WIEŚCI Z RATUSZA. TY TEŻ MOŻESZ POMÓC! Mam na imię Jakub. Jestem 6-letnim chłopcem z dziecięcym porażeniem mózgowym czterokończynowym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIEŚCI Z RATUSZA. TY TEŻ MOŻESZ POMÓC! Mam na imię Jakub. Jestem 6-letnim chłopcem z dziecięcym porażeniem mózgowym czterokończynowym"

Transkrypt

1

2 WIEŚCI Z RATUSZA TY TEŻ MOŻESZ POMÓC! Mam na imię Jakub. Jestem 6-letnim chłopcem z dziecięcym porażem mózgowym czterokończynowym spastycznym. Forma tego schorzenia objawia się zesztywm mięśni i obniżonymi zdolnościami ruchowymi utrudniającymi wykonywa najprostszych czynności. Od pierwszych miesięcy życia biorę udział w różnych rodzajach terapii pozwalających łagodzić objawy porażenia. Robię postępy dzięki intensywnej pracy wielu ludzi i swojej ogromnej determinacji. Aby móc podnosić swe umiejętności psychoruchowe, koczna jest dalsza wytężona praca. Niestety koszty rehabilitacji są bardzo wysokie i stale rosną. Dlatego bardzo proszę o wsparcie w postaci przekazania dla m 1% podatku dochodowego: FUNDACJA DZIECIOM Zdążyć z Pomocą, Warszawa, ul. Łomiańska 5, KRS , cel URBANIAK JAKUB. Kuba 2 Informator Miêdzychodzki SPOTKANIE RADY PRZEDSIĘBIORCÓW 12 stycznia w Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze w bieżącym roku spotka Rady Przedsiębiorców. Na spotka zaprosze przyjął że Wicestarosta Powiatu Międzychodzkiego Jędrzej Schubert. Pierwsza część posiedzenia poświęcona była omówieniu budżetów Gminy Międzychód i Powiatu Międzychodzkiego na rok Największym zainteresowam przedsiębiorców cieszyło się oczywiście omówie zadań inwestycyjnych gminnych i powiatowych. Warto tu wspomć, że wicestarosta Jędrzej Schubert poinformował przedsiębiorców m.in. o podejmowanej przez powiat przebudowie nawierzchni drogi powiatowej biegnącej przez Dzięcielin, remoncie nawierzchni ul. Dworcowej w Międzychodzie, zakupie tomografu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, budowie sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym. Kolejnym punktem było omówie przebiegu i warunków technicznych ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Międzychód z Ośrodkiem Wypoczynkowym Mierzyn, które zaprezentował Kierownik WGPiN Sławomir Nawrot. Ostatnim problemem podjętym w czasie spotkania było funkcjonowa szarej strefy w gospodarce lokalnej. Po krótkim omówieniu przyczyn i obszarów występowania tego korzystnego dla przedsiębiorców zjawiska, postanowiono ustanowić zespół roboczy, który zajmie się tym zagadm. SPOTKANIE BURMISTRZA I STAROSTY Z MIESZKAŃCAMI MIĘDZYCHODU 14 stycznia z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Międzychodzkiej w sali kameralnej Międzychodzkiego Domu Kultury odbyło się spotka ze starostą międzychodzkim i burmistrzem międzychodu. Spotka cieszyło się dość sporym zainteresowam, sala była prawie w całości wypełniona uczestnikami. Spotka prowadził Prezes Stowarzyszenia pan Antoni Taczanowski. WIZYTA MINISTRA ADAMA SZEJNFELDA W MIĘDZYCHODZIE 16 stycznia z okazji uroczystości poświęconych powstaniu wielkopolskiemu przebywał w Międzychodzie wiceminister gospodarki pan Adam Szejnfeld. Po uroczystościach rocznicowych odbyło się spotka ministra z samorządowcami w Sali Sesyjnej UMiG. W trakcie zebrania gość omówił najważjsze działania jakie podejmuje Rząd RP i jego resort dla poprawy sytuacji gospodarczej i złagodzenia skutków kryzysu światowego. Po wystąpieniu uczestnicy spotkania przystąpili do zadawania pytań, wśród których były i dość kłopotliwe dla pana ministra. Na zebraniu tym burmistrz Międzychodu wspól z radnym panem Wacławem Gurszem wystąpił o przychylność ministra dla naszych starań o budowę lokalnej sieci gazowej korzystającej z naszych złóż. Powinno to mieszkańcom i przedsiębiorstwom z naszej gminy dać możliwość korzystania z tańszego źródła zasilania w gaz, a w konsekwencji poprawę warunków ekonomicznych gospodarstw domowych i zakładów. Po początkowym zawahaniu pan minister zadeklarował wsparcie w rozmowach z PGNiG gospodarującym zasobami gazu i ropy naftowej. W SPRAWIE DZIAŁEK W SKRZYDLEWIE Grupa właścicieli działek w obrębie Skrzydlewo spotkała się 19 stycznia z burmistrzem, zastępcą burmistrza i kierownikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami. Właściciele tych działek zapokojeni są planami lokalizacji elektrowni wiatrowych na tere sąsiadującym z ich ruchomościami, w związku z tym przedstawili swe stanowisko i zastrzeżenia dotyczące tego problemu. Po wysłuchaniu uwag zostali poinformowani o przygotowywanej zmia studium i zapisie umożliwiającym budownictwo mieszkaniowe na ich działkach oraz o tym, że stanowisko ie zostało przekazane wnioskodawcy zmian umożliwiających budowę siłowni wiatrowych. Jednak wszelkie ustalenia i nowe zapisy staną się obowiązującym prawem miejscowym do czasu przyjęcia ich przez Radę Miejską. Właściciele działek przyjęli przedstawione informacje i będą nadal interesować się postępem prac nad zmianami Studium. UZGODNIENIA DOTYCZĄCE REMONTU DROGI PRZEZ WIELOWIEŚ 21 stycznia przybyli do Urzędu celem dokonania uzgodń projektanci inwestycji pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku 2,4 km we wsi Wielowieś oraz przedstawiciele Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich instytucji, która finansuje tę inwestycję. Przedmiotem uzgodń był sposób odprowadzenia wód deszczowych, warunki wycinki drzew oraz wnioskowane rozszerzenia budowy chodników. W pierwszych dwóch sprawach udało się uzyskać satysfakcjonujący obydwie strony kompromis. W sprawach chodnika, ustalono, że uwzględniony będzie wniosek Urzędu o przedłuże chodnika po prawej stro drogi do ulicy Na Ostrawy, pomimo koczności wykonania dodatkowego nasypu. Następ przedstawiciel WZDW zapytał czy Gmina Międzychód nadal podtrzymuje wniosek o poszerze pasa chodnika na całej długości drogi do szerokości ścieżki pieszo-rowerowej. Po potwierdzeniu stwierdził, że uwzględ tego wniosku spowoduje koczność znaczących zmian w projekcie i planach budowy przede wszystkim poprzez koczność zmiany sposobu odprowadzania wód z otwartych kanałów na kanalizację deszczową, a to sie za sobą szacunkowy wzrost kosztów przebudowy z zł na zł, co wobec zabezpieczonych w budżecie województwa środków w wysokości zł stawiałoby pod znakiem zapytania realizację tego zadania w roku bieżącym. Dodatkowo, poważ o ą przebudowę wnioskuje Gmina Międzychód, oczekiwania co do wysokości finansowania tej inwestycji przez Gminę rówż byłyby znaczne. Burmistrz Międzychodu poprosił o przedstawie iego stanowiska na piśmie. Sądzić jednak należy, że ze ścieżki pieszo-rowerowej przez Wielowieś trzeba się będzie wycofać, tym bardziej, że Wojewódzki Zarząd Dróg ze względu na oszczędności gotowy jest do realizacji remontu drogi bez budowy chodnika. W tej sytuacji od budowy ścieżki rowerowej ważjsza staje się budowa chodnika przez Wielowieś. UMOWY MIĘDZY ENERGETYKĄ A GMINĄ 25 stycznia odbyły się uzgodnia dotyczące umowy na konserwację oświetlenia ulicznego między Gminą Międzychód reprezentowaną przez Burmistrza Romana Musiała a ENEA reprezentowaną przez dyrektora pana Artura Zaborowskiego. Główny przedmiot negocjacji dotyczył ceny obsługi eksploatacyjnej. Została ona ustalona na 8,30 zł od jednego punktu przy dotychczas obowiązujących 8 zł. Artur Zaborowski zawiadomił nas, że wreszcie będzie miał w dyspozycji własny podnośnik co powinno wyeliminować zbyt długi okres usuwania których awarii. Jednocześ zaznaczył, że przesyłane z Zarządu Okręgowego wytyczne ograniczają zakres usług szczegółowych objętych obsługą konserwacyjną np.: ma możliwości montowania nowych opraw na czym zależy Gmi, a co w latach poprzednich z wyjątkiem ostatgo roku było dokonywane. Wobec pogarszającej się obsługi konserwacyjnej ze strony ENEA Gmina postanowiła wyłączyć należące do Gminy punkty świetlne i powierzyć ich obsługę wykonawcy wybranemu w przetargu. RUSZA PROGRAM PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH Gmina Międzychód podpisała ze Starostą Międzychodzkim reprezentowanym przez panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Aleksandrę Greiser umowę na organizację prac społecz użytecznych w bieżącym roku. Umową objętych będzie 70 osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, które przepracują łącz w całym roku 6260 godzin z pożytkiem dla siebie, dla miasta i wskazanych wsi. PODZIĘKOWANIA DLA ORGANIZATORÓW OBCHO- DÓW ROCZNICY POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO I POWROTU MIĘDZYCHODU DO MACIERZY 16 stycznia był dm poświęconym obchodom 90. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego na naszych ziemiach i powrotu Międzychodu Burmistrz Miêdzychodu dzia ³aj¹c zgod z art. 35 ust. z r. o gospodarce ruchomoœciami (tekst jednolity Dz.U. Nr 261, poz z 2005 r.) infor muje, e aktualny wykaz ruchomoœci do zbycia w formie sprzeda y zosta³ wywie szony w Urzê dzie Mia sta i Gmi ny w Miê dzy cho dzie, ul. Mar sza³ka Józefa Pi³ sud skie go 2 (tab li ca og³o szeñ I piê tro g³ó wne wej œcie).

3 do macierzy. Tegoroczne obchody z racji okrągłej rocznicy miały szczególną oprawę i charakter uroczystości powiatowych. Przebieg uroczystości powstańczych był opisywany w prasie i zapowiedziany na plakatach, a wśród wielu gości byli między innymi Wiceminister Gospodarki pan Adam Szejnfeld, doradca Marszałka Województwa Wielkopolskiego pani Krystyna Czajka, delegat Wojewody Wielkopolskiego Sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa pan Adam Kaczmarek, samorządowcy z całego powiatu, pododdział Wojska Polskiego, a co warte szczególnego podkreślenia rodziny powstańców, których nazwiska znalazły się na odsłanianych tablicach i wielkie grono mieszkańców naszego miasta. Serdecz dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowa i przeprowadze tych uroczystości. Z dumą można stwierdzić, że były godne tej Rocznicy. Roman Musiał OPRACOWANIA DOTYCZĄCE ZMIANY MIEJSCO- WEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA I STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA Dnia 26 stycznia podpisano umowę na opracowa zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód w obrębie Międzychód dla terenów położonych przy ulicy Gwardii Ludowej tereny Spółdzielni Mieszkaniowej wybrano ofertę firmy Jagabudex z Poznania za kwotę zł. Gmina Międzychód przekazała wykaz oraz kopie uwag wsionych do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód. Uwagi zakładają w projektowanej zmia studium ogranicze zakresu oddziaływania farmy wiatrowej w miejscowości Skrzydlewo na rzecz projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. WYBRANO WYKONAWCĘ I ETAPU BUDOWY OBWODNICY 30 grudnia, po wygranym przetargu podpisana została umowa z Konsorcjum Przedsiębiorstw: Zakład Drogowy Jerzy Górny Bielsko i Przedsiębiorstwo Budowlane PAECH z Międzychodu na budowę drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie nr 160 i nr 182 pełniącej funkcję obwodnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Międzychodzie I etap (tzw. obwodnicy ). Termin realizacji zadania upływa 20 listopada 2009 r. 9 stycznia 2009 został ogłoszony że przetarg na peł funkcji inspektorów nadzoru nad robotami budowlanymi w trakcie realizacji zadania pod nazwą Budowa drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie nr 160 z drogą nr 182 pełniącej funkcję obwodnicy. W wyznaczonym termi wpłynęło 6 ofert. RUSZA BUDOWA HALI TARGOWEJ 30 grudnia zawarta została umowa z firmą WA.SZ.DACH Sp. z o.o. z Poznania na wykona zadaszenia placu handlowego wraz z wyposażem przy ul. Browarowej w Międzychodzie. Termin realizacji upływa 15 czerwca 2009 r. UMOWA Z ZGKiM NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI 30 grudnia zawarta została umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na wykonywa usług komunalnych w roku 2009 dotyczących w szczególności oczyszczania, odśżania ulic, utrzymania zieleni, konserwacji ulic i placów, utrzymania szaletu publicznego, kanalizacji deszczowej, studni publicznych, placów zabaw i placu handlowego. UMOWA W SPRAWIE ODBIORU PRZETERMINOWANYCH LEKARSTW 2 stycznia zawarto umowę z Pogotowiem Sanitarno-Epidemiologicznym NOWISTA w Bielsku-Białej na odbiór przeterminowanych lekarstw z aptek z terenu Międzychodu na rok UMOWA W SPRAWIE UTYLIZACJI ODPADÓW ZWIERZĘCYCH 2 stycznia zawarto umowę z Przedsiębiorstwem EKO-UTYLIZACJA z Tarnowa Podgórnego na odbiór i utylizację odpadów zwierzęcych na rok MONITOROWANIE WYSYPISKA W ŁOWYNIU 2 stycznia zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym EKOGEO w Poznaniu dotyczącą badań monitoringowych w rejo czynnego i zamkniętego składowiska odpadów w m. Łowyń w roku BĘDĄ NASTĘPNE ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU 17 stycznia odbyła się na tere miasta w wyznaczonych punktach zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która spotkała się z dużym zainteresowam mieszkańców. Akcję należy uznać za udaną, zebrano aż 7 ton zużytego sprzętu. W związku z tym podjęto decyzję o powtórzeniu tego typu zbiórek. WIEŚCI Z RATUSZA WYMIANA MŁODZIEŻOWA Z SEELOW 20 stycznia Międzychód odwiedziła delegacja z zaprzyjaźnionego miasta Seelow. Delegację przyjął zastępca burmistrza Krzysztof Michalski i dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty Grażyna Marcinkowska. Celem wizyty było ustale współpracy na rok Podob jak w latach poprzednich nasza młodzież wyjedzie na wypoczynek do Niemiec w liczbie 26 osób i tyle samo młodzieży mieckiej odwiedzi Międzychód. W TYM ROKU 100 LAT PZW W MIĘDZYCHODZIE 25 stycznia odbyło się zebra sprawozdawczo-wyborcze koła PZW w Międzychodzie. Jest to największa organizacja społeczna w naszej gmi. Liczy bowiem blisko 600 członków, w tym 8 kobiet i grupę dziecięcą do 14 lat 30 osób. Po przedstawieniu sprawozdań i dyskusji ustępujący Zarząd uzyskał absolutorium. Następ przeprowadzono wybory, w wyniku których prezesem Koła został ponow pan Stefan Szulczyński. Najważjszym zadam jakie postawił sobie na najbliższy czas jest zorganizowa obchodów stulecia Koła PZW, rocznica ta przypada w tym roku. W zebraniu uczestniczył zastępca burmistrza Krzysztof Michalski. PRZYGOTOWANIA DO ZMIAN W ZASADACH WYNAGRADZANIA I CZASU PRACY W OŚWIACIE 27 stycznia odbyło się szkole dotyczące nowych zasad funkcjonowania oświaty w związku ze zmianami w Karcie Nauczyciela. Dotyczyło głów zmian zasad wynagradzania oraz zmian w wymiarze czasy pracy. Kluczowym zagadm była metodologia prowadzenia analiz średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu w odsieniu do tzw. kwot bazowych, a w przypadku osiągania tych kwot umiejętność naliczania dodatku uzupełniającego. Jest to o tyle ważne, że istje koczność składania sprawozdań z wynagradzania nauczycieli do: RIO, związków zawodowych i Przewodniczącego Rady Miejskiej. Natomiast zmiana pensum w przypadku szkół podstawowych i gimnazjów polegać będzie na dodatkowym obowiązku prowadzenia zajęć opiekuńczych i wychowawczych oraz innych zadań statutowych w wymiarze: 1 godz./tyg. w roku szkolnym 2009/2010, 2 godz./tyg. w latach następnych. Niepokój uczestników szkolenia wywołał ogrom pracy administracyjnej, szczegól w zakresie sprawozdawczości oraz wiele jasności pozwalających róż interpretować zmienione zapisy ustawy. MOBIL INFO W najbliższych miesiącach uruchomiony zosta mobilny system informacji dostępny w telefonach komórkowych. Obec już prawie każdy telefon posiada dostęp do Internetu, dlatego komórkowe strony internetowe urzędów stają się coraz bardziej powszechnym źródłem informacji. Swoje miniwitryny mają już m.in. Międzyrzecz, Pwy, Nowy Tomyśl i wiele innych, ogółem w systemie jest już ponad 360 miast. Od tradycyjnych internetowe strony urzędów różnią się m.in. tym, że są pozbawione ciężkiej grafiki, a że tym, że zamieszczone są na nich tylko wybrane, atrakcyjne i zbędne mieszkańcom (turystom) informacje. Dostęp do portalu miejskiego jest bezpłatny. Opłata dotyczy jedy kosztu połączenia i uzależniona jest od operatora (Era, Plus, Heyah, Play, Orange) oraz od ilości ściągniętych danych. Pobra jednej strony z portalu zabiera około 25 KB (kilobitów). Oznacza to, że ściągnięcie czterech informacji (np. dwóch o atrakcjach turystycznych miasta i repertuarze dwóch kin) to ok. 100 KB danych. Ostateczna cena iego połączenia zależeć będzie od faktycznych taryf u operatorów sieci, jednak zazwyczaj są to stawki: 5 10 gr za 100 KB informacji lub 25, 50 gr za 250 lub 500 KB informacji. W sumie więc za więcej niż pół złotego można uzyskać podstawowe informacje turystyczne o mieście. Koszt budowy portalu to opłata jednorazowa 1200 zł netto, a opłata roczna za obsługę portalu wynosić będzie 600 zł netto. WITACZE Powstały projekty na przestrzenne witacze promocyjne Gminy Międzychód oraz nowe projekty graficzne witaczy planszowych. Autorem obu projektów jest plastyk, pan Zdzisław Mleczak. Witacze przestrzenne ustawione będą na granicach Gminy w Kamion i Sterkach, a nowe plansze z promocyjnym hasłem Międzychód miasto z pompą pojawią się na istjących witaczach na Wielowsi, Bielsku i Przedlesiu. NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY DLA DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o przyzna pomocy dla Działania Odnowa i rozwój wsi realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Gmina Międzychód przygotowuje dwa zadania: 1. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z budową obiektów sportowo-rekreacyjnych w m. Bielsko. 2. Budowa centrum edukacji przyrodniczej wraz z odbudową zabytkowego folwarku w m. Mniszki II ETAP. Informator Miêdzychodzki 3

4 Na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z dnia 13 lipca 2001 r. z późn. zmianami) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzychodzie ogłasza, że uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 stycznia 2009 r. zostały zatwierdzone nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, które będą obowiązywały przez okres od 01 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku na tere gminy Międzychód. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW DLA GMINY MIĘDZYCHÓD NA OKRES OD r. DO r. 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę Tabela nr 1 Taryfowa grupa odbiorców W 1 W 2 OGŁOSZENIE Wyszczegól Cena za dostarczoną wodę Cena za dostarczoną wodę Cena netto w zł Jednostka miary 2,25 zł/m 3 2,25 zł/m 3 Objaśnia taryfowych grup odbiorców wody: W1 Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz użytkownicy lokali użytkowych i handlowych, rozliczani za ilość zużytej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierzy zainstalowanych w lokalach; właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz wielolokalowych budynków użyteczności publicznej, usługowych i handlowych, rozliczani za ilość zużytej wody, ustaloną w oparciu o wskazania wodomierzy głównych; przemysłowi odbiorcy wody rozliczani za ilość zużytej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierzy głównych. W2 Odbiorcy usług wymieni w grupie W1 rozliczani za ilość zużytej wody w oparciu o ustalone przeciętne normy zużycia wody (zużycie ryczałtowe) zgodne z Rozporządzem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz.U. Nr 8, poz.70). Szanowni Państwo, odbiorcy wody z terenu Gminy Międzychód Uprzejmie informujemy, że uchwałą Nr XXXIV/266/2009 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 stycznia 2009 r. zostały zmienione ceny za dostawę wody i odbiór ścieków. Od 01 kwietnia 2009 r. zacz obowiązywać nowa Taryfa dla zbiorowego zapatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Gminy Międzychód. Wzrost wysokości opłat za dostawę wody i odbiór ścieków wynika z przyczyn całkowicie zależnych od Zakładu. Zwiększe kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków spowodowany jest przez większe koszty zakupów materiałów, części i urządzeń kocznych do prowadzenia remontów i bieżących napraw, wzrostu podatku od ruchomości i przede wszystkim wzrostu kosztów zakupu energii elektrycznej. O ile średni wzrost kosztów w okresie 2008 r. kształtował się na poziomie 4-5%, to cena zakupu energii elektrycznej w tym okresie wzrosła o ponad 30%. Warto wspomć też, że na rok 2009 dostawcy energii elektrycznej zapowiedzieli dalszy jej wzrost o kolejne %. Tego wzrostu nowe ceny zawierają. I właś wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej w decydujący sposób wpłynął na wysokość nowych cen za dostawę wody i odprowadze ścieków (gdyby pominąć wzrost kosztów energii elektrycznej, to cena dostawy wody i odbioru ścieków wzrosłaby o spełna 3%). W oce skali wzrostu wysokości opłat za dostawę wody i odbiór ścieków bez znaczenia jest rówż fakt, że nowe taryfy będą obowiązywały od 01 kwietnia 2009 r., natomiast skutki zależnych od Zakładu wyższych kosztów zakupu materiałów, a zwłaszcza energii elektrycznej odczuwamy już teraz. Jednocześ pragmy Państwa zapewnić, że zatwierdzone nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków zapewnią naszemu Zakładowi środki finansowe umożliwiające utrzyma urządzeń i sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dobrym sta technicznym, gwarantując bezpieczeństwo mieszkańcom naszej Gminy w zakresie przerwanej dostawy dobrej jakości wody wszystkim jej odbiorcom. Dyrekcja Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzychodzie 4 Informator Miêdzychodzki 2. Wysokość cen za odprowadza ścieków Tabela nr 2 Taryfowa grupa odbiorców O 1 O 2 O 3 Wyszczegól cena za odprowadzone ścieki cena za odprowadzone ścieki cena za odprowadzone ścieki Wszystkim, którzy w bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej śp. Krystyny Śledź Cena netto w zł Jednostka miary 3,60 zł/m 3 3,60 zł/m 3 2,78 zł/m 3 Objaśnia taryfowych grup odbiorców wody: O1 Odprowadza ścieków do kanalizacji. Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz użytkownicy lokali użytkowych, usługowych i handlowych, rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków, określoną w oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach. O2 Odbiorcy usług wymieni w grupie O1 rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w oparciu o ustalone zużycie ryczałtowe. O3 Odbiorcy usług wymieni w grupie O1 dostarczający ścieki pojazdami asenizacyjnymi do zlewni na tere oczyszczalni ścieków lub do zlewni w Głażewie, rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego zamontowanego w punkcie zlewnym. Do cen określonych za zbiorowe odprowadze ścieków dla taryfowej grupy odbiorców wprowadza się dla gospodarstw domowych obniżkę w wysokości 2,00 zł/m 3 odprowadzanych ścieków, dostarczanych ze zbiorników bezodpływowych, z których ma możliwości odprowadzenia ścieków poprzez system kanalizacji. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń zaczyszczeń w odprowadzanych ściekach cena za odprowadzone ścieki ustalana jest indywidual. 3. Wysokość stawki opłaty abonamentowej za utrzyma w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Tabela nr 3 Taryfowa grupa odbiorców Wszystkie grupy odbiorców Wyszczegól Stawka opłaty abonamentowej Cena netto w zł 2,02 4. Opłata za odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych. Tabela nr 4 Taryfowa grupa odbiorców Wszystkie grupy odbiorców Wyszczegól Stawka opłaty za odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych Cena netto w zł 2,02 Jednostka miary zł/ odbiorcę za m-c Jednostka miary zł/ czynność Uwaga: Do cen podanych ww. tabelach zgod z obowiązującymi przepisami należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT. Aktualna stawka podatku VAT wynosi 7 %. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzychodzie za wsparcie duchowe, wyrazy współczucia, wieńce i kwiaty serdeczne podziękowania składa Rodzina

5 Włodzimierz Nowak finalista NIKE 2008 o swoich reportażach w Obwodzie głowy Autorskimi refleksjami o bohaterach swoich reportaży ze słuchaczami UTW 22 stycznia dzielił się Włodzimierz Nowak, finalista prestiżowej w dziedzi literatury nagrody NIKE Włodzimierz Nowak ukończył Szkołę Podstawową nr 1 i Liceum Ogólnokształcące w Międzychodzie, a późj studia kulturoznawcze na poznańskim UAM. Od ponad 15 lat jest reporterem Gazety Wyborczej. Reportaż opisuje wier rzeczywistość, opowiada ludzkie historie odtwarzając ogląd świata widziany oczami bohatera, stara się ukazać prawdę o ludziach i czasach i jak z tą prawdą, ujawnianą czasem po latach, radzili sobie w życiu bohaterowie powiedział dziennikarz. Praca reportera polega na uważnym słuchaniu opowiadającego, by,,wciągnąć się w jego świat przeżyć i odkryć emocje. Czasem rozmowy trwają po kilka dni, z przerwami. Dramaturgia sześciu zawartych w zbiorze pt.: Obwód głowy reportaży nawiązuje do czasów II wojny i na nich skupiła się uwaga wykładowcy. Skąd tytuł cyklu? Reporter dotarł do rodziny zamordowanego w Poznaniu przez hitlerowców doktora Witaszka, którego córki poddane zostały wynarodowieniu z powodu,,doskonałych cech aryjskich jak stwierdziła komisja lekarska powołana przez Himmlera, a ich matce mierzono obwód głowy, by potwierdzić aryjskie proporcje. Dziewczynki cudem odnalazły się po woj poszukiwane przez matkę, która przeżyła obóz koncentracyjny. Czy możliwa jest wspólna pamięć polsko-miecka o tych trudnych wojennych latach ie pyta padło na kanwie wstrząsającego reportażu opartego na wyznaniach Niemki Adelheid z Seelov, która 60 lat milczała o zbiorowym samobójstwie kobiet na wieść o zbliżającym się froncie rosyjskim do miejscowości przygranicznej Wildenhagen, dziś Lubin. Rów dramatyczne przeżycia 18-letgo wówczas Belga Mathi Scenka powołanego do Wehrmachtu, który w sierpniu 1944 roku uczestniczył w walkach z powstańcami, przedstawia reportaż,,mój warszawski szał. Jak przekonać do ukazania prawdy widzianej z,,drugiej strony barykady starszego, pełnego poczucia winy człowieka, któremu życie uratowali Polacy spod Gzna? W latach 80. trzydzieści dwa razy woził dary do Polski, odwiedzając przyjaciół w Ochodzy. Dziesięć lat chodził na pielgrzymki do Sanktuarium Maryjnego w Banneux. Współczesne problemy ludzkie, wynikające z bliskiego sąsiedztwa, możemy znaleźć w reportażu, którego akcja rozgrywa się w pobliżu Drezdenka, a nosi tytuł,,o Wandzie, co chciała Niemca. Bohater Gerhard Zandecki czuje się oszukany przez żonę Polkę, zrujnowany apeluje o pomoc humanitarną w dochodzeniu swoich praw. Te ciekawe tematy spotkały się z dużym zainteresowam słuchaczy, widownia z uznam podziękowała oklaskami za wykład, doceniając warsztat dziennikarski Włodzimierza Nowaka. Maria Tuchowska Goście na zajęciach Kiedy 3 lutego po raz kolejny biegłam na zajęcia rehabilitacyjne, spodziewałam się, że spotka m spodzianka. Czekali na nas goście z Grodziska Wlkp.: pani Beata Głowacka kierownik Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej, Danuta Grzankowska przewodnicząca Rady Programowej grodziskiego UTW oraz Ewa Walkowiak terapeutka. Pani Ewa przywiozła z sobą wszystkie zbędne przedmioty do dobrej zabawy oraz tajemniczy worek. Kolejne zadania wykonywałyśmy uf, ale z zaciekawiem. Choć początkowo czułyśmy się jak dzieci w przedszkolu, to jednak bardzo szybko poddałyśmy się atmosferze uśmiechu i relaksu. Kulminacja emocji nastąpiła, kiedy pani Ewa rozwinęła wielką, wielobarwną chustę animacyjną. Potęgą mocy wszystkich uczestników zabawy chusta kolejno: pływała, tańczyła, fruwała i unosiła się niczym czasza olbrzymiego spadochronu, a my i nasze myśli razem z nią. Nagle zapomniałyśmy, ile kilogramów ważą nasze ciała i po prostu unosiłyśmy się jak chusta na wietrze. Z lekkością ciał i umysłów zakończyłyśmy zajęcia total zrelaksowane. Czasami trzeba poczuć się jak dziecko, aby odzyskać radość życia. To odmładza!!! Bogusława Jokiel GRATULACJE Grupa teatralna Róbmy swoje naszego Uniwersytetu odniosła kolejny sukces otrzymała wyróż w VI Wielkopolskich Spotkaniach Grup Kolędniczych i Jasełkowych Międzychód Rada Artystyczna tego przeglądu doceniła reżyserię Ewy Żuryło i aktorski kunszt studentów UTW, naszych koleżanek: Anny Basińskiej, Anny Paś, Haliny Pospiesznej, Ireny Wachowiak, Genowefy Kaczmarek, Czesławy Gawełek, Grażyny Płócienniczak, Mirosławy Sierockiej, Mirosławy Biniaś oraz kolegów: Krzysztofa Zygmunciaka i Zasława Kaczmarka. Wszystkim serdecz gratulujemy i życzymy jeszcze wielu, wielu nagród. nr 27 Wiersze z Szuflady Moje miasto i ja Tutaj ujrzałam pierwszy błękit ba, Na nim obłoki, słońce grzało lice. Tu skosztowałam pierwszą kromkę chleba, Jazdę rowerem przez wąskie ulice. Furmanki o świcie na targ jeździły, Stukotem i rżem wiozły: masło, kury. Kopyta podkową o bruk iskrzyły, Towarem pełne uginały fury. Kiedyś po łące biegałam w zachwycie, Kąpałam w rzece, lasy odwiedzałam. Tak razem z Wartą płynęło mi życie... Tu dom rodzinny, tu się wychowałam. Choć mam sławy, jestem na szczycie, Obecność swoją w wierszach zapisałam. Wanda Molik, r. Studenci UTW w Przedszkolu Z okazji Dnia Babci i Dziadka członkowie UTW otrzymali zaprosze z Przedszkola w Bielsku. 20 stycznia br. w uroczystym spotkaniu z przedszkolakami wzięła udział nasza 9-osobowa studencka delegacja. Przywitano nas bardzo serdecz, zasiedliśmy wygod i rozpoczęło się przedstawie. Najpierw grupa przedszkolaków pokazała nam jasełka. Dzieci z wielkim przejęciem grały swoje role, inscenizując historię narodzenia Jezusa w Betlejem i spisek Heroda. Uroku przedstawieniu dodała realistyczna scenografia i stroje maleńkich aktorów. Nie zabrakło rówż uroczych wierszyków i piosenek poświęconych babciom i dziadkom. Zakończyły się występy, ale nasz tam pobyt. Pani Róża Walkowiak zainicjowała zabawy, do których ochoczo włączyły się dzieci, a że Pa nauczycielki, no i pozostali studenci, wciągnięci do zabawy. Dzieci były bardzo przyjaź nastawione do dużo od nich starszych studentów. Dziękujemy za te miłe przeżycia, jakich doświadczyliśmy, goszcząc w tym Przedszkolu. Muzeum Regionalne rozpoczęło nową formę działalności pod nazwą Klub pod Globusem. Inauguracyjne spotka 29 stycznia br. otworzyła relacja z grudniowej podróży 2007 roku dr. Marka Szałka. Opowieść i prezentacja zdjęć dotyczyła Hiszpanii, a dokładj jej południowo-wschodj części Andaluzji. Miejscem ośmiodniowego pobytu była Nerja kurort na wschodnim krańcu Costa del Sol. Zobaczyliśmy zdjęcia z miasta, jego uliczek i ciekawych budowli. Widoczne były że góry i promenada nadmorska z klifami i piaszczystymi plażami. Nie zabrakło rówż ujęć skalistego cypla zwanego El Balcon de Europa (Balkon Europy). Zajrzeliśmy też do pięknych jaskiń Cuevas de Nerja. Oczami Autora zobaczyliśmy że Malagę, portowe miasto, drugie co do wielkości w Andaluzji. W Maladze Alcazabę rozległą arabską twierdzę powstałą między VIII a XI w. na miejscu rzymskiego miasta. Można było obejrzeć pozostałości arabskich murów, robiące ogromne wraże swoją wielkością. Punktem do którego zawsze się zmierza są katedry. Ta w Maladze charakteryzuje się nawarstwiem stylów, z racji długiego okresu budowy. Najważjszym zwiedzanym miejscem była słynna Granada, a w j Alhambra. Tereny tu piękne, bo w dali widoczne pasma gór Sierra Nevada. Dzień był dzielny, ulice prawie puste, spacer po Granadzie uroczymi uliczkami i też katedra monumentalna, bogata, pełna rzeźb i zdobień. Alhambra przyciąga wszystkich, którzy znajdą się w Granadzie. Bo też jest co oglądać i podziwiać. Zdjęcia pokazały Patio de Arrayanes basen pośród krzewów mirtu i delikatnych arkad (stąd nazwa Dziedzic Mirtów). Przepiękne zdjęcia stalaktytowego sklepienia w Sala de los Abencerrajes i słynne Patio de los Leones (szkoda, że lwy były w remoncie). Na koc ogrody Generalife i Patio de la Acequia z wąskim basenem i rzędem fontann. Jak na ośmiodniowy pobyt wrażeń moc, w tym wigilijna kolacja zamówiona w restauracji, wprawdzie bez karpia, ale zastąpionego tuńczykiem. Ciszymy się, że jako studenci UTW mogliśmy wysłuchać relacji i zobaczyć zdjęcia z miejsc, do których już chciałoby się pojechać. Tym bardziej, że całość wycieczki była droga, ceny porównywalne do naszych, i przede wszystkim pogoda. Temperatura ok stopni C, gdy u nas zimno i wietrzno. Marzenia są, teraz czas na ich realizację. Dziękujemy za piękny pokaz. Redakcja Witryny Barbara Napieralska Informator Miêdzychodzki 5

6 INFORMACJE OŚWIATOWE 25 stycznia dzieci ze Środowiskowej Świetlicy w Radgoszczy zaprosiły babcie i dziadków na przyjęcie z okazji ich święta. Przygotowały program artystyczny, dedykując go zaproszonym gościom. Były to opi o babciach i dziadkach, ich charakterystyki, ich codzienne zajęcia opisane w bardzo ciepłych słowach. Serdeczne życzenia przeplatane były piosenkami uwielbianymi przez seniorów. Każda babcia i każdy dziadek obecny na sali (a frekwencja była bardzo duża) otrzymali rękodzieło wnuczka lub wnuczki, czyli kwiatek zrobiony z materiału biurowego. Jak widać, dzieci uczęszczające na zajęcia do Środowiskowej Świetlicy zadały sobie wiele trudu, żeby uczcić Dzień Babci i Dziadka. Wszystkie działania dzieci nadzorowane były przez wychowawczy panią Małgorzatę Jakubowską i panią Sandrę Rak. Poczęstunek (kawa, herbata, ciasteczka) zasponsorowała Rada Sołecka w Radgoszczy, która że bardzo się stara, aby uatrakcyjnić życie mieszkańcom. Nie obyło się bez tańców i pląsów. Zapewniam wszystkich czytelników Informatora, że piękny to obrazek: dziadkowie i babcie z wnuczętami na parkiecie. Gratulujemy inicjatywy wychowawczyni i Radzie Sołeckiej. Grażyna Kryger Świetlica Środowiskowa przy ul. Strzeleckiej brała udział w konkursie ogłoszonym przez Muzeum Regionalne w Międzychodzie pt. Najciekawsza ozdoba choinkowa. Świetlica otrzymała dyplom i upominki. Dzieci bardzo się ucieszyły, że ich prace plastyczne zostały docenione. Świetlica została rówż zaproszona na Sejmik Kultury, aby zaprezentować swój program artystyczny pt. Przy wigilijnym stole. Recytacja życzeń i śpiew kolęd przez młodych artystów stworzyło powtarzalną atmosferę. Było to dla wszystkich uczestników wielkie przeżycie. Młodzi prezenterzy otrzymali gromkie brawa. W imieniu Świetlicy chcielibyśmy podziękować przewodniczącej Sejmiku p. Teresie Cichosz za miłe przyjęcie. Mamy nadzieję, że dalszy rozwój naszej Świetlicy będzie jeszcze lepszy. Na swoim koncie mamy już osiem dyplomów. Jesteśmy dumni, że nasze dzieci potrafią zaprezentować się z tej najlepszej strony. Wszyscy razem przygotowujemy się do kolejnych konkursów. 24 stycznia 2009 roku w Międzychodzkim Domu Kultury, Burmistrz i firma ZUO Clean City zorganizowali spotka dla wszystkich świetlic środowiskowych. Dzieci i młodzież brały czynny udział w konkursach, które były nagradzane. Miłą atmosferę stworzyła p. Ewa Żuryło. To właś w tym dniu wszystkie świetlice mogły się zintegrować. Świetlica Środowiskowa przy ul. Strzeleckiej dziękuje Burmistrzowi i firmie ZUO Clean City za wspaniale zorganizowaną integracyjną zabawę. W. Dreger VI WIELKOPOLSKIE SPOTKANIA GRUP KOLĘDNICZYCH I JASEŁKOWYCH MIĘDZYCHÓD 2009 Raz w roku Międzychód staje się wielkopolską stolicą kolędników. Tak też było 7 lutego 2009 r. podczas VI Wielkopolskich Spotkań Grup Kolędniczych i Jasełkowych. W tym roku w spotkaniach wzięło udział aż 10 grup kolędniczych z całego województwa wielkopolskiego. Z roku na rok impreza cieszy się coraz większym zainteresowam. Świadczyć może o tym ilość nadesłanych zgłoszeń. Spotkania miały charakter konkursowy, dlatego też wszystkim prezentacjom uważ przyglądało się jury. W składzie jury reprezentującego Międzychód znalazła się pani Elżbieta Staręga choreograf i instruktor tańca ludowego. Natomiast stolicę wielkopolski reprezentowali panowie: Sławomir Pawliński folklorysta, choreograf oraz Jan Japas Szumański dziennikarz telewizyjny z Poznania. Organizatorem spotkań był międzychodzki Dom Kultury, natomiast współorganizatorami i fundatorami nagród Burmistrz Międzychodu, Starosta Powiatowy oraz Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał burmistrz Międzychodu Krzysztof Michalski. Prezentacje grup rozpoczęły się w samo połud i trwały aż do wieczora. O miano laureata tegorocznych Spotkań walczyły zarówno zespoły z Międzychodu: Młodzieżowa Grupa Teatralna Fajfer z MDK, Koło Teatralne UTW, Kolędnicy z Doliny Kamionki oraz Maluchy ze Szkoły Podstawowej nr 1, jak i zespoły z całego województwa wielkopolskiego: ZPiT Wiwaty z Pobiedzisk, zespół Iluzja z Czermina, Powsinogi ze Strzyżewa, teatr Władek z Władysławowa i zespół Diabełki z Kościana. Scenę Domu Kultury opanowały anioły i skore do swawoli rogate diabły. Łącz w ten dzień przez scenę w MDK przewinęło się ponad 200 wykonawców. Myśli z alei kasztanów (dwudziesta czwarta część cyklu) 1. Jesteś sobą przez relacje z innymi. 2. Człowiek tekstem dialogu. 3. Czy wiedząc więcej lepiej rozumiemy? 4. Zachowawczość umysłu: przekracza horyzontu. 5. Ideał przeciętności: święty spokój. 6. Jeśli brakuje Ci wad, postaraj się o. Inaczej zyskasz przyjaciół. 7. Zalety wad brak braków. 8. Nie sztuką mieć wroga, sztuką go wychować. 9. Najlepszą szkołą życie; brak drugoroczności. 10. Nawet całe życie zmieści się w mgniu oka. Romuald Jankowski 6 Informator Miêdzychodzki Publiczność gorąco oklaskiwała każdy występ. Jury jednokrot podkreślało wysoki poziom prezentacji oraz przygotowania od strony organizacyjnej. Ostatecz jednak Puchar VI WSGKiJ postanowiono przyznać ZPiT Wiwaty z Pobiedzisk. Równorzędny tytuł laureata natomiast przypadł: zespołowi Iluzja z Czermina, Powsinogom ze Strzyżewa i Kolędnikom z Doliny Kamionki. Pozostałe zespoły otrzymały wyróżnia. Oprócz dyplomów były nagrody i słodkości. Po ogłoszeniu wyników, gdy emocje już opadły, można było podzielić się swoimi spostrzeżeniami i wymienić wrażenia podczas spotkania integracyjnego wszystkich instruktorów wraz z członkami jury. Wszyscy byli jednomyślni, że tegoroczna impreza odbyła się w wyjątkowej, typowo teatralnej atmosferze. Anna Rachowiak

7 MAŁY JUBILEUSZ Rozmowa Genowefy Rożynek prezes Związku Podhalan im. dr. A. Chramca w Międzychodzie z Elżbietą Ponińską malarką i prezesem Stowarzyszenia Artystycznego Drzewce Czw Ndz Czw. 18:00 18:00 17:00 Źródło : portal wp.pl film MIĘDZYCHODZKI DOM KULTURY ZAPRASZA DO KINA : MARZEC 2009 USA 2008 romans thriller od 12 l. 122 min. Cena 15 zł USA 2008 familijny przygod. b/o dubbing 90 min. Cena 10 zł USA 2008 dramat romantycz. 165 min. od 12 l. Cena 15 zł ZMIERZCH Opowieść o zakazanej miłości wampira i zwykłej śmiertelnej dziewczyny, oparta na bestsellerowym cyklu powieści Stepha Meyer. Okupująca pierwsze miejsca literackich bestsellerów New York Timesa trylogia Stepha Meyer, sprzedana w USA w milionach egzemplarzy, stała się fenomenem kulturowym, zjawiskiem społecznym napędzanym przez wielomilionową rzeszę młodych fanów, by w końcu zostać przesiona na duży ekran. TWILIGHT to współczesna barwna i ekspresyjna wersja Romea i Julii opowieści o zakazanej miłości wampira i zwykłej śmiertelnej dziewczyny. MADAGASKAR 2 Dobrze wszystkim znana paczka zwierzątuciekirów z ZOO w Central Parku powraca. Tak jak w części pierwszej towarzyszą im zorganizowane niczym komandosi pingwiny oraz stado wyginających śmiało ciało lemurów z ekscentrycznym królem na czele. Lew Alex, zebra Marty, żyrafa Melman i hipopotamica Gloria wychowali się w ZOO. Pewnego dnia uciekli i na skutek zbiegu okoliczności dotarli na Madagaskar, gdzie czekała na nich tajemniczo przyzywająca i mistyczna dzicz. Początkowo podekscytowani bohaterzy szybko odkryli, że w naturalnym środowisku jedze wchodzi do paszczy samo, a zwierzęta roślinożerne kolegują się z drapieżnikami. AUSTRALIA Oczekiwany z ogromnym zainteresowam, najnowszy film Baza Luhrmanna, twórcy Moulin Rouge i Romea i Julii. Zrealizowana z wielkim rozmachem opowieść o miłości, której tłem jest Australia u progu II wojny światowej. Angielska arystokratka (Kidman) dziedziczy wspaniałą farmę i z pomocą doświadczonego hodowcy bydła (Jackman) walczy o jej utrzyma. Polski Instytut Sztuki Filmowej współfinansował zakup aparatury kinowej Możliwe projekcje dodatkowe filmów dla grup powyżej 80 os. Kont: tel Informator Miêdzychodzki G.R.: Obecni na styczniowym spotkaniu Sejmiku Kultury byli świadkami wręczenia Elżbiecie Ponińskiej listu gratulacyjnego od Burmistrza Międzychodu, przewodniczącej Sejmiku Kultury, od Związku Podhalan i przyjaciół z okazji 10-lecia Pani działalności na rzecz kultury naszego regionu. E.P.: Była to dla m bardzo miła spodzianka. Otrzymałam piękne kwiaty, usłyszałam wiele miłych i serdecznych słów. Byłam zaskoczona, ale jednocześ dumna, szczęśliwa i czuję się wyróżniona, że mój mały jubileusz został zauważony. G.R.: Została pani zauważona poprzez twórczość, która pokazywana była wielokrot na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Proszę przypomć najważjsze wydarzenia z tym związane. E.P.: Moje zainteresowa malarstwem przypada na koc roku Zaczęłam szkicować ołówkiem postacie różnych osób. Mąż pokazywał je znajomym, wszystkim podobało się to co robię. Pierwszym prawdziwym wyzwam była propozycja wykonania kopii dużego obrazu olejnego, obraz trafił do Berlina. Dużo rysowałam, malowałam, uczyłam się, oglądałam obrazy wielkich malarzy, interesowało m wszystko związane z malarstwem. Znajomy ksiądz powiedział: - Zostaw wszystko i maluj! Słowa, jak drogowskaz. W 2000 roku pokazałam swoje prace na I powiatowej wystawie twórców ludowych i amatorów pow. międzychodzkiego w Sierakowie. Chciałam wiedzieć i uczyć się jak najwięcej. W 2002 roku podjęłam naukę w dwuletnim Studium Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Od początku twórczości spotykałam się z aprobatą i życzliwością wielu osób, to była najlepsza zachęta, aby kontynuować to co robię. Moim artystycznym sukcesem było otrzyma statuetki Twórca Kultury w 2007 r. oraz przyjęcie do Związku Artystów Plastyków i Ekologicznego Stowarzyszenia Środowisk Twórczych Eko-Art w Poznaniu. G.R.: W ciągu 10 minionych lat wystawiała Pani swoje prace na 11 wystawach indywidualnych i około 25 zbiorowych na tere kraju i zagranicą. To ogromna praca, czy wcześj interesowała się pani malarstwem? E.P.: W szkole podstawowej lubiłam rysować, należałam do kółka plastycznego, pamiętam jak dzieciom układałam bajki i je ilustrowałam. Ostat kartki w zeszytach szkolnych miałam zapełnione różnymi rysunkami. Trochę zazdrościłam jak ktoś starał się iść do szkoły plastycznej, miałam iej możliwości. Skończyłam technikum rolnicze w Bobowicku, potem była praca, dom, dzieci - nigdy myślałam o malowaniu obrazów. G.R.: Poza malarstwem znana jest Pani działalność społeczna, szczegól związana ze Stowarzyszem Artystycznym Drzewce2002, jak zaczęła się ta droga? E.P.: 10 lat temu znałam w Międzychodzie wielu ludzi, a już na pewno żadnego artysty. Na wspomnianej wystawie w Sierakowie spotkałam twórców z regionu, którzy tworzyli już od lat. Pomyślałam wtedy, że bardzo chciałabym ich poznać bliżej. To moje życze spełniło się po dwóch latach. Zostałam zaproszona na plener organizowany w Drzewcach przez Powiatową Instytucję Kultury, uczestnikami byli artyści z powiatu międzychodzkiego. Podczas tego pleneru powstała wspólna inicjatywa powołania stowarzyszenia, abyśmy mogli dalej spotykać się, malować, uczyć malarskiego warsztatu. Pierwszym prezesem został Waldemar Kachel. W skład zarządu weszli rówż Krystyna Talarek, Tadeusz Andrzejewski, Jerzy Gackowski i ja. Wszyscy: zarząd i członkowie włożyliśmy wiele pracy, zaangażowaliśmy się całym sercem w rozwój i nada kształtu przyszłej działalności grupy. Dwa lata późj zostałam wybrana prezesem stowarzyszenia. To był nowy etap w moim życiu, nowe wyzwa, którego musiałam się uczyć. Taka już jest rola prezesa, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność i uczestniczy we wszystkich zadaniach, a działalność każdego stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej. G.R.: Przez te lata dzięki Pani szczególnemu zaangażowaniu zostało wykonanych wiele zauważalnych w regio prac. Przypomnę np., że w 2004 roku oddział dziecięcy międzychodzkiego szpitala został pomalowany w bajkowe motywy, a w 2008 mury przedszkola przy ulicy Sikorskiego. Wykonanych zostało też społecz wiele dekoracji przy współpracy z organizatorami różnych imprez w Międzychodzie. E.P.: Wszystkie prace wykonywałam razem z innymi osobami ze stowarzyszenia, zawsze były osoby chętne do działania. Ubiegłoroczne malowa w przedszkolu to wspólna praca z Zosią Gomółką. Zawsze też mogę liczyć na pomoc mojego męża, który m wspiera i aprobuje każdą działalność. G.R.: Mieliśmy okazję współpracować wspól przy okazji organizacji wystaw indywidualnych i członków stowarzyszenia na Podhalu w 2005 roku i w ostatnim czasie w Pwach, Poroni, Trzcince. Chęt odpowiedziała Pani na zaprosze współpracy. E.P.: To ja dziękuję za Pani bezinteresowne i serdeczne zaangażowa w prezentowa twórczości naszych lokalnych artystów tylko na Podhalu, ale w różnych miejscach kraju. Poznałam przez te kilka lat wiele wspaniałych osób, działaczy, twórców, malarzy, rzeźbiarzy, poetów, to jest bogactwo naszego regionu, które trzeba promować, pomagać, wspierać. W każdym człowieku jest piękna i wrażliwa dusza, a tego piękna potrzeba dzisiejszemu światu. G.R.: Niech te słowa będą podsumowam naszej rozmowy. Dziękujemy za dotychczasową owocną współpracę. Mamy nadzieję, że dalsza wspólna działalność pozosta stałym elementem pracy dla dobra miasta i jego kultury. Z okazji 10-lecia pracy twórczej życzymy wielu osiągnięć w następnych latach. Genowefa Rożynek 7

8 Styczeń 1. Program świąteczny pt. Przy wigilijnym stole w wykonaniu uczestników Świetlicy Środowiskowej przy ul. Strzeleckiej. Przygotowa Wioletta Dreger i Renata Galas-Bakus. 2. Sprawozda z działalności Sejmiku Kultury za 2008 rok wyciągnięcie wniosków. 3. Propozycje programowe na rok Luty 1. Prezentacja tańca współczesnego hip-hop w wykonaniu grupy tanecznej Back On The Street. 2. Przedstawie kalendarza imprez placówek kultury na rok 2009 MDK, Biblioteka Publiczna, MOSTiR. 3. Przedstawie budżetu gminy na działalność kulturalną w roku 2009 zastępca burmistrza Krzysztof Michalski. Marzec 1. Projektowa plastyczne od scenografii, witraża aż po obudowę komputera prelekcja połączona z prezentacją multimedialną, artysta-plastyk Zdzisław Mleczak. 2. Prezentacja artystyczna Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej. Kwiecień 1. Wyjazd do teatru lub opery. Maj 1. Dyskusja nad regulaminem przyznawania nagrody Twórca, Działacz i Mecenas Kultury (wprowadze ewentualnych zmian). 2. Fotografia, fotografowa amatorskie Jolanta Klawe. Czerwiec 1. Prezentacja artystyczna zespołów tanecznych Skowroneczki i Larks prowadzonych przez Wioletę Skowrońską. HIP-HOP TEŻ SIĘ MOŻE PODOBAĆ! r. na spotkaniu Sejmiku Kultury w Starej Rozlewni zaprezentował się zespół tańca współczesnego hip-hop Back On The Street, który wzbudził podziw wśród oglądających. Zespół ten powstał w 2004 r., a jego pierwszym instruktorem był Bartłomiej Kobeszko. Grupa działała przy MDK. Ze względu na stan zdrowia instruktora, w roku 2008 opiekę nad zespołem przejął Kamil Wesołowski finalista pierwszej edycji You Can Dance, tancerz polskiej edycji musicalu Fame. Zespół liczy 17 osób w wieku od 14 do 22 lat reprezentujących różne szkoły i wyższe uczel. Obecną siedzibą grupy jest sala wynajmowana przy ul. Sikorskiego, w dawnym lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej. Wszelkie koszty związane z opłatą instruktora, wynajmem sali i wyjazdami na turje taneczne ponoszą sami uczestnicy. Nie są to małe pieniądze, ale jak mówią każdy z nas kocha tańczyć i zrezygnujemy z tej przyjemności. Zespół Back On The Street szlifuje swoją formę na obozach letnich i zimowych oraz na warsztatach tanecznych w całej Polsce. Uczestniczył już w zawodach tanecznych w Pile, Łomży i Gorzowie Wlkp. Tam właś na Turju Ogólnofajnym w grudniu 2008 roku grupa zajęła zaszczytne II miejsce. Przed nimi kolejne wyzwa przygotowa do ogólnopolskiego turju tańca Rytm Ulicy, który odbędzie się w marcu tego roku. Młodym tancerzom życzymy wielu sukcesów i czerpania radości z tego co robią. Może któryś z nich wystąpi w musicalu albo zosta laureatem You Can Dance, jak ich instruktor. Życzymy powodzenia! Chcielibyśmy widzieć ich przy okazji różnych imprez kulturalnych w mieście bo cudze chwalicie, a swego znacie. Grażyna Górna PROPOZYCJE PROGRAMOWE W ROKU 2009 organu doradczego i opiniotwórczego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Międzychodu 8 Informator Miêdzychodzki SEJMIK KULTURY 2. Zaopiniowa wniosków o Nagrodę Burmistrza Międzychodu Twórca, Działacz i Mecenas Kultury. 3. Przedstawie programu obchodów Dni Międzychodu oraz V Gali wręczenia nagród. 4. Udział w obchodach Dni Międzychodu. 5. Udział w uroczystości V Gali wręczenia Nagród Burmistrza w dziedzinach: Twórca, Działacz i Mecenas Kultury. 6. Przedstawie letj oferty kulturalnej. 7. Pomoc w organizacji 5-lecia Klubu Integracji Społecznej. Wrzesień 1. Piknik w Raduszu: podsumowa Gali, warsztaty fotograficzne (strój sportowy, zabrać aparaty fotograficzne i telefony komórkowe). Październik 1. Zapowiedź II Ogólnopolskiego Turju Tańca Towarzyskiego w Międzychodzie. Prezentacja tańców towarzyskich w wykonaniu uczniów Akademickiej Szkoły Tańca Rapsodia z Gorzowa Wlkp. pod kierunkiem instruktora tańca Marka Rokity. 2. Ogrody, pasją od zarania dziejów prelekcja połączona z prezentacją multimedialną Lidia Górna. Listopad 1. Poznajmy się działalność kulturalna sąsiednich gmin Dom Kultury w Drezdenku. Grudzień 1. Koncert świąteczny z wierszami o tematyce bożonarodzeniowej poetów międzychodzkich. 2. Udział w organizacji Wigilii Miejskiej (hala widowiskowo-sportowa). Zapraszam na kolejne spotka Sejmiku Kultury r. (środa) o godz w restauracji Stara Rozlewnia. Przewodnicząca Sejmiku Kultury Teresa Cichosz MIĘDZYCHODZKI DOM KULTURY DRUKARNIA-MIĘDZYCHÓD serdecz zapraszają na promocję książki Teresy Synoradzkiej PRZYCIĄGANIE I WIERSZY PISANIE Spotka odbędzie się r., o godz w Międzychodzkim Domu Kultury. WSTĘP WOLNY

9 6 lutego w Muzeum Regionalnym otwarto wystawę Sztuka czarnej Afryki tradycja i współczesność. Wystawę można zwiedzać do końca marca. Z uwagi na wysoki poziom dydaktyczny wystawy zapraszamy do zwiedzania dzieci i młodzież przedszkoli i szkół. Poniżej przedstawiamy Państwu treść folderu informującego o eksponowanych zbiorach. Sztuka Czarnej Afryki Tradycyjna sztuka Czarnej Afryki (czyli części kontynentu położnej na połud od Sahary) miała charakter plemienny służyła całej społeczności. Nurt dworski i ludowy rozwinął się natomiast w twórczości tych ludów, które funkcjonowały dłuższy czas w ramach organizacji państwowych. Tradycyjna sztuka afrykańska charakteryzowała się bardzo równomiernym rozwojem poszczególnych dziedzin twórczości plastycznej. Dominowała rzeźba antropomorficzne figurki, antropo i zoomorficzne maski. Malarstwo i grafika były pobocznymi, sprzężonymi z architekturą rodzajami twórczości; pełniły funkcję dekoracyjną. Na Czarnym Lądzie sztuka miała charakter funkcjonalny tylko wyrażała emocje twórców i wywoływała przeżycia estetyczne odbiorców; była że zbędna do zaspokajania potrzeb religijnych plemienia. Dzieła sztuki wykorzystywano podczas sprawowania wielu kultów i rytuałów, tym samym przyczyniały się one do zapewnia ludziom pomyślności i dostatku. Najważjszą inspiracją dla artystów afrykańskich był powszechny w całej Afryce kult przodków. Opierał się on na przekonaniu, że po śmierci siła witalna zawarta w człowieku gi, ale istje nadal, co więcej może ona służyć żyjącym krewnym zmarłego. Figurki przedstawiające przodków były zdam mieszkańców Afryki siedzibą ich duchów, posiadaczy sił witalnych antenatów. Duchy przodków pozostawały że w łączności z bóstwami i duchami natury, odpowiednio czczone mogły wyjednać ich względy dla plemienia. Natomiast zbędne w wielu obrzędach afrykańskich maski, najczęściej symbolizowały istoty wyższe, które wcielały się w użytkowników masek i użyczały im swojej mocy. Pewna cześć afrykańskich figurek to fetysze czyli obiekty obdarzone siłą magiczną, posiadające natomiast wartości stricte religijnej. Tradycyjna sztuka rozwijała się równomier na tere całej Afryki najwyższy poziom artystyczny osiągnęła w zachodj części kontynentu, w base Konga i na terenach między Nigrem i Kongiem, gdzie ludność zajmowała się przeważ rolnictwem i prowadziła osiadły tryb życia. Koczownicze plemiona Afryki Wschodj rozwinęły bogatej twórczości plastycznej. Wrażliwość estetyczna mieszkańców Afryki wyrażała się że w wytwórczości rzemieślniczej. Najbardziej powszechne w dawnej Afryce dziedziny rzemiosła odlewnictwo metali, tkactwo i garncarstwo najwyższy poziom techniczny i artystyczny osiągnęły w zachodj części kontynentu, gdzie miały długą i bogatą tradycję. Na całym kontynencie kwitł wyrób ozdób, a w base Konga i w delcie Nigru oraz Wolty, że zdobnictwo przedmiotów codziennego użytku. Wśród afrykańskich przedmiotów użytkowych szczególne miejsce zajmują instrumenty muzyczne bowiem muzyka podob jak rzeźba na tym kontynencie związana była z kultem religijnym. (Na Czarnym Lądzie były rozpowszechnione zarówno bębny jak i instrumenty strunowe. Bębny były że wykorzystywane do porozumiewania się na duże odległości.) Dziś tradycyjna sztuka Czarnego Lądu odchodzi w przeszłość. Współczesną sztukę Afryki tworzą dwa nurty twórczości plastycznej nurt oficjalny i komercyjny. Nurt oficjalny powstał na skutek rozwoju szkolnictwa plastycznego w krajach afrykańskich. Jego reprezentanci czerpią zarówno z tradycyjnej twórczości plastycznej Afryki jak i osiągnięć sztuki europejskiej. W tym nurcie rozwijają się dziedziny artystyczne obecne w tradycyjnej twórczości Czarnego Lądu (przede wszystkim malarstwo olejne dające twórcy możliwość wypowiedzi artystycznej za pomocą koloru). Nurt komercyjny, skierowany głów do europejskiego odbiorcy kwit że na terenach, gdzie sztuka tradycyjna osiągnęła wysokiego stopnia rozwoju. Obejmuje on wiele dziedzin twórczości plastycznej (przede wszystkim rzeźbę i malarstwo olejne). Twórczość nurtu komercyjnego ilustruje tradycje i dzisiejsze życie Czarnego Lądu. Komercyjny charakter tej twórczości wyklucza jej wysokiego poziomu artystycznego. Prezentowana wystawa przybliża tradycyjną sztukę afrykańską na przykładzie twórczości zachodj części kontynentu, natomiast współczesne tendencje w sztuce Czarnego Lądu ilustrują prace ze wschodj Afryki. Afrykę Zachodnią można podzielić na kilka stref geograficzno cywilizacyjnych, których tradycyjna sztuka wykazuje cechy wspólne. Najbardziej wysuniętą na północ spośród nich jest sawanna zachodnioafrykańska. Strefa ta nazywana kiedy Sudanem (w rozumieniu regionu geograficznego, a państwa) obejmuje teren po wewnętrznej stro krzywizny Nigru i wzdłuż górnego biegu tej rzeki. Maski i rzeźby z tego regionu są uproszczone zgeometryzowane, mają wiele szczegółów. Antropomor- Informator Miêdzychodzki ficzne posążki mają wydłużone proporcje ciała. Sztukę tej strefy, zwłaszcza maski, cechuje monumentalność. Najwyższy poziom artystyczny w tym rejo osiągnęła rzeźba plemion Dogon, Bambara, Bobo. Kolejną strefą położoną w zachodj części kontynentu afrykańskiego jest wybrzeże gwinejskie. W zachodj jego części na tere Sierra Leone, Liberii, Wybrzeża Kości Słoniowej dominującą dziedziną twórczości plastycznej były maski, znaczną ich część wykorzystywały tajne stowarzyszenia. (Tajne stowarzyszenia pełniły ważną rolę w życiu plemion z tego obszaru czuwały nad zachowam porządku społecznego, zapobiegały konfliktom i rozwiązywały je, karały osoby przestrzegające norm regulujących życie społeczności, przeprowadzały inicjację młodzieży.) Inne maski służyły kultowi przodków. Maski z tego rejonu mają stosunkowo wielkie rozmiary, są monumentalne jak sudańskie. W zachodj części Wybrzeża Gwinejskiego można też spotkać posążki o bryłowatych, cylindrycznych kształtach i najczęściej dość krępych proporcjach. Były to prezenty dawane w dowód szacunku wodzom a że lalki dla dzieci. Zarówno maski jak i lalki cechowały się starannym wykończem i dopracowam w szczegółach. Najwyższy poziom artystyczny w tym rejo osiągnęła rzeźba plemion Dan, Kran, Bassa i Mendi. Plemiona zamieszkujące wschodnią część wybrzeża gwinejskiego, czyli tereny Wybrzeża Kości Słoniowej po Nigerię już w odległej przeszłości wytworzyły organizację państwową. W państwach tych (np. Ife, Beni, Dahomeju) rozkwitała sztuka i rzemiosła artystyczne. Spadkiem po sztuce dworskiej były tendencje naturalistyczne, które można obserwować w twórczości tego regionu. Sztuka na tym tere miała tylko znacze kultowe, służyła że podkreśleniu prestiżu i pozycji społecznej właściciela. W nurcie komercyjnym ze względu na wysoki poziom artystyczny zasługują na uwagę: rzeźba plenia Makonde i szkoła malarska Tingatinga. Plemię Makonde z terenu Tanzanii i Mozambiku, w przeciwieństwie do innych plemion wschodnioafrykańskich ma tradycje artystyczne. Dawna rzeźba tego plemienia wykonywana była z lekkiego drewna. Obejmowała figurki przodków, oraz hełmowe (zakrywające całą głowę ) maski. Pod koc lat 60-tych i w latach 70-tych XX w. nastąpił żywiołowy rozwój komercyjnego nurtu rzeźbiarstwa Makonde. Współcześni twórcy z tego plemienia bardzo często rzeźbią naturalistyczne postacie ludzi. Druga grupa rzeźb Makonde to zwarte słupowe wielopostaciowe kompozycje zwane ujamaa, spotyka się że wielopostaciowe rzeźby słupowe o ażurowej formie. Trzecia grupa rzeźb obejmuje jednopoziomowe symboliczne i alegoryczne kompozycje składające się z dwóch lub trzech mocno stylizowanych postaci ludzi bądź zwierząt. Dziś podstawowym tworzywem dla rzeźbiarzy z plemienia Makonde jest heban. Szkoła malarska Tingatinga powstała w Tanzanii. Jej nazwa wywodzi się od nazwiska jej założyciela Edwarda Saidi Tingatinga. Artysta ten zaczął tworzyć w latach 60-tych XX w. zauważywszy zainteresowa turystów pracami innych malarzy. Na swoich obrazach przedstawiał stylizowane zwierzęta (najczęściej słonia, żyrafę antylopę, lwa lub hipopotama) ustawione profilem, z głową en face. Sylwetki zwierząt zaznaczał białymi lub czarnymi konturami. Malował na płytach pilśniowych o wymiarach około 60 na 60 cm. Następcy tragiczne zmarłego twórcy rozszerzyli tematykę swoich obrazów - pojawiły się scenki rodzajowe, obrazy inspirowane mitami i legendami, przedstawienia zwierząt zaczęły zawierać aluzję do ludzkich cech i zachowań. Malarze ze szkoły Tingatinga zaczęli malować na płót oraz różnicować format swoich prac. Barbara Chlebowska Klub pod Globusem 29 stycznia w Muzeum Regionalnym odbyło się pierwsze spotka Klubu pod Globusem zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną im. Jana Dala Janockiego w Międzychodzie, podczas którego wystąpił dr Marek Szałek z prelekcją pt. Zima w Andaluzji. Z uwagi na duże zainteresowa uczestników charakterem i tematyką spotkania, postanowiono je kontynuować. Kolejne spotka Klubu pod Globusem odbędzie się prawdopodob w marcu (o dacie spotkania poinformujemy na łamach naszego miesięcznika oraz na plakatach). Wszystkich, którzy interesują się podróżami, mają własne doświadczenia i chcieliby się nimi podzielić, a że tych, którzy chcieliby po prostu posłuchać o szerokim świecie, obejrzeć zdjęcia z różnych miejsc i miło spędzić czas serdecz ZA- PRASZAMY NA SPOTKANIA Klubu pod Globusem. Redakcja 9

10 Przez Tobruk i Monte Cassino do Sztabu Sprzymierzonych 6 lutego w Sali Mieszczańskiej Muzeum Regionalnego w Międzychodzie odbyła się promocja książki prof. Władysława Górskiego pt. Przez Tobruk i Monte Cassino do Sztabu Sprzymierzonych z udziałem autora. Inicjatorem promocji był dr Andrzej Gawroński współwydawca książki. W odpowiedni klimat wprowadziła zebranych Teresa Cichosz grając znane utwory wojskowe. Po prezentacji fragmentów książki przygotowanej przez młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Międzychodzie pod kierunkiem polonisty Romana Gryczyńskiego zabrał głos autor przedstawiając szczegółowo swój szlak bojowy opisany w książce. W trakcie prelekcji Teresa Cichosz zagrała pieśni śpiewane przez Wojsko Polskie za Zachodzie. Spotka trwało 3 godziny. Całość promocji prowadził dyrektor biblioteki Antoni Taczanowski. Książkę prof. Władysława Górskiego można nabyć w Księgarni Upominek i w Bibliotece Publicznej. Redakcja Władysław Górski urodził się 22 stycznia 1917 r. we wsi Szymanowice w powiecie pleszewskim. Do gimnazjum uczęszczał w Międzychodzie, maturę uzyskał we wzorcowym gimnazjum w Rydzy. Dyplom magistra prawa otrzymał na Uniwersytecie Poznańskim w 1939 r. Niezdolny do służby wojskowej z powodu płaskostopia, słabego wzroku i serca we wrześniu 1939 r. zgłosił się na ochotnika do wojska. Po ucieczce z woli sowieckiej przedostał się na Bliski Wschód, gdzie wstąpił do Brygady Strzelców Karpackich w charakterze szeregowca piechoty liniowej. Walczył na wszystkich frontach II wojny światowej na lądzie, morzu i w powietrzu. Brał udział we wszystkich akcjach Brygady Strzelców Karpackich. Walczył na froncie afrykańskim w latach , m.in. w obro Tobruku, na froncie włoskim ( ) w artylerii przeciwlotniczej na różnych szczeblach dowodzenia, m.in. pod Monte Cassino. Pod koc wojny został delegowany do Sztabu Głównego Sprzymierzonych w Paryżu. Był jednym z oficerów pułku, który zdecydował się na powrót do kraju, gdyż miał już zaangażowa do pracy naukowej na tworzącej się w Szczeci Akademii Handlowej. Już jako profesor zwyczajny był głównym organizatorem Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest współautorem kodeksu cywilnego, a recenzentem kodeksu morskiego. Opublikował ponad 500 pozycji naukowych (w ośmiu językach) oraz trzy pozycje autobiograficzne. W 1988 roku Międzynarodowy Uniwersytet w Delaware (USA) ofiarował mu godność doktora honoris causa. Taką samą godność nadał mu Uniwersytet Szczeciński w 2003 roku. Uniwersytet w Cambridge zaliczył go do grona 500 czołowych osobistości na świecie. Instytut Biograficzny w Raleigh (USA) uznał go za Człowieka Roku w latach 1990 i Jest Żołrzem Honorowym 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, otrzymał honorową szablę i buławę. Posiada stopień podpułkownika rezerwy. Odznaczony jest Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. (na podstawie noty biograficznej o Władysławie Górskim autorstwa Andrzeja Gawrońskiego zamieszczonej w książce Przez Tobruk i Monte Cassino do sztabu sprzymierzonych ) Muzeum Regionalne w Międzychodzie serdecz dziękuje panu Edwardowi Kroppowi za przekazaną w darze Mapę Rzeczypospolitej Polskiej z przydam kart oryentacyjnych trzech podziałów, Ks. Warszawskiego i okręgu Wolnego miasta Krakowa wydaną w 1896 r. Biblioteka Publiczna im. Jana Dala Janockiego w Międzychodzie serdecz dziękuje paniom: Zeno Nogaś i Soni Górzyńskiej za przekazane w darze książki oraz pani Zofii Triebs za archiwalne numery Pojezierza. Informujemy, że w Bibliotece Publicznej (Plac Kościuszki 9) można nabyć następujące książki: Kamil Szpotkowski Gmina Międzychód. Przewodnik przyrodniczo-turystyczny Ludwik Andrzejewski Nieoceniony skarb Bartosz Niedziółka Komary na zębach Władysław Górski Przez Tobruk i Monte Cassino do Sztabu Sprzymierzonych Krystyna Szczepańska-Hatzke Międzychodzia i ich miasto ZAPRASZAMY! MIĘDZYCHODZKI DOM KULTURY DRUKARNIA-MIĘDZYCHÓD zapraszają na promocję książki pt.: BERNARDYNY, której autorem jest Paweł Piepiora. Spotka odbędzie się 26 marca 2009 r., o godz w sali widowiskowej Międzychodzkiego Domu Kultury. WSTĘP WOLNY ZABAWA W PAŁACU 7 lutego 2009 r. o godz w pałacu w Gorzyniu odbyło się spotka emerytów i rencistów na wieczorku przygotowanym przez Radę Sołecką i Komitet Organizacyjny Wsi Gorzyń. Wszystkich gości powitał sołtys Jarosław Grzelachowski. Wieczorek rozpoczął się częścią artystyczną przygotowaną przez miejscową młodzież. Dzieci i młodzież zaprezentowały kilka piosenek, które były poprzedzone recytacją wierszy. Wszystkie wiersze napisali jeszcze w latach szkolnych dzisiejsi emeryci i renciści z Gorzynia. Emeryci i renciści licz stawili się na tym przyjęciu i aktyw uczestniczyli we wspólnej zabawie. Były rozmowy, wspomnia dawnych czasów. Nie zabrakło rówż tańców przy dźwiękach muzyki ludowej. Swoją obecnością zaszczycił wszystkich Burmistrz Międzychodu Roman Musiał oraz gospodarze pałacu państwo Kazimiera i Jerzy Najdkowie. Wieczorek upłynął w miłej, ciepłej i radosnej atmosferze. Wszyscy jednogłoś stwierdzili, że ich imprez powinno być więcej. Rada Sołecka jeszcze raz dziękuje wszystkim tym, którzy ofiarowali swoją pomoc w zorganizowaniu wieczorku dla emerytów i rencistów. Jarosław Grzelachowski 10 Informator Miêdzychodzki

11 Europejski blog w wersji książkowej 31 października 2008 r. ukazała się napisana przez wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Marka Siwca książka Blogiem po Europie. Znajdą się w j najciekawsze zapiski z bloga prowadzonego przez polityka od maja 2006 roku. W tym czasie w internetowym dzienniku ukazało się ponad 700 wpisów, a każdego dnia pojawiają nowe. Pisa blogów przez polityków stało się ostatnio dość powszechne. Marek Siwiec postanowił jako pierwszy opublikować swój blog w wersji książkowej, odwołując się w ten sposób do tradycyjnego czytelnika. Marek Siwiec przyznaje, że jego pomysł prowadzenia bloga zrodził się z ogromnej fascynacji Internetem, który, zdam polityka, jest medium autentycz wolnym i najbardziej interaktywnym. Pierwszych rad co do prowadzenia internetowego dziennika udzieliły mu dzieci, podkreślając, że należy go prowadzić samemu i dbać o to, aby zapiski pojawiały się codzien. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego zaczął dzielić się swoimi obserwacjami za pośrednictwem bloga w maju 2006 roku. Tematów do komentowania nigdy mu brakowało, poważ, jak stwierdza, współczesna polityka dostarcza ich zanadto. Polityk dzieli się z internautami przede wszystkim swoimi refleksjami na temat sytuacji politycznej i społecznej w Polsce, nawiązując do wszystkich wartych uwagi wydarzeń, które mają miejsce w naszym kraju. Często zajmuje się że bieżącą polityką Unii Europejskiej i najważjszymi newsami z innych kontynentów, starając się przedstawić czytelnikowi swój pogląd na kluczowe zagadnia współczesnego świata. Książka Blogiem po Europie stanowi swego rodzaju podsumowa dotychczasowego blogowania. Znalazły się w j najciekawsze i najszerzej komentowane zapiski zamieszczone przez autora na przestrzeni dwóch lat od momentu powstania bloga. W książce uszeregowano je w ośmiu, ciekawie zatytułowanych rozdziałach tematycznych, co znacz uprzyjemnia obcowa z książką. Teksty są krótkie i dowcipne, brak w nich politycznej uszczypliwości. To powoduje, że książkę czyta się łatwo i przyjem. Blogiem po Europie pozwala czytelnikowi skonfrontować miniony czas z teraźjszością i jest ciekawą propozycją dla wszystkich osób, które interesują się polskimi i międzynarodowymi zagadniami politycznymi. Biblioteka Publiczna im. J. D. Janockiego w Międzychodzie otrzymała 5 książek, z których 4 przeznaczone są dla czytelników Informatora Międzychodzkiego. Osoby, które chciałyby otrzymać Blogiem po Europie Marka Siwca (bezpłat) serdecz zapraszamy do Biblioteki Publicznej (Plac Kościuszki 9). SPOTKANIE Z WŁADZAMI 14 grudnia 2008 r. Stowarzysze na Rzecz Rozwoju Ziemi Międzychodzkiej zorganizowało w Sali Kameralnej MDK doroczne spotka samorządowców gminy i powiatu z mieszkańcami miasta. Spotka prowadził prezes Stowarzyszenia Antoni Taczanowski. Po wysłuchaniu sprawozdania Burmistrza Międzychodu Romana Musiała i Starosty Powiatu Międzychodzkiego Juliana Mazurka z dokonań obu samorządów głos zabrali mieszkańcy, którzy chcieli bliżej poznać plany dotyczące najważjszych inwestycji w gmi i powiecie. Pytania z sali dotyczyły zieleni w mieście i jakimi środkami będzie dysponował Klub Integracji Społecznej w 2009 r.; dlaczego wykorzystujemy środków unijnych i co z lekarzem rodzinnym; interesowano się sprawami bezpieczeństwa w mieście. Odpowiadając na pytania burmistrz i starosta podkreślali, że o środki unijne zabiegają, ale procedury z ich uzyskam są ie, że zawsze udaje się je otrzymać. Jednym z najważjszych zadań w gmi będzie pierwszy etap budowy trasy zbiorczej, która połączy ulicę Marszałka Józefa Piłsudskiego z ulicą Bolesława Chrobrego. Koszt inwestycji ma wyść 4,74 mln zł. Gmina zgromadziła na ten cel 9,5 mln zł, więc może uda się rozszerzyć zakres robót w 2009 r. o budowę parkingów. Klub Integracji Społecznej ma zapewnione środki w Ośrodku Pomocy Społecznej na prace społeczno-użyteczne i roboty publiczne. Osobno zabezpieczono środki na realizację konkretnych robót na kwotę 100 tys. zł, tj. na zagospodarowa terenów zielonych wokół Jeziora Miejskiego w obrębie Starego Młyna i na kontynuację prac od ulicy Bagiennej do Hotelu Neptun. Drugą grupę w budżecie stanowią środki na rewitalizację parku przy ulicy Czynu 600-lecia, zieleń przy ulicy Langowicza i Sikorskiego (przy LO). Rówż KIS otrzymuje pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje jego wnioski. Przez cały czas urzędy czynią starania o zdobycie środków unijnych. Niestety ich realizacja z przyczyn zależnych przesuwana jest na terminy późjsze. Starostwo Powiatowe w Międzychodzie otrzymało środki finansowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata na budowę drogi. Urząd Miasta składał wniosek na budowę sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 koszt tys. zł, wnioskowano o 3,5 mln zł. Wniosek znalazł się na rezerwowej liście z powodu braku punktów. Miejscowości poniżej 10 tys. mieszkańców otrzymały pieniądze. Złożono wniosek na rozbudowę Międzychodzkiego Domu Kultury, okres rozpatrywania bardzo długi. Wniosek na zagospodarowa obrębu portu i przystani na 12 mln zł z uwagi na szczupłość środków odrzucono. Na mapie wojewódzkiej, gdzie prezentowane są gminy i powiaty otrzymujące środki unijne wyglądamy dobrze. Powiat otrzymał z SAPARDU w pierwszym okresie finansowania i mln zł. Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie będzie zabiegał o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2009 r. Sprawa lekarza rodzinnego zosta załatwiona w pierwszym półroczu 2009 r. Uwagi mieszkańców dotyczące bezpieczeństwa miasta zostały odnotowane i na kolejne spotka będzie poproszony przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie w celu udzielenia odpowiedzi. Redakcja Zamek Królewski w Poznaniu jest jedynym znaczącym zabytkiem miasta odbudowanym po zniszczeniach ostatj wojny. Jest to zabytek o wielkiej wartości historycznej, świadczący o stołeczności Poznania w czasach Polski Piastowskiej. Jest jedną z trzech głównych siedzib królewskich w Polsce. Od 2002 roku działa w Poznaniu Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego powołany przez 18 organizacji społecznych. Do 2006 roku pozyskał on prawie 970 tys. zł od osób i firm. Pozwoliło to na wykona badań technicznych, archeologicznych i opracowa projektu budowlanego zatwierdzonego do realizacji przez władze miasta. Obec zbierane są pieniądze na odbudowę. Apelujemy o ofiarność na ten cel. Odbudowa Zamku podsie prestiż Poznania i wzbogaci sylwetkę Starego Miasta. Zachęcamy do przeznaczenia 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na organizację pożytku publicznego jaką jest Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu. Uprzejmie informujemy, że w drugiej połowie 2008 r. Sejmik Samorządowy Województwa Wielkopolskiego i Rada Miasta Poznania Zacny obywatelu! Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz wpłać dar podatkowy na odbudowę najstarszego w Polsce Zamku Królewskiego w Poznaniu Informator Miêdzychodzki podjęły uchwały o przeznaczeniu w latach na odbudowę kwot po 9 mln zł. Mając zapewnione środki finansowe, Muzeum Narodowe w Poznaniu, inwestor odbudowy, najprawdopodobj w 2009 r. przystąpi do realizacji tego ważnego dla Poznania i Polski zadania. Komitet odbudowy zobowiązany jest do zebrania co najmj kwoty 200 tys. zł. Aby zebrać powyższą kwotę, prosimy o pozytywny odzew na nasz apel. W rozliczeniach za 2008 r. należy w PIT-37 w pozycji 124 wpisać nazwę Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu, w pozycji 125 wpisać KRS , a w pozycji 126 kwotę którą się przeznacza na daną OPP (1% podatku lub mjszą). Urząd Skarbowy sam przekaże zadeklarowaną kwotę na konto Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu. Podob należy postąpić w przypadku PIT-28 i PIT-36. Z góry dziękujemy za pomoc w odbudowie najstarszej rezydencji królewskiej w Polsce. Antoni Taczanowski w imieniu Zarządu Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu 11

12 Z harcerskiego kociołka Grand Prix zdobyte! W dniu 31 stycznia 2009 r. odbył się 13. Harcerski Festiwal Piosenki Dawnej organizowany przez Hufiec ZHP Słubice najbardziej prestiżowa impreza festiwalowa w Chorągwi Ziemi Lubuskiej. Zwycięzcami okazali się harcerze z międzychodzkiego hufca znani Państwu pod nazwą Oddech Rekina! Aby dostać się na ten festiwal należało pomyśl przejść eliminacje. Jury wybrało 10 najlepszych zespołów wśród, których znalazła się druhna Asia Chułek oraz Oddech Rekina wszyscy oni reprezentują 7 DH Dragon. Festiwal odbył się na sce SMOK-a (Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury). Zmagania rozpoczęły się punktual w samo połud. Wszyscy uczestnicy musieli zmierzyć się z trzema utworami. W I rundzie oceniano piosenkę dawną. Joanna Chułek wykonała Czerwone maki na Monte Cassino z gitarowym akompaniamentem druha Michała Romanowicza. Oddech Rekina wykonał MIX 1945, na który składały się m.in.: Jak dobrze nam, Harcerska dola oraz Gdy szedłem raz od Warty w całkiem nowej aranżacji. Następ na sce zagościły piosenki Starego Dobrego Małżeństwa. Zgromadzona publiczność mogła wysłuchać: U studni, Piosenkę dla piosenki czy Ona sobie tego życzy. W ostatnim etapie rywalizacji oceniano Piosenkę z 13. Niepodziel królowała piosenka Karin Stanek Trzynastego. Oddech Rekina wykazał się inwencją twórczą i zaskoczył widownię aranżując znaną szantę 13 ton. Poziom rywalizacji był bardzo wysoki, a z każdą piosenką poprzeczka wzrastała. Po wysłuchaniu 30 utworów jury udało się na naradę. Należy wspomć, że muzyka w sali ucichła, a panowie z Oddechu Rekina akompaniowali rozśpiewanemu towarzystwu na akordeo, harmonijce ustnej, bongosach oraz gitarze. Wieczorem wystąpił gość specjalny: Stare Dobre Małżeństwo! Marze wielu miłośników poezji śpiewanej. Muzycy grali blisko 3 godziny i kilkakrot bisowali. Publiczność zgromadzona we wcześj wspomnianym SMOK-u mogła wysłuchać zniszczalnej poezji Edwarda Stachury czy Krzysztofa Myszkowskiego w najlepszym wydaniu. Sala pękała w szwach, pomimo dość drogich biletów (35 zł). Najwierjsi fani zespołu przejechali aż 600 km, aby wysłuchać występu! W dzielę, gdy emocje po koncercie już opadły, odbyło się rozstrzygnięcie konkursu. Oddech Rekina wygrał Grand Prix festiwalu oraz nagrodę pieniężną, Joanna Chułek otrzymała specjalne wyróż za solowy występ. W skład Oddechu Rekina weszli: Joanna Chułek, Ewelina Nowak, Marta Nowak oraz gościn Michał Romanowicz i Aleksander Ziemek. Po rozdaniu nagród nasi artyści wybrali się w długą drogę do domu z botyczną ilością przesiadek, aby zdążyć na pierwszą lekcję w podziałek Rzecznik prasowy hufca piorka Adrianna Paszkowska INFORMACJE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w MIÊDZYCHODZIE, Przeciwdziała korupcji jest ważnym zadam organów państwowych. Oczekiwania związane z realizacją tego zadania są coraz większe. Wskazują na to wszystkie badania opinii publicznej obejmujące skalę zjawiska korupcji, jego skutki, możliwości eliminacji czy też ewoluowania różnych jej form. Wyniki tych badań od wielu lat sytuują korupcję zmien jako jedną z najgroźjszych patologii społecznych w Polsce. Policja ujawnia coraz więcej przestępstw korupcyjnych. W 2007 roku ujawniono ich blisko 10 tys. czyli ponad 3 tys. więcej niż w roku Jest to m.in. efekt coraz większej liczby zgłoszeń od obywateli. Aby poszerzyć dotychczasowe formy informowania o korupcji komendy wojewódzkie policji uruchomiły specjalne adresy owe. Korupcja w znaczeniu klasycznym oznacza przyjmowa lub żąda przez urzędnika instytucji państwowej i samorządowej korzyści majątkowej albo osobistej w zamian za wykona czynności służbowej lub narusze prawa (słownik języka polskiego PWN). Więcej informacji o problemie korupcji znajdziesz na stro Najczęściej spotykanymi działaniami o charakterze korupcyjnym są: przekupstwo (łapownictwo), wykorzystywa środków budżetowych i majątku publicznego do celów prywatnych lub osobistych korzyści, płatna protekcja, handel wpływami, np. poparcie w wyborach lub finansowa partii politycznej w zamian za zdobycie wpływów, prawidłowości dot. zamówień publicznych, kontraktów, koncesji czy decyzji sądów, uchyla się przed obowiązkiem celnym, podatkowym itp., świadome, zgodne z prawem dysponowa środkami z budżetu państwa i majątkiem, który jest dobrem publicznym, faworyzowa, nepotyzm, kumoterstwo. Przystąpie Polski do Unii Europejskiej i związany z tym napływ i dystrybucja środków finansowych spowodowały, że i ten obszar jest realne zagrożony korupcją. Aby więc skutecz chronić interesy finansowe UE i RP bardzo istotnym jest uzyskiwa zgłoszeń od obywateli, które dotyczyłyby korupcji przy dystrybucji środków unijnych. PAMIĘTAJ!!! Nie podlega karze sprawca przestępstwa korupcyjnego, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica została przyjęta bądź wręczona, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa zanim organ ten o nim się dowiedział. 12 Informator Miêdzychodzki

13 PROFILAKTYKA HIV/AIDS WALENTYNKI 2009 Wróć bez HIV Czy zastanawiałeś/zastanawiałaś się kiedyś nad swoim zachowam? Czy grozi Ci zakaże się HIV-em? Chodzisz ma imprezy, miło spędzasz tam czas i myślisz wtedy, że twoje życie może się w jednej chwili zmienić. Alkohol i narkotyki to sprzymierzeńcy podejmowania pochopnych i złych decyzji. Czasem chcesz zaimponować dziewczy, chłopakowi albo swoim znajomym, no i robisz coś, czego późj możesz żałować... Kiedy ktoś próbuje namówić cię na coś, do czego jesteś przekonany/a, bądź stanowczy/a. Powiedz NIE bez tłumaczenia się i wchodzenia w szczegóły. Jeśli jesteś dla kogoś ważny/a, zrozumie i uszanuje twoją decyzję. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń: Ogólnopolski, całodobowy telefon zaufania AIDS: Przeczytaj: Kliknij i napisz: Poradnia internetowa ds. HIV/AIDS: Dzisiaj dla Ciebie i wszystkich zainteresowanych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie w ramach działań promujących zdrowie ogłasza KONKURS wiedzy w zakresie profilaktyki HIV/AIDS w formie quizu. Zapraszam do wzięcia udziału w GUIZIE! CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS To program przedszkolnej edukacji antytytoniowej ogólnopolski zdrowotny plan edukacyjny skierowany do dzieci (5-, 6-letnich), ich rodziców i opiekunów, którego celem jest zwiększe świadomości dzieci i dorosłych na temat szkodliwości biernej ekspozycji na dym tytoniowy oraz wykształce w dzieciach postawy asertywnej w stosunku do osób palących w ich otoczeniu. Program został objęty Honorowym Patronatem przez Minister Zdrowia Ewę Kopacz oraz Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall. W powiecie międzychodzkim od lutego 2009 roku pilotażowo program wdrażany jest w dwóch przedszkolach: w Kaczli i Bielsku, wsparty o materiały edukacyjne poradnika dla realizatorów, plakatu, kolorowanek dla dzieci oraz odblasków dla dzieci. Edukacją programową zosta objętych 100 osób w tym 50 dzieci. Szczegółowe informacje o programie można uzyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzychodzie (Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia, ul. Strzelecka 12, kont telefoniczny , wew. 19, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzychodzie LP. STWIERDZENIA TAK NIE 1. Wirus HIV nabywa się na całe życie AIDS jest jedyną znaną chorobą przenoszoną drogą płciową. Trzy główne drogi zakażenia to: krwiopochodna, płciowa, okołoporodowa. 4. AIDS jest chorobą, ostatnim stadium zakażenia wirusem HIV. 5. Na zakaże HIV bardziej narażone są kobiety. 6. Wirus HIV przenika przez uszkodzoną skórę. 7. Istje skuteczna szczepionka przeciw HIV Problem AIDS dotyczy jedy homoseksualistów, prostytutek i narkomanów. Od momentu, gdy ktoś zakazi się wirusem HIV, może zakażać innych do końca życia. Korzysta z talerzy i sztućców używanych wcześj przez chorego na AIDS grozi zakażem HIV. Poda ręki choremu na AIDS grozi zakażem wirusem HIV. Wirus HIV gi zarówno w temperaturze 56 C, suchym środowisku, jak i pod wpływem detergentów (związki chloru). Można zakazić się wirusem HIV korzystając z publicznej toalety lub basenu. Wirus HIV przenosi się poprzez kaszel i kicha osoby zakażonej. Wirus HIV może być przenoszony przez komary lub inne zwierzęta. Matka zakażona wirusem HIV może zakazić swoje dziecko podczas ciąży lub porodu. Zaznacz odpowiedzi, wytnij tabelę ze stwierdzeniami, przyklej na kartkę pocztową, napisz na j swoje dane osobowe adres zamieszkania, nazwę zakładu pracy, szkoły do której uczęszczasz oraz numer telefonu i wyślij na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzychodzie, Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia, ul. Strzelecka 12, Międzychód, z dopiskiem KONKURS do dnia 9 marca 2009 roku. Być może zostasz zdobywcą jednej z dziesięciu nagród rzeczowych ufundowanych przez Starostę Powiatu Międzychodzkiego. Karty pocztowe z prawidłowo udzielonymi odpowiedziami będą brały udział w losowaniu. Nagrody zostaną przekazane laureatom w ciągu 30 dni od daty posiedzenia komisji konkursowej. Nadesła przez czytelnika karty oznacza, że równocześ wyraża zgodę na opublikowa imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w przypadku wygranej. Anastazja Krysztofek-Kinal Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzychodzie (wykorzystano materiały z Krajowego Centrum ds. AIDS i projektu MLZ WSSE w Poznaniu) Informator Miêdzychodzki MIĘDZYCHODZKIE KALENDARIUM HISTORYCZNE 16 lutego 1919 roku (90 lat temu) Zawarty zosta³ rozejm miêdzy powstańcami wielkopolskimi a si³ami mieckimi. 17 lutego 1919 roku (90 lat temu) Pod Gralewem stoczona zosta³a ostatnia większa bitwa powstańców wielkopolskich z przestrzegaj¹cymi rozejmu Niemcami. 19/20 lutego 1944 roku (65 lat temu) W obozie hitlerowskim koncentracyjnym Gross-Rosen w Rogoźnicy zgin¹³ podharcmistrz Zygmunt GRACZ, instruktor harcerski, komendant Szarych Szeregów w Międzychodzie. 20 lutego 1945 roku (64 lata temu) Rozpoczê³a pracê pierwsza polska szko³a w wyzwolonym Miêdzychodzie - Szko³a Powszechna. W tymczasowym lokalu przy Pl. Kościuszki uczy³o siê do maja 1945 roku 269 dzieci. 27 lutego 1568 roku (441 lat temu) Zmar³ Stanisław OSTRORÓG, kasztelan międzyrzecki, dziedzic dóbr międzychodzkich. marzec 1707 roku (302 lat temu) W Międzychodzie i okolicach stacjonowa³o wojsko szwedzkie pod dowództwem pu³kownika HOR- NA, które wycofa³o siê z miasta przed Rosjanami dowodzonymi przez pu³kownika SZULCA. 1 marca 1636 roku (373 lata temu) Przywilejem wydanym przez dziedzica Georga von UNRUH zosta³y odnowione prawa w³asności mieszczan międzychodzkich po pożarze miasta. 1 marca 1951 roku (58 lat temu) W wiêzieniu na Mokotowie w Warszawie zamordowany zosta³ po trzyletnim wiêzieniu p³k Łukasz CIEPLIŃ- SKI, ur. 26 listopada 1913 roku w Kwilczu, oficer WP, cz³onek ZWZ i AK, po II woj światowej dzia³acz podziemia antykomunistycznego, ostatni komendant organizacji Wolnośæ i Niezawis³ośæ. 7 marca 1787 roku (222 lata temu) Urodzi³ siê w Poznaniu Jan Wilhelm KASSYUSZ, duchowny kalwiñski, wybitny wielkopolski dzia³acz na rodowy i spo³eczny, wspó³za³o yciel Towarzystwa Pomocy Naukowej w Poznaniu, pastor parafii ewangelicko-reformowanej w Orzeszkowie, zmar³ 8 listopada 1848 roku. 10 marca 1736 roku (273 lata temu) Spisany zosta³ przez notariusza miejskiego Malthusa Folgegotta BALDEGO zbiór praw obowi¹zuj¹cych w Miêdzychodzie. Na ok. 160 stronach manuskryptu zawarte zosta³y szczegó³owe przepisy miejscowego prawa cywilnego i karnego. 10 marca 1769 roku (240 lat temu) W Miêdzychodzie przebywa³ oddzia³ konfederatów barskich pod dowództwem regimentarza Ignacego SKARBEK-MALCZEWSKIEGO, którzy wycofuj¹c siê w kierunku Sierakowa stoczyli pod Popowem bitwê ze ścigaj¹cymi ich Rosjanami pod komend¹ DREWITZA. 14 marca 1695 roku (314 lat temu) Za³o ona zosta³a osada olêderska Meryñ Stary, obejmuj¹ca tereny dzisiejszej wsi Mierzynek; dzisiejsza wieś Mierzyn to historyczna osada Meryñ Nowy, czyli w³aściwy Mierzynek. 14 marca 1725 roku (284 lata temu) W Miêdzychodzie, w kościele ewangelickim na Lipowcu zmar³ na apopleksjê Bogusław von UN- RUH, czwarty dziedzic Miêdzychodu z tej rodziny. Sukcesorem maj¹tku miêdzychodzkiego zosta³ jego syn, Christoph von UNRUH. ap 13

14 TERMINARZ WYCZYNOWEJ LIGI FUTSALU II RUNDY RE- WANŻOWEJ SEZONU 2008 / VIII kolejka 4.II.2009 (środa) godz Piekarnia Ziomek (Kaczmarek Jakub 4, Nehring Rafał 1, Szofer Łukasz 1, Gaweł Krzysztof 1) Schedpol (Ciuraj Paweł 2, Sawicki Piotr 2, Rybarczyk Piotr 1) 7:5, godz KS Sieraków (Brzuska Łukasz 2, Nowak Mateusz 2, Kozberg Marcin 1) LKH Intermedia (Napierała Marcin 1, Duszny Piotr 1, Krysiak Jarosław 1) 5:3, godz FC Laweta (Kropp Przemek 3, Ławrynowicz Dominik 1) Marbo 4:0, godz Dimek Motor Łowyń (Smolarek Patryk 5, Pawlak Szymon 1, Górny Dawid 1, Kaczmarek Wojciech 1) Pizzeria MC (Pawłowski Paweł 2, Napierała Kamil 1, Nabzdyk Szymon 1, Cyranik Przemek 1) 8:5. IX kolejka 11.II.2009 (środa) godz KS Sieraków Pizzeria MC 6:0 (VO), godz Piekarnia Ziomek (Kaczmarek Jakub 3, Nehring Rafał 1, Gaweł Krzysztof 1, Sawala Maciej 1) Dimek Motor Łowyń (Smolarek Patryk 3, Pawlak Szymon 2, Gabruk Krzysztof 1, Pawelczak Jan 1, Furmann Grzegorz 1) 6:8, godz FC Laweta (Kropp Przemek 3, Fornalkiewicz Grzegorz 1, Kropp Kamil 1, Gursz Bartek 1) LKH Intermedia (Duszny Piotr 5, Krysiak Jarosław 2, Wanecki Błażej 1) 6:8, godz Marbo (Szułczyński Mateusz 2) Schedpol (Ziętkowski Jacek 1, Rybarczyk Piotr 1) 2:2. Tabela po IX kolejce W dniu 1 lutego 2009 r. w Hali Sportowej w Międzychodzie odbył się: Turj Futsalu Drużyn Ligi Sołeckiej Juniorów o Puchar Burmistrza Międzychodu zorganizowany przez Międzychodzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Mierzy, w którym udział wzięły wszystkie zespoły grające w lidze sołeckiej - 5 drużyn juniorów. Uroczystego otwarcia turju dokonał wiceburmistrz Międzychodu Krzysztof Michalski w towarzystwie Dyrektora MOSTiR Mierzyn Mirosława Leśnego oraz opiekuna rozgrywek ligi soleckiej Stanisława Konopińskiego. Łącz rozegrano 10 meczy - 10 minutowych (system każdy z każdym) w turju uczestniczyło 40 piłkarzy. Wyniki meczy: Gorzyń Piłka 3:1, Łowyń Bielsko 2:1, Muchocin Piłka 3:0, Gorzyń Łowyń 2:0, Muchocin - Bielsko 0:0, Piłka Łowyń 5:4, Bielsko Gorzyń 0:0, Muchocin Łowyń 1:1, Bielsko Piłka 4:1, Muchocin Gorzyń 1:0. Wielką dramaturgię w ostatnim meczu turju przeżyli zawodnicy i kibice w spotkaniu drużyn Muchocin Gorzyń. W meczu, który decydował o zajęciu pierwszego miejsca w turju, na 4 sekundy przed zakończem spotkania Zasada Damian zdobył jedyną bramkę w tym meczu dla drużyny Muchocina, co dawało tej druży zdobycie upragnionego 1 miejsca w turju (każdy inny wynik meczy preferował drużynę Gorzynia do wygrania turju). Końcowa tabela turju: 1 m. Muchocin 8 pkt 5:1, 2 m. Gorzyń 7 pkt 5:2, 3 m. Bielsko 5 pkt 5:3, 4 m. Łowyń 4 pkt 7:9, 5 m. Piłka 3 pkt 7:14. Zwycięski zespół Muchocin rozgrywał mecze w składzie: Brajanowski Adrian (2), Kochański Michał (2), Zasada Damian (1), Sprohs Krzysztof, Kowasz Jakub, Lamcha Aleksander, Trocha Patryk, Nawrot Krystian, Magdziarz Mikołaj. Trzy pierwsze drużyny turju otrzymały Puchary Burmistrza Międzychodu, pozostałe pamiątkowe dyplomy. Turj, który cieszył się dużym zainteresowam kibiców, prowadzili Szulc Andrzej i Sikora Wojciech. ZESTAWIENIE ROCZNE IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZO- WANYCH PRZEZ MOSTIR MIERZYN ZA ROK 2008 Lp. Dyscyplina sportowa Ilość imprez Ilość zespołów Liczba meczy Liczba uczestników 1. Piłka halowa (futsal) turje Hala Piłka halowa (futsal) liga Hala Piłka halowa (futsal) Turje boisko wielofunk Siatkówka halowa Siatkówka plażowa Grand Prix Mierzyn 6. Beach Soccer Mierzyn (plażowa piłka nożna) Sporty wodne Mierzyn Tenis stołowy Mierzyn Streetball boisko wielofunk. (koszykówka uliczna) Zawody strzeleckie (strzelnica) 3 87 Ilość serii strzeleckich Masowe biegi (trasa wokół J. Miejskiego) Konkurs siłaczy 2 16 OGÓŁEM Informator Miêdzychodzki II runda (rewanże) 2008 / 2009: 1 m. LKH INTERMEDIA, 9 m., 24 pkt, 64:23, 2 m. KS SIERAKÓW, 9 m., 24 pkt, 59:24, 3 m. PIEKARNIA ZIO- MEK, 9 m., 18 pkt, 74:42, 4 m. DIMEK MOTOR ŁOWYŃ, 9 m., 16 pkt, 54:56, 5 m. PIZZERIA MC, 9 m., 10 pkt, 40:68, 6 m. FC LAWETA, 9 m., 6 pkt, 34:50, 7 m. SCHEDPOL, 9 m., 4 pkt, 15:43, 8 m. MARBO, 9 m., 4 pkt, 21:55. Uwaga: przy równej ilości pkt. meczowych o lepszym miejscu decydują wyniki z 2 meczy zainteresowanych drużyn. Najlepsi strzelcy po IX kolejce II runda (rewanże) 2008 / 2009: Krysiak Jarosław 25 br. (LKH Intermedia), Smolarek Patryk 22 br.(dimek Motor Łowyń), Kaczmarek Jakub 19 br. (Piekarnia Ziomek), Jenek Adam 13 br. (KS Sieraków), Duszny Piotr 13 br. (LKH Intermedia), Gaweł Krzysztof 11 br. (Piekarnia Ziomek), Kropp Przemysław 11 br. (FG Laweta). X kolejka 18.II.2009 (środa): godz Marbo Dimek Motor Łowyń, godz Schedpol LKH Intermedia, godz Piekarnia Ziomek Pizzeria MC, godz FC Laweta KS Sieraków. XI kolejka 25.II.2009 (środa): godz Piekarnia Ziomek FC Laweta, godz KS Sieraków Marbo, godz LKH Intermedia Pizzeria MC, godz Dimek Motor Łowyn Schedpol. XII kolejka 4. III.2009 (środa): godz Marbo Piekarnia Ziomek, godz LKH Intermedia Dimek Motor Łowyń, godz Schedpol KS Sieraków, godz FC Laweta Pizzeria MC. XIII kolejka 11.III.2009 (środa): godz Schedpol Pizzeria MC, godz LKH Intermedia Marbo, godz Dimek Motor Łowyń FC Laweta, godz KS Sieraków Piekarnia Ziomek. XIV kolejka 18.III.2009 (środa): godz Dimek Motor Łowyń KS Sieraków, godz Marbo Pizzeria MC, godz Schedpol FC Laweta, godz LKH Intermedia Piekarnia Ziomek. WARTA Międzychód Warta II Paech Kamionna-Międzychód po jesieni oraz przed rundą rewanżową! Występy debiutującej w V lidze poznańskiej drużyny z Kamionny stały pod znakiem zapytania zważywszy na skromny budżet oraz młodą kadrę opartą o trzech doświadczonych piłkarzy: Adama Macha, Rafała Nehringa, Sławomira Hajdamowicza. Początek rozgrywek dla beniaminka był udany, ale po serii 4 porażek przyszła seria 4 zwycięstw: z Czarnymi Kaźmierz Wlkp. 3:1, z Lipno Sterzew 2:1, z Mawitem Lwówek 1:0, ze Świtem Piotrowo 1:0, a w ostatnim meczu pokonali 3:1 Sokół Duszniki. Bilans to 5 zwycięstw i 8 porażek, bilans bramkowy 15:35 i po I rundzie zajmują bezpieczne 11 miejsce w tabeli. Czołowymi postaciami zespołu jesienią byli: Rafał Nehring, Szymon Pawlak, Paweł Pawłowski, Adam Józefowski, Adam Mach, Marcin Przyszczypkowski, Błażej Wanecki i Mateusz Grzela. Do wiosny zespół przygotowuje się u siebie mając przed sobą kilka meczy sparingowych z Błękitnymi Wronki, z którymi zremisowali 1:1, a przed nimi jeszcze Sokół II Pwy, Obra Trzciel, Obra Zbaszyń, Polonia Poznań i Akademia Piłkarska Opalenica. Zapraszamy na pierwszy ligowy mecz do Kamionny r., rywalem będzie Remes II Opalenica. Klub wraz z piłkarzami dziękuje Jackowi Wąchalskiemu i Romanowi Paechowi oraz trenerom za zaangażowa oraz pracę na rzecz zespołu. Zapraszamy na stronę internetową Wyniki sparingów I zespołu Warta Międzychód - Pogoń Skwierzyna 2:1, Orzeł Międzyrzecz-Warta Międzychód 1:5, Warta Międzychód - Łucznik Strzelce Krajeńskie 3:1!!! Mariusz Ratajczak

15 WYNAJMĘ POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE o powierzchni 100 m m 2 i większe MIĘDZYCHÓD ul. Sikorskiego, tel PHUP BUDMAR Spółka z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko Referent ds. księgowości (umowa o pracę lub jako dodatkowe zatrud na umowę zlece) Wymagania: wykształce minimum śred ekonomiczne znajomość zasad księgowania biegła znajomość obsługi komputera znajomość programu Symfonia będzie dodatkowym atutem dyspozycyjność Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz zgodę na przetwarza danych osobowych w celach rekrutacyjnych prosimy przesłać lub złożyć osobiście na adres: PHUP BUDMAR Spółka z o.o Międzychód ul. Sikorskiego 37 ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ atrakcyjne warunki praca w kraju stała umowa SPRZEDAM działkę budowlaną w Międzychodzie 1000 m 2 tel.: Wymagania: prawo jazdy kat. C świadectwo kwalifikacji Kont: Tel SPRZEDAM działkę budowlaną w Sierakowie przy ul. Daszyńskiego; kont: Chcesz kupować kosmetyki 30% taj? Chcesz dostać elegancki kuferek kosmetyczny za 1 zł? Dołącz do Oriflame TERAZ tylko za 1 zł! Kont: Informator Miêdzychodzki 15

16

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW. Taryfy obowiązują od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 maja 2015 r.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW. Taryfy obowiązują od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 maja 2015 r. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Taryfy obowiązują od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 maja 2015 r. Załącznik nr 2 do Umowy Opracowanie graficzen: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do Uchwały nr XXXIV/510/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 listopada 2009 roku TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr xv / 147/2012. Rady Miasta Mława. z dnia 28 lutego 2012 roku

Uchwała Nr xv / 147/2012. Rady Miasta Mława. z dnia 28 lutego 2012 roku Uchwała Nr xv / 47/202 Rady Miasta Mława z dnia 28 lutego 202 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązującej na terenie Miasta Mława

Bardziej szczegółowo

zł/odbiorcę/okres Lp. Grupa W2: gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozostali odbiorcy wody rozliczani w okresach jednomiesięcznych

zł/odbiorcę/okres Lp. Grupa W2: gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozostali odbiorcy wody rozliczani w okresach jednomiesięcznych TARYFA PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZABIERZOWIE ZA DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W GMINIE ZABIERZÓW w okresie od.03.07r - 8.0.08r.. Rodzaje prowadzonej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 INFORMACJE OGÓLNE Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD, zwana dalej Fundacją, została zarejestrowana w dniu 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do UCHWAŁY Nr. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia..

Załącznik do UCHWAŁY Nr. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. Załącznik do UCHWAŁY Nr. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. Ceny i stawki taryfowe stosowane w rozliczeniach za dostawę wody z gminnych urządzeń wodociągowych i odprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/20/2015 Rady Gminy w Jeziorzanach z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr VI/20/2015 Rady Gminy w Jeziorzanach z dnia 21 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr VI/20/2015 Rady Gminy w Jeziorzanach z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Złota polska jesień, kolorowa pora. Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych

Złota polska jesień, kolorowa pora. Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych Złota polska jesień, kolorowa pora Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych I edycja konkursu Pierwszą edycję konkursu w 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik Do Uchwały Nr IV/3/011 z dnia 8 lutego 011 r. Rady Miasta Mława w sprawie: "zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązującej na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ustalona na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU Dnia: 07.03.2014r. 8 marca, to wyjątkowy dzień szczególnie dla wszystkich pań, zarówno tych dużych jak i małych. W tym dniu jest obchodzony Dzień Kobiet. Przedszkolaki także

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/175/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 lutego 2016 r.

Uchwała Nr XX/175/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 lutego 2016 r. Uchwała Nr XX/175/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Pabianice Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/218/2014 RADY GMINY TRZYDNIK DUŻY. z dnia 19 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/218/2014 RADY GMINY TRZYDNIK DUŻY. z dnia 19 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/218/2014 RADY GMINY TRZYDNIK DUŻY z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O

T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Załącznik nr 1 do Uchwały nr... z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Łaziska Górne. T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O O D P R O W A D Z

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 6 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/97/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE. z dnia 29 października 2015 roku

Kraków, dnia 6 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/97/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE. z dnia 29 października 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 6476 UCHWAŁA NR XIII/97/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Borowa Nr XIII/53/2015 z dnia 26 listopada. 2015 r. Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2010 / Zimo, zimo przybądź biała Przynieś śniegu po kolana Zimo, zimo to nie wszystko Chcemy jeszcze

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW zatwierdzona uchwałą Rady Miasta Świnoujścia Nr XXVIII/240/2007 z dnia 29. listopada 2007 r. Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2008

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ustalona na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XVIII/75/07. Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2007r

U C H W A Ł A Nr XVIII/75/07. Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2007r U C H W A Ł A Nr XVIII/75/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2007r o zatwierdzeniu taryf oraz zasad rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków sieciami wodociągowymi

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez 2017 NAZWA IMPREZY I JEJ ZASIĘG CHARAKTER IMPREZY DATA I MIEJSCE IMPREZY ORGANIZATOR IMPREZY 1 / 28

Kalendarz imprez 2017 NAZWA IMPREZY I JEJ ZASIĘG CHARAKTER IMPREZY DATA I MIEJSCE IMPREZY ORGANIZATOR IMPREZY 1 / 28 NAZWA IMPREZY I JEJ ZASIĘG CHARAKTER IMPREZY DATA I MIEJSCE IMPREZY ORGANIZATOR IMPREZY 1 / 28 WSPÓŁORG. IMPREZY OSOBA ODPOWIEDZIALNA KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA IMPREZY Koncert Kolęd i pastorałek Orszak Trzech

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy.

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach ul. Czecha 1 zgodnie z Art.24 ust.7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.2015, poz.139) ogłasza

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. na okres od 1 marca 2016r do 28 lutego 2017r

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. na okres od 1 marca 2016r do 28 lutego 2017r Gmina Kamienna Góra 58-400 Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego 10 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na okres od 1 marca 2016r do 28 lutego 2017r I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Podtrzymując tradycje bożonarodzeniowe wszyscy przedszkolacy od kilku dni przygotowywali się do spotkań wigilijnych

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T 2. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

K O M U N I K A T 2. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI K O M U N I K A T Na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn.

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE ZAŁĄCZNIK NR 1 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE W OKRESIE 01.04.2015-31.03.2016 Zatwierdzona uchwałą nr... Rady Gminy Kobierzyce

Bardziej szczegółowo

razem wydatki : zł.

razem wydatki : zł. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 146/XIX/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 31 października 2012 r. BILANS DOCHODÓW I WYDATKÓW Z PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W

T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W W O D Ę I Z B I O R O W E G O O D P R O W A D Z A N I A Ś C I E K Ó

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 353/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 353/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 353/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Kluczbork na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2016

TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Kluczbork na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2016 TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Kluczbork na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2016 na podstawie Uchwały Nr XVIII/142/15 Rady Miejskiej w Kluczborku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wieści z Bajkowej Krainy

Wieści z Bajkowej Krainy Wrzesień 2015 Wieści z Bajkowej Krainy 10-lecie przedszkola Bajkowa Kraina W tym roku obchodziliśmy rocznicę 10-lecia przedszkola. W tym uroczystym dniu Dyrekcja i kadra pedagogiczna spotkała się, na mszy

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD DNIA 1 MARCA

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD DNIA 1 MARCA KOMUNIKAT Na podstawie artykułu 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dziennik Ustaw z 2006r. nr 123, poz. 858), Miejski Zakład

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/117/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/117/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 czerwca 2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/117/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 czerwca 2016 r. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie miasta Mieroszów oraz położonych na terenie Gminy Mieroszów

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązująca na terenie miasta Ustki dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/153/12 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia 31 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XVI/153/12 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia 31 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XVI/153/12 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do uchwały Nr XXIV/547/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie miasta Elbląga Odbiorców usług wodociągowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/219/2013 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/219/2013 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/219/2013 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującej na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/206/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/206/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/206/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2015 r. I. Informacje ogólne Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie Gminy Miasta Tarnowa w roku taryfowym 2012 (od 1 marca 2012 r. do 28 lutego 2013 r.) Niniejsze taryfy

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Wydminy z dnia 25 listopada 2015 roku TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści: strona: 1. Rodzaje prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku.

Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku. Centrum Wolontariatu w Słupsku realizuje projekt pt. Wolontariat w Kulturze projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Słupsk. Jest to projekt kulturalny skierowany do młodzieży ze szkół

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 lutego 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/390/2014 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 28 stycznia 2014 r.

Kraków, dnia 18 lutego 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/390/2014 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 28 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 1036 UCHWAŁA NR XXXV/390/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/503/2012 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 27 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/503/2012 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 27 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/503/2012 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Elbląga Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/14/2008 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 lutego 2008r.

Uchwała Nr XVI/14/2008 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 lutego 2008r. Uchwała Nr XVI/14/2008 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 lutego 2008r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Obowiązujące na terenie Gminy Krzyż Wlkp.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Obowiązujące na terenie Gminy Krzyż Wlkp. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 58a 64-761 Krzyż Wlkp. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązujące na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/276/2011 Rady Miejskiej w Elblągu

Uchwała Nr IX/276/2011 Rady Miejskiej w Elblągu Pobrano 2011-12-30 z http://um-elblag.samorzady.pl/zalacznik/id/19116 Uchwała Nr IX/276/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i

Bardziej szczegółowo

T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I W ZELOWIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXVII/205/2017 RADY GMINY SKOROSZYCE. z dnia 3 marca 2017 r.

UCHWAŁA XXVII/205/2017 RADY GMINY SKOROSZYCE. z dnia 3 marca 2017 r. UCHWAŁA XXVII/205/2017 RADY GMINY SKOROSZYCE z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia tarf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 34/2012. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu PGKiM Ryki Sp. z o.o.

Uchwała Nr 34/2012. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu PGKiM Ryki Sp. z o.o. Uchwała Nr 34/2012 Zarządu PGKiM Ryki Sp. z o.o. z 10.12.2012r. w sprawie wprowadzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Ryki od 1.01.2013r. do

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 ,,To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i w pamięci. HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 Rok 2014 obfituje w ważne dla Polski rocznice historyczne- zarówno wydarzeń, które kształtowały dzieje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU. Taniec jest poezją, której częścią jest świat

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU. Taniec jest poezją, której częścią jest świat MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU Taniec jest poezją, której częścią jest świat Po raz czwarty PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 w BIAŁYMSTOKU i VII LO w BIAŁYMSTOKU zorganizowała obchody Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r.

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Kwiecień 2013 Koncert uczniów ze Szkoły Muzycznej w Zgierzu MOK, 08.04., koncert dla dzieci, młodzieży

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Tradycyjnie, 2 września młodzież Publicznego Gimnazjum im Papieża Jana Pawła II w Chorzelach rozpoczęła swoją wędrówkę przez kolejny rok szkolny 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LIPOWA

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LIPOWA TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LIPOWA Spis treści: Strona: Podstawy opracowania taryf. 4 1. Rodzaje prowadzonej działalności 4 2. Rodzaj i struktura

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI Małomice 07. 12. 2014 r. ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI NAZWA SZKOŁY DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW DOBREJ PRAKTYKI TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA (np. innowacja,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązująca na terenie gminy Zawadzkie na okres: od 1 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/131/16 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE. z dnia 24 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/131/16 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE. z dnia 24 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/131/16 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

TARYFY 1 DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY 1 DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wadowicach Spółka z o.o. TARYFY 1 DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści: 1. Rodzaje prowadzonej działalności...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/316/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 3 czerwca 2013 roku

Uchwała Nr XXIX/316/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 3 czerwca 2013 roku Uchwała Nr XXIX/316/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a XXX/123/09 Rady Gminy B r z e ż n o z dnia 18 lutego 2009 roku

U c h w a ł a XXX/123/09 Rady Gminy B r z e ż n o z dnia 18 lutego 2009 roku U c h w a ł a XXX/123/09 Rady Gminy B r z e ż n o z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Niestety, tylko nieliczni mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu spędzają Święta ze swoimi bliskimi w domach rodzinnych. Przeważająca część

Niestety, tylko nieliczni mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu spędzają Święta ze swoimi bliskimi w domach rodzinnych. Przeważająca część Niestety, tylko nieliczni mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu spędzają Święta ze swoimi bliskimi w domach rodzinnych. Przeważająca część pozostaje w ośrodku. - Zapewnienie serdecznej, ciepłej

Bardziej szczegółowo

T a r y f a DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARNOWIEC

T a r y f a DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARNOWIEC Załącznik do uchwały Nr XIV/72/2015 Rady Gminy w Żarnowcu Z dnia 21 grudnia 2015 r. T a r y f a DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARNOWIEC NA OKRES

Bardziej szczegółowo

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU 1. Rodzaje prowadzonej działalności Wodociągi Płockie Sp. z o.o. prowadzą działalność

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat za wodę

Taryfa opłat za wodę Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX / 251/ 10 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29. 01. 2010 rok Taryfa opłat za wodę (Zestawienie ogłoszonych publicznie, cen i stawek opłat, które pobiera się od odbiorców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/154/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

UCHWAŁA NR XXII/154/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę UCHWAŁA NR XXII/154/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM Załącznik do Uchwały RN JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Woda zimna jest dostarczana do budynków mieszkalnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

1. Informacja ogólna. 2. Objaśnienie pojęć używanych w taryfie

1. Informacja ogólna. 2. Objaśnienie pojęć używanych w taryfie 1. Informacja ogólna Taryfa 2013 Załącznik do uchwały Nr XXXV/196/13 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 maja 2013 roku Niniejsza Taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/28/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 2 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr X/28/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 2 czerwca 2015 r. Uchwała Nr X/28/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Mieroszów dla miejscowości Unisław Śląski, Rybnica Leśna,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W 2010 ROKU

PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W 2010 ROKU PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W ROKU LP Przedsięwzięcie Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Wykłady Zawody Cykl Złotych Wykładów prof. Jan Miodek Zawody Podlodowe w wędkarstwie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 513/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR 513/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA. z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR 513/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2017 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Konkursy kierowane są dla osób niepełnosprawnych z poszczególnych

Konkursy kierowane są dla osób niepełnosprawnych z poszczególnych ul. Młyńska 2d 63-700 Krotoszyn tel. 062 722 57 72 NIP:621-13-66-853 KRS: 0000027109 BZ WBK S.A. O/Krotoszyn NR 95 1090 1157 0000 0000 1502 2029 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w całorocznej akcji,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2014

Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2014 Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2014 S t y c z e ń Nazwa imprezy Organizator Termin Uwagi/ Miejsce imprezy Finał WOŚP MDK styczeń MDK Maków Maz. Realizacja projektu edukacyjnego Laboratorium

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/42/15 RADY GMINY KRUPSKI MŁYN. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/42/15 RADY GMINY KRUPSKI MŁYN. z dnia 28 kwietnia 2015 r. RADA GMINY w Krupskim Młynie UCHWAŁA NR VII/42/15 RADY GMINY KRUPSKI MŁYN z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E G U L A M I N finansowania budowy i użytkowania garaży w Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej,

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Narodowej Dzień Edukacji We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Poradnię Psychologiczno Kształcenia Praktycznego.

Bardziej szczegółowo

Projekt "Seniorzy na wsi"

Projekt Seniorzy na wsi Projekt "Seniorzy na wsi" Analiza ankiet przeprowadzonych wśród seniorów na terenach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim Ankiety przeprowadzono w trzech grupach wiekowych 55-65 lat - 36 osób 66-75

Bardziej szczegółowo

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków 1 KALENDARIUM IMPREZ /2016 L.p. Termin Nazwa Miejsce Opis 1. wrzesień VIII Święto Pieczonego Ziemniaka Impreza mam na celu krzewienie tradycji ludowych. Integrowanie środowiska lokalnego poprzez wspólną

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik do Uchwały Nr XX/151/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 28 grudnia 2012r. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Obowiązuje na terenie Gminy Krzanowice na okres: od dnia 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W JAŚLE

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W JAŚLE MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W JAŚLE Jasło, październik 2003 r. 2 CZĘŚĆ 1 Objaśnienia pojęć. Użyte w taryfie określenia oznaczają: 1) ustawa ustawa z dnia 7 czerwca 2001

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lesznie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lesznie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lesznie TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r.

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi 1. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. Styczeń

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE Załącznik do uchwały nr V/35/07 Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach ul. Obrońców Westerplatte 89 40.335 Katowice TARYFY DLA ZBIOROWEGO

Bardziej szczegółowo

UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO DZIEDZICTWO KULTURY LUDOWEJ Warszawskie Muzeum Etnograficzne, które decyzją zarządu województwa

Bardziej szczegółowo

Wolność kocham i rozumiem 89x BIS

Wolność kocham i rozumiem 89x BIS Wolność kocham i rozumiem 89x BIS Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalno Oświatowych i Gospodarczych w Dąbrowicy we współpracy ze Szkołą Podstawową i Publicznym Gimnazjum w Dąbrowicy w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 12 stycznia Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy SP Biała Rawska,

Bardziej szczegółowo