Programy unijne pomocne managerom R&D. Warszawa, 22 lipca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy unijne pomocne managerom R&D. Warszawa, 22 lipca 2015 r."

Transkrypt

1 Programy unijne pomocne managerom R&D Warszawa, 22 lipca 2015 r.

2 Plan prezentacji 2 1. Zasady udzielania pomocy 2. Dofinansowanie prac B+R 3. Wsparcie na innowacyjne inwestycje

3 Fundusze UE w Polsce 3 PROGRAMY KRAJOWE PROGRAMY REGIONALNE 27,5 mld EUR Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Podział Funduszy UE na regiony (w mln EUR): 8,6 mld EUR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 1 599, , , ,4 4,4 mld EUR 2,3 mld EUR 2,1 mld EUR Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój Program Operacyjny Polska Cyfrowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 1 901,7 906, , , , , , ,2 944, , , ,2 31,2 mld EUR

4 Wielkość przedsiębiorstwa 4 Wielkość przedsiębiorstwa Zatrudnienie oraz Finanse Mikro przedsiębiorstwo <10 pracowników obrót 2 mln EUR lub suma bilansowa 2 mln EUR Małe przedsiębiorstwo <50 pracowników obrót 10 mln EUR lub suma bilansowa 10 mln EUR Średnie przedsiębiorstwo <250 pracowników obrót 50 mln EUR lub suma bilansowa 43 mln EUR Wielkość przedsiębiorstwa Zatrudnienie lub Finanse Duże przedsiębiorstwo 250 pracowników obrót > 50 mln EUR oraz suma bilansowa > 43 mln EUR Przekroczenie powyższych progów w trakcie roku, który jest brany pod uwagę, nie wpływa na sytuację tego przedsiębiorstwa zachowuje ono status MŚP. Utrzymanie wyników przez kolejne 2 lata, powoduje utratę statusu MŚP. Zakupienie udziałów w przedsiębiorstwie przez inny podmiot skutkuje natychmiastowym kumulowaniem danych o zatrudnieniu i danych finansowych. Nie obowiązuje dwuletni okres dla potwierdzenia zmiany statusu.

5 Rozpoczęcie projektu; Trwałość 5 Rozpoczęcie projektu Rozpoczęcie prac oznacza: rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją albo pierwsze wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskiwanie zezwoleń i wykonywanie wstępnych studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. Utrzymanie inwestycji Inwestycja musi być utrzymana w danym obszarze przez co najmniej 5 lat (3 lata w przypadku MŚP) po jej zakończeniu. Możliwa jest wymiana instalacji lub urządzeń, które w tym okresie stały się przestarzałe bądź się zepsuły, pod warunkiem, że działalność gospodarcza zostanie utrzymana w danym regionie przez minimalny wymagany okres. Utrzymanie miejsc pracy Każde miejsce pracy utworzone dzięki inwestycji musi zostać utrzymane w danym obszarze przez okres 3 lub 5 lat od dnia pierwszego obsadzenia stanowiska.

6 BADANIA I ROZWÓJ 6

7 Pomoc na B+R wysokość wsparcia 7 Ramowe zasady dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną: Przedsiębiorstwa Małe Średnie Duże Badania przemysłowe 70% + 10 p.p.* 60% + 15 p.p.* 50% + 15 p.p.* Eksperymentalne prace rozwojowe 45% + 15 p.p.* 35% + 15 p.p.* 25% + 15 p.p.* Przykładowe rodzaje kosztów kwalifikowanych wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy amortyzacja sprzętu i aparatury w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu amortyzacja budynków w okresie ich wykorzystania w projekcie zakup wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, know-how) zakup badań, usług doradczych i usług równorzędnych pokrycie kosztów operacyjnych (kosztów materiałów, środków eksploatacyjnych) pokrycie kosztów ogólnych, ponoszonych bezpośrednio w związku z realizacją projektu * Potencjalna możliwość zwiększenia intensywności pomocy o 15 p.p. występuje, jeżeli wyniki projektu będą szeroko rozpowszechniane (maksymalnie do 80% wsparcia).

8 Krajowe Inteligentne Specjalizacje 8 19 inteligentnych specjalizacji określono w ramach następujących zakresów tematycznych: zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolnospożywcza i środowiskowa, zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami, innowacyjne technologie i procesy przemysłowe. Zdrowe społeczeństwo 1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne 2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej 3. Wytwarzanie produktów leczniczych Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa 1. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego 2. Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji) 3. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii gospodarczej oraz inżynierii środowiska Zrównoważona energetyka 1. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii 2. Inteligentne i energooszczędne budownictwo 3. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku Surowce naturalne i gospodarka odpadami 1. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów 2. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) 3. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym) 1. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty 2. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe 3. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne 4. Elektronika oparta na polimerach przewodzących 5. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych 6. Optoelektroniczne systemy i materiały 7. Inteligentne technologie kreacyjne

9 Szybka Ścieżka 9 Beneficjenci Na co można uzyskać wsparcie? Nabór wniosków Forma wsparcia Intensywność wsparcia Informacje dodatkowe Przedsiębiorstwa (MŚP i duże przedsiębiorstwa) badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe wpisujące się w zakres tematyczny Krajowych Inteligentnych Specjalizacji projekty dotyczące nowego / znacząco ulepszonego produktu / usługi lub nowej / znacząco ulepszonej metody produkcji lub dostawy 4 maja 2015 r. 31 grudnia 2015 (MŚP) 14 października 30 listopada 2015 r. (duże przedsiębiorstwa) Dotacja Intensywność wsparcia: badania przemysłowe od 50% do 70% kosztów kwalifikowanych prace rozwojowe od 25% do 45% kosztów kwalifikowanych Intensywność wsparcia może zostać zwiększona o 15 p.p., jeżeli wyniki projektu będą szeroko rozpowszechniane. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 2 mln PLN (MŚP) 5 mln PLN (duże przedsiębiorstwa)

10 Kryteria wyboru projektów 10 Kryteria dostępu Kryteria punktowane realizacja badań przemysłowych i / lub prac rozwojowych, zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu, zespół badawczy i zasoby techniczne zapewnią prawidłową realizację prac B+R, projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej, kwestia własności intelektualnej nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu, kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania projektem zapewnią jego sprawną i poprawną realizację, nowość rezultatu projektu - produkt / usługa bądź proces technologiczny [wymagana innowacja w skali co najmniej polskiego rynku], istnieje zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu, zapewniona jest opłacalność wdrożenia, wdrożenie rezultatów jest planowane na terenie RP.

11 Demonstrator 11 Beneficjenci Na co można uzyskać wsparcie? Przedsiębiorstwa (MŚP i duże przedsiębiorstwa) projekty, które przewidują testowanie nowych rozwiązań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (wyłącznie prace rozwojowe) efektem projektu jest wytworzenie instalacji pilotażowej / demonstracyjnej projekty dotyczące nowego / znacząco ulepszonego produktu / usługi lub nowej / znacząco ulepszonej metody produkcji lub dostawy projekt musi wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację Nabór wniosków I kwartał 2016 Forma wsparcia Intensywność wsparcia Informacje dodatkowe Dotacja Prace rozwojowe od 25% do 45% kosztów kwalifikowanych Intensywność wsparcia może zostać zwiększona o 15 p.p., jeżeli wyniki projektu będą szeroko rozpowszechniane. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 5 mln PLN (MŚP) 20 mln PLN (duże przedsiębiorstwa)

12 Programy sektorowe 12 Beneficjenci Na co można uzyskać wsparcie? Intensywność wsparcia Dodatkowe uwagi Wszystkie podmioty realizujące projekty wpisujące się w agendę badawczą dla danego sektora Realizacja projektów B+R zgodnych z agendą badawczą wskazaną w danym programie sektorowym Projekty mogą dotyczyć różnych dziedzin naukowych lub branż gospodarki, pod warunkiem, że celem ich jest rozwiązanie zdefiniowanego problemu sektora Nabory będą otwarte dla wszystkich przedsiębiorców z sektora Intensywność wsparcia: badania przemysłowe od 50% do 70% kosztów kwalifikowanych prace rozwojowe od 25% do 45% kosztów kwalifikowanych Intensywność wsparcia może zostać zwiększona o 15 p.p., jeżeli wyniki projektu będą szeroko rozpowszechniane. Zaakceptowane programy: INNOMED, INNOLOT, InnoSBZ systemy bezzałogowe, INNOTEXTILE włókiennictwo, INNOCHEM chemiczny Programy sektorowe nadal w ocenie m.in. dla branż: teleinformatycznej, farmaceutycznej, elektroenergetycznej, offshore. Nabór wniosków IV kwartał 2015 r. / I kwartał 2016 r. * na podstawie informacji prasowych

13 Projekty aplikacyjne 13 Beneficjenci Na co można uzyskać wsparcie? Konsorcja naukowo-przemysłowe Badania przemysłowe lub prace rozwojowe realizowane przez organizacje badawcze, których celem jest ich wdrożenie przez przedsiębiorcę (prawa własności przemysłowej do wyników będą należały do przedsiębiorcy) Nabór wniosków Planowany nabór III / IV kw r. Forma wsparcia Intensywność wsparcia Dotacja Intensywność wsparcia: badania przemysłowe 50% kosztów kwalifikowanych, prace rozwojowe 25% kosztów kwalifikowanych. Intensywność wsparcia w odniesieniu do badań przemysłowych może zostać zwiększona o 15 p.p., jeżeli projekt obejmować będzie skuteczną współpracę lub wyniki projektu będą szeroko rozpowszechniane.

14 Regionalne Programy Operacyjne 14 Beneficjenci Przykładowe typy projektów Termin naboru Intensywność wsparcia Forma wsparcia MŚP Duzi przedsiębiorcy pod warunkiem zapewnienia dyfuzji rezultatów do MŚP lub NGO Projekty badawczo-rozwojowe Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego III / IV kwartał 2015 r. (w zależności od województwa) Intensywność wsparcia: badania przemysłowe od 50% do 70% kosztów kwalifikowanych prace rozwojowe od 25% do 45% kosztów kwalifikowanych. Dotacje Zgodność z RIS Kluczowe czynniki sukcesu Realizacja projektów w partnerstwie Realizacja projektów promujących niskoemisyjność, oszczędność energii i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych

15 Prace B+R PLN Pozyskanie finansowania w formie dotacji PLN Pozyskanie finansowania w formie dotacji PLN Pozyskanie finansowania w formie dotacji Opracowanie prototypu wieloosiowego pozycjonera spawalniczego wyposażonego w system wizualizacji procesu. Wartość projektu ok. 2,1 mln PLN Opracowanie i wdrożenie nowego wzoru prowadnicy fotela samochodowego. Wartość projektu ok. 40,8 mln PLN System Zarządzania Energią. Wartość projektu ok. 4,6 mln PLN

16 Prace B+R PLN Pozyskanie finansowania w formie dotacji PLN Pozyskanie finansowania w formie dotacji PLN Pozyskanie finansowania w formie dotacji Opracowanie prototypu dalekobieżnego elektrycznego zespołu trakcyjnego. Wartość projektu ok. 33,2 mln PLN Opracowanie nowatorskiego czujnika detekcji upadku osób wraz z systemem sterowania inteligentnym budynkiem. Wartość projektu ok. 4,6 mln PLN Opracowanie prototypu nowoczesnego całkowicie niskopodłogowego tramwaju z niezależnie obracającymi się kołami. Wartość projektu ok. 11,2 mln PLN

17 INWESTYCJE 17

18 Pomoc na inwestycje wysokość wsparcia Maksymalna intensywność pomocy regionalnej dla dużych przedsiębiorstw: 18 Mikro i małe przedsiębiorstwa + 20% Średnie przedsiębiorstwa +10% 35% 35% 50% 35% 35% 50% 35% 25% Warszawa 15% / 10%* 20% 25% 35% 35% 35% 50% 25% 35% 50% * Niższa wartość maksymalnej intensywności pomocy regionalnej od r.

19 Pomoc na inwestycje koszty kwalifikowane 19 Koszty kwalifikowane Koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w tym m.in.: przeniesienie własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu (często ograniczone procentowo w stosunku do całkowitej wartości projektu) pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli nabycie robót i materiałów budowlanych zakup środków trwałych zakup wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna) Szacunkowe koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, obliczone za okres dwóch lat

20 Centra B+R 20 Beneficjenci Przedsiębiorstwa (MŚP i duże przedsiębiorstwa) Na co można uzyskać wsparcie? inwestycje w aparaturę i infrastrukturę niezbędną do utworzenia lub rozwoju centrów lub działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, w tym w szczególności w obrębie KIS w wyniku uzyskanego wsparcia beneficjent powinien uruchomić lub rozwinąć własną działalność B+R lub zwiększyć nakłady prywatne ponoszone na B+R Nabór wniosków 1 września - 30 października 2015 r. Forma wsparcia Intensywność wsparcia Dotacja W odniesieniu do kosztów związanych z nabyciem / wytworzeniem infrastruktury: zgodnie z mapą pomocy regionalnej Możliwość sfinansowania agendy badawczej, która ma być realizowana w CBR (wyłącznie prace rozwojowe): od 25% do 45% kosztów kwalifikowanych

21 Specjalne Strefy Ekonomiczne 21 Potencjalni Beneficjenci: MŚP / duże przedsiębiorstwa Forma wsparcia Zwolnienie z podatku dochodowego (CIT): z tytułu kosztów nowej inwestycji (wydatki związane z realizacją inwestycji, poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia co najmniej 100 tys. EUR); lub z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy (dwuletnie koszty płacy brutto, powiększone o obowiązkowe płatności związane z zatrudnieniem, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia pracowników). Źródło: PAIiIZ Intensywność wsparcia Zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej. Okres funkcjonowania Specjalne Strefy Ekonomiczne będą funkcjonować do 2026 r.

22 Procedura uzyskania zezwolenia strefowego 22 Istnieją dwie możliwości uzyskania zezwolenia na działalność w SSE: Scenariusz 1 Scenariusz 2 Rozpoczęcie działalności na terenie posiadającym status SSE nakłady inwestycyjne, co najmniej 100 tys. EUR utworzenie nowych miejsc pracy Objęcie gruntu prywatnego statusem SSE spełnienie kryteriów obejmowania gruntów prywatnych specjalną strefą ekonomiczną Zmiana rozporządzenia dot. właściwej SSE Czas trwania: 2-3 miesiące Czas trwania: ok. 6 miesięcy ZEZWOLENIE SSE

23 Centra B+R PLN Pozyskanie finansowania w formie dotacji PLN Pozyskanie finansowania w formie dotacji PLN Pozyskanie finansowania w formie dotacji Rozbudowa centrum badawczo-rozwojowego komponentów foteli samochodowych. Wartość projektu ok. 7,3 mln PLN Utworzenie centrum badań i rozwoju komponentów foteli samochodowych. Wartość projektu ok. 25,9 mln PLN Rzeszów Technical Center centrum B+R projektowania turbosprężarek Grupy Borg Warner. Wartość projektu ok. 82 mln PLN

24 Centra B+R PLN Pozyskanie finansowania w formie dotacji PLN Pozyskanie finansowania w formie dotacji PLN Pozyskanie finansowania w formie dotacji Centrum B+R nowych technologii ograniczania emisji i optymalizacji spalania. Wartość projektu ok. 36,5 mln PLN Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB w celu świadczenia kompleksowych usług B+R. Wartość projektu ok. 16 mln PLN Rozwój Centrum B+R kluczem do rozwoju innowacyjnych technologii. Wartość projektu ok. 16 mln PLN

25 INWESTYCJE Wsparcie dla MŚP 25

26 Inwestycje w MŚP 26 Beneficjenci Na co można uzyskać wsparcie? MŚP Wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie (faza wdrożeniowa) Zakup nowej technologii oraz pokrycie kosztów wdrożenia nowej technologii, prowadzącej do wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług, które dotychczas nie były wytwarzane na obszarze całego kraju Rezultatem projektu powinno być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług Nabór wniosków III-IV kwartał 2015 / I kwartał 2016 Forma wsparcia Intensywność wsparcia Dotacja / instrumenty zwrotne Faza wdrożeniowa zgodnie z mapą pomocy regionalnej Kwota wsparcia Maksymalna wartość dofinansowania (część inwestycyjna): 20 mln PLN Instrumenty wsparcia PO IR Badania na rynek PO IR Kredyt technologiczny RPO

27 HARMONOGRAM NABORÓW 27

28 Harmonogram dla wybranych instrumentów 28 III kwartał 2015 IV kwartał 2015 I kwartał 2016 PO IR Szybka ścieżka Dla MŚP nabór ciągły Duże PO IR - Demonstrator PO IR wsparcie CBR PO IR programy sektorowe PO IR projekty aplikacyjne PO IR Badania na rynek PO IR kredyt technologiczny RPO

29 KONTAKT 29

30 30 Adres biura ul. Grzybowska 5A (Grzybowska Park) Warszawa Michał Gwizda Partner tel Anna Zaleska Manager tel

Gdzie szukać środków dla finansowania własnej działalności gospodarczej? Źródła tradycyjne i alternatywne.

Gdzie szukać środków dla finansowania własnej działalności gospodarczej? Źródła tradycyjne i alternatywne. Gdzie szukać środków dla finansowania własnej działalności gospodarczej? Źródła tradycyjne i alternatywne. O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Agenda O nas Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przegląd potencjalnych źródeł finansowania Programy już lub wkrótce dostępne Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw

Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw Let s realize your ideas Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw Wrocław, 17 lutego 2015 r. Doświadczenie WETTIN Doradcy WETTIN specjalizują się w dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 DEFINICJE(wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PolskąAgencjęRozwoju

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla przedsiębiorców

Poradnik dla przedsiębiorców Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Poradnik dla przedsiębiorców PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej

Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej 1. Założenia ogólne Podstawą do ustanowienia Przedsięwzięcia pilotażowego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R J a c e k S my ł a Płock, 10 marca 2015 POIR Podstawowe informacje I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie 2014-2020 dla małych i średnich przedsiębiorców. XVI Konferencja KIKE, Ossa 6-7 maja 2015 Piotr Wiąckiewicz Małgorzata Kuczyńska

Fundusze europejskie 2014-2020 dla małych i średnich przedsiębiorców. XVI Konferencja KIKE, Ossa 6-7 maja 2015 Piotr Wiąckiewicz Małgorzata Kuczyńska Fundusze europejskie 2014-2020 dla małych i średnich przedsiębiorców XVI Konferencja KIKE, Ossa 6-7 maja 2015 Piotr Wiąckiewicz Małgorzata Kuczyńska Konspekt Uwagi ogólne Działanie 1.1.1 PO Inteligentny

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

związane zostały zdefiniowane

związane zostały zdefiniowane Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów Kryteria formalne - wniosek: Złożenie wniosku we właściwej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działania skierowane do przedsiębiorców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działania skierowane do przedsiębiorców Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działania skierowane do przedsiębiorców 1 1 Oś Priorytetowa GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Bardziej szczegółowo

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz pomocy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM INSTALACJI PILOTAŻOWEJ / DEMONSTRACYJNEJ Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

- działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw

- działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw dr inż. Małgorzata Skibska Zielińska Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie

Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie Agnieszka Kozakiewicz Wolsztyn, 11 grudnia 2013 Ostatni dzwonek na dotację 2013 - działanie 1.1 WRPO - Mikroprzedsiębiorstwa Cel

Bardziej szczegółowo

SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU

SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU REGIONALNYCH I INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM Opracowanie wykonano na zlecenie Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo