Szczêœliwa Jedenastka. wrzesieñ - paÿdziernik 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczêœliwa Jedenastka. wrzesieñ - paÿdziernik 2009"

Transkrypt

1 Szczêœliwa Jedenastka wrzesieñ - paÿdziernik 2009

2 KRÓTKA HISTORIA DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 14 paÿdziernika 1773 roku, na wniosek króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego, sejm powo³a³ do ycia Komisjê Edukacji Narodowej. Warto dodaæ, e Komisja Edukacji Narodowej by³a pierwszym ministerstwem oœwiaty publicznej w Polsce i pierwsz¹ tego typu instytucj¹ w Europie. Obecnie na pami¹tkê tego wielkiego wydarzenia 14 paÿdziernika obchodzony jest Dzieñ Komisji Edukacji Narodowej, który jest œwiêtowany przez nauczycieli jako Dzieñ Nauczyciela. Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma swoje pocz¹tki w 1957 roku, kiedy to podczas Œwiatowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, e 20 listopada bêdzie Miêdzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i œwiêtem nauczycieli. Kilkanaœcie lat póÿniej Miêdzynarodowy Dzieñ Karty Nauczyciela przerodzi³ siê (zgodnie z ustaw¹ sejmow¹ z 1972 roku) w Dzieñ Nauczyciela obchodzony w rocznicê powo³ania Komisji Edukacji Narodowej, tj. 14 paÿdziernika. W 1982 roku, doroczne œwiêto nauczycielskie by³o po raz pierwszy obchodzone jako Dzieñ Edukacji Narodowej, czyli œwiêto wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników oœwiaty. Obecnie 14 paÿdziernika jest dniem ustawowo wolnym od zajêæ lekcyjnych. Od redakcji Mili Czytelnicy, oddajemy Wam do r¹k numer Szczêœliwej Jedenastki poœwiêcony nauczycielom i szkole. Rzecz to chyba zrozumia³a, przecie 14 paÿdziernika obchodzimy Dzieñ Edukacji Narodowej. Krótk¹ historiê ustanowienia tego dnia œwiêtem edukacji przeczytacie wewn¹trz numeru. Informujemy równie o tym, e autorami wszystkich tekstów zamieszczonych w gazetce s¹ uczniowie klas Ia, IId,IIe,IIIb. Najczêœciej s¹ to debiuty literackie Waszych kole anek i kolegów, wiêc m³odzi twórcy odczuwaj¹ spor¹ tremê z tego powodu. Liczymy na yczliwe przyjêcie tego numeru i zapraszamy do wspó³redagowania nowego wydania, które zamierzamy poœwiêciæ najnowszej historii naszego miasta, najbli szej okolicy, regionu. Wszystkim Czytelnikom yczymy przyjemnej lektury. Redakcja

3 Nowa dyrekcja Gimnazjum nr 11 Nauczyciel- to brzmi dumnie Codziennie wita nas uœmiechem Ma dla nas dobre s³owo Pochyla siê nad ka dym uczniem I s³u y mu rad¹ Uczy ycia, mówi m¹dre rzeczy Jest przyjacielem i dobrym duchem Otacza nas ramieniem Wskazuje w³aœciw¹ drogê Kamila Klincewicz IIe yczenia W Dniu Nauczyciela ca³a szko³a œle yczeniawytrwa³oœci, zrozumienia, bo czasami mamy lenia. Nowa dyrekcja Gimnazjum nr 11 Pan Przemys³aw Jaœkiewicz dyrektor i Pani Agnieszka Pera wicedyrektor Przemys³aw Jaœkiewicz: - wiek - 37 lat - wykszta³cenie wy sze - mgr historii, nauczyciel historii i wos - stan cywilny - m¹ - tzw. dorobek yciowy - ona Ma³gorzata, córka Michalina i 2 rybki (prawie z³ote) - zainteresowania - hobby historia, wirtualne lotnictwo i kolej - ulubiona muzyka - ró na, nadawana przez internetowe radio Polskie Niezapomniane Przeboje - ulubiony film - Bitwa o Midway - ulubiony program telewizyjny - publicystyka i programy informacyjne, programy o historii lotnictwa na kanale Planete - ulubiona gra komputerowa - I 2 Sturmovik ulubiona strona internetowa - Fotohistoria.pl - wymarzony samochód - Audi Offroad Agnieszka Pera: - wiek - XXI ;) - wykszta³cenie wy sze - mgr filologii polskiej, nauczycielka jêzyka polskiego i angielskiego - stan cywilny - ona - tzw. dorobek yciowy - m¹ Piotr, syn Rafa³, pies Atos (przecudny, szalony cocker spaniel), króliczyca Pyœka (najbardziej lubi j¹ pies) - zainteresowania, hobby - podró e, literatura, teatr, psychologia - ulubiona muzyka - Stare Dobre Ma³ eñstwo, Queen i w ogóle muzyka lat osiemdziesi¹tych - ulubiony film - Moulin Rouge Baza Luhrmanna (genialny musical!) - ulubiona aktorka/aktor - Nicole Kidman, Johny Deep - ulubiony serial - Dr House - ulubiona ksi¹ ka - ksi¹ ki Joanny Chmielewskiej (rewelacyjnie relaksuj¹) - wymarzony samochód - Volvo YCC yczeñ p³ynie wielka masa, Byœcie dalej chcieli uczyæ nas I siê œmieli raz po raz. Sandra Starzyñska IId Klucz Wstajemy rano, By do szko³y iœæ, A tam zdobyæ Do wiedzy klucz. Sandra Starzyñska IId YCZENIA DLA NAUCZYCIELI Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Pedagogom oraz Pracownikom administracji i obs³ugi naszego Gimnazjum nr11 sk³adamy yczenia wszelkiej pomyœlnoœci w yciu zawodowym, radoœci i satysfakcji z wykonywanej pracy, wielu sukcesów dydaktycznych i wychowawczych. Dziêkujemy za uczynienie przygody z trudu zdobywania wiedzy, za wiarê w nasze mo liwoœci i uzdolnienia, za okazywan¹ pomoc, cierpliwoœæ i serdecznoœæ. yjcie w zdrowiu i szczêœciu sto lat! Wdziêczni uczniowie Gimnazjum nr11 YCZENIA DLA UCZNIÓW OD DYREKCJI Kochane Dzieciaki! Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej yczymy Wam, abyœcie lubili przychodziæ do naszej szko³y. Niech zdobywanie wiedzy bêdzie dla Was zarówno fascynuj¹c¹ przygod¹, jak i odkrywaniem siebie, swoich mo liwoœci, talentów, zainteresowañ. Trzymamy kciuki za Wasze sukcesy w nauce, w sporcie, w dziedzinach artystycznych, ale tak e za te ca³kiem prywatne, osobiste. Wierzymy, e wspólnie uda nam siê sprawiæ, i nasza szko³a stanie siê miejscem, w którym panuje atmosfera radoœci, zrozumienia i przyjaÿni. Przemys³aw Jaœkiewicz i Agnieszka Pera

4 Krzy ówki o szkole Krzy ówka nr 1 1. Do niego nauczyciel wpisuje oceny, tematy lekcji lub uwagi/pochwa³y. 2. Uczymy siê w nim po szkole podstawowej. 3. W dzia³aniu = 896 nale y wstawiæ znak, aby dzia³anie by³o poprawne. 4. Szkolny strój. 5. Najwiêkszy i najciê szy ssak l¹dowy. 6. Lêk przed paj¹kami. 7. Pisemna forma sprawdzenia wiadomoœci z trzech ostatnich lekcji. 8. Przedmiot szkolny, na którym œpiewamy. 9. W roku 966 odby³ siê Polski. 10. Najwiêksza planeta Uk³adu S³onecznego. 11. Zeszyt po angielsku. 12. Zjawisko fizyczne polegaj¹ce na przejœciu substancji ze stanu ciek³ego w stan sta³y. 13. Podstawy poprawnej pisowni. 14. Bez niego nie ma zdania. 15. Szko³a po niemiecku. 16. Jon dodatni (chemia). Krzy ówka nr 2 Krzy ówkê zredagowa³a Kinga Bednarczyk z IId 1. Nazwisko pani ucz¹cej geografii. 2. Numer sali, w której znajduje siê si³ownia. 3. Numer sali pani A. Chodalskiej. 4. Bia³a kostka, któr¹ piszemy po tablicy. 5. Kiedy pani go otwiera, robi siê groÿnie. 6. Do niej podchodzisz, gdy jesteœ pytany. 7. Tam mo esz kupiæ drugie œniadanie. 8. Imiê pani Guzowskiej. 9. Lekcja, w czasie której œpiewamy. 10. Przy niej siedzisz w czasie lekcji. Krzy ówkê zredagowa³ Micha³ Zdrojewski z IId Zespó³ redakcyjny stanowi¹ uczniowie z klas; Ia, IId, IIe, IIIb. Opiekunki Krystyna Maciejewska i Renata Samusz Wszystkich zainteresowanych dziennikarstwem zapraszamy do wspó³pracy.

5

6 Pierwszoklasiœci z Ia w nowej szkole Wszyscy nauczyciele okazali siê pomocni i wyrozumiali. Patrz¹ na nas przyjaÿnie i pomagaj¹ nam, kiedy nie wiemy, w jakiej sali, na którym piêtrze odbywaj¹ siê lekcje. Ada Wójcik Pierwszy dzieñ w nowej szkole okaza³ siê ca³kiem mi³y. Plan lekcji jest ró ny, niektóre dni s¹ bardzo ciê kie i wtedy wiêkszoœæ dnia spêdzam w szkole, ale czujê siê w niej dobrze. Paulina Turek Pierwsza lekcja historii up³ynê³a mi³o i szybko, kolejne równie by³y sympatyczne. Najbardziej podoba³y mi siê lekcje jêzyka polskiego i w-fu. Roksana Szymoniak Moje pierwsze dni w szkole wyobra a³em sobie o wiele gorzej ni naprawdê by³o. Na przerwach mam wystarczaj¹co du o czasu, aby odpocz¹æ i porozmawiaæ z kolegami. Bardzo zaimponowa³y mi zajêcia wychowania fizycznego, na których korzystamy z wielu obiektów sportowych, takich jak: hala Gwardii, si³ownia, sala ze sto³ami do gry w ping-ponga. Takiego w-fu nie mia³em w swojej poprzedniej szkole. Mateusz Ko³odziejczak Bardzo siê cieszê, e chodzê do tej szko³y, bo czujê siê w niej bezpieczna. Wiem, e cokolwiek by siê dzia³o z³ego, to o wszystkim mogê porozmawiaæ z nauczycielami. Nauczyciele s¹ bardzo uprzejmi i wyrozumiali. Moje nowe gimnazjum jest bardzo czyste i zadbane. Martyna Ostrowska Wybra³am klasê, w której nie mia³am nikogo znajomego. Obawia³am siê, e nie znajdê kole anki, ale okaza³o siê, e wszystkie dziewczyny s¹ sympatyczne. Nauczyciele wiedz¹, e pierwszoklasistom jest ciê ko i na razie traktuj¹ nas ulgowo. Przerazi³ mnie plan lekcji. Zajêæ jest za du o. W czwartek mamy trzy trudne przedmioty pod rz¹d. Budynek szko³y jest podobny do mojej podstawówki, ale sprawia wra enie bardziej zadbanego. Kaja Szymañska Pierwszy kontakt ze szko³¹ mia³am jeszcze w czasie wakacji. Zosta³am wybrana do z³o enia œlubowania na sztandar szko³y, wiêc bra³am udzia³ w próbach uroczystoœci rozpoczêcia roku szkolnego (...) Po ka dej nowej lekcji wiedzia³am, czego siê ode mnie oczekuje i jak bêdê oceniana. Mi³e by³o to, e przedstawialiœmy siê sobie ju w czasie pierwszej przerwy. Musia³am przywykn¹æ do 7-8 godzin w ci¹gu dnia (a to nie by³o codziennoœci¹ w podstawówce). Uspokoi³am siê, myœlê, e dokona³am w³aœciwego wyboru i bêdzie mi tu dobrze. Katarzyna Kupracz Bardzo podoba mi siê pomys³ z szafkami, poniewa nie muszê codziennie nosiæ w-fu i mogê tam zostawiaæ ubrania, ksi¹ ki i przybory do plastyki. Moimi ulubionymi przedmiotami s¹ w-f i chemia. Najbardziej polubi³em nauczyciela w-fu i pani¹ od chemii. Krystian Szurawski W pierwszym tygodniu nauki nauczyciele zapoznali nas z systemem oceniania i programem na bie ¹cy rok szkolny. Nauczyciele tworz¹ mi³¹ atmosferê. Daria uraw Wed³ug mnie nauczyciele s¹ fajni, cierpliwi, œwietnie przekazuj¹ nam wiedzê i anga uj¹ siê w nasze problemy. Szko³a jest super, myœlê e dotrwam w niej do koñca. Kasia Z³omañczuk Rozmowa z P. Januszem Magd¹ - konserwatorem Czytelnikom naszej gazetki chcê przedstawiæ bli ej Pana o z³otych rêkach, o którym wszyscy uczniowie mówi¹ po prostu: pan konserwator. Zacznê od banalnego pytania. Jak siê Pan nazywa? Pytam, poniewa wiêkszoœæ uczniów nie zna Pana imienia i nazwiska. Nazywam siê Janusz Magda. Jaki jest Pana zawód wyuczony? Jestem stolarzem, ale znam siê równie na innych pracach konserwatorskich. Jak d³ugo pracuje Pan w naszej szkole? Tutaj, trzy lata. Jakie s¹ Pana zajêcia? Zajmujê siê wszystkim po trochu, a przede wszystkim utrzymaniem porz¹dku w obejœciu szko³y, wykonujê naprawy mebli szkolnych, wertykali, reperujê zamki, naprawiam szafki, wymieniam zu yte œwietlówki, przycinam krzewy, grabiê liœcie, odœnie am...i wiele innych prac, o których w tej chwili nie pamiêtam. Mo na wiêc powiedzieæ, e nie boi siê Pan adnej pracy. No, chyba mo na, lubiê pracowaæ i byæ u yteczny. Czy jest Pan zadowolony z pracy? Jestem bardzo zadowolony z pracy, jeœli tylko uczniowie zbyt du o nie broj¹. P. Janusz Magda - konserwator Dziêkujê za udzielony wywiad i mo liwoœæ poznania Pana bli ej, a z okazji Dnia Edukacji Narodowej w imieniu zespo³u redakcyjnego yczê wiele radoœci i satysfakcji z wykonywanej pracy. Rozmowê przeprowadzi³ Dawid Pesta kl III b

7 Rozmowa z P. Danut¹ Rudziñsk¹ Zofia Perkowska sekretarz Gimnazjum nr 11 i Halina Podlecka - woÿne. Jak d³ugo pracuje Najbardziej wyczekiwany wywiad roku Pani w naszej szkole? Moimi rozmówczyniami s¹ Panie woÿnechyba najd³u ej Zofia Perkowska i Halina Podlecka. spoœród wszystkich pracowników szko³y, Czy lubi¹ Panie swoja pracê? 27 lat Pani Halina: Bardzo! Pani Zosia: Uwielbiam pracê z dzieæmi, z m³odzie ¹. Kto Pani¹ przyjmowa³ do pracy? Od ilu lat pilnuj¹ Panie porz¹dku w nasze szkole? Kiedy rozpoczyna³am pracê w tej szkole, funkcje dyrektora pe³ni³a pani Marianna Zych, nauczycielka matematyki. P. Danuta Rudziñska - sekretarz Jakie nazwy nosi³a szko³a w czasie, kiedy Pani jest zatrudniona? Najpierw by³a to Szko³a Podstawowa nr 11 im. Mariana Buczka, póÿniej zmieni³a nazwê na Zespó³ Szkó³ nr 5, bo wygasa³a dzia³alnoœæ podstawówki, a ju Zaczyna³o funkcjonowaæ gimnazjum. Obecnie pracujê w Gimnazjum nr 11 w Koszalinie. Czy przesz³a Pani kiedyœ przez g³owê myœl, by zmieniæ pracê? Nie, naprawdê nigdy o tym nie myœla³am. Jakie prace wykonuje Pani jako sekretarz szko³y? Mój zakres obowi¹zków jest bardzo szeroki i na przestrzeni 27 lat kilkakrotnie siê zmienia³. Przede wszystkim do moich obowi¹zków nale y obs³uga sekretariatu szko³y, przyjmowanie interesantów (uczniów i rodziców), przyjmowanie i wysy³anie korespondencji, odpowiadanie na ró ne s³u bowe pisma, prowadzenie ksiêgi wyjœæ, prowadzenie ksiêgi spe³niania obowi¹zku szkolnego przez uczniów i wiele innych prac zwi¹zanych z yciem szko³y. Którzy nauczyciele, podobnie jak Pani, maj¹ d³ugi sta pracy w naszej szkole? Do nauczycieli o d³ugim sta u pracy nale ¹ pp. Barbara Andersz, Joanna Kalman, Gra yna Bro yñska, Katarzyna Medwecka-Iwaniak, Danuta Wojnarowicz, Dorota Buc, Krystyna Maciejewska Pani Halina: Jeœli umiesz liczyæ to od 1976 roku, czyli 33 lata! Pani Zosia: A ja pracujê tutaj 21 lat! Jakiego zachowania uczniów Panie nie akceptuj¹? Pani Halina: Kiedy zupe³nie niepotrzebnie powstaje chaos i ha³as, uczniowie krzycz¹, biegaj¹, przepychaj¹ siê. Pani Zosia: Denerwuje mnie arogancja m³odych ludzi, z któr¹ na szczêœcie w naszej szkole spotykam siê rzadko. Jakie zachowanie uczniów Panie pochwalacie? Pani Halina: Kiedy wchodz¹ i mówi¹ kulturalnie "dzieñ dobry", a przy wyjœciu egnaj¹ siê. Pani Zosia: Lubiê, kiedy uczniowie s¹ mili, uczciwi i sympatyczni. Zanim podziêkujê za wywiad,chcê Panie zapytaæ, czy znacie anegdotê, która o Was kr¹ y? Pani Zosia: Nie, nie znamy. A mo emy j¹ poznaæ? Oczywiœcie, mówi siê, e Panie jesteœcie gwarantem bezpieczeñstwa tej szko³y, bo dostrze ecie nawet poln¹ myszkê, nie tylko obcego wchodz¹cego do szko³y bez opowiedzenia siê w jakim celu przyszed³. P. Zofia Perkowska - pani woÿna Pani Halina: A to bardzo mi³e, e nam o tym mówisz. Dziêkujemy Pani za rozmowê, a z okazji Dnia Edukacji Narodowej yczymy dalszych wielu lat pracy w zdrowiu i zadowoleniu. Dziêkujê bardzo. Dziêkujê Paniom za rozmowê, a z okazji Dnia Edukacji Narodowej yczymy radoœci i z dobrego samopoczucia z pe³nionych obowi¹zków. Pani Halina: Dziêkujê! Pani Zosia: Dziêkujê bardzo! Wywiad przeprowadzi³y Ewa Wróbel i Joanna Ponoœ kl. IIIb Wywiad przeprowadzi³a Anita Harasimiuk kl. IIIb

8 Pani Alicja Wykrzykowskanauczycielka matematyki.. Ju ponad pó³tora miesi¹ca temu zacz¹³ siê rok szkolny, czyli czas pracy dla nas- uczniów i dla nauczycieli. W naszej szkole pojawi³y siê nowe panie nauczycielki. Jedn¹ z nich jest Pani Alicja Wykrzykowskanauczycielka matematyki.. Czy jest to Pani pierwsza praca? Je eli pracowa³a ju Pani wczeœniej, to prosimy zdradziæ, gdzie to by³o. P. Zalicja Wyrzykowska nauczycielka matematyki Pani Alicja: Nie, nie jest to moja pierwsza praca. Wczeœniej pracowa³am tutaj przez rok.wtedy by³a tutaj jeszcze podstawówka i pocz¹tki gimnazjum. W miêdzyczasie pracowa³am w szkole katolickiej. Jak siê Pani podoba nasze gimnazjum? Pani Alicja: Bardzo mi siê podoba. Gdy tutaj jednoczeœnie funkcjonowa³a podstawówka i gimnazjum, szko³a by³a zat³oczona. Trudno pracowa³o siê nauczycielom i uczniom. Teraz jest fajnie, du o przestrzeni i swobody. Czy dobrze siê Pani czuje w gronie pedagogicznym? Wywiad z Pani¹ Arlet¹ Brechun Od nowego roku szkolnego pojawi³a siê w naszej szkole nowa pani od polskiego. Czy zechce Pani zaspokoiæ nasz¹ ciekawoœæ i odpowiedzieæ na kilka pytañ? Tak, oczywiœcie. Od jak dawna mieszka Pani w Koszalinie? Sk¹d Pani do nas przyjecha³a? W Koszalinie mieszkam od niedawna, bo dopiero od ponad roku. Przeprowadzi³am siê tutaj z Lubania, niewielkiego miasta w województwie dolnoœl¹skim. Nie ukrywam, e decyzja o zmianie miejsca zamieszkania nale a³a do trudnych, jednak z perspektywy czasu wiem, e by³a dobra. Czy mo e Pani opowiedzieæ, gdzie Pani wczeœniej pracowa³a, w jakich typach szkó³? Do czasu wyjazdu do Koszalina pracowa³am w Lubaniu. Pocz¹tkowo by³a to szko³a podstawowa, póÿniej gimnazjum, z którym jestem zwi¹zana do dziœ. Uczy³am tam jêzyka polskiego oraz prowadzi³am zajêcia dla uczniów ze specyficznymi trudnoœciami w nauce(dysleksja, dysortografia, dysgrafia). Praca w moim gimnazjum dostarcza³a mi zawsze wiele radoœci. Mam ogromn¹ nadziejê i wiarê, e tak bêdzie i w obecnej szkole. P. Arleta Brechun- nauczycielka jezyka polskiego Pani Alicja: Wiêkszoœæ grona pedagogicznego znam z czasów, kiedy uczy³am tutaj wczeœniej. Czujê siê œwietnie, Atmosfera jest bardzo Jak podoba siê Pani nasze miasto, nasza szko³a? sympatyczna. Koszalin mia³am okazjê poznaæ ju wczeœniej i przyznam, e podoba mi siê to miasto... ale tak naprawdê sta³o siê czêœci¹ mnie, gdy Jak ocenia Pani naszych uczniów? pozna³am wspania³ych ludzi mieszkaj¹cych w nim. Dziêki nim nie czujê siê tu obco, a co za tym idzie, têsknota za rodzinnym miastem Pani Alicja: Uczê przede wszystkim te klasy, które przed odejœciem jest mniejsza. na emeryturê edukowa³a pani Ka³u a. Ich poziom wiedzy z matematyki jest dobry. Tak jak w ka dej szkole i w ka dej klasie s¹ Co do pracy w koszaliñskiej 11, to tutaj s¹ dopiero jej pocz¹tki. Poznajê kolegów, uczniów i mam ogromn¹ nadziejê, e wspó³praca uczniowie, dla których matematyka to ulubiony przedmiot, a dla bêdzie uk³ada³a siê dobrze. Czujê ju dziœ, e tak w³aœnie bêdzie innych trochê mniej. Proszê powiedzieæ coœ ciekawego o Sobie. A jak Pani postrzega naszych uczniów? To pytanie jest chyba najtrudniejsze. Jeszcze ich nie znam. Czas poka e...myœlê jednak, e uczniowie wszêdzie s¹ ró ni, bo ró ni s¹ przecie ludzie...to skupisko osobowoœci, charakterów, chyba te z O, a to rzeczywiœcie ciekawostka! A co s¹dzi Pani o wprowadzeniu tego wzglêdu jednoznaczny os¹d jest niemo liwy. matematyki jako obowi¹zkowego przedmiotu na maturze? Jakie s¹ Pani zainteresowania, ulubione zajêcia? Matematyka jest królow¹ nauk i podobnie jak jêzyk ojczysty Uwielbiam wycieczki rowerowe, takie krótsze i te d³u sze, jazdê na powinna byæ przedmiotem obowi¹zkowym. nartach, kulinarne eksperymenty,leniuchowanie, mecze siatkówki, wszelkiego rodzaju podró e i chyba jak ka da kobieta-zakupy. Dziêkujemy za rozmowê, a z okazji Dnia Edukacji Narodowej yczymy Pani wielu sukcesów dydaktycznych i wychowawczych Dziêkujê za bardzo mi³¹ rozmowê, yczê Pani dobrych uczniów, oraz powodzenia w yciu osobistym. sukcesów zawodowych i w yciu prywatnym. Bardzo dziêkujê za wspó³pracê i chêæ przedstawienia mnie na Ja równie dziêkujê. stronach szkolnego pisemka. Jestem absolwentk¹ Jedenastki. Wywiad przeprowadzi³y Milena Polakowska i Karolina Drachal kl. IIIb Wywiad przeprowadzi³ Norbert Korus

9 DOWCIPNIE O NAUCZYCIELACH I SZKOLE Szko³a Szko³a to miejsce wspania³e, Mimo wielu zmagañ i trudów, Nikt nie umrze tutaj z nudów. Paulina Mil IIe Na szko³ê Moja szko³a jest weso³a, Tak jak kolorowa pszczo³a, Nie ma smutku ani ³ez, Ludzi samotnych jak pies. Edyta Kryñska IIe O przerwie Wci¹ za krótka na prac domowych œci¹ganie, Zbyt d³uga zaœ na klasówek oczekiwanie. Adrian Gzyl IIe O nauce Jeœli siê pilnie uczysz, kolego, Mo esz byæ pewny, e dopniesz swego. Bêdzie ci ³atwo i dobrze yæ, Jeœli zamiary zamienisz w czyn. Adrian Gzyl IIe Na nauczycieli Ci¹gle o coœ pytacie nas, nauczyciele, Czy byœcie wiedzieli tak niewiele? Adrian Gzyl IIe Na Pani¹ Szabliñsk¹ Pani Ma³gorzata uczy nas przez lata, Ma nazwisko jak szabelka, Lecz to mi³a pani nauczycielka, Na religii nie przynudza I nie musi siê odchudzaæ, Uczy nas wszystkiego dobrego I yczymy Jej tego samego. Tytus Gorczyca IIe Na Pani¹ Renatê Samusz Ma jasne w³osy i jasne stroje, na jej lekcji dobre s¹ nastroje. Chocia sala to jest klitka, lekcja trwa jak minut kilka. Nie ma nudy na angliku, czyli pani R jêzyku. Tytus Gorczyca IIe Jedenastka Co dzieñ w murach Jedenastki wbija nam siê wci¹ pierwiastki. O Polakach siê uczymy, koñca lekcji nie widzimy. Na w-fie ktoœ wymiêka, na biologii ci¹gle mêka. Nie inaczej jest na polskim, z dworu wieje wiatrem morskim. W bibliotece przerwy spêdzamy, na okienku w kosza gramy. Teraz, koñcz¹c ten wiersz, powiem krótko kilka s³ów szybciutko: JEDENASTKA dobra szko³a, nauczy nawet mato³a. Kamil Szarkowski IId Nauka Choæ siê co niektórych boimy, Na ich lekcjach cicho siedzimy, Przez 45 minut intensywnie myœlimy, To dziêki nim naprawdê siê czegoœ uczymy. Kamila Klincewicz IIe Ukochana Szko³a, szko³a ukochana, Biegnê do niej co dzieñ z rana. Dzisiaj znowu tyle lekcji, Dojdziemy w koñcu do perfekcji. Czytam, piszê, recytujê, A w dzienniczku same dwóje. Szko³o, szko³o ukochana, Dzisiaj wolno idê z rana. Wczoraj szybko wpad³a dwója, Mo e dzisiaj chocia trója. Dawid Seliga IIe Superszko³a Gimnazjum numer 11- superszko³a, ka dy nauczyciel dla ucznia podpora, pomo e, nauczy, a czasem pogrozi, pouczy. Pawe³ Komorowski IIe Pani Guzowska Pani Guzowska nauczycielka biologii mistrzowska. Pawe³ Komorowski IIe Pani Alicka Pani Alicka w matematyce króluje, U niej za pracê na lekcji ciê ko dostaæ dwójê. Pawe³ Komorowski IIe Pani Maciejewska Przy niej ka da uczennica kiepska Znawczyni¹ polonistyki siê staje, Choæ niewiele pracy domowej do domu dostaje. Pawe³ Komorowski IIe

Wszystkim yczymy pogodnych, pe³nych wra eñ wakacji.

Wszystkim yczymy pogodnych, pe³nych wra eñ wakacji. Witajcie drodzy Czytelnicy. Po wielu zawirowaniach zwi¹zanych ze zmianami w redakcji, oddajemy do Waszych r¹k kolejny numer gazetki Piecówka. To ostatni numer w tym roku szkolnym. Wszystkim yczymy pogodnych,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku szkolnym 2012/2013

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku szkolnym 2012/2013 Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku m 2012/2013 Główny cel WSDZ: Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia ponadgimnazjalnego.

Bardziej szczegółowo

Konkurs Ortograficzny 2008

Konkurs Ortograficzny 2008 Konkurs Ortograficzny 2008 Autor: Katarzyna Pietrzyk 20.05.2008. Zmieniony 12.07.2008. A jednak Ortografia polska mo e fascynowaæ, mo na j± polubiæ, a nawet o niej marzyæ. A raczej o sukcesach z ni± zwi±zanych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Przykładowy konspekt lekcji dla uczniów klas IV-VI

Przykładowy konspekt lekcji dla uczniów klas IV-VI Przykładowy konspekt lekcji dla uczniów klas IV-VI Temat: Nie jesteś sam. Cele ogólne: Dostrzeganie różnorodności postaw i zachowań ludzi. Rozumienie problemu samotności z powodu trudnej sytuacji społecznej

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE Rok temu w czerwcu r. przeprowadzono ankietę dotycząca bezpieczeństwa uczniów w naszej szkole. Wzięło w niej udział 150 uczniów z klas I VI Szkoły Podstawowej, w tym 70 z klas i

Bardziej szczegółowo

Ocenianie bieżące polega na obserwacji pracy ucznia i zapisywanie ich w formie ocen, którym przypisane są opisy:

Ocenianie bieżące polega na obserwacji pracy ucznia i zapisywanie ich w formie ocen, którym przypisane są opisy: SYSTEM OCENIANIA Z języka angielskiego w klasach I II W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W SULECHOWIE System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej ogólnodostępnej publicznego gimnazjum 1

WNIOSEK. o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej ogólnodostępnej publicznego gimnazjum 1 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr RKA.0050.33.2016 Burmistrza Łomianek z dnia 1 marca 2016 r. Imiona i Nazwiska wnioskodawców rodziców kandydata Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji Dyrektor Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie 2 Wstęp Kiedy zaczyna, a kiedy kończy się rola fotografa w procesie fotografowania? Czy jego zadaniem jest jedynie przykładanie aparatu

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów 45 min Wolontariat w Polsce Autorka scenariusza: Małgorzata Wojnarowska Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Kategorie oceny postępów... 2 III. Formy sprawdzania wiedzy:... 2 IV. Wymagania na poszczególne oceny...

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie

Statut. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie Bądkowo 2015 STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BĄDKOWIE I. Podstawowe informacje o Zespole 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM OPRACOWANY NA PODSTAWIE WSO PRZEZ ZESPÓŁ WDN NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SUPRAŚLU Ocenianie prac

Bardziej szczegółowo

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!!

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! GAZETKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa Im Mikołaja Kopernika Chorzelów 316 Chorzelów http://www.spchorzelow.pl/ Numer 1 WRZESIEŃ 2009 WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! CO WARTO PRZECZYTAĆ W GAZETCE?

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY NASZYM NAUCZYCIELOM Z OKAZJI ŚWIĘTA KOMISJI EDUKAJI NARODOWEJ.

MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY NASZYM NAUCZYCIELOM Z OKAZJI ŚWIĘTA KOMISJI EDUKAJI NARODOWEJ. MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY NASZYM NAUCZYCIELOM Z OKAZJI ŚWIĘTA KOMISJI EDUKAJI NARODOWEJ. 1.(w tle muzyka Edward Simoni,,Rainbow Serenade ) Uczennica: Spotykamy się dzisiaj aby podziękować naszym nauczycielom

Bardziej szczegółowo

Cel : Uczeń nabywa umiejętność obliczania pola powierzchni w sytuacjach praktycznych.

Cel : Uczeń nabywa umiejętność obliczania pola powierzchni w sytuacjach praktycznych. Temat lekcji: Malujemy salę lekcyjną. Cel : nabywa umiejętność obliczania pola powierzchni w sytuacjach praktycznych. Zadanie dla ucznia 1. Jakie informacje potrzebne są nam do pomalowania sali lekcyjnej?

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku

Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku ZSLG.0160.22.2014 Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku W sprawie: zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art.50 ust.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty Założenia ogólne: Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2014/2015.

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2014/2015. Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2014/2015. Przyjęto do realizacji następujące zadania: W obszarze kształcenia: a) podniesienie poziomu kształcenia, b) oferty zajęć pozalekcyjnych,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno

Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno Zapraszamy do udziału w ankiecie mającej na celu zbadanie potrzeb transportowych

Bardziej szczegółowo

BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-RZYRODNICZA MATEMATYKA TEST 4 Zadanie 1 Dane są punkty A = ( 1, 1) oraz B = (3, 2). Jaką długość ma odcinek AB? Wybierz odpowiedź

Bardziej szczegółowo

wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi

wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi Dyrekcja Danuta Krysiak- Jadwiga Jama - dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi przy ul. St. Dubois 7/9 wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi przy ul. St. Dubois 7/9 Godziny przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Przedmowa. Nauczyciele mog¹ stosowaæ ró ne gry i zabawy matematyczne:

Przedmowa. Nauczyciele mog¹ stosowaæ ró ne gry i zabawy matematyczne: Przedmowa Ksi¹ ka jest kontynuacj¹ mojej poprzedniej ksi¹ ki Gry i zabawy matematyczne dla uczniów szko³y podstawowej. Tak jak i ona adresowana jest do nauczycieli, uczniów szkó³ podstawowych i ich rodziców.

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 2011.12.10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kuratorium.opole.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kuratorium.opole.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kuratorium.opole.pl/index.php?id=232 Opole: Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK WYCHOWAWCY KLASA... ROK SZKOLNY

DZIENNIK WYCHOWAWCY KLASA... ROK SZKOLNY SZKO A... im.... w... DZIENNIK WYCHOWAWCY KLASA... ROK SZKOLNY... Wychowawca klasy... (imiê i nazwisko) SPIS TREŒCI I. Dokumentacja dotycz¹ca planowania i realizacji planu wychowawczego klasy. Plan wychowawczy

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut)

Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut) 1 Opr. Izabela Wrzosek Sadowne, 10 czerwca 2005r. Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut) 1. W wierszu zamieszczonym niżej podkreśl wszystkie związki frazeologiczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny. dla klasy trzeciej

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny. dla klasy trzeciej Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klasy trzeciej Cele konkursu : - rozwijanie zainteresowań matematycznych u dzieci w młodszym wieku szkolnym; - wdrażanie do logicznego myślenia; - zwiększanie efektywności

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny

Bardziej szczegółowo

29. TRZY W LINII CZYLI O POSZUKIWANIU ZWIĄZKÓW

29. TRZY W LINII CZYLI O POSZUKIWANIU ZWIĄZKÓW 129 Anna Pregler 29. TRZY W LINII CZYLI O POSZUKIWANIU ZWIĄZKÓW Cele ogólne w szkole podstawowej: myślenie matematyczne umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY

PLAN PRACY WYCHOWAWCY Agnieszka Stolarska Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego wczęstochowie PLAN YCHOWAWCY Zagadnienia ujęte w planie: I. ZESPOŁU KLASOWEGO 1. Zapoznanie się z zespołem klasowym. 2. Prawa i obowiązki ucznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

RAPORT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. M. KOPERNIKA W TARNOWSKICH GÓRACH

RAPORT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. M. KOPERNIKA W TARNOWSKICH GÓRACH RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. M. KOPERNIKA W TARNOWSKICH GÓRACH I PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 KLASY I III Przedmiot ewaluacji Wewnątrzszkolny System

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 0 KOD UCZNIA UZUPE NIA ZESPÓ NADZORUJ CY PESEL miejsce na naklejk z kodem

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników konkursów. Zuc

Opracowanie wyników konkursów. Zuc Opracowanie wyników konkursów Zuc 24984 Warszawa; 7 maja 2013 r. Konkurs Zuc Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji konkursu Zuch oraz konkursu Zuch z

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA FINANSOWA GIMNAZJALISTY. Konieczność i korzyści

EDUKACJA FINANSOWA GIMNAZJALISTY. Konieczność i korzyści EDUKACJA FINANSOWA GIMNAZJALISTY Konieczność i korzyści Gimnazjalista to człowiek, który jest chłonny, twórczy, a czasem musi stać się nader dojrzały. Często boryka się z własnymi kłopotami w szkole, w

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Założenia ogólne Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie

Bardziej szczegółowo

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL O NAS MOIKA design powstał z naszej tęsknoty za pięknem i oryginalnością przedmiotów codziennego użytku. Wiemy że pościel to coś znacznie

Bardziej szczegółowo

Czwórka. W numerze: Znowu w szkole! Doniesienia szkolnego reportera Mole książkowe polecają Uczniowie wiersze piszą

Czwórka. W numerze: Znowu w szkole! Doniesienia szkolnego reportera Mole książkowe polecają Uczniowie wiersze piszą Czwórka 4 ( pismo uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Legionowie) Numer 1/Wrzesień Rok szkolny 2008/2009 W numerze: Znowu w szkole! Doniesienia szkolnego reportera Mole książkowe polecają Uczniowie wiersze

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2015 25963 Warszawa, 5.03.2015 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 18055 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013. Semestr II

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013. Semestr II KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013 Semestr II OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OLIMPUS sesja zimowa 2013 W dniu 09.01.2013 r. uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY TERMIN 1. Kierowanie uczniów. 1. Diagnoza aktualnej sytuacji wychowawczej. wychowawcy, pedagog, psycholog

FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY TERMIN 1. Kierowanie uczniów. 1. Diagnoza aktualnej sytuacji wychowawczej. wychowawcy, pedagog, psycholog PRZECIWDZIAŁANIE I ELIMINOWANIE ZACHOWAO AGRESYWNYCH 1. Diagnoza aktualnej sytuacji wychowawczej. FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY TERMIN 1. Kierowanie uczniów, pedagog, wg potrzeb sprawiających problemy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 11-12-10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkolna Listopad 2014 Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Numer 1

Gazetka Szkolna Listopad 2014 Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Numer 1 Szkolne Nowinki Gazetka Szkolna Listopad 2014 Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Numer 1 Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer Szkolnej Gazetki pod tytułem Szkolne Nowinki. Jest on wynikiem

Bardziej szczegółowo

Piaski, r. Witajcie!

Piaski, r. Witajcie! Piszemy listy Witajcie! Na początek pozdrawiam Was serdecznie. Niestety nie znamy się osobiście ale jestem waszą siostrą. Bardzo się cieszę, że rodzice Was adoptowali. Mieszkam w Polsce i dzieli nas ocean.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1 Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy uczenia Problemy wynikające z zachowań psów często nie są

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2015 10038 Warszawa, 5.03.2015 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV

JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV Uczniowie klas czwartych dopiero zaczynają naukę o komputerach. Niektórzy z nich dopiero na lekcjach informatyki zetknęli się po raz

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Autor: Urszula Zawada SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Tytuł cyklu: Matematyka wokół nas, Etap edukacyjny: drugi, Przedmiot: matematyka, Komentarz: Materiały do opracowania scenariusza

Bardziej szczegółowo

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe.

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe. Toruńska Starówka według jej mieszkańców i użytkowników podsumowanie wyników ankiety internetowej przeprowadzonej w ramach projektu rewitalizacji Starego Miasta w Toruniu RESTART. Przez kilka miesięcy

Bardziej szczegółowo

145 cm i mniej 146 cm-154 cm 155 cm-164 cm 165 cm-174 cm 175 cm i więcej

145 cm i mniej 146 cm-154 cm 155 cm-164 cm 165 cm-174 cm 175 cm i więcej ILE MAMY 145 cm i mniej 146 cm-154 cm 155 cm-164 cm 165 cm-174 cm 175 cm i więcej 10 8 6 4 2 0 JAKIEGO KOLORU MAMY OCZY Niebieskie Zielone Piwne 12 10 8 6 4 2 0 Niebieskie Zielone Piwne Kiedy się urodziliśmy???

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. rok szk. 2013/2014

Szkolny Program Profilaktyki. rok szk. 2013/2014 Szkolny Program Profilaktyki rok szk. 2013/2014 Profilaktyka to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami, reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Celem szkoły jest ochrona dziecka, ucznia, wychowanka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH PRZEZ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W NASZEJ SZKOLE, A WYNIKAMI UZYSKANYMI NA ŚWIADECTWIE

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH PRZEZ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W NASZEJ SZKOLE, A WYNIKAMI UZYSKANYMI NA ŚWIADECTWIE ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH PRZEZ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W NASZEJ SZKOLE, A WYNIKAMI UZYSKANYMI NA ŚWIADECTWIE GIMNAZJALNYM. Język polski Język angielski KLASA I Wyniki

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

Nr.10. W tym numerze to psy są zwierzątkami numeru!!! A kto został jasnowidzem? Przeczytajcie!

Nr.10. W tym numerze to psy są zwierzątkami numeru!!! A kto został jasnowidzem? Przeczytajcie! Nr.10 W tym numerze to psy są zwierzątkami numeru!!! A kto został jasnowidzem? Przeczytajcie! Spis treści Str.2 Spis treści Str.3 Przedmowa Str.4 Zwierzątko numeru- pies Str.5 Co nowego w świecie? Str.6

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2013 10107 Warszawa, 25.02.2013 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne.

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje?

czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje? Konspekt zajęć Temat : W trosce o radosną naturę człowieka czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje? Cele : - budzenie i umacnianie pozytywnego obrazu samego siebie, - dbałość o wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. -

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. - Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane INFORMACJE PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU Analiza ryzyka Działanie Uwagi Czy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM PSO jest uzupełnieniem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w GCE. Precyzuje zagadnienia

Bardziej szczegółowo