Przegląd zaprogramowanych czasów przełączania w tygodniu. - Klucz danych Odczyt/Zapis tylko z poziomu menu. - Podświetlenie nie jest aktywne 2000 W

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd zaprogramowanych czasów przełączania w tygodniu. - Klucz danych Odczyt/Zapis tylko z poziomu menu. - Podświetlenie nie jest aktywne 2000 W"

Transkrypt

1 Zegar programowany MicroREX D21-1- styk przełączny Nr artykułu: 17822! Uwagi PL Ten produkt powinien być zainstalowany zgodnie z zasadami instalacji, najlepiej przez wykwalifikowanego elektryka. Nieprawidłowa instalacja i użytkowanie może doprowadzić do ryzyka porażenia prądem lub pożaru. Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z instrukcją i warunkami montażu. Nie należy otwierać, demontować, zmieniać lub modyfikować urządzenia, z wyjątkiem gdy wyraźnie wymaga tego instrukcja. Wszystkie produkty Legrand muszą być otwierane i naprawiane wyłącznie przez personel przeszkolony i zatwierdzone przez Legrand. Bezprawne otwarcie lub naprawa całkowicie anuluje wszystkie zobowiązania i prawa do wymiany i gwarancji. Używaj tylko akcesoriów marki Legrand. Urządzenie zawiera baterie LiMnO2. Zużyta bateria musi być prawidłowo usunięta i zutylizowana zgodnie z Polskim prawem i wymogami ochrony środowiska. Funkcja Przegląd zaprogramowanych czasów przełączania w tygodniu Stan styku Zasada działania: Typ 1.B. S. T. IEC/EN , IEC/EN Praca w standardowych warunkach otoczenia Montaż: w tablicy rozdzielczej, stopień zanieczyszczenia: 2 Wyjście przełączne, bezpotencjałowe Informacje ogólne Gniazdo klucza danych Dzień, Czas, Data Uruchomienie: po podaniu napięcia zasilania, urządzenie rozpoczyna działanie automatycznie z ostatnią wybraną funkcją. Styki przekaźnika są ustawione zgodnie z bieżącym programem. Zasilanie rezerwowe - bateria - Podświetlenie nie jest aktywne - Klucz danych Odczyt/Zapis tylko z poziomu menu Wejście do menu, powrót do menu, przytrzymaj > 1s: powrót do ekranu początkowego R c 3680 W 2000 VA 600 W 70µF 2000 W Potwierdzanie wyboru lub zmiany parametru 2000 W 2000 W 2000 W 1000 W Wybór opcji menu lub zmiana wartości parametrów Przegląg * Dostępne tylko w trybie EXPERT Ten symbol oznacza, że wybór jest aktywny. Dane techniczne MicroREX Napięcie zasilania 230V 50/60Hz Efektywny pobór mocy : około 1 W Styki 1 styk przełączny 16A 250V~µ cos = 1 Równoległa kompensacja 600W max. 70µF Dokładność: ~ 0,1 s / dzień drut linka Przekrój przewodów 1,5...4 mm 1,5...2,5 mm Programy: 56 Bateria żywotność Temp. przechowywania Temperatura pracy 5 lat -20 C to 60 C -20 C to 55 C IP: 20 Ustawienie języka N /00

2 Ustawianie daty / czasu, czasu letniego / zimowego Czas letni: ± 1 godzina Europa: Ustawienie fabryczne SPECIAL - Funkcja dodatkowa, przejście do / z czasu letniego można dowolnie zaprogramować, wprowadzając datę rozpoczęcia i zakończenia, a następnie jest wykonywane co roku w tym samym dniu tygodnia, np. niedziela Programy Opcja PROGRAM pozwala dodać / zmienić / sprawdzić / usunąć czas i dzień włączenia i wyłączenia (MON...SUN poniedziałek..niedziela MON...FRI poniedziałek...piątek, SATSUN sobota niedziela, INDIVIDUAL - indywidualnie, ONTIME, OFFTIME - czas włączenia, wyłączenia). W programach z zdefiniowanymi dniami pracy (MON...SUN, MON...FRI, SATSUN) wystarczy tylko ustawić czas przełączania (ONTIME, OFFTIME). W programie INDIVIDUAL można ustawić czas załączania dla wybranych dni. Programy są połączone logicznym LUB. * Ustawienie 1 -poniedziałku i 2 - wtorku jako dni włączenia / wyłączenia *CHRONO = Wszystkie polecenia przełączające są wykonywane w kolejności chronologicznej w tygodniu INPUTS = Programy są wykonywane w kolejności, w jakiej zostały wpisane Tryb pracy - styku przełącznego Auto - praca automatyczna Constant ON - stale włączony Constant OFF - stale wyłączony Extra stan styku ustawony przez program czasowy w tym trybie jest zmieniany na przeciwny (ręczne wymuszenie). Przy następnym poleceniu zmiany stanu styku wykonywanym przez program styk powraca do stanu wynikającego z programu. Reset Uwaga! Pamięć zostanie wyczyszczona i wszystkie ustawienia utracone. Przytrzymaj dłużej niż 3 sekundy jednocześnie naciśnij i zwolnij Język, godzina, data, czas letni / zimowy i programy działania trzeba będzie wprowadzić ponownie.

3 Regulacja kontrastu 1 h-test Gdy ta funkcja jest aktywna, wyjście jest włączone przez jedną godzinę. Po jednej godzinie, urządzenie powraca automatycznie do wykonywania ustawionych programów. Klucz danych lub Załaduj programy z urządzenia na klucz danych (WRITING) Uwaga! wszystkie programy zapisane na kluczu zostaną nadpisane. lub Załaduj programy z klucza danych na urządzenia na (READING) Uwaga! wszystkie programy zapisane w urządzeniu zostaną nadpisane. Licznik godzin Wyświetla całkowity czas wysterowania styków, (0 do h) i datę ostatniego resetu licznika. Funkcja losowa Funkcja symulacji obecności RANDOM/ACTIVE - Funkcja aktywna: zaprogramowane czasy przełączeń są przesunięte losowo w zakresie ± 15 minut

4 Hasło Wprowadzenie hasła PIN CODE - po ustawieniu hasła dostęp do MENU urządzenia będzie zablokowany hasłem. Urządzenie blokuje się automatycznie po 1 minucie od ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku. Deaktywacja hasła po wybraniu opcji PINCODE/PASSIVE lub resecie urządzenia. Example Tryb EXPERT Niektóre dodatkowe funkcje są dostępne tylko w tym trybie: SYNC - wyjaśnienie punkt 13 CYCLE - wyjaśnienie punkt 14 Uwaga: Po przełączeniu z ACTIVE (aktywny) do PASSIVE (nie aktywny) dodatkowe pozycje menu są ukryte i wszystkie ustawienia trybu EXPERT są anulowane. Po ponownej aktywacji, trybu Expert jego funkcje działać będą z podstawowymi ustawieniami. Święta Po aktywacji HOLIDAYS (Święta) - program jest wykonywany pomiędzy godziną 00:00 w dniu rozpoczęcia (START DATE) i godziną 24:00 w dniu zakończenia (END DATE). W tym czasie przekaźnik może być STEADY ON - włączony lub STEADY OFF - wyłączony. Program jest wykonywany cyklicznie. SYNC - synchronizacja z sieci Opcja dostępna tylko w trybie EXPERT. Domyślnym ustawieniem jest pozycja PASSIVE (nie aktywny). W celu polepszenia długoterminowej dokładność zegara urządzenia należy włączyć (ACTIVE) synchronizację. Jest to możliwe w urządzeniach zasilanych z sieci 230V 50/60 Hz.

5 CYCLE - praca cykliczna Opcja dostępna tylko w trybie EXPERT. Praca Cykliczna urządzenia jest w funkcji logicznej "I (AND)" do pracy zgodnie z ustawionymi programami. Mamy możliwość ustawienia czasu trwania impulsu (PULSE) oraz okresu powtarzania (PERIOD) się impulsów z rozdzielnością 1s. Okres musi być dłuższy conajmniej o 1s od czasu trwania impulsu. min max Okres 2s 2h Puls 1s 1h 59min 59s 15:00:00 15:10:00 15:20:00 15:30:00 0:10:00 0:10:00 0:10:00 15:32:00 Program 1 Program n Przekaźnik 1 0:04:00 0:04:00 0:04:00 Odłącz od zasilania urządzenie przed demontażem modułu baterii. Nie włączać ponownie przed złożeniem. Zawsze należy stosować baterie Li typu (LiMnO2) CR2477, 3V, wysoka temperatura min 70 C. 2 1

6 Time switch D21-1-channel / 32 / / 63 / ! Safety notes GB This product should be installed in line with installation rules, preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and use can lead to risk of electric shock or fire. Before carrying out the installation read the instructions and take account of the product s specific mounting location. Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where specifically required to do so by the instructions. All Legrand products must be opened and repaired exclusively by personnel trained and approved by Legrand. Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and guarantees. Use only Legrand brand accessories. The device contains a LiMnO 2 primary cell. When the product reaches the end of its life, this cell must be correctly removed and disposed of in accordance with national legislation and the requirements of environmental protection Overview of programmed switching times for the week. Resolution 0.5h Operating principle: Typ 1.B. S. T. IEC/EN , IEC/EN Operation in a normal environment Montage: in distribution panel, Degree of contamination: 2 Switch output, potential-free Function Switch status General information Receptacle for data key Day, Time, Date Start-up: after applying the supply voltage, the time switch starts automatically with the last selected function. The relay position is set by the current program. Battery backup - Backlighting not active - Data key READ/WRITE only via the menu Select menu, back to main menu, Hold down > 1s = operating display R 3680 W 2000 VA 600 W 70µF c 2000 W Confirm selection or load parameters Select menu options or set parameters 2000 W 2000 W 2000 W 1000 W Overview * Only available in EXPERT mode. This symbol indicates that the selection is active. Technical data Supply voltage: 230V 50/60Hz 120V 50/60Hz 24V AC/DC Effective power consumption: Approx. 1 W Contact rating: 1 changeover contact 16A 250V~µ cos = 1 Parallel compensation: 600W max. 70µF Accuracy: ~ 0,1 s / day single strand multi strand Terminal capacity: 1,5...4 mm 1,5...2,5 mm Programmes : 56 Battery reserve: 5 years Storage ambient: -20 C to 60 C Working ambient: -20 C to 55 C IP: 20 Set language N /00

7 Set time/date, summertime/wintertime Summertime: ± 1 hour Europe: Factory set SPECIAL: The switchover to/from summertime can be freely programmed by entering a start date and end date and is then executed each year on the same day of the week, e.g. Sunday Programming A program consists of an ON time, OFF time and associated on and off days. Programs with predefined on/off days (Mon to Sun, Mon to Fri and Sat and Sun): for these programs, you only need to set the switching times. With the INDIVIDUAL option, you can allocate switching times to specific days of your choice. The programs of a channel are combined with a logical OR. * Set MON and TUES as on/off days *CHRONO = All switch commands are executed in chronological order in a week INPUT = Programs are executed in the order in which they are entered Modes Auto - Automatic operation Constant ON Constant OFF Extra The switch status imposed by the program is inverted (manual override). With the next effective switch command, the time switch resumes control of on/off switching. Reset Warning! The memory will be cleared, and all set data will be lost. Hold down for more than 3 seconds and at the same time press and release. The language, time, date, summertime/wintertime and switching times will have to be re-entered.

8 Contrast adjustment 1 h-test When this function is activated, the output is switched on for one hour. After one hour, the time switch returns automatically to the programmed mode. Data key or Load the programs of the time switch on to a data key (WRITE KEY) Warning! all programs stored on the data key will be overwritten. or Load the programs from the data key to the time switch (READ KEY) Warning! all programs programmed in the time switch will be overwritten. Hour counter Displays the total relay ON time, (0 to h) and the date of the last reset. Random function Function to simulate presence. Function active: the programmed switching cycles are shifted at random within the range of ± 15 minutes.

9 Pincode PIN CODE active: The menus of the time switch will not be accessible unless the PIN CODE has been entered. When the pin code is active, access to the button and key functions is disabled 1 minute after the last button press. PIN free access can be re-enabled by selecting PASSIVE or by resetting the device. Example Expert mode Some additional functions are available in Expert mode: Power grid synchronisation to improve the accuracy Cycle function Note: Upon switching from ACTIVE to PASSIVE the additional menu items are hidden again and all the Expert mode settings are cancelled. After re-activating, Expert mode will operate again with the basic settings. Holiday After activation the holiday program is executed between 0:00h on the start date and 24:00h on the end date (Constant ON/OFF). After the holiday program has run once, it must be reactivated. Activating and deactivating grid synchronisation Only available in EXPERT mode. The default setting is PASSIVE. In order to improve the long-term accuracy, it is advisable to activate synchronisation if the time switch is supplied from a on 50/60 Hz grid with frequency adjustment.

10 Cycle function Only available in EXPERT mode For cyclical switch commands the switching on time is set by logical OR of programs of all types. A fixed cycle of ON and OFF time then operates within those limits. The cycle always starts with the ON time. The cycle duration and the ON time within the cycle are the same length for all switching times. The cycle duration and the ON time can be set independently in one-second increments. If the switching time is shorter than the cycle duration, the cycle will be shortened accordingly. The ON time will remain unchanged. If the switching time is actually shorter than the ON time, the ON time will be shortened accordingly. min max Period 2s 2h Pulse 1s 1h 59min 59s 15:00:00 15:10:00 15:20:00 15:30:00 0:10:00 0:10:00 0:10:00 15:32:00 Program 1 Program n Relais Chanal 1 0:04:00 0:04:00 0:04:00 Switch off the device before dismantling the module. Do not switch on again until the module has been installed. Always use a Li cell type battery (LiMnO 2 ) CR2477, 3V, high temperature type min 70 C. 2 1

TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Instructions User Instructions

TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Instructions User Instructions TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Certification Mark GB PL Installation Instructions User Instructions Instrukcja montażowa Instrukcja obsługi Index Installation

Bardziej szczegółowo

Doc: I378PLGB0214_RGK600_RGK600SA_RGK601_RGK601SA.doc 29/08/2013 s. 1 / 39

Doc: I378PLGB0214_RGK600_RGK600SA_RGK601_RGK601SA.doc 29/08/2013 s. 1 / 39 I378 PL GB 02 14 PL RGK600 - RGK601 RGK600SA - RGK601SA Sterowniki agregatów INSTRUKCJA OBSŁUGI RGK600 - RGK601 RGK600SA - RGK601SA Generating set controller INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Pilot uniwersalny Instrukcja obsługi Univerzális távirányító Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21

Bardziej szczegółowo

współczynnika mocy Doc: I340PLGB0313_DCRG8.doc 30/10/2012 s. 1 / 39 I340 PL GB 0313

współczynnika mocy Doc: I340PLGB0313_DCRG8.doc 30/10/2012 s. 1 / 39 I340 PL GB 0313 PL I340 PL GB 0313 DCRG8 Automatyczny regulator współczynnika mocy INSTRUKCJA OBSŁUGI DCRG8 Automatic Power Factor Controller INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy uważnie przeczytać instrukcję przed instalacją

Bardziej szczegółowo

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19 I377 PL GB 0314 PL DCRL3 DCRL5 Automatyczny regulator współczynnika mocy INSTRUKCJA OBSŁUGI GB DCRL3 DCRL5 Automatic Power Factor Controller INSTRUCTIS MANUAL UWAGA! Przed użyciem i instalacją urządzenia

Bardziej szczegółowo

66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 3 31.05.11 16:36

66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 3 31.05.11 16:36 A 1 6 5 2 3 4 3 66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 3 31.05.11 16:36 B 8 7 4 66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 4 31.05.11 16:36 Introduction Proper use...page

Bardziej szczegółowo

VPS11. Miernik parametrów sieci Power network meter. Instrukcja obsługi PL User s manual EN

VPS11. Miernik parametrów sieci Power network meter. Instrukcja obsługi PL User s manual EN PS11 Miernik parametrów sieci Power network meter Instrukcja obsługi PL User s manual EN 1 1 1 2 PL PS11 - miernik parametrów sieci Instrukcja montażu i użytkowania Sekcja Zawartość 1. 2. Wstęp Ekrany

Bardziej szczegółowo

Doc: I269IGBDFE0310_DMG200_DMG210 15/04/2009 s. 1 / 12

Doc: I269IGBDFE0310_DMG200_DMG210 15/04/2009 s. 1 / 12 I 269 PL GB 0310 DMG200 DMG210 PL Miernik cyfrowy INSTRUKCJA OBSŁUGI DMG200 DMG210 Digital multimeter INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! NaleŜy dokładnie zapoznać się z poniŝsza instrukcją przed instalacją lub

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416

User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416 User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416 NDR-BA6104,NDR-BA6208,NDR-BA6416 User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416

User s manual NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416 User s manual (Short form) NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416 NDR-BA5104,NDR-BA5208,NDR-BA5416 User s manual ver.1.0 (Short form) IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC )

Bardziej szczegółowo

Digital HD series. Short instructions TechniSat DVB-C

Digital HD series. Short instructions TechniSat DVB-C PL EN Short instructions TechniSat DVB-C Digital HD series With CONAX card reader and two PCMCIA interfaces for use with CI modules, as well as a card reader for use with SD, MMC, MS and CF cards Unit

Bardziej szczegółowo

DOMESTIC HOT WATER HEAT PUMP POMPA CIEPŁA CIEPŁA WODA UŻYTKOWA HP 260 INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

DOMESTIC HOT WATER HEAT PUMP POMPA CIEPŁA CIEPŁA WODA UŻYTKOWA HP 260 INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA HEAT PUMP POMPA CIEPŁA HP 260 DOMESTIC HOT WATER CIEPŁA WODA UŻYTKOWA INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA DECLARATION OF CONFORMITY The Company : BERETTA with registered in office :

Bardziej szczegółowo

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series 3MPX IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

Doc: I273PLGB04_11_DMG900_DMG900T.doc 26/04/2011 s. 1 / 35

Doc: I273PLGB04_11_DMG900_DMG900T.doc 26/04/2011 s. 1 / 35 I273PLGB 0411 31100126 PL DMG900 Cyfrowy analizator sieci DMG900T Przetwornik INSTRUKCJA OBSŁUGI DMG900 Digital power analyzer DMG900T Power transducer INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

4-CH digital video recorder set URZ0158. User's manual Instrukcja obsługi H.264 DVR

4-CH digital video recorder set URZ0158. User's manual Instrukcja obsługi H.264 DVR 4-CH digital video recorder set URZ0158 User's manual Instrukcja obsługi EN PL H.264 DVR Owner s manual Notes The power supply of this DVR is provided through DC 12V/3A adapter, please check the power

Bardziej szczegółowo

9 0 MENU. Remote Control RC 1825 V- P-

9 0 MENU. Remote Control RC 1825 V- P- Contents Remote Control RC 1825... 2 Contents... 3 Preparation & Safety Precautions... 3 Viewing the Connections (Optional) [Connections may vary depending on your model.]... 5 Viewing the Connections

Bardziej szczegółowo

User s manual (short form) instrukcja obsługi (skrócona) NV-DVR4608(S)/D NV-DVR4616(S)/D

User s manual (short form) instrukcja obsługi (skrócona) NV-DVR4608(S)/D NV-DVR4616(S)/D User s manual (short form) instrukcja obsługi (skrócona) NV-DVR4608(S)/D NV-DVR4616(S)/D NV-DVR4608(S)/D and NV-DVR4616(S)/D 1.3 version. - User s manual COMMENTS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

Introduction Proper Use...Page 7 Supply Scope...Page 8 Description of Parts...Page 8 Technical Data...Page 9

Introduction Proper Use...Page 7 Supply Scope...Page 8 Description of Parts...Page 8 Technical Data...Page 9 Table of Contents Introduction Proper Use...Page 7 Supply Scope...Page 8 Description of Parts...Page 8 Technical Data...Page 9 Safety Instructions...Page 10 Before you start...page 15 Set the time...page

Bardziej szczegółowo

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones TVAC16000B GB PL DK ES User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones Version 01/2013 This user guide contains important information on starting operation and using the device.

Bardziej szczegółowo

URZ0198. SET TOP BOX Digital receiver. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL

URZ0198. SET TOP BOX Digital receiver. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL URZ0198 SET TOP BOX Digital receiver Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL Owner s manual SAFETY INFORMATION TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-5DN7000C-1P

User s manual NVIP-5DN7000C-1P User s manual NVIP-5DN7000C-1P NVIP-5DN7000C-1P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply

Bardziej szczegółowo

Mobile phone. Owner's manual

Mobile phone. Owner's manual ML0529 Mobile phone Owner's manual Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL EN 2 1 General information 1.1 Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Perfectly

Bardziej szczegółowo

NVIP-TC5401C/MPX2.0 NVIP-TDN5401C/MPX2.0 NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0

NVIP-TC5401C/MPX2.0 NVIP-TDN5401C/MPX2.0 NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0 U s e r s m a n u a l NVIP-TC5401C/MPX2.0 NVIP-TDN5401C/MPX2.0 NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0 User s manual ver.1.0. IMPORTA T SAFEGUARDS A D WAR I GS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking

Bardziej szczegółowo

http://www.e-camere.ro/dvr/novus/ndr-ha4416

http://www.e-camere.ro/dvr/novus/ndr-ha4416 User s manual (short form) NDR-HA4208 NDR-HA4416 NDR-HA4208 / NDR-HA4416 1.0 version - User s manual COMMENTS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-3DN7500V/IRH-2P

User s manual NVIP-3DN7500V/IRH-2P User s manual (short form) NVIP-3DN7500V/IRH-2P NVIP-3DN7500V/IRH-2P User s manual ver.1.0 (short form) IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our

Bardziej szczegółowo

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player Instrukcja obsługi Owner's Manual Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Important Safety Instructions Caution: To

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-1DN5001V/IRH-1P

User s manual NVIP-1DN5001V/IRH-1P User s manual (short form) NVIP-1DN5001V/IRH-1P NVIP-1DN5001V/IRH-1P User s manual ver.1.0 (short form) IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our

Bardziej szczegółowo

Mobile phone ML0529.1

Mobile phone ML0529.1 Mobile phone ML0529.1 Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL 1 General information 1.1 Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Perfectly combining

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN5001V/IRH-1P NVIP-3DN5001V/IRH-1P

NVIP-2DN5001V/IRH-1P NVIP-3DN5001V/IRH-1P User s manual (short form) NVIP-2DN5001V/IRH-1P NVIP-3DN5001V/IRH-1P NVIP-2DN5021V/IR-1P NVIP-2DN5001V/IRH-1P, NVIP-3DN5001V/IRH-1P, NVIP-2DN5021V/IR-1P User s manual (short form) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS

Bardziej szczegółowo