Szczêœliwa Jedenastka. wrzesieñ - paÿdziernik 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczêœliwa Jedenastka. wrzesieñ - paÿdziernik 2009"

Transkrypt

1 Szczêœliwa Jedenastka wrzesieñ - paÿdziernik 2009

2 KRÓTKA HISTORIA DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 14 paÿdziernika 1773 roku, na wniosek króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego, sejm powo³a³ do ycia Komisjê Edukacji Narodowej. Warto dodaæ, e Komisja Edukacji Narodowej by³a pierwszym ministerstwem oœwiaty publicznej w Polsce i pierwsz¹ tego typu instytucj¹ w Europie. Obecnie na pami¹tkê tego wielkiego wydarzenia 14 paÿdziernika obchodzony jest Dzieñ Komisji Edukacji Narodowej, który jest œwiêtowany przez nauczycieli jako Dzieñ Nauczyciela. Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma swoje pocz¹tki w 1957 roku, kiedy to podczas Œwiatowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, e 20 listopada bêdzie Miêdzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i œwiêtem nauczycieli. Kilkanaœcie lat póÿniej Miêdzynarodowy Dzieñ Karty Nauczyciela przerodzi³ siê (zgodnie z ustaw¹ sejmow¹ z 1972 roku) w Dzieñ Nauczyciela obchodzony w rocznicê powo³ania Komisji Edukacji Narodowej, tj. 14 paÿdziernika. W 1982 roku, doroczne œwiêto nauczycielskie by³o po raz pierwszy obchodzone jako Dzieñ Edukacji Narodowej, czyli œwiêto wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników oœwiaty. Obecnie 14 paÿdziernika jest dniem ustawowo wolnym od zajêæ lekcyjnych. Od redakcji Mili Czytelnicy, oddajemy Wam do r¹k numer Szczêœliwej Jedenastki poœwiêcony nauczycielom i szkole. Rzecz to chyba zrozumia³a, przecie 14 paÿdziernika obchodzimy Dzieñ Edukacji Narodowej. Krótk¹ historiê ustanowienia tego dnia œwiêtem edukacji przeczytacie wewn¹trz numeru. Informujemy równie o tym, e autorami wszystkich tekstów zamieszczonych w gazetce s¹ uczniowie klas Ia, IId,IIe,IIIb. Najczêœciej s¹ to debiuty literackie Waszych kole anek i kolegów, wiêc m³odzi twórcy odczuwaj¹ spor¹ tremê z tego powodu. Liczymy na yczliwe przyjêcie tego numeru i zapraszamy do wspó³redagowania nowego wydania, które zamierzamy poœwiêciæ najnowszej historii naszego miasta, najbli szej okolicy, regionu. Wszystkim Czytelnikom yczymy przyjemnej lektury. Redakcja

3 Nowa dyrekcja Gimnazjum nr 11 Nauczyciel- to brzmi dumnie Codziennie wita nas uœmiechem Ma dla nas dobre s³owo Pochyla siê nad ka dym uczniem I s³u y mu rad¹ Uczy ycia, mówi m¹dre rzeczy Jest przyjacielem i dobrym duchem Otacza nas ramieniem Wskazuje w³aœciw¹ drogê Kamila Klincewicz IIe yczenia W Dniu Nauczyciela ca³a szko³a œle yczeniawytrwa³oœci, zrozumienia, bo czasami mamy lenia. Nowa dyrekcja Gimnazjum nr 11 Pan Przemys³aw Jaœkiewicz dyrektor i Pani Agnieszka Pera wicedyrektor Przemys³aw Jaœkiewicz: - wiek - 37 lat - wykszta³cenie wy sze - mgr historii, nauczyciel historii i wos - stan cywilny - m¹ - tzw. dorobek yciowy - ona Ma³gorzata, córka Michalina i 2 rybki (prawie z³ote) - zainteresowania - hobby historia, wirtualne lotnictwo i kolej - ulubiona muzyka - ró na, nadawana przez internetowe radio Polskie Niezapomniane Przeboje - ulubiony film - Bitwa o Midway - ulubiony program telewizyjny - publicystyka i programy informacyjne, programy o historii lotnictwa na kanale Planete - ulubiona gra komputerowa - I 2 Sturmovik ulubiona strona internetowa - Fotohistoria.pl - wymarzony samochód - Audi Offroad Agnieszka Pera: - wiek - XXI ;) - wykszta³cenie wy sze - mgr filologii polskiej, nauczycielka jêzyka polskiego i angielskiego - stan cywilny - ona - tzw. dorobek yciowy - m¹ Piotr, syn Rafa³, pies Atos (przecudny, szalony cocker spaniel), króliczyca Pyœka (najbardziej lubi j¹ pies) - zainteresowania, hobby - podró e, literatura, teatr, psychologia - ulubiona muzyka - Stare Dobre Ma³ eñstwo, Queen i w ogóle muzyka lat osiemdziesi¹tych - ulubiony film - Moulin Rouge Baza Luhrmanna (genialny musical!) - ulubiona aktorka/aktor - Nicole Kidman, Johny Deep - ulubiony serial - Dr House - ulubiona ksi¹ ka - ksi¹ ki Joanny Chmielewskiej (rewelacyjnie relaksuj¹) - wymarzony samochód - Volvo YCC yczeñ p³ynie wielka masa, Byœcie dalej chcieli uczyæ nas I siê œmieli raz po raz. Sandra Starzyñska IId Klucz Wstajemy rano, By do szko³y iœæ, A tam zdobyæ Do wiedzy klucz. Sandra Starzyñska IId YCZENIA DLA NAUCZYCIELI Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Pedagogom oraz Pracownikom administracji i obs³ugi naszego Gimnazjum nr11 sk³adamy yczenia wszelkiej pomyœlnoœci w yciu zawodowym, radoœci i satysfakcji z wykonywanej pracy, wielu sukcesów dydaktycznych i wychowawczych. Dziêkujemy za uczynienie przygody z trudu zdobywania wiedzy, za wiarê w nasze mo liwoœci i uzdolnienia, za okazywan¹ pomoc, cierpliwoœæ i serdecznoœæ. yjcie w zdrowiu i szczêœciu sto lat! Wdziêczni uczniowie Gimnazjum nr11 YCZENIA DLA UCZNIÓW OD DYREKCJI Kochane Dzieciaki! Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej yczymy Wam, abyœcie lubili przychodziæ do naszej szko³y. Niech zdobywanie wiedzy bêdzie dla Was zarówno fascynuj¹c¹ przygod¹, jak i odkrywaniem siebie, swoich mo liwoœci, talentów, zainteresowañ. Trzymamy kciuki za Wasze sukcesy w nauce, w sporcie, w dziedzinach artystycznych, ale tak e za te ca³kiem prywatne, osobiste. Wierzymy, e wspólnie uda nam siê sprawiæ, i nasza szko³a stanie siê miejscem, w którym panuje atmosfera radoœci, zrozumienia i przyjaÿni. Przemys³aw Jaœkiewicz i Agnieszka Pera

4 Krzy ówki o szkole Krzy ówka nr 1 1. Do niego nauczyciel wpisuje oceny, tematy lekcji lub uwagi/pochwa³y. 2. Uczymy siê w nim po szkole podstawowej. 3. W dzia³aniu = 896 nale y wstawiæ znak, aby dzia³anie by³o poprawne. 4. Szkolny strój. 5. Najwiêkszy i najciê szy ssak l¹dowy. 6. Lêk przed paj¹kami. 7. Pisemna forma sprawdzenia wiadomoœci z trzech ostatnich lekcji. 8. Przedmiot szkolny, na którym œpiewamy. 9. W roku 966 odby³ siê Polski. 10. Najwiêksza planeta Uk³adu S³onecznego. 11. Zeszyt po angielsku. 12. Zjawisko fizyczne polegaj¹ce na przejœciu substancji ze stanu ciek³ego w stan sta³y. 13. Podstawy poprawnej pisowni. 14. Bez niego nie ma zdania. 15. Szko³a po niemiecku. 16. Jon dodatni (chemia). Krzy ówka nr 2 Krzy ówkê zredagowa³a Kinga Bednarczyk z IId 1. Nazwisko pani ucz¹cej geografii. 2. Numer sali, w której znajduje siê si³ownia. 3. Numer sali pani A. Chodalskiej. 4. Bia³a kostka, któr¹ piszemy po tablicy. 5. Kiedy pani go otwiera, robi siê groÿnie. 6. Do niej podchodzisz, gdy jesteœ pytany. 7. Tam mo esz kupiæ drugie œniadanie. 8. Imiê pani Guzowskiej. 9. Lekcja, w czasie której œpiewamy. 10. Przy niej siedzisz w czasie lekcji. Krzy ówkê zredagowa³ Micha³ Zdrojewski z IId Zespó³ redakcyjny stanowi¹ uczniowie z klas; Ia, IId, IIe, IIIb. Opiekunki Krystyna Maciejewska i Renata Samusz Wszystkich zainteresowanych dziennikarstwem zapraszamy do wspó³pracy.

5

6 Pierwszoklasiœci z Ia w nowej szkole Wszyscy nauczyciele okazali siê pomocni i wyrozumiali. Patrz¹ na nas przyjaÿnie i pomagaj¹ nam, kiedy nie wiemy, w jakiej sali, na którym piêtrze odbywaj¹ siê lekcje. Ada Wójcik Pierwszy dzieñ w nowej szkole okaza³ siê ca³kiem mi³y. Plan lekcji jest ró ny, niektóre dni s¹ bardzo ciê kie i wtedy wiêkszoœæ dnia spêdzam w szkole, ale czujê siê w niej dobrze. Paulina Turek Pierwsza lekcja historii up³ynê³a mi³o i szybko, kolejne równie by³y sympatyczne. Najbardziej podoba³y mi siê lekcje jêzyka polskiego i w-fu. Roksana Szymoniak Moje pierwsze dni w szkole wyobra a³em sobie o wiele gorzej ni naprawdê by³o. Na przerwach mam wystarczaj¹co du o czasu, aby odpocz¹æ i porozmawiaæ z kolegami. Bardzo zaimponowa³y mi zajêcia wychowania fizycznego, na których korzystamy z wielu obiektów sportowych, takich jak: hala Gwardii, si³ownia, sala ze sto³ami do gry w ping-ponga. Takiego w-fu nie mia³em w swojej poprzedniej szkole. Mateusz Ko³odziejczak Bardzo siê cieszê, e chodzê do tej szko³y, bo czujê siê w niej bezpieczna. Wiem, e cokolwiek by siê dzia³o z³ego, to o wszystkim mogê porozmawiaæ z nauczycielami. Nauczyciele s¹ bardzo uprzejmi i wyrozumiali. Moje nowe gimnazjum jest bardzo czyste i zadbane. Martyna Ostrowska Wybra³am klasê, w której nie mia³am nikogo znajomego. Obawia³am siê, e nie znajdê kole anki, ale okaza³o siê, e wszystkie dziewczyny s¹ sympatyczne. Nauczyciele wiedz¹, e pierwszoklasistom jest ciê ko i na razie traktuj¹ nas ulgowo. Przerazi³ mnie plan lekcji. Zajêæ jest za du o. W czwartek mamy trzy trudne przedmioty pod rz¹d. Budynek szko³y jest podobny do mojej podstawówki, ale sprawia wra enie bardziej zadbanego. Kaja Szymañska Pierwszy kontakt ze szko³¹ mia³am jeszcze w czasie wakacji. Zosta³am wybrana do z³o enia œlubowania na sztandar szko³y, wiêc bra³am udzia³ w próbach uroczystoœci rozpoczêcia roku szkolnego (...) Po ka dej nowej lekcji wiedzia³am, czego siê ode mnie oczekuje i jak bêdê oceniana. Mi³e by³o to, e przedstawialiœmy siê sobie ju w czasie pierwszej przerwy. Musia³am przywykn¹æ do 7-8 godzin w ci¹gu dnia (a to nie by³o codziennoœci¹ w podstawówce). Uspokoi³am siê, myœlê, e dokona³am w³aœciwego wyboru i bêdzie mi tu dobrze. Katarzyna Kupracz Bardzo podoba mi siê pomys³ z szafkami, poniewa nie muszê codziennie nosiæ w-fu i mogê tam zostawiaæ ubrania, ksi¹ ki i przybory do plastyki. Moimi ulubionymi przedmiotami s¹ w-f i chemia. Najbardziej polubi³em nauczyciela w-fu i pani¹ od chemii. Krystian Szurawski W pierwszym tygodniu nauki nauczyciele zapoznali nas z systemem oceniania i programem na bie ¹cy rok szkolny. Nauczyciele tworz¹ mi³¹ atmosferê. Daria uraw Wed³ug mnie nauczyciele s¹ fajni, cierpliwi, œwietnie przekazuj¹ nam wiedzê i anga uj¹ siê w nasze problemy. Szko³a jest super, myœlê e dotrwam w niej do koñca. Kasia Z³omañczuk Rozmowa z P. Januszem Magd¹ - konserwatorem Czytelnikom naszej gazetki chcê przedstawiæ bli ej Pana o z³otych rêkach, o którym wszyscy uczniowie mówi¹ po prostu: pan konserwator. Zacznê od banalnego pytania. Jak siê Pan nazywa? Pytam, poniewa wiêkszoœæ uczniów nie zna Pana imienia i nazwiska. Nazywam siê Janusz Magda. Jaki jest Pana zawód wyuczony? Jestem stolarzem, ale znam siê równie na innych pracach konserwatorskich. Jak d³ugo pracuje Pan w naszej szkole? Tutaj, trzy lata. Jakie s¹ Pana zajêcia? Zajmujê siê wszystkim po trochu, a przede wszystkim utrzymaniem porz¹dku w obejœciu szko³y, wykonujê naprawy mebli szkolnych, wertykali, reperujê zamki, naprawiam szafki, wymieniam zu yte œwietlówki, przycinam krzewy, grabiê liœcie, odœnie am...i wiele innych prac, o których w tej chwili nie pamiêtam. Mo na wiêc powiedzieæ, e nie boi siê Pan adnej pracy. No, chyba mo na, lubiê pracowaæ i byæ u yteczny. Czy jest Pan zadowolony z pracy? Jestem bardzo zadowolony z pracy, jeœli tylko uczniowie zbyt du o nie broj¹. P. Janusz Magda - konserwator Dziêkujê za udzielony wywiad i mo liwoœæ poznania Pana bli ej, a z okazji Dnia Edukacji Narodowej w imieniu zespo³u redakcyjnego yczê wiele radoœci i satysfakcji z wykonywanej pracy. Rozmowê przeprowadzi³ Dawid Pesta kl III b

7 Rozmowa z P. Danut¹ Rudziñsk¹ Zofia Perkowska sekretarz Gimnazjum nr 11 i Halina Podlecka - woÿne. Jak d³ugo pracuje Najbardziej wyczekiwany wywiad roku Pani w naszej szkole? Moimi rozmówczyniami s¹ Panie woÿnechyba najd³u ej Zofia Perkowska i Halina Podlecka. spoœród wszystkich pracowników szko³y, Czy lubi¹ Panie swoja pracê? 27 lat Pani Halina: Bardzo! Pani Zosia: Uwielbiam pracê z dzieæmi, z m³odzie ¹. Kto Pani¹ przyjmowa³ do pracy? Od ilu lat pilnuj¹ Panie porz¹dku w nasze szkole? Kiedy rozpoczyna³am pracê w tej szkole, funkcje dyrektora pe³ni³a pani Marianna Zych, nauczycielka matematyki. P. Danuta Rudziñska - sekretarz Jakie nazwy nosi³a szko³a w czasie, kiedy Pani jest zatrudniona? Najpierw by³a to Szko³a Podstawowa nr 11 im. Mariana Buczka, póÿniej zmieni³a nazwê na Zespó³ Szkó³ nr 5, bo wygasa³a dzia³alnoœæ podstawówki, a ju Zaczyna³o funkcjonowaæ gimnazjum. Obecnie pracujê w Gimnazjum nr 11 w Koszalinie. Czy przesz³a Pani kiedyœ przez g³owê myœl, by zmieniæ pracê? Nie, naprawdê nigdy o tym nie myœla³am. Jakie prace wykonuje Pani jako sekretarz szko³y? Mój zakres obowi¹zków jest bardzo szeroki i na przestrzeni 27 lat kilkakrotnie siê zmienia³. Przede wszystkim do moich obowi¹zków nale y obs³uga sekretariatu szko³y, przyjmowanie interesantów (uczniów i rodziców), przyjmowanie i wysy³anie korespondencji, odpowiadanie na ró ne s³u bowe pisma, prowadzenie ksiêgi wyjœæ, prowadzenie ksiêgi spe³niania obowi¹zku szkolnego przez uczniów i wiele innych prac zwi¹zanych z yciem szko³y. Którzy nauczyciele, podobnie jak Pani, maj¹ d³ugi sta pracy w naszej szkole? Do nauczycieli o d³ugim sta u pracy nale ¹ pp. Barbara Andersz, Joanna Kalman, Gra yna Bro yñska, Katarzyna Medwecka-Iwaniak, Danuta Wojnarowicz, Dorota Buc, Krystyna Maciejewska Pani Halina: Jeœli umiesz liczyæ to od 1976 roku, czyli 33 lata! Pani Zosia: A ja pracujê tutaj 21 lat! Jakiego zachowania uczniów Panie nie akceptuj¹? Pani Halina: Kiedy zupe³nie niepotrzebnie powstaje chaos i ha³as, uczniowie krzycz¹, biegaj¹, przepychaj¹ siê. Pani Zosia: Denerwuje mnie arogancja m³odych ludzi, z któr¹ na szczêœcie w naszej szkole spotykam siê rzadko. Jakie zachowanie uczniów Panie pochwalacie? Pani Halina: Kiedy wchodz¹ i mówi¹ kulturalnie "dzieñ dobry", a przy wyjœciu egnaj¹ siê. Pani Zosia: Lubiê, kiedy uczniowie s¹ mili, uczciwi i sympatyczni. Zanim podziêkujê za wywiad,chcê Panie zapytaæ, czy znacie anegdotê, która o Was kr¹ y? Pani Zosia: Nie, nie znamy. A mo emy j¹ poznaæ? Oczywiœcie, mówi siê, e Panie jesteœcie gwarantem bezpieczeñstwa tej szko³y, bo dostrze ecie nawet poln¹ myszkê, nie tylko obcego wchodz¹cego do szko³y bez opowiedzenia siê w jakim celu przyszed³. P. Zofia Perkowska - pani woÿna Pani Halina: A to bardzo mi³e, e nam o tym mówisz. Dziêkujemy Pani za rozmowê, a z okazji Dnia Edukacji Narodowej yczymy dalszych wielu lat pracy w zdrowiu i zadowoleniu. Dziêkujê bardzo. Dziêkujê Paniom za rozmowê, a z okazji Dnia Edukacji Narodowej yczymy radoœci i z dobrego samopoczucia z pe³nionych obowi¹zków. Pani Halina: Dziêkujê! Pani Zosia: Dziêkujê bardzo! Wywiad przeprowadzi³y Ewa Wróbel i Joanna Ponoœ kl. IIIb Wywiad przeprowadzi³a Anita Harasimiuk kl. IIIb

8 Pani Alicja Wykrzykowskanauczycielka matematyki.. Ju ponad pó³tora miesi¹ca temu zacz¹³ siê rok szkolny, czyli czas pracy dla nas- uczniów i dla nauczycieli. W naszej szkole pojawi³y siê nowe panie nauczycielki. Jedn¹ z nich jest Pani Alicja Wykrzykowskanauczycielka matematyki.. Czy jest to Pani pierwsza praca? Je eli pracowa³a ju Pani wczeœniej, to prosimy zdradziæ, gdzie to by³o. P. Zalicja Wyrzykowska nauczycielka matematyki Pani Alicja: Nie, nie jest to moja pierwsza praca. Wczeœniej pracowa³am tutaj przez rok.wtedy by³a tutaj jeszcze podstawówka i pocz¹tki gimnazjum. W miêdzyczasie pracowa³am w szkole katolickiej. Jak siê Pani podoba nasze gimnazjum? Pani Alicja: Bardzo mi siê podoba. Gdy tutaj jednoczeœnie funkcjonowa³a podstawówka i gimnazjum, szko³a by³a zat³oczona. Trudno pracowa³o siê nauczycielom i uczniom. Teraz jest fajnie, du o przestrzeni i swobody. Czy dobrze siê Pani czuje w gronie pedagogicznym? Wywiad z Pani¹ Arlet¹ Brechun Od nowego roku szkolnego pojawi³a siê w naszej szkole nowa pani od polskiego. Czy zechce Pani zaspokoiæ nasz¹ ciekawoœæ i odpowiedzieæ na kilka pytañ? Tak, oczywiœcie. Od jak dawna mieszka Pani w Koszalinie? Sk¹d Pani do nas przyjecha³a? W Koszalinie mieszkam od niedawna, bo dopiero od ponad roku. Przeprowadzi³am siê tutaj z Lubania, niewielkiego miasta w województwie dolnoœl¹skim. Nie ukrywam, e decyzja o zmianie miejsca zamieszkania nale a³a do trudnych, jednak z perspektywy czasu wiem, e by³a dobra. Czy mo e Pani opowiedzieæ, gdzie Pani wczeœniej pracowa³a, w jakich typach szkó³? Do czasu wyjazdu do Koszalina pracowa³am w Lubaniu. Pocz¹tkowo by³a to szko³a podstawowa, póÿniej gimnazjum, z którym jestem zwi¹zana do dziœ. Uczy³am tam jêzyka polskiego oraz prowadzi³am zajêcia dla uczniów ze specyficznymi trudnoœciami w nauce(dysleksja, dysortografia, dysgrafia). Praca w moim gimnazjum dostarcza³a mi zawsze wiele radoœci. Mam ogromn¹ nadziejê i wiarê, e tak bêdzie i w obecnej szkole. P. Arleta Brechun- nauczycielka jezyka polskiego Pani Alicja: Wiêkszoœæ grona pedagogicznego znam z czasów, kiedy uczy³am tutaj wczeœniej. Czujê siê œwietnie, Atmosfera jest bardzo Jak podoba siê Pani nasze miasto, nasza szko³a? sympatyczna. Koszalin mia³am okazjê poznaæ ju wczeœniej i przyznam, e podoba mi siê to miasto... ale tak naprawdê sta³o siê czêœci¹ mnie, gdy Jak ocenia Pani naszych uczniów? pozna³am wspania³ych ludzi mieszkaj¹cych w nim. Dziêki nim nie czujê siê tu obco, a co za tym idzie, têsknota za rodzinnym miastem Pani Alicja: Uczê przede wszystkim te klasy, które przed odejœciem jest mniejsza. na emeryturê edukowa³a pani Ka³u a. Ich poziom wiedzy z matematyki jest dobry. Tak jak w ka dej szkole i w ka dej klasie s¹ Co do pracy w koszaliñskiej 11, to tutaj s¹ dopiero jej pocz¹tki. Poznajê kolegów, uczniów i mam ogromn¹ nadziejê, e wspó³praca uczniowie, dla których matematyka to ulubiony przedmiot, a dla bêdzie uk³ada³a siê dobrze. Czujê ju dziœ, e tak w³aœnie bêdzie innych trochê mniej. Proszê powiedzieæ coœ ciekawego o Sobie. A jak Pani postrzega naszych uczniów? To pytanie jest chyba najtrudniejsze. Jeszcze ich nie znam. Czas poka e...myœlê jednak, e uczniowie wszêdzie s¹ ró ni, bo ró ni s¹ przecie ludzie...to skupisko osobowoœci, charakterów, chyba te z O, a to rzeczywiœcie ciekawostka! A co s¹dzi Pani o wprowadzeniu tego wzglêdu jednoznaczny os¹d jest niemo liwy. matematyki jako obowi¹zkowego przedmiotu na maturze? Jakie s¹ Pani zainteresowania, ulubione zajêcia? Matematyka jest królow¹ nauk i podobnie jak jêzyk ojczysty Uwielbiam wycieczki rowerowe, takie krótsze i te d³u sze, jazdê na powinna byæ przedmiotem obowi¹zkowym. nartach, kulinarne eksperymenty,leniuchowanie, mecze siatkówki, wszelkiego rodzaju podró e i chyba jak ka da kobieta-zakupy. Dziêkujemy za rozmowê, a z okazji Dnia Edukacji Narodowej yczymy Pani wielu sukcesów dydaktycznych i wychowawczych Dziêkujê za bardzo mi³¹ rozmowê, yczê Pani dobrych uczniów, oraz powodzenia w yciu osobistym. sukcesów zawodowych i w yciu prywatnym. Bardzo dziêkujê za wspó³pracê i chêæ przedstawienia mnie na Ja równie dziêkujê. stronach szkolnego pisemka. Jestem absolwentk¹ Jedenastki. Wywiad przeprowadzi³y Milena Polakowska i Karolina Drachal kl. IIIb Wywiad przeprowadzi³ Norbert Korus

9 DOWCIPNIE O NAUCZYCIELACH I SZKOLE Szko³a Szko³a to miejsce wspania³e, Mimo wielu zmagañ i trudów, Nikt nie umrze tutaj z nudów. Paulina Mil IIe Na szko³ê Moja szko³a jest weso³a, Tak jak kolorowa pszczo³a, Nie ma smutku ani ³ez, Ludzi samotnych jak pies. Edyta Kryñska IIe O przerwie Wci¹ za krótka na prac domowych œci¹ganie, Zbyt d³uga zaœ na klasówek oczekiwanie. Adrian Gzyl IIe O nauce Jeœli siê pilnie uczysz, kolego, Mo esz byæ pewny, e dopniesz swego. Bêdzie ci ³atwo i dobrze yæ, Jeœli zamiary zamienisz w czyn. Adrian Gzyl IIe Na nauczycieli Ci¹gle o coœ pytacie nas, nauczyciele, Czy byœcie wiedzieli tak niewiele? Adrian Gzyl IIe Na Pani¹ Szabliñsk¹ Pani Ma³gorzata uczy nas przez lata, Ma nazwisko jak szabelka, Lecz to mi³a pani nauczycielka, Na religii nie przynudza I nie musi siê odchudzaæ, Uczy nas wszystkiego dobrego I yczymy Jej tego samego. Tytus Gorczyca IIe Na Pani¹ Renatê Samusz Ma jasne w³osy i jasne stroje, na jej lekcji dobre s¹ nastroje. Chocia sala to jest klitka, lekcja trwa jak minut kilka. Nie ma nudy na angliku, czyli pani R jêzyku. Tytus Gorczyca IIe Jedenastka Co dzieñ w murach Jedenastki wbija nam siê wci¹ pierwiastki. O Polakach siê uczymy, koñca lekcji nie widzimy. Na w-fie ktoœ wymiêka, na biologii ci¹gle mêka. Nie inaczej jest na polskim, z dworu wieje wiatrem morskim. W bibliotece przerwy spêdzamy, na okienku w kosza gramy. Teraz, koñcz¹c ten wiersz, powiem krótko kilka s³ów szybciutko: JEDENASTKA dobra szko³a, nauczy nawet mato³a. Kamil Szarkowski IId Nauka Choæ siê co niektórych boimy, Na ich lekcjach cicho siedzimy, Przez 45 minut intensywnie myœlimy, To dziêki nim naprawdê siê czegoœ uczymy. Kamila Klincewicz IIe Ukochana Szko³a, szko³a ukochana, Biegnê do niej co dzieñ z rana. Dzisiaj znowu tyle lekcji, Dojdziemy w koñcu do perfekcji. Czytam, piszê, recytujê, A w dzienniczku same dwóje. Szko³o, szko³o ukochana, Dzisiaj wolno idê z rana. Wczoraj szybko wpad³a dwója, Mo e dzisiaj chocia trója. Dawid Seliga IIe Superszko³a Gimnazjum numer 11- superszko³a, ka dy nauczyciel dla ucznia podpora, pomo e, nauczy, a czasem pogrozi, pouczy. Pawe³ Komorowski IIe Pani Guzowska Pani Guzowska nauczycielka biologii mistrzowska. Pawe³ Komorowski IIe Pani Alicka Pani Alicka w matematyce króluje, U niej za pracê na lekcji ciê ko dostaæ dwójê. Pawe³ Komorowski IIe Pani Maciejewska Przy niej ka da uczennica kiepska Znawczyni¹ polonistyki siê staje, Choæ niewiele pracy domowej do domu dostaje. Pawe³ Komorowski IIe

W numerze: 100-lecie Kościuszki. Jubileusz Solidarności. Pożegnanie Księdza. Ranking samorządów. Strażnicy Zawodzia.

W numerze: 100-lecie Kościuszki. Jubileusz Solidarności. Pożegnanie Księdza. Ranking samorządów. Strażnicy Zawodzia. W numerze: 100-lecie Kościuszki Jubileusz Solidarności Pożegnanie Księdza Ranking samorządów Strażnicy Zawodzia Malarskie wersety Stomil wiecznie żywy Jesienny Chopin Szko³a dziœ Historia Zwi¹zku O Ojcu

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 32 Kwiecieñ 2005 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Mistrzostwa w tenisie sto³owym SPRAWNI RAZEM Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia Dni Otwartych Drzwi

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewi¹ty, styczeñ 2005. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewi¹ty, styczeñ 2005. nr ISSN 1644-2881 numer dziewi¹ty, styczeñ 2005 AKADEMIA pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 Rektorzy w Watykanie Spotkanie z Janem Paw³em II by³o g³ównym wydarzeniem pielgrzymki

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2005 Piwniczna Zdrój rok 15 nr 6 (170) cena 2,50 zł, nakład 800 egz.

Czerwiec 2005 Piwniczna Zdrój rok 15 nr 6 (170) cena 2,50 zł, nakład 800 egz. Piwniczna Zdrój, Łomnica Zdrój, Kokuszka, Wierchomla, Młodów, Głębokie, Zubrzyk Pismo Samorządu Lokalnego ISSN 1234-1223 podatek VAT-0% Czerwiec 2005 Piwniczna Zdrój rok 15 nr 6 (170) cena 2,50 zł, nakład

Bardziej szczegółowo

Zielona szko³a wymys³ czy potrzeba

Zielona szko³a wymys³ czy potrzeba Zielona szko³a wymys³ czy potrzeba Krystyna Flis, Joanna Zasêpa Zielona szko³a to kilkudniowy wyjazd uczniów pod opiek¹ nauczycieli w jakieœ interesuj¹ce pod wzglêdem przyrodniczym czy kulturowym miejsce.

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

WIEŒCI WIELICHOWSKIE

WIEŒCI WIELICHOWSKIE Urz¹d Miasta i Gminy Wielichowo WIEŒCI Wieœci Wielichowskie 1 Rynek 10, 64-050 Wielichowo tel. 061 44 33 001, 061 44 33 082 www.wielichowo.pl WIELICHOWSKIE Nr 3 (53) marzec 2012 ISSN 1898-7389 pismo bezp³atne

Bardziej szczegółowo

Wielkanocnych. Redakcja Obserwatora Lokalnego

Wielkanocnych. Redakcja Obserwatora Lokalnego S³awno Burmistrz przegra³ w s¹dzie - podwy ka cen wody Malechowo darmowe przedszkole w Kusicach Postomino ¹cko z planem zagospodarowania Nr. 14 (35) cena:1,50z³ 05.04.2007 r. Tygodnik S³awno-Warszawa Powiaty

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l CZERWIEC 2001 Nasza Trójwieœ l miesiêcznik 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 6 (94) ROK IX CZERWIEC 2001 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. Cena 1,00 z³ 1 Czerwca Dzieñ Dziecka Nikt nie zrozumie, jak ktoœ tak ma³y

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac.

Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac. Od Wydawcy W zamieszczonych w publikacji artyku³ach zosta³y dokonane konieczne zmiany i skróty wynikaj¹ce z opracowania redakcyjnego ksi¹ ki. W kilku przypadkach zosta³y zmienione tytu³y prac i dodane

Bardziej szczegółowo

Zwi¹zek literatury piêknej i filozofii

Zwi¹zek literatury piêknej i filozofii W NUMERZE NR 85 STYCZEÑ-MARZEC 2012 R ISSN 1232-6559 CENA 2 Z Zwi¹zek literatury piêknej i filozofii MARIA SZYSZKOWSKA yjemy w czasach ogromnego niepokoju potêgowanego rozkwitem cywilizacji, która nie

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

URZ D GMINY TARNOWO PODGÓRNE T E L E F O N Y A L A R M O W E. Magdalena Ilek-Nowak, Wydawca Magdalena Janicka, Redaktor Naczelna

URZ D GMINY TARNOWO PODGÓRNE T E L E F O N Y A L A R M O W E. Magdalena Ilek-Nowak, Wydawca Magdalena Janicka, Redaktor Naczelna fot. Magdalena Ilek-Nowak Szanowni Pañstwo Oddajemy w Pañstwa rêce nowy miesiêcznik, który mamy nadziejê na sta³e wpisze siê w koloryt gminy Tarnowo Podgórne i okolic. Jak zapewne zwróciliœcie Pañstwo

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

mut Wieczorek z Wojnowic. Niestety nie wszyscy Jubilaci przybyli na to sympatyczne spotkanie. Szanownych Jubilatów przywita³

mut Wieczorek z Wojnowic. Niestety nie wszyscy Jubilaci przybyli na to sympatyczne spotkanie. Szanownych Jubilatów przywita³ Rok 8 Nr 2 (53) luty marzec 2008 ISSN 1642 6371 Tego jeszcze nie by³o w dziejach krzanowickiego Urzêdu Stanu Cywilnego. A dwadzieœcia par obchodzi³o w tym roku obchodzi³o w tym roku Jubileusz 50-lecia

Bardziej szczegółowo

Historiê tworz¹ ludzie. Œlub wójta w siedleckiej katedrze.

Historiê tworz¹ ludzie. Œlub wójta w siedleckiej katedrze. Historiê tworz¹ ludzie 71 Œlub wójta w siedleckiej katedrze. 72 Historiê tworz¹ ludzie Wójtowie siedleccy 1580 - Stanis³aw Maciusek 1620 - Maciej Gorczyñski 1698-1710 - Pawe³ Bartnicki 1727 - Micha³owski

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 1 2 Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 Drodzy Pañstwo! W imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Nadzieja sk³adam wyrazy podziêkowania wszystkim mieszkañcom gminy Wieprz,

Bardziej szczegółowo

Niezwyk³a jubilatka Stanis³awa Sosnowska jedyna stulatka! Œwiêto Odzyskania Niepodleg³oœci

Niezwyk³a jubilatka Stanis³awa Sosnowska jedyna stulatka! Œwiêto Odzyskania Niepodleg³oœci Dwutygodnik Nr 19 (200)/2011 7.11.2011 r. WSPANIA Y JUBILEUSZ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 2 W NOWOGARDZIE Szko³o, szko³o, gdy ciê wspominam Têsknota w serce siê wgryza, Oczy mam pe³ne ³ez. Julian Tuwim To by³o

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA Nieletni a alkohol Problem spo ywania alkoholu i siêgania po u ywki dotyczy coraz wiêkszej liczby nieletnich. Radni miejscy apeluj¹ do rodziców o wiêksze zainteresowanie siê tym tematem, poniewa sam siê

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y?

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 19 (1046) 12 maja 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? Zaczê³o siê od spotkania w markecie,

Bardziej szczegółowo

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008 W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeÿby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo na by³o nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

DENTAMEDICA KANTOR ABUD TŁUMACZENIA RABAT. W NUMERZE: Bezpieczniej w Warszawie STACJA KONTROLI POJAZDÓW OPTYK. do 38% * * przy 100% wp³acie

DENTAMEDICA KANTOR ABUD TŁUMACZENIA RABAT. W NUMERZE: Bezpieczniej w Warszawie STACJA KONTROLI POJAZDÓW OPTYK. do 38% * * przy 100% wp³acie NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89 01 RADOŚĆ ul. Izbicka 9 022 615 80 42; 022 615 82 08 stomatologia implanty protetyka ortodoncja chirurgia RTG

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo