R E G U L A M I N Biblioteki Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N Biblioteki Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Dyrektora IFJ PAN nr 10/2014 z dnia 27 marca 2014 r. R E G U L A M I N Biblioteki Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biblioteka Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie działa w oparciu o następujące akty prawne: a) Ustawę o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (tj. Dz. U. z 2012 r., nr 642 z późn. zm.); b) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r., nr 205, poz. 1283). 2 Niniejszy Regulamin jest podstawowym wewnętrznym aktem normatywnym w Bibliotece Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. 3 Biblioteka Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie służy potrzebom nauki i kształcenia, zapewniając dostęp do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz zawierających wyniki badań naukowych. 4 Do zadań Biblioteki należy: 1. organizowanie warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej Instytutu poprzez odpowiednie gromadzenie, opracowanie i udostępnianie literatury naukowej i dydaktycznej oraz działalność informacyjną, umożliwiającą jak najszersze wykorzystanie księgozbioru Biblioteki. 2. współpraca z innymi bibliotekami krajowymi w zakresie wymiany wydawnictw i źródeł informacji (szczególnie z bibliotekami o profilu fizycznym oraz z bibliotekami szkół wyższych). 3. organizowanie udziału IFJ PAN w konsorcjum jednostek negocjującym dostęp do elektronicznych wersji czasopism naukowych. 5 Działalność informacyjna 1. Biblioteka prowadzi działalność informacyjną dla pracowników i doktorantów Instytutu oraz instytucji i bibliotek w kraju i za granicą w zakresie: 1

2 informacji bibliograficznej, informacji bibliotecznej, informacji katalogowej, informacji dokumentacyjnej, informacji tekstowej, informacji rzeczowej, upowszechniania nowości wydawniczych. 6 Wydawnictwa IFJ PAN Biblioteka nadaje i ewidencjonuje numery ISBN dla wydawnictw monograficznych IFJ PAN (przydzielone w uzgodnieniu z Biblioteką Narodową). 7 Pracami Biblioteki kieruje i ponosi odpowiedzialność materialną wyznaczony przez Dyrektora bibliotekarz. II. GROMADZENIE I UZUPEŁNIANIE ZBIORÓW 8 1. Biblioteka gromadzi zbiory z zakupu, wymiany międzybibliotecznej, z przydziałów i darów instytucji, a także osób prywatnych oraz z prenumeraty czasopism. 2. Biblioteka dokonuje zakupów ze środków finansowych Instytutu. 3. Zamówienia na wydawnictwa cenne, wielo-egzemplarzowe oraz prenumeratę czasopism muszą być zaakceptowane przez Dyrektora Instytutu. 9 Uzupełnianie zbiorów 1. Przed zakupem książki oraz wszczęciem lub przedłużeniem prenumeraty czasopisma, a także przed złożeniem zamówienia na dostęp sieciowy do baz czasopism, Biblioteka składa w Dziale Zaopatrzenia i Inwentaryzacji zapotrzebowanie w ramach zaplanowanych w budżecie Instytutu środków na ten cel oraz, w przypadku konieczności zawarcia umowy na dostawę, kontroluje jej poprawność pod względem merytorycznym. Wszelkie wydatkowane środki na zakup zbiorów oraz uzupełnień winny być dokonane zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 2. Bibliotekarz wysyła zamówienia / zgłoszenia do wydawcy, kolportera lub księgarni po dokonaniu odpowiednich uzgodnień z Działem Zaopatrzenia i Inwentaryzacji. 3. Zapłaty za zrealizowane zamówienia dokonuje Dział Finansowo-Księgowy. 2

3 Zasady przyjmowania i wyceny darów bibliotecznych reguluje Instrukcja (załącznik nr 1) Opracowywanie zbiorów 1. Do obowiązków Biblioteki należy opracowywanie wszystkich rodzajów zbiorów wpływających do Biblioteki, takich jak: druki zwarte, czasopisma. 2. Zadania te realizowane są poprzez: przysposabianie zbiorów pod względem technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami w bibliotekarstwie polskim, nadawanie sygnatur zbiorom, opracowywanie rzeczowe nowych nabytków oraz bieżące i retrospektywne opracowywanie zbiorów w katalogu elektronicznym. 12 Konserwacja zbiorów Biblioteka zleca prace introligatorskie i konserwatorskie księgozbioru firmom zewnętrznym. Szczególnej ochronie podlegają zbiory cenne i pozycje jednoegzemplarzowe. 13 Zabezpieczenie zbiorów Biblioteka we współpracy z administracją Instytutu dba o należyte zabezpieczenie zbiorów przed: kradzieżą, destrukcyjnym działaniem: czynników atmosferycznych (kurz, pył, wilgoć, temperatura itp.) gazów spalinowych, energią promieniowania, czynnikami biologicznymi, wypadkami losowymi (pożar, powódź). III. EWIDENCJA I KONTROLA ZBIORÓW Ewidencja zbiorów Biblioteka prowadzi rejestry i księgi inwentarzowe, ewidencję sumaryczną i szczegółową wpływów oraz ewidencję sumaryczną i szczegółową ubytków rocznych na podstawie licencjonowanego, komputerowego systemu bibliotecznego. 3

4 2. Biblioteka prowadzi w sposób uproszczony rejestr raportów IFJ PAN, rejestr prac doktorskich oraz rozpraw habilitacyjnych w przewodach i postępowaniach prowadzonych przez Radę Naukową IFJ PAN. 3. Biblioteka prowadzi w sposób uproszczony rejestr wpływów materiałów o krótkim okresie przechowywania. 4. Ewidencja finansowo-księgowa wpływów i ubytków prowadzona jest w uzgodnieniu z Działem Finansowo-Księgowym. Biblioteka uzgadnia zapisy w rejestrach przybytków i ubytków z zapisami finansowo-księgowymi w zakresie księgozbioru objętego ewidencją księgową przed upływem roku. Katalogi zbiorów bibliotecznych 15 Biblioteka prowadzi katalogi elektroniczne książek i czasopism dostępne on-line na stronie internetowej Instytutu, w oparciu o licencjonowany system biblioteczny oraz retrospektywnie, w oparciu o szufladkowo-kartkowe, alfabetyczne i tematyczne katalogi książek. Rejestr wypożyczeń 16 Rejestr wypożyczeń prowadzony jest w oparciu o licencjonowany komputerowy program biblioteczny z systemem kont osobistych wraz z modułem WWW. Zestawienia statystyczne 17 Biblioteka, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązana jest udzielać ustnie i pisemnie informacji oraz danych statystycznych instytucjom takim jak: Główny Urząd Statystyczny, Biblioteka Narodowa, Biuro Analiz, Informacji Naukowej i Wydawnictw PAN. Kontrola zbiorów 18 Zasady kontroli i inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych reguluje Instrukcja (załącznik nr 2) 4

5 IV. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW Przepisy ogólne Biblioteka udostępnia zbiory własne, jak również sprowadzane z innych bibliotek w drodze wypożyczeń międzybibliotecznych. Realizacja tego zadania następuje poprzez: udostępnianie księgozbioru w wypożyczalni, udostępnianie księgozbioru w czytelni, udostępnianie księgozbioru instytucjom i bibliotekom w kraju, wypożyczanie materiałów bibliotecznych z bibliotek krajowych Ze zbiorów Biblioteki mają prawo korzystać: pracownicy i doktoranci Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, z wypożyczalni i czytelni, pracownicy innych instytucji, studenci i doktoranci wyższych uczelni, tylko zgodnie z przepisami korzystania w czytelni, inne biblioteki i instytucje na podstawie wypożyczeń międzybibliotecznych. 2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne, z zastrzeżeniem ust Opłaty mogą być pobierane: 1) za usługi reprograficzne związane z wypożyczeniami międzybibliotecznymi opłaty ekwiwalencyjne; 2) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych opłata restytucyjna 4. Osoba korzystająca z Biblioteki zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz do stosowania się do wskazówek dyżurującego bibliotekarza. Pisemne oświadczenie zapoznania się z regulaminem następuje podczas zakładania konta czytelnika wraz z otrzymaniem karty bibliotecznej (załącznik nr 3 - Formularz rejestracyjny użytkownika Biblioteki IFJ PAN). 21 Na terenie Biblioteki nie wolno spożywać posiłków, palić tytoniu, korzystać z telefonów komórkowych. 22 Wypożyczalnia i czytelnia Biblioteki Instytutu Fizyki Jądrowej PAN czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 00 do

6 Przepisy dla korzystających z wypożyczalni Prawo do wypożyczania dzieł na zewnątrz, po założeniu przez pracownika Biblioteki konta czytelnika oraz po otrzymaniu karty bibliotecznej, posiadają: pracownicy i doktoranci Instytutu Fizyki Jądrowej PAN pracownicy, doktoranci i studenci szkół wyższych i instytucji naukowych, na zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych. 2. Zagubienie karty bibliotecznej należy bez zwłoki zgłosić bibliotekarzowi celem otrzymania duplikatu. 3. Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane wyłącznie do celów statutowych, określonych w Ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. 24 Na zewnątrz nie wypożycza się: księgozbioru podręcznego, prac dyplomowych i magisterskich, wydawnictw encyklopedycznych, leksykonów, słowników, informatorów itp. dzieł rzadkich i kosztownych, wydawnictw wymagających konserwacji, wydawnictw sprowadzonych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych, zbiorów zastrzeżonych przez Bibliotekę. 25 Zamówienia dzieł do wypożyczenia można dokonać w elektronicznym systemie bibliotecznym poprzez konto osobiste lub drogą ową bądź telefoniczną. 26 Łączna liczba dzieł wypożyczonych nie może przekraczać 10 pozycji. 27 Po otrzymaniu zamówionej pozycji czytelnik powinien sprawdzić, czy nie zawiera ona uszkodzeń (podkreśleń, plam, brakujących względnie luźnych kart itp.), a w przypadku ich stwierdzenia zgłosić o tym pracownikowi Biblioteki, aby uniknąć odpowiedzialności za zniszczenie. Jeżeli zastrzeżenie nie zostało zgłoszone, wypożyczający przyjmuje na siebie odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia Wypożyczający dzieła ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. 2. Niedopuszczalne jest niszczenie wypożyczonych materiałów przez podkreślanie, notowanie uwag oraz zaginanie kart. 3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia pozycji czytelnik zobowiązany jest pokryć straty. 6

7 4. Czytelnik powinien zwrócić się do Dyrektora z oświadczeniem o zagubieniu/zniszczeniu dzieła, z prośbą o usunięcie tegoż z bibliotecznych ksiąg inwentarzowych. Pismo powinno zawierać także formę pokrycia straty. Wzór pisma - załącznik nr Czytelnik może zagubioną/zniszczoną pozycję odkupić, a jeśli nie jest ona dostępna, czytelnik przekazuje do Biblioteki inną książkę, tytuł uzgodniony z bibliotekarzem, lub uiszcza opłatę restytucyjną w wysokości wartości zagubionej lub zniszczonej pozycji. 29 Dzieła wypożyczane są na okres do 6 miesięcy z możliwością prolongaty Należy przestrzegać terminów zwrotu wypożyczonych książek. 2. Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonego dzieła, o ile dzieło nie zostało zamówione przez innego czytelnika. Celem uzyskania prolongaty należy przed upływem terminu zwrotu zgłosić ten fakt osobiście, owo lub telefonicznie do Biblioteki. 3. W wyjątkowych przypadkach, ze względu na poczytność lub wzmożone zapotrzebowanie na dzieło, Biblioteka ustala wcześniejszy termin zwrotu. 31 Pracownicy, przed zakończeniem stosunku pracy albo przed udaniem się na urlop bezpłatny na okres co najmniej na 1 roku, zobowiązani są do przedłożenia w Bibliotece karty obiegowej celem potwierdzenia uregulowania wszystkich zaległości. Doktoranci po zakończeniu roku akademickiego, tj. do dnia 30 września danego roku, zobowiązani są do zwrócenia wszystkich wypożyczonych dzieł, co jest dokumentowane wbiciem do indeksu pieczęci biblioteki i stosowną adnotacją. Przepisy dla korzystających z wypożyczalni międzybibliotecznej za pośrednictwem Biblioteki IFJ PAN 32 Formę wypożyczeń międzybibliotecznych stosuje się w przypadku braku wydawnictw w zbiorach Biblioteki Instytutu Fizyki Jądrowej PAN. 33 Prawo do wypożyczeń międzybibliotecznych za pośrednictwem Biblioteki IFJ PAN posiadają: pracownicy i doktoranci Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, biblioteki i naukowe instytucje zewnętrzne Dla realizacji wypożyczenia wydawnictwa w innej bibliotece czytelnik składa w Bibliotece IFJ PAN zamówienie/rewers (załącznik nr 5), z pełnym opisem bibliograficznym. 2. Biblioteka IFJ PAN sprowadza z innych bibliotek poszukiwane materiały. W przypadku obciążenia Instytutu fakturą z tego tytułu, użytkownik wskazuje pozycję kosztów, z których ma być ona zapłacona. 7

8 3. Kosztami przygotowania materiałów zamówionych przez inne biblioteki, IFJ PAN może obciążyć bibliotekę zamawiającą opłatą ekwiwalencyjną w wysokości stanowiącej równowartość kosztów poniesionych na wykonanie usługi. Faktura zostanie wystawiona sumarycznie za wszystkie zamówienia danej biblioteki z okresu półrocznego. Cennik stanowi załącznik nr W przypadku zamówień międzybibliotecznych z jednej biblioteki, nie przekraczających w okresie półrocznym łącznie 50 stron, bibliotekarz może podjąć decyzję o nie pobieraniu opłaty za druki zamówione Termin zwrotu sprowadzonych materiałów bibliotecznych określa biblioteka wypożyczająca. W szczególnych przypadkach Biblioteka może poprosić o okresowy zwrot wypożyczonego dzieła. 2. Czytelnik może ubiegać się o prolongowanie terminu zwrotu wypożyczenia międzybibliotecznego, zgłaszając to w Bibliotece IFJ PAN, nie później niż na tydzień przed upływem ustalonego terminu zwrotu. Przepisy dla korzystających z czytelni 36 Zbiory czytelni są ogólnodostępne, a ze zbiorów czytelnik korzysta wyłącznie na miejscu. 37 Dokumentem uprawniającym do korzystania ze zbiorów czytelni dla osób spoza IFJ PAN jest dowód tożsamości ze zdjęciem. 38 Czytelnicy zobowiązani są do: korzystania z czytelni bez okryć wierzchni, teczek, torebek, parasoli itp. zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu, zgłoszenia dyżurnemu bibliotekarzowi wnoszonych materiałów oraz okazania ich przy wychodzeniu z czytelni, zwrócenia dzieł w stanie nieuszkodzonym, zgłoszenia dyżurnemu bibliotekarzowi zauważonych braków. 39 Zabrania się wynoszenia materiałów stanowiących własność Biblioteki poza czytelnię, bez zgody dyżurnego bibliotekarza. 40 Opuszczając czytelnię czasowo, przed ostatecznym oddaniem dzieła, należy złożyć wypożyczone dzieła u dyżurującego bibliotekarza w celu ich rezerwacji. 41 8

9 Dzieła otrzymane do czytelni po wykorzystaniu należy zwrócić dyżurującemu bibliotekarzowi. 42 Możliwość samodzielnego przeglądania przez czytelników pozycji książkowych na regałach przesuwnych w magazynie na parterze jest możliwa jedynie w wyjątkowych sytuacjach i tylko w obecności dyżurnego bibliotekarza. IV. Postanowienia końcowe 43 Zmiany niniejszego Regulaminu będą dokonywane w trybie odrębnych zarządzeń Dyrektora Instytutu. 9

10 Załącznik 1 do Regulaminu Biblioteki IFJ PAN Instrukcja przyjmowania i wyceny darów w bibliotece IFJ PAN 1. Przyjmowaniem darów w bibliotece IFJ PAN zajmuje się dyżurujący bibliotekarz. 2. Dary przyjmowane są zarówno od instytucji, jak i od osób prywatnych. 3. Biblioteka zastrzega sobie możliwość dokonania selekcji darów pod kątem przydatności dla czytelników. 4. Selekcji dokonuje się wg następujących kryteriów: zgodność z profilem gromadzenia zbiorów, liczba posiadanych egzemplarzy danego tytułu, stan fizyczny publikacji. 5. Przekazanie darów do biblioteki od osób prywatnych odbywa się po zapoznaniu darczyńcy z niniejszą instrukcją, na podstawie podpisanego przez obie strony Porozumienia o przyjęciu darów (zał. A). 6. Wszystkie publikacje przyjęte do zbiorów, o ile nie zostaną dostarczone wraz z dowodem zakupu, zostają wycenione. 7. Wycena dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria: w przypadku publikacji dostępnych na rynku wydawniczym przyjmuje się średnią cenę z trzech ofert księgarni (jeżeli wolumin nie jest dostępny w trzech ofertach, odpowiednio w mniejszej liczbie), w przypadku publikacji niedostępnych na rynku wydawniczym przyjmuje się cenę antykwaryczną (w tym allegro, e-bay itp.), zamortyzowaną o stopień zużycia egzemplarza (z zakresu %), w przypadku publikacji dostępnych jedynie za granicą jw., przyjmując kurs walutowy ogłoszony przez NBP z dnia poprzedzającego spisanie protokołu włączenia darów. 8. Wyceny publikacji, wpływających do Biblioteki w powyższy sposób, dokonuje powołana przez kierownika DON Komisja Wyceny Darów. 9. Protokół włączenia darów do zbiorów biblioteki IFJ PAN (zał. B), a także ich wycenę sporządzają bibliotekarze zatrudnieni w bibliotece IFJ PAN w dogodnym dla pracy biblioteki terminie. 10. Protokół włączenia darów do zbiorów biblioteki IFJ PAN przedstawiciel Komisji Wyceny Darów przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi IFJ PAN. 11. Po zakończeniu prac opisanych powyżej, 1 egz. protokołu przekazany zostaje do Działu Finansowo-Księgowego IFJ PAN, a drugi jest podstawą przyjęcia darów na stan biblioteki. Zał. A. Porozumienie o przyjęciu darów Zał. B. Protokół włączenia darów do zbiorów biblioteki IFJ PAN 10

11 Załącznik A do Instrukcji przyjmowania i wyceny darów w bibliotece IFJ PAN. Pieczęć biblioteki POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH W FORMIE DARU DO BIBLIOTEKI INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK sporządzone w Krakowie, dnia... Darczyńca: Pani / Pan... Obdarowany: BIBLIOTEKA INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK reprezentowana przez : 1 Dar (materiały biblioteczne):... (szczegółowy spis przekazanych materiałów bibliotecznych, o ile nie został dostarczony przez Darczyńcę, zostanie sporządzony w późniejszym terminie i będzie do wglądu w Bibliotece IFJ PAN) 2 Darczyńca przekazuje bezpłatnie Obdarowanemu na własność opisane w 1 materiały biblioteczne i tym samym rezygnuje z wszelkich praw do ww. materiałów, a Obdarowany darowiznę tę przyjmuje. 3 Darczyńca oświadcza, że wymienione w niniejszym porozumieniu materiały biblioteczne stanowią jego własność, są wolne od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem są te dobra, nie stanowią one również przedmiotu zabezpieczenia. 4 Przekazanie materiałów nastąpi w momencie podpisania porozumienia. 5 Strony zgodnie ustalają, że w momencie przekazania przez Darczyńcę materiałów bibliotecznych Bibliotece IFJ PAN, staje się ona ich wyłącznym decydentem. 6 Zgodnie z obowiązującymi w bibliotece procedurami, przekazane materiały biblioteczne mogą być przyjęte w całości lub częściowo do zbiorów biblioteki IFJ PAN lub mogą zostać 11

12 przekazane bezpłatnie do współpracujących z IFJ PAN bibliotek lub innych jednostek naukowych, lub osób prywatnych. 7 Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron... Darczyńca Obdarowany 12

13 Załącznik B do Instrukcji przyjmowania i wyceny darów w bibliotece IFJ PAN Pieczęć biblioteki Kraków, dnia.... Znak sprawy: DON-632/ /. PROTOKÓŁ WŁĄCZENIA DARÓW DO ZBIORÓW BIBLIOTEKI IFJ PAN Znak akcesji: (np. D1/2014) Biblioteka IFJ PAN przyjęła na swój stan majątkowy następujące materiały biblioteczne L.p. Numer inwentarzowy Autor; Tytuł Tom Miejsce i rok wydania Wartość Oszacowana /rynkowa RAZEM podarowane przez.. Podpisy komisji ds. wyceny darów bibliotecznych Zatwierdzam: Podpis Dyrektora IFJ PAN 13

14 Celem kontroli zasobów jest: Instrukcja kontroli i inwentaryzacji zbiorów biblioteki Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie Kontrola zasobów biblioteki IFJ PAN 1 Załącznik nr 2 do Regulaminu Biblioteki IFJ PAN ustalenie zgodności stanu faktycznego zbiorów wynikających z ewidencji biblioteki ze stanem rzeczywistym, stwierdzenie i wyjaśnienie różnic między stanem faktycznym a zapisami ewidencyjnymi oraz ustalenie braków względnych i bezwzględnych, dokonania oceny eksploatacji zbiorów, dokonania oceny stanu zabezpieczenia rzeczowych składników aktywów przed niekorzystnymi wypadkami, takimi jak zdarzenia losowe (pożar, powódź, kradzież z włamaniem), a także przed negatywnym działaniem czynników atmosferycznych Biblioteka sporządza raz w roku wydruki kolejnych kart inwentarzowych z komputerowego systemu bibliotecznego oraz sporządza zestawienie liczby i wartości zinwentaryzowanych jednostek ewidencyjnych. 6. Biblioteka sporządza sprawozdania dotyczące zestawienia i wartości wpływów i ubytków do 15 stycznia każdego roku kalendarzowego, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Formularz sprawozdania za dany rok dla Działu Finansowo-Księgowego w/m, wzór - załącznik A. Skontrum - inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych 3 Skontrum zbiorów - to kontrola zbiorów bibliotecznych, zwana również inwentaryzacją lub Rewizją zbiorów. 1. Skontrum polega na: porównaniu zapisów inwentarzowych (w księgach inwentarzowych, komputerowych katalogach i innych rejestrach) ze stanem faktycznym zbiorów, stwierdzeniu i wyjaśnieniu różnic pomiędzy stanem ewidencyjnym a stanem faktycznym, ustaleniu braków względnych i bezwzględnych. 2. Dyrektor IFJ PAN nie rzadziej niż raz na 10 lat zarządza przeprowadzenie skontrum czyli inwentaryzacji zbiorów Biblioteki. Skontrum można także przeprowadzać częściami w odniesieniu do części zbiorów. 3. Ponadto skontrum przeprowadza się : a. w przypadku zmiany na stanowisku bibliotekarza, b. w razie wypadku losowego np. kradzieży, pożaru etc. 14

15 4. Do przeprowadzenia skontrum Dyrektor powołuje Komisję skontrum oraz wskazuje przewodniczącego skontrum, którym nie może być osoba odpowiedzialna za zbiory. Bibliotekarz powinien być obecny w toku pracy Komisji skontrum. 5. Komisja działa na podstawie Regulaminu zatwierdzonego przez Dyrektora IFJ PAN będącego załącznikiem do Zarządzenia Dyrektora w sprawie wprowadzenia Instrukcji kontroli i inwentaryzacji zbiorów biblioteki Instytutu Fizyki Jądrowej PAN (załącznik B). Procedura przeprowadzenia skontrum 4 1. Skontrum przeprowadza się przy użyciu arkuszy kontrolnych lub przy użyciu komputerowych programów bibliotecznych. 2. Przed inwentaryzacją bibliotekarz przygotowuje do wglądu komisji: a. księgi inwentarzowe, b. księgi ubytków, c. karty czytelnika, d. protokół z poprzedniej kontroli księgozbioru (szczególnie braki względne). 3. W przypadku stosowania metody arkuszy kontrolnych, bibliotekarz przygotowuje dla Komisji arkusze kontroli zgodne ze stanem księgozbioru. Wyniki porównania zapisów inwentarzowych ze stanem faktycznym nanosi się ustalonymi oznaczeniami na arkusze kontrolne skontrum (należy dołączyć legendę oznaczeń). Każdy arkusz powinien być podliczany w pionie i w poziomie, z uwzględnieniem każdego rodzaju oznaczeń, opieczętowany, zawierać datę i podpisy komisji. Następnie należy zsumować dane ze wszystkich arkuszy. 4. W przypadku stosowania programu bibliotecznego należy przeprowadzić skontrum zgodnie z instrukcją programu. 5. Kolejność skontrum jest następująca: a. odnotowanie ubytków b. zestawienie stanu zborów znajdujących się na półkach c. odnotowanie materiałów wypożyczonych, w introligatorni, itd. 6. Podczas skontrum Komisja sporządza wykazy książek i czasopism uznanych za braki względne (nie podlegające odpisowi ze stanu majątkowego) i bezwzględne (podlegające odpisowi ze stanu majątkowego). 7. Po przeprowadzeniu skontrum Komisja sporządza w dwóch egzemplarzach protokół kontroli zbiorów załącznik C, do którego dołącza: wykaz braków względnych, wykaz braków bezwzględnych, wyjaśnienia w sprawie powstania braków bezwzględnych, zarządzenie dyrektora w sprawie skontrum, regulamin komisji skontrowej. 8. Dyrektor zatwierdza wykaz braków bezwzględnych, a bibliotekarz wpisuje je do rejestru ubytków. Jeśli braki zarejestrowane jako ubytki zostaną odnalezione, należy je traktować jako nowe wpływy. W przeciwnym wypadku należy je wykreślić z ewidencji ksiąg inwentarzowych. 9. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, inwentaryzację zbiorów bibliotecznych należy przeprowadzić drogą spisu ich stanu z natury. Spis z natury zbiorów bibliotecznych polega na wprowadzeniu na Arkusz spisu z natury (w dwóch egzemplarzach) ilości wynikających ze stanu faktycznego. Arkusze spisu z natury stanowią druki ścisłego zarachowania i powinny być ponumerowane i ostemplowane pieczęciami jednostki. 15

16 10. Upoważniony przez Dyrektora bibliotekarz, jako osoba odpowiedzialna materialnie, potwierdza zakończenie inwentaryzacji składając oświadczenie zgodnie z wzorem załącznik D. Rozliczenie skontrum 5 1. Po zakończeniu inwentaryzacji następuje tzw. faza rozliczeniowa, która polega na porównaniu wyceny stanów faktycznych ze stanem w księgach rachunkowych. 2. W tym celu Komisja inwentaryzacyjna przekazuje wszystkie materiały, czyli Arkusze spisu z natury i arkusze kontrolne skontrum wraz z protokołem skontrum do Działu Finansowo-Księgowego (DFK) IFJ PAN. DFK dokonuje porównania wyceny wyników inwentaryzacji ze stanem księgowym. Stwierdzone rozbieżności noszą nazwę różnic inwentaryzacyjnych. Dział DFK wystosowuje do Dyrektora pismo podsumowujące stwierdzone różnice inwentaryzacyjne załącznik E. 3. Przewodniczący Komisji sporządza sprawozdanie końcowe z rozliczenia skontrum (załącznik F), w którym po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Biblioteki w sprawach różnic inwentaryzacyjnych formułuje stosowne wnioski dotyczące sposobu ich rozliczenia. 4. Ujawnione różnice inwentaryzacyjne, po zatwierdzeniu wniosków Przewodniczącego Komisji skontrum przez Dyrektora IFJ PAN oraz Głównego Księgowego, należy rozliczyć w księgach danego roku obrotowego, w następnym miesiącu po terminie inwentaryzacji, jednak nie później niż pod datą ostatniego dnia roku. 5. Dokumentacja inwentaryzacji powinna być przechowywana w oryginalnej postaci i w porządku dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych dokumentacja dotycząca inwentaryzacji zaliczana jest do akt kategorii A. 6 W celu dokonania oceny eksploatacji zbiorów i ich selekcji pod kątem dalszej przydatności lub w celu dokonania oceny stanu zabezpieczenia rzeczowych składników aktywów przed niekorzystnymi wypadkami, takimi jak zdarzenia losowe, Dyrektor IFJ PAN powołuje niezależną komisję oddzielnym zarządzeniem. 16

17 Załącznik A do Instrukcji kontroli i inwentaryzacji zbiorów Biblioteki IFJ PAN WZÓR znak pisma Biblioteka IFJ PAN Kraków, dn... Dział Finansowo-Księgowy IFJ PAN w/m ZESTAWIENIE ZINWENTARYZOWANYCH JEDNOSTEK EWIDENCYJNYCH BIBLIOTEKI IFJ PAN za rok. Wg stanu na dzień ZESTAWIENIE WPŁYWÓW Rodzaj/Źródło nabycia Wartość Wpływy materiałów ujętych w zapisach ewidencyjnych: Z zakupu Od nr.. Do nr - książki - czasopisma polskie - czasopisma zagraniczne Wpływy z innych źródeł - dary - książki - czasopisma polskie - czasopisma zagraniczne razem 17

18 Kraków, dnia.. Wyszczególnienie - książki ZESTAWIENIE UBYTKÓW Za rok Wartość Materiały ujęte w zapisach ewidencyjnych rejestru ubytków: Od nr.. Do nr - czasopisma polskie - czasopisma zagraniczne razem Podpis Bibliotekarza Podpis kierownika działu Kraków, dnia.. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PRZYJĘTYCH W FORMIE DARÓW Biblioteka IFJ PAN przyjęła w roku na swój stan majątkowy następujące materiały biblioteczne pochodzące z darów L.p. Sygnatura Autor; Tytuł Miejsce i rok wydania Wartość oszacowana/ rynkowa RAZEM Podpis Bibliotekarza Podpis kierownika działu 18

19 Załącznik nr B do Instrukcji kontroli i inwentaryzacji zbiorów IFJ PAN Z a r z ą d z e n i e Nr. Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia. r. W sprawie: przeprowadzenia skontrum materiałów bibliotecznych Na podstawie art. 52 i 54 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 96, poz.619 z późn. zm.), 10 ust. 2 Statutu Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, art. 34 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 123, poz. 698 z późn. zm.), a także 31 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r., nr 205, poz. 1283), zarządzam: 1 Przeprowadzenie skontrum/skontrum zdawczo-odbiorczego materiałów bibliotecznych według obowiązujących przepisów wewnętrznych: Regulaminu Biblioteki IFJ PAN wraz z Instrukcją kontroli i inwentaryzacji zbiorów w okresie od.do Powołuję Komisję skontrum w składzie: Powołuję na kierownika Komisji skontrum p 3. Kierownicy komórek organizacyjnych, którym podlegają wyżej wymienieni pracownicy, obowiązani są do oddelegowania ich do prac w zespole spisowym. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zarządzenia powierzam Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 3 Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk 19

20 Załącznik C do Instrukcji kontroli i inwentaryzacji zbiorów Biblioteki IFJ PAN Pieczęć Instytutu. znak pisma Kraków, dn... Protokół skontrum przeprowadzonego w Bibliotece IFJ PAN Komisja w następującym składzie: 1... przewodniczący działająca na podstawie Zarządzenia Dyrektora nr. z dnia według obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U Nr 205, poz. 1283). stwierdza, że w okresie od dnia. do dnia. przeprowadziła skontrum/skontrum zdawczo-odbiorcze *) / księgozbioru/części księgozbioru *) w zakresie według stanu na dzień Skontrum przeprowadzono w zakresie numerów inwentarzowych od do wpisanych do inwentarza w latach. w obecności osób materialnie odpowiedzialnych: - zdający: - odbierający:.. Komisja przeprowadziła kontrolę zbiorów bibliotecznych za pomocą. arkuszy kontrolnych oraz ksiąg inwentarzowych/z wykorzystaniem elektronicznego systemu bibliotecznego. *) *) niepotrzebne skreślić 20

21 W wyniku kontroli ustalono W zakresie książek a) stan ewidencji księgozbioru książki wpisane do księgi inwentarzowej do numeru książki wykreślone z inwentarza i zapisane w księdze ubytków do nr.. stan książek wg inwentarza (wynik) liczba wartość w zł b) stan faktyczny księgozbioru książki na półkach w magazynie i czytelni książki wypożyczone przez czytelników faktyczna liczba książek (suma) liczba wartość w zł W zakresie czasopism a) stan ewidencji księgozbioru czasopisma wpisane do księgi inwentarzowej do numeru minus czasopisma wykreślone z inwentarza i zapisane w księdze ubytków do nr.. stan czasopism wg księgi inwentarzowej b) stan faktyczny księgozbioru czasopisma na półkach w magazynie i czytelni czasopisma wypożyczone przez czytelników faktyczna liczba czasopism Wnioski Komisji Sporządzono wykaz braków względnych książek i czasopism (załącznik 1). Komisja po zapoznaniu się z przyczynami powstania. braków względnych o wartości wnioskuje o pozostawienie ich w zawieszeniu do następnego skontrum. Sprawdzono wykaz braków względnych z poprzedniej inwentaryzacji 21

Załącznik do Zarządzenia Rektora PWSZ w Nysie Nr 14/2014 z dnia 30.05.2014 r. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Załącznik do Zarządzenia Rektora PWSZ w Nysie Nr 14/2014 z dnia 30.05.2014 r. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE Załącznik do Zarządzenia Rektora PWSZ w Nysie Nr 14/2014 z dnia 30.05.2014 r. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE NYSA, MAJ 2014 Rozdział I --- Postanowienia ogólne Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.Biblioteka Główna zwana dalej Biblioteką jest częścią jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ PODHALAŃASKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ PODHALAŃASKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ PODHALAŃASKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU I. Postanowienia ogólne 1 Biblioteka Uczelniana Podhalańskiej Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Wyższej Szkoły Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Regulamin Biblioteki Wyższej Szkoły Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku Regulamin Biblioteki Wyższej Szkoły Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku Białystok 2010 1 Rozdział I Podstawy prawne działalności Biblioteki 1 Podstawę prawną działalności Biblioteki Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI. (wprowadzony zarządzeniem nr 25 Rektora AM z 30.11.2010r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI. (wprowadzony zarządzeniem nr 25 Rektora AM z 30.11.2010r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI (wprowadzony zarządzeniem nr 25 Rektora AM z 30.11.2010r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biblioteka Akademii Morskiej, zwana dalej Biblioteką, jest jednostką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY HOTELARSTWA I TURYSTYKI W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY HOTELARSTWA I TURYSTYKI W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY HOTELARSTWA I TURYSTYKI W CZĘSTOCHOWIE 1 Do korzystania z Biblioteki uprawnieni są : 1. Pracownicy naukowi WSHiT 2. Studenci studiów dziennych, zaocznych WSHiT 3. Studenci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2009/2010 Rektora AWF z dnia 21.09.2010 r. REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. I Przepisy ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU I Przepisy ogólne &1 Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu jest ogólnouczelnianą

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 13/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Biblioteki Głównej UMFC Na podstawie 25 p.5 Statutu UMFC (t. j. z dn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udostępniania zbiorów w Bibliotece Politechniki Koszalińskiej. R o z d z i a ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN udostępniania zbiorów w Bibliotece Politechniki Koszalińskiej. R o z d z i a ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8 /2007 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 22.01.2007 REGULAMIN udostępniania zbiorów w Bibliotece Politechniki Koszalińskiej R o z d z i a ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

2. Udostępnianie zbiorów

2. Udostępnianie zbiorów 2 4. Korzystanie ze zbiorów Czytelni jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych zbiorami biblioteki (z wyłączeniem osób wymienionych w 4 pkt 5 oraz w 6 pkt 1 niniejszego Regulaminu), po

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W RYBNIKU.

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W RYBNIKU. INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W RYBNIKU. 1 Cel i podstawy prawne inwentaryzacji 1. Obowiązek okresowego ustalania lub sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Naukowej ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Warszawie

Regulamin Biblioteki Naukowej ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Warszawie Regulamin Biblioteki Naukowej ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Naukowa ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej z siedzibą w Warszawie, zwana

Bardziej szczegółowo

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu 1. Zasięg obowiązywania Regulamin korzystania ze zbiorów Powiatowej i Miejskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SWARZĘDZU

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SWARZĘDZU REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SWARZĘDZU I. Przepisy ogólne Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Biblioteki Publicznej w Swarzędzu. 2 Ilekroć w regulaminie jest mowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU Załącznik nr 2 I. PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU 1. Regulamin udostępniania i korzystania ze zbiorów Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie udostępnia swoje zbiory na miejscu w Czytelni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA. z Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA. z Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2014 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo z dnia 31 października 2014 r. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA z Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo

Bardziej szczegółowo

Statut biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Częstochowie

Statut biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Częstochowie Statut biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Częstochowie Załącznik nr 9 1 Postanowienia ogólne 1. Biblioteka stanowi część integralną szkoły, tak pod względem majątkowym, jak i wspólnie realizowanych

Bardziej szczegółowo

ZBIORÓW POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZ EJ W WAŁCZU

ZBIORÓW POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZ EJ W WAŁCZU REGULAMI UDOSTĘP IA IA ZBIORÓW POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZ EJ W WAŁCZU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 ze zm.). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze REGULAMIN WYPOŻYCZALNI PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze REGULAMIN WYPOŻYCZALNI REGULAMIN WYPOŻYCZALNI Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku Strona 1 z 5 Załącznik do Zarządzeniem Nr 21/2014 dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku z dnia 19 listopada 2014 roku. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Udostępniania Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

REGULAMIN Udostępniania Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie REGULAMIN Udostępniania Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Na podstawie Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie ustala się szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku

Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Rozdział I. Przepisy ogólne

Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Rozdział I. Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 13 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Wyższej Szkoły Finansów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU I. Postanowienia wstępne 1. System biblioteczno-informacyjny tworzą: 1.1. Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej

Bardziej szczegółowo

Skontrum przeprowadzane przy użyciu arkuszy kontrolnych to kolejno czynności:

Skontrum przeprowadzane przy użyciu arkuszy kontrolnych to kolejno czynności: Bożena Olkowska-Balcerzak Ostrołęka, 02.04.2008 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce Dział Gromadzenia i Opracowania SKONTRUM ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH Skontrum zbiorów to kontrola zbiorów bibliotecznych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FILII DOLNOŚLĄSKIEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OLEŚNICY

REGULAMIN FILII DOLNOŚLĄSKIEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OLEŚNICY REGULAMIN FILII DOLNOŚLĄSKIEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OLEŚNICY Obowiązujący od dnia 17 marca 2014 roku 1 Regulamin Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy I. Przepisy ogólne 1. Biblioteka Pedagogiczna w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU PRZEPISY OGÓLNE 1. Zadaniem Biblioteki WSKiZ w Poznaniu jest współudział w organizowaniu pracy naukowej i dydaktycznej pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ŁUŻYCKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ IM. JANA BENEDYKTA SOLFY W ŻARACH

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ŁUŻYCKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ IM. JANA BENEDYKTA SOLFY W ŻARACH REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ŁUŻYCKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ IM. JANA BENEDYKTA SOLFY W ŻARACH I. Postanowienia ogólne: 1. Biblioteka Łużyckiej Wyższej szkoły Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 34. z dnia 3 września 2008 r. wprowadzenia w życie Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki SGH

ZARZĄDZENIE NR 34. z dnia 3 września 2008 r. wprowadzenia w życie Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki SGH REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie RB/83/08 ZARZĄDZENIE NR 34 z dnia 3 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki SGH Na podstawie 33 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Regulamin Biblioteki Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie Regulamin Biblioteki Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie l. Postanowienia ogólne 1 1) Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Biblioteki Uczelnianej 2) W Bibliotece działają: a)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki i Archiwum Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W POZNANIU

REGULAMIN BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W POZNANIU 1 REGULAMIN BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1. Biblioteka Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu (zwana dalej Biblioteką WSUS) działa na

Bardziej szczegółowo

===============================================================================

=============================================================================== Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 Im. Polskich Olimpijczyków ul. Lanca 1, 12-100 Szczytno Tel./fax. 89-67 608 50 e-mail: gim2@um.szczytno.pl www.gim2.szczytno.pl ===============================================================================

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH w Szczecinie i Oddziałów Zamiejscowych ZCDN-u REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH w Szczecinie i Oddziałów Zamiejscowych ZCDN-u 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH:

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. System Biblioteczno - Informacyjny Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Pabianicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW w Szczecinie i Oddziałów Zamiejscowych ZCDN-u 1 REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW w Szczecinie i Oddziałów Zamiejscowych ZCDN-u 1 Postanowienia ogólne 1. Biblioteka Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2012 Dyrektora Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2012 r.

Zarządzenie nr 27/2012 Dyrektora Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2012 r. Org. 021-27-12 Zarządzenie nr 27/2012 Dyrektora Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wypożyczalni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ

REGULAMIN BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ REGULAMIN BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biblioteka Uczelniana Kolegium Karkonoskiego (KK) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jeleniej Górze, zwana dalej biblioteką, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I WARUNKI

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I WARUNKI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 16 /2014 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin z dnia 01 października 2014 r. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I WARUNKI korzystania z Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

INSTRUKCJA UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 8/R/09 INSTRUKCJA UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Zatwierdzona przez Dyrektora Biblioteki UG w dniu 4 listopada 2008 r. I n s t r u k c j

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna. Postanowienia ogólne

Instrukcja inwentaryzacyjna. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/08 Starosty Rawickiego z dnia 03 stycznia 2008r. Instrukcja inwentaryzacyjna Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem instrukcji inwentaryzacyjnej jest ustalenie zasad,

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻEK I INNYCH ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

KSIĄŻEK I INNYCH ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH załącznik do Zarządzenia nr 23/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 z dnia 02-01-2013 INSTRUKCJA INWENTARYZACJI KSIĄŻEK I INNYCH ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Ustawa podręcznikowa ewidencja zbiorów w bibliotekach szkolnych

Ustawa podręcznikowa ewidencja zbiorów w bibliotekach szkolnych Ustawa podręcznikowa ewidencja zbiorów w bibliotekach szkolnych (na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Jednolity system biblioteczno-informacyjny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Instrukcja SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W IZABELINIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W IZABELINIE Załącznik nr 1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W IZABELINIE I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin korzystania z usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie, zwany

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW MEDIATEKI AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW MEDIATEKI AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW MEDIATEKI AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biblioteka Akademii Sztuki w Szczecinie, zwana dalej Mediateką, stanowi multimedialny system biblioteczno-informacyjny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-21/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr R-21/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. Zarządzenie Nr R-21/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH ul. Mikołaja Reja 67 B, 16-400 Suwałki tel./fax 87 5670328, 875657858 e-mail: cen@cen.suwalki.pl www.cen.suwalki.pl Pla c ó wka a k r e dy to wan a p r z ez Po

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2014. Burmistrza Bornego Sulinowa. z dnia 2 lipca 2014 roku

Zarządzenie Nr 61/2014. Burmistrza Bornego Sulinowa. z dnia 2 lipca 2014 roku Zarządzenie Nr 61/2014 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 2 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych, dokumentacji finansowoksięgowej, akt osobowych oraz dokumentacji

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N F I L I I N R 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

R E G U L A M I N F I L I I N R 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu R E G U L A M I N F I L I I N R 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 1 PRAWO KORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU I. Postanowienia wstępne 1. Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku działa na mocy ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Senatu WSOSP Nr 54 z dnia 21 grudnia 2010r. REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ WYśSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biblioteka Główna WyŜszej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Regulamin udostępniania zbiorów biblioteki szkolnej. w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie

Regulamin udostępniania zbiorów biblioteki szkolnej. w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie Regulamin udostępniania zbiorów biblioteki szkolnej w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie w tym również REGULAMIN EWIDENCJONOWANIA I UDOSTĘPNIANIA podręczników i ćwiczeń ministerialnych,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Dzieci Warszawy 42 02-495 Warszawa tel./fax (22) 662-75-81, e-mail: gim132waw@gim132waw.

Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Dzieci Warszawy 42 02-495 Warszawa tel./fax (22) 662-75-81, e-mail: gim132waw@gim132waw. REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH, KTÓRYCH ZAKUPU DOKONANO Z DOTACJI CELOWEJ MEN w Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi W Drugim Urzędzie Skarbowym w Katowicach prowadzi się gospodarkę aktywami trwałymi i rzeczowymi aktywami obrotowymi zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE Do użytku wewnętrznego 2 I.Przepisy ogólne 1.Przepisy prawne 1)Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW I. ZBIORY BIBLIOTECZNE 1. Biblioteka posiada zbiory książkowe, zbiory specjalne, jak: starodruki, taśmy, mapy, plany, grafiki, zbiory multimedialne oraz dokumenty życia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr z dnia... w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów

Zarządzenie Nr z dnia... w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów Załącznik nr 5 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym Gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Zarządzenie Nr z dnia... w sprawie inwentaryzacji aktywów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Biblioteki SGH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Biblioteki SGH. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora Nr 34 z dnia 18 lipca 2014 r. REGULAMIN Biblioteki SGH I. Postanowienia ogólne 1 Biblioteka SGH, zwana dalej Biblioteką, stanowi podstawę systemu bibliotecznoinformacyjnego

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA. Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański.

INWENTARYZACJA. Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański. INWENTARYZACJA Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański. 1.Definicja i rola w rachunkowości: INWENTARYZACJA - to ogół czynności mających na celu ustalenie rzeczywistego stanu składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych w Zespole Szkół w Pawłowie

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych w Zespole Szkół w Pawłowie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2015 Dyrektora Zespołu Szkół w Pawłowie z dnia 23.09.2015r. Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych w Zespole Szkół w Pawłowie Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biblioteka uczelniana udostępnia zbiory biblioteczne pracownikom, studentom, doktorantom i słuchaczom

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FILII DLA DZIECI i MŁODZIEŻY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce

R E G U L A M I N FILII DLA DZIECI i MŁODZIEŻY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce R E G U L A M I N FILII DLA DZIECI i MŁODZIEŻY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce 1 Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania książek ze zbiorów Filii dla Dzieci

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 3 W TCZEWIE. Regulamin biblioteki szkolnej. Funkcje biblioteki szkolnej:

Załącznik nr 5 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 3 W TCZEWIE. Regulamin biblioteki szkolnej. Funkcje biblioteki szkolnej: Załącznik nr 5 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 3 W TCZEWIE Regulamin biblioteki szkolnej Biblioteka szkolna służy realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie Nr 10/2014 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu z dnia 28 kwietnia 2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Działu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TEATRALNEJ IM. LUDWIKA SOLSKIEGO W KRAKOWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TEATRALNEJ IM. LUDWIKA SOLSKIEGO W KRAKOWIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TEATRALNEJ IM. LUDWIKA SOLSKIEGO W KRAKOWIE Rozdz. 1. INFORMACJE OGÓLNE Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie spełnia zadania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 111/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK z dnia 28.07.2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK z dnia 28.07.2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 111/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK z dnia 28.07.2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne

I. Postanowienia wstępne 1 Załącznik do Zarządzenia nr 9/2011 Dyrektora PBP z dnia 15.12.2011 REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRASNYMSTAWIE I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONINIE

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONINIE REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych mają mieszkańcy Konina i powiatu konińskiego. 2. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI WYDZIAŁU EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNEGO UŁ

REGULAMIN BIBLIOTEKI WYDZIAŁU EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNEGO UŁ REGULAMIN BIBLIOTEKI WYDZIAŁU EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNEGO UŁ 1. Biblioteka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ działa zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI MAŁOPOLSKIEJ WYśSZEJ SZKOŁY IM. JÓZEFA DIETLA W KRAKOWIE

REGULAMIN BIBLIOTEKI MAŁOPOLSKIEJ WYśSZEJ SZKOŁY IM. JÓZEFA DIETLA W KRAKOWIE REGULAMIN BIBLIOTEKI MAŁOPOLSKIEJ WYśSZEJ SZKOŁY IM. JÓZEFA DIETLA W KRAKOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania zbiorów i korzystania z usług Biblioteki Uczelnianej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Publiczne Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Publiczne Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu INSTRUKCJA w sprawie w Publiczne Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu 1 1. Druki są to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW, ĆWICZEŃ, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW, ĆWICZEŃ, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW, ĆWICZEŃ, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH Podstawa prawna Ustawa z dn. 30 maja 2014r, o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014r. poz. 811.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 października 2013 r.

Zarządzenie Nr 15/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 października 2013 r. Zarządzenie Nr 15/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Główna jest akademicką biblioteką naukową, a prawo do korzystania z niej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin kontroli dotacji udzielanych przez Miasto Konin organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania. Część I - Ogólna

Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania. Część I - Ogólna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu z dnia 9 grudnia 2013 roku Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Część I - Ogólna 1 1. Druki

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ

R E G U L A M I N ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 10/10/2014 z dnia 10 października 2014 r. R E G U L A M I N ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ WROCŁAW 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zasoby biblioteczne udostępniane są przez Bibliotekę Główną PUM oraz Filię

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 419/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 29 października 2012 r.

UCHWAŁA NR 419/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 29 października 2012 r. UCHWAŁA NR 419/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 29 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 120/ 25 /2011 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

Zarządzenie nr 120/ 25 /2011 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. Zarządzenie nr 120/ 25 /2011 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 10.10.2011r. w sprawie : wprowadzenia zasad gospodarki drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Bojszowy Na podstawie art.10 ust.1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ślemieniu z dnia 16 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ślemieniu z dnia 16 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 13/ z dnia 16 grudnia r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji częściowej - rocznej. Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r nr 152,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM INWENTARYZACJA JAKO NADZÓR NAD PRAWIDŁOWYM GOSPODAROWANIEM MAJĄTKIEM UJ CM Kraków 2012 DAG SEKCJA INWENTARYZACJI Zarządzenie nr 3/2011 Prorektora Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu Spis treści I. Szkolny regulamin - Wstęp - Szkolny regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 27-12-2011

ZARZĄDZENIE Nr 99.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 27-12-2011 ZARZĄDZENIE Nr 99.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 27-12-2011 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów Urzędu Miejskiego oraz OSP w Zawidowie według stanu na dzień 31.12.2011 roku

Bardziej szczegółowo

szkolenie obowiązkowe 2015/2016

szkolenie obowiązkowe 2015/2016 szkolenie obowiązkowe 2015/2016 Przysposobienie mediateczne 1. MEDIATEKA to podstawowy warsztat pracy naukowej, badawczej i dydaktycznej dla osób zajmujących się sztukami plastycznymi i muzycznymi. 2.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.7.2014 Gliwice, 16 październik 2014 r. nr kor. UM-557526/2014 Pan Andrzej Bismor SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 ul. ROBOTNICZA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Wypożyczalni Zbiorów Muzyczno-Fonograficznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu Zdroju

R E G U L A M I N Wypożyczalni Zbiorów Muzyczno-Fonograficznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu Zdroju R E G U L A M I N Wypożyczalni Zbiorów Muzyczno-Fonograficznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu Zdroju 1. Prawo korzystania 1. Z Wypożyczalni Zbiorów Muzyczno-Fonograficznych mogą korzystać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI WYDZIAŁU NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH UAM

REGULAMIN BIBLIOTEKI WYDZIAŁU NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH UAM REGULAMIN BIBLIOTEKI WYDZIAŁU NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH UAM 1. Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM jest biblioteką naukową wchodząca w skład systemu biblioteczno - informacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SWARZĘDZU

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SWARZĘDZU REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SWARZĘDZU I. Przepisy ogólne Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Biblioteki Publicznej w Swarzędzu. 2 Ilekroć w regulaminie jest mowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwetaryzacyjna składników majątkowych w gminie Michałów

Instrukcja inwetaryzacyjna składników majątkowych w gminie Michałów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2010 Wójta Gminy w Michałowie Z dnia 31.12.2010 roku Instrukcja inwetaryzacyjna składników majątkowych w gminie Michałów 1. W celu ustalenia rzeczywistego stanu aktywów

Bardziej szczegółowo

udostępniania zbiorów Biblioteki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

udostępniania zbiorów Biblioteki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej REGULAMIN udostępniania zbiorów Biblioteki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady udostępniania zbiorów stanowiących własność Biblioteki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

INSTRUKCJA. w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Objaśnienia 1 1. Druki ścisłego zarachowania są to formularze i pokwitowania powszechnego użytku, w zakresie, których obowiązuje specjalna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Bibliotekę uczelnianą tworzy Biblioteka Główna z filiami, stanowiąc jednolity system biblioteczno-informacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udostępniania Zbiorów Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku

Regulamin Udostępniania Zbiorów Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Regulamin Udostępniania Zbiorów Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: I. Postanowienia wstępne 1 1) Bibliotece rozumie się przez to Powiatową Bibliotekę Publiczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin systemu informacyjno-bibliotecznego Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Rozdział I. Postanowienia wstępne 1

Regulamin systemu informacyjno-bibliotecznego Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Rozdział I. Postanowienia wstępne 1 Regulamin systemu informacyjno-bibliotecznego Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Rozdział I. Postanowienia wstępne 1 System informacyjno-biblioteczny w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu tworzą: 1.

Bardziej szczegółowo