WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO"

Transkrypt

1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, b) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, d) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, e) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, f) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, g) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, h) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, i) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, j) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, k) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, l) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia o prospekcie, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, - kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, m) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, n) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z 18 ust. 2 Rozporządzenia o prospekcie.

2 WSTĘP DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2004 ROK SPÓŁKI AKCYJNEJ POLNORD W GDAŃSKU Forma prawna oraz podstawowy przedmiot działalności spółki. POLNORD S.A. jest spółką akcyjną, posiadającą osobowość prawną zgodnie z przepisami prawa polskiego. Podstawowym przedmiotem działalności jest budownictwo ogólne i inżynieria lądowa (PKD 4521).W sprawozdaniu finansowym zaprezentowano dane za okres od r. do r. oraz dane porównywalne za okres od r. do r. Skład osobowu Zarządu Spółki na dzień r.: 1) Andrzej Ubertowski - Prezes Zarządu 2) Andrzej Gawrychowski - Członek Zarządu 3) Wiesław Raczyński - Członek Zarządu Skład osobowy Rady Nadzorczej: 1) Andrzej Podgórski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2) Wojciech Grzybowski - Z-ca Przewodniczącego 3) Piotr Góralewski - Członek Rady Nadzorczej 4) Zbigniew Wojciech Okoński - Członek Rady Nadzorczej 5) Andrzej Pietraszko - Członek Rady Nadzorczej 6) Barbara Ratnicka-Kiczko - Członek Rady Nadzorczej Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne wchodzących w skład spółki oddziałów sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe: - Oddział w Eschborn w RFN - Oddział w Elblągu - Oddział w Warszawie (do r.) - Oddział B.E. Opole w Brzeziu koło Opola - Oddział BPUH w Opolu Spółka sporządzi sprawozdanie skonsolidowane obejmujące spółki zależne (Spółka jest jednostką dominującą). Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie występują okoliczności mogące wskazywać na zagrożenie kontynuacji działalności. Opis działań restrukturyzacyjnych zamieszczono w punkcie 19 dodatkowych not objaśniających. W przedstawionym sprawozdaniu finansowym dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za lata poprzednie. Odpisano w całości wartość firmy powstałą wskutek fuzji w grudniu 2003r. z B.E. ENERGOBUDOWA S.A. w wysokości tys. zł w wynik z lat poprzednich. W związku z powyższym uległo przekształceniu sprawozdanie za rok 2003 w celu zapewnienia porównywalności danych. Zestawienie i objaśnienie różnic będące wynikiem korekty błędów podstawowych zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej nr 12. Stosowane zasady rachunkowości, wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Podstawą prawną prowadzenia ksiąg jest Ustawa o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, Polityka

3 Rachunkowości Spółki, Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku oraz Kodeks Spółek Handlowych. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia. Przyjęty okres amortyzacji oprogramowania komputerowego wynosi 3 lata, natomiast prac rozwojowych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - 5 lat. Strukturę wartości niematerialnych i prawnych oraz zmiany zaistniałe w 2004 r. zaprezentowano w Nocie nr 1. Wartość początkowa środków trwałych ustalana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Przyjęto zasadę dokonywania odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, przy czym dla niektórych grup środków trwałych stosuje się metodę liniową ze współczynnikami, i tak: - dla środków transportu używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych zastosowano współczynnik podwyższenia stawki podstawowej 1,4 - dla maszyn i urządzeń z grup 4 i 5 poddanych szybkiemu postępowi technicznemu zastosowano współczynnik podwyższenia stawki podstawowej 2. W okresie od do amortyzacja nieplanowana wystąpiła w wysokości 5 tys. zł. Strukturę rzeczowego majątku trwałego oraz ruchy środków trwałych zaprezentowano w Nocie nr 2. Środki trwałe w budowie wyceniane są według cen nabycia. Do kosztów środków trwałych w budowie w 2004 roku zaliczono kontynuację budowy budynku biurowego w Oddziale w Elblągu, modernizację hali produkcyjnej, ogrodzenie terenu, modernizację placu składowego. Długoterminowe aktywa finansowe stanowią udziały i akcje nabyte w celach niehandlowych. Wycenia się je według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą wartości. Strukturę długoterminowych aktywów finansowych oraz zmiany zaprezentowano w Nocie nr 4. Należności i zobowiązania wycenia się w kwotach wymagających zapłaty, a w raporcie finansowym wykazuje się je w wartości netto pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Z normalnym tokiem sprzedaży związane są należności w przedziale czasowym od 1 miesiąca do 3 miesięcy, w szczególnych przypadkach do 6 miesięcy. Należności przeterminowane na r. występują w kwocie tys. zł, z czego należności sporne w kwocie tys. zł. Na należności sporne w całości utworzono rezerwę. Należności długoterminowe przedstawiono w Nocie nr 3, natomiast należności krótkoterminowe w Nocie nr 7. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe stanowią aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Zaprezentowane zostały w Nocie nr 5 Zapasy stanowią: - wyroby gotowe - półprodukty i produkcja w toku - materiały - towary - zaliczki na poczet dostaw. Przychody i rozchody wyrobów gotowych ewidencjonowane są wg planowanych kosztów wytworzenia, a występujące odchylenia rozlicza się na koniec okresu sprawozdawczego proporcjonalnie do ilości rozchodowanych wyrobów. Rozchód magazynowy obliczany jest wg zasady FIFO. Wycena wg rzeczywistych technicznych kosztów wytworzenia nie jest wyższa od możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto. Zapasy produkcji nie zakończonej wyceniane są w wysokości technicznych kosztów wytworzenia z uwzględnieniem zaawansowania wykonania produkcji. Przychody i rozchody materiałów ewidencjonowane są wg cen ewidencyjnych, a materiały przeznaczone bezpośrednio do produkcji wg rzeczywistych cen zakupu. Występujące odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów rozlicza się na koniec okresu sprawozdawczego proporcjonalnie do ilości rozchodowanych

4 materiałów. Rozchód magazynowy obliczany jest wg zasady FIFO. Przychody i rozchody towarów ewidencjonowane są wg cen nabycia. Rozchód magazynowy obliczany jest wg zasady FIFO. Zapasy materiałów i towarów wyceniane są z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny, w cenach nie wyższych niż możliwe do uzyskania ceny sprzedaży. Zaliczki na poczet dostaw wyceniane są w wartości nominalnej. Strukturę zapasów zaprezentowano w Nocie nr 6. Środki pieniężne w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po średnim kursie NBP na dzień bilansowy. Strukturę środków pieniężnych i innych aktywów finansowych przedstawiono w Nocie nr 8. Rozliczanie krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych dokonywane jest zgodnie z upływem czasu i okresów, których te rozliczenia dotyczą. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe zaprezentowano w Nocie nr 9. Kapitał własny spółki stanowią kapitały tworzone zgodnie z obowiązującym prawem. Kapitał podstawowy wykazany jest w wartości nominalnej, w wysokości zgodnej ze statutem spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zapasowy oraz pozostałe kapitały rezerwowe tworzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz statutem spółki. Strukturę kapitału zapasowego oraz zaistniałe zmiany, a także pozostałe kapitały rezerwowe zaprezentowano w Nocie nr 12, 13 i 14. Rezerwy tworzone przez spółkę obejmują: - odroczony podatek dochodowy wynikający z przejściowych różnic pomiędzy wartością księgową a wartością podatkową aktywów oraz pasywów, - rezerwy ryczałtowe na należności oraz roboty poprawkowe wynikające z przepisów prawa niemieckiego, a tworzone w oddziale spółki w RFN, - rezerwy na roboty poprawkowe, - rezerwy na wynagrodzenia i nagrody - rezerwy na urlopy - rezerwy na odprawy emerytalne, - rezerwy na nagrody jubileuszowe.

5 Rezerwy zaprezentowano w Nocie nr 15. Strukturę zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych przedstawiono w Notach nr 16 i 17. Przychodem ze sprzedaży jest kwota należna od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Za moment sprzedaży spółka przyjmuje datę wykonania usługi lub przekazania odbiorcy produktów (protokół zdawczo-odbiorczy), zgodnie z warunkami określonymi w umowach. W przypadku kontraktów długoterminowych przychody ustalane są proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót. Do pozostałych przychodów operacyjnych spółka zalicza przychody nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością, a wywierające wpływ na wynik finansowy. Przychody finansowe to zaistniałe w spółce operacje finansowe, takie jak: - należne odsetki od należności, - należne odsetki od lokat i rachunków bankowych, - dodatnie różnice kursowe - zyski ze zbycia papierów wartościowych. Przychody zaprezentowano w Notach 21, 22, 24 i 26. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym. Stosowany system przetwarzania danych pozwala uzyskać wariant porównawczy i kalkulacyjny rachunku zysków i strat. Spółka nie ewidencjonuje oddzielnie kosztów sprzedaży, gdyż przy sprzedaży robót budowlanomontażowych takich kosztów nie ma, a w pozostałych przypadkach są mało istotne i odnoszone do kosztów ogólnych. Do kosztów operacji finansowych spółka zalicza między innymi: - odsetki od kredytów i pożyczek, - odsetki zwłoki w regulowaniu zobowiązań, - ujemne różnice kursowe - straty ze zbycia papierów wartościowych. Koszty według rodzaju zaprezentowano w Nocie nr 23, natomiast pozostałe koszty operacyjne i pozostałe koszty finansowe w Notach nr 22 i 27. Wszystkie zdarzenia powstające poza normalnym tokiem działalności spółki ujęte zostały w pozycji straty i zyski nadzwyczajne. W okresie od do powstałe straty wynikły ze zdarzeń losowych, a zyski nadzwyczajne stanowią odszkodowania uzyskane od ubezpieczycieli. Zyski i straty nadzwyczajne przedstawiono w Notach nr 29 i 33. Obowiązkowym obciążeniem wyniku finansowego jest podatek dochodowy od osób prawnych, składający się z części bieżącej obliczonej zgodnie z Ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku oraz z części odroczonej wynikającej z przejściowych różnic pomiędzy wartością bilansową a podatkową aktywów i pasywów. Różnice pomiędzy wynikiem finansowym, a podstawą do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przedstawiono w Nocie nr 34. Spółka tworzy rezerwy na podatek dochodowy. W przypadku rezerwydodatniej

6 ujmowana jest ona w pasywach w pozycji "Rezerwy", natomiast rezerwa ujemna ujmowana jest w aktywach w pozycji "Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego". Informacje pozostałe: Przychody netto ze sprzedaży produktów oraz zysk na działalności operacyjnej, zysk brutto i netto oraz przepływy pieniężne przeliczone zostały na EURO według kursu średniego wyliczonego z dwunastu kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca 2004 roku (EURO = 4,5182 PLN). Aktywa oraz kapitał własny przeliczone zostały na EURO po kursie na dzień r. (EURO = 4,0790 PLN). Analogicznie kursy za 2003 roku wynosiły - kurs średni z dwunastu miesięcy EURO = 4,4474 PLN, kurs na dzień r. EURO = 4,7170 PLN. W 2004 roku najwyższy kurs EURO wystąpił w dniu r. i wynosił 4,9149, natomiast najniższy wystąpił w dniu r. i wynosił 4,0518 Informacja o różnicach w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnicach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości pomiędzy Polskimi Zasadami Rachunkowości(PZR) a Miedzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finanowej (MSSF) - różnice te zostaną wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Przemysłowej 47 działa

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SKONSOLIDOWANY SAR ROK () Zgodnie z 37 ust. 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ół ś ą ś ó ź ó ń ń ś ą śó ó ą ą ą ą ół ą ę ń ł ą ł Ą Ł ł Ą Ę Ą ó ł ó ń ńó Ę Ą Ńń Ą ł ó ł ół ół ż ó Ó łó ś ł ś ś ś Ż ł ęż ł ś ł ęż ł ś ś ł ęż ł ś Ż ł ęż ą ą Ą ą ł ó ą ł ł ł ś ą ę ą ł ś ą ę ą ł ń śó ę ą

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2013 rok od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1 Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku I Przedmiot działalności: Spółka Akcyjna Qumak-Sekom z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 14 00-638 Warszawa, Polska Telefon +48 (22) 523 4000 Faks +48 (22) 523 4040 www.fjwc.com/pl Dla Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Polcolorit S.A. w Piechowicach za 2005 rok

Sprawozdanie finansowe Polcolorit S.A. w Piechowicach za 2005 rok Sprawozdanie finansowe Polcolorit S.A. w Piechowicach za 2005 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane Spółki a) nazwa: Polcolorit Spółka Akcyjna b) siedziba: Piechowice 58-573 ul. Jeleniogórska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Dane identyfikacyjne: Nazwa spółki: ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW S.A. Siedziba: ul. Górnicza 3, 26-220 Stąporków Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Spółki: Lena Lighting S.A. Siedziba Spółki mieści się przy: ul. Kórnickiej 52 63-000 Środa Wlkp. Spółce nadano numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Skład Grupy ELZAB uległ zmianie w stosunku do stanu na koniec 2008 r.

Skład Grupy ELZAB uległ zmianie w stosunku do stanu na koniec 2008 r. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skład Grupy kapitałowej ELZAB Skład Grupy Kapitałowej ELZAB wg stanu na koniec 2009 r. był następujący: Podmiot dominujący ELZAB S.A. Podmioty

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe na 31.12.2013 Strona 1 z 8 1. Dane podstawowe LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2002-11-29 18:21:02 Do : KPW EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...6

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...6 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...6 1. INFORMACJE O SPÓŁKACH GRUPY KAPITAŁOWEJ... 6 2. WSKAZANIE CZASU TRWANIA SPÓŁKI ORAZ JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ, JEŻELI JEST

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. oraz Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki

Wprowadzenie do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. oraz Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki Wprowadzenie do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. oraz Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

2. Zasady sporządzania i format skonsolidowanego sprawozdania finansowego

2. Zasady sporządzania i format skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1. Podstawowy przedmiot działalności Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. Podstawowym segmentem działalności Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. ( Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA

FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 01.01-30.06.2005 ROKU przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Grupy Kapitałowej Asseco. za okres 01.01.2006 31.12.2006

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Grupy Kapitałowej Asseco. za okres 01.01.2006 31.12.2006 Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco za okres 01.01.2006 31.12.2006 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Kwiecień 2007 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Nazwa emitenta: Bank Pekao S.A. SAB-R 2004 w tys. zł WPROWADZENIE

Nazwa emitenta: Bank Pekao S.A. SAB-R 2004 w tys. zł WPROWADZENIE WPROWADZENIE Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) z siedzibą Centrali w Warszawie - jeden z najstarszych polskich banków - jest bankiem zorganizowanym w formie spółki akcyjnej działającej na

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo