Konkurs Ofert na podstawie art ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U ze zm.).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.)."

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO I. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kartuska 4/6, Gdańsk Tel.: Fax.: NIP , REGON II. Tryb postępowania: Konkurs Ofert na podstawie art ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U ze zm.). III. Przedmiot konkursu: 1. Świadczenie usług medycznych w zakresie transportu sanitarnego. 2. Zamawiający podzielił zamówienie na dwa zadania i dopuszcza składanie ofert częściowych. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był dyspozycyjny, świadczył swoje usługi rzetelnie prze 24 godz. na dobę w ciągu całego okresu trwania umowy. 4. Wykonawca odpowiedzialny będzie za działalność zatrudnionych przez siebie kierowców, którym powierza wykonanie usługi. 5. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego lub Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie świadczonych usług. Zadanie nr 1: Transport sanitarny karetką z zespołem specjalistycznym S 1. Wymagania odnośnie pojazdu: 1) Pojazd do prawidłowego świadczenia usług zgodnie z umową zapewni Wykonawca; 2) Specjalistyczny środek transportu sanitarnego powinien spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane: Polska Norma PN-EN A1:2011 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - Ambulanse drogowe; 3) Pakiet ubezpieczeń OC, NW obowiązujący dla tego typu pojazdów; 4) Pojazdy sanitarne powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Wymagania odnośnie personelu medycznego i kierowców: 1) Zespół specjalistyczny zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U ze zm.) powinien być złożony z co najmniej trzech osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarza systemu oraz pielęgniarkę systemu lub ratownika medycznego; 2) Wymagana dyspozycyjność: 7 dni w tygodniu, 24 h/dobę. 3. Usługa liczona będzie od miejsca zgłoszenia się Zespołu S na terenie Szpitala lub w innym punkcie wyznaczonym przez Zamawiającego do miejsca zakończenia realizacji usługi. Usługa transportu sanitarnego nie obejmuje dojazdu do siedziby Zamawiającego lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego jako punktu (miejsca) rozpoczęcia świadczenia usługi oraz nie obejmuje powrotu do siedziby Wykonawcy lub miejsca wyczekiwania pojazdów po realizacji usługi zleconej przez Zamawiającego

2 4. Przybycie Zespołu S do miejsca wezwania powinno nastąpić niezwłocznie od momentu wezwania, w czasie nie dłuższym niż 30 minut. 5. Usługa transportu polegać będzie na odebraniu pacjenta z oddziału, doprowadzeniu do pojazdu, dowiezieniu pod wskazany adres na zleceniu przewozu, doprowadzenie pacjenta: na badanie, konsultację, (w sytuacji przeniesienia do innego szpitala doprowadzenie pacjenta na Izbę Przyjęć). 6. Zespołem S mogą być realizowane wyłącznie usługi transportu międzyszpitalnego w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. 7. Zlecenie powinno zawierać: imię i nazwisko oraz PESEL pacjenta; miejsce rozpoczęcia transportu; miejsce przeznaczenia transportu; określenie rodzaju transportu; datę, godzinę i minutę rozpoczęcia zlecenia; powód transportu; pozycja pacjenta w czasie transportu; podpis i pieczątka lekarza kierującego. 8. Przyjęcie zlecenia na usługę transportową nastąpi na podstawie wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego przez upoważniony personel Zamawiającego, pod numer telefonu wskazany przez Wykonawcę. Zlecenie lekarskie w formie pisemnej musi być przekazane w momencie zgłoszenia się Zespołu S w miejscu rozpoczęcia transportu. 9. Wzór zlecenia stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy. 10. Do faktury należy dołączyć zestawienie przewozów Zespołem S w danym miesiącu wzór stanowi załącznik nr 2 do projektu umowy. Zadanie nr 2: Transport sanitarny karetką z zespołem podstawowym P 1. Wymagania odnośnie pojazdu: 1) Pojazd do prawidłowego świadczenia usług zgodnie z umową zapewni Wykonawca; 2) Środek transportu sanitarnego powinien spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane Polska Norma PN-EN A1:2011 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - Ambulanse drogowe; 3) Pakiet ubezpieczeń OC, NW obowiązujący dla tego typu pojazdów; 4) Pojazdy sanitarne powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Wymagania odnośnie personelu medycznego i kierowców: 1) Zespół podstawowy zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U ze zm.) powinien być złożony z co najmniej dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarkę systemu lub ratownika medycznego; 2) Wymagana dyspozycyjność: 7 dni w tygodniu, 24 h/dobę. 3. Usługa liczona będzie od miejsca zgłoszenia się Zespołu P na terenie szpitala lub w innym punkcie wyznaczonym przez Zamawiającego do miejsca zakończenia realizacji usługi. Usługi transportu sanitarnego nie obejmują dojazdu do siedziby Zamawiającego lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego jako punktu (miejsca) rozpoczęcia świadczenia usługi oraz nie obejmują powrotu do siedziby Wykonawcy lub miejsca wyczekiwania pojazdów po realizacji usługi zleconej przez Zamawiającego. 4. Przybycie Zespołu P do miejsca wezwania powinno nastąpić niezwłocznie od momentu wezwania, w czasie nie dłuższym niż 60 minut. 5. Usługa transportu polegać będzie na odebraniu pacjenta, doprowadzeniu do pojazdu, dowiezieniu pod wskazany adres na zleceniu przewozu, doprowadzenie pacjenta: na badanie, konsultację, (w sytuacji przeniesienia do innego szpitala doprowadzenie pacjenta na Izbę Przyjęć). 6. Zlecenie powinno zawierać: - 2 -

3 imię i nazwisko oraz PESEL pacjenta; miejsce rozpoczęcia transportu; miejsce przeznaczenia transportu; określenie rodzaju transportu; datę, godzinę i minutę rozpoczęcia zlecenia; powód transportu; pozycja pacjenta w czasie transportu; podpis i pieczątka lekarza kierującego. 7. Przyjęcie zlecenia na usługę transportową nastąpi na podstawie wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego przez upoważniony personel Zamawiającego, najpóźniej na 12 godzin przed planowanym transportem pod numer telefonu wskazany przez Wykonawcę, natomiast zlecenie lekarskie w formie pisemnej musi być przekazane w momencie zgłoszenia się Zespołu P w miejscu rozpoczęcia transportu. 8. Wzór zlecenia stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy. 9. Wzór zlecenia dla pacjentów POZ stanowi załącznik nr 2 do projektu umowy. 10. Do faktury należy dołączyć zestawienie przewozów Zespołem P w danym miesiącu wzór stanowi załącznik nr 3 do projektu umowy. IV. Warunki jakie muszą spełnić Wykonawcy: 1. Uprawnienia do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawy oraz uprawnienia do wykonywania zamówienia. 2. Posiadanie wiedzy, doświadczenia, potencjału ekonomicznego i technicznego, a także pracowników zdolnych do wykonania zadania. 3. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Wykonawca akceptuje wszystkie wymogi określone w szczegółowych warunkach konkursu. V. Przygotowanie oferty: 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem. 2. Oferta łącznie ze wszystkimi załącznikami musi być ponumerowana, opatrzona datą oraz podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa. 3. Wszystkie dokumenty dostarczone w kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem notarialnie, urzędowo lub przez Wykonawcę. 4. Wszelkie poprawki, zmiany w tekście oraz wszystkie arkusze oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 5. Oferta musi być złożona w formie załączonego druku Oferta stanowiącego załącznik nr 1 do SWKO. 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. VI. Do oferty należy dołączyć: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Oświadczenia Wykonawcy wg załącznika nr Zaświadczenie o nadaniu nr REGON. 4. Zaświadczenie o nadaniu nr NIP. 5. Aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności. 6. Dokument potwierdzający że oferent jest podmiotem medycznym uprawnionym do udzielania świadczeń transportu sanitarnego

4 VII. Złożenia oferty: 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kartuska 4/6, Gdańsk w sekretariacie, pok. nr 325 w terminie do dnia r. do godziny 10: Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 3. Ofertę złożoną po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwróci bez otwierania jej. 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Kartuska 4/6, Gdańsk w sali konferencyjnej, pok. nr 344 w dniu r. o godzinie 10: Składający ofertę pozostaje nią związany z Zamawiającym przez okres 30 dni od daty składania ofert. 6. Wykonawca może wprowadzić modyfikację, zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. 7. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień związanych z postępowaniem jest Inspektor ds. Zamówień Publicznych Maciej Jura tel W przypadku wniesienia pisemnego zapytania dotyczącego postępowania, Zamawiający prześle treść wyjaśnienia Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania. 9. W celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia otrzymanych wyjaśnień, zmian i uzupełnień w przygotowanych ofertach Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. VIII. Kryteria oceny ofert: Cena 100% IX. Wybór oferty: 1. O wyborze oferty Wykonawcy powiadomieni zostaną niezwłocznie na piśmie. 2. Umowa na warunkach określonych w projekcie umowy - załącznik nr 3 i 4, podpisana zostanie z Wykonawcą którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą. X. Środki odwoławcze: Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad przeprowadzania postępowania przysługują środki odwoławcze określone poniżej. 1) w toku postępowania do czasu jego zakończenia Wykonawca może złożyć do Komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, 2) do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie ulega zawieszeniu, chyba, że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny, 3) komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia, 4) protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu, 5) informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego, 6) w przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność, 7) Wykonawca biorący udział w postępowaniu może wnieść do Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu, 8) odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia

5 XI. Załączniki: 1. Druk Oferta. 2. Oświadczenia. 3. Projekt umowy na transport Zespołem S. 4. Projekt umowy na transport Zespołem P. Sporządził: Inspektor ds. Zamówień Publicznych Maciej Jura ZATWIERDZAM Gdańsk, 17 czerwca 2015 r

6 Załącznik nr 1 do SWKO oferta dane Wykonawcy 1. Dane Wykonawcy: OFERTA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO Pełna nazwa:... Adres (kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu):... REGON:..., NIP... Tel.:..., fax.:... Numer konta bankowego. Zarejestrowana/ wpisana w... pod numerem Informacja o posiadanych środkach transportu medycznego (rodzaj, marka, rocznik): 3. Osoby biorące udział w realizacji zamówienia posiadające świadectwo kwalifikacyjne oraz zaświadczenie ukończenia kursu z podstawowego ratownictwa medycznego: - 6 -

7 4. Posiadana baza wyjazdowa i centrum dyspozytorskie: Adres:..., Tel/fax: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia, z podaniem numeru telefonu (całodobowego) na który będą składane zgłoszenia: 6. Cena oferty: Zadanie nr 1 Przedmiot zamówienia j.m. szacunkowa ilość cena jedn. netto wartość netto VAT (%) wartość brutto Transport sanitarny karetką z zespołem specjalistycznym kilometry 180 roboczogodziny 24 razem Wartość brutto słownie: Zadanie nr 2 Przedmiot zamówienia Transport sanitarny karetką z zespołem podstawowym j.m. szacunkowa ilość kilometry 4500 cena jedn. netto wartość netto VAT (%) wartość brutto razem Wartość brutto słownie:..., dn r.... Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki - 7 -

8 Załącznik nr 2 do SWKO oświadczenia dane Wykonawcy Oświadczenia 1. Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. 2. Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, możliwości ekonomiczne i techniczne oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Oświadczam, że nikogo z urzędujących członków władz nie skazano w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 4. Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca uważa się za związanego ofertą. 5. Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca zapoznał się z treścią warunków konkursu i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz uzyskał niezbędne informacje do przygotowania oferty. 6. Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca akceptuje warunki umowy zawarte we wzorze umowy stanowiącej integralną część niniejszych warunków konkursu. 7. Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca wyraża zgodę na kontrolę Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie przedmiotowym podpisanej umowy. 8. Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca dysponuje karetkami spełniającymi wymagania sanitarne i techniczne określone dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego. 9. Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca zapewni czas reakcji na zgłoszenie dla karetki z zespołem specjalistycznym nie dłużej niż 30 minut, dla karetki z zespołem podstawowym nie dłużej niż 60 minut...., dn r.... Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki - 8 -

9 Załącznik nr 3 do SWKO projekt umowy na transport Zespołem S UMOWA NA ŚWIADCZENIE USLUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO Nr 1/25/2015/KO (projekt) Zawarta zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U ze zm.) W dniu... pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, Gdańsk, ul. Kartuska 4/6 wpisanym do KRS pod nr w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, NIP zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Szpitala lek. med. Grzegorz Sut a firmą:. działającą zgodnie z wpisem do.., NIP. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:... została zawarta umowa o następującej treści: 1 PODSTAWA ZAWARCIA 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 25/2015/KO w trybie Konkursu Ofert, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U ze zm.). 2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia określony w postanowieniu 2 niniejszej umowy. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest transport sanitarny pacjentów zespołem specjalistycznym. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów - zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 3. Integralną częścią umowy są: 1) Załącznik nr 1 formularz ofertowo-cenowy, 2) Załącznik nr 2 wzór zlecenia na transport sanitarny, 3) Załącznik nr 3 wzór zestawienia przewozów Zespołem S. 3 WARUNKI REALIZACJI USŁUGI 1. Zespół specjalistyczny zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U ze zm.) powinien być złożony z co najmniej trzech osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarza systemu oraz pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego

10 2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1, wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołu ratownictwa medycznego nie spełnia warunków, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U ze zm.). 3. Wykonawca zapewnia realizację przedmiotu zamówienia przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 4. Wykonawca deklaruje gotowość realizacji przedmiotu zamówienia 7 dni w tygodniu, 24 h/dobę. 5. Przybycie Zespołu S do miejsca wezwania powinno nastąpić niezwłocznie od momentu wezwania, w czasie nie dłuższym niż 30 minut. 6. Wykonawca dysponuje środkami transportu, które spełniają wymagania określone w art. 36 ust. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 7. Wykonawca zapewnia realizację przedmiotu zamówienia środkami transportu sanitarnego posiadającymi aktualny pakiet ubezpieczeń OC, NW oraz aktualne badania techniczne. 8. Świadczenie każdorazowej usługi transportu sanitarnego będzie realizowane na podstawie pisemnego zlecenia lekarskiego, którego wzór stanowi integralny załącznik nr 2 do umowy. 9. Przyjęcie zlecenia na usługę transportu sanitarnego nastąpi na podstawie wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego przez uprawnionego pracownika Zamawiającego, pod numer telefonu wskazany przez Wykonawcę. Zlecenie lekarskie musi być przekazane w momencie zgłoszenia się zespołu w miejscu rozpoczęcia transportu. 10. Usługa transportu sanitarnego liczona będzie od miejsca zgłoszenia się Zespołu S na terenie szpitala Zamawiającego lub w innym punkcie wyznaczonym przez Zamawiającego do miejsca zakończenia realizacji usługi. Usługa transportu sanitarnego nie obejmuje dojazdu do siedziby Zamawiającego lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego jako punktu (miejsce) rozpoczęcia świadczenia usługi oraz nie obejmuje powrotu do siedziby Wykonawcy lub miejsca wyczekiwania pojazdów po realizacji usługi zleconej przez Zamawiającego. 11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi transportu sanitarnego najkrótszą drogą, a w przypadku jej wydłużenia do złożenia pisemnego wyjaśnienia przyczyn wydłużenia drogi przejazdu, 12. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia transportu także w czasie awarii samochodu, a w przypadku braku takiej możliwości, do poniesienia kosztów transportu zleconego innemu wykonawcy. 13. Wykonawca oświadcza, że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, stwierdzone polisą/innym dokumentem, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do systematycznego przedłużania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w czasie trwania umowy i przedkładania uwierzytelnionej kopii polisy/innego dokumentu Zamawiającemu. 14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzonych pacjentów Zamawiającego. 15. Wykonawca oświadcza, iż jako podwykonawca Zamawiającego w zakresie wykonywania usług transportu sanitarnego zobowiązuje się poddać kontroli prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy. 16. Wykonawca zobowiązuje się do zarejestrowania nin. umowy na Portalu NFZ w terminie do 3 dni roboczych od daty jej zawarcia. 17. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych i z tego tytułu ponosił będzie pełną odpowiedzialność przed służbami sanitarno- epidemiologicznymi. 18. Wykonawca oświadcza, iż będzie prowadził dokumentację medyczną oraz sprawozdawczość statystyczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 12 miesięcy, to jest od dnia.. do dnia

11 5 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 1. Rozliczenia stron za należycie wykonane usługi transportu sanitarnego będące przedmiotem zamówienia dokonywane będą miesięcznie, zgodnie z formularzem ofertowo-cenowym, stanowiącym integralny załącznik nr 1 do umowy. 2. Łączne wynagrodzenie wykonawcy netto:... PLN (słownie:....). Wartość z podatkiem VAT:... PLN (słownie:...). 3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałości cen jednostkowych za usługi transportu sanitarnego przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem postanowień 8 ust. 1 pkt 2 lit. a i b niniejszej umowy. 4. Za należycie wykonane usługi transportu sanitarnego Wykonawca wystawi fakturę VAT do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym. 5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. 6. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie rozliczenie usług transportowych w stosunku kilometrowym i godzinowym na podstawie miesięcznego zestawienia przewozów Zespołem S (wzór zestawienia stanowi załącznik nr 2 do nin. umowy) które Wykonawca dostarczy do Kierownika Izby Przyjęć Zamawiającego. 7. Zestawienie, o którym mowa w pkt 6 upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT po zatwierdzeniu przedłożonego zestawienia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 8. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 9. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe. 10. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki wykonawcy nie mogą być przenoszone na inne podmioty pod jakimkolwiek tytułem prawnym, chyba że Zamawiający wyrazi na to przeniesienie zgodę w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 11. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki nie mogą być przenoszone na inne podmioty w wyniku wykonania umowy poręczenia albo innej umowy zmieniającej strony stosunku obligacyjnego, chyba że Zamawiający wyrazi na to przeniesienie zgodę w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 6 KARY UMOWNE 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku niezgłoszenia się Wykonawcy w ustalonym przez Strony miejscu, terminie oraz czasie, w wysokości 500,00 zł (pięćset zł) netto, z tytułu każdego takiego zdarzenia. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający będzie miał prawo do zlecenia usługi transportu sanitarnego innemu wykonawcy, a kosztami za wykonaną przez ten podmiot usługę obciążyć Wykonawcę. 3. W przypadku nie spełnienia obowiązku, o którym mowa w 3, ust. 16 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy zł) za każdy dzień zwłoki w zarejestrowaniu nin. umowy na Portalu NFZ. 4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każde 10 minut zwłoki w wykonaniu transportu sanitarnego w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt zł). 5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego albo w przypadku każdej formy prawnej rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi on odpowiedzialność, w wysokości 10% wartości netto całości zamówienia pozostałego do realizacji. 6. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość naliczonych kar umownych nie pokryje powstałej szkody. 7. Zapłata kar umownych zostanie dokonana w terminie 14 dni liczonych od dnia wystąpienia z żądaniem jej zapłaty

12 8. Zamawiający, w razie opóźnienia w zapłacie kary umownej przez Wykonawcę, będzie mógł potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy. 7 ROZWIĄZANIE UMOWY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu: 1) z upływem terminu, o którym mowa w 4 niniejszej umowy; 2) w przypadku wyczerpania łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust. 1 niniejszej umowy; - w zależności od tego, który z powyższych przypadków nastąpi wcześniej; 3) z dniem zakończenia przez Zamawiającego udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności z powodu likwidacji albo utraty finansowania ze środków publicznych pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia, 4) w przypadku jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. 2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy: 1) Wykonawca utraci uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia; 2) Wykonawca, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania, nie będzie wykonywał bądź będzie niewłaściwie wykonywał obowiązki wynikające z łączącego strony stosunku prawnego wynikającego z niniejszej umowy, 3. W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zmiany lub wprowadzenie nowych postanowień umowy mogą mieć miejsce na zasadach opisanych poniżej: 1) Wnioskowanie o zmianę Strony: a) wniosek Zamawiającego o dokonanie zmiany, b) wniosek Zamawiającego, aby Wykonawca przedłożył propozycję, c) wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany; 2) Opis zmiany: a) zmiana wartości umowy, z zastrzeżeniem, że jest ona korzystna dla Zamawiającego, tj. obniżenie cen za realizację usługi transportu sanitarnego; b) ustawowa zmiana podatku VAT (w takim przypadku zmianie ulegać będzie wartość brutto umowy, natomiast ceny jednostkowe netto oraz wartość netto pozostaną niezmienione); c) zmiana przepisów obowiązujących, mających wpływ na realizację niniejszej umowy; d) inne nieistotne zmiany postanowień umowy. 3) Procedura wprowadzania zmian przez Wnioskodawcę: a) opis proponowanej zmiany, b) wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, c) termin wprowadzenia zmian, d) należy podać w jaki sposób (dlaczego) zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub konieczna dla wykonania umowy; 4) Wniosek o zmianę składany przez Wykonawcę musi wpłynąć do Zamawiającego w terminie 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian, pisemnie do Sekretariatu Zamawiającego. Wnioski wniesione po terminie oraz wnioski niezawierające elementów opisanych powyżej nie będą rozpatrywane

13 2. Ewentualne zmiany warunków umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony. 3. W przypadku zmiany wartości umowy, o której mowa w 8 ust. 1 pkt. 2 lit. b, nie jest wymagany aneks do umowy, a zmiana wartości umowy następuje z dniem wejścia w życie zmienionej stawki VAT. W takim przypadku wartości netto wynagrodzenia pozostają bez zmian, zaś wartości brutto ulegają zmianie proporcjonalnie do zmienionej stawki podatku VAT. 4. W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego. 5. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, jeżeli nie dojdzie do ugody lub porozumienia stron, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

14 Załącznik nr 2 zlecenie na transport Zespołem S (pieczątka komórki zlecającej), dnia 20 r. ZLECENIE NA TRANSPORT SANITARNY ZESPOŁEM S Proszę o przewiezienie pacjenta(ki) (imię i nazwisko) PESEL:. Z (nazwa komórki medycznej) w dniu o godz. w pozycji: SIEDZĄCEJ/LEŻĄCEJ* do (nazwa jednostki, adres) Cel przewozu (uzasadnienie) Planowana godzina badania, konsultacji *-niepotrzebne skreślić Data, godzina i minuta zgłoszenia potrzeby transportu sanitarnego: (podpis i pieczęć pracownika Zamawiającego) Data, godzina i minuta przybycia transportu sanitarnego: Potwierdzam przyjęcie zlecenia: (podpis i pieczęć pracownika Zamawiającego)

15 Załącznik nr 3 zestawienie przewozów Zespołem S

16 Załącznik nr 4 do SWKO projekt umowy na transport Zespołem P UMOWA NA ŚWIADCZENIE USLUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO Nr 2/25/2015/KO (projekt) Zawarta zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U ze zm.) W dniu... pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, Gdańsk, ul. Kartuska 4/6 wpisanym do KRS pod nr w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, NIP zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Szpitala lek. med. Grzegorz Sut a firmą:. działającą zgodnie z wpisem do.., NIP. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:... została zawarta umowa o następującej treści: 1 PODSTAWA ZAWARCIA 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 25/2015/KO w trybie Konkursu Ofert, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U ze zm.). 2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia określony w postanowieniu 2 niniejszej umowy. 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest transport sanitarny pacjentów zespołem podstawowym. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów - zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 3. Integralną częścią umowy są: 1) Załącznik nr 1 formularz ofertowo-cenowy, 2) Załącznik nr 2 wzór zlecenia na transport Zespołem P, 3) Załącznik nr 3 wzór zlecenia na transport Zespołem P dla pacjentów POZ, 4) Załącznik nr 4 wzór miesięcznego zestawienia przewozów Zespołem P. 3. WARUNKI REALIZACJI USŁUGI 1. Zespół transportowy, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U ze zm.), powinien być złożony z co najmniej dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego

17 2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1, wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołu ratownictwa medycznego nie spełnia warunków, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U ze zm.). 3. Wykonawca zapewnia realizację przedmiotu zamówienia przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 4. Wykonawca deklaruje gotowość realizacji przedmiotu zamówienia 7 dni w tygodniu, 24 h/dobę. 5. Przybycie Zespołu P do miejsca wezwania powinno nastąpić niezwłocznie od momentu wezwania, w czasie nie dłuższym niż 60 minut. 6. Wykonawca dysponuje środkami transportu, które spełniają wymagania określone w art. 36 ust. 2 ustawy }o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 7. Wykonawca zapewnia realizację przedmiotu zamówienia środkami transportu sanitarnego posiadającymi aktualny pakiet ubezpieczeń OC, NW oraz aktualne badania techniczne. 8. Świadczenie każdorazowej usługi transportu sanitarnego będzie realizowane na podstawie pisemnego zlecenia lekarskiego, którego wzór stanowi integralny załącznik nr 1 i 2 do umowy. 9. Przyjęcie zlecenia na usługę transportu sanitarnego nastąpi na podstawie wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego przez lekarza, pod numer telefonu wskazany przez Wykonawcę. Zlecenie lekarskie musi być przekazane w momencie zgłoszenia się zespołu w miejscu rozpoczęcia transportu. 10. Usługa transportu sanitarnego liczona będzie od miejsca zgłoszenia się Zespołu P na terenie szpitala Zamawiającego lub w innym punkcie wyznaczonym przez Zamawiającego do miejsca zakończenia realizacji usługi. Usługa transportu sanitarnego nie obejmuje dojazdu do siedziby Zamawiającego lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego jako punktu (miejsce) rozpoczęcia świadczenia usługi oraz nie obejmuje powrotu do siedziby Wykonawcy lub miejsca wyczekiwania pojazdów po realizacji usługi zleconej przez Zamawiającego. 11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi transportu sanitarnego najkrótszą drogą, a w przypadku jej wydłużenia do złożenia pisemnego wyjaśnienia przyczyn wydłużenia drogi przejazdu. 12. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia transportu także w czasie awarii samochodu, a w przypadku braku takiej możliwości, do poniesienia kosztów transportu zleconego innemu wykonawcy. 13. Wykonawca oświadcza, że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, stwierdzone polisą/innym dokumentem, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do systematycznego przedłużania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w czasie trwania umowy i przedkładania uwierzytelnionej kopii polisy/innego dokumentu Zamawiającemu. 14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzonych pacjentów Zamawiającego. 15. Wykonawca oświadcza, iż jako podwykonawca Zamawiającego w zakresie wykonywania usług transportu sanitarnego zobowiązuje się poddać kontroli prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy. 16. Wykonawca zobowiązuje się do zarejestrowania nin. umowy na Portalu NFZ w terminie do 3 dni roboczych od daty jej zawarcia. 17. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych i z tego tytułu ponosił będzie pełną odpowiedzialność przed służbami sanitarno-epidemiologicznymi. 18. Wykonawca oświadcza, iż będzie prowadził dokumentację medyczną oraz sprawozdawczość statystyczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 12 miesięcy, to jest od dnia. do dnia

18 5. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 1. Rozliczenia stron za należycie wykonane usługi transportu sanitarnego będące przedmiotem zamówienia dokonywane będą miesięcznie, zgodnie z formularzem ofertowo-cenowym, stanowiącym integralny załącznik nr 1 do umowy. 2. Łączne wynagrodzenie wykonawcy netto:... PLN (słownie:.....). Wartość z podatkiem VAT:... PLN (słownie:.....). 3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałości cen jednostkowych za usługi transportu sanitarnego przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem postanowień 8 ust. 1 pkt 2 lit. a i b niniejszej umowy. 4. Za należycie wykonane usługi transportu sanitarnego Wykonawca wystawi fakturę VAT do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym. 5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. 6. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie rozliczenie usług transportowych w stosunku kilometrowym na podstawie miesięcznego zestawienia przewozów Zespołem P (wzór zestawienia stanowi załącznik nr 3 do nin. umowy) które Wykonawca dostarczy do Kierownika Izby Przyjęć Zamawiającego. 7. Zestawienie, o którym mowa w pkt 6 upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT po zatwierdzeniu przedłożonego zestawienia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 8. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 9. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe. 10. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki wykonawcy nie mogą być przenoszone na inne podmioty pod jakimkolwiek tytułem prawnym, chyba że Zamawiający wyrazi na to przeniesienie zgodę w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 11. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki nie mogą być przenoszone na inne podmioty w wyniku wykonania umowy poręczenia albo innej umowy zmieniającej strony stosunku obligacyjnego, chyba że Zamawiający wyrazi na to przeniesienie zgodę w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 6. KARY UMOWNE 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający będzie miał prawo do zlecenia usługi transportu sanitarnego innemu wykonawcy, a kosztami za wykonaną przez ten podmiot usługę obciążyć Wykonawcę. 2. W przypadku nie spełnienia obowiązku, o którym mowa w 3, ust. 16 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy zł) za każdy dzień zwłoki w zarejestrowaniu nin. umowy na Portalu NFZ. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każde 10 minut zwłoki w wykonaniu transportu sanitarnego w wysokości 10,00 zł (dziesięć zł). 4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego albo w przypadku każdej formy prawnej rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi on odpowiedzialność, w wysokości 10% wartości netto całości zamówienia pozostałego do realizacji. 5. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość naliczonych kar umownych nie pokryje powstałej szkody. 6. Zapłata kar umownych zostanie dokonana w terminie 14 dni liczonych od dnia wystąpienia z żądaniem jej zapłaty. 7. Zamawiający, w razie opóźnienia w zapłacie kary umownej przez Wykonawcę, będzie mógł potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy

19 7. ROZWIĄZANIE UMOWY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu: 1) z upływem terminu, o którym mowa w 4 niniejszej umowy; 2) w przypadku wyczerpania łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust. 1 niniejszej umowy; - w zależności od tego, który z powyższych przypadków nastąpi wcześniej; 3) z dniem zakończenia przez Zamawiającego udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności z powodu likwidacji albo utraty finansowania ze środków publicznych pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia, 4) w przypadku jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. 2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy: 1) Wykonawca utraci uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia; 2) Wykonawca, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania, nie będzie wykonywał bądź będzie niewłaściwie wykonywał obowiązki wynikające z łączącego strony stosunku prawnego wynikającego z niniejszej umowy, 3. W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zmiany lub wprowadzenie nowych postanowień umowy mogą mieć miejsce na zasadach opisanych poniżej: 1) Wnioskowanie o zmianę Strony: a) wniosek Zamawiającego o dokonanie zmiany, b) wniosek Zamawiającego, aby Wykonawca przedłożył propozycję, c) wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany; 2) Opis zmiany: a) zmiana wartości umowy, z zastrzeżeniem, że jest ona korzystna dla Zamawiającego, tj. obniżenie cen za realizację usługi transportu sanitarnego; b) ustawowa zmiana podatku VAT (w takim przypadku zmianie ulegać będzie wartość brutto umowy, natomiast ceny jednostkowe netto oraz wartość netto pozostaną niezmienione); c) zmiana przepisów obowiązujących, mających wpływ na realizację niniejszej umowy; d) inne nieistotne zmiany postanowień umowy. 3) Procedura wprowadzania zmian przez Wnioskodawcę: a) opis proponowanej zmiany, b) wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, c) termin wprowadzenia zmian, d) należy podać w jaki sposób (dlaczego) zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub konieczna dla wykonania umowy; 4) Wniosek o zmianę składany przez Wykonawcę musi wpłynąć do Zamawiającego w terminie 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian, pisemnie do Sekretariatu Zamawiającego. Wnioski wniesione po terminie oraz wnioski niezawierające elementów opisanych powyżej nie będą rozpatrywane. 2. Ewentualne zmiany warunków umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony

20 3. W przypadku zmiany wartości umowy, o której mowa w 8 ust. 1 pkt. 2 lit. b, nie jest wymagany aneks do umowy, a zmiana wartości umowy następuje z dniem wejścia w życie zmienionej stawki VAT. W takim przypadku wartości netto wynagrodzenia pozostają bez zmian, zaś wartości brutto ulegają zmianie proporcjonalnie do zmienionej stawki podatku VAT. 4. W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego. 5. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, jeżeli nie dojdzie do ugody lub porozumienia stron, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.).

Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.). SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO I. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kartuska 4/6, 80 104 Gdańsk Tel.:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. transport sanitarny dla pacjentów Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.

Umowa Nr.. transport sanitarny dla pacjentów Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. Załącznik nr 3 do ZO Nr sprawy: 14/TRSN/DCZP/2015 Umowa Nr.. transport sanitarny dla pacjentów Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. zwana w dalszej części Umową, zawarta w dniu. pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /D/DCZP/2016 transport sanitarny dla pacjentów Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.

Umowa Nr /D/DCZP/2016 transport sanitarny dla pacjentów Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. Załącznik nr 3 do ZO Nr sprawy: 18/TRSN/DCZP/2016 Umowa Nr /D/DCZP/2016 transport sanitarny dla pacjentów Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. zwana w dalszej części Umową, zawarta w

Bardziej szczegółowo

Oferenci uczestniczący w postępowaniu konkursowym w zakresie transportu sanitarnego

Oferenci uczestniczący w postępowaniu konkursowym w zakresie transportu sanitarnego WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 centrala tel. (32) 47 84 500 sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór)

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór) ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór) Zawarta w dniu. w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, przy ul. Prusickiej 53-55, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Toruń, dnia 16.06.2015 r. SSM.DZP.200.44.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego Warunki konkursu ofert zawierają następujące

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. a..., reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą lub stroną,

Projekt umowy. a..., reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą lub stroną, Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Nr... na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zawarta w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Rehabilitacji 43 450 Ustroń, ul. Zdrojowa 6 tel. (33) 854 16 32, fax (33) 854 51 31

Śląskie Centrum Rehabilitacji 43 450 Ustroń, ul. Zdrojowa 6 tel. (33) 854 16 32, fax (33) 854 51 31 Śląskie Centrum Rehabilitacji 43 450 Ustroń, ul. Zdrojowa 6 tel. (33) 854 16 32, fax (33) 854 51 31 WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP/175/2011

WZÓR UMOWY nr RAP/175/2011 WZÓR UMOWY nr RAP/175/2011 zawarta w dniu. pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54, Regon: 000001867 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA KONKURS OFERT

OGŁASZA KONKURS OFERT Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie ul. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów, tel.033 / 875 24 46, fax 033 / 875 45 59, e-mail zpital@szpital.info.pl www.szpital.info.pl OGŁASZA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 37 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 17 lutego 2012 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na całodobowe udzielanie

Bardziej szczegółowo

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Oświęcim, dnia 29.10.2014r. D-423-7/1/-RTG-MK/2014 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na usługi robót ziemnych koparko-ładowarką

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na usługi robót ziemnych koparko-ładowarką Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. Bielawskiego 18 36-200 Brzozów tel. 13 4309547 fax. 13 4309587 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy:

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór ramowy umowy nr / 2011 zawarta w dniu...2011r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011 D-423-8(1)-MH/2011 Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik: nr:1 (imię i nazwisko / firma wykonawcy) (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Niniejszym oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku. Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51 57-530 Międzylesie tel. 74/8126395, 8126416, 8126346 faks 74/8126603, www.izolatory.pl 03/ZO/2014 Międzylesie, 03.10.2014 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia...

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... Załącznik nr 5 do SWZ WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... pomiędzy: Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 15 w Giżycku zwane dalej Zamawiającym reprezentowane przez:....

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, NIP: 5732299604 REGON:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr w imieniu, którego działa Krzysztof Marek Karpieszuk - Sekretarz Miasta, zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA nr w imieniu, którego działa Krzysztof Marek Karpieszuk - Sekretarz Miasta, zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu UMOWA nr.2016 umowy zawarta w dniu.. 2016 r. w Białymstoku pomiędzy Miastem Białystok, 15-950 Białystok ul. Słonimska 1, Regon: 050658640, NIP: 542-030-46-37 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych Znak sprawy DKw 220/14/11 Załącznik nr 7 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych W dniu... r. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy UMOWA NR. Znak sprawy: PL.2370.6.2014 zawarta w dniu roku w Wołominie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,... 05-200

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik nr 4 wzór umowy UMOWA Nr SR/XV-270-4-EF/14 Umowa zawarta w dniu. 2014 r., w Poznaniu z Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym nr SR/XV-270-4-EF/14, na świadczenie usług w zakresie transportu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 3 UMOWA na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ D-423-9-(1)-MH/11 Oświęcim, 9 listopada 2011r. OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie wykonywania badań mikrobiologicznych zlecanych przez Centrum Onkologii Instytut im Marii Skłodowskiej Curie Oddział w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o.

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Prezes Zarządu NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA wzór

Załącznik nr 3 UMOWA wzór Załącznik nr 3 UMOWA wzór 1 zawarta w dniu.2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28-100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Numer KRS 0000005019 zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Opracował: Sprawdził Zatwierdził: Kierownik Dział Kadr i Płac Radca Prawny Dyrektor Szamotuły 2014 1 I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP/BP/../2015

UMOWA nr ZP/BP/../2015 UMOWA nr ZP/BP/../2015 zawarta w dniu.2015 r. w Jaworzu pomiędzy Beskidzkim Zespołem Leczniczo Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu 43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83 KRS: 0000179093

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A Nr /2012 Zawarta w dniu..2012 roku w Murowie pomiędzy Gminą Murów z siedzibą 46-030 Murów ul. Dworcowa 2 reprezentowaną przez Wójta Gminy Andrzeja Puławskiego zwaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia...

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... Treść po zmianie z 15.09.2011 Załącznik nr 4 do SWZ WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... pomiędzy: Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Wodne z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 15 w Giżycku zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8 Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. ks. J. Bielawskiego 1 36-200 Brzozów tel. 13 30957 fax. 13 30957 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr SM-WPR-0830-./15 zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 43/45, 01 170

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA KONKURS OFERT

OGŁASZA KONKURS OFERT Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie ul. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów, tel.033 / 875 24 46, fax 033 / 875 45 59, e-mail zpital@szpital.info.pl www.szpital.info.pl OGŁASZA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Znak sprawy MOPS / 341 / 4/ 2010 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Zawarta w dniu...r

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA UMOWA NR./I-3/2015 Zawarta w dniu... 2015 roku w Gdańsku - Oliwie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA):

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA): SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH UDZIELANIE KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU PSYCHOLOGII KLINICZNEJ UDZIELANYCH DLA PACJENTÓWE HOSPITALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015 UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.2015 roku w Otwocku pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /...

UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /... UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /... zawarta w dniu... w Częstochowie, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki

FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki I. Nazwa i adres Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 20-22

Bardziej szczegółowo

Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r.

Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r. Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r. D-423-1/1/-MK/2013/POZ OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Szpitalem Klinicznym im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na realizację zadania pn. UMOWA ZLECENIE Nr./2015

Wzór umowy na realizację zadania pn. UMOWA ZLECENIE Nr./2015 Załącznik Nr 2 do warunków szczegółowych Wzór umowy na realizację zadania pn. Udzielanie specjalistycznej pomocy pacjentom z doświadczeniem choroby psychicznej oraz pacjentom ze znacznymi deficytami poznawczymi

Bardziej szczegółowo

KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1

KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1 KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1 OFERTA W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie: 1. Oferujemy wykonanie badań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

BDG/15/2011/PN zał. nr 8. Wzór umowy

BDG/15/2011/PN zał. nr 8. Wzór umowy BDG/15/2011/PN zał. nr 8 Wzór umowy zawarta w Katowicach w dniu pomiędzy Wyższym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40-055), przy ul. Ks. J. Poniatowskiego, NIP:634-10-87-040, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR A.RZP.../2011

UMOWA NR A.RZP.../2011 UMOWA NR A.RZP..../2011 Załącznik Nr 4 zawarta w dniu... września 2011 roku w Słupsku pomiędzy Miastem Słupsk z siedzibą w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Słupska, w

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10]

Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10] WSPRiTS/ZP/168/2010 Warszawa dn. 05.11.2010 r. Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10] Zgodnie z Rozdziałem VI Szczegółowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Ogłoszenia UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR zawarta w Krakowie, w dniu r. pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie z siedzibą przy ul. Wielickiej 267, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Projekt Bliżej rynku pracy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Bliżej rynku pracy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół Szkół Zawodowych ul. Ogrodowa 20 23-300 Janów Lubelski tel./fax + 48 15 782 40 15 zszjanow@o2.pl Janów Lubelski, dn. 14.10.2011r. Zapytanie ofertowe nr 17/ZO/10/2011 dotyczy wyjazdu edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGiChP../2012

UMOWA Nr IGiChP../2012 UMOWA Nr IGiChP../2012 zawarta w dniu... 2012 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl Rybnik, 31.03.2015 r. 44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl DZP.1120.0002.2015 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dot. przetargu

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr... (Projekt umowy - załącznik nr 1 do siwz

U M O W A nr... (Projekt umowy - załącznik nr 1 do siwz U M O W A nr... (Projekt umowy - załącznik nr 1 do siwz na świadczenie usługi transportu sanitarnego w zakresie przewozu osób dializowanych w Szpitalu Powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Załącznik nr 2 wzór umowy. UMOWA 33/./2008 zawarta w dniu... 2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28 100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą.

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą. Wzór umowy Nr / 14 Załącznik Nr 7 zawartej w dniu 2014 r. pomiędzy Gminą Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64 115 Święciechowa, reprezentowaną przez Marka Lorycha Wójta Gminy Święciechowa zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu 2015r w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr ZEF 4464/./2012

U M O W A Nr ZEF 4464/./2012 - W ZÓR - Załącznik Nr 7 do SIWZ U M O W A Nr ZEF 4464/./2012 W dniu.. 2012 roku w Niemodlinie pomiędzy Gminą Niemodlin, 49 100 Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 posiadającą nr NIP 991-03-16-271,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Telefon:... Faks:

O F E R T A. Telefon:... Faks: ............................................................. / p i e c z ą t k a W yk o n a w c y / O F E R T A Załącznik nr 1 do siwz dotycząca postępowania przetargowego pn. Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą w..., ul...., wpisana-... do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w... pod numerem ( RHB ) KRS..., reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo