PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I III. Szkoła Podstawowa im.72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I III. Szkoła Podstawowa im.72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I III Szkoła Podstawowa im.72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy Opracowany przez : Justynę Plewińską 1

2 I. Założenia 1. Ocenianiu podlegają: osiągnięcia edukacyjne ucznia 2. Cele oceniania: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, motywowanie ucznia do dalszej pracy, dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej. II. Zasady ogólne 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania (WZO). 2. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego przez nauczyciela programu nauczania uwzględniającego tą podstawę. 3. W tym celu na początku cyklu przeprowadzana jest diagnoza wstępna, której wyniki podlegają porównaniu z przeprowadzanym diagnozami w trakcie cyklu. 4. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia tj. stan wiedzy i umiejętności uczniów oraz postępy czynione przez ucznia. 5. O zakresie wymagań edukacyjnych i kryteriach oceniania nauczyciel informuje uczniów na pierwszej lekcji języka angielskiego. 2

3 6. Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 7. Ocenianie ma za zadanie umożliwić: informowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz postępach ucznia, udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, rozwijaniu uzdolnień, pokonywaniu trudności, motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu. III. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 1. Nauczyciel sprawdza osiągnięcia edukacyjne ucznia najczęściej jak to możliwe, im większa liczba ocen cząstkowych, tym mniejszy błąd pomiaru, którym są obarczone powszechnie stosowane testy nauczycielskie. 2. Na lekcjach języka angielskiego ocenie podlegają: testy, sprawdziany obserwacja ucznia w trakcie zajęć edukacyjnych, udział w ćwiczeniach, wypowiedzi ustne i pisemne, prace domowe, aktywność i zaangażowanie ucznia, prace dodatkowe 3. Aktywność na zajęciach (wypowiedzi ustne) oznacza się plusem +. Trzy plusy są równoznaczne z otrzymaniem przez ucznia oceny bardzo dobrej. 3

4 4. Brak zadania domowego oznacza się minusem -. Trzy minusy są równoznaczne z otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej z zadań domowych. 5. Testy prace klasowe, są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać testu z całą klasą pisze ją w terminie późniejszym, ustalonym przez nauczyciela. 6. Testy i ich zakres są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki z bieżącego materiału nie podlegają tej zasadzie. 7. Zakres procentowy na poszczególne oceny z testów: ocena celująca % 6 ocena bardzo dobra % 5 ocena dobra % 4 ocena dostateczna % 3 ocena dopuszczająca % 2 ocena niedostateczna % 1 8. O terminach i zakresie prac domowych nauczyciel informuje na bieżąco. 9. Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w nadrobieniu zaległości wynikających z długotrwałej nieobecności w szkole. Termin nadrobienia zaległości podlega indywidualnym ustaleniom (adekwatnym do długości i przyczyny nieobecności) 10. Poprawa oceny niedostatecznej z testów jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności ucznia w wyznaczonym terminie tejże poprawy, będzie zobowiązany napisać ją w pierwszym dniu obecności na zajęciach. 11. Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny z testu na zasadach ustalonych z nauczycielem. Każda ocena z poprawy jest odnotowywana w dzienniku lekcyjnym. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 4

5 12. Rodzice uczniów, którzy nie opanowali podstawowych wiadomości i umiejętności programowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej poinformowani zostaną przez wychowawców o proponowanej ocenie opisowej 1 miesiąc przed radą klasyfikacyjną w formie pisemnej lub w przypadku nieobecności rodzica za pośrednictwem poczty. 13. Do bieżącej oceny poziomu umiejętności i osiągnięć edukacyjnych uczniów wykorzystywane są symbole cyfrowe (1 6). W klasie I, w okresie adaptacyjnym, nauczyciel stosuje słowne pochwały i inne symbole graficzne. Ocenianie symbolem cyfrowym łączone jest z komentarzem słownym, co uczeń zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć. 14. Po okresie adaptacyjnym w klasie I (czas trwania okresu adaptacyjnego określa nauczyciel, biorąc pod uwagę potrzeby rozwojowe dzieci) oraz w klasach II i III są stosowane do oceny bieżącej osiągnięć i postępów ucznia następujące symbole cyfrowe (oceny): / 6 / celujący, / 5 / bardzo dobry, / 4 / dobry, / 3 / dostateczny / 2 / dopuszczający / 1/ niedostateczny 15. Ocenianie ucznia niepełnosprawnego opiera się głównie na indywidualnym podejściu do jego możliwości i ograniczeń. Oceniając uczniów niepełnosprawnych pod uwagę brany jest: wysiłek, który uczeń wkłada w opanowanie wiadomości i umiejętności, poziom motywacji do pracy, zaangażowanie ucznia w opanowanie samodzielność przy wykonywaniu zadań, przygotowanie do zajęć i aktywność. 5

6 16. Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 17. Uzyskane oceny są jawne, na prośbę ucznia lub jego opiekunów prawnych podlegają uzasadnieniu, a ocenione prace pisemne wglądowi. IV. Informowanie rodziców: nauczyciel informuje rodziców na piśmie lub ustnie o osiągnięciach i postępach ucznia; ocenę opisową otrzymują rodzice na zakończenie I półrocza; symbole graficzne i cyfrowe są dla informacji nauczyciela, pomogą przy wystawieniu oceny opisowej śródrocznej i rocznej; ocenie wystawionej uczniowi za jego pracę oprócz stopnia towarzyszy komentarz słowny lub pisemny; oceny opisowe uczniów w klasach I-III nie podlegają procedurze odwoławczej; V. Opisy oceny cyfrowej dla ucznia: celujący - wyrażony cyfrą 6 - Super! Osiągasz doskonałe wyniki Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje! bardzo dobry - wyrażony cyfrą 5 - Brawo! Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj! dobry - wyrażony cyfrą 4 - Dobrze! Dobrze pracujesz jednak stać cię, by było lepiej. Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi Ci osiągać lepsze wyniki dostateczny - wyrażony cyfrą 3 Poćwicz! Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby je zmienić na lepsze konieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców, oraz systematyczna praca, wymagająca dużo wysiłku z twojej strony. dopuszczający - wyrażony cyfrą 2 Pracuj więcej! Zbyt mało pracujesz i osiągasz słabe wyniki. Włóż więcej wysiłku, bądź bardziej aktywny, korzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców. niedostateczny - wyrażony cyfrą 1 Tym razem Ci się nie udało! Osiągasz bardzo słabe wyniki. Spotkało cię niepowodzenie. Pokonasz je, jeśli się bardziej postarasz. Powinieneś bardzo dużo i systematycznie pracować wspólnie z nauczycielem i rodzicami. 6

7 VI. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, OCENA NIEDOSTATECZ NA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela. Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu POZIOM PODSTAWOWY OCENA DOPUSZCZAJĄC A NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYC H zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i wyrażeń, popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie, zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela, popełnia liczne błędy leksykalnogramatyczne we OCENA DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYC H zna część wprowadzonych słów i wyrażeń, popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie, zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych, popełnia sporo błędów leksykalnogramatycznych w trudniejszych zadaniach. OCENA DOBRA ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYC H zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń, zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia, zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne, popełnia nieliczne błędy leksykalnogramatyczne. POZIOM PONADPODSTAWOWY OCENA BARDZO DOBRA WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYC H zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia, poprawnie je zapisuje i wymawia, zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne, popełnia sporadyczne błędy leksykalnogramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić. OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi ponad te kryteria. 7

8 Umiejętności naukę na kolejnych etapach. wszystkich typach zadań. Recepcja rozumie polecenia nauczyciela, w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie rozumie pojedyncze słowa. Produkcja wypowiedzi ucznia nie są płynne uczeń przekazuje i uzyskuje niewielką część istotnych informacji, uczeń stosuje niewielki zakres słownictwa i struktur, uczeń popełnia liczne błędy leksykalnogramatyczne. Recepcja rozumie polecenia nauczyciela, częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na Produkcja wypowiedzi nie są zbyt płynne, ale mają dostateczną długość, uczeń przekazuje i uzyskuje większość istotnych informacji, uczeń stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi, uczeń popełnia sporo błędów leksykalnogramatycznych. Recepcja rozumie polecenia nauczyciela, poprawnie rozwiązuje zadania na Produkcja wypowiedzi ucznia są dość płynne i mają odpowiednią długość, uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje, wypowiedzi ucznia są logiczne i w miarę spójne, uczeń stosuje adekwatne do tematu słownictwo i struktury, uczeń popełnia nieliczne błędy leksykalnogramatyczne, nie zakłócające komunikacji. Recepcja rozumie polecenia nauczyciela, poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie, zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi. Produkcja wypowiedzi ucznia są płynne i mają odpowiednią długość, uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje, wypowiedzi są logiczne i spójne, uczeń stosuje bogate słownictwo i struktury, uczeń popełnia sporadyczne błędy leksykalnogramatyczne. 8

9 Kryteria oceniania klasa I HELLO! WIEDZA: znajomość środków językowych UMIEJĘTN OŚCI NISKI STOPIEŃ Uczeń zna i stosuje kilka Uczeń w niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. PODSTAWOWY STOPIEŃ Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów. Częściowo poprawnie stosuje 1. Przybory szkolne, 2. Zwroty na powitanie i pożegnanie, 3. Konstrukcja I m (Anna), 4. Kolory, 5. Polecenia i pytania dotyczące przyborów szkolnych i kolorów. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. Częściowo poprawnie ŚREDNI STOPIEŃ Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. W większości poprawnie stosuje w Błędy nie Rozumie większość komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 2-3). Poprawnie stosuje poznane Rozumie szczegółowo komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania na 9

10 W większości poprawnie słuchanie, Wskazuje przybory szkolne i kolory zgodnie z usłyszanymi nazwami, Reaguje adekwatnie na powitanie i pożegnanie, Przedstawia się innym, Poprawnie reaguje na Z problemami powtarza rymowankę, śpiewa piosenki. Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność językową. Nazywa przybory szkolne i kolory, Wita się i żegna z innymi, Przedstawia się, polecenia i pytania Poprawnie mówi rymowankę, śpiewa piosenki. MY FACE WIEDZA: znajomość środków językowych NISKI STOPIEŃ Uczeń zna i stosuje kilka PODSTAWOWY STOPIEŃ Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów. ŚREDNI STOPIEŃ Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 4 11). Uczeń w niewielkim stopniu Częściowo poprawnie stosuje W większości poprawnie stosuje Poprawnie stosuje poznane 10

11 UMIEJĘTN OŚCI gramatyczne. Popełnia liczne błędy. 1. Części twarzy, 2. Kolory, 3. Słowa opisujące nastrój, 4. Przymiotniki: big, small, 5. Konstrukcja I m/she s/he s happy/sad, 6. 6.Polecenia i pytania dotyczące części twarzy, kolorów i przymiotników. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. Częściowo poprawnie W większości poprawnie słuchanie, Wskazuje części twarzy, kolory i przymiotniki zgodnie z usłyszanymi nazwami, Poprawnie reaguje na Częściowo poprawnie czyta poznane słowa, Z problemami powtarza Błędy nie Rozumie większość komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność językową. Rozumie szczegółowo komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie Nazywa części twarzy, kolory i przymiotniki, Opisuje zabawkę, własny wygląd oraz innych osób, małe i duże przedmioty oraz nastroje, polecenia i pytania dotyczące poznanego Poprawnie czyta nazwy części twarzy i kolory, Poprawnie mówi rymowankę, śpiewa piosenkę czy odgrywa historyjkę. 11

12 ANIMALS rymowankę, śpiewa piosenkę czy powtarza historyjkę Uczeń rozwiązuje TEST NR 1 WIEDZA: znajomość środków językowych UMIEJĘTN OŚCI NISKI STOPIEŃ Uczeń zna i stosuje kilka Uczeń w niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. PODSTAWOWY STOPIEŃ Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów. Częściowo poprawnie stosuje 1. Zwierzęta, 2. Kolory, 3. Liczby 1-5, 4. Przymiotniki: big, small, 5. Konstrukcja It s / It isn t, 6. Polecenia i pytania dotyczące zwierząt, kolorów i przymiotników. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. Częściowo poprawnie ŚREDNI STOPIEŃ Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. W większości poprawnie stosuje Błędy nie Rozumie większość komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str ). Poprawnie stosuje poznane Rozumie szczegółowo komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie 12

13 W większości poprawnie słuchanie, Wskazuje zwierzęta, kolory i przymiotniki zgodnie z usłyszanymi nazwami, Rozumie liczby 1-5, Poprawnie reaguje na Częściowo poprawnie czyta poznane słowa, Pisze po śladzie, Z problemami powtarza rymowankę, śpiewa piosenkę czy powtarza historyjkę. Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność językową. Nazywa zwierzęta, kolory i przymiotniki, Opisuje zwierzęta, Zna i stosuje liczby 1-5, polecenia i pytania dotyczące poznanego Poprawnie czyta nazwy zwierząt, kolorów i przymiotników, Poprawnie mówi rymowankę, śpiewa piosenkę czy odgrywa historyjkę. Uczeń rozwiązuje TEST NR 2 MY TOYS NISKI STOPIEŃ PODSTAWOWY STOPIEŃ ŚREDNI STOPIEŃ WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ WIEDZA: Uczeń zna i stosuje kilka Uczeń zna i stosuje część Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane 13

14 znajomość środków językowych UMIEJĘTN OŚCI Uczeń w niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. podstawowych słów i zwrotów. poznanych wyrazów oraz zwrotów. Częściowo poprawnie stosuje 1. Zabawki, 2. Kolory, 3. Liczby 1-10, 4. Figury geometryczne, 5. Przymiotniki: big, small, 6. Konstrukcja: It s, 7. Pytania Is it? 8. Polecenia i pytania dotyczące zabawek, kolorów i przymiotników. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. Częściowo poprawnie W większości poprawnie słuchanie, Wskazuje zabawki, kolory, figury geometryczne i przymiotniki zgodnie z usłyszanymi nazwami, Rozumie liczby 1-10, Poprawnie reaguje na W większości poprawnie stosuje Błędy nie Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą wyrazy oraz zwroty (str ). Poprawnie stosuje poznane Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na Nazywa zabawki, kolory, figury geometryczne i przymiotniki, Opisuje zabawki, Zna i stosuje liczby 1-10, polecenia i pytania dotyczące poznanego Poprawnie czyta nazwy zabawek, kolorów, figur i przymiotników, 14

15 Częściowo poprawnie czyta poznane słowa, Pisze po śladzie, Z problemami powtarza rymowankę, śpiewa piosenkę czy powtarza historyjkę. Poprawnie mówi rymowankę, śpiewa piosenkę czy odgrywa historyjkę. Uczeń rozwiązuje TEST NR 3 FOOD WIEDZA: znajomość środków językowych NISKI STOPIEŃ Uczeń zna i stosuje kilka Uczeń w niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. PODSTAWOWY STOPIEŃ Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów. Częściowo poprawnie stosuje 1. Produkty spożywcze, 2. Konstrukcje I like, I don t like, 3. Pytania o preferencje Do you like? 4. Pytania i polecenia dotyczące produktów spożywczych. ŚREDNI STOPIEŃ Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. W większości poprawnie stosuje Błędy nie WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str ). Poprawnie stosuje poznane UMIEJĘTN Zadania na rozumienie ze słuchu Częściowo poprawnie Zadania na rozumienie ze Częściowo poprawnie rozwiązuje 15

16 OŚCI sprawiają mu trudność. MY BODY W większości poprawnie słuchanie, Wskazuje produkty spożywcze zgodnie z usłyszanymi nazwami, Poprawnie reaguje na Częściowo poprawnie czyta poznane słowa, Pisze po śladzie, Z problemami powtarza rymowankę, śpiewa piosenkę czy powtarza historyjkę. Uczeń rozwiązuje TEST NR 4 słuchu sprawiają mu trudność. dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą zadania na Nazywa produkty spożywcze, Pyta o preferencje, Opisuje preferencje, polecenia i pytania dotyczące poznanego Poprawnie czyta nazwy produktów spożywczych, Poprawnie mówi rymowankę, śpiewa piosenkę czy odgrywa historyjkę. NISKI STOPIEŃ PODSTAWOWY STOPIEŃ ŚREDNI STOPIEŃ WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ WIEDZA: znajomość Uczeń zna i stosuje kilka Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów. Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str ). 16

17 środków językowych Uczeń w niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. Częściowo poprawnie stosuje zwrotów. W większości poprawnie stosuje Błędy nie Poprawnie stosuje poznane 1. Części ciała, 2. Przymiotniki: big, small, long, short, 3. Konstrukcja: I ve got, 4. Pytania i polecenia dotyczące części ciała. UMIEJĘTN OŚCI Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. Częściowo poprawnie Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na W większości poprawnie słuchanie, Wskazuje części ciała zgodnie z usłyszanymi nazwami, Poprawnie reaguje na Częściowo poprawnie czyta poznane słowa, Pisze po śladzie, Z problemami powtarza rymowankę, śpiewa piosenkę czy powtarza dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą Nazywa części ciała, Opisuje wygląd, Mówi o swoim ulubionym sporcie, polecenia i pytania dotyczące poznanego Poprawnie czyta nazwy części ciała i przymiotników, Poprawnie mówi rymowankę, śpiewa piosenkę czy odgrywa historyjkę. 17

18 MY HOUSE historyjkę. Uczeń rozwiązuje TEST NR 5 WIEDZA: znajomość środków językowych UMIEJĘTN OŚCI NISKI STOPIEŃ Uczeń zna i stosuje kilka Uczeń w niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. PODSTAWOWY STOPIEŃ Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów. Częściowo poprawnie stosuje 1. Miejsca w domu. 2. Przedmioty w domu, 3. Konstrukcje: It s, It isn t in, 4. Pytania i polecenia dotyczące miejsc i przedmiotów w domu. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. Częściowo poprawnie W większości poprawnie słuchanie, Wskazuje miejsca i ŚREDNI STOPIEŃ Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. W większości poprawnie stosuje Błędy nie Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str ). Poprawnie stosuje poznane Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na Nazywa miejsca i przedmioty w domu, Podaje miejsce położenia przedmiotów, 18

19 MY CLOTHES przedmioty w domu zgodnie z usłyszanymi nazwami, Poprawnie reaguje na Częściowo poprawnie czyta poznane słowa, Pisze po śladzie, Z problemami powtarza rymowankę, śpiewa piosenkę czy powtarza historyjkę. Uczeń rozwiązuje TEST NR 6 pomocą Opisuje swój dom i pokój, polecenia i pytania dotyczące poznanego Poprawnie czyta nazwy miejsc i przedmiotów w domu, Poprawnie pisze nazwy miejsc w domu, Poprawnie mówi rymowankę, śpiewa piosenkę czy odgrywa historyjkę. NISKI STOPIEŃ PODSTAWOWY STOPIEŃ ŚREDNI STOPIEŃ WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ WIEDZA: znajomość środków językowych Uczeń zna i stosuje kilka Uczeń w niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów. Częściowo poprawnie stosuje Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. W większości poprawnie stosuje Błędy nie Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str ). Poprawnie stosuje poznane 1. Ubrania, 19

20 UMIEJĘTN OŚCI MY PARTY 2. Konstrukcja I m wearing, 3. Pytania i polecenia dotyczące ubrań. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. Częściowo poprawnie W większości poprawnie słuchanie, Wskazuje ubrania zgodnie z usłyszanymi nazwami, Poprawnie reaguje na Częściowo poprawnie czyta poznane słowa, Pisze po śladzie, Z problemami powtarza rymowankę, śpiewa piosenkę czy powtarza historyjkę. Uczeń rozwiązuje TEST NR 7 Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na Nazywa ubrania, Opisuje wybrana postać, Opisuje pogodę, Poprawnie reaguje na polecenia i pytania dotyczące poznanego Poprawnie czyta nazwy ubrań, Poprawnie pisze nazwy kolorów, Poprawnie mówi rymowankę, śpiewa piosenkę czy odgrywa historyjkę. NISKI STOPIEŃ PODSTAWOWY STOPIEŃ ŚREDNI STOPIEŃ WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ WIEDZA: Uczeń zna i stosuje kilka Uczeń zna i stosuje część Zna i stosuje większość Zna i stosuje wszystkie poznane 20

21 znajomość środków językowych UMIEJĘTN OŚCI Uczeń w niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. podstawowych słów i zwrotów. poznanych wyrazów oraz zwrotów. Częściowo poprawnie stosuje 1. Zwierzęta domowe, 2. Zwierzęta dzikie, 3. Konstrukcja I m, 4. Konstrukcja It s 5. Konstrukcja I m wearing, 6. Konstrukcja I like, 7. Konstrukcja I ve got, 8. Pytania i polecenia dotyczące zwierząt domowych i dzikich. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. Częściowo poprawnie W większości poprawnie słuchanie, Wskazuje zwierzęta zgodnie z usłyszanymi nazwami, Poprawnie reaguje na Częściowo poprawnie czyta poznane słowa, W większości poprawnie stosuje Błędy nie Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą wyrazy oraz zwroty (str ). Poprawnie stosuje poznane Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na Nazywa zwierzęta, Opisuje zwierzęta, Podaje, które zwierzęta lubi, a których nie, Mówi o posiadaniu zwierząt, polecenia i pytania dotyczące poznanego Poprawnie czyta nazwy zwierząt, zabawek i produktów spożywczych, 21

22 Częściowo poprawnie pisze nazwy zwierząt, zabawek i produktów spożywczych, Z problemami powtarza rymowankę, śpiewa piosenkę czy powtarza historyjkę. Poprawnie pisze nazwy zwierząt, zabawek i produktów spożywczych, Poprawnie mówi rymowankę, śpiewa piosenkę czy odgrywa historyjkę. Uczeń rozwiązuje TEST NR 8 22

23 Kryteria oceniania klasa II HELLO! NISKI STOPIEŃ PODSTAWOWY STOPIEŃ ŚREDNI STOPIEŃ WYSOKI STOPIEŃ WIEDZA: znajomość środków językowych Uczeń zna i stosuje kilka Uczeń w niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów. Częściowo poprawnie stosuje Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. W większości poprawnie stosuje w Błędy nie Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 2-3). Poprawnie stosuje poznane 6. Kolory 7. Zwroty na powitanie i pożegnanie 8. Konstrukcje: I m (Anna), This is (Tomek). 9. Liczby Polecenia i pytania dotyczące kolorów i liczb. UMIEJĘTN OŚCI Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. Częściowo poprawnie Rozumie większość komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie Rozumie szczegółowo komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania na 23

24 w większości poprawnie słuchanie, wskazuje kolory i liczby zgodnie z usłyszanymi nazwami, reaguje adekwatnie na powitanie i pożegnanie, przedstawia się innym, z problemami powtarza rymowanki. Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność językową. nazywa kolory i liczby, wita się i żegna z innymi, przedstawia się, polecenia i pytania poprawnie mówi rymowanki. MY FAVOURITE THINGS NISKI STOPIEŃ PODSTAWOWY STOPIEŃ ŚREDNI STOPIEŃ WYSOKI STOPIEŃ WIEDZA: znajomość środków językowych Uczeń zna i stosuje kilka Uczeń w niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów. Częściowo poprawnie stosuje Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. W większości poprawnie stosuje Błędy nie Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 4 11). Poprawnie stosuje poznane 24

25 UMIEJĘTN OŚCI 7. Ulubione rzeczy 8. Kolory 9. Liczby Przymiotniki: big, small 11. Konstrukcje It s a (bike), It isn t a (scooter) 12. Pytanie Is it a (scooter)? 13. Polecenia i pytania dotyczące ulubionych rzeczy i liczb. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. Częściowo poprawnie w większości poprawnie słuchanie, wskazuje ulubione rzeczy, liczby, kolory i przymiotniki zgodnie z usłyszanymi nazwami, częściowo poprawnie czyta poznane słowa, z problemami śpiewa piosenkę czy powtarza historyjkę, Rozumie większość komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność językową. Rozumie szczegółowo komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie nazywa ulubione rzeczy, liczby, kolory i przymiotniki opisuje ulubiona rzecz i wygląd robota, polecenia i pytania dotyczące poznanego poprawnie czyta i pisze nazwy ulubionych rzeczy i liczb, poprawnie śpiewa piosenkę czy odgrywa historyjkę. poprawnie zapisuje nazwy ulubionych rzeczy i liczb. 25

26 MY FAMILY z problemami opisuje ulubioną rzecz lub wygląd robota, z problemami zapisuje nazwy ulubionych rzeczy i liczb. Uczeń rozwiązuje TEST NR 1 WIEDZA: znajomość środków językowych NISKI STOPIEŃ Uczeń zna i stosuje kilka Uczeń w niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. PODSTAWOWY STOPIEŃ Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów. Częściowo poprawnie stosuje ŚREDNI STOPIEŃ Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. W większości poprawnie stosuje Błędy nie 7. Członkowie rodziny 8. Zwierzęta 9. Liczby Ulubione rzeczy 11. Konstrukcje I ve got/ I haven t got a (brother), This is. 12. Polecenia i pytania dotyczące członków rodziny, zwierząt, liczb i ulubionych rzeczy. WYSOKI STOPIEŃ Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str ). Poprawnie stosuje poznane Zadania na rozumienie ze słuchu Częściowo poprawnie Rozumie większość Rozumie szczegółowo 26

27 UMIEJĘTN OŚCI MY BODY AND FACE sprawiają mu trudność. w większości poprawnie słuchanie, wskazuje członków rodziny zgodnie z usłyszanymi nazwami, rozumie liczby 1-15, częściowo poprawnie czyta poznane słowa, z problemami opisuje siebie i swoją rodzinę, z problemami śpiewa piosenkę czy powtarza historyjkę. Uczeń rozwiązuje TEST NR 2 komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność językową. komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie nazywa członków rodziny, opisuje siebie i swoją rodzinę, zna i stosuje liczby 1-15, polecenia i pytania dotyczące poznanego poprawnie czyta i pisze nazwy członków rodziny, poprawnie śpiewa piosenkę i odgrywa historyjkę. NISKI STOPIEŃ PODSTAWOWY STOPIEŃ ŚREDNI STOPIEŃ WYSOKI STOPIEŃ 27

28 WIEDZA: znajomość środków językowych UMIEJĘTN OŚCI Uczeń zna i stosuje kilka Uczeń w niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów. Częściowo poprawnie stosuje 9. Części ciała 10. Przymiotniki: długi, krótki, duży, mały, silny 11. Konstrukcje: He s/she s got, He/She hasn t got 1. Pytania Has he/she got? 2. Polecenia i pytania dotyczące części ciała i przymiotników. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. Częściowo poprawnie w większości poprawnie słuchanie, wskazuje części ciała i przymiotniki zgodnie z usłyszanymi nazwami, Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. W większości poprawnie stosuje Błędy nie Rozumie większość komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność językową. Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str ). Poprawnie stosuje poznane Rozumie szczegółowo komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie nazywa części ciała i przymiotniki, opisuje wygląd wybranych bohaterów/zwierząt, polecenia i pytania dotyczące poznanego poprawnie czyta i pisze 28

29 częściowo poprawnie czyta poznane słowa, z problemami opisuje wygląd wybranych bohaterów/zwierząt, z problemami pisze opis postaci z filmu, z problemami śpiewa piosenkę czy powtarza historyjkę. nazwy części ciała i przymiotników, pisze opis postaci z filmu, poprawnie śpiewa piosenkę i odgrywa historyjkę. Uczeń rozwiązuje TEST NR 3 MY ROOM NISKI STOPIEŃ PODSTAWOWY STOPIEŃ ŚREDNI STOPIEŃ WYSOKI STOPIEŃ WIEDZA: znajomość środków językowych Uczeń zna i stosuje kilka Uczeń w niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów. Częściowo poprawnie stosuje Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. W większości poprawnie stosuje Błędy nie Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str ). Poprawnie stosuje poznane 5. Przedmioty w domu 29

30 UMIEJĘTN OŚCI 6. Miejsca w domu 7. Przyimki miejsca 8. Liczby Konstrukcje It is/ It isn t in 10. Pytanie Where s? 11. Pytania i polecenia dotyczące przedmiotów i miejsc w domu. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. Częściowo poprawnie w większości poprawnie słuchanie, wskazuje przedmioty i miejsca w domu, zgodnie z usłyszanymi nazwami, rozumie liczby 1-20, częściowo poprawnie czyta poznane słowa, z problemami pyta o położenie przedmiotów, z problemami opisuje swój pokój, z problemami śpiewa Rozumie większość komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą Rozumie szczegółowo komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie nazywa przedmioty i miejsca w domu, pyta o położenie przedmiotów, polecenia i pytania dotyczące poznanego poprawnie czyta i pisze nazwy przedmiotów i miejsc w domu oraz liczb, poprawnie opisuje swój pokój, poprawnie śpiewa piosenkę i odgrywa historyjkę. 30

31 I CAN JUMP! piosenkę czy powtarza historyjkę. Uczeń rozwiązuje TEST NR 4 WIEDZA: znajomość środków językowych UMIEJĘTN OŚCI NISKI STOPIEŃ Uczeń zna i stosuje kilka Uczeń w niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. PODSTAWOWY STOPIEŃ Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów. Częściowo poprawnie stosuje 1. Czynności 2. Zwierzęta 3. Części ciała 4. Konstrukcje: I can/ can t 5. Pytanie Can you? 5. Pytania i polecenia dotyczące czynności, zwierząt i części ciała. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. Częściowo poprawnie ŚREDNI STOPIEŃ Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. W większości poprawnie stosuje Błędy nie Rozumie większość komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie WYSOKI STOPIEŃ Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str ). Poprawnie stosuje poznane Rozumie szczegółowo komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie 31

32 HE LIKES CHEESE! w większości poprawnie słuchanie, wskazuje czynności, zwierzęta i części ciała, zgodnie z usłyszanymi nazwami, częściowo poprawnie czyta poznane słowa, z problemami opisuje zwierzęta, z problemami mówi i pyta o umiejętności, z problemami śpiewa piosenkę czy powtarza historyjkę, z problemami pisze swój opis uwzględniając wygląd i swoje umiejętności. Uczeń rozwiązuje TEST NR 5 Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność językową. nazywa czynności, zwierzęta i części ciała, polecenia i pytania dotyczące poznanego poprawnie czyta i pisze nazwy czynności, zwierząt i części ciała, opisuje zwierzęta, poprawnie mówi i pyta o umiejętności, poprawnie śpiewa piosenkę czy odgrywa historyjkę, poprawnie pisze swój opis uwzględniając wygląd i swoje umiejętności. 32

33 WIEDZA: znajomość środków językowych UMIEJĘTN OŚCI NISKI STOPIEŃ Uczeń zna i stosuje kilka Uczeń w niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. PODSTAWOWY STOPIEŃ Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów. Częściowo poprawnie stosuje 5. Produkty spożywcze 6. Posiłki 7. Konstrukcje: He/She likes. He/She doesn t like 8. Pytania i polecenia dotyczące produktów spożywczych i posiłków. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. Częściowo poprawnie w większości poprawnie słuchanie, wskazuje produkty spożywcze i posiłki zgodnie z usłyszanymi nazwami, ŚREDNI STOPIEŃ Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. W większości poprawnie stosuje Błędy nie Rozumie większość komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność językową. WYSOKI STOPIEŃ Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str ). Poprawnie stosuje poznane Rozumie szczegółowo komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie nazywa produkty spożywcze i posiłki, polecenia i pytania dotyczące poznanego poprawnie czyta i pisze nazwy produktów spożywczych i posiłków, 33

34 częściowo poprawnie czyta poznane słowa, z problemami mówi i pyta o to, co je na wybrany posiłek, z problemami śpiewa piosenkę czy powtarza historyjkę, z problemami pisze o upodobaniach kulinarnych poprawnie mówi i pyta o to, co je na wybrany posiłek, poprawnie śpiewa piosenkę czy odgrywa historyjkę, poprawnie pisze o upodobaniach kulinarnych Uczeń rozwiązuje TEST NR 6 OUR WORLD NISKI STOPIEŃ PODSTAWOWY STOPIEŃ ŚREDNI STOPIEŃ WYSOKI STOPIEŃ WIEDZA: znajomość środków językowych Uczeń zna i stosuje kilka Uczeń w niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów. Częściowo poprawnie stosuje Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. W większości poprawnie stosuje Błędy nie Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str ). Poprawnie stosuje poznane 4. Elementy krajobrazu 34

35 UMIEJĘTN OŚCI 5. Środki transportu 6. Konstrukcje: There is, There are 7. Pytania i polecenia dotyczące elementów krajobrazu i środków transportu. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. Częściowo poprawnie w większości poprawnie słuchanie, wskazuje elementy krajobrazu i środki transportu zgodnie z usłyszanymi nazwami, częściowo poprawnie czyta poznane słowa, z problemami podaje miejsce położenia i ilość pojazdów, z problemami opisuje krajobraz, z problemami mówi o elementach krajobrazu mapy Polski, o ich położeniu, Rozumie większość komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność językową. Rozumie szczegółowo komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie nazywa elementy krajobrazu i środki transportu, polecenia i pytania dotyczące poznanego poprawnie czyta i pisze nazwy elementów krajobrazu i środków transportu, poprawnie podaje miejsce położenia i ilość pojazdów, poprawnie opisuje krajobraz, poprawnie mówi o elementach krajobrazu mapy Polski, o ich położeniu, atrakcyjności i ważności, poprawnie śpiewa piosenkę i odgrywa historyjkę. 35

36 atrakcyjności i ważności, z problemami śpiewa piosenkę czy powtarza historyjkę. WHAT S HE WEARING? Uczeń rozwiązuje TEST NR 7 NISKI STOPIEŃ PODSTAWOWY STOPIEŃ ŚREDNI STOPIEŃ WYSOKI STOPIEŃ WIEDZA: znajomość środków językowych Uczeń zna i stosuje kilka Uczeń w niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów. Częściowo poprawnie stosuje Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. W większości poprawnie stosuje Błędy nie Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str ). Poprawnie stosuje poznane 36

37 UMIEJĘTN OŚCI 9. Ubrania 10. Konstrukcje I m/he s/she s wearing 11. Pytania i polecenia dotyczące ubrań. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. Częściowo poprawnie w większości poprawnie słuchanie, wskazuje ubrania zgodnie z usłyszanymi nazwami, częściowo poprawnie czyta poznane słowa, częściowo poprawnie opisuje swój ubiór oraz wygląd i ubiór innych, częściowo poprawnie opisuje zaprojektowany przez siebie mundurek szkolny, z problemami śpiewa Rozumie większość komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność językową. Rozumie szczegółowo komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie nazywa ubrania, polecenia i pytania dotyczące poznanego poprawnie czyta i pisze nazwy ubrań, poprawnie opisuje swój ubiór oraz wygląd i ubiór innych, poprawnie opisuje zaprojektowany przez siebie mundurek szkolny, poprawnie śpiewa piosenkę i odgrywa historyjkę. 37

38 piosenkę czy powtarza historyjkę. Uczeń rozwiązuje TEST NR 8 38

39 Kryteria oceniania klasa III HELLO! NISKI STOPIEŃ PODSTAWOWY STOPIEŃ ŚREDNI STOPIEŃ WYSOKI STOPIEŃ WIEDZA: znajomość środków językowych Uczeń zna i stosuje kilka Uczeń w niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów. Częściowo poprawnie stosuje Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. W większości poprawnie stosuje w Błędy nie Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 2-3). Poprawnie stosuje poznane 1. Zwroty na powitanie i pożegnanie. 2. Kolory. 3. Alfabet. Literowanie wyrazów. 4. Liczby Polecenia i pytania dotyczące kolorów i liczb. UMIEJĘTN OŚCI Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. Częściowo poprawnie Rozumie większość komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie Rozumie szczegółowo komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania na 39

40 wskazuje litery, kolory i liczby zgodnie z usłyszanymi nazwami, reaguje adekwatnie na powitanie i pożegnanie, przedstawia się innym, z problemami powtarza rymowanki. Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność językową. nazywa kolory i liczby, wita się i żegna z innymi, przedstawia się, literuje wyrazy, polecenia i pytania poprawnie mówi rymowanki, poprawnie zapisuje nazwy kolorów i liczb. I M HAPPY NISKI STOPIEŃ PODSTAWOWY STOPIEŃ ŚREDNI STOPIEŃ WYSOKI STOPIEŃ WIEDZA: znajomość środków językowych Uczeń zna i stosuje kilka Uczeń w niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów. Częściowo poprawnie stosuje Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. W większości poprawnie stosuje Błędy nie Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 4 11). Poprawnie stosuje poznane 40

41 1. Uczucia. 2. Przymiotniki: bad, good. 3. Członkowie rodziny. 4. Konstrukcje I m / I m not, She s / He s / She s not / He s nott. 5. Pytania: Are you?, Is she / he? 6. Polecenia i pytania dotyczące uczuć, członków rodziny. UMIEJĘTN OŚCI Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. Częściowo poprawnie Rozumie większość komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie Rozumie szczegółowo komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie wskazuje uczucia, członków rodziny i przymiotniki zgodnie z usłyszanymi nazwami, częściowo poprawnie czyta poznane słowa, z problemami śpiewa piosenkę czy powtarza historyjkę, z problemami opisuje uczucia innych osób, z problemami zapisuje nazwy uczuć, członków rodziny i przymiotników. Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność językową. nazywa uczucia, członków rodziny i przymiotniki, opisuje swoje uczucia i uczucia innych osób, polecenia i pytania dotyczące poznanego poprawnie czyta i pisze nazwy uczuć, członków rodziny i przymiotników, poprawnie śpiewa piosenkę czy odgrywa historyjkę, poprawnie zapisuje nazwy uczuć, członków rodziny i przymiotników. 41

42 IT S SNOWING Uczeń rozwiązuje TEST NR 1 WIEDZA: znajomość środków językowych UMIEJĘTN OŚCI NISKI STOPIEŃ Uczeń zna i stosuje kilka Uczeń w niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. PODSTAWOWY STOPIEŃ Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów. Częściowo poprawnie stosuje ŚREDNI STOPIEŃ Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. 1. Pogoda. 2. Ubrania. 3. Pory roku. 4. Miesiące. 5. Konstrukcja It s / isn t (raining). 6. Pytania: Is it (hot)?, What s the weather like?, What s he / she wearing? 7. Polecenia i pytania dotyczące pogody, ubrań, pór roku i miesięcy. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. Częściowo poprawnie W większości poprawnie stosuje Błędy nie Rozumie większość komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa. W większości poprawnie WYSOKI STOPIEŃ Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str ). Poprawnie stosuje poznane Rozumie szczegółowo komunikaty słowne w zakresie omawianych tematów. Poprawnie 42

43 I M DANCING wskazuje członków rodziny zgodnie z usłyszanymi nazwami, częściowo poprawnie czyta poznane słowa, z problemami opisuje pogodę, z problemami śpiewa piosenkę czy powtarza historyjkę, z problemami pisze nazwy miesięcy i opisuje pogodę i ubiór postaci. Uczeń rozwiązuje TEST NR 2 Wykazuje się umiejętnościami na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia wymagań na ocenę bardzo dobrą. Zachowuje poprawność językową. nazywa pogodę, ubrania, pory roku i miesiące, polecenia i pytania dotyczące poznanego poprawnie czyta i pisze nazwy pogody, ubrań, pór roku i miesięcy, poprawnie opisuje pogodę i ubiór postaci, poprawnie śpiewa piosenkę i odgrywa historyjkę. NISKI STOPIEŃ PODSTAWOWY STOPIEŃ ŚREDNI STOPIEŃ WYSOKI STOPIEŃ WIEDZA: znajomość środków Uczeń zna i stosuje kilka Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów. Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str ). 43

44 językowych UMIEJĘTN OŚCI Uczeń w niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. Częściowo poprawnie stosuje 1. Czynności. 2. Przedmioty domowe. 3. Konstrukcje: I m / She s / He s / It s (dancing), It s a. 4. Pytania: Is she / he / it (running)?, What s she / he / it doing? 5. Polecenia i pytania dotyczące czynności i przedmiotów domowych. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. Częściowo poprawnie wskazuje czynności i przedmioty domowe zgodnie z usłyszanymi nazwami, częściowo poprawnie czyta poznane słowa, z problemami opisuje wykonywane przez siebie czynności oraz przez inne osoby, z problemami śpiewa piosenkę czy powtarza historyjkę, W większości poprawnie stosuje Błędy nie Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą Poprawnie stosuje poznane Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na nazywa czynności i przedmioty domowe, opisuje wykonywane przez siebie czynności oraz przez inne osoby, polecenia i pytania dotyczące poznanego poprawnie czyta i pisze nazwy czynności i przedmiotów domowych, poprawnie pisze o wykonywanych czynnościach, olimpijczyku, sportowcu i sporcie, poprawnie śpiewa piosenkę czy odgrywa historyjkę. 44

45 THERE S A PARK z problemami pisze o wykonywanych czynnościach, olimpijczyku, sportowcu i sporcie. Uczeń rozwiązuje TEST NR 3 WIEDZA: znajomość środków językowych UMIEJĘTN OŚCI NISKI STOPIEŃ Uczeń zna i stosuje kilka Uczeń w niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. PODSTAWOWY STOPIEŃ Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów. Częściowo poprawnie stosuje ŚREDNI STOPIEŃ Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. W większości poprawnie stosuje Błędy nie 1. Miejsca w mieście. 2. Przyimki miejsca. 3. Konstrukcje There s / are, There isn t, He s / She s / It s (next to) the (hospital). 1. Pytania: Is there?, Where s the (library)? 2. Pytania i polecenia dotyczące miejsc w mieście i położenia. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. Częściowo poprawnie Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. WYSOKI STOPIEŃ Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str ). Poprawnie stosuje poznane Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na 45

46 wskazuje miejsca w mieście zgodnie z usłyszanymi nazwami, rozumie liczby 1-20, częściowo poprawnie czyta poznane słowa, częściowo poprawnie wskazuje położenie przedmiotów, zwierząt i osób, częściowo poprawnie pyta o położenie, z problemami opisuje swój pokój, z problemami śpiewa piosenkę czy powtarza historyjkę, z problemami opisuje swoje miasto / wieś. dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą nazywa miejsca w mieście, poprawnie wskazuje położenie przedmiotów, zwierząt i osób, poprawnie pyta o położenie, polecenia i pytania dotyczące poznanego poprawnie czyta i pisze nazwy miejsc w mieście i przyimki miejsca, poprawnie opisuje swoje miasto / wieś, poprawnie śpiewa piosenkę czy odgrywa historyjkę. Uczeń rozwiązuje TEST NR 4 MY DAY NISKI STOPIEŃ PODSTAWOWY STOPIEŃ ŚREDNI STOPIEŃ WYSOKI STOPIEŃ 46

47 WIEDZA: znajomość środków językowych UMIEJĘTN OŚCI Uczeń zna i stosuje kilka Uczeń w niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów. Częściowo poprawnie stosuje Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. W większości poprawnie stosuje Błędy nie Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str ). Poprawnie stosuje poznane 1. Czynności życia codziennego. 2. Godziny. 3. Konstrukcje: It s (one) o clock, It s half past (five), I (get up) at (nine) o clock, She / He (gets up) at (six o clock). 4. Pytania: What time is it?, What time do you / does she (get up)? 5. Pytania i polecenia dotyczące czynności życia codziennego i godzin. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. Częściowo poprawnie wskazuje czynności życia codziennego i godziny zgodnie z usłyszanymi nazwami, częściowo poprawnie czyta poznane słowa, z problemami opisuje Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na nazywa czynności życia codziennego i godziny, polecenia i pytania dotyczące poznanego poprawnie czyta i pisze nazwy czynności życia codziennego i godziny, opisuje czynności wykonywane przez siebie i innych, 47

48 czynności wykonywane przez siebie i innych, z problemami mówi o swoim szkolnym dniu, z problemami śpiewa piosenkę czy powtarza historyjkę z problemami pisze nazwy czynności, godziny i opisuje swój typowy oraz wymarzony dzień. poprawnie mówi o swoim szkolnym dniu, poprawnie śpiewa piosenkę czy odgrywa historyjkę, poprawnie pisze o swoim typowym oraz wymarzonym dniu. Uczeń rozwiązuje TEST NR 5 MY HOBBIES NISKI STOPIEŃ PODSTAWOWY STOPIEŃ ŚREDNI STOPIEŃ WYSOKI STOPIEŃ WIEDZA: znajomość środków językowych Uczeń zna i stosuje kilka Uczeń w niewielkim stopniu gramatyczne. Popełnia liczne błędy. Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów. Częściowo poprawnie stosuje Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów. W większości poprawnie stosuje Błędy nie Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str ). Poprawnie stosuje poznane 1. Hobby. 2. Dni tygodnia. 48

49 UMIEJĘTN OŚCI LIONS EAT MEAT 3. Konstrukcje: I (have art lesons) at the weekend, She (goes swimming) on (Monday). 4. Pytania: Do you / Does he (go) (swimming)?, What do you / does he do on (Monday)? 5. Pytania i polecenia dotyczące hobby i dni tygodnia. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. Częściowo poprawnie wskazuje hobby i dni tygodnia zgodnie z usłyszanymi nazwami, częściowo poprawnie czyta poznane słowa, z problemami mówi o harcerstwie, z problemami śpiewa piosenkę czy powtarza historyjkę, z problemami pisze nazwy hobby, dni tygodnia oraz co robi w wybrany dzień tygodnia. Uczeń rozwiązuje TEST NR 6 Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu trudność. dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania z pomocą Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na nazywa hobby i dni tygodnia, polecenia i pytania dotyczące poznanego poprawnie czyta i pisze nazwy hobby i dni tygodnia, poprawnie mówi o harcerstwie, poprawnie śpiewa piosenkę czy odgrywa historyjkę, poprawnie pisze, co robi w wybrany dzień tygodnia. 49

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2 Klasa II szkoły podstawowej podręcznik New English Adventure 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MEN) II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 I. Zasady ogólne 1. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa I Wspaniale 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA - J. ANGIELSKI W KLASIE 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( New English Adventure 3 )

KRYTERIA OCENIANIA - J. ANGIELSKI W KLASIE 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( New English Adventure 3 ) HELLO! I M HAPPY 1. Zwroty na powitanie i pożegnanie. 2. Kolory. 3. Alfabet. Literowanie wyrazów. 4. Liczby 1-20. 5. Polecenia i pytania dotyczące kolorów i liczb. SPEŁNIENIA wskazuje litery, kolory i

Bardziej szczegółowo

PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAWIERA: 1. Sposoby i formy sprawdzania osiągnięć 2. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych poziomów (śródroczne, roczne)

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. I SP

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. I SP ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. I SP I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej JĘZYK ANGIELSKI KL.I Wspaniale Klasa I 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 3

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 3 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 3 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania. z języka angielskiego obowiązujące w SP im. Marii Konopnickiej. w Rogowie Sobóckim

Przedmiotowe Zasady Oceniania. z języka angielskiego obowiązujące w SP im. Marii Konopnickiej. w Rogowie Sobóckim Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego obowiązujące w SP im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim Rok szkolny 2015/16; Klasy: IV, V, VI I. Zasady ogólne 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

REGULAMIN OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO REGULAMIN OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zasady ogólne Regulamin oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Regulaminem wewnątrzszkolnego oceniania i stanowi załącznik do Statutu Szkoły. W ramach oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. dla gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. dla gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla gimnazjum PSO opiera się na Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który stanowi załącznik do Statutu szkoły. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Imię i nazwisko nauczycieli: Dorota Nowakowska Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania. a) Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP Wymagania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIE CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych KLASA III szkoły podstawowej podręcznik ENGLISH ADVENTURE 3 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski

Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języków obcych (angielskiego, niemieckiego) w klasach IV VI szkoły podstawowej oraz w klasach I III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z języków obcych (angielskiego, niemieckiego) w klasach IV VI szkoły podstawowej oraz w klasach I III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z języków obcych (angielskiego, niemieckiego) w klasach IV VI szkoły podstawowej oraz w klasach I III gimnazjum 1. Uczeń w trakcie nauki języka angielskiego otrzymuje oceny:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VIII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VIII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VIII Imię i nazwisko nauczycieli: Anna Tendziagolska, Anita Dybalska-Grzyl, Dorota Nowakowska Zgodnie z ramowym planem nauczania realizowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKI OBCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKI OBCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKI OBCE I. Zasady ogólne II. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych III. Skala oceniania IV. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ nauczyciel: mgr Marcela Owczarek-Miedzińska

DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ nauczyciel: mgr Marcela Owczarek-Miedzińska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KRYTERIUM WYSTAWIENIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO: ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ ORAZ FORMY KONTROLI DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ nauczyciel: mgr Marcela Owczarek-Miedzińska

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III I PÓŁROCZE- OCENA ŚRÓDROCZNA Hello! CEL KSZTAŁCENIA WG OCENA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej 1. Nauczyciel języka angielskiego uczący w klasie drugiej systematycznie ocenia pracę uczniów, odnotowuje w dzienniku

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego dla poziomu liceum

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego dla poziomu liceum Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego dla poziomu liceum 1. CELE KSZTAŁCENIA OGÓLNE: ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY Uczeń posługuje się w miarę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji Zakres umiejętności (sprawności językowe) opanowania umiejętności Kryteria: JĘZYK ANGIELSKI witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego.

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego. Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego. 1. CELE KSZTAŁCENIA OGÓLNE: ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I III szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I III szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I III szkoły podstawowej 1. ZASADY OGÓLNE: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I III szkoły podstawowej został opracowany

Bardziej szczegółowo

1. Zasady oceniania na lekcji j. niemieckiego są zgodne z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania zawartymi w Statucie Szkoły.

1. Zasady oceniania na lekcji j. niemieckiego są zgodne z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania zawartymi w Statucie Szkoły. Zasady oceniania na lekcji języka niemieckiego. 1. Zasady oceniania na lekcji j. niemieckiego są zgodne z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania zawartymi w Statucie Szkoły. 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego Klasa VI, rok szkolny 2017/2018

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego Klasa VI, rok szkolny 2017/2018 Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego Klasa VI, rok szkolny 2017/2018 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV-VI I. Postanowienia ogólne 1. Uczniowie oceniani są na zasadach sprawiedliwości, według ustalonych reguł, które są im znane oraz przez nich akceptowane. 2. Ocenę ustala nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure -3 Hello! Bardzo dobry U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl.3, zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie 5 polecenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego. w Szkole Podstawowej dla klasy 1-3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego. w Szkole Podstawowej dla klasy 1-3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w Szkole Podstawowej dla klasy 1-3 Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z wymaganiami stawianymi przez: Nową Podstawę Programową, Wewnątrzszkolny System

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3. III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3. III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych I.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach IV VI :

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach IV VI : Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach IV VI : Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 Język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 1 Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I. Zasady ogólne 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) są zgodne ze Statutem Szkoły. 2. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z J. ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VIII. Zasady oceniania zostały opracowane w oparciu o następujące dokumenty:

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z J. ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VIII. Zasady oceniania zostały opracowane w oparciu o następujące dokumenty: WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z J. ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VIII I. PODSTAWA PRAWNA Zasady oceniania zostały opracowane w oparciu o następujące dokumenty: 1. Ustawa o systemie oświaty z 7 września

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I I PÓŁROCZE- SRÓDROCZNA Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2 Kryteria ocen-język angielski- klasa II Podręcznik: English Adventure - 2 Ocena Hello! Bardzo dobry 5 Uczeń: Zna i potrafi poprawnie nazwać kolory Zna i stosuje zwroty: Hello, I'm ( Zosia ) What's your

Bardziej szczegółowo

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ CELUJĄCY OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach I - III:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach I - III: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach I - III: Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności PRACUJ

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa II Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z języka angielskiego, na poziomie edukacyjnym III.1 (dla uczniów kontynuujących naukę języka angielskiego w gimnazjum)

Ogólne kryteria oceniania z języka angielskiego, na poziomie edukacyjnym III.1 (dla uczniów kontynuujących naukę języka angielskiego w gimnazjum) Ogólne kryteria oceniania z języka angielskiego, na poziomie edukacyjnym III.1 (dla uczniów kontynuujących naukę języka angielskiego w gimnazjum) I Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zdobywane umiejętności i poznane wiadomości będą podlegały ocenie. Oceniane będą następujące umiejętności językowe: I. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 1.Uczniowie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M.REJA W BIELSKU-BIAŁEJ ROK SZKOLNY 2016/2017 Celem edukacyjnym jest opanowanie znajomości języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure - Ocena Hello! U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl., zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie polecenia wydawane

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 Klasa pierwsza 6 punktów - doskonale - potrafi swobodnie przywitać się i pożegnać, przedstawić się i zapytać o imię inną osobę,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach II - III:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach II - III: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach II - III: Kryteria oceniania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OCENA 1 OCENA 2 OCENA 3 OCENA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Podręcznik: English Class. Etap edukacyjny: II. Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Podręcznik: English Class. Etap edukacyjny: II. Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: English Class Etap edukacyjny: II Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA ZAKRES LEKSYKALNY Dane personalne Kolory Liczby 1-100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Obowiązkowe wyposażenie ucznia: zeszyt przedmiotowy, podręcznik i zeszyt ćwiczeń, przybory do pisania i rysowania Uczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 7 ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 7 ROK SZKOLNY 2017/2018 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 7 ROK SZKOLNY 2017/2018 WIEDZA Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klas 1-3 Gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klas 1-3 Gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klas 1-3 Gimnazjum Obszary aktywności podlegające ocenianiu 1. WYPOWIEDZI USTNE (przynajmniej 1 ocena w semestrze) - dialogi lub monologi na dany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji JĘZYK ANGIELSKI English Quest 1 Zakres umiejętności (sprawności językowe) witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie i nazywanie

Bardziej szczegółowo

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Hello! 1 odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału Hello, nie wykonuje w towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału, popełniając niewielkie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W GIMNAZJUM NR 1 W TUSZYNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W GIMNAZJUM NR 1 W TUSZYNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W GIMNAZJUM NR 1 W TUSZYNIE I Podstawa prawna Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w gimnazjum został opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOT: JĘZYK NIEMIECKI KLASA: I-III NAUCZYCIEL: DOMINIKA SZPULARZ 1. W ocenianiu stosuje się następującą skalę ocen: Lp. Słowne

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie.

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie. Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie. I. Sposoby sprawdzania i zasady oceniania osiągnięć uczniów: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego w klasie I (New English Adventure 1)

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego w klasie I (New English Adventure 1) Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego w klasie I (New English Adventure 1) ILOŚĆ PUNKTÓW Kryteria oceniania ogólne 1 2 3 4 5 6 NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klasy I Zespołu Szkół w Rząsce Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz rok szkolny 2014/2015 nauczyciel mgr Romana Danak 1. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SSP 19

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SSP 19 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SSP 19 1. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: - sprawdziany - testy osiągnięć - kartkówki - odpowiedzi ustne - prace domowe, - prace długoterminowe - prezentacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP Ocenę A otrzymuje uczeń, który: ROK SZKOLNY 2015/2016 bezbłędnie opanował słownictwo : Hello, goodbye witamy się i żegnamy liczebniki od 1 do 10 zabawki

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MEN) II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS - SZKOŁY PODSTAWOWEJ W klasach - ie będą podlegać następujące formy wypowiedzi: a) odpowiedzi ustne (z zakresu trzech ostatnich lekcji) b) odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasy I III Zespół Szkół w Zdunach Szkoła Podstawowa I. Zasady ogólne. 1. Szczegółowe Kryteria Oceniania są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT JĘZYK ANGIELSKI KLASY I III NAUCZYCIEL MGR ALEKSANDRA KOŚCIÓŁKO NAZWA PODRĘCZNIKA NEW SPARKS PLUS 1/2/3 PODRĘCZNIK + ZESZYT ĆWICZEŃ 1. WSTĘP Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. z języka angielskiego. w klasach I-III. szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania. z języka angielskiego. w klasach I-III. szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej Ocenianiu w klasach I-III będą podlegały poszczególne sprawności językowe: rozumienie ze słuchu mówienie czytanie

Bardziej szczegółowo

PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: III TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 2h ROK SZKOLNY: 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA: data dopuszczenia 2010-03-04, numer dopuszczenia 30/2/2010

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE OCENIANIE PRZEDMIOTOWE JĘZYK NIEMIECKI PODSTAWA PRAWNA Ocenianie przedmiotowe z języka niemieckiego zostało opracowane na podstawie następujących dokumentów: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne-język angielski Klasa VII-English Class-poziom A2plus

Wymagania edukacyjne-język angielski Klasa VII-English Class-poziom A2plus Wymagania edukacyjne-język angielski Klasa VII-English Class-poziom A2plus WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI RECEPCJA PRODUKCJA INTERAKCJA Uczeń posługuje się zakresem środków językowych pozwalających mu na realizację

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III PSO jest zgodny z WSO i jest jego integralną częścią. Zasady ogólne dotyczące oceniania i klasyfikowania znajdują się w Statucie Szkoły,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej Podręcznik: Our Discovery Island 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej Stopień celujący otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Język obcy nowożytny.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III Szkoły Podstawowej

Wymagania edukacyjne i Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III Szkoły Podstawowej Wymagania edukacyjne i Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III Szkoły Podstawowej Agnieszka Jankowska 1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne ustalane są wg WSO Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym.

Przedmiotowe Zasady Oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiotowe Zasady Oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Język angielski 1. Procedury sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia. Pomiar

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów odpowiedzi ustne, kartkówki, testy, prace domowe,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE CZWARTEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE CZWARTEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE CZWARTEJ I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MEN) II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klasy III SP rok szkolny 2013/2014 Anna Matulak

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klasy III SP rok szkolny 2013/2014 Anna Matulak Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klasy III SP rok szkolny 2013/2014 Anna Matulak 1.Ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 6 punktów- - oznacza, że uczeń opanował wiadomości

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: SŁOWNICTWO zna podstawowe informacje dotyczące użycia struktur gramatycznych z zakresu: konstrukcje:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP UNIT 1 ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania język angielski klasy I III

Przedmiotowy system oceniania język angielski klasy I III Przedmiotowy system oceniania język angielski klasy I III Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi 1. Kryteria oceniania z języka angielskiego zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły oraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI 1. Cele przedmiotowego systemu oceniania Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1. Okres bezpodręcznikowy Zna formy powitania, przedstawiania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ODDZIAŁACH I-III Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello!

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello! English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 POZIOM PODSTAWOWY Zna formy powitania, przedstawiania się. Potrafi się przywitać i przedstawić: Hello, I m. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM MODEL OCENIANIA ORAZ WARUNKI UZYSKIWANIA OCENY KOŃCOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM MODEL OCENIANIA ORAZ WARUNKI UZYSKIWANIA OCENY KOŃCOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM MODEL OCENIANIA ORAZ WARUNKI UZYSKIWANIA OCENY KOŃCOWEJ Co będzie podlegało ocenie (waga ocen) Wypowiedzi pisemne (1) Kartkówka

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 2 Kryteria oceny

Super Sparks 2 Kryteria oceny Super Sparks 2 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, popełniając niewielkie błędy językowe, Uczeń

Bardziej szczegółowo