TECHNOLOGIE SEMANTYCZNE W OBSZARZE E-COMMERCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOLOGIE SEMANTYCZNE W OBSZARZE E-COMMERCE"

Transkrypt

1 TECHNOLOGIE SEMANTYCZNE W OBSZARZE E-COMMERCE AGNIESZKA KONYS Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W niniejszym artykule podj to problem analizy bie cego stanu bada w zakresie zastosowania sieci semantycznych w obszarze e-commerce. We wst pie przybli ono ide sieci semantycznych oraz wskazano obszary jej wykorzystania w handlu elektronicznym. Kolejno zidentyfikowano standardy opisu klasyfikacji produktów i usług w obszarze e-commerce oraz dokonano uogólnienia stanu bada w zakresie dost pnych taksonomii i ontologii w tym obszarze. Cało ko cz wnioski z przeprowadzonych rozwa a. Słowa kluczowe: sie semantyczna, ontologia, e-commerce, UNSPSC, RosettaNet, eotd, OWL 1. Wprowadzenie W przeci gu ostatnich latach obserwuje si dynamiczny wzrost rynku elektronicznego (e-commerce). Oparcie Internetu najnowszej generacji na koncepcji Web 3.0 (okre lanym cz sto w literaturze jako Sie Semantyczna) stwarza nowe mo liwo ci standaryzacji i systematyzacji wiedzy o produktach i usługach. Rezultatem tego jest równie wzrost znaczenia samego przetwarzania danych w tym segmencie rynku. Generowanie u ytecznych informacji i in ynieria wiedzy (oparte na heterogenicznych, hipertekstowych zbiorach danych) stanowi przyczynek do powstania szeregu nowych mo liwo ci dla rozwi za e-biznesu. Literatura przedmiotu rozwi zania z zakresu e-commerce posadowione w Web 3.0 okre la mianem e-commerce 3.0. W warstwie technologicznej wymagane jest u ycie ontologii (celem opisu całej dziedziny poj oraz powi za miedzy nimi). Podej cie takie pozwala np. na dostarczenie informacji dotycz cych przedsi biorstwa, lokalizacji towarów, propozycji, opisów produktów i u- sług, cen, rodzajów płatno ci czy warunków dostawy. W warstwie analitycznej przykładow korzy stanowi generowanie automatycznych rekomendacji produktów i usług dla klienta. Uogólniaj c, jako główne wyzwania stawiane przed standardami e-commerce 3.0 wskaza nale y przede wszystkim klasyfikacj produktów, mo liwo sprawnego wyszukiwania produktów przez klientów oraz ich sprzeda y przez sprzedawców (która jest mo liwa dzi ki odpowiednim konwencjom kodowania produktów i usług). Ponadto zastosowanie jednolitego standardu nazewnictwa/słownika usprawnia sam proces wyszukiwania w oparciu o wspóln kategoryzacj. W niniejszym opracowaniu podj to problem analizy bie cego stanu bada w zakresie stosowania technologii semantycznych w obszarze e-commerce. W tym celu dokonano syntezy dost pnych standardów wspieraj cych opis i klasyfikacj produktów oraz usług w tym obszarze. Zaprezentowano równie efekty podj tych bada nad tworzeniem ontologii dla dziedziny e-commerce w postaci analizy porównawczej dost pnych metod i technik.

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, Rola i znaczenie stosowania ontologii w obszarze e-commerce Filozofia okre la ontologi jako nauk o bycie, rodzajach oraz strukturach obiektów i przypisanych im wła ciwo ciach, ci gach wydarze, procesach oraz zachodz cych mi dzy nimi relacjach [22]. Głównym zało eniem ontologii (w oparciu o definicj ontologii w filozofii) jest dostarczenie taksonomii oraz formalnego opisu danego przedsi wzi cia [22]. W informatyce, ontologia jest traktowana jako oprogramowanie (lub opis formalny artefaktów), zaprojektowane z uwzgl dnieniem specjalnego zbioru zastosowa [22]. Z poj ciem ontologii ci le wi e si koncepcja Sieci Semantycznej (Semantic Web). Koncepcja Sieci Semantycznej, zaproponowana przez Berners a-lee [2], bazuje na poj ciu inteligentnej reprezentacji informacji wykorzystuj c do tego celu meta modele danych dostarczanych przez ontologie. Jako główne powody wprowadzenia opisu danych bazuj cego na ontologiach wskaza nale y przede wszystkim zwi kszenie mo liwo ci rozwoju Internetu pod wzgl dem przechowywania i wyszukiwania informacji. Ontologia jest tak e okre lana jako specyfikacja konceptualizacji danej dziedziny, dostarczaj c opisu poj i relacji zachodz cych pomi dzy nimi [6]. W informatyce stosowane s nast puj ce rodzaje ontologii: ontologie ogólne, ontologie dziedzinowe, reprezentacyjne, metadanych, metod i zada. Ontologie ogólne dostarczaj ogólnej wiedzy o wiecie w postaci podstawowych konceptów [6, 8]. Ontologie dziedzinowe zapewniaj opis wiedzy w obr bie konkretnej dziedziny. Z kolei ontologie reprezentacyjne nie dotycz adnej konkretnej dziedziny oraz nie zapewniaj specyfikacji poszczególnych obiektów. Ich celem jest zdefiniowanie jednostek reprezentacyjnych, które mog by nimi reprezentowane. Ontologie metadanych dostarczaj terminologi do opisu zawarto ci informacji umieszczanej w Internecie. Ostatni wymienion grup stanowi ontologie metod i zada, pozwalaj ce na dostarczenie konceptualizacji potrzebnych do opisu konkretnych zada [5]. W przypadku zastosowania ontologii w obszarze e-commerce wymagane jest dokładne sprecyzowanie klas oraz zachodz cych relacji poszczególnych konceptów, wspieraj c jednocze nie gradacj, zale no ci oraz wyst puj ce zwi zki pomi dzy poszczególnymi konceptami. Typologia ontologii w obszarze e-commerce zdaniem: Corcho i Gomez-Perez [3] winna wyró nia : ontologie ogólne, regionalne i lokalne. Ontologie ogólne maj na celu dostarczenie szerokiego i ogólnego obrazu klasyfikacji produktów i usług w obszarze e-commerce. Z kolei zastosowanie ontologii regionalnych zapewnia wy szy stopie szczegółowo ci opisu danej dziedziny, przy czym poszczególne koncepty w ontologiach regionalnych s mapowane do konceptów z ontologii ogólnej. Ontologie lokalne charakteryzuj si najwy szym stopniem szczegółowo ci i mog by utworzone dla ka dego systemu w celu dost pu do cało ciowej struktury wiedzy. Ponadto zawieraj katalogi z produktami (entities) oraz grupami produktów (category), wskazuj ce na istnienie jednego lub wi kszej liczby konceptów dla ka dego poziomu cało ciowej ontologii. 3. Wybrane standardy opisu klasyfikacji produktów i usług w obszarze e-commerce W nast pstwie rozwoju ontologii wykształciły si ró ne standardy opisu klasyfikacji produktów i usług w samej dziedzinie e-commerce. W ród nich mo na wskaza UNSPSC, RosettaNet, ECCMA Open Technical Dictionary oraz Standard UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Code) jest rozwijany przez United Nations Development Programme (UNDP) oraz korporacj Dun & Bradstreet (D&B) od 1998 roku [14]. Celem pierwszego z nich, UNSPSC jest dostarczenie otwartego, ogólnego i wielosektorowego standardu. Dodatkowo za-

3 126 Technologie semantyczne w obszarze e-commerce pewnia on skuteczn klasyfikacj produktów i usług. System kodowania odbywa si za pomoc pi ciopoziomowej taksonomii produktów, przy czym ka dy z poziomów zawiera dwie charakterystyczne warto ci numeryczne oraz opis tekstowy [3, 14]. Wyszczególnia si nast puj ce poziomy: segment, rodzina, klasa, artykuł, funkcja biznesowa [14]. Według Corcho, Gomez-Perez [3] do głównych niedostatków rozwi zania zaliczy nale y brak wertykalnego pokrycia produktów i usług, które wyst puj w klasyfikacji oraz brak atrybutów doł czonych do konceptów wyst puj cych w taksonomii. Ponadto autorzy wskazuj na fakt nieuwzgl dnienia w projekcie klasyfikacji procesu dziedziczenia pomi dzy opisanymi produktami. Podobna sytuacja wyst puje równie w przybli onych kolejno standardach RossetaNet oraz Drugi ze standardów opisu, RosettaNet zorientowany jest na dostarczenie organizacjom uniwersalnych podstaw globalnego ła cucha dostaw. W przeciwie stwie do UNSPSC nie jest w nim stosowany system numeracji. RosettaNet opiera si głównie na nazwach produktów, które definiuje Corcho i Gomez-Perez [3, 12]. Proponowana przez RossetaNet klasyfikacja jest powi zana z UNSPSC poprzez dostarczenie kodu UNSPSC dla ka dego ze zdefiniowanych produktów. Wyró ni nale y dwa poziomy wyst puj ce w taksonomii: RN Category grupy produktów oraz RN Product szczegółowe produkty [10, 12]. W przypadku RossetaNet istotnym ograniczeniem jest wyst powanie tylko dwóch poziomów klasyfikacji, co czyni stosunkowo prost struktur całej taksonomii [3]. Kolejnym prezentowanym standardem klasyfikacji produktów i usług jest którego celem jest zapewnienie wymiany informacji pomi dzy dostawcami oraz ich klientami. jest standardem zbli onym do UNSPSC. W przypadku klasyfikacja składa si z czterech poziomów konceptów (material classes) z wyst puj c podobn numeracj jak UNSPSC, gdzie ka dy poziom ma dwa znaki rozró niaj ce go od innych konceptów [10]. Wyst puj tutaj nast puj ce poziomy: Segment, Grupa główna, Grupa, Klasa artykułu. Ograniczenia tego standardu s zbli one do wskazanych w przypadku standardu UNSPSC. Standardem charakteryzuj cym si najwi ksz liczb kategorii jest ECCMA Open Technical Dictionary (eotd) [10, 13]. eotd składa si z nast puj cych poziomów: class, property, feature, property-value, unit, qualifier. Ponadto, zawiera on zbiór zasad formalnych do tworzenia wytycznych identyfikacji, zapyta, katalogów oraz typów danych. eotd wykorzystuje słownik oparty na definicji schematu Opis poszczególnej klasy dokonywany jest za pomoc uprzednio zdefiniowanych wła ciwo ci (np. szablonu opisuj cego dany przedmiot). Poni sze zestawienie zawiera charakterystyki rozwi za : UNSPSC, RosettaNet, oraz eotd wraz z uwzgl dnieniem mo liwo ci zapisu danego standardu oraz jego krótk ocen (Tab. 1).

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, Nazwa standardu UNSPSC RosettaNet Technical Dictionary (RNTD) ECCMA Open Technical Dictionary (eotd) Tabela 1. Wybrane standardy opisu klasyfikacji produktów i usług w obszarze e-commerce Zastosowanie Ogólny wielosektorowy standard wspieraj cy klasyfikacj produktów i usług; System kodowania odbywa si za pomoc pi ciopoziomowej taksonomii produktów, przy czym ka dy z poziomów zawiera dwie charakterystyczne warto ci numeryczne oraz opis tekstowy. Wyszczególnia si nast puj ce poziomy: segment, family, class, comodity, business functions. Obecna wersja UNSPSC zawiera produktów zorganizowanych w 54 segmentach. Dostarcza uniwersalnych standardów wspieraj cych globalny ła cuch dostaw; oparcie na nazwach produktów, które s definiowane; klasyfikacja jest powi zana z UNSPSC przez dostarczenie kodu UNSPSC dla ka dego ze zdefiniowanych produktów; ma 2 poziomy w taksonomii: RN Category grupy produktów oraz RN Product szczegółowe produkty. Standard klasyfikacji produktów i usług w celu wymiany informacji pomi dzy dostawcami oraz ich klientami. Cechy wspólne z UNSPSC; klasyfikacja składa si z czterech poziomów konceptów (material classes) z podobn numeracj jak UNSPSC; ka dy poziom ma 2 znaki rozró niaj ce go od innych konceptów. Wyst puj nast puj ce poziomy: Segment, Main group, Group, Commodity class. Standaryzowany, zło ony system kodowania, który posiada mo liwo jednoznacznej identyfikacji przedmiotów wykorzystuj c do tego ich szczegółowe wła ciwo ci. Składa si z czterech głównych etapów: klasyfikacji, wyboru zidentyfikowanych wytycznych, ekstrakcji warto ci, wzbogacania tre ci. Format zapisu MS Excel XML syntax ródło: Opracowanie własne na podstawie: [3, 10, 12, 13, 14]. Atrybuty poł czone z konceptami Charakter pokrycia produktów i usług Dziedziczenie pomi dzy produktami i usługami nie poziomy nie nie pionowy nie CSV nie poziomy Nie MS Access, CSV tak poziomy Nie

5 128 Technologie semantyczne w obszarze e-commerce Semantycznej reprezentacji produktów i usług przypisuje si coraz wi ksze znaczenie. Istnieje wiele ró nych pierwowzorów ontologii pocz wszy od sterowanych ustawie w sektorze B2B a do ogólnych ontologii produktów i usług zarówno dla sektora B2B jak i B2C. Reprezentacja danych odbywa si przy wykorzystaniu oficjalnych standardów ontologii dla sieci semantycznych, mianowicie eclassowl oraz unspscowl [11]. Dost pne standardy do opisu klasyfikacji produktów i usług w obszarze e-commerce stanowiły podstaw dla dalszego rozwoju ontologii w obszarze handlu elektronicznego. Obecnie istniej ce ontologie OWL opieraj si na standardach UNSPSC oraz Efektem pochodzenia ontologii OWL z wy ej wskazanych standardów była próba dokonania uogólnienia rzeczywistych znacze (semantyk) relacji taksonomicznych w tych standardach, co zostało przedstawione m.in. przez Hepp a [9]. Istniej ce podej cia i próby budowy ontologii dla obszaru e-commerce przyczyniły si do rozpowszechnienia standaryzacji oraz propozycji zapisów formalnych przy u yciu odpowiednich do tego technologii/j zyków. 4. Uogólnienie do wiadcze metodycznych w zakresie zastosowania sieci semantycznych w obszarze e-commerce Problem utworzenia sieci semantycznej dla potrzeb e-biznesu był podejmowany w wielu badaniach. Liczne dyskusje na ten temat oraz badania podkre laj wag, jak przypisuje si roli sieci semantycznej dla dziedziny e-commerce. Analizuj c dost pn literatur przedmiotu wyszczególni mo na cztery główne etapy, które przyczyniły si do rozwoju ontologii dla potrzeb e-commerce w sektorze B2B i B2C. Pierwszy z etapów wskazuje na genez zastosowania sieci semantycznych dla potrzeb e- biznesu. Jako prekursora bada podj tych w obszarze e-commerce, wskazuje si podej cie zaproponowane w 1992 roku przez Norton a i Kaplan a [19]. Autorzy przyj li zało enie, e sformalizowany model e-biznesu stanowi mo e narz dzie wspieraj ce identyfikacj istotnych miar w celu dopasowania podobie stwa e-biznesu do podej cia Zrównowa onej Karty Wyników. Nast pnie, zaproponowany został przez Ushold i Morecroft [17, 24] proces modelowania ontologii opartej na modelu e-biznesowym jako narz dzie wspieraj ce identyfikacj i zrozumienie zarówno pojedynczych konceptów jak i zachodz cych pomi dzy nimi relacji we wskazanej dziedzinie. Kolejne podej cie zostało zaproponowane przez Fernandez i in. w 1999 roku, proponuj ce ontologi MenthOntology [3]. Głównym jej celem było zapewnienie reprezentacji konceptów oraz ich atrybutów (zarówno klas jak i atrybutów instancji), taksonomii poszczególnych konceptów, wyst puj cych relacji ad-hoc mi dzy konceptami, reprezentacj stałych, aksjomatów oraz instancji. Ponadto, w literaturze przedmiotu wyst puj podej cia proponuj ce poszczególne koncepcje architektury dla Sieci Semantycznej [1, 3]. W kolejnych latach miała miejsce dalsza ewolucja modeli e-biznesowych wspomagaj cych procesy zarz dzania wiedz [10]. W rezultacie podj tych działa, wykształciły si przyszłe podej cia oparte na zastosowaniu ontologii dla potrzeb e-commerce. Jako drugi z etapów dotycz cych bada nad sieci semantyczn w e-commerce, wskaza nale y podej cie zaproponowane w 2001 roku przez Fensel a [5]. Przedstawiono w nim ontologi, jako narz dzie, które mo e przyczyni si do integracji zró nicowanych i rozproszonych informacji w e-commerce, głównie w oparciu o katalogi produktów wykonywalno poszczególnych przedsi wzi. Z kolei, Obrst, Wray i Liu [20] poddali dyskusji główne wyzwania budowania i uszeregowania ontologii dla produktów i usług w rodowisku e-commerce dla B2B.

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, Ponadto, zaproponowany został przez Zou, Luan, Ivezic, Gruninger i Jones [29] system wieloagentowy MAS dla dziedziny e-commerce, wykorzystuj cy własne, szczegółowe ontologie jako dodatkowe narz dzia wspieraj ce globaln, współdzielon ontologi. Natomiast Corcho i Gomez- Perez [3] wskazali, jak wiele zło onych standardów przeznaczonych do klasyfikacji produktów i usług mo e zosta zintegrowanych przy u yciu mapowania za pomoc ontologii. Autorzy przedstawili równie ogólny zarys wdro enia pierwowzoru w oparciu o platform WebODE oraz model pozyskiwania wiedzy WebPicker. W swoim opracowaniu przedstawili dokładny opis standardów klasyfikacji produktów i usług oraz szczegółowy zarys projektu ontologii w oparciu o architektur wielowarstwow. Na podstawie powy szych podej, został dokonany pocz tkowy opis klasyfikacji produktów i usług za pomoc standardów UNSPCS i na j zyk ontologii [9]. Podj te dalsze próby bada wskazywały na istnienie wielu potencjalnych problemów zwi zanych z rosn c liczb danych, szybko ci zachodz cych zmian na rynku, a tak e konieczno ci przystosowania istniej cych ju standardów do ponownego u ycia. W trzecim etapie został tak e rozwa ony ogromny wpływ technologii sieci semantycznej na e-commerce B2C m.in. przez Tolksdorf, Bizer, Eckstein oraz Hesse [9, 23]. W innym podej ciu, zaproponowanym m.in. przez Zahao i Sandahl [28] oraz Zahao i Lovdahl [27] rozwa ono uwarunkowania techniczne zwi zane z sieci semantyczn dla e-commerce oraz wskazano mo liwe do wyst pienia trudno ci zwi zane z procesem reusingu standardów podczas rozwijania ontologii dla e-commerce. Zło ono procesu zestawiania ze sob ofert na rynku elektronicznym oparta na opisie formalnym została poddana analizie przez Donini, Mongiello, Di Noia i Di Sciascino w 2003 roku [9]. Ponadto, zidentyfikowano problem mapowania ontologii pomi dzy standardem oraz UNSCPSC (United Nations Standard Products and Services Code System), co przedstawione zostało przez Benevantano, Guerra, Magnani i Vincini [1]. Stworzyli oni równie pierwowzór zarz dzania wła ciwym uszeregowaniem relacji wyst puj cych w e-commerce. Zaproponowane przez autorów rozwi zanie system MOMIS (Mediator environment for Multiple Information Sources) ma na celu integracj danych ze strukturalnych i semi-strukturalnych ródeł danych. Czwarty etap otwiera zaproponowana w 2005 roku przez Morgenstern i Riecken [18] ontologia dla obszaru e-commerce. Autorzy zaprezentowali rozwi zanie SNAP (Situations, Needs, Actions, and Products), oparte na zautomatyzowanym systemie rekomendacji produktów i usług w dziedzinach: bankowo ci, ubezpiecze oraz telekomunikacji. Ontologia SNAP oparta jest na dwóch rodzajach relacji: podstawowych i pochodnych. W ontologii zastosowany został sprawny algorytm wnioskuj cy odwołuj cy si do logiki pierwszego rz du. Przedstawiona ontologia SNAP przez Morgenstern i Riecken [18] oraz podej cia proponowane przez Fasli i Lee i Shim [15] stanowiły pierwowzory dla ontologii opartych na zarz dzaniu danymi i systemami rekomenduj cymi. Rozwijane dotychczas ontologie dla produktów i usług wywodz si ze wspólnych standardów klasyfikacji eclassowl, co zostało opisane szczegółowo przez Hepp a [10]. W oparciu o przeprowadzone badania, zaproponował on zastosowanie ontologii GoodRelations bazuj cej na ogólnie dost pnych standardach sieci semantycznej, narz dziach oraz infrastrukturze. GoodRelations dopełnia ontologi eclassowl, któr nale y traktowa jako pierwowzór rozwi zania wspomagaj cego wyszukiwanie produktów i usług. Ponadto, zaproponowane zostały przez Douglas L. Dean [4] podej cia ontologiczne stosowane do oceny istniej cych standardów platform e-commerce. Jako dalsze badania wskaza nale y równie propozycj frameworka wspomagaj cego oparty na ontologii system wyszukiwania informacji o produkcie e-commerce oraz zapewnienie adaptacji opartej na ontologii klasycznego modelu przestrzeni wektorowej z uwzgl dnieniem wag atrybutów produktu, co zostało przedstawione w 2009 roku przez Liyi

7 130 Technologie semantyczne w obszarze e-commerce Zhang, Mingzhu Zhu, Wei Huang [16]. Innym rozwi zaniem było zaproponowane przez Yong Feng, Hongyan Xu, Xin Fang [25] wdro enie technologii ontologicznej w procesie inteligentnej rekomendacji e-commerce. Dodatkowo, autorzy przedstawili propozycj nowej metody inteligentnej rekomendacji w celu usprawnienia skuteczno ci wyszukiwania produktu i satysfakcji klienta. Poni sza tabela, opracowana na podstawie [4, 5, 7, 10, 11, 17, 19, 21, 23, 24, 26], szereguje podejmowane próby bada nad zastosowaniem sieci semantycznej w obszarze e-commerce oraz dodatkowo wybrane podej cia dotycz ce rozwoju modeli ontologii e-biznesowych (Tab. 2). Tabela 2. Analiza podej do budowy ontologii/sieci semantycznej dla e-commerce Autor podej cia Norton i in., 1992 Ushold i in., 1995; Morecroft, 1994 Fernandez i in., 1999 Ambroszkiewicz, 2000 Corcho, Gomez-Perez, Leger, Rey, Toumani, 2000 Sternman, 2000 Melnik, 2000 Fensel, 2001 Petrovic i in., 2001 Obrst, Wray, Liu, 2001 Yun Peng, Youyong Zou, Xiaocheng Luan, Nenad Ivezic, Gruninger, Jones, 2002 Benetti, Beneventano, Bergamaschi, Guerra, Vincini, 2002 Gupta i Quasem, 2002 Corcho i Gomez-Perez, 2002 Klein, 2002; McGuiness, 2001; Bizeri Wolk, 2003 Tolskdorf, Bizer, Eckstein i Heese, 2003 Główne zało enia proponowanego podej cia Sformalizowany model e-biznesu jako narz dzie wspieraj ce identyfikacj istotnych miar w celu dopasowania podobie stwa e-biznesu do podej cia Zrównowa onej Karty Wyników. Proces modelowania ontologii opartej na modelu e-biznesowym. Reprezentacja konceptów oraz ich atrybutów, taksonomii poszczególnych konceptów oraz wyst puj cych relacji ad-hoc mi dzy konceptami. Zastosowanie architektury opartej na sieci semantycznej w celu rozwi zania semantycznej mi dzyoperacyjno ci. Wieloj zyczny system po rednicz cy oparty na wiedzy kodowanej przy u yciu ontologii. Wsparcie podmiotów zarz dzaj cych w procesie symulacji e-biznesu przy u yciu modeli e-biznesowych. Zastosowanie warstwowej architektury opartej na sieci semantycznej. Zastosowanie ontologii jako narz dzia integruj cego zró nicowane i rozproszone informacje w e-commerce w oparciu o katalogi produktów. Mapowanie oraz u ycie modeli e-biznesowych. Przedstawienie głównych zało e odno nie budowy i uszeregowania ontologii dla produktów i usług w rodowisku e-commerce dla segmentu B2B. System wieloagentowy dla e-commerce. System integracji danych ze strukturalnych i semi-strukturalnych ródeł danych. Zastosowanie sieci semantycznej w celu zmniejszenia rozproszenia cenowego w ró nych segmentach rynku. Mapowanie przy u yciu ontologii w celu integracji standardów klasyfikacji produktów i usług w oparciu o platform WebODE. Wst pny opis klasyfikacji produktów i usług (UNSPCS i Podj ta dyskusja nt. braku ontologii biznesowej, jednomy lnych schematów identyfikacyjnych oraz jednoznacznych wymaga odno nie zastosowania sieci

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, Autor podej cia Główne zało enia proponowanego podej cia Zahao i Sandahl, 2003 Zahao i Lovdahl, 2003 Di Noia, Di Sciascino, Donini, Mongiello, 2003 ECIMF Project, 2003 Benevantano, Guerra, Magnani i Vincini, 2004 Morgenstern i Doug Riecken, 2005 Hepp, 2006 Lee, Chun, Shim i Lee, 2006; Lee i in., 2006 Hepp, 2006 Lee i Shim, 2007 Schwall, 2007 Hepp, 2008 Douglas L. Dean, 2009 Liyi Zhang, Mingzhu Zhu, Wei Huang, 2009 Yong Feng, Hongyan Xu, Xin Fang, 2009 ródło: Opracowanie własne. semantycznej dla potrzeb e-biznesu. Propozycja narz dzi oraz struktur dla ró nych procesów elektronicznego zaopatrywania. Wskazanie konieczno ci stosowania reusingu standardów podczas rozwijania ontologii dla e-commerce oraz trudno ci z tym zwi zanych. Zestawienia ofert w oparciu o na opis formalny na rynku elektronicznym. E-Commerce Integration Meta-Framework oferuj cy metodologi, j zyk modelowania oraz narz dzia stanowi ce prototypy dla u ytkowników e-commerce. Dyskusja nt. trudno ci zwi zanych z mapowaniem pomi dzy oraz UNSPSC. Ontologia oparta na zautomatyzowanym systemie rekomendacji produktów i usług dla dziedziny: bankowo ci, ubezpiecze oraz telekomunikacji. Wskazanie wspólnego standardu klasyfikacji eclassowl dla ontologii e-commerce. Propozycja pierwowzorów ontologii opartych na zarz dzaniu danymi i systemami rekomenduj cymi. Reprezentacja produktów i usług przy u yciu oficjalnych j zyków ontologii dla sieci semantycznych (eclassowl, unspscowl). Kontynuacja bada nad pierwowzorami ontologii opartmi na zarz dzaniu danymi i systemami rekomenduj cymi. Wieloj zyczny słownik oparty na ontologii dla e-commerce. Ontologia GoodRelations. Podej cie ontologiczne do oceny standardów platform e-commerce. Oparty na ontologii system wyszukiwania informacji o produkcie w obszarze e-commerce. Zastosowanie ontologii w procesie inteligentnej rekomendacji produktów w obszarze e-commerce. Na bazie przedstawionych bada mo na przedstawi uogólniony zbiór zało e, które powinna spełnia ontologia dla obszaru e-commerce. Niezb dnym jest aby ontologia opierała si na standardach sieci semantycznej z mechanizmami wnioskowania zgodnymi ze standardem W3C. Koniecznym jest ponadto, aby ontologia wskazywała ró nice pomi dzy jednostkami biznesowymi, propozycjami, markami i modelami, a tak e rzeczywistymi instancjami produktów b d usług. Z punktu widzenia klienta istotnym jest dokładne sprecyzowanie obszaru dostawy danego produktu czy usługi oraz wskazanie mo liwych typów odbiorców. Wa nym jest te, aby ontologia dostarczała niezb dnego słownika uwzgl dniaj cego okre lone funkcje biznesowe, kreuj ce mo liwe do przyj cia warto ci np. sprzeda, wynajem, czy naprawa. W przypadku tworzenia ontologii dla e-commerce, podobnie jak w przypadku ka dej innej ontologii, musi ona w odpowiedzi na

9 132 Technologie semantyczne w obszarze e-commerce zapytania u ytkownika zwróci odpowiednie pozycje zarówno zidentyfikowanych instancji produktów jak i propozycji odpowiadaj cych anonimowym instancjom, przy czym musi by mo liwo utworzenia sprecyzowanych zapyta dla ka dej z nich. Kolejny wa ny czynnik stanowi mo liwo przedstawienia ró nych interwałów warto ci podczas generowanych zapyta. Ponadto, dla modeli ilo ciowych, musi istnie mo liwo reprezentacji jednostek miar. Rozwa aj c istnienie innych ontologii na rynku, koniecznym jest zapewnienie kompatybilno ci rozwi zania z istniej cymi ontologiami produktów i usług za pomoc okre lonego standardu eclassowl. 4. Wnioski W artykule przedstawiono analiz bie cego stanu bada w zakresie technologii semantycznych wspieraj cych zarz dzanie wiedz w obszarze e-commerce. W tym celu, w oparciu o dost pn literatur przedmiotu, zidentyfikowano standardy wspieraj ce opis i klasyfikacj produktów oraz usług w obszarze e-commerce, jak równie zaprezentowano efekty podj tych bada nad tworzeniem ontologii dla dziedziny e-commerce w postaci analizy porównawczej dost pnych metod i technik. Powy sze rozwa ania wskazuj na celowo u ycia ontologii jako narz dzia wspomagaj cego zarz dzanie wiedz w obszarze e-commerce. Na bazie przeprowadzonej dyskusji mo na zauwa- y, e zarówno dost pne rozwi zania wspieraj ce kategoryzacje produktów czy usług jak i istniej ce standardy w zakresie budowy oraz wykorzystania ontologii dla e-commerce stanowi płaszczyzn systematyzacji dost pnej wiedzy o produktach lub usługach oraz stwarzaj szerokie mo liwo ci analityczne. Zwa ywszy jednak fakt, e sama Sie Semantyczna nie ma zast pi tradycyjnej sieci WWW a jest raczej rozwijana niezale nie nie jest mo liwa do okre lenia skala rozwoju wskazanych rozwi za. W zako czeniu warto jednak zaznaczy, e rozwi zania technologiczne wspieraj ce e-commerce 3.0 znalazły ju odzwierciedlenie w wielu rozwi zania komercyjnych. Mo na tutaj wskaza wsparcie mechanizmów tworzenia ontologii w aplikacjach do obsługi sklepów elektronicznych czy niektórych rozwi zaniach CMS. [1] Beneventano D., Guerra F., Magnani S., Vincini M.,: A Web Service based framework for the semantic mapping amongst product classification. Journal of Electronic Commerce Research, Vol. 5(2), 2004, s [2] Berners-Lee T., Hendler J., Lassila O.,: The semantic web. Scientific American, Web Ontology Language OWL Guide Version; May 2001, [3] Corcho O., Gomez-Perez A.,: Solving Integration Problems of Ecommerce Standards and Initiatives through Ontological Mappings, Proceedings of the Workshop on E-Business and Intelligent Web at the Seventeenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2001), 5 sierpnia 2001, Seattle, USA, s [4] Douglas L. Dean.,: An Ontological Approach to Evaluating Standards in Ecommerce Platforms, IEEE Transactions on Man, Systems, and Cybernetics, Part C Applications and Reviews, Vol. 37, No. 5, 2009, s [5] Fensel, D., Ding, Y., Omelayenko, B., Schulten, E., Botquin, G., Brown, M. i in.,: Product Data Integration in B2B E-Commerce, IEEE Intelligent Systems, 16(4), 2001, s

10 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, [6] Gruber T.S.,: A translation approach to portable ontology specifications, In Knowledge Acquisition, Vol. 5, 1993, s [7] Gupta, T., Qasem,: A. Reduction of price dispersion through Semantic Ecommerce: A Position Paper, Proceedings of the Semantic Web Workshop 2002, Hawai, USA 2002, s [8] Hepp M.,: Possible Ontologies. How Reality Constrains the Development of Relevant Ontologies, w: IEEE Internet Computing, Charles Petrie (red.) Published by the IEEE Computer Society /07, [9] Hepp M.,: GoodRelations: An Ontology for Describing Products and Services Offers on the Web, A. Gangemi and J. Euzenat (Red.): EKAW 2008, LNCS 5268, 2008, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008, s [10] Hepp M., Leukel J., Schmitz V.,; A Quantitative Analysis of Product Categorization Standards: Content, Coverage, and Maintenance of UNSPSC, eotd, and the RosettaNet Technical Dictionary, Journal of Knowledge and Information Systems, Springer, ISSN (Print) (Online); Volume 13, Number 1 / September, [11] Hepp M.,: Products and Services Ontologies: A Methodology for Deriving OWL Ontologies from Industrial Categorization Standards, Int'l Journal on Semantic Web and Information Systems (IJSWIS), Vol. 2(1), 2006, s [12] [13] [14] [15] Lee, T., Chun, J., Shim, J., Lee, S.,: An Ontology-Based Product Recommender System for B2B Marketplaces, International Journal of Electronic Commerce, 11(2), 2006, s [16] Liyi Zhang, Mingzhu Zhu, Wei Huang,, A Framework for an Ontology-based E- commerce Product Information Retrieval System, JOURNAL OF COMPUTERS, VOL. 4, NO. 6, JUNE 2009, [17] Morecroft, J.D.,: Executive Knowledge, Models, and Learning, In Morecroft, J.D.; and Sternman, J.D. (red.) Modeling for Learning Organizations, Portland : Productivity Press. Ontological Issues in Knowledge Sharing, held in conjunction with IJCAI-95, Montreal, August 20 25, 1994, s [18] Morgenstern L. and Riecken D.,: SNAP: An Action-Based Ontology for E-commerce Reasoning, IBM T.J. Watson Research Center Hawthorne, NY 10532; FOMI [19] Norton D., Kaplan, R.,: The balanced scorecard:measures that drive performance, Harvard Business review, Vol. 70 (1), [20] Obrst, L., Wray, R. E., Liu, H.,: Ontological Engineering for B2B Ecommerce, Proceedings of the International Conference on Formal Ontology in Information Systems (FOIS'01), Ogunquit, Maine, USA, 2001, s [21] Petrovic, O., Kittl, C., Teksten, R.D.,: Developing Business Models for ebusiness, International Conference on Electronic Commerce 2001, Vienna, October 31. November 4, [22] Smith, B.,: Preprint version of chapter Ontology, in L. Floridi (red.), Blackwell Guide to the Philosophy of Computing and Information, Oxford: Blackwell, 2003, s

11 134 Technologie semantyczne w obszarze e-commerce [23] Tolksdorf, R., Bizer, C., Eckstein, R., Heese, R..: Business to Consumer Markets on the Semantic Web, Proceedings of the On The Move to Meaningful Internet Systems OTM 2003 Workshops, Catania, Sicily, Italy 2003, s [24] Uschold M., King M., Moralee S., Zorgios Y.,: The Enterprise Ontology, w: The Knowledge Engineering Review, Vol. 13(1), 1998, s [25] Yong Feng, Hongyan Xu, Xin Fang,: An Intelligent Recommendation Method of E- Commerce Based on Ontology, 2009 International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering, Beijing, ISBN: , China [26] Yun Peng, Youyong Zou, and Xiaocheng Luan,: Semantic Resolution for E-Commerce, In Proceedings of the 1st International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS-02), [27] Zhao, Y., Lövdahl, J.,: A Reuse-Based Method of Developing the Ontology for E-Procurement, Proceedings of the Nordic Conference on Web Services (NCWS), Växjö, Sweden 2003, s [28] Zhao, Y., Sandahl, K.,: Potential Advantages of Semantic Web for Internet Commerce, Proceedings of the International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS), Angers, France 2003, s [29] Zou, and Xiaocheng Luan,: Semantic Resolution for E-Commerce, In Proceedings of the 1 st International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS-02), SEMANTICS TECHNOLOGIES SUPPORTING E-COMMERCE Summary This article presents the problem of analysis the current researches in applying Semantic Web in e-commerce domain. The idea and employment of Semantic Web in electronic commerce was proposed. The next step encompasses the standards of classifications description of products and services in e-commerce. On base of literature review an evolution of available taxonomies and ontologies supporting Semantic Web in e-commerce was proposed. The conclusions finish this article. Keywords: Semantic Web, ontology, e-commerce, UNSPSC, RosettaNet, OTD, OWL Wydział Informatyki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ul. ołnierska 49, Szczecin

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III 1 Wprowadzenie do zagadnienia wymiany dokumentów. Lekcja rozpoczynająca moduł poświęcony standardom wymiany danych. Wprowadzenie do zagadnień wymiany danych w

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej

Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej www.sad24.com Wszystkie poniższe informacje zostały przygotowane na podstawie obserwacji laboratoryjnych oraz lustracji wybranych

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Warsztat naukowca a problem formatu informacji bibliograficznej generowanej przez systemy informacyjne. Remigiusz Sapa IINiB UJ

Warsztat naukowca a problem formatu informacji bibliograficznej generowanej przez systemy informacyjne. Remigiusz Sapa IINiB UJ Warsztat naukowca a problem formatu informacji bibliograficznej generowanej przez systemy informacyjne Remigiusz Sapa IINiB UJ Problem Przydatność formatów opisów bibliograficznych generowanych przez systemy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie Projekt Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Brwinów na

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce 23.11.2015 CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/uploads/photos/middle_ (Źródło: http://www.case-research.eu/en/node/59021)

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma. Dotyczy: Zamówienia publicznego nr PN/4/2014, którego przedmiotem jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Liczba stron: 3 Prosimy o niezwłoczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi Certyfikat SSL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia Usługi Certyfikat SSL ( zwanej dalej : Usługa Certyfikat SSL) przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami

Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami Jerzy Stawicki Krzysztof Abramowski K.Abramowski & J.Stawicki: Łańcuch Krytyczny w zarządzaniu projektami, 04.06.2003 1 Agenda Projekt i realia projektowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO Andrzej BAIER, Tomasz R. LUBCZYŃSKI Streszczenie: W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój analizy zorientowanej obiektowo.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszym plan połączenia przez przejęcie został uzgodniony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych)

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) 1. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 1.1 Ogólne cele kształcenia oraz

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. I. Zarząd TELL S.A., działając zgodnie art.399 1 k.s.h., niniejszym

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Sygn. akt III CZP 53/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk o Ziemi Opis kierunku Studia drugiego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna trwają

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH

UMOWA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH UMOWA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r.

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016 Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. Zgodnie z zapisem art. 35b

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.04.2016 na stanowisko: specjalista systemów VR 1. Nazwa Zamawiającego Signum Project sp. z o.o. Ul. Myśliwska 61/110, 30-718 Kraków 2. Postanowienia ogólne Niniejsze postępowanie

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ROZPORZĄDZENIA EURO 5 NA NIEZALEŻNY RYNEK MOTORYZACYJNY. Robert Kierzek, Inter Cars S.A. Bogumił Papierniok, Moto-Profil Sp. z o.o.

WPŁYW ROZPORZĄDZENIA EURO 5 NA NIEZALEŻNY RYNEK MOTORYZACYJNY. Robert Kierzek, Inter Cars S.A. Bogumił Papierniok, Moto-Profil Sp. z o.o. WPŁYW ROZPORZĄDZENIA EURO 5 NA NIEZALEŻNY RYNEK MOTORYZACYJNY Robert Kierzek, Inter Cars S.A. Bogumił Papierniok, Moto-Profil Sp. z o.o. Euro 5 (Rozporządzenie 715/2007) nie tylko normy emisji spalin Artykuł

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1 Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska Tarapacz, Jacek Frankowski s.c. 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/3, Poznań, 16.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENTRUM DORADZTWA UNIJNEGO S.C. zaprasza

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydzia Bada i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WST PNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW PO O ONYCH NA TERENIE DZIA ANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo