KATALOG WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN NAUKI EKONOMICZNE 2/ HISTORIA 34/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN NAUKI EKONOMICZNE 2/ HISTORIA 34/"

Transkrypt

1 KATALOG NAUKI EKONOMICZNE 2/ HISTORIA 34/ TEATR/FILM/MEDIA CYFROWE 54/ KOMUNIKOWANIE I EDYTORSTWO 58/ LITERATUROZNAWSTWO I JĘZYKOZNAWSTWO 60/ TRANSLATORYKA 64/ JĘZYKI OBCE 66/ FILOZOFIA 70/ POLITOLOGIA I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 92/ SOCJOLOGIA 102/ PSYCHOLOGIA 124/ PEDAGOGIKA 144/ INDEKS TYTUŁÓW 154/ INDEKS AUTORÓW 163/ WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN

2 NAUKI EKONOMICZNE WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN 3 TEORIA EKONOMII 7 METODY ILOŚCIOWE 16 FINANSE/RACHUNKOWOŚĆ 18 ZARZĄDZANIE 25 Jacek Woźniak Rekrutacja i selekcja Metody skutecznego pozyskiwania personelu Książka jest praktycznym przewodnikiem po zagadnieniach rekrutacji i selekcji. Autor przedstawia cały proces doboru personelu, rozpoczynając od wyznaczenia potrzeb kadrowych i tworzenia profili rekrutacyjnych, przez opisanie narzędzi związanych z rekrutacją i selekcją, aż po wybór pracowników i ich adaptację do pracy. W książce są opisane nowoczesne narzędzia doboru personelu, które zapewniają dużą skuteczność, a jednocześnie są niedrogie. Przedstawione techniki rekrutacji i selekcji odpowiadają potrzebom każdego przedsiębiorstwa, bez względu na to, czy poszukiwani pracownicy to specjaliści, absolwenci, czy pracownicy fizyczni. Dużym atutem publikacji jest jej praktyczny charakter, a także uwzględnienie najbardziej aktualnych oraz sprawdzonych teorii, metod i narzędzi. Wszystkie aspekty rekrutacji są zobrazowane przykładami zaczerpniętymi z działalności przedsiębiorstw. Publikacja jest adresowana do studentów zarządzania zasobami ludzkimi, menedżerów, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, a także do osób, które zawodowo zajmują się rekrutacją i selekcją. Wyd. 1, s. ok. 300, opr. miękka, 16,8x23,8 cm, jesień 2013 MARKETING 29 TURYSTYKA 31 Fuzje i przejęcia Red. nauk. Joanna Korpus Fuzje i przejęcia są skuteczną metodą strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa, szczególnie w czasie kryzysu gospodarczego. Jest to jednak proces bardzo trudny do przeprowadzenia, obejmujący elementy zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, finansów i zarządzania operacyjnego. Przeprowadzenie skutecznej fuzji lub przejęcia wymaga więc wielu, różnorodnych kompetencji oraz obszernej wiedzy. Publikacja napisana przez zespół autorów z SGH i PKN Orlen jest praktycznym i kompleksowym źródłem wiedzy o fuzjach i przejęciach, obejmującym takie zagadnienia, jak: przebieg procesu fuzji lub przejęcia, budowanie wartości, wybór obiektu, analiza due diligence, proces integracji przedsiębiorstw, ocena efektywności. Książka zawiera liczne, praktyczne przykłady skutecznych fuzji i przejęć. Przeznaczona jest w szczególności dla menedżerów i właścicieli przedsiębiorstw, a także studentów studiów podyplomowych. Wyd. 1, s. ok. 300, opr. miękka, 16,8x23,8 cm, jesień 2013 Sylwia Białas Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym Kulturowe uwarunkowania Autorka opisuje, czym jest kultura narodowa, jakie są jej poziomy i wymiary. W przystępny sposób omawia wpływ kultury na poszczególne procesy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Charakteryzuje kulturę narodową, m.in. Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji czy Japonii, opisując jednocześnie praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, przyjęte w tych krajach. Na koniec wskazuje problemy, które mogą wystąpić przy wprowadzaniu tych samych rozwiązań w różnym otoczeniu kulturowym. Książka jest znakomitym przewodnikiem zarządzania w otoczeniu międzynarodowym, skierowanym do menedżerów, pracowników działów HR, studentów, a także wszystkich, którzy łączą swoją karierę z pracą w międzynarodowej organizacji. Sylwia Białas dr nauk ekonomicznych, pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Wyd. 1, s. 238, opr. miękka, 14,3x20,5 cm, 2013 PATRONI MEDIALNI NAUKI EKONOMICZNE WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN 3

3 ISBN Wyd. 1, s. 336, opr. miękka, PATRON MEDIALNY Jacek Woźniak Współczesne systemy motywacyjne Książka jest wyczerpującym i aktualnym źródłem wiedzy o motywowaniu pracowników w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Autor omawia w niej uznane na świecie teorie motywacji, uwzględniając realia polskiej gospodarki. Praca została podzielona na dwie części, które łącznie stanowią kompleksowe ujęcie omawianego problemu. Pierwsza z nich jest syntezą ogólnej wiedzy teoretycznej dotyczącej motywacji. Autor opisuje tutaj takie zagadnienia, jak: systemy motywacyjne, wskaźniki badania poziomu motywacji pracowników, związek motywowania i wynagradzania, kształtowanie motywacyjnego środowiska pracy. Druga część ma charakter praktyczny, autor omawia w niej sposoby motywowania trzech grup pracowników, tzn. pracowników wiedzy, handlowców i menedżerów wyższego szczebla. Rozdziały te uwzględniają specyfikę pracy każdej wymienionej grupy zawodowej i odpowiadają na problemy występujące przy tworzeniu i realizowaniu systemów motywacyjnych dla każdej z nich. Książka jest przeznaczona dla praktyków zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach oraz studentów specjalności obejmujących tę tematykę. Biznes Etyka Odpowiedzialność Red. nauk. Wojciech Gasparski we współpracy z Anną Lewicką-Strzałecką, Dariuszem Bąkiem, Bolesławem Rokiem, Julitą Sokołowską Alina Kozarkiewicz Zarządzanie portfelami projektów Wdrażanie i monitorowanie strategii organizacji za pomocą projektów Podstawą zarządzania portfelem projektów jest właściwy wybór realizowanych przedsięwzięć będący wynikiem dekompozycji celów strategicznych organizacji. Selekcja projektów powinna być oparta na metodach i technikach zapewniających zarówno realizację celów szczegółowych, jak i równowagę całego portfela. Wybrane projekty muszą się nawzajem uzupełniać i generować dodatkową wartość dla organizacji. Aby to osiągnąć, konieczna jest ich prawidłowa ocena i kategoryzacja, a także kontrola i monitorowanie ich rezultatów. Autorka omawia w pracy te i inne zagadnienia związane z zarządzaniem portfelami i programami projektów w kontekście strategii. W pracy zostały uwzględnione najbardziej popularne i sprawdzone standardy i metodyki zarządzania projektami - PMI, PRINCE2, TenStep, a także nowoczesne narzędzia i koncepcje, takie jak: opcje realne, Model INVEST, metody dywersyfikacji ryzyka w ramach portfela projektów, dźwignia kontroli strategicznej. Omówione zagadnienia teoretyczne zostały zobrazowane przykładami z praktyki gospodarczej polskich przedsiębiorstw. Książka jest przeznaczona dla wszystkich, którzy interesują się zarządzaniem projektami, a także zarządzaniem strategicznym w przedsiębiorstwie. Jest ona znakomitym uzupełnieniem szkoleń i kursów z dziedziny zarządzania projektami, a także pozycją obowiązkową dla osób studiujących tę dziedzinę w ramach specjalności lub studiów podyplomowych. Wyd. 1, s. 268, opr. miękka, PATRON MEDIALNY Wyd. 1, s. 584, opr. miękka, PATRON Wyd. 1, s. 256, opr. miękka, PARTNER WYDANIA Połączenie gospodarki z nauką i techniką oraz ich współdziałanie powoduje powstawanie nowych, istotnych dylematów etycznych. Prezentowana książka jest unikalnym na polskim rynku wydawniczym kompendium na temat etyki biznesu, dostarczającym zarówno podstaw teoretycznych, jak i praktycznych wskazówek co do wykorzystania wiedzy z tego zakresu w życiu gospodarczym. Pozwala to Czytelnikowi na dogłębne zrozumienie zagadnienia, zaczynając od indywidualnych decyzji menedżerów oraz innych grup interesariuszy firm i organizacji gospodarczych, a kończąc na zasadach zalecanych do stosowania w biznesie międzynarodowym. Jest to podręcznik, który etykę biznesu wywodzi z etyki jako części filozofii i z myśli ekonomicznej oraz odpowiada na pytanie: na czym polega odpowiedzialność społeczna w gospodarce i jakie są jej konsekwencje. prof. dr hab. Jerzy Dietl Prezes Zarządu Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości Bert Spector Wprowadzanie zmiany w organizacji Teoria w praktyce (Implementing Organizational Change. Theory into practice, 3rd edition) Tłum. Bartosz Sałbut Książka jest nowoczesnym źródłem wiedzy o wprowadzaniu zmian w organizacji polecanym w Stanach Zjednoczonych na studiach MBA. Bert Spector wyjaśnia trudne aspekty przeprowadzania zmian w organizacji, takie jak pokonywanie niechęci pracowników, wymiar strategiczny zmian, przewodzenie zmianom w formie studiów przypadków z działalności różnorodnych firm. Opatrzone są one komentarzami autora, który w przystępny sposób przedstawia teoretyczne i praktyczne wnioski wynikające z przykładów. W publikacji zostały opisane aktualne tendencje zachodzące w organizacjach, m.in. wprowadzanie zmian mających na celu zmianę postrzegania firmy jako działającej zgodnie ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) czy przeprowadzanie odnowy strategicznej w wyniku zmian w otoczeniu biznesowym. Książka ta to obowiązkowa lektura dla menedżerów średniego i wyższego szczebla. Irena Kamińska-Radomska Kultura biznesu Normy i formy Kultura biznesu jest szerokim zagadnieniem dotyczàcym zachowaƒ ludzkich w sytuacjach słu bowych. Jest poj ciem rozleglejszym ni etykieta. Etykieta to jedynie zbiór zasad, właêciwych zachowaƒ w yciu zawodowym i społecznym. Kultura biznesu obejmuje natomiast i same zasady, ich opis, i zastosowanie tych zasad w yciu zawodowym. Ujmujàc to inaczej, etykieta to zasady, które mówià, jak powinno byç, a kultura biznesu to stan faktyczny, zarówno obecnie, jak i w przeszłoêci. W ksià ce poruszono zupełnie nowe zagadnienia z obszaru W dobie globalizacji i przyspieszonej komunikacji człowiek jest stawiany kultury biznesu i kultury na coraz dzieƒ. Sà wêród nich: częściej zasady korespondencji, dawanie i otrzymywanie prezentów, przyjmowanie wysokich rangà goêci zagranicznych, ró nice kulturowe, kwestie wizerunku i przyj ç oraz grzecznoêç przed koniecznością konfrontacji własnych norm grzecznościowych na co dzieƒ. z Wsz dzie normami tam, gdzie wymagała tego konfrontacja obowiązującymi na innych obszarach kulturowych. Brak Irena Kamiƒska-Radomska, umiejętności zachowania co pozostawia Czytelnika z własnymi wyborami w odpowiednich kontak- sytuacji słu bowych i prywatnych, znalazły si odwołania do sfery towarzyskiej. Praca ma charakter normatywny, choç niektóre zagadnienia o wi kszym znaczeniu kulturowym niepozbawione sà podejêcia opisowego, doktor nauk ekonomicznych, jest trenerem, zachowaƒ w zale noêci od sytuacji, w której si znajdzie. wykładowcà i konsultantem z dziedzin etykiety biznesu, protokołu dyplomatycznego Sukces w biznesie zale y od wielu czynników. Tak e od umiej tnoêci właêciwego tach międzynarodowych w sytuacjach pozazawodowych oraz wystàpieƒ publicznych. Zało yła firm (np. turystyka) i eleganckiego zachowania si. nie Bo wbrew pozorom, skutkuje nawet w dzisiejszym, na szkoleniowà The Protocol School of Poland zwariowanym Êwiecie, normy i formy sà wa ne. Dlatego z pełnym przekonaniem (www.protocol.pl), w której do tej pory polecam najnowszà ksià k ekspertki w dziedzinie etykiety zawodowej przekazała wiedz z tego zakresu kilkunastu dr Ireny Kamiƒskiej-Radomskiej Kultura biznesu. Normy i formy. ogół poważnymi konsekwencjami. Gorzej, jeśli tysiàcom osób jesteśmy i wprowadziła etykiet nieprzygotowani Jest to rewelacyjne kompendium wiedzy do w zakresie międzynarodowych kontaktów służbowych. protokołu biznesowego, biznesu we współczesnej postaci przydatne tak e w yciu codziennym. Bogata tematyka, lekki ton narracji na polski rynek. oraz humorystyczne rysunki czynià z niej lektur godnà polecenia wszystkim tym, przed którymi otwierajà si biznesowe salony. Renata Długoł cka Prezes Royal Prestige Club Patroni medialni: Poruszanie się w obrębie przyjętych kodów zachowania, będących często w sferze podświadomej, daje człowiekowi komfort poczucia bezpieczeństwa. Ten komfort uzyskuje Partnerzy wydania: zarówno osoba, która wysyła te sygnały, jak i otoczenie, które je odczytuje. Oczywiście pod warunkiem, że nie nastąpią zakłócenia w postaci manipulacji, czyli działań mających na celu zafałszowanie rzeczywistości. Zwykle, będąc w grupie, która przyjęła te same normy, jesteśmy w stanie odczytać i właściwie zinterpretować wysyłane sygnały. z tekstu Sukces w biznesie zależy od wielu czynników. Także od umiejętności właściwego i eleganckiego zachowania się. Bo wbrew pozorom, nawet w dzisiejszym, zwariowanym świecie, normy i formy są ważne. Dlatego z pełnym przekonaniem polecam najnowszą książkę ekspertki w dziedzinie etykiety zawodowej dr Ireny Kamińskiej-Radomskiej Kultura biznesu. Normy i formy. Jest to rewelacyjne kompendium wiedzy w zakresie protokołu biznesowego, przydatne także w życiu codziennym. Bogata tematyka, lekki ton narracji oraz humorystyczne rysunki czynią z niej lekturę godną polecenia wszystkim tym, przed którymi otwierają się biznesowe salony. Renata Długołęcka Prezes Rogal Prestige Club Irena Kamińska-Radomska dr nauk ekonomicznych, trener, wykładowca i konsultantka z dziedzin etykiety biznesu, protokołu dyplomatycznego oraz wystąpień publicznych. Założyła firmę szkoleniową The Protocol School of Poland, w której do tej pory przekazała wiedzę z tego zakresu kilkunastu tysiącom osób i wprowadziła etykietę biznesu we współczesnej postaci na polski rynek. W Y D A W N I C T W O N A U K O W E P W N Wyd. 1, s. 384, opr. miękka ze skrzydełkami, 16,8x23,8 cm 2012 W dobie glob jest sta konfrontacji obowiàzu Brak mi dzyn (np. tur konsekwen do mi Poruszanie b dàc człowi Ten kom te sygnały, pod waru manipulacji rzeczywist te same no 4 NAUKI EKONOMICZNE WYDAWNICTWA NAUKI EKONOMICZNE WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN PROFESJONALNE PWN 5

4 Sabine Dembkowski, Fiona Eldridge, Ian Hunter Coaching kadry kierowniczej (The Seven Steps in Effective Executive Coaching) Red. nauk. tłum. Elżbieta Hornowska Tłum. Grażyna Skoczylas Wyd. 1, s. 184, opr. miękka, Dokumentacja biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Red. nauk. Agnieszka Piechocka-Kałużna Wyd. 1, s. 308, opr. miękka, Glen Arnold Inwestowanie w wartość Jak zostać skutecznym inwestorem (Value Investing. How to Become Disciplined Investor) Tłum. Bartosz Sałbut Wyd. 1, s. 363, opr. miękka, Cena 49,00 zł Migracje klientów a wartość przedsiębiorstwa Red. nauk. Barbara Dobiegała-Korona C. K. Prahalad, M. S. Krishnan Nowa era innowacji (The New Age of Innovation. Driving Cocreated Value Through Global Networks) Tłum. Adam Szeworski Wyd. 1, s. 211, opr. miękka, Cena 49,00 zł Katarzyna Czainska Odkryć zarządzanie Wybrane koncepcje Wyd. 1 (dodr.), s. 256, opr. miękka, 14,3x20,5 cm, 2011 Cena 39,00 zł Clayton M. Christensen Przełomowe innowacje (The Innovator s Dilemma) Tłum. Hanna Simbierowicz Wyd. 1, s. 328, opr. miękka, 14,3x20,5 cm, 2010 Cena 44,00 zł Mark Morgan, Raymond E. Levitt, William Malek Skuteczne wdrażanie strategii (Executing Your Strategy. How to Break it Down end Get it Done) Tłum. Agata Trzcińska Wyd. 1, s. 266, opr. miękka, Cena 59,00 zł Robert S. Kaplan, David P. Norton Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej (Execution Premium. Linking Strategy to Operations for Competitive Advantage) Tłum. Grzegorz Łuczkiewicz Wyd. 1, s. 316, opr. miękka, Cena 59,00 zł Dagmara Lewicka Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach Metody, narzędzia, mierniki Wyd. 1 (dodr.), s. 350, opr. miękka, John C. Hull Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych (Risk Management and Financial Institutions) Tłum. Bartosz Sałbut Wyd. 1, s. 688, opr. zintegrowana, Cena 119,00 zł V. Kumar Zarządzanie wartością klienta (Managing Customers for Profit. Strategies to Increase Profits and Build Loyalty) Tłum. Michał Płonka Hal R. Varian Mikroekonomia Kurs średni ujęcie nowoczesne Red. nauk. tłum. Stanisław Ryszard Domański Tłum. Witold Czubała, Stanisław Ryszard Domański, Adam Niedzielski, Miłosz Rojek, Dariusz Winek Podręcznik Hala Variana jest jak marzenie ; studiować z niego mikroekonomię oraz uczyć na jego podstawie studentów to prawdziwa przyjemność. Robert A. Mango, Vanderbilt University w Nashville Kultowy podręcznik do kursu średniego mikroekonomii i ekonomii menedżerskiej! Układ podręcznika zawiera kilka równoległych ścieżek, które czynią go przydatnym do prowadzenia kursów na różnych poziomach: od podstawowego, przez średniozaawansowany, aż do, przy uzupełnieniu zależnie od potrzeb wykładu, zaawansowanych. Autor nie tylko opisuje pojęcia i zdarzenia, ale otwiera przed czytelnikiem kolejne drzwi prowadzące do poznania tajemnic spraw codziennych zwykle niełączonych z zagadnieniami ekonomicznymi. Z podręcznika mogą korzystać studenci o różnym stopniu znajomości matematyki. W głównym toku wykładu nie jest bowiem wykorzystywany rachunek różniczkowy. Natomiast wiele rozdziałów dopełniają dodatki matematyczne. Konsekwentnie jest prezentowane ujęcie funkcjonalne, w którym zdarzenia gospodarcze są ukazywane przez pryzmat ich wspólnego problemu, nawet gdy dotyczą różnych dziedzin gospodarki, co uczy uniwersalnego myślenia ekonomicznego. W analizie został uwzględniony nie tylko wpływ czynników stricte ekonomicznych, lecz także takich jak: niepewność, nierówna informacja czy słabość ludzkiego charakteru i instytucji, co zbliża podręcznik do codziennego życia. Nowe wydanie zostało wzbogacone o: nowe rozdziały poświęcone teorii gier oraz ekonomii behawioralnej, rozszerzenie rozdziału dotyczącego przetargów, aktualne, ciekawe przykłady. Wyd. 4 zm., s. ok. 784, opr. miękka, 16,8x23,8 cm, jesień 2013 Wyd. 1, s. 194, opr. miękka, Cena 49,00 zł Wyd. 1, s. 230, opr. miękka, Cena 59,00 zł Makro- i mikroekonomia Podstawowe problemy współczesności Red. nauk. Stefan Marciniak Autorzy, prezentując podstawowe zagadnienia ekonomiczne, w dużym stopniu nawiązują do aktualnych problemów gospodarczych w kraju i na świecie, co ułatwi czytelnikowi zrozumienie i śledzenie współczesnych przemian mechanizmów funkcjonowania mikro- i makrogospodarki. W publikacji, oprócz przedstawienia podstawowych zagadnień obowiązujących na podstawowym kursie ekonomii, autorzy poszerzyli zakres wykładu o takie kwestie, jak: konsekwencje rewolucji informacyjnej dla funkcjonowania rynków i przedsiębiorstw, innowacje i ekologię oraz o nowe, ciągle u nas mało znane mechanizmy interwencjonizmu państwowego w formie regulacji. Podręcznik jest przeznaczony do przedmiotu ekonomia dla studentów uczelni technicznych i rolniczych, a także ekonomicznych wyższych szkół prywatnych. Książka powstała pod kierunkiem prof. dr. hab. Stefana Marciniaka, wieloletniego dyrektora Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej, który do współpracy zaprosił doświadczonych naukowców i dydaktyków Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN i Szkoły Głównej Handlowej. Wyd. 5 zm., s. 664, opr. miękka, 16,8x23,8 cm, 2013 Cena 64,90 zł 6 NAUKI EKONOMICZNE WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN NAUKI EKONOMICZNE TEORIA EKONOMII 7

5 Wyd. 1, s. 320, opr. miękka, 14,3x20,5 cm, 2013 Katarzyna Szarzec Państwo w gospodarce Studium teoretyczne od Adama Smitha do współczesności Seria: Ekonomia współczesna Praca jest poświęcona poglądom wybranych przedstawicieli myśli ekonomicznej na wolność gospodarczą oraz rolę państwa w gospodarce. Podejmuje więc kluczowy problem ekonomiczny, wokół którego toczą się nieustanne spory teoretyczne. Jest to problem o doniosłym znaczeniu teoretycznym. Waga tego zagadnienia wynika ponadto z jego doniosłości praktycznej, rozstrzygnięcia tej kwestii wpływają bowiem istotnie na poziom życia mieszkańców. prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski Zaprezentowana w książce debata o roli państwa w gospodarce, która toczyła się od ukazania się Bogactwa narodów Adama Smitha w 1776 r. aż do czasów współczesnych, została zrekonstruowana na podstawie prac i myśli najwybitniejszych i najbardziej znaczących ekonomistów, których prace okazały się kamieniami milowymi w rozwoju teorii ekonomii. Paul Krugman, Robin Wells Mikroekonomia (Economics) Tłum. zespół pod red. Jana Jakuba Michałka i Włodzimierza Siwińskiego Paul Krugman, Robin Wells Makroekonomia (Economics) Tłum. zespół pod red. Jana Jakuba Michałka i Włodzimierza Siwińskiego Aleksander Jakimowicz Podstawy interwencjonizmu państwowego Wyd. 1, s. 542, opr. miękka, 14,3x20,5 cm, 2012 Cena 69,90 zł Wyd. 1, s. 242, opr. miękka, 16,8x23,8 cm, 2013 PATRON MEDIALNY Seria: Ekonomia współczesna Książka poświęcona interwencjonizmowi jest rzeczą niezwykle aktualną w dzisiejszej dobie i oczekiwaną przez rynek. Interwencjonizm jest sposobem na opanowanie paniki. Jak w sytuacjach kryzysowych: pożar, powódź, huragan, wojna, zahamować strach i zachowania nieracjonalne i zmusić układ do powrotu do stanu równowagi? prof. dr hab. Antoni Smoluk Praca jest dojrzałym dziełem naukowym, reprezentującym nieszablonowy nurt w ekonomii należący do ekonomii zależności. Prezentuje ona wyniki badań numerycznych dotyczących własności wybranych modeli gospodarki narodowej, traktowanych jako wzorcowe. Uzupełniają i poszerzają one dotychczasową wiedzę ekonomiczną o nowe elementy uzyskane przy zastosowaniu metod charakterystycznych dla ekonomii złożoności. prof. dr hab. Władysław Welfe Stanisław Belniak, Michał Głuszak, Małgorzata Zięba Budownictwo ekologiczne Aspekty ekonomiczne Publikacja jest poświęcona zagadnieniu budownictwa ekologicznego, które obejmuje rewitalizację i projektowanie nieruchomości, realizowanych zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego. Autorzy omawiają uwarunkowania ekonomiczne, bariery, koszty i korzyści, które wpływają na powstawanie zielonych budynków, badając tym samym ich efektywność ekonomiczną. Określają, jakie wymogi powinny spełniać budynki ekologiczne według najbardziej znanych, światowych systemów certyfikacyjnych, jak BREEAM, LEED, DGNB. Analizują polski i światowy rynek nieruchomości ekologicznych, korzystając z powszechnie znanych przykładów, takich jak: Empire State Building, Taipei 101, Adobe Towers czy warszawski Zebra Tower Building. Książka jest przeznaczona dla studentów wszystkich kierunków związanych z nieruchomościami, w tym studiów podyplomowych, a także deweloperów, inwestorów i menedżerów. Autorzy wykładają przedmioty związane z nieruchomościami w ramach specjalności na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz na studiach podyplomowych z obrotu, wyceny, zarządzania i procesów deweloperskich w Krakowskiej Szkole Biznesu. Są członkami PTE oraz regionalnych stowarzyszeń pośredników, rzeczoznawców i zarządców nieruchomości. Wyd. 1, s. 1020, opr. miękka, Cena 79,90 zł Wyd. 1, s. 1020, opr. twarda, 16,8x23,8 cm, 2013 Cena 89,90 zł Wyd. 1, s. 694, opr. miękka, Cena 79,90zł Wyd. 1, s. 694, opr. twarda, 16,8x23,8 cm, 2012 Cena 89,90 zł Mikroekonomia i Makroekonomia autorstwa światowej sławy ekonomisty i laureata Nagrody Nobla Paula Krugmana oraz Robin Wells to nowoczesne podręczniki akademickie do podstawowych kursów z przedmiotów. Obie publikacje w pełni obejmują program nauczania realizowany na polskich uczelniach. Są napisane w sposób niezwykle zrozumiały i czytelny. Główny tok znakomicie prowadzonej narracji o skomplikowanych problemach mikro- i makroekonomicznych został uzupełniony o bardzo ciekawe wstawki, które wzbogacają procesy wykładów i przybliżają złożone zagadnienia, a jednocześnie uatrakcyjniają przekazywaną treść. Ogromnym walorem publikacji są wykorzystane narzędzia dydaktyczne, takie jak: opowieść wprowadzająca, czyli ciekawe przykłady z codziennego życia otwierające każdy rozdział, zapowiedź Czego nauczysz się w tym rozdziale?, studia przypadku Ekonomia w działaniu, krótkie podsumowania każdej sekcji Powtórka oraz pytania Sprawdź, czy zrozumiałeś, z odpowiedziami załączonymi na stronach internetowych mikroekonomia.pwn.pl i makroekonomia.pwn.pl, ramki Dla dociekliwych, przykłady Gdzie indziej na świecie, objaśnienie najczęściej popełnianych błędów, czyli Pułapki, krótkie podsumowanie Jeszcze przed nami..., będące jednocześnie wprowadzeniem do kolejnego rozdziału, podsumowanie na końcu rozdziału, definicje podstawowych pojęć ekonomicznych w słowniczku na końcu książki. Taki zestaw instrumentów dydaktycznych bardzo pomaga studiować ekonomię czytelnikowi, rozpoczynającemu poznawanie tej gałęzi nauki. Paul Krugman laureat Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii w 2008 r., jest profesorem ekonomii na Uniwersytecie Princeton, gdzie systematycznie prowadzi zajęcia z podstaw ekonomii. Robin Wells była wykładowcą i pracownikiem naukowym w zakresie ekonomii na Uniwersytecie Princeton. PATRONI MEDIALNI 8 NAUKI EKONOMICZNE TEORIA EKONOMII NAUKI EKONOMICZNE TEORIA EKONOMII 9

6 Józef Stanisław Zegar Współczesne wyzwania rolnictwa Paradygmaty Globalizacja Polityka Krzysztof Wach Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw Rozwój przez umiędzynarodowienie Wyd. 1, s. 392, opr. twarda, Jestem pełen uznania dla prof. J.S. Zegara za napisanie nowoczesnego, aktualnego podręcznika [...]. Jest to niezwykle obszerne, rzetelnie udokumentowane kompendium wiedzy na temat współczesnego rolnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki rolnictwa Polski, gospodarki żywnościowej i rozwoju wsi oraz towarzyszącym im uwarunkowań klimatycznych, ekologicznych, ekonomicznych i społecznych. prof. dr hab. inż. Bazyli Poskrobko Książka ta podejmuje kwestię wyzwań stojących współcześnie przed rolnictwem. Przede wszystkim chodzi o zwiększenie produkcji rolniczej dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, ale bez zwiększania presji na środowisko naturalne. Podołanie temu wyzwaniu jest wyjątkowo trudne we współczesnym wielce złożonym świecie. Sposobów sprostania temu poszukuje się na drodze doskonalenia metod rolnictwa industrialnego lub na drodze rozwijania metod rolnictwa zrównoważonego. W pracy uzasadnia się potrzebę czy wręcz konieczność przestawienia zwrotnic rozwoju rolnictwa z industrialnego na zrównoważony. Na to nakładają się nowe uwarunkowania rozwojowe rolnictwa, w tym zwłaszcza tworzone przez proces globalizacji. z Przedmowy Konkurencyjność regionalna Publikacja zawiera całościowe ujęcie procesu europeizacji przedsiębiorstwa, w tym: przegląd koncepcji rozwoju przedsiębiorstwa, szczegółowy przegląd teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa, analizę rozwoju oraz internacjonalizacji z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw, szczegółowy przegląd podstaw teoretycznych procesów europeizacji w wymiarze makroekonomicznym oraz mikroekonomicznym, obszerną analizę polityki UE wobec małych i średnich przedsiębiorstw (od połowy lat 70. XX wieku do dzisiaj). Problematyka małych i średnich przedsiębiorstw w literaturze ekonomicznej w kontekście ich umiędzynarodowienia zajmuje względnie niewiele miejsca [...]. Znaczenie MŚP w gospodarkach poszczególnych krajów jest jednak bardzo duże ich udział w całkowitej liczbie przedsiębiorstw w UE wynosi 99,8%, w zatrudnieniu daje 70%, a wytwarzają prawie 60% jej produktu globalnego brutto. Stopniowo rośnie także ich znaczenie w handlu i inwestycjach zagranicznych, co należy przypisać m.in. [...] rozwojowi współczesnych technologii komunikacyjnych, znakomicie ułatwiających i zmniejszających koszty międzynarodowego porozumiewania się. [...] W związku z tym książkę należy powitać jako jedno z pionierskich opracowań tematu, szczególnie w polskiej naukowej literaturze ekonomicznej i jako pierwsze tak kompleksowo ujmujące badane zjawisko. prof. dr hab. Jan Rymarczyk Wyd. 1, s. 336, opr. miękka, Red. nauk. Marian Gorynia, Ewa Łaźniewska Wyd. 1, s. 312, opr. miękka, Książka stanowi przegląd wiedzy o konkurencyjności i jej miejscu w teorii ekonomii, z uwzględnieniem kwestii historycznych i podłoża ekonomicznego, definicji, jej wskaźników oraz źródeł regionalnych przewag konkurencyjnych. Autorzy dokonali analizy konkretnych studiów przypadków, w których przedstawiono m.in.: znaczenie transportu w podnoszeniu konkurencyjności lokalnej na przykładzie Poznania, wsparcie instytucjonalne regionów na przykładzie rozwiązań francuskich czy rolę turystyki w kształtowaniu konkurencyjności regionalnej. Podjęcie tej problematyki należy uznać niewątpliwie za bardzo słuszne i potrzebne. Samo opracowanie jest też wartościowe i interesujące. Poruszonych w nim zostało wiele ważnych wątków tematycznych. Na szczególną pochwałę i podkreślenie zasługuje szerokie spojrzenie na kwestie konkurencyjności regionów, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji gospodarki opartej na wiedzy. Autorzy wykazali się w tym zakresie wysoką kompetencją i dobrym zorientowaniem w temacie. dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH Kapitał społeczny w rozwoju regionu Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej Red. nauk. Ewa Małuszyńska, Bohdan Gruchman Seria: Kompendium wiedzy o... Powodem przygotowania kolejnego czwartego, znacząco zmienionego i uaktualnionego wydania Kompendium były istotne zmiany, jakie zaszły w Unii Europejskiej w ostatnich latach. Do najważniejszych należy zaliczyć wejście w życie traktatu lizbońskiego w grudniu 2009 r., co spowodowało: uzyskanie przez Unię osobowości prawnej, co czyni ją organizacją międzynarodową, zastąpienie Wspólnoty Europejskiej przez UE, wzrost znaczenia Parlamentu Europejskiego, ustanowienie wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, utworzenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, usprawnienie procesu decyzyjnego w UE, uporządkowanie katalogu kompetencji Unii i wiele innych zmian z tego wynikających. Kompendium jest skierowane przed wszystkim do licealistów, maturzystów, kandydatów na studia i studentów różnych uczelni oraz do osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na temat integracji europejskiej i udziału Polski w tym procesie. Wyd. 4 zm., s. 414, opr. miękka, 14,3x20,5 cm, 2012 Wyd. 1, s. 224, opr. miękka, Red. nauk. Eulalia Skawińska Celem publikacji jest identyfikacja kapitału społecznego jako niematerialnego czynnika rozwoju regionu. W książce przedstawiono: podstawowe koncepcje i pojęcia w świetle najnowszej światowej literatury; funkcje kapitału społecznego i propozycję metodologii jego badań; uwarunkowania wzrostu kapitału społecznego, w tym uwzględniono rolę państwa, samorządów i instytucji edukacyjnych w kształtowaniu jego rozwoju; jaki wpływ na efektywność zarządzania publicznego ma kapitał społeczny oraz jak przekłada się to na rozwój i konkurencyjność regionów i krajów. Publikacja łączy wiedzę ekonomiczną, socjologiczną oraz politologiczną z wyeksponowaniem skutków gospodarczych. Autorzy przeprowadzili badania oraz przedstawili nowe propozycje badawcze kapitału społecznego z zastosowaniem autorsko opracowanej metody MAKS (multiwymiarowej analizy kapitału społecznego) na przykładzie Wielkopolski. Marzenna Anna Weresa Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej Wyznaczenie poszczególnych elementów narodowych, regionalnych i branżowych systemów innowacyjnych, dokonanie ich klasyfikacji oraz wskazanie powiązań między nimi jest szczególnie ważne dla badania poziomu innowacyjności regionów, umożliwia także wyciąganie wniosków dotyczących skuteczności poszczególnych systemów. Autorka dokonuje w pracy tak ukierunkowanej, głębokiej analizy systemów innowacyjnych, opierając się na literaturze przedmiotu oraz na własnych badaniach. Umożliwia to autorce sformułowanie daleko idących wniosków, dotyczących obecnego i przyszłego stanu innowacyjności badanych gospodarek oraz wskazanie tendencji w rozwoju różnych typów systemów. Opisane rozważania mają istotne znaczenie dla polityków gospodarczych, przedsiębiorców i samorządowców. Marzenna Anna Waresa dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej oraz profesor w Szkole Głównej Handlowej. Wyd. 1, s. 352, opr. miękka, 10 NAUKI EKONOMICZNE TEORIA EKONOMII NAUKI EKONOMICZNE TEORIA EKONOMII 11

7 Wyd. 1, s. 560, opr. miękka, Cena 69,90 zł Wyd. 1, s. 232, opr. miękka ze skrzydełkami, 16,5x23,5 cm 2012 Roman Doganowski Obrót nieruchomościami w teorii i praktyce Praktyczny przewodnik po tajnikach pracy pośrednika na rynku nieruchomości! Autor przybliża Czytelnikowi teoretyczne i praktyczne aspekty pracy pośrednika na rynku nieruchomości, w szczególności: status prawny i organizację pracy grupy zawodowej, czynności prowadzące do zawarcia transakcji, zasady współpracy pośredników z innymi uczestnikami rynku nieruchomości oraz z instytucjami finansowymi, kształtowanie umów pośrednictwa w obrocie. Publikacja jest rekomendowana przez branżowe stowarzyszenia pośredników na rynku nieruchomości. Zaprezentowane w książce zagadnienia są zgodne z aktualnymi minimami programowymi obowiązującymi na studiach podyplomowych. Publikacja jest przeznaczona dla osób planujących zdobycie uprawnień zawodowych. Dzięki aktualnym i ważnym zagadnieniom praktycznym poruszanym w książce, stanowi ona również przydatne źródło wiedzy dla czynnych zawodowo pośredników oraz dla innych profesjonalistów rynku nieruchomości. Dorota Ilczuk Ekonomika kultury Ekonomika kultury jest młodą dyscypliną badającą zjawiska i prawidłowości ekonomiczne występujące w kulturze i jej przemysłach, a także ustalającą efektywne w sferze kultury instrumenty polityki gospodarczej. Autorka, korzystając ze swoich ponad 20-letnich doświadczeń badawczych, napisała pierwszą polską monografię na temat ekonomiki kultury jako dziedziny naukowej. Przeprowadzona w pracy analiza została umieszczona w szerszym kontekście teorii związanych z ekonomią oraz polityką społeczną. Dodanie wyników najnowszych badań empirycznych podniosło jej znaczenie jako materiału edukacyjnego. Książka ma na celu m.in. pobudzenie konstruktywnej dyskusji na temat roli kultury we współczesnej gospodarce rynkowej. Publikacja jest kierowana do studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych i pracowników naukowych na kierunkach: kulturoznawstwo, zarządzanie i ekonomia. Powinna również zainteresować osoby związane z organizacją i finansowaniem działalności kulturalnej w obszarach trzech sektorów gospodarki: publicznego, non profit i prywatnego. Administracja publiczna Red. nauk. Jerzy Hausner Wyd. 2 uakt. (dodr.), s. 292, opr. miękka, Jules Gazon Ani bezrobocie, ani opieka społeczna Od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji (Ni chômage ni assistance. Du choix éthique á la faisabilite économique) Tłum. Krzysztof Malaga Seria: Współczesna ekonomia Wyd. 1 (dodr.), s. 276, opr. miękka, 12,3x19 cm, 2012 Adam Smith Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1 (Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations) Tłum. Stefan Wolff, Oswald Einfeld, Zdzisław Sadowski Wyd. 2 (dodr.), s. LXX+506, opr. twarda, 12,3x19 cm, 2011 Cena 74,90 zł Adam Smith Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2 (Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations) Tłum. Antoni Prejbisz, Bronisława Jasińska Wyd. 2 (dodr.), s. 684, opr. twarda, 12,3x19 cm, 2012 Cena 74,90 zł Ekonomia międzynarodowa T. 2 Teoria i praktyka (International Economics. Theory & Policy) Tłum. zespół pod red. Jana Jakuba Michałka i Włodzimierza Siwińskiego Wyd. 3 zm. (dodr.), s. XIV+534, opr. miękka, Ekonomia sektora publicznego (Economics of the Public Sector) Tłum. zespół pod red. Ryszarda Rapackiego Wyd. 1 (dodr.), s. 992, opr. twarda, Cena 119,00 zł Thomas E. Getzen Ekonomika zdrowia (Health Economics Fundamentals and Flow of Founds) Red. nauk. przekł. Katarzyna Tyrowska Tłum. Małgorzata Jakubiak, Tomasz Żukowski Wyd. 1, s. 510, opr. miękka, 16,8x23,8 cm, 2013 Elementarne zagadnienia ekonomii Red. nauk. Roman Milewski Wyd. 2 zm. (dodr.), s. 492, opr. miękka, Joseph E. Stiglitz, Andrew Charlton Fair Trade Szansa dla wszystkich Joseph E. Stiglitz Globalizacja (Globalization and its discontents) Tłum. Hanna Simbierowicz Wyd. 1 (dodr.), s. 234, opr. miękka, 16,5x24 cm, 2011 Michał Gabriel Woźniak Gospodarka Polski Transformacja. Modernizacja. Droga do spójności społeczno- -ekonomicznej T. 1 Transformacja Wyd. 1, s. 354, opr. miękka, Cena 54,90zł Gospodarka Polski Transformacja. Modernizacja. Droga do spójności społeczno- -ekonomicznej T. 2 Modernizacja Red. nauk. Michał Gabriel Woźniak Wyd. 1, s. 428, opr. miękka, Gospodarka Polski Transformacja. Modernizacja. Droga do spójności społeczno- -ekonomicznej T. 3 Droga do spójności społeczno-ekonomicznej Red. nauk. Michał Gabriel Woźniak Wyd. 1, s. 350, opr. miękka, 16,8x23,8 cm, 2013 Wyd. 1, s. 576, opr. miękka, Cena 64,90 zł Janusz Skodlarski Historia gospodarcza Książa stanowi nowoczesny wykład z dziejów gospodarki światowej ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki Polski obejmujący okres od średniowiecza do pierwszego dziesięciolecia XXI wieku. Autor omawia ekonomiczne i polityczno-ustrojowe uwarunkowania przemian w gospodarce światowej i polskiej, uwzględniając elementy teorii ekonomii i historii myśli ekonomicznej, w tym zagadnienia dotyczące pieniądza, finansów, koniunktury i kryzysów gospodarczych oraz integracji ekonomicznej i globalizacji gospodarki światowej. Dzięki tak obszernemu ujęciu tematu, Czytelnik pozna trendy gospodarcze, co umożliwi mu lepsze zrozumienie obecnej sytuacji światowej. Klarowny wykład, przejrzysta struktura, wreszcie świetnie pióro prof. Janusza Skodlarskiego czynią z tego podręcznika podstawową lekturę do przedmiotu historia gospodarcza na wielu kierunkach studiów. Janusz Skodlarski prof. dr hab. kierownik Katedry Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Eugeniusz Kwiatkowski Bezrobocie Podstawy teoretyczne Seria: Współczesna ekonomia Wyd. 1 (dodr.), s. 352, opr. miękka, 12,4x19,6 cm, 2009 Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld Ekonomia międzynarodowa T. 1 Teoria i polityka (International Economics. Theory & Policy) Tłum. zespół pod red. Jana Jakuba Michałka i Włodzimierza Siwińskiego Wyd. 3 zm. (dodr.), s. XXIV+419, opr. miękka, Cena 64,90 zł (Fair Trade for All. How Trade Can Promote Development) Tłum. Adam Szeworski Wyd. 1, s. 300, opr. twarda, 16,5x24 cm, 2006 Cena 29,90 zł Ryszard Domański Gospodarka przestrzenna Podstawy teoretyczne Wyd. 1 (dodr.), s. 232, opr. miękka, 12 NAUKI EKONOMICZNE TEORIA EKONOMII NAUKI EKONOMICZNE TEORIA EKONOMII 13

8 Anna Karwińska Gospodarka przestrzenna Uwarunkowania społeczno- -kulturowe Wyd. 1 (dodr.), s. 260, opr. miękka, Gospodarka regionalna i lokalna Red. nauk. Zbigniew Strzelecki Wyd. 1, s. 332, opr. miękka, Andrzej Miszczuk, Magdalena Miszczuk, Krzysztof Żuk Gospodarka samorządu terytorialnego Wyd. 1 (dodr.), s. 220, opr. miękka, Janusz Skodlarski, Rafał Matera Gospodarka światowa Geneza i rozwój Wyd. 1 (dodr.), s. 392, opr. miękka, Harry Landreth, David C. Colander Historia myśli ekonomicznej (History of Economic Thought) Tłum. Adam Szeworski Wyd. 2 uzup. (dodr.), s. 596, opr. miękka, Cena 64,90 zł Janine Brèmond, Jean-François Couet, Marie-Martine Salort Kompendium wiedzy o ekonomii (Dictionnaire de l essentiel en èconomie) Tłum. Krzysztof Malaga Seria: Kompendium wiedzy o... Wyd. 1 (dodr.), s. 384, opr. miękka, 14,3x20,5 cm, 2011 Kompendium wiedzy o konkurencyjności Red. nauk. Marian Gorynia, Ewa Łaźniewska Seria: Kompendium wiedzy o... Wyd. 1 (dodr.), s. 352, opr. miękka, 14,3x20,5 cm, 2010 Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych Red. nauk. Ewa Łaźniewska Seria: Kompendium wiedzy o... Wyd. 1, s. 398, opr. miękka, 14,3x20,5 cm, 2011 Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie Red. nauk. Marzena Kordela Seria: Kompendium wiedzy o... Wyd. 11, s. 394, opr. miękka, 14,3x20,5 cm, 2011 Jean-François Conet, A. Darvie Kompendium wiedzy o socjologii (Dictionnaire de l essentiel en sociologie) Tłum. Krzysztof Malaga Wyd. 1 (dodr.), s. 228, opr. miękka, 14,3x20,5 cm, 2012 Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej Red. nauk. Ewa Małuszyńska, Bohdan Gruchman Seria: Kompendium wiedzy o... Wyd. 3 zm. (dodr.), s. 344, opr. miękka, 14,3x20,5 cm, 2011 Andrzej Żor Kronenberg Dzieje fortuny Wyd. 1, s. 416, opr. twarda, 15,5x23,8 cm, 2011 Robert E. Hall, John B. Taylor Makroekonomia (Macroeconomics) Tłum. Jan Czekaj, Danuta Hubner, Eugeniusz Kwiatkowski, Zbigniew Stańczyk, Adam Szeworski, Andrzej Wojtyna Wyd. 3 zm. (dodr.), s. 508, opr. miękka, Cena 74,90 zł David Romer Makroekonomia dla zaawansowanych (Advance Macroeconomics) Tłum. Adam Szeworski Wyd. 1 (dodr.), s. 564, opr. miękka, Cena 69,90 zł Kristof Zorde Metafizyczne wątki w ekonomii Wyd. 2 zm., s. 218, opr. miękka, 14,3x20,5 cm, 2013 Tomasz Rynarzewski, Anna Zielińska-Głębocka Międzynarodowe stosunki gospodarcze Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego Wyd. 1 (dodr.), s. 454, opr. miękka, Hal R. Varian Mikroekonomia Kurs średni. Ujęcie nowoczesne (Intermediate Microeconomics. A Modern Approach) Red. nauk. tłum. Stanisław Ryszard Domański Tłum. Witold Czubala, Adam Niedzielski, Miłosz Rojek, Dariusz Winek Wyd. 3 zm. (dodr.), s. 728, opr. miękka, Cena 74,90 zł Naomi Klein Mury i wyłomy, czyli bariery i szanse Doniesienia z linii frontu debaty o globalizacji (Fences and Windows. Dispatches from the Front Lines of the Globalization Debate) Tłum. Mariusz Fronia, Katarzyna Gawlicz, Jakub Maciejczyk, Marcin Starnawski Wyd. 1, s. 296, opr. miękka, Cena 19,90 zł Ewa Kucharska-Stasiak Nieruchomość w gospodarce rynkowej Wyd. 1 (dodr.), s. 296, opr. miękka, Odkrywanie socjologii Podręcznik dla ekonomistów Red. nauk. Anna Karwińska Wyd. 1 (dodr.), s. 360, opr. miękka, Aleksander Jakimowicz Od Keynesa do teorii chaosu Ewolucja teorii wahań koniunkturalnych Seria: Współczesna ekonomia Wyd. 1 (dodr.), s. 438, opr. miękka, 12,3x19 cm, 2012 John Maynard Keynes Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza (The General Theory of Employment, Interest and Money) Tłum. Michał Kalecki, Stanisław Rączkowski Wyd. 3 (dodr.), s. 380, opr. miękka, 14,3x20,5 cm, 2011 Michael Yaziji, Jonathan Doh Organizacje pozarządowe a korporacje (NGOs and Corporations) Tłum. Małgorzata Morel Wyd. 1 (dodr.), s. 260, opr. miękka, 14,3x20,5cm, 2011 Podstawy ekonomii Ćwiczenia i zadania Red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski Wyd. 3 zm. (dodr.), s. 252, opr. miękka, Aleksander Jakimowicz Źródła niestabilności struktur rynkowych Seria: Ekonomia współczesna Wyd. 1, s. ok. 310, opr. miękka, 14,3x20,5 cm, 2010, Podstawy ekonomii Red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski Wyd. 3 zm. (dodr.), s. XIV+554, opr. miękka, Polityka gospodarcza Red. nauk. Bolesław Winiarski Wyd. 3 (dodr.), s. 584, opr. miękka, Cena 79,90 zł Wojciech Muszalski Prawo socjalne Wyd. 5 zm., s. 292, opr. miękka, Piotr Pysz Społeczna gospodarka rynkowa Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej Seria: Współczesna ekonomia Wyd. 1, s. 204, opr. miękka, 12,4x19,6 cm, 2008 Cena 34,90zł Władysław Milo, Maciej Malaczewski, Grzegorz Szafrański, Magdalena Ulrichs, Zuzanna Wośko Stabilność rynków kapitałów a wzrost gospodarczy Seria: Współczesna ekonomia Wyd. 1, s. 214, opr. miękka, 14,3x20,5 cm, 2010 Joseph E. Stiglitz Szalone lata dziewięćdziesiąte Nowa historia najświetniejszej dekady w dziejach świata (The Roaring Nineties. A New History of the World s Most Prosperous) Tłum.Hanna Simbierowicz Wyd. 1, s. 300, opr. twarda, 16,5x24 cm, 2006 Cena 29,90 zł Ludwig von Mises Teoria a historia Interpretacja procesów społeczno-gospodarczych (Theory and history. An interpretation of social and economic evolution) Tłum. Grzegorz Łuczkiewicz Wyd. 1, s. 252, opr. miękka, Joseph E. Stiglitz Wizja sprawiedliwej globalizacji Propozycje usprawnień (Making Globalization Work) Tłum. Adam Szeworski Wyd. 1, s. 312, opr. twarda, 16,5x24 cm, 2007 Joseph E. Stiglitz, Linda J. Bilmes Wojna za trzy biliony dolarów Prawdziwy koszt konfliktu w Iraku (The Three Trillion Dollar War. The True Cost of the Iraq Conflict) Tłum. Zofia Wiankowska-Ładyka Wyd. 1, s. 368, opr. miękka, 14,3x20,5 cm, 2009 Cena 29,90 zł Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne? W stronę konkurencyjnego modelu społeczno- -ekonomicznego dla Unii Europejskiej Red. nauk. Wojciech Bieńkowski, Mariusz Jan Radło Wyd. 1, s. 342, opr. miękka, 14,3x20,5 cm, 2009 John B. Taylor Zrozumieć kryzys finansowy Przyczyny, skutki, interpretacje (Getting Off Track. How Government Actions and Interventions Caused, Prolonged and Worsened the Financial Crisis) Tłum. Łukasz Goczek Wyd. 1 (dodr.), s. 136, opr. miękka ze skrzydełkami, 14,3x20,5 cm, NAUKI EKONOMICZNE TEORIA EKONOMII NAUKI EKONOMICZNE TEORIA EKONOMII 15

9 Badania operacyjne w przykładach i zadaniach Red. nauk. Karol Kukuła Seria: Ekonometria Wyd. 6, s. 392, opr. miękka, G.S. Maddala Ekonometria (Introduction to Econometrics) Tłum. Marek Gruszczyński, Emilia Tomczyk, Bartosz Witkowski Seria: Ekonometria Wyd. 2 popr., s. 704, opr. miękka, 16,8x23,8cm, 2008 Cena 94,90 zł Tadeusz Kufel Ekonometria Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL Seria: Ekonometria Wyd. 3, s. 176, opr. miękka, Wyd. 1, s. ok. 200, opr. miękka, 16,8x23,8 cm, jesień 2013 Bolesław Borkowski, Hanna Dudek, Wiesław Szczesny Ekonometria Wybrane zagadnienia Seria: Ekonometria Wyd. 1 (dodr.), s. 292, opr. miękka, 16,8x23,8 cm, 2007 Małgorzata Łuniewska Ekonometria finansowa Analiza rynku kapitałowego Seria: FFF Wyd. 1, s. 132, opr. twarda, Cena 29,90 zł Ekonometria i badania operacyjne Podręcznik dla studiów licencjackich Red. nauk. Marek Gruszczyński, Tomasz Kuszewski, Maria Podgórska Seria: Ekonometria Wyd. 1 (dodr.), s. 488, opr. miękka, Cena 64,90 zł Karol Kukuła Elementy statystyki w zadaniach Wyd. 2 popr. i rozsz. (dodr.), s. 264, opr. miękka, Marcin Malawski, Andrzej Wieczorek, Honorata Sosnowska Konkurencja i kooperacja Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych Wyd. 2 (dodr.), s. 208, opr. miękka, Cezary Obczyński, Robert Kowalczyk, Katarzyna Flak, Kamil Niedziałomski Matematyka dla studentów i kandydatów na wyższe uczelnie Repetytorium Wyd. 1, s. 328, opr. miękka, Jolanta Perek-Białas, Małgorzata Rószkiewicz, Dorota Węziak-Białowolska, Agnieszka Zięba-Pietrzak Prognozowanie badań społeczno-ekonomicznych Rekomendacje i praktyka badawcza Celem pracy jest prezentacja całościowo procesu badawczego oraz scharakteryzowanie metod realizacji badań empirycznych stosowanych w obszarze badań społeczno-ekonomicznych, poczynając od zbudowania modelu konceptualnego na podstawie sformułowanych pytań i hipotez badawczych, po ukazanie metod transformacji hipotez badawczych w hipotezy statystyczne, zasad skalowania pojęć oraz zorganizowania narzędzia pomiaru, a także samego pomiaru w terenie, z doborem próby, kontrolą pomiaru oraz sprawdzeniem spójności tworzonej w wyniku pomiaru bazy danych włącznie. Proces projektowania badania empirycznego podzielono na dwie fazy: fazę konceptualizacji oraz fazę realizacji. Ważny jest proces konceptualizacji, gdzie tworzy się model precyzujący sposób rozumienia rzeczywistości przez badacza, a na tej podstawie zostają sformułowane hipotezy badawcze. Model konceptualny wymaga zdefiniowania wszystkich pojęć i relacji, co determinuje sposób, w jaki pojęcia oraz relacje między nimi będą podlegać pomiarowi. W publikacji obok prezentacji zasad prowadzenia badania naukowego przytoczono jako przykłady sposoby postępowania w wielu badaniach społeczno-ekonomicznych. Uczyniono to w postaci studium przypadków pozwalającym przybliżyć czytelnikowi realia procesu badawczego i uświadomić, jak przebiegają poszczególne fazy badań empirycznych, których naukowość nie budzi wątpliwości. Książkę grupy Autorek ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oceniam jako ważną i interesującą. Odnosi się bowiem do aktualnych problemów, ważnych z naukowego, politycznego i społecznego punktu widzenia. dr hab. Józef Dziechciarz Maria Podgórska, Joanna Klimkowska Matematyka finansowa Seria: FFF Wyd. 1 (dodr.), s. 388, opr. miękka, Adam Ostoja-Ostaszewski Matematyka w ekonomii. Modele i metody T. 1 Algebra elementarna (Mathematics in Economics. Models and Methods) Tłum. Andrzej Wieczorek Wyd. 2 (dodr.), s. 272, opr. miękka, Adam Ostoja-Ostaszewski Matematyka w ekonomii. Modele i metody T. 2 Elementarny rachunek różniczkowy (Mathematics in Economics. Models and Methods) Tłum. Marcin Malawski Wyd. 2 (dodr.), s. 276, opr. miękka,, Patrycja Kowalczyk, Ewa Poprawska, Wanda Ronka-Chmielowiec Metody aktuarialne Zastosowania matematyki w ubezpieczeniach Seria: FFF Wyd. 1, s. 236, opr. miękka, 16,8x23,8 cm, 2006 Cena 19,90 zł Małgorzata Rószkiewicz Metody ilościowe w badaniach marketingowych Wyd. 1 (dodr.), s. 352, opr. miękka, Krzysztof Piasecki Modele matematyki finansowej Instrumenty podstawowe Seria: FFF Wyd. 1, s. 360, opr. miękka, 16,8x23,8 cm, 2007 Cena 29,90 zł Eugeniusz Gatnar Podejście wielomodelowe w zagadnieniach dyskryminacji i regresji Seria: Statystyka Wyd. 1 (dodr.), s. 188, opr. miękka, Stanisława Kanas Podstawy ekonomii matematycznej Wyd. 1, s. 496, opr. miękka, Barbara Pawełek, Stanisław Wanat, Aleksander Zeliaś Prognozowanie ekonomiczne Teoria, przykłady, zadania Wyd. 1 (dodr.), s. 380, opr. miękka, 16,8x23,8cm, 2008 Prognozowanie gospodarcze Metody i zastosowania Red. nauk. Maria Cieślak Wyd. 4 zm. (dodr.), s. 368, opr. miękka, Mariola Piłatowska Repetytorium ze statystyki Wyd. 1 (dodr.), s , opr. miękka, Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R Red. nauk. Marek Walesiak, Eugeniusz Gatnar Seria: Statystyka Wyd. 1 (dodr.), s. 468, opr. miękka, Wacława Starzyńska Statystyka praktyczna Seria: Statystyka Wyd. 2 zm. (dodr.), s. 358, opr. miękka, 16,8x23,8, 2007 Amir D. Aczel Statystyka w zarządzaniu Pełny wykład (Complete Business Statistics) Tłum. Zbigniew Czerwiński, Wojciech Latusek Wyd. 1 (dodr.), s. 1000, opr. twarda, Cena 115,00 zł Mieczysław Sobczyk Statystyka Seria: Statystyka Wyd. 5 uzup. (dodr.), s. 428, opr. miękka, Wprowadzenie do ekonometrii Red. nauk. Karol Kukuła Seria: Ekonometria Wyd. 1, s. 488, opr. miękka, Cena 64,90 zł > Dariusz Błaszczuk Wstęp do prognozowania i symulacji Wyd. 2 zm. i rozsz. (I w PWN) Wyd. 1 (dodr.), s. 202, opr. miękka, Cena 39,90zł Edward Nowak Zarys metod ekonometrii Zbiór zadań Seria: Ekonometria Wyd. 3 popr. (dodr.), s. 224, opr. miękka, 16 NAUKI EKONOMICZNE METODY ILOŚCIOWE NAUKI EKONOMICZNE METODY ILOŚCIOWE 17

10 Rafał Płókarz Globalne rynki finansowe Karolina Daszyńska-Żygadło Wycena przedsiębiorstwa podejście scenariuszowe Seria: FFF Seria: FFF Książka stanowi kompleksowe opracowanie na temat rynków finansowych w ujęciu globalnym, obejmujące: globalną architekturę finansową po kryzysie, rynek walutowy, rynki instrumentów pochodnych, międzynarodowe rynki pieniężne i akcji (giełdy papierów wartościowych), międzynarodowe rynki instrumentów dłużnych, globalne rynki towarowe, inwestycje alternatywne, europejską integrację walutową, raje podatkowe centra finansowe offshore oraz inwestycje zagraniczne. Publikacja jest udaną próbą globalnego spojrzenia obejmującego szereg istotnych zagadnień, umiejętnie i dojrzale wkomponowanych w logiczną całość obejmującą ten jakże ważny problem. Książka ma cechy nie tylko «typowego» podręcznika akademickiego, ale również pozycji inspirującej do przemyśleń, istotnych w procesie kształtowania młodzieży. prof. dr hab. Jacek Grzywacz Książka jest adresowana głównie do studentów kierunków ekonomicznych, ze specjalnościami: finanse, bankowość, rynki finansowe, inwestycje kapitałowe itp., oraz do pracowników banków i innych instytucji finansowych. Książka prezentuje proces wyceny integrujący proces prognozowania sprzedaży oraz pokazuje zależności między poszczególnymi etapami tych procesów. Stanowi przewodnik po tym, jak przeprowadzić wycenę metodami dochodowymi, stosując zintegrowane podejście, tj. traktując firmę jako organizm funkcjonujący w szerszym otoczeniu. Analiza przykładów oraz powołania na dane źródłowe, opracowania i raporty branżowe może dać cenne wskazówki praktyczne analitykom przeprowadzającym wyceny przedsiębiorstw. Wyd. 1, s. 386, opr. miękka, 16,8x23,8 cm, 2013 Publikacja jest przeznaczona dla osób zajmujących się finansami przedsiębiorstw, a w szczególności wyceną przedsiębiorstw w praktyce biznesu, oraz dla pracowników naukowych i studentów kierunków finansowych. Dominika Maison Polak w świecie finansów O psychologicznych uwarunkowaniach zachowań ekonomicznych Polaków Wyd. 1, s. ok. 210, opr. miękka, 16,8x23,8 cm, jesień 2013 Wyd. 1, s. 242, opr. miękka, 16,8x23,8 cm, 2013 Paweł Mielcarz, Paweł Paszczyk Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa Podstawą funkcjonowania każdej firmy jest tworzenie wartości dla właścicieli. Dlatego idea zarządzania wartością przedsiębiorstwa zdobywa coraz większą popularność w praktyce gospodarczej. W myśl tej koncepcji, podejmowanie każdej decyzji, zarówno o znaczeniu strategicznym, jak i operacyjnym, musi być ukierunkowane na maksymalizację przyszłych korzyści ekonomicznych. Podstawowym czynnikiem warunkującym sukces strategii zarządzania przez wartość jest właściwy dobór realizowanych przedsięwzięć. O ile dobrze dobrany projekt inwestycyjny może pchnąć organizację na nowe tory rozwojowe, o tyle podjęcie błędnych decyzji prowadzi często nie tylko do destrukcji wartości dla właścicieli, lecz nawet do upadłości firmy. Uniknięcie takiej sytuacji wymaga kompleksowego podejścia do analizy realizowanych przedsięwzięć. Celem autorów było wyjście naprzeciw potrzebom finansistów, którzy odpowiadają za proces analizy finansowej projektów inwestycyjnych. Książka ma przede wszystkim charakter aplikacyjny, jest oparta na doświadczeniu doradczym autorów, jednak równocześnie jest osadzona w klasycznej teorii zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Każdy poruszany problem jest ilustrowany przykładem lub studium przypadku. Dzięki temu Czytelnik ma możliwość przeanalizowania sposobów wykorzystania opisywanych narzędzi w praktyce. Wszystkie prezentowane przykłady są także dostępne w formie modeli w plikach MS Excel na stronie Publikacja jest adresowana do praktyków zajmujących się profesjonalnie analizą projektów inwestycyjnych, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu finansów i wyceny, studentów starszych lat kierunków ekonomicznych oraz do pracowników naukowo-dydaktycznych. Celem książki jest bliższe przyjrzenie się pozafinansowym, a przede wszystkim psychologicznym i społecznym, czynnikom wyjaśniającym zachowania ekonomiczne i determinującym określony stosunek człowieka do finansów i instytucji finansowych. Autorka podejmuje również próbę odpowiedzi na wiele pytań dotyczących ogólnych zachowań finansowych ludzi, a także specyficznych zachowań Polaków, które mogą nurtować zarówno laika, jak i specjalistę od finansów i zagadnień ekonomicznych. Publikacja zawiera analizę przeprowadzonych w 2009 r. badań nad stanem wiedzy Polaków na temat kwestii finansowych oraz została uzupełniona o wyniki corocznych pomiarów postaw Polaków względem oszczędzania, inwestowania i zarządzania domowym budżetem realizowanymi we współpracy z TNS Pentor na zlecenie Fundacji Kronenberga. Dominika Maison dr hab., prof. UW, autorka licznych artykułów i książek z zakresu badań konsumentów i reklamy, pracownik naukowy Wydziału Psychologii UW oraz przedstawiciel stowarzyszenia ESOMAR na Polskę, w latach Prezes Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Finanse osobiste Zachowania Produkty Strategie Wyd. 1 (dodr.), s. 264, opr. miękka, 16,8x23,8 cm, 2013 PATRONI MEDIALNI Red. nauk. Ewa Bogacka-Kisiel Współczesne gospodarstwa domowe nie są już biernym elementem teorii gospodarki. Wybory konsumenckie wpływają na stabilność finansową całych krajów. Miliony ludzi biorących kredyty i płacących podatki oddziałują na przyszłość nie tylko swoją, lecz także globalnego systemu finansowego. Warto wiedzieć, co się dzieje z naszymi pieniędzmi w czasach, w których informacją dnia jest kurs walutowy, zmiana stóp procentowych czy niewypłacalność kolejnego kraju. Nowa era finansowa stwarza niezauważane wcześniej zagrożenia dla gospodarstw domowych. Publikacja w uporządkowany sposób pokazuje perspektywę wyborów konsumenckich: od uwarunkowań psychologicznych po finansowe dylematy oszczędzania i wyboru kredytów, ubezpieczeń lub inwestycji. Książkę polecam nie tylko osobom, które chcą profesjonalnie pogłębiać swoją wiedzę finansową, ale też tym, którzy chcą być własnym doradcą finansowym i mieć kontrolę nad swoimi pieniędzmi po to, aby realizować marzenia własne, a nie marzenia innych. dr Bogusław Półtorak Redaktor Naczelny polskiego portalu finansowego Bankier.pl Wyd. 1, s. 378, opr. miękka, 18 NAUKI EKONOMICZNE FINANSE/RACHUNKOWOŚĆ NAUKI EKONOMICZNE FINANSE/RACHUNKOWOŚĆ 19

11 Wyd. 2 zm., s. 226, opr. miękka, 16,8x23,8 cm, 2013 Wyd. 1, s. 224, opr. miękka, Grzegorz Michalski Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach W książce kompleksowo omówiono problematykę płynności finansowej i zarządzania finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwa te stanowią bowiem w strukturze polskiej gospodarki 99,9% wszystkich przedsiębiorstw, zatrudniają około 60% ogółu pracujących i tworzą przeszło połowę PKB. Utrata płynności finansowej takich firm sprzyja narastaniu procesów koncentracji ekonomicznej i monopolizacji. Drugie zmienione wydanie publikacji zostało przygotowane z myślą o odbiorcach pragnących w całościowy sposób poznać zagadnienia zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem wpływu decyzji w zakresie zarządzania płynnością na wartość bogactwa właścicieli małych i średnich podmiotach gospodarczych. Publikacja jest adresowana zarówno do specjalistów zainteresowanych tym problemem naukowo, jak i do osób niebojących się dokonywać transferu najnowszych ustaleń naukowych do swoich przedsiębiorstw nowoczesnych praktyków życia gospodarczego. Będzie także dobrym źródłem informacji dla studentów uczelni ekonomicznych, politechnik, akademii rolniczych i prywatnych szkół ekonomicznych. Grzegorz Michalski dr nauk ekonomicznych, związany z Katedrą Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Swoje badania koncentruje wokół finansów przedsiębiorstw oraz zarządzania płynnością finansową. Jest współredaktorem i członkiem rad naukowych specjalistycznych, branżowych czasopism z zakresu płynności finansowej i zarządzania finansami, takich jak: Journal of Corporate Treasury Management (JCTM), Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ) i kilku innych. Autor licznych prac naukowych, w tym kilku książek i kilkudziesięciu artykułów. Jacek Orzeł Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych Publikacja jest poświęcona wybranym zagadnieniom zarządzania ryzykiem operacyjnym, związanym z funkcjonowaniem każdej organizacji. Znaczenie tej kategorii ryzyka wzrosło w ostatnim czasie m.in. w związku z licznymi, towarzyszącymi obecnej fali kryzysów bankructwami instytucji i przedsiębiorstw. W książce przedstawiono koncepcję nowej klasy instrumentów pochodnych, która pozwoli z jednej strony na zabezpieczanie się przed ryzykiem operacyjnym, a z drugiej strony na spekulację na tym ryzyku, czyli w praktyce zmieni się obecny status tej kategorii ryzyka z ryzyka czystego na spekulacyjne. Instrumenty pochodne ryzyka operacyjnego stanowią innowację na rynku instrumentów pochodnych w skali światowej. Wdrożenie tej klasy instrumentów może spowodować przełom w obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym, zapełniając lukę w zabezpieczeniach, a także stając się alternatywą dla istniejących mechanizmów zabezpieczeń, w tym głównie polis ubezpieczeniowych. Głównym efektem ich aplikacji będzie redukcja ryzyka operacyjnego. W pracy omówiono: genezę zarządzania ryzykiem operacyjnym, wybrane aspekty instrumentów pochodnych, koncepcję zarządzania ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych ryzyka operacyjnego, koncepcję zarządzania ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych ryzyka operacyjnego opartych na indeksach, przykładowe aplikacje zarządzania ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych ryzyka operacyjnego. Publikacja jest kierowana do praktyków, którzy mają styczność z zagadnieniami zarządzania ryzykiem lub wykorzystują instrumenty pochodne, a także do studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i pracowników naukowych uczelni wyższych na wydziałach ekonomii, finansów i zarządzania. Bożyna Pomykalska, Przemysław Pomykalski Analiza finansowa przedsiębiorstwa Seria: FFF Wyd. 1 (dodr.), s. 342, opr. miękka, Jerzy Żyżyński Budżet i polityka podatkowa Wybrane zagadnienia Seria: FFF Wyd. 1, s. 332, opr. miękka, Maria Sierpińska, Bogusław Niedbała Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie Centra odpowiedzialności w teorii i praktyce Seria: FFF Wyd. 1 (dodr.), s. 424, opr. miękka, Nigel Iyer, Martin Samociuk Defraudacja i korupcja. Zapobieganie i wykrywanie /Spacer po linie. Opowieści o defraudacji i korupcji (Fraud and Corruption. Prevention and Detection) Tłum. Małgorzata Nosorowska Wyd. 1, s. XII , opr. twarda z obwolutą, 16,8x23,8 cm, 2007 Cena 29,90 zł Katarzyna Kochaniak Efektywność finansowa banków giełdowych Wyd. 1, s. 179, opr. miękka, 16,8x23,8cm, 2010 Cena 44,00 zł Czesław Bywalec Ekonomika i finanse gospodarstw domowych Seria: FFF Wyd. 2, s. 232, opr. miękka, Finanse międzynarodowe Red. nauk. Bogumił Bernaś Seria: FFF Wyd. 1 (dodr.), s. 298, opr. miękka, Paweł Kowalik, Agnieszka Pietrzak Finanse międzynarodowe Zbiór zadań Seria: FFF Wyd. 1 (dodr.), s. 152, opr. miękka, Jerzy Osiatyński Finanse publiczne Ekonomia i polityka Seria: FFF Wyd. 2 zm., s. 312, opr. miękka, 16,8x23,8 cm, 2006 Stanisław Owsiak Finanse publiczne Teoria i praktyka Seria: FFF Wyd. 3 zm. (dodr.), s. 838, opr. miękka, 16,8x23,8cm, 2012 Cena 74,90 zł Finanse Instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje Red. nauk. Marian Podstawka Wyd. 1 (dodr.), s. 824, opr. zintegrowana, Cena 84,90 zł Marek Dylewski, Beata Filipiak, Małgorzata Gorzałczyńska- -Koczkodaj Finanse samorządowe Narzedzia, decyzje, procesy Seria: FFF Wyd. 1 (dodr.), s. 216, opr. miękka, 16,8x23,8 cm, 2007 Cena 29,90 zł Leokadia Oręziak Finanse Unii Europejskiej Seria: FFF Bartłomiej Cegłowski, Błażej Podgórski Finanse z arkuszem kalkulacyjnym Seria: FFF Wyd. 1, s. 232, opr. miękka, Aneta Michalak Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce Modele, techniki, zastosowania Seria: FFF Wyd. 1 (dodr.), s. 216, opr. miękka, Michał Trocki Grupy kapitałowe Tworzenie i funkcjonowanie Wyd. 1 (dodr.), s. 324, opr. miękka, Cena: 49,90 zł Innowacyjne usługi banku z CD-ROM Red. nauk. Dorota Korenik Seria: FFF Wyd. 1 (dodr.), s. 296+płyta CD, opr. miękka, 16,8x23,8 cm, 2007 Cena 29,90 zł Urszula Banaszczak-Soroka Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego Seria: FFF Wyd. 1 (dodr.), s. 222, opr. miękka, Wyd. 2 zm., s. 320, opr. miękka, 20 NAUKI EKONOMICZNE FINANSE/RACHUNKOWOŚĆ NAUKI EKONOMICZNE FINANSE/RACHUNKOWOŚĆ 21

12 Cezary Wójcik Integracja ze strefą euro Teoretyczne i praktyczne aspekty konwergencji Seria: FFF Wyd. 1 (dodr.), s. 162, opr. miękka, Marta A. Wiśniewska Inwestowanie w nieruchomości na rynkach międzynarodowych Seria: FFF Wyd. 1, s. 220, opr. miękka, Jerzy Jakubczyc Metody oceny projektu gospodarczego Podręcznik akademicki Seria: FFF Wyd. 1 (dodr.), s. 476, opr. miękka, Maria Sierpińska, Tomasz Jachna Metody podejmowania decyzji finansowych Analiza przykładów i przypadków Seria: FFF Wyd. 1 (dodr.), s. 608, opr. miękka, Cena 64,90 zł Małgorzata Łuniewska, Waldemar Tarczyński Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym Seria: FFF Wyd. 1 (dodr.), s. 128, opr. miękka, Shelagh Heffernan Nowoczesna bankowość (Modern Banking) Red. nauk. przekł. Tomasz Pietrzak Tłum. Joanna Horowska, Ewa Monika Kądziela, Marek Jankowski, Kamila Masłowska-Pietrzak, Tomasz Pietrzak Seria: FFF Wyd. 1, s. XXVI+862, opr. miękka, 16,8x23,8 cm, 2007 Cena 99,00 zł Zbigniew Dobosiewicz, Katarzyna Marton-Gadoś Podstawy bankowości z zadaniami Seria: FFF Wyd. 5 zm., s. 168, opr. miękka, Maria Kosek-Wojnar, Krzysztof Surówka Podstawy finansów samorządu terytorialnego Seria: FFF Wyd. 1, s. 292, opr. miękka, 16,8x23,8 cm, 2007 Dorota Korenik, Stanisław Korenik Podstawy finansów Seria: FFF Wyd. 1 (dodr.), s. 236, opr. miękka, Andrzej Kaźmierczak Polityka pieniężna w gospodarce otwartej Seria: FFF Wyd. 1 (dodr.), s. 260, opr. miękka, Grzegorz Szczodrowski Polski system podatkowy Seria: FFF Wyd. 1 (dodr.), s. 252, opr. miękka, 16,8x23,8, 2007 Danuta Dziawgo Relacje inwestorskie Ewolucja, funkcjonowanie, wyzwania Wyd. 1 (dodr.), s. 336, opr. miękka, Wiesław Dębski Rynek finansowy i jego mechanizmy Podstawy teorii i praktyki Seria: FFF Wyd. 5 zm. (dodr.), s. 640, opr. miękka, Cena 74,90 zł Rynki, instrumenty i instytucje finansowe Red. nauk. Jan Czekaj Seria: FFF Wyd. 1 (dodr.), s. XIV+466, opr. miękka, Andrzej Sopoćko Rynkowe instrumenty finansowe Wyd. 2 (dodr.), s. 304, opr. miękka, Joanna Miler-Cassino Słownik polsko-angielski Giełda, rynki kapitałowe Wyd. 1, s. 230, opr. miękka, 12x19 cm, 2010 System finansowy w Polsce, t. 1 Red. nauk. Bogusław Pietrzak, Zbigniew Polański, Barbara Woźniak Seria: FFF Wyd. 2 zm., s. 482, opr. miękka, System finansowy w Polsce, t. 2 Red. nauk. Bogusław Pietrzak, Zbigniew Polański, Barbara Woźniak Seria: FFF Wyd. 2 zm., s. 512, opr. miękka, David Luenberger Teoria inwestycji finansowych (Investment Science) Tłum. Kamilla Masłowska-Pietrzak, Tomasz Pietrzak Seria: Przedsiębiorczość Wyd. 1, s. 512, opr. miękka, 16,8x23,8 cm, 2003 Cena 19,90 zł Zbigniew Dobosiewicz Wprowadzenie do finansów i bankowości Seria: FFF Wyd. 3, s. 192, opr. miękka, 16,8x23,8 cm, 2007 Piotr Szczepankowski Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Seria: FFF Wyd. 1 (dodr.), s. 388, opr. miękka, Cena 64,90 zł Mirosława Capiga Zarządzanie bankiem Seria: FFF Wyd. 1, s. 155, opr. miękka, Jan Czekaj, Zbigniew Dresler Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Podstawy teorii Seria: FFF Wyd. 3 uakt. (dodr.), s. 300, opr. miękka, Jerzy Auksztol, Magdalena Chomuszko, Marcin Wojsa SAP scenariusz księgowe Moduł SAP-FI Zarządzanie ryzykiem Red. nauk. Krzysztof Jajuga Seria: FFF Wyd. 1 (dodr.), s. 390, opr. miękka, Maria Sierpińska, Dariusz Wędzki Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie Seria: FFF Książka SAP-FI Scenariusze księgowe jest kontynuacją serii publikacji poświęconych jednemu z najpopularniejszych systemów informatycznych wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem, jakim jest SAP ERP. W pierwszej pozycji serii SAP. Zrozumieć system ERP autorzy podjęli się zadania przedstawienia tego systemu w sposób kompleksowy, prezentując wybrane procesy biznesowe realizowane w kluczowych modułach: FI (rachunkowość finansowa), CO (controlling), MM (gospodarka materiałowa) oraz SD (sprzedaż i dystrybucja). Podstawowym założeniem opracowania publikacji było takie przygotowanie jej zawartości, aby Czytelnik mógł skorzystać z opisywanych zagadnień w sposób nie wymagający odwoływania się do innych publikacji o podobnej tematyce. Podejście to pozwala na uzyskanie pełnego oglądu podstawowej funkcjonalności modułu FI i nabycie umiejętności do pracy z tym modułem w standardowej wersji systemu SAP ERP. Książka uczy przez prezentację praktycznych działań, jakie należy wykonywać przy prowadzeniu ewidencji dokumentów księgowych. Marzena Remlein Rachunkowość grup kapitałowych Seria: RRR W publikacji omówiono istotę i strukturę grupy kapitałowej (jednostek powiązanych), cechy charakterystyczne rachunkowości złożonych struktur gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych. Zaletami książki są: połączenie rozważań teoretycznych i praktycznych, wiele przykładów liczbowych ilustrujących zagadnienia teoretyczne oraz uwzględnienie polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Książka jest adresowana do studentów, słuchaczy kursów i szkoleń oraz pracowników księgowości, pracowników firm konsultingowych oraz do księgowych, dyrektorów finansowych i biegłych rewidentów. Wyd. 1 (dodr.), s. 278, opr. miękka, Wyd. 1, opr. miękka, 16,8x23,8 cm, jesień 2013 Wyd. 1, s. ok. 210, opr. miękka, 16,8x23,8 cm, jesień NAUKI EKONOMICZNE FINANSE/RACHUNKOWOŚĆ NAUKI EKONOMICZNE FINANSE/RACHUNKOWOŚĆ 23

13 Wyd. 1, s. 202, opr. miękka,, Wyd. 1, s. 288, opr. miękka,, Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne Red. nauk. Bronisław Micherda Seria: RRR Wyd. 1 (dodr.), s. 308, opr. miękka, Podstawy rachunkowości Zbiór zadań Red. nauk. Mariusz Andrzejewski Seria: RRR Wyd. 1 (dodr.), s. 172, opr. miękka, Magdalena Chomuszko, Natalia Sikorska Kurs kadry i płace. Edycja 2013 System Symfonia Książka została napisana na podstawie materiałów szkoleniowych opracowanych przez Autorkę dla uczestników warsztatów z zakresu obsługi programu Symfonia Kadry i Płace. Jest skierowana do przyszłych pracowników działów kadr i płac oraz do wszystkich osób, które chcą w łatwy sposób nauczyć się obsługi programu Symfonia Kadry i Płace. Autorka bardzo przystępnie opisuje sposób wykonywania czynności związanych z obsługą kadrowo-płacową firmy: dodawanie informacji o pracownikach, naliczanie wynagrodzeń, drukowanie listy płac, wprowadzanie informacji o nieobecnościach pracowników, ustalanie zobowiązań wobec ZUS i US, eksport danych do programu Płatnik. Publikacja zawiera płytę CD z wersją demonstracyjną programu System Symfonia. Magdalena Chomuszko, Natalia Sikorska Kurs księgowości komputerowej. Edycja 2013 System Symfonia Nowa Edycja 2013, nowoczesnego podręcznika do samodzielnej nauki obsługi najpopularniejszego programu do ewidencji księgowej. Znajomość programu księgowego System Symfonia, to najczęściej wymieniane kryterium oceny kwalifikacji pracowników na stanowiska księgowe. Z książki dowiesz się m.in., w jaki sposób: skonfigurować System Symfonia, wprowadzić bilans otwarcia i dokumenty księgowe firmy, zarządzać rozrachunkami krajowymi i zagranicznymi, sporządzać zestawienia i raporty, przeprowadzić operacje zamykające okresy sprawozdawcze, sporządzić deklaracje do US. Dołączona płyta CD zawiera wersją demonstracyjną programu System Symfonia. John J. Glynn, John Perrin, Michael P. Murphy Rachunkowość dla menedżerów (Accounting for Managers) Tłum. Jadwiga i Antoni Stolarek Seria: RRR Wyd. 1, s. 568, opr. miękka, 16,8x23,8 cm, 2003 Cena 19,90 zł Rachunkowość finansowa i podatkowa Red. nauk. Teresa Cebrowska Seria: RRR Wyd. 2 (dodr.), s. 725, opr. miękka, Cena 79,90 zł Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF Red. nauk. Józef Pfaff, Zbigniew Messner Seria: RRR Wyd. 2 (dodr.), s. 540, opr. miękka, Cena 69,90 zł Mieczysław Dobija Rachunkowość zarządcza i controlling Seria: RRR Wyd. 2 (dodr.), s. 376, opr. miękka, Andrzej Piosik Zasady rachunkowości zarządczej Seria: RRR Wyd. 1 (dodr.), s. 392, opr. miękka, Cena 64,90 zł Joanna Paliszkiewicz Zaufanie w zarządzaniu Obecna rzeczywistość gospodarcza wymusza na przedsiębiorstwach konieczność współpracy w strategicznych, często, bardzo kosztownych i ryzykownych obszarach działalności, takich jak badania i rozwój. Jednocześnie zadania delegowane na pracowników są coraz bardziej złożone, a wiedza i informacja stanowią główną wartość organizacji, czego przykładem może być działalność firm consultingowych. Wszystkie te aspekty wymagają od przedsiębiorstw uwzględnienia tak ważnego czynnika, jakim jest zaufanie. Autorka wnikliwie analizuje takie aspekty zaufania w zarządzaniu, jak: zaufanie w teoriach zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania wiedzą oraz zarządzania kryzysem; zarządzanie i kreowanie zaufania w zarządzaniu przedsiębiorstwem; zaufanie w relacjach między współpracownikami, podwładnymi i przełożonymi; zaufanie między partnerami biznesowymi oraz między firmą i jej klientami. Teorie przedstawione w książce są poparte badaniami przeprowadzonymi na grupie polskich przedsiębiorstw. Książka jest adresowana jest do osób zajmujących się badaniami kapitału ludzkiego, menedżerów i specjalistów z zakresu zarządzania i socjologii zarządzania. Może być wykorzystana również w procesie dydaktycznym na uczelniach wyższych do przedmiotu - zarządzanie zaufaniem. Joanna Paliszkiewicz profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, pracuje także na stanowisku profesora w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Grzegorz Michalski Biznesplan Biznesplan jest dokumentem niezbędnym w procesie realizacji każdego przedsięwzięcia gospodarczego. Stworzenie dobrego a co ważniejsze skutecznego biznesplanu jest często dużym wyzwaniem nawet dla profesjonalistów. Skomplikowane uwarunkowania gospodarcze, ciągle zmieniające się modele biznesowe, a także coraz bardziej innowacyjne pomysły sprawiają, że zaplanowanie rozwoju biznesu może być zadaniem bardzo trudnym. Autor stara się przybliżyć podstawowe aspekty budowy biznesplanu, korzystając z najnowszych koncepcji zarządzania i finansów. Opisuje takie elementy, jak: analiza rynku, tworzenie modelu biznesowego, cykl operacyjny, prognozowanie przyszłych przepływów finansowych. Ukierunkowuje czytelnika na cel główny, jakim niewątpliwie jest pozyskanie środków na dane przedsięwzięcie, bez znaczenia, czy inwestorem będzie fundusz venture capital, anioł biznesu, czy bank. Książka z pewnością zainteresuje osoby planujące założene własnej firmy. Może być także przydatnym źródłem wiedzy dla analityków, inwestorów oraz studentów kierunków ekonomicznych. Grzegorz Michalski dr nauk ekonomicznych, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także praktyk zajmujący się consultingiem i prowadzeniem szkoleń biznesowych. Wyd. 1, s. 195, opr. miękka, 16,8x23,8 cm, 2013 PATRON WYDANIA PATRON MEDIALNY Wyd. 1, s. ok. 260, opr. miękka, 16,8x23,8 cm, jesień NAUKI EKONOMICZNE FINANSE/RACHUNKOWOŚĆ NAUKI EKONOMICZNE ZARZĄDZANIE 25

14 Monika Kostera Antropologia organizacji Metodologia badań terenowych Seria: Przedsiębiorczość Wyd. 1 (dodr.), s. 220, opr. miękka, Jerzy Surma Business Intelligence Systemy wspomagania decyzji biznesowych Wyd. 1, s. 144, opr. twarda, Matt Mayewski Cyfrowa przestrzeń biznesowa Wyd. 1, s. 100, 2011 Cena 29,90 zł Mirosława Rybak Etyka menedżera społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Wyd. 1 (dodr.), s. 244, opr. miękka, Ken Blanchard, Garry Ridge Jak zwyciężać w pracy Przywództwo wyższego stopnia w praktyce (Helping People Win at Work. A Business Philosophy Called Don t Mark My Paper, Help Me Get an A ) Tłum. Adam Bekier Wyd. 1, s. 136, opr. twarda, 14,5x20,5cm, 2010 Cena 44,00 zł Grzegorz Łukaszewicz Kapitał ludzki organizacji Pomiar i sprawozdawczość Seria: Zarządzanie Wyd. 1, s. 252, opr. miękka, Kompendium wiedzy o logistyce Red. nauk. Elżbieta Gołembska Seria: Kompendium wiedzy o... Wyd. 4, s. 328, opr. miękka, 14,3x20,5 cm, 2010 Irena Kamińska Radomska Kultura biznesu Normy i formy Wyd. 1 (dodr.), s. 384, opr. miękka ze skrzydełkami, Konkurencyjność Poziom makro, mezo i mikro Red. nauk. Nelly Daszkiewicz Seria: Zarządzanie Wyd. 1, s. 216, opr. miękka, Lidia Zbiegień-Maciąg Kultura w organizacji Identyfikacja kultur znanych firm Seria: Przedsiębiorczość Wyd. 1 (dodr.), s. 198, opr. miękka, 14,3x20,5 cm, 2008 Wanda Błaszczyk Metody organizacji i zarządzania Kształtowanie relacji organizacyjnych Seria: Przedsiębiorczość Wyd. 1 (dodr.), s. 324, opr. miękka, Chomuszko Magdalena, Jerzy Auksztol Modelowania organizacji procesowej Wyd. 1, s. 352, opr. miękka, Bożena Pawłowska, Joanna Witkowska, Lech Nieżurawski Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta Wyd. 1, s. 196, opr. miękka, Iga Rudawska Opieka zdrowotna Aspekty rynkowe i marketingowe Wyd. 1, s. 208, opr. miękka, 16,8x23,8 cm, 2007 Cena 29,90 zł Marek Brzeziński Organizacja kreatywna Seria: Zarządzanie Wyd. 1, s. 118, opr. miękka, 14,3x20,5 cm, 2009 Ricky W. Griffin Podstawy zarządzania organizacjami (Management) Tłum. Michał Rusiński Wyd. 2 zm. (dodr.), s. XXVI+802, opr. miękka, Cena 84,90 zł Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej Red. nauk. Monika Dobska, Kazimierz Rogoziński Wyd. 1, s. 474, opr. miękka, Magdalena Dołhasz, Janusz Fudaliński, Małgorzata Kosała, Halina Smutek Podstawy zarządzania Koncepcje Strategie Zastosowania Seria: Zarządzanie Wyd. 1, s. 284, opr. miękka, Cena 20,90 zł Zbigniew Malara Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce Wyzwania współczesności Seria: Zarządzanie Wyd. 1 (dodr.), s. 316, opr. miękka, Kazimierz Szatkowski Przygotowanie produkcji Wyd. 1 (dodr.), s. 288, opr. miękka, Ken Blanchard Przywództwo wyższego stopnia Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji (Leading at a Higher Level. Blanchard on Leadership and Creating High Performing Organizations) Tłum. Adam Bekier Wyd. 1 (dodr.), s. 269, opr. twarda, Duane Schultz, Sydney Ellen Schultz Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy (Psychology And Work Today) Tłum. Grażyna Kranas Wyd. 1 (dodr.), s. 576, opr. miękka, Jerzy Auksztol, Piotr Balwierz, Magdalena Chomuszko SAP. Zrozumieć system ERP Wyd. 1, s. 355, opr. miękka, Strategie i modele gospodarki elektronicznej Red. nauk. Celina Olszak, Ewa Ziemba Wyd. 1 (dodr.), s. 452, opr. miękka, Krzysztof Konecki Studia z metodologii badań jakościowych Teoria ugruntowana Wyd. 1 (dodr.), s. 244, opr. miękka, Robert S. Kaplan, David P. Norton Strategiczna karta wyników Jak przełożyć strategię na działanie (The Balanced Scorecard. Translating Strategy into Action) Tłum. Krzysztof Pniewski, Alicja Jaruga, Mariusz Polakowski, Przemysław Kabalski Wyd. 2 (dodr.), s. 276, opr. miękka, Rachunek kosztów działań sterowany czasem TDABC (Time-Driven Activity Based Costing. A Simpler and More Powerful Path to Higher Profits) Tłum. Agnieszka i Przemysław Mućko Wyd. 1 (dodr.), s. 240, opr. miękka, Współczesna ekonomika usług Red. nauk. Stanisław Flejterski, Aleksander Panasiuk, Józef Perenc, Grażyna Rosa Wyd. 1, s. 558, opr. miękka, Cena 69,90 zł Urszula Gros Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania Wyd. 1, s. 220, opr. miękka, Adam Hamrol Zarządzanie jakością z przykładami Seria: Zarządzanie Wyd. 2 (dodr.), s. 484, opr. twarda, Cena 74,90 zł Adam Hamrol, Władysław Mantura Zarządzanie jakością Teoria i praktyka Wyd. 3 uakt. (dodr.), s. 372, opr. miękka, Donald Waters Zarządzanie operacyjne Towary i usługi (Operations Management. Producing Goods and Services) Tłum. Adam Becht Seria: Zarządzanie Wyd. 1 (dodr.), s. 620, opr. miękka, Edward Pająk Zarządzanie produkcją Produkt, technologia, organizacja Seria: Zarządzanie Wyd. 1 (dodr.), s. 360, opr. miękka, Cena 64,90 zł Adam Stabryła Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi Seria: Zarządzanie Wyd. 1 (dodr.), s. 512, opr. miękka, Cena 74,90 zł Mariusz Flasiński Zarządzanie projektami informatycznymi Wyd. 1 (dodr.), s. 196, opr. miękka, Marek Pawlak Zarządzanie projektami Seria: Zarządzanie Wyd. 1 (dodr.), s. 276, opr. miękka, 26 NAUKI EKONOMICZNE ZARZĄDZANIE NAUKI EKONOMICZNE ZARZĄDZANIE 27

15 Anna Drapińska Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych Wyd. 1, s. 310, opr. miękka, Zdzisław Pierścionek Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie Wyd. 2 (dodr.), s. 504, opr. miękka, 16,8x23,8cm, 2012 Cena 64,90 zł Adam Stabryła Zarządzanie strategiczne w teorii i w praktyce firmy Wyd. 1 (dodr.), s. 378, opr. miękka, Andrzej K. Koźmiński Zarządzanie w warunkach niepewności Podręcznik dla zaawansowanych Wyd. 1 (dodr.), s. 202, opr. miękka, Zarządzanie zasobami ludzkimi Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji Red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński Seria: Zarządzanie Wyd. 1 (dodr.), s. 704, opr. miękka, Cena 79,90 zł Zarządzanie zasobami ludzkimi Materiały do ćwiczeń Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji Red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński Seria: Zarządzanie Wyd. 1 (dodr.), s. 270, opr. miękka, Zarządzanie. Teoria i praktyka Red. nauk. Andrzej K. Koźmiński, Włodzimierz Piotrowski Wyd. 5 zm. (dodr.), s. 792, opr. miękka, Cena 84,90 zł Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP Dobre praktyki wdrożeń Red. nauk. Jerzy Kisielnicki, Małgorzata Pańkowska, Henryk Sroka Wyd. 1, s. 352, opr. miękka, Edward Kirejczyk Zrozumieć zarządzanie Seria: Zrozumieć Wyd. 1, s. 340, opr. miękka, 14,3x20,5 cm, 2008 Marketing internetowy Red. Jarosław Królewski Najważniejsza polska książka o marketingu internetowym! Marketing, jako jedna z funkcji przedsiębiorstwa, był realizowany zawsze, na przestrzeni lat przybierał jednak różne formy. Utarło się, że marketing i promocja wymagają ogromnych nakładów finansowych na analizę rynku, reklamę telewizyjną, radiową itp. Na szczęście nie jest to już prawdą! Marketing realizowany w internecie jest tańszy, pozwala na skuteczniejsze dotarcie do grupy docelowej, jest bardziej kreatywny i dostępny dla większej liczby organizacji, może być częścią wielkich kampanii marketingowych lub może być prowadzony wyłącznie w sieci. Ma prawie same zalety, trzeba jednak wiedzieć, jak go realizować. Książka Marketing internetowy pozwala nauczyć się promowania firmy w internecie. Grupa najważniejszych osób zajmujących się tą dziedziną, pracujących w najbardziej znanych firmach i agencjach stara się przybliżyć istotę różnych form marketingu internetowego. Każdy z autorów prezentuje opisywane zagadnienie z własnego punktu widzenia, wynikającego z ogromnego doświadczenia zawodowego. Sprawia to, że każdy rozdział jest jak odrębna lekcja prowadzona przez mistrza. Z publikacji dowiesz się m.in.: jak skutecznie pisać teksty do internetu, czym jest marketing 3.0, jak konstruować modele biznesowe w internecie, w jaki sposób można wykorzystać aplikacje mobilne, jak pozycjonować stronę firmy, oraz wiele więcej. Książka jest obowiązkową pozycją dla wszystkich, którzy swoją karierę wiążą z marketingiem, chcą zarabiać na pozycjonowaniu stron, copywritingu, tworzeniu aplikacji mobilnych, planowaniu kampanii reklamowych lub myślą o własnym start-upie działającym w internecie. Na pewno zainteresuje ona także właścicieli firm oraz wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, jak wpływa się na świadomość klienta. Wyd. 1, s. ok. 500, opr. miękka, 16,8x23,8 cm, jesień 2013 Wyd. 1, s. ok. 360, opr. miękka, 16,8x23,8, jesień 2013 Eugeniusz Michalski Zarządzanie przedsiębiorstwem Celem prezentowanego podręcznika akademickiego jest zapoznanie studenta z podstawami zarządzania organizacją. Autor opisuje takie elementy procesu zarządzania, jak: planowanie, organizowanie, kontrolowanie, środowisko przedsiębiorstwa, podejmowanie decyzji, przewodzenie, zarządzanie kadrami, zarządzanie jakością, wprowadzanie zmian, zarządzanie produkcją. Publikacja jest napisana w sposób syntetyczny i kompleksowy. Obejmuje pełny zakres wiedzy wykładany na takich przedmiotach, jak: zarządzanie przedsiębiorstwem, czy podstawy zarządzania, realizowanych na uczelniach ekonomicznych i uniwersytetach. Eugeniusz Michalski prof. dr hab., kierownik Katedry Zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Ekonomii i Zarządzania i Kierownika Katedry Marketingu Międzynarodowego. Jan W. Wiktor Komunikacja marketingowa Modele, struktury, formy przekazu Książka jest już trzecim wydaniem znakomitego, wielokrotnie nagradzanego podręcznika, który zdobył dużą popularność nie tylko w Polsce, ale także w Rosji i na Ukrainie. Autor dokonuje głębokiej analizy promocji jako jednego z elementów strategii przedsiębiorstwa, opisując wszystkie elementy komunikacji, tj. odbiorcę, nadawcę oraz formy i instrumenty przekazu. Przedstawia najnowocześniejsze praktyki promocyjne stosowane przez firmy i agencje. W tym celu podaje liczne najbardziej aktualne przykłady faktycznie zrealizowanych kampanii, które z pewnością zainteresują czytelnika. Książka skierowana jest do studentów wszystkich kierunków ekonomicznych oraz praktyków zajmujących się komunikacją marketingową. Jan W. Wiktor Kierownik Zakładu Marketingu Międzynarodowego Katedry Marketingu UEK, członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, a także członek rad naukowych najbardziej cenionych periodyków marketingowych: Marketing i Rynek oraz Handel Wewnętrzny. NOWE WYDANIE Wyd. 3, s. ok. 300, opr. miękka, 16,8x23,8 cm, jesień NAUKI EKONOMICZNE ZARZĄDZANIE NAUKI EKONOMICZNE MARKETING 29

16 Henryk Mruk Marketing Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa Anna Konieczna-Domańska Biura podróży na rynku turystycznym Hotelarstwo Usługi Eksploatacja Zarządzanie Obsługa ruchu turystycznego Red nauk. Beata Meyer Seria: Turystyka Wyd. 1, s. 328, opr. miękka, PATRON MEDIALNY Badania marketingowe Teoria i praktyka Red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska Wyd. 1 (dodr.), s. 496, opr. miękka, Cena 64,90 zł Kompendium wiedzy o handlu Red. nauk. Maria Sławińska Seria: Kompendium wiedzy o Wyd. 1, s. 348, opr. miękka, 14,3x20,5 cm, 2008 Kompendium wiedzy o marketingu Red. nauk. Bogna Pilarczyk, Henryk Mruk Seria: Kompendium wiedzy o Wyd. 1 (dodr.), s. 358, opr. miękka, 14,3x20,5 cm, 2007 Wojciech Jabłoński Kreowanie informacji Media relations Wyd. 1 (dodr.), s. 180, opr. miękka, 14,3x20,5 cm, 2007 Cena 24,90 zł Właśnie ukazał się długo oczekiwany przewodnik po współczesnym marketingu książka prof. Henryka Mruka Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Jeśli opublikowana w tym roku w Polsce czternasta edycja Marketingu Philipa Kotlera nazywana jest powszechnie biblią marketingu, to podręcznik Henryka Mruka jest jego katechizmem, czyli poręczną syntezą, podsumowaniem i objaśnieniem. Walorem tej książki jest bardzo klarowne połączenie akademickiej wiedzy autora, jego doświadczenia dydaktycznego z praktyczną wiedzą biznesową i przykładami z życia. z recenzji Alojzego Kucy W prezentowanym podręczniku autor omawia takie elementy współczesnego marketingu, jak: badania marketingowe, segmentację rynku, strategię produktu, dystrybucji, cen, wizerunek przedsiębiorstwa i strategię marki, reklamę i promocję, plan marketingowy. Henryk Mruk prof. dr hab., pracownik naukowy w Katedrze Handlu Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Anna Murdoch Kreatywność w reklamie Wyd. 1, s. 248, opr. miękka, 16,8x23,8, 2003 Wiesław Urban, Dariusz Siemieniako Lojalność klientów Modele, motywacja i pomiar Wyd. 1, s. 152, opr. miękka, Cena 29,90 zł Eugeniusz Michalski Marketing Podręcznik akademicki Wyd. 1 (dodr.), s. 646, opr. miękka, Marek Mazur Marketing polityczny Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce Wyd. 1 (dodr.), s. 360, opr. miękka, Public relations Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju Red. nauk. Jerzy Olędzki, Dariusz Tworzydło Wyd. 1 (dodr.), s. 360, opr. twarda, Krzysztof Cybulski Zarządzanie działem sprzedaży firmy Prognozowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola Wyd. 1 (dodr.), s. 288, opr. miękka, Andrzej Pomykalski Zarządzanie i planowanie marketingowe Wyd. 1, s. 218, opr. miękka, 16,8x23,8, 2005 Philip Kotler, Waldemar Pfoertsch Zarządzanie marką w segmencie B2B (B2B Brand Management) Tłum. Elżbieta Łyszkowska Wyd. 1, s. 268, opr. twarda, Cena 69,90 zł Seria: Turystyka Wyd. 2 uzup., s. 162, opr. miękka, Cena 12,90 zł Ekonomika turystyki i rekreacji Red. nauk. Aleksander Panasiuk Seria: Turystyka Wyd. 2, s. 416, opr. miękka, Dominika Zaręba Ekoturystyka Seria: Turystyka Wyd. 3 zm., s , opr. miękka, Gospodarka turystyczna Zarządzanie jakością Red. nauk. Aleksander Panasiuk Seria: Turystyka Wyd. 1, s. 282, opr. miękka, Marketing w turystyce i rekreacji Red. nauk. Aleksander Panasiuk Seria: Turystyka Red. nauk. Aleksander Panasiuk, Daniel Szostak Seria: Turystyka Wyd. 1 (dodr.), s. 378, opr. miękka, Marketing usług turystycznych Red. nauk. Aleksander Panasiuk Seria: Turystyka Wyd. 1 (dodr.), s. 216, opr. miękka, 16,8x23,8 cm, 2007 Tjeerd H. van Andel Nowe spojrzenie na starą planetę Zmienne oblicze Ziemi (New Views on an Old Planet. A history of global change) Tłum. Wiesław Studencki Wyd. 2 (dodr.), s. 304, opr. miękka, Wyd. 1 (dodr.), s. 248, opr. miękka, Strategie rozwoju turystyki w regionie Red. nauk. Beata Meyer, Dawid Milewski Seria: Turystyka Wyd. 1, s. 204, opr. miękka, Turystyka w naukach humanistycznych Red. nauk. Ryszard Winiarski Seria: Turystyka Wyd. 1, s. 178, opr. miękka, Turystyka Prezentowany podręcznik akademicki jest zgodny z obowiązującymi programami nauczania. Jego logiczna struktura i zrozumiały język narracji powodują, że jest znakomitym źródłem wiedzy dla studentów kierunku turystyka i rekreacja oraz specjalności turystycznych kierunków ekonomicznych, a także osób profesjonalnie zajmujących się tą dziedziną. Autorzy analizują, m.in.: podstawy teorii marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych oraz obszarów turystycznych,rynek usług turystycznych i rekreacyjnych, zachowania klientów na tym rynku, elementy marketingu mix (5P), marketing terytorialny w turystyce, markowy produkt turystyczny, nowoczesne instrumenty komunikacji marketingowej, marketing relacji w turystyce i rekreacji, badania marketingowe i tworzenie strategii marketingowych w przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych. Autorami podręcznika są pracownicy dydaktyczno-naukowi związani z Katedrą Zarządzania Turystyką Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedrą Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Katedrą Geografii Regionalnej i Turyzmu Uniwersytetu Śląskiego. Red nauk. Włodzimierz Kurek Seria: Turystyka Wyd. 1 (dodr.), s. 542, opr. miękka, Cena 69,90 zł Wyd. 1, s. 382, opr. miękka, 16,8x23,8 cm, NAUKI EKONOMICZNE MARKETING NAUKI EKONOMICZNE TURYSTYKA 31

17 Wyd. 1, s. 132, opr. miękka, Cena 29,90 zł PATRON MEDIALNY Adam Pawlicz E-turystyka Ekonomiczne problemy implementacji technologii cyfrowych Autor uwydatnił i przypomniał nie doceniane i nadal nie dostrzegane prawidłowości rozwoju e-turystyki, wymagania i korzyści wynikające z internetyzacji i innowacyjności sektora turystycznego, komunikacji elektronicznej, rozwoju społeczeństwa informacyjnego i innych działań podejmowanych zwłaszcza przez MŚP (małe hotele, agencje turystyczne, touroperatorzy) w turystyce. Publikacja wnosi nowe spojrzenie na stan perspektywy rozwoju e-turystyki i ICT w jej obsłudze. Jest znaczącym przyczynkiem badawczym, wzbogacającym teorię i praktykę sektora e-turystyki, rynku informacji i komunikacji oraz wirtualnej rzeczywistości w tym sektorze. prof. dr hab. Bernard F. Kubiak E-turystyka to książka przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych problematyką zastosowań szeroko rozumianych technologii cyfrowych w sektorze turystycznym, a w szczególności dla praktyków życia gospodarczego, pracowników administracji publicznej, pracowników naukowych oraz studentów kierunków związanych z turystyką. Regiony turystyczne świata Cz. 1 Europa Regiony turystyczne świata Cz. 2 Azja, Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Australia i Oceania, Antarktyda Red. nauk. Włodzimierz Kurek Seria: Turystyka Regiony turystyczne świata to kompleksowe opracowanie przedstawiające w ujęciu regionalnym uwarunkowania przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne i kulturowe oraz stan rozwoju turystyki na świecie. Książka składa się dwóch częścipierwsza omawia kraje europejskie, druga natomiast regiony pozaeuropejskie. Publikacja zawiera m.in.: szczegółową charakterystykę uwarunkowań rozwoju turystyki w wydzielonych regionach świata, opis walorów turystycznych regionów i miejscowości, analizę zróżnicowania zagospodarowania turystycznego w ujęciu przestrzennym, charakterystykę międzynarodowego ruchu turystycznego. Zamieszczone w książce liczne studia przypadków ilustrują specyficzne cechy i problemy opisywanych regionów. Zawarto w nich także objaśnienia niektórych pojęć i terminów. Wyd. 1, s. 320, opr. miękka, Wyd. 1, s. 344, opr. miękka, Piotr Migoń Geoturystyka Seria: Turystyka Wyd. 1, s , opr. miękka, 16,8x23,8 cm, 2012 Geoturystyka to obecnie dynamicznie rozwijającą się dziedzina turystyki. Stanowi jedną z form turystyki poznawczej, a jej głównym przedmiotem zainteresowania są przede wszystkim różnorodne obiekty i zjawiska przyrody nieożywionej, a także specyficzne krajobrazy o dużym natężeniu walorów geologicznych i geomorfologicznych. Dzięki zainteresowaniu obiektami dawnego górnictwa i wykorzystaniu zasobów geologicznych przez ludzi, jest to również rodzaj turystyki stojący na pograniczu turystyki przyrodniczej i kulturowej. Autor prezentuje najważniejsze aspekty geoturystyki od teoretycznych podstaw przez omówienie przedmiotu zainteresowania, rodzajów oferty geoturystycznej i konkretnych przykładów udostępniania geoturystycznego do zagadnień wpływu geoturystyki na rozwój regionalny. W książce zawarto także obszerniejsze studia przypadków z różnych regionów świata, które wyodrębniono w formie ramek. Andrzej Kowalczyk, Marta Derek Zagospodarowanie turystyczne Seria: Turystyka Wyd.1, s , opr. miękka, Władysław Biczysko Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie turystycznym Wyd. 1, s. 344, opr. miękka, Cena 44,90zł Dominika Zaręba Ekoturystyka Seria: Turystyka Wyd. 3 zm., s , opr. miękka, Turystyka zrównoważona Red. nauk. Andrzej Kowalczyk Seria: Turystyka Wyd. 1, s , opr. miękka, 32 NAUKI EKONOMICZNE TURYSTYKA NAUKI EKONOMICZNE TURYSTYKA 33

18 HISTORIA HISTORIA POWSZECHNA 35 KORZENIE EUROPY 38 TRUDNY WIEK XX 40 II WOJNA ŚWIATOWA 41 KONFLIKTY MIĘDZYNARODOWE 42 BLIŻSZA EUROPA 44 HISTORIA POLSKI 45 HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA 48 HISTORIOGRAFIA/NAUKI POMOCNICZE 49 KULTUROZNAWSTWO 51 Antony Polonsky Dzieje Żydów w Polsce i Rosji (The Jews in Poland and Russia: A Short History) Tłum. Mateusz Wilk Aktualna synteza dziejów Żydów w Polsce i Rosji wybitnego Autora! W książce, korzystając z własnych badań źródłowych i najnowszej literatury przedmiotu, profesor Antony Polonsky przedstawia dzieje polityczne, społeczne, gospodarcze, religijne i kulturowe Żydów w Polsce i Rosji, od XVIII do początków XXI w. Ukazuje rozkwit kultury i autonomii żydowskiej w XVIII w. na terenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów, kiedy ziemie te były centrum żydowskiej diaspory. Pokazuje trudny proces asymilacji ludności żydowskiej w XIX w. na ziemiach porozbiorowych, następnie jej dzieje w najkrótszym stuleciu okresie I wojny światowej, międzywojniu oraz tragicznym czasie II wojny światowej. Prezentuje politykę regulującą kwestię ludności żydowskiej, przejawiającą się np. w wyznaczonej przez carycę Katarzynę II strefie osiedlenia na Rusi czy polityce przymusowej asymilacji forsowanej przez komunistyczne władze. Ciekawie omawia rozmaite reakcje ludności żydowskiej powstające ideologie, nurty religijno-społeczne i tworzące się organizacje. Pokazuje także ożywienie tradycji i kultury żydowskiej, a także debaty na temat Żydów w Polsce, na Litwie, Ukrainie, Białorusi i Rosji, po 1989 roku. Antony Polonsky profesor Albert Abramson of Holocaust Studies na Brandeis University i United States Holocaust Memorial Museum, jeden z najbardziej znanych współczesnych specjalistów i autorytetów naukowych z zakresu historii Żydów w Polsce. Autor i redaktor naukowy kilkudziesięciu publikacji i setek artykułów naukowych. Od 1986 r. redaktor naczelny prestiżowego czasopisma Polin: A Journal of Polish-Jewish Studies (od 1994 pod nazwą Polin: Studies in Polish Jewry ). Założyciel Institute for Polish-Jewish Studies w Oksfordzie oraz American Association for Polish-Jewish Studies w Cambridge MA. Autor trzytomowej, monumentalnej syntezy The Jews in Poland and Russia (2009, 2011). Wyd. 1, s.ok. 656, opr. twarda i miękka, 16,8x23,8 cm, jesień 2013 DZIEJE KULTUR 52 HISTORIA SZTUKI 53 Hugh Kennedy Wielkie arabskie podboje Jak ekspansja islamu zmieniła świat (The Great Arab Conquests. How the Spread of Islam Changed the World We Live In) Tłum. Mateusz Wilk Wyd. 1, s. 347, opr. twarda, Sławomir Bralewski, Paweł Filipczak, Maciej Kokoszko, Andrzej Kompa, Małgorzata B. Leszka, Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow, Teresa Wolińska Konstantynopol Nowy Rzym Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim Red.nauk. Mirosław J. Leszka, Teresa Wolińska Ernst Kantorowicz Dwa ciała króla Studium z politycznej teologii średniowiecza (The King s Two Bodies) Tłum. Adam Krawiec, Maciej Michalski Wyd. 1, s. XXXIV + 484, opr. twarda, 16,8x23,8 cm, 2007 Hermann A. Schlögl Starożytny Egipt Historia i kultura od czasów najdawniejszych do Kleopatry (Das Alte Ägypten. Geschichte und Kultur von der Frühzeit bis zu Kleopatra) Tłum. Agnieszka Gadzała Wyd. 1, s wkł. il. kolorowa, opr. miekka, Cena 64,90 zł Wyd. 1, s.751, opr. twarda, Cena 79,90 zł Georgij Ostrogorski Dzieje Bizancjum (Geschichte des Byzantinischen Staates) Tłum. W. Ceran, H. Evert-Kappesowa, S. Wiśniewski Wyd. 3 zm., s wkł. il. kolorowa, opr. miękka, Cena 69,90 zł HISTORIA HISTORIA POWSZECHNA 35

19 Adam Ziółkowski Historia powszechna. Starożytność Andrzej Chwalba Historia powszechna. Wiek XIX Seria: Historia Powszechna Seria: Historia Powszechna Wyd. 1 (dodr.), s. 1100, opr. twarda, Cena 94,90 zł Wyd. 1, s. 1100, opr. miękka, Cena 79,90 zł Nowoczesna synteza historii starożytnej oparta na wynikach najnowszych badań! Autor z niebywałym rozmachem, wykorzystując wyniki najnowszych badań archeologicznych i źródła historyczne, przedstawia dzieje wielkich cywilizacji starożytnych: Mezopotamii, Egiptu, Świata Egejskiego i Grecji oraz Italii. Opisuje warunki naturalne i klimatyczne, które sprzyjały powstaniu cywilizacji w epoce holocenu i neolitu, a następnie omawia zasięg osadnictwa, religie, modele i funkcjonowanie miast, rozwiązania ustrojowe, handel oraz rozwój pisma, nauki i sztuki, charakterystyczny dla każdej cywilizacji. Odchodząc od tradycyjnego podziału na dzieje starożytnego Wschodu, Grecji i Rzymu, konstruuje chronologiczny, paralelny i jednolity wykład historii starożytnej, obejmujący Europę kontynentalną, basen Morza Śródziemnego oraz Bliski i Środkowy Wschód. Dzięki takiemu nowatorskiemu ujęciu ukazuje skomplikowane mechanizmy kontaktów międzycywilizacyjnych oraz jedność i ciągłość procesów dziejowych, a czytelnik otrzymuje całościowy i pełny obraz starożytnego świata w danej epoce chronologicznej. Szeroka panorama XIX wieku na świecie! W części pierwszej, Cywilizacja, Autor uwzględnił różne dziedziny życia, do tej pory marginalizowane w podręcznikach m.in. kulturę masową, sport, komunikację społeczną, urbanizację. Barwnie opowiedział również o życiu codziennym w XIX stuleciu. Dał odpowiedzi na pytania nurtujące współcześnie żyjących jak wówczas podróżowano, gdzie mieszkano, jakiej słuchano muzyki. Burzliwe dzieje polityczne zostały omówione w części drugiej. Ujęcie chronologiczno-geograficzne pozwoliło na wychwycenie najważniejszych procesów. Przez żywo napisany tekst przewija się motyw rewolucji, należne miejsce zyskała kolonizacja Afryki i walka o niepodległość krajów Ameryki latynoskiej. Na pierwszy plan wysunięte zostały kwestie, które kształtowały nowoczesne narody i państwa to tzw. wielkie kwestie: robotnicza, kobieca, narodowa i żydowska. Odważne spojrzenie na długi wiek XIX z perspektywy nie tylko Europejczyków, ale i mieszkańców innych części świata zadowoli wszystkich poszukujących nowoczesnej syntezy dziejów tego stulecia. Wyd. 1 (dodr.), s. 716, opr. twarda, 16,8x23,8 cm, 2010 Cena 64,90 zł Wyd. 1 (dodr.), s. 716, opr. miękka, 16,8x23,8 cm, 2011 Wyd. 1 (dodr.), s. 556, opr. twarda 16,8x23,8 cm, 2012 Wyd. 1, s. 556, opr. miękka, Roman Michałowski Historia powszechna. Średniowiecze Seria: Historia Powszechna Nowoczesna synteza historii powszechnej średniowiecza! Autor przedstawia historię dwunastu wieków, od późnego cesarstwa rzymskiego do epoki wielkich odkryć geograficznych. Wyodrębnia dzieje najbardziej znaczących w omawianym okresie terytoriów: Francji, Niemiec, Włoch, Wysp Brytyjskich, Skandynawii, Europy Środkowo-Wschodniej, Bałkanów i Rusi. Omawiając cywilizację europejską, porusza również zagadnienia dotyczące rozwoju i upadku Cesarstwa Wschodniorzymskiego, ekspansji Arabów i rozkwitu Imperium Osmańskiego. Ukazuje procesy, które kształtowały społeczeństwa, narody i państwa, oraz wydarzenia, które bezpośrednio oddziaływały na losy ludzi. Przedstawia przemiany kulturowe, społeczne, gospodarcze i ustrojowe. Ważne miejsce w podręczniku zajmuje historia Kościoła, jego organizacja, rola i znaczenie, a także problematyka relacji między władzą duchowną a świecką. Autor analizuje problemy reformy gregoriańskiej, stosunków między chrześcijanami a żydami, omawia zagadnienia monastycyzmu i herezji, przedstawia dzieje zakonów rycerskich. Ukazuje złożony proces przejścia od średniowiecza do epoki nowożytnej. Jakub Tyszkiewicz, Edward Czapiewski Historia powszechna. Wiek XX Seria: Historia Powszechna Nowe ujęcie dziejów najkrótszego stulecia! W nowoczesnym podręczniku autorzy nie tylko rzetelnie prezentują dzieje lat , ale także kładą nacisk na dynamikę procesów historycznych. W głównych częściach publikacji ukazują przemiany gospodarcze, społeczne, kulturalne i religijne, opisują niemal wszystkie zakątki świata, a wewnętrzne wydarzenia w poszczególnych państwach przywołują w przypadkach, gdy wpływały one znacząco na procesy i zjawiska międzynarodowe. Na uwagę zasługuje również osobna część, poświęcona głównym zagadnieniom cywilizacyjnym XX wieku. W toku wykładu autorzy wykorzystują najnowszą literaturę światową i polską. Wyd. 1, s. 816, opr. twarda, Cena 79,90 zł Wyd. 1, s. 816, opr. miękka,, Cena 69,90 zł Krzysztof Mikulski, Jacek Wijaczka Historia powszechna. Wiek XVI XVIII Andrzej Chwalba Historia powszechna Seria: Historia Powszechna Wyd. 1, s. 636, opr. twarda, Cena 79,90 zł Seria: Historia Powszechna Nowe spojrzenie na epokę wczesnonowożytną! Autorzy prezentują nowatorską, przystępną i całościową syntezę dziejów świata od XVI do XVIII wieku. W części pierwszej Cywilizacja przedstawiają przemiany społeczne, demograficzne, obyczajowe, gospodarcze, religijne, ustrojowe i estetyczne epoki wczesnonowożytnej. Opisują w niej także wpływ klimatu, epidemii, wynalazków, odkryć geograficznych na ówczesny świat. W części drugiej Polityka pokazują historię Europy i państw pozaeuropejskich. Ukazują dzieje polityczne Europy, kładąc nacisk na główne wydarzenia epoki: wojnę trzydziestoletnią, wojny włoskie, północne, sukcesyjne, ekspansję turecką i rozwój Rosji oraz opisując zmieniający się układ sił politycznych. Ciekawie przedstawiają dzieje cywilizacji pozaeuropejskich, w tym głównych regionów ówczesnej Azji, Afryki i obydwu Ameryk, a także burzliwe losy europejskich kolonii. Nowatorskie spojrzenie na współczesność! Autor przedstawia nową syntezę dziejów świata w ostatnich dwóch dekadach. W części pierwszej ciekawie omawia zagadnienia cywilizacyjne dotyczące współczesnego człowieka, takie jak: problemy demograficzne i ekologiczne, zmiana klimatu, sytuacja mniejszości seksualnych, choroby cywilizacyjne i walka z AIDS, wszechobecność Internetu i nowych technologii, kultura konsumpcyjna, przestępczość zorganizowana oraz globalizacja gospodarki. W części drugiej barwnie przedstawia dzieje polityczne świata w latach , pokazuje m.in.: upadek komunizmu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, demontaż Związku Radzieckiego, wojnę w byłej Jugosławii, a także rozwój Unii Europejskiej. Prezentuje również zmierzch potęgi Stanów Zjednoczonych, a także rosnące znaczenie Chin i Indii na arenie międzynarodowej, sytuację w Azji i Ameryce latynoskiej, konflikty w Afryce i na Bliskim Wschodzie oraz niepokojący rozwój współczesnego terroryzmu. Wyd. 1, s. 398, opr. twarda, 36 HISTORIA HISTORIA POWSZECHNA HISTORIA HISTORIA POWSZECHNA 37

20 Józef Wolski Historia powszechna Starożytność Marceli Handelsman Średniowiecze polskie i powszechne Anna Świderkówna Rozmowy o Biblii Prawo i prorocy Wojciech St. Magdziarz Uwodziciele władzy Geneza i organizacja dworu Wyd. 11 uzup. (dodr.), s wkł. il., opr. miękka, 16,8x23,8 cm, 2007 Tadeusz Manteuffel Historia powszechna Średniowiecze Wyd. 16 uzup. (dodr.), s. 514, opr. miękka, Zbigniew Wójcik Historia powszechna Wiek XVI XVII Wyd. 12 uzup. (dodr.), s map, opr. miękka, Emanuel Rostworowski Historia powszechna Wiek XVIII Wyd. 12 uzup. (dodr.), s mapy, opr. miękka, Cena 39,90zł Mieczysław Żywczyński Historia powszechna Wyd. 13 uzup. (dodr.), s map, opr. miękka, Jerzy W. Borejsza Piękny wiek XIX Wyd. 2, s. 460, opr. miękka ze skrzydełkami, Wojciech Roszkowski Półwiecze Historia polityczna świata po roku 1945 Wyd. 4 (dodr.), s wkł. il., opr. zintegrowana, 20x25,5 cm, 2005 Andrzej Kajetan Wróblewski Historia fizyki Od czasów najdawniejszych do współczesności Wyd. 1 (dodr.), s. XVI + 620, opr. twarda, 19,5x24,5 cm, 2011 Cena 109,00 zł Seria: Klasyka polskiej historiografii Wyd. 2, s. X + 402, opr. miękka ze skrzydełkami, 14,3x20,5 cm, 2010 > Aleksander Gieysztor Zarys dziejów pisma łacińskiego Seria: Klasyka polskiej historiografii Wyd. 2, s. XIV wkł. il., opr. miękka, Stefan Kieniewicz Powstanie styczniowe Seria: Klasyka polskiej historiografii Wyd. 3, s. XVI mapy, opr. miękka ze skrzydełkami, Henryk Wereszycki Sojusz trzech cesarzy Geneza Seria: Klasyka polskiej historiografii Wyd. 2, s. XXXII + 536, opr. miękka ze skrzydełkami, 14,3x20,5 cm, 2010 Henryk Wereszycki Sojusz trzech cesarzy Walka o pokój europejski Seria: Klasyka polskiej historiografii Wyd. 2, s. XXVIII + 480, opr. miękka ze skrzydełkami, 14,3x20,5 cm, 2010 Henryk Wereszycki Koniec sojuszu trzech cesarzy Seria: Klasyka polskiej historiografii Wyd. 2, s. XXX + 424, opr. miękka ze skrzydełkami, 14,3x20,5 cm, 2010 Wyd. 10, s wkł. il. kolorowa, opr. miękka ze skrzydełkami, 14,3x20,5 cm, 2009 Anna Świderkówna Rozmowy o Biblii Narodziny judaizmu Wyd. 5, s wkł. il. kolorowa, opr. miękka ze skrzydełkami, 14,3x20,5 cm, 2009 Anna Świderkówna Rozmowy o Biblii Nowy Testament Wyd. 4, s wkł. il. kolorowa, opr. miękka ze skrzydełkami, 14,3x20,5 cm, 2009 Anna Świderkówna Rozmowy o Biblii Opowieści i przypowieści Wyd. 2, s wkł. il. kolorowa, opr. miękka ze skrzydełkami, 14,3x20,5 cm, 2009 Friedrich Prinz, Michael McCormick Narodziny Europy Korzenie gospodarki europejskiej (Origins of the European Economy. Communication and Commerce A.D ) Tłum. Arkadiusz Bugaj, Zbigniew Dalewski, Jacek Lang, Irena Skrzypczak Seria: Korzenie Europy Wyd. 2, s. 836, opr. twarda, James M. Murray Brugia, kolebka kapitalizmu (Bruges, Cradle of Capitalism, ) Tłum. Dorota Guzowska Seria: Korzenie Europy Wyd. 1, s. 420, opr. twarda, Cena 64,90 zł Jedyna polska książka poświęcona genezie i organizacji słynnego dworu w Wersalu. Autor, niezwykle rzetelnie i obficie korzystając z wydanych źródeł i literatury przedmiotu, w uporządkowany sposób omawia genezę i organizację dworu Ludwika XIV, mieszczącego się w budynkach pałacowych Wersalu. Ukazuje rozwój instytucji dworskiej, w tym jego największą liczebność za Ludwika XIV i iście barokową strukturę. W osobnych rozdziałach prezentuje liczne służby samego króla oraz organizację życia dworskiego najbliższego otoczenia monarchy (m.in.: królowej, dam dworu, dzieci królewskich, delfina, delfiny, królewiczów). Nie pomija również wielu innych urzędów nadwornych. Tekst uzupełniają atrakcyjne zestawienia tabelaryczne, m.in. długi wykaz wszystkich urzędów i przypisanych do nich funkcji pełnionych na dworze oraz ciekawe anegdoty na temat ludzi z otoczenia Króla Słońce. Autora cechują dbałość o szczegóły i barokowy styl, dzięki którym przybliża on czytelnikom szczególną atmosferę tego jedynego w swoim rodzaju miejsca. Jean-Claude Maire Vigueur Rycerze i mieszczanie Wojny i konflikty w średniowiecznych Włoszech (Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e societļ nell`italia comunale) Tłum. Anna Gabryś Wyd. 1, s. 436, opr. twarda, > Ian Wood Królestwa Merowingów Władza-społeczeństwo-kultura (The Merovingian Kingdoms ) Tłum. Mateusz Wilk Wyd. 1 (dodr.), s. 398, opr. miękka, Rosamond McKitterick Królestwa Karolingów Władza konflikty kultura (The Frankish Kingdoms Under The Carolingians ) Tłum. Mateusz Wilk, Bartosz Hlebowicz Wyd. 1, s. 452, opr. twarda, Barbara Yorke Królowie i królestwa Anglii w czasach Anglosasów (Kings and Kingdoms of early Anglo-Saxon England) Tłum. Mateusz Wilk Wyd. 1, s. 280, opr. twarda, Roger Collins Hiszpania w czasach Wizygotów (Visigothic Spain ) Tłum. Jacek Lang Wyd. 1, s. 212, opr. twarda, 16,8x23,8 cm, 2007 Angelo Forte, Richard Oram, Frederik Pedersen Państwa Wikingów Podboje władza kultura Wiek IX XI (Viking Empires) Tłum. Maciej Nowak-Kreyer Wyd. 1 (dodr.), s. 348, opr. miękka, 16,8x23,8 cm,2012 Stefan Weinfurter Niemcy w średniowieczu (Das Reich im Mittelalter. Kleine deutsche Geschichte von 500 bis 1500) Tłum. Agnieszka Gadzała Wyd. 1, s. 272, opr. twarda, Wyd. 1, s. ok. 224, opr. miękka, 14,3x20,5 cm, jesień 2013 Michel Rouche Attyla i Hunowie Ekspansja barbarzyńskich nomadów. IV V wiek (Attila. La violence nomade) Tłum. Jakub Jedliński Wyd. 1, s. 352, opr. twarda, Gerd Althoff Potęga rytuału Symbolika władzy w średniowieczu (Die Macht der Rituale. Symbolik und Herrschaft im Mittelalter) Tłum. Agnieszka Gadzała Wyd. 1, s. 210, opr. twarda, Elizabeth M. Hallam, Judith Everard Francja w czasach Kapetyngów (Capetian France ) Tłum. Urszula Kowalczyk Wyd. 1 (dodr.), s. 462, opr. twarda, 16,8x23,8 cm, HISTORIA HISTORIA POWSZECHNA KORZENIE EUROPY HISTORIA KORZENIE EUROPY 39

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Książka Współczesna polityka gospodarcza" jest podzielona na pięć części: Teoretyczne podstawy polityki gospodarczej; Główne obszary polityki rozwoju gospodarczego; Polityka stabilizacyjna państwa; Polityka

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy Nowa sytuacja gospodarki polskiej i europejskiej po kryzysie: Bussines as usual is impossible ( generuje nierównowagi finansowe, gospodarcze, środowiskowe i społeczne) Nowe

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów. studia licencjackie

Kierunki studiów. studia licencjackie Kierunki studiów studia licencjackie Studia licencjackie Ekonomia Europeistyka Finanse i rachunkowość Gospodarka przestrzenna Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Międzynarodowe stosunki

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Tytuł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w polskich przedsiębiorstwach działających w otoczeniu międzynarodowym Ostatnie dziesięciolecia rozwoju

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WF-FizD-PE-S16 Wydział Kierunek Wydział Fizyki i Astronomii Fizyka / Fizyka komputerowa Profil

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy prac

Bardziej szczegółowo

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej.

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej. Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG1_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. Ma wiedzę o sposobach

Bardziej szczegółowo

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

Finanse dla menedżerów i niefinansistów Finanse dla menedżerów i niefinansistów Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 21-22.09; 27-28.11.2017r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy dyplom ACCA

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2)

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

Część A. Finansowe aspekty decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Część A. Finansowe aspekty decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Wyzwania strategiczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa redakcja naukowa Elżbieta Wrońska-Bukalska Celem podręcznika jest przekazanie wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa z punktu widzenia

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Stefan Krajewski

prof. dr hab. Stefan Krajewski OBSZARY TEMATYCZNE SEMINARIUM LICENCJACKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA prof. dr hab. Stefan Krajewski 1. Budżety samorządów terytorialnych (dochody, wydatki, struktura budżetu gminy lub powiatu) 2.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13

Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13 Wstęp (Anna Adamik)... 11 Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13 Rozdział 1. Konkurencyjność i przewaga konkurencyjna MSP w teorii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne/Niestacjonarne Licencjat. 6 Obszary kształcenia Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa

EKONOMIA. Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne/Niestacjonarne Licencjat. 6 Obszary kształcenia Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom Profil Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania tytułu zawodowego Liczba semestrów 6 Obszary

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Instytut Zarządzania Finansami

Zarządzanie finansami. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Instytut Zarządzania Finansami Zarządzanie finansami Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Instytut Zarządzania Finansami Wprowadzenie Gospodarka rynkowa w sferze realnej działa w sposób, który czyni z zarządzania finansami królową

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców.

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Jak założyć i prowadzić własną firmę? Autor: red. Hanna Godlewska-Majkowska, Wstęp W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie firmy, tworzone przez indywidualnych

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI Autor: Stanisław Kasiewicz, Waldemar Rogowski, Wstęp Po ukazaniu się książek Płaski świat Thomasa L. Friedmana i Wędrujący świat Grzegorza Kołodki

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia I stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Specjalności: ekonomia menedżerska finanse i rynki finansowe NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 5-6.07; 4-5.09; 26-27.10; 30.11-01.12.2017 r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Instytut Ekonomii Lista proponowanych promotorów prac dyplomowych: Profesorowie: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem pod redakcją Adama Stabryły Kraków 2011 Książka jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Program kształcenia na specjalności Biznes międzynarodowy (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Zarządzanie Plan i programy specjalności Biznes międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa.

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa. KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA Autor: Jacek Grzywacz, Wstęp W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo kapitału oraz zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Opis: Z recenzji Prof. Wojciecha Bieńkowskiego

Opis: Z recenzji Prof. Wojciecha Bieńkowskiego Tytuł: Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce. Perspektywa mikro-, mezo- i makroekonomiczna Autorzy: Magdalena Majchrzak Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2012 Opis: Praca

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I I I Przedmioty ogólne (O) 1 Język obcy zo 2 120 120 6 60 3 60 3 2 Technologie informacyjne zo 1 15 15 3 15 3 3 Historia gospodarcza E 1 30 30 3 30 3 4 Socjologia zo 2 30 30 3 30 3 5 Ochrona własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Semestr zimowy (1) Semestr letni (2) 1. Matematyka A 6 30 30

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-EKON-W_pNadGenAEXKR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo