Terminal w centrum Gdañska Chudnij i zdrowiej w Jantarze Minister Kaczmarek o eni³ syna. Nr 17/ VIII 2008 ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Terminal w centrum Gdañska Chudnij i zdrowiej w Jantarze Minister Kaczmarek o eni³ syna. www.twojwieczor.pl Nr 17/617 22 VIII 2008 ISSN 1640-9035"

Transkrypt

1 Nr 17/ VIII 2008 ISSN Fot. Daniel Zaworski (Pol-Art.) Terminal w centrum Gdañska Chudnij i zdrowiej w Jantarze Minister Kaczmarek o eni³ syna

2 W Numerze Siedem wieków GryŸæ a drapaæ Scandinavia Cup...6 W ksiêstwie Liska Maraton z górki...8 Podró e nie kszta³c¹...9 Pra³at na ambonie Wracaj¹ do Bonn Prezes zarz¹du spó³ki Gedaaneum Gdañsk Beata Kulwikowska i przewodnicz¹cy Rady Pomorskiego Oddzia³u Polskiej Izby Turystycznej Remigiusz Dró d Przeciêcie wstêgi: (od prawej) prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz, wicemarsza³ek pomorski Mieczys³aw Struk i prezes Portu Lotniczego im. Lecha Wa³êsy W³odzimierz Machczyñski Od lewej: Bart³omiej Matusewicz - zastêpca dyrektora Operacji Naziemnych Centralwings, Anna ysik - wiceprezes GDN Airport Services i Tomasz Kloskowski - wiceprezes Portu Lotniczego im. Lecha Wa³êsy Zdjêcia: KB, HM Pierwszy Terminal Miasto Lotnisko w œrodku miasta! pod tym has³em uruchomiono w centrum Gdañska, na pocz¹tku sierpnia, pierwszy w Polsce, a drugi w Europie, Terminal Miasto. Jest to miejski oddzia³ Portu Lotniczego im. Lecha Wa³êsy w Rêbiechowie, który umoþliwia pasaþerom odprawy biletowo-bagaþowe (nazywane potocznie check-inem), minimalnie trzy godziny przed odlotem, maksymalnie 24. Jeœli pasaþer nie ma bagaþu rejestrowanego, moþe to uczynić zaledwie pó³torej godziny przed odlotem. W terminalu moþna teþ nabyć bilety do wszystkich portów lotniczych na œwiecie, jest informacja turystyczna i kawiarnia obs³ugiwana przez agenta cateringowego dostarczaj¹cego Þywnoœć na pok³ady samolotów. Wkrótce powstanie biuro podróþy i lokal gastronomiczny. Ide¹ uruchomienia terminalu jest przybliþenie lotniska turystom zagranicznym i krajowym, ale takþe mieszkañcom Trójmiasta i regionu. - Tworz¹c Terminal Miasto myœleliœmy przede wszystkim o turystach, którzy z koñcem doby hotelowej mog¹ nadaæ swój baga, odebraæ kartê pok³adow¹ i swobodnie cieszyæ siê zwiedzaniem, po to by pojawiæ siê na lotnisku przed samym odlotem. Miejski oddzia³ u³atwia jednak odprawê tak e mieszkañcom Trójmiasta, poprzez czêœciowe odci¹ enie g³ównego terminalu pasa- erskiego - powiedzia³ prezes portu W³odzimierz Machczyñski. Obecnie w nowym terminalu mog¹ odprawiać siê pasaþerowie szeœciu linii lotniczych: LOT, Lufthansa, Centralwings, Wizzair, Norwegian, Flyblekinge. Ale wraz z rosn¹cym zainteresowaniem planowany jest ci¹g³y rozwój - wiêcej propozycji dla pasaþerów i dodawanie nowych produktów. Pracownicy oddzia³u licz¹, Þe w nied³ugim czasie zwiêkszy siê liczba obs³ugiwanych linii. - Na pewno bêdziemy starali siê dostosowywaæ ofertê do potrzeb pasa erów - podsumowa³a kierownik terminalu Agnieszka Kowalczyk. omz W TERMINALU MIASTO mo esz skorzystaæ z nastêpuj¹cych udogodnieñ: Egzotyczny folklor Chrzciny drukarskie Chleb nasz powszedni Batalia Napoleoñska Œlub Kaczmarka EC Wybrze e S.A Psie ycie Zdrowiej w Jantarze Psycholog radzi Kochane zdrowie Turystyka w prawie i Seks sekrety Sezam ró noœci W Krzywym Domku Redaguje zespół: Na ok³adce: Dwutygodnik Pomorski od 1990 roku Julita Perczuk Miss Arabesque finalistka Miss Sopotu 2008 (czytaj na stronie 12) Fot. Daniel Zaworski (Pol-Art.) Przed wejœciem do terminalu Odprawa pasaþera i bagaþu na 24 godziny przed planowanym odlotem oraz w dniu odlotu: - 3 godziny przed rozk³adowym odlotem samolotu dla pasaþerów podróþuj¹cych z bagaþem rejestrowanym - 1,5 godziny przed rozk³adowym odlotem samolotu dla pasaþerów podróþuj¹cych bez bagaþu rejestrowanego SprzedaÞ biletów lotniczych oraz us³ug turystycznych Informacja turystyczna Kompleksowa obs³uga biznesu Wynajem samochodów dr MICHAŁ ANTONISZYN - redaktor naczelny HANNA MALISZEWSKA - redaktor prowadzący BARTOSZ BARTOSZEWSKI - grafik/operator DTP EWA GRABOWSKA - fotoreporter MICHAŁ WODZIŃSKI - korekta REDAKCJA: tel/fax: tel kom ADRES KORESPONDENCYJNY: ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk skrytka pocztowa 601 WYDAWCA: Gdańskie Wydawnictwo Prasowe Sp. z o.o. Druk: Drukarnia WL - Gdańsk Myśl pożyczona Miłości się nie szuka. Jest albo jej nie ma. ks. Jan Twardowski Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów tekstów i adiustacji. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Wicemarsza³ek Mieczys³aw Struk skusi³ siê na sushi i œwietnie radzi³ sobie z pa³eczkami

3 aktualnoœci Lato w Jastrzêbiej Górze to S³owo i muzyka Jezuitów. Miêdzynarodowy festiwal organizowany przez proboszcza parafii œw. Ignacego z Loyoli o. Józefa ¹gwê, dyrektora artystycznego Roberta Grudnia i Towarzystwo Mi³oœników Jastrzêbiej Góry. Przez dwa miesi¹ce niemal codziennie wybitni artyœci z ca³ej Europy gromadz¹ w koœciele mi³oœników poezji, œpiewu i muzyki. Wœród tegorocznych wykonawców byli m.in. Anna Dymna, Edyta Geppert, Krzysztof Kolberger i Jerzy Zelnik. Dwa razy wyst¹pi³ maestro Krzysztof Penderecki podczas inauguracji festiwalu dyrygowa³ chórem Polskiego Radia, a pod koniec lipca wyst¹pi³ z okazji 75. urodzin i 55-lecia pracy twórczej. Mistrz Penderecki odwiedza Jastrzêbi¹ Górê od 43 lat. W sumie spêdzi³ tutaj ponad trzy lata Þycia i tutaj skomponowa³ wiele utworów, m.in. Te Deum i Jutrzniê. Uczestniczy w festiwalu Jezuitów, bo w ten sposób chce do³oþyć cegie³kê do nowych organów, które bêd¹ nosi³y jego imiê, a które o. ¹gwa sprowadzi³ w ubieg³ym roku z koœcio³a œw. Katarzyny w Hamburgu. Penderecki symbolicznie ustawi³ pierwsz¹ piszcza³kê, a jest ich ³¹cznie 6 tysiêcy. KaÞdy moþe do³¹czyć do budowy organów, wykupuj¹c cegie³kê o wartoœci 100 z³. Darczyñcy bêd¹ wpisani do ksiêgi fundatorów instrumentu i bêd¹ mieli w organach swoje osobiste piszcza³ki. Wp³aty moþna dokonywać na konto parafii œw. Ignacego: nr z dopiskiem Dar na organy. 4 Siedem wieków Dla polskich sierot z Litwy i dla sportu Uroczystoœci jubileuszowe zgromadzi³y znakomitych goœci. Od lewej: wójt gminy Pszczó³ki Hanna Brejwo, wójt gminy Tr¹bki Wielkie B³a ej Konkol, wójt gminy Cedry Wielkie Janusz Goliñski, pose³ PO - Marek Biernacki z on¹ i wicestarosta powiatu gdañskiego Roman Chylewski Od szeœciu lat gdyñska Fundacja Przyjació³ Wilna i Grodna, prowadzona przez Sylwiê Koz³owsk¹, organizuje letni pobyt w Polsce dla 120 polskich sierot z Litwy. Ok. 50 z nich spêdza czas w szkole w Nowej Karczmie (powiat koœcierski), dziêki zaangaþowaniu jej dyrektora, radnego sejmiku pomorskiego, Dariusza Mêczykowskiego. Dzieci zwiedzaj¹ Kaszuby (m.in. skansen w Szymbarku) i Trójmiasto (m.in. Aquapark w Sopocie), maj¹ pe³ne wyþywienie, opiekê medyczn¹, dostaj¹ zimow¹ odzieþ i obuwie. Niektórym z nich udaje siê znaleźć now¹ rodzinê do tej pory powiod³o siê 20 adopcji, trwa proces przygotowawczy kolejnych oœmiu. Do akcji przy³¹cza siê wielu sponsorów, m.in. Restauracja na RozdroÞu w Nowej Karczmie, w³aœciciel firmy Danmar Daniel Czapiewski, a nawet marsza³ek Senatu Bogdan Borusewicz. Dzieci wracaj¹ na Litwê zadowolone, wykarmione, wyleczone i z prezentami. Przy okazji dodajmy, Þe juþ za trzy lata polskie sieroty z Litwy i wszystkie dzieci z gminy Nowa Karczma bêd¹ mia³y do dyspozycji nowoczesn¹ pe³nowymiarow¹ salê sportow¹. To nowa inwestycja, która bêdzie zrealizowana dziêki dofinansowaniu unijnemu, ministerstwa sportu i PFRONu. Radny Mêczykowski juþ zorganizowa³ w szkole pierwsz¹ sportow¹ klasê - prowadzi j¹ osobiœcie, bo niezbêdna jest tutaj specjalizacja trenerska. Mali sportowcy s¹ w tej chwili na dwutygodniowym obozie. Dla nich i ich nastêpców pe³nowymiarowa sala bêdzie wymarzon¹ baz¹. Tablicê wmurowuje pose³ Marek Biernacki Inicjator festiwalowego i organowego przedsiêwziêcia - o. Józef ¹gwa Słowo, muzyka i nowe organy Radny sejmiku wojewódzkiego Dariusz Mêczykowski i szef Stowarzyszenia Szczyt Wie yca Zdzis³aw Nosewicz z polskimi sierotami z Litwy przy najd³u szej desce œwiata w Szymbarku Gryźć a drapać, Gdańsk a Poznań Na WybrzeÞu, jak i w ca³ej Polsce, rozesz³a siê wieœć, Þe pasaþerka jednego z poznañskich tramwajów pogryz³a kontrolera biletów. 26-latka jecha³a oczywiœcie bez biletu i nie chcia³a podać swoich danych osobowych do wypisania mandatu. Próbowa³a uciec, ale jeden z kontrolerów zagrodzi³ jej drogê, wiêc za karê zosta³ pogryziony. Wœciek³¹ pasaþerkê przewieziono na komisariat. GroÞ¹ jej dwa lata wiêzienia. Sprawê bada prokuratura. Nijak ma to siê do gdañskich realiów, gdzie pasaþerka jad¹ca bez biletu podrapa³a kontrolera Renomy. Pamiêtamy jaka dyskusja rozgorza³a. W jej efekcie winny by³ kontroler chc¹cy wystawić mandat, a gapowiczka sta³a siê ofiar¹. Dlaczego w Poznaniu nie by³o zadziwiaj¹cego odwrócenia ról? Ano dlatego, Þe Poznañ nie ma Gazety Wyborczej Trójmiasto, która sprytnie zorganizowa³a ca³¹ akcjê przeciwko Renomie. Bo Renomie koñczy siê umowa z miastem i dobrze by³oby na jej miejscu zobaczyć inn¹ znajom¹ firmê kontrolersk¹. ozz 4 lata Rady Zatrudnienia Fot. Karolina Borgosz Trutnowy, po kaszubsku Trutnowë, to wieœ po³oþona w powiecie gdañskim, w gminie Cedry Wielkie. W tym roku miejscowoœć obchodzi 700-lecie istnienia. Po raz pierwszy pojawi³a siê w źród³ach pisanych w 1308 roku, w akcie darowizny W³adys³awa okietka, który nada³ kasztelanowi tczewskiemu Jakubowi i jego bratu osiem wsi na terenie u³aw Gdañskich, w tym Trutnowy. Dwa lata później wsie kupi³ zakon krzyþacki, oficjalna ich lokacja nast¹pi³a w 1334 roku, przywilej osadniczy wyda³ dla Wilhelma Robrach wielki mistrz krzyþacki Luther von Braunschweig. Z histori¹ wsi nieod³¹cznie wi¹þe siê historia gotyckiego koœcio³a œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a, gdzie odby³y siê g³ówne uroczystoœci jubileuszowe. Kulminacyjnym punktem obchodów by³o postawienie kamienia i wmurowanie tablicy upamiêtniaj¹cej siedem wieków Trutnowy. aktualnoœci Festiwal w Jastrzêbiej Górze gromadzi niezwyk³ych goœci. W tym roku na koncercie mistrza Pendereckiego dostrzegliœmy b. premiera prof. Jerzego Buzka, wiceministra rolnictwa Kazimierza Plocke, marsza³ka województwa Jana Koz³owskiego i wojewodê pomorskiego Romana Zaborowskiego z on¹ Od prawej: dyrektor Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Gdañsku - Ewa Jurkowska, cz³onek Zarz¹du Województwa Pomorskiego - Wies³aw Byczkowski, senator PO - Kazimierz Kleina i wiceprzewodnicz¹ca Naczelnej Rady Zatrudnienia - Gra yna Zieliñska W Hotelu Hanza w Gdañsku odby³o siê piêtnaste posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, wieñcz¹ce jej czteroletni¹ kadencjê. W podsumowaniu uczestniczy³ cz³onek Zarz¹du Województwa Pomorskiego Wies³aw Byczkowski, jako Þe rada jest organem opiniodawczo-doradczym marsza³ka. Liczy 16 cz³onków: przedstawicieli organizacji zwi¹zkowych, pracodawczych, spo³eczno-zawodowych i rolniczych oraz powiatowych rad zatrudnienia i organizacji pozarz¹dowych. Jest teþ przedstawiciel wojewody pomorskiego i œwiata nauki. Czteroletnia kadencja zaowocowa³a podjêciem 36 uchwa³ i 9 stanowisk. Dotyczy³y one m.in. podzia³u œrodków Funduszu Pracy, za³oþeñ Regionalnego Planu Dzia³añ na Rzecz Zatrudnienia, utworzenia kierunków kszta³cenia m³odzieþy w wybranych zawodach oraz realizacji programu wspieraj¹cego mobilnoœć przestrzenn¹ i zawodow¹ mieszkañców Pomorza. zz 5

4 aktualnoœci Nowy rok szkolny, nowi dyrektorzy Koniec wakacji zbliþa siê bezlitoœnie. W wielu szko³ach od 1 wrzeœnia nastan¹ rz¹dy nowych dyrektorów, bo w po³owie roku mija³a piêcioletnia dyrektorska kadencja. W³odarze miast, gmin i powiatów musieli rozstrzygn¹ć szereg konkursów. A to wcale nie by³o ³atwe, bo dyrektor szko³y to ciêþki kawa³ek chleba. W niektórych gminach nie by³o chêtnych do objêcia tej funkcji, wójtowie wrêcz musieli prosić miejscowych nauczycieli o przyst¹pienie do konkursu, lub szukali ich poza granicami regionu. Szczêœliwi ci, którzy nie mieli tego problemu, np. burmistrz Skarszew Dariusz Skalski, który wrêczy³ akty powierzenia stanowisk nowym dyrektorom juþ pod koniec lipca. JuÞ po raz siódmy - tradycyjnie w pierwsz¹ sobotê Jarmarku œw. Dominika - na wodach Zatoki Gdañskiej œcigali siê motorowodniacy bior¹cy udzia³ w zawodach Scandinavia Cup, nad którymi patronat obj¹³ wójt gminy Kolbudy. I jak co roku nie wynik by³ najwaþniejszy, ale cel wyœcigu - wszystkie nagrody zosta³y przekazane do Domu Dziecka w Koœcierzynie. Po emocjach zwi¹zanych z wyœcigiem, odby³a siê na Mot³awie parada ³odzi. JG Herbert ściągnął tłumy Prasa to potêga! Po tekœcie w TW zapowiadaj¹cym wieczór herbertowski w Domu Zarazy w Oliwie zjawi³a siê ogromna liczba zainteresowanych. Goœcie nie pomieœcili siê w sali. Stali na schodach i w przejœciu na zapleczu. Rekordowa by³a teþ liczba tych, którzy zdecydowali siê przedstawić swoj¹ interpretacjê poezji Herberta. Pojawia³y siê utwory z wszystkich tomików, a nawet takie, które by³y publikowane jedynie w prasie. Kiedy juþ wszyscy chêtni popisali siê i znów zaczê³y siê zg³aszać osoby, które juþ mówi³y, prowadz¹cy spotkanie Ryszard Jaœniewicz zakoñczy³ blok popisów i przeszed³ do trzeciej czêœci spotkania. PoniewaÞ wieczór herbertowski wypad³ na samym pocz¹tku sierpnia, aktor nawi¹za³ do obchodzonej rocznicy Powstania Warszawskiego i zaproponowa³ obecnym wspólne wykonanie wiersza Prolog poœwiêconego powstañcom. Po jednej próbie ca³kiem dobrze wysz³o. Kolejne spotkanie w pierwsz¹ niedzielê wrzeœnia, jak zwykle o godzinie 17. Tym razem z poezj¹ ks. Jana Twardowskiego. Zapraszamy! mrw Burmistrz Skarszew - Dariusz Skalski wrêczy³ akty powierzenia stanowisk nowym dyrektorom Scandinavia Cup 2008 Puchar Fair Play wrêczy³ Georg Schoeck, burmistrz partnerskiego miasta gminy Kolbudy - Uffenheim z Bawarii Wójt gminy Kolbudy dr Leszek Grombala i w³aœciciel firmy Scandinavia - Bogdan Bober wrêczaj¹ puchar zwyciêzcom wyœcigu Fot. Ryszard angowski Julia jedną z najpiękniejszych Reprezentantka naszego regionu, gdañszczanka Julia Pi¹tek zosta³a pierwsz¹ wicemiss Polski. Gala fina³owa konkursu odby³a siê w pierwsz¹ niedzielê sierpnia w amfiteatrze nad Wis³¹ w P³ocku. W konkursie startowa³o 28 dziewcz¹t w wieku od 18 do 24 lat. Finalistki ocenia³o dziesiêcioosobowe jury, m.in. producent gali, prezydent Misslandu (zwi¹zany biznesowo z WybrzeÞem) Gerard Parzutka von Lipiñski, aktorka GraÞyna Wolszczak i rajdowiec Krzysztof Ho³owczyc. Najpiêkniejsz¹ zosta³a 20-letnia Klaudia Ungerman z obza w województwie zachodniopomorskim. Bêdzie reprezentować nasz kraj podczas wyborów Miss Œwiata, jesieni¹ na Ukrainie. ozz W 2005 roku pani Jolanta P³ocka, wspó³w³aœcicielka domu w Gdyni przy Placu Grunwaldzkim 16, zapragnê³a powiêkszyć swoj¹ w³asnoœć. Zwróci³a siê wiêc do Urzêdu Miasta o pozwolenie nadbudowania jednej kondygnacji. Pozwolenia nie dosta- ³a. W znacznej mierze przyczyni³a siê do tego negatywna opinia zarz¹dcy budynku Wac³awa Andrzeja Ciuraka. W piœmie z 18 maja do Wydzia³u Architektoniczno-Budowlanego Urzêdu Miasta napisa³: Moim zdaniem taka nadbudowa wymaga dok³adnych wyliczeñ wytrzyma³oœciowych konstrukcji budynku oraz badañ i opinii bieg³ego, tym bardziej, e naro nik (od strony wschodniej granicz¹cy z posesj¹ przy Pl. Grunwaldzkim 18) nosi znamiona osuniêcia (zarysowania na murze). Poza istniej¹c¹ inwentaryzacj¹ odtworzeniow¹ z natury, nie posiadamy innej dokumentacji budynku mówi¹cej o zastosowanej ³awie fundamentowej i rodzaju fundamentów. Kiedy w roku 2008 ten sam dom zapragn¹³ nadbudować p. Tomasz Janiszewski, gdyñski Wydzia³ Architektury nie dopatrzy³ siê Þadnych przeciwwskazañ. W b³yskawicznym tempie za³atwiono wszystkie niezbêdne formalnoœci i rozpoczêto inwestycjê. JuÞ podczas trwaj¹cych prac 25 maja br., na wniosek jednego z lokatorów Henryka Kwiatkowskiego gdañska firma BUD- -EKSPERT wyda³a opiniê techniczn¹ w sprawie nadbudowy budynku. Wnioski koñcowe tej opinii mog¹ odebrać spokojny sen lokatorom: Realizowany projekt nadbudowy tego domu niesie za sob¹ nastêpuj¹ce zagro enia: Dodatkowy wzrost nierównomiernych osiadañ ³aw fundamentowych, Mo liwoœæ spêkañ murów piwnic, parteru i wszystkich kondygnacji, Zagro enie statecznoœci ca³ego budynku. Daleki jestem od podejrzewania urzêdników gdyñskiego magistratu, Þe ich decyzje zmieniaj¹ siê w zaleþnoœci od tego kto W wyborach na szczeblu wojewódzkim Julia Pi¹tek zosta³a pierwsz¹ wicemiss Pomorza i w ten sposób automatycznie zakwalifikowa³a siê do ogólnopolskiego fina³u Cudowne ozdrowienie budynku, czyli czary w księstwie Liska aktualnoœci Budowa trwa. Na razie niesie ona lokatorom zwyk³e uci¹ liwoœci wszechobecny py³, ha³as, drobne zniszczenia... Jeœli jednak ekspertyza BUD-EKSPERTu oka e siê s³uszna, lokatorów czekaj¹ znacznie wiêksze atrakcje... z³oþy³ rozpatrywany wniosek. Wobec tego przyjmijmy, Þe w Gdyni pod gospodarskim okiem prezydenta Szczurka stan techniczny domów poprawia siê samoistnie, czego niestety nie chc¹ przyj¹ć do wiadomoœci uparci rzeczoznawcy. mrw Zdjêcia: Paulina Kolka 6 7

5 aktualnoœci œmietanka towarzyska Zdjêcia: Paulina Kolka Maraton z górki Wiceprezes Stowarzyszenia Maratonu Solidarnoœci - Edward Œciubid³o oraz dawni wybrze owi lekkoatleci - Roman Korban i Hipolit Œmierzchalski AK 8 Barwa ich szara, ale czyny wielkie Zdjêcia: Anna K³os W obchodach uczestniczyli: (od prawej) kmdr Janusz Sylwester szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdañsku, Wies³aw Bielawski wiceprezydent Gdañska, Miros³aw Kopyd³owski prezes Wschodnioeuropejskiego Centrum Demokratycznego, Agnieszka Pomaska wiceprzewodnicz¹ca Rady Miasta Gdañska i pra³at Marian Próchniak dziekan Marynarki Wojennej, przedstawiciel Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego Wicewojewoda Micha³ Owczarczak wrêczy³ kombatantom honorowe nominacje na wy sze stopnie wojskowe Wiec solidarnoœci z Gruzj¹, zorganizowany przez PiS przed konsulatem Rosji w Gdañsku, skoñczy³ siê niefortunnie dla pos³a Jacka Kurskiego. Trafi³y w niego jajka rzucone przez gdañskiego podróþnika, organizatora rajdu transsyberyjskiego, Romualda Koperskiego, który później t³umaczy³ dziennikarzom, Þe pikietuj¹cy nie maj¹ pojêcia o Þyciu w Gruzji. Policjanci go wylegitymowali, tymczasem Kurski uwaþa, Þe spraw¹ powinien zaj¹ć siê wymiar sprawiedliwoœci powinna być skierowana do s¹du 24-godzinnego z zarzutem naruszenia nietykalnoœci cielesnej parlamentarzysty. Nie zawsze zgadzamy siê z pos³em Kurskim, ale czy normalny Polak patriota przeszkadza w manifestacji solidaryzuj¹cej siê z ofiarami wojny - manifestacji stanowczo sprzeciwiaj¹cej siê przemocy i konfliktom? Zdaje siê, Þe Koperskiemu nie chodzi³o o Gruzjê, ale o osobist¹ antypatiê do Jacka Kurskiego. Skoro tak, móg³ j¹ wyrazić w inny sposób i w innym miejscu. Oj, podróþe chyba nie kszta³c¹. oz Po co te jajka?! Romuald Koperski ma chyba k³opoty z psychik¹ W po³owie lipca wiceprzewodnicz¹ca Rady Miasta Gdañska Agnieszka Pomaska i radny Maciej Krupa stanêli na œlubnym kobiercu. Do koœcio³a pw. Matki BoÞej Królowej Korony Polskiej na Polankach przyby³ t³um goœci z kolegami radnymi na czele. By³ przewodnicz¹cy Bogdan Oleszek, Piotr Dzik, Agnieszka Owczarczak, Jaros³aw Gorecki, Arkadiusz ukowski, Marcin Skwierawski Wprost ze stolicy przyby³a minister Katarzyna Hall, a radny Miros³aw Zdanowicz przyjecha³ na motocyklu w skórzanym kombinezonie. W³adze miasta reprezentowa³ sam prezydent Pawe³ Adamowicz i jego zastêpczyni ds. edukacji Ewa Kamiñska. Nie zabrak³o teþ marsza³ka województwa Jana Koz³owskiego. W zwi¹zku z tym, Þe para m³oda to cz³onkowie Platformy Obywatelskiej, ceremonia zosta³a zdominowana przez tê w³aœnie opcjê. Klub Prawa i Sprawiedliwoœci by³ reprezentowany przez dwóch radnych: Jacka Teodorczyka i Piotra Gierszewskiego. NowoÞeñcy poprosili, by zamiast kwiatów przynieœć im ksi¹þki z dedykacjami. Dowiedzieliœmy siê, Þe koledzy z PiSu podarowali m.in. pozycjê Andrzeja Mleczki Seks i polityka. No, prezent chyba najbardziej trafny. W styczniu tego roku podczas V Targów Œlub i Wesele w Hali AWFiS w Gdañsku Agnieszka Pomaska i Maciej Krupa wziêli udzia³ w konkursie dla narzeczonych. I wygrali sukniê œlubn¹ z salonu Agnieszki Tyszkiewicz. To w niej panna Pomaska pod¹ y³a do o³tarza Małżeństwo i polityka Chiny w muzyce Sławomira Łosowskiego Fot. A umar³ych w wiecznoœci rozpostrzyj, jak chor¹gwie podarte na wichrze pisa³ Broniewski, maj¹c na myœli tych, którzy padli w walce o wolnoœć narodu. Podczas uroczystoœci Dnia Wojska Polskiego, które odby³y siê w wigiliê tego œwiêta pod pomnikiem Józefa Pi³sudskiego we Wrzeszczu, panowa³a piêkna s³oneczna pogoda, sztandary nie by³y poszarpane, ale myœl poety jak najbardziej aktualna. Tak wynika³o z wyg³oszonych przemówieñ. Podczas apelu poleg³ych przywo³ano tych, którzy zginêli walcz¹c o ojczyznê w rozmaitych miejscach i bitwach na ziemiach polskich i œwiata. Uczczono ich salw¹ honorow¹. Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej zagra³a stare wojskowe pieœni, poczynaj¹c od Piechoty. Nad wszystkim unosi³ siê duch marsza³ka Pi³sudskiego i pamiêć Cudu nad Wis³¹, który w roku 1920 zawróci³ bolszewickie armie z rogatek Warszawy. Dzieñ później manifestacjê z okazji 88. rocznicy zwyciêskiej Bitwy Warszawskiej zorganizowa³a pod pomnikiem Trzech KrzyÞy Liga Obrony Suwerennoœci. Jej przewodnicz¹cy Wojciech Podjacki w swym przemówieniu da³ zgromadzonym dobr¹ lekcjê historii - przypomnia³ przebieg walki, ale teþ wszystkie okolicznoœci polityczne i ideologiczne. oz Zwyciêzca Jaros³aw Janicki Podróże nie kształcą Wybrze owa Liga Obrony Suwerennoœci Fot. Maciej Grzybowski / KFP Dyrektor maratonu - Kazimierz Zimny, sygnatariusz porozumieñ sierpniowych - Tadeusz Fiszbach, by³y prezes POZLA - Tadeusz Ciep³ucha i sympatycy maratonu Maraton Solidarnoœci, siêgaj¹cy tradycj¹ 1981 roku, tym razem zosta³ poddany waþnej modyfikacji - organizatorzy zdecydowali siê zmienić trasê. I tak, w pi¹tek 15 sierpnia zawodnicy wystartowali w Gdyni, a finiszowali w Gdañsku (do tej pory by³o odwrotnie). To ma zaowocować wiêkszym rozg³osem imprezy, bo meta by³a usytuowana na Starówce, w s¹siedztwie Jarmarku œw. Dominika. A przecieþ nikogo nie trzeba przekonywać, Þe do Gdañska przyjeþdþa kilkakrotnie wiêcej turystów niþ do Gdyni. atwiejsze zadanie czeka³o teþ maratoñczyków, bo mieli trasê z górki. Najszybciej pokona³ j¹ Jaros³aw Janicki z klubu Hermes Gryfino. S³awomir osowski - mistrz elektronicznych brzmieñ i lider zespo³u Kombi, rodowity gdañszczanin, autor takich hitów jak S³odkiego mi³ego Þycia - skomponowa³ now¹ piosenkê Pekin - digital sound. Utwór jest konsekwencj¹ jego refleksji na temat Chin. Tekst napisa³ Julian Mere, zaœpiewa³ Zbyszek Fil, w nagraniu uczestniczy³ teþ perkusista Tomasz osowski (syn). Utwór znajdzie siê na nowej p³ycie artysty, która wydana zostanie jesieni¹. Bêd¹ teþ na niej piosenki Niebo, które czeka, Mi³oœć to dwoje nas oraz d³ugo oczekiwane przez fanów utwory instrumentalne. Klip Pekin - digital sound zrealizowali Grzegorz Borowiak i Sebastian Dusza. Wykorzystano w nim filmy z Pekinu i Tybetu udostêpnione przez Helsiñsk¹ Fundacjê Praw Cz³owieka i Paw³a Podgórskiego (www.echiny.pl). 9

6 Konsulostwo wracają do Bonn Od 1 lipca parafia œw. Brygidy w Gdañsku ma nowego administratora ks. pra³ata Jana Jasiewicza, z wykszta³cenia doktora muzykologii, dotychczas duchownego koœcio³a Opatrznoœci BoÞej na gdañskiej Zaspie. W pierwsz¹ œrodê sierpnia zosta³ on uroczyœcie wprowadzony na urz¹d przez metropolitê abpa S³awoja Leszka G³ódzia. Ks. pra³at Henryk Jankowski pozostaje w parafii jako jej rezydent. Po czterech latach upokorzeñ, kiedy to abp Tadeusz Goc³owski zdymisjonowa³ ks. Jankowskiego z funkcji proboszcza parafii, nareszcie nadszed³ czas rozs¹dku i sprawiedliwoœci. Metropolita G³ódź przywróci³ pra³atowi naleþyt¹ godnoœć i przerwa³ jego milczenie. Znów moþe g³osić S³owo BoÞe, ale - jak podkreœli³ biskup - BoÞe, nie polityczne. - Od polityki s¹ politycy, którym od politykowania te nic dobrego nie wychodzi - powiedzia³. Msza œwiêta z uroczystym wprowadzeniem zgromadzi³a t³um wiernych, który nagradza³ przemówienia metropolity grzmi¹cym aplauzem. Najg³oœniejsze oklaski rozleg³y siê, kiedy og³osi³ on powrót ks. Jankowskiego na ambonê - jego coniedzielnych kazañ. W koœciele pokazano teþ po raz pierwszy nowe dzie³o gdañskiego artysty bursztynnika Mariusza Drapikowskiego. To tryptyk z monstrancj¹ mierz¹cy 2,5 m i waþ¹cy 1,5 tony. Jest wykonany z wielu kruszców: z³ota, srebra, br¹zu, bursztynu, spiþu i tytanu. O³tarz bêdzie przetransportowany do Jerozolimy, gdzie stanie w Kaplicy Adoracji Najœwiêtszego Sakramentu. To by³o poþegnanie jak sierpniowa aura: s³oneczna pogoda na zmianê z ulew¹ i uœmiech przez ³zy. Konsul generalna Niemiec w Gdañsku Ute Minke Koenig zakoñczy³a nie tylko swój pobyt na placówce w Gdañsku, ale takþe karierê zawodow¹. Jej przebieg jest dowodem, Þe kobieta moþe pogodzić pracê w dyplomacji z udanym Þyciem rodzinnym. Jest to wykonalne, jeœli m¹þ takþe wybra³ zawód dyplomaty i z ochot¹ przyjmuje przeprowadzki. Günther Koenig towarzyszy³ Þonie w Gdañsku, wspólnie pe³nili honory domu w rezydencji przy ul. Topolowej we Wrzeszczu i razem wróc¹ do Bonn. PoÞegnalne garden party zaczê³o siê od pogl¹dowego przedstawienia 37-letniej ka- Zdjêcia: Hania Maliszewska Nowy administrator, prałat na ambonie riery pani konsul. Przez ten czas zaliczy³a 8 zagranicznych placówek, w tym 3 pozaeuropejskie: Indie (Delhi), Gabon (Afryka) i Stany Zjednoczone. Pobyty na zagranicznych placówkach przeplata³y siê z 4 okresami pracy w ministerstwie w Bonn. W sumie pañstwo Koenig przeprowadzali siê 12 razy. W ramach posumowania tak urozmaiconego Þycia postawili sobie pytanie dotycz¹ce najlepszej potrawy i napoju, które mieli okazjê skosztować. W Polsce wygra³ bigos i ku naszemu zdziwieniu riesling. Mimo nieznajomoœci jêzyka polskiego, p. konsul i jej m¹þ cieszyli siê w Gdañsku duþ¹ sympati¹, co by³o widać podczas poþegnalnego przyjêcia. AK Konsul generalna Niemiec Ute Minke Koenig i jej ma³ onek Guenther demonstruj¹ przebieg swego ycia zawodowego. A teraz wracamy do Bonn Bogdan Oleszek przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdañska i Micha³ Owczarczak wicewojewoda pomorski Przed wejœciem do koœcio³a: abp S³awoj Leszek G³ódŸ, ks. pra³at Henryk Jankowski i nowy administrator ks. pra³at Jan Jasiewicz ozm Konsulowie: od lewej Rosji Jurij Aleksiejew, Bia³orusi Rus³an Jesin i honorowy Wielkiej Brytanii - Andrzej Kanthak Nowe dzie³o Mariusza Drapikowskiego przysz³a obejrzeæ Paulina Binek, znana gdañska projektantka bi uterii z bursztynu 10 B. pos³anka LPR, za³o ycielka ugrupowania Ojczysty Dom - Gertruda Szumska, jak zawsze, uœwietni³a mszê swym sopranem W Lubieszewie na Żuławach Wiślanych odbył się zjazd rodziny Gąsiorków, m.in. przewodniczącej Partii Regionów Danuty Hojarskiej, bo to jej panieńskie nazwisko. W miejscowej świetlicy (która powstała dzięki staraniom b. posłanki Samoobrony) bawiło się prawie 100 osób. I jak zawsze na takich imprezach, było sporo emocji, radości i wspomnień. Prezydent Gdañska - Pawe³ Adamowicz i Jolanta Murawska szefowa Wydzia³u Spraw Zagranicznych w Urzêdzie Miejskim w Gdañsku Zjazd rodzinny Gąsiorków 11 Zdjêcia: Anna K³os œmietanka towarzyska

7 Chrzciny drukarskie Z sopockiej plaży do Hollywood Dziewczêta na basenie relaks krótko przed fina³em Miss Sopotu 2008 Weronika Pieczuro z Gdyni Na plaþy przed Grand Hotelem odby³ siê fina³ ogólnopolskiego konkursu Miss Sopotu O tytu³ najpiêkniejszej i wyjazd do Hollywood (g³ówna nagroda) walczy³o czternaœcie dziewcz¹t. Pierwsze miejsce zajê³a gdynianka, mierz¹ca 181 cm, 22-letnia Weronika Pieczuro. Miss Publicznoœci zosta³a Paulina Sobota z Warszawy, Miss Foto Kamila Bielawska z Kostrzyna, a Miss Arabesque Julita Perczuk z G³ogowa, któr¹ pokazujemy na ok³adce. Najwiêcej tytu³ów zgarnê³a 18-letnia Marta Bieliñska z ar otrzyma³a koronê pierwszej wicemiss, miss fitness i s³onecznej miss. Koronê zwyciêþczyni ufundowa³ i wrêczy³ Artur Zaniewski, w³aœciciel firmy Event. Finalistki ocenia³o dziesiêcioosobowe jury, m.in. mistrzyni œwiata fitness Aleksandra Kobielak oraz muzyk i kompozytor Daniel Kaczmarczyk (DKA). zz Egzotyczny folklor Zdjêcia: Pogotowie Reklamowe Pawe³ Wilkicki To s¹ najbardziej barwne wybory najpiêkniejszej. Od kolorów krêci siê aþ w g³owie, bo kandydatki wystêpuj¹ w narodowych strojach ludowych. Mowa o miss folkloru konkursie, który co roku odbywa siê w ramach Miêdzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego w Brusach (powiat chojnicki). W tym roku na scenie pojawi³o siê szesnaœcie dziewcz¹t z róþnych stron œwiata, m.in. z Ekwadoru, Puerto Rico, Turcji, Cypru, Bia³orusi i Rosji. Brusy by³y reprezentowane przez dwie cz³onkinie zespo³u Krebane, Katarzynê Czapiewsk¹ i Beatê Cisewsk¹, zaœ Koœcierzyna przez Monikê Hamersk¹. Jurorzy nie wybrali jednak Kaszubek, bardziej przypad³a im do gustu egzotyczna uroda. Postawili na Greczynkê Mariê Tsavlidov i Serbkê Ivanê Nikolić. Jarmark œw. Dominika uwieñczy³a parada poligrafów i chrzest przysz³ych drukarzy. Wielka Kapitu³a Stowarzyszenia Poligrafów Pomorskich przesz³a Traktem Królewskim (a chrzczeni tego dnia musieli pokonać tê trasê w kuckach) w towarzystwie szczudlarzy, bêbniarzy, werblisty i herolda, który co kawa³ek obwieszcza³ przechodniom o zbliþaj¹cym siê finale. A dosz³o do niego na scenie na Targu Wêglowym. Tam czekali ojcowie chrzestni, g¹bkowi, trunkowy i mistrz ceremonii, który opowiedzia³ krótk¹ historiê poligrafii i przedstawi³ m³odych adeptów drukarstwa. Potem by³ juþ tylko chrzest - przyszli drukarze, zakleszczeni w dybach, byli oblewani wod¹, smarowani farbami, olejem, pilnowa³y ich groźne diab³y z wielkimi wid³ami. Przecierpieli wiele, ale warto by³o otrzymali upragnione dyplomy i tytu³y drukarza. oz Wielka Kapitu³a Poligrafów, czyli najbardziej doœwiadczeni i najwa niejsi mistrzowie sztuki drukarskiej: (od lewej) Edward Waszkiewicz (Drukarnia W&P), Leszek Wojtczuk (Drukarnia WL), Wojtek Kowalewski (Drukarnia WL) i Walenty Panter (Drukarnia W&P) M³odzi adepci czarnej sztuki musieli czekaæ na chrzest na klêczkach Rosjanka Albina Mirjewa i Hiszpanka Cheli Castillo, która otrzyma³a tytu³ miss Piramida Greczynka Maria Tsavlidov otrzyma³a dwa tytu³y: miss folkloru i miss foto. Ten drugi tytu³ przyzna³ jej m.in. gdañski 12 fotoreporter i kronikarz Leonard Szmaglik. Myœleliœmy, e Leonard to œwiêty cz³owiek. Okazuje siê, e nie e te go kobiety interesuj¹ Miêdzynarodowe pozdrowienia. Pierwsza z prawej Serbka Ivana Nikoliæ, która otrzyma³a tytu³ wicemiss Zdjêcia: Leonard Szmaglik

8 Piekarze i cukiernicy czêstowali przechodniów chlebem, dro d ówkami i p¹czkami Kierownik piekarni Gminnej Spó³dzielni Samopomoc Ch³opska w ukowie Bogus³aw Galiñski z synkiem Józef Szyd³owski - nestor piekarniczego rodu Wstêgê uplecion¹ z k³osów zbo a przecina Andrzej Szyd³owski do niedawna prezydent Œwiatowej Unii Piekarzy Zdjêcia: Paulina Kolka Z prawej Marek Szyd³owski podstarszy Cechu Piekarzy i Cukierników w Gdañsku, w³aœciciel piekarni cukierni na gdañskiej abiance W koœciele œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a mszê œwiêt¹ w intencji rzemieœlników odprawili ks. infu³at Stanis³aw Bogdanowicz i ks. Cezary Annusewicz Janusz Szyd³owski to trzeci z braci Szyd³owskich. Pierwszy przyszed³ na œwiat Andrzej, drugi Marek Chleb nasz powszedni Prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz zajada chleb ze smalcem z piekarni GS SCh ukowo. O wypiekach opowiada prezes spó³dzielni Mieczys³aw WoŸniak Œwiêto Chleba to jedna z najatrakcyjniejszych imprez Jarmarku œw. Dominika. Gdañski Targ Wêglowy zamienia siê w królestwo piekarzy i cukierników, a przechodnie czêstowani s¹ najlepszymi wypiekami. Swoje dzie³a prezentuj¹ mistrzowie piekarnictwa i cukiernictwa z Trójmiasta, Kaszub i zagranicy. W tym roku po raz pierwszy byli piekarze z Wêgier przywieźli madziarskie cycuszki, cytrynowe droþdþówki i bu³eczki pogacsa z serem i przyprawami. Niedzielne Œwiêto Chleba to uroczysta msza œwiêta w koœciele œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a, gdzie znajduje siê o³tarz patrona piekarzy, Klemensa Dworzaka. Po mszy ca³a brać przechodzi w barwnej paradzie ulicami Starego Miasta na Targ Wêglowy. Otwarcie œwiêta symbolizuje przeciêcie sierpem grubej girlandy zboþa. W tym roku rêkê do tego przy³oþy³ m.in. prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz i proboszcz Bazyliki Mariackiej ks. infu³at Stanis³aw Bogdanowicz - oczywiœcie pod czujnym okiem króla piekarzy i cukierników, Andrzeja Szyd³owskiego. zom Przed o³tarzem Klemensa Dworzaka, patrona piekarzy Konkurs Superstoisko wygra³a Spó³dzielnia Produkcyjno-Handlowa Samopomoc Ch³opska w Kolbudach Takie czary robi z m¹ki i cukru mistrz Tadeusz Zdyba³ z piekarni cukierni Andrzeja Szyd³owskiego. Piekarnia otrzyma³a wyró nienie w konkursie Superstoisko

9 Minister Kaczmarek ożenił syna Koœci prostuje wójt gminy Nowa Karczma Alojzy Szoska, parasol nad nim trzyma wicewójt Andrzej Pollak, a przygl¹daj¹ siê dyrektor Muzeum Narodowego w Gdañsku Wojciech Bonis³awski i kierownik Muzeum Hymnu Narodowego w Bêdominie Henryk Wawrzyk Batalia Napoleońska w deszczu Orkiestra reprezentacyjna wojsk l¹dowych. W tle namiot Centrum Zdrowia Swissmed, które dba³o o imprezê od strony medycznej Zdjêcia: Paulina Kolka Mimo deszczu i zimna, Batalia Napoleoñska w Bêdominie (powiat koœcierski) przebiega³a zgodnie z planem i zgromadzi- ³a wielu turystów, i mi³oœników epoki napoleoñskiej. Widowisko historyczne odwzorowuj¹ce kampaniê Napoleona na Pomorzu 1806/1807 zosta³o zorganizowane w ramach obchodów 30-lecia Muzeum Hymnu Narodowego w Bêdominie, miejsca narodzin i dzieciñstwa Józefa Wybickiego (autora s³ów Mazurka D¹browskiego ). Batalia to œwietna rekonstrukcja serii bitew i potyczek historycznych oraz realiów wojennych. Tu moþna zobaczyć jak Þyli Þo³nierze i jak wygl¹da³a obozowa rzeczywistoœć. To fragment prawdziwej historii, pokazany dziêki gdañskiemu Muzeum Narodowemu i gminie Nowa Karczma. oo Pañstwo m³odzi Dominika Hebel i Maciej Kaczmarek Œlubu udzieli arcybiskup Tadeusz Goc³owski Janusz Kaczmarek z on¹ W miniony weekend odby³y siê na WybrzeÞu dwa waþne œluby. Synów oþenili premier Donald Tusk (w wielkiej tajemnicy w koœciele w Gdañsku) i by³y minister spraw wewnêtrznych i administracji, prokurator krajowy, gdynianin z urodzenia Janusz Kaczmarek. O tej drugiej ceremonii teþ niewiele osób wiedzia³o, ale nam uda³o siê podejrzeć co nieco i uwiecznić na zdjêciach. Uroczystoœć odby³a siê 16 sierpnia w trzynastowiecznym koœciele parafialnym PodwyÞszenia KrzyÞa Œwiêtego w Rumi. Œlubu udzieli sam arcybiskup, b. metropolita archidiecezji gdañskiej, Tadeusz Goc³owski. Zdjêcia: Paulina Kolka Komendant powiatowy policji w Koœcierzynie Mariusz Block, dyrektor Powiatowego Centrum 16 M³odzie y w Garczynie, przewodnicz¹cy Rady Gminy Nowa Karczma Marek 17 Wo³oszyk, prezes spó³ki SITA Piotr Karczewski i jego ona, wiceprzewodnicz¹ca W œrodku radny sejmiku wojewódz- Po ceremonii œlubnej przed koœcio³em. Znany me- Rady Powiatu Koœcierskiego, dyrektor szko³y muzycznej Katarzyna Karczewska kiego Waldemar Bonkowski cenas, ojciec panny m³odej - Mieczys³aw Hebel Weselni goœcie

10 Elektrociepłownie Wybrzeże zaprosiły na Dzień Energetyka Eksplozja energii na Ołowiance Jak œwiêtować, to œwiêtować. Najlepiej w licznym towarzystwie. Tak pomyœla³o kierownictwo Elektrociep³owni WybrzeÞe S.A. i zorganizowa³o obchody Dnia Energetyka z wielkim rozmachem na wyspie O³owiance w Gdañsku, zaprosiwszy na nie wszystkich gdañszczan, wszystkich obywateli przysz³ej pomorskiej metropolii (od Tczewa do Wejherowa) oraz turystów i przyjezdnych. Wieczorem, w wigiliê ostatniego d³ugiego weekendu, rozb³ys³y gwiazdy na niebie (bo pogoda nagle siê poprawi³a bez rozpylania tlenku srebra z samolotów), ale przyćmi³y je œwiat³a sceniczne i gwiazdy muzyki, w tym Edyta Górniak. Na specjalnie zbudowanej scenie plenerowej, zaopatrzonej w trzy telebimy, œwiat³a i lasery najnowszej generacji, obejrzeliœmy fascynuj¹ce widowisko zatytu³owane: ENERGIA MO LIWOŒCI. Us³yszeliœmy specjalnie na tê okazjê skomponowan¹ i zaaranþowan¹ przez Hadriana Tabêckiego muzykê z elementami odg³osów maszyn. Hefajstos bóg kowali i ogólnie przemys³u ciêþkiego, przyby³ w orszaku Muz, na czele z Polihymni¹ i syrenami o uwodzicielskich g³osach. Kompozycja towarzyska bardzo na miejscu, szczególnie tu, gdzie by³y obiekt przemys³owy Elektrociep³owni WybrzeÞe, przekazany przez prezesa Waldemara Dunajewskiego na cele kultury, przeobrazi³ siê w wysokiej klasy obiekt Polskiej Filharmonii Ba³tyckiej. Swiet³ana Reszka - na co dzieñ g³ówny inþynier i rzecznik prasowy firmy - przeobrazi³a siê w animatorkê interesuj¹cego wydarzenia kulturalnego, a imiê jego ENERGIA i WYNALAZCZOŒÆ. - Co ³¹czy - pomyœla³a - Machu Picchu w Peru, piramidy egipskie w Gizie, Wawel i oþywcze źróde³ko ko³o Wasilkowa? S¹ to miejsca o niezwyk³ym natêþeniu energii, przez œrodowiska ezoteryczne zwane czakramami. W wirtualn¹ podróþ do tych miejsc mocy, zaprosi³ widzów uczestników energetycznego œwiêta detektyw Mac DÞul. Drogê jemu i nam wskazywa³y gwiazdy: Janusz Radek, Mariusz Kiljan, Alicja Wêgorzewska-Whiskerd, Monika Dryll, Margita Œlizowska oraz ca³e konstelacje: chór i or- kiestra Polskiej Filharmonii Ba³tyckiej pod dyrekcj¹ Rados³awa Kiszewskiego, zespó³ Kameleon, grupa ArtColorBalet z Krakowa. Kiedy wreszcie naukowiec-detektyw Mac DÞul og³osi³, Þe znalaz³ jeszcze jedno miejsce mocy ósmy czakram energii na wyspie O³owiance, a na niebie rozb³ys³y feerie sztucznych ogni, nikt nie mia³ w¹tpliwoœci, Þe mówi w 100 procentach prawdê. Anna Kłos Energetyka i EKOLAURY!!! Na pocz¹tku tegorocznych wakacji Elektrociep³ownie Wybrze e S.A. otrzyma³y bardzo zaszczytne wyró nienie w dziedzinie ekologii. Jako jedna z 9 firm w Polsce zas³u y³y na EKOLAURY Nagrodê Polskiej Izby Ekologii w konkursie organizowanym pod patronatem Ministra Œrodowiska. Wyró nienie przyznano wybrze owej firmie w dwu kategoriach: ochrona powietrza i ochrona przed ha³asem. Kierownictwo przedsiêbiorstwa zapowiada, e nie spocznie na tych laurach. Ju rozpocz¹³ siê proces inwestycyjny zmierzaj¹cy do dalszego ograniczenia sk³adowisk popio³ów w Rewie (zak³ad gdyñski) i na gdañskiej Letnicy bêdzie to wk³ad EC w przygotowanie EURO Firma ma zamiar doprowadziæ do bezsk³adowiskowego cyklu produkcyjnego i stuprocentowego przemys³owego zagospodarowania popio³o u li. W przysz³oœci daje to szansê na likwidacjê sk³adowisk

11 psie ycie Krzyżówki ras Chudnij i zdrowiej w Jantarze Zastanawia³em siê, co by siê sta³o, gdyby skrzyþować dwie rasy psów, np. bulteriera z pittbulem, albo yorka z maltañczykiem. Akurat mam œlicznego bia³ego maltañczyka - suczkê, a s¹siad ma yorka. MoÞe je sparować? Co Pani o tym s¹dzi, no i co by z tego wysz³o, czy szczeniêta mog³yby zdechn¹ć, czy taka ci¹þa zagrozi³aby mojej Muszce? S¹siad strasznie mnie namawia, a pieski wprost szalej¹ za sob¹. serca i naczyñ, nowotwory i cukrzyca. Jak w ka dym przypadku, taniej jest zapobiegaæ ni leczyæ, wiêksza jest te wtedy szansa na d³ugie ycie w zdrowiu i sprawnoœci. Wczasy w Bursztynie naucz¹ jak to robiæ. Oto warunki: Zwalcz oty³oœæ To epidemia dzisiejszych czasów, dotykaj¹ca g³ównie spo³eczeñstwa zamoþne Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielk¹ Brytaniê, coraz bardziej widoczna takþe w Polsce. Nie naleþy ³udzić siê, Þe prosta g³odówka rozwi¹þe sprawê, pomijaj¹c fakt, Þe wymaga Þelaznego charakteru. Zapewni to dieta wegetariañsko-makrobiotyczna, obejmuj¹ca obiad, drugie œniadanie i podwieczorek. Zamiast œniadania i kolacji podawane bêd¹ koktajle serwatkowe o smaku brzoskwiniowym, produkcji szwajcarskiej. Dziêki temu w poþywieniu, oszczêdnym kalorycznie, nie zabraknie bia³ka, witamin i minera³ów. Czêstoœć posi³ków likwiduje niekomfortowe poczucie g³odu. Zwiêksz ruchliwoœæ Nie ma nic gorszego dla zdrowia niþ pó³leþenie w fotelu przed telewizorem z pilotem w rêku. W Bursztynie bêdzie prowadzona rehabilitacja ruchowa poprzez szybkie spacery na plaþy i w lesie, hipoterapiê na ranczu Buffalo Bill, ewentualnie p³ywanie na basenie krytym, a wieczorami przez dyskoteki leczniczo -rehabilitacyjne, bo to teþ ruch, w dodatku po³¹czony z rozrywk¹. Naucz siê radziæ sobie ze stresem Po œniadaniu, ewentualnie po kolacji (w zaleþnoœci od pogody), odbywać siê bêd¹ wyk³ady i zajêcia psychoterapeutyczne, w trakcie których kuracjusze poznaj¹ zasady zdrowego stylu Þycia, kompleksowe przyczynowe leczenie chorób cywilizacyjnych, naucz¹ siê autopsychoterapii. Dziêki temu, wróciwszy do swych normalnych obowi¹zków i trybu Þycia, bêd¹ w stanie przed³uþać efekty pobytu w Bursztynie. Poznaj efekty codziennych zabiegów magnetostymulacji systemem medycznym UNITTRON System UNITTRON stwarza organizmowi warunki do skutecznej walki ze stanami chorobowymi na poziomie komórki. Zosta³ wynaleziony w Niemczech i tam jest produkowana odpowiednia aparatura. Odpowiada kynolog Justyna Bielicka Proszê Pana! Nad czym tu siê zastanawiać? PrzecieÞ wiadomo, Þe jak siê skrzyþuje dwie rasy, to nie urodzi siê trzecia rasa, tylko zwyk³e kundelki. JeÞeli w³aœciciel suczki chce siê bawić w hodowcê, to powinien znaleźć dla niej partnera tej samej rasy, a nie robić wygodê pieskowi s¹siada. Po co naraþać w³asn¹ suczkê na ci¹þê, trudy porodu, który przy ma³ych rasach czêsto bywa z komplikacjami i potem porozdawać szczeniêta znajomym, bo za kundelka nikt nie zap³aci. Nie w¹tpiê, Þe york i maltanka szalej¹ za sob¹, ale w czasie cieczki u suczki nie powinny siê kolegować. JeÞeli koniecznie chce Pan mieć szczeniêta od swojej suczki, to musi ona mieć odpowiedni wiek - minimum 1,5 roku, a jeþeli to pierwsze szczeniêta, to nie wiêcej niþ 4 lata. Partner dla suczki powinien być tej samej rasy, albo chociaþ zbliþonej jak np. boloñczyk, biszonek, czy bia³y pudelek, bo w¹tpiê Þe znajdzie Pan maltañczyka. Krycie suczki odbywa siê przy fachowej pomocy, bo jest ma³a szansa, Þe pieski same sobie poradz¹. Optymalny termin krycia to dzieñ cieczki. Psy rasowe z uprawnieniami reproduktora maj¹ regulaminowy, absolutny zakaz krycia suczek bez rodowodów, pod groźb¹ utraty uprawnieñ. Pokutuje w narodzie stary przes¹d, Þe suczka powinna chociaþ raz w Þyciu mieć dzieci, a pies powinien znaleźć partnerkê do krycia, to bêdzie spokojniejszy. To absolutnie nieprawda. Suczka wcale nie musi rodzić szczeni¹t, by zachować zdrowie i dobry humor, a pies jest duþo ³atwiejszy do opanowania, gdy nie kryje i nic nie wie o seksie. Gdy siê juþ praktycznie dowie o co chodzi, zrobi wszystko, Þeby uciec z domu i polecieć za suczk¹. Na pytanie co siê urodzi ze skrzyþowania pitbula z bulterierem, napiszê krótko: urodzi siê bandyta. Takie wybuchowe mieszañce czêsto uþywane s¹ do psich walk, a kilka lat temu w Bydgoszczy, taki w³aœnie pies zagryz³ w³aœcicielkê. Ale niektórych facetów w³aœnie TO strasznie krêci! Życzę zdrowego rozsądku i pozdrawiam mgr Justyna Bielicka 20 Renomowana hodowla psów rasowych w Bydgoszczy poleca rodowodowe, wzorowo i profesjonalnie odchowane szczenięta rasy: Golden Retriever Chow-Chow Entlebucher tel. (052) lub Lek. med. Janusz Andruszkiewicz Gdy trzcina zaczyna p³owieæ i o³¹dź wiêkszy w d¹browie, znak, e lata z³ote nogi, szykuj¹ siê ju do drogi - ubolewa³ Konstanty Ildefons Ga³czyñski, przygotowuj¹c siê do opuszczenia ulubionej leœniczówki i powrotu do miasta. Rozumiemy poetê, bo teþ cierpimy Þe odchodzi ta najpiêkniejsza pora roku a zaczyna siê czas chorób, przeziêbieñ, obrastania w t³uszczyk i z³e humorki. Ale nie musi tak być przekonuje lekarz medycyny Janusz Andruszkiewicz, szef Ba³tyckiego Centrum Promocji Zdrowia, który realizować bêdzie od wrzeœnia br. w Oœrodku Wczasowo-Rehabilitacyjnym Bursztyn w Jantarze na Mierzei Wiœlanej wczasy zdrowotno-odchudzaj¹ce, promuj¹ce zdrowy styl Þycia. Wystarczy tydzieñ pobytu w Jantarze, aby wkroczyć w trudny czas jesienno-zimowy w dobrej formie fizycznej i psychicznej i nie dać zarobić koncernom farmaceutycznym, faszeruj¹cym nas chemicznymi lekami, które lecz¹ nie tyle choroby, co usuwaj¹ ich objawy. Idealnym klientem jest dla nich ten, który nie jest zdecydowanie chory, ale nie jest teþ zdrowy. - Nale y stosowaæ takie metody naturalne, które dzia³aj¹c na przyczynê, nios¹ pacjentowi pomoc poprzez zatrzymanie i cofanie siê procesu chorobowego na poziomie komórkowym - mówi dr Andruszkiewicz. - Tam w³aœnie zaczynaj¹ siê procesy chorobowe i zanim wyst¹pi¹ widoczne objawy, mo e up³yn¹æ nawet kilkanaœcie lat. Tak bywa w przypadku chorób cywilizacyjnych, takich jak schorzenia Anna Kłos Fot. Anna K³os Stanisław Posiada polskie certyfikaty: jakoœci, medyczny, bezpieczeñstwa. Pozytywne efekty po zabiegach to: polepszenie przemiany materii, poprawienie kr¹þenia krwi, przyspieszenie regeneracji organizmu gojenie ran, odleþyn, z³amañ, likwidacja bólów zwyrodnieniowych, wzrost aktywnoœci enzymów, szybka regeneracja po wysi³ku fizycznym, podniesienie odpornoœci organizmu, wzmocnienie uk³adu nerwowego (dzia³anie przeciwstresowe, przeciwbólowe, eliminacja bezsennoœci). Prowadzone bêd¹ zarówno turnusy dwutygodniowe, jak i tygodniowe (dla osób, które nie mog¹ sobie pozwolić na d³uþszy pobyt). Wszelkich informacji udzielaj¹: Ba³tyckie Centrum Promocji Zdrowia Gdañsk Wrzeszcz, ul. Matejki 22/2, tel. (058) , kom lub Oœrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny Bursztyn, ul. Gdañska 4, tel. (055) , Z doktorem Andruszkiewiczem bêdzie moþna porozmawiać podczas targów Od wahade³ka do gwiazd w gdañskiej Hali Olivia, od 29 do 31 sierpnia, po jego wyk³adach. Bêd¹ to trzy wyk³ady: pi¹tek Zdrowe odchudzanie bez efektu jojo, sobota Czy mogê Þyć 120 lat, niedziela Kompleksowe, przyczynowe leczenie oty³oœci. Oœrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny w Jantarze Bursztyn 21

12 psycholog radzi Moja córka jest prostytutką Drogi psychologu, zwracam siê do Ciebie z proœb¹ o pomoc dla mojej córki, 18-letniej Mariki. Jestem kobiet¹ bez wykszta³cenia, dorywczo dorabiam sprz¹taniem. Mam jeszcze jedn¹ córkê, 22-letni¹ Soniê, ale ona jest ju mê atk¹ (mieszka na Œl¹sku). Piszê tak szczegó³owo, gdy chcia³abym, eby Pan wiedzia³, ze u mnie zawsze by³o krucho z pieniêdzmi. Na jedzenie jako tako wystarcza³o, na op³aty jak dorabia³am na boku ale ju na nic wiêcej nie by³o. A moja Marika chcia³a mieæ wszystko; modne ubrania, pieni¹dze na dyskoteki i inne rozrywki. Wiele rozmów i k³ótni by³o z tego powodu, prosi³am, aby posz³a do pracy i zarobi³a na swoje utrzymanie. Proszê wiêc sobie wyobraziæ, e córka na pocz¹tku roku rzuci- ³a szko³ê i podjê³a pracê. Najpierw ucieszy³am siê, chocia nic mi nie powiedzia³a, tylko tyle, e pracuje prywatnie. Specjalnie siê tym nie przejmowa³am. Nawet siê ucieszy³am, e pracuje i pewn¹ kwotê przeznaczy na utrzymanie domu. Ale kiedy zaczê³a do domu przychodziæ w coraz to nowych strojach, które podobno po ycza³a od kole anek, zaczê³am siê niepokoiæ. W koñcu przesta³am wierzyæ w to po yczanie, gdy szafa zaczyna³a powoli pêcznieæ od ciuchów, a i nic z niej nie ubywa³o. Dosz³o do ostrej wymiany zdañ, w czasie której Marika przyzna³a siê, e pracuje w agencji dla modelek i przygotowuje siê do zawodu fotomodelki. I od razu zastrzeg³a, e bêdzie wraca³a do domu późno, gdy pracy jest bardzo du o. Aby zakoñczyæ awanturê po³o y³a piêæset z³otych na stole i kaza³a kupiæ coœ lepszego do jedzenia. Córka tak dobrze zarabia³a, e po pó³ roku mia³yœmy nowy sprzêt RTV i AGD, i nowe meble do pokojów. Skoñczy³y siê wszelkie problemy finansowe. Ale ilekroæ myœla³am o córce, ogarnia³ mnie lekki niepokój. Ba- ³am siê najgorszego, czy Marika nie zesz³a na z³¹ drogê, czy przypadkiem nie zosta³a prostytutk¹. Ona jednak przysiêga³a, e w yciu nie posz³aby do kawiarni jakiegoœ goœcia podrywaæ i namawiaæ go do spêdzenia wspólnej nocy. Do pracy w agencji dla modelek namówi³a te córkê s¹siadki, dziewczynê równie atrakcyjn¹, tyle e maj¹c¹ mniej ³atwowiern¹ matkê. Tamta nie da³a siê zwieœæ zapewnieniom o przygotowaniu do zawodu fotomodelki, tylko wyœledzi³a gdzie te nasze œlicznotki chadzaj¹. Pan jako doœwiadczony cz³owiek ju pewnie wie, e to by³a agencja zatrudniaj¹ca panie chêtne do p³atnych uciech cielesnych. Prze y³am szok, uderzy³am Marikê w twarz. Efekt jest taki, e nie mam córki, wyprowadzi³a siê z domu podczas mojej nieobecnoœci i œlad po niej zagin¹³. Co w takiej sytuacji mam robiæ? Gdzie jej szukaæ, jak namówiæ do zmiany zajêcia? B³agam o ratunek! zrozpaczona matka Zmartwiê Ciê, Czytelniczko - Twój list przyszed³ do mnie za późno. Gdybyœ napisa³a kilka miesiêcy wczeœniej, być moþe jeszcze uda- ³oby siê coœ zmienić, poprawić w Waszych stosunkach. Pope³ni³aœ wiele b³êdów wychowawczych, których owoce zbierasz. To przecieþ dziwne, Þe córka widz¹c jak ciêþko pracujesz na utrzymanie domu, nigdy Ci nie wspó³czu³a, nie wykaza³a Þadnego zainteresowania, tylko Þ¹da³a pieniêdzy. Sk¹d u niej tyle egoizmu? 18-letnia dziewczyna, dobrze wychowana, nie bêdzie wyci¹ga³a do matki rêki po pieni¹dze, bêdzie stara³a siê jej pomóc. Nawet wtedy, jeœli wszystkie koleþanki wokó³ niej bêd¹ chodzi³y w najmodniejszych kreacjach i mia³y pieni¹dze na spe³nienie wszelkich zachcianek. Dla Twojej córki pieni¹dze by³y waþniejsze od ukoñczenia szko³y, zdobycia zawodu. Dla pieniêdzy zdecydowa³a siê na pracê w agencji towarzyskiej. Szkoda tylko, Þe tak d³ugo dawa³aœ siê oszukiwać, Þe nie sprawdzi³aœ, gdzie Twoja córka pracuje, co robi wieczorami i nocami. Być moþe na pocz¹tku by³oby Ci ³atwiej namówić j¹ do powrotu do szko³y i do rezygnacji z ³atwego, ale niemoralnego, trybu Þycia. Teraz moþesz liczyć tylko na jej dobrowolny powrót, na opamiêtanie. Ale czy ono nast¹pi? Trudno powiedzieć. Być moþe ona czeka na Twoje s³owo? MoÞe chcia³aby wrócić, ale siê boi, Þe bêdziesz jej ci¹gle wypominać. Wiele dziewcz¹t daje siê zwieœć namowom i stosunkowo wysokim zarobkom proponowanym przez agencje towarzyskie. Te m³ode, czêsto niedoœwiadczone i naiwne dziewczyny nie patrz¹ w przysz³oœć, nie myœl¹, Þe przypadkowe kontakty seksualne groþ¹ chorob¹. One chc¹ zarobić, modnie siê ubierać i wzbudzać zazdroœć u rówieœniczek. Jeœli Twoja córka wróci do domu, powstrzymaj siê od komentowania i oceniania jej postêpowania. Potraktuj jej powrót jako dowód dobrej woli. PokaÞ jej, Þe potrafisz wybaczyć i zapomnieć o b³êdach m³odoœci. Ona z pewnoœci¹ tak¹ postawê doceni. dr Michał Antoniszyn Drodzy Czy telnic y, piszcie na adres: Redakcja T wój Wieczór ul. D³ugi Targ 39/40, Gdañsk skrytka pocztowa 601 Imbir na chorobę lokomocyjną Wielu z nas na myœl o zbliþaj¹cej siê podróþy dostaje gêsiej skórki. Nie doœć, Þe same przygotowania do wyjazdu s¹ wyczerpuj¹ce, to jeszcze ta jazda... Czêsto bez wzglêdu na to, czy poruszamy siê samochodem osobowym czy poci¹giem, czy korzystamy ze statku czy samolotu, choroba lokomocyjna uniemoþliwia nam spokojn¹ podróþ. Najczêœciej wiêksze problemy w czasie podróþowania maj¹ dzieci, gdyþ ich zmys³ równowagi jest o wiele czulszy, niþ u osób doros³ych. Jednak i starszym zdarza siê ta przykra przypad³oœć. Przyczyn¹ choroby lokomocyjnej jest nadmierna wraþliwoœć naszych receptorów narz¹du równowagi b³êdnika. Wystêpowaniu tej choroby sprzyja szyba i nierównomierna jazda, a intensywnoœć w odczuwaniu dolegliwoœci uzaleþniona jest od naszej osobniczej wraþliwoœci. Jak moþemy sobie pomóc? W czasie podróþy naleþy przestrzegać kilku zasad: siedzieć przodem do kierunku jazdy, patrzeć w przód, a nie przez boczne szyby, unikać czytania, siedzieć z dala od osi kó³. Jednak najskuteczniejsz¹ metod¹ unikniêcia tych przykrych dolegliwoœci jest zaþywanie œrodków przeciwdzia³aj¹cych. Niestety, wiêkszoœć leków stosowanych do zapobiegania kinetozie posiada wiele dzia³añ ubocznych, z których chyba najbardziej uci¹þliwa jest sennoœć. Przeszkadza ona w podróþy i uniemoþliwia normalne funkcjonowanie, nawet juþ po skoñczonej jeździe. Jest takþe przeszkod¹ w zwiedzaniu, gdyþ czujemy siê ociêþali. Czy jest jakieœ inne rozwi¹zanie? Okazuje siê, Þe znany od lat imbir lekarski posiada w³aœciwoœci przeciwdzia³aj¹ce wyst¹pieniu objawów choroby lokomocyjnej. Jest on jednym z najbezpieczniejszych i jednoczeœnie skutecznym œrodkiem hamuj¹cym nudnoœci i wymioty. Imbir znany jest u nas nie tylko jako przyprawa, ale takþe jako lek, w postaci kapsu³ek, które skutecznie maskuj¹ ostry smak tej roœliny. ZaÞycie imbiru przed podróþ¹ uczyni kaþd¹ jazdê spokojn¹ i przyjemn¹. A jedynym naszym zmartwieniem bêdzie tylko bezpieczne dotarcie do celu. Na układ pokarmowy Od najdawniejszych czasów kapusta uwaþana by³a za roœlinê lecznicz¹. Zawiera duþo cukrów, bia³ka, sole potasu, wapnia i fosforu, wiele witamin. Sok z kwaszonej kapusty zaleca siê jako napój wzmacniaj¹cy, poprawiaj¹cy apetyt i trawienie, w chorobach w¹troby, pêcherzyka Þó³ciowego, zaparciach i Þylakach. Natomiast sok ze œwieþych liœci jest doskona³ym œrodkiem goj¹cym owrzodzenia Þo³¹dka i dwunastnicy. Stosuje siê go równieþ w nieþycie Þo³¹dka, nadkwaœnoœci, chorobach dróg oddechowych, cukrzycy i niestrawnoœci. Ziemniak na skórę kochane zdrowie Ziemniaki mog¹ pokryć po³owê dziennego zapotrzebowania na witaminê C. Maj¹ teþ trochê witamin z grupy B, soli, wapnia, fosforu, potasu i nieco Þelaza. W lecznictwie ludowym tarte surowe ziemniaki stosuje siê na ok³adanie oparzonej skóry, przy egzemie i innych chorobach skóry. Dobrze robi k¹piel w wywarze. Na ból gard³a korzystne s¹ ciep³e ok³ady z gotowanych bulw. Dzia³aj¹ moczopêdnie (potas), wiêc wchodz¹ w sk³ad diety dla chorych na serce i nerki. Nagietek na rany Roœnie w ogrodach oraz dziko, na ³¹kach. Pomarañczowe kwiaty nagietka zbiera siê w czasie pe³nego rozkwitu i suszy w cieniu, by nie straci³y barw. Ich p³atki zawieraj¹ olejek lotny, flawonoidy, karotenoidy. Maj¹ dzia³anie przeciwzapalne i przeciwskurczowe, przyspieszaj¹ gojenie siê ran. Odwar z p³atków nagietka stosuje siê wiêc do ok³adów w przypadku trudno goj¹cych siê ran, nawet ropnych, w oparzeniach i odmroþeniach, w st³uczeniach oraz po uk¹szeniu owadów i w zapaleniu spojówek. Natomiast napar z p³atków podaje siê doustnie w stanach zapalnych przewodu pokarmowego, owrzodzeniu Þo³¹dka i jelit, w bolesnym i nieregularnym miesi¹czkowaniu

Drogowcy zwieraj¹ szyki Strumyki unijnych pieniêdzy Piêknoœci nie tylko z Pomorza. www.twojwieczor.pl Nr 16/641 17 VIII 2009 ISSN 1640-9035

Drogowcy zwieraj¹ szyki Strumyki unijnych pieniêdzy Piêknoœci nie tylko z Pomorza. www.twojwieczor.pl Nr 16/641 17 VIII 2009 ISSN 1640-9035 www.twojwieczor.pl Nr 16/641 17 VIII 2009 ISSN 1640-9035 Fot. Tom Porter Drogowcy zwieraj¹ szyki Strumyki unijnych pieniêdzy Piêknoœci nie tylko z Pomorza W Numerze Strumyki pieniêdzy...4 Zlot gwiazd...5

Bardziej szczegółowo

Babicki podbi³ Wybrze e Penderecki jako zwieñczenie Arcybiskup G³odŸ kardyna³em. www.twojwieczor.pl Nr 23/623 17 XI 2008 ISSN 1640-9035

Babicki podbi³ Wybrze e Penderecki jako zwieñczenie Arcybiskup G³odŸ kardyna³em. www.twojwieczor.pl Nr 23/623 17 XI 2008 ISSN 1640-9035 www.twojwieczor.pl Nr 23/623 17 XI 2008 ISSN 1640-9035 Fot. Andrzej Wrzesiñski Babicki podbi³ Wybrze e Penderecki jako zwieñczenie Arcybiskup G³odŸ kardyna³em Rektor Uniwersytetu Gdañskiego prof. Bernard

Bardziej szczegółowo

Nr 9/557 5 V 2006 ISSN 1640-9035. Przepych Kwaœniewskiego Miss Œwiata w ³apach Wilka Michnik dyrektorem Radia Maryja?

Nr 9/557 5 V 2006 ISSN 1640-9035. Przepych Kwaœniewskiego Miss Œwiata w ³apach Wilka Michnik dyrektorem Radia Maryja? Nr 9/557 5 V 2006 ISSN 1640-9035 Przepych Kwaœniewskiego Miss Œwiata w ³apach Wilka Michnik dyrektorem Radia Maryja? W Numerze Aktualnoœci...4-9 Œmietanka towarzyska... 10-11 Donald Tusk, prezydent Gdañska

Bardziej szczegółowo

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.2008 nr60(909) ISSN 1644-1249 indeks - 349887 Szko³y bêd¹ jak nowe Czytaj strona 8 Z³oty Grynkiewicz Marcin Grynkiewicz zosta³ mistrzem Polski junioróww lekkiej atletyce

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 ISSN 1505-599x II Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 Krajobraz po bitwie.. Ẇybory 2005 Pañstwo Alicja i Ludwik Gapscy przed Komisj¹ w ObwodzieNr 2 (Przedszkole Nr 4). Wyniki, frekwencja,

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 4(501) ROK XX 25.02.2010 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny NOWE INWESTYCJE!!! e mail: saskakepa@neckermann.

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 4(501) ROK XX 25.02.2010 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny NOWE INWESTYCJE!!! e mail: saskakepa@neckermann. OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia nauczyciel

Ile zarabia nauczyciel RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Burmistrz goni³ z³odzieja 27-letni

Bardziej szczegółowo

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008 W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeÿby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo na by³o nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów

Bardziej szczegółowo

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 15 (890) TYGODNIK 15 kwietnia 2010 r. Rok XVIII Nr indeksu 324019 ISSN 1231-2975 Cena 2 z³ (w tym 7% VAT) 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem egnamy Prezydenta Fot. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie. Ch. G er m 08 u n 0 r. y 2 pn 2. 1 tê. s Na 05 EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA Nieletni a alkohol Problem spo ywania alkoholu i siêgania po u ywki dotyczy coraz wiêkszej liczby nieletnich. Radni miejscy apeluj¹ do rodziców o wiêksze zainteresowanie siê tym tematem, poniewa sam siê

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

Trwaj¹ inwestycje w powiecie

Trwaj¹ inwestycje w powiecie Maraton Turystyczny strona 15 Trwaj¹ inwestycje w powiecie Dobiegaj¹ koñca remonty w szko³ach ponadgimnazjalnych i wokó³ budynku Starostwa Powiatowego. Zamkniêto prace zwi¹zane z renowacj¹ auli Liceum

Bardziej szczegółowo

Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY. Nr 2 (18) 2010 r. Cena 2 z³ ISSN 1732-470X

Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY. Nr 2 (18) 2010 r. Cena 2 z³ ISSN 1732-470X ISSN 1732-470X Nr 2 (18) 2010 r. Cena 2 z³ Nieregularnik Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz. Foto: R. Serafin

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y?

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 19 (1046) 12 maja 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? Zaczê³o siê od spotkania w markecie,

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

Podniebne skoki w parku

Podniebne skoki w parku W numerze: Czy miasto ma byæ dobrym wujkiem? E. Banaszkiewicz... 4 Statut Miasta Otwocka T. Mojsa... 6 Odpowiedzialnoœæ urzêdnika A. Szaci³³o... 7 Jubileuszowa, 10 akcja Sprz¹tania Œwiata A. Kubajek...

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 nr 6/253 1

Czerwiec 2014 nr 6/253 1 Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

Najpiêkniejszy listopad

Najpiêkniejszy listopad ISSN 1508-7298 W numerze: Uwaga Meningokoki...str. 3 Groby wy nasze...str. 5 PaŸdziernik - Listopad 2007 Egzemplarz bezp³atny To bêdzie trudny rok...str.7 Sukces Janowa Lubelskiego Najpiêkniejszy listopad

Bardziej szczegółowo

Wiktoria Wiktora. Cz³owiek Roku 2004. Ex oriente lux. W numerze m.in.:

Wiktoria Wiktora. Cz³owiek Roku 2004. Ex oriente lux. W numerze m.in.: Ex oriente lux Nr 351 (1(18) (32) 6 ) 2003 2005 r. r. P I S M O S T O W A R Z Y S Z E N I A K U L T U R Y P O L S K I E J W C H A R K O W I E Piêtnaœcie lat po polskim okr¹g³ym stole», po aksamitnej rewolucji»

Bardziej szczegółowo