INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO"

Transkrypt

1 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO Z ycia Uczelni Rok akademicki 2001/2002 rozpocz¹³ siê uroczyst¹ inauguracj¹. Tradycyjnie jej miejscem jest aula im. Prof. Oswalda Matei znajduj¹ca siê w budynku Wydzia³u Budownictwa przy ul. Katowickiej 48 a i sama uroczystoœæ odbywa siê wed³ug utartego zwyczajem scenariusza. Uderzeniami lasek o posadzkê oznajmiaj¹ halabardnicy nadejœcie dostojnego orszaku z³o onego z senatorów uczelni, na czele którego kroczy rektor i poczet sztandarowy. Po zajêciu miejsc i odœpiewaniu hymnu pañstwowego rektor rozpoczyna ceremoniê od powitañ. Goœæmi tegorocznej uroczystoœci byli abp Alfons Nossol, wojewoda opolski Adam Pêzio³, marsza³ek województwa Stanis³aw Ja³owiecki, Ewa Majdowska dyrektor biura uznawalnoœci wykszta³cenia i wymiany miêdzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a tak e wicemarsza³kowie Andrzej Rybarczyk i Ryszard Galla oraz przewodnicz¹cy sejmiku województwa Norbert Krajczy i wiceprzewodnicz¹cy Leon Troniewski, Norbert Lysek, Hubert Niepala. Obecny by³ prezydent miasta Leszek Pogan, urz¹d miejski reprezentowali ponadto Piotr Synowiec przewodnicz¹cy RM, wiceprzewodnicz¹cy Krzysztof Wiecheæ oraz starosta powiatu opolskiego Henryk Lakwa. Na uroczystoœæ licznie przybyli parlamentarzyœci reprezentuj¹cy region opolski. Zaproszenie przyjêli reprezentuj¹c wicekonsulat RFN w Opolu Holger Theisen i Leonard Malcharczyk. Œrodowisko akademickie reprezentowane by³o w osobach: rektora Uniwersytetu Opolskiego wystêpuj¹cego tak e w roli senatora Ziemi Opolskiej Stanis³awa Niciei, prorektora Politechniki Œl¹skiej Jana Chojcana, prorektora Uniwersytetu w Zielonej Górze Ferdynanda Romankiewicza, rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach W³adys³awa Mynarskiego, rektora Akademii Medycznej we Wroc³awiu Zygmunta Grzebnioka, rektora Wy- szej Szko³y Zarz¹dzania i Administracji w Opolu Mariana Duczmala, rektora Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej w Nysie Ryszarda Knosali. Na uroczystoœæ przybyli przedstawiciele uczelni zagranicznych wspó³pracuj¹cych z Politechnik¹ Opolsk¹: rektor Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie Vaclaw Roubicek, prorektor Tomas Cermak, dziekan Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki Karel Chmelik i prodziekan Pavel Santarius, rektor Uniwersytetu Technicznego w Brnie Jan Vrbka i dziekan WEiI Jan Honzik, dziekan Wydzia- ³u Wychowania Fizycznego Uniwersytetu w O³omuñcu Frantisek Vaverka, przedstawiciel University of Highlands and Islands pryncypa³ Inverness College Graham Clark. Przybyli dyrektorzy instytutów naukowych Opolszczyzny dyrektor Instytutu Mineralnych Materia- ³ów Budowlanych Jerzy Duda, Instytutu Œl¹skiego Stanis³aw Senft oraz Instytutu Ciê kiej Syntezy Organicznej Andrzej Gawdzik. W uroczystoœci uczestniczyli wicekurator oœwiaty Jerzy Roszkowiak, a tak- e dyrektorzy opolskich liceów ogólnokszta³c¹cych Bo ena o³yñska-jastrz¹b, Micha³ Paterak, Irena Koszyk oraz zespo³ów szkó³: elektrycznych W³adys³aw Opoka i mechanicznych Otwarcie hali laboratoryjnej Bogus³aw Januszko, zaproszenie przyjêli dyrektor Wojewódzkiego Oœrodka Metodycznego Zbigniew Babski oraz dyrektor Departamentu Edukacji w urzêdzie marsza³kowskim Danuta Humeniuk. Obecny by³ tak e duszpasterz akademicki ks. Pawe³ Pasierbek z Xaverianum. Tradycyjnie te goœæmi inauguracji s¹ przedstawiciele instytucji publicznych, banków, zak³adów przemys³owych, wojska, policji i stra y po arnej. W tym roku przybyli: dyrektor Opolskiego Oddzia³u ZUS Antoni Duda, dyrektor Oddzia³u PZU ycie Jacek Mstowski, prezesi: Elektrowni Opole, Józef Pêkala, Towarzystwa Przyjació³ Politechniki Opolskiej Ireneusz Weso³owski, Zak³adu Energetycznego w Opolu Waldemar Skomudek, firmy ECO Wies³aw Chmielowicz, OPBP Jedynka Zbigniew Zandecki, dyrektorzy fabryki Ovita- Nutricia Andrzej Drosik i firmy Inwestdim Józef Biel. 10 Opolsk¹ Brygadê Logistyczn¹ reprezentowa³ p³k Kazimierz Trela, Komendê Wojewódzk¹ Policji insp. Tadeusz Kulesza, Zarz¹d Miejskiej Stra y Po arnej Tadeusz Bia- ³owicz, a tak e dyrektorzy banków: Oddzia³u Pekao S.A. w Opolu Ma³go- WIADOMOŒCI UCZELNIANE 2(98) paÿdziernik

2 Z ycia Uczelni 4 Politechnika Opolska rzata Miszkiewicz, Regionu Banku Zachodniego Henryk Griner i Oddzia³u Opolskiego BZ Irena Duczmal, Banku Ochrony Œrodowiska Ryszard Zembaczyñski. Kolejnym punktem uroczystoœci by³o wyst¹pienie inauguracyjne rektora, w którym omówi³ najwa niejsze dla œrodowiska i uczelni problemy jak równie zamierzenia na przysz³oœæ. Nastêpnie zaprosi³ do zabrania g³osu goœci. Jako pierwszy wyst¹pi³ wojewoda, który koñcz¹c swoje pe³ne ciep³ych s³ów wyst¹pienie z³o y³ dar szczególny, Kronikê I Rzeczypospolitej. Marsza³ek województwa podkreœli³ w swojej oracji szczególn¹ rolê jak¹ maj¹ do spe³nienia w regionie œrodowiska akademickie przyrównuj¹c j¹ do przysz³ej Œl¹skiej Doliny Krzemowej. Jak co roku oczekiwane jest s³owo arcybiskupa, tak by³o i tym razem, a mówca nie sprawi³ s³uchaczom zawodu akcentuj¹c zadania jakie ma do spe³nienia wy sza uczelnia na progu trzeciego tysi¹clecia. Ze s³owami yczeñ dla ca³ego œrodowiska akademickiego wyst¹pili ponadto prezydent miasta i rektor UO. W dalszej czêœci uroczystoœci prorektor Jerzy Skubis poinformowa³ o yczeniach i telegramach, które nadesz³y z okazji inauguracji nowego roku na adres rektora, a nastêpnie odczyta³ list szefa gabinetu prezydenta Marka Ungiera napisany w imieniu prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego. yczenia i gratulacje nadesz³y tak e m.in. od Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka, ministra nauki Andrzeja Wiszniewskiego, ministra edukacji narodowej Edmunda Wittbrodta, Damiana Zimonia metropolity katowickiego, wojewody œl¹skiego Wilibalda Winklera. Najwa niejszym momentem uroczystoœci otwieraj¹cej nowy rok nauki jest ceremonia immatrykulacji nowo przyjêtych studentów. Poprowadzi³ j¹ prorektor ds. studenckich Grzegorz Gasiak, a indeksy swoim studentom po z³o onym œlubowaniu i dotkniêciu rektorskim ber³em wrêczyli dziekani wydzia³ów. Tê czêœæ zwyczajowo zamyka wyst¹pienie przedstawiciela studentów, w tym roku w imieniu studenckiej braci przemówienie wyg³osi³a przewodnicz¹ca samorz¹du studenckiego Karina Zawada, studentka V roku zarz¹dzania i marketingu. W scenariusz inauguracji wesz³y tak- e promocje doktorskie. Prorektor Jerzy Skubis z zachowaniem ceremonia³u przekaza³ w rêce dziekanów Ryszarda Rojka i Stanis³awa Króla og³oszenie promocji. W tym roku do grona doktorów weszli panowie Henryk Majchrzak z Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki oraz Piotr Nies³ony i Mariusz Pra mowski z Wydzia³u Mechanicznego. Zgodnie z tradycj¹ akademick¹ w czasie uroczystoœci wrêczane s¹ pracownikom Uczelni odznaczenia i nagrody. Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowano rektora, prof. Piotra Wacha, a wrêczy³ go wojewoda. Z³oty Krzy Zas³ugi przyznano dr in. El biecie Czerwiñskiej, dyrektorowi Biblioteki G³ównej oraz prof. Witowi Grzesikowi, kierownikowi Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydzia³u Mechanicznego. Srebrny Krzy Zas³ugi przyznano prof.

3 Inauguracja Romanowi Ulbrichowi z Katedry Techniki Cieplnej i Aparatury Przemys³owej WM, dr. in. Jerzemu Jantosowi, adiunktowi w Zak³adzie Samochodów WM, dr. in. Wac³awowi Hepnerowi, adiunktowi w Zak³adzie Samochodów WM, prof. Stanis³awowi Witczakowi z Katedry In ynierii Procesowej WM, mgr Marii Zieliñskiej, kierownikowi Dzia³u Kszta³cenia, mgr Krystynie Dudzie, kierownikowi Dzia³u Wydawnictw i Promocji, in. Andrzejowi Michniewiczowi, kierownikowi Sekcji Poligrafii, in. Józefowi Walusiowi, kierownikowi Dzia³u Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹. Br¹zowy Krzy Zas³ugi odebrali: mgr Miros³awa Chmielnicka-Szymczyk, kustosz z Biblioteki G³ównej, Urszula Fu³at kierownik Sekcji Finansowej, mgr Bogus³aw Kubiak kierownik Studium Jêzyków Obcych, Weronika Raudzis, pracownik administracji Wydzia³u Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Wymienione odznaczenia wrêczy³ w imieniu prezydenta RP wojewoda opolski. Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznawany za szczególne zas³ugi dla oœwiaty i wychowania odebrali prof. Gerhard Bartodziej z Katedry Elektrowni i Systemów Pomiarowych WEiA, dr Józef Wojnar, dziekan WWFiF, mgr Pawe³ Czerepok, prodziekan WWFiF, mgr Anna Micek st. Wyk³adowca w Studium Jêzyków Obcych. Nagrodê Ministra Edukacji Narodowej za wyró nion¹ pracê doktorsk¹ oraz zwi¹zany z ni¹ cykl publikacji otrzyma³ dr in. Rafa³ Wróbel z WEiA, natomiast Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok akademicki 2001/2002 za wysokie wyniki w nauce i szczególne osi¹gniêcia w pracy przyznano Karinie Zawadzie, studentce V roku zarz¹dzania i marketingu. Stypendium im. Prof. Oswalda Matei fundowane od kilkunastu lat przez Towarzystwo Przyjació³ Politechniki Opolskiej, a przyznawane dla wyró niaj¹cego siê dobrymi wynikami w nauce studenta otrzyma³ tym razem Jacek Maciejewski, student V roku elektrotechniki. Od 1994 r. fundowana jest przez nie yj¹cego ju prof. Jamesa Attwooda prywatna nagroda wraz z pucharem przechodnim dla najlepszego studenta Wydzia³u Budownictwa. Tym razem otrzyma³ j¹ Roman Pundyk student IV roku budownictwa, a wrêczy³ dr Graham Clark. Nowym donatorem sta³a siê firma Atel Electronics z Opola, która po raz pierwszy przyzna³a dwa stypendia dla najlepszych studentów studiuj¹cych informatykê; otrzymali je Andrzej Czachor, student roku oraz Marcin Kawalerowicz, student IV roku. Po wrêczeniu wszystkich odznaczeñ, medali i nagród zabrzmia³ radosny Gaudeamus, a JMRektor trzykrotnym uderzeniem ber³a og³osi³ pocz¹tek kolejnego roku akademickiego. Dodaæ nale y, e podobnie jak w roku ubieg³ym oprawê artystyczn¹ ca³ej ceremonii stanowi³ wystêp chóru Legenda prowadzonego przez El bietê Wilim. Formaln¹ klamr¹ dope³niaj¹c¹ ceremoniê otwarcia by³ wyk³ad inauguracyjny. Wyg³osi³ go prof. Kazimierz Sporek z Wydzia³u Mechanicznego, a dotyczy³ on Bioindykacji w ocenie zagro enia œrodowiska przyrodniczego Opolszczyzny. W tym roku jednak nie zakoñczy³ on inauguracji, bowiem ta po³¹czona zosta³a z otwarciem nowo wybudowanej hali laboratoryjnej, wkrótce wiêc ca³y dostojny orszak i goœcie pod¹ yli w stronê obiektu. Tu prowadzenie przej¹³ gospodarz, dziekan Tadeusz Chmielewski, który w paru zdaniach przypomnia³ pocz¹tek inwestycji i okolicznoœci towarzysz¹ce 15 marca 1999 roku ceremonii wmurowania kamienia wêgielnego, przeznaczenie obiektu oraz wspó³pracê z wykonawc¹ OPBP Jedynka. Hala zosta³a poœwiêcona przez arcybiskupa, a rektor wraz z marsza³kiem województwa symbolicznie otwarli j¹ przecinaj¹c wstêgê. Rektor zaprosi³ wszystkich na zwiedzenie laboratoriów i poczêstunek. kd Przemówienie JM Rektora, prof. Piotra Wacha Dostojni Goœcie, Szanowni Zebrani, M³odzie y Akademicka Zakoñczy³ siê rok akademicki 2000/2001, a zarazem pi¹ty rok dzia³ania Politechniki Opolskiej, po wczeœniejszych 30 latach pracy i rozwoju naszej Uczelni jako Wy szej Szko³y In ynierskiej. Co przyniós³ nam miniony rok akademicki? W mojej ocenie przyniós³ on naszej Uczelni rozwój, ale tak e stabilizacjê jak i niestety trudnoœci. Liczba studentów w naszej Uczelni przekroczy³a w roku akademickim 2000/ 2001 na trwa³e, jak siê wydaje poziom tysiêcy, a po tegorocznej inauguracji przekroczy liczbê tysiêcy studentów. Oko³o 60 % studentów stanowi¹ uczestnicy studiów dziennych. Coraz liczniejsz¹ co wa ne kategoriê studentów stanowi¹ uczestnicy magisterskich studiów uzupe³niaj¹cych, a wiêc stopniowo rozwija siê model studiów dwustopniowych co na pewno nale y oceniæ pozytywnie. Myœlê, e Politechnika Opolska mo e i powinna wzbogacaæ ofertê i stopniowo specjalizowaæ siê w studiach -go stopnia i studiach podyplomowych, szczególnie wobec rozwoju w regionie studiów I-go stopnia i studiów zawodowych. Pomyœlnie rozwijaj¹ siê studia doktoranckie. S¹ one prowadzone na poszczególnych wydzia³ach jako studia œrodowiskowe przy wspó³pracy z s¹siednimi uczelniami. I tak Wydzia³ Mechaniczny wspó³pracuje w tym zakresie z Politechnik¹ Czêstochowsk¹, Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki z Politechnik¹ Œl¹sk¹, Wydzia³ Budownictwa z Politechnik¹ Krakowsk¹, a Wydzia³ Zarz¹dzania i In ynierii Produkcji z Politechnik¹ Warszawsk¹. ¹czna liczba uczestników studiów doktoranckich w naszej Uczelni przekroczy³a ju 150 osób, a kolejna grupa m³odych ludzi rozpoczyna takie studia wraz z nowym rokiem akademickim. Pozytywnie nale y równie oceniæ rozwój kadry naukowej. Ostatnie miesi¹ce przynios³y uzyskanie stanowiska profesora zwyczajnego przez profesora Wita Grzesika z Wydzia- ³u Mechanicznego, uzyskanie 1 tytu³u profesora w wyniku awansu pracownika, pozyskanie z zewn¹trz dwóch profesorów posiadaj¹cych tytu³ naukowy oraz pomyœlne zakoñczenie 3 przewodów habilitacyjnych naszych pracowników. Jest to rozwój nie tylko mile widziany, ale i konieczny ze wzglêdu na rosn¹c¹ liczb¹ studentów Politechniki i konkret- WIADOMOŒCI UCZELNIANE 2(98) paÿdziernik

4 Z ycia Uczelni ne plany zwi¹zane z otwarciem dwóch lub trzech kierunków studiów w kolejnym roku akademickim 2002/2003. Utworzenie dwóch z nich: architektury na Wydziale Budownictwa oraz turystyki i rekreacji na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, s¹ ju przes¹dzone w wyniku pozytywnej decyzji Ministra Edukacji Narodowej. Jesteœmy tak e zadowoleni z rozwoju wymiany studenckiej i wymiany pracowników w ramach programu unijnego Socrates, który w ubieg³ym roku akademickim obj¹³ oko³o 30 osób z naszej Uczelni, a w bie ¹cym roku akademickim lista ta powinna przekroczyæ 40 osób. Obecny na dzisiejszej inauguracji Pan dr Graham Clark z Uniwersytetu Highlands & Islands w Szkocji reprezentuje jednego z naszych sta³ych partnerów do wspó³pracy w programach europejskich, a inne uczelnie, z którymi wspó³praca taka ma charakter sta³y to uczelnie niemieckie ze Stuttgartu, Koblencji i Mainz, Bohum oraz IUT Saint Denis Paris 13 i Uniwersytety z Gent w Belgii a tak e Uniwersytet Roma I. Warto tak e podkreœliæ pomyœlne zakoñczenie prowadzonego w naszej Uczelni przez prof. Ewalda Machê projektu w programie Leonardo da Vinci i udzia³ zespo³u z Wydzia³u Zarz¹dzania i In ynierii Produkcji w projekcie badawczym wykonywanym w V Programie Ramowym UE. K³opoty i trudnoœci Uczelni co nie jest zapewne adnym zaskoczeniem dotycz¹ stanu finansowego. Ju ubieg³y rok bud etowy zakoñczy³ siê wyraÿnym niedofinansowaniem w sensie niewykonania dotacji bud etowej i w dodatku spotka³o to nas, podobnie jak i inne Uczelnie pañstwowe, w koñcówce roku utrudniaj¹c jakiekolwiek manewry pozwalaj¹ce z³agodziæ zaistnia³¹ sytuacjê. Podobna sytuacja grozi równie w roku bie ¹cym. Jest paradoksem, e w stosunku do uczelni publicznej wszelkie przepisy finansowe, podatkowe, dotycz¹ce zamówieñ publicznych s¹ egzekwowane z niewzruszon¹ bezwzglêdnoœci¹, podczas gdy po stronie dochodów dotacja przyznana pisemnie w oparciu o ustawê bud etow¹ ma w ostatnich latach wartoœæ orientacyjn¹. Dochody w³asne naszej Uczelni, do których zaliczamy op³aty za studia, sprzeda wyników badañ, granty naukowe, dotacje na badania, op³aty za wynajem, itp. wynosz¹ blisko 40% bud etu Uczelni. Osi¹gnê³y one wysoki poziom i nie ma co liczyæ na dalszy wzrost ich udzia- ³u, szczególnie wobec widocznej ju stabilizacji, a nawet spadku wp³ywów z op³at za odp³atne rodzaje studiów. Przedstawiona sytuacja w zakresie finansów nie stanowi jeszcze bezpoœredniego zagro enia funkcjonowania Uczelni, ale odbije siê w zasadniczy sposób na mo liwoœciach inwestycyjnych i rozwojowych. Zakupy sprzêtu laboratoryjnego, wyposa enia informatycznego oraz profesjonalnego oprogramowania zosta³y zahamowane i bêd¹ stawaæ z biegiem czasu pod znakiem zapytania rezultaty wysi³ku dydaktycznego kadry naukowej i m³odzie y studenckiej. Podobnie niekorzystnie przedstawia siê sytuacja w zakresie inwestycji budowlanych co jest widoczne na przyk³adzie naszej sztandarowej inwestycji budynku ¹cznika, gdzie stan zaawansowania budowy poczyni³ w tym roku niewielkie postêpy. Z tym wiêksz¹ radoœci¹ zapraszamy naszych dostojnych Goœci i wszystkich Pañstwa, bezpoœrednio po zakoñczeniu uroczystoœci inauguracyjnej na otwarcie hali laboratoryjnej Wydzia³u Budownictwa, przyleg³ej do tego budynku. Inwestycja ta finansowana ze Ÿróde³ Komitetu Badañ Naukowych, zosta³a rozpoczêta pó³tora roku temu, a obecnie dziêki planowemu finansowaniu KBN i dobrej pracy wykonawcy zosta³a ukoñczona. W tym miejscu nale ¹ siê nasze serdeczne podziêkowania zarówno Komitetowi Badañ Naukowych jak i opolskiej Jedynce za terminowe i wzorowe przeprowadzenie tej inwestycji. Podobne uznanie i podziêkowanie wyra am s³u bom administracyjnym i inwestycyjnym Politechniki i dziekanowi Wydzia³u Budownictwa za wspó³pracê i doprowadzenie tej budowy nawet z pewnym wyprzedzeniem do koñca. Szanowni Pañstwo, M³odzie y Akademicka, Drodzy Pracownicy Politechniki Opolskiej przed nami kolejny rok pracy, liczni nowi studenci, nowe zadania. Nadchodz¹cy rok akademicki charakteryzuje siê w mojej ocenie przejœciem od okresu rozwoju iloœciowego kszta³cenia do okresu, w którym dominowaæ bêd¹ zagadnienia zwi¹zane z jakoœci¹ kszta³cenia, wzmacnianiem wspó³pracy miêdzynarodowej i rozwojem badañ naukowych stosowanych. Liczba studentów bêdzie siê stabilizowa³a, a powsta³e Komisje Akredytacyjne: Pañstwowa Komisja Akredytacyjna powo³ana na podstawie nowelizacji ustawy o szkolnictwie wy szym i bran owa Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych powo³ana z woli tej grupy uczelni, bêd¹ bada³y jakoœæ kszta³cenia i spe³nianie okreœlonych wymagañ w tym zakresie, a nawet koncesjonowa³y mo liwoœci prowadzenia poszczególnych kierunków studiów. St¹d te wynikaj¹ dla Uczelni jako ca³oœci i jej Wydzia³ów dodatkowe, po czêœci nowe zadania. Jesteœmy do tych zadañ czêœciowo przygotowani poprzez uczestnictwo w programach pilota owych oceny jakoœci kszta³cenia na kierunkach budownictwo i elektrotechnika. Mamy opanowane tak e wa ne elementy wewnêtrznego systemu oceny i promowania jakoœci, do których nale ¹ regularna ankietyzacja studentów w zakresie oceny nauczycieli akademickich. Jest to jednak dopiero pocz¹tek dzia- ³añ, które maj¹ doprowadziæ do zewnêtrznej formalnej oceny jakoœci kszta³cenia na prowadzonych przez nas kierunkach studiów na poziomie dobrym jak i rozwoju faktycznej i trwa³ej troski o jakoœæ kszta³cenia i i zapewnienie naszym absolwentom jak najlepszej pozycji wyjœciowej w yciu zawodowym. Wobec wspomnianych trudnoœci i nowych wa nych zadañ liczê na pe³n¹ mobilizacjê i zaanga owanie nauczycieli akademickich, wszystkich naszych pracowników oraz studentów. yczymy ca³ej spo³ecznoœci akademickiej Politechniki Opolskiej wytrwa- ³oœci w pracy, wielu sukcesów i awansów naukowych, postêpów w nauce i w kszta³towaniu osobowoœci, a na koniec roku akademickiego satysfakcji i zas³u- onych wakacji. Naszym dostojnym Goœciom dziêkujê za obecnoœæ w uroczystoœci inauguracyjnej i proszê o pamiêæ i wsparcie w rozwi¹zywaniu naszych i wspólnych problemów deklaruj¹c jednoczeœnie obecnoœæ i wspó³pracê w sprawach regionu i ca³ego kraju. Niech nowy rok akademicki 2001/ 2002 bêdzie rokiem dobrze zorganizowanej i efektywnej pracy i rozwoju osobistego i zbiorowego œrodowiska akademickiego Politechniki Opolskiej, jak postêpu i rozwoju w ca³ym naszym regionie. 6 Politechnika Opolska

5 Z ycia Uczelni WYKAZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NAGRODZONYCH W 2001 ROKU PRZEZ JM REKTORA POLITECHNIKI OPOLSKIEJ I. Nagrody indywidualne 1. mgr Pawe³ Czerepok, I st. Za pracê na stanowisku trenera zespo³u pi³ki siatkowej mê czyzn AZS Opole, który w sezonie 2000/2001 wywalczy³ awans do pierwszej ligi pañstwowej. 2. dr in. Mariusz Gola, st. Za osi¹gniêcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. 3. dr Czes³aw Górecki, st. Za osi¹gniêcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, a w szczególnoœci za wspó³autorstwo cyklu artyku³ów z zakresu mechanizmu i kinetyki przemian fazowych w warstwie przypowierzchniowej fazy skondensowanej. 4. prof. dr hab. in. Wit Grzesik, I st. Za ca³okszta³t dzia³alnoœci naukowo-dydaktycznej w latach dr in. Wies³aw Grzeszczyk, st. Za prace naukowe z zakresu fizyki budowli, za osi¹gniêcia dydaktyczne i organizacyjne oraz aktywnoœæ zawodow¹ w latach dr in. Jerzy Hapanowicz, st. Za osi¹gniêcia w dziedzinie badañ naukowych oraz doskonalenia metodyki prowadzenia zajêæ dydaktycznych. 7. dr in. Jerzy Jantos, st. Za osi¹gniêcia naukowe, a w szczególnoœci za cykl publikacji na temat sterowania napêdu w samochodzie osobowym oraz za dzia³ania na rzecz rozwoju bazy materialnej i wzrostu presti u uczelni. 8. prof. dr hab. in. Zdzis³aw Kabza, st. Za osi¹gniêcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne ze szczególnym uwzglêdnieniem organizacji Jubileuszowego Forum Energetyków. 9. dr hab. in. Stanis³aw Król, prof. PO, I st. Za osi¹gniêcia naukowe, a w szczególnoœci za cykl publikacji na temat badañ oddzia³ywañ œrodowiska, g³ównie korozji na w³asnoœci metali i ich stopów oraz za dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ i organizacyjn¹. 10. dr hab. in. Krzysztof Latawiec, prof. PO, I st. Za osi¹gniêcia w dziedzinie automatyki z zakresu odpornej identyfikacji i odpornego adaptacyjnego sterowania dyskretnymi obiektami wielowymiarowymi. 11. dr hab. in. Marian ukaniszyn, prof. PO, I st. Za kszta³cenie m³odej kadry naukowej oraz za osi¹gniêcia naukowe i organizacyjne. 12. dr hab. in. Krystyna Macek-Kamiñska, prof. PO, st. Za dzia³alnoœæ organizacyjn¹ i dydaktyczn¹ w 2000 r. 13. prof. dr hab. in. Ewald Macha, st. Za osi¹gniêcia w dziedzinie badañ nad wieloosiowym zmêczeniem materia³ów. 14. mgr in. Rafa³ Matwiejczuk, st. Za osi¹gniêcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. 15. dr in. Jan Mizera, st. Za dzia³alnoœæ naukowo-badawcz¹, dydaktyczn¹ oraz aktywnoœæ zawodow¹ i organizacyjn¹ w latach dr Aleksander Smó³ka, st. Za ca- ³okszta³t dzia³alnoœci organizacyjnej na rzecz Politechniki Opolskiej. 17. prof. dr hab. in. Wiktor Taranenko, st. Za ca³okszta³t dzia³alnoœci naukowo dydaktycznej, a w szczególnoœci za cykl publikacji z zakresu technologii maszyn i automatyzacji procesów technologicznych. 18. prof. dr hab. in. Leon Troniewski, I st. Za osi¹gniêcia w dziedzinie badañ naukowych, kszta³cenia kadry i dzia³alnoœæ organizacyjn¹. 19. dr hab. in. Roman Ulbrich, prof. Nazwisko i imiê Stopieñ nagrody 1. Augustowska El bieta 2. BereŸnicka Monika 3. Bielecka Józefa 4. Bilewicz Pawe³ 5. Bochenek Mariola 6. Boczar Anna 7. Borucka Teresa 8. Bratek Marek I 9. Buchwald Piotr 10. Carewicz Izabela 11. Chmielnicka-Szymczak Miros³awa 12.Ciechociñska El bieta PO, I st. Za ca³okszta³t dzia³alnoœci naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. 20. dr Józef Wojnar, I st. Za osi¹gniêcia naukowe i organizacyjne w latach dr hab. in. Zbigniew Zembaty, prof. PO, I st. Za osi¹gniêcia naukowe, kszta³cenie i wk³ad w rozwój kadry naukowej oraz za aktywnoœæ zawodow¹ i dzia³alnoœæ organizacyjn¹.. Nagrody w kategorii m³odych pracowników naukowych 1. dr in. Piotr Nies³ony, I st. Za ca³okszta³t dzia³alnoœci naukowo dydaktycznej w kategorii m³odych pracowników naukowych, a w szczególnoœci za rozprawê doktorsk¹ oraz cykl publikacji. 2. dr Mariusz Pra mowski, st. Za osi¹gniêcia naukowe w kategorii m³odych pracowników naukowych, a w szczególnoœci za pracê doktorsk¹ i publikacje dotycz¹ce modelowania numerycznego procesów odlewniczych. 3. dr Renata Szygu³a, st. Za osi¹gniêcia naukowe i organizacyjne w kategorii m³odych pracowników naukowych. 4. dr in. Stefan Wolny, st. Za osi¹gniêcia naukowe w kategorii m³odych pracowników naukowych, w zakresie materia³oznawstwa elektrycznego i techniki wysokich napiêæ. Wykaz osób nie bêd¹cych nauczycielami akademickimi zakwalifikowanych do nagrody rektorskiej ze specjalnego funduszu nagród w 2001 roku 13.Czaja El bieta 14.Czajkowska Halina 15.Czerwiñska El bieta I 16.Æwiertnia Irena 17.Daciuk Zbigniew 18.Dembicka Jolanta 19.Dr¹ ek Anna 20.Duda Krystyna 21. Fedczenko Wa³da 22.Fijak Janusz 23.Ginter Maria Ci¹g dalszy na stronie 11 WIADOMOŒCI UCZELNIANE 2(98) paÿdziernik

6 Wywiad z ARCHITEKT TWORZY WIZJÊ OBIEKTU, IN YNIER BUDOWNICTWA MUSI J ZREALIZOWAÆ Z prof. dr. hab. in. Tadeuszem Chmielewskim, dziekanem Wydzia³u Budownictwa rozmawia Krystyna Duda Starania wokó³ uruchomienia kierunku studiów architektura i urbanistyka uwieñczone zosta³y sukcesem, w przysz³ym roku pierwsi studenci podj¹æ bêd¹ mogli studia, jakie warunki musia³y zostaæ spe³nione aby do tego dosz³o? Podstawowym warunkiem, który musia³ byæ przez Uczelniê spe³niony, by³o zatwierdzenie uchwa³y Senatu Politechniki Opolskiej w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów architektura i urbanistyka przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nast¹pi³o to 31 sierpnia 2001 roku. Aby Senat Uczelni móg³ podj¹æ tak¹ uchwa³ê nale a³o zapocz¹tkowaæ tak¹ inicjatywê i przygotowaæ wniosek o uruchomienie na Wydziale Budownictwa naszej Uczelni wspomnianego kierunku studiów. Inicjatywê w tej sprawie wykaza³y w³adze dziekañskie. Zwróciliœmy siê nastêpnie do dr. hab. in. Wojciecha Skowroñskiego, prof. PO, który zatrudnia w swojej katedrze architektów o przygotowanie formalnego wniosku, co jest procesem z³o- onym i pracoch³onnym. Du ¹ zas³ug¹ prof. Skowroñskiego jest to, e nawi¹za³ kontakt z profesorami Wydzia- ³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej i wspólnie z nimi przygotowa³ plan studiów nowego kierunku i treœci programowe poszczególnych przedmiotów. Nastêpnie Rada Wydzia³u Budownictwa na posiedzeniu w dniu 19 czerwca br.uchwali³a wniosek o utworzenie nowego kierunku studiów. Cieszymy siê, e nasz wniosek zosta³ poparty przez Senat Uczelni i przez ministerstwo. Utar³o siê powiedzenie, e architekt to in ynier i zarazem artysta, jaki zespó³ pracowników naukowych kszta³ci³ bêdzie na tym kierunku studiów? Na tym kierunku studiów zajêcia dydaktyczne prowadzone bêd¹ przez trzech profesorów Wydzia³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej, których zamierzamy zatrudniæ na warunkach umowy o pracê, a tak e przez naszych architektów zatrudnionych w Katedrze Podstaw Projektowania Budowlanego oraz przez innych pracowników wydzia³u, specjalistów z zakresu konstrukcji budowlanych. Profesorowie z wroc³awskiej uczelni to specjaliœci z zakresu architektury i urbanistyki, historii i teorii architektury, historii i teorii urbanistyki i konserwacji zabytków. Do jakich zadañ przygotowywany bêdzie przysz³y architekt po ukoñczeniu tego kierunku, czyli jak przedstawia siê sylwetka absolwenta? Przysz³y in ynier architekt po ukoñczeniu studiów zawodowych zostanie przygotowany do pracy w zespo³ach, które bêd¹ projektowa³y obiekty u ytecznoœci publicznej, domy mieszkalne i obiekty przemys³owe. Chcia³bym podkreœliæ, e ka dy obiekt budowlany spe³niaæ musi nastêpuj¹ce warunki; musi byæ funkcjonalny, mieæ ³adn¹ formê zewnêtrzn¹, byæ bezpieczny i na co szczególnie w ostatnich latach zwraca siê uwagê musi byæ energooszczêdny. Architekci odpowiedzialni s¹ za dwa pierwsze warunki, a wiêc studenci architektury musz¹ zostaæ przygotowani do projektowania funkcji i formy zewnêtrznej obiektów. In ynierowie budownictwa odpowiadaj¹ za bezpieczeñstwo obiektu i projektuj¹ konstrukcjê budowli. Nieco upraszczaj¹c zagadnienie mo - na powiedzieæ, e architekt ma wizjê, a in ynier ma j¹ zrealizowaæ. Klient, przysz³y inwestor przychodz¹c na przyk³ad do biura projektów przekazuje co chce zrealizowaæ, szpital, dom mieszkalny, halê przemys³ow¹. Architekt ma mu zaproponowaæ formê obiektu, rozk³ad pomieszczeñ. Ostateczny jednak rezultat wspó³pracy architekta z in ynierem budownictwa jest wynikiem kompromisu, poza oczywiœcie bezpieczeñstwem, które kompromisowi nie podlega. Musi byæ zapewnione. St¹d wynika œcis³a wspó³praca architekta z in ynierem budownictwa. Przystêpuj¹c do tworzenia nowego kierunku studiów wiedzieliœmy, e musimy ow¹ wspó³pracê zapewniæ. Mamy jako jednostka naukowo-dydaktyczna spore doœwiadczenie w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych, nowi pracownicy zadbaj¹ o to, aby studentów wyposa yæ w wiedzê niezbêdn¹ do projektowania formy architektonicznej i funkcji. W siatce studiów przewidujemy prowadzenie na przyk³ad takich przedmiotów jak: historia architektury staro ytnej i powszechnej, historia sztuki, estetyka, rysunek odrêczny, malarstwo, rozwój osadnictwa, ale i budownictwo ogólne, materia³y budowlane, konstrukcje metalowe i drewniane, czy komputerowe wspomaganie projektowania, projektowanie 8 Politechnika Opolska

7 urbanistyczne, projektowanie architektury przemys³owej. Szczegó³y znajd¹ siê zapewne w informatorze dla kandydatów na studia. Chcia³bym przypomnieæ, e tworzymy na tym etapie studia zawodowe i zapewne czêœæ wyró niaj¹cych siê przysz³ych naszych studentów kontynuowaæ bêdzie mog³a edukacjê na studiach magisterskich, te plany jednak znacznie wybiegaj¹ w przysz³oœæ. Wywiad z R E K L A M A Niedawno wydzia³ wzbogaci³ siê o nowy obiekt dydaktyczny, piêkn¹ halê laboratoryjn¹, czy ma to zwi¹zek z nowo tworzonym kierunkiem studiów? Nowo wybudowana hala laboratoryjna wykorzystywana bêdzie zgodnie z przeznaczeniem g³ównie dla prac budowlanych doœwiadczalnych, w których braæ bêd¹ udzia³ przyszli in ynierowie budownictwa przyszli konstruktorzy, ale i przyszli architekci. Prace doœwiadczalne, które prowadziæ bêdzie mo na w nowym obiekcie bardzo wzbogacaj¹ wiedzê zarówno studentów jak i in ynierów. Jakie zadania s¹ jeszcze do zrealizowania, aby stwierdziæ mo na by³o, e wydzia³ jest w pe³ni przygotowany do kszta³cenia na tym kierunku studiów? Przed nami jest kilka istotnych zadañ do zrealizowania, aby rozpocz¹æ studia zawodowe na tym kierunku. Wymieniê tylko te najwa niejsze, bo jak ka de nowatorskie przedsiêwziêcie tak e i to wymaga bardzo wielu prac i dzia³añ administracyjnych, inwestycyjnych, formalno-prawnych i temu podobnych. Wraz profesorami Politechniki Wroc³awskiej musimy odbyæ dyskusjê w sprawie uwag i sugestii recenzentki naszego wniosku, pani prof. dr hab. arch. M. Wiœniewskiej. Byæ mo e w ich wyniku plany studiów dla tego kierunku ulegn¹ ma³ym zmianom, nale y przed podjêciem ostatecznej decyzji oszacowaæ koszty studiów, nale y zapewniæ odpowiednie pomieszczenia dla pracowników i studentów. Koñcowym zadaniem jest promocja nowego kierunku studiów architektura i urbanistyka wœród m³odzie y szkó³ œrednich Opolszczyzny. Dziêkujê za rozmowê. Zapraszamy Opole, Rynek 24/25 Tel. (0 77) R E K L A M A WIADOMOŒCI UCZELNIANE 2(98) paÿdziernik

8 Z prac Senatu Kolejne, siedemnaste w kadencji , posiedzenie Senatu Politechniki Opolskiej odby³o siê w dniu 26 wrzeœnia br. wed³ug nastêpuj¹cego porz¹dku obrad: 1) Sprawy organizacyjne - informacja o nowelizacji ustawy o szkolnictwie wy szym, - podanie terminów posiedzeñ Senatu PO w r. a. 2001/ 2002, - informacja o inauguracji roku akademickiego 2001/2002 w Uczelni (1 paÿdziernika 2001 r. godz ). 2) Sprawy osobowe - wrêczenie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego w PO prof. Witowi Grzesikowi, - wyra enie zgody na wyst¹pienie rektora do MEN z wnioskiem o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego w PO: a) prof. dr hab. in. Ryszarda Knosalê (WZiIP), b) prof. dr hab. in. Janusza Jaworskiego (WWFiF), - wytypowanie kandydata do Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej. 3) Sprawy dydaktyczne: - informacja o nowych kierunkach studiów w PO, - informacja o wynikach rekrutacji na I rok studiów w PO na r.a. 2001/2002, - wytypowanie kandydata do stypendium im. O. Matei, - uchwalenie Regulaminu w³asnego funduszu stypendialnego dla sportowców bêd¹cych studentami Politechniki Opolskiej, - zmiany w planach studiów: WEiA (automatyka i robotyka), WWFiF (wychowanie fizyczne, fizjoterapia). 4) Sprawy naukowe: - zaopiniowanie wniosku o przyznanie stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej mgr. in. Mariuszowi Jagiele, - informacje o nagrodach: ministra i rektora dla nauczycieli akademickich w 2001 r. 5) Informacja o stanie prowadzonych inwestycji i remontów w Uczelni. 6) Komunikaty, zapytania i wolne wnioski. 7) Zatwierdzenie protoko³u z posiedzenia Senatu PO w dniu 20 czerwca br. Otwieraj¹c posiedzenie rektor poinformowa³ Senat o odejœciu z naszej Uczelni prof. Józefa S. Suchego, w zwi¹zku z wygraniem konkursu na stanowisko kierownika Katedry Modelowania Procesów Odlewniczych w AGH w Krakowie. W imieniu spo- ³ecznoœci akademickiej PO z³o y³ prof. J. S. Suchemu gratulacje i podziêkowania za wieloletni¹ pracê w naszej Uczelni i za wk³ad w³o ony w jej rozwój. yczy³ dalszych sukcesów zawodowych i pomyœlnoœci w yciu osobistym. Nastêpnie, realizuj¹c powy szy porz¹dek obrad rektor: - przedstawi³ nowych przedstawicieli studentów wchodz¹cych w sk³ad Senatu PO, - poinformowa³ Senat o nowelizacji i o wejœciu w ycie ustawy z dnia 20 lipca br. o zmianie ustawy o szkolnictwie wy szym, ustawy o wy szych szko³ach zawodowych oraz zmianie niektórych ustaw (DzU Nr 85 z 17 sierpnia 2001 r.), - poda³ terminy posiedzeñ Senatu PO w roku akademickim 2001/2002, - powiadomi³ Senat o organizacji Inauguracji Roku Akademickiego 2001/2002 w naszej Uczelni (1 paÿdziernik 2001 r., godz ), a tak e przekaza³ zaproszenie ks. arcybiskupa prof. Alfonsa Nossola na mszê œw. inauguruj¹c¹ nowy rok akademicki. W czêœci dotycz¹cej spraw osobowych rektor wrêczy³ prof. dr. hab. in. Witowi Grzesikowi mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Opolskiej. W dalszej czêœci obrad Senat Politechniki Opolskiej wyrazi³ zgodê na wyst¹pienie rektora do ministra edukacji narodowej z wnioskami o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Opolskiej - prof. dra hab. in. Ryszarda Knosalê. - prof. dra hab. in. Janusza Jaworskiego. 1) Wytypowa³: - dra hab. in. Ryszarda Rojka, prof. PO na kandydata do Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej, - Jacka Maciejewskiego studenta V roku elektrotechniki z Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki do stypendium im. prof. Oswalda Matei, ufundowanego w roku akademickim 2001/2002 przez Towarzystwo Przyjació³ Politechniki Opolskiej. 2) Uchwali³ Regulamin przyznawania stypendium sportowego dla studentów Politechniki Opolskiej. 3) Pozytywnie zaopiniowa³ uchwalone przez Radê Wydzia³u Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii zmiany w planach studiów na kierunku: - wychowanie fizyczne, studia magisterskie dzienne i zaoczne - fizjoterapia, studia dzienne licencjackie. 4) Pozytywnie zaopiniowa³ uchwalone przez Radê Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki zmiany w planach studiów na kierunku automatyka i robotyka dla specjalnoœci: komputerowe systemy w sterowaniu i zarz¹dzaniu. 5) Pozytywnie zaopiniowa³ wniosek dziekana Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki o przyznanie stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla mgr in. Mariusza Jagie³y. 6) zatwierdzi³ protokó³ z posiedzenia Senatu PO w dniu 20 czerwca 2001 r. A ponadto prorektor ds. studenckich prof. G. Gasiak - powiadomi³ Senat, e MEN zatwierdzi³o uchwa³ê Senatu PO w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów architektura i urbanistyka, na poziomie studiów zawodowych (in ynierskich), od roku akademickiego 2002/2003, - poda³ wyniki rekrutacji na I rok studiów w r.a. 2001/2002, - zakomunikowa³, e stypendium ministra edukacji narodowej na r. a. 2001/2002, za wysokie wyniki w nauce i szczególne osi¹gniêcia w pracy naukowej, zosta³o przyznane studentce V roku zarz¹dzania i marketingu Karinie Zawadzie. Prorektor ds. nauki prof. Jerzy Skubis poda³ informacje o przyznanych w roku 2001 nagrodach ministra i rektora dla nauczycieli akademickich oraz zapowiedzia³ koniecznoœæ wprowadzenia zmian do obowi¹zuj¹cego Regulaminu przyznawania nagród JM Rektora prosz¹c o zg³aszanie propozycji i uwag. Dyrektor administracyjny mgr Leon Prucnal z³o y³ szczegó³ow¹ informacjê o prowadzonych inwestycjach i remontach w Uczelni oraz przedstawi³ stan przygotowania bazy dydaktycznej do nowego roku akademickiego. Urszula Mazur, sekretarz rektora 10 Politechnika Opolska

9 Z KALENDARZA REKTORÓW n W dniu 12 wrzeœnia br. prorektor prof. Jerzy Skubis z³o y³ wizytê w Ministerstwie Finansów w Warszawie panu wiceministrowi Janowi Rudowskiemu. Na spotkaniu omawiane by³y sprawy finansowania inwestycji Politechniki Opolskiej. n Prorektor ds. nauki J. Skubis przewodniczy³ posiedzeniu komisji ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie nauczycielom akademickim nagrody JM Rektora PO w 2001 r., która obradowa³a w dniu 14 wrzeœnia br. n 16 wrzeœnia br. rektor, prof. Piotr Wach na zaproszenie dziekana Wydzia- ³u Budownictwa prof. Tadeusza Chmielewskiego uczestniczy³ w otwarciu XLV Konferencji Naukowej Problemy naukowo-badawcze budownictwa, która odby³a siê w Krynicy w dniach od 16 do 21 wrzeœnia br. n 18 wrzeœnia br. rektor P. Wach przewodniczy³ posiedzeniu Kolegium Rektorskiego z udzia³em dziekanów i przedstawicieli zwi¹zków zawodowych. n JMRektor spotka³ siê 20 wrzeœnia br. z nowym prezesem Zak³adów Energetycznych w Opolu dr. in. Waldemarem Skomudkiem aby omówiæ zakres wspó³pracy miêdzy instytucjami. n 24 wrzeœnia na zaproszenie prof. Ewalda Machy rektor dokona³ otwarcia XX Sympozjum Podstawy Konstrukcji Maszyn, które odby³o siê w dniach wrzeœnia w Polanicy Zdroju. n 26 wrzeœnia rektor przewodniczy³ posiedzeniu Senatu Politechniki Opolskiej. n 27 wrzeœnia br. prorektor ds. organizacyjnych dr Zygmunt Kasperski by³ uczestnikiem konferencji zorganizowanej przez Urz¹d Marsza³kowski nt. Edukacja w latach Konferencja ta ma rozpocz¹æ tworzenie strategii w dziedzinie sektorowej. n 28 wrzeœnia rektor uczestniczy³ w inauguracji roku akademickiego 2001/ 2002 na Uniwersytecie w Zielonej Górze. n 30 wrzeœnia rektor P. Wach spotka³ siê z goszcz¹cymi w naszej Uczelni dr. Grahamem Clarkiem pryncypa³em Inverness College ze Szkocji i z mgr Ew¹ Majdowsk¹ wicedyrektor Biura Z kalendarza rektorów Uznawalnoœci Wykszta³cenia w Wymiany Miêdzynarodowej w MEN. n Nazajutrz rektor poprowadzi³ Inauguracjê roku akademickiego 2001/2002 w naszej Uczelni. n Rektor Piotr Wach i prorektor Jerzy Skubis w dniu 2 paÿdziernika br. uczestniczyli w uroczystoœci pierwszej inauguracji roku akademickiego 2001/2002 w nowo powsta³ej Pañstwowej Wy szej Szkole Zawodowej w Nysie, a 3 paÿdziernika w Uniwersytecie Opolskim. n 3 paÿdziernika br. prof. J. Skubis by³ goœciem radia Plus w Opolu, gdzie uczestniczy³ w audycji poœwiêconej sprawom Politechniki Opolskiej. n 5 paÿdziernika rektor by³ goœciem uroczystoœci inauguracyjnej na Politechnice Wroc³awskiej, a 8 bm. w Politechnice Œl¹skiej. n Tego samego dnia prorektor J. Skubis uczestniczy³ w inauguracji roku w Wy szej Szkole Zarz¹dzania i Administracji w Opolu. n Prorektor Jerzy Skubis i kierownik Dzia³u Wydawnictw i Promocji Krystyna Duda w dniu 10 paÿdziernika br. z³o- yli wizytê pani dyrektor Departamentu Integracji Europejskiej i Wspó³pracy z Zagranic¹, Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Opolskiego Danucie Jaz³owieckiej. E. Czaja. A. Dr¹ ek, U. Mazur Ci¹g dalszy ze strony 7 24.Glapa Teresa 25.Gondek Józef 26.Greguletz Korneliusz 27.Gronkiewicz Ewa 28.Gumuliñska Kazimiera 29.Henek Gabriela I 30.Hetmañska Barbara I 31. Hêciak-Morzyk Maria 32.Kalinowski Mieczys³aw 33.Kania Leon 34.Kapturski Bogus³aw 35.Klonowska Barbara I 36.K³opotowska Beata 37.Kmiecik Anna 38.Kornek Zbigniew 39.Krêpa Mariusz 40.Kuku³ka Jolanta 41. Lisiecka Antonina 42.Lizoñ Irena 43. ¹cki Ryszard 44. o yñski Artur 45.Madera Rajnard 46.Marczak Ma³gorzata 47.Matukin Urszula 48.Miczka Józef 49.Mi³kowska Beata I 50.Morawska Mieczys³awa I 51. Morciniec Benedykta 52.Olchowy Gabriela 53.Patynek Urszula 54.Perzanowski W³adys³aw 55.Pêczak Witold 56.Pindel Helena 57.Plotnik Alfred 58.Prucnal Leon I 59.Przybyszewska Stefania 60.Przystajko Ewa I 61. Pyka Ma³gorzata 62.Romañska Krystyna 63.Rynkowski Leszek 64.Sagan Agata 65.Sawko Beata 66.Skowron Janina 67.Skuczyñski Zygmunt 68.Sojka Bogna 69.Stefanowska-Kêdzia Alina 70. Szuster Danuta 71. Œwisulska W³adys³awa 72.Teodorowska Teresa 73.Tokarski Rajmund 74.Tomanek Alicja I 75.Tomaszewski Micha³ 76.Tomsza Ryszard 77.Trybuch Bo ena 78.Trybulewicz Edward 79.Urbanek Beata 80.Waluœ Józef 81. Wilhelmi Teresa I 82.Wytulani Anna 83.Zaj¹c Halina 84.Zaj¹c Jerzy 85.Zieliñska Maria I WIADOMOŒCI UCZELNIANE 2(98) paÿdziernik

10 Po egnanie SYLWETKA PROFESORA ANTONIEGO M. PLAMITZERA Profesor Antoni Marian Plamitzer, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleñ elektryków, Autor wybitnego podrêcznika akademickiego, za³o yciel, organizator i pierwszy Dziekan Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Opolskiej urodzi³ siê 5 sierpnia 1916 roku we Lwowie. Wychowa³ siê i ukszta³towa³ sw¹ osobowoœæ w duchu tradycyjnych etycznych wartoœci chrzeœcijañskich i patriotycznych, którym przez ca³e ycie by³ wierny, w rodzinie o szerokich zainteresowaniach spo- ³ecznych, kulturalnych i naukowych. Jego ojciec Antoni Karol Plamitzer ( ), jeden z twórców polskiej szko³y geometrii wykreœlnej by³ profesorem zwyczajnym trzech Politechnik: Lwowskiej, Œl¹skiej i Krakowskiej. M³odoœæ i bardzo trudny okres wojny spêdzi³ we Lwowie. W latach uczêszcza³ do X Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza we Lwowie, w którym z³o y³ egzamin dojrza- ³oœci. Otrzyma³ równie staranne œrednie wykszta³cenie muzyczne, a talent Jego potwierdzaj¹ wystêpy jako solisty-skrzypka w rozg³oœni Polskiego Radia we Lwowie. Studia wy sze odby³ jednak w Politechnice Lwowskiej na Oddziale Elektrycznym Wydzia³u Mechanicznego, uzyskuj¹c (ju w czasie wojny) w 1940 roku dyplom in- yniera elektryka. Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ jeszcze w trakcie studiów w 1938 roku, jako asystent wolontariusz w katedrze, wybitnego naukowca, profesora W³odzimierza Krukowskiego w Politechnice Lwowskiej. Tu wspólnie z Andrzejem Kamiñskim (póÿniejszym profesorem Politechniki Œl¹skiej) wykona³ pracê nt. Badania laboratoryjne zespo³u prostownikowego z siatkami steruj¹cymi, firmy Siemens. W okresie wojny od 1940 roku pracowa³ pocz¹tkowo w warsztatach elektromechanicznych, a nastêpnie jako nauczyciel w Polskiej Szkole Rzemieœlniczej we Lwowie, jednoczeœnie z w³aœciwym sobie zaanga owaniem, bior¹c udzia³ w tajnym nauczaniu w zakresie elektrotechniki samochodowej. W tym czasie opracowa³ pierwszy swój podrêcznik pt. Elektrotechnika samochodowa, którego recenzentem by³ sam profesor Stanis³aw Fryze. Podrêcznik ten o objêtoœci oko³o 200 stron ukaza³ siê w trzech wydaniach w 1944, 1946 i 1949 roku. W czerwcu 1944 roku wraz z rodzin¹ przeniós³ siê do Limanowej. Tu na prze³omie lat 1944 i 1945 w ramach robót przymusowych pracowa³ przy rozbudowie dworca kolejowego. Po wkroczeniu wojsk radzieckich podj¹³ ochotniczo pracê przy budowie linii wysokiego napiêcia Sowliny Limanowa, nastêpnie po pieszej wêdrówce dotar³ do Krakowa, tu w lutym 1945r. rozpocz¹³ pracê w Polskich Liniach Dalekosiê nych w Krakowie. W czerwcu 1945 roku w momencie za³o enia Politechniki Œl¹skiej w Krakowie, podj¹³ w niej pracê, powo³any na stanowisko starszego asystenta w katedrze kierowanej przez prof. Kazimierza Idaszewskiego. Nastêpnie od 1947 roku wraz z Politechnik¹ Œl¹sk¹ przeniós³ siê do Gliwic, gdzie bra³ udzia³ w organizacji Katedry Maszyn Elektrycznych i jej laboratoriów. W efekcie powsta³o tu pierwsze po wojnie, dobrze zorganizowane i jak na owe czasy bardzo dobrze wyposa one, uczelniane laboratorium maszyn elektrycznych. Pracowa³ w Katedrze Maszyn Elektrycznych kierowanej najpierw przez prof. W³adys³awa Ko³ka, a nastêpnie przez prof. Zygmunta Gogolewskiego, na stanowisku adiunkta ( ), zastêpcy profesora ( ) i starszego wyk³adowcy ( ). W roku 1948 zacz¹³ prowadziæ wyk³ady z maszyn elektrycznych na Wydziale Elektrycznym, a póÿniej na Wydziale Górniczym Politechniki Œl¹skiej. W latach pe³ni³ funkcjê Dziekana Wydzia³u Elektrycznego. Równolegle do pracy w Politechnice w latach pracowa³ jako nauczyciel elektrotechniki i maszyn elektrycznych w Pañstwowym Technikum dla tzw. Robotników Wysuniêtych w Bytomiu. Jednym z wyk³adowców tego technikum by³ profesor Janusz Tymowski, z którym Antoni Marian Plamitzer czêsto prowadzi³ d³ugie dyskusje o dydaktyce i wychowaniu. W latach pracowa³ w Biurze Studiów Zjednoczenia Przemys³u Maszyn Elektrycznych przy opracowaniu wytycznych do projektu i produkcji nowej serii silników asynchronicznych œredniej wielkoœci. W latach uczestniczy³ równie w pracach katedry dla przemys³u. By³y to prace g³ównie z zakresu badañ odbiorczych i eksploatacyjnych du ych maszyn elektrycznych i transformatorów. Okres pracy w Politechnice Œl¹skiej nie by³ ³atwym dla Profesora A.M. Plamitzera. W szczególnoœci Jego wra liwoœæ, przekonania, a jednoczeœnie bezkompromisowoœæ i nieuleganie naciskom czynników politycznych, nie u³atwia³y mu pe³nienia funkcji Dziekana w owym trudnym okresie. Pomimo tego, a mo e w³aœnie dlatego, zyska³ on uznanie œrodowiska naukowego i studenckiego. Szczególnie imponuj¹co wyró ni³ siê w czasie pamiêtnych wydarzeñ w paÿdzierniku 1956 roku. Profesor A. M. Plamitzer odwa nie uczestniczy³ w wiecach i manifestacjach studenckich. Jego przemówienia, krótkie, pe³ne zaanga owania, s³ów od dawna nie s³yszanej prawdy, budzi³y zaufanie i uznanie studentów. W krytycznym momencie dziêki Swojej postawie i argumentom potrafi³ zapanowaæ nad wzburzonymi nastrojami, nie dopuœci³ do prowokacyjnych zajœæ gro ¹cych studentom i odœpiewaniem Roty zakoñczy³ wiec. Najtrafniejsz¹ ocen¹ pracy Profesora A.M. Plamitzera w Politechnice Œl¹skiej jest dedykacja, któr¹ Mu wpisa³, ofiaruj¹c swe dzie³o, Profesor Stanis³aw Fryze pionier elektrotechniki polskiej, niezapomniany wzór naukowca, dydaktyka, wychowawcy i patrioty Kochanemu Uczniowi Profesorowi Antoniemu Plamitzerowi, Dziekanowi Wydzia³u Elektrycznego Politechniki Œl¹skiej ofiaruje tê pracê Jego dawny profesor z wyrazami 12 Politechnika Opolska

11 szczerego uznania i podziwu dla Jego niestrudzonej, pe³nej poœwiêcenia i doskona- ³ej dzia³alnoœci w Politechnice Œl¹skiej. Od 1960 roku Profesor Antoni Marian Plamitzer zwi¹za³ siê ze œrodowiskiem Opola, bêd¹c pocz¹tkowo organizatorem opolskiego punktu konsultacyjnego Politechniki Œl¹skiej. Równolegle, od 1963 do 1979 roku prowadzi³ wyk³ady z maszyn elektrycznych i by³ za³o ycielem oraz kierownikiem Zak³adu, a nastêpnie Katedry Elektrotechniki w Wy szej Szkole Pedagogicznej w Opolu (przekszta³conej w 1994 r. w Uniwersytet Opolski). W 1966 roku zosta³ przeniesiony s³u bowo do powstaj¹cej w Opolu Wy szej Szko³y In ynierskiej (przemianowanej w 1996 roku w Politechnikê Opolsk¹) i powo³any na stanowisko docenta etatowego. Zosta³ tu pierwszym Dziekanem, za³o ycielem i organizatorem Wydzia³u Elektrycznego. Funkcjê Dziekana Wydzia³u, a nastêpnie od maja 1977 r. Dyrektora Instytutu (na prawach wydzia³u) pe³ni³, z przerwami, do 1978 roku. Jednoczeœnie zorganizowa³ od podstaw Zespó³ Maszyn i Napêdów Elektrycznych (przekszta³cony w 1975 r. w Zak³ad Przetwarzania i U ytkowania Energii Elektrycznej) oraz jego laboratoria. By³ jego kierownikiem i kierowa³ nim przez lata W maju 1978 r. zachorowa³ i w zwi¹zku z pogorszeniem stanu zdrowia w paÿdzierniku 1979 roku przeszed³ na rentê inwalidzk¹. Po d³ugiej rekonwalescencji wróci³ do zdrowia i podj¹³ pracê na swojej umi³owanej uczelni. W³¹czy³ siê jak zwykle z zaanga owaniem do pracy dydaktycznej, wychowawczej i spo- ³ecznej, napisa³ monografiê na temat sposobów opisywania zmiennych stanu w obwodach elektrycznych. W 1984 r. zosta³ powo³any na stanowisko profesora kontraktowego. W 1994 roku stan jego zdrowia ponownie gwa³townie siê pogorszy³. Okres pracy w Opolu by³ czasem najwiêkszej aktywnoœci i zaanga owania Profesora A.M. Plamitzera i chyba najlepszym okresem w Jego yciu. By³ organizatorem pracy na wydziale i w swoim zak³adzie, mia³ wiele oryginalnych inicjatyw np. zorganizowa³ cykliczn¹ publiczn¹ prezentacjê prac dyplomowych w sali konferencyjnej Opolskiego NOT. By³ nie tylko œwietnym wyk³adowc¹, ale i wychowawc¹ m³odzie y w jak najlepszym znaczeniu tego s³owa. Mia³ bardzo dobry kontakt ze studentami, uczestniczy³ czynnie w wielu imprezach studenckich. Bardzo czêsto, wraz z on¹ Kazimier¹, uczestniczy³ w Po egnanie rajdach studenckich. y³ yciem studentów i ich problemami. Studenci rewan owali mu siê za to, mia³ ich uznanie, wielk¹ szczer¹ sympatiê, by³ dla nich autorytetem. Przypomina mi siê taki incydent, który mia³ miejsce w pocz¹tkach mojej pracy w Zak³adzie Profesora. Odebra³em telefon, rozmówca chcia³ koniecznie rozmawiaæ z Profesorem, ale kilkakrotnie Go nie zasta³, chcia³ abym mu pomóg³ i aby mnie przekonaæ u y³ takiego argumentu jestem wyznawc¹ profesora Plamitzera. Wydaje mi siê, e te wypowiedziane w poœpiechu i z determinacj¹ s³owa najlepiej okreœlaj¹ stosunek wychowanków Profesora do Niego. Profesor A.M. Plamitzer przyk³ada³ zawsze du ¹ wagê do dzia³alnoœci organizacyjnej i spo³ecznej. Dzia³a³ w ró nych zespo³ach, takich jak: senaty, rady wydzia- ³u, organizacje zawodowe, m³odzie owe i spo³eczne. Anga owa³ siê w sprawy perspektyw rozwoju uczelni, jej struktur, organizacji studiów, programów studiów, planów nauczania, spraw wychowawczych i innych. W latach by³ cz³onkiem Zespo³u Dydaktycznego Ministerstwa Szkolnictwa Wy szego dla kierunku elektrotechnika, równoczeœnie by³ Przewodnicz¹cym Zespo³u Programowego wy- szych szkó³ morskich dla kierunku elektrotechnika i elektronika. Profesor A. M. Plamitzer by³ zawsze czynnym cz³onkiem Stowarzyszenia Elektryków, ale szczególnie serdeczne i silne wiêzy ³¹czy³y Go z Opolskim Oddzia³em SEP. Pamiêtne s¹ Jego wyst¹pienia bogate w treœci, nienaganne w formie, wyg³aszane piêkn¹ polszczyzn¹, zawsze z pasj¹ i wielk¹ si³¹ ekspresji np. wyst¹pienie w 1979 roku na konferencji zorganizowanej przez Warszawski Oddzia³ SEP w jubileuszowym roku 60-lecia SEP w Polsce, lub w 1990 roku na ogólnopolskim XXVI Walnym ZjeŸdzie Delegatów SEP w Opolu. W latach by³ On Przewodnicz¹cym S¹du Kole eñskiego Oddzia³u Opolskiego SEP. Nale a³o do tradycji, e kolejni nowo wybrani prezesi oddzia³u (z regu³y Jego wychowankowie) odwiedzali Profesora rozpoczynaj¹c swoj¹ kadencjê. Pasj¹ Profesora A. M. Plamitzera by³a zawsze dzia³alnoœæ dydaktyczna i wydawnicza. Rozpocz¹³ j¹ jeszcze w latach okupacji, a potem od pocz¹tku swej dzia³alnoœci na uczelni skupia³ wokó³ siebie kadrê naukow¹. Inicjowa³ wydawanie skryptów i podrêczników, nadawa³ kierunek tym pracom, stworzy³ w³asn¹ szko³ê dydaktyczn¹. Pocz¹tkiem tych dzia³añ by³a pierwsza praca zespo³owa, skrypt Politechniki Œl¹skiej Laboratorium maszyn elektrycznych czêœæ I (1957 r.), a potem kolejne. Cz³onkami zespo³u autorskiego tych skryptów uczelnianych byli miêdzy innymi przyszli profesorowie: Tadeusz Glinka, Henryk Kowalowski, Jerzy Kubek, W³adys³aw Mizia, W³adys³aw Paszek, Arkadiusz Pucha³a, Aleksander ywiec. Ale najwa niejszym Jego dzie³em by³ podrêcznik akademicki pt. Maszyny elektryczne, traktuj¹cy o podstawach fizycznych i teoretycznych oraz w³asnoœciach ruchowych maszyn elektrycznych i transformatorów, który osi¹gn¹³ sukces bez precedensu na krajowym rynku wydawniczym, uzyskuj¹c w latach osiem wydañ w ³¹cznym nak³adzie ponad 55 tys. egzemplarzy. Ksi¹ ka ta nadal cieszy siê zas³u on¹ poczytnoœci¹. O walorach tej ksi¹ ki wyra aj¹ siê: Profesor W³adys³aw Paszek: Spotka³ siê on (podrêcznik uwaga JH) z bardzo wysokimi ocenami profesorów w kraju i za granic¹, którzy podkreœlaj¹ oryginalne ujêcie merytoryczne oraz wybitne walory dydaktyczne, a tak e profesor Piotr Wach: Warto tu jeszcze zaznaczyæ, e ksi¹ ka Maszyny elektryczne w okresie, gdy by³a przygotowywana do pierwszego wydania, a wiêc od 1956 roku i wczeœniej, zawiera³a szereg oryginalnych elementów o charakterze dorobku naukowego Profesora. Rozpoczynaj¹c pracê w Politechnice Œl¹skiej prowadzi³em æwiczenia tablicowe i laboratoryjne do Jego wyk³adów i obserwowa- ³em powstawanie podrêcznika Maszyny elektryczne, jego maszynopisu, rysunków artystycznie kreœlonych w tuszu przez Juliana Skopowskiego, emocje zwi¹zane z pierwszym wydaniem, korekty, terminy, których nie mo na by³o przekroczyæ, a potem ju w Opolu, korekty dalszych wydañ, w których na ile to by³o mo liwe, staraliœmy siê wszyscy Profesorowi pomóc. Nale a³em te wraz z Tadeuszem Glink¹, W³adys³awem Mizi¹ i Aleksandrem ywcem do zespo³u autorskiego, który z inicjatywy i za namow¹ Profesora napisa³ podrêcznik Zadania z maszyn elektrycznych. Zawiera³ on z za³o enia zbiór przyk³adów ilustruj¹cych Jego ksi¹ kê. Autorytet Profesora spowodowa³ zainteresowanie PWT t¹ inicjatyw¹ i w konsekwencji wydanie tej ksi¹ ki. Ci¹g dalszy na stronie 30 WIADOMOŒCI UCZELNIANE 2(98) paÿdziernik

12 Po egnanie PO EGNANIE REDAKTORA i yæ warto i umrzeæ warto nie uczono nas yæ ni umieraæ czasem œmieræ siê zdaje jak nenufar na b³otach otwiera i zostaje myœl maska pierrota Jerzy Jankowski, Requiem W ostatnich dniach wrzeœnia dotar³a do redakcji smutna wiadomoœæ. Odszed³ na zawsze Jerzy Jankowski, redaktor naczelny ycia Akademickiego, miesiêcznika spo³ecznoœci akademickiej Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu. Jerzy Jankowski urodzi³ siê w 1937 roku w Wilnie. Opuœciwszy ukochane Kresy trafi³ na Ziemie Odzyskane. Szko³ê œredni¹ ukoñczy³ w Kroœnie Odrzañskim. W 1954 roku podj¹³ studia na Uniwersytecie Warszawskim, wydziale dziennikarskim, lecz znudzony nadmiarem zajêæ z marksizmu przeniós³ siê na filologiê polsk¹ do Wroc³awia. Obdarzony nieprzeciêtnym talentem sta³ siê jednym z filarów poetyckiej grupy Dlaczego nie. Zadebiutowa³ literacko w 1956 roku, kiedy to na ³amach ycia Uniwersytetu ukaza³y siê jego dwa wczesne wiersze Papierowe kwiaty i Motyl. Ju wtedy nale- a³ do Ko³a M³odych Pisarzy. Swoj¹ pracê magistersk¹ poœwiêci³ twórczoœci Stanis³awa Ró ewicza. Pod wp³ywem mistrza pozostawa³a te czas jakiœ twórczoœæ Jerzego Jankowskiego, oczywiœcie a do momentu, w którym wyrobi³ sobie w³asny, niepowtarzalny styl. Kiedy nadesz³y wydarzenia wêgierskie, zaanga owa³ siê w konkretne dzia³ania i by³ inicjatorem zbiórki lekarstw i krwi dla Budapesztu. Jego wiersza pt. 26 paÿdziernika 1956 nie dopuœci³a na ³amy prasy cenzura, lecz w maju 1957 roku inny wiersz Ludzi XX wieku wydrukowa³a paryska Kultura. Efektem kontaktów z pismem Giedroycia by³ przymusowy wyjazd z Wroc³awia, spowodowany interwencj¹ sekretarza propagandy KW PZPR. Tak zaczê³a siê Jerzego Jankowskiego przygoda z Zielon¹ Gór¹, w której zd¹ y³ za³o yæ Klub Literacki. Jednoczeœnie jednak powoli odchodzi³ od poezji i kierowa³ swe zainteresowania ku historii i archeologii. Po oœmiu latach wygnania wróci³ do Wroc³awia i podj¹³ pracê w Oœrodku Szkoleniowym Elwro. Rok 1981 skoñczy³ siê dla niego internowaniem. Jak sam potem wspomina³, nie bez dumy, jego numer internowania 125 by³ ni szy od numeru Lecha Wa³êsy. Zacz¹³ nastêpnie pracowaæ w Dolmedzie, gdzie wydawa³ dwumiesiêcznik naukowy Cz³owiek-populacja-œrodowisko. W latach 80. obroni³ te doktorat na wydziale historii, jego praca nosi³a tytu³ Polskie terytoria plemienne w œwietle toponimów obronnych i ukaza³a siê w formie ksi¹ kowej. Nied³ugo potem Jerzy Jankowski opublikowa³ Historiê medycyny œredniowiecznej w Polsce oraz Epidemiologiê historyczn¹ polskiego œredniowiecza. Pisa³ scenariusze widowisk i scenariusze filmowe. Przeniesienia na ekran jego utworu pt. Drzewa podj¹³ siê Grzegorz Królikiewicz. Z mi³oœci do historii zrodzi³y siê intymne biografie s³awnych ludzi jego autorstwa: Kronika seksualnych namiêtnoœci, Kronika podwójnej moralnoœci, Prze yæ wszystko, Monarsze sekrety. Z mi³oœci do dziennikarstwa powsta³o ycie Akademickie. Oddany mu ca³ym sercem stworzy³ pismo akademickie na najwy szym poziomie, jedno z najlepszych w Polsce. Pracuj¹cy niesamowicie intensywnie, nieprzekupny, wierny zasadom i idea³om p³aci³ zdrowiem za swoje nieprzeciêtne ycie. W nasyconym zapachem fajki gabinecie pisa³ niezliczone teksty, bez których po prostu nie by³oby ycia Akademickiego. W ostatnich latach poœwiêca³ wiele czasu i uwagi funkcjonowaniu Studium Dziennikarstwa Sportowego, oddawa³ siê z pasj¹ kszta³ceniu m³odych dziennikarzy. Zamieszcza³ ich teksty w miesiêczniku, radzi³, popiera³, motywowa³. Jego praca przynosi³a zaœ wymierne efekty. Bez Redaktora Naczelnego ani pismo, ani wydawnictwo nie bêd¹ ju nigdy takie same. Od redakcji Wiadomoœci Uczelnianych W spotkaniach redaktorów gazet akademickich Jerzy uczestniczy³ niemal od pocz¹tku, przyje d aj¹c zawsze wraz z zespo³em. Dowcipny, lecz pe³en ciep³a, zawsze z nieod³¹czn¹ fajk¹. Rasowy dziennikarz szukaj¹cy ciekawych i trudnych tematów, gardz¹cy tzw. pras¹ dworsk¹. Oddany sprawom sportu i dziennikarstwa sportowego, profesjonalista. Wilnianin, swoje ukochane miasto m³odoœci mia³ okazjê odwiedziæ w ubieg³ym roku, o czym z rozrzewnieniem opowiada³. W czasie ostatniego krakowskiego spotkania Jerzy tryska³ humorem, bawi³ i czarowa³. Mia³ œwiadomoœæ, e zdrowie mu szwankuje, nie dba³ o to. Snu³ plany na przysz³oœæ, zaprasza³ do Wroc³awia do swej redakcji. Takim go zapamiêtaliœmy, takim pozostanie w naszych sercach. egnamy Ciê Jerzy, bêdzie nam Ciebie brakowa³o. Krystyna Duda, El bieta Ciechociñska 14 Politechnika Opolska

13 Sprawy nauki Zestawienie wniosków o finansowanie przez KBN projektów badawczych (grantów) pracowników naukowo-dydaktycznych naszej uczelni w XX konkursie KBN zamkniêtym r. 1. Analiza wp³ywu wymiarów magnesów trwa³ych oraz konstrukcji stojana na moment elektromagnetyczny w silniku tarczowym typu torus dr in. Rafa³ Wróbel 2. Bezprzek³adniowa elektrownia wiatrowa ma³ej mocy przyjazna dla œrodowiska prof. dr hab. in. Piotr Wach 3. Analiza metrologiczna transformaty falkowej w pomiarach zak³óceñ niestacjonarnych w sieci energetycznej mgr in. Krzysztof Górecki 4. Analiza metrologiczna zjawiska aliasingu w cyfrowych systemach przetwarzania sygna³ów energetycznych implementuj¹cych filtry antyaliasingowe mgr in. Miros³aw Szmajda 5. Tempo dekompozycji igie³ sosny zwyczajnej pochodz¹cej z ekosystemów o zró nicowanym obci¹ eniu zanieczyszczeniami mgr Magdalena Krawczyk 6. Okreœlenie mo liwoœci identyfikacji form wieloÿród³owych wy³adowañ niezupe³nych na podstawie wyników analizy czêstotliwoœciowej ich emisji akustycznej dr in. Tomasz Boczar 7. Identyfikacja zak³óceñ wystêpuj¹cych przy pomiarach wy³adowañ niezupe³nych z wykorzystaniem metody emisji akustycznej mgr in. Arkadiusz D¹browski 8. Okreœlenie ska enia œrodowiska przygranicznego na terenie województwa opolskiego za pomoc¹ wybranej roœliny wskaÿnikowej mgr in. Anna Tukiendorf 9. Polskie antracyty jako perspektywiczne adsorbenty badania aktywacji zasadami mgr Sylwia Kozak 10. Energetyczne wykorzystanie osadów œciekowych (promotorski) prof.dr hab. in. Leon Troniewski (mgr in. Ma³gorzata Wzorek) 11. Badania pola elektromagnetycznego w pobli u jego Ÿróde³ pod wzglêdem ochrony naturalnego œrodowiska elektromagnetycznego dr in. Andrzej Przytulski 12. Optyczna analiza spektralna widm energii generowanej przez wy³adowania elektryczne prof. dr hab. in. Jerzy Skubis 13. Badanie i modelowanie wp³ywu dynamiki procesu obróbkowego na strukturê geometryczn¹ powierzchni (promotorski) prof. dr hab. in. Wit Grzesik (mgr in. Sebastian Brol) 14. Zintegrowany system sterowania napêdu do samochodu osobowego dr in. Jerzy Jantos 15. Dozowanie momentu obrotowego w samochodowym uk³adzie napêdowym dr in. Jerzy Jantos 16. Badania z³o a fluidalnego w przestrzeni miêdzyrurowej wymiennika ciep³a dr in. Norbert Szmolke 17. Odlewanie niskoaluminiowych stopów cynku w warunkach kontrolowanego procesu krzepniêcia dr Zygmunt Dudzicz 18. Badania modelowe przêse³ metalowych o konstrukcji pow³okowej dr hab. in. Zbigniew Mañko 19. Badania modelowe stalowych ci¹g³ych przêse³ skrzynkowych dr in. Nachwan Khair 20. Zachowanie siê sk³adanych mostów wojskowych podczas wybuchów dr hab. in. Zbigniew Mañko, prof. PO 21. Opracowanie i wdro enie technologii globalnego monitorowania i zarz¹dzania zadaniami modernizacyjno-inwestycyjnymi (nr 10T C/539) prof. dr hab. in. Zdzis³aw Kabza Przypominamy, i na nastêpny XXI konkurs mo na sk³adac wnioski w Dziale Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹) do r. Joanna Widera PROCEDURA AKREDYTACYJNA KIERUNKÓW STUDIÓW 1. Powo³anie Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych Obecnie, kiedy na uczelniach wy szych studiuje coraz wiêcej m³odzie y, nale y zwróciæ szczególn¹ uwagê na jakoœæ kszta³cenia. Zwiêkszanie liczby studentów, tak uci¹ liwe dla na ogó³ nie wzrastaj¹cej liczby nauczycieli akademickich, wymuszane g³ównie przez zale noœæ od dotacji bud etowej, nie jest na pewno korzystne dla procesu edukacji. Istnieje wiele przyczyn mog¹cych powodowaæ pogorszenie poziomu edukacji, a do obowi¹zków w³adz uczelni nale y nadzór nad poziomem dydaktyki i nauki oraz stosowanie procedur kontrolnych. Na Konferencji Prorektorów ds. Kszta³cenia Polskich Uczelni Technicznych, która odby³a siê w 1999 roku w Politechnice Gdañskiej, rozpoczê³a siê dyskusja nad ocen¹ jakoœci kszta³cenia na technicznych uczelniach wy szych, nad celowoœci¹ wprowadzenia akredytacji oraz na temat stosowanych ju procedur akredytacyjnych, zarówno w Polsce, jak i za granic¹. Prorektorzy stwierdzili, e na proces podnoszenia jakoœci kszta³cenia wp³ynie nie tylko mo liwoœæ akredytacji kierunków, ale tak e zapoznanie siê z wymogami standardów kierunków, raport samooceny, a wiêc dokumentami akredytacyjnymi, a tak e œwiadomoœæ, e du a liczba jednostek edukacyjnych podejmie trud akredytacji, ale i d¹ enie do spe³nienia wymogów akredytacyjnych. Uznano wiêc, e celowym jest przygotowanie zasad i trybu postêpowania akredytacyjnego, poniewa nawet znajomoœæ kryteriów oceny z punktu widzenia jakoœci kszta³cenia mo e dawaæ korzystne rezultaty. Konsultacje z rektorami uczelni technicznych potwierdzi³y pogl¹dy prorektorów ds. kszta³cenia, e nale y przyst¹piæ do prac nad powo³aniem Komisji Akredytacji Uczelni Technicznych (KAUT). W tym czasie istnia³a ju Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna (UKA), której dokumenty i dzia³ania stanowi³y wzór i pomog³y szybciej przebyæ etap powo³ania komisji, opracowania procedury akredytacyjnej i przygotowania wzorów dokumentów. Przyjêto nastêpuj¹ce za³o enia: akredytacja dotyczy kierunków studiów, jest dobrowolna, WIADOMOŒCI UCZELNIANE 2(98) paÿdziernik

14 Sprawy nauki koszty zwi¹zane z procedur¹ akredytacyjn¹ ponosi jednostka zg³aszaj¹ca siê do akredytacji, akredytacja bêdzie wykonywana przez ekspertów reprezentuj¹cych œrodowisko akademickie z udzia³em przedstawicieli pracodawców, akredytacji bêdzie udzielaæ Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ Komisji bêdzie sprawowaæ Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT). Dzia³alnoœæ KAUT powinna obejmowaæ szeroko rozumian¹ dzia³alnoœæ na rzecz jakoœci kszta³cenia zwi¹zan¹ równie z propagowaniem idei akredytacji, standardów oceny jakoœci kszta³cenia dla poszczególnych kierunków studiów, wspó³pracy z dzia³aj¹cymi ju w Polsce komisjami akredytacyjnymi, a tak e strukturami za granic¹. Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) zosta³a powo³ana przez Konferencjê Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) 17 lutego 2001 roku w Opolu, jako agenda akredytacyjna, do dokonywania akredytacji kierunków wy szych uczelni technicznych. Dokumenty podpisane przez Rektorów w Opolu, a mianowicie Porozumienie oraz Zasady i Tryb Postêpowania Akredytacyjnego, dotycz¹ zagadnieñ zwi¹zanych z szeroko pojmowan¹ jakoœci¹ kszta³cenia i stanowi¹ wyraz troski w³adz wy szych uczelni technicznych o nastêpuj¹ce problemy: podnoszenie jakoœci kszta³cenia, tworzenie jasnych i jednoznacznych procedur oceny warunków i metod kszta³cenia oraz programów studiów uwzglêdniaj¹cych systemy stosowanie w innych krajach, szczególnie w krajach Unii Europejskiej, tworzenie warunków u³atwiaj¹cych krajow¹ i miêdzynarodow¹ wymianê studentów, promowanie kierunków spe³niaj¹cych wysokie standardy jakoœciowe. Tekst porozumienia zosta³ podpisany przez 24 rektorów, sygnatariuszy Porozumienia, wyra aj¹cych wolê ka dej uczelni przyst¹pienia do procesu akredytacji. KAUT jest wiêc Komisj¹ powo³an¹ do dokonywania akredytacji kierunków jednostek uczelni wy szych, które dobrowolnie wyst¹pi¹ z proœb¹ o przeprowadzenie tej procedury. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Zasadach i Trybie Postêpowania Akredytacyjnego pierwsza Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych bêdzie dzia³aæ w okresie od 15 marca 2001 roku do 14 marca 2003 roku. Na posiedzeniu KRPUT w dniu 17 lutego 2001 roku, jako przedstawiciel konferencji rektorów w KAUT, zosta³ wybrany prof. Piotr Wach, rektor Politechniki Opolskiej, a na przewodnicz¹c¹ KAUT prof. Alicja Konczakowska, prorektor ds. kszta³cenia Politechniki Gdañskiej. Na siedzibê KAUT wybrano Akademiê Górniczo- Hutnicz¹ w Krakowie. Rektorzy, Sygnatariusze Porozumienia, nominowali swoich przedstawicieli do KAUT. Przedstawicielem Politechniki Opolskiej jest prof. Grzegorz Gasiak, prorektor ds. studenckich. Pierwsze posiedzenie KAUT odby³o siê w Krakowie, w dniach 2 3 kwietnia 2001 roku. Wybrano zastêpców przewodnicz¹cego KAUT oraz sekretarza. Na drugim posiedzeniu KAUT, które odby³o siê na Politechnice Warszawskiej, przyjêto teksty wszystkich dokumentów akredytacyjnych. Zgodnie z porozumieniem dzia³alnoœæ KAUT obejmuje wszystkie uczelnie techniczne w Polsce, ale do Porozumienia mog¹ przyst¹piæ równie inne szko³y wy sze, jako sygnatariusze, lub zg³osiæ kierunki do akredytacji. Postêpowanie akredytacyjne jest odp³atne, wysokoœæ op³aty akredytacyjnej dla kierunku wynosi: dla sygnatariuszy Porozumienia z³, dla pozosta³ych uczelni z³. 2. Cele i zadania Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych dzia³a na rzecz zapewnienia jakoœci kszta³cenia na podstawie Porozumienia Polskich Uczelni Technicznych. Celem Komisji jest ustalenie ogólnych standardów jakoœci kszta³cenia w wy szych uczelniach technicznych, stymulowanie podnoszenia jakoœci kszta³cenia i stworzenie systemu akredytacji kierunków studiów. Dzia³alnoœæ Komisji obejmuje polskie uczelnie techniczne, Sygnatariuszy Porozumienia. Komisja na posiedzeniach plenarnych: 1. Powo³uje Grupy Ekspertów, Zespo³y Oceniaj¹ce wraz z ich przewodnicz¹cymi, 2. Okreœla ogólne zasady tworzenia standardów jakoœci kszta³cenia, wspólne dla wszystkich Grup Ekspertów, 3. Ustala, na wniosek Grupy Ekspertów, standardy jakoœci kszta³cenia dla okreœlonych kierunków studiów, 4. Okreœla wymagan¹ dokumentacjê akredytacyjn¹, 5. Podejmuje decyzjê o wszczêciu postêpowania akredytacyjnego dla zg³oszonych przez szko³ê wy sz¹ kierunku, 6. Sprawuje nadzór nad przebiegiem konkretnych postêpowañ akredytacyjnych, 7. Podejmuje decyzjê o udzieleniu, odroczeniu albo o odmowie akredytacji dla okreœlonego kierunku w jednostce szko³y wy szej. 3. Cele i zadania Grup Ekspertów i Zespo³ów Oceniaj¹cych Uczelnia zg³aszaj¹ca wniosek akredytacyjny dla okreœlonego kierunku studiów przedstawia listê kandydatów do Grupy Ekspertów i Zespo³ów Oceniaj¹cych. Lista kandydatów, specjalistów z zakresu danego kierunku studiów, powinna sk³adaæ siê z dwóch nauczycieli akademickich zatrudnionych na uczelni wnioskuj¹cej, trzech nauczycieli spoza tej uczelni oraz dwóch przedstawicieli pracodawców. Kandydaci ze œrodowiska akademickiego musz¹ mieæ tytu³ naukowy lub stopieñ naukowy doktora habilitowanego. Do listy kandydatów musz¹ byæ do³¹czone zwiêz³e dane o ich dorobku wraz z ich pisemn¹ zgod¹ na kandydowanie. Komisja spoœród wszystkich zg³oszonych kandydatów powo³uje Grupê Ekspertów, licz¹c¹ od piêciu do siedmiu osób, w tym przewodnicz¹cego Grupy, oraz Zespo³y Oceniaj¹ce w liczbie nie wiêkszej ni liczba uczelni aplikuj¹cych o udzielenie akredytacji, w sk³adzie trzech osób, w tym przewodnicz¹cych. W pracach Zespo³u Oceniaj¹cego uczestniczy sekretarz wyznaczony przez Komisjê. Kadencje Zespo³ów Oceniaj¹cych koñcz¹ siê po zakoñczeniu procedur akredytacyjnych. Grupa Ekspertów i Zespo³y Oceniaj¹ce dla danego kierunku studiów powo³ywane s¹ przez Komisje po zg³oszeniu wniosków akredytacyjnych przez co najmniej piêæ uczelni. Zadaniem Grupy Ekspertów jest przygotowanie, w ci¹gu dwóch miesiêcy od powo³ania, szczegó³owych standardów 16 Politechnika Opolska

15 Sprawy nauki jakoœci kszta³cenia dla okreœlonego kierunku studiów. Standardy s¹ zatwierdzane przez Komisjê. Po zakoñczeniu procedury akredytacyjnej Grupa Ekspertów dokonuje oceny standardów jakoœci kszta³cenia i przestawia j¹ Komisji. Do zadañ Zespo³u Oceniaj¹cego nale y: 1. Zapoznanie siê z dokumentacj¹ akredytacyjn¹ wraz z Raportem Samooceny nades³anym przez szko³ê wy sz¹, 2. Przeprowadzenie wszechstronnej oceny jakoœci kszta³cenia na kierunku studiów w okreœlonej jednostce szko³y wy szej na podstawie standardów ogólnych oraz wizytacji uczelni, 3. Sporz¹dzenie pisemnego Raportu z przeprowadzonej oceny i przedstawienie go Komisji. 4. Postêpowanie akredytacyjne Procedura akredytacyjna obejmuje nastêpuj¹ce etapy: 1. Zg³oszenie wniosku przez szko³ê wy sz¹ o udzielenie akredytacji, 2. Powo³anie Grupy Ekspertów, 3. Z³o enie przez szko³ê wy sz¹ Raportu Samooceny przygotowanego zgodnie z wzorcem Komisji, 4. Powo³anie Zespo³u Oceniaj¹cego jakoœæ kszta³cenia kierunku studiów w jednostce szko³y wy szej, 5. Opracowanie Raportu przez Zespó³ Oceniaj¹cy, 6. Przekazanie Raportu Zespo³u Oceniaj¹cego do Komisji, 7. Przekazanie Raportu szkole wy szej, która mo e zg³osiæ do niego swoje uwagi w terminie do 30 dni od daty otrzymania, po up³ywie wyznaczonego terminu i braku uwag, przewodnicz¹cy Komisji zwo³uje posiedzenie plenarne, 8. Rozpatrzenie przez Komisjê zg³oszonych uwag w terminie do 30 dni, 9. Po wykonaniu czynnoœci okreœlonych powy ej nastêpuje zwo³anie plenarnego posiedzenia Komisji, na którym Komisja podejmuje decyzje o: - udzieleniu akredytacji na 2 lata albo na 5 lat, - odroczeniu akredytacji do czasu spe³nienia okreœlonych warunków, - odmowie akredytacji, 10.Poinformowanie KRPUT, a tak e zainteresowane uczelnie o podjêtych decyzjach. 5. Obieg dokumentów procedury akredytacyjnej 1. Wniosek do przewodnicz¹cego KAUT o wszczêcie procedury akredytacyjnej sk³adany przez jednostkê ubiegaj¹c¹ siê o akredytacjê kierunku podpisany przez kierownika jednostki ubiegaj¹cej siê o akredytacjê i rektora uczelni oraz listê ( ) kandydatów do Grupy Ekspertów (GE) i Zespo³ów Oceniaj¹cych (ZO). Informacjê o kandydatach i ich zgodê. 2. Przewodnicz¹cy KAUT zwo³uje obrady plenarne jeœli jest co najmniej 5 zg³oszeñ o wszczêcie procedury akredytacyjnej okreœlonego kierunku. Na posiedzeniu plenarnym komisja powo³uje Grupê Ekspertów (5 7osób), w tym Przewodnicz¹cego, oraz Zespo³y Oceniaj¹ce (3 + sekretarz); wskazane jest, eby w ZO w czasie wizyty w uczelni by³a równie 1 osoba z GE. 3. Przewodnicz¹cy wysy³a proœbê do poszczególnych jednostek uczelni o przygotowanie Raportu Samooceny i okreœla termin przes³ania go do Komisji (maksymalnie 1 miesi¹c). 4. Grupa Ekspertów opracowuje standardy dla danego kierunku studiów (maks 2 miesi¹ce)- zgodnie z za³o eniami ogólnymi Ramowych standardów akredytacji kierunków studiów. 5. Prezydium sprawdza dokumentacjê z uczelni- Raport Samooceny i w przypadku uchybieñ wyznacza termin ich usuniêcia (1 miesi¹c). 6. Przewodnicz¹cy zwo³uje posiedzenie plenarne w celu wszczêcia procedury akredytacyjnej: - Komisja zatwierdza standardy dla okreœlonego kierunku przygotowanie przez GE, - przekazuje standardy oraz Raport Samooceny poszczególnych uczelni do okreœlonych ZO, - zatwierdza terminy wizyty ZO w poszczególnych uczelniach. 7. Wizyty ZO w uczelniach. 8. ZO przekazuj¹ Raporty do Komisji- maksymalnie 6 miesiêcy od momentu powo³ania ZO. 9. Przekazanie Raportu ZO do uczelni 1 miesi¹c na uwagi. 10.Przewodnicz¹cy KAUT zwo³uje posiedzenie plenarne. Komisja podejmuje decyzjê o: - udzieleniu akredytacji na 2 lata albo na 5 lat. CERTY- FIKAT, - odroczeniu akredytacji do czasu spe³nienia okreœlonych warunków, - odmowie akredytacji. 11. Informacja o wynikach postêpowania akredytacyjnego do uczelni, do KRPUT. 12. Uczelnia mo e odwo³aæ siê od decyzji do KRPUT (1 miesi¹c) 6. Wzory dokumentacji akredytacyjnej 1. Wzór wniosku o wszczêcie procedury akredytacyjnej. 2. Ramowe Standardy Akredytacji kierunków studiów za- ³o enia ogólne. 3. Wzór Raportu Samooceny. 4. Przebieg wizyty ZO. Plan wizyty Zespo³u Oceniaj¹cego wytyczne ogólne. Plan wizyty Zespo³u Oceniaj¹cego przyk³ady. 5. Wzór raportu ZO 6. Wzory pism z decyzj¹ Komisji o wynikach postêpowania akredytacyjnego do uczelni, do KRPUT 7. Wzór certyfikatu. Wy ej wymienione wzory dokumentacji akredytacyjnej zosta³y przekazane dziekanom Wydzia³u Budownictwa, Wydzia³u Mechanicznego, Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki, Wydzia³u Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Wydzia³u Zarz¹dzania i In ynierii Produkcji. Z wzorami tych dokumentów mo na siê zapoznaæ w Dziale Kszta³cenia PO, u specjalisty ds. jakoœci kszta³cenia in. Diany Bañskiej w pokoju 209E oraz na stronie internetowej pod adresem: Adres do korespondencji z biurem KAUT: Biuro Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, Akademia Górniczo- Hutnicza, Al. A. Mickiewicza 30, KRAKÓW, tel.: 0(prefix) , fax.: 0(prefix) , Strona internetowa Komisji znajduje siê na serwerze AGH: Prorektor ds. studenckich, dr hab. in., prof. PO Grzegorz Gasiak WIADOMOŒCI UCZELNIANE 2(98) paÿdziernik

16 Wieœci z wydzia³ów Wydzia³ Budownictwa W dniach 2 3 lipca 2001 r. w Kamieniu Œl¹skim k. Opola odby³o siê IV polsko-czesko-s³owackie sympozjum pt. Trwa- ³oœæ budowli, zorganizowane przez Katedrê Fizyki Materia- ³ów Politechniki Opolskiej i Komisjê In ynierii Budowlanej przy o/pan w Katowicach. Przewodnicz¹cym Komitetu Naukowego sympozjum by³ prof. Jan Kubik z Opola. Referaty wyg³oszone na spotkaniu by³y poœwiêcone szeroko rozumianym problemom trwa³oœci budowli. Dyskutowane by³y aktualne i wa ne problemy mechaniki konstrukcji oraz in ynierii materia³ów budowlanych. Temat spotkania wynika³ z realizacji przyznanego Katedrze Fizyki Materia³ów Politechniki Opolskiej grantu Fundacji CEEPUS PL23 pt. Durability of building. Z przyznanych w grancie stypendiów pracownicy uczelni polskich, czeskich i s³owackich uzyskali mo noœæ podjêcia wspólnych badañ z zakresu in ynierii budowlanej. Wyniki tych badañ by³y czêœciowo prezentowane na sympozjum, które odby³o siê w piêknej scenerii Centrum Kultury i Nauki Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu Œl¹skim. Sympozjum to stworzy³o i realizowa³o kolejn¹ szansê na pe³niejsze poznanie siê pracowników naszych krajów oraz pozwoli³o na nawi¹zanie dalszych kontaktów naukowych. Jest to chyba najwiêkszym pozanaukowym sukcesem sympozjum. Na sympozjum wyg³oszono 33 referaty w trzech sekcjach, a mianowicie: 1. Problemy konstrukcji budowlanych (przew. Prof. J. G³¹b) 2. Trwa³oœæ budowli (przew. Prof. J. Bujnak, Prof. S. Grzeszczyk) 3. Fizyka budowli (przew. Prof. P.Häupl, Prof. J.Wyrwa³). W sympozjum licznie uczestniczyli pracownicy Wydzia³u Budownictwa Politechniki Opolskiej m.in. profesorowie Stefania Grzeszczyk, Jan Kubik, Jerzy Wyrwa³, którzy wyg³osili nastêpuj¹ce referaty: S. Grzeszczyk: Wysokowartoœciowe kompozyty cementowe. J. Kubik: Energetyczny opis recyklingu materia³ów. J. Wyrwa³: O zasadzie minimalnej produkcji entropii w ustalonym procesie przewodzenia ciep³a. J. Œwirska: Wydajnoœæ Ÿróde³ entropii przy uwzglêdnieniu przep³ywów ciep³a i masy. W. Grzeszczyk: Wp³yw emisyjnoœci i rodzaju powierzchni na wymianê ciep³a przegród budowlanych. W sesjach plakatowych zosta³y tak e przedstawione referaty: O. Onyshko: Modelowanie procesów termomechanicznych w kompozytach zbrojonych w³óknami krótkimi. Z. Perkowski: Narastanie uszkodzeñ w kapilarno-porowatych materia³ach budowlanych w wyniku dyfuzji. A. Gachkevich, V. Astashkin, T. Kozakevich, A. Rawska- Skotniczny: Struktural residual stresses in the elements of building constructions made from low alloys steels. A. Matuszek-Chmurowska: Badanie mikrostruktury warstwy przejœciowej i cech mechanicznych w betonach wysokowartoœciowych. V. Boychuk: Opis procesu osuszania materia³ów budowlanych z oddzia³ywaniem pola elektromagnetycznego. J. Jêdrzejczyk-Kubik, J. Kubik: Przep³ywy jonowe w materiale kapilarno-porowatym. Kolejne, przysz³oroczne spotkanie odbêdzie siê w S³owacji. Uczestnicy spotkania wyra aj¹ wdziêcznoœæ Cementowni Góra dze S.A. oraz Przedsiêbiorstwu Wdro eñ i Zastosowañ Biotechnologii i In ynierii Genetycznej, które wspar³y finansowo to kolejne, ponadgraniczne spotkanie pracowników nauki z uczelni polskich, czeskich i s³owackich. I Sympozjum Diagnostyka i badania mostów, Opole 4 6 kwietnia 2001 r. I Sympozjum nt. Diagnostyka i badania mostów odby³o siê w ubieg³ym roku akademickim w auli gmachu Wydzia³u Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu. Inicjatorem i organizatorem sympozjum by³ nowo powsta- ³y Zak³ad Konstrukcji Mostowych Politechniki Opolskiej (kierowany przez prof. Z. Mañko), Wydzia³u Budownictwa PO (dziekan prof. T. Chmielewski), a tak e Zwi¹zku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Wystarczaj¹cym dowodem wskazuj¹cym na aktualnoœæ i wa noœæ wybranego tematu sympozjum jest znaczna liczba publikacji w literaturze fachowej, a tak e brak konferencyjnego odpowiednika takiego spotkania, który porusza³by szczegó³owo kwestie diagnostyki i badañ mostów. Czynniki takie jak: aktualnoœæ powy szych zagadnieñ, wci¹ wzrastaj¹ca potrzeba modernizacji i remontów mostów wraz z rehabilitacj¹ starych obiektów oraz z ich przystosowaniem do wiêkszych obci¹ eñ i prêdkoœci, zachêci³y organizatorów do zaaran owania tego spotkania dla wszystkich zainteresowanych t¹ problematyk¹. Celem sympozjum by³o utworzenie forum dogodnego do prezentacji wyników rozwa añ teoretycznych i doœwiadczalnych, obserwacji i doœwiadczeñ praktycznych oraz pogl¹dów i opinii obejmuj¹cych mo liwie szeroki zakres zagadnieñ zwi¹zanych z diagnostyk¹ i badaniami obiektów mostowych oraz ich czêœci sk³adowych, na etapie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji. Sympozjum by³o adresowane tak do pracowników naukowych, projektantów i rzeczoznawców budowlanych, pracowników firm konsultingowych, jak i do osób zwi¹zanych z wykonawstwem i nadzorem budowlanym, a tak e pracowników administracji mostowej. Oczekiwano zatem, e sympozjum to wytyczy dalsze kierunki rozwoju wiedzy w przedstawionej wy ej problematyce. W sk³ad Komitetu Naukowego weszli: Tadeusz Chmielewski, Henryk Czudek, Józef G³omb (cz³onek PAN), An- 18 Politechnika Opolska

17 Wieœci z wydzia³ów Wizyta na zabytkowym moœcie wisz¹cym na terenie huty Ma³a Panew w Ozimku drzej Jarominiak, Marian Klasztorny, Zbigniew Mañko, (przewodnicz¹cy), Jan Marsza³ek, Janusz Murzewski, Wac³aw Przyby³o, Mieczys³aw Rybak, Stanis³aw Sygu³a, Janusz Szelka, Jerzy Weseli oraz Przemys³aw Jakiel (sekretarz naukowy). Komitet Organizacyjny pracowa³ w sk³adzie: prof. Zbigniew Mañko przewodnicz¹cy, mgr in. Edmund Budka sekretarz organizacyjny, mgr in. Przemys³aw Jakiel jako sekretarz naukowy, mgr Danuta Dobrzyniewicz-Temnyk sekretariat, a tak e mgr in. Beata Stankiewicz, mgr in. Damian Bêben, mgr in. Zbigniew Matys, mgr in. Arkadiusz Mordak, wszyscy z Politechniki Opolskiej. Nale y tak- e wspomnieæ o wydatnej pomocy ze strony studentów mostowców V roku WB PO: P. Kaczmarek, P. Krawiec, G. Kubik, R. Makowski, P. Muszyñski, T. Pech, B. Ró ycki, H. Sitek, D. Szymczak, I. Tomala, K. Urbanek, R. Widera, D. Woœ, J. Zabawa, S. o³yñski, którzy w znacznej mierze przyczynili siê równie do ostatecznej formy tego sympozjum. Obrady rozpoczê³y siê ceremoni¹ otwarcia, a w celu umo - liwienia realizacji najistotniejszych celów tego spotkania, organizatorzy powo³ali Komisjê Wnioskow¹ maj¹c¹ za zadanie czuwaæ nad przebiegiem sympozjum. W jej sk³adzie znalaz³y siê nastêpuj¹ce osoby: Wojciech Anigacz, Marian Cichocki, Eugeniusz Dmochowski, Czes³aw Machelski, Stanis³aw Rozin, Maciej Sawicki (przewodnicz¹cy), Beata Stankiewicz (sekretarz) oraz Jadwiga Wrzesiñska. Tak dobrany sk³ad Komisji Wnioskowej œwiadczy³ o w³aœciwym po³¹czeniu grona wybitnych i znanych na krajowej scenie in ynierów-projektantów, wykonawców i przedstawicieli administracji, a tak- e osób reprezentuj¹cych krajowe oœrodki naukowe. W trakcie uroczystej sesji wrêczono nagrodê studentowi V roku WB Grzegorzowi Kubikowi zwyciêzcy konkursu na logo Zak³adu Konstrukcji Mostowych. Zakres tematyczny sympozjum obejmowa³ zarówno mosty i wiadukty, jak i estakady wykonane ze stali, elbetu, b¹dÿ drewna w nastêpuj¹cych grupach zagadnieñ (sesjach): filozofia i cele badañ, badania mostów betonowych, badania mostów wojskowych, teoria a badania w mostownictwie, problematyka badañ mostów metalowych, ochrona przed ha³asem oraz ekologia w mostownictwie, sprzêt do diagnostyki mostów relacje z badañ, badania i diagnostyka podpór mostowych i ocena bezpieczeñstwa mostów na podstawie badañ doœwiadczalnych. Zasadniczym powodem takiej liczby sesji by³ wzgl¹d na szeroki zakres tematyczny spotkania oraz na znaczn¹ liczbê zg³oszonych referatów i komunikatów. Idea referatów generalnych przedstawianych przez najwybitniejszych przedstawicieli wymienionych dziedzin nauki w kraju, mia³a pod³o e równie szkoleniowe, a wiêc bardziej ogólne. Wszystkie referaty zosta³y poddane wczeœniejszym recenzjom, przed ich publikacj¹ w materia³ach sympozjum, a ich wybiórcza prezentacja opiera³a siê bardziej na dzieleniu siê uwagami i spostrze eniami wraz z merytoryczn¹ konsultacj¹ dotycz¹c¹ istotnych przedmiotowych kwestii. W sesji, prof. M. Rybak przedstawi³ wprowadzaj¹cy referat generalny O po ytkach z doœwiadczeñ i badañ na konstrukcjach mostowych. Autor przedstawi³ w nim, z punktu widzenia w³asnych doœwiadczeñ, ró ne aspekty badañ przêse³ mostów na tle historycznym, które popar³ wieloma interesuj¹cymi przyk³adami. Referat ten wzbudzi³ wyj¹tkowe zainteresowanie oraz obszern¹ dyskusjê wœród uczestników. Z pewnoœci¹ du e znaczenie mia³o omówienie przez prof. A. Jarominiaka bol¹czek zwi¹zanych z diagnostyk¹ i badaniami podpór mostowych w sesji IX. W swym referacie autor zawar³ kompendium wiedzy odnoœnie wspó³czesnych metod badawczych nawet tych, nie stosowanych jeszcze w kraju niezwykle pomocnych w lokalizacji i kumulacji wszelkich uszkodzeñ fundamentów i podpór mostowych. Nie sposób te pomin¹æ innych sesji, jak sesja IV, poœwiêcona badaniom mostów wojskowych (stosowanych coraz chêtniej w sytuacjach awaryjnych czy wykorzystanych w okresach powodzi w latach 1997 i 1998), czy dotycz¹cej teorii konstrukcji w diagnostyce mostów (sesja V). By³a z ni¹ œciœle zwi¹zana sesja VI, weryfikuj¹ca teoriê, a obejmuj¹c¹ ca³oœæ metodologii badañ tych specyficznych konstrukcji, tj. aparaturê badawcz¹. Odrêbn¹, aczkolwiek na swój sposób zintegrowan¹ grupê stanowi³y dwie sesje (I i VI) dotycz¹ce badañ konstrukcji Uroczyste przeciêcie wstêgi przez dziekana T. Chmielewskiego otwieraj¹ce reminiscencje z wroc³awskiej wystawy konkursowej WIADOMOŒCI UCZELNIANE 2(98) paÿdziernik

18 Wieœci z wydzia³ów Wystêp Alicji Majewskiej z akompaniamentem W³odzimierza Korcza Prof. M. Rybak w trakcie sesji V poœwiêconej teorii w badaniach mostów mostów betonowych i stalowych, przy czym problemy oceny bezpieczeñstwa diagnozowanych mostów oraz ekologii z nimi zwi¹zanej nie mo na by³o przeceniæ poœwiêcono tym zagadnieniom kolejne dwie odrêbne sesje (V i X). W trakcie sympozjum, postulowano m.in. o zwiêkszanie noœnoœci projektowanych i remontowanych mostów, o badania w zakresach statycznym i dynamicznym (traktuj¹c je na równej p³aszczyÿnie), zak³adanie osnowy geodezyjnej (repery g³êbinowe) na obiektach stanowi¹cych nowe inwestycje, czy zwiêkszenie kontroli nad rzeczywistym rejestrowaniem i okreœlaniem nacisków i ciê arów osi, b¹dÿ kó³ pojazdów, a tak e uwzglêdnianie losowego charakteru obci¹ eñ czy znacznego przyrostu jednostkowego ciê aru poruszaj¹cych siê obecnie po mostach pojazdów, itp. Wydaje siê te, e do jednych z najwa niejszych prac badawczych oczekiwanych przez administracjê pañstwow¹ nale y zagadnienie opracowania zaleceñ konstrukcyjnych prowadz¹cych do zmniejszenia defektywnoœci, a tym samym do zminimalizowania przeci¹ eñ poszczególnych elementów w nowo projektowanych mostach z tytu³u ich ukszta³towania. W podsumowaniach i dyskusjach kuluarowych niejednokrotnie podkreœlano bardzo obszerny zakres tematyczny sympozjum, który inspiruje przenikanie siê doœwiadczeñ i nowoœci technologicznych, stymuluj¹c ich nowe zastosowania, a maj¹cych na celu zapewnienie obiektom mostowym nale - nej im diagnostyki i badañ odbiorczych. Uczestnicy wysoko ocenili organizacjê sympozjum, tym bardziej, e impreza ta zosta³a zainicjowana przez nowy zespó³ ju po rocznej dzia- ³alnoœci w Politechnice Opolskiej. Trafnie móg³by oddaæ to cytat przewodnicz¹cego Komisji Wnioskowej, pana M. Sawickiego:...dla nowego miasta i oœrodka na mapie ycia œrodowiska mostowców, doskona³ym by³ pomys³ organizacji tego spotkania, który trafi³ w niszê aktualnych potrzeb rynkowych tak na polu nauki, jak i myœli in ynierskiej.... Podczas sympozjum mia³o miejsce wiele imprez towarzysz¹cych, jak choæby wycieczka na zabytkowy stalowy most wisz¹cy po³o ony na terenie huty Ma³a Panew w Ozimku, czy reminiscencje z wystawy Konkurs na projekty koncepcyjne k³adek w obrêbie obszaru Ostrów Tumski Wyspy Ogród Botaniczny we Wroc³awiu, w którym Politechnika Opolska odnios³a znacz¹cy sukces. Wœród wielu innych organizowanych spotkañ nale y te zaliczyæ zwiedzanie starówki Opola, wystêp A. Majewskiej z akompaniamentem W. Korcza, a tak- e wieczór przy ognisku, które jak s¹dziæ nale y umo liwi³y wiêksz¹ integracjê œrodowiska mostowego. Odby³y siê równie : wystawa techniczna oko³o 30 firm zwi¹zanych z in- ynieri¹ mostow¹, prezentacja filmów propaguj¹cych nowoczesne technologie, czy wyk³ady towarzysz¹ce. Sympozjum zgromadzi³o ponad 180 uczestników z ró - nych oœrodków naukowych (uczelnie, instytuty resortowe), biur projektów bran y mostowej oraz przedstawiciele jednostek administracyjnych bezpoœrednio zwi¹zanych z infrastruktur¹ mostow¹, drogow¹ i kolejow¹ w Polsce. Ogó³em wyg³oszono osiem referatów generalnych (wykaz tytu³ów i autorów przytoczono poni ej) podanych obejmuj¹cych ró ne zagadnienia, a tak e 29 referatów indywidualnych, problemowych, które opublikowano w ksiêdze sympozjum. Spotkanie to mog³o siê odbyæ dziêki wydatnej pomocy finansowej oko³o 30 pañstwowych i prywatnych sponsorów, za co sk³adamy im jeszcze raz w tym miejscu podziêkowania. Materia³y konferencyjne s¹ jeszcze do nabycia u organizatorów sympozjum, natomiast w chwili obecnej przygotowywane s¹ materia³y pokonferencyjne, zawieraj¹ce m.in. referaty spóÿnione oraz referaty zamówione i podsumowuj¹ce obrady, a tak e szczegó³owe zalecenia z obrad Komisji Wnioskowej. Szczegó³owe wnioski byæ mo e mniej liczne, jednak bardzo istotne p³yn¹ce z sympozjum, podane jeszcze w trakcie trwania obrad przez Komisjê, za pracê której chcemy podziêkowaæ, s¹ cennym uzupe³nieniem tego spotkania i z pewnoœci¹ wp³yn¹ na jakoœæ przysz³ych prac w dyskutowanych dziedzinach. Ufamy, e przyczyni¹ siê one te do podwy szenia jakoœci naszych starañ zwi¹zanych z lepszym traktowaniem obiektów mostowych. Wydane materia³y sympozyjne, opracowane przez ponad 60 autorów, bêd¹ inspiracj¹ do dalszych dyskusji w poszczególnych oœrodkach naukowych, gremiach wykonawców oraz sfery administracji, a przede wszystkim za postulatem Komisji Wnioskowej oraz Komitetu Naukowego przyczyni¹ siê do zorganizowania nastêpnego sympozjum. Wychodz¹c naprzeciwko potrzebom, organizatorzy planuj¹ zorganizowanie kolejnego takiego spotkania w kwietniu 2003 roku. 20 Politechnika Opolska

19 Wieœci z wydzia³ów Referaty zamówione n O po ytkach z doœwiadczeñ i badañ na konstrukcjach mostowych prof. Mieczys³aw Rybak (IBDiM Warszawa), n Wp³yw powstawania i rozwoju rys na trwa³oœæ i bezpieczeñstwo mostów betonowych prof. Stanis³aw Sygu³a, Politechnika Czêstochowska, n Badania wojskowego sprzêtu mostowego ze wzglêdu na bezpieczeñstwo p³k. dr hab. Janusz Szelka (Wy sza Szko- ³a Oficerska we Wroc³awiu), n Podstawy teoretyczne i wyniki badañ konstrukcji obiektów mostowych prof. Jerzy Weseli, Politechnika Œl¹ska, n Zagadnienia dotycz¹ce badañ i diagnostyki mostów stalowych prof. Henryk Czudek, Politechnika Warszawska, n Zastosowanie ekranów akustycznych na mostach mgr in. M. Grzelski, Ekobel, Spó³ka z o.o., Poznañ, n Sprzêt badawczy i pomiarowy do badañ laboratoryjnych i badañ in situ prof. W³adys³aw akota, Politechnika Rzeszowska, n Badania podpór obiektów mostowych prof. Andrzej Jarominiak, Politechnika Rzeszowska, n Noœnoœæ graniczna pochy³ych galerii pow³okowych prof. Janusz Murzewski, Politechnika Krakowska. dr hab. in. Zbigniew Mañko, prof. PO mgr in. Przemys³aw Jakiel Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki n Na zaproszenie rektora Politechniki Wroc³awskiej prof. Andrzeja Mulaka dziekan Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki prof. Ryszard Rojek 5 paÿdziernika br. uczestniczy³ w inauguracji roku akademickiego 2001/2002. Uroczystoœæ uœwietniona zosta³a nadaniem tytu³u doktora honoris causa prof. Andrzejowi Wiszniewskiemu ministrowi nauki i przewodnicz¹cemu Komitetu Badañ Naukowych. Na zdjêciu od lewej: prof. R. Rojek, prof. K. Latawiec, prof. G. Oliveira, prof. J. Skubis, prof. T. Furuya, prof. J. Kêdzia, prof. P. Wach n W dniach 3 6 wrzeœnia przebywali z wizyt¹ na WEiA prof. Tadayosi Furuya (Japonia) i Gustavo H.C. Oliveira (Brazylia). Obaj profesorowie wyg³osili w Katedrze Automatyki, Elektroniki i Informatyki w dniu 4 wrzeœnia referaty, które cieszy³y siê du ym zainteresowaniem. Pobyt prof. G. Oliveira by³ kontynuacj¹ wspó³pracy, która zaowocowa³a przygotowaniami wspólnego projektu badawczego (informacja na ten temat WU Nr1/97). W spotkaniu uczestniczy³ JM Rektor Politechniki Opolskiej prof. P. Wach i prorektor ds. nauki prof. J. Skubis. n W dniu 1 paÿdziernika br. w z wizyt¹ na WEiA przybyli goœcie z Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie, dziekan Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki prof. Karel Chmelik i prodziekan ds. nauki i wspó³pracy z zagranic¹ prof. Pavel Santarius. Uczestniczyli oni m.in. w inauguracji roku akademickiego 2001/2002 w Politechnice Opolskiej. n Student V roku studiów dziennych kierunku elektrotechnika Jacek Maciejewski uzyska³ stypendium im. Prof. Oswalda Matei, ufundowane przez Towarzystwo Przyjació³ Politechniki Opolskiej. Gratulujemy n 11 paÿdziernika 2001 r. na WEiA odby³o siê seminarium, na którym prof. dr ing. Uwe Zimmermann z Fachhochschule Trier (Niemcy) wyg³osi³ referat Controling of high power diesel motors. WEiA zamierza podj¹æ wspó³pracê z Fachhochschule Trier w ramach programu Erasmus/Socrates. n Dr Rafa³ Wróbel, adiunkt w Katedrze Automatyzacji i Diagnostyki Uk³adów Elektromechanicznych uhonorowany zosta³ nagrod¹ Ministra Edukacji Narodowej za wyró nion¹ pracê doktorsk¹ oraz cyklu publikacji z ni¹ zwi¹zanych. Gratulujemy. n W Katedrze Elektrowni i Systemów Pomiarowych mo na obejrzeæ gablotkê pod has³em:...czterdzieœci lat minê³o i jeden dzieñ, Czterdzieœci lat i jeszcze jeden dzieñ... Mo na z niej siê dowiedzieæ m.in., i czterdzieœci lat pracy naukowo-dydaktycznej maj¹ za sob¹: prof. Zdzis³aw Kabza i prof. Gerhard Bartodziej. Czterdziesta rocznica urodzin minê³a: prof. Januszowi Mroczce, dr. Bernardowi Willnerowi, dr. S³awomirowi Zatorowi, dr Henrykowi Majchrzakowi, mgr. Les³awowi Kwiatkowskiemu. Jubilatom yczymy dalszych owocnych lat pracy i wszelkiej yciowej pomyœlnoœci. n Pracownicy Katedry Elektroenergetyki w dniach br. uczestniczyli w Miêdzynarodowej Konferencji nt. WIADOMOŒCI UCZELNIANE 2(98) paÿdziernik

20 Wieœci z wydzia³ów Postêpy w technologii, badaniu i stosowaniu materia³ów dielektrycznych. Referaty wyg³osili prof. Józef Kêdzia i dr Stefan Wolny: Repetition and reproduction results of measurements elektrostatic current of sulation oil two spinnig-disk system oraz dr Tomasz Boczar: Acoustic emission of multipoint partial discharges. n Podczas XXXI Miêdzyuczelnianej Konferencji Metrologów MKM 2001 w odzi w dniach prof. Zdzis³aw Kabza i mgr Pawe³ Fr¹cz zaprezentowali referat Stanowisko dydaktyczne do badania anomometrów ciœnieniowych. J. Ukarma Od lewej dziekan Wydzia³u Automatyki Pol. Lwowskiej prof. W.B. Dukielewicz, dziekan WEiA Pol. Opolskiej prof. R. Rojek, dziekan Wydzia³u Techniki Komputerowej Pol. Lwowskiej prof. M.W. ubar n W dniach 9 15 wrzeœnia br. grupa pracowników WEiA: dziekan prof. R. Rojek, prodziekan ds. studenckich prof. K. Macek-Kamiñska, prof. J. Hickiewicz, dr R. Beniak, dr J. Krych przebywa³a na wycieczce Rzut na kresy na Ukrainie. Wycieczka zorganizowana by³a przez SEP Oddzia³ przy Elektrowni Opole i Oddzia³ przy Politechnice Opolskiej. W czasie wycieczki zwiedzano m.in. miejscowoœci: o³kiew, Lwów, Stanis³awow, Ko³omyja, Jaremcza i Drohobycz. Szczególnie interesuj¹cy by³ pobyt we Lwowie, gdzie oprócz zwiedzania miasta odby³o siê spotkanie na terenie Politechniki Lwowskiej z dziekanami wydzia³ów, które prowadz¹ kierunki studiów podobne do prowadzonych na WEiA w Politechnice Opolskiej. W spotkaniu ze strony gospodarzy uczestniczyli dziekani Wydzia³ów: Elektrotechnicznego prof. M.J. Skulski; Elektroenergetycznego doc. G.M. ysiak; Automatyki prof. W.B. Dukielewicz; Techniki Komputerowej prof. M.W. ubar, a ze strony polskiej: dziekan WEiA prof. R. Rojek, prodziekan ds. studenckich prof. K. Macek-Kamiñska, prof. J. Hickiewicz, dr J. Krych, dr R. Beniak oraz przedstawiciele Elektrowni Opole S.A.: z-ca dyrektora ds. technicznych dr H. Majchrzak i dr Z. awrowski oraz dr Z. Janson z Energopomiaru Gliwice. W czasie spotkania dziekani zaprezentowali swoje wydzia³y zwracaj¹c uwagê na dzia- ³alnoœæ naukowo-badawcz¹, dydaktyczn¹ oraz wspó³pracê z zagranic¹. Rozwa ono zakres zagadnieñ, w obrêbie których WEiA móg³by podj¹æ wspó³pracê z odpowiednimi wydzia³ami Politechniki Lwowskiej. Dziekan prof. R. Rojek przedstawi³ gospodarzom projekt umowy o wspó³pracy, który po dyskusji bêdzie przedstawiony do akceptacji w³adzom rektorskim Politechniki Lwowskiej i Opolskiej. opracowa³: Dziekan WEiA, prof. R. Rojek n Prof. Jerzy Skubis, kierownik Katedry Elektroenergetyki jest recenzentem dwóch kolejnych rozpraw doktorskich, których obrony odby³y siê w ubieg³ym miesi¹cu. 21 wrzeœnia na Politechnice ódzkiej na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki uczestniczy³ w obronie mgr. in. Tomasza Piotrowskiego, a 28. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznañskiej broni³ rozprawy mgr in. Hubert Morañda. Wydzia³ Mechaniczny n W dniach 14 i 15 maja na Politechnice Rzeszowskiej odby³o VI posiedzenie Dziekanów Wydzia³ów Mechanicznych. W spotkaniu, w którym wziê³o udzia³ 54 przedstawicieli kilkunastu polskich uczelni, wziêli udzia³: prof. Stanis³aw Król dziekan Wydzia³u Mechanicznego oraz prof. Roman Ulbrich prodziekan ds. studenckich. Dyskutowano nad minimami programowymi na studiach in ynierskich, akredystacj¹ kieunków studiów oraz funkcjonowaniem systemu ECTS. Najwa niejsze postulaty Konferencji Dziekanów to: - zawarcie porozumienia w sprawie odbywania czêœci studiów w ramach elastycznego trójstopniowego systemu studiów europejskich - aktywne w³¹czenie siê w system akredytacji - wyst¹pienie do MEN w sprawie minimum programowego dla in ynierskich studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn - wyst¹pienie do MEN w sprawie finansowania praktyk zawodowych - wyst¹pienie do KBN w sprawie koordynacji projektów zamawianych o charakterze interdyscyplinarnym w zespo- ³ach od T07 do T12 - uwzglêdnienie wysokiej kosztoch³onnoœci studiów specjalistycznych do których zalicza siê kierunek mechanika i budowa maszyn. n W dniach od 12 do 24 listopada ju po raz drugi grupa studentów Wydzia³u Mechanicznego wyjedzie do Niemiec 22 Politechnika Opolska

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

G OS AKADEMICKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW NR 7 (115) LIPIEC-WRZESIEÑ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988

G OS AKADEMICKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW NR 7 (115) LIPIEC-WRZESIEÑ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988 NR 7 (115) LIPIEC-WRZESIEÑ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988 G OS AKADEMICKI MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ G³os Akademicki nr 07/2005 1 Fascynacje nauk¹ Jak wykorzystaæ promieniowanie

Bardziej szczegółowo

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Nr 7 8 (63 64) ISSN 1427 7506 wrzesieñ paÿdziernik 2005 Cena 3 z³ 4 paÿdziernika br. nad dawn¹ fos¹ przy Collegium Minus ods³oniêto rzeÿbê œw. Krzysztofa. W numerze m.in.:

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Mgr in. Ma³gorzata Przyby³o-Micek Drodzy Czytelnicy, intencj¹ redakcji Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej w Krakowie jest zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd.

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Chór akademicki Politechniki Rzeszowskiej koncertuje vide str. 25. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Fot. M. Misiakiewicz Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze.

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta (121-122) Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Pierwszy zagraniczny doktor honoris causa - s. 3 Nowy symulator lotu w OKL - s. 9 1-2 styczeñ-luty

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIÑSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE. SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI w roku akademickim 2005/2006

UNIWERSYTET WARMIÑSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE. SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI w roku akademickim 2005/2006 UNIWERSYTET WARMIÑSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI w roku akademickim 2005/2006 Spis treœci Wstêp... 5 I. Dzia³alnoœæ Senatu Akademickiego... 15 II. Studia i studenci... 27

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wroc³awska KSIÊGA PAMI TKOWA

Politechnika Wroc³awska KSIÊGA PAMI TKOWA Politechnika Wroc³awska KSIÊGA PAMI TKOWA ZJAZDU W 2010 ROKU ABSOLWENTÓW PIERWSZEGO ROCZNIKA POLITECHNIKI WROC AWSKIEJ Z OKAZJI 65-LECIA POLITECHNIKI WROC AWSKIEJ I 100-LECIA UCZELNI TECHNICZNYCH WE WROC

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer trzynasty, maj 2006. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer trzynasty, maj 2006. nr ISSN 1644-2881 numer trzynasty, maj 2006 AKADEMIA pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 Goœæ Akademii Prof. Weckenmann 4 kwietnia 2006 r. odby³a siê uroczystoœæ nadania tytu³u i

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, CMYK 1 W NUMERZE M.IN. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Relacja z XXV Okrêgowego Zjazdu Lekarzy w Przemyœlu, w tym: wyst¹pienia zjazdowe przewodnicz¹cego ORL, Rzecznika i przewodnicz¹cego OSL sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

najwiêkszej sali konferencyjno-widowiskow

najwiêkszej sali konferencyjno-widowiskow WA NE WYDARZENIA Noworoczne op³atkowe spotkanie Prymasa Polski Ks. Kardyna³a Józefa Glempa z Rad¹ Krajow¹ FSNT-NOT l 18 stycznia br. w pierwszym dniu obrad Rady Krajowej FSNT-NOT odby³o siê spotkanie op³atkowe

Bardziej szczegółowo

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008 ISSN 1231-8825 YCIE UNIWERSYTECKIE e-mail: redakcja@amu.edu.pl NR 3 (174) marzec 2008 Miêdzy cisz¹ a cisz¹ strony 14-15 charytatywnie 2 FOT.DAWID STUBE 4-6 } wydarzenia Kalendarium Wspomnienie o profesorze

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Wydawca: ódzka Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa, 90-007 ódź, pl. Komuny Paryskiej 5a, tel. (042) 632 97 39, fax (042) 630 56 39, www.lod.piib.org.pl, e-mail: lod@piib.org.pl.

Bardziej szczegółowo

nr 1 2/208 209 rok XXIII styczeñ luty 2004 ISSN 0860 2158

nr 1 2/208 209 rok XXIII styczeñ luty 2004 ISSN 0860 2158 nr 1 2/208 209 rok XXIII styczeñ luty 2004 nr 1 2/208 209 rok XXIII styczeñ luty 2004 ISSN 0860 2158 od Redakcji Drodzy Czytelnicy, Kiedy w czerwcu, w czasie 3. Kongresu Informatyki Polskiej, w sesji poœwiêconej

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

11.11.2004 w Starym Sączu STARY SĄCZ NR 146/147 LISTOPAD 2004 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 ZŁ /W TYM VAT 7%/ www.kurier.stary.sacz.pl

11.11.2004 w Starym Sączu STARY SĄCZ NR 146/147 LISTOPAD 2004 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 ZŁ /W TYM VAT 7%/ www.kurier.stary.sacz.pl Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka

Bardziej szczegółowo

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE STATYSTYCY POLSCY

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE STATYSTYCY POLSCY G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE STATYSTYCY POLSCY WARSZAWA 2012 Zespó³ Redakcyjny Wojciech Adamczewski, Jan Berger, Kazimierz Kruszka, Miros³aw Krzyœko (przewodnicz¹cy), Bo ena

Bardziej szczegółowo

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str.

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173 Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. 15-18 2 A K T U A L N O S C I W wirze pracy i obowi¹zków mo na

Bardziej szczegółowo

MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW NR 5 (113) MAJ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988 G OS A K ADEMICKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW NR 5 (113) MAJ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988 G OS A K ADEMICKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ NR 5 (113) MAJ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988 G OS A K ADEMICKI MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ Zdiêcia Zdzis³awa Król G³os Akademicki nr 05/2005 1 Studenckie impresje Zdzis³awaKról

Bardziej szczegółowo

3/2004 LISTOPAD ISSN 1733-1811 POLITECHNIKA OPOLSKA BÊDZIE MIEÆ NOWOCZESNY KAMPUS Nie gorzej ni na Zachodzie Przy ulicy Prószkowskiej w Opolu, na terenach po jednostce wojskowej, powstaje jedna z najwiêkszych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI Od redaktora str. 3 Oby y³o nam siê jak najlepiej str. 4 Rozmowa miesi¹ca Gatunek na wymarciu str. 5 Wró ¹c z ustaw zdrowotnych str. 8 Korespondencja z Bethesdy Szkolenie z przyzwoitoœci str.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn www.mistia.org.pl Nr 2-3(26-27)/2010 Maj 2010 ISSN 1731-5204 na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn na Szlaku jest wyj¹tkowy. Z okazji 20-lecia odrodzonego samorz¹du i 20

Bardziej szczegółowo