Nauka dla Biznesu, Biznes dla Nauki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nauka dla Biznesu, Biznes dla Nauki"

Transkrypt

1 Założenia programowe konferencji Nauka dla Biznesu, Biznes dla Nauki Materiał wyjściowy do dyskusji Prezentowany materiał był przejrzany i zweryfikowany przez ponad dwadzieścia osób ze świata nauki i biznesu Opracowanie: Andrzej Rabczenko 10 grudnia 2013

2 Spis treści Założenia wstępne... 3 Uwagi:... 3 Uczelnia wyższa... 4 Centra Wiedzy (CW)... 4 Nadzór nad Uczelniami i Centrami Wiedzy... 5 Edukacja wyższa... 6 Licencjat... 6 Magisterium... 6 Doktorat... 7 Związek Centrów Wiedzy z Uczelnią... 7 Praktyki studenckie... 7 Kształcenie ustawiczne... 7 Centra Wiedzy Instytuty naukowe i badawcze... 8 Związek Centrów Wiedzy z Gospodarką... 8 Zadania społeczne Centrum Wiedzy... 8 Finansowanie... 9 Finansowanie edukacji... 9 Finansowanie badań... 9 Propozycja rozwiązań szczegółowych I. Struktura Uczelni II. Sposób studiowania III. Badania naukowe IV. Inne aktywności Centrów Wiedzy V. Związek z Gospodarką Edukacja Transfer wiedzy ANEKSY A1. Kontrola metod i poziomu nauczania A2. Centra Kompetencji A3. Związki Uczelni A4. Projekty kluczowe A5. Spółki A6. Bank finansujący studiujących (Bank Edukacji Narodowej) A7. Repozytorium Własności Intelektualnej (RWI) A8. Upowszechnianie zaawansowanej wiedzy A9. Współpraca Uczelni z absolwentami (IdeAGORA)

3 Gospodarka-Edukacja-Nauka Efektywne połączenie trzech, zasadniczych dla społeczeństwa, obszarów aktywności: Gospodarki, Edukacji i Nauki (GEN) jest racją stanu RP. Polacy, którzy aspirują do dobrobytu państw, których zasobność wynika z gospodarki opartej na nowoczesnych technologiach i innowacjach produktowych, muszą mieć system, w którym wszystkie te komponenty będą ze sobą współdziałały. Innowacyjność gospodarki jest kluczem do przyszłości, do konkurencji wyrobów i usług na globalnym rynku, do zwiększenia wydajności pracy, pełnego zatrudnienia, zwiększenia wynagrodzeń i większych wpływów do budżetu. Stan nauki w Polsce, wyższej edukacji i związku nauki z gospodarką jest precyzyjnie opisany w raportach publikowanych od paru lat, sygnowanych przez takie osoby jak: prof. Jacek Guliński, min. Michał Boni, prof. Ryszard Pregiel, prof. Krzysztof Rybiński, prof. Jerzy Hausner, prof. Witold Orłowski. Powstały dwa opracowania o nazwie strategia 2020: jedno sygnowane przez Ernst&Young i Instytut Badań Systemowych, drugie przez Fundację Rektorów Polskich. W obu zawarta jest również fotografia stanu obecnego. Nie ma zatem potrzeby wyjaśniać, ani powtarzać opinii o dość katastroficznym obrazie sytuacji. W tej sprawie zabiera również głos Komisja UE w szczególności w komunikatach i raportach do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Wszystkie te opracowania podkreślają rozbieżność między celami i wartościami akceptowanymi przez środowiska uczelniane (naukowe), a środowiskami gospodarczymi. Wszystkie głosy podkreślają konieczność integracji tych środowisk i konieczność regulacji prawnych oraz odpowiednich systemów wspierających współpracę na rzecz lepszej edukacji generalnie, a w szczególności w zakresie przedsiębiorczości, działania na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki itp. Wszystkie zwracają również uwagę na wagę współpracy z absolwentami i rolę uczelni jako instytucji kształcenia ustawicznego. W sprawie związku między nauką, edukacją i gospodarką wypowiedział się Parlament Europejski w formie rezolucji 1, w której stwierdza, że rozumie problem oraz przedstawia szereg wezwań i apeli do państw członkowskich, jak na przykład: Parlament Europejski wzywa państwa członkowskie do mobilizacji i przyjęcia konkretnych środków, jeżeli ramy prawne i finansowe nie zachęcają lub, co gorsza, zniechęcają uczelnie do podejmowania wysiłków zmierzających do zbliżenia ze środowiskami biznesowymi; podkreśla, że dialog między uczelniami a przedsiębiorstwami nie musi ograniczać się wyłącznie do sektorów matematyki, badań i technologii, lecz musi dotyczyć wszystkich dziedzin, na przykład nauk humanistycznych; W jednym z dokumentów 2 Komisja UE zajmuje się nauczaniem przedsiębiorczości i przekazuje szereg odkrywczych tez w rodzaju: Inwestowanie w kształcenie w zakresie przedsiębiorczości jest jedną z najbardziej opłacalnych inwestycji, jakie Europa może poczynić. 1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie dialogu środowisk akademickich z przedsiębiorcami: nowego partnerstwa na rzecz modernizacji uczelni w Europie (2009/2099 (INI)) ; (2011/C 161 E/15) P7_TA(2010) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów; Plan Działania na Rzecz Przedsiębiorczości do 2020 r. Pobudzanie ducha przedsiębiorczości w Europie. Bruksela, dnia COM(2012) 795 final

4 W innym dokumencie, wydanym w listopadzie , pt. Inwestowanie w umiejętności na rzecz lepszych efektów społeczno-gospodarczych, Komisja przedstawia plan koniecznych zmian w systemach edukacji państw członkowskich. Komisja wprowadza nowe hasła jak Unia Innowacji i Inteligentny Rozwój. Stan innowacyjności UE opisuje komunikat z marca 2013, a podsumowuje go prezentowana poniżej ilustracja 4 (dla Polski szczególnie wymowna). Źródło: Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego I Komitetu Regionów; Stan Unii innowacji na 2012 r. przyśpieszenie zmian; Bruksela, dnia , COM(2013) 149 final Nauka i edukacja jest potrzebna polskiej społeczności jak tlen. Jest to podstawowy element niezależności gospodarczej, a dalej bytu jako narodu. Każda gospodarka oparta jest na wiedzy. Różnicą między Szwajcarią, a Polską jest to, że gospodarka Szwajcarii jest oparta na wiedzy najnowszej. Chcąc włączyć nasze społeczeństwo do klubu społeczeństw o poziomie indeksu jakości życia powyżej 150 musimy rewolucyjnie zmienić relacje między gospodarką, a edukacją i nauką, w taki sposób, by mogły wzajemnie się napędzać. System GEN musi mieć taką konstrukcję, by zachowując ewidentne odrębności, inne normy i obyczaje ludzi pracujących na rzecz tych poszczególnych komponentów, spowodować powstawanie naturalnych relacji prowadzących do synergii w osiąganiu założonych celów. Kompleksowe przemodelowanie obecnego układu jest potrzebą chwili. Przedstawione propozycje zmian systemowych mają na celu wypracowanie rozwiązań, dzięki którym autonomiczna edukacja i autonomiczna nauka będą związane z gospodarką w naturalny, harmonijny sposób, dając w efekcie 3 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Nowe podejście do edukacji: Inwestowanie w umiejętności na rzecz lepszych efektów społeczno-gospodarczych; Strasburg, dnia r. COM(2012) 669 final 4 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Stan Unii innowacji na 2012 r. przyśpieszenie zmian; Bruksela, dnia COM(2013) 149 final 2

5 możliwość dołączenia do czołówki państw technologicznych. Przykład Finlandii i Izraela wskazuje, że przy prawidłowym nakreśleniu narodowej strategii działania wraz z podporządkowanymi jej posunięciami taktycznymi jest to możliwe. W naszym zamierzeniu jest wywołanie dyskusji, ale nie na zasadzie to nie przejdzie, to nie ma sensu, czy już gdzieś to zastosowano?. Od adwersarzy i zwolenników oczekujemy krytyki konstruktywnej: proponuję by to rozwiązanie zastąpić takim, bowiem. Od tej dyskusji zależy przyszłość Polski; kraju czeladników czy kraju inżynierów? Założenia wstępne Polska potrzebuje ludzi o otwartych poglądach, przedsiębiorczych, posiadających wiedzę i umiejętności. Kierunek gospodarki to gospodarka nowych technologii, zatrudniająca wysoko kwalifikowanych pracowników; gospodarka globalna, ze zrównoważonym wkładem do globalnego rynku zarówno materialnym jak intelektualnym. Dla tak postawionego zagadnienia gospodarka musi zacząć eksploatować zasoby intelektualne i materialne obszaru nauki, a obszar edukacji winien sprostać tym wyzwaniom. Propozycja System GEN to postulaty zmian prowadzących do: Solidnej edukacji dostosowanej do potrzeb społecznych. Badań naukowych na światowym poziomie otwartych na związki z biznesem. Gospodarki wykorzystującej polskie zasoby obszaru nauki i edukacji. Niezbędnym jest określenie strategicznych celów, a jednocześnie prowadzących do nich zmian na poziomie taktycznym. Uwagi: 1. System jest propozycją, jednak dla prostoty napisany jest w czasie teraźniejszym i trybie oznajmującym. 2. W propozycjach umieszczone są również określenia i rozwiązania obecnie obowiązujące są one przywołane dla utrzymania spójności obrazu. 3. System tylko w kilku elementach wymaga zmian rewolucyjnych, do większości rozwiązań można dojść poprzez ewolucję, nie niszcząc struktur obecnych lecz je przekształcając lub tworząc struktury równoległe. 4. Obecna debata ma wskazać strategiczne cele działania, a jednocześnie cele taktyczne i priorytety realizacji. 3

6 Uczelnia wyższa Uczelnia wyższa jest instytucją, której przedmiotem działania jest edukacja na wyższym poziomie. Uczelnia wyższa (dalej Uczelnia) jest nazwą zastrzeżoną dla instytucji spełniającej pewne warunki statutowe i wpisanej do oficjalnego rejestru Uczelni. Wpis do rejestru oznacza pozytywną ocenę takiej instytucji przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Poszczególne programy kształcenia podlegają monitorowaniu i kontroli, w szczególności kontrolowaniu efektów nauczania poprzez sprawdzanie wiedzy i umiejętności między założonymi, a uzyskanymi wynikami kształcenia, przez Komisje Środowiskowe oceniające poziom nauczania w konkretnych obszarach wiedzy. Uczelnia jako instytucja użyteczności publicznej, jest zwolniona z wszelkich danin na rzecz skarbu państwa (zerowy płatnik VAT, 0% CIT, PCC, itp.); donacje i darowizny na rzecz Uczelni są kosztem dla donatora (darczyńcy); może otrzymywać zadeklarowane 1% PIT; nie podlega trybowi zamówień publicznych. Uczelnia może być zorganizowana w formie federacji wydziałów nauczających w określonym obszarze wiedzy. Uczelnia w swoim obrębie może posiadać odrębnie finansowane Centra Wiedzy, a także inne wyodrębnione jednostki organizacyjne potrzebne dla jej funkcjonowania (np. biblioteka) lub przynoszące dochód przeznaczany na cele statutowe. Struktura Uczelni może być monolityczna; podzielona na jednostki organizacyjne mające ułomną osobowość prawną; lub mieć charakter holdingu zarządzając podmiotami o odrębnych osobowościach prawnych. Uzasadnienie: Uczelnia to instytucja zaufania publicznego. Wraz z proponowanymi przywilejami musi iść równolegle kontrola i monitoring działalności Uczelni w szczególności w odniesieniu do jej rezultatów: wiedzy i umiejętności absolwentów. Absolwenci oprócz wiedzy ogólnej i teoretycznej o przedmiocie winni posiadać wiedzę praktyczną i umiejętności, ważne z punktu widzenia ich samych jako przyszłych pracowników. Autonomia Uczelni niepodważalnym kanonem, ale studiujący muszą mieć pełne zaufanie do standardów nauczania. Pracodawcy powinni mieć wpływ zarówno na programy nauczania, jak też na ocenę rezultatów kształcenia między innymi poprzez system akredytacji dokonywanych przez Komisje Środowiskowe. Uczelnia jest swoistym przedsiębiorstwem usługowym kształtującym wiedzę, umiejętności i kulturę przyszłego pracownika. Profile nauczania powinny być dopasowane do wymogów rynku pracy przede wszystkim w dbałości o dobro absolwentów. Centra Wiedzy (CW) Centrum Wiedzy (CW) to samodzielna instytucja wpisana do Rejestru Centrów Wiedzy, która może funkcjonować jako: Instytut naukowy lub badawczy; Centrum Zaawansowanych Technologii; Centrum B+R; Centrum Monitoringu zjawisk politycznych, socjologicznych, ekonomicznych czy kulturowych; Klinika medyczna; Klinika prawna Instytucja, by uzyskać status CW musi spełniać określone wymogi statutowe oraz poddać się zewnętrznemu monitorowaniu i kontroli, w szczególności w odniesieniu do poziomu efektów prowadzonych prac. CW mają prawo prowadzić prace magisterskie w kooperacji z wybraną Uczelnią oraz prowadzić (lub współprowadzić) studium doktoranckie. 4

7 CW może mieć jedną siedzibę lub kilka oddziałów, może mieć także strukturę rozproszoną łącząc działania laboratoriów usytuowanych w różnych centrach wiedzy. Centrum Wiedzy jako instytucja zaufania publicznego i użyteczności publicznej, jest zwolniona z wszelkich danin na rzecz skarbu państwa (zerowy płatnik VAT, 0% CIT, PCC, itp.); donacje i darowizny na rzecz Uczelni są kosztem dla donatora (darczyńcy); może otrzymywać zadeklarowane 1% PIT; nie podlega trybowi zamówień publicznych. Status CW może uzyskać organizacja wewnątrz Uczelni (np. część naukowa wydziału), jak też organizacja niezależna: instytut PAN, instytut badawczy czy np. Think-Tank działający w formie spółki prawa handlowego pod warunkiem statutowego zapisu działania nie-dla-zysku. CW mają pełną lub ułomną osobowość prawną. Wprowadzenie nowej organizacji pod nazwą Centrum Wiedzy ma na celu zrównanie ośrodków naukowych, zorientowanych na poszerzanie istniejącej wiedzy, z ośrodkami, które wiedzę doskonalą i tymi, które wiedzę tylko kumulują i tymi które istniejącą wiedzę przetwarzają na użytek społeczny. Te rodzaje działań są równocenne z punktu widzenia przydatności społecznej i z punktu widzenia kształcenia. Obecny system często zmusza do tworzenia nauki przyczynkowej lub wręcz pseudonauki tylko z powodów biurokratycznych. Wiedza inżynierska zamieniająca się w unikalne konstrukcje nie musi być podlewana sosem naukowości, tak jak głęboka wiedza o kulturze pewnych narodów nie musi wynikać z badań naukowych nad specyficznymi problemami, ale z rzetelnej kompilacji. Nadzór nad Uczelniami i Centrami Wiedzy Nadzór nad Uczelniami i Centrami Wiedzy jest dwupłaszczyznowy pierwszy to nadzór wewnętrzny poprzez odpowiednio dobrane rady dydaktyczne czy naukowe; drugi to nadzór zewnętrzny prowadzony przez wyspecjalizowane instytucje. Nadzór wewnętrzny: Ten nadzór regulowany jest przez statut danej instytucji, jednak pewne, minimalne postanowienia co do liczebności i składu rad nadzorujących winny być zapisane w prawie jest to związane z nadaniem danej instytucji statusu, a co z tym związane przywilejów fiskalnych. Statut winien określić na przykład umocowanie senatu Uczelni jako reprezentacji pracowniczej czy też rad naukowych oraz konsultacyjnych instytutów. Powiązanie kierownictwa związane z działaniem rad nadzorczych, rad naukowych i dydaktycznych, czy senatu definiuje statut danej organizacji. W okresie przejściowym ustawa mogłaby narzucać np. procentowy udziały w radzie naukowych młodych pracowników czy zewnętrznych praktyków. Nadzór zewnętrzny prowadzony jest dwojako: Nadzorem pionowym, formalnym, zajmuje się Polska Komisja Akredytacyjna (PAK) i MNiSW, które po zweryfikowaniu opinii PAK dokonuje wpisu do rejestrów. Nadzorem poziomym, środowiskowym, zajmują się Komisje Środowiskowe afiliowane i zarejestrowane przez MNiSW, powoływane przez ogólnokrajowe stowarzyszenia zawodowe i twórcze, komitety PAN, a także przez związki gospodarcze i stowarzyszenia pracodawców. Komisje Środowiskowe formułują postulaty dotyczące programów i metodyki nauczania oraz sugerują podjęcie projektów badawczych i rozwojowych Akredytacje dokonywane przez Komisje Środowiskowe są dobrowolne, wynik ich oceny podawany jest do publicznej wiadomości tylko w formie pozytywnej (np. wydział X ma akredytację komisji Y i komisji Z). PAK bierze pod uwagę opinie Komisji Środowiskowych w swojej opinii. 5

8 Istotnym novum jest propozycja wprowadzenia Komisji Środowiskowych akredytujących określone obszary kształcenia czy uprawianej działalności poznawczej. Takie ogólnopolskie komisje pozwolą na prawdziwe i skuteczne porównanie wyników kształcenia w różnych uczelniach, jak też poziomu prowadzenia prac naukowych i innych wykonywanych w Centrach Wiedzy. Działalność tego typu komisji jest jednym z głównych powodów wysokiej rangi uniwersytetów w USA. Edukacja wyższa Edukacja wyższa realizowana jest na trzech poziomach: 1) Licencjat 2) Magisterium 3) Doktorat Licencjat Edukacja na poziomie licencjatu odbywa się w Uczelniach. Podstawowym celem licencjatu jest przygotowanie do zawodu wymagającego specjalistycznego kształcenia w szerszym wymiarze. Uczelnia przedstawia informację jaką wiedzę i umiejętności oraz kwalifikacje do zawodu otrzymuje absolwent na danym kierunku i jakie absolwent ma szanse zatrudnienia. Dopuszcza się studia licencjackie rozwojowe, nieprzygotowujące do zawodu pod warunkiem odpowiedniej o tym informacji. Podstawowa (wymagana formalnie) kadra dydaktyczna jest liczebnie niewielka, bowiem edukatorami są osoby angażowane na podstawie kontraktów. Nauczyciele kontraktowi to pracownicy naukowi Centrów Wiedzy oraz praktycy. Podstawowym kryterium kwalifikacji nauczyciela nie jest tytuł naukowy, ale umiejętność przekazywania wiedzy i tworzenia sytuacji edukacyjnej powodującej chęć rozwoju uczestników kursu. Decyzja o studiowaniu wyższym, to jest o poszerzaniu wiedzy i umiejętności w wybranym przez studenta kierunku winna być świadoma. Kandydat na studia powinien, oprócz przeżycia swoistych uroków studiowania, uzyskać konkretną wartość w postaci przygotowania do zawodu. Fakt nadprodukcji europeistów, politologów, czy biotechnologów jest marnowaniem czasu zainteresowanych, marnowaniem społecznych pieniędzy, a także przemilczeniem ze strony Uczelni odpowiedzialnej przecież również za losy absolwentów. Magisterium Specjalistyczne nauczanie na poziomie magisterium wymaga posiadania licencjatu i, ewentualnie, zdania specyficznych dla danej specjalności testów kompetencyjnych. Magistrant uzgadnia profil kształcenia z wybranym przez siebie promotorem w konkretnym Centrum Wiedzy afiliowanym do odpowiedniej Uczelni. Program studiów jest uzgadniany z odpowiednim wydziałem Uczelni i elastycznie kształtowany przez prowadzącego pracę i studenta. Praca magisterska to efekt już dojrzałego wyboru. Magister winien mieć dogłębną wiedzę w dziedzinie, a także nauczyć się funkcjonować w środowisku, które w przyszłości będzie go wspierać w ciągłym doskonaleniu wiedzy i umiejętności. Uczelnie nie muszą we wszystkich obszarach wykładanej na poziomie licencjatu wiedzy posiadać odpowiadające Centra Wiedzy. Przejście do innej Uczelni dla studiowania na poziomie magisterium powinno być promowane (w USA w niektórych uczelniach USA istnieje formalny zakaz studiów na I i II poziomie w tej samej uczelni). 6

9 Doktorat Doktorat to studia połączone z koniecznością wykonania zakończonej sukcesem pracy naukowej. Wykonywany jest w Instytucie, przy czym dobór kursów koniecznych do zaliczenia części edukacyjnej zależy w dużej mierze od promotora pracy doktorskiej i doktoranta. Studia prowadzone są formalnie przez Studium Doktoranckie usytuowane w obrębie Uczelni lub przy konkretnym Centrum Wiedzy lub ich konsorcjum. Doktorant może wykonywać swoją pracę w ramach projektu, którego jest uczestnikiem. Jedyną różnicą w odniesieniu do obecnego systemu jest poddanie pod dyskusję możliwości wykonywania pracy doktorskiej będącej dziełem inżynierskim lub kompilacyjnym. Związek Centrów Wiedzy z Uczelnią Centra Wiedzy nie podlegające Uczelni, prowadząc magisteria są afiliowane przy Uczelni. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia danej Uczelni z wymienieniem nazwy Centrum. Ta sama procedura może obowiązywać w przypadku doktoratów. Praktyki studenckie Uczelnie mogą prowadzić programu nauczania w systemie CO-OP, w którym studenci mogą odbywać nawet kilka 4-ro lub 6-cio miesięcznych praktyk w przedsiębiorstwach, będących elementem studiów. Uczelnia uzgadnia z przyjmującym przedsiębiorstwem program praktyk nakładającym konkretne obowiązki na przedsiębiorstwo jak też i na studenta. Praktykant zachowuje na czas praktyki status studenta. Przedsiębiorstwo przyjmujące praktykanta wypłaca mu stypendium wolne od podatków i innych narzutów. Model CO-OP jest popularny np. w Kanadzie i spełnia swoje zadanie. W efekcie przedłużonego okresu studiowania uzyskuje się świadomego co do swojej przyszłości absolwenta, bowiem często przyjmujące zakłady pracy przedstawiają mu ofertę zatrudnienia. Uzyskuje on również solidne referencje, które umieszczone w CV dają lepszą płaszczyznę startową poszukiwania pracy. Kształcenie ustawiczne Uczelnia jest instytucją nauczania ustawicznego. Uczelnie i Instytuty pozauczelniane przygotowują kursy o tematyce stosownej do ich zakresu kompetencji. MNiSW wyznacza agencję, która zestawia katalog kursów przedstawiając go do publicznej wiadomości. Zgodnie z założeniami opracowywanego obecnie przez Collegium Mazovia projektu IdeAGORA studia na poziomie licencjatu i magisterium są wstępem do kształcenia ustawicznego. Absolwenci mają prawo żądać od macierzystej Uczelni opieki nad ich kompetencjami poprzez przygotowywanie kursów rozszerzających i aktualizujących wiedzę przekazywaną w trakcie studiów podstawowych. Uczelnie, jako najbardziej fachowe instytucje kształcenia mogą w sposób naturalny przejąć dość nieuporządkowany rynek kursów dokształcających. Jednocześnie zobowiązanie do kształcenia podyplomowego jest szansą na dodatkowe dochody Uczelni, bowiem tego typu świadczenia są płatne. 7

10 Centra Wiedzy Instytuty naukowe i badawcze Tematyka badań naukowych i innych działalności prowadzonych w Centrach Wiedzy, w szczególności w instytutach naukowych i badawczych, jest ograniczona wyłącznie statutem i polityką określoną przez Radę Naukową i realizowaną przez dyrektora. Administracja państwowa ma wpływ na specyficzne kierunki badań i tematykę konkretnych projektów jedynie poprzez ustanowienie priorytetów w rządowych agencjach finansujących badania oraz poprzez zamawiane projekty. Dotyczy to w równej mierze nie prowadzących badań naukowych sensu stricto Centrów Wiedzy, których zakres działalności w przeważającej mierze zależeć będzie od zapotrzebowania na ich usługi. Związek Centrów Wiedzy z Gospodarką Każde Centrum Wiedzy, a w szczególności instytuty naukowe, winno mieć w swojej strukturze wyspecjalizowane Biuro Transferu Wiedzy (BTW) lub czynną umowę o współpracy z BTW innej jednostki. BTW stymuluje badania zmierzające do komercjalizacji wyników, kojarzy poszczególne laboratoria z przedsiębiorstwami, powołuje zadaniowe zespoły B+R służące sprawdzeniu koncepcji projektów mogących mieć charakter komercyjny, finansuje (lub współfinansuje) realizację modelowych i prototypowych technologii. W radach CW winni zasiadać praktycy w określonym statutem procencie. Centra B+R i biura projektowe mające statut CW, działające przede wszystkim dla zewnętrznych zleceniodawców, są naturalnym zapleczem wykonawczym w procesie sprawdzanie koncepcji na rzecz rozwiązań powstałych w instytutach oraz przedsiębiorstwach. Podstawowym problemem łączności nauki z gospodarką jest brak profesjonalnych, odpowiednio finansowanych o biur transferu wiedzy. Najbardziej istotny element zamiany pomysłu w produkt to proces sprawdzenia koncepcji stworzenia modelu rozwiązania, prototypów, kończący się sformułowaniem oferty biznesowej. W tym celu BTW organizuje celowy zespół (w którym twórca zwykle jest tylko konsultantem) finansuje jego działalność, a w razie sukcesu przedsięwzięcia doprowadza do kontraktu wprowadzającego rozwiązanie do praktyki. W Izraelu każda uczelnia posiada swoją commercial arm w postaci sprawnego biura zajmującego się fachowo kontaktami z przemysłem, ochroną i obroną praw uczelni i twórców. Zadania społeczne Centrum Wiedzy Każde Centrum Wiedzy, a w szczególności instytuty naukowe prowadzi działalność popularyzacyjną swojej dziedziny poprzez prezentacje w mediach. Prowadzi również żywą monografię zawierającą bieżący stan wiedzy danej dziedziny oraz powiązania z dziedzinami pokrewnymi. CW przygotowuje wykłady dla nauczycieli dla Telewizji Internetowej Nauka (TIN), w której oprócz uzupełniania ich wiedzy przedstawia się propozycje konkretnych modułów lekcyjnych oraz pomoce naukowe. Centrum Wiedzy może ubiegać się o status Centrum Kompetencji, w którego ramach przedstawia raporty dla administracji państwowej i samorządowej, stowarzyszeń gospodarczych, zawodowych i twórczych o szansach i zagrożeniach związanych z konkretną dziedziną; przedstawia niezależne opinie i ekspertyzy. 8

11 Finansowanie edukacji Finansowanie Edukacja wyższa finansowana jest z czesnego studentów. Student może otrzymać odpowiednie stypendium w formie kredytu od wyspecjalizowanego banku. Bank (BEN) udziela kredytu analizując dotychczasowe wyniki nauczania kandydata, wynik egzaminu wstępnego na Uczelnię oraz jego postępy nauki w czasie studiów. Czesne przekazywane jest bezpośrednio do odpowiedniej Uczelni. Kredyt spłacany jest z części podatku PIT płaconego przez kredytobiorcę. W przypadku wyjazdu za granicę kredytobiorca musi zwrócić kredyt w stosownym terminie. Uczelnie wyznaczają wysokość czesnego samodzielnie uwzględniając zróżnicowane koszty kształcenia na poszczególnych kierunkach. Kształcenie kosztuje, natomiast przyswojona wiedza staje się prywatną własnością. Proponowane rozwiązanie to praktycznie studia bezpłatne, ale tylko dla osób podejmujących pracę w Polsce. Nie ma powodu, by polscy obywatele finansowali wykształcenie fachowcom, powiększających dobrobyt innych krajów. Ważnym jest samodzielne ustalanie czesnego przez Uczelnie, bowiem dopasowywanie kosztów kształcenia do wydumanych wskaźników kosztochłonności narzucanych rozporządzeniem ustanawiającym skomplikowany algorytm (z ponad 60-cioma współczynnikami) obliczania dotacji na głowę studenta jest jedną z przyczyn obniżania poziomu edukacji wyższej. Finansowanie badań Badania finansowane są przez wyspecjalizowane agencje rządowe NCBiR, NCN i inne instytucje sponsorujące naukę, przez przedsiębiorstwa oraz w ramach budżetu odpowiednich ministerstw. Ministerstwa w konsultacji ze związkami przedsiębiorców tworzą strategiczny plan badań naukowych. W ramach tego planu ministerstwa realizują cele w kilku trybach: Zamówienia na prowadzenie badań w określonej dziedzinie. Zainteresowane ministerstwo przekazuje dotację podmiotową dla Centrum Wiedzy. Jest to niezbędne w przypadku, gdy w kraju nie ma bezpośrednich interesariuszy pewnej dziedziny wiedzy, ale koniecznym jest posiadanie dostępnych specjalistów w którejś dziedzinie (badania kosmosu, oceanologia, języki Środkowej Afryki ). Jest to również niezbędne w przypadku konieczności utrzymywania pewnych zasobów jak biblioteki, zbiory czy muzea. Finansowanie projektów istotnych dla państwa. Tworzenie zespołów zadaniowych dla rozwiązania konkretnego zadania. Finansowanie i organizacja na wzór projektów Manhattan, Apollo czy Human Genome. Przykładem takiego celu to zwalczanie potencjalnych epidemii (borelioza, grypa, mukowiscydoza ). Tego typu finansowanie nie podlega prawu o zamówieniach publicznych ani innym trybom konkursowym. Instytucja finansująca przydziela do projektu nadzór merytoryczny i finansowy. Współfinansowanie projektów istotnych z punktu widzenia lokalnej gospodarki. Finansowanie prowadzone poprzez specjalne agencje i nadzorowane przez odpowiednie BTW. Obejmuje ono pokrycie kosztów badań prowadzonych w Instytucie. W przypadku powodzenia projektu następuje rozłożony w czasie zwrot nakładów dla odtworzenia funduszu. Państwowe agencje finansujące naukę działają poprzez swoich merytorycznych pracowników współpracujących z Centrami Wiedzy, którzy pomagają we właściwym sformułowaniu wniosku. Nad wykonywanym projektem czuwa desygnowany przez agencję pracownik merytoryczny akceptujący istotne modyfikacje wykonywania, elastycznie dopasowując projekt do potrzeb wynikających z postępu prac. Uzyskanie zamówienia agencji oznacza uzyskanie dodatkowych funduszy dla Instytutu z przeznaczeniem na fundusz prac własnych o tematyce ustalanej przez dyrektora Instytutu i akceptowanej przez Radę Naukową Instytutu. Konkretny procent przekazywany jest również na działalność Biura Transferu Wiedzy z którym współpracuje Instytut. 9

12 Propozycja rozwiązań szczegółowych I. Struktura Uczelni 1. Organizacja Uczelni publicznej powinna być zbliżona do organizacji spółki akcyjnej. Wówczas władzę nad Uczelnią sprawuje Rada Nadzorcza składająca się z przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych, organizacji przemysłowych, lokalnego samorządu i (ewentualnie) przedstawiciela MNiSW. W posiedzeniach uczestniczą przedstawiciele Senatu Uczelni. Rada Nadzorcza powołuje zarząd uczelni: Rektora, Prorektorów i Kanclerza. Senat pełni rolę reprezentacji pracowników i jest organem opiniującym zarządzenia rektora oraz działalność kanclerza. Rada Nadzorcza w swoich uchwałach bierze pod uwagę opinie Senatu. Podział obowiązków między Rektorem, a Kanclerzem określa statut, ale Kanclerz winien być profesjonalnym menedżerem z dużymi uprawnieniami związanymi z zarządzaniem Uczelnią, podczas gdy Rektor ma funkcje reprezentacyjne i zajmuje się jej zadaniami merytorycznymi. W wyborze członków Rady Nadzorczej istotną rolę odgrywa stowarzyszenie absolwentów danej Uczelni. Uczelnia (inaczej niż przedsiębiorstwo) nie może być efemerydą, jej marka i długowieczność jest bardzo ważnym walorem, jednak musi podlegać ciągłej zmianie dostosowując się do warunków i potrzeb odbiorców produktu. Podporządkowanie kierowania uczelnią rektorom z wyboru kadry naukowej i studentów powoduje, że uczelnia staje się uczelnią profesorów, a nie instytucją wbudowaną w społeczeństwo, którego jest częścią. Uczelnia publiczna jest publiczną własnością, a Rada Nadzorcza ma reprezentować publicznych interesariuszy. W szczególności wybór rektora z grona profesorskiego danej uczelni często powoduje petryfikację struktury Uczelni i doprowadza do swoistego chowu wsobnego ze wszystkimi tego konsekwencjami. Kierownik wybierany przez pracowników z natury rzeczy będzie bardziej dbał o swoich wyborców, a nie kierował się interesem organizacji Zasadniczym pionem Uczelni jest pion dydaktyczny składający się z podstawowych jednostek organizacyjnych: wydziałów i szkół. Kierowników tych jednostek dziekanów i prodziekanów oraz dyrektorów powołuje Rektor biorąc pod uwagę opinie rad wydziałowych. Uczelnia jako całość jest administrowana przez centralną administrację, a każdy wydział i szkoła ma własną komórkę administracyjną podległą macierzowo centralnej administracji i kierownikowi jednostki organizacyjnej. W przedstawionej koncepcji odrzuca się dogmat uniwersytetu humboldtowskiego, w którym wyższą edukacją mogą zajmować się tylko naukowcy. Dostęp do komplementarnej wiedzy w stosunku do 5 Stanford University (prawna nazwa to The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University) od roku założenia (1891) kierowało zaledwie 10-ciu prezydentów (obecny został mianowany w 2005) nominowanych przez 35-cio osobową radę nadzorczą tego uniwersytetu. W stanowych uniwersytetach USA prezydent uczelni powoływany jest zwykle przez radę zarządzającą nominowaną przez parlament stanu. 10

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Autorzy Mirosława Pluta-Olearnik Wstęp, rozdziały: 1 (p. 1.1, 1.2), 2, 4 Janusz Olearnik rozdziały: 1 (p. 1.3), 3 Jolanta Góra rozdział 5 Magdalena Jakubowicz

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Wskazówki i materiały dla przedstawicieli związków zawodowych w zakładach pracy Spis treści Wytyczne dla przedstawicieli związków

Bardziej szczegółowo

PAKT DLA NAUKI PAKT DLA NAUKI

PAKT DLA NAUKI PAKT DLA NAUKI PAKT DLA NAUKI 1 czyli jak nauka może służyć społeczeństwu Obywatelski projekt zmian w nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce Opr acowanie zbiorowe pod redakcją Anny Muszewskiej, Łuk asza Niesiołowskiego-Spanò,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce

Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Diagnoza stanu szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT ANALIZA PROGRAMÓW NAUCZANIA WYśSZYCH UCZELNI KSZTAŁCĄCYCH KADRY DLA BUDOWNICTWA UCZELNIE: UNIWERSYTETY

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 Poznań, luty 2013 Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Tykarski Opracowanie: Zespół ds. Strategii Rozwoju Uczelni

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonanej w dniach 21-23 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy

Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy Lubelska Wojewódzka Komenda OHP materiały konferencyjne Lublin 2006 Skład i łamanie: Andrzej Famielec Wydawca: Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda

Bardziej szczegółowo

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej Sierpień 2003 Justyna Osiecka-Chojnacka Informacja Nr 980

Bardziej szczegółowo

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów Współpraca przy realizacji projektu: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Fundacja

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

r a p o r t AKREDYTACJA PROFESJONALNA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA

r a p o r t AKREDYTACJA PROFESJONALNA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010 2021 Cel szczegółowy II.5:Współpraca z uczelniami i szkołami w zakresie kształcenia bibliotekarzy. Zadanie: II.5.1.1:Podjęcie wspólnych działań

Bardziej szczegółowo

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2007 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Firma

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 9-1 marca 213r. na kierunku informatyka prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym realizowanych w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo