Spis treści. Objaśnienia znaków 6, 24 25, 51, 55. Po yteczne informacje 5. Komunikacja miejska 11. Muzea, koêcio y 14. Promenada Kultury 22

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Objaśnienia znaków 6, 24 25, 51, 55. Po yteczne informacje 5. Komunikacja miejska 11. Muzea, koêcio y 14. Promenada Kultury 22"

Transkrypt

1

2

3 Spis treści 5 Po yteczne informacje 5 Komunikacja miejska 11 Muzea, koêcio y Promenada Kultury 22 OsobliwoÊci, zwiedzanie miasta 26 Przedmioty antyczne 36 Muzyka, teatr, wydarzenia 38 Okolice Budapesztu Kàpieliska lecznicze, groty Czas wolny 44 Zakupy 47 Restauracje, miejsca rozrywki 49 Mapy 6, 24 25, 51, Objaśnienia znaków «tramwaj «HÉV ç autobus ë trolejbus 1 metro nr 1 2 metro nr 2 3 metro nr 3 è autobus zamkowy ó godziny otwarcia telefon fax 1 miejsce 1 muzeów na mapie A1 wspó rz dna mapy % bilet wst pu miejsca przyj ç Karty Budapeszt [1] fotografia 49 6, 24 25, 51, 55 Wydawca BTH Budapesti Turisztikai Szolgátató Kht Urz dowa organizacja marketingowa stolicy Wszystkie prawa zastrze one Menager wydawnictwa: László Paszternak Przyj cia og oszeƒ w wydawnictwie Przygotowanie: Turizmus sp. z oo. Redaktor: Brigitta Vajk Projektant: András Nász T umacz: Alicja Nagy Obwoluta: Future Card Studió Mapa: TOPOGRÁF Fotografie: Archium BTH Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoêci za szkody wynik e z ewentualnych zmian danych wyst pujàcych w tym wydaniu. Zamkni cie r kopisu w listopadzie 2005 r. Przygotowano w Drukarni PAUKER 3

4 Drogi Czytelniku! Serdecznie pozdrawiam Pana/ià w Budapeszcie, mieêcie, które obdarowuje goêci nie tylko bogatà przesz oêcià i jedynym w swym rodzaju dziedzictwem kulturalnym, lecz gdzie równie i my, mieszkaƒcy, codziennie mo emy byç Êwiadkami ponownych narodzin miasta. Turystyka Budapesztu wyros a na jednà z najwa niejszych ga zi gospodarczych, którà z jednej strony mo na zauwa yç we wzroêcie liczby turystów odwiedzajàcych stolic, z drugiej zaê w powi kszaniu si jakoêci i iloêci propozycji turystycznych. W Budapeszcie rokrocznie buduje si wiele nowych hoteli, odbywa si rekonstrukcja niejednego starego budynku i powstajà nowe obiekty kulturalne i turystyczne. Szczególnà si à przyciàgajàcà stolicy jest to, e uznana zosta a za jednà z najpi kniejszych cz Êci Dziedzictwa Âwiatowego, e posiada najwi kszy Parlament w Europie, najwi kszà czynnà synagog, pierwszà na kontynencie europejskim kolejk podziemnà. W mieêcie tym znajdujà si pozosta oêci twierdzy i rozmaitych budynków z czasów rzymskich, czynne i obecnie kàpieliska tureckie, zabytki gotyckie i barokowe oraz niezwykle bogate pamiàtki budownictwa secesyjnego. Budapeszt zas u y sobie nie tylko na tytu królowej Dunaju, ale nie ma na Êwiecie drugiej takiej stolicy, w której by oby niemal 100 êróde termalnych, 12 kàpielisk leczniczych i gdzie dziennie wyp ywa oby z g bi ziemi 19 milionów galonów wody termalnej. Wbrew widocznemu rozwojowi Budapeszt zachowa stary urok i czar, a doskona a harmonia ró norodnych stylów architektonicznych i arcydzie sztuki, kawiarnie, kàpieliska, gastronomia i kultura miasta po àczona z goêcinnoêcià daje niezapomniane prze ycia przybywajàcym tu turystom. Obok powtarzajàcych si co roku popularnych imprez, festiwali oferta turystyczna stolicy wzbogacana jest o coraz to nowsze i na wysokim poziomie wydarzenia. Spacerujàc po pi knie odrestaurowanym peszteƒskim Brodway u przed turystami otwiera si nastrojowa, jedyna w swym rodzaju skarbnica ycia muzycznego, przeznaczonego dla ka dej grupy wiekowej, bowiem oprócz muzyki lekkiej w pubach mo na wybieraç w repertuarze Opery czy odrestaurowanym niezwykle pi knie Teatrze Operetki. Prosz korzystaç z tego wydawnictwa, które po dok adnym przygotowaniu zestawiliêmy w celu zaproponowania Paƒstwu tego, co Budapeszt ma najlepszego. László Fekete Dyrektor BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltó Kht. BTH (Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht) Budapeszteƒskie Turystyczno Us ugowe Towarzystwo U ytecznoêci Publicznej Biuro G ówne: 1364 Budapest, Pf (+36-1) (+36-1)

5 U YTECZNOÂCIpublicznej Turistické informace Tourist information BIURA INFORMACYJNE Biuro Tourinform 1052 Budapest, SütŒ utca 2. (Deák tér) (+36-1) ó w godz Liszt Ferenc tér (plac) 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 11. (+36-1) , (+36-1) ó w okresie 15. VI. do 31. X.: 9 19; od 1. XI. do 14. VI.: poniedz. piàt.: 10 18; sob.: Nyugati pályaudvar (Dworzec Zachodni) 1062 Budapest, Teréz körút 55. (+36-1) , (+36-1) ó w okresie 1. V. do 31. X.: 9 19; od 1. XI. do 30. IV.: poniedz. piàt.: 9 18; sob. niedz.: Zamek budaƒski (Budai Vár) 1014 Budapest, Szentháromság tér (+36-1) , (+36-1) ó w okresie 1. V. do 31. X.: 9 18; od 1. XI. do 30. IV.: poniedz. piàt.: 10 19; sob.-niedz.: Ferihegy terminal Budapest, Ferihegyi RepülŒtér, 1 terminál (+36-1) ó w godz Ferihegy terminal 2A 1185 Budapest, Ferihegyi RepülŒtér, 2A terminál (+36-1) ó w godz Ferihegy terminal 2B 1185 Budapest, Ferihegyi RepülŒtér, 2B terminál (+36-1) ó w godz Informacja telefoniczna non-stop (+36-1) Goràca linia Torinform (0 24): (+36-30) z zagranicy, (06 80) z W gier Internet: Fax.: (+36-1) PASZPORT, WIZA Wjazd na dowód osobisty Obywatele nast pujàcych krajów mogà wjechaç na terytorium W gier na dowód osobosty najwy ej na 90 dni o ile celem ich podró y nie jest podj cie pracy zarobkowej lub kontynuowanie dzia alnoêci dochodowej: Austrii, Belgii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, S owenii, S owacji, Szwajcarii, W och Wjazd z paszportem, bezwizowy Obywatele krajów europejskich (z wyjàtkiem Albanii, Rosji, Serbii Montenegro, Turcji i Ukrainy) mogà przyjechaç na W gry bez wizy. SpoÊród krajów pozaeuropejskich obywatele nast pujàcych krajów nie podlegajà obowiàzkowi wizowemu: Argentyny, Australii, Boliwii, Brazylii, Brunei, Chile, Gwatemali, Hondurasu, Hongkongu, Izraela, Japonii, Kostaryki, Macao, Malezji, Meksyku, Nikaragui, Nowej Zelandii, Panamy, Paragwaju, Republiki Korei, Salwadoru, Singapuru, Urugwaju, USA, Wenezueli. Dok adniejsze informacje w j zyku angielskim na stronie internetowej: 5

6 NARODOWE PRZEDSTAWICIELSTWA TURYSTYKI W GIERSKIEJ ZA GRANICÑ Polska Narodowe Przedstawicielstwo Turystyki W gierskiej w Polsce Warszawa, ul. Dworkowa 2/16 (48-22) (48-22) PODSTAWOWE DANE O BUDAPESZCIE Pogoda Strefa umiarkowana, klimat kontynentalny, cztery pory roku. Najbardziej goràce miesiàce: lipiec, sierpieƒ (temperatura osiàga st. C) Najzimniejsze: grudzieƒ, styczeƒ (temp. spada i do -15 st.c) W Budapeszcie liczba godzin s onecznych w stosunku rocznym jest doêç wysoka, od kwietnia do wrzeênia przekracza dziennie 8 godzin. Strefa czasowa W Budapeszcie obowiàzuje czas Êrodkowo europejski GMT +1 godzina Czas letni (od marca do koƒca paêdziernika) GMT +2 godziny Dniwolne od pracy Âwi ta narodowe (15 marca, 20 sierpnia, 23 paêdziernika) i 1 maja. Poza kalendarzem chrzeêcijaƒskim sà jeszcze nast pujàce dni: 1 stycznia, poniedzia ek wielkanocny, poniedzia ek Zielonych Âwiàtek, Wszystkich Âwi tych, Bo e Narodzenie i dzieƒ nast pny (25 26 grudnia). Tanie przeloty samolotowe do Budapesztu (dane z listopada 2005 r.) MAPA EUROPY 6

7 Budapeszt w liczbach Powierzchnia: 525 km 2 (d ugoêç z pó nocy na po udnie ok. 25 km, ze wschodu na zachód ok. 29 km) Liczba ludnoêci: G stoêç zaludnienia: 3456 osób/km 2 System administracyjny: 23 dzielnice Buda: górzysta cz Êç miasta zajmujàca jednà trzecià powierzchni na prawym brzegu Dunaju Peszt: równinna cz Êç miasta zajmujàca dwie trzecie jego powierzchni na lewym brzegu Dunaju Wyspy: (z pó nocy na po udnie): Óbudai, Ma gorzaty, Csepel Mosty: 9 z czego dwa to mosty kolejowe PRZYJAZD DO BUDAPESZTU Samolotem Lotnisko znajduje si stosunkowo daleko od centrum miasta (15 km), ale dojazd do miasta jest zupe nie prosty. W hali przylotów znajdujà si biura wszystkich wi kszych wypo yczalni samochodów. Popularny i stosunkowo tani jest Mikrobus Airport, który za 2300 ft zawiezie klienta pod ka dy adres w mieêcie. Cena biletu w obie strony wynosi 3900 ft i jest on wa ny przez pó roku. Ferihegy 2B przyjmuje samoloty zagranicznych linii lotniczych Informacja na lotnisku: Numer centralny (+36-1) Informacja o przylotach i odlotach: Ferihegy 1: (+36-1) , (+36-1) Ferihegy 2A i 2B: (+36-1) , S u ba baga owa: Ferihegy 2A: (+36-1) , Ferihegy 2B: (+36-1) , (+36-1) Telefoniczna rezerwacja miejsc Na samoloty MALÉV-u: (+36-1) S u ba minibusów na lotnisku: (+36-1) Kolejà Budapeszt àczy bezpoêrednia komunikacja kolejowa z 25 stolicami. Dziennie przyje d a do Budapesztu ponad 50 pociàgów mi dzynarodowych. Na rasie Budapeszt Wiedeƒ pociàg Keleti (Dworzec Wschodni) VIII. Baross tér plac, (+36-1) Nyugati (Dworzec Zachodni) VI. Nyugati tér plac, (+36-1) Déli (Dworzec Po udniowy) I. Krisztina krt 37/A, (+36-1) Ferihegy 1 terminal tanich linii Ferihegy 2A terminal samolotów MALÉV u kursuje co trzy godziny, a ca a podró trwa niespe na 2,5 godziny. Bardzo popularne sà pociàgi Intercity, àczàce stolic z wi kszymi miastami na terenie kraju. Dworce W budapeszcie sà trzy mi dzynarodowe dworce kolejowe Informacja o pociàgach mi dzynarodowych: (+36-1) , Przy dworcach znajdujà si stacje metra (przy dworcu Keleti i Déli metro nr 2, przy Nyugati metro nr 3). Autobusem Autobusy krajowe przyje d ajà i odje d ajà z dworców przy Népliget [ (+36-1) ], Stadionok [ (+36-1) ], 7

8 przy MoÊcie Árpáda [ (+36-1) ] i w Budzie z Etele tér (placu) [ (+36-1) ]. Dworzec kursów mi dzynarodowych znajduje si przy Népliget (Parku Ludowym). Volánbusz Rt, przewozi podró nych do i z nast pujàcych krajów: Austria, Belgia, Bu garia, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Holandia, Jugos awia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, S owacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, W ochy. Informacja o kursach krajowych i zagranicznych: (+36-1) Statkiem Do serca Budapesztu mo na przyp ynàç z Wiednia i Bratys awy od kwietnia do paêdziernika wodolotem. Na Dunaju pomi dzy mostem aƒcuchowym (Széchenyi) i WolnoÊci (Szabadság) sà czynne trzy mi dzynarodowe przystanie. Informacja o rejsach Mahart Passnave: (+36-1) Samochodem SpoÊród czterech autostrad i czterech arterii (z wyjàtkiem arterii nr 8) siedem zaczyna si w Budapeszcie. Zakup matrycy obowiàzuje na autostradzie M1, M3, M5 i M7 (mo na je nabywaç na przejêciach granicznych i wi kszych stacjach benzynowych). W gierskie Przepisy Ruchu Drogowego oparte sà na Porozumieniu mi dzy Wiedniem i Genewà, a wi c tablice drogowe i drogowskazy odpowiadajà stosowanym w pozosta ych krajach europejskich. Mimo to podamy tu kilka wa niejszych przepisów komunikacyjnych, których przybywajàcy tu turyêci bezwzgl dnie muszà przestrzegaç: obowiàzuje stosowanie pasów bezpieczeƒstwa na przednich i tylnych siedzeniach. W samochodach mo na u ywaç radiotelefonów tylko wyposa onych w nag aêniacz. Zaleca si wycofanie si z ruchu w przypadku korzystania z mobila przez kierowc. Absolutnie nie mo na spo ywaç alkoholu w adnej iloêci. Mandat za RODZAJ PIENI DZY: Forint (Ft, HUF) Monety pieni ne: prowadzenie w stanie nietrzeêwym mo e przekroczyç 30 tys. ft (130 USD). Górna granica pr dkoêci na terenie zamieszka ym nie mo e przekraczç 50 km, poza terenem zamieszka ym 90 km, na drodze g ównej 110 km, a autostradzie 130 km. W mieêcie mo na u ywaç sygna u dêwi kowego tylko w przypadku niebezpieczeƒstwa (niestety, w gierscy kierowcy wielokrotnie u ywajà go bez potrzeby zarówno na przejêciach dla pieszych jak i jeden na drugiego). 24 godzinny numer telefonu W gierskiego Autoklubu: (+36 1) Telefon Pomocy Drogowej: 188 Bankovky: Wymiana pieni dzy Wymiana dozwolona jest w punktach posiadajàcych urz dowe zezwolenie. Nie ryzykujmy wymiany na ulicach, bowiem mo emy dostaç pieniàdze fa szywe, gdy sà to transakcje nielegalne. W gierski Bank Narodowy dziennie podaje urz dowy kurs 23 dewiz i walut. Wi kszoêç banków wyposa onych jest w automaty bankowe czynne ca à dob. Ponadto do naszej dyspozycji sà automatyczne punkty wymiany czynne ca à dob. Niektóre banki i biura podró y same ustalajà sobie i modyfikujà kurs walut. W punktach wymiany walut musi byç wywieszony codzienny kurs. Pokwitowanie otrzymane przy wymianie nale y zachowaç a do momentu przekroczenia granicy. Zazwyczaj w pobli u dworców kolejowych i w ÊródmieÊciu (PetŒfi Sándor utca) jest najkorzystniejszy kurs wymiany. Banki raczej stosujà Êredni kurs. Najmniej korzystnie wymieniajà walut punkty wymiany na lotnisku i w hotelach. 8

9 CODZIENNE INFORMACJE INTERNET Telefon Numer kierunkowy W gier: 36, Budapesztu: 1, po àczenie krajowe: 06 + numer miejscowoêci i wybrany numer telefonu. Telefony w Budapeszcie sà 7 cyfrowe, na prowincji natomiast àcznie z numerem kierunkowym 8 cyfrowe. Dzwoniàc z Budapesztu za granic nale y najpierw wykr ciç 00, po us yszeniu sygna u numer kierunkowy danego kraju, a nast pnie numer abonenta. Telefony publiczne dzia ajà po wrzuceniu 20, 50 i 100 forintowych monet oraz na kart telefonicznà, którà mo na nabyç w trafikach, urz dach pocztowych, stacjach benzynowych lub u sprzedawców gazet. Rozmowy telefoniczne w dni wolne od pracy i w nocy sà taƒsze. Telefony komórkowe po przyciêni ciu 06 sà dziewi ciocyfrowe, niezale nie od towarzystwa telefonicznego: 20, 30 lub 70, Karty kredytowe Najcz Êciej stosowane karty kredytowe to AMEX, Diners Club, Cirrus, EnRoute, Euro/Mastercard, JCB, VISA, na które mo na wybieraç pieniàdze z banków i automatów bankowych, a tak e regulowaç nimi rachunki w hotelach, restauracjach i sklepach. Emblematy znajdujàce si przy drzwiach wejêciowych okreêlajà, jakie karty przyjmowane sà w poszczególnych miejscach. Miejsca noclegowe W stolicy mo na znaleêç wszystkie typy miejsc noclegowych od luksusowych hoteli poczàwszy a po pokoje goêcinne. Bezp atny katalog miejsc noclegowych mo na otrzymaç w biurach informacyjnych i recepcjach hotelowych. Ponadto ró ne po yteczne informacje o miejscach noclegowych znajdujà si w na stronie internetowej BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht: oraz biurach budapeszteƒskich (adresy i telefony patrz na str. 5) Us ugipocztowe Urz dy pocztowe czynne sà zazwyczaj od poniedzia ku do piàtku w godz. 8 18, w soboty: 8 12, d u ej natomiast czynne sà przy dwóch peszteƒskich dworcach kolejowych: VI. Teréz körút 51 (od poniedz.do sob. godz. 7 21, w niedziele 8 20), VIII. Boross tér 11/C (czynny od pon. do sob w godz. 7 21) Us ugi automatów pocztowych: pobieranie gotówki na kart bankowà (VISA, VISA Electron, EuroCard/Mastercard, Maestro) we wszystkich urz dach pocztowych na terenie miasta oraz Euroczeków, czeków podró nych American Express i czeków pocztowych. Na W grzech jest moda na kawiarnie z internetem. Poni sze adresy dajà jedynie próbk dost pu do internetu z popularniejszych miejsc: AMI V., Váci utca , ó 9 24 CEU NetPont V. Október 6. utca ó Internet Café V., Kecskeméti utca ó od pon. do piàtku: Internet Stúdió VI., Dessewffy utca / ó Libri Könyvpalota VII., Rákóczi út ó poniedz. piàt.: ; sob. niedz.: Matáv Telepont V., PetŒfi Sándor utca ó od pon. do piàtku w godz. 9 20, w sob Private Link VIII. József körút ó 0 24 Centra business wi kszych hoteli te stwarzajà mo liwoêç korzystania z internetu. Wa ne telefony Pogotowie ratunkowe: 104 Policja: 107 Stra po arna: 105 Centralny numer alarmowy: 112 Informacja o numerach krajowych: 197 Informacja o numerach zagranicznych: 199 Autoklub wzywanie pomocy: 188 Dok adny czas:

10 Pràd elektryczny Na W grzech sieç elektryczna ma napi cie 230 V. Po àczenia odpowiadajà normom kontynentalnym Podstawowe godziny otwarcia Sklepy: spo ywacze najcz Êciej w godz. 7 18, odzie owe od poniedzia ku do piàtku w godz , w soboty do 13, w niedziele wi kszoêç centrów handlowych jest czynnych. Tesco czynne jest codziennie przez ca à dob. Godziny otwarcia urz dów: zazwyczaj od poniedzia ku do piàtku w godz Poczty: od pon. do piàtku w godz. 8 18, soboty 8 13 (szczegó owiej patrz w us ugach pocztowach) Banki: od pon. do czwartku w godz. 8 15, piàtki W SYTUACJI KRYTYCZNEJ Bezpieczeƒstwo w Budapeszcie Bezpieczeƒstwo publiczne w stolicy jest w porównaniu z mi dzynarodowym raczej dobre. A mimo to ten turysta jest dobry, który wczeêniej przygotuje si na pewne sytuacje, aby nie czu si w czasie wypoczynku letniego oszukany lub okradziony. Najwi ksze niebezpieczeƒstwo czyha zazwyczaj na portmonetk turysty, dlatego w Êrodkach komunikacji masowej, centrach handlowych, bazarach i wszystkich takich miejscach, gdzie jest du o ludzi i mo e dojêç do wzajemnego potràcania si, powinien on zwracaç szczególnà uwag na bezpieczeƒstwo torebki. Lepiej wzywaç taksówk telefonicznie, bowiem ni sze sà taryfy i nie b dziemy skazani na irrealnie wysokie op aty prywatnego taksówkarza. (Numery telefonów patrz w rubryce: Taxi na str. 11) W restauracjach poproêmy wczeêniej o kart z cenami, aby uniknàç ewentualnych nieprzyjemnoêci z powodu zbyt wysokiego rachunku. Nigdy nie wik ajmy si w wymian pieni dzy na ulicy i gry hazardowe. Dokumenty, kart kredytowà i walut trzymajmy w wewn trznych kieszeniach i nigdy nie noêmy przy sobie du o pieni dzy. Cennych przedmiotów nie pozostawiajmy w samochodzie. Utrata paszportu W przypadku utraty paszportu nale y zg osiç si na poni szy adres lub telefonicznie: Dyrekcja Urz du d/s Imigracji i Obywatelstwa Budapesztu i woj. Peszteƒskiego. Adres: 1117 Budapest, Budafoku út , Dy ur trwa tam przez 24 godziny. W przypadku skradzenia paszportu nale y zg osiç si w dzielnicowej Komendzie Policji. W tym przypadku nr telefonu 107 lub 112. S u ba telefoniczna Tourinform-u: Przechowalnie baga u W Budapeszcie przechowalnie baga u i automaty dzia ajà przede wszystkim na dworcach. Na Keleti (Wschodnim) i Déli (Po udniowym) przez ca à dob czynne sà po dwie przechowalnie, na dworcu Nyugati (Zachodnim) od godz. 5 do 24, a przechowalnia automatyczna dzia a przez ca à dob. Pogotowie lekarskie Pogotowie lekarskie czynne non-stop: Falck SOS Hungary, Pogotowie stomatologiczne non-stop: SOS Dental Service, Apteki stolicy sà dobrze zaopatrzone, a na niektóre dolegliwoêci sam aptekarz mo e zaproponowaç odpowiednie lekarstwo. Na drzwiach apteki jest informacja zawierajàca adres nabli szej apteki dy urujàcej przez ca à dob. Aptekistale dy urujàce w nocy: Teréz Patika VI. Terét körút , Déli Gyógyszertár: XII. Alkotás u. 1/B H 1134 Budapest, Dózsa György út 65 Tel./Fax: (36-1) Tel.: (36-1) Website: The best prices & free services! Air-conditioning, CD player, from the smallest to the biggest one! FROM 19.9, EURO/DAY!+TAX* *min. 28 rental days! 10

11 KOMUNIKACJA miejska Komunikacja w Budapeszcie Komunikacja masowa Budapeszt rozporzàdza siecià komunikacji masowej sk adajàcà si ze 180 autobusów, 14 trolejbusów, 29 tramwajów, kolejki z batej oraz z trzech linii metra. Autobusy, tramwaje i trolejbusy zazwyczaj kursujà mi dzy godz a 23. Trzy linie metra krzy ujà si w ÊródmieÊciu przy pl. Deáka. Kolejki metra jed à co 2 15 minut w godz Miejscowe Kolejki Podmiejskie (HÉV) je d à na wysp Csepel, do Szentendre, GödöllŒ i do Ráckeve. Z pe nà siecià komunikacji masowej mo na si zapoznaç na mapach umieszczonych przy wejêciach do stacji metra. Mo na na nich przeczytaç warunki jazdy równie w j z. angielskim i niemieckim. Równie emerytowani obywatele krajów UE mogà bezp atnie korzystaç z miejskich Êrodków komunikacyjnych. TAXI Bilety podró ne Bilety podró ne mo na nabywaç na stacjach metra, w automatach biletowych, trafikach i u ulicznych sprzedawców gazet. Najlepiej kupowaç na stacjach metra, bowiem tam mo na wybieraç spoêród kilku rodzajów biletów i biletów miesi cznych. Bilet kosztuje 170 Ft (2005!) i jest wa ny na autobus, tramwaj, trolejbus, metro i kolejk z batà na ca ej d ugoêci oraz na HÉV (kolejk podmiejskà) na tras znajdujàcà si w granicach administracyjnych Budapesztu. Bilet nale y skasowaç w automatach znajdujàcych si w pojeêdzie, natomiast wchodzàc do metra w automacie ustawionym przed wejêciem. Przedsi biorstwo Komunikacyjne Budapesztu (BKV SA wyda o bezp atnà broszurk pt. Information w j z. angielskim i niemieckim (znajduje si ona w recepcjach hotelowych i biurach Tourinform u), w której szczegó owo informuje o ró nego typu biletach i ich cenach. Informacje mo na znaleêç w internecie pod adresem: Bezp atna s u ba informacyjna BKV: (06-80) Kontrolerzy: z opaskà na r kawie i legitymacjà zaopatrzonà Taksówki budapeszteƒskie majà ó te tablice rejestracyjne i zaopatrzone sà zazwyczaj w ó te znaki. Cena do zap acenia sk ada si z trzech cz Êci: ceny podstawowej, zale nej od odleg oêci (w dzieƒ maximum 300 Ft, w nocy 420 Ft), ceny za kilometr na podstawie przejechanej odleg oêci (w dzieƒ mo e byç maksymalnie 240, w nocy 336 Ft za kilometr) i z ceny postojowej, o ile pojazd stoi lub posuwa si z pr dkoêcià nie wi kszà ni 15 km /godz. (w dzieƒ 60 Ft/min., w nocy 84 Ft/min). Taryfy znajdujà si w dobrze widocznym miejscu, na tylnych prawych drzwiach auta i na Êcianie z aparaturà. Wi ksze przedsi biorstwa taksówkowe pracujà za o wiele ni szà cen, dlatego warto zapami taç numery telefoniczne choçby ze wzgl du na to, e telefonicznie zamówiona taksówka jest taƒsza, ani eli zatrzymana na ulicy. 6x6 Taxi: , Buda Taxi: , Budapest Taxi: , City Taxi: , FŒtaxi: , Mobil Taxi: , Rádió Taxi: , Taxi 2000: , Taxi4: , Tele5Taxi: , Tourist Taxi: , Volán Taxi: Taksówki zamawiane telefonicznie na terenie Budapesztu nie doliczajà ceny za postój, jedynie w w niektórych szczególnych przypadkach (np. samochód combi, okreêlony typ auta, itp.). Ka dy samochód osobowy zaopatrzony jest w taxometr, który wydaje te pokwitowanie. Natomiast szofer na proêb pasa era zobowiàzany jest wystawiç rachunek. Napiwek: zazwyczaj daje si w wysokoêci 10% od ceny us ugi, ale mogà byç i rozbie noêci, w zale noêci od zadowolenia klienta. Pracownicy towarzystw taksówkowych call-center znajà obce j zyki. Ka de towarzystwo odpowiada za pracujàcych w nim pracowników. 11

12

13 KARNET BUDAPESZT (Budapest Kártya) B dàca w u yciu od 1997 r. karta jest pomocnikiem turysty, przybywajàcym na zwiedzanie miasta na 2, 3 dni. Mo e z niej bezp atnie korzystaç równie dziecko w aêciciela karty poni ej 14 lat. Do karty nale y ponad 100-stronicowy, barwny, czteroj zyczny prospekt, który zapoznaje nabywc karty z jej u ytkowaniem oraz wszelkimi zni kami. Kart mo na nabywaç w ponad 250 punktach stolicy (na lotnisku, w hotelach, biurach podró y, biurach informacji turystycznej i bardziej ruchliwych stacjach metra) i w zagranicznych biurach podró y. Karnet upowa nia do bezp atnego korzystania ze wszystkich Êrodków komunikacji masowej, bezp atnego wst pu do 60 muzeów i innych s ynnych miejsc (ZOO, budaƒskie jaskinie, KoÊció Macieja) zni ki przy zwiedzaniu miasta autobusem lub statkiem zni ki przy zakupie biletów na niektóre programy folklorystyczne i kulturalne zni ki przy wejêciu na niektóre kàpieliska, w restauracjach, sklepach, na mikrobus lotniskowy, przy wypo yczaniu samochodów i w wielu innych miejscach Cena: 48-godzinna: 5200 HUF 72-godzinna: 6500 HUF S u ba Terenów Publicznych mo e na o yç aƒcuchy i blokady. W takich przypadkach zostawià na samochodzie wieloj zycznà informacj, z której w aêciciel dowie si, co ma w takim przypadku zrobiç. Domy parkingowe i gara e Domy parkingowe najcz Êciej czynne sà przez 24 godziny. Wi ksze hotele w wi kszoêci rozporzàdzajà podziemnymi parkingami. Kilka wi kszych domów parkingowych: Gara Bazilika (V., Sas utca), Gara Krisztina za Hotelem Mercure Buda (I. Kosciuszko Tádé utca), V., Aranykéz utca 4 6., Szervita tér 8., Nyár utca 20., Dom Parkingowy Corvin Parkolóház (VIII. Futó utca 52.), Dom Parkingowy Páva (Párkolóház) (IX. Mester utca) Rent-a-car Kilka wi kszych wypo yczalni samochodów: Americana, Avis, Budget, Hertz. Warunkiem wypo yczenia jest wiek minimum 21 lat, wa ne prawo jazdy, paszport. Sposoby zap aty: gotówkà lub wa nà kartà bankowà. Na lotniskach ka da du a forma rent-a-car reprezentuje siebie, a w recepcjach hotelowych i biurach Tourinform znajdujà si broszury informacyjne o rent-a-car. w fotografi, zazwyczaj w parach (przy wejêciu do metra nawet w 5-6 osób) mogà prosiç o pokazanie wa nego biletu. Dlatego bilety nale y zachowaç do koƒca podró y. Parkowanie Obszar stolicy podzielony jest na wiele stref parkingowych i zgodnie z tym w ró nych miejscach sà inne taryfy ( Ft/godz). Zgodnie z przepisami op aty parkingowe obowiàzujà od poniedzia ku do piàtku w godzinach od W soboty, niedziele i Êwi ta parkowanie bezp atne. Na czas parkowania nale y wykupiç bilet parkingowy z ustawionych tam automatów i umieêciç go z przodu za szybà ochronnà. Minimalny czas p atnego parkowania wynosi 15 min., na ka de nast pne minuty nale y wykupiç kolejne bilety. Maksymalny czas postoju 2-3 godz. Na d u szy czas poleca si tzw. P+R (parkuj i jedê) parkingi. Znajdujà si one zazwyczaj przy przystankach metra, przy p tlach autobusowych (most Árpáda po stronie Pesztu, Nagyvárad tér (plac), Örs vezér tere (plac), Népliget itp.), skàd atwiej podró owaç dalej Êrodkami komunikacji masowej. Na ko a samochodów parkujàcych w miejscach zabronionych Sto eczna 13

14 [1] [2] [3] [4] [5] [6] MUZEA,kościoły [7] Przy cenach biletów uwzgl dniliêmy cen najni szà i najwy szà, w tych mieszczà si ró ne formy, od biletów uczniowskich po bilety zbiorowe. Podane ceny ujmujà stan na koniec 2005 roku; w 2006 r. mogà byç wy sze. Posiadacze Karty Budapest mogà zwiedzaç ponad 60 placówek muzealnych bezp atnie, lub przy uzyskaniu du ych ulg. MUZEA SÑ W PONIEDZIA KI ZAZWYCZAJ ZAMKNI TE. Muzeum Aquincum i Teren Ruin (Aquincumi Múzeum és Romterület) [2] 1 E1 III., Szentendrei út ó IV., X. teren ruin: wtor.- niedz.: 9 17, wystawa: wtor. niedz 10 17; 1. V. 30. IX. wtor.-niedz.: 9 18, wystawa: wtor. niedz (1. XI. 14. IV. nieczynne) Jeden z najwi kszych parków archeologicznych W gier istnieje od ponad 110 lat. Liczàce sobie 2000 lat Aquincum jest pozosta oêcià miasteczka cywilnego. Pamiàtki z czasów rzymskich, kolekcja malowide Êciennych, zrekonstruowane dawne organy, rzeêba Fortuna Nemsis, mozaikowy obraz pod ogowy Herkulesa i Diany. «od placu Batthyányego w kierunku Szentendre ç 34, 42, 106 % HUF Budapeszteƒskie Muzeum Historyczne Muzeum Zamkowe 2 B3 I., Szent György tér ó w godz (od 1 list. do 28 lutego w godz ) we wtorki zamkni te Kolekcja zbiorów archeologicznych Budapesztu. Budapeszt w Êredniowieczu: rozwój osiedli od czasów rzymskich do XIII w. Âredniowieczny pa ac królewski w Budzie: autentyczne przedmioty u ytkowe, piecz cie, pamiàtki szklane, broƒ, kolekcja nagrobków kamiennych. Gotyckie rzeêby pa acu królewskiego. Budapest w czasach nowo ytnych: momenty historyczne w yciu du ego miasta. è autobus zamkowy % HUF Muzeum SztukiWojskowej 3 A3 I., Tóth Árpád sétány ó od wtorku do niedz. w godz (od 1 paêdz. do 31 marca 10 16) Bogata kolekcja broni od czasów sprzed okupacji tureckiej a do XX w. Mundury, sztandary i choràgwie, mapy, pociski i numizmatyczna kolekcja 28 tysi cy monet. Pamiàtki lotników, którzy wyemigrowali po II wojnie Êwiatowej. Na uwag zas uguje wystawa o rewolucji 1956 r. pt. TrzynaÊcie dni. è autobus zmkowy % bezp atnie Muzeum SztukiWschodniej Azjiim. Ferenca Hoppa 4 C2 VI., Andrássy út ó od wtorku do niedzieli w godz Liczàca obecnie prawie 19 tys. przedmiotów kolekcja sk adajàca si g ównie z przedmiotów sztuki japoƒskiej i chiƒskiej zosta a za o ona przez 14

15 kolekcjonera sztuki Azji Wschodniej, Ferenca Hoppa, który yjàc w XIX w. zebra 4 tys. rozmaitych przedmiotów. SpoÊród wystawionych w ówczesnym jego mieszkaniu przedmiotów sztuki na szczególnà uwag zas ugujà pamiàtki japoƒskiej sztuki Êredniowiecznej i chiƒskie przedmioty z bràzu i porcelany. 1 Bajza utca ç 4, ë 70, 78 % HUF Muzeum SztukiPrzemys owej [3] 5 C4 IX., ÜllŒi út ó od wtorku do niedzieli w godz Ödön Lechner i Gyula Pártos zaprojektowali wspania y secesyjny budynek (z dachówkà z ceramiki Zsolnaya), b dàcy jednà z najpi kniejszych osobliwoêci stolicy. Najwa niejsze kolekcje i przedmioty sztuki: kolekcja wschodnich dywanów, tapety, skarbiec Eszterházych, stroje szlacheckie z XVII w., szk a secesyjne, majolika w oska, ceramika Zsolnaya, meble francuskie, barokowe przedmioty jubilerskie z Augsburga. 3 Ferenc körút «4, 6 % HUF Muzeum Pami ci Kassáka 6 B1 III., FŒ tér ó od wtorku do niedzieli w godz Wystawa w dawnym pa acu Zichyego, prezentujàca prac artystycznà Lajosa Kossáka, czo owego w gierskiego artysty awangardowego, poety, malarza, redaktora literackiego. Sta a wystawa w muzeum: sztuka w gierska XX wieku, z dorobku pisarzy w gierskich. ç 6, 86 «1 «most Árpáda % HUF Muzeum Kiscelli (Kiscelli Múzeum) 7 A1 III., Kiscelli utca ó od wtorku do niedzieli w godz Budynek muzeum zbudowano w XVIII w. dla zakonu trynitariuszy. S u y za pa acyk barokowy i w ubieg ych wiekach za szpital. Obecnie jedno z najpi kniej po o onych muzeów w leênych okolicach pod wzgórzami w Obudzie. Wystawy obejmujà dwie najwi ksze grupy kolekcji Budapeszteƒskiego Muzeum Historycznego: wystaw historii miasta nowo ytnego jak równie kolekcj Sztuk Plastycznych z Galerii Budapeszteƒskiej. «17 ç 60, 165 % HUF Muzeum Ludwiga Muzeum Sztuk Wspó czesnych 8 C4 (Pa ac sztuk) IX., Komor Marcell utca ó wtor., piàt., niedz.: 10 18; Êrod.: 12-18; czwart.: 12 20; sob.: W gierska kolekcja sztuki wspó czesnej ma eƒstwa kolekcjonerów z Kolonii, Ireny i Petera Ludwigów daje przeglàd sztuki z minionych 50 lat i wspó czesnej sztuki w gierskiej ostatnich 10 lat. ç 23, 54,103 «1, 2, 24 % bezp atnie % wystawa okresowa: HUF Muzeum Komunikacyjne (Közlekedési Múzeum) 9 D2 XIV., Városligeti körút ó od wtorku do piàtku w godz , w soboty i niedziele: (od paêdz. do maja jest zamykane o godzin wczeêniej) Jedna z najstarszych w Europie kolekcji historii komunikacji. Âwiatowej s awy modele kolei. Na powierzchni 8 tys. m 2 mo na obejrzeç nast pujàce sta e wystawy: 100 lat i dzisiaj, 100-letnia w gierska komunikacja samochodowa, 100 lat w gierskiej eglugi paƒstwowej, Historia wspó czesnej komunikacji, Historia lokomotywy parowej, Historia komunikacji miejskiej. «1 ë 70, 72, 74 % bezp atnie W gierska Galeria Narodowa (Magyar NemzetiGaléria) 10 B3 I. Dísz tér (plac) ó od wtorku do niedzieli w godz Kolekcja Sztuki znajdujàca si w budynkach pa acu budaƒskiego B, C i D zawiera prawie 100 tys. dzie sztuki od chwili powstania paƒstwa w gierskiego a po dzieƒ dzisiejszy. Sta e wystawy: Kolekcja Êedniowieczna i renesansowa, Gotyckie rzeêby drewniane i obrazy tablicowe, Póênogotyckie o tarze skrzyd owe, Sztuka renesansu i baroku, Krypta palatyna z rodu Habsburgów, Malarstwo XIX wieku (Gyula Benczúr, Mihály Munkácsy, Viktor Madarász, Pál Szinyei Merse) i rzeêbiarstwo (István Ferenczy, Miklós Izsó), malarstwo XX wieku (József Rippl-Rónai, Tivadar Csontváry Kosztka, Béla Czóbel) i rzeêbiarstwo (Béni Ferenczy, Ferenc Medgyessy). è autobus zamkowy % bezp atnie % wystawa okresowa: HUF W gierskie Muzeum Narodowe (Magyar NemzetiMúzeum) 11 C3 VIII., Múzeum körút ó od wtorku do niedzieli w godz Dzia ajàce od 1802 r. muzeum powsta o z kolekcji hrabiego Széchényiego, zawierajàcej medale, ksià ki i r kopisy. Liczba dzie sztuki przekracza ju dzisiaj milion. Ogromna kolekcja narodowa otrzyma a miejsce w ówczesnym budynku klasycystycznym, zaprojektowanym przez Mihálya Pollacka. Sta e 15

16 Muzeum w pa acyku w Nagytétény 14 E2 XXII., Kastélypark utca ó od wtorku do niedzieli w godz Jeden z najpi kniejszych pa aców barokowych nie tylko Budapesztu, ale i kraju. Zbudowany na ruinach XV-wiecznego gotyckiego budynku ostatecznà form uzyska w 1766 r. Pa ac jest obecnie jednà z cz Êci Muzeum Sztuki Przemys owej, w jego salach pod nazwà Sztuka Meblarska Europy w XV XIX w. wystawiono prawie 300 pojedynczych przedmiotów i kompletów meblowych. ç 3 % bezp atnie % wystawa okresowa: HUF wystawy: historia W gier od za o enia paƒstwa po rok Lapidarium zbiór rzymskich kamieni. 3 Kálvin tér «47, 49 ç 15, 9 % bezp atnie % wystawa okresowa: HUF W gierskie Muzeum Nauk Przyrodniczych 12 D4 VIII., Ludovika tér (plac) ó codziennie z wyjàtkiem wtorków w godz.10 18, we wtorki zamkni te Po dwustu latach rozmaitych perypetii pe ny materia muzealny zosta przeniesiony do samodzielnego budynku, by ej Akademii Ludovika. Ten imponujàcy zespó budynków klasycystycznych wraz ze szko à jazdy konnej od 1995 r. daje pomieszczenie materia om mineralnym i skalnym. Sta e wystawy: Cz owiek i przyroda na W grzech, Ze skarbca minera ów, Âcie ki czasu park kamienny przed muzeum. Wystawa okresowa: w kwietniu 2006 r. : MUMIE po raz pierwszy mo na obejrzeç w Vác Êwiatowej s awy zespó wykopalisk (265 naturalnie zmumifikowanych szczàtków ludzkich); naturalne wykopaliska m.in. z Peru i Holandii. 3 Kliniki % bezp atnie % wystawa okresowa: HUF Hala Wystawowa (Mıcsarnok) [1] 13 XIV., Dózsa György út 37. (HŒsök tere Plac Bohaterów) ó od wtorku do niedzieli w godz Najwi ksze miejsce wystawowe kraju, jedna z najbardziej okreêlonych budowli klasycystycznych Placu Bohaterów. W asnej kolekcji sztuki nie posiada, ale systematycznie organizuje wystawy przede wszystkim wspó czesnych artystów i grup artystycznych 1 Plac Bohaterów ç 4 ë 75, 79 % HUF C2 Muzeum Etnograficzne 15 B2 V., Kossuth tér (plac) ó od wtorku do niedzieli w godz Jedno z najwi kszych fachowych muzeów Europy z prawie 139 tysiàcami w gierskich i 53 tysiàcami mi dzynarodowych przedmiotów sztuki. Okaza y budynek dawnego królewskiego sàdu najwy szego, znajdujàcego si w pobli u Parlamentu jednoczy w sobie elementy renesansowe, barokowe i klasycystyczne. Sta e wystawy: Tradycyjna kultura narodu w gierskiego, Od spo eczeƒstwa pierwotnego do cywilizacji. Wystawa okresowa: paêdziernik listopad: Wystawa World Press Photo «2 2 Kossuth tér (plac) % bezp atnie % wystawa okresowa: HUF Muzeum w Óbudzie 16 B1 III., FŒ tér (plac) ó od wtorku do niedzieli w godz W pa acu Zichyego znalaz a miejsce kolekcja historycznych dokumentów Óbudy i okolic, przemys owe pamiàtki historyczne od czasów rzymskich po wiek XX. Na sta ych wystawach mo na obejrzeç secesyjne wn trze mieszkania, kolekcj zabawek oraz kute w elazie ozdoby starych domów obudaƒskich. «Most Árpáda «1 % HUF Muzeum Sztuk Pi knych (Szépmıvészeti Múzeum) [6] 17 C2 XIV., Dózsa György út 41. (HŒsök tere) ó od wtorku do niedzieli w godz Jàdro materia u muzealnego da w latach bogaty zbiór Esterházych. Miejscem kolekcji, która osiàgn a ju wielkoêç 100 tysi cy egzemplarzy jest od 1906 r. wspania y neoklasycystyczny budynek przy Placu Bohaterów (HŒsŒk tere). Muzeum wystawia zagraniczne dzie a sztuki od 16

17 czasów staro ytnych po dzieƒ dzisiejszy. Oprócz kolekcji egipskiej, greckiej i rzymskiej bardzo bogate sà zbiory sztuki w oskiej, dajàce przeglàd szkó w oskich od XIII do XVIII w. Podstawà kolekcji hiszpaƒskiej jest siedem obrazów El Greco. JeÊli chodzi o sztuk XIX XX w. to najlepiej reprezentuje si malarstwo francuskie. Wystawa okresowa: 26 stycznia 30 kwietnia.: Goya, El Greco, Velazqez 5 wieków malarstwa hiszpaƒskiego 17 marca 18 czerwca: Wystawa Rex et Imperator 23 czerwca 25 wrzeênia: Rembrandt grudnia 20 marca 2007: Wystawa Van Gogha 1 HŒsök tere ç 4 ë 79 % bezp atnie % wystawa okresowa: % HUF Park Rze b (Szoborpark) [5] 18 E2 XXII., Balatoni út (droga nr 70), róg Szabadkai út ó codziennie od godz. 10 do zmierzchu Wielotonowy socjalizm: usuni te z terenów publicznych stolicy gigantyczne rzeêby, monumentalni reprezentanci okresu socjalistycznej polityki kulturalnej (Lenin, Marx, Engels, radziecki o nierz itp) razem zgromadzeni. ç 14, 114, 50 % HUF Muzeum Vasarelyego 19 B1 III. Szentlélek tér ó od wtorku do niedzieli w godz Patron muzeum, artysta malarz pochodzenia w gierskiego GyŒzŒ Vásárhelyi od 1930 r. dzia a w Pary u i pod nazwiskiem Victor Vasarely zyska Êwiatowà s aw jako twórca ruchu op art. Na swych obrazach stosowa ywe barwy, formy geometryczne i optyczne iluzje. Materia wystawy obejmujàcej ca e ycie artystyczne malarza wybrany zosta z 400 jego dzie. «Most Árpáda «1 ç 6, 86, 106 % bezp atnie Muzeum ydowskie 20 C3 VII., Dohány utca ó od poniedzia ku do czwartku w godz.10 17, (1. XI 1. IV ) W piàtki i niedziele w godz Do àczone do jedynej w Europie niezwyk ej pi knoêci synagogi przy Dohány u. w pasujàcym do niej stylu, posiada nieporównywalnà kolekcj judaików. Na sta ych wystawach przedstawione sà przybory liturgiczne ydowskich Êwiàt, codzienne przedmioty u ytkowe, jak równie historia w gierskiego holokaustu. 2 Astoria ë 74 «47, 49 % HUF, bilet upowa nia do zwiedzenia muzeum i koêcio a RÓ NE MUZEA, SALE WYSTAWOWE Muzeum Farmaceutyczne Arany Sas A3 I., Tárnok utca ó od wtorku do niedzieli w godz (od 1.XI do 28.II w godz ) ç 16 è autobus zamkowy % bezp atnie Muzeum Aktorskie im. Gizi Bajor E1 XII., Stromfeld Aurél utca ó od 1. XI. do 30.VI. w czwartki i piàtki w godz , w soboty i niedziele: ç 102 «59 % zwiedzanie grupowe: HUF Dom Pamí cibélibartóka E1 II. Csalán út ó od wtorku do niedzieli w godz ç 5 (do p tli przy Pasaréti tér) % HUF Muzeum Znaczków C3 VII., Hársfa utca ó od wtorku do niedzieli w godz (od 1. XI. do 1. III. w godz ). «4, 6 ë 74 % HUF Muzeum Biblii C4 IX., Ráday utca ó od wtorku do niedzieli w godz Kálvin tér «47, 49 ç 15, 9 % bezp atnie Hala Wystawowa Galerii Budapeszt B1 III., Lajos utca ó od wtorku do niedzieli w godz «Most Árpáda «1 % HUF Sala Wystawowa Budapeszt B3 V., Szabadsajtó utca ó od wtorku do niedzieli w godz «2 ç 5, 8, 7 3 Ferenciek tere (plac) % HUF Cytadela B4 XI., Gellérthegy, Citadella sétány ó w godz Wewn trzny dziedziniec: Przesz oêç i teraêniejszoêç Góry Gellérta, Park Pami c. Âwi tego Gellérta, Panoptikum 1944, bunkier i wystawa ç 27 «18, 19, 47, 49 % HUF Galeria Dorottya B3 V., Dorottya utca ó od poniedzia ku do soboty: Plac Vörösmarty (tér) 2 3 Deáka tér (plac) «2 % bezp atnie Muzeum Ernsta B3 VI., NagymezŒ utca ó od wtorku do niedzieli w godz Opera «4, 6 (Oktogon) % HUF Muzeum Kolejki Podziemnej B3 V. Deák tér (Plac) podziemne przejêcie ó od wtorku do niedzieli w godz

18 1 2 3 Deák tér (plac) «47, 49 ç 9, 16, 105 % Cena biletu: ka dorazowo odpowiada cenie biletu tramwajowego (170 HUF) Grobowiec Gül Baby E1 II. Mecset utca 14 ó od 1. V.do 30. IX. od wtorku do niedzieli w godz , Od X. od wtorku do niedzieli w godz ç 91 % HUF OÊrodek Pami ci Holocaustu C4 IX., Páva utca , ó od wtorku do niedzieli w godz Muzeum Pami ci i Centrum Badawcze Franciszka Liszta C3 VI., Vörösmarty utca ó od pon. do piàtku w godz , w soboty: do. Vörösmarty utca ç 4 % HUF Âredniowieczna Bo nica ydowska A3 I. Táncsics Mihály utca ó od 1. V. do 31. X. od wtorku do niedzieli w godz ç 6 è autobus zamkowy % HUF Muzeum Elekrotechniki W gierskiej B3 VII., Kazinczy utca ó wed ug wst pnego uzgodnienia 2 Blaha Lujza tér (plac) ë 74 % bezp atnie Dom W gierskich Artystów Fotografików B3 VI., NagymezŒ utca ó od pon. do piàtku w godz w soboty, niedziele i Êwi ta 11 19, (w lutym zamkni ty) 1 Opera «4, 6 (Oktogon) % HUF «4, 6, 30-30A 3 Ferenc körút % bezp atnie Muzeum Pami ci i Archiwum Zoltána Kodálya C2 VI., Kodály körönd (rondo) ó w Êrody w godz , od czwartku do soboty:10 18, w niedziele: do stacji Kodály körönd (rondo) % HUF, w niedziele: bezp atnie Dom KOGArt (KOGArt Ház) (Fundacja Artystyczna im. Gábora Kovácsa) [7] C2 VI, Andrássy út ó w godz % HUF W gierskie Muzeum Handlu i Przemys u Gastronomicznego B3 V., Szent István tér Po przeprowadzce przewidywane otwarcie w maju 2006 r. Muzeum Historii Techniki i Programu Telewizji W gierskiej B3 V., Október 6. utca ó we wtorki w godz , czwartki 14 18, soboty Deák tér (plac) ç 15 % bezp atnie Muzeum Pogotowia Ratunkowego B2 V., Markó utca /4188 ó od pon. do niedz. w godz Nyugati tér (Plac Nyugati) «4, 6 % HUF Muzeum Rolnictwa C2 XIV., Zamek Vajdahunyad (Vajdahunyadvár) ó od wtorku do piàtku w godz , w soboty 10 18, w niedz Széchenyi Kàpielisko (Széchenyi fürdœ) ç 4 ë 70, 72, 79 % HUF Muzeum pracownia Pála Molnára C. A4 XI., Ménesi út ó w Êrody w godz. 18

19 15 18, ó wed ug wst pnego uzgodnienia ç 27 «61 % bezp atnie Krajowe Muzeum Geologiczne D3 XIV., Stefánia út ó od 1.I. do 21. XII. w czwartki, soboty i niedz. w godz Stadionok ç 7 ë 75 % HUF Galeria Obudaƒskiego Ko a Towarzyskiego B1 III., Kiskorona utca ó od wtorku do niedz. w godz «Árpád hid (most) % 200 HUF Muzeum Odlewnicze E1 II., Bem József utca ó od 1. III. do 31. X. od wtorku do niedz. w godz Od 1. XI. do 28 II. od wtorku do niedz. w godz Batthyány tér ç 11, 60, 86 «4, 6 % bezp atnie Muzeum Kàpieliskowe III., Flórián tér 3 7 (podziemne przejêcie) ó 30. IV. 1. X.: wtor.-niedz.: 10 17, 1. V. 30. IX.: wtor. niedz ç 6, 34, 42, 106, 86 «1 Muzeum Literackie PetŒfiego B3 V., Károlyi Mihály utca ó od wtorku do niedz. w godz Ferenciek tere ç 15 % HUF Muzeum Pocztowe B3 VI., Andrássy út ó od wtorku do niedz..w godz Bajcsy-Zsilinszky út 2 3 Deák tér (plac) % HUF Muzeum Györgya Rátha C2 VI., Városligeti fasor ó od wtorku do niedz. w godz Bajza utca ç 4 ë 70, 78, 79 % bezp atnie Park Historii Kolei D1 XIV., Tatai út , ó marca w godz , 1 kwietnia 29 paêdziernika: w godz , 31 paêdziernika 17 grudnia: w godz W poniedzia ki nieczynny. ç 30 «14 % HUF Muzeum Historii Policji C3 VIII., Mosonyi utca ó od wtorku do niedz. w godz Dworzec Keleti (Wschodni),ç 7, 7, 173, 78 «24 ë 80 % bezp atnie Dom Pami ci Mikszy Rótha C3 VII., Nefelejcs utca ó od wtorku do niedz. w godz Dworzec Keleti (Keleti pu) % HUF Muzeum Historii Medycyny Semmelweisa A3 I., Apród utca ó od wtorku do niedz. w godz ç 5, 78, 86 «18, 19 % bezp atnie Muzeum Sportowe C2 XIV., Dózsa György út ó od pon. do czwartku, w soboty i niedz. w godz Stadionok «1 ë 75, 77 % bezp atnie Muzeum Telefonii A3 I. Úri utca ó od wtorku do niedz. w godz è autobus zamkowy % HUF Muzeum Terroru (Terror Háza Múzeum) C3 VI., Andrássy út ó od wtorku do piàtku w godz , w soboty i niedz Oktogon «4, 6 ç 4 % HUF (na mi dzynarodowà legitymacj studenckà wst p bezp atny) Muzeum Tekstyliów B1 III., Lajos utca ó od wtorku do niedz. w godz «Tímár utca ç 6, 86 % HUF Dom Sztuk Wspó czesnych Trafó (Trafó Kortárs Mıvészetek Háza) C4 IX., Liliom utca ó od wtorku do niedz. w godz «4, 6 3 Ferenc körút % bezp atnie Muzeum Stra y Po arnej F1 X., Martinovics tér ó od wtorku do soboty w godz. 9 16, w niedz ç 9, 32, 62 «3, 28, 62 % bezp atnie Kolekcja Imre VargiE1 III., Laktanya utca ó od wtorku do niedz. w godz «Árpád híd (most) % HUF Muzeum Sztandarów C3 VIII., József körút ó od wtorku do niedz. w godz «4, 6 % bezp atnie 19

20 KOÂCIO Y, KOLEKCJE KOÂCIELNE [8] Âródmiejski KoÊció Franciszkanów B3 V., Ferenciek tere (plac franciszkanów) ó codziennie Na miejscu koêcio a ju w XIII w. sta klasztor i koêció. Obecnà ozdobnà form barokowà uzyska w XVIII w. Malowid a Êcienne sà dzie em Károlya Lotza i Vilmosa Tardosa Krennera. Szczegó nie cenny jest barokowy o tarz g ówny koêcio a i zdobiàce go rzeêby. 3 Ferenciek tere (plac) ç 7, 7, 78, 173 Parafialny KoÊciól Âródmiejski B3 V. Március 15 tér (plac) 2. Najstarszy koêció Pesztu. Zbudowany w stylu romaƒskim w XII w. na miejscu grobu biskupa Gellérta, który poniós Êmierç m czeƒskà. Z oryginalnego koêcio a ju nic nie pozosta o, ale sà za to Êlady gotyckie. W XVII w. u ywany by jako meczet turecki. Po po arze w 1723 r. odbudowany zosta w stylu barokowym, ale we wn trzu zauwa alne sà cechy klasycystyczne. Warto obejrzeç gotyckà kaplic, neogotyckà rzeêbionà ambon, w oskie freski z XV w. i XX-wieczny o tarz g ówny. «2 3 Ferenciek tere (plac) Synagoga przy ul. Dohány [4] B3 VII., Dohány utca ó od poniedzia ku do czwartku w godz.10 17, (1. XI 1. IV ) W piàtki i niedziele w godz Pompatyczny budynek Europy w stylu bizantyƒsko mauretaƒskim jest najwi kszà synagogà w Europie. Zbudowana zosta a w po owie XIX w. przez wiedeƒskiego architekta Ludwiga Förstera. Gmach wzniesiony z bia ej i czerwonej ceg y, bogato ozdobiony ceramikà i z dwiema wie ami cebulowatego kszta tu jest jednym z najbardziej imponujàcych budynków Budapesztu. W muzeum synagogi znajdujà si niezwyk ej wartoêci zbiory pochodzenia ydowskiego od czasów rzymskich do XX wieku. 2 Astoria ë 74 «47, 49 % HUF, bilet upowa nia do zwiedzenia muzeum i koêcio a KoÊció Ewangelicki B3 V-., Deák tér (plac), ó codziennie w godz Krajowe Muzeum Ewangelickie od wtorku do niedzieli w godz Zgodnie z purytanizmem koêcio ów protestanckich budynek wyraziêcie okreêlajàcy wyglàd placu Deáka charakteryzuje typowa prostota wczesnego klasycyzmu. Chocia koêció budowany by w latach , to ostatecznà form fasad g ównà z tympanonem opartym na kolumnach doryckich otrzyma w 1856 r. Dzi ki wspania ej akustyce jest cz sto miejscem wieczornych koncertów organowych. W budynku znajdujàcym si przy koêciele, gdzie mieêci si Krajowe Muzeum Ewangelickie prezentowana jest wystawa przedstawiajàca histori w gierskiej reformacji Deák tér (plac) Âródmiejski KoÊció Reformatów B3 IX., Kálvin tér (plac) Mo na zwiedzaç codziennie Zbudowany w stylu neogotyckim w XIX w. Czterokolumnowe foyer g ównego wejêcia jest dzie em Józsefa Hilda. Równie wed ug jego projektu zbudowany zosta chór i ambona. S ynne okna koêcio a z kolorowego szk a zaprojektowa Miksa Róth. W skarbcu koêcielnym przechowywane sà XVII i XVIII-wieczne przedmioty liturgiczne. 3 Kálvin tér «47, 49 ç 15, 9 20

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników,

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników, b Frontem do ekonomika b Bezp atne czipowanie zwierzàt b Wiecha przy Krasiƒskiego b NASZA 8 czerwca 2012 Nr 11 (128) BEZP ATNY DWUTYGODNIK ISSN 1896-5245 Rok VIII WolnoÊç wpisana w ulice Warszawy Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 132 (15682) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Samochodowe w drówki wakacyjne:

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 132 (15682) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Samochodowe w drówki wakacyjne: W Y D A N I E M A G A Z Y N O W E SOBOTA PONIEDZIA EK 14 16 LIPCA 2007 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 132 (15682) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Samochodowe

Bardziej szczegółowo

Szwajcaria. Twój kierunek. MojaSzwajcaria.pl Informator dla biur podró y na lata 2006-2007.

Szwajcaria. Twój kierunek. MojaSzwajcaria.pl Informator dla biur podró y na lata 2006-2007. Szwajcaria. Twój kierunek. MojaSzwajcaria.pl Informator dla biur podró y na lata 2006-2007. Spis treêci. Drogi GoÊciu, zwracaj uwag na znak Q! W programie Znak JakoÊci Szwajcarskiej Turystyki wiodàce

Bardziej szczegółowo

J zyk alba ski. Literatura

J zyk alba ski. Literatura W Albanii niezb dne s znajomo ci. Dzi ki nim mo na za atwi wszystko. Przez wspomnienie nazwiska wspólnego znajomego wi cej osi gniemy ni przez pokazanie banknotów. J zyk alba ski Albania wielokrotnie by

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne

Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 31 07 2008 Numer: 16/280 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Spo ecznoêç powiatu polkowickiego ufundowa a sztandar dla policji. W telegraficznym

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 30 04 2014 Numer: 9/429 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Historia jednego, niezwyk ego listu. str. 7 Majówka w Polkowicach zapowiada si atrakcyjnie.

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Raport Turystyka biznesowa w Polsce Rynek targowy Targi w opinii wystawców Wybrane targi w Polsce w 2006 roku Dofinansowanie uczestnictwa w targach Polska Korporacja Targowa Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç.

Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç. Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç. organizator CENTRUM EDUKACYJNO-KULTURALNE OWICKA ul. owicka 21, 02-502 Warszawa tel. 845 50 62, tel./fax 845 56 75 2 Wystawa Warszawa. Miasto dziê. Plany na

Bardziej szczegółowo

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia,

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia, Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 10 03 2011 Numer: 5/348 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Trwa piàta edycja Polkowickich Dni Chroni ycie przed Rakiem. Polkowiccy seniorzy

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2002 NR 4/28 VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 ODJECHAå NÓWKÑ ZDÑ Yå NA CZAS GALA Z VOLVO W aêciwa ekonomika transportu opiera

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne o kraju

1. Informacje ogólne o kraju Spis treêci Przedmowa 2 1. Informacje ogólne o kraju 3 1.1. Podstawowe informacje 3 1.2. LudnoÊç, religia oraz zwyczaje panujàce w Kuwejcie 3 1.3. Klimat, warunki geograficzne oraz bogactwa naturalne 4

Bardziej szczegółowo

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie R E K L A M A Ukrad butle gazowe Policjanci z Poczesnej zatrzymali 31-letniego m czyzn, który ukrad 41 butli gazowych z jednej z posesji w Wanatach. Z odziej trafi za kratki. 1 lutego, po pó nocy 31-letni

Bardziej szczegółowo

Schengen zaszkodzi turystyce

Schengen zaszkodzi turystyce PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl OzTerra: w Polsce Biura Pó wieku z Turystà czas na Australi 3 3 Biura Orbis wraca do pierwszej ligi 5 Lotniska Modlin dostanie pieniàdze z UE 6 Dodatek

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju handlu elektronicznego

Kierunki rozwoju handlu elektronicznego ˇ ˇ Kierunki rozwoju handlu elektronicznego WITOLD CHMIELARZ Od poczàtku roku 2000 kondycja firm internetowych znacznie si pogorszy a. Przez pierwsze pó roku ponad pi çdziesiàt dotcoms og osi o bankructwo.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

8.7 Nisze rynkowe w Rumunii 40 8.8 Targi w Rumunii 41 8.9 System izb przemys owo-handlowych 43 9 Warunki podró y i zamieszkania w Rumunii 46 9.

8.7 Nisze rynkowe w Rumunii 40 8.8 Targi w Rumunii 41 8.9 System izb przemys owo-handlowych 43 9 Warunki podró y i zamieszkania w Rumunii 46 9. Spis treêci: Przedmowa 3 1 Informacje ogólne o kraju 4 1.1 Podstawowe informacje 4 1.2 LudnoÊç, religia i j zyk w Rumunii 4 1.3 Klimat, warunki geograficzne oraz bogactwa naturalne 5 1.4 Polityka 6 1.5

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo

Rozk ad jazdy autokarów

Rozk ad jazdy autokarów Rozk ad jazdy autokarów Numery tras - godziny odjazdów - dop aty MiejscowoÊç Miejsce zbiórki Trasa 1 Trasa 2 Trasa 3 Trasa 4 Trasa 5 Trasa 6 godz. dop ata godz. dop ata godz. dop ata godz. dop ata godz.

Bardziej szczegółowo

Rynek kart p atniczych w Polsce

Rynek kart p atniczych w Polsce Rynek kart p atniczych w Polsce Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Spo ecznej ul. Âwi tokrzyska 11/21,

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

Jeden na pi ciu klientów odwiedza agencje turystyczne w trakcie planowania podró y.

Jeden na pi ciu klientów odwiedza agencje turystyczne w trakcie planowania podró y. Nowe wyzwania touroperatorów Dodatek do pisma branżowego Wiadomości Turystyczne www.wiadomosciturystyczne.pl e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl tel. (022) 822 20 16 Dodatek specjalny 16-30 czerwca 2008

Bardziej szczegółowo

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA WSZYSTKO DLA DROBIU I GO BI kukurydza, pszenica, otr by... mieszanki dla drobiu, specjalistyczne mieszanki i od ywki mineralne dla go bi czynne w godz. 7.00 19.00 soboty w godz. 7.00 15.00 tel. 722 94

Bardziej szczegółowo