40-Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku. Cena 3 zł (w tym 5% VAT) NR 7 (240) 7 LIPCA /2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "40-Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku. Cena 3 zł (w tym 5% VAT) NR 7 (240) 7 LIPCA 2013 7/2013"

Transkrypt

1 Nowa Gazeta Łukowska jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Mediów NR 7 (240) 7 LIPCA 2013 Cena 3 zł (w tym 5% VAT) Ludobójstwo na Wołyniu; Matury 2013; Powiatowe Zawody Pożarnicze w Krzywdzie; Szkoła w Wandowie ma Patrona i Sztandar; Zagrożenia używek w ciąży; Uroczystości rocznicowe w Jacie; Smaki lata; Medale dla Seniorów; Perła Afryki - Maroko; Emerycki rajd; Przyroda Ziemi Łukowskiej; Orlęta w IV Lidze. Następny numer NGŁ 4 sierpnia 2013 r. Redaktor wydania - Zbigniew Pasik Rocznica święceń kapłańskich Czerwiec to miesiąc Jubileuszy Kapłańskich. 17 czerwca swoją rocznicę 41-lecia kapłaństwa obchodzili księża, którzy przyjęli święcenia w 1972 roku. A są nimi: Demiańczuk Henryk, Drozdek Henryk, Dzięga Tadeusz, Karwowski Tadeusz, Lewczuk Tadeusz, Maksymiuk Zbigniew, Onyśk Mieczysław, Prządka Henryk, Sawczuk Roman, Stańczuk Michał, Zawadzki Tadeusz, ( Głowacki Wiesław, Goławski Stanisław, Komar Kazimierz). Tego dnia 2013 r. w kościele parafii pw Podwyższenia Krzyża Św. w Łukowie, Księża Jubilaci sprawowali uroczystą Mszę św., której przewodniczył proboszcz ks. prałat Tadeusz Dzięga. Cała świątynia była wypełniona wiernymi. Na zakończenie Jubilatom złożono gratulacje, życzenia oraz wręczono czerwone róże. 40-Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Występ zespołu Zielawa z Rossosza fot. Z. Pasik Proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie ksiądz prałat Tadeusz Dzięga przewodniczy jubileuszowej Mszy świętej dokończenie na str. 4 Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie po raz kolejny mogła cieszyć się z przeżywania jubileuszu kapłaństwa ks. prałata Tadeusza Dzięgi oraz kapłanów z tego samego rocznika święceń. Dostojnym Jubilatom życzymy nieustannego zanurzania się w mocy Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa. xmch czerwca br. w Stoczku Łukowskim odbył się jubileuszowy Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych. Wspomniany sejmik to jedna z najstarszych imprez kulturalnych nie tylko w naszym powiecie, ale także w województwie i kraju. Organizatorami tegorocznego sejmiku byli: Zarząd Główny Tow. Kultury Teatralnej w Warszawie, Woj. Ośrodek Kultury w Lublinie, Burmistrz m. Stoczek Łuk., Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku i Łukowski Ośrodek Kultury. Patronat honorowy nad imprezą objęli i udzielili wsparcia finansowego: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Lubelski Jolanta SzołnoKoguc, Marszałek Woj. Lubelskiego Krzysztof Hetman, Tow. Kultury Teatralnej i Starosta Łukowski Janusz Kozioł. W sobotę 22 czerwca imprezę rozpoczęła wiązanka tańców ludowych w wykonaniu uczniów Zespołu Oświatowego w Stoczku oraz koncert Orkiestry Dętej OSP w Stoczku, jednej z bardziej znanych tego rodzaju na Lubelszczyźnie i wschodnim Mazowszu. Następnie, po uroczystym otwarciu sejmiku w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury, rozpoczęły się przedstawienia teatralne.

2 2 Aktualności Emerycki rajd fot. K. Jodełko Od lewej od góry stoją: Jan Zawiślak, Stanisław Tychmanowicz, Janusz Kozioł (Starosta), Elżbieta Osiak-Piotrowska, Andrzej Paluszkiewicz, Kazimierz Kubiszyn, Marek Potepa, Maria Olszewska, Wanda Paszkowska-Pasik, Zbigniew Pasik, Elżbieta Pogłodzińska, Danuta Zawistowska, Alicja Kubiszyn, Władysław Skrzyński, Grażyna Pękala-Juszczyk, Halina Dzięgelewska, Jadwiga Ilczuk, Jolanta Szaniawska, Joanna Masalska. 6 czerwca 2013 r. ok. 20 lekarzy emerytów z Podlasia (w tym z Łukowa 7 osób) wzięło udział w autokarowym rajdzie po Ziemi Łukowskiej. Rajd rozpoczął się o godz w gmachu Starostwa w Łukowie, gdzie uczestników powitał Starosta Janusz Kozioł. Przy kawowym poczęstunku przedstawił walory i stan powiatu łukowskiego oraz obdarował wszystkich okolicznościowymi upominkami. Stąd udano się do Warsztatów Terapii Zajęciowej, gdzie przebywają osoby niepełnosprawne. Tu podziwiano pracownie i piękne prace podopiecznych - obrazy, wyszywanki, itp. Po tym odwiedzono miejscowe Muzeum Regionalne, gdzie wysłuchano prelekcji o łukowskich amonitach i obejrzano eksponaty pochodzące z wykopalisk w Łukowie i Gołaszynie k/łukowa. Następnie przemieszczono się pod pomnik ppłk. Wacława Rejmaka Ostoi w Łukowie i wysłuchano prelekcji dot. tego bohatera walk partyzanckich na terenie łukowskiego Obwodu AK, w latach Stąd udano się na teren Nadleśnictwa Łuków, pod pomnik ks. St. Brzóski, gdzie także wysłuchano okolicznościowej prelekcji i zapalono znicz, po czym dzięki uprzejmości nadleśniczego Grzegorza Ussa, z przewodnikiem służby leśnej leśniczym Jarosławem Zwierkowskim, podziwiano piękno rezerwatu Jata oraz miejsca historyczne: zgrupowania powstańczego w czasie Powstania Styczniowego i partyzanckiego z okresu II wojny światowej. W dalszej kolejności rajdu było zwiedzanie Huty Szkła w Hucie Dąbrowej. Tu dyrektor Tomasz Madoń zapoznał uczestników z procesem wytopu szkła i produkcji wyrobów, a na zakończenie wszyscy otrzymali szklane upominki. Stąd udano się do Woli Okrzejskiej, gdzie zwiedzono Muzeum Henryka Sienkiewicza, wysłuchując sienkiewiczowskiej prelekcji Anny Cybulskiej, a potem w pobliskiej Okrzei obejrzano kopiec H. Sienkiewicza i nowy pomnik Matki Sienkiewicza na cmentarzu. Po całodziennej wędrówce w Zajeździe Skrzetuski w Wojcieszkowie, spożyto pożegnalną wieczerzę. Tę pełną wrażeń wycieczkę, zorganizowała Delegatura Lubelskiej Izby Lekarskiej w Białej Podlaskiej (Joanna Masalska), za pośrednictwem uczestnika rajdu Zbigniewa Pasika z Łukowa. oprac. Z. Pasik nowa Przyroda Ziemi Łukowskiej - węgierski łabędź koło Łukowa Świat Natury jest pełen niespodzianek. Tereny Ziemi Łukowskiej - różnorodne środowiskowo, stanowią oazy dla licznych przedstawicieli flory i fauny. Czasami są to prawdziwe sensacje przyrodnicze. Takim rarytasem ornitologicznym jest obserwacja obrączkowanego łabędzia niemego. Ptak został stwierdzony przez autora artykułu. Łabędź, a właściwie niewielka grupa przebywała na rozlewiskach Krzny Południowej koło Zarzecza Łukowskiego i Strzyżewa gm. Łuków. 16 kwietnia 2013 r. dwa ptaki tworzące parę zaczęły akcję przeganiania innych łabędzi. Właśnie samica z tej pary stworzyła niezwykłą opowieść. Łabędzica posiadała dwa rodzaje obrączek ornitologicznych. Typowa aluminiowa spoczywała na lewym wiośle, a plastikowa żółta na prawym. Wiosłami w terminologii łowieckiej lub ornitologicznej określa się nogi ptaków wodnych. Z ogromnym trudem udało się odczytać oznaczenie z tej plastikowej obrączki. Ptak nosił tajemnicze 70 TK. Dzięki pomocy Daniela Mikołajewskiego z Mysłowa dość szybko nadeszła odpowiedź ze Stacji Ornitologicznej w Górkach Wschodnich koło Gdańska. Wiadomość była wprost piorunująca. Okazało się, że pani łabędzica to... węgierka. Od miejsca obrączkowania na podłukowskie rozlewiska rzeczne przeleciała pokonując 1687 km. Ptaka zaobrączkowano w 2 kalendarzowym roku życia. A było to 5 lutego 2011 roku na Węgrzech koło miejscowości Veroce - Budapeszt. Operacji obrączkowania dokonał Peter Szinaj. Para łabędzi na rozlewisku Krzny W momencie stwierdzenia ptaka koło Łukowa łabędzica miała więc 4 lata. Dalej stworzyła parę z nieznanym bliżej samcem. Niestety rozlewiska Krzny Południowej wkrótce wyschły i niezwykły gość z Węgier odleciał. Jest to kolejny przykład zadziwiającego bogactwa przyrody Ziemi Łukowskiej. Świadectwo potęgi Natury. tekst i zdj. Sławomir Śledź

3 Aktualnoœci WIADOMOŒCI Wiadomoœci z kraju Sklepy z ubraniami - prawie æwieræ miliona z³otych. Restauracje - dwieœcie tysiêcy. Salon win i cygar - prawie sto tysiêcy. Do tego nocny klub i wynajem boiska, na którym premier gra w pi³kê. Tak wygl¹daj¹ wydatki Platformy Obywatelskiej, które przeanalizowa³ Newsweek. Dziennikarze RMF FM ujawnili niepublikowane dot¹d, szokuj¹ce zdjêcia z lotniska w Smoleñsku. Ukazuj¹ one szcz¹tki tupolewa przemieszane z ziemi¹ i zepchniête do betonowych hangarów na lotnisku Siewiernyj. W takich warunkach by³y przechowywane szcz¹tki maszyny w czasie, gdy ustalano przyczyny katastrofy. Niektóre uczelnie nielegalnie pobieraj¹ op³aty za pewne us³ugi. Poszkodowanych mo e byæ kilkadziesi¹t tysiêcy studentów - ocenia Parlament Studentów RP. Zapowiada wsparcie dzia³añ studentów, oczekuj¹cych na odszkodowania za bezprawnie naliczone op³aty. W polskich aptekach brakuje wielu leków, m.in. na cukrzycê, astmê oraz tych, które potrzebne s¹ w leczeniu onkologicznym. Dlaczego? Leki te masowo wyp³ywaj¹ za granicê, gdy tam bardziej op³aca siê je sprzedawaæ. Jak podaje TOK FM, skala tego zjawiska jest potê na, gdy co roku z Polski wyp³ywaj¹ leki warte 3 mld z³. Ponad 50 tysiêcy ton zatopionej podczas II wojny œwiatowej poniemieckiej broni chemicznej spoczywa na dnie Ba³tyku. To tykaj¹ca bomba ekologiczna - ryzyko rozszczelnienia i wycieku z pojemników, w których znajduj¹ siê niebezpieczne substancje jest bardzo du e. To powa ne zagro enie dla ludzi i ba³tyckiego œrodowiska naturalnego. MPiPS przypomina, e z koñcem czerwca zmieniaj¹ siê zasady przyznawania œwiadczeñ pielêgnacyjnych - prawo do nich bêd¹ mieli tylko rodzice i najbli si krewni dzieci niepe³nosprawnych. Zarazem wygasaj¹ decyzje w tej sprawie wydane przed koñcem zesz³ego roku. Od 1 lipca br. do wybranych klinik leczenia niep³odnoœci bêd¹ mog³y zg³osiæ siê pierwsze pary, które chc¹ skorzystaæ z rz¹dowego programu refundacji in vitro. W ci¹gu 3 lat program ma obj¹æ ok. 15 tys. par. Podczas ostatniego weekendu czerwca dwie g³ówne partie w Polsce mia³y swoje konwencje na terenie woj. œl¹skiego. Platforma Obywatelska, obradujaca w Chorzowie, zmieni³a statut i latem br. odbêd¹ siê bezpoœrednie wybory przewodnicz¹cego partii. Aktualnie s¹ dwie kandydatury na szefa PO premier Donald Tusk i lider konserwatywnej frakcji Jaros³aw Gowin. Natomiast delegaci PiS, zebrani w Sosnowcu, wybrali prezesem Jaros³awa Kaczyñskiego na kolejne 4-lata. Wiadomoœci ze œwiata Z ha³dy gipsu w Gdañsku do morza dostaje siê wiêcej fosforu ni ze wszystkich miast Finlandii. Pisze o tym fiñski dziennik Helsingin Sanomat. Wzrost temperatury na Ziemi o 2 stopnie mo e w ci¹gu lat doprowadziæ do suszy i g³odu w Afryce, pó³nocno-zachodnich Indiach, Pakistanie i Afganistanie oraz zatopienia prawie po³owy Bangkoku - ostrzeg³ Bank Œwiatowy w opublikowanym raporcie. 1,4 mld ludzi cierpi na oty³oœæ, a prawie 900 mln nie ma co jeœæ. Organizacja FAO wyliczy³a w raporcie, e te dwa problemy poch³aniaj¹ rocznie 3,5 biliona dolarów. Eksperci z ONZ bij¹ na alarm: na œwiecie, równie w Polsce, skokowo roœnie konsumpcja dopalaczy i narkotyków. Nasz kraj znalaz³ siê czo³ówce pañstw europejskich pod wzglêdem spo ywania narkotyków w grupie wiekowej lat - wynika z raportu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. oprac. J. Lecyk 3 7 lipca 2013 r B³ogos³awiony Benedykt XI, papie Urodzi³ siê jako Niccolo Boccasini w Treviso w 1240 r. w ubogiej rodzinie - jego ojciec by³ notariuszem, a matka praczk¹ w klasztorze dominikanów. M³odzieniec wst¹pi³ do nich w 1254 r. Studiowa³ teologiê i filozofiê w Wenecji i Mediolanie, a póÿniej przez kilka lat wyk³ada³ teologiê. W 1286 r. zosta³ prowincja³em dominikanów w Lombardii, a w 1296 r. genera³em zakonu. Papie Bonifacy VIII obdarzy³ go niebawem najwy sz¹ godnoœci¹ biskupa Ostii i kardyna- ³a. Ceni¹c talent dyplomatyczny Niccolo, powierzy³ mu trudne poœredniczenie w zawarciu pokoju miêdzy królem Francji, Filipem Piêknym, a królem Anglii, Edwardem I. Podobn¹ misjê szczêœliwie wype³ni³ na Wêgrzech. W latach by³ tak e z misj¹ dyplomatyczn¹ w Polsce, Serbii i Dalmacji. Kiedy wybuch³ konflikt Bonifacego z królem Francji Filipem IV Piêknym, Niccolo stan¹³ po stronie papie a, zarz¹dzaj¹c nawet, by aden z dominikanów nie kwestionowa³ zwierzchnoœci papie a i jego legitymacji do sprawowania w³adzy w Koœciele. Kiedy królewski agent Guillaume de Nogaret wraz z przedstawicielami sk³óconej z papie em rodziny Colonna porwali Bonifacego i uwiêzili w Anagni, Boccasini by³ jednym z dwóch kardyna³ów, którzy jawnie sprzeciwili siê gwa³towi i doprowadzili do uwolnienia papie a. Po œmierci Bonifacego VIII, która nast¹pi³a miesi¹c póÿniej, to w³aœnie Niccolo Boccasini zyska³ uznanie na konklawe i zosta³ jednog³oœnie wybrany na nowego papie a w 1303 r., przyjmuj¹c imiê Benedykta XI. Postanowi³ wtedy doprowadziæ do zgody miêdzy potê nym rodem Colonnów a ambitnym Filipem Piêknym. Odwo³a³ wszystkie kl¹twy rzucone na Filipa przez poprzednika. Nie dopuœci³ jednak do zwo³ania soboru, którego domaga³ siê Filip, aby zmar³ego Bonifacego VIII napiêtnowaæ publicznie jako intruza na Stolicy Apostolskiej, a nawet jako heretyka. Zdj¹³ tak e ekskomunikê na³o on¹ przez Bonifacego VIII na dwóch kardyna- ³ów z rodu Colonna. Nie przywróci³ im jed- nak godnoœci kardynalskiej ani skonfiskowanych posiad³oœci, czego siê spodziewali, w konsekwencji doprowadzi³o to do rozruchów w Rzymie. Rzym rozdzierany walkami miêdzy rodami nie zapewni³ papie owi bezpieczeñstwa. Benedykt XI w kwietniu 1304 roku przeniós³ siê wiêc do Perugii. W czasie swego pontyfikatu wzmocni³ rolê kolegium kardynalskiego, którego rady zasiêga³. Na Stolicy Apostolskiej zasiada³ nieca³y rok (od 27 paÿdziernika 1303 r. do 7 lipca 1304 r.). Benedykt XI zmar³ 7 lipca 1304 r. w Perugii. Jego cia³o znajduje siê w tamtejszym koœciele œw. Dominika w Perugii. Benedykt XI by³ autorem tomu kazañ i komentarzy do Ewangelii wg œw. Mateusza, psalmów, Ksiêgi Hioba i Apokalipsy. By³ te jedynym papie em swoich czasów, o którym Dante Alighieri nie wypowiada³ adnych negatywnych s¹dów (a warto pamiêtaæ, e np. Bonifacego VIII w swej Boskiej Komedii artysta ulokowa³ w ósmym krêgu piekie³, zarezerwowanym dla symonitów). W 1736 r. papie Klemens XII og³osi³ Benedykta XI b³ogos³awionym. Papie Benedykt XIV w 1748 r. wpisa³ Jego imiê do Martyrologium Rzymskiego. A.W. Komunikat I LO im. T. Koœciuszki w ukowie W dniach wrzeœnia 2013 r. odbêdzie siê Zjazd Absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. T. Koœciuszki w ukowie, z okazji 95-lecia istnienia szko³y. Informacji udziela sekretariat I LO, ul. S. Wyszyñskiego 41, tel , Serdecznie zapraszamy Absolwentów do rocznika 2000

4 4 40-Sejmik Wiejskich Zespo³ów Teatralnych w Stoczku dokoñczenie ze str. 1 Wyst¹pi³y: Zespó³ Lewkowianie z Dokudowa woj. lubelskie Dokudowski korowaj, Zespó³ Malinki z Orli woj. podlaskie Kiszenie kapusty, Zespó³ Rumenok z Ho³owna woj. Lubelskie Rumenok, Dzieciêcy Zesp. Teatralny ze Stoczka Dzieciêcy pokój, Zespó³ Orlanie z Orli woj. podlaskie Pokuwiele, Teatr po 40 z Zegrza woj. mazowieckie z przedstawieniem Znikalnoœæ, Zespó³ Grabowianki z Grabowa n/wis³¹ woj. mazowiecki Majówka pocz¹tek przednówka, Zespó³ Lalinianki z Lalin woj. mazowieckie Zmówiny. Po wystêpach odby³o siê Forum Dyskusyjne, prowadzone przez cz³onków Komisji Artystycznej: etnologa prof. dr hab. Piotra Dahliga, re ysera Jaros³awa Ostaszkiewicza i pedagoga-re ysera Akademii Teatralnej w Warszawie dr Edwarda Wojtaszka. Wieczorem odby³ siê Barwny Korowód wszystkich zespo³ów teatralnych, prowadzony przez Orkiestrê Dêt¹ OSP na ognisko w Izydorach. Zespó³ Obrzêdowo-Œpiewaczy z Jakówek W niedzielê uczestnicy sejmiku zgromadzili siê najpierw na Mszy œw. w miejscowym koœciele. Nastêpnie kontynuowano prezentacje teatralne w MDK. Wyst¹pi³y: Zespó³ Obrzêdowo-Œpiewaczy z Jakówek woj. Lubelskie Pieczenie korowaja, Zespó³ Worgulanki z Worgul woj. Lubelskie Komu ile, Zespó³ Zielawa z Rossosza woj. lubelskie Szluby krakowskie oraz Zespó³ Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Sosnówce woj. lubelskie Majowe. Warto podkreœliæ, e poziom przedstawieñ by³ wysoki. Mo - na by³o zapoznaæ siê nie tylko ze scenkami obrzêdowymi, ale i obyczajowymi. Wszystkie zespo³y sk³adaj¹ siê wy³¹cznie z artystów amatorów. Przywi¹zuj¹ oni du ¹ wagê do autentycznoœci jêzyka ludowego, typowych gestów, strojów, odpowiedniej scenografii, w której czêstokroæ pojawiaj¹ siê stare sprzêty. Mnie osobiœcie najbardziej podoba³ siê wystêp wielopokoleniowego zespo³u Zielawa z Rossosza. A dziw bierze, e razem z sêdziwymi seniorami, osobami dojrza³ymi, wyst¹pili m³odzi artyœci, a nawet dzieci. Z okazji Sejmiku ukaza³y siê dwie publikacje: Œwiêto ludzi z pasj¹, czyli jubileuszowa broszura nt. stoczkowskich sejmików, a ponadto wrêczono wszystkim uczestnikom folder Stoczek ukowski. Przewodnik po mieœcie z charakterem. M. Okoñ Rozmaitoœci Dedykacja Antoniemu Cybulskiemu W Woli Okrzejskiej, na ukowskiej Ziemi, W miejscu urodzin Mistrza Sienkiewicza, Muzeum w dworku wœród bujnej zieleni, Kto go odwiedza, oczy swe zachwyca. Dyrektor Cybulski, cz³owiek poœwiêcony, Od lat 46 temu zak¹tkowi, Postaci¹ Noblisty jest zauroczony, Zawsze gotowy, s³awiæ go ludowi. O ka dej godzinie i o ka dej porze, M³odzieniec, doros³y, czy cz³owiek leciwy, Ma mo noœæ zwiedzania w tym Muzeum dworze, Pan Antoni zawsze, ka demu yczliwy. A m³odzie szczególnie mile jest widziana, Gdy ona przysz³oœci¹ polskiego Narodu. Pami¹tki w Muzeum tym skrzêtnie zbierane, S¹ dla niejednego historii dowodem. Antoni Cybulski spo³ecznik, pasjonat, Jest dobrym przyk³adem dla innych w dzia³aniu. W Muzeum siê czuje, jak we w³asnym domu, A pracê tê traktuje, jak wielkie pos³anie. Ma w nim Sienkiewicz dobrego pasterza, Który jest w pe³ni Cz³owiekiem idei. W pracy pomoc¹ mu dzieci i ona, I dlatego siê dobrze w tej placówce dzieje. Niech bêdzie to przyk³ad dla innych placówek, Nie pieni¹dz siê liczy, lecz wola i skutek, Gdy mo na mieæ du o tych polskich z³otówek, A wynik mizerny, bezradnoœæ i smutek. Pisz¹c te s³owa, jestem przekonany, e jest to zas³ug¹ cz³owieka prawego, W Woli Okrzejskiej Sienkiewicz kochany, Pod czujn¹ opiek¹ Pana Antoniego. Jan Janusz Jastrzêbski Kalendarium W Liverpoolu urodzi³ siê Richard Starkey, póÿniejszy Ringo Starr, najstarszy z Beatlesów Naczelny dowódca Wojska Polskiego wyda³ rozkaz utworzenia Dowództwa Marynarki Wojennej w Gdyni Franciszka Ksawera Cabrini jako pierwsza obywatelka USA zosta³a og³oszona œwiêt¹ Uruchomiono produkcjê w zak³adach w³ókien chemicznych Stilon w Gorzowie Wielkopolskim Wenus zakry³a Regulusa, najjaœniejsz¹ gwiazdê w gwiazdozbiorze Lwa. Zjawisko powtórzy siê 1 paÿdziernika 2044 roku 1975 Konsekracja sanktuarium maryjnego Torreciudad w Hiszpanii Józef Glemp zosta³ mianowany arcybiskupem metropolit¹ warszawsko-gnieÿnieñskim, zm r Polska ratyfikowa³a Konwencjê o prawach dziecka 1994 Sejm przyj¹³ ustawy o denominacji z³otego Nysa K³odzka zala³a K³odzko, daj¹c pocz¹tek powodzi tysi¹clecia 2005 W Londynie dosz³o do serii czterech samobójczych zamachów bombowych islamskich fanatyków na metro i autobus. Zginê³o 56 osób, oko³o 700 zosta³o rannych W Lizbonie og³oszono nowe siedem cudów œwiata: Wielki Mur Chiñski, Petra w Jordanii, Pomnik Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro, Machu Picchu, Chichén Itzá, Koloseum i Tad Mahal Papie Benedykt XVI wyda³ sw¹ trzeci¹ encyklikê Caritas in veritate. A.W.

5 Dzieñ Dziecka w ukowie Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Dziecka Wydzia³ Promocji Urzêdu Miasta uków przy wspó³pracy ukowskiego Oœrodka Kultury oraz Oœrodka Sportu i Rekreacji zorganizowa³ w sobotê 1 czerwca br. w hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 piknik W bajecznej krainie dla najm³odszych mieszkañców ukowa. Burmistrz Miasta uków rozpocz¹³ piknik sk³adaj¹c najserdeczniejsze yczenia dzieciom z okazji ich œwiêta. Uczestnicy bajecznej krainy nieodp³atnie skorzystali z dmuchañców oraz k¹cików malowania twarzy. Animatorzy ukowskiego Oœrodka Kultury przygotowali k¹ciki plastyczne, gdzie powsta³y przepiêkne prace z papieru, gliny. Organizatorzy przygotowali równie k¹ciki z przek¹skami wat¹ cukrow¹, popcornem oraz kie³baskami z grilla. Nie zabrak³o równie zabaw i konkursów z nagrodami. Dla wszystkich uczestników pikniku przygotowano upominki. Atrakcjê bajecznej krainy stanowi³y równie maskotki: Misiek Miasta uków, Pan Pikuœ AVI- VA oraz Pan Kredytów Chwilówek. Jednym z punktów programu by³ równie pokaz iluzjonisty - niesamowite show, podczas którego rzeczywisty œwiat przesta³ istnieæ, a w rolê asystentów wcieli³y siê dzieci i doroœli z widowni. Piknik zosta³ sfinansowany ze œrodków Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz bud etu Miasta uków i stanowi³ alternatywn¹ wobec ro nego rodzaju uzale nieñ formê zagospodarowania czasu wolnego dzieci. W organizacjê pikniku, poprzez ufundowanie nagród i upominków, w³¹czy³y siê równie nastêpuj¹ce firmy: AVIVA, Bar Frytka z ukowa, Kredyty Chwilówki oraz GUST. I Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w ukowie W dniu 16 czerwca 2013 r. o godz w Koœciele Parafialnym pw. NMP Matki Koœcio³a odby³ siê kolejny koncert w ramach I Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w ukowie w wykonaniu Patryka Lipy i Zespo³u Muzyki Dawnej Basso Continuo. Ide¹ przewodni¹ festiwalu jest pielêgnowanie bogatej tradycji muzyki organowej. Paleta brzmieñ organów w po³¹czeniu z wirtuozowskimi umiejêtnoœciami organistów daje w efekcie najwy sz¹ wartoœæ muzyczn¹, a udzia³ w koncertach artystów z ró nych oœrodków muzycznych, prezentuj¹cych najró niejsze style i formy wykonawcze zapewnia zró nicowany charakter koncertów festiwalowych dopasowany do oczekiwañ melomanów. Partnerami oraz wspó³realizatorami festiwalu s¹: Urz¹d Miasta uków, ukowski Oœrodek Kultury oraz Parafia pw. NMP Matki Koœcio³a w ukowie. Honorowy Patronat nad Festiwalem pe³ni Biskup Ordynariusz Zbigniew Kiernikowski. Kurier Samorz¹dowy Bezpieczny i sportowy Park Miejski w ukowie W dniu 24 czerwca 2013 roku zosta³o zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Lubelskim a Miastem uków porozumienie przyznaj¹ce Miastu dotacjê celow¹ w wysokoœci ,00 z³ na realizacjê projektu pn. Bezpieczny i sportowy Park Miejski w ukowie w ramach rz¹dowego programu ograniczania przestêpczoœci i aspo³ecznych zachowañ Razem bezpieczniej. Projekt zak³ada utworzenie w Parku Miejskim w ukowie si- ³owni zewnêtrznej, na któr¹ sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce urz¹dzenia: biegacz, drabinka, ³awka, orbitrek, podci¹g nóg, prasa no na, prostownik pleców, twister-wahad³o (3 szt.), ko³a Tai Chi, wioœlarz, wyci¹g górny, wyciskanie siedz¹c, zestaw: biegacz + orbitrek, zestaw: wyci¹g górny + wyciskanie siedz¹c. Dodatkowo w Parku zostan¹ zainstalowane 4 kamery z systemem ostrzegania. Obecnie trwaj¹ prace zwi¹zane z przygotowaniem dokumentacji niezbêdnej do wy³onienia dostawcy urz¹dzeñ si³owni zewnêtrznej. Ca³kowita wartoœæ projektu to ,00 z³, w tym wk³ad w³asny 9.250,00 z³. Fiesta Pogranicza w Lazdijai W dniach 7-9 czerwca 2013 r. delegacja Miasta uków, w sk³adzie: Burmistrz ukowa Pan Dariusz Szustek, Wiceprzewodnicz¹ca Rady Miasta Pani Ewa Rybicka-Siciñska, Zastêpca Skarbnika Pani Anna Celiñska-Mys³aw, Zastêpca Naczelnika Wydzia³u Gospodarki Nieruchomoœciami i Planowania Przestrzennego Pani Agnieszka Karwowska, Naczelnik Wydzia³u Informatycznego Pan Ryszard Szczygie³, przebywa³a w mieœcie partnerskim Lazdijai na Litwie na zaproszenie Mera Pana Arturasa Margelisa. 5 Delegacja Miasta uków we Francji W dniach czerwca 2013 r. delegacja Miasta uków, w sk³adzie: Burmistrz ukowa Pan Dariusz Szustek, Zastêpca Burmistrza Pan Marcin Mateñko, Przewodnicz¹ca Rady Miasta Pani Urszula Bancerz, Radny Miasta Pan Krzysztof Jode³ko, przebywa³a w mieœcie partnerskim Voisins-le-Bretonneux we Francji na zaproszenie Mera Pana Alexisa Biette. Delegacja uczestniczy³a w obchodach The Music day festiwal. Og³oszenie Burmistrza Miasta uków Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoœciami (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z póÿn. zm.) Burmistrz Miasta uków informuje, e w Urzêdzie Miasta uków przy ul. Pi³sudskiego 17, na tablicy og³oszeñ od dnia 8 lipca 2013r., na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzeda y na rzecz najemców, stanowi¹cych w³asnoœæ Miasta uków. Delegacja uczestniczy³a w obchodach X Jubileuszowej Fiesty Pogranicza zorganizowanej przez samorz¹d Regionu Lazdijai. Przedstawiciele Miasta uków spotkali siê w Urzêdzie Miasta Lazdijai z Merem Arturasem Margelisem, gdzie nast¹pi³o powitanie i przedstawienie delegacji. Nastêpnie delegacja obejrza³a prezentacjê poœwiêcon¹ Regionowi Lazdijai. W dniu 8 czerwca 2013 r. delegacja Miasta uków wziê- ³a udzia³ w uroczystym pochodzie ulicami miasta Veisiejai a nastêpnie uczestniczy³a w oficjalnej czêœci obchodów Œwiêta Pogranicza w Parku miejskim w Veisiejai. Burmistrz ukowa Pan Dariusz Szustek podczas oficjalnej gali podziêkowa³ za zaproszenie na tegoroczne obchody Œwiêta Pogranicza oraz wyrazi³ nadziejê, i kolejne spotkanie wzmocni relacje partnerskie pomiêdzy ukowem i Lazdijai i w efekcie przyniesie wiele po- ytku na ró nych p³aszczyznach wspó³pracy. W Fieœcie Pogranicza oprócz delegacji z ukowa uczestniczyli przedstawiciele z Torvy w Estonii, Grodna na Bia³orusi oraz Rosji. Promocja Miasta

6 6 I Mistrzostwa Samorz¹dów Powiatu ukowskiego w Krzywdzie W dniu r. odby³y siê w Krzywdzie I Mistrzostwa Samorz¹dów Powiatu ukowskiego. Inicjatorem tego wydarzenia by³o Starostwo Powiatowe w ukowie, natomiast wspó³organizatorem by³ samorz¹d gminy Krzywda. ¹cznie piêæ samorz¹dów wystawi³o swoje reprezentacje podczas rozgrywek w pi³kê no n¹ oraz pi³kê siatkow¹. Rozgrywkom towarzyszy³a zaciêta rywalizacja obejmuj¹ca amatorsk¹ formu³¹ mistrzostw. W pi³ce siatkowej najlepsza okaza³a siê reprezentacja kobiet z Gminy uków. W pi³ce no nej zwyciê y³a reprezentacja mê czyzn z Miasta uków. Uczestnicy rozgrywek otrzymali dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe za indywidualne osi¹gniêcia. Wyniki rozgrywek: PI KA SIATKOWA KOBIET I Gmina uków, II Miasto uków, III Gmina Krzywda IV Starostwo Powiatowe w ukowie PI KA NO NA MÊ CZYZN I Miasto uków, II Gmina uków, III Gmina Adamów IV Starostwo Powiatowe w ukowie, V Gmina Krzywda INDYWIDUALNIE Król strzelców w turnieju pi³ki no nej - Skrzymowski Krzysztof Najlepszy bramkarz Burdach Mariusz Najlepsza zawodniczka w pi³ce siatkowej Beata Zarzycka Wyró nienie za wsparcie dru yny mêskiej Beata Pruska Zakoñczenie roku szkolnego 2012/13 w Powiecie ukowskim 28 czerwca w szko³ach na terenie ca³ej Polski zakoñczy³ siê rok szkolny 2012/2013. Podnios³y charakter mia³y równie uroczystoœci w szko³ach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadz¹cym jest samorz¹d Powiatu ukowskiego. W uroczystoœciach zakoñczenia roku szkolnego wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz powiatowych. Starosta ukowski Janusz Kozio³ by³ obecny na podsumowaniu roku szkolnego w Zespó³ Placówek w ukowie. Przewodnicz¹cy Rady Powiatu W³adys³aw Karaœ goœci³ na uroczystoœciach w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. T. Koœciuszki w ukowie. Wicestarosta ukowski Krzysztof Tymoszuk uczestniczy³ w zakoñczeniu roku szkolnego w Zespole Szkó³ Nr 2 im. A. Œwiêtochowskiego w ukowie. Sekretarz Powiatu Jerzy Siwiec by³ obecny na uroczyœci w Zespó³ Szkó³ w Stoczku ukowskim. Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu Tadeusz Brzozowski uczestniczy³ w zakoñczeniu roku szkolnego 2012/2013 w Zespó³ Szkó³ nr. 1 im. H. Sienkiewicza w ukowie. Uroczystoœci zakoñczenia roku szkolnego tradycyjnie rozpoczê³y siê od Mszy œw. w koœcio³ach parafialnych. Nastêpnie uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami, rodzicami oraz zaproszonymi goœæmi uczestniczyli w apelach, podczas których rozdano œwiadectwa i wrêczono nagrody oraz dyplomy. W szko³ach prowadzonych przez powiat ³ukowskich wakacje zaczê³y siê dla blisko 4,5 tysi¹ca uczniów i s³uchaczy oraz prawie 500 nauczycieli. Wieœci z Powiatu Uroczystoœæ w Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej r. odby³a siê uroczystoœæ zwi¹zana z przejœciem na emeryturê wieloletniego dyrektora Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej Antoniego Cybulskiego. W programie uroczystoœci uwzglêdniono z³o enie wieñca pod pomnikiem Henryka Sienkiewicza na kopcu w Okrzei oraz zapalenie znicza na grobie matki pisarza Stefanii z Cieciszowskich Sienkiewiczowej. Uroczystoœæ by³a tak e okazj¹ do poznania miejsc na szlaku H.Sienkiewicza. Wœród zaproszonych goœci by³ wnuk pisarza - Juliusz Sienkiewicz, przedstawiciele kultury i nauki oraz w³adze samorz¹dowe poszczególnych szczebli. Antoni Cybulski zafascynowany twórczoœci¹ Henryka Sienkiewicz, od 1 stycznia 1974 r. pe³ni³ funkcjê dyrektora Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci utrzymywa³ kontakt z rodzin¹ Sienkiewiczów oraz Poloni¹ Amerykañsk¹. Wspólnie z on¹ za³o y³ teatr amatorski, sam pisa³ scenariusze i jeÿdzi³ po okolicznych wioskach popularyzuj¹c twórczoœæ wielkiego rodaka przez 16 lat. W roku 1993 otrzyma³ wspólnie z on¹ Ann¹ miêdzynarodow¹ nagrodê przyznan¹ przez Polcul Foundation za rozwój kultury i pracê spo- fot. Z. Pasik Anna i Antoni Cybulscy ³eczn¹ na terenach wiejskich. W swej 40 letniej dzia³alnoœci Antoni Cybulski popularyzowa³ Powiat ukowski w kraju i poza jego granicami. Jest organizatorem wielu imprez o zasiêgu ogólnopolskim. Dziêki zaanga owaniu dyrektora Cybulskiego na kopcu Sienkiewicza w Okrzei stanê³o popiersie noblisty. W 200 rocznicê konsekracji koœcio³a w Okrzei z jego inicjatywy wmurowana zosta³a p³askorzeÿba z mosi¹dzu przedstawiaj¹ca Sienkiewicza i tablica upamiêtniaj¹ca konsekracjê koœcio³a oraz datê chrztu pisarza. Antoni Cybulski jest autorem wielu wydawnictw dotycz¹cych stron rodzinnych Sienkiewicza. Kilkakrotnie zapraszany by³ z prelekcjami i swoim teatrem do Wilna, Nowogródka i na Ukrainê. Wielk¹ zas³ug¹ dyrektora Cybulskiego jest zintegrowanie szkó³ nosz¹cych imiê Henryka Sienkiewicza. Z Jego inicjatywy odbywaj¹ siê rokrocznie od dwudziestu lat Ogólnopolskie Zloty Szkó³ Sienkiewiczowskich. Delegacje szkó³ sienkiewiczowskich z ca³ej Polski wymieniaj¹ doœwiadczenia, poznaj¹ ycie i twórczoœæ pisarza, integruj¹ siê przez wspóln¹ zabawê. Antoni Cybulski za swoje bezgraniczne oddanie placówce, wielk¹ pasjê, otrzyma³ wiele odznaczeñ i wyró nieñ m.in Krzy Orderu Odrodzenia Polski. Najwiêksze wyró nienie otrzyma³ od dzieci. W roku 2006 Kapitu³a Miêdzynarodowa przyzna³a mu Order Uœmiechu nr 829. Wielki esteta i spo³ecznik. W dniu r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczy³ Antoniego Cybulskiego medalem Zas³u ony Kulturze Gloria Artis. Majestat Jaty reporta z Ziemi ukowskiej w Radiu Lublin Kolejny program z cyklu Kalejdoskop regionalny z Ziemi ukowskiej. Do wys³uchania autorskiego reporta u i audycji zaprasza pani redaktor Czes³awa Borowik. W zapowiedzi Radia Lublin dowiadujemy siê, e Jata to najstarszy lubelski rezerwat przyrody, pe³en prawdziwych skarbów natury. Jego historia to czasy królów, ksiêdza Brzóski - legendarnego powstañca styczniowego i AK-owskiego obozu Ostoi, którego o³nierzy NKWD wywioz³o na Sybir. To tak e wieœ Jagodne, wysiedlona po wojnie za pomoc partyzantom. Informacja oraz reporta w zak³adce programowej

7 Wieœci Gminne Drugi Dzieñ Edukacji Obywatelskiej w Gminie uków szczególnie podkreœlaj¹c podstawowe dzia- ³ania stra y walkê z po arami i klêskami ywio³owymi. Ludowe Zespo³y Sportowe by³y reprezentowane przez Andrzeja Pulika prezesa LZS TUR Turze Rogi, który opowiadaj¹c o dzia³alnoœci kierowanej przez siebie organizacji, jednoczeœnie zachêca³ uczniów do aktywnoœci fizycznej i zdrowego trybu ycia. Reprezentantem Uczniowskich Klubów Sportowych, na spotkaniu z uczniami, by³ Pawe³ Muæka nauczyciel w Zespole Szkó³ w Strzy ewie, jednoczeœnie cz³onek Spo³ecznej Gminnej Rady Sportu. Podczas prezentacji UKS-ów okaza³o siê, e wielu spoœród uczniów obecnych na sali, jest cz³onkami UKS-ów. Ostatni¹, prezentowan¹ form¹ organizacji, by³y Ko³a Gospodyñ Wiejskich. Reprezentowa³a je Beata Pochman przewodnicz¹ca KGW Kumpele z Grêzówki. Powiedzia³a, e dzia³ania realizowane przez kobiety z KGW s¹ tak rozleg³e, e wykraczaj¹ poza typowo kobiece zainteresowania takie, jak gotowanie i pieczenie, czy przygotowywanie stroików i ró norodnych ozdób. Przyk³adem takich nietypowych dzia³añ jest np. dba³oœæ o dziedzictwo religijne i kulturowe. Wielka aktywnoœæ i charyzma kobiet z Grêzówki spowodowa³y, fot. S. Mazurkiewicz e do KGW zaczêli przy³¹czaæ siê równie mê czyÿni. Goœciem specjalnym spotkania by³a uczennica III klasy gimnazjum w Grêzówce El bieta PrzeŸdziak, która jako jedna z trzydzieœciorga gimnazjalistów z ca³ego kraju, uczestniczy³a w projekcie Szko³a pod aglami. Uczennica opowiedzia³a rówieœnikom, w jaki sposób przygotowywa³a siê wiele miesiêcy, by na pok³adzie Pogorii pop³yn¹æ w rejs oceaniczny oraz jak odbywa³a siê sama podró. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³a prezentacja zdjêæ ycia i pracy na pok³adzie oraz piêknych miejsc zwiedzanych podczas postojów w portach. Podstawowym przes³aniem tegorocznego Dnia Edukacji Obywatelskiej by³a próba pokazania m³odym ludziom, e ka dy obywatel mo e mieæ wa ny udzia³ w kszta³towaniu swojego najbli szego otoczenia. e ka - dy pomys³, projekt i ka de dzia³anie mo e skutecznie przyczyniæ siê do zmiany rzeczywistoœci i czyniæ j¹ lepsz¹ bardziej przyjazn¹ cz³owiekowi. Pomys³odawc¹ Dnia Edukacji Obywatelskiej jest Przewodnicz¹cy Komisji Oœwiaty, Kultury i Sportu Rady Gminy uków Wojciech Szczygie³. Promocja Gminy Wspólne zdjêcie uczestników Drugiego Dnia Edukacji Obywatelskiej, Jubileusz Jagódek W ubieg³ym roku Rada Gminy uków przyjê³a uchwa³ê w sprawie ustanowienia Dnia Edukacji Obywatelskiej. Podczas uroczystej Sesji, najlepsi uczniowie oraz przewodnicz¹cy samorz¹dów uczniowskich, mieli mo liwoœæ przyjrzenia siê, w jaki sposób Rada Gminy podejmuje decyzje i tym samym tworzy lokalne prawo. Tematem tegorocznego - Drugiego Dnia Edukacji Obywatelskiej, który odby³ siê 25 czerwca, by³y organizacje pozarz¹dowe jako wa ny element rozwoju spo³ecznego. Z przedstawicielami organizacji dzia³aj¹cych na terenie Gminy uków stowarzyszeñ, Ochotniczych Stra y Po arnych, Ludowych Zespo³ów Sportowych, Uczniowskich Klubów Sportowych i Kó³ Gospodyñ Wiejskich, spotkali siê uczniowie dzia³aj¹cy w samorz¹dach uczniowskich. Dzia³alnoœæ w samorz¹dzie uczniowskim jest wyrazem szczególnego zaanga owania w ycie spo- ³ecznoœci szkolnej. Taka motywacja jest zbie na z ide¹ dzia³ania organizacji pozarz¹dowych, dla których najwa niejszym celem jest dba³oœæ o poziom ycia wspólnoty obywatelskiej w ró nych jego wymiarach. Jest zatem du a szansa, e dotychczasowa aktywnoœæ tych m³odych ludzi podejmowana i realizowana w strukturach samorz¹du szkolnego, znajdzie kontynuacjê w doros³ym yciu i wyró niaj¹cej siê aktywnoœci obywatelskiej - tak na temat tegorocznego Dnia Edukacji Obywatelskiej mówi Wójt Gminy uków Mariusz Osiak. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli siê, czym takim s¹ organizacje pozarz¹dowe, jakie s¹ ich formy, co nale y zrobiæ, eby za³o yæ organizacjê oraz jakie zadania realizuj¹ organizacje dzia³aj¹ce na terenie Gminy uków. Stowarzyszenia reprezentowa³ Jaros³aw Michalak wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ry ek Ry kowiacy. Jest to jedna z najm³odszych organizacji dzia³aj¹cych w Gminie uków, ale bardzo aktywna. Ochotnicz¹ Stra Po arn¹ Biardy reprezentowa³ jej naczelnik, jednoczeœnie Gminny Komendant Ochrony Przeciwpo arowej Janusz PrzeŸdziak. Opowiedzia³ m³odym ludziom o dzia³alnoœci OSP, 23 czerwca w Noc Œwiêtojañsk¹, odby³a siê w d arach uroczystoœæ jubileuszowa 5-lecia powstania zespo³u wokalnego Jagódki, po³¹czona z 5-leciem powstania organizacji pozarz¹dowych wspó³pracuj¹cych z Gminnym Oœrodkiem Kultury w ukowie. Liderzy najaktywniejszych stowarzyszeñ, kó³, klubów z terenu Gminy uków oraz radni i zespo³y wokalne z powiatu ³ukowskiego, wspó³pracuj¹ce z GOK przybyli do d ar na wspólny jubileusz. Uroczystoœæ rozpoczê³a radna El bieta Dynek, która wspólnie z Dyrektor GOK Wand¹ Szaniawsk¹, Przewodnicz¹cym Rady Gminy - Tadeuszem Federczykiem oraz Wójtem Gminy Mariuszem Osiakiem, którzy otworzyli uroczystoœæ z fanfarami. G³os zabra³ Wójt Gminy Mariusz Osiak i z³o y³ gratulacje zarówno zespo³owi Jagódki oraz przedstawicielom organizacji pozarz¹dowych - za dzia³alnoœæ spo- ³eczn¹, wspó³pracê z GOK, powoduj¹c¹ rozwój kultury w œrodowiskach lokalnych, a tym samym w Gminie uków. Nastêpnie g³os zabra³a dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury Wanda Szaniawska, która przypomnia³a krótk¹ historiê powstawania zespo³u Jagódki oraz aktywnie dzia³aj¹cych KGW i stowarzyszeñ. Nastêpnie podziêkowa³a goœciom za dotychczasow¹ spo³eczn¹ pracê, liczny udzia³ we wspólnej uroczystoœci, któr¹ potraktowa³a jako wyraz sympatii i szacunku zarówno do Jagódek, jak i do GOK-u oraz do zaproszonych Goœci, a nastêpnie zaprosi³a wszystkich na jubileuszowy tort i lampkê szampana. W drugiej czêœci artystycznej wyst¹pi³y zaprzyjaÿnione zespo³y wokalne z gminy Adamów, Stanin, Wojcieszków oraz Zalesianki z utworami wokalnymi o charakterze okolicznoœciowym oraz miejscowe Jagódki - jubilatki. Jubileuszow¹, niedzieln¹ imprezê zakoñczy³ uroczysty obiad i wspólne ludowe œpiewanie. Promocja Gminy 7

8 8 W niedzielê 9 czerwca 2013 r. odby³y siê na terenie Rezerwatu Jata uroczystoœci upamiêtniaj¹ce 80 rocznicê powstania rezerwatów przyrody Jata i Topór oraz 40 rocznicê utworzenia Nadleœnictwa uków w obecnym kszta³cie. Aktualnoœci Uroczystoœci rocznicowe w Jacie Zaproszeni Goœcie Uroczystoœæ otworzy³ Marcin Moœcicki, który w imieniu organizatorów powita³ zaproszonych goœci: Stanis³awa Gogacza Senatora RP, Krzysztofa G³uchowskiego radnego Sejmiku Woj. Lubelskiego, Krzysztofa Tymoszuka Wicestarostê ukowskiego, Mariusza Osiaka Wójta Gminy uków, Krzysztofa Kryszczuka Wójta Gminy Wiœniew, radnych Powiatu, Miasta i Gminy uków, ksiê y: Antoniego Sulicha proboszcza par. D¹bie, Stanis³awa ChodŸkê Dziekana Dekanatu Zbuczyñskiego, Beatê Sielewicz Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska w Lublinie, Roberta Jaœkiewicza Zastêpcê Dyrektora RDLP w Warszawie, Naczelników Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Warszawie, Zbigniewa Kozio³a emerytowanego Nadleœniczego Nadleœnictwa uków, Nadleœniczych RDLP w Warszawie i Lublinie, p³k Zbigniewa Krzywosza z-cê Dyrektora Departamentu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z Warszawy, Jacka Suchodolskiego Komendanta Poligonu Lotniczego Jagodne, Grzegorza Osiala Dyrektora Muzeum Regionalnego w ukowie, so³tysów Gminy uków, cz³onków ŒZ AK, dyrektorów szkó³ z powiatu ³ukowskiego, przedsiêbiorców, przedstawicieli mediów, pracowników i emerytów Nadleœnictwa uków z rodzinami na czele z Nadleœniczym Grzegorzem Ussem oraz pozosta³ych uczestników. g³os zabierali Senator S. Gogacz i z-ca dyrektora RDLP w Warszawie Robert Jaœkiewicz, którzy wrêczyli Nadleœniczemu G. Ussowi okolicznoœciowe upominki. Po nich zabra³ g³os p³k. Z. Krzywosz, z- ca dyrektora Departamentu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, który odczyta³ akt nadania medalu Pro Patria Janowi Dêbskiemu, Ryszardowi Grafikowi, Jolancie Kondratowicz, Boles³awowi Skwarze i Janinie Znój, po czym dokona³ aktu dekoracji wy ej wymienionych. Nastêpnie w imieniu odznaczonych g³os zabra³ Prezes Zarz¹du Ko³a ŒZ AK w ukowie Stanis³aw Osypiñski. Po nim g³os przemawiali Andrzej Borowski i W³adys³aw Bar- Jan Dêbski otrzymuje medal Pro Patria toñ pracownicy Nadleœnictwa uków oraz Przew. Rady Powiatu W³adys³aw Karaœ, którzy tak e wrêczyli Grzegorzowi Ussowi okolicznoœciowe prezenty. Mówcy w swoich wyst¹pieniach, obok wymieniania walorów lasów ³ukowskich, podkreœlali fakt, e od 1973 r., to jest od powo³ania Nadleœnictwa uków, przez okres 40 lat obowi¹zki Nadleœniczego pe³ni³ Zbigniew Kozio³, obecnie emeryt. Po wyst¹pieniach odby³ siê pokaz jazdy Konnej Stra y Ochrony Przyrody i Tradycji, przeprowadzony przez Prezesa Stow. Andrzeja Nowaka, a nastêpnie odby³y siê inscenizacje historyczne walk z wrzeœnia 1939 r. i zamachu na komendanta andarmerii Gintowa w 1944 r. z udzia³em grup rekonstrukcji historycznej. Ukazano fragment lokalnej historii. Podczas wojny w Rezerwacie Jata stacjonowa³y oddzia³y o³nierzy AK i NSZ, które bra³y udzia³ w walkach z Niemcami. Inscenizacjê przeprowadzono z rozmachem by³y silne wybuchy, ogieñ, itp. Inscenizacje przygotowa³y: Stow. Historyczne Strzelcy Kaniowscy, Grupa Historyczna Zgrupowanie Rados³aw, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Weichsel. Inscenizacjê poprowadzili Cezary Go³êbiowski i Bogus³aw Dziubek. Polowa Msza œwiêta Po powitaniach odby³a siê polowa Msza œw. w intencji ojczystej przyrody oraz pracowników Nadleœnictwa uków, której przewodniczy³ ks. Antoni Sulich przy udziale ks. Stanis³awa ChodŸki, który wyg³osi³ patriotyczn¹ homiliê, porównuj¹c uprawê lasów do biblijnego ogrodu. Nadmieni³ te, e polska przyroda i polskie lasy s¹ najpiêkniejsze w œwiecie, a prowadzona gospodarka leœna stanowi wzór do naœladowania przez pañstwa europejskie. Mszê œw. uœwietni³ chór z parafii œw. Miko³aja z Miêdzyrzeca Podlaskiego. Po Mszy œw. z przemówieniem okolicznoœciowym wyst¹pi³ Grzegorz Uss, który nawi¹za³ do obchodzonych rocznic utworzenia rezerwatów oraz powo³ania Nadleœnictwa w ukowie. Po nim Inscenizacja potyczki Po zakoñczeniu inscenizacji prowadz¹cy uroczystoœæ zaprosi³ uczestników na Ranczo pod Bocianami. Osoby starsze, dzieci i pozostali chêtni zostali tam przewiezieni autobusami. Pozostali udali siê pieszo i rowerami. Na Ranczo Nadleœniczy Nadleœnictwa uków podziêkowa³ zaproszonym goœciom i uczestnikom za przybycie, wspóln¹ modlitwê i œwiêtowanie 80-rocznicy powo³ania

9 rezerwatów przyrody Jata i Topór oraz 40- rocznicê powo³anianadleœnictwa uków. Po podziêkowaniach zaproszono uczestników do zwiedzania wystaw sprzêtu wojskowego i stoiska rycerskiego, udzia³u w konkursach i zabawach oraz w wystêpach artystycznych, a tak e konsumpcji wojskowej grochówki. Z zespo³ów artystycznych zaprezentowa³y siê ze swoimi programami: Zespó³ Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w ukowie, Zespó³ ze Szko³y Podstawowej w Grêzówce, który zaj¹³ III m. w konkursie Leœne Talenty oraz laureat I miejsca w konkursie Leœne Talenty Gimnazjum w Grêzówce. Wys³uchano koncertu w wykonaniu M. Borkowskiego na harmonijce ustnej, który jest zdobywc¹ wielu nagród i wyró nieñ na festiwalach w Polsce i zagranic¹. Zaprezentowa³ siê równie zespó³ Jagódki ze d ar pod kierownictwem Zofii Sad³o. By³a te czynna stacja krótkofalarska, obs³ugiwana przez Mariusza Ciszaka. Organizatorami uroczystoœci byli Nadleœniczy Grzegorz Uss i pracownicy Nadleœnictwa uków, a sprawnie poprowadzili j¹ Marcin Moœcicki i Marzena Œwider pracownica Nadleœnictwa uków. Ca³oœæ uroczystoœci by³a filmowana przez Roberta Wysokiñskiego i fotografowana przez Paw³a PrzeŸdziaka. Krótka historia Nadleœnictwa uków Prawdziwa historia Nadleœnictwa uków rozpoczyna siê w roku 1832, kiedy powsta³o Leœnictwo uków, rozci¹gaj¹ce siê od Stoczka do K¹kolewnicy. W roku 1918 powo³ane zosta³o Nadleœnictwo uków, które przetrwa³o do koñca kolejnej wojny. Wtedy to utworzono z jednostki: Nadleœnictwo Adamów z dawnych maj¹tków ziemskich oraz Nadleœnictwo Kryñszczak z lasów królewskich. Jednostki te zosta³y po³¹czone 1 stycznia 1973 r. w Nadleœnictwo uków, które trwa do dzisiaj. Jego kierownictwo obj¹³ Zbigniew Kozio³, który w roku 2012 przeszed³ na emeryturê. W czasie tych wszystkich przeobra- eñ w 1933 r. zosta³y powo³ane rezerwaty Jata i Topór, jedne z najstarszych rezerwatów w Polsce. Chronione przed wp³ywami wojny przez niedostêpne mokrad³a nie dozna³y istotnego uszczerbku. W czasie Powstania Styczniowego 1863 r. Jata by³a schronieniem dla ks. Stanis³awa Brzóski i jego kasantów. W czasach okupacji znajdowa³ siê tutaj obóz Armii Krajowej i Narodowych Si³ Zbrojnych oraz ma³y oddzia³ partyzantki sowieckiej, który po wojnie okaza³ siê oddzia- ³em NKWD i zada³ wiele nieszczêœæ i cierpieñ, aresztuj¹c o³nierzy AK i NSZ, których wywieziono na Wschód do ³agrów. Po wojnie odby³a siê restytucja rezerwatów, by w 1984 r. powiêkszyæ ich powierzchniê do 1190 ha, z czego Rezerwat Jata stanowi 1117 ha. Od ponad 80 lat rezerwaty s¹ chronione przez ³ukowskich leœników dla przysz³ych pokoleñ. Uczestnik Aktualnoœci 70 rocznica ludobójstwa Polaków na Wo³yniu Moc¹ tajnego uk³adu Ribbentrop- Mo³otow, zawartego w Moskwie w 1939 r., Rosja Sowiecka zagarnê³a bezprawnie ponad 50 % terytorium Polski w granicach przedwojennych, tj. województwa: bia³ostockie, wileñskie, nowogródzkie, poleskie, wo³yñskie, lwowskie, stanis³awowskie i tarnopolskie. Tylko w województwie wo³yñskim i stanis³awowskim Polacy byli w mniejszoœci w stosunku do Rusinów (tak wówczas okreœlano Ukraiñców). Ju przed II wojn¹ œwiatow¹ skrajni nacjonaliœci ukraiñscy planowali budowê pañstwa ukraiñskiego bez mniejszoœci narodowych, które powinny byæ wyrzucone poza granice lub fizycznie zlikwidowane. Po wybuchu II wojny œwiatowej Polaków zamieszka³ych na Wo³yniu mordowano sporadycznie. Do masowych mordów dosz³o dopiero 11 lipca 1943 r. na œw. Piotra i Paw³a na wyraÿny rozkaz wydany przez Myko³a ebeda-rubarza, w zastêpstwie Stepana Bandery. W wydanym rozkazie w sztabie we Lwowie M. ebeda zaleci³ jak najszybsze zakoñczenie ca³kowitego oczyszczenia terytorium ukraiñskiego z ludnoœci polskiej. Akcja na 11 lipca 1943 r. by³a dobrze przygotowana organizacyjnie. Ponadto agitatorzy ukraiñscy banderowcy, przygotowali ludnoœæ ukraiñsk¹ do pomocy Ukraiñskiej Armii Powstañczej (UPA) w mordowaniu Polaków. T³umaczono ludnoœci, e Polacy s¹ zagro eniem dla uzyskania niepodleg³oœci Ukrainy i dlatego nale y ich wymordowaæ co do ³apy i nawet do siódmego pokolenia. Agitatorzy pochodzili z Ma- ³opolski Wschodniej i byli wykszta³ceni w polskich gimnazjach i na polskich uniwersytetach. Sygna³em Akcji na œw. Piotra i Paw³a sta³y siê ataki na koœcio³y w czasie Mszy œw. 11 lipca 1943 r. Jednoczeœnie napadniêto na ponad 100 miejscowoœci. Mordowano w ten sposób, e otaczano wieœ i spychano ludnoœæ w jedno miejsce, tj. do koœcio³a, szko³y, domu ludowego, itp. i tam dokonywano mordów w okrutny sposób. Obliczono 130 rodzajów zadanych œmierci, do których u ywano m.in. ognia, ko³ków, kos, siekier, m³otków, no y, broni. Po zamordowaniu mieszkañców przez UPA, wkracza³a do wsi ludnoœæ ukraiñska na furmankach, celem dokonywania rabunku i wy³apywania ukrywaj¹cych siê. Nastêpnie podpalano wieœ. Od 11 lipca na Wo³yniu unosi³y siê setki ³un po arów, z których ka da œwiadczy³a o mêczeñstwie niewinnych ludzi. Akcja trwa³a do koñca lipca 1943 r. W ramach akcji wymordowano na Wo³yniu ponad 30 tys. Polaków, a ponad 130 tys. opuœci³o rodzinne strony i uda³o siê na tu³aczkê, z których czêœæ w³adze niemieckie wywioz³y na roboty do Niemiec. Uciekinierzy na terenach s¹siednich województw spotykali siê z dobrym przyjêciem i wspó³czuciem nawet wœród ludnoœci ukraiñskiej. Trwa³o to nied³ugo, bowiem w œlad za uciekinierami udawa³y siê oddzia³y UPA wraz z agitatorami i sia³y zamêt, nienawiœæ i œmieræ. Mordy rozprzestrzeni³y siê na województwa lwowskie, tarnopolskie, stanis³awowskie, na Lubelszczyznê, Rzeszowskie i Bieszczady. Wœród odpowiedzialnych za zbrodnie ludobójstwa na Wo³yniu nale y wymieniæ przywódców OUN-UPA: Stepana Banderê, p³k. Andrija Melnyka, Maksyma Borowca (ps. Taras Bulba). Od ich nazwisk cz³onków ugrupowañ OUN-UPA nazywano banderowcami, melnykowcami i bulbowcami. Nale y zaznaczyæ, e wraz z Polakami w danej miejscowoœci ginêli Rosjanie, ydzi, Ukraiñcy z mieszanych ma³ eñstw oraz pomagaj¹cy Polakom. Ludnoœæ polska w 1943 r. nie by³a przygotowana, aby przeciwstawiæ siê ludobójstwu. Istniej¹ca partyzantka ZWZ AK by³a nastawiona na walkê z Niemcami. Dlatego istnia³o niewiele placówek polskiej obrony w formie samoobrony lub oddzia³ów partyzanckich. Samoobrona by³a zorganizowana najczêœciej na terenie du ych skupisk ludnoœci osiedli, ma³ych miasteczek. Nie by³y odwetem akcje grup samoobrony i oddzia- ³ów partyzanckich, które uprzedza³y ataki UPA lub eliminowa³y bojówki UPA napadaj¹ce na ludnoœæ polsk¹. Nie by³y odwetem dzia³ania 27 Wo³yñskiej Dywizji AK w 1944 roku, która w walkach z Niemcami oczyszcza³a teren tak e z bojówek UPA. Odwety wystêpowa³y sporadycznie. Na taki ogrom mordów trudno sobie wyobraziæ, eby nie by³o aktów zemsty, zreszt¹ dokonywanych na siedliskach UPA. Nie ma tu znaku równoœci. Sporadyczny odwet a zorganizowane zbrodnie ludobójstwa. Od kilku lat podejmowane s¹ przez w³adze centralne dzia³ania maj¹ce na celu pojednanie miêdzy narodami Polski i Ukrainy. S¹ to trudne sprawy tym bardziej, e Ukraina stawia znak równoœci pomiêdzy Akcj¹ Wis³a a dokonanym ludobójstwem. Ponadto wiele œrodowisk ukraiñskich, w tym i nacjonalistyczne, uznaj¹ Stepana Banderê za bohatera narodowego. Dopóki nie bêdzie pokazana i uznana prawda historyczna o ludobójstwie z lat prawdziwego pojednania nie bêdzie. R.G. W niniejszej pracy korzysta³em z danych zawartych w Encyklopedii Bia³ych Plam tom I, opracowanie Akcja na œw. Piotra i Paw³a Edwarda Prusa, Radom 2000; Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraiñskich na ludnoœci polskiej Wo- ³ynia , tom I i II W³adys³awa Siemaszko i Ewy Siemaszko, Warszawa

10 10 Technika rozwija siê niemal lotem b³yskawicy, nauka j¹ wyprzedza, a mentalnoœæ ludzka prawie siê cofa. Wiele jest spraw absolutnie oczywistych, ale niektóre z nich nie mog¹, czy te nie chc¹ wejœæ w œwiadomoœæ ludzk¹. Nie ma skutku bez przyczyny, ale có z tego, e o tym wiemy. Skutki s¹ czêsto bardzo groÿne, a mimo to, przyczyny nie s¹ usuwane. Jeœli sprawa dotyczy tylko materii nieo ywionej, to jeszcze pó³ biedy, ale gdy dotyczy konkretnego cz³owieka, to wówczas staje siê to wielkim problemem jednostki i ca- ³ej spo³ecznoœci. Chodzi tu o stan zdrowia m³odego pokolenia, w którym to na œwiat przychodzi ogromna iloœæ istot niepe³nosprawnych, w tym intelektualnie z opóÿnionym lub bardzo ograniczonym rozwojem umys³owym. Dla nich tworzy siê ró ne stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki organizacyjne, by utrzymaæ je przy yciu, ul yæ cierpieniu im samym i w najbli szym otoczeniu. Lecz bardzo ma³o, lub prawie wcale nie mówi siê o wykluczaniu przyczyn takiego stanu rzeczy. Jest tylko smutna rzeczywistoœæ. A to wszystko zale y przecie od konkretnego cz³owieka. Obecnie, na coraz ni szy szczebel edukacji, przenosi siê wiedzê o yciu seksualnym, ale nie przekazuje siê wiedzy o w³aœciwym, prawid³owym podejœciu do spraw poczynania nowego ycia. To potrafi¹ wszyscy, maj¹cy instynkt samozachowawczy, przyci¹gaj¹cy osoby p³ci przeciwnej (nie mówiê tu o zboczeniach) do aktu mi³oœci, po ycia seksualnego. I tu jest sedno sprawy, by tworzyæ nowe ycie z odpowiednim przygotowaniem, zarówno fizycznym jak i umys³owym. Ale tu czêsto rz¹dzi okolicznoœciowy przypadek poczêcia i braku pielêgnacji ci¹ y, szczególnie jej pierwszych tygodni, kiedy to coœ powstaje z niczego Œlina psów uczula Alergia jest powszechnie znan¹ chorob¹ uczuleniow¹, zw³aszcza u dzieci. Z badañ klinicznych i obserwacyjnych wynika, e czêsto alergia u dzieci wystêpuje tam, gdzie cz³onkiem rodziny jest pies, gdy jak siê okaza³o, wœród czynników uczulaj¹cych mog¹ byæ alergeny obecne w œlinie psów. S¹ one tak e w naskórku, sierœci, a nawet w moczu psów. Alergia na psa jest istotnym problemem medycznym i dotyczy 5-10 % populacji. Alergeny psa u osób uczulonych mog¹ byæ przyczyn¹ objawów astmy, alergicznego nie ytu nosa, zapalenia spojówek oraz wypryskowych i pokrzywkowych zmian skórnych. Problemem s¹ równie zanieczyszczenia alergenami roztoczy, które bytuj¹ w sierœci zwierz¹t i ywi¹ siê z³uszczonym naskórkiem. Dlatego nale y przywo³aæ roztropnoœæ i rozs¹dek w obcowaniu dzieci z psami. Pies winien pozostaæ tylko zwierzêciem, a nie zabawk¹. zpa Rozmaitoœci U ywki w ci¹ y i jest bardzo wra liwe i zagro one szkodliwymi czynnikami, którymi najczêœciej jest alkohol i nikotyna. Na ten temat ukazuj¹ siê alarmuj¹ce apele specjalistów, lecz prawie nikt tego nie s³ucha, a jak zobaczy na w³asne oczy co uczyni³, to ju jest wszystko za póÿno. I co gorsze rzadko staje siê to przestrog¹ na przysz³oœæ. Z raportu socjologicznego wynika, e ok. 30% kobiet w ci¹ y spo ywa alkohol i tyle samo pali papierosy, a ok. 20% ciê arnych nara onych jest na dym tytoniowy w domu. Poza tym ok. 3-4% kobiet bêd¹cych w ci¹ y przyjmuje leki uspakajaj¹ce, nasenne, a nawet narkotyki. A ok. 6% z nich stosuje kilka u ywek jednoczeœnie. Zdaniem specjalistów alkohol jest szkodliwy w ca³ym okresie ci¹ y, lecz najgroÿniejsze wady powstaj¹ w 3-cim tygodniu ci¹ y, czyli w momencie tworzenia siê wa nych dla ycia organów. Kobieta czêsto jeszcze nie wie, e jest w ci¹ y, dlatego najwiêksze ryzyko niepowodzenia ci¹ y, grozi ju w okresie oko³o owulacyjnym. Wówczas nale y zachowaæ najwiêksz¹ ostro noœæ i zachowaæ wstrzemiêÿliwoœæ seksualn¹, bêd¹c pod wp³ywem alkoholu, mimo e wtedy czêœciej ujawniaj¹ siê podniety seksualne. Nie wszyscy zdaj¹ sobie sprawê, e ju po minutach od spo ycia alkoholu, jego poziom we krwi p³odu jest taki jak u matki i utrzymuje siê dwukrotnie d³u ej. Alkohol mo e doprowadziæ do poronienia lub obumarcia ci¹ y, a niekiedy dziecko mo e urodziæ siê przedwczeœnie i byæ niezdolnym do ycia mieæ liczne wady rozwojowe, cierpieæ na alkoholowy zespó³ p³odowy FAS, byæ opóÿnione w rozwoju psychoruchowym. Dzieci takie bêd¹ mia³y utrud- niony rozwój przez ca³e ycie i nawet najlepsza opieka nad nimi po urodzeniu nie zlikwiduje objawów FAS. Dzieci, których matki spo ywa³y w ci¹- y alkohol, mog¹ mieæ problemy w nauce i w relacji z rówieœnikami. Jako doros³e osoby, s¹ bardziej nara one na zaburzenia psychiczne, trudnoœci w podjêciu pracy i jej utrzymaniu, sk³onnoœæ do uzale nieñ, konflikty z prawem. Wœród skutków palenia papierosów w ci¹ y wymienia siê: poronienia, przedwczesny poród, opóÿniony wzrost p³odu (ma³a waga urodzeniowa niedo ywienie wewn¹trzmaciczne z powodu uszkodzenia naczyñ krwionoœnych ³o yska przez nikotynê), nag³a œmieræ ³ó eczkowa (niby bez powodu). Kobieta wypalaj¹ca w ci¹ y ok. 20 papierosów dziennie obni a masê urodzeniow¹ swego dziecka o pó³ kilograma. Natomiast leki uspakajaj¹ce, nasenne przyjmowane w ci¹ y, mog¹ powodowaæ zespó³ Ospa³ego Niemowlêcia dziecko jest zwykle senne, ma obni one napiêcie miêœniowe, s³absze odruchy, wolniej adaptuje siê do nowych warunków ycia. Reasumuj¹c mo na powiedzieæ, e dzieci kobiet spo ywaj¹cych w ci¹ y alkohol, nara one na dzia³anie alkoholu w czasie ycia p³odowego, mog¹ cierpieæ na ró norodne zaburzenia rozwojowe: upoœledzenie wzrostu, wady wrodzone narz¹dów wewnêtrznych (serce, nerki), uszkodzenie mózgu, wadliwe funkcjonowanie zmys³ów. Bior¹c pod uwagê ogrom nieszczêœæ, które czêsto wynikaj¹ z niefrasobliwego poczynania nowego ycia, konieczna jest szczególna ostro noœæ i ograniczenie u ywania substancji psychoaktywnych (w tym u ywek) przez kobiety w wieku i okresie prokreacyjnym. oprac. Z. Pasik Powiatowa sesja absolutoryjna 26 czerwca br. odby³a siê XXIV sesja Rady Powiatu. Podczas niej starosta Janusz Kozio³ z³o y³ informacjê z dzia³alnoœci Zarz¹du Powiatu w okresie od ostatniej sesji. Radni wys³uchali rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w ukowie. Przyjêto te sprawozdanie SP ZOZ z jego dzia³alnoœci w 2012 r. Wa ne jest, e nadal nasz ZOZ jest placówk¹, która ma stabiln¹ sytuacjê finansow¹ i nadal nie ma d³ugów, jak wiêkszoœæ szpitali w kraju. Nastêpie przyst¹piono do najwa niejszego punktu, czyli udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Powiatu. Ten punkt sk³ada³ siê z wielu elementów: sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania bud etu, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania bud etu za 2012 r., opinii Komisji Rewizyjnej dot. bud etu za rok ubieg³y, opinii komisji sta³ych Rady Powiatu. Odby³a siê tak e dyskusja, podczas której radni wypowiadali siê nt. wykonania bud etu. Radni koalicji rz¹dz¹cej chwalili dzia- ³ania Zarz¹du, podkreœlaj¹c obiektywne trudnoœci w realizacji bud etu, zw³aszcza wobec blisko 40 mln zad³u enia, odziedziczonego po poprzednikach. Natomiast kilku radnych z opozycji krytykowa³o politykê oszczêdnoœci w³adz powiatu, a zw³aszcza nieliczne inwestycje, szczególnie drogowe. Ostatecznie na 23 radnych 12 udzieli³o absolutorium Zarz¹dowi, trzech by³o przeciw, a siedmiu wstrzyma³o siê. Radni zajêli siê te wieloma innymi sprawami m.in.: likwidacj¹ kilku szkó³ dla doros³ych, przyjêli informacjê nt. funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, czy zaci¹gniêciem d³ugoletniego kredytu bankowego. (om)

11 Aktualnoœci W dniu 14 czerwca 2013 r. w sali konferencyjnej Jana Paw³a II odby³a siê uroczystoœæ, zorganizowana przez Urz¹d Miasta i Urz¹d Stanu Cywilnego w ukowie wrêczenie Medali za d³ugoletnie po ycie ma³ eñskie (ponad 50 lat), a 26 parom Jubilatów. Mi³a uroczystoœæ Uroczystoœæ rozpoczêto marszem weselnym Mendelsona, po czym przyby³ych powita³a Kierownik USC Jadwiga Skwarek i przedstawi³a imiennie kolejne pary ma³ eñskie. Nastêpnie g³os zabra³ Burmistrz ukowa Dariusz Szustek, gratuluj¹c Jubilatom. Dokona³ wrêczenia Medali, listów gratulacyjnych oraz wi¹zanek kwiatów. Po tym wzniesiono toast szampañski i odœpiewano Jubilatom tradycyjne Sto lat. Uroczystoœæ ubogaci³ Dzieciêcy Zespó³ Kropelki Rosy, który pod kierunkiem Renaty Pawlikowskiej wykona³ kilka ludowych tañców i piosenek, nagrodzonych gromkimi brawami. 11 Uczestnicy uroczystoœci Wœród Jubilatów byli: Anna i Zenon Bartmañscy, Ludwika i Józef Cieœlakowie, Janina i Modest Czubaszkowie, Marianna i Wies³aw Górscy, Stefania i Ryszard Grafikowie, Wies³awa i S³awian Grochowscy, Stefania i Zdzis³aw Kaniowie, Marianna i Czes³aw Milewscy, Marianna i Tadeusz Milewscy, Jadwiga i Franciszek Nurzyñscy, Saturnina i Bronis³aw Oklejowie, Barbara i Jan Ostrzy kowie, Stanis³awa i Czes³aw Piekarscy, El bieta i Henryk Postkowie, Janina i Jerzy PrzeŸdziakowie, Regina i Jerzy Rokiccy, Barbara i Jan Rzepkowie, Marianna i Julian Sitarzowie, Marianna i Boles³aw Skwarowie, Renata i W³odzimierz Stêpkowscy, Anna i Wies³aw Turscy, Danuta i Zdzis³aw Wasilewscy, Marianna i Józef Zaniewiczowie, Henryka i Jan Zawadzcy, Irena i Czes³aw Zborowscy oraz Zofia i Józef Zieliñscy. Wystêp Zespo³u Dzieciêcego Kropelki Rosy W imieniu uczestników tego spotkania chcê wyraziæ serdeczn¹ wdziêcznoœæ zarówno za przyznanie Jubilatom Medali, za ca³y trud zorganizowania uroczystoœci, za przemi³y wystêp dzieciêcy i w ogóle za wszystko. Najwiêksze podziêkowanie nale y odnieœæ do Bo ej opatrznoœci, która wœród wielu ró nych zawirowañ ludzkich losów, pozwoli³a prze yæ tyle wspania³ych lat we wspólnotach ma³ eñskich. Podziêkowania szczególne nale ¹ siê tak e Wspó³ma³ onkom, przyczyniaj¹cym siê do utrzymania siê i doczekania tak piêknego jubileuszu piêædziesiêciu i wiêcej lat ma³ eñskiego po ycia. Wszystkim Sto lat i znacznie wiêcej daj Bo e! Uczestnik zdjêcia Z. Pasik Medale otrzymuj¹ Stefania i Ryszard Grafikowie Marianna i Tadeusz Milewscy po wrêczeniu Medali

12 12 W dniu 9 czerwca 2013 roku, na stadionie Gminnego Oœrodka Sportu i Rekreacji w Krzywdzie, rozegrano VII Powiatowe Zawody Sportowo-Po arnicze jednostek ochotniczych stra y po arnych z terenu Powiatu ukowskiego. Zawody rozegrano zgodnie obowi¹zuj¹cym od 10 lutego 2011 roku Regulaminem zawodów sportowopo arniczych ochotniczych stra y po arnych. Organizatorem zawodów by³ Zarz¹d Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP i Komenda Powiatowa PSP w ukowie przy wspó³udziale Starostwa Powiatowego w ukowie, Gminy Krzywda oraz samorz¹dów miejskich i gminnych z terenu powiatu. Aktualnoœci VII Powiatowe Zawody Sportowo-Po arnicze w Krzywdzie Po uroczystym otwarciu zawodów przyst¹piono do rozgrywania poszczególnych konkurencji zawodów. Jako pierwsza zosta- ³a rozegrana konkurencja sztafety po arniczej z przeszkodami. Konkurencja ta polega³a na pokonaniu w jak najkrótszym czasie 7 odcinków 350 metrowego toru przeszkód. Ka dy 50 metrowy odcinek sztafety zawiera³ przeszkodê lub zadanie do wykonania przez pokonuj¹cego go zawodnika. Rolê pa³eczki sztafetowej w tej konkurencji spe³nia³a stra acka pr¹downica. Pocz¹tek sztafety Druh Janusz Kozio³ otwiera zawody O godzinie odby³o siê uroczyste otwarcie VII Powiatowych Zawodów Sportowo-Po arniczych, którego dokona³ Starosta ukowski, jednoczeœnie Prezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych Stra y Po arnych RP w ukowie, druh Janusz Kozio³ oraz Komendant Powiatowy PSP w ukowie st. bryg Andrzej Rusinek. W otwarciu udzia³ wziê³y wszystkie dru yny startuj¹ce w zawodach, zaproszeni goœcie oraz przybyli na zawody mieszkañcy powiatu ³ukowskiego. Na zawodach obecni byli: Prezes Agencji Nieruchomoœci Rolnych Leszek Œwiêtochowski, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu W³adys³aw Karaœ, Wicestarosta Krzysztof Tymoszuk, Cz³onek Zarz¹du Powiatu w ukowie Ryszard urek, Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Krzywdzie Wojciech Czerniec. Kolejny etap sztafety Prezentacja Sztandaru OSP Prezentacja jednostek OSP Stra ak pokonuje przeszkodê Drug¹ rozgrywan¹ konkurencj¹ zawodów by³y æwiczenia bojowe polegaj¹ce na rozwiniêciu wczeœniej przygotowanego sprzêtu po arniczego. Dru yna startuj¹ca w tej konkurencji mia³a za zadanie, w sposób œciœle okreœlony regulaminem, sprawiæ sprzêt po arniczy celem podania dwóch pr¹dów wody, z zadaniem obrócenia tarczy oraz przewrócenia pacho³ków. Koñcow¹ klasyfikacjê dru yn w zawodach ustalono na podstawie sumy punktów uzyskanych przez dru ynê w æwiczeniu bojowym i sztafecie po arniczej plus ewentualne punkty karne. Zwyciê y³a dru yna, która uzyska³a najmniejsz¹ ³¹czn¹ sumê punktów w obydwu konkurencjach.

13 Aktualnoœci VII Powiatowe Zawody Sportowo-Po arnicze w Krzywdzie W grupie mêskie dru yny po arnicze 1. OSP Biardy, 2. OSP Szczyg³y Górne, 3. OSP Trzebieszów, 4. OSP Szyszki, 4. OSP Ksawerynów, 6. OSP Wierzejki W grupie kobiece dru yny po arnicze 1. OSP Ksawerynów, 2. OSP Rosy, 3. OSP Podosie Po odczytaniu protoko³u przez sêdziego g³ównego zawodów nast¹pi³a dekoracja zwyciêzców oraz wrêczenie nagród i dyplomów uczestnikom zawodów. Organizatorzy zawodów zapewnili nagrody w postaci medali, dyplomów, sprzêtu po arniczego dla jednostek oraz nagrody indywidualne. 13 Zakoñczenie sztafety Przygotowanie sprzêtu do æwiczeñ Po zakoñczeniu startu dru yn w poszczególnych konkurencjach komisja sêdziowska dokona³a klasyfikacji miejsc zajêtych przez startuj¹ce dru yny. Sêdzia g³ówny zawodów odczyta³ protokó³ przedstawiaj¹c generaln¹ klasyfikacjê dru yn startuj¹cych w zawodach. Dru yna OSP Szczyg³y Górne Zwyciêska dru yna OSP Ksawerynów W zawodach wystartowa³y 34 dru yny mêskie oraz 3 dru yny eñskie. Kolejnoœæ czo³owych miejsc w generalnej klasyfikacji zawodów przedstawia³a siê nastêpuj¹co: Zwyciêska dru yna OSP Biardy Dekoracji zwyciêzców oraz wrêczenia nagród dokonali: Starosta ukowski jednoczeœnie Prezes Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego ZOSP RP w ukowie dh Janusz Kozio³, Komendant Powiatowy PSP w ukowie st. bryg. Andrzej Rusinek, przedstawiciel Prezesa Agencji Nieruchomoœci Rolnych Jan Antas. Nagrody dla swoich jednostek wrêczyli równie obecni na Zawodach burmistrz Miasta Stoczek ukowski Ireneusz Szczepanik, wójtowie gmin Jerzy Kêdra, W³adys³aw Mika oraz przedstawiciel Wójta Gminy Stoczek ukowski Tadeusz Rosa. Wójt Gminy Krzywda ufundowa³ puchar dla dru yny, która zajê³a I miejsce w æwiczeniu bojowym, puchar otrzyma³a dru yna z OSP Biardy. Sponsorami nagród w zawodach byli: Starostwo Powiatowe w ukowie, Agencja Nieruchomoœci Rolnych, Przedsiêbiorstwo Robót In ynieryjno Drogowych DROGBUD S.A. w ukowie, Zmechanizowane Roboty Ziemne i Eksploatacja Kruszywa Stanis³aw Pietrzak, Huta Szk³a Gospodarczego D¹browa w Hucie D¹browej, Us³ugi Remontowo Budowlane Jerzy Gajownik z Krzywdy, Huta Szk³a w Krzywdzie, JARTEX Sp.c. w Krzywdzie Jaros³aw Wi¹cek, Antoni Gajaszek, FPHU ZOMAX w Krzywdzie Jan Mateñko, Sklep Spo ywczo-przemys³owy w Okrzei S³awomir Chudzik, Zawody prowadzi³ Sz. Go³awski Zak³ad Us³ug Po arniczych P O- MYK Sylwester Wi¹ckiewicz, Zak³ad Mleczarski w ukowie, Cz³onek Zarz¹du Powiatu Ryszard urek, Burmistrzowie/Wójtowie miast i gmin powiatu ³ukowskiego. Obs³ugê medialn¹ zawodów zapewnili: Telewizja MASTER z ukowa, Wspólnota Powiatowa, Nowa Gazeta ukowska, Tygodnik Siedlecki, Telewizja internetowa MAGNES Organizatorzy zawodów i zaproszeni goœcie dokonali podsumowania i zakoñczenia zawodów. Informacjê sporz¹dzi³ oficer prasowy bryg. Szczepan Go³awski zdjêcia Z. Pasik

14 14 8 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej w Wandowie odby³a siê wznios³a uroczystoœæ nadania imienia Miko³aja Kopernika i poœwiêcenia sztandaru. Przygotowania do tej uroczystoœci trwa³y niemal przez dwa lata. O przyjêciu imienia szko³y zadecydowa³o g³osowanie rodziców, uczniów i nauczycieli. Od tego czasu przybli ano uczniom sylwetkê i odkrycia tego niezwyk³ego w dziejach astronoma, który Wstrzyma³ S³oñce, ruszy³ Ziemiê, polskie go wyda³o Plemiê. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê Msz¹ œw. w koœciele parafialnym, celebrowan¹ przez prob. ks. Adama Juszczyñskiego, w asyœcie absolwenta szko³y ks. Sylwestra Fr¹ca, który wyg³osi³ okolicznoœciow¹ homiliê. W czasie Mszy œw. poœwiêcono Sztandar Szko³y. Aktualnoœci Szko³a Podstawowa w Wandowie ma Patrona i Sztandar Ks. prob. Adam Juszczyñski poœwiêca Sztandar Uczniowie œlubuj¹ na Sztandar Szko³y W dalszej czêœci przemawiali m.in. Wójt Gminy Wola Mys³owska W³adys³aw Mika i Starosta ukowski Janusz Kozio³, który gratulowa³ trafnego wyboru Patrona i z³o- y³ yczenia ca³ej spo³ecznoœci szkolnej, by godnie noszono imiê Patrona i Sztandar. Na zakoñczenie odby³a siê czêœæ artystyczna w wykonaniu uczniów kl. 4-6 z treœci¹ nawi¹zuj¹c¹ do Patrona Szko³y. Uroczystoœæ, któr¹ sprawnie prowadzi³a Katarzyna Walo, zgromadzi³a wiele osób: w³adze gminy i powiatu, absolwentów i spo³ecznoœæ szkoln¹, dyrektorów okolicznych szkó³ i innych Przemawia W³adys³aw Mika goœci. Budynek Szko³y Podstawowej w Wandowie Przemawia Joanna Pietrzak Po Eucharystii, uczestnicy pochodem ze sztandarami, przeszli do gmachu szko³y, gdzie odby³a siê dalsza czêœæ uroczystoœci. Tu Dyrektor Szko³y Joanna Pietrzak powita³a przyby³ych i wyg³osi³a s³owo wprowadzaj¹ce, nawi¹zuj¹c do sylwetki Miko³aja Kopernika, jako Patrona Szko³y, a Teresa Sprycha przedstawi- ³a rys historyczny Szko³y Podstawowej w Wandowie. Po tym odczytano uchwa³ê nadania imienia szkole i akt fundacyjny sztandaru, po czym zaprezentowano sztandar i przekazano go Dyrektorowi Szko³y, a nastêpnie uczniom, którzy z³o yli nañ œlubowanie. Uczestnicy uroczystoœci Uczniowie szko³y w czêœci artystycznej Wszystkich uczestników zaproszono na okolicznoœciowy poczêstunek w œwietlicy wiejskiej w Grudzi. zdj. i oprac. Z. Pasik

15 Orlêta w IV lidze Do rundy rewan owej pi³karze ³ukowskich Orl¹t przystêpowali z nadziejami na utrzymanie zespo³u w III lidze oraz w nieco zmienionym sk³adzie, bowiem do dru yny do³¹czyli: Mateusz akomy, Dawid Jacyna, Marek Piotrowicz, Pawe³ Matacz, Marcin Paczkowski oraz Cezary Demianiuk, Tomasz Grochowski i Piotr Wa- ³achowski z juniorów starszych Orl¹t. Start rundy rewan owej pokrzy owa³a nieco pogoda, dlatego te pierwszy mecz na wiosnê ³ukowskie Orlêta rozegra³y dopiero 13 kwietnia. Tego dnia Orlêta gra³y na wyjeÿdzie z Poloni¹ Przemyœl i przegra³y a 0:5! Orlêta ponownie gra³y na wyjeÿdzie, tym razem z Or³em Przeworsk. By³ to mecz zdecydowanie lepszy w wykonaniu naszych pi³karzy i zakoñczy³ siê remisem 0: Orlêta gra³y pierwszy mecz rundy wiosennej przed w³asn¹ publicznoœci¹, goszcz¹c dru ynê Czarnych z Jas³a. Do bramki rywali trafiali: Kiry³o, Paczkowski i Demianiuk. Ich gole da³y Orlêtom pierwsz¹ wygran¹ rundy rewan owej Izolator Boguchwa³a, graj¹c u siebie, udzieli³ srogiej lekcji naszym pi³karzom, gdy Orlêta przegra³y ten mecz 0: w ukowie odby³ siê mecz Orl¹t z lokalnym rywalem Podlasiem Bia³a Podlaska. W spotkaniu tym nieznaczn¹ przewagê mia- ³y ³ukowskie Orlêta, ale có z tego skoro nie potrafi³y tego wykorzystaæ. Dopiero w 73 min. Dziewulski z karnego da³ prowadzenie naszej dru ynie. Brak koncentracji wœród naszych pi³karzy okaza³ siê fatalny w skutkach. Mecz wydawa³oby siê wygrany zakoñczy³ siê remisem 1: Orlêta zdoby³y kolejne trzy punkty. Tego dnia mia³ siê odbyæ mecz z Uni¹ Nowa Sarzyna, ale dru yna ta z powodu k³opotów finansowych wycofa³a siê z rozgrywek w kolejnym meczu przed w³asn¹ publicznoœci¹ Orlêta uleg³y Stali Mielec 0: Orlêta dosta³y srog¹ lekcjê. Tego dnia gra³y na wyjeÿdzie z Avi¹ Œwidnik i przegra³y 1:5. Honorow¹ bramkê zdoby³ Grochowski ³ukowianie grali wa ny mecz w Che³mie z tamtejsz¹ Che³miank¹ dru yn¹ bezpoœrednio rywalizuj¹c¹ z naszymi pi³karzami o utrzymanie siê w III lidze. Rywale okazali siê zdecydowanie lepsi i graj¹cy z wiêksz¹ determinacj¹, gdy po 17 minutach prowadzili ju 2:0 i takim wynikiem zakoñczy³a siê to spotkanie w ukowie odby³y siê kolejne lokalne derby nasze Orlêta gra³y z Orlêtami z Radzynia Podlaskiego. Pomimo ambitnej gry (zw³aszcza w pierwszej po³owie), bramkach Jarzynki i Demianiuka mecz zakoñczy³ siê zwyciêstwem goœci 3:2 (nasza dru yna straci³a dwie bramki w ostatnich piêciu minutach) do ukowa przyjecha³a Stal Sanok. Po dobrej, ambitnej walce nasi pi³karze wygrali 2:1 obie bramki zdoby³ Demianiuk i tym samym przed³u yli sobie szanse pozostania w III lidze w Kroœnie Orlêta gra³y z tamtejszymi Karpatami i otrzyma³y srog¹ lekcjê pi³ki no nej przegrywaj¹c 0: Orlêta gra³y w Tomaszowie Lubelskim z tamtejsz¹ Tomasovi¹ i przegra³y 1:4, honorowego gola dla naszej dru yny strzeli³ Gaj w ostatniej kolejce rozgrywek Orlêta u siebie zmierzy³y siê z rewelacj¹ rundy wiosennej Stal¹ Kraœnik, która na jesieni zdoby³a tylko 3 pkt., a na wiosnê (przed spotkaniem) a 28. Mecz zakoñczy³ siê przegran¹ naszych pi³karzy 2:3. Bramki pada³y w drugiej po³owie. Dla Orl¹t strzeli³ dwie Piotrowicz. Mecz zosta³ przegrany ponownie w samej koñcówce, kiedy to Orlêta straci³y dwa gole. Orlêta ostatecznie w tabeli III ligi lubelsko-podkarpackiej zajê³y 15. miejsce ze zdobycz¹ 19 pkt. (5 zwyciêstw i 4 remisy). Stosunek bramek t³umaczy tak nisk¹ pozycjê: 24 strzelone i 74 stracone. Najlepszym strzelcem dru yny by³ Cezary Demianiuk. Nale y yczyæ, aby pobyt w IV lidze by³ jak najkrótszy, a szefowie dru yny potrafili wyci¹gn¹æ odpowiednie wnioski z bolesnych tegorocznych rozgrywek. Andrzej Wiœniewski Rozmaitoœci Music of Lukow 2013 Music of Lukow 2013 to koncert nauczycieli ³ukowskiej szko- ³y muzycznej, który odby³ siê 17 czerwca 2013 r. ju trzeci rok z rzêdu. Podczas koncertu mia³o miejsce rozdanie nagród szkolnego konkursu kompozytorskiego Co mi w duszy gra, po³¹czone z wykonaniem nagrodzonych prac. Laureatami konkursu zostali: Nagroda G³ówna Mateusz Ros³oñ za utwór Spacer w malignie, wyró nienia: Emilia ŒledŸ za Syrenka poœród fal, Hubert Ozyga³a za Bagatela, Przemys³aw Wojtaszek za Marszuj¹ce góry. G³ówni wykonawcy koncertu fot. Z. Pasik Program koncertu: Duet fortepianowy Iwona Domañska i Agnieszka Go³awska - Tico tico (samba), F. Goya Sleepyshores ; Andrzej PrzeŸdziak (gitara) i Tomasz Wojtaœ (perkusja) - J. van Heusen Polka dots and moonbeams ; Piotr Tarnowski (klarnet) i Anna Baj (fortepian) - C. M. Weber - III czêœæ koncertu klarnetowego, W. Lutos³awski - V preludium taneczne; Pawe³ Sulej (akordeon) - A. Vossen Flick-flack, J. Colombo, T. Murena Indifference ; Tomasz Wojtaœ (fortepian) -F. Chopin Nokturncis-moll, I.J. Paderewski Menuet G-dur; Eliza Kamola-Gajek (œpiew) i Tomasz Wojtaœ (fortepian) - J. Wasowski, J. Przybora egnaj, kotku, Cover piosenki Eye of the tiger zespo³u Survivor; Maciej Szuksztul (skrzypce) - Standardy muzyki western swing & bluegrass. T. Wojtaœ Wyjazd szkoleniowy r. uczniowie klas po arniczych z ZS w Radory u Smolanym uczestniczyli w zajêciach z przedmiotu Ochrona Przeciwpo arowa w Jednostce Lotniskowej Stra y Po arnej w Miñsku Mazowieckim. Szkolenie zorganizowano w celu zapoznania m³odzie y ze specyfik¹ funkcjonowania stra y lotniskowej oraz ze sprzêtem stra aków KP PSP w Miñsku. W czasie wizyty w jednostce wojskowej m³odzie mia³a okazjê zapoznaæ siê z bogat¹ histori¹ jednostki, zwiedziæ obiekty wojskowe, p³ytê lotniska oraz ró nego typu samoloty. Uczniowie obserwowali nowatorski sposób ewakuacji pilota z MIGA 29. Du e zainteresowanie wszystkich wzbudzi³ samolot transportowy HER- KULES. Zapoznano siê ze sprzêtem po arniczym stra y lotniskowej. Zajêcia w Komendzie Powiatowej PSP w Miñsku Mazowieckim dotyczy³y sprzêtu ratownictwa technicznego i chemicznego. M³odzie obserwowa³a sprawianie namiotu dekontaminacyjnego. Sz. Go³awski 15

16 16 Co nale y wiedzieæ o wodach Wody sto³owe s¹ bogate w sk³adniki mineralne. Najwa niejsze to magnez i wapñ. Standard to ok. 200 mg/l wapnia i 100 mg/l magnezu. Te pierwiastki wspomagaj¹ prawid³owe funkcjonowanie organizmu. Wody mineralne dziel¹ siê na wysoko i œrednio mineralizowane. W tych pierwszych zawartoœæ minera³ów przekracza 1500 mg/l. Wody œrednio mineralizowane s¹ ubo - sze w sk³adniki mineralne ( mg/l). Sk³adniki wód mineralnych to: magnez, wapñ, sód, chlorki, wodorowêglany, siarczany, jod, fluor, elazo. Wody lecznicze posiadaj¹ najwiêcej sk³adników mineralnych (ponad 4000 mg/l). Nie mo na ich spo ywaæ bez wskazówek lekarza, bowiem dzia³aj¹ jak farmaceutyki. Wody Ÿródlane zawieraj¹ najmniej sk³adników mineralnych (do 500 mg/l). Ze wzglêdu na to niskie stê enie nie maj¹ w³aœciwoœci zdrowotnych. Zalecane s¹ do u ytku codziennego i s¹ bardziej cenione ni wody z kranu, chocia by w kuchni, m.in. przy przyrz¹dzaniu herbat i zup. JB Rozmaitoœci Smaki lata: lody s³odycz na zimno To doskona³a, mroÿna pokusa w upalne dni. Któ siê jej oprze, kiedy zachêcaj¹ aksamitne, kremowe, czekoladowe, w ga³kach, wafelku, kubeczku, zimne i pyszne lody. Pierwszymi ich smakoszami byli mieszkañcy Chin ju ponad 5 tysiêcy lat temu. Ten deser lodowy rozp³ywa³ siê w ustach jako mieszanka œniegu i wonnych owoców. Recepturê deseru przywióz³ z Chin do W³och w XIII wieku m³ody Marco Polo. Za jego spraw¹ w póÿnym œredniowieczu W³ochy sta³y siê europejsk¹ stolic¹ lodów. W epoce Odrodzenia mro one specja- ³y wzbogacono tucz¹cymi dodatkami. Desery nabra³y maœlanej puszystoœci i aksamitnej gêstoœci za spraw¹ mleka, œmietany i ucieranych z cukrem jajek. Z W³och sztuka przyrz¹dzania lodów trafi³a na dwór Francji dziêki Katarzynie Medycejskiej, ale dopiero Król S³oñce Ludwik XIV, mecenas nauki i sztuki uczyni³ z degustacji lodów pe³en wyrafinowania towarzyski obyczaj. Do Polski lody trafi³y w czasach saskich. Pocz¹tkowo by³y deserem wykwintnym i wyj¹tkowym. Jadali je tylko ludzie bardzo zamo ni. Z biegiem czasu lody sta³y siê produktem ogólnie dostêpnym i bardzo szybko zyska³y sobie wielu wielbicieli, zw³aszcza wœród dzieci i m³odych ludzi. Zaczêto je jeœæ powszechnie, a nawet przygotowywaæ samemu w domu. Tradycyjne lody s¹ produktem mlecznym, w którego sk³ad wchodz¹: mleko, (tak e bezt³uszczowe, w proszku), œmietana, cukier, jaja (proszek jajeczny) i ró norodne dodatki smakowe. Do wyboru tak e: owoce, orzechy, bakalie, kawa, kakao. Choæ wszystkie s¹ zimn¹ przek¹sk¹, dziel¹ siê na kilka grup. Jeœli za kryterium podzia³u przyj¹æ rodzaj u ytych do produkcji sk³adników, w œwiecie lodowych specja³ów wyró nia siê: lody mleczne produkowane tak e w wersji light, ze zredukowan¹ iloœci¹ t³uszczu (czasem cukru), co najmniej 50 %; sorbety lody z rozdrobnionych owoców rozprowadzonych wod¹; wodne bez sk³adników mlecznych, najczêœciej owocowe, choæ tak e o smaku cocacoli, czy gumy do ucia; jogurtowe do ich wyrobu zamiast mleka stosowany jest jogurt; mellorinowe mroÿny deser, przypominaj¹cy mro one mleko, w którym t³uszcz zwierzêcy zast¹piony jest roœlinnym. Proces technologiczny produkcji lodów mo na podzieliæ na kilka etapów. Najpierw przygotowuje siê mieszankê z mleka, œmietanki, wody i dodatków (mleko w proszku, kakao, jaja, cukier). Masê nastêpnie poddaje siê procesowi pasteryzacji, która poza niszczeniem drobnoustrojów przyczynia siê do dok³adniejszego wymieszania i rozpuszczania sk³adników. Dalej masa podlega filtrowaniu i homogenizowaniu. Ten proces poprawia smak lodów, nadaje im jednolitoœæ. Mieszankê lodow¹ oziêbia siê i pozostawia w celu dojrzewania. Na koniec wprowadza siê substancje aromatyczno-smakowe. Zanim lody trafi¹ do sklepów czeka je jeszcze etap porcjowania, pakowania, znakowania. Po tym ju tylko konsumpcja, która umila nam ycie w upalne dni. Niestety, jeœli chodzi o kalorie, s¹ one pod lup¹ dietetyka. W zale noœci od rodza- 25 czerwca br. w Sali Konferencyjnej im. Jana Paw³a II w ukowie odby³a siê XXXIV sesja Rady Miasta. Podczas niej tradycyjnie burmistrz z³o y³ sprawozdanie z dzia³añ podejmowanych w okresie od ostatniej sesji. Radni wys³uchali sprawozdañ z dzia³alnoœci Miejskiego Oœrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zapoznali siê równie z informacjami zarz¹dów miejskich spó³ek PEC i PUiIK o ich dzia³alnoœci i sytuacji finansowej. Nastêpie przyst¹piono do najwa niejszego punktu, czyli udzielenia absolutorium burmistrzowi m. uków Dariuszowi Szustkowi. Ten punkt sk³ada³ siê z wielu elementów: sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania bud etu, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. wykonania bud etu za 2012 r., opinii Komisji Rewizyjnej dotycz¹cej realizacji ubieg³orocznego bud etu miasta. Podczas dyskusji nad bud etem za 2012 r. radni z koalicji rz¹dz¹cej bronili dzia- ³añ podejmowanych przez burmistrza, podkreœlaj¹c uwarunkowania spowodowane ju lodów zawieraj¹ 7-15 % t³uszczu, tak wiêc s¹ kaloryczne. W przypadku choroby wieñcowej czy mia d ycy, lody t³uste s¹ zakazane przez lekarzy. Mo na zastêpowaæ je jednak lodami wodnymi niet³uszczowymi, które nie zawieraj¹ mleka. Pamiêtajmy te, e lody te zawieraj¹ znaczne iloœci cukru. Istniej¹ tak e lody, gdzie t³uszcz zast¹piono inulin¹, a cukier oligofruktoz¹. Maj¹ nie tylko mniej kalorii, ale s¹ prebiotykiem. Na polskim rynku mo na kupiæ od niedawna specjalne lody dla diabetyków, w których cukier zast¹piono sztucznymi œrodkami s³odz¹cymi. Wartoœæ kaloryczna 100 g lodów œmietankowych wynosi 161 kcal, lodów mleczno-owocowych 117 kcal zaœ lodów wodnych owocowych ok. 20 kcal. Lody wymagaj¹ przechowywania w stanie zamro onym. Raz rozmro one nie nadaj¹ siê do jedzenia, ani ponownego zamro- enia. Takimi wyrobami mo na siê zatruæ. Zanim kupimy lody sprawdÿmy: - szczelnoœæ opakowania uszkodzenia œwiadcz¹ o niew³aœciwym przechowywaniu produktu, - termin przydatnoœci do spo ycia, - sk³ad surowcowy wybierajmy lody z jak najmniejsz¹ iloœci¹ aromatów, barwników oraz substancji oznaczonych jako E, - wartoœæ od ywcz¹, jeœli dbamy o liniê. Pamiêtajmy: - Nie nale y kupowaæ lodów zdeformowanych, to œwiadczy, e by³y rozmra ane. - Jeœli przechowujemy lody w domu to jedynie w zamra alniku. Rozmro onych lodów nie wolno zamra aæ ponownie. Smacznego! oprac. J. Buczyñska Miejska sesja absolutoryjna g³ównie du ym d³ugiem, odziedziczonym po poprzednikach. Dlatego w³adze miasta musz¹ oszczêdnie gospodarowaæ œrodkami. Natomiast kilku radnych opozycji zarzuca³o zbytnie oszczêdnoœci poczynione w ³ukowskiej oœwiacie oraz zastój w inwestycjach. Krytykowali równie sposób wydatkowania pieniêdzy na ró ne cele. W g³osowaniu zdecydowana wiêkszoœæ radnych udzieli³a absolutorium burmistrzowi. Tylko nieliczni byli przeciwni absolutorium lub wstrzymali siê. Ponadto radni zajmowali siê wieloma innymi sprawami m.in.: zmian¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ustaleniem iloœci punktów sprzeda y alkoholu w ukowie, powierzeniem PUiIK-owi prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych. (om) Przechodniu! Jeœli nadje d a jakikolwiek pojazd mechaniczny - ust¹p mu, gdy przy zderzeniu z nim nie masz szans!

17 Rozmaitoœci O obróbkach historycznych Pod takim tytu³em pragnê wyraziæ kilka myœli na tematy zabiegów wokó³ wydarzeñ historycznych, dokonywanych przez okreœlone krêgi dla przedstawiania tych wydarzeñ zgodnie z celami w³asnej polityki, nie tylko wobec w³asnych spo³eczeñstw, ale i wobec œwiata zewnêtrznego. W roku 1948 ukaza³a siê niedu a ksi¹- eczka (76 stron) pt. O fa³szerzach historii, wydana pod egid¹ Sowieckiego Biura Informacyjnego nak³adem Prasy wojskowej w Warszawie. Ca³¹ swoj¹ treœci¹ zosta³a ona ukierunkowana przeciwko pañstwom nie nale ¹cym do obozu komunizmu. Pisana swoistym argonem partyjnej propagandy, zawiera ca³y szereg bzdur i nonsensów. Zarzuca pañstwom imperialistycznym zdecydowan¹ wrogoœæ i ob³udê wobec si³ postêpu, reprezentowanym przez mi³uj¹cy pokój Zwi¹zek Sowiecki i kraje nale ¹ce do jego obozu. Roi siê w tekœcie od najró niejszych oskar eñ o przewrotne dzia³ania szpiegowskie si³ imperializmu, o perfidn¹ politykê tajemnych knowañ kapitalistów, by zniszczyæ to, co g³osz¹ has³a miêdzynarodowego komunizmu itd. itp. Dla okrasy dodano w ksi¹- eczce sporo zdjêæ rekinów kapitalizmu, maj¹cych okazaæ, jak rozwija³a siê polityka zbrojeñ, jak wygl¹da³y spotkania polityków zachodnich z przedstawicielami koncernów przemys³u zbrojeniowego. Pe³no tam twierdzeñ o koniunkturalnym traktowaniu wspó³pracy aliantów i Zwi¹zku Sowieckiego w zakresie dzia³añ wojennych przeciw agresorom drugiej wojny œwiatowej. Przy lekturze tej ksi¹ eczki ogarnia cz³owieka wstrêt wobec beznadziejnej propagandy, ale te i budzi siê refleksja, e oto zauwa- yæ siê daje du o politycznej naiwnoœci, wrêcz zauroczenia propagand¹. Ostatnio w naszej telewizji prezentowano wydanie ksi¹ eczki o tytule Niezbêdnik historyczny dzia³aczy SLD, oczywiœcie w kolorze czerwonym, co kojarzy siê ze s³awetn¹ ksi¹ eczk¹ chiñskiego Towarzysza Mao. Ca³a ta prezentacja telewizyjna z pokazem dedykowania dzie³ka przez towarzyszy b. przoduj¹cej si³y narodu wzbudzi³a u mnie w pierwszym odruchu zdumienie, e oto w naszym kraju, gdzie po roku 1989 deklarowano odejœcie od komunizmu tworz¹c ustawê o zakazie odnoœnej propagandy, dochodzi do coraz bardziej bezczelnej i aroganckiej propagandy treœci najbardziej zwi¹zanych z tzw. minionym okresem. Przecie, nie tylko 1-go maja odbywaj¹ siê manifestacje i pokazy grupek osobników bardzo przywi¹zanych do swej dawnej tradycji, nios¹cych jak za dawnych lat tak samo brzmi¹ce has³a na transparentach, wykrzykuj¹cych podobne treœci... Chc¹ zachowania stawianych kiedyœ pomników walki i utrwalania w³adzy ludowej, zachowania ulic nazwanych ongiœ specyficznymi nazwiskami, owszem, nawet domagaj¹cych siê nazywania szkó³ nazwiskami patronów, jacy nie powinni trwaæ w naszej polskiej œwiadomoœci. A przecie mamy wspomnian¹ ustawê, zakazuj¹c¹ komunistycznej propagandy, ale media na wyœcigi pokazuj¹ zadowolone z siebie oblicza dawnych dzia³aczy partyjnych, wystêpuj¹cych jako tzw. niezale ni (akurat!), licznie zasiadaj¹cych w fotelach parlamentarnych (jak e wygodnych), zamiast wieœæ ycie emerytów z dala od polityki, w której tyle z³ego naczynili, co uchodzi im bezkarnie. Pokazuje siê gierojów, którzy pope³nili nawet bardzo brzydkie czyny, powoduj¹c parokrotne masakry w ró nych okresach, nie tylko na Wybrze u... Nie mog¹, biedacy, ze wzglêdu na stan zdrowia stan¹æ mê nie przed s¹dem, by odpowiadaæ za swe czyny - broni¹ ich zrêcznie i sprytnie dyspozycyjni mecenasi. A w Egipcie, czy na Ukrainie i gdzie indziej, mo na by³o dostarczyæ pozywanych do s¹dów na ³ó kach! Wszak by³o tak, a nikt nie zabiera³ g³osu tutaj w przedmiocie naruszania praw cz³owieka. Oj, nie jest ³adnie, towarzysze genera³owie i politycy, nie macie odwagi, by otwarcie i odwa nie stan¹æ przed trybuna³em, przyznaæ siê do brzydkich czynów, za które powinniœcie ponieœæ normalnie karê, jak by³oby w ka dym normalnym pañstwie, ale nie u nas, gdzie o s¹downictwie, organach œcigania itp. sprawach nie ma co mówiæ - z najró niejszych powodów! Ciekawe, jak d³ugo bêdzie siê u nas d¹ yæ do realizacji pomys³ów libera³ów, homofilów i wszelkiej maœci odmieñców, wbrew najoczywistszej polskiej racji stanu, o której zapomnieli ju chyba wszyscy, bior¹cy siê za udzia³ w polityce. Poczekajmy, jeszcze wprowadzi siê wrêcz idiotyczne pomys³y obni enia tzw. progu wieku wyborczego: to wkrótce nastolatki bêd¹ wodziæ za nos decydentów, których sami bêd¹ kreowaæ za czcze i g³upie obietnice wyborcze. Niech id¹ do szkó³ (bo bêdzie wiêcej miejsc w... przedszkolach, jak g³osi m¹dry prezes ZNP) niech id¹ szeœciolatki, co tam, nawet piêciolatki, aby jak najwczeœniej oderwaæ dzieci i m³odzie od wp³ywów rodzin, które powinny najpowa niej traktowaæ swój stanowy obowi¹zek wychowania i nauki od naturalnych podstaw, gdzie ma³y cz³owiek powinien od samego pocz¹tku uczyæ siê tego, co potrzeba: pacierza (tak, tak, mili Pañstwo!), dobrego wychowania, tego co przez wieki naszej historii dawa³y i zawsze dawaæ powinny polskie rodziny. Ale có, wykrzykuje siê inne has³a, g³osi najg³upsze postulaty, aby wieœæ ycie w miarê dostatnie i spokojne. Co za ironia! Akurat przy tym, co siê aktualnie u nas dzieje, nie bêdzie to mo liwe. A na koniec, powrócê jeszcze do omówionej na pocz¹tku ksi¹ eczki O fa³szerzach..., cytuj¹c przedostatnie zdanie z jej zakoñczenia. Oto to : Fa³szerze historii i oszczercy dlatego, oczywiœcie, nazywaj¹ siê fa³szerzami i oszczercami, e nie ywi¹ szacunku dla faktów. Przek³adaj¹ ponad fakty kalumnie, oszczerstwa!...). Oj, niech sobie to zdanie wezm¹ do serca dyspozycyjni prowadz¹cy rz¹dowe œledztwo w sprawie smoleñskiej (i nie tylko w tej). No, doœæ na tym. tm. Sukces ³ukowskiego fraszkopisarza W dniu 8 czerwca 2013 r. podczas Nauczycielskich Spotkañ Literackich w Bia- ³ymstoku, rozstrzygniêto XIV edycjê Ogólnopolskiego Konkursu na Aforyzm i Fraszkê Satyrbia W konkursie og³oszonym przez Nauczycielski Klub Literacki oraz Zarz¹d Okrêgu Podlaskiego Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Bia³ymstoku, wziê³o udzia³ 41 fraszkopisarzy i aforystów. Z satysfakcj¹ informujemy, e I nagrod¹ w tegorocznym konkursie jurorzy uhonorowali ³ukowskiego satyryka Janusza Sipkowskiego, który w tym presti owym konkursie zwyciê y³ ju po raz pi¹ty (poprzednio w latach ). Gratuluj¹c Panu Januszowi kolejnego sukcesu, prezentujemy kilka fraszek z nagrodzonego zestawu: Polityka obronna Na strze onych s³abo flankach Hasa siê swobodnie: Jest wojenna marynarka, Gdzie wojenne spodnie? Nieudane zaloty On napalony by³ ogromnie, Ona nie chcia³a siê zapomnieæ. Zamierza pewnie s¹dz¹c z pozy Mieæ dobr¹ pamiêæ do sklerozy. Z geriatrii Pewien staruszek wstaj¹c rano W sw¹ dobr¹ passê wierzy³ œwiêcie, Bo coraz wiêcej mia³ baranów Do policzenia. Przed zaœniêciem. Redakcja NG Foto-Video "AS" Andrzej Szczygielski ul. Stawki 2/3, uków tel. (025) tel. kom zdjêcia plenerowe œluby i inne uroczystoœci zdjêcia legitymacyjne us³ugi xero sprzeda art. foto-video karta sta³ego klienta jako nieliczni w regionie stosujemy w pe³ni cyfrowy zapis i monta filmów video 17

18 18 Bywa nieraz w yciu, e cz³owiek obawia siê na zapas pewnych sytuacji, nie wiedz¹c, jakby sobie z nimi poradzi³. A tu codzienna praktyka powoduje, e niespodzianie coœ staje przed tob¹ i wbrew oczekiwaniom trzeba sobie jakoœ poradziæ, w koñcu okazuje siê, e mimo wszelkich obaw jakoœ wysz³o, a czasem nawet ca³kiem nieÿle. Mia- ³em ja w³aœnie do czynienia z takimi sprawami, których siê obawia³em, zaœ samo ycie nasuwa³o potrzebne rozwi¹zanie. Miêdzy innymi nale a³y tu równie okolicznoœci zmiany zatrudnienia, ale nie o tym chcê tu mówiæ, pragn¹c zaj¹æ siê zagadnieniem dla mnie szczególnie wa nym. Tak siê z³o y³o, e w toku mej normalnej pracy w dziedzinie kultury (by³em kierownikiem placówki kulturalno-oœwiatowej na kolei, gdzie najd³u ej zreszt¹ pracowa³em, do emerytury) otrzyma³em niespodzianie Grupa obozowa na trasie propozycjê poprowadzenia w okresie wakacyjnym dwutygodniowego obozu wêdrownego na terenie Warmii i Mazur. By³a to sprawa nie do odrzucenia, tylko nale a³o siê do niej odpowiednio przygotowaæ. Wszelkie sprawy organizacyjno-przygotowawcze wziê³o na siebie moje kolejowe kierownictwo w Siedlcach. Nale a³o tam zg³osiæ siê po informacje i wszelkie potrzebne dokumenty i materia³y. W³aœciwie, nie wygl¹da³o to wszystko zbyt skomplikowanie, a i póÿniejsza praktyka pokaza³a, e nie taki diabe³ straszny, na jakiego wygl¹da. Ale do rzeczy. Mia³em formalnie zostaæ kierownikiem grupy dwudziestoosobowej... dziewcz¹t w wieku lat, z rodzin kolejarskich, w tym prawie po³owa z Siedlec, reszta to ³ukowianki. Mia³em prawo jako szef zabraæ ze sob¹ tak e swego syna (rówieœnika uczestniczek), córka wesz³a w ogólny sk³ad obozu. Jako zastêpczyniê (nazwa- ³em j¹ do spraw dziewczêcych) wyznaczono w ramach praktyki wakacyjnej studentkê siedleckiej uczelni pedagogicznej, bardzo mi³¹ Pani¹ Miros³awê. Moja w³adza za³atwi³a wszystko: ca³¹ trasê obozu z podzia³em na etapy, punkty noclegowe w schroniskach m³odzie owych przy szko³ach (nie by³o adnych zak³óceñ i niemi³ych niespodzianek), przydzielono od- Wspomnienia Doœwiadczenie obozowe powiedni¹ kwotê pieniê n¹ na wszelkie wydatki (noclegi, przejazdy, wy ywienia itd.), zaopatruj¹c w ksi¹ eczkê czekow¹, któr¹ w miarê potrzeby nale a³o wykorzystywaæ w bankach, polisê ubezpieczeniow¹ i oczywiœcie w mapê terenu. Obóz trwa³ od 20 lipca do 3 sierpnia 1974 r. Jeszcze mia³em mo - noœæ konsultacji z kimœ, kto ju prowadzi³ imprezê podobn¹ do tej, która mnie oczekiwa³a. Porobi³o siê odpowiednie przygotowania, by wreszcie w wyznaczonym czasie rozpocz¹æ dzia³anie. Opisuj¹c przebieg obozu, pos³u ê siê notatkami, które robi³em na gor¹co podczas jego trwania. Nie zmieniam ich stylistyki i samej treœci, chc¹c przedstawiæ dok³adnie, jak to wszystko wygl¹da³o w praktyce, której siê tak ba³em, a tak e, by odczytuj¹c po latach, doznaæ znowu jednak przyjemnych prze yæ: 20.VII.1974 r. Wreszcie nadszed³ dzieñ wyjazdu. Zbiórka w œwietlicy dworcowej w Siedlcach o godz. 17-tej. Wyje d aliœmy z domu wczeœniej, aby byæ przed wszystkimi na miejscu. Zbieraj¹ siê powoli. Przyszed³ Kierownik p. Jerzy Doroszenko. Ostatnie rady i przestrogi, po egnania. Poci¹g do Hajnówki przepe³niony. Dopiero od Czeremchy mo na sobie usi¹œæ. Cztery przesiadki: Czeremcha, Bielsk Podlaski, Bia³ystok, E³k. Oko³o 7-ej jesteœmy w Mr¹gowie. Dzieñ przyjemny (niedziela). Idziemy na miejsce kwatery. Czekamy na otwarcie. Po pó³ godzinie wpuszczaj¹ nas. 21.VII.74 r. Rozlokowawszy siê jako tako (sala ogólna, warunki ogólnie znoœne), trochê wypoczywamy. Zjadamy resztê zapasów domowych na œniadanie i oko³o po- ³udnia ruszamy na miasto, zorientowaæ siê co do mo liwoœci wy ywienia. Zachodzimy do koœcio³a: Msza œw. o dogodnej godzinie. Obiadujemy wygodnie (w barze mlecznym). Spacer i wypoczynek. Pierwszy dzieñ z g³owy. Wieczorem wieczorek przy gitarze. 22.VII.74 r. Œwiêto Odrodzenia. Rajd pieszy do Polskiej Doliny (8 km w obie strony. Obiad, wypoczynek, zwiedzanie miasta. Podoba siê nam bardzo, jest malowniczo po³o one, czyste. Dziœ s³u buje I-sza grupa (ca³oœæ obozu podzieli³a siê na 4 grupy, nazwane z czasem: Begonie, Assunty, Kargule i Pawlaki). Spaæ, bo jutro dalsza wêdrówka. 23.VII.74 r. - Trasa PKS-em do Œwiêtej Lipki 23 km. Piêkny klasztor, a oczy rw¹ siê, ³adna œwi¹tynia. Porywaj¹cy koncert organowy. a³ujê, e nie pozwoli³em przed obiadem na k¹piel, ale ma³o mamy czasu (l,5 godziny). Po obiedzie odmarsz do Reszla (6 km). Kryzysowy dzieñ. Parê dziewcz¹t odsy³a paczki do domu z botkami i ciep³ymi kurtkami. W Reszlu niespodzianka: remont, przyjmuj¹ nas jednak goœcinnie (pokoje oddzielne), Œpimy dobrze. 24.VII.74 r. (œroda). Nie idziemy do To³kin, lecz zwiedzamy Reszel (miasteczko, zamek, cmentarz i monumentalny koœció³). Jedziemy autobusem do Kêtrzyna. W drodze niemi³e towarzystwo dryblasów, które przeœladuje nas do wieczora w Kêtrzynie. 25.VII.74 r. (czwartek). Zwiedzamy Kêtrzyn: dwa koœcio³y (œliczne!), muzeum ciekawe, idziemy do kina na film Po drugiej stronie s³oñca. Przygnêbiaj¹cy, na temat podboju kosmosu. 26.VII.74 r. (pi¹tek). Idziemy z Kêtrzyna do Gier³o y, potem Parcza. Zwiedziwszy by³¹ kwaterê Hitlera (brr, co za ponure rumowisko, wzi¹³em na pami¹tkê 2 kawa³ki betonu), jemy obiad, mokniemy trochê na deszczu i ju w s³oñcu docieramy do Parcza. Wspania³e warunki (udaje siê p. Mirce Izdebskiej wymanewrowaæ naszych dwóch satelitów od Gi ycka - to koledzy jednej z naszych uczestniczek - bêd¹ ju tylko doskakiwaæ do nas od czasu do czasu na trasie dalszej). Sp³yw po Kanale Szymoñskim 27.VII.74 r. (sobota). Jedziemy z Parcza do Radziej kolej¹ 7 km. (poci¹g spóÿniony o 35 minut), potem pieszo do Harsza. Deszcz (16 km), przeprawa przez kana³ aglówk¹ (jako promem!), marsz przez Sztynort, Kirsajty do Harsza w strumieniach deszczu pod koniec. Warunki dobre noclegu, poza umywalni¹ (1 kran!). Jeden z kolegów dziewcz¹t zrani³ stopê w jeziorze, by³o pogotowie. Z kie³basek nici. 28.VII.74 r. (niedziela). Z Harsza przez Pieczarki (zrobiliœmy sobie tu zdjêcie) i Œwidry (!) do Gi ycka (16 km). Dobrze sz³o siê. Wieczorem pogotowie do jednej z dziewcz¹t:

19 skurcz miêœnia w nodze, zaœ u drugiej angina (trzeba by³o aplikowaæ mocne leki!). Œpi¹ z nami na sali dwie Hiszpanki: Begonia i Assunta... Dziœ pierwsze jedzenie w nieprzyjemnym lokalu. Drugie i dalsze - w lepszym (bar mleczny). Zwiedzamy Gi ycko - koœció³. 29.VII.74 r. (poniedzia³ek). Z powodu z³ej pogody jedziemy PKS-em do Kleszczewa okrê n¹ drog¹. Kleszczewo ca³kiem przyjemne. Jest tu te obóz ch³opców. Wspólne ognisko - pieczone kartofle VII.74 r. (wtorek). Z Kleszczewa przez Kana³ Kulê do Pra mowa 15 km pieszo i autostopem, sz³o siê przyjemnie. Warunki w Pra mowie b. dobre. Wreszcie wieczór kie³basiany, ognisko. 31.VII.74 r. (œroda). Wycieczka do Rynu PKS-em. adne miasteczko, ciekawe muzeum. Kroniki!!! itd. Powrót bez p. Mirki (wyjecha³a na jak¹œ imprezê studenck¹, uzgodnion¹ wczeœniej). Trasa malownicza, ale deszcz! 1.VIII.74 r. (czwartek). Zdjêcia nad jeziorem w ³ódkach. Zbieramy siê iœæ do Szymonki (6 km). Dobrze idzie siê. Ma miejscu okropnoœæ: ciasnota, brud, pch³y. Có z tego, e kierowniczka schroniska przyjemna... Wieczorek w tut. klubie, ale krótko (dzieñ wyp³aty, chamstwo, picie). Wieczorem lokalne atrakcje (bójka chamusiów pod oknami). 2.VIII. 74 r. (pi¹tek) - Dzieñ frajdowski : statkiem do Miko³ajek (21 km), cudny rejs, zdjêcia. W Miko³ajkach b. przyjemnie, zwiedzamy, co mo na. Po po³udniu robienie kart p³ywackich (3 osoby). Przeœliczny rejs wieczorem po Œniardwach. Jola znalaz³a zegarek, odnios³em go potem na milicjê... 3.VIII.74 r. (sobota). egnamy Miko- ³ajki z alem. Podró do E³ku dobra. Z E³ku do Bia³egostoku - superkoszmar: w Moñkach bandyci w ceratowych kurtkach i mundurach wojskowych zak³ócaj¹ spokój, niszcz¹ wagon (szybê wybili). Denerwujê siê mocno. Z Bia³egostoku do Siedlec - incydent z zatrzymaniem poci¹gu przez chuliganów pod Platerowem. Wreszcie raniutko na dworcu w Siedlach wobec Kierownika przekazujê obóz zdrowy i ca³y. Ogólne po egnanie, trochê melancholijne... Doje d amy z dzieæmi do ukowa przed 5-t¹. Wleczemy siê do domu zmêczeni, ale pe³ni mi³ych, mimo wszystko, wra eñ z obozu. Szkoda, e siê tak szybko skoñczy³, ale trudno, takie jest ycie... * * * Czeka³o mnie jeszcze za parê dni rozliczenie kosztów, zdanie dokumentacji oraz... podziêkowanie Kierownictwa, ekwiwalent za urlop, bowiem musia³em go poœwiêciæ na obóz. Ogólnie by³o wszystko dobrze, przyda³o siê kolejne, mocne doœwiadczenie yciowe. Jest co wspominaæ... PS. Uzupe³nienie - regulamin obozu: 1. Nie wolno paliæ. 2. Nie wolno oddalaæ siê samemu. 3. Nie wolno nie s³uchaæ kierownictwa. T.M. Rozmaitoœci Turniej Pi³ki No nej Memoria³ im. A. Trybonia Prawie 680 zawodników, 36 dru yn i mecze rozgrywane na 6 boiskach. To wszystko dzia³o siê 29 czerwca w ukowie. Na obiektach KS Orlêta uków trwa³ VI Miêdzynarodowy Turniej Pi³ki No nej Ch³opców Memoria³ im. Antoniego Trybonia. Imprezê po raz kolejny zorganizowa³y ukowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Akademia M³odego Pi³karza AMPlus uków oraz Oœrodek Sportu i Rekreacji. Na zawody przyjecha³y dru yny z Francji, Bia³orusi, Litwy oraz MKS Pogoñ Siedlce, Warszawska Akademia Pi³karska, SF Wilanów, KS Orlêta uków, Cresowia Siemiatycze, KS Weso- ³a, GKS Pogoñ Grodzisk Maz., KS URSUS, UKS TOP54 Bia³a Podlaska, UKS NiedŸwiadek Che³m, SR Akademia M³odego Pi³karza AMPlus uków. Letnie grillowanie Chocia grill pojawi³ siê w Polsce zaledwie 20 lat temu, to dzisiaj trudno sobie wyobraziæ letni wypoczynek bez uroczych chwil spêdzonych w ogrodzie, na dzia³ce, w³aœnie przy nim. Grillowanie, có to za wynalazek? To w³aœciwie nic innego, jak pieczenie na grillowym ruszcie lub p³ycie z wyj¹tkowo ma- ³ym udzia³em t³uszczu. Ruszt i p³yta wykonane s¹ ze stali nierdzewnej, dziêki czemu pieczenie jest bezpieczne. Porcje miêsa piek¹ siê jedynie w t³uszczu, który same posiadaj¹. Potrawy z grilla nazywa siê barbecue, co z francuskiego oznacza pieczenie zwierzêcia w ca³oœci, zaœ z hiszpañskiego drewniany ruszt. W trakcie grillowania miês, pod wp³ywem wysokiej temperatury, dochodzi do wytopu t³uszczu w surowcu, mo e zmniejszyæ siê nawet o 20 %. Dziêki temu potrawy grillowane s¹ o wiele mniej kaloryczne, nie obci¹ aj¹ przewodu pokarmowego i organizm szybciej je trawi. Te argumenty spowodowa³y, e dietetycy uznali je za zdrowsze od potraw sma onych. Chc¹c poprawiæ smak potraw, wszelkie miêsa przeznaczone do grillowania, nale y wczeœniej zamarynowaæ, aby skrusza- ³y. U³atwia to proces pieczenia oraz poprawia smak i konsystencjê miêsa. Marynaty przyrz¹dza siê na bazie czerwonego wina, oliwy, soku z cytryny, czosnku, miodu, sosu sojowego i wielu przypraw. Sk³ad marynaty dobiera siê do rodzaju miêsa i gustu. Podczas pieczenia nale y bezwzglêdnie uwa aæ, aby nie przesadziæ z czasem. Nadmiernie wysuszone i wiórowate miêso jest ciê kostrawne i ma niewiele wartoœci od ywczych. Co wiêcej, dietetycy alarmuj¹, aby nie jeœæ miêsa ryb czy warzyw, które s¹ spieczone i przypalone. Nagromadzone w pow³oce wêglowej substancje mog¹ okazaæ siê szkodliwe, a nawet rakotwórcze. Aby grillowanie by³o udane nale y: - grillowaæ tylko produkty wysokiej jakoœci, - przygotowywaæ pojedyncze porcje, - miêso zamarynowaæ na dzieñ przed pieczeniem, - uk³adaæ porcje na rozgrzany ruszt, dziêki czemu nie bêd¹ siê przyklejaæ, - przekrêcaæ sztuki pieczystego, eby równomiernie siê upiek³y, - nie przesadzaæ z ogniem, bo nadmiernie spieczemy ywnoœæ. Uwaga mieszkañcy bloków! Nie próbujmy grillowaæ na balkonach, jeœli nie chcemy ponieœæ kary. Takie grillowanie jest zabronione! oprac. JB Mistrzynie z Jedynki Dziewczêta z ³ukowskiej Jedynki, reprezentuj¹c województwo lubelskie, w dniach r. zdoby³y tytu³ Mistrza Polski SZS w pi³ce rêcznej dziewcz¹t szkó³ podstawowych, rozgrywaj¹c w barwach SP Nr 1 w ukowie swój ostatni pojedynek w Finale Ogólnopolskim Igrzysk w mini pi³ce rêcznej dziewcz¹t w G³ucho³azach. ukowianki w æwieræfinale rozgromi- ³y zespó³ z Grodkowa 28: 6, a w pó³finale wygra³y z Jaktorowem 24:11. W finale pokona³y zespó³ z Nowej Karczmy 12:11. Wychowanki Jolanty Suchodolskiej wróci³y ze z³otymi medalami i tytu³em Mistrza Polski SZS w pi³ce rêcznej dziewcz¹t szkó³ podstawowych. Natalia Skwarek zosta³a wybrana Najlepsz¹ Zawodniczk¹ mistrzostw, zaœ Asia Nowak - kapitan zespo³u, znalaz³a siê w dru ynie All Stars. KC 19

20 20 Polska W maju br osób przyst¹pi³o do matury. Prawie 81% zda³o egzamin dojrza³oœci. Aby to osi¹gn¹æ trzeba by³o uzyskaæ minimum 30% z trzech obowi¹zkowych przedmiotów: jêzyk polski, matematyka i jêzyk obcy. Jeden z tych przedmiotów nie zda- ³o a maturzystów, czyli 13% i oni mog¹ przyst¹piæ do egzaminu poprawkowego w sierpniu br. Natomiast osób nie zda³o matury z minimum dwóch przedmiotów i tych 6% maturzystów mo e przyst¹piæ do egzaminu dopiero za rok. Najwiêcej absolwentów zda³o maturê po liceach ogólnokszta³c¹cych 90%, technikach 71%, liceach profilowanych 60%, a najmniej po liceach uzupe³niaj¹cych 24% i technikach uzupe³niaj¹cych 23%. Œrednie wyniki z wybranych przedmiotów: polski - 63% poziom rozszerzony, 55% (podstawowy), matematyka - 54% (p. 55%), angielski - 67% (p. 68%), niemiecki - 69% (p. 58%), rosyjski - 79% (p. 61%), historia - 54% (p. 53%), WOS - 42% (p. 43%), biologia - 50% (p. 44%), chemia - 56% (p. 40%), fizyka i astronomia - 47% (p. 38%), geografia - 47% (p. 38%), informatyka - 56% (p. 46). Powy sze wyniki wskazuj¹, e polska szko³a prze ywa powa ny kryzys. Rodzi siê pytanie, co bêdzie za dwa lata, kiedy zdawaæ bêd¹ maturê uczniowie z obecnych zreformowanych szkó³ ponadgimnazjalnych, gdzie uczy siê Ÿle, pod testy maturalne, a nie samodzielnego rozwi¹zywania problemów. Ponadto wiele przedmiotów zredukowano do kuriozalnego minimum. Dziœ programy szkolne realizuje siê szybko, bez pog³êbienia realizowanych treœci, nie ma te czasu na powtarzanie materia³u. Lubelszczyzna W naszym województwie do matury przyst¹pi³o osób, ale zda³o j¹ zaledwie 80%. Lubelszczyzna uplasowa³a siê na przedostatnim miejscu w kraju, wyprzedzaj¹c jedynie woj. zachodniopomorskie. Na poziomie podstawowym z niektórych przedmiotów uzyskano œrednio nastêpuj¹ce wyniki: polski - 55%, matematyka - 54%, angielski - 66%, niemiecki - 56%, rosyjski - 62%, historia - 51%, WOS - 41%, biologia - 41%, chemia - 40%, fizyka - 36%, geografia - 35%, informatyka - 42%. Na LubelszczyŸnie najwiêksz¹ zdawalnoœæ odnotowano w powiatach: pu³awskim 86%, m. Lublin 85%, œwidnickim 84%, m. Bia³a Podl. 83%, m. Zamoœæ 83%, m. Che³m 82%, ³ukowskim 82%, radzyñskim 82%, zaœ najmniejsz¹: che³mskim 62%, opolskim 70%, krasnostawskim 72%, tomaszowskim 72%, bialskim 73%, janowskim 73%, ryckim 73%. Najlepiej jêzyk polski na poziomie podstawowym zdali abiturienci w m. Zamoœæ 64,5%, matematykê w pow. radzyñskim 73,2%, z angielskiego w m. Lublin 79,6%, z niemieckiego w pow. œwidnickim 70,5%, z rosyjskiego w pow. pu³awskim 86,8%. Aktualnoœci Matura 2013 Pow. ukowski W pow. ³ukowskim maturê zdawa³o 1044 osób, w tym: 698 w liceach ogólnokszta³c¹cych, 39 w liceach profilowanych, 280 w technikach, 23 w liceach uzupe³niaj¹cych i zaledwie 4 w technikach uzupe³niaj¹cych, resztê stanowili absolwenci z ubieg³ych lat. Abiturienci po liceach zdali maturê w 87%, po liceach profilowanych w 79%, po technikach w 74% i zaledwie 9% po liceach uzupe³niaj¹cych oraz jedna osoba po technikum uzupe³niaj¹cym. Z jêzyka polskiego na poziomie podstawowym w naszym powiecie œredni wynik to 55,1%, z matematyki 66,3%, z angielskiego 66,3%, z niemieckiego 55,1% i rosyjskiego 58,5%. Z trzech poza³ukowskich liceów najwiêksz¹ zdawalnoœæ mia³o LO im. BCh w Adamowie 75%, nastêpnie LO im. gen. J. Dwernickiego w Stoczku 62%, LO im. prof. W. Tatarkiewicza w Radory u Smolanym 45%, a wyjatkowo s³aby wynik uzyska³o Technikum w Stoczku 36%.. W tych szko³ach z jêzyka polskiego maturzyœci uzyskali œrednio nastêpuj¹ce wyniki: Stoczek 54,6%, Adamów 54,5%, Radory 36,4%, z matematyki: Adamów 50,9%, Stoczek 41,4%, Radory 38,1%, z angielskiego: Adamów 56,4%, Stoczek 50,5%, Radory 42,2% i rosyjskiego: Stoczek 71,7%, Adamów 65,7 oraz Radory 57,9%. uków W naszym mieœcie maturê zdawa³o 830 osób. Najwiêksz¹ zdawalnoœæ odnotowano w: I LO im. T. Koœciuszki 100% (272 zdaj¹cych), IV LO im. Jana Paw³a II 99% (188), III LO w ZS Nr 3 im. W. Reymonta 96% (27), III Liceum Profilowane w ZS Nr 3 90% (31), Technikum Nr 3 w ZS Nr 3 80% (161), Technikum Nr 1 w ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza 72% (61), Technikum Nr 2 w ZS Nr 2 im. A. Œwiêtochowskiego 70% (44), II LO w ZS Nr 2-66% (38), I Liceum Profilowane w ZS Nr 1 38% (8). Z jêzyka polskiego œredni wynik w ³ukowskich szko³ach by³ nastêpuj¹cy: III LO - 64,4%, I LO - 62,6, IV LO 62,3%, z matematyki: I LO - 76,5%, IV LO - 75,9%, III LO - 54,7%, z angielskiego: I LO - 80,2%, IV LO - 79,3%, III LO - 71,1%, z niemieckiego: II LO - 73,3%, I LO - 62,3%, IV LO - 55,9%, z rosyjskiego: III LO - 87%, I LO - 86,5%, IV LO - 82,2%. Wszystkim maturzystom i nauczycielom, którzy ich przygotowywali przez kilka lat do egzaminu, serdecznie gratulujemy. yczymy uzyskania indeksów na wymarzone kierunki i uczelnie. Jak widaæ z powy - szego przegl¹du nasze szko³y, zw³aszcza ³ukowskie, uzyska³y wysokie wyniki, a na szczególne wyró nienie zas³u y³y trzy licea: T. Koœciuszki, Jana Paw³a II i W. Reymonta. (om) ukowski flesz Zespó³ Ekolodzy z Dwójki zaj¹³ VII miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Drugie ycie elektroœmieci na Stadionie Narodowym odby³a siê uroczysta gala, podczas której uczniowie z Gimnazjum Nr 2 w ukowie otrzymali indywidualne nagrody w postaci odtwarzaczy mp4, dla szko³y - drukarkê laserow¹ i dysk zewnêtrzny, a opiekun zespo³u - aparat fotograficzny. Nad Ekologami z Dwójki przez ca³y rok czuwa- ³a i s³u y³a pomoc¹ Ma³gorzata Chrobak. Adrianna Lipiñska z Gimnazjum Nr 3 w ukowie zosta³a jednym z piêtnastu laureatów XXIII Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Parandowskiego na opowiadanie olimpijskie. Podsumowanie konkursu odby³o siê w Centrum Olimpijskim im. JP II w Warszawie, na które Ada pojecha³a z opiekunk¹ Agnieszk¹ Oleœkiewicz. Na uroczystej gali obecni byli znakomici goœcie, a wœród nich m.in. Irena Szewiñska - cz³onkini MKOl, Andrzej Kraœnicki - prezes PKOl, Adam Krzesiñski - sekretarz generalny PKOl. Laureaci otrzymali nagrody i pami¹tkowe dyplomy. W dniach czerwca w Koninie odby³y siê IX Mistrzostwa Polski Samorz¹dowców w tenisie ziemnym. Zgromadzi³y one 58 tenisistów z ca³ego kraju. Pierwsze miejsce w kategorii wiekowej +45 zaj¹³ reprezentant ukowa, radny miejski Artur Ga³ach. Klaudia Borejko z ukowa, uczennica IV klasy SP Nr 5, wyœpiewa³a kolejny sukces. Tym razem zajê³a I miejsce podczas fina³u Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej Lubelski Talent. Koncert galowy odby³ siê podczas Piotrowickich Spotkañ Œwiêtojañskich. Klaudia zdoby³a I miejsce wœród uczniów klas starszych. Otrzyma³a nagrodê oraz presti ow¹ statuetkê. Tylko ³ukowskie Przedsiêbiorstwo Us³ug i In ynierii Komunalnej przyst¹pi³o do przetargu na wybór firmy, która po 1 lipca ma zaj¹æ siê odbiorem i transportem odpadów komunalnych. Otwarcie oferty odby³o siê 25 czerwca. PUIK zaproponowa³, e przez najbli sze dwa i pó³ rok odbierze i zawiezie odpady za z³. PUIK bêdzie odbiera³ odpady od mieszkañców tak jak do tej pory. Nie bêdzie ich jednak sk³adowa³ na wysypisku przy ul. Œwiderskiej, ale wywozi³ do Instalacji Regionalnej w Adamkach. W niedzielê 30 czerwca na skwerze przy fontannie w ukowie odby³ siê VIII Miêdzywojewódzki Przegl¹d Orkiestr Dêtych. Przed publicznoœci¹ zaprezentowa³o siê szeœæ orkiestr z: Ochotniczych Stra y Po- arnych z Soko³owa Podlaskiego i Rozsoszy, orkiestra PKP Siedlce, M³odzie owa Orkiestra Dêta z Wêgrowa oraz orkiestra z Miejskiego Oœrodka Kultury w Miêdzyrzecu Podlaskim. Gospodarzem imprezy by³a ukowska Orkiestra Dêta Towarzystwa Muzycznego im. Antoniego Próchniewicza. zebra³a A. Wiœniewska

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 15:06:27 Numer KRS: 0000280686

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 15:06:27 Numer KRS: 0000280686 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 15:06:27 Numer KRS: 0000280686 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy I kwartał Zadania Odpowiedzialni Forma Wnioski Opracowanie planów Przewodniczący komisji pracy komisji stałych. Przygotowanie ramowego planu pracy Rady Gminy. Opiniowanie projektu uchwał w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku.

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku. Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku. XI sesja Rady Miejskiej odbyła się w DK Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165 w godz. 10.00 13.45

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

3. Powiaty realizujące zadania bieżące 852 85204 Wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych 213 000,00 211 692,76

3. Powiaty realizujące zadania bieżące 852 85204 Wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych 213 000,00 211 692,76 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2015 r. Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Przeznaczenie dotacji 1 2 3 4 5 6 9 I. Dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 792 660,00 1 775 734,85 realizowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VI/2007

P R O T O K Ó Ł Nr VI/2007 P R O T O K Ó Ł Nr VI/2007 Sesji Rady Miejskiej w Kargowej odbytej w dniu 11 kwietnia 2007 roku. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 tj. 100 % stanu. Lista obecności w załączeniu do protokółu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009 2010-01-20 Zarządu Kłobuckiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich ATOL Kłobuckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich zostało ustalone Walnym Zgromadzeniem dnia 15 stycznia 1988r.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany Festiwal Nauki w Krakowie 2016 Stan przygotowań i plany Nowi członkowie Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego XVI Festiwalu Nauki w Krakowie Grzegorz Baran, Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK Aktualności Zawody Skate Jam w Okonku Burmistrz Miasta i Gminy Okonek i Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Okonku w ramach II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Imielin, wrzesień 2015 Zarząd Samorządu Uczniowskiego: Przewodnicząca: Dominika Żak, Zastępca: Magdalena Malinowska, Skarbnik: Mateusz Niejadlik,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Realizator projektu: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Stwórzmy świat przyjazny, by dało się w nim żyć, a nie tylko wytrzymać. PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W MILANOWIE

Stwórzmy świat przyjazny, by dało się w nim żyć, a nie tylko wytrzymać. PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W MILANOWIE Stwórzmy świat przyjazny, by dało się w nim żyć, a nie tylko wytrzymać. PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W MILANOWIE PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Szkołę w działaniach dotyczących edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU Seminarium zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU F u n d a c j a R o z w o j u D e m o k r a c j i L o k a l n e j Szanowni Państwo, wiele jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. W dniach 25-26 października 2007r. w Ośrodku Centrali PKP S.A. w Jachrance odbył się VII Krajowy

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI SPONSORZY GŁÓWNI WSPÓŁORGANIZATORZY 1. TERMIN ZAWODÓW: 6-7.05.2011 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 16.00 Sobota II Blok (poranny), godz. 9.00 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00

Bardziej szczegółowo

1922-1939 KALENDARIUM

1922-1939 KALENDARIUM 1922-1939 KALENDARIUM 1918 Grudzieñ - ukazuje siê Rozkaz nr 1 Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych z 9.12.1918 r., który o lekarzach s³u ¹cych w wojsku stwierdza, i...s¹ oficerami i pos³uguj¹

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. KONARSKIEGO W MIELCU

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. KONARSKIEGO W MIELCU PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. KONARSKIEGO W MIELCU Rok 2012/2013 L.p. Zadania Sposób realizacji 1. Rozpoczęcie roku szkolnego Powitanie klas I przez radiowęzeł,

Bardziej szczegółowo

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN

XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN 1 HASŁO FESTIWALU: Służyć Bogu i Ojczyźnie I. ORGANIZATOR o Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej II. WSPÓŁPRACUJĄCY o Caritas

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo