ROK ŚWINOUJŚCIE KARPACZ WCZASY organizowane we własnym zakresie WCZASY krajowe i zagraniczne zakupione indywidualnie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROK 2012. ŚWINOUJŚCIE KARPACZ WCZASY organizowane we własnym zakresie WCZASY krajowe i zagraniczne zakupione indywidualnie"

Transkrypt

1 ROK 2012 INFORMATOR WCZASOWY ŚWINOUJŚCIE KARPACZ WCZASY organizowane we własnym zakresie WCZASY krajowe i zagraniczne zakupione indywidualnie oraz wczasy zagraniczne: BUŁGARIA (AUTOKAR i SAMOLOT) CHORWACJA WĘGRY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW od r. do r. lub do wyczerpania przygotowanych ilości miejsc wczasowych Dodatkowe informacje: Zakład Socjalny, p. nr 4, nr telefonu (w godz ) Ś W I N O U J Ś C I E 1

2 Do dyspozycji wypoczywających jest 14 murowanych domków turystycznych, każdy z 2 pokojami sypialnymi, pokojem gościnnym, aneksem kuchennym, łazienką z prysznicem i WC. Domki są kompletnie wyposażone w meble, pościel, garnki, sztućce, koce, leżaki, lodówkę, bojler elektryczny, kuchnię elektryczną, telewizor. Opłata wg poniższej tabeli, obejmuje pobyt za12 osobodni w domku, bez wyżywienia. Przygotowano 4 turnusy w następujących terminach: I kwota bazowa ,00 zł II kwota bazowa ,00 zł III kwota bazowa ,00 zł IV kwota bazowa ,00 zł UWAGA: a) doba rozpoczyna się o godz w pierwszym dniu turnusu, natomiast domek należy zdać i opuścić do godz w ostatnim dniu turnusu, b) parkowanie samochodu obok domku jest bezpłatne, c) opłata klimatyczna dzieci do lat 6 zwolnione z opłaty, osoby powyżej 7 roku życia 4,00 zł /za dobę/ płatne u gospodarza ośrodka, d) nie ma możliwości rozbijania namiotów na terenie dzierżawionym przez ArcelorMittal Poland S.A., e) w domku mogą znajdować się osoby, które uiściły odpłatność za wczasy i są na skierowaniu. WAŻNE: 1. Dopuszcza się możliwość wypoczynku w domku dwóch rodzin. Odpłatność za pobyt dla każdej z rodzin ustala się na 50% wartości domku wynikającej z tabeli odpłatności. 2. Za zgodą uprawnionego, który otrzymał przydział na wczasy istnieje możliwość dokwaterowania do domku dodatkowych osób. Pracownik, który otrzymał świadczenie ponosi odpłatność wynikającą z tabeli, natomiast: - Osoby /indywidualne / nie uprawnione do korzystania z świadczeń ZFŚS / ponoszą odpłatność zgodnie z cennikiem usług obowiązującym w danym roku. 3. Uprawniony może ubiegać się o dofinansowanie do wczasów w OW w Świnoujściu w każdym roku kalendarzowym. 4. Warunkiem ubiegania się o świadczenie jest złożenie w Zakładzie Socjalnym Zapotrzebowania wczasowego ; ilość miejsc jest ograniczona; przy naborze decyduje kolejność złożenia wniosku. Po zakończeniu rekrutacji wnioski przedkłada się do akceptacji Zakładowej Komisji Socjalnej. Odpłatność uzależniona jest od dochodu na 1 osobę w rodzinie i wynosi: Lp. Dochód na 1 osobę w rodzinie w zł. Odpłatność % od kwoty bazowej za domek 1. Do ,0 2. Od ,3 17,0 3. Od ,3 20,0 4. Od ,3 23,0 5. Od ,3 26,0 6. Od ,3 29,0 7. Od ,3 32,0 8. Od ,3 35,0 9. Od ,3 38,0 10. Od ,3 41,0 11. Od ,3 44,0 12. Powyżej ,0 2

3 K A R P A C Z Do dyspozycji wypoczywających w ORW Karolinka jest 115 miejsc całorocznych w dobrze wyposażonych pokojach z TV SAT, radioodbiornikami, telefonami, lodówkami i węzłami sanitarnymi w każdym pokoju. Pokoje typu segment, 2, 3, 4 osobowe, z możliwością dostawek w niektórych z nich. Wyżywienie 2 x dziennie: śniadanie w formie bufetu i obiadokolacja. W ORW Karolinka nie ma określonych turnusów od do. Można wyjechać na dowolną ilość dni /zgodnie z regulaminem ZFŚŚ/ i w dowolnych terminach. Sezon trwa cały rok. Świadczenie rozpoczyna się obiadokolacją pierwszego dnia /godz / a kończy śniadaniem ostatniego dnia /godz /. Kwoty bazowe uzależnione są od terminu wyjazdu i wynoszą: - styczeń luty, kwiecień - czerwiec, wrzesień - kwota bazowa 122,00 zł, - marzec, listopad grudzień, kwota bazowa 112,00 zł - lipiec i sierpień kwota bazowa 132,00 zł - okres Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia i Nowego Roku kwota bazowa 140,00 zł Opłata klimatyczna, za dobę od osoby 2,00 zł płatne w recepcji Ośrodka. WAŻNE: 1. W roku kalendarzowym, uprawniony może ubiegać się o dofinansowanie do wczasów w ORW Karolinka w Karpaczu do 14 osobodni i dodatkowo w wymiarze do 8 osobodni. 2. Uprawniony, który skorzysta z wczasów w wyżej wymienionym wymiarze nie traci uprawnień do ubiegania się o dofinansowanie do wypoczynku wczasowego w roku następnym. 3. Zgłoszenia rezerwacji tylko osobiście nie przyjmuje się rezerwacji telefonicznych. Tabela odpłatności w Uwagach W C Z A S Y organizowane we własnym zakresie 1. Pracownik może ubiegać się o dofinansowanie do wczasów organizowanych we własnym zakresie raz na trzy lata, tj. po upływie dwóch lat kalendarzowych, w roku trzecim w okresie od od daty wykorzystania ostatniego świadczenia (wczasy krajowe i zagraniczne zakupione indywidualnie, wczasy krajowe i zagraniczne organizowane przez organizatora zewnętrznego, wczasy w Świnoujściu, wczasy w ORW Karolinka w Karpaczu powyżej 8 osobodni, wczasy organizowane we własnym zakresie). Dofinansowanie nie obejmuje członków rodziny. 2. Świadczenia realizowane będą do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku. 3. Wysokość dofinansowania jest zróżnicowana i zależna od średniego miesięcznego dochodu 4. Warunkiem ubiegania się pracownika o dofinansowanie jest:: a) złożenie wniosku, bez potwierdzania zarobków wnioskodawcy, z określeniem terminu nieobecności w pracy (minimum 14 dni kalendarzowych). Współmałżonek wnioskodawcy, pracujący w innym zakładzie potwierdza średni zarobek netto z ostatnich 3 miesięcy. b) dopuszcza się możliwość złożenia wniosku do dwóch miesięcy po wykorzystaniu urlopu, c) załączenie do wniosku karty urlopowej. 5. Wnioski pracowników spełniające wymogi formalne i merytoryczne złożone w Zakładzie Socjalnym do 20 dnia kalendarzowego każdego miesiąca, są przedłożone Zakładowej Komisji Socjalnej do akceptacji. 6. Po uzyskaniu akceptacji ZKS wnioski przekazywane są do realizacji z najbliższą wypłatą wynagrodzenia za pracę na konto osobiste pracownika. 7. Równocześnie z wypłatą naliczony będzie podatek dochodowy od osób fizycznych za otrzymane świadczenie pieniężne. 8. Kwota dofinansowania uzależniona jest od dochodu na 1 osobę i wynosi: 3

4 Kwota dofinansowania w % /126,00 zł x % x 14 dni/ w zaokrągleniu do 1 zł Kwota dofinansowania brutto w zł. Lp. Dochód na 1 osobę w rodzinie w zł. 1. Do ,0 882,00 2. Od ,5 838,00 3. Od ,0 794,00 4. Od ,5 750,00 5. Od ,0 706,00 6. Od ,5 662,00 7. Od ,0 617,00 8. Od ,5 573,00 9. Od ,0 529, Od ,5 485, Od ,0 441, Powyżej ,5 397,00 UWAGA: Realizacja dopłat do wczasów organizowanych we własnym zakresie odbywać się będzie na bieżąco, /w każdym miesiącu/ zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie ZFŚS. W C Z A S Y K R A J O W E i Z A G R A N I C Z N E ZAKUPIONE INDYWIDUALNIE 1. Za wczasy krajowe i zagraniczne zakupione indywidualnie rozumie się co najmniej 7, a maksymalnie 14-osobodniowy pobyt w ośrodku wypoczynkowym, turystycznym itp. z pełnym zakresem usług lub wczasy bez wyżywienia. 2. Wnioski o dofinansowanie do wczasów krajowych i zagranicznych zakupionych indywidualnie rozpatruje Zakładowa Komisja Socjalna na bieżąco. 3. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie w Zakładzie Socjalnym przez osoby uprawnione Wniosku o dofinansowanie do wczasów krajowych i zagranicznych zakupionych indywidualnie wraz z ofertą potwierdzoną przez organizatora wypoczynku, zawierającą: a. miejsce wypoczynku, b. termin turnusu (z określoną ilością osobodni), c. wykaz osób ubiegających się o świadczenie (określenie z osobna ceny skierowania na każdego uczestnika wypoczynku). 4. Pozytywnie zaakceptowany wniosek ze złożoną ofertą będzie podstawą przekazania na konto wnioskodawcy zaliczki w wysokości 100% deklarowanej ceny skierowania lecz nie więcej jak ustalona na dany rok kwota bazowa liczona jako iloczyn ilości osobodni razy cena osobodnia (osobodzień nocleg lub nocleg + wyżywienie). Wnioskodawca dokonuje zakupu wczasów indywidualnie. 5. Wypłata zaliczki następuje wraz z wynagrodzeniem za pracę lecz nie wcześniej jak dwa miesiące przed planowanym terminem wypoczynku. 6. Za planowany termin wypoczynku uważa się wyjazd między pierwszym a ostatnim dniem danego miesiąca a okres dwóch miesięcy liczony będzie jako dwa pełne miesiące przed planowanym terminem wyjazdu. 7. Równolegle z wypłaconą zaliczką potrącona będzie kwota odpłatności pracownika za świadczenie. Odpłatność może być rozłożona na 3 raty. 4

5 8. Końcowe rozliczenie następuje po dostarczeniu do Zakładu Socjalnego oryginału rachunku lub faktury VAT, nie później jak w terminie do 14 dni po wykorzystaniu świadczenia urlopowego. 9. Rachunek lub faktura VAT powinna zawierać między innymi: - termin pobytu, - nazwisko i imię uczestnika wypoczynku. 10. W przypadku nie realizowania celu, na które została przekazana zaliczka, pracownik, który otrzymał zaliczkę do wczasów krajowych i zagranicznych zakupionych indywidualnie upoważnia zakład pracy do potrącenia wypłaconej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wypłaty zaliczki, z wynagrodzenia za pracę. 11. Ilość miejsc jest ograniczona do wysokości kwot przeznaczonych na ten cel w preliminarzu ZFŚS. 12. Wysokość dofinansowania jest zróżnicowana i zależna od średniego miesięcznego dochodu ustalonego zgodnie z zasadami wymienionymi w Rozdziale Uwagi końcowe. Dofinansowanie za wczasy zakupione indywidualnie będzie naliczane wg poniższej tabeli dofinansowania, przy czym kwota bazowa obliczana jest od faktycznego kosztu skierowania, lecz nie więcej jak kwota bazowa ustalona na dany rok. 13. Dofinansowanie do wczasów krajowych i zagranicznych zakupionych indywidualnie stanowi dodatkowy dochód uprawnionego, od którego naliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. 14. Uprawniony może ubiegać się o dofinansowanie do wczasów krajowych i zagranicznych zakupionych indywidualnie raz na trzy lata tj. po upływie dwóch lat kalendarzowych, w roku trzecim w okresie od od daty wykorzystania ostatniego świadczenia (wczasy krajowe i zagraniczne zakupione indywidualnie, wczasy krajowe i zagraniczne organizowane przez organizatora zewnętrznego). 15.Tabela dofinansowania za wczasy zakupione indywidualne: L.p. Dochód na jedną osobę w rodzinie Dofinansowanie % za osobodzień od kwoty bazowej 1. do ,0 2. od ,0 3. od ,0 4. od ,0 5. od ,0 6. od ,0 7. od ,0 8. od ,0 9. od ,0 10. od ,0 11. od ,0 12. powyżej ,0 Dofinansowanie do wczasów krajowych zakupionych indywidualnie będzie naliczane wg faktycznego kosztu skierowania, lecz nie więcej jak 126,00 zł/osobodzień, przy czym suma ilości osobodni razy ustalony koszt osobodnia, nie może przekroczyć kwoty 1800,00 zł od osoby za turnus natomiast dofinansowanie do wczasów zagranicznych zakupionych indywidualnie będzie naliczane wg faktycznego kosztu skierowania, lecz nie więcej jak 167,00 zł/osobodzień, przy czym suma ilości osobodni razy ustalony koszt osobodnia, nie może przekroczyć kwoty 1800,00 zł od osoby za turnus. Świadczenia realizowane będą do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku. 5

6 oraz wczasy zagraniczne w: B U Ł G A R I A Słoneczny Brzeg to jeden z największych kurortów nad Morzem Czarnym. Położony 36 km od Burgas zachwyca malowniczą plażą pokrytą drobnym, złocistym piaskiem oraz czystym morzem. Hotel NOBEL ****+, 4 - piętrowy nowy budynek z 2005 roku, na terenie obiektu 150 komfortowych pokoi. Do dyspozycji gości: winda, recepcja, taras, restauracja główna z tarasem, lobby bar, basen kryty i odkryty, jacuzzi, sauna, fitness, sklep z pamiątkami, mini market, grill z serbską kuchnią, kantor wymiany walut, sejf w recepcji (za dodatkową opłatą), punkt medyczny. Pokoje dwu osobowe z możliwością dostawki, indywidualna klimatyzacja, mini bar, telefon, łazienka (prysznic lub wanna/wc), TV/SAT, balkon. Hotel posiada basen odkryty (leżaki i parasole bezpłatnie), brodzik. Plaża piaszczysta z łagodnym zejściem do morza, 100 m. oddalona od hotelu (przejście przez wydmy), serwis plażowy płatny ok. 8 Lv/dzień. Zakwaterowanie od godz w dniu przyjazdu, wykwaterowanie do godz w dniu wyjazdu Przejazd autokarem. Wymagane jest posiadanie ważnego paszportu - co najmniej 6 miesięcy przed planowanym zakończeniem pobytu w Bułgarii lub posiadanie dowodu osobistego. Waluta: leva bułgarska (BGN), 1 E = ok.1,95 BGN Pobyt obejmuje 9 osobodni (noclegów) ze śniadaniem i obiadokolacją w formie bufetu. Przygotowano 2 turnusy w następujących terminach: koszt skierowania wczasowego 1890,00 zł, koszt skierowania wczasowego 1890,00 zł, ZNIŻKI: - (2 + 1) - dzieci do 12 lat na dostawce 499,00 zł, - (2 + 2) - 2. dziecko do 12 lat na dostawce 1590,00 zł - (2 + 1) - 3. osoba powyżej 12 lat na dostawce 1790,00 zł Turnusy rozpoczynają się obiadokolacją w dniu przyjazdu natomiast kończą śniadaniem w dniu wyjazdu. UWAGA: Sposób wyliczenia kosztów, które ponosi pracownik za wczasy: 1. Koszt skierowania wczasowego minus kwota bazowa, od której liczona jest odpłatność pracownika (maksymalnie 1800 zł) równa się kwota powyżej kwoty bazowej, którą w pełni pokrywa pracownik. 2. Kwota bazowa tj zł razy procent odpłatności wynikający z tabeli pkt 7 informatora równa się odpłatność pracownika. 3. Dofinansowanie dla pracowników dla wczasów z ZFŚS stanowi różnicę między kwotą bazową tj zł a jego odpłatnością. Kwota ta jest opodatkowana. Cena skierowania nie obejmuje: napoi do obiadokolacji, wycieczek fakultatywnych. Zasady korzystania i tabela odpłatności w Uwagach Przejazd samolotem. Wymagane jest posiadanie ważnego paszportu - co najmniej 6 miesięcy przed planowanym zakończeniem pobytu w Bułgarii lub posiadanie dowodu osobistego. Waluta: leva bułgarska (BGN), 1 E = ok.1,95 BGN Przygotowano 2 turnusy. Pobyt obejmuje 10/11 osobodni (noclegów) ze śniadaniem i obiadokolacją w formie bufetu, w następujących terminach: koszt skierowania wczasowego 2840,00 zł koszt skierowania wczasowego 2990,00 zł 6

7 ZNIŻKI: - (2 + 1) - dziecko do 12 lat na dostawce 1090,00 zł - (2 + 2) - 2. dziecko do 12 lat 20% zniżki od kwoty bazowej - (2 + 1) - 3. osoba powyżej lat % zniżki od kwoty bazowej Turnusy rozpoczynają się noclegiem w dniu przylotu, natomiast lunch jest ostatnim świadczeniem w dniu wylotu. UWAGA: Sposób wyliczenia kosztów, które ponosi pracownik za wczasy: 1. Koszt skierowania wczasowego minus kwota bazowa, od której liczona jest odpłatność pracownika (maksymalnie 1800 zł) równa się kwota powyżej kwoty bazowej, którą w pełni pokrywa pracownik. 2. Kwota bazowa tj zł razy procent odpłatności wynikający z tabeli pkt 7 informatora równa się odpłatność pracownika. 3. Dofinansowanie dla pracowników dla wczasów z ZFŚS stanowi różnicę między kwotą bazową tj zł a jego odpłatnością. Kwota ta jest opodatkowana. Koszt skierowania wczasowego obejmuje opłatę lotniskową. Cena skierowania nie obejmuje napoi do obiadokolacji i wycieczek fakultatywnych. Zasady korzystania i tabela odpłatności w Uwagach CHORWACJA Podgora miasto położone na niedużym wzniesieniu z widokiem na Adriatyk oraz masyw Biokovo. Hotel Aurora *** pokoi dwu osobowych z możliwością dostawki posiadają: łazienkę, prysznic/wc, TV/SAT, klimatyzacja, telefon. Hotel posiada 2 windy, recepcję z sejfem (dodatkowo płatny), bar, klimatyzowana restauracja z widokiem na morze, basen zewnętrzny do opalania (leżaki i parasole na basenie płatne) i wewnętrzny (zamknięty ). Plaża przy hotelu żwirowa w odległości około 50 m. Przygotowano 2 turnusy. Pobyt obejmuje 9 osobodni (noclegów) ze śniadaniem ( ) i obiadokolacją ( ) w formie bufetu w następujących turnusach: koszt skierowania wczasowego 1990,00 zł koszt skierowania wczasowego 1990,00 zł, ZNIZKI: - (2 + 1) dziecko do 10 lat na dostawce opłata stała 499,00 zł, - (2 + 1) dzieci powyżej 10 lat i do 12 roku na dostawce 1590,00 zł - (2 + 1) dzieci powyżej 12 lat i do 16 roku na dostawce 1690,00 zł - (2 + 1) 3.osoba powyżej 16 lat na dostawce 1790,00 zł Turnusy rozpoczynają się obiadokolacją (zakwaterowanie nastąpi do godz w dniu przyjazdu) natomiast kończą śniadaniem (pokoje należy opuścić do godz w dniu wyjazdu). UWAGA: Sposób wyliczenia kosztów, które ponosi pracownik za wczasy: 1. Koszt skierowania wczasowego minus kwota bazowa, od której liczona jest odpłatność pracownika (maksymalnie 1800 zł) równa się kwota powyżej kwoty bazowej, którą w pełni pokrywa pracownik. 2. Kwota bazowa tj zł razy procent odpłatności wynikający z tabeli pkt 7 informatora równa się odpłatność pracownika. 7

8 3. Dofinansowanie dla pracowników dla wczasów z ZFŚS stanowi różnicę między kwotą bazową tj zł a jego odpłatnością. Kwota ta jest opodatkowana. Cena nie obejmuje taksy klimatycznej obowiązkowo płatnej w dniu przyjazdu 1 E/dzień/os, dzieci do 12 lat nie płacą, dzieci powyżej lat - 50 %, napoi do obiadokolacji, wycieczek fakultatywnych, Cena skierowania nie obejmuje napoi do obiadokolacji i wycieczek fakultatywnych. Przejazd autokarem. Wymagane jest posiadanie paszportu okres ważności nie może być krótszy od okresu pobytu na terenie Chorwacji. Do Chorwacji można wyjechać również na ważny dowód osobisty, ale dotyczy to tylko osób pełnoletnich. Waluta: kuna chorwacka (HRK), 1 E = ok.7.50 HRK Zasady korzystania i tabela odpłatności w Uwagach W Ę G R Y Hajduszoboszlo, najbardziej znane uzdrowisko Węgier, położone pomiędzy Budapesztem (ok. 200 km) i Debreczynem (ok. 20 km). W ciągu ostatnich 70 lat Hajduszoboszlo zdobyło światową sławę dzięki swoim niezaprzeczalnym walorom klimatycznym specyficzny klimat, bardzo duże nasłonecznienie, a także tryskająca z głębokości 1100 m woda lecznicza o temp. 75 C. Ponadto oferuje całą gamę zabiegów fizykoterapeutycznych i balneoterapeutycznych służących leczeniu i regeneracji. Największą atrakcją jest położone na powierzchni 25 ha kąpielisko. Znajduje się tam 11 różnego rodzaju basenów kąpielowych, min. basen ze sztuczną falą, basen dla dzieci, pływalnia sportowa, zjeżdżalnia itp. Część personelu włada językiem polskim. Turnus - od /kolacja/ /śniadanie/. Wypoczynek organizowany na zasadzie wymiany wzajemnej przygotowano 20 miejsc wczasowych w hotelu Baratsag. Świadczenie rozpoczyna się kolacją pierwszego dnia a kończy śniadaniem ostatniego dnia. Hotel jest porównywalny wyposażeniem z ORW Karolinka w Karpaczu. Kwota bazowa za 7 dniowy turnus wynosi 924,00 zł DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE. Zasady korzystania i tabela odpłatności w Uwagach 8

9 Uwagi: 1. Warunkiem ubiegania się o wczasy jest złożenie w Zakładzie Socjalnym Zapotrzebowania wczasowego ; ilość miejsc jest ograniczona; przy naborze decyduje kolejność złożenia wniosku. 2. Kwalifikacja pracowników i ich rodzin na wczasy do: Bułgarii, Chorwacji, Świnoujścia i na Węgry odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń. 3. Termin składania wniosków bez potwierdzonych dochodów od r. do r. lub do wyczerpania przygotowanych ilości miejsc wczasowych. 4. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania do wczasów w OW w Świnoujściu, ORW Karolinka w Karpaczu. wczasów krajowych i zagranicznych organizowanych przez organizatora zewnętrznego, wczasów indywidualnych krajowych i zagranicznych nie bierze się pod uwagę dofinansowania do wczasów organizowanych we własnym zakresie. 5. Pracownik może ubiegać się o dofinansowanie do wczasów raz na trzy lata, po upływie dwóch lat kalendarzowych, w roku trzecim w okresie od od daty wykorzystania ostatniego świadczenia ( wczasy krajowe i zagraniczne zakupione indywidualnie, wczasy krajowe i zagraniczne organizowane przez organizatora zewnętrznego,). 6. Dofinansowanie do wczasów stanowi dodatkowy dochód pracownika, od którego naliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. 9

10 7. Poniższa tabela dotyczy % odpłatności za wczasy w: Bułgarii, Chorwacji i na Węgry Lp. Dochód na 1 osobę w rodzinie w zł. Odpłatność % od kwoty bazowej 1. Do ,0 2. Od ,3 18,0 3. Od ,3 21,0 4. Od ,3 24,0 5. Od ,3 27,0 6. Od ,3 30,0 7. Od ,3 33,0 8. Od ,3 36,0 9. Od ,3 39,0 10. Od ,3 42,0 11. Od ,3 45,0 12. Powyżej ,0 8. Poniższa tabela dotyczy % odpłatności za wczasy w Karpaczu Lp. Dochód na 1 osobę w rodzinie w zł. Odpłatność % za osobodzień od kwoty bazowej 1. Do 600 5,0 2. Od ,3 8,0 3. Od ,3 11,0 4. Od ,3 14,0 5. Od ,3 17,0 6. Od ,3 20,0 7. Od ,3 23,0 8. Od ,3 26,0 9. Od ,3 29,0 10. Od ,3 32,0 11. Od ,3 35,0 12. Powyżej ,0 10

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY:

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY: Słoneczny Brzeg - Hotel MARVEL **** znajduje się ok. 150 m od plaży, 35 km od lotniska w Burgas. Pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki, posiadają klimatyzację /w cenie/, mini bar lub małą lodówkę, łazienkę,

Bardziej szczegółowo

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA:

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA: ALL INCLUSIVE W CENIE WYCIECZKA DO BARCELONY LLORET DE MAR - Hotel Samba *** - do plaży ok 250 m, do centrum Lloret ok. 500 m. Pokoje 2,3 os z wanną lub prysznicem, WC, telefonem, klimatyzacją, balkonem,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR WCZASOWY - 2011

INFORMATOR WCZASOWY - 2011 INFORMATOR WCZASOWY - 2011 ŚWINOUJŚCIE KARPACZ WCZASY organizowane we własnym zakresie WCZASY krajowe i zagraniczne zakupione indywidualnie oraz wczasy zagraniczne: BUŁGARIA (AUTOKAR i SAMOLOT) GRECJA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR WCZASOWY - 2010

INFORMATOR WCZASOWY - 2010 INFORMATOR WCZASOWY - 2010 ŚWINOUJŚCIE KARPACZ Zespół Uzdrowisk Kłodzkich (Kudowa Zdrój, Duszniki Zdrój, Polanica Zdrój) - wymiana WCZASY organizowane we własnym zakresie WCZASY indywidualne krajowe i

Bardziej szczegółowo

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,-

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,- A U T O K A R Międzywodzie to niewielka, kameralna miejscowość w woj. zachodnio-pomorskim. Ośrodek Rzemieślnik jest oddalony o 30 metrów od morza, wyposażony jest w przychodnię rehabilitacyjną, boiska

Bardziej szczegółowo

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 .Hotele na Costa BRAVA. WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 Hotel MONTEMAR MARITIM Hotel LUNA CLUB WIOSNA 2012 JESIEŃ 2012 Hotel SIRIUS Hotel AUGUSTA CLUB HOTEL MONTEMAR MARITIM * * * * Hotel położony

Bardziej szczegółowo

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe Hotel Brioni 2* Pula Hotel położony jest blisko morza. Oferuje 222 pokoje od strony morza, parku lub parkingu. Do dyspozycji gości: room service,

Bardziej szczegółowo

Willa IVAN Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Willa IVAN Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Willa IVAN Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 7 Dzień wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo /

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / Kategoria *** Region Wyspa Brac/Dalmacja/Chorwacja Atuty bezpośrednio przy morzu, animacje,

Bardziej szczegółowo

WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA

WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA SŁONECZNY BRZEG : Słoneczny Brzeg to najbardziej znana miejscowość wypoczynkowa wybrzeża Morza Czarnego. Najpiękniejsza część wybrzeża posiadająca przepiękną piaszczystą plażę,

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+!

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! W marcu i kwietniu z Warszawy: Costa del Sol Costa de la Luz Majorka Ibiza WIOSNA 2012 Neckermann to udany urlop! HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! POLECAMY PUERTO BANUS GRATIS. MARBELLA Położenie: przy piaszczystej

Bardziej szczegółowo

Cennik pobytów 3 tygodniowych CENNIK 2015 r.

Cennik pobytów 3 tygodniowych CENNIK 2015 r. SPÓŁDZIELNIA TURYSTYCZNA 32-600 Oświęcim, ul. Solskiego 2 telefony: (0 48 33) 842-43-76, 842-27-19 tel/fax: (0 48 33) 842-59-94 e-mail: turysta@turysta.oswiecim.pl Internet: www.turysta.oswiecim.pl Portal

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe dopłaty w EUR płatne na miejscu zgodnie z wybranym terminem

Obowiązkowe dopłaty w EUR płatne na miejscu zgodnie z wybranym terminem Hotel Edelweiss **** All Inclusive - oferta specjalna (autokar lub dojazd własny) Symbol oferty: 734/1373 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl Grecja \ Riwiera Olimpijska \ Leptokaria Oferta: GRECJA LEPTOKARIA hotel FILOXENIA BEACH Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 05.07.2016-17.07.2016 10 dni Autokar od 997,70 zł / os 08.07.2016-20.07.2016

Bardziej szczegółowo

Kempinski Hotel Bahia

Kempinski Hotel Bahia Infolinia 801 080 730 lub +48 32 728 30 30 Poniedziałek - Piątek: 8:00-22:00 Sobota: 8:00-20:00 Niedziela: 12:00-20:00 Kempinski Hotel Bahia Estepona, Hiszpania Carretera De Cadiz Km 159, Playa El Padron,

Bardziej szczegółowo

TUNEZJA HOTELE SOUSSE. 500 zł/os. 138 P.T. Martin Sp. Jawna,

TUNEZJA HOTELE SOUSSE. 500 zł/os. 138 P.T. Martin Sp. Jawna, 1749 2299 1799 2249 1599 2199 1599 - Hill Diar HB SOUSSE Pierwsze dziecko w wieku 2-11 lat na dostawce płaci tylko za przelot 1149 zł. Drugie dziecko w wieku 2-11 lat na dostawce 20% zniżki. do 31.03 rabat

Bardziej szczegółowo

Bułgaria. www.bpjaguar.pl2010 www.bpjaguar.pl

Bułgaria. www.bpjaguar.pl2010 www.bpjaguar.pl Bułgaria www.bpjaguar.pl2010 www.bpjaguar.pl 1 Szanowni Państwo Z wielką przyjemnością już po raz 19 przedstawiamy ofertę wczasów w Bułgarii. Wzorem lat ubiegłych pragniemy zaprosi Państwa nad ciepłe,

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2015 r. * turnus 13 dniowy

CENNIK 2015 r. * turnus 13 dniowy SPÓŁDZIELNIA TURYSTYCZNA 32-600 Oświęcim, ul. Solskiego 2 telefony: (0 48 33) 842-43-76, 842-27-19 tel/fax: (0 48 33) 842-59-94 e-mail: turysta@turysta.oswiecim.pl Internet: www.turysta.oswiecim.pl Portal

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl Chorwacja \ Środkowa Dalmacja \ VODICE Oferta: CHORWACJA VODICE apartamenty Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 01.07.2016-10.07.2016 7 dni Autokar od 989,11 zł / os 01.07.2016-17.07.2016 14 dni

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM.

INFORMATOR POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM. INFORMATOR OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OŚRODKI ŚWIADCZENIA CENY TABELA ODPŁATNOŚCI INFORMACJE TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

apartamenty prywatne chorwacja

apartamenty prywatne chorwacja apartamenty prywatne chorwacja Apartamenty NO NAME w domach prywatnych to apartamenty znajdujące się w domach Chorwatów, różnej wielkości i różnie urządzone w zależności od upodobań właścicieli. Składają

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Bułgaria Złote Piaski

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Bułgaria Złote Piaski Oferta 1 Złote Piaski Perla Wrocław 04.09.2015 11.09.2015 1459.00 PLN 2918.00 * Cena całkowita: Dorosły: 1459.00 PLN (15.07.1985) Dorosły: 1459.00 PLN (15.07.1985) Podróż tam: Wylot z: Wrocław do Warna

Bardziej szczegółowo

Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 801 003 104 biuro@oskar.com.pl Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 3 Dzień wyjazdu Terminy:

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 10/2014 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 maja 2014 roku

Komunikat nr 10/2014 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 maja 2014 roku Komunikat nr 10/2014 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie: zasad korzystania przez pracowników, emerytów i rencistów z rodzinami oraz doktorantów studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie Hotelu liczba pokoi: 100, restauracje: 1, bary: 1, kawiarnie, recepcja, parking, ogród, grill, centrum konferencyjne.

Wyposażenie Hotelu liczba pokoi: 100, restauracje: 1, bary: 1, kawiarnie, recepcja, parking, ogród, grill, centrum konferencyjne. GEOVITA w Dźwirzynie Położenie Komfortowy obiekt, otoczony sosnowym lasem, znajduje się w pasie nadmorskich wydm, w bliskiej odległości od szerokiej, piaszczystej plaży i 1500 metrów od jeziora Resko Przymorskie.

Bardziej szczegółowo

Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui

Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui KWIECIEŃ: 19**, 21**, 26, 28 CZERWIEC: 20, 21, 23, 27, LIPIEC: 11, 12, 14, 18, 19, 21, 28, 30 25, 26, 28 MAJ: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 MAJ: 31 PAŹDZIERNIK:

Bardziej szczegółowo

THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+)

THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+) THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+) Czterogwiazdkowy hotel położony w centrum miasta Kuta na wyspie Bali oferuje zakwaterowanie ze śniadaniem w pokojach dwuosobowych deluxe

Bardziej szczegółowo

Otrant**** Czarnogóra - wczasy

Otrant**** Czarnogóra - wczasy Czarnogóra - wczasy Otrant**** Położenie: Kompleks składający się z budynku głównego oraz willi Otrant, położony przy morzu, na samym początku malowniczej, szerokiej piaszczystej Velikiej Plaży o długości

Bardziej szczegółowo

Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 12 Dzień wyjazdu

Bardziej szczegółowo

1.3 Pracownicy z Trans-Koks Spółka z o.o. oraz członkowie ich rodzin.

1.3 Pracownicy z Trans-Koks Spółka z o.o. oraz członkowie ich rodzin. 1 I. PODSTAWA PRAWNA. 1. Ustawa z 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (j.t.dz.u. 96.70.335, z późn. zm.). 2. Ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t.dz.u. 01.79.854,

Bardziej szczegółowo

Biuro Turystyczne Bezkresy

Biuro Turystyczne Bezkresy PERŁY POŁUDNIOWEGO WYBRZEŻA (AUTOKAR+POCIĄG) 14 DNI WYJAZD Z OPOLA KATOWIC KRAKOWA RZESZOWA Od: Do Cena: 2013 07 31 2013 08 13 SPRZEDAŻ ZAKOŃCZONA Opis: * zakwaterowanie w hotelu Ałuszta 2*+ ** zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SENIORA. (Jedna z osób na umowie minimum 50 lat) Wyjazd: autokar ze Szczecina Szczegóły oferty poniżej!!!

OFERTA DLA SENIORA. (Jedna z osób na umowie minimum 50 lat) Wyjazd: autokar ze Szczecina Szczegóły oferty poniżej!!! OFERTA DLA SENIORA (Jedna z osób na umowie minimum 50 lat) Wyjazd: autokar ze Szczecina Szczegóły oferty poniżej!!! WYPOCZYNEK Hiszpania str. 2 4 Grecja str. 5 7 Czarnogóra str. 8 Bułgaria str. 9-10 WYPOCZYNEK

Bardziej szczegółowo

Dom wczasowy - duży i nowoczesny budynek o dobrym standardzie i doskonałej lokalizacji, przy promenadzie i w bezpośredniej bliskości morza.

Dom wczasowy - duży i nowoczesny budynek o dobrym standardzie i doskonałej lokalizacji, przy promenadzie i w bezpośredniej bliskości morza. Dom wczasowy - duży i nowoczesny budynek o dobrym standardzie i doskonałej lokalizacji, przy promenadzie i w bezpośredniej bliskości morza. Pokoje: 2, 3, 4 osobowe z łazienką, TV, radio. Wyżywienie: 2

Bardziej szczegółowo

Hotel ERDANO Albania / Wybrzeże Jońskie / Saranda

Hotel ERDANO Albania / Wybrzeże Jońskie / Saranda 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Hotel ERDANO Albania / Wybrzeże Jońskie / Saranda Termin wycieczki potwierdzony Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój: Wyży

Bardziej szczegółowo

OBÓZ MŁODZIEŻOWY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI

OBÓZ MŁODZIEŻOWY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI OBÓZ MŁODZIEŻOWY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI Kurort Złote Piaski ulokowany jest w północnej części bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego zaledwie 18 km od Warny. Znajduje się on na terytorium Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Willa MLADENKA IVANA Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Willa MLADENKA IVANA Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Willa MLADENKA IVANA Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Termin wycieczki potwierdzony Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy:

Bardziej szczegółowo

Cennik na sezon letni 2014 LATO Z PILSKIEM 2014 Kompleks Pilsko-Jontek Korbielów zaprasza. CENNIK NIE OBOWIĄZUJE w okresie ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Cennik na sezon letni 2014 LATO Z PILSKIEM 2014 Kompleks Pilsko-Jontek Korbielów zaprasza. CENNIK NIE OBOWIĄZUJE w okresie ŚWIĄT WIELKANOCNYCH SPÓŁDZIELNIA TURYSTYCZNA 32-600 Oświęcim, ul. Solskiego 2 telefony: (0 48 33) 842-43-76, 842-27-19 tel/fax: (0 48 33) 842-59-94 e-mail: turysta@turysta.oswiecim.pl Internet: www.turysta.oswiecim.pl Portal

Bardziej szczegółowo

Szczegóły oferty poniżej

Szczegóły oferty poniżej 1 przejazd autokarem z multimedialnym systemem rozrywki z dotykowym ekranem przy każdym siedzeniu indywidualne sterowanie treścią zgodnie z własnymi preferencjami najwyższej klasy wygodne fotele z regulacją

Bardziej szczegółowo

FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec

FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec OBÓZ MŁODZIEŻOWY Borovec to dziś nowoczesny kurort, który stał się w ostatnich latach niezwykle popularnym kierunkiem turystycznym związanym ze sportami

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA-Złote Piaski ZŁOTE PIASKI Hotel Mak ***+/**** Obóz młodzieżowy 12-18 lat

BUŁGARIA-Złote Piaski ZŁOTE PIASKI Hotel Mak ***+/**** Obóz młodzieżowy 12-18 lat BUŁGARIA-Złote Piaski ZŁOTE PIASKI Hotel Mak ***+/**** Obóz młodzieżowy 12-18 lat Wyjazd 12 dni - pobyt w hotelu 10 dni - 9 nocy Bułgaria to kraj niezwykle atrakcyjny turystycznie, a Złote Piaski to najpopularniejszy

Bardziej szczegółowo

Constantinos the Great Beach Hotel*****

Constantinos the Great Beach Hotel***** Cypr, Larnaka - wypoczynek Constantinos the Great Beach Hotel***** Położenie: Ekskluzywny obiekt położony w miejscowości Protaras, należący do cypryjskiej sieci Tsokkos Hotels. Luksusowy pięciogwiazdkowy

Bardziej szczegółowo

BALI TROPIC RESORT & SPA ****

BALI TROPIC RESORT & SPA **** BALI TROPIC RESORT & SPA **** Czterogwiazdkowy hotel położony przy pięknej plaży w południowej części wybrzeża wyspy Bali oferuje zakwaterowanie w pokojach superior oraz w luksusowych bungalowach urządzonych

Bardziej szczegółowo

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63 GOŚCI Konferencji: VIII Północne Spotkanie Geometryczne 06-08 czerwca 2014 ŁÓDŹ zapraszamy do korzystania z noclegów w 4 obiektach Centrum-Hotele w centrum Łodzi. Poniżej oferta cenowa przygotowana specjalnie

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach ul. Powstańców Śląskich 1, 47-330 Zdzieszowice REGULAMIN

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach ul. Powstańców Śląskich 1, 47-330 Zdzieszowice REGULAMIN ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach ul. Powstańców Śląskich 1, 47-330 Zdzieszowice REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ARCELORMITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ W

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 7/2015 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 marca 2015 roku

Komunikat nr 7/2015 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 marca 2015 roku Komunikat nr 7/2015 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie: zasad korzystania przez pracowników, emerytów i rencistów z rodzinami oraz doktorantów studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Kurumba Maldives. Link do hotelu na esky.pl. Udogodnienia. 801 420 303 lub +48 32 728 3000. Male, Malediwy. Wyposażenie hotelu

Kurumba Maldives. Link do hotelu na esky.pl. Udogodnienia. 801 420 303 lub +48 32 728 3000. Male, Malediwy. Wyposażenie hotelu Infolinia 801 420 303 lub +48 32 728 3000 Poniedziałek - Piątek: 8:00-22:00 Sobota: 8:00-20:00 Niedziela: 12:00-20:00 Kurumba Maldives Male, Malediwy North Male Atoll, Maldives Link do hotelu na esky.pl

Bardziej szczegółowo

Wczasy w Hiszpanii 2014 Costa Brava/ Costa del Maresme

Wczasy w Hiszpanii 2014 Costa Brava/ Costa del Maresme Wczasy w Hiszpanii 2014 Costa Brava/ Costa del Maresme HISZPANIA / COSTA BRAVA To właśnie Costa Brava należy do najczęściej odwiedzanych przez Europejczyków regionem turystycznym w Hiszpanii. Nie bez powodów.

Bardziej szczegółowo

HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com

HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com Miejscowa kategoria: 4 gwiazdki. Położenie: Hotel położony jest w miejscowości

Bardziej szczegółowo

SEZON 2016 POKOJE W PAWILONACH. (cena za osobodobę) POKOJE 2,3 i 4 OSOBOWE łazienka,tv,czajnik bezprzewodowy, lodówka ogólnodostępna

SEZON 2016 POKOJE W PAWILONACH. (cena za osobodobę) POKOJE 2,3 i 4 OSOBOWE łazienka,tv,czajnik bezprzewodowy, lodówka ogólnodostępna CENNIK O.W.ALBATROS SEZON 2016 POKOJE W PAWILONACH (cena za osobodobę) POKOJE 2,3 i 4 OSOBOWE łazienka,tv,czajnik bezprzewodowy, lodówka ogólnodostępna 30 zł nocleg 29 kwiecień-3 maj (weekend majowy) 35

Bardziej szczegółowo

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1390.00 PLN (18.06.1986) Dorosły: 1390.00 PLN (18.06.1986)

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1390.00 PLN (18.06.1986) Dorosły: 1390.00 PLN (18.06.1986) Oferta 1 Aurelia 04.07.2016 11.07.2016 1390.00 PLN 2780.00 * Cena całkowita: Dorosły: 1390.00 PLN (18.06.1986) Dorosły: 1390.00 PLN (18.06.1986) dnia: 04.07.2016 godz. 15:10-18:05 dnia: 11.07.2016 godz.

Bardziej szczegółowo

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 ALFA STAR Hotel: TRITON SEA BEACH RESORT (DAWNIEJ HOLIDAY BEACH)- ****+ All inclusive http://www.alfastar.com.pl/egipt,kraj/kurort,marsa+el+alam/hotel,triton+sea+beach+resort+%28dawniej+holiday+beach%29

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Grecja 2016 dla Seniorów! - teren Riviery Olimpijskiej. Specjalizujemy się w wyjazdach do Grecji - stąd też nasza strona to www.tylkogrecja.com; Zapraszamy także na facebooka: www.facebook.com/szavel-travel-wojciech-szawel

Bardziej szczegółowo

ZAKWATEROWANIE U ŹRÓDEŁ ZDROWIA! WISŁA, 5-8 CZERWCA 2008 ROKU

ZAKWATEROWANIE U ŹRÓDEŁ ZDROWIA! WISŁA, 5-8 CZERWCA 2008 ROKU ZAKWATEROWANIE PODCZAS VIII KONGRESU MEDYCYNY RODZINNEJ U ŹRÓDEŁ ZDROWIA! WISŁA, 5-8 CZERWCA 2008 ROKU UWAGA!!! PROSZĘ ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA SPOSÓB REZERWACJI POKOI HOTELOWYCH!!! REZERWACJE NIE SĄ

Bardziej szczegółowo

od 679 zł os. / 8 dni Sianożęty 2015 10 km od Kołobrzegu

od 679 zł os. / 8 dni Sianożęty 2015 10 km od Kołobrzegu od 679 zł os. / 8 dni Sianożęty 2015 10 km od Kołobrzegu Dla naszych Gości, ceniących relaks i komfort, przygotowaliśmy nowe 3-pokojowe apartamenty (43 m2) z łazienką i tarasem. W każdym znajduje się pokój

Bardziej szczegółowo

Vrissiana Beach Hotel ****

Vrissiana Beach Hotel **** Cypr, Larnaka - wypoczynek Vrissiana Beach Hotel **** Położenie: Przestronny i wygodny hotel, położony w miejscowości Protaras, należący do znanej i cenionej cypryjskiej sieci Tsokkos Hotels. Hotel mieści

Bardziej szczegółowo

14-dniowa wycieczka do Grecji ze zwiedzaniem Belgradu i Budapesztu.

14-dniowa wycieczka do Grecji ze zwiedzaniem Belgradu i Budapesztu. 14-dniowa wycieczka do Grecji ze zwiedzaniem Belgradu i Budapesztu. Spędź tegoroczne wakacje na najpiękniejszych plażach Grecji a w drodze powrotnej baw się z nami w jednym z największych Aquaparków Europy!

Bardziej szczegółowo

Hotel PRESLAV *** BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI. 1.658 zł 1.664 zł

Hotel PRESLAV *** BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI. 1.658 zł 1.664 zł BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI hotele: PRESLAV *** / JOYA PARK *** dojazd: wyżywienie: samolot śniadanie i obiadokolacja wyloty: 03.08, 10.08 7dni: 1.658 zł 1.664 zł Hotel PRESLAV *** OPIS HOTELU Hotel Preslav

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ARCELORMITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ W ZDZIESZOWICACH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ARCELORMITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ W ZDZIESZOWICACH ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach ul. Powstańców Śląskich 1, 47-330 Zdzieszowice REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ARCELORMITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE Regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Włochy / Riwiera Adriatycka / Bibione / Carina (Bibione) /

Włochy / Riwiera Adriatycka / Bibione / Carina (Bibione) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Riwiera Adriatycka / Bibione / Carina (Bibione) / Kategoria Region Bibione/Riwiera Adriatycka/Włochy Atuty blisko plaży, w centrum Bibione, funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy na wyjazd do Val di Sole włoskiego raju dla amatorów białego szaleństwa! Region

Serdecznie zapraszamy na wyjazd do Val di Sole włoskiego raju dla amatorów białego szaleństwa! Region Serdecznie zapraszamy na wyjazd do Val di Sole włoskiego raju dla amatorów białego szaleństwa! Region Dolina położona jest w zachodniej części regionu Trentino i oferuje znakomite warunki do uprawiania

Bardziej szczegółowo

Hotel Uzdrowskowy TERRA (Jańskie Łaźnie)

Hotel Uzdrowskowy TERRA (Jańskie Łaźnie) Hotel Uzdrowskowy TERRA (Jańskie Łaźnie) Symbol oferty: 682/1100 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Czechy Karkonosze - Czechy Janskie

Bardziej szczegółowo

Detelina*** Bułgaria, Złote Piaski - wczasy

Detelina*** Bułgaria, Złote Piaski - wczasy Bułgaria, Złote Piaski - wczasy Detelina*** Położenie: Kameralny hotel po niedawnej kompleksowej renowacji, położony jest ok. 300 m od plaży w spokojnej dzielnicy Złotych Piasków określanej jako Czajka,

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT SPRAW SOCJALNYCH MON OFERTA ZAGRANICZNEGO INDYWIDUALNEGO WYPOCZYNKU ZIMOWEGO

DEPARTAMENT SPRAW SOCJALNYCH MON OFERTA ZAGRANICZNEGO INDYWIDUALNEGO WYPOCZYNKU ZIMOWEGO DEPARTAMENT SPRAW SOCJALNYCH MON OFERTA ZAGRANICZNEGO INDYWIDUALNEGO WYPOCZYNKU ZIMOWEGO 2014/2015 v1 1 OŚRODKI WYPOCZYNKOWE: 1. AUSTRIA - BRUCK - Hotel KRÖSSENBACHERHOF str. 3-6 2. AUSTRIA - HÖFEN - Hotel-Dom

Bardziej szczegółowo

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63 Gości Stowarzyszenia Konferencji Medycyny Paliatywnej ŁÓDŹ 14-16.11.2013 zapraszamy do korzystania z noclegów w 4 obiektach Centrum-Hotele w centrum Łodzi. Poniżej oferta cenowa przygotowana specjalnie

Bardziej szczegółowo

GEOVITA w Lądku Zdroju

GEOVITA w Lądku Zdroju GEOVITA w Lądku Zdroju Położenie Ośrodek zlokalizowany jest na uboczu uzdrowiska Lądek Zdrój, w otoczeniu gór oraz lasów. Wszystkie pokoje posiadają łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów oraz wyposażone

Bardziej szczegółowo

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO Ośrodek Wypoczynkowy PERŁA - 150m do morza pokoje 3,4 osobowe z łazienkami Do dyspozycji boiska do siatkówki i koszykówki, świetlice ze sprzętem dyskotekowym, stoły do ping-ponga,

Bardziej szczegółowo

WŁOCHY MARINA DI VARCATURO LIDO DI LICOLA

WŁOCHY MARINA DI VARCATURO LIDO DI LICOLA WŁOCHY MARINA DI VARCATURO LIDO DI LICOLA Miejscowość położona w Kampanii ok. 30 km od Neapolu. Ze względu na swoje położenie to świetne miejsce do odkrywania piękna wybrzeża regionu Kampanii, poznania

Bardziej szczegółowo

{\b Cena nie zawiera: } transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej 3 zł/os, parking 100zł/tydzień.

{\b Cena nie zawiera: } transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej 3 zł/os, parking 100zł/tydzień. Park Hotel**** KUR & SPA BUCZYŃSKI (Świeradów Zdrój) Symbol oferty: 650/1100 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Polska Dolny Śląsk Świeradów-Zdrój Własny Pobyt

Bardziej szczegółowo

Terminarz wyjazdów autokarowych Bułgaria 2016

Terminarz wyjazdów autokarowych Bułgaria 2016 Terminarz wyjazdów autokarowych Bułgaria 2016 Godzina Katowice ul. Piotra Skargi 05:00 Tychy Stacja paliw przy drodze szybkiego ruchu 05:30 Pszczyna Dworzec PKS 05:45 Czechowice-Dziedzice Mc Donald s 06:00

Bardziej szczegółowo

Austria / Zillertal / Hart Im Zillertal / Ferienhotel Hoppet /

Austria / Zillertal / Hart Im Zillertal / Ferienhotel Hoppet / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Austria / Zillertal / Hart Im Zillertal / Ferienhotel Hoppet / Kategoria **** Region Zillertal/Tyrol/Austria Atuty All Inclusive, centrum wellness z basenem,

Bardziej szczegółowo

RAMADA RESORT BENOA BALI ****

RAMADA RESORT BENOA BALI **** RAMADA RESORT BENOA BALI **** Czterogwiazdkowy hotel położony w spokojnej miejscowości Tanjung Benoa przy plaży Nusa Dua w południowej części wyspy Bali oferuje zakwaterowanie w pokojach urządzonych w

Bardziej szczegółowo

{\b Cena nie zawiera:} transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej, parking 10 zł/doba.

{\b Cena nie zawiera:} transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej, parking 10 zł/doba. Centrum Wypoczynku i Rekreacji RYSY (Bukowina Tatrzańska) Symbol oferty: 540/1100 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Polska Małopolska

Bardziej szczegółowo

Rewita WDW Międzyzdroje. Rewita WDW Rogowo Cennik Wczasowy... 2. Rewita WDW Unieście

Rewita WDW Międzyzdroje. Rewita WDW Rogowo Cennik Wczasowy... 2. Rewita WDW Unieście Rewita WDW Międzyzdroje Cennik Wczasowy... 1 Rewita WDW Rogowo Cennik Wczasowy... 2 Rewita WDW Unieście Cennik Wczasowy... 3 Rewita WDW Jurata JANTAR & DELFIN / Cennik Hotelowo-Wczasowy... 4 CZAJKA & ALBATROS

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina. Hotel Kotva 4* Symbol oferty: 1143/1176. Morze Czarne Słoneczny Brzeg

BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina. Hotel Kotva 4* Symbol oferty: 1143/1176. Morze Czarne Słoneczny Brzeg BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina Symbol oferty: 1143/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Bułgaria Morze

Bardziej szczegółowo

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63 Gości Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Otorynolaryngologia Łódź 07-09.03.2012 zapraszamy do korzystania z noclegów w 5 obiektach Centrum-Hotele w centrum Łodzi Poniżej oferta cenowa przygotowana specjalnie

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT SPRAW SOCJALNYCH MON OFERTA ZAGRANICZNEGO INDYWIDUALNEGO WYPOCZYNKU ZIMOWEGO

DEPARTAMENT SPRAW SOCJALNYCH MON OFERTA ZAGRANICZNEGO INDYWIDUALNEGO WYPOCZYNKU ZIMOWEGO DEPARTAMENT SPRAW SOCJALNYCH MON OFERTA ZAGRANICZNEGO INDYWIDUALNEGO WYPOCZYNKU ZIMOWEGO 2015/2016 1 OŚRODKI WYPOCZYNKOWE: 1. AUSTRIA - BRUCK - Hotel KRÖSSENBACHERHOF str. 3-6 2. NIEMCY - GARMISCH-PARTENKIRCHEN

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie wycieczki turystycznej dla pracowników Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie

Zorganizowanie wycieczki turystycznej dla pracowników Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie Zorganizowanie wycieczki turystycznej dla pracowników Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie data zamieszczenia: 27.02.2013r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63 Gości Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Otorynolaryngologia Łódź 06-08.03.2013 zapraszamy do korzystania z noclegów w 5 obiektach Centrum-Hotele w centrum Łodzi. Poniżej oferta cenowa przygotowana specjalnie

Bardziej szczegółowo

Z d r o w i e CENNIK 2013

Z d r o w i e CENNIK 2013 Z d r o w i e CENNIK 2013 INFORMACJE DLA KLIENTÓW PROGRAM LOJALNOŚCIOWY Każdy klient od drugiego przyjazdu za każdy przyjazd otrzymuje 1% zniżki aż do 20% tj. jest drugi raz: 1%, jest 15 raz: 14%. DZIECI

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Wyspa Brac / Bol / Apartamenty Bol /

Chorwacja / Wyspa Brac / Bol / Apartamenty Bol / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Wyspa Brac / Bol / Apartamenty Bol / Kategoria brak Region Bol/Wyspa Brac/Chorwacja Atuty WiFi - gratis, do plaży Złoty Róg - ok. 3 km Położenie

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT SPRAW SOCJALNYCH MON OFERTA ZAGRANICZNEGO INDYWIDUALNEGO WYPOCZYNKU ZIMOWEGO

DEPARTAMENT SPRAW SOCJALNYCH MON OFERTA ZAGRANICZNEGO INDYWIDUALNEGO WYPOCZYNKU ZIMOWEGO DEPARTAMENT SPRAW SOCJALNYCH MON OFERTA ZAGRANICZNEGO INDYWIDUALNEGO WYPOCZYNKU ZIMOWEGO 2015/2016 v1 1 OŚRODKI WYPOCZYNKOWE: 1. AUSTRIA - BRUCK - Hotel KRÖSSENBACHERHOF str. 3-6 2. NIEMCY - GARMISCH-PARTENKIRCHEN

Bardziej szczegółowo

WDW MIĘDZYZDROJE Cennik MON 2013 Cena jednego miejsca z całodziennym wyżywieniem. Ceny w PLN

WDW MIĘDZYZDROJE Cennik MON 2013 Cena jednego miejsca z całodziennym wyżywieniem. Ceny w PLN Apartamenty Galeon - ceny za apartament bez wyżywienia Budynki Neptun, Morskie Oko Budynki Grunwald Fregata WDW MIĘDZYZDROJE Cena jednego miejsca z całodziennym wyżywieniem. Ceny w PLN RODZAJ ZAKWATEROWANIA

Bardziej szczegółowo

Termin pobytu: 25.06-31.08.2016

Termin pobytu: 25.06-31.08.2016 SPÓŁDZIELNIA TURYSTYCZNA 32-600 Oświęcim, ul. Solskiego 2 telefony: (0 48 33) 842-43-76, 842-27-19 tel/fax: (0 48 33) 842-59-94 e-mail: turysta@turysta.oswiecim.pl Internet: www.turysta.oswiecim.pl Portal

Bardziej szczegółowo

AQUAWORLD Resort (Ramada), Budapeszt, Węgry, Pobyt rekreacyjny, Promocja 4 = 3

AQUAWORLD Resort (Ramada), Budapeszt, Węgry, Pobyt rekreacyjny, Promocja 4 = 3 rekrea.pl http://www.rekrea.pl AQUAWORLD Resort (Ramada), Budapeszt, Węgry, Pobyt rekreacyjny, Promocja 4 = 3 Węgry, Budapeszt, baseny termalne, park wodny Aquaworld Ramada. Wczasy 2016 na Węgrzech. Terminn

Bardziej szczegółowo

CENA ZAWIERA: 7noclegów (pokój DBL) w hotelu 3* z wyżywieniem ALL IN, ubezpieczenie KL i NNW

CENA ZAWIERA: 7noclegów (pokój DBL) w hotelu 3* z wyżywieniem ALL IN, ubezpieczenie KL i NNW WĘGRY - BALATON Hotel Marina 3* - 7 noclegów Wyżywienie: All inclusive Cena: od 1350 zł/osobę HOTEL 3* Cieszący się dużą popularnością hotel z 349 pokojami. Hol powitalny z recepcją, kącik internetowy,

Bardziej szczegółowo

POŁOŻENIE: w Zelenej Lagunie, ok. 5 km od centrum. włosów). 27.08-03.09 20.08-27.08 13.08-20.08 30.07-13.08

POŁOŻENIE: w Zelenej Lagunie, ok. 5 km od centrum. włosów). 27.08-03.09 20.08-27.08 13.08-20.08 30.07-13.08 POREČ HOTEL LAGUNA MOLINDRIO POREČ HOTEL ZORNA POŁOŻENIE: w Zelenej Lagunie, ok. 4 km od centrum miasta Poreč, 60 km od lotniska w Puli. PLAŻA: kamienista, skalista, betonowa, ok. 300 m od hotelu. POKOJE:

Bardziej szczegółowo

Cena nie zawiera: transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej.

Cena nie zawiera: transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej. Pensjonat BIAŁY POTOK (Zakopane) Symbol oferty: 908/1100 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Polska Małopolska Zakopane Własny Pobyt

Bardziej szczegółowo

KLUB SPORTOWY JISSEN INTERNATIONAL FULL CONTACT TEAM 38-211 Dąbrówka 41 a Tel. 519 767 692 www.jissenteam.pl oyamajaslo@gmail.com

KLUB SPORTOWY JISSEN INTERNATIONAL FULL CONTACT TEAM 38-211 Dąbrówka 41 a Tel. 519 767 692 www.jissenteam.pl oyamajaslo@gmail.com KLUB SPORTOWY JISSEN INTERNATIONAL FULL CONTACT TEAM 38-211 Dąbrówka 41 a Tel. 519 767 692 www.jissenteam.pl oyamajaslo@gmail.com OBÓZ SPORTOWO-WYPOCZYNKOWY 2013 WĘGRY - VARGESZTES VILLA PARK Terminy:

Bardziej szczegółowo

EASY SURF TRAVEL i EASY-kitecenter zaprasza na jesienny kitesurfing w Egipcie El Gouna 29.10 6.11 2009

EASY SURF TRAVEL i EASY-kitecenter zaprasza na jesienny kitesurfing w Egipcie El Gouna 29.10 6.11 2009 EASY SURF TRAVEL i EASY-kitecenter zaprasza na jesienny kitesurfing w Egipcie El Gouna 29.10 6.11 2009 El gouna Luksusowe miasteczko turystyczne, położone nad Morzem Czerwonym, około 25 km od Hurghady.

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA Low Cost - H. Calella Palace 4* (FB lub AI) + Barcelona w cenie!

COSTA BRAVA Low Cost - H. Calella Palace 4* (FB lub AI) + Barcelona w cenie! COSTA BRAVA Low Cost - H. Calella Palace 4* (FB lub AI) + Barcelona w cenie! Symbol oferty: 1056/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

TRAVEL COACHING RODZINNE WAKACJE Z COACHINGIEM KORFU

TRAVEL COACHING RODZINNE WAKACJE Z COACHINGIEM KORFU TRAVEL COACHING RODZINNE WAKACJE Z COACHINGIEM KORFU KORFU ZAPRASZAMY NA RODZINNE WAKACJE Z COACHINGIEM! Rodzina to dla wielu najcenniejsze co mamy w życiu. Warto czasem poświęcić jej trochę uwagi i pomóc

Bardziej szczegółowo

WAKACJE NAD MORZEM BAŁTYCKIM LATO 2015

WAKACJE NAD MORZEM BAŁTYCKIM LATO 2015 Ośrodek Wypoczynkowy Wielki Błękit Łukęcin, ul. Spacerowa 3 72 400 Kamień Pomorski Tel. (+48 91) 38 126 97 E-mail: recepcja@wielkiblekit.info.pl WAKACJE NAD MORZEM BAŁTYCKIM LATO 2015 POWITANIE LATA! Oferta

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Niskie Tatry - Chopok / Chopok - Jasna / Snp /

Słowacja / Niskie Tatry - Chopok / Chopok - Jasna / Snp / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Niskie Tatry - Chopok / Chopok - Jasna / Snp / Kategoria *** Region Chopok/Tatry Niskie/Słowacja Atuty bezpośrednio przy trasach, dziecko do 7 lat

Bardziej szczegółowo

Kwota przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym. od 0 zł do 1500 zł włącznie. powyżej 1500 zł do 2500 zł włącznie

Kwota przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym. od 0 zł do 1500 zł włącznie. powyżej 1500 zł do 2500 zł włącznie Strona1 Szczegółowe zasady dofinansowania do wypoczynku urlopowego lub wakacyjnego ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązujące w TUnŻ WARTA S.A. w okresie od 01 lipca 2015 roku do

Bardziej szczegółowo

Hotel Alan ALL INCLUSIVE

Hotel Alan ALL INCLUSIVE Hotel Alan ALL INCLUSIVE Drukuj PDF Starigrad Paklenica / Riwiera Paklenica / Chorwacja Szanowni Państwo, w załączniku PDF zostały podane tylko informacje podstawowe o obiekcie i jego jednostkach kwaterunkowych,

Bardziej szczegółowo