Spis treści. Objaśnienia znaków 6, 24 25, 51, 55. Po yteczne informacje 5. Komunikacja miejska 11. Muzea, koêcio y 14. Promenada Kultury 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Objaśnienia znaków 6, 24 25, 51, 55. Po yteczne informacje 5. Komunikacja miejska 11. Muzea, koêcio y 14. Promenada Kultury 22"

Transkrypt

1

2

3 Spis treści 5 Po yteczne informacje 5 Komunikacja miejska 11 Muzea, koêcio y Promenada Kultury 22 OsobliwoÊci, zwiedzanie miasta 26 Przedmioty antyczne 36 Muzyka, teatr, wydarzenia 38 Okolice Budapesztu Kàpieliska lecznicze, groty Czas wolny 44 Zakupy 47 Restauracje, miejsca rozrywki 49 Mapy 6, 24 25, 51, Objaśnienia znaków «tramwaj «HÉV ç autobus ë trolejbus 1 metro nr 1 2 metro nr 2 3 metro nr 3 è autobus zamkowy ó godziny otwarcia telefon fax 1 miejsce 1 muzeów na mapie A1 wspó rz dna mapy % bilet wst pu miejsca przyj ç Karty Budapeszt [1] fotografia 49 6, 24 25, 51, 55 Wydawca BTH Budapesti Turisztikai Szolgátató Kht Urz dowa organizacja marketingowa stolicy Wszystkie prawa zastrze one Menager wydawnictwa: László Paszternak Przyj cia og oszeƒ w wydawnictwie Przygotowanie: Turizmus sp. z oo. Redaktor: Brigitta Vajk Projektant: András Nász T umacz: Alicja Nagy Obwoluta: Future Card Studió Mapa: TOPOGRÁF Fotografie: Archium BTH Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoêci za szkody wynik e z ewentualnych zmian danych wyst pujàcych w tym wydaniu. Zamkni cie r kopisu w listopadzie 2005 r. Przygotowano w Drukarni PAUKER 3

4 Drogi Czytelniku! Serdecznie pozdrawiam Pana/ià w Budapeszcie, mieêcie, które obdarowuje goêci nie tylko bogatà przesz oêcià i jedynym w swym rodzaju dziedzictwem kulturalnym, lecz gdzie równie i my, mieszkaƒcy, codziennie mo emy byç Êwiadkami ponownych narodzin miasta. Turystyka Budapesztu wyros a na jednà z najwa niejszych ga zi gospodarczych, którà z jednej strony mo na zauwa yç we wzroêcie liczby turystów odwiedzajàcych stolic, z drugiej zaê w powi kszaniu si jakoêci i iloêci propozycji turystycznych. W Budapeszcie rokrocznie buduje si wiele nowych hoteli, odbywa si rekonstrukcja niejednego starego budynku i powstajà nowe obiekty kulturalne i turystyczne. Szczególnà si à przyciàgajàcà stolicy jest to, e uznana zosta a za jednà z najpi kniejszych cz Êci Dziedzictwa Âwiatowego, e posiada najwi kszy Parlament w Europie, najwi kszà czynnà synagog, pierwszà na kontynencie europejskim kolejk podziemnà. W mieêcie tym znajdujà si pozosta oêci twierdzy i rozmaitych budynków z czasów rzymskich, czynne i obecnie kàpieliska tureckie, zabytki gotyckie i barokowe oraz niezwykle bogate pamiàtki budownictwa secesyjnego. Budapeszt zas u y sobie nie tylko na tytu królowej Dunaju, ale nie ma na Êwiecie drugiej takiej stolicy, w której by oby niemal 100 êróde termalnych, 12 kàpielisk leczniczych i gdzie dziennie wyp ywa oby z g bi ziemi 19 milionów galonów wody termalnej. Wbrew widocznemu rozwojowi Budapeszt zachowa stary urok i czar, a doskona a harmonia ró norodnych stylów architektonicznych i arcydzie sztuki, kawiarnie, kàpieliska, gastronomia i kultura miasta po àczona z goêcinnoêcià daje niezapomniane prze ycia przybywajàcym tu turystom. Obok powtarzajàcych si co roku popularnych imprez, festiwali oferta turystyczna stolicy wzbogacana jest o coraz to nowsze i na wysokim poziomie wydarzenia. Spacerujàc po pi knie odrestaurowanym peszteƒskim Brodway u przed turystami otwiera si nastrojowa, jedyna w swym rodzaju skarbnica ycia muzycznego, przeznaczonego dla ka dej grupy wiekowej, bowiem oprócz muzyki lekkiej w pubach mo na wybieraç w repertuarze Opery czy odrestaurowanym niezwykle pi knie Teatrze Operetki. Prosz korzystaç z tego wydawnictwa, które po dok adnym przygotowaniu zestawiliêmy w celu zaproponowania Paƒstwu tego, co Budapeszt ma najlepszego. László Fekete Dyrektor BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltó Kht. BTH (Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht) Budapeszteƒskie Turystyczno Us ugowe Towarzystwo U ytecznoêci Publicznej Biuro G ówne: 1364 Budapest, Pf (+36-1) (+36-1)

5 U YTECZNOÂCIpublicznej Turistické informace Tourist information BIURA INFORMACYJNE Biuro Tourinform 1052 Budapest, SütŒ utca 2. (Deák tér) (+36-1) ó w godz Liszt Ferenc tér (plac) 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 11. (+36-1) , (+36-1) ó w okresie 15. VI. do 31. X.: 9 19; od 1. XI. do 14. VI.: poniedz. piàt.: 10 18; sob.: Nyugati pályaudvar (Dworzec Zachodni) 1062 Budapest, Teréz körút 55. (+36-1) , (+36-1) ó w okresie 1. V. do 31. X.: 9 19; od 1. XI. do 30. IV.: poniedz. piàt.: 9 18; sob. niedz.: Zamek budaƒski (Budai Vár) 1014 Budapest, Szentháromság tér (+36-1) , (+36-1) ó w okresie 1. V. do 31. X.: 9 18; od 1. XI. do 30. IV.: poniedz. piàt.: 10 19; sob.-niedz.: Ferihegy terminal Budapest, Ferihegyi RepülŒtér, 1 terminál (+36-1) ó w godz Ferihegy terminal 2A 1185 Budapest, Ferihegyi RepülŒtér, 2A terminál (+36-1) ó w godz Ferihegy terminal 2B 1185 Budapest, Ferihegyi RepülŒtér, 2B terminál (+36-1) ó w godz Informacja telefoniczna non-stop (+36-1) Goràca linia Torinform (0 24): (+36-30) z zagranicy, (06 80) z W gier Internet: Fax.: (+36-1) PASZPORT, WIZA Wjazd na dowód osobisty Obywatele nast pujàcych krajów mogà wjechaç na terytorium W gier na dowód osobosty najwy ej na 90 dni o ile celem ich podró y nie jest podj cie pracy zarobkowej lub kontynuowanie dzia alnoêci dochodowej: Austrii, Belgii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, S owenii, S owacji, Szwajcarii, W och Wjazd z paszportem, bezwizowy Obywatele krajów europejskich (z wyjàtkiem Albanii, Rosji, Serbii Montenegro, Turcji i Ukrainy) mogà przyjechaç na W gry bez wizy. SpoÊród krajów pozaeuropejskich obywatele nast pujàcych krajów nie podlegajà obowiàzkowi wizowemu: Argentyny, Australii, Boliwii, Brazylii, Brunei, Chile, Gwatemali, Hondurasu, Hongkongu, Izraela, Japonii, Kostaryki, Macao, Malezji, Meksyku, Nikaragui, Nowej Zelandii, Panamy, Paragwaju, Republiki Korei, Salwadoru, Singapuru, Urugwaju, USA, Wenezueli. Dok adniejsze informacje w j zyku angielskim na stronie internetowej: 5

6 NARODOWE PRZEDSTAWICIELSTWA TURYSTYKI W GIERSKIEJ ZA GRANICÑ Polska Narodowe Przedstawicielstwo Turystyki W gierskiej w Polsce Warszawa, ul. Dworkowa 2/16 (48-22) (48-22) PODSTAWOWE DANE O BUDAPESZCIE Pogoda Strefa umiarkowana, klimat kontynentalny, cztery pory roku. Najbardziej goràce miesiàce: lipiec, sierpieƒ (temperatura osiàga st. C) Najzimniejsze: grudzieƒ, styczeƒ (temp. spada i do -15 st.c) W Budapeszcie liczba godzin s onecznych w stosunku rocznym jest doêç wysoka, od kwietnia do wrzeênia przekracza dziennie 8 godzin. Strefa czasowa W Budapeszcie obowiàzuje czas Êrodkowo europejski GMT +1 godzina Czas letni (od marca do koƒca paêdziernika) GMT +2 godziny Dniwolne od pracy Âwi ta narodowe (15 marca, 20 sierpnia, 23 paêdziernika) i 1 maja. Poza kalendarzem chrzeêcijaƒskim sà jeszcze nast pujàce dni: 1 stycznia, poniedzia ek wielkanocny, poniedzia ek Zielonych Âwiàtek, Wszystkich Âwi tych, Bo e Narodzenie i dzieƒ nast pny (25 26 grudnia). Tanie przeloty samolotowe do Budapesztu (dane z listopada 2005 r.) MAPA EUROPY 6

7 Budapeszt w liczbach Powierzchnia: 525 km 2 (d ugoêç z pó nocy na po udnie ok. 25 km, ze wschodu na zachód ok. 29 km) Liczba ludnoêci: G stoêç zaludnienia: 3456 osób/km 2 System administracyjny: 23 dzielnice Buda: górzysta cz Êç miasta zajmujàca jednà trzecià powierzchni na prawym brzegu Dunaju Peszt: równinna cz Êç miasta zajmujàca dwie trzecie jego powierzchni na lewym brzegu Dunaju Wyspy: (z pó nocy na po udnie): Óbudai, Ma gorzaty, Csepel Mosty: 9 z czego dwa to mosty kolejowe PRZYJAZD DO BUDAPESZTU Samolotem Lotnisko znajduje si stosunkowo daleko od centrum miasta (15 km), ale dojazd do miasta jest zupe nie prosty. W hali przylotów znajdujà si biura wszystkich wi kszych wypo yczalni samochodów. Popularny i stosunkowo tani jest Mikrobus Airport, który za 2300 ft zawiezie klienta pod ka dy adres w mieêcie. Cena biletu w obie strony wynosi 3900 ft i jest on wa ny przez pó roku. Ferihegy 2B przyjmuje samoloty zagranicznych linii lotniczych Informacja na lotnisku: Numer centralny (+36-1) Informacja o przylotach i odlotach: Ferihegy 1: (+36-1) , (+36-1) Ferihegy 2A i 2B: (+36-1) , S u ba baga owa: Ferihegy 2A: (+36-1) , Ferihegy 2B: (+36-1) , (+36-1) Telefoniczna rezerwacja miejsc Na samoloty MALÉV-u: (+36-1) S u ba minibusów na lotnisku: (+36-1) Kolejà Budapeszt àczy bezpoêrednia komunikacja kolejowa z 25 stolicami. Dziennie przyje d a do Budapesztu ponad 50 pociàgów mi dzynarodowych. Na rasie Budapeszt Wiedeƒ pociàg Keleti (Dworzec Wschodni) VIII. Baross tér plac, (+36-1) Nyugati (Dworzec Zachodni) VI. Nyugati tér plac, (+36-1) Déli (Dworzec Po udniowy) I. Krisztina krt 37/A, (+36-1) Ferihegy 1 terminal tanich linii Ferihegy 2A terminal samolotów MALÉV u kursuje co trzy godziny, a ca a podró trwa niespe na 2,5 godziny. Bardzo popularne sà pociàgi Intercity, àczàce stolic z wi kszymi miastami na terenie kraju. Dworce W budapeszcie sà trzy mi dzynarodowe dworce kolejowe Informacja o pociàgach mi dzynarodowych: (+36-1) , Przy dworcach znajdujà si stacje metra (przy dworcu Keleti i Déli metro nr 2, przy Nyugati metro nr 3). Autobusem Autobusy krajowe przyje d ajà i odje d ajà z dworców przy Népliget [ (+36-1) ], Stadionok [ (+36-1) ], 7

8 przy MoÊcie Árpáda [ (+36-1) ] i w Budzie z Etele tér (placu) [ (+36-1) ]. Dworzec kursów mi dzynarodowych znajduje si przy Népliget (Parku Ludowym). Volánbusz Rt, przewozi podró nych do i z nast pujàcych krajów: Austria, Belgia, Bu garia, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Holandia, Jugos awia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, S owacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, W ochy. Informacja o kursach krajowych i zagranicznych: (+36-1) Statkiem Do serca Budapesztu mo na przyp ynàç z Wiednia i Bratys awy od kwietnia do paêdziernika wodolotem. Na Dunaju pomi dzy mostem aƒcuchowym (Széchenyi) i WolnoÊci (Szabadság) sà czynne trzy mi dzynarodowe przystanie. Informacja o rejsach Mahart Passnave: (+36-1) Samochodem SpoÊród czterech autostrad i czterech arterii (z wyjàtkiem arterii nr 8) siedem zaczyna si w Budapeszcie. Zakup matrycy obowiàzuje na autostradzie M1, M3, M5 i M7 (mo na je nabywaç na przejêciach granicznych i wi kszych stacjach benzynowych). W gierskie Przepisy Ruchu Drogowego oparte sà na Porozumieniu mi dzy Wiedniem i Genewà, a wi c tablice drogowe i drogowskazy odpowiadajà stosowanym w pozosta ych krajach europejskich. Mimo to podamy tu kilka wa niejszych przepisów komunikacyjnych, których przybywajàcy tu turyêci bezwzgl dnie muszà przestrzegaç: obowiàzuje stosowanie pasów bezpieczeƒstwa na przednich i tylnych siedzeniach. W samochodach mo na u ywaç radiotelefonów tylko wyposa onych w nag aêniacz. Zaleca si wycofanie si z ruchu w przypadku korzystania z mobila przez kierowc. Absolutnie nie mo na spo ywaç alkoholu w adnej iloêci. Mandat za RODZAJ PIENI DZY: Forint (Ft, HUF) Monety pieni ne: prowadzenie w stanie nietrzeêwym mo e przekroczyç 30 tys. ft (130 USD). Górna granica pr dkoêci na terenie zamieszka ym nie mo e przekraczç 50 km, poza terenem zamieszka ym 90 km, na drodze g ównej 110 km, a autostradzie 130 km. W mieêcie mo na u ywaç sygna u dêwi kowego tylko w przypadku niebezpieczeƒstwa (niestety, w gierscy kierowcy wielokrotnie u ywajà go bez potrzeby zarówno na przejêciach dla pieszych jak i jeden na drugiego). 24 godzinny numer telefonu W gierskiego Autoklubu: (+36 1) Telefon Pomocy Drogowej: 188 Bankovky: Wymiana pieni dzy Wymiana dozwolona jest w punktach posiadajàcych urz dowe zezwolenie. Nie ryzykujmy wymiany na ulicach, bowiem mo emy dostaç pieniàdze fa szywe, gdy sà to transakcje nielegalne. W gierski Bank Narodowy dziennie podaje urz dowy kurs 23 dewiz i walut. Wi kszoêç banków wyposa onych jest w automaty bankowe czynne ca à dob. Ponadto do naszej dyspozycji sà automatyczne punkty wymiany czynne ca à dob. Niektóre banki i biura podró y same ustalajà sobie i modyfikujà kurs walut. W punktach wymiany walut musi byç wywieszony codzienny kurs. Pokwitowanie otrzymane przy wymianie nale y zachowaç a do momentu przekroczenia granicy. Zazwyczaj w pobli u dworców kolejowych i w ÊródmieÊciu (PetŒfi Sándor utca) jest najkorzystniejszy kurs wymiany. Banki raczej stosujà Êredni kurs. Najmniej korzystnie wymieniajà walut punkty wymiany na lotnisku i w hotelach. 8

9 CODZIENNE INFORMACJE INTERNET Telefon Numer kierunkowy W gier: 36, Budapesztu: 1, po àczenie krajowe: 06 + numer miejscowoêci i wybrany numer telefonu. Telefony w Budapeszcie sà 7 cyfrowe, na prowincji natomiast àcznie z numerem kierunkowym 8 cyfrowe. Dzwoniàc z Budapesztu za granic nale y najpierw wykr ciç 00, po us yszeniu sygna u numer kierunkowy danego kraju, a nast pnie numer abonenta. Telefony publiczne dzia ajà po wrzuceniu 20, 50 i 100 forintowych monet oraz na kart telefonicznà, którà mo na nabyç w trafikach, urz dach pocztowych, stacjach benzynowych lub u sprzedawców gazet. Rozmowy telefoniczne w dni wolne od pracy i w nocy sà taƒsze. Telefony komórkowe po przyciêni ciu 06 sà dziewi ciocyfrowe, niezale nie od towarzystwa telefonicznego: 20, 30 lub 70, Karty kredytowe Najcz Êciej stosowane karty kredytowe to AMEX, Diners Club, Cirrus, EnRoute, Euro/Mastercard, JCB, VISA, na które mo na wybieraç pieniàdze z banków i automatów bankowych, a tak e regulowaç nimi rachunki w hotelach, restauracjach i sklepach. Emblematy znajdujàce si przy drzwiach wejêciowych okreêlajà, jakie karty przyjmowane sà w poszczególnych miejscach. Miejsca noclegowe W stolicy mo na znaleêç wszystkie typy miejsc noclegowych od luksusowych hoteli poczàwszy a po pokoje goêcinne. Bezp atny katalog miejsc noclegowych mo na otrzymaç w biurach informacyjnych i recepcjach hotelowych. Ponadto ró ne po yteczne informacje o miejscach noclegowych znajdujà si w na stronie internetowej BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht: oraz biurach budapeszteƒskich (adresy i telefony patrz na str. 5) Us ugipocztowe Urz dy pocztowe czynne sà zazwyczaj od poniedzia ku do piàtku w godz. 8 18, w soboty: 8 12, d u ej natomiast czynne sà przy dwóch peszteƒskich dworcach kolejowych: VI. Teréz körút 51 (od poniedz.do sob. godz. 7 21, w niedziele 8 20), VIII. Boross tér 11/C (czynny od pon. do sob w godz. 7 21) Us ugi automatów pocztowych: pobieranie gotówki na kart bankowà (VISA, VISA Electron, EuroCard/Mastercard, Maestro) we wszystkich urz dach pocztowych na terenie miasta oraz Euroczeków, czeków podró nych American Express i czeków pocztowych. Na W grzech jest moda na kawiarnie z internetem. Poni sze adresy dajà jedynie próbk dost pu do internetu z popularniejszych miejsc: AMI V., Váci utca , ó 9 24 CEU NetPont V. Október 6. utca ó Internet Café V., Kecskeméti utca ó od pon. do piàtku: Internet Stúdió VI., Dessewffy utca / ó Libri Könyvpalota VII., Rákóczi út ó poniedz. piàt.: ; sob. niedz.: Matáv Telepont V., PetŒfi Sándor utca ó od pon. do piàtku w godz. 9 20, w sob Private Link VIII. József körút ó 0 24 Centra business wi kszych hoteli te stwarzajà mo liwoêç korzystania z internetu. Wa ne telefony Pogotowie ratunkowe: 104 Policja: 107 Stra po arna: 105 Centralny numer alarmowy: 112 Informacja o numerach krajowych: 197 Informacja o numerach zagranicznych: 199 Autoklub wzywanie pomocy: 188 Dok adny czas:

10 Pràd elektryczny Na W grzech sieç elektryczna ma napi cie 230 V. Po àczenia odpowiadajà normom kontynentalnym Podstawowe godziny otwarcia Sklepy: spo ywacze najcz Êciej w godz. 7 18, odzie owe od poniedzia ku do piàtku w godz , w soboty do 13, w niedziele wi kszoêç centrów handlowych jest czynnych. Tesco czynne jest codziennie przez ca à dob. Godziny otwarcia urz dów: zazwyczaj od poniedzia ku do piàtku w godz Poczty: od pon. do piàtku w godz. 8 18, soboty 8 13 (szczegó owiej patrz w us ugach pocztowach) Banki: od pon. do czwartku w godz. 8 15, piàtki W SYTUACJI KRYTYCZNEJ Bezpieczeƒstwo w Budapeszcie Bezpieczeƒstwo publiczne w stolicy jest w porównaniu z mi dzynarodowym raczej dobre. A mimo to ten turysta jest dobry, który wczeêniej przygotuje si na pewne sytuacje, aby nie czu si w czasie wypoczynku letniego oszukany lub okradziony. Najwi ksze niebezpieczeƒstwo czyha zazwyczaj na portmonetk turysty, dlatego w Êrodkach komunikacji masowej, centrach handlowych, bazarach i wszystkich takich miejscach, gdzie jest du o ludzi i mo e dojêç do wzajemnego potràcania si, powinien on zwracaç szczególnà uwag na bezpieczeƒstwo torebki. Lepiej wzywaç taksówk telefonicznie, bowiem ni sze sà taryfy i nie b dziemy skazani na irrealnie wysokie op aty prywatnego taksówkarza. (Numery telefonów patrz w rubryce: Taxi na str. 11) W restauracjach poproêmy wczeêniej o kart z cenami, aby uniknàç ewentualnych nieprzyjemnoêci z powodu zbyt wysokiego rachunku. Nigdy nie wik ajmy si w wymian pieni dzy na ulicy i gry hazardowe. Dokumenty, kart kredytowà i walut trzymajmy w wewn trznych kieszeniach i nigdy nie noêmy przy sobie du o pieni dzy. Cennych przedmiotów nie pozostawiajmy w samochodzie. Utrata paszportu W przypadku utraty paszportu nale y zg osiç si na poni szy adres lub telefonicznie: Dyrekcja Urz du d/s Imigracji i Obywatelstwa Budapesztu i woj. Peszteƒskiego. Adres: 1117 Budapest, Budafoku út , Dy ur trwa tam przez 24 godziny. W przypadku skradzenia paszportu nale y zg osiç si w dzielnicowej Komendzie Policji. W tym przypadku nr telefonu 107 lub 112. S u ba telefoniczna Tourinform-u: Przechowalnie baga u W Budapeszcie przechowalnie baga u i automaty dzia ajà przede wszystkim na dworcach. Na Keleti (Wschodnim) i Déli (Po udniowym) przez ca à dob czynne sà po dwie przechowalnie, na dworcu Nyugati (Zachodnim) od godz. 5 do 24, a przechowalnia automatyczna dzia a przez ca à dob. Pogotowie lekarskie Pogotowie lekarskie czynne non-stop: Falck SOS Hungary, Pogotowie stomatologiczne non-stop: SOS Dental Service, Apteki stolicy sà dobrze zaopatrzone, a na niektóre dolegliwoêci sam aptekarz mo e zaproponowaç odpowiednie lekarstwo. Na drzwiach apteki jest informacja zawierajàca adres nabli szej apteki dy urujàcej przez ca à dob. Aptekistale dy urujàce w nocy: Teréz Patika VI. Terét körút , Déli Gyógyszertár: XII. Alkotás u. 1/B H 1134 Budapest, Dózsa György út 65 Tel./Fax: (36-1) Tel.: (36-1) Website: The best prices & free services! Air-conditioning, CD player, from the smallest to the biggest one! FROM 19.9, EURO/DAY!+TAX* *min. 28 rental days! 10

11 KOMUNIKACJA miejska Komunikacja w Budapeszcie Komunikacja masowa Budapeszt rozporzàdza siecià komunikacji masowej sk adajàcà si ze 180 autobusów, 14 trolejbusów, 29 tramwajów, kolejki z batej oraz z trzech linii metra. Autobusy, tramwaje i trolejbusy zazwyczaj kursujà mi dzy godz a 23. Trzy linie metra krzy ujà si w ÊródmieÊciu przy pl. Deáka. Kolejki metra jed à co 2 15 minut w godz Miejscowe Kolejki Podmiejskie (HÉV) je d à na wysp Csepel, do Szentendre, GödöllŒ i do Ráckeve. Z pe nà siecià komunikacji masowej mo na si zapoznaç na mapach umieszczonych przy wejêciach do stacji metra. Mo na na nich przeczytaç warunki jazdy równie w j z. angielskim i niemieckim. Równie emerytowani obywatele krajów UE mogà bezp atnie korzystaç z miejskich Êrodków komunikacyjnych. TAXI Bilety podró ne Bilety podró ne mo na nabywaç na stacjach metra, w automatach biletowych, trafikach i u ulicznych sprzedawców gazet. Najlepiej kupowaç na stacjach metra, bowiem tam mo na wybieraç spoêród kilku rodzajów biletów i biletów miesi cznych. Bilet kosztuje 170 Ft (2005!) i jest wa ny na autobus, tramwaj, trolejbus, metro i kolejk z batà na ca ej d ugoêci oraz na HÉV (kolejk podmiejskà) na tras znajdujàcà si w granicach administracyjnych Budapesztu. Bilet nale y skasowaç w automatach znajdujàcych si w pojeêdzie, natomiast wchodzàc do metra w automacie ustawionym przed wejêciem. Przedsi biorstwo Komunikacyjne Budapesztu (BKV SA wyda o bezp atnà broszurk pt. Information w j z. angielskim i niemieckim (znajduje si ona w recepcjach hotelowych i biurach Tourinform u), w której szczegó owo informuje o ró nego typu biletach i ich cenach. Informacje mo na znaleêç w internecie pod adresem: Bezp atna s u ba informacyjna BKV: (06-80) Kontrolerzy: z opaskà na r kawie i legitymacjà zaopatrzonà Taksówki budapeszteƒskie majà ó te tablice rejestracyjne i zaopatrzone sà zazwyczaj w ó te znaki. Cena do zap acenia sk ada si z trzech cz Êci: ceny podstawowej, zale nej od odleg oêci (w dzieƒ maximum 300 Ft, w nocy 420 Ft), ceny za kilometr na podstawie przejechanej odleg oêci (w dzieƒ mo e byç maksymalnie 240, w nocy 336 Ft za kilometr) i z ceny postojowej, o ile pojazd stoi lub posuwa si z pr dkoêcià nie wi kszà ni 15 km /godz. (w dzieƒ 60 Ft/min., w nocy 84 Ft/min). Taryfy znajdujà si w dobrze widocznym miejscu, na tylnych prawych drzwiach auta i na Êcianie z aparaturà. Wi ksze przedsi biorstwa taksówkowe pracujà za o wiele ni szà cen, dlatego warto zapami taç numery telefoniczne choçby ze wzgl du na to, e telefonicznie zamówiona taksówka jest taƒsza, ani eli zatrzymana na ulicy. 6x6 Taxi: , Buda Taxi: , Budapest Taxi: , City Taxi: , FŒtaxi: , Mobil Taxi: , Rádió Taxi: , Taxi 2000: , Taxi4: , Tele5Taxi: , Tourist Taxi: , Volán Taxi: Taksówki zamawiane telefonicznie na terenie Budapesztu nie doliczajà ceny za postój, jedynie w w niektórych szczególnych przypadkach (np. samochód combi, okreêlony typ auta, itp.). Ka dy samochód osobowy zaopatrzony jest w taxometr, który wydaje te pokwitowanie. Natomiast szofer na proêb pasa era zobowiàzany jest wystawiç rachunek. Napiwek: zazwyczaj daje si w wysokoêci 10% od ceny us ugi, ale mogà byç i rozbie noêci, w zale noêci od zadowolenia klienta. Pracownicy towarzystw taksówkowych call-center znajà obce j zyki. Ka de towarzystwo odpowiada za pracujàcych w nim pracowników. 11

12

13 KARNET BUDAPESZT (Budapest Kártya) B dàca w u yciu od 1997 r. karta jest pomocnikiem turysty, przybywajàcym na zwiedzanie miasta na 2, 3 dni. Mo e z niej bezp atnie korzystaç równie dziecko w aêciciela karty poni ej 14 lat. Do karty nale y ponad 100-stronicowy, barwny, czteroj zyczny prospekt, który zapoznaje nabywc karty z jej u ytkowaniem oraz wszelkimi zni kami. Kart mo na nabywaç w ponad 250 punktach stolicy (na lotnisku, w hotelach, biurach podró y, biurach informacji turystycznej i bardziej ruchliwych stacjach metra) i w zagranicznych biurach podró y. Karnet upowa nia do bezp atnego korzystania ze wszystkich Êrodków komunikacji masowej, bezp atnego wst pu do 60 muzeów i innych s ynnych miejsc (ZOO, budaƒskie jaskinie, KoÊció Macieja) zni ki przy zwiedzaniu miasta autobusem lub statkiem zni ki przy zakupie biletów na niektóre programy folklorystyczne i kulturalne zni ki przy wejêciu na niektóre kàpieliska, w restauracjach, sklepach, na mikrobus lotniskowy, przy wypo yczaniu samochodów i w wielu innych miejscach Cena: 48-godzinna: 5200 HUF 72-godzinna: 6500 HUF S u ba Terenów Publicznych mo e na o yç aƒcuchy i blokady. W takich przypadkach zostawià na samochodzie wieloj zycznà informacj, z której w aêciciel dowie si, co ma w takim przypadku zrobiç. Domy parkingowe i gara e Domy parkingowe najcz Êciej czynne sà przez 24 godziny. Wi ksze hotele w wi kszoêci rozporzàdzajà podziemnymi parkingami. Kilka wi kszych domów parkingowych: Gara Bazilika (V., Sas utca), Gara Krisztina za Hotelem Mercure Buda (I. Kosciuszko Tádé utca), V., Aranykéz utca 4 6., Szervita tér 8., Nyár utca 20., Dom Parkingowy Corvin Parkolóház (VIII. Futó utca 52.), Dom Parkingowy Páva (Párkolóház) (IX. Mester utca) Rent-a-car Kilka wi kszych wypo yczalni samochodów: Americana, Avis, Budget, Hertz. Warunkiem wypo yczenia jest wiek minimum 21 lat, wa ne prawo jazdy, paszport. Sposoby zap aty: gotówkà lub wa nà kartà bankowà. Na lotniskach ka da du a forma rent-a-car reprezentuje siebie, a w recepcjach hotelowych i biurach Tourinform znajdujà si broszury informacyjne o rent-a-car. w fotografi, zazwyczaj w parach (przy wejêciu do metra nawet w 5-6 osób) mogà prosiç o pokazanie wa nego biletu. Dlatego bilety nale y zachowaç do koƒca podró y. Parkowanie Obszar stolicy podzielony jest na wiele stref parkingowych i zgodnie z tym w ró nych miejscach sà inne taryfy ( Ft/godz). Zgodnie z przepisami op aty parkingowe obowiàzujà od poniedzia ku do piàtku w godzinach od W soboty, niedziele i Êwi ta parkowanie bezp atne. Na czas parkowania nale y wykupiç bilet parkingowy z ustawionych tam automatów i umieêciç go z przodu za szybà ochronnà. Minimalny czas p atnego parkowania wynosi 15 min., na ka de nast pne minuty nale y wykupiç kolejne bilety. Maksymalny czas postoju 2-3 godz. Na d u szy czas poleca si tzw. P+R (parkuj i jedê) parkingi. Znajdujà si one zazwyczaj przy przystankach metra, przy p tlach autobusowych (most Árpáda po stronie Pesztu, Nagyvárad tér (plac), Örs vezér tere (plac), Népliget itp.), skàd atwiej podró owaç dalej Êrodkami komunikacji masowej. Na ko a samochodów parkujàcych w miejscach zabronionych Sto eczna 13

14 [1] [2] [3] [4] [5] [6] MUZEA,kościoły [7] Przy cenach biletów uwzgl dniliêmy cen najni szà i najwy szà, w tych mieszczà si ró ne formy, od biletów uczniowskich po bilety zbiorowe. Podane ceny ujmujà stan na koniec 2005 roku; w 2006 r. mogà byç wy sze. Posiadacze Karty Budapest mogà zwiedzaç ponad 60 placówek muzealnych bezp atnie, lub przy uzyskaniu du ych ulg. MUZEA SÑ W PONIEDZIA KI ZAZWYCZAJ ZAMKNI TE. Muzeum Aquincum i Teren Ruin (Aquincumi Múzeum és Romterület) [2] 1 E1 III., Szentendrei út ó IV., X. teren ruin: wtor.- niedz.: 9 17, wystawa: wtor. niedz 10 17; 1. V. 30. IX. wtor.-niedz.: 9 18, wystawa: wtor. niedz (1. XI. 14. IV. nieczynne) Jeden z najwi kszych parków archeologicznych W gier istnieje od ponad 110 lat. Liczàce sobie 2000 lat Aquincum jest pozosta oêcià miasteczka cywilnego. Pamiàtki z czasów rzymskich, kolekcja malowide Êciennych, zrekonstruowane dawne organy, rzeêba Fortuna Nemsis, mozaikowy obraz pod ogowy Herkulesa i Diany. «od placu Batthyányego w kierunku Szentendre ç 34, 42, 106 % HUF Budapeszteƒskie Muzeum Historyczne Muzeum Zamkowe 2 B3 I., Szent György tér ó w godz (od 1 list. do 28 lutego w godz ) we wtorki zamkni te Kolekcja zbiorów archeologicznych Budapesztu. Budapeszt w Êredniowieczu: rozwój osiedli od czasów rzymskich do XIII w. Âredniowieczny pa ac królewski w Budzie: autentyczne przedmioty u ytkowe, piecz cie, pamiàtki szklane, broƒ, kolekcja nagrobków kamiennych. Gotyckie rzeêby pa acu królewskiego. Budapest w czasach nowo ytnych: momenty historyczne w yciu du ego miasta. è autobus zamkowy % HUF Muzeum SztukiWojskowej 3 A3 I., Tóth Árpád sétány ó od wtorku do niedz. w godz (od 1 paêdz. do 31 marca 10 16) Bogata kolekcja broni od czasów sprzed okupacji tureckiej a do XX w. Mundury, sztandary i choràgwie, mapy, pociski i numizmatyczna kolekcja 28 tysi cy monet. Pamiàtki lotników, którzy wyemigrowali po II wojnie Êwiatowej. Na uwag zas uguje wystawa o rewolucji 1956 r. pt. TrzynaÊcie dni. è autobus zmkowy % bezp atnie Muzeum SztukiWschodniej Azjiim. Ferenca Hoppa 4 C2 VI., Andrássy út ó od wtorku do niedzieli w godz Liczàca obecnie prawie 19 tys. przedmiotów kolekcja sk adajàca si g ównie z przedmiotów sztuki japoƒskiej i chiƒskiej zosta a za o ona przez 14

15 kolekcjonera sztuki Azji Wschodniej, Ferenca Hoppa, który yjàc w XIX w. zebra 4 tys. rozmaitych przedmiotów. SpoÊród wystawionych w ówczesnym jego mieszkaniu przedmiotów sztuki na szczególnà uwag zas ugujà pamiàtki japoƒskiej sztuki Êredniowiecznej i chiƒskie przedmioty z bràzu i porcelany. 1 Bajza utca ç 4, ë 70, 78 % HUF Muzeum SztukiPrzemys owej [3] 5 C4 IX., ÜllŒi út ó od wtorku do niedzieli w godz Ödön Lechner i Gyula Pártos zaprojektowali wspania y secesyjny budynek (z dachówkà z ceramiki Zsolnaya), b dàcy jednà z najpi kniejszych osobliwoêci stolicy. Najwa niejsze kolekcje i przedmioty sztuki: kolekcja wschodnich dywanów, tapety, skarbiec Eszterházych, stroje szlacheckie z XVII w., szk a secesyjne, majolika w oska, ceramika Zsolnaya, meble francuskie, barokowe przedmioty jubilerskie z Augsburga. 3 Ferenc körút «4, 6 % HUF Muzeum Pami ci Kassáka 6 B1 III., FŒ tér ó od wtorku do niedzieli w godz Wystawa w dawnym pa acu Zichyego, prezentujàca prac artystycznà Lajosa Kossáka, czo owego w gierskiego artysty awangardowego, poety, malarza, redaktora literackiego. Sta a wystawa w muzeum: sztuka w gierska XX wieku, z dorobku pisarzy w gierskich. ç 6, 86 «1 «most Árpáda % HUF Muzeum Kiscelli (Kiscelli Múzeum) 7 A1 III., Kiscelli utca ó od wtorku do niedzieli w godz Budynek muzeum zbudowano w XVIII w. dla zakonu trynitariuszy. S u y za pa acyk barokowy i w ubieg ych wiekach za szpital. Obecnie jedno z najpi kniej po o onych muzeów w leênych okolicach pod wzgórzami w Obudzie. Wystawy obejmujà dwie najwi ksze grupy kolekcji Budapeszteƒskiego Muzeum Historycznego: wystaw historii miasta nowo ytnego jak równie kolekcj Sztuk Plastycznych z Galerii Budapeszteƒskiej. «17 ç 60, 165 % HUF Muzeum Ludwiga Muzeum Sztuk Wspó czesnych 8 C4 (Pa ac sztuk) IX., Komor Marcell utca ó wtor., piàt., niedz.: 10 18; Êrod.: 12-18; czwart.: 12 20; sob.: W gierska kolekcja sztuki wspó czesnej ma eƒstwa kolekcjonerów z Kolonii, Ireny i Petera Ludwigów daje przeglàd sztuki z minionych 50 lat i wspó czesnej sztuki w gierskiej ostatnich 10 lat. ç 23, 54,103 «1, 2, 24 % bezp atnie % wystawa okresowa: HUF Muzeum Komunikacyjne (Közlekedési Múzeum) 9 D2 XIV., Városligeti körút ó od wtorku do piàtku w godz , w soboty i niedziele: (od paêdz. do maja jest zamykane o godzin wczeêniej) Jedna z najstarszych w Europie kolekcji historii komunikacji. Âwiatowej s awy modele kolei. Na powierzchni 8 tys. m 2 mo na obejrzeç nast pujàce sta e wystawy: 100 lat i dzisiaj, 100-letnia w gierska komunikacja samochodowa, 100 lat w gierskiej eglugi paƒstwowej, Historia wspó czesnej komunikacji, Historia lokomotywy parowej, Historia komunikacji miejskiej. «1 ë 70, 72, 74 % bezp atnie W gierska Galeria Narodowa (Magyar NemzetiGaléria) 10 B3 I. Dísz tér (plac) ó od wtorku do niedzieli w godz Kolekcja Sztuki znajdujàca si w budynkach pa acu budaƒskiego B, C i D zawiera prawie 100 tys. dzie sztuki od chwili powstania paƒstwa w gierskiego a po dzieƒ dzisiejszy. Sta e wystawy: Kolekcja Êedniowieczna i renesansowa, Gotyckie rzeêby drewniane i obrazy tablicowe, Póênogotyckie o tarze skrzyd owe, Sztuka renesansu i baroku, Krypta palatyna z rodu Habsburgów, Malarstwo XIX wieku (Gyula Benczúr, Mihály Munkácsy, Viktor Madarász, Pál Szinyei Merse) i rzeêbiarstwo (István Ferenczy, Miklós Izsó), malarstwo XX wieku (József Rippl-Rónai, Tivadar Csontváry Kosztka, Béla Czóbel) i rzeêbiarstwo (Béni Ferenczy, Ferenc Medgyessy). è autobus zamkowy % bezp atnie % wystawa okresowa: HUF W gierskie Muzeum Narodowe (Magyar NemzetiMúzeum) 11 C3 VIII., Múzeum körút ó od wtorku do niedzieli w godz Dzia ajàce od 1802 r. muzeum powsta o z kolekcji hrabiego Széchényiego, zawierajàcej medale, ksià ki i r kopisy. Liczba dzie sztuki przekracza ju dzisiaj milion. Ogromna kolekcja narodowa otrzyma a miejsce w ówczesnym budynku klasycystycznym, zaprojektowanym przez Mihálya Pollacka. Sta e 15

16 Muzeum w pa acyku w Nagytétény 14 E2 XXII., Kastélypark utca ó od wtorku do niedzieli w godz Jeden z najpi kniejszych pa aców barokowych nie tylko Budapesztu, ale i kraju. Zbudowany na ruinach XV-wiecznego gotyckiego budynku ostatecznà form uzyska w 1766 r. Pa ac jest obecnie jednà z cz Êci Muzeum Sztuki Przemys owej, w jego salach pod nazwà Sztuka Meblarska Europy w XV XIX w. wystawiono prawie 300 pojedynczych przedmiotów i kompletów meblowych. ç 3 % bezp atnie % wystawa okresowa: HUF wystawy: historia W gier od za o enia paƒstwa po rok Lapidarium zbiór rzymskich kamieni. 3 Kálvin tér «47, 49 ç 15, 9 % bezp atnie % wystawa okresowa: HUF W gierskie Muzeum Nauk Przyrodniczych 12 D4 VIII., Ludovika tér (plac) ó codziennie z wyjàtkiem wtorków w godz.10 18, we wtorki zamkni te Po dwustu latach rozmaitych perypetii pe ny materia muzealny zosta przeniesiony do samodzielnego budynku, by ej Akademii Ludovika. Ten imponujàcy zespó budynków klasycystycznych wraz ze szko à jazdy konnej od 1995 r. daje pomieszczenie materia om mineralnym i skalnym. Sta e wystawy: Cz owiek i przyroda na W grzech, Ze skarbca minera ów, Âcie ki czasu park kamienny przed muzeum. Wystawa okresowa: w kwietniu 2006 r. : MUMIE po raz pierwszy mo na obejrzeç w Vác Êwiatowej s awy zespó wykopalisk (265 naturalnie zmumifikowanych szczàtków ludzkich); naturalne wykopaliska m.in. z Peru i Holandii. 3 Kliniki % bezp atnie % wystawa okresowa: HUF Hala Wystawowa (Mıcsarnok) [1] 13 XIV., Dózsa György út 37. (HŒsök tere Plac Bohaterów) ó od wtorku do niedzieli w godz Najwi ksze miejsce wystawowe kraju, jedna z najbardziej okreêlonych budowli klasycystycznych Placu Bohaterów. W asnej kolekcji sztuki nie posiada, ale systematycznie organizuje wystawy przede wszystkim wspó czesnych artystów i grup artystycznych 1 Plac Bohaterów ç 4 ë 75, 79 % HUF C2 Muzeum Etnograficzne 15 B2 V., Kossuth tér (plac) ó od wtorku do niedzieli w godz Jedno z najwi kszych fachowych muzeów Europy z prawie 139 tysiàcami w gierskich i 53 tysiàcami mi dzynarodowych przedmiotów sztuki. Okaza y budynek dawnego królewskiego sàdu najwy szego, znajdujàcego si w pobli u Parlamentu jednoczy w sobie elementy renesansowe, barokowe i klasycystyczne. Sta e wystawy: Tradycyjna kultura narodu w gierskiego, Od spo eczeƒstwa pierwotnego do cywilizacji. Wystawa okresowa: paêdziernik listopad: Wystawa World Press Photo «2 2 Kossuth tér (plac) % bezp atnie % wystawa okresowa: HUF Muzeum w Óbudzie 16 B1 III., FŒ tér (plac) ó od wtorku do niedzieli w godz W pa acu Zichyego znalaz a miejsce kolekcja historycznych dokumentów Óbudy i okolic, przemys owe pamiàtki historyczne od czasów rzymskich po wiek XX. Na sta ych wystawach mo na obejrzeç secesyjne wn trze mieszkania, kolekcj zabawek oraz kute w elazie ozdoby starych domów obudaƒskich. «Most Árpáda «1 % HUF Muzeum Sztuk Pi knych (Szépmıvészeti Múzeum) [6] 17 C2 XIV., Dózsa György út 41. (HŒsök tere) ó od wtorku do niedzieli w godz Jàdro materia u muzealnego da w latach bogaty zbiór Esterházych. Miejscem kolekcji, która osiàgn a ju wielkoêç 100 tysi cy egzemplarzy jest od 1906 r. wspania y neoklasycystyczny budynek przy Placu Bohaterów (HŒsŒk tere). Muzeum wystawia zagraniczne dzie a sztuki od 16

17 czasów staro ytnych po dzieƒ dzisiejszy. Oprócz kolekcji egipskiej, greckiej i rzymskiej bardzo bogate sà zbiory sztuki w oskiej, dajàce przeglàd szkó w oskich od XIII do XVIII w. Podstawà kolekcji hiszpaƒskiej jest siedem obrazów El Greco. JeÊli chodzi o sztuk XIX XX w. to najlepiej reprezentuje si malarstwo francuskie. Wystawa okresowa: 26 stycznia 30 kwietnia.: Goya, El Greco, Velazqez 5 wieków malarstwa hiszpaƒskiego 17 marca 18 czerwca: Wystawa Rex et Imperator 23 czerwca 25 wrzeênia: Rembrandt grudnia 20 marca 2007: Wystawa Van Gogha 1 HŒsök tere ç 4 ë 79 % bezp atnie % wystawa okresowa: % HUF Park Rze b (Szoborpark) [5] 18 E2 XXII., Balatoni út (droga nr 70), róg Szabadkai út ó codziennie od godz. 10 do zmierzchu Wielotonowy socjalizm: usuni te z terenów publicznych stolicy gigantyczne rzeêby, monumentalni reprezentanci okresu socjalistycznej polityki kulturalnej (Lenin, Marx, Engels, radziecki o nierz itp) razem zgromadzeni. ç 14, 114, 50 % HUF Muzeum Vasarelyego 19 B1 III. Szentlélek tér ó od wtorku do niedzieli w godz Patron muzeum, artysta malarz pochodzenia w gierskiego GyŒzŒ Vásárhelyi od 1930 r. dzia a w Pary u i pod nazwiskiem Victor Vasarely zyska Êwiatowà s aw jako twórca ruchu op art. Na swych obrazach stosowa ywe barwy, formy geometryczne i optyczne iluzje. Materia wystawy obejmujàcej ca e ycie artystyczne malarza wybrany zosta z 400 jego dzie. «Most Árpáda «1 ç 6, 86, 106 % bezp atnie Muzeum ydowskie 20 C3 VII., Dohány utca ó od poniedzia ku do czwartku w godz.10 17, (1. XI 1. IV ) W piàtki i niedziele w godz Do àczone do jedynej w Europie niezwyk ej pi knoêci synagogi przy Dohány u. w pasujàcym do niej stylu, posiada nieporównywalnà kolekcj judaików. Na sta ych wystawach przedstawione sà przybory liturgiczne ydowskich Êwiàt, codzienne przedmioty u ytkowe, jak równie historia w gierskiego holokaustu. 2 Astoria ë 74 «47, 49 % HUF, bilet upowa nia do zwiedzenia muzeum i koêcio a RÓ NE MUZEA, SALE WYSTAWOWE Muzeum Farmaceutyczne Arany Sas A3 I., Tárnok utca ó od wtorku do niedzieli w godz (od 1.XI do 28.II w godz ) ç 16 è autobus zamkowy % bezp atnie Muzeum Aktorskie im. Gizi Bajor E1 XII., Stromfeld Aurél utca ó od 1. XI. do 30.VI. w czwartki i piàtki w godz , w soboty i niedziele: ç 102 «59 % zwiedzanie grupowe: HUF Dom Pamí cibélibartóka E1 II. Csalán út ó od wtorku do niedzieli w godz ç 5 (do p tli przy Pasaréti tér) % HUF Muzeum Znaczków C3 VII., Hársfa utca ó od wtorku do niedzieli w godz (od 1. XI. do 1. III. w godz ). «4, 6 ë 74 % HUF Muzeum Biblii C4 IX., Ráday utca ó od wtorku do niedzieli w godz Kálvin tér «47, 49 ç 15, 9 % bezp atnie Hala Wystawowa Galerii Budapeszt B1 III., Lajos utca ó od wtorku do niedzieli w godz «Most Árpáda «1 % HUF Sala Wystawowa Budapeszt B3 V., Szabadsajtó utca ó od wtorku do niedzieli w godz «2 ç 5, 8, 7 3 Ferenciek tere (plac) % HUF Cytadela B4 XI., Gellérthegy, Citadella sétány ó w godz Wewn trzny dziedziniec: Przesz oêç i teraêniejszoêç Góry Gellérta, Park Pami c. Âwi tego Gellérta, Panoptikum 1944, bunkier i wystawa ç 27 «18, 19, 47, 49 % HUF Galeria Dorottya B3 V., Dorottya utca ó od poniedzia ku do soboty: Plac Vörösmarty (tér) 2 3 Deáka tér (plac) «2 % bezp atnie Muzeum Ernsta B3 VI., NagymezŒ utca ó od wtorku do niedzieli w godz Opera «4, 6 (Oktogon) % HUF Muzeum Kolejki Podziemnej B3 V. Deák tér (Plac) podziemne przejêcie ó od wtorku do niedzieli w godz

18 1 2 3 Deák tér (plac) «47, 49 ç 9, 16, 105 % Cena biletu: ka dorazowo odpowiada cenie biletu tramwajowego (170 HUF) Grobowiec Gül Baby E1 II. Mecset utca 14 ó od 1. V.do 30. IX. od wtorku do niedzieli w godz , Od X. od wtorku do niedzieli w godz ç 91 % HUF OÊrodek Pami ci Holocaustu C4 IX., Páva utca , ó od wtorku do niedzieli w godz Muzeum Pami ci i Centrum Badawcze Franciszka Liszta C3 VI., Vörösmarty utca ó od pon. do piàtku w godz , w soboty: do. Vörösmarty utca ç 4 % HUF Âredniowieczna Bo nica ydowska A3 I. Táncsics Mihály utca ó od 1. V. do 31. X. od wtorku do niedzieli w godz ç 6 è autobus zamkowy % HUF Muzeum Elekrotechniki W gierskiej B3 VII., Kazinczy utca ó wed ug wst pnego uzgodnienia 2 Blaha Lujza tér (plac) ë 74 % bezp atnie Dom W gierskich Artystów Fotografików B3 VI., NagymezŒ utca ó od pon. do piàtku w godz w soboty, niedziele i Êwi ta 11 19, (w lutym zamkni ty) 1 Opera «4, 6 (Oktogon) % HUF «4, 6, 30-30A 3 Ferenc körút % bezp atnie Muzeum Pami ci i Archiwum Zoltána Kodálya C2 VI., Kodály körönd (rondo) ó w Êrody w godz , od czwartku do soboty:10 18, w niedziele: do stacji Kodály körönd (rondo) % HUF, w niedziele: bezp atnie Dom KOGArt (KOGArt Ház) (Fundacja Artystyczna im. Gábora Kovácsa) [7] C2 VI, Andrássy út ó w godz % HUF W gierskie Muzeum Handlu i Przemys u Gastronomicznego B3 V., Szent István tér Po przeprowadzce przewidywane otwarcie w maju 2006 r. Muzeum Historii Techniki i Programu Telewizji W gierskiej B3 V., Október 6. utca ó we wtorki w godz , czwartki 14 18, soboty Deák tér (plac) ç 15 % bezp atnie Muzeum Pogotowia Ratunkowego B2 V., Markó utca /4188 ó od pon. do niedz. w godz Nyugati tér (Plac Nyugati) «4, 6 % HUF Muzeum Rolnictwa C2 XIV., Zamek Vajdahunyad (Vajdahunyadvár) ó od wtorku do piàtku w godz , w soboty 10 18, w niedz Széchenyi Kàpielisko (Széchenyi fürdœ) ç 4 ë 70, 72, 79 % HUF Muzeum pracownia Pála Molnára C. A4 XI., Ménesi út ó w Êrody w godz. 18

19 15 18, ó wed ug wst pnego uzgodnienia ç 27 «61 % bezp atnie Krajowe Muzeum Geologiczne D3 XIV., Stefánia út ó od 1.I. do 21. XII. w czwartki, soboty i niedz. w godz Stadionok ç 7 ë 75 % HUF Galeria Obudaƒskiego Ko a Towarzyskiego B1 III., Kiskorona utca ó od wtorku do niedz. w godz «Árpád hid (most) % 200 HUF Muzeum Odlewnicze E1 II., Bem József utca ó od 1. III. do 31. X. od wtorku do niedz. w godz Od 1. XI. do 28 II. od wtorku do niedz. w godz Batthyány tér ç 11, 60, 86 «4, 6 % bezp atnie Muzeum Kàpieliskowe III., Flórián tér 3 7 (podziemne przejêcie) ó 30. IV. 1. X.: wtor.-niedz.: 10 17, 1. V. 30. IX.: wtor. niedz ç 6, 34, 42, 106, 86 «1 Muzeum Literackie PetŒfiego B3 V., Károlyi Mihály utca ó od wtorku do niedz. w godz Ferenciek tere ç 15 % HUF Muzeum Pocztowe B3 VI., Andrássy út ó od wtorku do niedz..w godz Bajcsy-Zsilinszky út 2 3 Deák tér (plac) % HUF Muzeum Györgya Rátha C2 VI., Városligeti fasor ó od wtorku do niedz. w godz Bajza utca ç 4 ë 70, 78, 79 % bezp atnie Park Historii Kolei D1 XIV., Tatai út , ó marca w godz , 1 kwietnia 29 paêdziernika: w godz , 31 paêdziernika 17 grudnia: w godz W poniedzia ki nieczynny. ç 30 «14 % HUF Muzeum Historii Policji C3 VIII., Mosonyi utca ó od wtorku do niedz. w godz Dworzec Keleti (Wschodni),ç 7, 7, 173, 78 «24 ë 80 % bezp atnie Dom Pami ci Mikszy Rótha C3 VII., Nefelejcs utca ó od wtorku do niedz. w godz Dworzec Keleti (Keleti pu) % HUF Muzeum Historii Medycyny Semmelweisa A3 I., Apród utca ó od wtorku do niedz. w godz ç 5, 78, 86 «18, 19 % bezp atnie Muzeum Sportowe C2 XIV., Dózsa György út ó od pon. do czwartku, w soboty i niedz. w godz Stadionok «1 ë 75, 77 % bezp atnie Muzeum Telefonii A3 I. Úri utca ó od wtorku do niedz. w godz è autobus zamkowy % HUF Muzeum Terroru (Terror Háza Múzeum) C3 VI., Andrássy út ó od wtorku do piàtku w godz , w soboty i niedz Oktogon «4, 6 ç 4 % HUF (na mi dzynarodowà legitymacj studenckà wst p bezp atny) Muzeum Tekstyliów B1 III., Lajos utca ó od wtorku do niedz. w godz «Tímár utca ç 6, 86 % HUF Dom Sztuk Wspó czesnych Trafó (Trafó Kortárs Mıvészetek Háza) C4 IX., Liliom utca ó od wtorku do niedz. w godz «4, 6 3 Ferenc körút % bezp atnie Muzeum Stra y Po arnej F1 X., Martinovics tér ó od wtorku do soboty w godz. 9 16, w niedz ç 9, 32, 62 «3, 28, 62 % bezp atnie Kolekcja Imre VargiE1 III., Laktanya utca ó od wtorku do niedz. w godz «Árpád híd (most) % HUF Muzeum Sztandarów C3 VIII., József körút ó od wtorku do niedz. w godz «4, 6 % bezp atnie 19

20 KOÂCIO Y, KOLEKCJE KOÂCIELNE [8] Âródmiejski KoÊció Franciszkanów B3 V., Ferenciek tere (plac franciszkanów) ó codziennie Na miejscu koêcio a ju w XIII w. sta klasztor i koêció. Obecnà ozdobnà form barokowà uzyska w XVIII w. Malowid a Êcienne sà dzie em Károlya Lotza i Vilmosa Tardosa Krennera. Szczegó nie cenny jest barokowy o tarz g ówny koêcio a i zdobiàce go rzeêby. 3 Ferenciek tere (plac) ç 7, 7, 78, 173 Parafialny KoÊciól Âródmiejski B3 V. Március 15 tér (plac) 2. Najstarszy koêció Pesztu. Zbudowany w stylu romaƒskim w XII w. na miejscu grobu biskupa Gellérta, który poniós Êmierç m czeƒskà. Z oryginalnego koêcio a ju nic nie pozosta o, ale sà za to Êlady gotyckie. W XVII w. u ywany by jako meczet turecki. Po po arze w 1723 r. odbudowany zosta w stylu barokowym, ale we wn trzu zauwa alne sà cechy klasycystyczne. Warto obejrzeç gotyckà kaplic, neogotyckà rzeêbionà ambon, w oskie freski z XV w. i XX-wieczny o tarz g ówny. «2 3 Ferenciek tere (plac) Synagoga przy ul. Dohány [4] B3 VII., Dohány utca ó od poniedzia ku do czwartku w godz.10 17, (1. XI 1. IV ) W piàtki i niedziele w godz Pompatyczny budynek Europy w stylu bizantyƒsko mauretaƒskim jest najwi kszà synagogà w Europie. Zbudowana zosta a w po owie XIX w. przez wiedeƒskiego architekta Ludwiga Förstera. Gmach wzniesiony z bia ej i czerwonej ceg y, bogato ozdobiony ceramikà i z dwiema wie ami cebulowatego kszta tu jest jednym z najbardziej imponujàcych budynków Budapesztu. W muzeum synagogi znajdujà si niezwyk ej wartoêci zbiory pochodzenia ydowskiego od czasów rzymskich do XX wieku. 2 Astoria ë 74 «47, 49 % HUF, bilet upowa nia do zwiedzenia muzeum i koêcio a KoÊció Ewangelicki B3 V-., Deák tér (plac), ó codziennie w godz Krajowe Muzeum Ewangelickie od wtorku do niedzieli w godz Zgodnie z purytanizmem koêcio ów protestanckich budynek wyraziêcie okreêlajàcy wyglàd placu Deáka charakteryzuje typowa prostota wczesnego klasycyzmu. Chocia koêció budowany by w latach , to ostatecznà form fasad g ównà z tympanonem opartym na kolumnach doryckich otrzyma w 1856 r. Dzi ki wspania ej akustyce jest cz sto miejscem wieczornych koncertów organowych. W budynku znajdujàcym si przy koêciele, gdzie mieêci si Krajowe Muzeum Ewangelickie prezentowana jest wystawa przedstawiajàca histori w gierskiej reformacji Deák tér (plac) Âródmiejski KoÊció Reformatów B3 IX., Kálvin tér (plac) Mo na zwiedzaç codziennie Zbudowany w stylu neogotyckim w XIX w. Czterokolumnowe foyer g ównego wejêcia jest dzie em Józsefa Hilda. Równie wed ug jego projektu zbudowany zosta chór i ambona. S ynne okna koêcio a z kolorowego szk a zaprojektowa Miksa Róth. W skarbcu koêcielnym przechowywane sà XVII i XVIII-wieczne przedmioty liturgiczne. 3 Kálvin tér «47, 49 ç 15, 9 20

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 8 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 8 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4856 Poz. 932 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 wrzeênia 2000 r. w sprawie warunków przejazdu policjantów oraz cz onków ich rodzin na koszt Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Opis. Ciekawe miejsca w Wiedniu:

Opis. Ciekawe miejsca w Wiedniu: Wiedeń Opis Cena od: 1500 PLN Liczba dni: 4 dni Kraj: Austria Wiedeń to stolica Austrii, leży u stóp Lasów Wiedeńskich, północno-wschodniego pogórza Alp. Położony jest przy skrzyżowaniu starych szlaków

Bardziej szczegółowo

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)!

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! MEMO/11/406 Bruksela, dnia 16 czerwca 2011 r. Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! Na wakacjach bądź przygotowany na wszystko! Planujesz podróż

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 3. Na wniosek pracownika pracodawca mo e wyraziç zgod na przejazd w podró y samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nieb dàcym w asnoêcià pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG Cennik USŁUGI Telefonicznej Multimedia Polska S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od dnia 5 marca 06

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hotel 3* GUITART CENTRAL PARK Oferta Specjalna dla: Szkoła Językowa ALMA MATER!!! Wyżywienie + Pobyt + Transport + Sala do zajęć!!! Cena: 1590 zł. LLORET DE MAR to miasteczko

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2 listopad 2015 Kontynent europejski Unia Europejska:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot 17.08.2012 Bagaż w samolocie mały wielki kłopot Kupując bilet na samolot, zwykle nie zastanawiamy się nad tym, jakiej wielkości bagaż możemy przewieźć. Tymczasem każda linia lotnicza ma swoje limity. Największą

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego.

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. cennik us ugi CENTREX Rozdzia 1 Wst p Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. Kana em telefonicznym nazywamy: dla dost pu ISDN 2B+D i 0B+D dost p do publicznej

Bardziej szczegółowo

Analiza zróżnicowania cen noclegów wybranych sieci hotelowych Europy

Analiza zróżnicowania cen noclegów wybranych sieci hotelowych Europy Tadeusz Studnicki Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach Katedra Turystyki i Hotelarstwa Analiza zróżnicowania cen noclegów wybranych sieci hotelowych Europy Celem opracowania

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Miejsce zamieszkania (nieobowiązkowo) Kod pocztowy

Nazwisko. Miejsce zamieszkania (nieobowiązkowo) Kod pocztowy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Świadczeń Rodzinnych Ul. Powstańców Warszawskich 25 80-152 Gdańsk Załącznik nr 16 Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPŁAT NR 1 ZA USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH, SPORZĄDZANIE KWEREND I UDOSTĘPNIANIE BAZ DANYCH

CENNIK OPŁAT NR 1 ZA USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH, SPORZĄDZANIE KWEREND I UDOSTĘPNIANIE BAZ DANYCH CENNIK OPŁAT NR 1 ZA USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH, SPORZĄDZANIE KWEREND I UDOSTĘPNIANIE BAZ DANYCH Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 29/08 I. Wypożyczenia międzybiblioteczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG Detaliczny

CENNIK US UG Detaliczny CENNIK US UG Detaliczny Warszawa & (48 22) 334 64 64 607 07 47 47 Kraków Katowice & (48 12) 410 20 40 605 192 102 Poznaƒ & (48 61) 8 265 000 605 192 100 ódê & 605 192 107 Wroc aw & 605 192 101 Gdaƒsk Sopot

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Lato w mieście 2016 m.st. W. arsz ar awa a 17.06 .20.06 .20 16 r. k r o. k nferencja encja ras r o as wa a Lato w mieśc ie mieśc 16

Lato w mieście 2016 m.st. W. arsz ar awa a 17.06 .20.06 .20 16 r. k r o. k nferencja encja ras r o as wa a Lato w mieśc ie mieśc 16 m.st. Warszawa 17.06.2016 r. konferencja prasowa Lato w mieście 2016 Lato w mieście 2016 m.st. Warszawa 17.06.2016 r. konferencja prasowa Lato w mieście 2016 Lato w mieście w Warszawie od 2004 r. Program

Bardziej szczegółowo

Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Przygotowała mgr Ewelina Pilarska

Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Przygotowała mgr Ewelina Pilarska Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Przygotowała mgr Ewelina Pilarska Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Adres: ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań Telefon:

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 14 lutego 2003 r. Nr 8

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 14 lutego 2003 r. Nr 8 MONITOR POLSKI DZIENNIK URZ DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lutego 2003 r. Nr 8 TREÂå: Poz.: UMOWY MI DZYNARODOWE: 119 Umowa mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Hongkongu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin rekrutacji kandydatów reprezentujących dziedziny artystyczne na stypendia zagraniczne realizowane na podstawie dwustronnych Programów o Współpracy Kulturalno-Naukowej na rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG Cennik USŁUGI Telefonicznej Multimedia Polska - Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych

Bardziej szczegółowo

Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej.

Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej. Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT od pięciu lat wdraża Zintegrowany System Informacji o Trakcie Królewsko-Cesarskim. Realizowane każdego

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań) Załącznik do punktu VI specyfikacji pt.: Opracowanie problemów z zakresu ochrony konsumentów na stronę internetową Urzędu FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

Bardziej szczegółowo

ycz ciekawej lektury Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania

ycz ciekawej lektury Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania Wst p Mam przyjemnoêç przekazaç Paƒstwu specjalne wydanie zeszytu z serii Materia y. Dokumentacje. Projekty. Dotychczasowe publikacje ukazywa y si przy okazji tematycznych konferencji popularnonaukowych,

Bardziej szczegółowo

Rodzinko poznaj nasz region

Rodzinko poznaj nasz region Rodzinko poznaj nasz region Będąc przejazdem lub na wakacjach w Górach Świętokrzyskich warto odwiedzić kieleckie rezerwaty przyrody nieożywionej, które nasza rodzina w składzie mama Aneta, tata-hubert

Bardziej szczegółowo

Kryteria podziału szufladkowanie

Kryteria podziału szufladkowanie Sektor gospodarczy Kryteria podziału szufladkowanie Przeznaczenie Łącza dostępowe Struktura techniczna Rodzaje sygnałów Media transmisyjne Działalność gospodarcza Sektor gospodarczy 2 / 24 Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań:

ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań: ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) SZKOLNICTWO WYŻSZE ZASADY OBLICZENIA KWOTY DOFINANSOWANIA NA WYJAZDY STYPENDIALNE

Bardziej szczegółowo

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM Co wyróżnia targi Polagra-Food? Rozmach Polagra-Food to największe targi spożywcze w regionie, odwiedzane co roku przez około 45 000 zwiedzających

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca środowiska kierowców i pasażerów korzystających z usług motoryzacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie mobilności

Ankieta dotycząca środowiska kierowców i pasażerów korzystających z usług motoryzacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie mobilności Ankieta dotycząca środowiska kierowców i pasażerów korzystających z usług motoryzacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie mobilności Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH US UGI PODSTAWOWE Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60. obowi zuje od 05.03.2007 r. www.netia.pl SPIS TRE CI OP ATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)... 3 2. OP ATY ABONAMENTOWE (MIESI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.10.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług FORMULARZA DO (FAKULTATYWNEGO) WYKORZYSTANIA PRZEZ ADMINISTRACJĘ ZAPYTUJĄCĄ I. WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach zgodnie z art. 4 dyrektywy 96/71/EWG

Bardziej szczegółowo

C 2.10. PomyÊl i wykonaj. M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw. Spo eczeƒstwo na tle dziejów Dziedzictwo kulturowe

C 2.10. PomyÊl i wykonaj. M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw. Spo eczeƒstwo na tle dziejów Dziedzictwo kulturowe C 2.10 PomyÊl i wykonaj M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw zaznaczonych na mapie oni pochodzà. Pokoloruj terytorium w aêciwego kraju. Pod ka dà wypowiedzià zapisz nazw

Bardziej szczegółowo

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce MAJ 213 Islandia Irlandia Holandia Dania Hiszpania Luksemburg Portugalia USA Wielka Brytania Szwecja Francja Belgia Grecja Włochy Szwajcaria Niemcy Norwegia Finlandia Cypr Japonia Republika Czeska Słowenia

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego,

Bardziej szczegółowo

Niedrogie mieszkanie z jedną sypialnią nad morzem

Niedrogie mieszkanie z jedną sypialnią nad morzem 1 Niedrogie mieszkanie z jedną sypialnią nad morzem Cena 29000.00 EUR Numer: 774 Cena za m2: EUR Typ transakcji: Sprzedaż nieruchomości Typ: Wtórne Typ: Dwupokojowe Typ: Niedrogie mieszkaniа Region: Neseber

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ GODŁO POLSKI FLAGA POLSKI MAPA POLSKI STOLICA POLSKI WARSZAWA MORZE BAŁTYCKIE GÓRY TATRY POLSKA W UNII Polska w Unii Europejskiej Akcesja Polski do Unii Europejskiej jest

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Alborada*** - wylot Kraków (AI) Symbol oferty: 1119/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa Inne Inne Samolot Pobyt

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI KL. IV

ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI KL. IV Kod ucznia ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI KL. IV dysleksja Czas pracy: 40 minut Instrukcja dla ucznia: 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 8 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

Bardziej szczegółowo

Audio Kurs. W gierski. Kurs podstawowy. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD

Audio Kurs. W gierski. Kurs podstawowy. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Audio Kurs W gierski Kurs podstawowy Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Copyright Edgard, Warszawa 2007 Audio Kurs Opracowanie w gierskiej wersji j zykowej oraz gramatyki: Dorottya urawska Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia nr 1/10 z dnia 19 kwietnia 2010r INSTRUKCJA wydawania poleceń wyjazdów służbowych i rozliczania podróży służbowych pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie na

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

PASAśERSKIEGO W KONTEKŚCIE POSTANOWIEŃ PRAWA. Lądek Zdrój, 18-19 marca 2010 r.

PASAśERSKIEGO W KONTEKŚCIE POSTANOWIEŃ PRAWA. Lądek Zdrój, 18-19 marca 2010 r. SEMINARIUM PERSPEKTYWY ROZWOJU KOLEJOWEGO TRANSPORTU PASAśERSKIEGO W KONTEKŚCIE POSTANOWIEŃ PRAWA EUROPEJSKIEGO ORAZ PRAWA KRAJOWEGO WSTĘP DO DYSKUSJI O LIBERALIZACJI RYNKU KOLEJOWEGO Wiesław Jarosiewicz

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Powierzchnia nieruchomości Informacje dotyczące nieruchomości Nazwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi INSPIRACJA: Sieci Najpiękniejszych Wsi Francja, Walonia, Włochy, Quebek, Japonia, Hiszpania, Rumunia, Saksonia) INSPIRACJA: SIEĆ NAJPIĘKNIEJSZYCH WSI Francji Ochrona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/185/2011 RADY MIASTA KOSZALIN. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XV/185/2011 RADY MIASTA KOSZALIN. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XV/185/2011 RADY MIASTA KOSZALIN z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Biblioteki specjalistyczne UWr. w systemie Virtua

I N F O R M A C J A. Biblioteki specjalistyczne UWr. w systemie Virtua Biblioteki specjalistyczne UWr. w systemie Virtua I N F O R M A C J A Studenci wszystkich rodzajów studiów i pracownicy: Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Historycznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Targi MEBLE POLSKA 2010. NOWE ROZWIĄZANIA DLA NAJWIĘKSZYCH TARGÓW BRANśY MEBLARSKIEJ

Targi MEBLE POLSKA 2010. NOWE ROZWIĄZANIA DLA NAJWIĘKSZYCH TARGÓW BRANśY MEBLARSKIEJ Targi MEBLE POLSKA 2010 NOWE ROZWIĄZANIA DLA NAJWIĘKSZYCH TARGÓW BRANśY MEBLARSKIEJ MEBLE dotychczas jakie były? Trzy grupy zwiedzających o odmiennych oczekiwaniach i zainteresowaniach: projektanci wnętrz,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas*

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* obowiązuje od 1.12.2008 * Plan taryfowy Lepszy Telefon Cały Czas dostępny jest tylko i wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Kowary reprezentowana przez Burmistrza Kowar z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Kowarach ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Miejska Kowary reprezentowana przez Burmistrza Kowar z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Kowarach ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT BP-3410-5/09 Kowary 6.10.2009 r. Gmina Miejska Kowary reprezentowana przez Burmistrza Kowar z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Kowarach ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Przedmiot zamówienia współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 8 290 Poz. 119

Monitor Polski Nr 8 290 Poz. 119 119 UMOWA mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Hongkongu Specjalnego Regionu Administracyjnego Chiƒskiej Republiki Ludowej o ruchu bezwizowym, sporzàdzona w Hongkongu dnia 30 sierpnia 2001

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki,

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, 785 UMOWA mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, sporzàdzona w Gdyni dnia 30 czerwca 2005 r. Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet

Bardziej szczegółowo

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Na styku granic Polski i Niemiec, w Europamieście Zgorzelec-Görlitz, gdzie dwa narody zbliżają się do siebie,

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomaga osobom, które nie mają pracy, a chcą pracować. Jeżeli potrzebujesz pomocy, by znaleźć pracę, przyjdź do

Bardziej szczegółowo

Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych

Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Szanowni Państwo, Pracownia Badań Socjologicznych Humlard realizuje projekt naukowy pn. "Młodzi 2014 - plany zawodowe

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 3/2010 2010-12-08 15:37:23

Biuletyn Informacyjny nr 3/2010 2010-12-08 15:37:23 Biuletyn Informacyjny nr 3/2010 2010-12-08 15:37:23 2 Najważniejsze informacje o węgierskiej gospodarce w skrócie (za okres pażdziernika 2010) Budapeszt, 9 listopada 2010 r. 1. Rada Monetarna zdecydowała

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 54 4805 Poz. 443 443 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzajàcych spe nienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIERZCHNI REKLAMOWYCH

OFERTA POWIERZCHNI REKLAMOWYCH OFERTA POWIERZCHNI REKLAMOWYCH Reklama na lotnisku Z uwagi na działalność usługową jak i dostępność 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku niezależnie od pory dnia, sezonu oraz warunków pogodowych,

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Rail Polska

DB Schenker Rail Polska DB Schenker Rail Polska Bariery rozwoju transportu kolejowego w Polsce DB Schenker Rail Polska Zbigniew Pucek Członek Zarządu ds. Bocznic i Kolei Przemysłowych Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę Załącznik nr 4 UMOWA NR... (wzór) zawarta w dniu..r. w Kielcach pomiędzy: 1/ Województwem Świętokrzyskim - Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z siedzibą ulica Łódzka

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo