Konkurs Ofert na podstawie art ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U ze zm.).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.)."

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO I. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kartuska 4/6, Gdańsk Tel.: Fax.: NIP , REGON II. Tryb postępowania: Konkurs Ofert na podstawie art ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U ze zm.). III. Przedmiot konkursu: 1. Świadczenie usług medycznych w zakresie transportu sanitarnego. 2. Zamawiający podzielił zamówienie na dwa zadania i dopuszcza składanie ofert częściowych. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był dyspozycyjny, świadczył swoje usługi rzetelnie prze 24 godz. na dobę w ciągu całego okresu trwania umowy. 4. Wykonawca odpowiedzialny będzie za działalność zatrudnionych przez siebie kierowców, którym powierza wykonanie usługi. 5. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego lub Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie świadczonych usług. Zadanie nr 1: Transport sanitarny karetką z zespołem specjalistycznym S 1. Wymagania odnośnie pojazdu: 1) Pojazd do prawidłowego świadczenia usług zgodnie z umową zapewni Wykonawca; 2) Specjalistyczny środek transportu sanitarnego powinien spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane: Polska Norma PN-EN A1:2011 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - Ambulanse drogowe; 3) Pakiet ubezpieczeń OC, NW obowiązujący dla tego typu pojazdów; 4) Pojazdy sanitarne powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Wymagania odnośnie personelu medycznego i kierowców: 1) Zespół specjalistyczny zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U ze zm.) powinien być złożony z co najmniej trzech osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarza systemu oraz pielęgniarkę systemu lub ratownika medycznego; 2) Wymagana dyspozycyjność: 7 dni w tygodniu, 24 h/dobę. 3. Usługa liczona będzie od miejsca zgłoszenia się Zespołu S na terenie Szpitala lub w innym punkcie wyznaczonym przez Zamawiającego do miejsca zakończenia realizacji usługi. Usługa transportu sanitarnego nie obejmuje dojazdu do siedziby Zamawiającego lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego jako punktu (miejsca) rozpoczęcia świadczenia usługi oraz nie obejmuje powrotu do siedziby Wykonawcy lub miejsca wyczekiwania pojazdów po realizacji usługi zleconej przez Zamawiającego

2 4. Przybycie Zespołu S do miejsca wezwania powinno nastąpić niezwłocznie od momentu wezwania, w czasie nie dłuższym niż 30 minut. 5. Usługa transportu polegać będzie na odebraniu pacjenta z oddziału, doprowadzeniu do pojazdu, dowiezieniu pod wskazany adres na zleceniu przewozu, doprowadzenie pacjenta: na badanie, konsultację, (w sytuacji przeniesienia do innego szpitala doprowadzenie pacjenta na Izbę Przyjęć). 6. Zespołem S mogą być realizowane wyłącznie usługi transportu międzyszpitalnego w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. 7. Zlecenie powinno zawierać: imię i nazwisko oraz PESEL pacjenta; miejsce rozpoczęcia transportu; miejsce przeznaczenia transportu; określenie rodzaju transportu; datę, godzinę i minutę rozpoczęcia zlecenia; powód transportu; pozycja pacjenta w czasie transportu; podpis i pieczątka lekarza kierującego. 8. Przyjęcie zlecenia na usługę transportową nastąpi na podstawie wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego przez upoważniony personel Zamawiającego, pod numer telefonu wskazany przez Wykonawcę. Zlecenie lekarskie w formie pisemnej musi być przekazane w momencie zgłoszenia się Zespołu S w miejscu rozpoczęcia transportu. 9. Wzór zlecenia stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy. 10. Do faktury należy dołączyć zestawienie przewozów Zespołem S w danym miesiącu wzór stanowi załącznik nr 2 do projektu umowy. Zadanie nr 2: Transport sanitarny karetką z zespołem podstawowym P 1. Wymagania odnośnie pojazdu: 1) Pojazd do prawidłowego świadczenia usług zgodnie z umową zapewni Wykonawca; 2) Środek transportu sanitarnego powinien spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane Polska Norma PN-EN A1:2011 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - Ambulanse drogowe; 3) Pakiet ubezpieczeń OC, NW obowiązujący dla tego typu pojazdów; 4) Pojazdy sanitarne powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Wymagania odnośnie personelu medycznego i kierowców: 1) Zespół podstawowy zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U ze zm.) powinien być złożony z co najmniej dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarkę systemu lub ratownika medycznego; 2) Wymagana dyspozycyjność: 7 dni w tygodniu, 24 h/dobę. 3. Usługa liczona będzie od miejsca zgłoszenia się Zespołu P na terenie szpitala lub w innym punkcie wyznaczonym przez Zamawiającego do miejsca zakończenia realizacji usługi. Usługi transportu sanitarnego nie obejmują dojazdu do siedziby Zamawiającego lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego jako punktu (miejsca) rozpoczęcia świadczenia usługi oraz nie obejmują powrotu do siedziby Wykonawcy lub miejsca wyczekiwania pojazdów po realizacji usługi zleconej przez Zamawiającego. 4. Przybycie Zespołu P do miejsca wezwania powinno nastąpić niezwłocznie od momentu wezwania, w czasie nie dłuższym niż 60 minut. 5. Usługa transportu polegać będzie na odebraniu pacjenta, doprowadzeniu do pojazdu, dowiezieniu pod wskazany adres na zleceniu przewozu, doprowadzenie pacjenta: na badanie, konsultację, (w sytuacji przeniesienia do innego szpitala doprowadzenie pacjenta na Izbę Przyjęć). 6. Zlecenie powinno zawierać: - 2 -

3 imię i nazwisko oraz PESEL pacjenta; miejsce rozpoczęcia transportu; miejsce przeznaczenia transportu; określenie rodzaju transportu; datę, godzinę i minutę rozpoczęcia zlecenia; powód transportu; pozycja pacjenta w czasie transportu; podpis i pieczątka lekarza kierującego. 7. Przyjęcie zlecenia na usługę transportową nastąpi na podstawie wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego przez upoważniony personel Zamawiającego, najpóźniej na 12 godzin przed planowanym transportem pod numer telefonu wskazany przez Wykonawcę, natomiast zlecenie lekarskie w formie pisemnej musi być przekazane w momencie zgłoszenia się Zespołu P w miejscu rozpoczęcia transportu. 8. Wzór zlecenia stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy. 9. Wzór zlecenia dla pacjentów POZ stanowi załącznik nr 2 do projektu umowy. 10. Do faktury należy dołączyć zestawienie przewozów Zespołem P w danym miesiącu wzór stanowi załącznik nr 3 do projektu umowy. IV. Warunki jakie muszą spełnić Wykonawcy: 1. Uprawnienia do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawy oraz uprawnienia do wykonywania zamówienia. 2. Posiadanie wiedzy, doświadczenia, potencjału ekonomicznego i technicznego, a także pracowników zdolnych do wykonania zadania. 3. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Wykonawca akceptuje wszystkie wymogi określone w szczegółowych warunkach konkursu. V. Przygotowanie oferty: 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem. 2. Oferta łącznie ze wszystkimi załącznikami musi być ponumerowana, opatrzona datą oraz podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa. 3. Wszystkie dokumenty dostarczone w kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem notarialnie, urzędowo lub przez Wykonawcę. 4. Wszelkie poprawki, zmiany w tekście oraz wszystkie arkusze oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 5. Oferta musi być złożona w formie załączonego druku Oferta stanowiącego załącznik nr 1 do SWKO. 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. VI. Do oferty należy dołączyć: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Oświadczenia Wykonawcy wg załącznika nr Zaświadczenie o nadaniu nr REGON. 4. Zaświadczenie o nadaniu nr NIP. 5. Aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności. 6. Dokument potwierdzający że oferent jest podmiotem medycznym uprawnionym do udzielania świadczeń transportu sanitarnego

4 VII. Złożenia oferty: 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kartuska 4/6, Gdańsk w sekretariacie, pok. nr 325 w terminie do dnia r. do godziny 10: Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 3. Ofertę złożoną po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwróci bez otwierania jej. 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Kartuska 4/6, Gdańsk w sali konferencyjnej, pok. nr 344 w dniu r. o godzinie 10: Składający ofertę pozostaje nią związany z Zamawiającym przez okres 30 dni od daty składania ofert. 6. Wykonawca może wprowadzić modyfikację, zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. 7. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień związanych z postępowaniem jest Inspektor ds. Zamówień Publicznych Maciej Jura tel W przypadku wniesienia pisemnego zapytania dotyczącego postępowania, Zamawiający prześle treść wyjaśnienia Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania. 9. W celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia otrzymanych wyjaśnień, zmian i uzupełnień w przygotowanych ofertach Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. VIII. Kryteria oceny ofert: Cena 100% IX. Wybór oferty: 1. O wyborze oferty Wykonawcy powiadomieni zostaną niezwłocznie na piśmie. 2. Umowa na warunkach określonych w projekcie umowy - załącznik nr 3 i 4, podpisana zostanie z Wykonawcą którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą. X. Środki odwoławcze: Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad przeprowadzania postępowania przysługują środki odwoławcze określone poniżej. 1) w toku postępowania do czasu jego zakończenia Wykonawca może złożyć do Komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, 2) do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie ulega zawieszeniu, chyba, że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny, 3) komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia, 4) protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu, 5) informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego, 6) w przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność, 7) Wykonawca biorący udział w postępowaniu może wnieść do Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu, 8) odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia

5 XI. Załączniki: 1. Druk Oferta. 2. Oświadczenia. 3. Projekt umowy na transport Zespołem S. 4. Projekt umowy na transport Zespołem P. Sporządził: Inspektor ds. Zamówień Publicznych Maciej Jura ZATWIERDZAM Gdańsk, 17 czerwca 2015 r

6 Załącznik nr 1 do SWKO oferta dane Wykonawcy 1. Dane Wykonawcy: OFERTA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO Pełna nazwa:... Adres (kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu):... REGON:..., NIP... Tel.:..., fax.:... Numer konta bankowego. Zarejestrowana/ wpisana w... pod numerem Informacja o posiadanych środkach transportu medycznego (rodzaj, marka, rocznik): 3. Osoby biorące udział w realizacji zamówienia posiadające świadectwo kwalifikacyjne oraz zaświadczenie ukończenia kursu z podstawowego ratownictwa medycznego: - 6 -

7 4. Posiadana baza wyjazdowa i centrum dyspozytorskie: Adres:..., Tel/fax: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia, z podaniem numeru telefonu (całodobowego) na który będą składane zgłoszenia: 6. Cena oferty: Zadanie nr 1 Przedmiot zamówienia j.m. szacunkowa ilość cena jedn. netto wartość netto VAT (%) wartość brutto Transport sanitarny karetką z zespołem specjalistycznym kilometry 180 roboczogodziny 24 razem Wartość brutto słownie: Zadanie nr 2 Przedmiot zamówienia Transport sanitarny karetką z zespołem podstawowym j.m. szacunkowa ilość kilometry 4500 cena jedn. netto wartość netto VAT (%) wartość brutto razem Wartość brutto słownie:..., dn r.... Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki - 7 -

8 Załącznik nr 2 do SWKO oświadczenia dane Wykonawcy Oświadczenia 1. Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. 2. Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, możliwości ekonomiczne i techniczne oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Oświadczam, że nikogo z urzędujących członków władz nie skazano w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 4. Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca uważa się za związanego ofertą. 5. Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca zapoznał się z treścią warunków konkursu i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz uzyskał niezbędne informacje do przygotowania oferty. 6. Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca akceptuje warunki umowy zawarte we wzorze umowy stanowiącej integralną część niniejszych warunków konkursu. 7. Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca wyraża zgodę na kontrolę Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie przedmiotowym podpisanej umowy. 8. Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca dysponuje karetkami spełniającymi wymagania sanitarne i techniczne określone dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego. 9. Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca zapewni czas reakcji na zgłoszenie dla karetki z zespołem specjalistycznym nie dłużej niż 30 minut, dla karetki z zespołem podstawowym nie dłużej niż 60 minut...., dn r.... Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki - 8 -

9 Załącznik nr 3 do SWKO projekt umowy na transport Zespołem S UMOWA NA ŚWIADCZENIE USLUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO Nr 1/25/2015/KO (projekt) Zawarta zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U ze zm.) W dniu... pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, Gdańsk, ul. Kartuska 4/6 wpisanym do KRS pod nr w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, NIP zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Szpitala lek. med. Grzegorz Sut a firmą:. działającą zgodnie z wpisem do.., NIP. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:... została zawarta umowa o następującej treści: 1 PODSTAWA ZAWARCIA 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 25/2015/KO w trybie Konkursu Ofert, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U ze zm.). 2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia określony w postanowieniu 2 niniejszej umowy. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest transport sanitarny pacjentów zespołem specjalistycznym. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów - zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 3. Integralną częścią umowy są: 1) Załącznik nr 1 formularz ofertowo-cenowy, 2) Załącznik nr 2 wzór zlecenia na transport sanitarny, 3) Załącznik nr 3 wzór zestawienia przewozów Zespołem S. 3 WARUNKI REALIZACJI USŁUGI 1. Zespół specjalistyczny zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U ze zm.) powinien być złożony z co najmniej trzech osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarza systemu oraz pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego

10 2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1, wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołu ratownictwa medycznego nie spełnia warunków, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U ze zm.). 3. Wykonawca zapewnia realizację przedmiotu zamówienia przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 4. Wykonawca deklaruje gotowość realizacji przedmiotu zamówienia 7 dni w tygodniu, 24 h/dobę. 5. Przybycie Zespołu S do miejsca wezwania powinno nastąpić niezwłocznie od momentu wezwania, w czasie nie dłuższym niż 30 minut. 6. Wykonawca dysponuje środkami transportu, które spełniają wymagania określone w art. 36 ust. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 7. Wykonawca zapewnia realizację przedmiotu zamówienia środkami transportu sanitarnego posiadającymi aktualny pakiet ubezpieczeń OC, NW oraz aktualne badania techniczne. 8. Świadczenie każdorazowej usługi transportu sanitarnego będzie realizowane na podstawie pisemnego zlecenia lekarskiego, którego wzór stanowi integralny załącznik nr 2 do umowy. 9. Przyjęcie zlecenia na usługę transportu sanitarnego nastąpi na podstawie wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego przez uprawnionego pracownika Zamawiającego, pod numer telefonu wskazany przez Wykonawcę. Zlecenie lekarskie musi być przekazane w momencie zgłoszenia się zespołu w miejscu rozpoczęcia transportu. 10. Usługa transportu sanitarnego liczona będzie od miejsca zgłoszenia się Zespołu S na terenie szpitala Zamawiającego lub w innym punkcie wyznaczonym przez Zamawiającego do miejsca zakończenia realizacji usługi. Usługa transportu sanitarnego nie obejmuje dojazdu do siedziby Zamawiającego lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego jako punktu (miejsce) rozpoczęcia świadczenia usługi oraz nie obejmuje powrotu do siedziby Wykonawcy lub miejsca wyczekiwania pojazdów po realizacji usługi zleconej przez Zamawiającego. 11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi transportu sanitarnego najkrótszą drogą, a w przypadku jej wydłużenia do złożenia pisemnego wyjaśnienia przyczyn wydłużenia drogi przejazdu, 12. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia transportu także w czasie awarii samochodu, a w przypadku braku takiej możliwości, do poniesienia kosztów transportu zleconego innemu wykonawcy. 13. Wykonawca oświadcza, że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, stwierdzone polisą/innym dokumentem, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do systematycznego przedłużania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w czasie trwania umowy i przedkładania uwierzytelnionej kopii polisy/innego dokumentu Zamawiającemu. 14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzonych pacjentów Zamawiającego. 15. Wykonawca oświadcza, iż jako podwykonawca Zamawiającego w zakresie wykonywania usług transportu sanitarnego zobowiązuje się poddać kontroli prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy. 16. Wykonawca zobowiązuje się do zarejestrowania nin. umowy na Portalu NFZ w terminie do 3 dni roboczych od daty jej zawarcia. 17. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych i z tego tytułu ponosił będzie pełną odpowiedzialność przed służbami sanitarno- epidemiologicznymi. 18. Wykonawca oświadcza, iż będzie prowadził dokumentację medyczną oraz sprawozdawczość statystyczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 12 miesięcy, to jest od dnia.. do dnia

11 5 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 1. Rozliczenia stron za należycie wykonane usługi transportu sanitarnego będące przedmiotem zamówienia dokonywane będą miesięcznie, zgodnie z formularzem ofertowo-cenowym, stanowiącym integralny załącznik nr 1 do umowy. 2. Łączne wynagrodzenie wykonawcy netto:... PLN (słownie:....). Wartość z podatkiem VAT:... PLN (słownie:...). 3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałości cen jednostkowych za usługi transportu sanitarnego przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem postanowień 8 ust. 1 pkt 2 lit. a i b niniejszej umowy. 4. Za należycie wykonane usługi transportu sanitarnego Wykonawca wystawi fakturę VAT do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym. 5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. 6. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie rozliczenie usług transportowych w stosunku kilometrowym i godzinowym na podstawie miesięcznego zestawienia przewozów Zespołem S (wzór zestawienia stanowi załącznik nr 2 do nin. umowy) które Wykonawca dostarczy do Kierownika Izby Przyjęć Zamawiającego. 7. Zestawienie, o którym mowa w pkt 6 upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT po zatwierdzeniu przedłożonego zestawienia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 8. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 9. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe. 10. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki wykonawcy nie mogą być przenoszone na inne podmioty pod jakimkolwiek tytułem prawnym, chyba że Zamawiający wyrazi na to przeniesienie zgodę w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 11. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki nie mogą być przenoszone na inne podmioty w wyniku wykonania umowy poręczenia albo innej umowy zmieniającej strony stosunku obligacyjnego, chyba że Zamawiający wyrazi na to przeniesienie zgodę w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 6 KARY UMOWNE 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku niezgłoszenia się Wykonawcy w ustalonym przez Strony miejscu, terminie oraz czasie, w wysokości 500,00 zł (pięćset zł) netto, z tytułu każdego takiego zdarzenia. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający będzie miał prawo do zlecenia usługi transportu sanitarnego innemu wykonawcy, a kosztami za wykonaną przez ten podmiot usługę obciążyć Wykonawcę. 3. W przypadku nie spełnienia obowiązku, o którym mowa w 3, ust. 16 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy zł) za każdy dzień zwłoki w zarejestrowaniu nin. umowy na Portalu NFZ. 4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każde 10 minut zwłoki w wykonaniu transportu sanitarnego w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt zł). 5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego albo w przypadku każdej formy prawnej rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi on odpowiedzialność, w wysokości 10% wartości netto całości zamówienia pozostałego do realizacji. 6. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość naliczonych kar umownych nie pokryje powstałej szkody. 7. Zapłata kar umownych zostanie dokonana w terminie 14 dni liczonych od dnia wystąpienia z żądaniem jej zapłaty

12 8. Zamawiający, w razie opóźnienia w zapłacie kary umownej przez Wykonawcę, będzie mógł potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy. 7 ROZWIĄZANIE UMOWY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu: 1) z upływem terminu, o którym mowa w 4 niniejszej umowy; 2) w przypadku wyczerpania łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust. 1 niniejszej umowy; - w zależności od tego, który z powyższych przypadków nastąpi wcześniej; 3) z dniem zakończenia przez Zamawiającego udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności z powodu likwidacji albo utraty finansowania ze środków publicznych pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia, 4) w przypadku jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. 2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy: 1) Wykonawca utraci uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia; 2) Wykonawca, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania, nie będzie wykonywał bądź będzie niewłaściwie wykonywał obowiązki wynikające z łączącego strony stosunku prawnego wynikającego z niniejszej umowy, 3. W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zmiany lub wprowadzenie nowych postanowień umowy mogą mieć miejsce na zasadach opisanych poniżej: 1) Wnioskowanie o zmianę Strony: a) wniosek Zamawiającego o dokonanie zmiany, b) wniosek Zamawiającego, aby Wykonawca przedłożył propozycję, c) wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany; 2) Opis zmiany: a) zmiana wartości umowy, z zastrzeżeniem, że jest ona korzystna dla Zamawiającego, tj. obniżenie cen za realizację usługi transportu sanitarnego; b) ustawowa zmiana podatku VAT (w takim przypadku zmianie ulegać będzie wartość brutto umowy, natomiast ceny jednostkowe netto oraz wartość netto pozostaną niezmienione); c) zmiana przepisów obowiązujących, mających wpływ na realizację niniejszej umowy; d) inne nieistotne zmiany postanowień umowy. 3) Procedura wprowadzania zmian przez Wnioskodawcę: a) opis proponowanej zmiany, b) wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, c) termin wprowadzenia zmian, d) należy podać w jaki sposób (dlaczego) zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub konieczna dla wykonania umowy; 4) Wniosek o zmianę składany przez Wykonawcę musi wpłynąć do Zamawiającego w terminie 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian, pisemnie do Sekretariatu Zamawiającego. Wnioski wniesione po terminie oraz wnioski niezawierające elementów opisanych powyżej nie będą rozpatrywane

13 2. Ewentualne zmiany warunków umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony. 3. W przypadku zmiany wartości umowy, o której mowa w 8 ust. 1 pkt. 2 lit. b, nie jest wymagany aneks do umowy, a zmiana wartości umowy następuje z dniem wejścia w życie zmienionej stawki VAT. W takim przypadku wartości netto wynagrodzenia pozostają bez zmian, zaś wartości brutto ulegają zmianie proporcjonalnie do zmienionej stawki podatku VAT. 4. W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego. 5. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, jeżeli nie dojdzie do ugody lub porozumienia stron, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

14 Załącznik nr 2 zlecenie na transport Zespołem S (pieczątka komórki zlecającej), dnia 20 r. ZLECENIE NA TRANSPORT SANITARNY ZESPOŁEM S Proszę o przewiezienie pacjenta(ki) (imię i nazwisko) PESEL:. Z (nazwa komórki medycznej) w dniu o godz. w pozycji: SIEDZĄCEJ/LEŻĄCEJ* do (nazwa jednostki, adres) Cel przewozu (uzasadnienie) Planowana godzina badania, konsultacji *-niepotrzebne skreślić Data, godzina i minuta zgłoszenia potrzeby transportu sanitarnego: (podpis i pieczęć pracownika Zamawiającego) Data, godzina i minuta przybycia transportu sanitarnego: Potwierdzam przyjęcie zlecenia: (podpis i pieczęć pracownika Zamawiającego)

15 Załącznik nr 3 zestawienie przewozów Zespołem S

16 Załącznik nr 4 do SWKO projekt umowy na transport Zespołem P UMOWA NA ŚWIADCZENIE USLUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO Nr 2/25/2015/KO (projekt) Zawarta zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U ze zm.) W dniu... pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, Gdańsk, ul. Kartuska 4/6 wpisanym do KRS pod nr w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, NIP zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Szpitala lek. med. Grzegorz Sut a firmą:. działającą zgodnie z wpisem do.., NIP. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:... została zawarta umowa o następującej treści: 1 PODSTAWA ZAWARCIA 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 25/2015/KO w trybie Konkursu Ofert, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U ze zm.). 2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia określony w postanowieniu 2 niniejszej umowy. 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest transport sanitarny pacjentów zespołem podstawowym. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów - zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 3. Integralną częścią umowy są: 1) Załącznik nr 1 formularz ofertowo-cenowy, 2) Załącznik nr 2 wzór zlecenia na transport Zespołem P, 3) Załącznik nr 3 wzór zlecenia na transport Zespołem P dla pacjentów POZ, 4) Załącznik nr 4 wzór miesięcznego zestawienia przewozów Zespołem P. 3. WARUNKI REALIZACJI USŁUGI 1. Zespół transportowy, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U ze zm.), powinien być złożony z co najmniej dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego

"Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim MATERIAŁY INFORMACYJNE I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU w skrócie (M I ) na: "Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 O G Ł O S Z E N I E Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 ogłasza konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia 2012.12.06 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia 2012.12.06 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29, 74-200 Pyrzyce tel. / fax 091 570 04 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

usługę stałej i doraźnej ochrony fizycznej obiektów Inspektoratu SKW w Gdyni

usługę stałej i doraźnej ochrony fizycznej obiektów Inspektoratu SKW w Gdyni ZATWIERDZAM (data, podpis) ZAMAWIAJĄCY: Inspektorat Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Gdyni ul. Korzeniowskiego 8/10 81-301 Gdynia tel. (58) 626 32 79; fax (58) 626 30 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8 Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ul Floris 22, 32-700 Bochnia tel.: 14 612 29 21, fax: 14 611 63 11 e-mail: spmzoz@bochnia.pl, www.spmzozwbochni.pl NIP: 8681628582 REGON:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 z dnia 6 listopad 2013r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo