REGULAMIN KONKURSU BACK TO (OLD)SCHOOL. z dnia POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU BACK TO (OLD)SCHOOL. z dnia 30.08.15 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU BACK TO (OLD)SCHOOL z dnia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs BACK TO (OLD)SCHOOL jest dostępny dla osób, które posiadają dostęp do Internetu i mogą swobodnie wejść na stronę konkursową 2. Organizatorem Konkursu BACK TO (OLD)SCHOOL, zwanego dalej Konkursem, jest Brandish sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. komandytowa z siedzibą w Gdańsku, Gdańsk, ul.rzeźnicka 47B. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: , NIP: , REGON: Konkurs prowadzony jest na rzecz Javin Investments Sp. z o.o., ul. Gnilna 2; Gdańsk NIP , KRS (zwaną dalej: GH Madison ). 3. Całkowitą obsługą Konkursu, w tym przygotowaniem regulaminu, przygotowaniem aplikacji konkursowej, moderacją konkursu oraz kontaktem drogą elektroniczną z Uczestnikami, zajmuje się Organizator. 4. Konkurs jest przeprowadzony na landing page (stronie konkursowej) należącej do GH Madison, dostępnym pod adresem URL: (zwaną dalej: stroną konkursową ). 5. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. UCZESTNICTWO 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. 2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, posiadają dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz spełnią warunki określone w 3 niniejszego Regulaminu.

2 3. Pracownicy lub współpracownicy Organizatora, jak również innego podmiotu bezpośredniego zaangażowanego w organizację i przeprowadzenie konkursu nie mogą uczestniczyć w Konkursie. To samo tyczy się członków najbliższej rodziny osób wskazanych powyżej. 4. Konkurs trwa od dnia roku do roku do godz WARUNKI KONKURSU 1. Warunkami uczestnictwa w Konkursie jest wejście na stronę konkursową (www.madison.gda.pl/konkurs) oraz odpowiedź na znajdujące się tam pytanie konkursowe poprzez specjalny formularz. 2. Osoba chcąca wziąć udział w Konkursie musi posiadać adres , na który zostaną przesłane ewentualne instrukcje dotyczące odebrania wygranej nagrody. Dane podawane przez uczestnika (Imię oraz ) muszą być prawdziwe. 3. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne. 4. W Konkursie nie będą brały udziału zgłoszenia Uczestników, których adresy są fikcyjne. Uczestnik może być poproszony przez Organizatora o potwierdzenie swoich danych. 5. Udział w Konkursie przez Użytkowników oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 6. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Organizatora następujących treści: 6.1 Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Organizatora lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

3 6.2 Naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 7. Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Organizatora: 7.1 Dostęp do sieci Internet, 7.2 Dostęp do witryn WWW - przeglądarka www, 7.3 Dostęp do odbierania wiadomości pocztą elektroniczną - posiadanie konta Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które w kreatywny sposób udzielą odpowiedzi na pytanie konkursowe: Uczeń bez jedynki jest jak? 9. Wygrywa osoba, której odpowiedź Jury uzna za najbardziej kreatywną. 4. NAGRODY I LAUREACI 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest GH Madison. 2. Nagrodą w Konkursie jest Apple ipad mini Wi-Fi 32GB czarny. 3. Nagrody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 4. Nagroda otrzymana w związku ze sprzedażą premiową korzysta ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PDOF, jeżeli - jednorazowa wartość takiej Nagrody nie przekracza 760 zł, - otrzymana nagroda nie pozostaje w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika i nie stanowi przychodu z tej działalności. 5. Jeżeli jednorazowa wartość Nagrody przekroczy kwotę 760 zł - to od całej wartości tej nagrody Organizator, jako płatnik, pobierze 10% zryczałtowany podatek dochodowy (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF).

4 W przypadku otrzymania przez uczestnika Nagrody, o której mowa powyżej Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości ok. 11,11% wartości nagrody głównej. Od łącznej wartości nagród stanowiącej sumę wartości Nagrody oraz wartości dodatkowej nagrody pieniężnej określonej powyżej, Organizator naliczy właściwy podatek na poczet podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r., który zostanie przez niego potrącony i odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego. Nagroda dodatkowa nie podlega wypłacie, lecz zostanie pobrana przez wydającego Nagrodę jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z poźn. zm.). 7. Drobne upominki i gadżety reklamowe których jednorazowa wartość nie przekracza 200 zł, otrzymane od przedsiębiorcy w związku z jego promocją lub reklamą i skierowane do faktycznego lub potencjalnego odbiorcy, w celu zachęcenia ich do dokonania zakupu, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PDOF. 8. Nagrodę otrzymują Laureaci, czyli osoby, które według Jury w najbardziej kreatywny sposób odpowiedzą na PYTANIE KONKURSOWE. 9. Informacja o Laureacie, wraz z podaniem ich imienia i nazwiska lub pseudonimu oraz zdjęcia profilowego (wizerunku) zostanie opublikowana na stronie konkursowej GH Madison. 10. O zwycięstwie w Konkursie Laureat jest informowany przez Organizatora za pomocą poczty elektronicznej na podany przez niego adres w ciągu 48 godzin od zakończenia Konkursu. Wiadomość ta zawiera również informacje o sposobie odbioru nagrody. 11. Nagrodę można odebrać tylko osobiście lub wyznaczając pełnomocnika upoważnionego do odbioru nagrody. Pisemne upoważnienie do odbioru nagrody przez pełnomocnika musi być przedstawione Javin Investments Sp. z o.o. Nie ma możliwości wysyłki nagrody.

5 12. W ciągu 2 (dwóch) dni od otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. 9, Laureat zobowiązany jest przesłać zwrotną wiadomość elektroniczną na adres Wiadomość ta powinna zawierać informację o tym, w jakim terminie Laureat zobowiązuje się odebrać Nagrodę. 13. Laureat zobowiązany jest do odbioru Nagrody w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników, w przeciwnym przypadku Nagroda nie zostanie mu wydana. 14. Podczas odbioru Nagrody Laureat zobowiązany jest posiadać przy sobie dokument poświadczający jego tożsamość ze zdjęciem. 15. Laureat traci prawo do Nagrody w następujących przypadkach: a) nieprzesłania wiadomości zwrotnej, o której mowa w ust. 10; b) nieodebrania Nagrody w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników. 16. Nagroda jest wydawana Laureatowi przez Organizatora, po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Z wydania Nagrody spisuje się protokół odbioru. 6. DANE OSOBOWE 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. 2. Organizator nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych osób, które biorą udział w Konkursie. 3. Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym w celu podania do wiadomości publicznej jego imienia i nazwiska lub pseudonimu oraz zdjęcia profilowego. 4. Pozyskane adresy mogą być użyte przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w celu poinformowania zwycięzców o sposobie odebrania Nagrody. 5. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

6 6. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska lub pseudonimu oraz zdjęcia profilowego w Aplikacji Konkursowej. 7. Organizator korzysta ze środków zabezpieczających mających na celu ochronę danych osobowych Uczestnika przed ich ujawnieniem, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą, nie może jednak zapewnić bezpieczeństwa informacji przekazywanych przez Internet i nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa pozostające na uzasadnionych podstawach poza jego kontrolą. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie opisy Konkursu wykorzystywane w materiałach reklamowych i promocyjnych mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążącą posiada jedynie niniejszy Regulamin. 2. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia Reklamacji odnośnie sposobu przeprowadzenia Konkursu, jednak w terminie nie później niż 7 dni od zakończenia Konkursu. 3. Reklamacja może być złożona w jeden z następujących sposobów: a) na adres poczty elektronicznej b) pisemnie na adres siedziby Organizatora z dopiskiem Reklamacja związana z Konkursem ; c) ustnie do protokołu w siedzibie Organizatora. 4. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie później niż 14 dni roboczych od jej otrzymania. 5. Zmiana treści niniejszego Regulaminu przez Organizatora, z zastrzeżeniem zachowania przez Uczestników praw nabytych, jest możliwa z ważnej przyczyny, za którą uważa się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli w wyniku tej zmiany Organizator jest prawnie zobowiązany do zmiany Regulaminu;

7 b) wyrok sądowy lub decyzję administracyjną, jeżeli Regulamin zawiera postanowienia analogiczne do poddanych ocenie sądu lub organu, które ze względu na treść wyroku lub decyzji wymagają zmiany Regulaminu; c) rekomendację wydaną przez organ nadzoru nad działalnością Organizatora albo urzędową lub sądową interpretację przepisów, jeżeli dotyczą materii objętej Regulaminem i w wyniku ich wydania zaistnieje potrzeba zmiany Regulaminu, której celem jest dostosowanie treści Regulaminu do wydanej rekomendacji albo urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów; d) zmianę w systemach informatycznych wykorzystywanych przez Organizatora, usprawniającą ich funkcjonowanie, jeżeli zakres przedmiotowy tej zmiany pozostaje w związku z treścią Regulaminu i powoduje konieczność modyfikacji jego brzmienia; e) konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień. 6. Wszelkie zmiany w Regulaminie są komunikowane przez Organizatora w widocznym miejscu na stronie konkursowej. 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w trybie art Kodeksu Cywilnego. 8. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. 9. Tekst Regulaminu dostępny jest na stronie konkursowej. 10. Dokonując Zgłoszenia Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs na blog w ramach kampanii Położna na medal (dalej: Konkurs ) jest Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Para na parę

REGULAMIN KONKURSU Para na parę REGULAMIN KONKURSU Para na parę 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki konkursu pt. Para na parę (dalej zwanego Konkursem ) rozgrywanego na antenie stacji Radia WAWA zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Mój pierwszy raz zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo