ROK ŚWINOUJŚCIE KARPACZ WCZASY organizowane we własnym zakresie WCZASY krajowe i zagraniczne zakupione indywidualnie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROK 2012. ŚWINOUJŚCIE KARPACZ WCZASY organizowane we własnym zakresie WCZASY krajowe i zagraniczne zakupione indywidualnie"

Transkrypt

1 ROK 2012 INFORMATOR WCZASOWY ŚWINOUJŚCIE KARPACZ WCZASY organizowane we własnym zakresie WCZASY krajowe i zagraniczne zakupione indywidualnie oraz wczasy zagraniczne: BUŁGARIA (AUTOKAR i SAMOLOT) CHORWACJA WĘGRY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW od r. do r. lub do wyczerpania przygotowanych ilości miejsc wczasowych Dodatkowe informacje: Zakład Socjalny, p. nr 4, nr telefonu (w godz ) Ś W I N O U J Ś C I E 1

2 Do dyspozycji wypoczywających jest 14 murowanych domków turystycznych, każdy z 2 pokojami sypialnymi, pokojem gościnnym, aneksem kuchennym, łazienką z prysznicem i WC. Domki są kompletnie wyposażone w meble, pościel, garnki, sztućce, koce, leżaki, lodówkę, bojler elektryczny, kuchnię elektryczną, telewizor. Opłata wg poniższej tabeli, obejmuje pobyt za12 osobodni w domku, bez wyżywienia. Przygotowano 4 turnusy w następujących terminach: I kwota bazowa ,00 zł II kwota bazowa ,00 zł III kwota bazowa ,00 zł IV kwota bazowa ,00 zł UWAGA: a) doba rozpoczyna się o godz w pierwszym dniu turnusu, natomiast domek należy zdać i opuścić do godz w ostatnim dniu turnusu, b) parkowanie samochodu obok domku jest bezpłatne, c) opłata klimatyczna dzieci do lat 6 zwolnione z opłaty, osoby powyżej 7 roku życia 4,00 zł /za dobę/ płatne u gospodarza ośrodka, d) nie ma możliwości rozbijania namiotów na terenie dzierżawionym przez ArcelorMittal Poland S.A., e) w domku mogą znajdować się osoby, które uiściły odpłatność za wczasy i są na skierowaniu. WAŻNE: 1. Dopuszcza się możliwość wypoczynku w domku dwóch rodzin. Odpłatność za pobyt dla każdej z rodzin ustala się na 50% wartości domku wynikającej z tabeli odpłatności. 2. Za zgodą uprawnionego, który otrzymał przydział na wczasy istnieje możliwość dokwaterowania do domku dodatkowych osób. Pracownik, który otrzymał świadczenie ponosi odpłatność wynikającą z tabeli, natomiast: - Osoby /indywidualne / nie uprawnione do korzystania z świadczeń ZFŚS / ponoszą odpłatność zgodnie z cennikiem usług obowiązującym w danym roku. 3. Uprawniony może ubiegać się o dofinansowanie do wczasów w OW w Świnoujściu w każdym roku kalendarzowym. 4. Warunkiem ubiegania się o świadczenie jest złożenie w Zakładzie Socjalnym Zapotrzebowania wczasowego ; ilość miejsc jest ograniczona; przy naborze decyduje kolejność złożenia wniosku. Po zakończeniu rekrutacji wnioski przedkłada się do akceptacji Zakładowej Komisji Socjalnej. Odpłatność uzależniona jest od dochodu na 1 osobę w rodzinie i wynosi: Lp. Dochód na 1 osobę w rodzinie w zł. Odpłatność % od kwoty bazowej za domek 1. Do ,0 2. Od ,3 17,0 3. Od ,3 20,0 4. Od ,3 23,0 5. Od ,3 26,0 6. Od ,3 29,0 7. Od ,3 32,0 8. Od ,3 35,0 9. Od ,3 38,0 10. Od ,3 41,0 11. Od ,3 44,0 12. Powyżej ,0 2

3 K A R P A C Z Do dyspozycji wypoczywających w ORW Karolinka jest 115 miejsc całorocznych w dobrze wyposażonych pokojach z TV SAT, radioodbiornikami, telefonami, lodówkami i węzłami sanitarnymi w każdym pokoju. Pokoje typu segment, 2, 3, 4 osobowe, z możliwością dostawek w niektórych z nich. Wyżywienie 2 x dziennie: śniadanie w formie bufetu i obiadokolacja. W ORW Karolinka nie ma określonych turnusów od do. Można wyjechać na dowolną ilość dni /zgodnie z regulaminem ZFŚŚ/ i w dowolnych terminach. Sezon trwa cały rok. Świadczenie rozpoczyna się obiadokolacją pierwszego dnia /godz / a kończy śniadaniem ostatniego dnia /godz /. Kwoty bazowe uzależnione są od terminu wyjazdu i wynoszą: - styczeń luty, kwiecień - czerwiec, wrzesień - kwota bazowa 122,00 zł, - marzec, listopad grudzień, kwota bazowa 112,00 zł - lipiec i sierpień kwota bazowa 132,00 zł - okres Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia i Nowego Roku kwota bazowa 140,00 zł Opłata klimatyczna, za dobę od osoby 2,00 zł płatne w recepcji Ośrodka. WAŻNE: 1. W roku kalendarzowym, uprawniony może ubiegać się o dofinansowanie do wczasów w ORW Karolinka w Karpaczu do 14 osobodni i dodatkowo w wymiarze do 8 osobodni. 2. Uprawniony, który skorzysta z wczasów w wyżej wymienionym wymiarze nie traci uprawnień do ubiegania się o dofinansowanie do wypoczynku wczasowego w roku następnym. 3. Zgłoszenia rezerwacji tylko osobiście nie przyjmuje się rezerwacji telefonicznych. Tabela odpłatności w Uwagach W C Z A S Y organizowane we własnym zakresie 1. Pracownik może ubiegać się o dofinansowanie do wczasów organizowanych we własnym zakresie raz na trzy lata, tj. po upływie dwóch lat kalendarzowych, w roku trzecim w okresie od od daty wykorzystania ostatniego świadczenia (wczasy krajowe i zagraniczne zakupione indywidualnie, wczasy krajowe i zagraniczne organizowane przez organizatora zewnętrznego, wczasy w Świnoujściu, wczasy w ORW Karolinka w Karpaczu powyżej 8 osobodni, wczasy organizowane we własnym zakresie). Dofinansowanie nie obejmuje członków rodziny. 2. Świadczenia realizowane będą do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku. 3. Wysokość dofinansowania jest zróżnicowana i zależna od średniego miesięcznego dochodu 4. Warunkiem ubiegania się pracownika o dofinansowanie jest:: a) złożenie wniosku, bez potwierdzania zarobków wnioskodawcy, z określeniem terminu nieobecności w pracy (minimum 14 dni kalendarzowych). Współmałżonek wnioskodawcy, pracujący w innym zakładzie potwierdza średni zarobek netto z ostatnich 3 miesięcy. b) dopuszcza się możliwość złożenia wniosku do dwóch miesięcy po wykorzystaniu urlopu, c) załączenie do wniosku karty urlopowej. 5. Wnioski pracowników spełniające wymogi formalne i merytoryczne złożone w Zakładzie Socjalnym do 20 dnia kalendarzowego każdego miesiąca, są przedłożone Zakładowej Komisji Socjalnej do akceptacji. 6. Po uzyskaniu akceptacji ZKS wnioski przekazywane są do realizacji z najbliższą wypłatą wynagrodzenia za pracę na konto osobiste pracownika. 7. Równocześnie z wypłatą naliczony będzie podatek dochodowy od osób fizycznych za otrzymane świadczenie pieniężne. 8. Kwota dofinansowania uzależniona jest od dochodu na 1 osobę i wynosi: 3

4 Kwota dofinansowania w % /126,00 zł x % x 14 dni/ w zaokrągleniu do 1 zł Kwota dofinansowania brutto w zł. Lp. Dochód na 1 osobę w rodzinie w zł. 1. Do ,0 882,00 2. Od ,5 838,00 3. Od ,0 794,00 4. Od ,5 750,00 5. Od ,0 706,00 6. Od ,5 662,00 7. Od ,0 617,00 8. Od ,5 573,00 9. Od ,0 529, Od ,5 485, Od ,0 441, Powyżej ,5 397,00 UWAGA: Realizacja dopłat do wczasów organizowanych we własnym zakresie odbywać się będzie na bieżąco, /w każdym miesiącu/ zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie ZFŚS. W C Z A S Y K R A J O W E i Z A G R A N I C Z N E ZAKUPIONE INDYWIDUALNIE 1. Za wczasy krajowe i zagraniczne zakupione indywidualnie rozumie się co najmniej 7, a maksymalnie 14-osobodniowy pobyt w ośrodku wypoczynkowym, turystycznym itp. z pełnym zakresem usług lub wczasy bez wyżywienia. 2. Wnioski o dofinansowanie do wczasów krajowych i zagranicznych zakupionych indywidualnie rozpatruje Zakładowa Komisja Socjalna na bieżąco. 3. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie w Zakładzie Socjalnym przez osoby uprawnione Wniosku o dofinansowanie do wczasów krajowych i zagranicznych zakupionych indywidualnie wraz z ofertą potwierdzoną przez organizatora wypoczynku, zawierającą: a. miejsce wypoczynku, b. termin turnusu (z określoną ilością osobodni), c. wykaz osób ubiegających się o świadczenie (określenie z osobna ceny skierowania na każdego uczestnika wypoczynku). 4. Pozytywnie zaakceptowany wniosek ze złożoną ofertą będzie podstawą przekazania na konto wnioskodawcy zaliczki w wysokości 100% deklarowanej ceny skierowania lecz nie więcej jak ustalona na dany rok kwota bazowa liczona jako iloczyn ilości osobodni razy cena osobodnia (osobodzień nocleg lub nocleg + wyżywienie). Wnioskodawca dokonuje zakupu wczasów indywidualnie. 5. Wypłata zaliczki następuje wraz z wynagrodzeniem za pracę lecz nie wcześniej jak dwa miesiące przed planowanym terminem wypoczynku. 6. Za planowany termin wypoczynku uważa się wyjazd między pierwszym a ostatnim dniem danego miesiąca a okres dwóch miesięcy liczony będzie jako dwa pełne miesiące przed planowanym terminem wyjazdu. 7. Równolegle z wypłaconą zaliczką potrącona będzie kwota odpłatności pracownika za świadczenie. Odpłatność może być rozłożona na 3 raty. 4

5 8. Końcowe rozliczenie następuje po dostarczeniu do Zakładu Socjalnego oryginału rachunku lub faktury VAT, nie później jak w terminie do 14 dni po wykorzystaniu świadczenia urlopowego. 9. Rachunek lub faktura VAT powinna zawierać między innymi: - termin pobytu, - nazwisko i imię uczestnika wypoczynku. 10. W przypadku nie realizowania celu, na które została przekazana zaliczka, pracownik, który otrzymał zaliczkę do wczasów krajowych i zagranicznych zakupionych indywidualnie upoważnia zakład pracy do potrącenia wypłaconej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wypłaty zaliczki, z wynagrodzenia za pracę. 11. Ilość miejsc jest ograniczona do wysokości kwot przeznaczonych na ten cel w preliminarzu ZFŚS. 12. Wysokość dofinansowania jest zróżnicowana i zależna od średniego miesięcznego dochodu ustalonego zgodnie z zasadami wymienionymi w Rozdziale Uwagi końcowe. Dofinansowanie za wczasy zakupione indywidualnie będzie naliczane wg poniższej tabeli dofinansowania, przy czym kwota bazowa obliczana jest od faktycznego kosztu skierowania, lecz nie więcej jak kwota bazowa ustalona na dany rok. 13. Dofinansowanie do wczasów krajowych i zagranicznych zakupionych indywidualnie stanowi dodatkowy dochód uprawnionego, od którego naliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. 14. Uprawniony może ubiegać się o dofinansowanie do wczasów krajowych i zagranicznych zakupionych indywidualnie raz na trzy lata tj. po upływie dwóch lat kalendarzowych, w roku trzecim w okresie od od daty wykorzystania ostatniego świadczenia (wczasy krajowe i zagraniczne zakupione indywidualnie, wczasy krajowe i zagraniczne organizowane przez organizatora zewnętrznego). 15.Tabela dofinansowania za wczasy zakupione indywidualne: L.p. Dochód na jedną osobę w rodzinie Dofinansowanie % za osobodzień od kwoty bazowej 1. do ,0 2. od ,0 3. od ,0 4. od ,0 5. od ,0 6. od ,0 7. od ,0 8. od ,0 9. od ,0 10. od ,0 11. od ,0 12. powyżej ,0 Dofinansowanie do wczasów krajowych zakupionych indywidualnie będzie naliczane wg faktycznego kosztu skierowania, lecz nie więcej jak 126,00 zł/osobodzień, przy czym suma ilości osobodni razy ustalony koszt osobodnia, nie może przekroczyć kwoty 1800,00 zł od osoby za turnus natomiast dofinansowanie do wczasów zagranicznych zakupionych indywidualnie będzie naliczane wg faktycznego kosztu skierowania, lecz nie więcej jak 167,00 zł/osobodzień, przy czym suma ilości osobodni razy ustalony koszt osobodnia, nie może przekroczyć kwoty 1800,00 zł od osoby za turnus. Świadczenia realizowane będą do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku. 5

6 oraz wczasy zagraniczne w: B U Ł G A R I A Słoneczny Brzeg to jeden z największych kurortów nad Morzem Czarnym. Położony 36 km od Burgas zachwyca malowniczą plażą pokrytą drobnym, złocistym piaskiem oraz czystym morzem. Hotel NOBEL ****+, 4 - piętrowy nowy budynek z 2005 roku, na terenie obiektu 150 komfortowych pokoi. Do dyspozycji gości: winda, recepcja, taras, restauracja główna z tarasem, lobby bar, basen kryty i odkryty, jacuzzi, sauna, fitness, sklep z pamiątkami, mini market, grill z serbską kuchnią, kantor wymiany walut, sejf w recepcji (za dodatkową opłatą), punkt medyczny. Pokoje dwu osobowe z możliwością dostawki, indywidualna klimatyzacja, mini bar, telefon, łazienka (prysznic lub wanna/wc), TV/SAT, balkon. Hotel posiada basen odkryty (leżaki i parasole bezpłatnie), brodzik. Plaża piaszczysta z łagodnym zejściem do morza, 100 m. oddalona od hotelu (przejście przez wydmy), serwis plażowy płatny ok. 8 Lv/dzień. Zakwaterowanie od godz w dniu przyjazdu, wykwaterowanie do godz w dniu wyjazdu Przejazd autokarem. Wymagane jest posiadanie ważnego paszportu - co najmniej 6 miesięcy przed planowanym zakończeniem pobytu w Bułgarii lub posiadanie dowodu osobistego. Waluta: leva bułgarska (BGN), 1 E = ok.1,95 BGN Pobyt obejmuje 9 osobodni (noclegów) ze śniadaniem i obiadokolacją w formie bufetu. Przygotowano 2 turnusy w następujących terminach: koszt skierowania wczasowego 1890,00 zł, koszt skierowania wczasowego 1890,00 zł, ZNIŻKI: - (2 + 1) - dzieci do 12 lat na dostawce 499,00 zł, - (2 + 2) - 2. dziecko do 12 lat na dostawce 1590,00 zł - (2 + 1) - 3. osoba powyżej 12 lat na dostawce 1790,00 zł Turnusy rozpoczynają się obiadokolacją w dniu przyjazdu natomiast kończą śniadaniem w dniu wyjazdu. UWAGA: Sposób wyliczenia kosztów, które ponosi pracownik za wczasy: 1. Koszt skierowania wczasowego minus kwota bazowa, od której liczona jest odpłatność pracownika (maksymalnie 1800 zł) równa się kwota powyżej kwoty bazowej, którą w pełni pokrywa pracownik. 2. Kwota bazowa tj zł razy procent odpłatności wynikający z tabeli pkt 7 informatora równa się odpłatność pracownika. 3. Dofinansowanie dla pracowników dla wczasów z ZFŚS stanowi różnicę między kwotą bazową tj zł a jego odpłatnością. Kwota ta jest opodatkowana. Cena skierowania nie obejmuje: napoi do obiadokolacji, wycieczek fakultatywnych. Zasady korzystania i tabela odpłatności w Uwagach Przejazd samolotem. Wymagane jest posiadanie ważnego paszportu - co najmniej 6 miesięcy przed planowanym zakończeniem pobytu w Bułgarii lub posiadanie dowodu osobistego. Waluta: leva bułgarska (BGN), 1 E = ok.1,95 BGN Przygotowano 2 turnusy. Pobyt obejmuje 10/11 osobodni (noclegów) ze śniadaniem i obiadokolacją w formie bufetu, w następujących terminach: koszt skierowania wczasowego 2840,00 zł koszt skierowania wczasowego 2990,00 zł 6

7 ZNIŻKI: - (2 + 1) - dziecko do 12 lat na dostawce 1090,00 zł - (2 + 2) - 2. dziecko do 12 lat 20% zniżki od kwoty bazowej - (2 + 1) - 3. osoba powyżej lat % zniżki od kwoty bazowej Turnusy rozpoczynają się noclegiem w dniu przylotu, natomiast lunch jest ostatnim świadczeniem w dniu wylotu. UWAGA: Sposób wyliczenia kosztów, które ponosi pracownik za wczasy: 1. Koszt skierowania wczasowego minus kwota bazowa, od której liczona jest odpłatność pracownika (maksymalnie 1800 zł) równa się kwota powyżej kwoty bazowej, którą w pełni pokrywa pracownik. 2. Kwota bazowa tj zł razy procent odpłatności wynikający z tabeli pkt 7 informatora równa się odpłatność pracownika. 3. Dofinansowanie dla pracowników dla wczasów z ZFŚS stanowi różnicę między kwotą bazową tj zł a jego odpłatnością. Kwota ta jest opodatkowana. Koszt skierowania wczasowego obejmuje opłatę lotniskową. Cena skierowania nie obejmuje napoi do obiadokolacji i wycieczek fakultatywnych. Zasady korzystania i tabela odpłatności w Uwagach CHORWACJA Podgora miasto położone na niedużym wzniesieniu z widokiem na Adriatyk oraz masyw Biokovo. Hotel Aurora *** pokoi dwu osobowych z możliwością dostawki posiadają: łazienkę, prysznic/wc, TV/SAT, klimatyzacja, telefon. Hotel posiada 2 windy, recepcję z sejfem (dodatkowo płatny), bar, klimatyzowana restauracja z widokiem na morze, basen zewnętrzny do opalania (leżaki i parasole na basenie płatne) i wewnętrzny (zamknięty ). Plaża przy hotelu żwirowa w odległości około 50 m. Przygotowano 2 turnusy. Pobyt obejmuje 9 osobodni (noclegów) ze śniadaniem ( ) i obiadokolacją ( ) w formie bufetu w następujących turnusach: koszt skierowania wczasowego 1990,00 zł koszt skierowania wczasowego 1990,00 zł, ZNIZKI: - (2 + 1) dziecko do 10 lat na dostawce opłata stała 499,00 zł, - (2 + 1) dzieci powyżej 10 lat i do 12 roku na dostawce 1590,00 zł - (2 + 1) dzieci powyżej 12 lat i do 16 roku na dostawce 1690,00 zł - (2 + 1) 3.osoba powyżej 16 lat na dostawce 1790,00 zł Turnusy rozpoczynają się obiadokolacją (zakwaterowanie nastąpi do godz w dniu przyjazdu) natomiast kończą śniadaniem (pokoje należy opuścić do godz w dniu wyjazdu). UWAGA: Sposób wyliczenia kosztów, które ponosi pracownik za wczasy: 1. Koszt skierowania wczasowego minus kwota bazowa, od której liczona jest odpłatność pracownika (maksymalnie 1800 zł) równa się kwota powyżej kwoty bazowej, którą w pełni pokrywa pracownik. 2. Kwota bazowa tj zł razy procent odpłatności wynikający z tabeli pkt 7 informatora równa się odpłatność pracownika. 7

8 3. Dofinansowanie dla pracowników dla wczasów z ZFŚS stanowi różnicę między kwotą bazową tj zł a jego odpłatnością. Kwota ta jest opodatkowana. Cena nie obejmuje taksy klimatycznej obowiązkowo płatnej w dniu przyjazdu 1 E/dzień/os, dzieci do 12 lat nie płacą, dzieci powyżej lat - 50 %, napoi do obiadokolacji, wycieczek fakultatywnych, Cena skierowania nie obejmuje napoi do obiadokolacji i wycieczek fakultatywnych. Przejazd autokarem. Wymagane jest posiadanie paszportu okres ważności nie może być krótszy od okresu pobytu na terenie Chorwacji. Do Chorwacji można wyjechać również na ważny dowód osobisty, ale dotyczy to tylko osób pełnoletnich. Waluta: kuna chorwacka (HRK), 1 E = ok.7.50 HRK Zasady korzystania i tabela odpłatności w Uwagach W Ę G R Y Hajduszoboszlo, najbardziej znane uzdrowisko Węgier, położone pomiędzy Budapesztem (ok. 200 km) i Debreczynem (ok. 20 km). W ciągu ostatnich 70 lat Hajduszoboszlo zdobyło światową sławę dzięki swoim niezaprzeczalnym walorom klimatycznym specyficzny klimat, bardzo duże nasłonecznienie, a także tryskająca z głębokości 1100 m woda lecznicza o temp. 75 C. Ponadto oferuje całą gamę zabiegów fizykoterapeutycznych i balneoterapeutycznych służących leczeniu i regeneracji. Największą atrakcją jest położone na powierzchni 25 ha kąpielisko. Znajduje się tam 11 różnego rodzaju basenów kąpielowych, min. basen ze sztuczną falą, basen dla dzieci, pływalnia sportowa, zjeżdżalnia itp. Część personelu włada językiem polskim. Turnus - od /kolacja/ /śniadanie/. Wypoczynek organizowany na zasadzie wymiany wzajemnej przygotowano 20 miejsc wczasowych w hotelu Baratsag. Świadczenie rozpoczyna się kolacją pierwszego dnia a kończy śniadaniem ostatniego dnia. Hotel jest porównywalny wyposażeniem z ORW Karolinka w Karpaczu. Kwota bazowa za 7 dniowy turnus wynosi 924,00 zł DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE. Zasady korzystania i tabela odpłatności w Uwagach 8

9 Uwagi: 1. Warunkiem ubiegania się o wczasy jest złożenie w Zakładzie Socjalnym Zapotrzebowania wczasowego ; ilość miejsc jest ograniczona; przy naborze decyduje kolejność złożenia wniosku. 2. Kwalifikacja pracowników i ich rodzin na wczasy do: Bułgarii, Chorwacji, Świnoujścia i na Węgry odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń. 3. Termin składania wniosków bez potwierdzonych dochodów od r. do r. lub do wyczerpania przygotowanych ilości miejsc wczasowych. 4. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania do wczasów w OW w Świnoujściu, ORW Karolinka w Karpaczu. wczasów krajowych i zagranicznych organizowanych przez organizatora zewnętrznego, wczasów indywidualnych krajowych i zagranicznych nie bierze się pod uwagę dofinansowania do wczasów organizowanych we własnym zakresie. 5. Pracownik może ubiegać się o dofinansowanie do wczasów raz na trzy lata, po upływie dwóch lat kalendarzowych, w roku trzecim w okresie od od daty wykorzystania ostatniego świadczenia ( wczasy krajowe i zagraniczne zakupione indywidualnie, wczasy krajowe i zagraniczne organizowane przez organizatora zewnętrznego,). 6. Dofinansowanie do wczasów stanowi dodatkowy dochód pracownika, od którego naliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. 9

10 7. Poniższa tabela dotyczy % odpłatności za wczasy w: Bułgarii, Chorwacji i na Węgry Lp. Dochód na 1 osobę w rodzinie w zł. Odpłatność % od kwoty bazowej 1. Do ,0 2. Od ,3 18,0 3. Od ,3 21,0 4. Od ,3 24,0 5. Od ,3 27,0 6. Od ,3 30,0 7. Od ,3 33,0 8. Od ,3 36,0 9. Od ,3 39,0 10. Od ,3 42,0 11. Od ,3 45,0 12. Powyżej ,0 8. Poniższa tabela dotyczy % odpłatności za wczasy w Karpaczu Lp. Dochód na 1 osobę w rodzinie w zł. Odpłatność % za osobodzień od kwoty bazowej 1. Do 600 5,0 2. Od ,3 8,0 3. Od ,3 11,0 4. Od ,3 14,0 5. Od ,3 17,0 6. Od ,3 20,0 7. Od ,3 23,0 8. Od ,3 26,0 9. Od ,3 29,0 10. Od ,3 32,0 11. Od ,3 35,0 12. Powyżej ,0 10

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w ArcelorMittal Poland S. A. w 2015 ROKU Spis treści: I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne... 2 II. Zasady tworzenia Funduszu... 3 III. Zasady

Bardziej szczegółowo

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA:

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA: ALL INCLUSIVE W CENIE WYCIECZKA DO BARCELONY LLORET DE MAR - Hotel Samba *** - do plaży ok 250 m, do centrum Lloret ok. 500 m. Pokoje 2,3 os z wanną lub prysznicem, WC, telefonem, klimatyzacją, balkonem,

Bardziej szczegółowo

Biuro Turystyczne Elin LATO 2015. Wypoczynek w kraju i za granicą. Elegancko Luksusowo I Niedrogo

Biuro Turystyczne Elin LATO 2015. Wypoczynek w kraju i za granicą. Elegancko Luksusowo I Niedrogo Biuro Turystyczne Elin LATO 2015 Wypoczynek w kraju i za granicą Elegancko Luksusowo I Niedrogo 2 Spis treści Wczasy krajowe Międzywodzie Ośrodek Wypoczynkowy PORTUS 3 Rewal Pensjonat BOSMAN 3 Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 100/2009

Zarządzenie Nr 100/2009 0-012-307/2009 Zarządzenie Nr 100/2009 Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2009 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pomorskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przeznaczania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Załącznik do zarządzenia Nr 14/09 REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH TEKST JEDNOLITY ZGODNY Z ZARZĄDZENIEM REKTORA NR 9/2013 CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 28 ZARZĄDZENIE NR 7 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Bułgaria Złote Piaski

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Bułgaria Złote Piaski Oferta 1 Złote Piaski Perla Wrocław 04.09.2015 11.09.2015 1459.00 PLN 2918.00 * Cena całkowita: Dorosły: 1459.00 PLN (15.07.1985) Dorosły: 1459.00 PLN (15.07.1985) Podróż tam: Wylot z: Wrocław do Warna

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczeniu usług turystycznych

Umowa o świadczeniu usług turystycznych Mają rację Ci, którzy mówią, że złoty okres chorwackiej turystyki dopiero nadchodzi... Umowa o usług Umowa o świadczeniu usług turystycznych Załącznik nr. 1. WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. Zasady ogólne

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. Zasady ogólne Tekst jednolity wg stanu na dzień 10.02.2010 r. Załącznik do Zarządzenia nr 10/2008 z dnia 19.02.2008 r. ost. zm. Zarz. nr 2/2009 z 08.01.2009 r. Zarz. nr 5/2010 z 10.02.2010 r. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

JURATA. jurata@dwwam.pl. Informacje dodatkowe

JURATA. jurata@dwwam.pl. Informacje dodatkowe WYPOCZYNEK 2013 JURATA Informacje dodatkowe Doba hotelowa: Trwa od godziny 18:00 w dniu przyjazdu do godziny 18:00 w dniu wyjazdu. Po uzgodnieniu przyjazd może nastąpić w przeddzień turnusu. Wyżywienie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o.

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. WYPOCZYNEK 2013 JURATA CENNIK WDW JURATA KOMPLEKS,,JANTAR-DELFIN dotyczy cennika dla za dobę z całodziennym wyżywieniem. Ceny w PLN. ZAKWATEROWANIE 05.04 30.04 31.08 30.09 powyżej 3 dni 14 dni 29.03 04.04

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Rektor. prof. dr hab. Jan Górski

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Rektor. prof. dr hab. Jan Górski Zarządzenie Nr 9/07 Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku z dnia 12.03.2007 r. w sprawie zmian i wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nowy Dwór Gdański Maj 2006 I. ZASADY OGÓLNE 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP CARGO S.A. Dolnośląski Zakład Spółki. 2013 r. Z aneksem nr1 od 22.01.2014r.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP CARGO S.A. Dolnośląski Zakład Spółki. 2013 r. Z aneksem nr1 od 22.01.2014r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP CARGO S.A. Dolnośląski Zakład Spółki 2013 r. Z aneksem nr1 od 22.01.2014r. - 2 - ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną tworzenia zakładowego

Bardziej szczegółowo

WCZASY. młodzieżowe. awangarda wakacji www.steja.pl

WCZASY. młodzieżowe. awangarda wakacji www.steja.pl WCZASY obozy młodzieżowe 2014 awangarda wakacji www.steja.pl STEJA TRAVEL ul. Wielkopolska 77 44 335 Jastrzębie-Zdrój tel/fax: 32 470 20 61, 471 12 74, 728 04 64 Infolinia: 669 009 009 www.steja.pl email:

Bardziej szczegółowo

LATO 2015 75 CO WARTO WIEDZIEĆ

LATO 2015 75 CO WARTO WIEDZIEĆ LATO 2015 75 CO WARTO WIEDZIEĆ Już od ponad 50 lat Neckermann organizuje najcenniejsze dla swoich klientów dni w ciągu roku, kierując się hasłem: Każdy klient jest zadowolonym klientem Neckermann to udany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KAMPUS TORUŃSKI TORUŃ 2012 r. SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Zasady tworzenia Funduszu

Bardziej szczegółowo

Bułgaria Węgry Hiszpania Chorwacja Czarnogóra Francja OBOZY M ODZIE OWE

Bułgaria Węgry Hiszpania Chorwacja Czarnogóra Francja OBOZY M ODZIE OWE Bułgaria Węgry Hiszpania Chorwacja Czarnogóra Francja OBOZY M ODZIE OWE 2014 Drodzy Państwo! Witamy w kolejnym, dla nas już 23-cim sezonie turystycznym! Mamy nadzieję, że w tym roku dołączycie Państwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Wstęp 1 1. Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie ustanawia Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Spis treści: I. POSTA OWIE IA OGÓL E 1. Podstawy prawne str. 2 2. Zakres regulacji i definicje stosowanych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora numer 35/2014 z dnia 03 grudnia 2014r. R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W - ZESPOLE SZKÓŁ GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA W

Bardziej szczegółowo

Bułgaria. www.bpjaguar.pl2010 www.bpjaguar.pl

Bułgaria. www.bpjaguar.pl2010 www.bpjaguar.pl Bułgaria www.bpjaguar.pl2010 www.bpjaguar.pl 1 Szanowni Państwo Z wielką przyjemnością już po raz 19 przedstawiamy ofertę wczasów w Bułgarii. Wzorem lat ubiegłych pragniemy zaprosi Państwa nad ciepłe,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 510/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dna 27.06.2007 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych l. Podstawy prawne wydania regulaminu ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Gryfino, 27 maj 2009 r. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN. Gryfino, 27 maj 2009 r. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gryfino, 27 maj 2009 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie Podstawy opracowania regulaminu & 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo