UMOWA. zawarta w dniu..., w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA. zawarta w dniu..., w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA zawarta w dniu..., w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 61 (00-848), zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany na podstawie pełnomocnictwa z dnia... nr... przez: Pana... a:......, zwany dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy konstrukcji żelbetowej parkingu P+R Metro Młociny, zwanej dalej Przedmiotem Zamówienia. 2. Przedmiot Zamówienia należy wykonać na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, zwanego dalej PFU, stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy. 3. Przedmiot Zamówienia obejmuje: 1) opracowanie dokumentacji projektowej wykonania prac w zakresie: a) naprawy i zabezpieczenia betonu ścian zewnętrznych (osłonowych) wraz z konserwacją elementów żelbetowych parkingu P+R Metro Młociny, b) uszczelnienia żelbetowej konstrukcji stropodachu oraz odprowadzenia wody opadowej z ostatniej odkrytej kondygnacji parkingu P+R Metro Młociny poziom +3, wraz z konserwacją elementów powiązanych, 1

2 2) Realizację prac naprawczych na podstawie powyższej dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz przy uwzględnieniu wymogu najwyższej staranności. 2. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać we własnym interesie rzeczy i praw Zamawiającego. 3. Wykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może przekazywać praw i obowiązków wynikających z Umowy. 4. Wykonawca oświadcza, że jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym, posiada niezbędną wiedzę i potencjał do wykonania prac stanowiących Przedmiot Zamówienia oraz posiada środki finansowe niezbędne dla realizacji Przedmiotu Zamówienia. 5. Wykonawca oświadcza, iż w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz działania i zaniechania swoich pracowników i osób trzecich, którymi będzie się posługiwał przy realizacji Przedmiotu Zamówienia. 6. Wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszej Umowy ponosi Wykonawca. 7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Zamówienia wolny od wad fizycznych i prawnych terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami. 8. W trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do roboczych konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym (w tym również w formie telefonicznej i mailowej). 9. Przedmiot Zamówienia powinien w całości odzwierciedlać potrzeby oraz możliwości finansowe Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Zamówienia w 2 etapach, tj.: a) w I etapie w terminie 70 dni od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia... Wykonawca jest zobowiązany opracować dokumentację projektową wykonania prac naprawczych (pierwszą część Przedmiotu Zamówienia), 2

3 b) w II etapie w terminie 300 dni od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia... Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace naprawcze na podstawie dokumentacji projektowej przyjętej przez Zamawiającego (drugą część Przedmiotu Zamówienia). 2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową (zwana dalej dokumentacją) do siedziby Zarządu Transportu Miejskiego przy ul. Żelaznej 61 w Warszawie na własny koszt. 3. Ilość egzemplarzy dokumentacji określa PFU. 4. Przy odbiorze dokumentacji Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonania sprawdzenia poprawności jej wykonania, co nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za jakość dokumentacji oraz jej kompletności pod względem celu, jakiemu ma służyć; Zamawiający dokonuje odbioru dokumentacji pod względem formalnym za jakość i kompletność dokumentacji oraz za szkody wynikające z jej wad odpowiada Wykonawca. 5. Po otrzymaniu dokumentacji projektowej Zamawiający w terminie 21 dni dokonuje jej przyjęcia. W przypadku konieczności poprawy dokumentacji Zamawiający odsyła ją Wykonawcy, wyznaczając termin na poprawienie. Przyjęta przez Zamawiającego i uzgodniona dokumentacja jest podstawą do rozpoczęcia prac lub stanowi element wystąpienia o wydanie decyzji umożliwiającej rozpoczęcie prac. Potwierdzeniem przyjęcia dokumentacji jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektowej. 6. Za datę wykonania części pierwszej Przedmiotu Zamówienia uważany będzie: 1) dzień złożenia przez Wykonawcę opracowania w siedzibie Zamawiającego - jeżeli złożone opracowanie nie zawierało żadnych wad i Zamawiający podpisał protokół odbioru końcowego Przedmiotu Zamówienia bez uwag i zastrzeżeń; 2) dzień podpisania przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń protokółu odbioru końcowego Przedmiotu Zamówienia - jeżeli po złożeniu przez Wykonawcę opracowania do odbioru końcowego, w toku przeprowadzonych przez Zamawiającego czynności odbioru stwierdzone zostały wady lub niekompletność Przedmiotu Zamówienia (np.: brak wymaganej dokumentacji) a Wykonawca wezwany został przez Zamawiającego do wykonania niezbędnych napraw i uzupełnień. 7. Wyznaczenie dodatkowego terminu Wykonawcy na usunięcie wad i dokonania poprawek nie może wpłynąć na termin wykonania drugiej części Przedmiotu Zamówienia. 8. Do dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie, że jest ona 3

4 wykonana zgodnie z Umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz wykaz opracowanej dokumentacji. 9. Prace naprawcze Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć niezwłocznie po uzyskaniu decyzji administracyjnej (o ile jest wymagana). W przypadku, gdy Wykonawcy oświadczy, iż zakres prac do wykonania nie wymaga decyzji administracyjnej/ych, prace naprawcze należy rozpocząć niezwłocznie po przyjęciu dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. 10. Odbiór prac naprawczych odbędzie się po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót. 11. Protokół odbioru prac naprawczych będzie jednocześnie Końcowym protokołem odbioru Przedmiotu Zamówienia Wykonawca oświadcza, że: a) w dacie przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Zamówienia (Utworów), Zamawiającemu przysługiwać będą niczym nie ograniczone majątkowe prawa autorskie do Utworów oraz prawo własności egzemplarzy Utworów, a wszelkie wymagalne roszczenia pieniężne osób trzecich w związku z wykonaniem Utworów będą w całości zaspokojone; b) Utwory nie będą, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, udostępniane publicznie ani w inny sposób rozpowszechniane przed datą przekazania Utworów Zamawiającemu. 2. Z chwilą zapłaty Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa bez ograniczenia terytorium, czasu i ilości wykorzystania prawo własności egzemplarzy Utworów oraz całość autorskich praw majątkowych do Utworów jak również wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania z Utworów w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy w zakresie realizacji stosownych prac adaptacyjnych. W szczególe Zamawiający uprawniony będzie do: a) utrwalania Utworów, w tym utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, dyskietki, DVD-ROM-y, nośniki USB, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne); b) zwielokrotniania Utworów każdą techniką, w tym techniką drukarską; c) wprowadzania Utworów do obrotu; d) wprowadzania Utworów do pamięci komputera; e) wykorzystania Utworów w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych; 4

5 f) publicznego wykonania lub odtwarzania Utworów; g) wystawiania i wyświetlania Utworów; h) udostępniania Utworów w każdej formie, w tym w drodze umów dzierżawy, najmu i użyczenia Utworów; i) swobodnego używania i korzystania z Utworów oraz jego pojedynczych elementów w zakresie promocji i reklamy, tak przez Zamawiającego jak i inne upoważnione przez niego podmioty; j) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; k) tłumaczenia. 3. Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego i wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego opracowań Utworów, w szczególności przeróbek i adaptacji. W razie, gdy takie przeróbki i inne opracowania Utworów, stanowić będą przedmiot zależnych praw autorskich w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 roku Nr 90, poz. 631 tekst jednolity), Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na rozporządzenie i korzystanie z takiego przedmiotu przez Zamawiającego stosownie do jego potrzeb na polach eksploatacji wskazanych w ust Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 5. Wykonawca oświadcza, że przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do Utworów mogą być przeniesione zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 6. Zamawiającemu przysługuje prawo do przeniesienia na osoby trzecie uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy. 7. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że twórcy Utworów nie będą dochodzić od Zamawiającego uprawnień określonych w art. 16 pkt 2, 3 i 5 ustawy z dnia roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 roku Nr 90, poz. 631 tekst jednolity). W szczególności Zamawiający będzie uprawniony do oznaczenia Utworów w wybrany przez siebie sposób i sprawowania nadzoru nad wykorzystaniem Utworu. 8. Wykonawca oświadcza, że korzystanie oraz rozporządzanie Utworem na zasadach określonych w Umowie nie będzie naruszało jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku, gdyby oświadczenie Wykonawcy określone w zdaniu poprzedzającym okazało się nieprawdziwe, Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw własności przemysłowej, praw autorskich, dóbr osobistych i oświadcza, że w 5

6 przypadku sporów i roszczeń osób trzecich zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia takich osób trzecich, przez co zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu korzystania z Utworów, w szczególności zapewniając na własny koszt zastępstwo procesowe Zamawiającego w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. 9. Wykonawca wyraża zgodę, aby Zamawiający wykorzystywał Utwory bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w zakresie pól eksploatacji wymienionych w ust Z chwilą przekazania wszelkie egzemplarze Przedmiotu Zamówienia przechodzą na własność Zamawiającego. 11. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnego zezwolenia na naruszenie integralności Przedmiotu Zamówienia w celu przygotowania i przeprowadzenia wszelkich zmian jakie Zamawiający uzna za stosowne. 12. Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do udzielenie innym podmiotom dalszych zezwoleń na wykonywanie praw zależnych w stosunku do praw do Przedmiotu Zamówienia w celu określonym w ust Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów, w tym także z tytułu prawa do korzystania z Utworu w każdym zakresie i wszystkich polach eksploatacji zgodnie z niniejszą Umową zawiera się w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie umowne w wysokości... zł brutto (słownie złotych:...) - wartość Umowy. 2. Cena za wykonanie Przedmiotu Zamówienia jest ceną ryczałtową i nie ulega zmianie. 3. Zapłata wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Zamówienia odbędzie się na następujących warunkach: a) 7 % kwoty określonej w 5 ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu odbioru pierwszej części Przedmiotu Zamówienia (dokumentacji projektowej), b) pozostałą kwotę Zamawiający zapłaci Wykonawcy po podpisaniu przez Zamawiającego Końcowego protokołu odbioru Przedmiotu Zamówienia. 4. Należne wynagrodzenie wypłacone będzie przelewem na rachunek Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania 6

7 przez Zamawiającego. 5. Podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie pierwszej części Przedmiotu Zamówienia będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru dokumentacji projektowej. 6. Podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie drugiej części Przedmiotu Zamówienia będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę Końcowy protokół odbioru Przedmiotu Zamówienia. 7. W przypadku niepodpisania protokółu, o których mowa w ust. 5 i 6, w terminie umożliwiającym zapłatę faktury zgodnie z ust. 4, płatność zostanie dokonana po podpisaniu właściwego protokółu Wykonawca udziela na wykonane na podstawie niniejszej Umowy prace naprawcze 3-letniej gwarancji. 2. Wykonawca udziela na wykonaną na podstawie niniejszej Umowy dokumentację projektową oraz prace naprawcze 36-miesięcznej rękojmi. 3. Terminy, o których mowa w ust. 1 i 2 liczone są od dnia podpisania Końcowego protokołu odbioru Przedmiotu Zamówienia. 4. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi jest zobowiązany do bezpłatnego usuwania wszelkich usterek i wad powstałych w wyniku niewłaściwego wykonawstwa lub innych przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego. 5. Zgłoszenie wad (uwag) następuje w formie pisemnej (pismem lub protokółem), z jednoczesnym wskazaniem przez Zamawiającego terminu ich usunięcia. 6. Jeżeli po pisemnym powiadomieniu o wykryciu wady ujawnionej w okresie gwarancji oraz rękojmi, Wykonawca nie przystąpi niezwłocznie do ustalenia i do usunięcia tej wady lub nie usunie jej w terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo do jej usunięcia we własnym zakresie i obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami, bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi. 7. W przypadku wymiany lub naprawy przez Wykonawcę jakiejkolwiek części Przedmiotu Zamówienia w ramach zobowiązań gwarancyjnych, okres gwarancji dla części wymienionej biegnie od początku od daty jej wymiany, zaś dla części naprawionej ulega przedłużeniu o czas, przez który dokonywano naprawy. 8. Uprawnienia opisane w ust. 6 nie ograniczają prawa Zamawiającego do naliczenia kary 7

8 umownej z tytułu opóźnienia w usunięciu wad zgodnie z 10 ust. 4 Umowy. 9. Na żądanie jednej ze stron fakt usunięcia wady przez Wykonawcę Strony będą potwierdzać protokólarnie Strony zgodnie potwierdzają, że przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % wartości Umowy, tj. kwotę... złotych. 2. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% kwoty zabezpieczenia określonej w ust. 1 (pomniejszoną o wpłaty dokonane zgodnie z postanowieniami Umowy) w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Strony Końcowego protokołu odbioru Przedmiotu Zamówienia. 3. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości zostanie zwrócona nie później niż w ciągu 15 dni od daty upływu rękojmi. 4. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania części lub całości kwoty zabezpieczenia, w każdym przypadku: a) niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, b) zobowiązania Wykonawcy do zapłaty kar umownych lub odszkodowań, c) poniesienia przez Zamawiającego kosztów z winy Wykonawcy, związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 9 Niezależnie od przyczyn jakie zgodnie z przepisami prawa uzasadniają możliwość odstąpienia od 8

9 Umowy lub jej rozwiązania, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym i bez potrzeby jej wypowiadania lub wyznaczania dodatkowych terminów w przypadku: 1) dłuższego niż 14 dni opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu pierwszej części Przedmiotu Zamówienia lub 2) dłuższego niż 14 dni opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu drugiej części Przedmiotu Zamówienia lub 3) gdy Wykonawca bez uzasadnionego powodu wstrzymał wykonywanie Przedmiotu Zamówienia i nie podjął wykonywania w ciągu 14 dni po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego żądania dotyczącego kontynuowania prac, lub 4) gdy Wykonawca opóźnia się więcej niż 14 dni z usunięciem uwag zgłoszonych przez Zamawiającego w toku realizacji Przedmiotu Zamówienia W przypadkach określonych w Umowie, w szczególności w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę albo w przypadku opóźnień w realizacji Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne. 2. Karę w wysokości 0,5 % wartości Umowy Zamawiający ma prawo naliczyć za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na wykonanie pierwsze części Przedmiotu Zamówienia do dnia jego faktycznego odbioru dokumentacji projektowej. 3. Karę w wysokości 0,5 % wartości Umowy Zamawiający ma prawo naliczyć za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na wykonanie drugiej części Przedmiotu Zamówienia do dnia jego faktycznego odbioru. 4. Karę w wysokości 0,5 % wartości Umowy Zamawiający ma prawo naliczyć za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 5. Karę w wysokości 10 % wartości Umowy Zamawiający ma prawo naliczyć: a) w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, b) w przypadku zaniechania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego, 6. Zapłata kary umownej z tytułów określonych w ust. 5 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 9

10 zapłaty kar umownych należnych Zamawiającemu z innych tytułów określonych w Umowie. 7. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w Umowie. 8. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z powodów obciążających Wykonawcę Zamawiający zachowuje prawo do naliczenia i żądania zapłaty kar umownych przewidzianych w Umowie oraz może obciążyć Wykonawcę wszelkimi dodatkowymi kosztami poniesionymi w związku z rozwiązaniem Umowy, których Zamawiający nie poniósłby, gdyby Umowa nie została rozwiązana. 9. Kwoty naliczanych przez Zamawiającego kar umownych, mogą zostać potrącone z płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia, określonego 5 ust. 1. W takim przypadku potrącenie dokonane będzie przez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy przez Zamawiającego. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o potrąceniu kwoty z tytułu naliczenia kar umownych, należne wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy pomniejszone zostanie o tę kwotę. 11 W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności, przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. Ewentualnie dodać: z zastrzeżeniem ust. 2 i Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej Umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko oraz firmę. Ewentualnie w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która chce wyłączyć pewne informacje od udostępnienia należy dodać ust Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały informacje zawarte w..., załączniku nr... do niniejszej Umowy stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające 10

11 wartość gospodarczą. W przypadku przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna 1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy ewentualnie dodać: z zastrzeżeniem ust. 2. Ewentualnie w przypadku gdy przedsiębiorca chce wyłączyć pewne informacje od udostępnienia należy dodać ust Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały informacje zawarte w..., załączniku nr... do niniejszej Umowy stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą. 12 Wykonawca podpisując niniejszą Umowę oświadcza, że zaznajomił się z obiektami wymaganiami stawianymi Przedmiotowi Zamówienia przez Zamawiającego. i 13 Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w formie aneksu do niniejszej Umowy. 14 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw szczególnych. 15 Ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd 11

12 powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 16 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający Wykonawca 12

UMOWA. Pana. a:.. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy., NIP.., REGON., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA. Pana. a:.. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy., NIP.., REGON., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA zawarta w dniu..., w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr /2015 pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr, pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr, pomiędzy: WZÓR UMOWY zawarta w dniu..w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu zawarta w dniu UMOWA w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr /2013 na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

Umowa. w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu publicznego nr 8/2016,

Umowa. w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu publicznego nr 8/2016, Zawarta w dniu... Umowa w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu publicznego nr 8/2016, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481w

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 15/2014

UMOWA. w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 15/2014 zawarta w dniu UMOWA w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 15/2014 pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr.

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr. WZÓR UMOWY zawarta w dniu...2016 r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA O DZIEŁO

WZÓR UMOWY UMOWA O DZIEŁO WZÓR UMOWY UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu 2013 roku w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr...2013, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR /2017. na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach

U M O W A NR /2017. na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach U M O W A NR /2017 Załącznik nr 3 na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach 2017-2025 zawarta w dniu...2017 roku, pomiędzy Gminą Tuszyn z siedzibą w Tuszynie, 95-080

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA (WZÓR) zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA (WZÓR) zawarta w dniu 2014 roku w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr..., pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 4) Dokonanie poprawek i uzupełnień w przedmiocie umowy, wynikających z oceny formalnej wniosku.

U M O W A. 4) Dokonanie poprawek i uzupełnień w przedmiocie umowy, wynikających z oceny formalnej wniosku. U M O W A Załącznik nr 2 zawarta dnia... r. w Nowym Żmigrodzie pomiędzy Gminą Nowy Żmigród, z siedzibą 38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, w imieniu której działa Pan Grzegorz Bara - Wójt Gminy Nowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami, o następującej treści:

zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami, o następującej treści: Załącznik nr 2 do Zapytania UMOWA NR.././ zawarta. 2018 r. w Białymstoku, pomiędzy: Województwem Podlaskim, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ zawarta w Warszawie w dniu....2017 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr RU 2013 zawarta w dniu.. 2013 w Opolu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082

Bardziej szczegółowo

Umowa a:... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Umowa a:... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Umowa Zawarta w dniu, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2013, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WFOŚiGW/WKiA/./2016 /wzór/

UMOWA Nr WFOŚiGW/WKiA/./2016 /wzór/ UMOWA Nr WFOŚiGW/WKiA/./2016 /wzór/ Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.2016 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Obowiązki Wykonawcy

UMOWA. 2 Obowiązki Wykonawcy UMOWA Zawarta w Sławkowie dnia 2019 roku pomiędzy: Euroterminal Sławków sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie (41-260), ul. Groniec 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WFOŚiGW/WKiA/../2016 /wzór/

UMOWA nr WFOŚiGW/WKiA/../2016 /wzór/ Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego UMOWA nr WFOŚiGW/WKiA/../2016 /wzór/ zawarta w dniu.2016 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. dotycząca wykonania badania ankietowego zachowań i preferencji komunikacyjnych mieszkańców dzielnicy Bemowo

UMOWA. dotycząca wykonania badania ankietowego zachowań i preferencji komunikacyjnych mieszkańców dzielnicy Bemowo UMOWA dotycząca wykonania badania ankietowego zachowań i preferencji komunikacyjnych mieszkańców dzielnicy Bemowo Zawarta w dniu...r, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/./2019

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/./2019 UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/./2019 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

- projekt - U M O W A

- projekt - U M O W A - projekt - U M O W A Zawarta dnia., pomiędzy : Gdańskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą w Gdańsku (80-210), przy ul. M. Skłodowskiej Curie 3a, NIP 584-09-55-985 Reprezentowanym przez : 1. inż. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... zawarta w dniu r.

U M O W A NR... zawarta w dniu r. Wzór umowy załącznik nr 6 do SIWZ pomiędzy: U M O W A NR... zawarta w dniu. 2018 r. Parkiem Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich Łysa Góra, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, REGON 367233978, NIP 6572930039

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy UMOWA NR.../2016

Projekt umowy UMOWA NR.../2016 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert cenowych Projekt umowy UMOWA NR.../2016 zawarta w dniu 2016 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, NIP 839-10-05-507, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem Umowy jest zakup i dostawa licencji programu Microsoft Exchange 2016:

1. Przedmiotem Umowy jest zakup i dostawa licencji programu Microsoft Exchange 2016: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/ /2017 /wzór/ zawarta w dniu.2017 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH. zawarta w dniu... w... pomiędzy:

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH. zawarta w dniu... w... pomiędzy: UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH zawarta w dniu... w... pomiędzy: 1.... prowadzącym działalności gospodarczą pod firmą..., w... przy ul...., wpisanym do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Umowa. Zawarta w dniu... roku w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr..., pomiędzy:

Umowa. Zawarta w dniu... roku w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr..., pomiędzy: Umowa Zawarta w dniu... roku w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr..., pomiędzy: Miastem Stołecznym w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

ZP-URB URBIS Sp. z o. o.

ZP-URB URBIS Sp. z o. o. załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA (projekt) zawarta w... w dniu... pomiędzy: URBIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie ul. Chrobrego 24/25 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju,

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju, Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego dot. opracowania PGN dla Gminy Biłgoraj Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu.. 2015 roku w Biłgoraju, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ zawarta w dniu....2017 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr I.6 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu.. 2017 r. w Białymstoku pomiędzy: Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA n/53/12/16 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA n/53/12/16 O PRACE PROJEKTOWE UMOWA n/53/12/16 Zał. nr 4 Projekt umowy O PRACE PROJEKTOWE zawarta w dniu... pomiędzy:..., zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:..., a..., zwanym dalej Projektantem, reprezentowanym przez:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk Załącznik nr 3 do rozeznania rynku UMOWA Nr WFOŚiGW/WKiA/ /2017 /wzór/ zawarta w dniu.2017 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. Gminą Sosnowiec z siedzibą w Sosnowcu, przy al. Zwycięstwa 20, Sosnowiec, (NIP: ; Regon: ) reprezentowaną przez

UMOWA Nr. Gminą Sosnowiec z siedzibą w Sosnowcu, przy al. Zwycięstwa 20, Sosnowiec, (NIP: ; Regon: ) reprezentowaną przez zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA Nr. Gminą Sosnowiec z siedzibą w Sosnowcu, przy al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, (NIP:644-345-36-72; Regon: 276255482) reprezentowaną przez 1.. 2... zwanej dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. zawarta w dniu.. roku w Trzebnicy pomiędzy:

UMOWA Nr. zawarta w dniu.. roku w Trzebnicy pomiędzy: UMOWA Nr. na wykonanie usługi polegającej na ocenie przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego z realizacji projektu Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2025, realizowanego

Bardziej szczegółowo

, z siedzibą w przy ul... NIP, zarejestrowanym w.., nr KRS. reprezentowanym/ą przez: 2... zwanym dalej Wykonawcą

, z siedzibą w przy ul... NIP, zarejestrowanym w.., nr KRS. reprezentowanym/ą przez: 2... zwanym dalej Wykonawcą Oznaczenie sprawy RCKiK/18/7/2019 1 Załącznik nr 2 Umowa nr./2019 Zawarta w dniu...2019r. pomiędzy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 9, NIP 6181857781,

Bardziej szczegółowo

oraz na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr... z dnia... przez:

oraz na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr... z dnia... przez: U M O W A Nr MOK -4 OŚ/B/III/3/3 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

a firmą.., REGON :.., NIP :.., reprezentowana przez. zwaną dalej Wykonawcą,

a firmą.., REGON :.., NIP :.., reprezentowana przez. zwaną dalej Wykonawcą, Wzór umowy UMOWA NR PRN-7-IR-B/V/1/27/ /18/./.. Zawarta w dniu.. 2018 r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Praga Północ, 03-708 Warszawa, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, NIP : 525-22-48-481,

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT- UMOWA nr...

- PROJEKT- UMOWA nr... Sprawa nr: 3/2019/PN Załącznik nr 2 do SIWZ - PROJEKT- UMOWA nr... zawarta w dniu.. 2019r. w Bielsku-Białej pomiędzy Galerią Bielską BWA z siedzibą ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR: /WI/2018. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego. zawarta w dniu. 2018r. w Limanowej, pomiędzy:

UMOWA NR: /WI/2018. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego. zawarta w dniu. 2018r. w Limanowej, pomiędzy: Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego UMOWA NR: /WI/2018 zawarta w dniu. 2018r. w Limanowej, pomiędzy: Miastem Limanowa, z siedzibą: ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP

Oznaczenie sprawy: ZP Załącznik nr 5 UMOWA NR ZP.322...2016 zawarta w dniu... roku w Gliwicach, pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gliwicach ul. Górnych Wałów 9 NIP 6311331802 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... pomiędzy: oraz

Umowa. zawarta w dniu... pomiędzy: oraz Umowa zawarta w dniu... pomiędzy: Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11 Reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części Zamawiającym oraz Reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną Umowa Nr../2016 Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie 00-608, przy al. Niepodległości 188b, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści:

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści: UMOWA nr W dniu. w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.11.2015 r. Nr GP-OR.0052.4318.2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. .., reprezentowaną przez.., zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA NR.. .., reprezentowaną przez.., zwanym dalej Wykonawcą UMOWA NR.. Zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Wojewodą Mazowieckim, 00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, NIP: 525-10-08-875, REGON 013272620 reprezentowanym przez Jacka Kozłowskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zawarta w Warszawie w dniu 2017 r. pomiędzy:

WZÓR. zawarta w Warszawie w dniu 2017 r. pomiędzy: U M O W A Nr UD-III-WOŚ/C/BIE/III/P4/15/2/CRU.../2017 zamówienie publiczne bez wyboru trybu, zgodnie z art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa o przeniesienie praw autorskich nr.

Umowa o przeniesienie praw autorskich nr. Wzór Umowy Umowa o przeniesienie praw autorskich nr. zawarta w dniu... na podstawie umowy nr.. z dnia...2018 r. na realizację usługi pn.: wykonanie i dostarczenie dodatków usprawniających kształcenie w

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą..., KRS..NIP.,

UMOWA (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą..., KRS..NIP., Projekt II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2017 (wzór)

UMOWA NR.../2017 (wzór) ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ UMOWA NR.../2017 (wzór) zawarta w dniu... 2017 r. w Krakowie, pomiędzy: Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z siedzibą ul. Vetulaniego 1A, 31-227 Kraków, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej, zwanym dalej Zamawiającym, a. 1 Przedmiot umowy

UMOWA NR.. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej, zwanym dalej Zamawiającym, a. 1 Przedmiot umowy Projekt umowy zał. Nr 6 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim - Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

NIP REGON KRS. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Reprezentowanym przez..

NIP REGON KRS. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Reprezentowanym przez.. Umowa zawarta w dniu 2014 r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Wykonawcą, zwane

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy Umowa o dzieło zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Joannę Niedziałkowską Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./zk/2018. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

Umowa nr./zk/2018. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Umowa nr./zk/2018 zawarta w dniu.. r. w Limanowej, pomiędzy: Miastem Limanowa, zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Limanowa Władysława

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. NIP.i REGON, zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA Nr. NIP.i REGON, zwanym dalej Wykonawcą UMOWA Nr. zawarta w dniu.. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:,,mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. z siedzibą w Zagórzu k/ Warszawy, 05-462 Wiązowna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POIR, Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR z dnia 25 października 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE POIR, Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR z dnia 25 października 2018 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 12/CBR/2018: Wzór umowy UMOWA NR. /2018 zawarta w dniu...2018 r. w Lublinie (dalej zwana jako: Umowa ) pomiędzy: EnergoTech Lublin Sp. z o.o. Al. Witosa 16B 20-315

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) Umowa zlecenia nr Zawarta w Olsztynie, dnia 2014, pomiędzy: Warmińsko- Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie, przy Placu Gen. Józefa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach ZAŁĄCZNIK NR 5b do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1-2 - na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE Zawarta w dniu...2010 r. w Strzyżowie pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 Strzyżów, telefaks (017) 2765000, REGON

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy Część II

Istotne postanowienia umowy Część II Załącznik nr 5 do SIWZ Istotne postanowienia umowy Część II zawarta w dniu.2014r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14, zwanym w dalszej części Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie modelu matematycznego filtracji wód podziemnych i transportu zanieczyszczeń dla rejonu oczyszczalni ścieków Kapuściska w Bydgoszczy

Opracowanie modelu matematycznego filtracji wód podziemnych i transportu zanieczyszczeń dla rejonu oczyszczalni ścieków Kapuściska w Bydgoszczy UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Bydgoszczy pomiędzy: Chemwik Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy (85-880), ul. Toruńska 324A, REGON: 341608654, NIP: 9532645251, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. 1 Przedmiot Umowy

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. 1 Przedmiot Umowy Załącznik 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot Umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi (czynności): Usługa ekspercka ocena wniosków o grant w projekcie grantowym Ścieżki

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. / PGO / 2018

UMOWA Nr. / PGO / 2018 UMOWA Nr. / PGO / 2018 zawarta w Płocku w dniu... roku, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09 400 Płock, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

MCPS.ES/./.../2017. Umowa Nr / / 2017

MCPS.ES/./.../2017. Umowa Nr / / 2017 MCPS.ES/./.../2017 Umowa Nr / / 2017 zawarta w dniu.. 2017 roku w Warszawie pomiędzy: Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie (03-719) przy ul. Jagiellońskiej 26, nr NIP 1132453940, nr REGON 015528910,

Bardziej szczegółowo

Umowa. Zawarta w dniu... roku w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr..., pomiędzy:

Umowa. Zawarta w dniu... roku w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr..., pomiędzy: Umowa Zawarta w dniu... roku w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr..., pomiędzy: Miastem Stołecznym w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

ZTM-przetarg nieograniczony nr 61/2017. Umowa

ZTM-przetarg nieograniczony nr 61/2017. Umowa Umowa zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia sektorowego o wartości poniżej 418 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego nr 61/2017 - podstawa prawna: art. 132 ust. 1 pkt.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie, ul. Konopnickiej 26, 30-302 Kraków, RNIK

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach,

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, pomiędzy: Gminą Starachowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju,

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju, Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego znak: JRP POPT.271.1.10.2013 Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu.. 2015 roku w Biłgoraju, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. Załącznik nr 1 Wzór - UMOWA NR zawarta w dniu... 2016 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba w Szczecinie, kod pocztowy 72-207, Plac Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: zwanym w tekście umowy Wykonawcą.

UMOWA NR prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: zwanym w tekście umowy Wykonawcą. UMOWA NR.2019 zawarta w dniu. 2019 r. w Bogatyni pomiędzy: 1.Gminą Bogatynia, w imieniu której działa: Wojciech Błasiak Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zwaną w tekście umowy Zamawiającym, a 2... NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo