40-Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku. Cena 3 zł (w tym 5% VAT) NR 7 (240) 7 LIPCA /2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "40-Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku. Cena 3 zł (w tym 5% VAT) NR 7 (240) 7 LIPCA 2013 7/2013"

Transkrypt

1 Nowa Gazeta Łukowska jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Mediów NR 7 (240) 7 LIPCA 2013 Cena 3 zł (w tym 5% VAT) Ludobójstwo na Wołyniu; Matury 2013; Powiatowe Zawody Pożarnicze w Krzywdzie; Szkoła w Wandowie ma Patrona i Sztandar; Zagrożenia używek w ciąży; Uroczystości rocznicowe w Jacie; Smaki lata; Medale dla Seniorów; Perła Afryki - Maroko; Emerycki rajd; Przyroda Ziemi Łukowskiej; Orlęta w IV Lidze. Następny numer NGŁ 4 sierpnia 2013 r. Redaktor wydania - Zbigniew Pasik Rocznica święceń kapłańskich Czerwiec to miesiąc Jubileuszy Kapłańskich. 17 czerwca swoją rocznicę 41-lecia kapłaństwa obchodzili księża, którzy przyjęli święcenia w 1972 roku. A są nimi: Demiańczuk Henryk, Drozdek Henryk, Dzięga Tadeusz, Karwowski Tadeusz, Lewczuk Tadeusz, Maksymiuk Zbigniew, Onyśk Mieczysław, Prządka Henryk, Sawczuk Roman, Stańczuk Michał, Zawadzki Tadeusz, ( Głowacki Wiesław, Goławski Stanisław, Komar Kazimierz). Tego dnia 2013 r. w kościele parafii pw Podwyższenia Krzyża Św. w Łukowie, Księża Jubilaci sprawowali uroczystą Mszę św., której przewodniczył proboszcz ks. prałat Tadeusz Dzięga. Cała świątynia była wypełniona wiernymi. Na zakończenie Jubilatom złożono gratulacje, życzenia oraz wręczono czerwone róże. 40-Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Występ zespołu Zielawa z Rossosza fot. Z. Pasik Proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie ksiądz prałat Tadeusz Dzięga przewodniczy jubileuszowej Mszy świętej dokończenie na str. 4 Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie po raz kolejny mogła cieszyć się z przeżywania jubileuszu kapłaństwa ks. prałata Tadeusza Dzięgi oraz kapłanów z tego samego rocznika święceń. Dostojnym Jubilatom życzymy nieustannego zanurzania się w mocy Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa. xmch czerwca br. w Stoczku Łukowskim odbył się jubileuszowy Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych. Wspomniany sejmik to jedna z najstarszych imprez kulturalnych nie tylko w naszym powiecie, ale także w województwie i kraju. Organizatorami tegorocznego sejmiku byli: Zarząd Główny Tow. Kultury Teatralnej w Warszawie, Woj. Ośrodek Kultury w Lublinie, Burmistrz m. Stoczek Łuk., Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku i Łukowski Ośrodek Kultury. Patronat honorowy nad imprezą objęli i udzielili wsparcia finansowego: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Lubelski Jolanta SzołnoKoguc, Marszałek Woj. Lubelskiego Krzysztof Hetman, Tow. Kultury Teatralnej i Starosta Łukowski Janusz Kozioł. W sobotę 22 czerwca imprezę rozpoczęła wiązanka tańców ludowych w wykonaniu uczniów Zespołu Oświatowego w Stoczku oraz koncert Orkiestry Dętej OSP w Stoczku, jednej z bardziej znanych tego rodzaju na Lubelszczyźnie i wschodnim Mazowszu. Następnie, po uroczystym otwarciu sejmiku w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury, rozpoczęły się przedstawienia teatralne.

2 2 Aktualności Emerycki rajd fot. K. Jodełko Od lewej od góry stoją: Jan Zawiślak, Stanisław Tychmanowicz, Janusz Kozioł (Starosta), Elżbieta Osiak-Piotrowska, Andrzej Paluszkiewicz, Kazimierz Kubiszyn, Marek Potepa, Maria Olszewska, Wanda Paszkowska-Pasik, Zbigniew Pasik, Elżbieta Pogłodzińska, Danuta Zawistowska, Alicja Kubiszyn, Władysław Skrzyński, Grażyna Pękala-Juszczyk, Halina Dzięgelewska, Jadwiga Ilczuk, Jolanta Szaniawska, Joanna Masalska. 6 czerwca 2013 r. ok. 20 lekarzy emerytów z Podlasia (w tym z Łukowa 7 osób) wzięło udział w autokarowym rajdzie po Ziemi Łukowskiej. Rajd rozpoczął się o godz w gmachu Starostwa w Łukowie, gdzie uczestników powitał Starosta Janusz Kozioł. Przy kawowym poczęstunku przedstawił walory i stan powiatu łukowskiego oraz obdarował wszystkich okolicznościowymi upominkami. Stąd udano się do Warsztatów Terapii Zajęciowej, gdzie przebywają osoby niepełnosprawne. Tu podziwiano pracownie i piękne prace podopiecznych - obrazy, wyszywanki, itp. Po tym odwiedzono miejscowe Muzeum Regionalne, gdzie wysłuchano prelekcji o łukowskich amonitach i obejrzano eksponaty pochodzące z wykopalisk w Łukowie i Gołaszynie k/łukowa. Następnie przemieszczono się pod pomnik ppłk. Wacława Rejmaka Ostoi w Łukowie i wysłuchano prelekcji dot. tego bohatera walk partyzanckich na terenie łukowskiego Obwodu AK, w latach Stąd udano się na teren Nadleśnictwa Łuków, pod pomnik ks. St. Brzóski, gdzie także wysłuchano okolicznościowej prelekcji i zapalono znicz, po czym dzięki uprzejmości nadleśniczego Grzegorza Ussa, z przewodnikiem służby leśnej leśniczym Jarosławem Zwierkowskim, podziwiano piękno rezerwatu Jata oraz miejsca historyczne: zgrupowania powstańczego w czasie Powstania Styczniowego i partyzanckiego z okresu II wojny światowej. W dalszej kolejności rajdu było zwiedzanie Huty Szkła w Hucie Dąbrowej. Tu dyrektor Tomasz Madoń zapoznał uczestników z procesem wytopu szkła i produkcji wyrobów, a na zakończenie wszyscy otrzymali szklane upominki. Stąd udano się do Woli Okrzejskiej, gdzie zwiedzono Muzeum Henryka Sienkiewicza, wysłuchując sienkiewiczowskiej prelekcji Anny Cybulskiej, a potem w pobliskiej Okrzei obejrzano kopiec H. Sienkiewicza i nowy pomnik Matki Sienkiewicza na cmentarzu. Po całodziennej wędrówce w Zajeździe Skrzetuski w Wojcieszkowie, spożyto pożegnalną wieczerzę. Tę pełną wrażeń wycieczkę, zorganizowała Delegatura Lubelskiej Izby Lekarskiej w Białej Podlaskiej (Joanna Masalska), za pośrednictwem uczestnika rajdu Zbigniewa Pasika z Łukowa. oprac. Z. Pasik nowa Przyroda Ziemi Łukowskiej - węgierski łabędź koło Łukowa Świat Natury jest pełen niespodzianek. Tereny Ziemi Łukowskiej - różnorodne środowiskowo, stanowią oazy dla licznych przedstawicieli flory i fauny. Czasami są to prawdziwe sensacje przyrodnicze. Takim rarytasem ornitologicznym jest obserwacja obrączkowanego łabędzia niemego. Ptak został stwierdzony przez autora artykułu. Łabędź, a właściwie niewielka grupa przebywała na rozlewiskach Krzny Południowej koło Zarzecza Łukowskiego i Strzyżewa gm. Łuków. 16 kwietnia 2013 r. dwa ptaki tworzące parę zaczęły akcję przeganiania innych łabędzi. Właśnie samica z tej pary stworzyła niezwykłą opowieść. Łabędzica posiadała dwa rodzaje obrączek ornitologicznych. Typowa aluminiowa spoczywała na lewym wiośle, a plastikowa żółta na prawym. Wiosłami w terminologii łowieckiej lub ornitologicznej określa się nogi ptaków wodnych. Z ogromnym trudem udało się odczytać oznaczenie z tej plastikowej obrączki. Ptak nosił tajemnicze 70 TK. Dzięki pomocy Daniela Mikołajewskiego z Mysłowa dość szybko nadeszła odpowiedź ze Stacji Ornitologicznej w Górkach Wschodnich koło Gdańska. Wiadomość była wprost piorunująca. Okazało się, że pani łabędzica to... węgierka. Od miejsca obrączkowania na podłukowskie rozlewiska rzeczne przeleciała pokonując 1687 km. Ptaka zaobrączkowano w 2 kalendarzowym roku życia. A było to 5 lutego 2011 roku na Węgrzech koło miejscowości Veroce - Budapeszt. Operacji obrączkowania dokonał Peter Szinaj. Para łabędzi na rozlewisku Krzny W momencie stwierdzenia ptaka koło Łukowa łabędzica miała więc 4 lata. Dalej stworzyła parę z nieznanym bliżej samcem. Niestety rozlewiska Krzny Południowej wkrótce wyschły i niezwykły gość z Węgier odleciał. Jest to kolejny przykład zadziwiającego bogactwa przyrody Ziemi Łukowskiej. Świadectwo potęgi Natury. tekst i zdj. Sławomir Śledź

3 Aktualnoœci WIADOMOŒCI Wiadomoœci z kraju Sklepy z ubraniami - prawie æwieræ miliona z³otych. Restauracje - dwieœcie tysiêcy. Salon win i cygar - prawie sto tysiêcy. Do tego nocny klub i wynajem boiska, na którym premier gra w pi³kê. Tak wygl¹daj¹ wydatki Platformy Obywatelskiej, które przeanalizowa³ Newsweek. Dziennikarze RMF FM ujawnili niepublikowane dot¹d, szokuj¹ce zdjêcia z lotniska w Smoleñsku. Ukazuj¹ one szcz¹tki tupolewa przemieszane z ziemi¹ i zepchniête do betonowych hangarów na lotnisku Siewiernyj. W takich warunkach by³y przechowywane szcz¹tki maszyny w czasie, gdy ustalano przyczyny katastrofy. Niektóre uczelnie nielegalnie pobieraj¹ op³aty za pewne us³ugi. Poszkodowanych mo e byæ kilkadziesi¹t tysiêcy studentów - ocenia Parlament Studentów RP. Zapowiada wsparcie dzia³añ studentów, oczekuj¹cych na odszkodowania za bezprawnie naliczone op³aty. W polskich aptekach brakuje wielu leków, m.in. na cukrzycê, astmê oraz tych, które potrzebne s¹ w leczeniu onkologicznym. Dlaczego? Leki te masowo wyp³ywaj¹ za granicê, gdy tam bardziej op³aca siê je sprzedawaæ. Jak podaje TOK FM, skala tego zjawiska jest potê na, gdy co roku z Polski wyp³ywaj¹ leki warte 3 mld z³. Ponad 50 tysiêcy ton zatopionej podczas II wojny œwiatowej poniemieckiej broni chemicznej spoczywa na dnie Ba³tyku. To tykaj¹ca bomba ekologiczna - ryzyko rozszczelnienia i wycieku z pojemników, w których znajduj¹ siê niebezpieczne substancje jest bardzo du e. To powa ne zagro enie dla ludzi i ba³tyckiego œrodowiska naturalnego. MPiPS przypomina, e z koñcem czerwca zmieniaj¹ siê zasady przyznawania œwiadczeñ pielêgnacyjnych - prawo do nich bêd¹ mieli tylko rodzice i najbli si krewni dzieci niepe³nosprawnych. Zarazem wygasaj¹ decyzje w tej sprawie wydane przed koñcem zesz³ego roku. Od 1 lipca br. do wybranych klinik leczenia niep³odnoœci bêd¹ mog³y zg³osiæ siê pierwsze pary, które chc¹ skorzystaæ z rz¹dowego programu refundacji in vitro. W ci¹gu 3 lat program ma obj¹æ ok. 15 tys. par. Podczas ostatniego weekendu czerwca dwie g³ówne partie w Polsce mia³y swoje konwencje na terenie woj. œl¹skiego. Platforma Obywatelska, obradujaca w Chorzowie, zmieni³a statut i latem br. odbêd¹ siê bezpoœrednie wybory przewodnicz¹cego partii. Aktualnie s¹ dwie kandydatury na szefa PO premier Donald Tusk i lider konserwatywnej frakcji Jaros³aw Gowin. Natomiast delegaci PiS, zebrani w Sosnowcu, wybrali prezesem Jaros³awa Kaczyñskiego na kolejne 4-lata. Wiadomoœci ze œwiata Z ha³dy gipsu w Gdañsku do morza dostaje siê wiêcej fosforu ni ze wszystkich miast Finlandii. Pisze o tym fiñski dziennik Helsingin Sanomat. Wzrost temperatury na Ziemi o 2 stopnie mo e w ci¹gu lat doprowadziæ do suszy i g³odu w Afryce, pó³nocno-zachodnich Indiach, Pakistanie i Afganistanie oraz zatopienia prawie po³owy Bangkoku - ostrzeg³ Bank Œwiatowy w opublikowanym raporcie. 1,4 mld ludzi cierpi na oty³oœæ, a prawie 900 mln nie ma co jeœæ. Organizacja FAO wyliczy³a w raporcie, e te dwa problemy poch³aniaj¹ rocznie 3,5 biliona dolarów. Eksperci z ONZ bij¹ na alarm: na œwiecie, równie w Polsce, skokowo roœnie konsumpcja dopalaczy i narkotyków. Nasz kraj znalaz³ siê czo³ówce pañstw europejskich pod wzglêdem spo ywania narkotyków w grupie wiekowej lat - wynika z raportu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. oprac. J. Lecyk 3 7 lipca 2013 r B³ogos³awiony Benedykt XI, papie Urodzi³ siê jako Niccolo Boccasini w Treviso w 1240 r. w ubogiej rodzinie - jego ojciec by³ notariuszem, a matka praczk¹ w klasztorze dominikanów. M³odzieniec wst¹pi³ do nich w 1254 r. Studiowa³ teologiê i filozofiê w Wenecji i Mediolanie, a póÿniej przez kilka lat wyk³ada³ teologiê. W 1286 r. zosta³ prowincja³em dominikanów w Lombardii, a w 1296 r. genera³em zakonu. Papie Bonifacy VIII obdarzy³ go niebawem najwy sz¹ godnoœci¹ biskupa Ostii i kardyna- ³a. Ceni¹c talent dyplomatyczny Niccolo, powierzy³ mu trudne poœredniczenie w zawarciu pokoju miêdzy królem Francji, Filipem Piêknym, a królem Anglii, Edwardem I. Podobn¹ misjê szczêœliwie wype³ni³ na Wêgrzech. W latach by³ tak e z misj¹ dyplomatyczn¹ w Polsce, Serbii i Dalmacji. Kiedy wybuch³ konflikt Bonifacego z królem Francji Filipem IV Piêknym, Niccolo stan¹³ po stronie papie a, zarz¹dzaj¹c nawet, by aden z dominikanów nie kwestionowa³ zwierzchnoœci papie a i jego legitymacji do sprawowania w³adzy w Koœciele. Kiedy królewski agent Guillaume de Nogaret wraz z przedstawicielami sk³óconej z papie em rodziny Colonna porwali Bonifacego i uwiêzili w Anagni, Boccasini by³ jednym z dwóch kardyna³ów, którzy jawnie sprzeciwili siê gwa³towi i doprowadzili do uwolnienia papie a. Po œmierci Bonifacego VIII, która nast¹pi³a miesi¹c póÿniej, to w³aœnie Niccolo Boccasini zyska³ uznanie na konklawe i zosta³ jednog³oœnie wybrany na nowego papie a w 1303 r., przyjmuj¹c imiê Benedykta XI. Postanowi³ wtedy doprowadziæ do zgody miêdzy potê nym rodem Colonnów a ambitnym Filipem Piêknym. Odwo³a³ wszystkie kl¹twy rzucone na Filipa przez poprzednika. Nie dopuœci³ jednak do zwo³ania soboru, którego domaga³ siê Filip, aby zmar³ego Bonifacego VIII napiêtnowaæ publicznie jako intruza na Stolicy Apostolskiej, a nawet jako heretyka. Zdj¹³ tak e ekskomunikê na³o on¹ przez Bonifacego VIII na dwóch kardyna- ³ów z rodu Colonna. Nie przywróci³ im jed- nak godnoœci kardynalskiej ani skonfiskowanych posiad³oœci, czego siê spodziewali, w konsekwencji doprowadzi³o to do rozruchów w Rzymie. Rzym rozdzierany walkami miêdzy rodami nie zapewni³ papie owi bezpieczeñstwa. Benedykt XI w kwietniu 1304 roku przeniós³ siê wiêc do Perugii. W czasie swego pontyfikatu wzmocni³ rolê kolegium kardynalskiego, którego rady zasiêga³. Na Stolicy Apostolskiej zasiada³ nieca³y rok (od 27 paÿdziernika 1303 r. do 7 lipca 1304 r.). Benedykt XI zmar³ 7 lipca 1304 r. w Perugii. Jego cia³o znajduje siê w tamtejszym koœciele œw. Dominika w Perugii. Benedykt XI by³ autorem tomu kazañ i komentarzy do Ewangelii wg œw. Mateusza, psalmów, Ksiêgi Hioba i Apokalipsy. By³ te jedynym papie em swoich czasów, o którym Dante Alighieri nie wypowiada³ adnych negatywnych s¹dów (a warto pamiêtaæ, e np. Bonifacego VIII w swej Boskiej Komedii artysta ulokowa³ w ósmym krêgu piekie³, zarezerwowanym dla symonitów). W 1736 r. papie Klemens XII og³osi³ Benedykta XI b³ogos³awionym. Papie Benedykt XIV w 1748 r. wpisa³ Jego imiê do Martyrologium Rzymskiego. A.W. Komunikat I LO im. T. Koœciuszki w ukowie W dniach wrzeœnia 2013 r. odbêdzie siê Zjazd Absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. T. Koœciuszki w ukowie, z okazji 95-lecia istnienia szko³y. Informacji udziela sekretariat I LO, ul. S. Wyszyñskiego 41, tel , Serdecznie zapraszamy Absolwentów do rocznika 2000

4 4 40-Sejmik Wiejskich Zespo³ów Teatralnych w Stoczku dokoñczenie ze str. 1 Wyst¹pi³y: Zespó³ Lewkowianie z Dokudowa woj. lubelskie Dokudowski korowaj, Zespó³ Malinki z Orli woj. podlaskie Kiszenie kapusty, Zespó³ Rumenok z Ho³owna woj. Lubelskie Rumenok, Dzieciêcy Zesp. Teatralny ze Stoczka Dzieciêcy pokój, Zespó³ Orlanie z Orli woj. podlaskie Pokuwiele, Teatr po 40 z Zegrza woj. mazowieckie z przedstawieniem Znikalnoœæ, Zespó³ Grabowianki z Grabowa n/wis³¹ woj. mazowiecki Majówka pocz¹tek przednówka, Zespó³ Lalinianki z Lalin woj. mazowieckie Zmówiny. Po wystêpach odby³o siê Forum Dyskusyjne, prowadzone przez cz³onków Komisji Artystycznej: etnologa prof. dr hab. Piotra Dahliga, re ysera Jaros³awa Ostaszkiewicza i pedagoga-re ysera Akademii Teatralnej w Warszawie dr Edwarda Wojtaszka. Wieczorem odby³ siê Barwny Korowód wszystkich zespo³ów teatralnych, prowadzony przez Orkiestrê Dêt¹ OSP na ognisko w Izydorach. Zespó³ Obrzêdowo-Œpiewaczy z Jakówek W niedzielê uczestnicy sejmiku zgromadzili siê najpierw na Mszy œw. w miejscowym koœciele. Nastêpnie kontynuowano prezentacje teatralne w MDK. Wyst¹pi³y: Zespó³ Obrzêdowo-Œpiewaczy z Jakówek woj. Lubelskie Pieczenie korowaja, Zespó³ Worgulanki z Worgul woj. Lubelskie Komu ile, Zespó³ Zielawa z Rossosza woj. lubelskie Szluby krakowskie oraz Zespó³ Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Sosnówce woj. lubelskie Majowe. Warto podkreœliæ, e poziom przedstawieñ by³ wysoki. Mo - na by³o zapoznaæ siê nie tylko ze scenkami obrzêdowymi, ale i obyczajowymi. Wszystkie zespo³y sk³adaj¹ siê wy³¹cznie z artystów amatorów. Przywi¹zuj¹ oni du ¹ wagê do autentycznoœci jêzyka ludowego, typowych gestów, strojów, odpowiedniej scenografii, w której czêstokroæ pojawiaj¹ siê stare sprzêty. Mnie osobiœcie najbardziej podoba³ siê wystêp wielopokoleniowego zespo³u Zielawa z Rossosza. A dziw bierze, e razem z sêdziwymi seniorami, osobami dojrza³ymi, wyst¹pili m³odzi artyœci, a nawet dzieci. Z okazji Sejmiku ukaza³y siê dwie publikacje: Œwiêto ludzi z pasj¹, czyli jubileuszowa broszura nt. stoczkowskich sejmików, a ponadto wrêczono wszystkim uczestnikom folder Stoczek ukowski. Przewodnik po mieœcie z charakterem. M. Okoñ Rozmaitoœci Dedykacja Antoniemu Cybulskiemu W Woli Okrzejskiej, na ukowskiej Ziemi, W miejscu urodzin Mistrza Sienkiewicza, Muzeum w dworku wœród bujnej zieleni, Kto go odwiedza, oczy swe zachwyca. Dyrektor Cybulski, cz³owiek poœwiêcony, Od lat 46 temu zak¹tkowi, Postaci¹ Noblisty jest zauroczony, Zawsze gotowy, s³awiæ go ludowi. O ka dej godzinie i o ka dej porze, M³odzieniec, doros³y, czy cz³owiek leciwy, Ma mo noœæ zwiedzania w tym Muzeum dworze, Pan Antoni zawsze, ka demu yczliwy. A m³odzie szczególnie mile jest widziana, Gdy ona przysz³oœci¹ polskiego Narodu. Pami¹tki w Muzeum tym skrzêtnie zbierane, S¹ dla niejednego historii dowodem. Antoni Cybulski spo³ecznik, pasjonat, Jest dobrym przyk³adem dla innych w dzia³aniu. W Muzeum siê czuje, jak we w³asnym domu, A pracê tê traktuje, jak wielkie pos³anie. Ma w nim Sienkiewicz dobrego pasterza, Który jest w pe³ni Cz³owiekiem idei. W pracy pomoc¹ mu dzieci i ona, I dlatego siê dobrze w tej placówce dzieje. Niech bêdzie to przyk³ad dla innych placówek, Nie pieni¹dz siê liczy, lecz wola i skutek, Gdy mo na mieæ du o tych polskich z³otówek, A wynik mizerny, bezradnoœæ i smutek. Pisz¹c te s³owa, jestem przekonany, e jest to zas³ug¹ cz³owieka prawego, W Woli Okrzejskiej Sienkiewicz kochany, Pod czujn¹ opiek¹ Pana Antoniego. Jan Janusz Jastrzêbski Kalendarium W Liverpoolu urodzi³ siê Richard Starkey, póÿniejszy Ringo Starr, najstarszy z Beatlesów Naczelny dowódca Wojska Polskiego wyda³ rozkaz utworzenia Dowództwa Marynarki Wojennej w Gdyni Franciszka Ksawera Cabrini jako pierwsza obywatelka USA zosta³a og³oszona œwiêt¹ Uruchomiono produkcjê w zak³adach w³ókien chemicznych Stilon w Gorzowie Wielkopolskim Wenus zakry³a Regulusa, najjaœniejsz¹ gwiazdê w gwiazdozbiorze Lwa. Zjawisko powtórzy siê 1 paÿdziernika 2044 roku 1975 Konsekracja sanktuarium maryjnego Torreciudad w Hiszpanii Józef Glemp zosta³ mianowany arcybiskupem metropolit¹ warszawsko-gnieÿnieñskim, zm r Polska ratyfikowa³a Konwencjê o prawach dziecka 1994 Sejm przyj¹³ ustawy o denominacji z³otego Nysa K³odzka zala³a K³odzko, daj¹c pocz¹tek powodzi tysi¹clecia 2005 W Londynie dosz³o do serii czterech samobójczych zamachów bombowych islamskich fanatyków na metro i autobus. Zginê³o 56 osób, oko³o 700 zosta³o rannych W Lizbonie og³oszono nowe siedem cudów œwiata: Wielki Mur Chiñski, Petra w Jordanii, Pomnik Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro, Machu Picchu, Chichén Itzá, Koloseum i Tad Mahal Papie Benedykt XVI wyda³ sw¹ trzeci¹ encyklikê Caritas in veritate. A.W.

5 Dzieñ Dziecka w ukowie Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Dziecka Wydzia³ Promocji Urzêdu Miasta uków przy wspó³pracy ukowskiego Oœrodka Kultury oraz Oœrodka Sportu i Rekreacji zorganizowa³ w sobotê 1 czerwca br. w hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 piknik W bajecznej krainie dla najm³odszych mieszkañców ukowa. Burmistrz Miasta uków rozpocz¹³ piknik sk³adaj¹c najserdeczniejsze yczenia dzieciom z okazji ich œwiêta. Uczestnicy bajecznej krainy nieodp³atnie skorzystali z dmuchañców oraz k¹cików malowania twarzy. Animatorzy ukowskiego Oœrodka Kultury przygotowali k¹ciki plastyczne, gdzie powsta³y przepiêkne prace z papieru, gliny. Organizatorzy przygotowali równie k¹ciki z przek¹skami wat¹ cukrow¹, popcornem oraz kie³baskami z grilla. Nie zabrak³o równie zabaw i konkursów z nagrodami. Dla wszystkich uczestników pikniku przygotowano upominki. Atrakcjê bajecznej krainy stanowi³y równie maskotki: Misiek Miasta uków, Pan Pikuœ AVI- VA oraz Pan Kredytów Chwilówek. Jednym z punktów programu by³ równie pokaz iluzjonisty - niesamowite show, podczas którego rzeczywisty œwiat przesta³ istnieæ, a w rolê asystentów wcieli³y siê dzieci i doroœli z widowni. Piknik zosta³ sfinansowany ze œrodków Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz bud etu Miasta uków i stanowi³ alternatywn¹ wobec ro nego rodzaju uzale nieñ formê zagospodarowania czasu wolnego dzieci. W organizacjê pikniku, poprzez ufundowanie nagród i upominków, w³¹czy³y siê równie nastêpuj¹ce firmy: AVIVA, Bar Frytka z ukowa, Kredyty Chwilówki oraz GUST. I Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w ukowie W dniu 16 czerwca 2013 r. o godz w Koœciele Parafialnym pw. NMP Matki Koœcio³a odby³ siê kolejny koncert w ramach I Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w ukowie w wykonaniu Patryka Lipy i Zespo³u Muzyki Dawnej Basso Continuo. Ide¹ przewodni¹ festiwalu jest pielêgnowanie bogatej tradycji muzyki organowej. Paleta brzmieñ organów w po³¹czeniu z wirtuozowskimi umiejêtnoœciami organistów daje w efekcie najwy sz¹ wartoœæ muzyczn¹, a udzia³ w koncertach artystów z ró nych oœrodków muzycznych, prezentuj¹cych najró niejsze style i formy wykonawcze zapewnia zró nicowany charakter koncertów festiwalowych dopasowany do oczekiwañ melomanów. Partnerami oraz wspó³realizatorami festiwalu s¹: Urz¹d Miasta uków, ukowski Oœrodek Kultury oraz Parafia pw. NMP Matki Koœcio³a w ukowie. Honorowy Patronat nad Festiwalem pe³ni Biskup Ordynariusz Zbigniew Kiernikowski. Kurier Samorz¹dowy Bezpieczny i sportowy Park Miejski w ukowie W dniu 24 czerwca 2013 roku zosta³o zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Lubelskim a Miastem uków porozumienie przyznaj¹ce Miastu dotacjê celow¹ w wysokoœci ,00 z³ na realizacjê projektu pn. Bezpieczny i sportowy Park Miejski w ukowie w ramach rz¹dowego programu ograniczania przestêpczoœci i aspo³ecznych zachowañ Razem bezpieczniej. Projekt zak³ada utworzenie w Parku Miejskim w ukowie si- ³owni zewnêtrznej, na któr¹ sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce urz¹dzenia: biegacz, drabinka, ³awka, orbitrek, podci¹g nóg, prasa no na, prostownik pleców, twister-wahad³o (3 szt.), ko³a Tai Chi, wioœlarz, wyci¹g górny, wyciskanie siedz¹c, zestaw: biegacz + orbitrek, zestaw: wyci¹g górny + wyciskanie siedz¹c. Dodatkowo w Parku zostan¹ zainstalowane 4 kamery z systemem ostrzegania. Obecnie trwaj¹ prace zwi¹zane z przygotowaniem dokumentacji niezbêdnej do wy³onienia dostawcy urz¹dzeñ si³owni zewnêtrznej. Ca³kowita wartoœæ projektu to ,00 z³, w tym wk³ad w³asny 9.250,00 z³. Fiesta Pogranicza w Lazdijai W dniach 7-9 czerwca 2013 r. delegacja Miasta uków, w sk³adzie: Burmistrz ukowa Pan Dariusz Szustek, Wiceprzewodnicz¹ca Rady Miasta Pani Ewa Rybicka-Siciñska, Zastêpca Skarbnika Pani Anna Celiñska-Mys³aw, Zastêpca Naczelnika Wydzia³u Gospodarki Nieruchomoœciami i Planowania Przestrzennego Pani Agnieszka Karwowska, Naczelnik Wydzia³u Informatycznego Pan Ryszard Szczygie³, przebywa³a w mieœcie partnerskim Lazdijai na Litwie na zaproszenie Mera Pana Arturasa Margelisa. 5 Delegacja Miasta uków we Francji W dniach czerwca 2013 r. delegacja Miasta uków, w sk³adzie: Burmistrz ukowa Pan Dariusz Szustek, Zastêpca Burmistrza Pan Marcin Mateñko, Przewodnicz¹ca Rady Miasta Pani Urszula Bancerz, Radny Miasta Pan Krzysztof Jode³ko, przebywa³a w mieœcie partnerskim Voisins-le-Bretonneux we Francji na zaproszenie Mera Pana Alexisa Biette. Delegacja uczestniczy³a w obchodach The Music day festiwal. Og³oszenie Burmistrza Miasta uków Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoœciami (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z póÿn. zm.) Burmistrz Miasta uków informuje, e w Urzêdzie Miasta uków przy ul. Pi³sudskiego 17, na tablicy og³oszeñ od dnia 8 lipca 2013r., na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzeda y na rzecz najemców, stanowi¹cych w³asnoœæ Miasta uków. Delegacja uczestniczy³a w obchodach X Jubileuszowej Fiesty Pogranicza zorganizowanej przez samorz¹d Regionu Lazdijai. Przedstawiciele Miasta uków spotkali siê w Urzêdzie Miasta Lazdijai z Merem Arturasem Margelisem, gdzie nast¹pi³o powitanie i przedstawienie delegacji. Nastêpnie delegacja obejrza³a prezentacjê poœwiêcon¹ Regionowi Lazdijai. W dniu 8 czerwca 2013 r. delegacja Miasta uków wziê- ³a udzia³ w uroczystym pochodzie ulicami miasta Veisiejai a nastêpnie uczestniczy³a w oficjalnej czêœci obchodów Œwiêta Pogranicza w Parku miejskim w Veisiejai. Burmistrz ukowa Pan Dariusz Szustek podczas oficjalnej gali podziêkowa³ za zaproszenie na tegoroczne obchody Œwiêta Pogranicza oraz wyrazi³ nadziejê, i kolejne spotkanie wzmocni relacje partnerskie pomiêdzy ukowem i Lazdijai i w efekcie przyniesie wiele po- ytku na ró nych p³aszczyznach wspó³pracy. W Fieœcie Pogranicza oprócz delegacji z ukowa uczestniczyli przedstawiciele z Torvy w Estonii, Grodna na Bia³orusi oraz Rosji. Promocja Miasta

6 6 I Mistrzostwa Samorz¹dów Powiatu ukowskiego w Krzywdzie W dniu r. odby³y siê w Krzywdzie I Mistrzostwa Samorz¹dów Powiatu ukowskiego. Inicjatorem tego wydarzenia by³o Starostwo Powiatowe w ukowie, natomiast wspó³organizatorem by³ samorz¹d gminy Krzywda. ¹cznie piêæ samorz¹dów wystawi³o swoje reprezentacje podczas rozgrywek w pi³kê no n¹ oraz pi³kê siatkow¹. Rozgrywkom towarzyszy³a zaciêta rywalizacja obejmuj¹ca amatorsk¹ formu³¹ mistrzostw. W pi³ce siatkowej najlepsza okaza³a siê reprezentacja kobiet z Gminy uków. W pi³ce no nej zwyciê y³a reprezentacja mê czyzn z Miasta uków. Uczestnicy rozgrywek otrzymali dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe za indywidualne osi¹gniêcia. Wyniki rozgrywek: PI KA SIATKOWA KOBIET I Gmina uków, II Miasto uków, III Gmina Krzywda IV Starostwo Powiatowe w ukowie PI KA NO NA MÊ CZYZN I Miasto uków, II Gmina uków, III Gmina Adamów IV Starostwo Powiatowe w ukowie, V Gmina Krzywda INDYWIDUALNIE Król strzelców w turnieju pi³ki no nej - Skrzymowski Krzysztof Najlepszy bramkarz Burdach Mariusz Najlepsza zawodniczka w pi³ce siatkowej Beata Zarzycka Wyró nienie za wsparcie dru yny mêskiej Beata Pruska Zakoñczenie roku szkolnego 2012/13 w Powiecie ukowskim 28 czerwca w szko³ach na terenie ca³ej Polski zakoñczy³ siê rok szkolny 2012/2013. Podnios³y charakter mia³y równie uroczystoœci w szko³ach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadz¹cym jest samorz¹d Powiatu ukowskiego. W uroczystoœciach zakoñczenia roku szkolnego wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz powiatowych. Starosta ukowski Janusz Kozio³ by³ obecny na podsumowaniu roku szkolnego w Zespó³ Placówek w ukowie. Przewodnicz¹cy Rady Powiatu W³adys³aw Karaœ goœci³ na uroczystoœciach w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. T. Koœciuszki w ukowie. Wicestarosta ukowski Krzysztof Tymoszuk uczestniczy³ w zakoñczeniu roku szkolnego w Zespole Szkó³ Nr 2 im. A. Œwiêtochowskiego w ukowie. Sekretarz Powiatu Jerzy Siwiec by³ obecny na uroczyœci w Zespó³ Szkó³ w Stoczku ukowskim. Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu Tadeusz Brzozowski uczestniczy³ w zakoñczeniu roku szkolnego 2012/2013 w Zespó³ Szkó³ nr. 1 im. H. Sienkiewicza w ukowie. Uroczystoœci zakoñczenia roku szkolnego tradycyjnie rozpoczê³y siê od Mszy œw. w koœcio³ach parafialnych. Nastêpnie uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami, rodzicami oraz zaproszonymi goœæmi uczestniczyli w apelach, podczas których rozdano œwiadectwa i wrêczono nagrody oraz dyplomy. W szko³ach prowadzonych przez powiat ³ukowskich wakacje zaczê³y siê dla blisko 4,5 tysi¹ca uczniów i s³uchaczy oraz prawie 500 nauczycieli. Wieœci z Powiatu Uroczystoœæ w Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej r. odby³a siê uroczystoœæ zwi¹zana z przejœciem na emeryturê wieloletniego dyrektora Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej Antoniego Cybulskiego. W programie uroczystoœci uwzglêdniono z³o enie wieñca pod pomnikiem Henryka Sienkiewicza na kopcu w Okrzei oraz zapalenie znicza na grobie matki pisarza Stefanii z Cieciszowskich Sienkiewiczowej. Uroczystoœæ by³a tak e okazj¹ do poznania miejsc na szlaku H.Sienkiewicza. Wœród zaproszonych goœci by³ wnuk pisarza - Juliusz Sienkiewicz, przedstawiciele kultury i nauki oraz w³adze samorz¹dowe poszczególnych szczebli. Antoni Cybulski zafascynowany twórczoœci¹ Henryka Sienkiewicz, od 1 stycznia 1974 r. pe³ni³ funkcjê dyrektora Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci utrzymywa³ kontakt z rodzin¹ Sienkiewiczów oraz Poloni¹ Amerykañsk¹. Wspólnie z on¹ za³o y³ teatr amatorski, sam pisa³ scenariusze i jeÿdzi³ po okolicznych wioskach popularyzuj¹c twórczoœæ wielkiego rodaka przez 16 lat. W roku 1993 otrzyma³ wspólnie z on¹ Ann¹ miêdzynarodow¹ nagrodê przyznan¹ przez Polcul Foundation za rozwój kultury i pracê spo- fot. Z. Pasik Anna i Antoni Cybulscy ³eczn¹ na terenach wiejskich. W swej 40 letniej dzia³alnoœci Antoni Cybulski popularyzowa³ Powiat ukowski w kraju i poza jego granicami. Jest organizatorem wielu imprez o zasiêgu ogólnopolskim. Dziêki zaanga owaniu dyrektora Cybulskiego na kopcu Sienkiewicza w Okrzei stanê³o popiersie noblisty. W 200 rocznicê konsekracji koœcio³a w Okrzei z jego inicjatywy wmurowana zosta³a p³askorzeÿba z mosi¹dzu przedstawiaj¹ca Sienkiewicza i tablica upamiêtniaj¹ca konsekracjê koœcio³a oraz datê chrztu pisarza. Antoni Cybulski jest autorem wielu wydawnictw dotycz¹cych stron rodzinnych Sienkiewicza. Kilkakrotnie zapraszany by³ z prelekcjami i swoim teatrem do Wilna, Nowogródka i na Ukrainê. Wielk¹ zas³ug¹ dyrektora Cybulskiego jest zintegrowanie szkó³ nosz¹cych imiê Henryka Sienkiewicza. Z Jego inicjatywy odbywaj¹ siê rokrocznie od dwudziestu lat Ogólnopolskie Zloty Szkó³ Sienkiewiczowskich. Delegacje szkó³ sienkiewiczowskich z ca³ej Polski wymieniaj¹ doœwiadczenia, poznaj¹ ycie i twórczoœæ pisarza, integruj¹ siê przez wspóln¹ zabawê. Antoni Cybulski za swoje bezgraniczne oddanie placówce, wielk¹ pasjê, otrzyma³ wiele odznaczeñ i wyró nieñ m.in Krzy Orderu Odrodzenia Polski. Najwiêksze wyró nienie otrzyma³ od dzieci. W roku 2006 Kapitu³a Miêdzynarodowa przyzna³a mu Order Uœmiechu nr 829. Wielki esteta i spo³ecznik. W dniu r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczy³ Antoniego Cybulskiego medalem Zas³u ony Kulturze Gloria Artis. Majestat Jaty reporta z Ziemi ukowskiej w Radiu Lublin Kolejny program z cyklu Kalejdoskop regionalny z Ziemi ukowskiej. Do wys³uchania autorskiego reporta u i audycji zaprasza pani redaktor Czes³awa Borowik. W zapowiedzi Radia Lublin dowiadujemy siê, e Jata to najstarszy lubelski rezerwat przyrody, pe³en prawdziwych skarbów natury. Jego historia to czasy królów, ksiêdza Brzóski - legendarnego powstañca styczniowego i AK-owskiego obozu Ostoi, którego o³nierzy NKWD wywioz³o na Sybir. To tak e wieœ Jagodne, wysiedlona po wojnie za pomoc partyzantom. Informacja oraz reporta w zak³adce programowej

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Najpiêkniejszy listopad

Najpiêkniejszy listopad ISSN 1508-7298 W numerze: Uwaga Meningokoki...str. 3 Groby wy nasze...str. 5 PaŸdziernik - Listopad 2007 Egzemplarz bezp³atny To bêdzie trudny rok...str.7 Sukces Janowa Lubelskiego Najpiêkniejszy listopad

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 nr 6/253 1

Czerwiec 2014 nr 6/253 1 Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l CZERWIEC 2001 Nasza Trójwieœ l miesiêcznik 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 6 (94) ROK IX CZERWIEC 2001 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. Cena 1,00 z³ 1 Czerwca Dzieñ Dziecka Nikt nie zrozumie, jak ktoœ tak ma³y

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2010 685. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH W sierpniu koñczy siê rekrutacja do projektu realizowanego przez siedem gmin

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Gminy Szyd³owiec

INFORMATOR. Gminy Szyd³owiec INFORMATOR Gminy Szyd³owiec nr 10-11/2004 Urz¹d Miejski w Szyd³owcu, 26-500 Szyd³owiec, Rynek Wielki 1, tel. (048) 617-12-53, (048) 617-10-16 fax (048) 617-05-10, http://www.szydlowiec.pl, e-mail: urzad@szydlowiec.pl,

Bardziej szczegółowo

11.11.2004 w Starym Sączu STARY SĄCZ NR 146/147 LISTOPAD 2004 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 ZŁ /W TYM VAT 7%/ www.kurier.stary.sacz.pl

11.11.2004 w Starym Sączu STARY SĄCZ NR 146/147 LISTOPAD 2004 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 ZŁ /W TYM VAT 7%/ www.kurier.stary.sacz.pl Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

ISO dla wrzesiñskiego szpitala

ISO dla wrzesiñskiego szpitala ISO dla wrzesiñskiego szpitala Szpital Powiatowy we Wrzeœni jako jeden z nielicznych w Wielkopolsce dosta³ certyfikat ISO 9001:2000. Wdro enie systemu u³atwi nie tylko zrozumienie potrzeb pacjentów, ale

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

Informator Miêdzychodzki

Informator Miêdzychodzki Nr 5(5) Rok I Miêdzychód, 21 grudnia 2004 Egzemplarz bezp³atny Informator Miêdzychodzki... A œwiat³oœæ ju niedaleko! W Grudniu siê narodzi Dziecko, co jednym wzniesieniem d³oni œwiat ku œwiat³oœci nak³oni.

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

26 lat, dyspozycyjna, kurs obs³ugi biur i sekretariatu, jêzyk angielski, obs³uga komputera, prawo jazdy tel. 502-968-011

26 lat, dyspozycyjna, kurs obs³ugi biur i sekretariatu, jêzyk angielski, obs³uga komputera, prawo jazdy tel. 502-968-011 g05.p65 1 2007-05-15, 13:06 P R A C A Firma zatrudni mechanika. Wymagane doœwiadczenie na proponowanym stanowisku. Dokumenty aplikacyjne prosimy przesy³aæ faxem: 022/780-60-89, e-mail: agnieszka.lasota@pakfol.com

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

Listopad 2010 Soleczniki 1 S OWO WSTÊPNE CZEKAMY NA ODWIL Polska i Litwa od lat próbuj¹ zrealizowaæ pomys³ budowy mostu energetycznego pomiêdzy dwoma krajami Ma byæ uruchomiony w 2015 roku Mostu jeszcze

Bardziej szczegółowo

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 15 (890) TYGODNIK 15 kwietnia 2010 r. Rok XVIII Nr indeksu 324019 ISSN 1231-2975 Cena 2 z³ (w tym 7% VAT) 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem egnamy Prezydenta Fot. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY. Nr 2 (18) 2010 r. Cena 2 z³ ISSN 1732-470X

Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY. Nr 2 (18) 2010 r. Cena 2 z³ ISSN 1732-470X ISSN 1732-470X Nr 2 (18) 2010 r. Cena 2 z³ Nieregularnik Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz. Foto: R. Serafin

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³.

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. SIERPIEÑ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. WÓJT GMINY INFORMUJE I. PROGRAM SAPARD Odprowadzanie i oczyszczanie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo