 UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

Wakacyjny poradnik pacjenta

Wakacyjny poradnik pacjenta Wakacyjny poradnik pacjenta Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Pamiętaj jako pacjent masz prawo do: świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną; informacji o swoim stanie zdrowia; zgłaszania działań

Bardziej szczegółowo

PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE

PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 ul. Pułaskiego 1f tel. (55) 237-06-70 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Poradnia Rodzinna i Pedagogiczna poniedziałki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 1) Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych.

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 1) Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych. Zakres zadań pielęgniarki i położnej POZ 1. Pielęgniarka i położna podstawowej opieki zdrowotnej wybrana przez świadczeniobiorcę planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną opiekę

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Opolu Lubelskim WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot

Bardziej szczegółowo

012-64 68 379 od 8 00-13 30 012-64 68 947 od 8 00-13 30 012-64 68 609 od 10 00-14 00

012-64 68 379 od 8 00-13 30 012-64 68 947 od 8 00-13 30 012-64 68 609 od 10 00-14 00 I. ZASADY REJESTRACJI DO PORADNI Rejestracja czynna codziennie (oprócz sobót, niedziel świąt) w godz. 8 00-15 00 Rejestracja telefoniczna pacjentów do poradni specjalistycznych odbywa się : 012-64 68 379

Bardziej szczegółowo

Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/ 179/2016 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 9 lutego 2016 r. Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie 1. W Statucie Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator czwartek, 17 maja :06 - Poprawiony poniedziałek, 28 kwietnia :13

Wpisany przez Administrator czwartek, 17 maja :06 - Poprawiony poniedziałek, 28 kwietnia :13 Informujemy, że aktualnym adresem strony internetowej, pod którym znajduje się Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, jest adres: www.rpwdl.csioz.gov.pl. 1. Przychodnie 2. Poradnie 3. Lekarze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ ŚWIADCZENIOBIORCÓW. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Zielona Góra, stycznia 2013 r.

ELEKTRONICZNA WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ ŚWIADCZENIOBIORCÓW. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Zielona Góra, stycznia 2013 r. ELEKTRONICZNA WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ ŚWIADCZENIOBIORCÓW Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Zielona Góra, 22-24 stycznia 2013 r. Pierwszy kontakt z pacjentem Ustalenie celu wizyty Pacjent

Bardziej szczegółowo

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń; . Zarządzenie Nr 63/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8.00 18.00. Natomiast w godz. 18.00 8.00 dnia następnego oraz całodobowo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach oraz likwidacji

Bardziej szczegółowo

II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej.

II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej. OFERTA KONKURSOWA załącznik nr 1 na objęcie funkcji Koordynatora Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach oraz Kierownika Pracowni Endoskopii, na udzielanie świadczeń zdrowotnych w: Szpitalu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim

S T A T U T. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim S T A T U T Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim utworzonego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU I. Ubezpieczenie Zdrowotne Studentów będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA. Nr księgi Oznaczenie organu: W - 14

KSIĘGA REJESTROWA. Nr księgi Oznaczenie organu: W - 14 Stan na dzień: 24-8-3 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 77 Oznaczenie organu: W - 4 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka. Numer księgi rejestrowej 77 Rubryka 2. Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

ABC zdrowia. Jak uzyskać dofinansowanie na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze?

ABC zdrowia. Jak uzyskać dofinansowanie na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze? Podstawą do uzyskania dofi nansowanego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środkiem pomocniczym. W razie

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 17 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala

Bardziej szczegółowo

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08 Ksiega 1 z 35 25-11-27 13:52 Stan na dzień: 25-11-27 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000025345 Oznaczenie organu: W - 08 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Evita Sp. z o.o Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 6c

Regulamin organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Evita Sp. z o.o Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 6c Regulamin organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Evita Sp. z o.o. 57-400 Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 6c I. Postanowienia ogólne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Evita Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. A. ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w dziedzinie: 1. alergologii, 2. alergologii dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor ADRESY Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin: (32) 267-30-11, 267-30-12, 267-30-13, 267-30-14, 267-30-15 Czeladź: (32) 265-16-44, 265-17-47,

Bardziej szczegółowo

Zasady prawne w opiece długoterminowej opracowała mgr Janina Żurawska

Zasady prawne w opiece długoterminowej opracowała mgr Janina Żurawska Zasady prawne w opiece długoterminowej Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział w Łodzi (ptp.lodz@gmail.com) Łódź, 14 czerwca 2010 r. Świadczeniem zdrowotnym są działania służące wzmacnianiu, zachowaniu,

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna. I. Pion działalności leczniczej obejmujący przedsiębiorstwa: SZPITAL

Struktura organizacyjna. I. Pion działalności leczniczej obejmujący przedsiębiorstwa: SZPITAL Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/174/2012 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 30 października 2012 r. Załącznik nr 1 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.:

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: RADA POWIĄ.T~ w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. II. Nazwa jednostki nadzorującej jednostkę kontrolowaną: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

PROTOKÓŁ KONTROLI. II. Nazwa jednostki nadzorującej jednostkę kontrolowaną: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. OCZP.IV.ECz.8012-16/10 PROTOKÓŁ KONTROLI I. Jednostka kontrolowana: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 47-300 Krapkowice, ul. Szkolna 7. II. Nazwa jednostki nadzorującej

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2003 ROKU WYDZIAŁ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W KLUCZBORKU

I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2003 ROKU WYDZIAŁ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W KLUCZBORKU I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2003 ROKU WYDZIAŁ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W KLUCZBORKU 1 OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2003 ROKU Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej.

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej. OFERTA KONKURSOWA załącznik nr 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz objęcie funkcji Pielęgniarki Koordynującej/Położnej Koordynującej w oddziałach szpitalnych, Koordynatora Powiatowej Przychodni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZPITALA MIEJSKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZPITALA MIEJSKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZPITALA MIEJSKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH ZA ROK 2007 I. Kontrakt na świadczenia medyczne Głównym źródłem przychodu dla Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich był kontrakt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 marca 2017 r. Poz. 1250 UCHWAŁA NR XXVIII/165/17 RADY POWIATU W WIELUNIU z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Podstawy prawne Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

Bardziej szczegółowo