Spis treúci WstÍp...7 Uk ad ksiπøki...8 Stosowane oznaczenia...8 Has a...9 Budowa widocznej strony internetowej...10 HTML...18

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treúci WstÍp...7 Uk ad ksiπøki...8 Stosowane oznaczenia...8 Has a...9 Budowa widocznej strony internetowej...10 HTML...18"

Transkrypt

1 Spis treúci WstÍp...7 Uk ad ksiπøki...8 Stosowane oznaczenia...8 Has a...9 Budowa widocznej strony internetowej...10 Analizowane pole...11 Ma e i wielkie litery w zapytaniach...11 Ograniczenie liczby odsy aczy...11 Przygotowanie strony do rejestracji...12 Serwery lustrzane...14 Wyraøenia wymagane i niepoøπdane...14 Wyszukiwanie programûw...15 Wyszukiwanie w Internecie...15 Znaki globalne...17 Znaki narodowe...17 HTML...18 </>...19 <A HREF="">...19 <ADDRESS>...19 <B>...19 <BIG>...19 <BLINK>...19 <BLOCKQUOTE>...19 <BODY>...19 <br>...19 <CENTER>...19 <CITE>...19 <CODE>...20 <FONT COLOR="">...20 <H1>...20 <HEAD>...20 <hr>...20 <HTML>...20 <I>...20 <IMG SRC="">...20 <LI>...20 <OL>...20 <p>...20

2 4 Sklepik internetowy. Od A do Z <PRE>...20 <SMALL>...20 <STRIKE>...21 <STRONG>...21 <SUB>...21 <SUP>...21 <U>...21 Budowa dokumentu HTML...21 Cytat...23 Domyúlny rozmiar czcionki...23 Formatowanie tekstu...24 Indeks dolny...25 Indeks gûrny...25 Kolor czcionki...25 Kolor i rozmiar czcionki, πczenie...26 Koniec linii...26 Linia pozioma...27 Link...27 Link graficzny...27 Link tekstowy...28 Link tekstowy jako czíúê akapitu...29 Lista...29 Lista numerowana...30 Ma a czcionka...31 Nag Ûwek...31 Napis kursywπ...32 Napis wycentrowany...32 Nowy akapit...33 Odsy acz...34 Odsy acz tekstowy...34 Paragraf wstípny i komentarz...34 Poczπtek i koniec znacznika...34 Przejúcie do nowego wiersza...35 Rozmiar czcionki...35 Tekst migajπcy...36 Tekst pochy y...36 Tekst podkreúlony...36 Tekst pogrubiony...36 Tekst preformatowany...37 Tekst przekreúlony...37 Twardy koniec linii...37 Java...37 JavaScript...38 Dwie strony WWW ze skryptami...38 Data i czas...39 Zegarek...40

3 Sklepik internetowy. Od A do Z 5 Komercyjne zastosowanie Internetu...41 Adresy firm poszukujπcych poúrednikûw...42 Systemy wynagrodzeò...46 Systemy wymiany banerûw...47 BAN4U...47 Baner za Baner...47 Banner Mania...48 Banner Power...48 Banner Show...48 Darmowa Reklama...48 Gay Banner...49 Magic Banner...49 Motoring Banner Exchange...49 Net On's...49 Podaj Dalej...50 Q-System...50 SEX Banners...50 Smart Links...51 Sponsoring...51 Trzy sposoby na przygotowanie odwiedzanej strony 1. Tytu strony Znaczniki <META> Komentarz...54 Za darmo...54 Zak adanie darmowego konta Zasoby dla twûrcûw stron...55 AdaURL...55 Meta Medic...56 Pollinks...56 Rejestracja domeny...57 Submit Wolf...58 WebPosition Gold...59 Wyszukiwarki i katalogi...59

4 6 Sklepik internetowy. Od A do Z

5 Ññ A czym najtrudniej handlowaê? ñ Zapa kami. To wyjπtkowo trudna sztuka, ale jeúli jπ sobie przyswoisz, milion moøesz zbiê w ciπgu jednego rokuî. Wiktor Suworow ÑAkwariumî WstÍp World Wide Web jest jednπ z najszybciej rozwijajπcych sií us ug w Internecie. Przyczynπ jej popularnoúci jest dostípnoúê Internetu dla twûrcûw stron oraz moøliwoúê zaprezentowania dokumentu szerokiemu gronu odbiorcûw rozsianych po ca- ym úwiecie. Chcπc upowszechniaê swoje poglπdy za pomocπ druku naleøy po przygotowaniu materia u zgromadziê fundusze na wydanie odpowiedniej liczby egzemplarzy, a nastípnie zorganizowaê dystrybucjí publikacji. Korzystajπc z Internetu trzeba przygotowaê materia, umieúciê go na serwerze i przekazaê informacjí pod jakim adresem mogπ go znaleüê grupy zainteresowanych osûb. Strony WWW moøna tworzyê za pomocπ specjalizowanych narzídzi w rodzaju MS Publisher, MS FrontPage, Netscape Composer. Moøna do tego celu wykorzystaê rûwnieø edytory tekstowe, ktûre zapisujπ dokumenty w formacie HTML (naleøy do nich np. MS Word 97 i nowsze wersje). Wiele programûw do profesjonalnego sk adu tekstu (np. PageMaker 6.5 PL) ma rûwnieø moøliwoúê zapisu pracy w formacie HTML. Niezaprzeczalnπ zaletπ powyøszych aplikacji jest to, øe oferujπ moøliwoúê korzystania z kreatorûw, bez potrzeby poznawania jízyka HTML czy Java, czy pamiítania o niezbídnych sk adnikach publikacji. Tworzenie dokumentu polega jedynie na wybieraniu jednej z moøliwych opcji i przechodzeniu do kolejnego etapu. Programy te pozwalajπ rûwnieø na wkomponowanie w publikacjí wielu elementûw graficznych. Mogπ to z atwoúciπ zrobiê osoby, ktûre nie majπ zmys u estetycznego, bowiem program sam zaproponuje paletí barw i rozmieúci grafiki na stronie. Naleøy jednak pamiítaê, øe nawet piíkna witryna rzadko jest odwiedzana. Dlaczego tak sií dzieje? Przede wszystkim dlatego, øe πcza wykorzystywane do przesy- ania plikûw sπ silnie obciπøone. Spowolnienie transmisji nasila sií wraz ze wzrostem odleg oúci pomiídzy serwerem a komputerem za pomocπ ktûrego sπ one odczytywane. Praktyka wskazuje, øe w wiíkszoúci przypadkûw, jeúli strona nie pojawi sií po up ywie 30 sekund od rozpoczícia wczytywania, oglπdajπcy rezygnuje z jej odwiedzenia. Jeøeli na stronie umieúcimy maksymalnπ liczbí wiadomoúci w najmniejszym moøliwie pliku, wûwczas czas wczytywania strony znacznie zmaleje. Moøe to rûwnieø spowodowaê, øe zacznπ jπ odwiedzaê osoby z odleglejszych zakπtkûw úwiata.

6 8 Sklepik internetowy. Od A do Z Przy wyborze materia u do tej ksiπøki przyjíto nastípujπce za oøenia: x Witryny WWW tworzone sπ nie tylko dla satysfakcji autora, lecz takøe po to, aby zaprezentowaê je jak najszerszemu gronu odwiedzajπcych. x Brak funduszy na zakup drogiego oprogramowania graficznego lub powierzenie wykonania projektu specjaliúcie, nie jest dostatecznym powodem niemoønoúci publikowania w Internecie. W ksiπøce opisano sposûb tworzenia publikacji internetowych przy minimalnych kosztach. Do ich wykonania wystarczy: x komputer z systemem Windows 3.X, x instalowany razem z nim Notatnik, x przeglπdarka stron WWW, x opcjonalnie, do wykonania grafik moøna uøyê programu PaintShop Pro w wersji 3, 4, 5 lub 6. Ilustracje do ksiπøki zosta y wykonane na komputerze z systemem operacyjnym Windows NT 4.0 PL. Do edycji plikûw HTML wykorzystano Notatnik. Jako przeglπdarki uøyto programu Netscape Communicator 4.X. W przypadku zastosowania innego oprogramowania szczegû y ekranu mogπ wyglπdaê nieco inaczej, lecz zasady tworzenia stron WWW pozostanπ niezmienione. Autorka Uk ad ksiπøki Ksiπøka zawiera u oøone w kolejnoúci alfabetycznej: x wskazûwki, jak utworzyê najprostszπ stroní za pomocπ jízyka HTML, x adresy serwerûw, gdzie moøna za darmo umieúciê stroní WWW, x wskazûwki, w jaki sposûb zwiíkszyê oglπdalnoúê strony WWW, x informacje, jak moøna osiπgnπ zyski za pomocπ strony WWW. Stosowane oznaczenia Dla unikniícia pomy ek w ksiπøce zastosowano wyrûønienia tekstu. Czcionkπ pogrubionπ zapisano nazwy: poleceò, narzídzi, okien, menu, ikon oraz opcji wybieranych lub wpisywanych przez uøytkownika programu. &]FLRQN&RXULHU podano wyúwietlanπ na ekranie komputera treúê komunikatûw, wydruki programûw.

7 ÑA na ca ym globie nie ma takiego miejsca, nie ma takiego cz owieka, do ktûrego milion sam by sií nie prosi. To prawda, øe ludzie tych moøliwoúci po prostu nie zauwaøajπ i nie wykorzystujπî. Wiktor Suworow ÑAkwariumî Has a

8 10 Budowa widocznej strony internetowej Ññ Przyuwaø gospodynie z pobliøa, te, ktûre codziennie u ciebie kupujπ. Im w aúnie dawaj co lepsze arbuzy, po minimalnej cenie. Jest ich niewiele, ale bídπ cií wychwalaê, reklamí ci zrobiπ, øe niby ten w aúnie najuczciwszy, skrupulatny i s odkie arbuzy sprzedajeî. Wiktor Suworow ÑAkwariumî Budowa widocznej strony internetowej Naturalnπ kolejnoúciπ rozwoju internauty jest w pierwszej kolejnoúci korzystanie z zasobûw sieci, przeglπdanie tego, co utworzyli inni. NastÍpnie przychodzi etap tworzenia w asnej strony. W wiíkszoúci przypadkûw po nim nastípuje rozczarowanie, gdyø okazuje sií, øe wysi ek twûrcy zostaje prawie niedostrzeøony. Okazuje sií, øe utworzenie publikacji internetowej to dopiero poczπtek d ugiej drogi. Jest to niezaleøne od tematyki serwisu. PowÛd jest prozaiczny: strona ginie w morzu innych. DostÍp do sieci Internet posiada obecnie kilkadziesiπt milionûw ludzi. W zaleønoúci od ürûd a informacji, ocenia sií, øe oko o po owa z nich utworzy a przynajmniej jednπ stroní internetowπ. Nie trzeba zatem wylewaê ez, lecz rozpoczπê skutecznπ promocjí w asnej strony. Praktyka pokazuje, øe: x przed tworzeniem strony naleøy zobaczyê, jak wyglπdajπ strony konkurencji ñ nie naleøy oczekiwaê, iø ktokolwiek wrûci na naszπ stroní po jej jednorazowym odwiedzeniu jeúli bídzie ona na s abym poziomie, x internauci najczíúciej trafiajπ na strony WWW korzystajπc z odnoúnikûw hipertekstowych znajdujπcych sií na innych stronach. Dobre rezultaty przynosi popularyzacja w asnego serwisu wúrûd serwisûw o podobnej tematyce oraz wzajemna wymiana odnoúnikûw, x nieco mniejsze znaczenia ma reklama na innych stronach WWW lub wymiana banerûw, x kolejnym narzídziem pod wzglídem skutecznoúci kierowania ruchu na nowe strony sπ wyszukiwarki i katalogi. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku w aúciwe przygotowanie stron WWW, tak aby by y one atwo i skutecznie rozpoznawalne przez programy indeksujπce zasoby sieciowe, x spory wp yw na popularyzacjí serwisu majπ sygnatury stosowane w korespondencji elektronicznej, umieszczenie adresu internetowego na papierach firmowych, wizytûwkach, w og oszeniach prasowych, x jeúli chce sií osiπgnπê pozytywne rezultaty, w promocji w asnej strony trzeba korzystaê z wszystkich dostípnych narzídzi,. Skuteczniejsze od metod sprawdzonych sπ zawsze metody oryginalne.

9 Analizowane pole 11 Analizowane pole Niezaleønie od tego czy korzystamy z wyszukiwarki Altavista, czy Infoseek, jeøeli chcemy znaleüê strony, ktûre zawierajπ choê jeden odsy acz do strony o danym adresie naleøy sformu owaê zapytanie w nastípujπcy sposûb: link:adres_strony. Przyk ad: Chcπc znaleüê strony zawierajπce odsy acz do strony o adresie piszemy w oknie wyszukiwarki link:www.motorola.com i naciskamy klawisz Enter. Poszukujπc stron o okreúlonym tytule naleøy sformu owaê zapytanie w nastípujπcy sposûb: title:"szukany_tytu ". Przyk ad: Chcπc znaleüê strony zawierajπcej w tytule optoelektronika, piszemy w oknie wyszukiwarki title:"optoelektronika" i naciskamy klawisz Enter. Chcπc znaleüê strony majπce w swoim adresie s owo kluczowe, naleøy sformu owaê zapytanie w nastípujπcy sposûb: url:s owo_kluczowe. Przyk ad: Chcπc znaleüê strony majπce w swoim adresie s owo software piszemy w oknie wyszukiwarki url:software i naciskamy klawisz Enter. Ma e i wielkie litery w zapytaniach Uøycie w zapytaniu ma ych liter powoduje, øe wyszukiwane sπ zarûwno dokumenty zawierajπce ma e, jak i wielkie litery. Napisanie zapytania przy uøyciu wielkich liter powoduje, øe wyszukiwane dokumenty muszπ byê zgodne z zapytaniem pod wzglídem wielkoúci liter. Zastosowanie w zapytaniu frazy ÑIntel Pentiumî powoduje, øe jako spe niajπce kryterium bídπ wyúwietlone dokumenty zawierajπce frazí ÑIntel Pentiumî, zaú pominiíte zostanπ teksty z frazπ Ñintel pentiumî, ÑINTEL PENTIUMî itp. Ograniczenie liczby odsy aczy Za Ûømy, øe chcemy znaleüê informacje o procesorze Intel Pentium. Po wpisaniu w oknie wyszukiwarki s owa processor uzyskamy ponad 3 miliony odsy aczy. Podobnie sprawa przedstawia sií po wpisaniu hase Intel (2 miliony odsy aczy) oraz Pentium (1,5 miliona odsy aczy). Przejrzenie takiej liczby stron nie wchodzi w rachubí. Prowadzπ one do dokumentûw, ktûre nie sπ technicznym opisem procesora, a na przyk ad. cennikiem sprzedawcy komputerûw. Wyszukiwarki umoøliwiajπ uøycie jako kryterium wyszukiwania frazy ñ aòcucha sπsiadujπcych ze sobπ s Ûw, np.: ÑProcessor Intelî. We frazie mogπ wystípowaê dwa lub wiícej wyrazûw. Uøycie ich znacznie zawíøπ liczbí stron spe niajπcych podane wymaganie.

10 12 Budowa widocznej strony internetowej Tabela 1 Fraza IloúÊ trafieò ÑIntel Pentiumî ÑProcessor Pentiumî 1767 ÑProcessor Intelî 1309 ÑProcessor Intel Pentiumî 388 ÑProcessor Intel PentiumII MMXî 0 Jak widaê z tabeli 1, uøywanie w zapytaniu coraz bardziej z oøonej frazy powoduje zmniejszenie liczby trafieò. W kraòcowym przypadku moøe okazaê sií, øe poszukiwanej frazy nie znajdziemy. Nie oznacza to jednak, øe taki termin nie istnieje. Brak odsy acza moøe byê spowodowany nie wystípowaniem obok siebie tylu s Ûw kluczowych lub... b Ídnπ pisowniπ (zamiast PentiumII naleøy napisaê Pentium II). Obowiπzuje nastípujπca zasada: im wiícej warunkûw do spe nienia, tym mniej stron spe nia kryterium. Wynik rzídu kilkuset odsy aczy nie powinien nas zniechícaê, bowiem dokumenty zawierajπce najwiícej poszukiwanych s Ûw wyúwietlane sπ na poczπtku listy. Przygotowanie strony do rejestracji Aby atwiej moøna by o odnaleüê informacje na wybrany temat, wymyúlono systemy wyszukujπce majπce za zadanie gromadzenie adresûw WWW w postaci bazy danych. Dzielπ sií one na dwie zasadnicze kategorie: x wyszukiwarki ñ informacje zawarte w wyszukiwarkach zbierane sπ automatycznie za pomocπ programûw przeszukujπcych sieê (zwanych szperaczami, pajπkami, robotami). Przeglπdajπ one kolejne strony WWW podπøajπc za wystípujπcymi na nich odnoúnikami hipertekstowymi oraz zapamiítujπ s owa, jakie zosta y w nich uøyte (sposûb zbierania informacji moøe byê rûøny dla poszczegûlnych wyszukiwarek). Informacje te gromadzone sπ w postaci bazy danych, z ktûrej korzysta pûüniej uøytkownik. Wpisujπc s owo kluczowe, otrzymuje on spis stron zwiπzanych z danym tematem. Przyk adami wyszukiwarek sπ: Altavista, Infoseek. x katalogi ñ sπ spisami stron WWW opracowywanymi przez ludzi na podstawie zg oszeò wys anych do autorûw katalogu. Dane uporzπdkowanymi wed ug systemu kategorii i podkategorii. Zwykle odnoúniki do stron posortowane sπ alfabetycznie wed ug tytu Ûw. Spis nie musi zawieraê wszystkich stron, ale tylko te, ktûre zdaniem autorûw katalogu spe niajπ okreúlone wymogi (np. jakoúciowe lub tematyczne). Uøytkownik porusza sií po katalogu, wybierajπc kolejne dzia y obejmujπce coraz wíøszy zakres tematyczny lub przeszukuje go wpisujπc has o do znalezienia. Przyk adami katalogûw sπ: Onet, Yahoo!. Wyszukiwarki i katalogi sπ czísto odwiedzanymi miejscami. Jeøeli uda nam sií dostosowaê do ich sposobu dzia ania i zarejestrowaê stroní tak, aby znajdowa a sií na wysokiej pozycji w ich rankingu, moøemy uzyskaê duøπ liczbí odwiedzin. Programy zdobywajπce dane dla wyszukiwarek, dokonujπ okresowej aktualizacji informacji o stronach znajdujπcych sií w bazie danych. Jeúli chodzi o s owo klu-

11 Przygotowanie strony do rejestracji 13 czowe, pozycja czísto modyfikowanej strony moøe zmieniaê sií w Ñrankinguî odnoúnie s owa kluczowego. Rejestracja strony w katalogu jest czynnoúciπ jednorazowπ i modyfikacje jej zawartoúci nie zmieniajπ samoczynnie jej po oøenia. Zmiana moøliwa jest po modyfikacji strony i zg oszeniu tego faktu osobie prowadzπcej katalog. Do dzia aò zmierzajπcych do pozyskania klienta w Internecie wspaniale pasuje japoòskie przys owie: Ñto co produkuje sií w pocie czo a, sprzedaje sií we zachî. Wykonanie strony WWW, znalezienie dla niej miejsca w sieci to jeszcze nie wszystko. Teraz przychodzi etap skierowania do niej nieustannie wídrujπcych po sieci internautûw. W przysz oúci, po pojawieniu sií nowego katalogu czy wyszukiwarki, trzeba bídzie powtûrzyê procedurí rejestracyjnπ. Przed rozpoczíciem popularyzacji serwisu naleøy: przeprowadziê dok adnπ analizí miejsc, gdzie najczíúciej zaglπdajπ osoby, do ktûrych kierowana jest strona, sprawdziê, w jaki sposûb prezentowane sπ strony, z ilu i jakich kategorii sií sk adajπ. W tym celu naleøy wyszukaê strony o podobnej tematyce lub s owie kluczowym sprawdziê, do jakich kategorii zosta y zaliczone. Naleøy pamiítaê o tym, øe poszukujπcy informacji najpierw natrafi na kategorie g Ûwne (np. Rozrywka), a dopiero pûüniej podkategorie (Rozrywka \ Erotyka), wykorzystaê moøliwoúê zg oszenia strony do wiícej niø jednej kategorii, przygotowaê wykaz katalogûw oraz wyszukiwarek, do ktûrych planowane jest dodanie adresu strony (wygodnie jest w takiej liúcie umieúciê adresy stron, na ktûrych dokonuje sií rejestracji, gdyø nie zawsze sπ one identyczne ze stronπ tytu owπ), przygotowaê informacje niezbídne do rejestracji strony (imií, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej osoby zg aszajπcej; nazwí i adres firmy, numer telefonu i faksu, adres ; URL kaødej rejestrowanej strony, nazwí oraz krûtki opis serwisu, sk adajπcy sií z 25 oraz 250 s Ûw. Opis powinien sk adaê sií z jednego zdania z oøonego; 8 do 10 s Ûw kluczowych, uporzπdkowanych wed ug waønoúci; nazwy kategorii tematycznych, do ktûrych mûg by byê zaliczany serwis) i zapisanie ich w pliku tekstowym, skπd moøna je kopiowaê do odpowiednich pûl formularzy. DziÍki temu nie musimy za kaødym razem sprawdzaê, czy nie pope niliúmy literûwek i przypominaê sobie s Ûw kluczowych, przeprowadziê rejestracjí. W trakcie rejestracji naleøy zapisywaê w pliku tekstowym: nazwí wyszukiwarki lub katalogu; adres URL; datí rejestracji; nazwy kategorii tematycznych, do ktûrych zg oszona zosta a strona. Notatki te pos uøπ do sprawdzenia czy rejestracja zosta a dokonana i czy znajduje sií w odpowiedniej kategorii. Jeúli rejestrowana strona naleøy do wiícej niø jednej kategorii trzeba wykorzystaê tí szansí ñ zwiíkszy to moøliwoúê trafienia do naszego serwisu, sprawdzaê skutecznoúê dzia aò. W przypadku nie zarejestrowania adresu, ca π procedurí trzeba powtûrzyê.

12 14 Budowa widocznej strony internetowej Serwery lustrzane WiÍkszoúÊ serwerûw z oprogramowaniem znajduje sií za granicπ. Ze wzglídu na wπskie gard o jakim sπ πcza kablowe, úciπgniície pliku liczπcego kilka MB przestaje byê wykonalne. Tego typu ürûd a oprogramowania dostípne sπ tylko dla internautûw majπcych konta u dostawcûw dysponujπcych πczami satelitarnymi. Na szczíúcie pod adresem: ftp://ftp.icm.edu.pl/mirrors/ znajdujπ sií kopie najwartoúciowszych serwerûw. πczπc sií z serwerem lustrzanym úciπgamy oprogramowanie znajdujπce sií w Polsce. Pozwala to na osiπgniície kilka razy wiíkszej prídkoúci transmisji niø w przypadku úciπgania tego samego pliku z USA. A oto wybrane adresy serwerûw dostípnych pod powyøszym adresem: alpha.gnu.org ftp.uk.pgp.net ftp.aud.alcatel.com ftp.w3.org ftp.axene.com ftp.winsite.com ftp.cdrom.com linux.wauug.org ftp.cs.arizona.edu mac.archive.umich.edu ftp.cs.berkeley.edu parcftp.xerox.com ftp.cs.ucla.edu prep.ai.mit.edu ftp.freebsd.org samba.anu.edu.au ftp.javasoft.com simtel.coast.net ftp.mozilla.org sunsite.smc.univie.ac.at ftp.netcache.com sunsite.uio.no ftp.netscape.com sunsite.unc.edu ftp.openbsd.org venus.ci.uw.edu.pl ftp.simtel.net ftp.statslab.cam.ac.uk ftp.sunlabs.com ftp.tex.ac.uk ftp.uk.linux.org Serwery lustrzane moøemy przeglπdaê chcπc zorientowaê sií w ich zasobach i nowoúciach. Zwykle w kaødym folderze znajduje sií plik o nazwie index. Zawiera on spis programûw umieszczonych w danym folderze. OprÛcz nazwy pliku podana jest jego wielkoúê, data utworzenia i krûtki opis. Udanych owûw! Wyraøenia wymagane i niepoøπdane Jeøeli chcemy, aby wúrûd wynikûw wyszukiwania nie znajdowa y sií odsy acze do stron zawierajπcych okreúlone s owo, naleøy poprzedziê je znakiem ñ (minus).

13 Wyszukiwanie programûw 15 Na przyk ad wypisanie w polu zapytania frazy ÑIntel Pentiumî ñ486 spowoduje, øe wúrûd odsy aczy do dokumentûw zawierajπcych zwrot Intel Pentium nie bídzie takich, ktûre majπ w treúci uøyte s owo 486. Moøemy rûwnieø øπdaê, aby jakieú s owo koniecznie wystípowa o w wyszukanych dokumentach. W takim wypadku naleøy poprzedziê je znakiem +. Na przyk ad wypisanie w polu zapytania frazy ÑIntel Pentiumî +MMX spowoduje, øe wúrûd odsy aczy do dokumentûw zawierajπcych zwrot Intel Pentium bídπ tylko takie, ktûre majπ w treúci uøyte s owo MMX. Wyszukiwanie programûw OprÛcz artyku Ûw czy karat katalogowych w Internecie moøna znaleüê rûwnieø bogate zasoby oprogramowania. Sπ to zarûwno programy freeware (moøna ich uøywaê bez op aty), shareware (jeøeli po up yniíciu okresu prûbnego chcemy nadal korzystaê z programu, naleøy za niego zap aciê twûrcy) jak i wersje prûbne komercyjnych produktûw. Program moøemy odnaleüê korzystajπc z serwera specjalizujπcego sií w udostípnianiu oprogramowania lub za pomocπ wyszukiwarki FAST FTP serach: Chcπc znaleüê archiwum z interesujπcym nas programem, naleøy za adowaê wyszukiwarkí FAST FTP. NastÍpnie naleøy wpisaê w pola: Search for ñ nazwí szukanego pliku Max hits ñ maksymalnπ liczbí odsy aczy (domyúlnie jest to 15) Limit do domain ñ ograniczenie co do domeny. Jeúli zaleøy nam na znalezieniu archiwûw znajdujπcych sií w Polsce, wpisujemy pl. Po wpisaniu danych naleøy nacisnπê klawisz Enter. Po chwili na ekranie wyúwietlone zostanπ rezultaty wyszukiwania (adresy serwisûw ftp). Wyszukiwanie w Internecie åwiatowa baza danych Internet jest sieciπ komputerowπ o zasiígu ogûlnoúwiatowym. Tworzπ go serwery wymieniajπce pomiídzy sobπ dane za poúrednictwem πczy telefonicznych. Najpopularniejszymi us ugami dostípnymi za pomocπ sieci sπ: x poczta elektroniczna ( ), x prezentacja stron WWW, x przesy anie plikûw (FTP). Na stronach WWW moøna znaleüê rûønorodnπ tematykí. W zaleønoúci od tego, czy autorem jest firma, czy osoba prywatna, serwis internetowy moøe dotyczyê: informacji o przedsiíbiorstwie lub produktach, oferty miejscowoúci wypoczynkowej, kursûw walut, notowaò gie dowych, rodziny, ulubionego zwierzπtka, kolekcji znaczkûw itp. Chaos informacyjny Z duøym prawdopodobieòstwem moøna za oøyê, øe w Internecie znajdujπ sií informacje na kaødy temat. Wystarczy do πczyê sií do sieci, wpisaê w oknie wyszu-

14 16 Budowa widocznej strony internetowej kiwarki s owo kluczowe i po chwili na ekranie komputera wyúwietlone zostajπ dane. Z drugiej strony to, øe w jednej bazie danych zgromadzona jest wiedza ze wszystkich dziedzin ludzkiej dzia alnoúci, przenosi na uøytkownika trud odfiltrowania potrzebnych danych. Ze skali problemu moøemy sobie zdaê sprawí po pierwszych prûbach korzystania z wyszukiwarek. Internet jest jedynπ na úwiecie bazπ danych, w ktûrej znajdujπ sií przepisy kulinarne i dokumentacja techniczna. Poszukujπc na przyk ad informacji o KBN (Komitet BadaÒ Naukowych) moøemy znaleüê odsy acze do dokumentûw poúwiíconych... Korean Business Network, rzeczywiúcie w skrûcie to teø KBN. Cztery przykazania owcy danych 1. Ani komputer, ani Internet nie majπ intuicji. Zadane wyszukiwanie wykonajπ niezwykle szybko. Chociaø w ciπgu kilkudziesiíciu sekund mogπ przejrzeê wszystkie serwery znajdujπce sií na kuli ziemskiej, nie sπ jednak w stanie po wpisaniu s owa kluczowego samodzielnie zawíziê kryteriûw wyszukiwania. 2. Korzystajπc z Internetu naleøy pamiítaê o tym, øe wiele stron zosta o przygotowanych przez osoby, ktûre kierujπc sií s omianym zapa em utworzy y serwis, a nastípnie... zapomnia y o nim. Moøe on wûwczas wprowadzaê w b πd. 3. Dane umieszczane na serwerach sπ duøo bardziej aktualne niø w prasie czy ksiπøkach. Przy publikowaniu w Internecie zbídne sπ etapy druku i dystrybucji publikacji. Wystarczy umieúciê sformatowane dane na serwerze. 4. Ze wzglídu na ciπg e zmiany, w Internecie nie jest moøliwe skatalogowanie jego zasobûw. Jak temu wszystkiemu sprostaê? W Internecie znajdujπ sií strony utworzone specjalnie w celu wskazywania ürûde informacji. Z punktu widzenia sposobu wyszukiwania moøna je podzieliê na dwie grupy: x Strony zawierajπce pogrupowane tematycznie odnoúniki do innych stron ñ katalogi. Tworzenie ich i sta a aktualizacja wymaga ciπg ej pracy wielu ludzi. Do tej grupy naleøπ na przyk ad: Netoskop, Onet, WOW!, Yahoo! x Strony stanowiπce formularz do wprowadzania danych dla programu wyszukujπcego. Informacje o stronach WWW zbierane sπ w tym wypadku przez oprogramowanie wyszukiwarki, ktûre analizuje i odnotowuje zmiany w sieci. Do tej grupy naleøπ na przyk ad: Altavista, Infoseek, FTP Search. Pos ugiwanie sií tym systemem jest bardziej efektywne niø stronami z odnoúnikami, ale wymaga wiedzy. Stosujπc jako kryterium jízyk, w jakim zosta a napisana strona WWW, moøemy wyszukiwarki podzieliê na polskojízyczne i anglojízyczne. Wyszukiwarki anglojízyczne Infoseek AltaVista Lycos Yahoo! Excite

15 Znaki globalne 17 CNET Search FAST FTP OpenText DejaNews Bigfoot Wyszukiwarki polskojízyczne Infoseek PL Altavista PL Wirtualna Polska CNT WOW! NetOskop Onet.pl Polska Strona G Ûwna Polska Strona Domowa PolishWorld Poland.Net Znaki globalne Jeøeli chcemy w jednym zapytaniu uzyskaê odsy acze do dokumentûw zawierajπcych has o wystípujπce w dowolnej liczbie lub formie, wûwczas moøemy uøyê znaku * zamiast litery. Jeúli interesujπ nas na przyk ad dokumenty zawierajπce s owa: interaktywna, interaktywne, interaktywnoúê, interaktywny, moøemy w zapytaniu uøyê s owa interaktywn*. Niew aúciwie uøyta notacja z gwiazdkπ moøe znacznie utrudniê wyszukiwanie. Jeøeli chcπc uzyskaê odsy acze do stron zawierajπcych s owo ca ka, ca ki, ca kowanie itp., uøyjemy zapisu ca k*, wûwczas odsy acze bídπ rûwnieø wskazywa y dokumenty, w ktûrych uøyto s owa ca kiem. Znaki narodowe JÍzykiem uøywanym w Internecie jest jízyk angielski. Jeúli chcemy znaleüê odsy acze do stron zawierajπcych s owo kluczowe, sprawa jest prosta. Wybieramy wyszukiwarkí, wpisujemy s owo lub frazí i rozpoczynamy wyszukiwanie. W przypadku s Ûw polskojízycznych, w ktûrych wystípujπ znaki narodowe (π, Ê, Í itd.) pojawia sií dodatkowy problem. Nie istnieje jednoznacznie okreúlony sposûb uøywania znakûw. Rozwaømy to na przyk adzie informacji o mieúcie odzi. TwÛrca strony moøe stosowaê zarûwno: x s owo Lodz bez polskich znakûw, x s owo Ûdü kodowane w standardzie ISO (zalecany), x s owo Ûdü kodowane w standardzie Windows ñ1250 (dopuszczalny), x s owo Ûdü kodowane w standardzie ISO-8859ñ1 (nie powinien byê stosowany). W zaleønoúci od wyszukiwarki i uøytego sposobu wpisywania s owa kluczowego uzyskamy roøne wyniki.

16 18 HTML Tabela 2 Wyszukiwarka S owo kluczowe Lodz Ûdü (ISO ) Infoseek Infoseek PL Altavista Altavista PL Oko o Oko o Jak widaê z tabeli 2, niektûre wyszukiwarki dajπ identycznπ liczbí trafieò niezaleønie od sposobu wpisania has a (Infoseek), inne zdecydowanie preferujπ jeden sposûb kodowania (Altavista PL, Infoseek PL), a jeszcze inne nie rozpoznajπ polskich znakûw. Wniosek z tego jest niestety taki, øe dla kaødego s owa polskojízycznego naleøy wykonaê wyszukiwanie trzykrotnie (bez polskich znakûw, ze znakami kodowanymi w standardzie ISO , ze znakami kodowanymi w standardzie Windows ñ 1250). HTML Kaøda strona WWW sk ada sií z jednej lub wiíkszej liczby stron napisanych najczíúciej za pomocπ jízyka HTML (Hypertext Markup Languages). Mimo swej prostoty HTML pozwala miídzy innymi na: x przesy anie informacji za pomocπ poczty elektronicznej, x tworzenie dokumentacji, x wyúwietlanie wynikûw zapytaò stawianych bazom danych, x tworzenie menu, x tworzenie elementûw graficznych. Za pomocπ jízyka HTML nie moøna natomiast utworzyê ca ego dokumentu wraz z grafikπ. Pozwala on natomiast na definiowanie struktury dokumentu oraz innych atrybutûw opisujπcych wyglπd strony w przeglπdarce. Wczytujπc dokument HTML przeglπdarka powoduje interpretowanie tagûw zamieszczonych w dokumencie oraz wyúwietlanie sformatowanych informacji. èrûd em dokumentûw HTML mogπ byê teksty sporzπdzone w edytorach tekstûw i przekonwertowane na format HTML. Uwaga! Pliki w formacie HTML majπ rozszerzenie *.htm. W programie Notatnik domyúlnie ustawione jest wczytywanie dokumentûw tekstowych. Chcπc ujrzeê dokumenty w formacie innym niø *.txt naleøy w polu Pliki typu wybraê Wszystkie pliki. Korzystajπc z programu Notatnik moøna dokonaê zmian w dokumencie, a nastípnie zapisaê go. Chcπc zobaczyê efekt swojej pracy naleøy wczytaê do przeglπdarki internetowej znajdujπcy sií na dysku dokument. Jeøeli wprowadzimy za pomocπ Notatnika zmiany w pliku, naleøy zapisaê go, a nastípnie uaktywniê okno wczeúniej otwartej przeglπdarki (naciskajπc kombinacjí klawiszy Ctrl+Tab). Zmiany te nie bídπ widoczne w przeglπdarce. Ujrzymy je

17 </> 19 dopiero po powtûrnym za adowaniu wyúwietlanej strony. W przeglπdarce Netscape nastπpi to po wybraniu poleceò: View, Refresh lub klikniíciu ikony Reload. </> Patrz: Budowa dokumentu HTML, Poczπtek i koniec tagu <A HREF=""> Patrz: Link <ADDRESS> Patrz: Napis kursywπ <B> Patrz: Formatowanie tekstu <BIG> Patrz: Formatowanie tekstu <BLINK> Patrz: Formatowanie tekstu <BLOCKQUOTE> Patrz: Cytat <BODY> Patrz: Budowa dokumentu HTML <br> Patrz: Przejúcie do nowego wiersza <CENTER> Patrz: Napis wycentrowany <CITE> Patrz: Formatowanie tekstu

18 20 HTML <CODE> Patrz: Formatowanie tekstu <FONT COLOR=""> Patrz: Kolor czcionki <H1> Patrz: Nag Ûwek <HEAD> Patrz: Budowa dokumentu HTML <hr> Patrz: Linia pozioma <HTML> Patrz: Budowa dokumentu HTML <I> Patrz: Formatowanie tekstu <IMG SRC=""> Patrz: Link graficzny <LI> Patrz: Lista <OL> Patrz: Lista numerowana <p> Patrz: Nowy akapit <PRE> Patrz: Tekst preformatowany <SMALL> Patrz: Formatowanie tekstu

19 <STRIKE> 21 <STRIKE> Patrz: Formatowanie tekstu <STRONG> Patrz: Formatowanie tekstu <SUB> Patrz: Formatowanie tekstu <SUP> Patrz: Formatowanie tekstu <U> Patrz: Formatowanie tekstu Budowa dokumentu HTML Dokument HTML musi zaczynaê sií od znacznika i koòczyê znacznikiem. Informacja ta jest potrzebna przeglπdarce do prawid owej interpretacji kodu. PomiÍdzy znacznikami i znajduje sií nag Ûwek dokumentu. MiÍdzy znacznikami oraz powinna znajdowaê sií ca a treúê przeznaczona do wyúwietlenia w oknie przeglπdarki (tekst, grafika oraz inne elementy sk adajπce sií na dokument). 7,7/(!7\WXOVWURQ\7,7/(! 7XWDMZSLV]WUHVF Jeøeli dokument zapiszemy w postaci pliku o rozszerzeniu *.htm, bídziemy mogli wczytaê go do przeglπdarki internetowej. W przypadku programu Netscape Communicator, naleøy wybraê polecenia: File, Open Page. Po pojawieniu sií okna Open Page kliknπê przycisk Choose File... Spowoduje to wyúwietlenie okna Open pozwalajπcego na wídrûwkí po napídach i folderach.

20 22 HTML Po znalezieniu w aúciwego pliku naleøy wczytaê go do przeglπdarki (w oknie Open Page zaznaczona opcja Navigator) klikniíciem w przycisk Open. Po wczytaniu pliku Home001.htm, zawierajπcego powyøsze linie w przeglπdarce ujrzymy poniøszy widok:

Wprowadzenie Znajdü Wyszukaj

Wprowadzenie Znajdü Wyszukaj Wprowadzenie W ostatnim czasie ukaza a sií na rynku kolejna wersja jednego z najpopularniejszych systemûw operacyjnych dla komputerûw osobistych klasy PC. Mowa tu oczywiúcie o systemie firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

6 wiczenia z jízyka Visual Basic

6 wiczenia z jízyka Visual Basic Wprowadzenie Pisanie programûw komputerowych nie jest rzeczπ trudnπ. Oczywiúcie tworzenie duøych systemûw realizujπcych skomplikowane zadania wymaga dobrej wiedzy informatycznej i doúwiadczenia. Jednak

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Dreamweaver czíúciπ MX studio

Wprowadzenie. Dreamweaver czíúciπ MX studio Wprowadzenie Dzisiaj tworzenie serwisûw WWW jest coraz trudniejszym zajíciem. Wymaga nie tylko duøej wiedzy i czasu, ale takøe odpowiednich narzídzi, ktûre potrafiπ przyspieszyê proces tworzenia tego typu

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznik topikowy jest jedynym

Bezpiecznik topikowy jest jedynym 60 Bezpieczniki prądu stałego urządzenia fotowoltaiczne PV Roman Kłopocki Artyku przedstawia niektûre aspekty dzia ania bezpiecznikûw topikowych w obwodach prπdu sta ego. Zaprezentowano takøe kilka przyk

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć WARSZTATY KOMPUTEROWE DLA NAUCZYCIELI. Autor: Maciej Lisak-Zbroński. 1. Grupa: Nauczyciele (uczący różnych przedmiotów)

Scenariusz zajęć WARSZTATY KOMPUTEROWE DLA NAUCZYCIELI. Autor: Maciej Lisak-Zbroński. 1. Grupa: Nauczyciele (uczący różnych przedmiotów) 1. Grupa: Nauczyciele (uczący różnych przedmiotów) 2. Zagadnienie: Internet jako ważne źródło informacji w pracy nauczyciela 3. Temat: Wyszukiwanie informacji w Internecie 4. Czas trwania: 2 godz. lekcyjne

Bardziej szczegółowo

Funkcje bezpieczeństwa

Funkcje bezpieczeństwa 42 Funkcje bezpieczeństwa w systemie Teleco Michał Sikora Jednym z podstawowych zadaò systemûw automatyki budynku jest zwiíkszenie bezpieczeòstwa zarûwno osûb, jak i samego obiektu. W artykule przedstawione

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Metod na wystawienie aukcji na allegro jest co najmniej 2. W pierwszej przechodzimy do zakładki MOJA SPRZEDAŻ, w USTAWIENIACH SPRZEDAŻY odnajdujemy

Bardziej szczegółowo

Jak posługiwać się edytorem treści

Jak posługiwać się edytorem treści Jak posługiwać się edytorem treści Edytor CKE jest bardzo prostym narzędziem pomagającym osobom niezaznajomionym z językiem HTML w tworzeniu interaktywnych treści stron internetowych. Razem z praktyka

Bardziej szczegółowo

e r T i H M r e n L T n

e r T i H M r e n L T n s e r T t w o i H M r e o T n w z n L Podstawy 1. Nawigacja na stronie jest niezwykle istotna, powinna być możliwie jak najprostsza. Pamiętajmy, że im mniej kroków do celu tym lepiej. 2. Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników Struktura dokumentu tytuł strony

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Przeglądarki 7

Wstęp 5 Rozdział 1. Przeglądarki 7 Wstęp 5 Rozdział 1. Przeglądarki 7 Informacje podstawowe 7 Internet Explorer 13 Mozilla Firefox 29 Rozdział 2. Surfowanie 51 Surfowanie przy pomocy paska adresowego 51 Odnośniki na stronach WWW 54 Nawigacja

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

2 Podstawy tworzenia stron internetowych

2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2.1. HTML5 i struktura dokumentu Podstawą działania wszystkich stron internetowych jest język HTML (Hypertext Markup Language) hipertekstowy język znaczników. Dokument

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów

używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów opracowanie I. K. używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów ISO-8859-2 - norma międzynarodowa określająca sposób kodowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203)

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Technikum - kl. 3 Td, semestr 5 i 6 Ocena niedostateczna dopuszczająca Wymagania edukacyjne wobec ucznia: Uczeń nie

Bardziej szczegółowo

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe Test z przedmiotu zajęcia komputerowe 1. System operacyjny to: a) nowoczesna gra komputerowa, b) program niezbędny do pracy na komputerze, c) urządzenie w komputerze. d) przeglądarka internetowa 2.Angielskie

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Hot Potatoes. Zdania z lukami Przyporządkowanie. Tworzy spis wszystkich zadań. Krzyżówki

Hot Potatoes. Zdania z lukami Przyporządkowanie. Tworzy spis wszystkich zadań. Krzyżówki Hot Potatoes Zdania z lukami Przyporządkowanie Tworzy spis wszystkich zadań Quizy Krzyżówki Rozsypanki Pakiet Hot Potatoes jest zestawem sześciu narzędzi, kreatorów testów, stworzonym przez Zespół Badawczo-

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne prezentacji reklam

Warunki techniczne prezentacji reklam Warunki techniczne prezentacji reklam Do: Reklamodawcy Data utworzenia: 2007-06-29 Liczba stron: 9 Typ opracowania: Specyfikacja techniczna Rodzaj dokumentu: dokument jawny Adres: Plocman Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Struktura języka HTML ZNACZNIKI. Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: A tak wygląda kod źródłowy takiej strony:

Struktura języka HTML ZNACZNIKI. Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: A tak wygląda kod źródłowy takiej strony: Struktura języka HTML ZNACZNIKI Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: Rysunek 1: Przykładowa strona wyświetlona w przeglądarce A tak wygląda kod źródłowy takiej strony: Rysunek 2: Kod

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych rk Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych pojęć, prawdopodobnie zastanawiasz się, kiedy zaczniesz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5: Style tekstu

Rozdział 5: Style tekstu 5. STYLE TEKSTU Posługując się edytorem MS Word trudno nie korzystać z możliwości jaką daje szybkie formatowanie z użyciem stylów. Stylem określa się zestaw parametrów formatowych, któremu nadano określoną

Bardziej szczegółowo

Edytor schematów, część 2

Edytor schematów, część 2 Profesjonalny system wspomagający projektowanie układów elektronicznych W drugiej czíúci artyku³u kontynuujemy prezentacjí moøliwoúci edytora schematûw - programu CAPTURE. Opiszemy znaczenie kolejnych

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą programu NVU

edycja szablonu za pomocą programu NVU edycja szablonu za pomocą programu NVU 2 Edycja szablonu za pomocą dodatkowego oprogramowania daje nam znacznie więcej możliwości. Zarówno posiada wiele dodatkowych opcji formatowania tekstu jak również

Bardziej szczegółowo

Kaøda przerwa w zasilaniu stanowi

Kaøda przerwa w zasilaniu stanowi 52 Gwarantowane zasilanie odbiorników energii elektrycznej Andrzej Baranecki, Tadeusz P³atek, Marek Niewiadomski Rosnπca iloúê nieliniowych odbiornikûw energii elektrycznej (komputery, sprzít RTV, regulowane

Bardziej szczegółowo

1. Aby na stronie ZS umieścić artykuł np. news, wymagania edukacyjne, konspekt trzeba założyć sobie konto, w tym celu naciskamy

1. Aby na stronie ZS umieścić artykuł np. news, wymagania edukacyjne, konspekt trzeba założyć sobie konto, w tym celu naciskamy 1. Aby na stronie ZS umieścić artykuł np. news, wymagania edukacyjne, konspekt trzeba założyć sobie konto, w tym celu naciskamy Następnie wypełniamy pola oznaczone * (hasło musi mieć co najmniej 6 znaków

Bardziej szczegółowo

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała 1 STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała STRONY INTERNETOWE Rodzaje stron internetowych statyczne (statyczny HTML + CSS) dynamiczne (PHP, ASP, technologie Flash) 2 JĘZYKI STRON WWW HTML (ang. HyperText

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Umiejętność gromadzenia, a potem przetwarzania, wykorzystania i zastosowania informacji w celu rozwiązania jakiegoś problemu, jest uważana za jedną z kluczowych,

Bardziej szczegółowo

Przełom na rynku narzędzi EDA

Przełom na rynku narzędzi EDA Przełom na rynku narzędzi EDA dla elektroników, część 1 W drugiej po³owie ubieg³ego roku pojawi³o sií nowe, sztandarowe narzídzie dla elektronikûw - program Protel DXP firmy Altium. Jego najnowsza wersja

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Pracownia komputerowa. Dariusz Wardecki, wyk. VIII

Pracownia komputerowa. Dariusz Wardecki, wyk. VIII Pracownia komputerowa Dariusz Wardecki, wyk. VIII Powtórzenie Podaj wartość liczby przy następującej reprezentacji zmiennoprzecinkowej (Kc = 7) Z C C C C M M M 1 0 1 1 1 1 1 0-1.75 (dec) Rafa J. Wysocki

Bardziej szczegółowo

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Opublikowano: 5 kwietnia 2007 Autor: Michał Staniszewski W życiu codziennym często wypełniamy różnego rodzaju formularze, podania i coraz częściej mają

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych portali Grupy Cogito Sp. z o.o.

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych portali Grupy Cogito Sp. z o.o. Specyfikacja techniczna produktów reklamowych portali Grupy Cogito Sp. z o.o. Produkt reklamowy Format Rozmiar waga Billboard jpg/png/gif/swf(flash) 1000x100px 50kB Duble Billboard jpg/png/gif/swf(flash)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

[1/15] Chmury w Internecie. Wady i zalety przechowywania plików w chmurze

[1/15] Chmury w Internecie. Wady i zalety przechowywania plików w chmurze Chmury w Internecie Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Nowe kierunki i trendy w handlu XXI wieku.

Nowe kierunki i trendy w handlu XXI wieku. Agnieszka Bitkowska* Marcin W. Staniewski** Nowe kierunki i trendy w handlu XXI wieku. Raport z Miêdzynarodowej Konferencji pt. The Second International Conference on Commerce Wprowadzenie Nowe trendy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 2. Graficzna oprawa witryny...z... 19 Stosowanie motywu...s...s.. 19

Spis treści. Rozdział 2. Graficzna oprawa witryny...z... 19 Stosowanie motywu...s...s.. 19 Spis treści Wstęp...z... 5 Rozdział 1. Nowa witryna sieci Web...z... 7 Tworzenie szkieletu witryny...s... 7 Ustawienia witryny...s...s... 8 Hierarchia witryny...s...s... 10 Nazwy i tytuły stron...s...s..

Bardziej szczegółowo

Internet. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II

Internet. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ONOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TREœCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY

Bardziej szczegółowo

Wirtualna tablica. Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej.

Wirtualna tablica. Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. Wirtualna tablica Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. To proste w obsłudze narzędzie może służyć jako tablica informacyjna lub

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER

REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER Aby zarejestrować swoją drukarnię w systemie należy wybrać link rejestracji na stronie lub połączyć się bezpośrednio z linkiem: system.printing-center.pl/customers/register_owner

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl 2 Do obsługi Twojego szablonu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie - jedyne czego potrzebujesz to aktywne konto w serwisie allegro.pl. Dokładne

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dodawania obiektów do strony Ekonomika.

Instrukcja dodawania obiektów do strony Ekonomika. Instrukcja dodawania obiektów do strony Ekonomika. Klikasz na zaloguj, aby przejść do strony logowania Podajesz login i hasło na WWW i klikasz Zaloguj W dodatkowym menu wybierasz Dodaj artykuł W edytorze

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu.

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. SP 8 Lubin Zdjęcie: www.softonet.pl Otwieranie programu MS Word. Program MS Word można

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

fifa 2010.qxd 2010-08-27 09:46 Page 55

fifa 2010.qxd 2010-08-27 09:46 Page 55 fifa 2010.qxd 2010-08-27 09:46 Page 55 Interpretacje FIFA do Przepisów Gry oraz wytyczne dla sêdziów fifa 2010.qxd 2010-08-27 09:46 Page 56 ARTYKU 1 ñ Pole Gry Oznaczenie pola gry Oznaczenie pola gry liniami

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

Samouczek do korzystania z dokumentów Google

Samouczek do korzystania z dokumentów Google Samouczek do korzystania z dokumentów Google dr Paweł Cieśla dr Małgorzata Nodzyńska Uniwersytet Pedagogiczny, im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków1 Samouczek do korzystania z dokumentów Google: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować Style Bardzo często w edytorze podczas pisania tekstu zachodzi potrzeba wielokrotnego powtórzenia czynności związanych z formatowaniem. Aby zapobiec stałemu otwieraniu okien dialogowych i wybierania stale

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

Wnowoczesnych budynkach biurowych

Wnowoczesnych budynkach biurowych 42 firmy, ludzie, produkty Wykonywanie instalacji pod³ogowych Stanis³aw Sarnecki W artykule zawarto opis systemu oraz informacje projektowe dotyczπce wykonywania instalacji pod ogowych. Jako przyk ad wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Na poczπtku naleøy przypomnieê

Na poczπtku naleøy przypomnieê Uziomy wybór technologii budowy Janusz Oleksa W artykule zaprezentowano szereg zagadnieò dotyczπcych budowy, eksploatacji i technologii wykonania uziomûw pionowych i poziomych. Jednoczeúnie stanowi on

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Celem ćwiczenia jest zastosowane automatycznej, wielopoziomowej numeracji nagłówków w wielostronicowym dokumencie. Warunkiem poprawnego wykonania tego ćwiczenia jest właściwe

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE Rady MinistrÛw

ROZPORZ DZENIE Rady MinistrÛw ROZPORZ DZENIE Rady MinistrÛw z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie szczegû owego trybu dzia aò pracownikûw ochrony, podejmowanych wobec osûb znajdujπcych sií w granicach chronionych obiektûw i obszarûw

Bardziej szczegółowo

2. Przedstawionym ikonom paska formatowania edytora tekstu (A D) przyporzadkuj ich funkcje (1 5). Wpisz odpowiednie

2. Przedstawionym ikonom paska formatowania edytora tekstu (A D) przyporzadkuj ich funkcje (1 5). Wpisz odpowiednie ID Testu: 3UH6562 Imię i nazwisko ucznia Klasa Data 1. Rozstrzygnij, które zdania sa prawdziwe, a które fałszywe. W tabeli obok każdego zdania wpisz odpowiednio P (prawda) lub F (fałsz). Zdania P/F A.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint)

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) wersja 2.0. (6 listopada 2015 r.) Przygotowanie: Dział Informacji i Komunikacji, Dział

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 7 - Usługi w sieciach informatycznych - jest podzielony na dwie części. Pierwsza część - Informacja - wymaga od zdającego zrozumienia podstawowych zasad i terminów związanych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop. 2012 Spis treści Wstęp 9 1 HTML 5 i XHTML w pytaniach i odpowiedziach 13 Co to jest HTML 5? 13 Co to jest XHTML? 15 Czy strony utworzone w HTML

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji X-Trade DDE To MetaStock Chart 1.1

Instrukcja obsługi aplikacji X-Trade DDE To MetaStock Chart 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji X-Trade DDE To MetaStock Chart 1.1 Spis treści Spis treści... 2 1. Wymagania sprzętowe... 3 2. Okno główne aplikacji... 4 3. Dodawanie waluty... 5 4. Usunięcie waluty... 6

Bardziej szczegółowo

Stawiamy pierwsze kroki

Stawiamy pierwsze kroki Stawiamy pierwsze kroki 3.1. Stawiamy pierwsze kroki Edytory tekstu to najbardziej popularna odmiana programów służących do wprowadzania i zmieniania (czyli edytowania) tekstów. Zalicza się je do programów

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Web Editing Moduł S6 Sylabus - wersja 2.0

ECDL/ICDL Web Editing Moduł S6 Sylabus - wersja 2.0 ECDL/ICDL Web Editing Moduł S6 Sylabus - wersja 2.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Web Editing. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1. przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe (Windows 98, Windows XP, Linux) Podstawowe informacje o popularnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Firma Wobit opracowuje i produkuje

Firma Wobit opracowuje i produkuje 78 firmy, ludzie, produkty Sterowniki mikrokrokowe silnikûw krokowych Witold Ober Na rynku dostípnych jest wiele napídûw úredniej wielkoúci. Jednak bardzo wyraünie kszta tuje sií zapotrzebowanie na ma

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie informacji

Wyszukiwanie informacji Wyszukiwanie informacji Informatyka Temat 1 Krotoszyn, wrzesień 2015 r. 1 Informatyka 1 Przeszukiwanie zasobów internetowych Krotoszyn, 2015 r. Spis treści prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Gdzie szukać informacji?

Bardziej szczegółowo

12. Banner 125 x125 w serwisie www.jakosc.biz 1 dzień 14,43 zł PROMOCJA. 13. Banner 125 x125 w serwisie www.nietylkoiso.pl 1 dzień 4 zł PROMOCJA

12. Banner 125 x125 w serwisie www.jakosc.biz 1 dzień 14,43 zł PROMOCJA. 13. Banner 125 x125 w serwisie www.nietylkoiso.pl 1 dzień 4 zł PROMOCJA I. Ceny usług reklamowych w serwisach należących do Etena.pl Obowiązuje od dnia 07 grudnia 2009 L.p. FORMA REKLAMY 1. Dodanie szkolenia do bazy szkoleń serwisu 2. Dodanie wizytówki do katalogu firm serwisu

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Internet, jako ocean informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 2

Internet, jako ocean informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 2 Internet, jako ocean informacji Technologia Informacyjna Lekcja 2 Internet INTERNET jest rozległą siecią połączeń, między ogromną liczbą mniejszych sieci komputerowych na całym świecie. Jest wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Scenariusz lekcji informatyki klasa II gimnazjum Temat : Strona WWW pierwsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

I. Formatowanie tekstu i wygląd strony

I. Formatowanie tekstu i wygląd strony I. Formatowanie tekstu i wygląd strony Akapit: ... aby wyrównać tekst do lewego marginesu aby wyrównać tekst do prawego marginesu:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM

Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM Logowanie PANEL INTERNETOWY został przetestowanych na przeglądarkach Microsoft Internet Explorer 6 i Internet Explorer 7. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się

Bardziej szczegółowo

Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji

Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji uzyskujemy widok: a. Wstawianie tekstów Tekst możemy wpisywać bezpośrednio w panelu lub wklejać do edytora. Jeśli wklejamy tekst

Bardziej szczegółowo

Język (X)HTML. Podstawowe znaczniki i parametry. dr Konrad Dominas / UAM

Język (X)HTML. Podstawowe znaczniki i parametry. dr Konrad Dominas / UAM Język (X)HTML Podstawowe znaczniki i parametry Szablon dokumentu (X)HTML

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo