ZAPROSZENIE / INVITATION NAFTA I GAZ 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE / INVITATION NAFTA I GAZ 2013"

Transkrypt

1 ZAPROSZENIE / INVITATION VIP NAFTA I GAZ 2013 XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA i WYSTAWA NAFTA I GAZ th INTERNATIONAL OIL & GAS CONFERENCE and EXHIBITION 18 i 19 września 2013, w godz Warszawa, Pałac Kultury i Nauki Pl. Defilad 1, (wejście od ul. Marszałkowskiej) September 18th & 19th 2013, hours 9.30 a.m p.m. Warsaw, Palace of Culture and Science, 1 Defilad Sq, (entrance from Marszałkowska street) Patronat honorowy / Honorary Patronage: PODSEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE ŒRODOWISKA WICEPREMIER MINISTER GOSPODARKI Janusz Piechociñski DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF ECONOMY MINISTER SKARBU PAÑSTWA W³odzimierz Karpiñski MINISTER OF TREASURY G ÓWNY GEOLOG KRAJU Piotr Grzegorz WoŸniak UNDER SECRETARY OF STATE CHIEF NATIONAL GEOLOGIST REKTOR, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANIS AWA STASZICA W KRAKOWIE prof. dr hab. Tadeusz S³omka RECTOR OF AGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY URZ D DOZORU TECHNICZNEGO Prezes Zarz¹du / Chairman of the Board Mieczys³aw Borowski OFFICE OF TECHNICAL INSPECTION PRODUCTION INDUSTRY ORGANIZATION POLSKA IZBA PRZEMYS U CHEMICZNEGO Prezes Zarz¹du / Chairman of the Board Tomasz Zieliñski / POLISH CHAMBER OF CHEMICAL INDUSTRY Partner Konferencji: / Conference Partner: Partner Uroczystej Kolacji / Gala Dinner Partner: Partner Sesji II / Partner of Session II: Na Lunch zaprasza/ Lunch host: Partner Materia³ów Konferencyjnych / Partner of Conference Proceedings:

2 PROGRAM** (z uwzglêdnieniem nazwisk zaproszonych Goœci)* DZIEÑ PIERWSZY 18 wrzeœnia Rejestracja uczestników SESJA PIERWSZA Janusz Piechociñski - Wicepremier, Minister Gospodarki POLSKA I NIEMCY. WSPÓLNY RYNEK GAZOWY I ENERGETYCZNY? l Niemieckie Energiewende - co oznacza dla Niemiec i Polski? l Podobieñstwa i ró nice: energia nuklearna, odnawialna, a mo e z gazu? l Polska i Niemcy - stan rynków gazu i droga dochodzenia do nich l Sposób i efekty dostosowania do europejskich wymogów l Polska i Niemcy - po³¹czone rynki gazu i energii, niemieckie inwestycje? Moderator: Janusz Reiter - Przewodnicz¹cy Rady Fundacji Centrum Stosunków Miêdzynarodowych Andrzej Janiszowski - Dyrektor, Departament Regulacji PGNiG SA i Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy, PGNiG Sales&Trading GmbH. Michael Kern - Dyrektor Generalny AHK Polska Krzysztof Kilian - Prezes Zarz¹du, PGE SA Polska Grupa Energetyczna SA Dieter Mentz - Federalne Ministerstwo Gospodarki, Republika Federalna Niemiec Andrzej Jarema Nehrebecki - p.o. Naczelnika Wydzia³u Integracji Rynków Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, Urz¹d Regulacji Energetyki Mariusz Przybylik - Dyrektor, AT Kearney Markus Rapp - Prezes Zarz¹du EWE Polska Sp. z o.o. Andrzej Rejner - Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju, Tauron Polska Energia SA Joanna Schmid - Wiceprezes Zarz¹du ds. Strategii i Rozwoju, Tauron Polska Energia SA Ma³gorzata Szymañska - Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki Falko Thormeier - Prezes Zarz¹du, VNG Polska Sp. z o.o. Dorota W³och - Wiceprezes Zarz¹du, KGHM Polska MiedŸ SA SESJA DRUGA W³odzimierz Karpiñski - Minister Skarbu Pañstwa POLSKIE INWESTYCJE - CHEMIA, NAFTA, GAZ I ENERGIA l Wyzwania inwestycyjne stoj¹ce przed polsk¹ gospodark¹ l Sektor nafty i gazu - czy potrzebny specjalny tryb inwestycji l Projekty inwestycyjne do wsparcia przez pañstwo? l Polskie Inwestycje Rozwojowe - dochodowe czy strategiczne? Moderator: Robert Gwiazdowski - Prezydent, Centrum im. Adama Smitha Tadeusz Aziewicz - Pose³ na Sejm RP, Przewodnicz¹cy, Komisja Skarbu Pañstwa Jan Chadam - Prezes Zarz¹du, Operator Gazoci¹gów Przesy³owych Gaz - System SA Micha³ Go³êbiowski - Zastêpca Dyrektora, Departament Projektów Strategicznych, Ministerstwo Skarbu Pañstwa Mariusz Grendowicz - Prezes Zarz¹du, Polskie Inwestycje Rozwojowe SA Dariusz Kacprzyk - Prezes Zarz¹du, Bank Gospodarstwa Krajowego Przemys³aw Ligenza - Wiceprezes, Urz¹d Dozoru Technicznego Jerzy Majchrzak - Dyrektor, Departament Innowacji i Przemys³u, Ministerstwo Gospodarki Tomasz Zieliñski - Prezes Zarz¹du, Polska Izba Przemys³u Chemicznego Prezentacja: "Zdalne wykrywanie wycieków ropy"- Peter Cheney - Business Development Consultant, Laser Diagnostic Instruments AS, Estonia Lunch SESJA TRZECIA TERMINAL LNG I OTWARCIE POLSKIEGO RYNKU GAZOWEGO NA ŒWIAT l Perspektywy rozwoju rynku konsumpcji LNG w Polsce. Uwarunkowania techniczno-inwestycyjne i ekonomiczne l Gazowa infrastruktura przesy³owa jako szansa dla Polski l Czy LNG obni y cenê gazu l Import LNG z Ameryki - aspekty sojusznicze i ekonomiczne Moderator: Robert Patryk Zajdler - Kancelaria Prawna- Zajdler Energy Lawyers Ryszard Gilecki - Ekspert Agencja Rynku Energii SA Kurt Oswald - Partner AT Kearney Tomasz Sna yk - Partner Zarz¹dzaj¹cy, Cytowski LLC Rafa³ Wardziñski - Prezes Zarz¹du, Polskie LNG SA Marek Zierhoffer - Wiceprezes Zarz¹du, Duon Dystrybucja SA Prezentacja firmy Tractebel Engineering S.A UROCZYSTA KOLACJA * Organizatorzy zastrzegaj¹ prawo do zmian w programie **Zaproszeni goœcie w trakcie potwierdzania

3 PROGRAM** (z uwzglêdnieniem nazwisk zaproszonych Goœci)* DZIEÑ DRUGI 19 wrzeœnia SESJA CZWARTA Tomasz Tomczykiewicz - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki GAZ ZIEMNY - NOWE PRAWO I KREOWANIE KON- KURENCJI l Unia Europejska jako motor restrukturyzacji i zmian l Od monopolu do konkurencji - jak¹ drog¹ l Miejsce PGNiG na otwartym europejskim rynku l Nowe prawo gazowe - nigdy nie koñcz¹ca siê zmiana? l Gie³da gazu - narzêdzie czy cel? Moderator: Tomasz Chmal - Ekspert, Instytut Sobieskiego Piotr Cio³kowski - Ekspert ds. regulacji, CMS Cameron McKenna Jerzy Kurella - Wiceprezes Zarz¹du wykonuj¹cy obowi¹zki Prezesa Zarz¹du, PGNiG SA Marcin Lewenstein - Zastêpca Dyrektora, Departament Strategii i Grupy Kapita³owej PGNiG SA Ireneusz azor - Prezes Zarz¹du, Towarowa Gie³da Energii SA Krzysztof Noga - Prezes Zarz¹du, Duon Marketing and Trading Andrzej Sikora - Prezes Zarz¹du, Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o. Maciej Sobolewski - Wiceprezes Zarz¹du, Centrum Analiz Spo³eczno Ekonomicznych Mariusz Swora - Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego, Uniwersytet Jagielloñski, Prezes URE w latach Prezentacja: "Renowacja ruroci¹gów ciœnieniowych metod¹ Primus Line" - Gregor Smietana - International Sales Manager, RÄDLINGER PRIMUS LINE GMBH, Niemcy SESJA PI TA PODATKI I OP ATY EKOLOGICZNE A BRAN A NAFTY I GAZU l ETS, backloading emisji - op³aty emisyjne a kondycja przedsiêbiorstw sektora nafty i gazu l Szara strefa w paliwach - dziurawy system poboru podatku od paliw? l Nowa akcyza gazowa - z³ota era gazu czy hamulec rozwoju? l Jak unikn¹æ powtórzenia z³ych doœwiadczeñ z dziedziny wêgla i paliw? Moderator: Tomasz Kassel - Dyrektor w Zespole Podatków Poœrednich w Dziale Prawno-Podatkowym PwC Maciej H. Grabowski - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów Szymon Parulski - Doradca podatkowy, Parulski i Wspólnicy - Doradcy Podatkowi S³awomir Zamorski - Dyrektor ds. Podatków, BP Europa SE Aleksander Zawisza - Ekspert, Ministerstwo Œrodowiska Przerwa SESJA SZÓSTA Piotr WoŸniak - Podsekretarz Stanu, G³ówny Geolog Kraju, Ministerstwo Œrodowiska POSZUKIWANIA ROPY I GAZU CZY UPKOWA GOR CZKA? l Czy polityka pañstwa sprzyja poszukiwaniom i zagospodarowaniu zasobów? l Zasoby ropy, gazu i wêgla - czy pañstwo je docenia? l Nowe prawo geologiczne - warunki stawiane bran y wydobywczej l Polskie us³ugi - ekspansja krajowa czy miêdzynarodowa? Moderator: Andrzej Sikora - Prezes Zarz¹du, Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o. Krzysztof Duchnowski - Prezes Zarz¹du, Fundacja Innowacji i Rozwoju Henryk Dytko - Wiceprezes Zarz¹du, Exalo Drilling Lars Hubert - Exploration Manager, San Leon Energy Poland Andrzej Jasiñski - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis³awa Staszica w Krakowie Henryk Jacek Jezierski - G³ówny Geolog Kraju w latach Stanis³aw Nagy - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis³awa Staszica w Krakowie Jerzy Nawrocki - Dyrektor, Pañstwowy Instytut Geologiczny- Pañstwowy Instytut Badawczy Kamlesh Parmar - Prezes Zarz¹du, 3Legs Resources Zbigniew Paszkowicz - Wiceprezes Zarz¹du ds. Poszukiwañ i Wydobycia, Grupa LOTOS S.A., Prezes Zarz¹du, Dyrektor Naczelny, LOTOS Petrobaltic S.A Tomasz Solarski - Dyrektor Oddzia³u Geologii i Eksploatacji PGNiG Jacek Wróblewski - Dyrektor ds. Rozwoju, BNK Polska Sp. z o.o LUNCH SESJA SIÓDMA Panel Dziennika Gazety Prawnej BEZPIECZEÑSTWO ENERGETYCZNE POLSKI - WYZWANIE DLA PAÑSTWA I SEKTORA Moderator: Maciej Szczepaniuk - Dziennik Gazeta Prawna l Jak budowaæ bezpieczeñstwo energetyczne kraju? Adam Jasser - Sekretarz Stanu, Pe³nomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Koordynacji Oceny Skutków Regulacji, Sekretarz Rady Gospodarczej W³adys³aw Mielczarski - Politechnika ódzka, Ekspert European Institute of Energy Piotr Piela - Partner Zarz¹dzaj¹cy Dzia³em Doradztwa Biznesowego, Szef Grupy Energetycznej EY l Jak¹ rolê w budowaniu bezpieczeñstwa energetycznego Polski i Europy odgrywaj¹ pañstwo i regulacje? Krzysztof Kilian - Prezes Zarz¹du, PGE Polska Grupa Energetyczna SA Piotr uba - Partner Zarz¹dzaj¹cy w Doradztwie Biznesowym PwC Marek Woszczyk - Prezes, Urz¹d Regulacji Energetyki l Na jakiej technologii oprzeæ bezpieczeñstwo energetyczne Polski? Henryk Majchrzak - Prezes Zarz¹du, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA Pawe³ Smoleñ- Prezes, Europejskie Stowarzyszenie Wêgla Kamiennego i Brunatnego Andrzej Strupczewski - Cz³onek Rady Naukowej, Narodowe Centrum Badañ J¹drowych *Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do zmian w programie **Prelegenci w trakcie potwierdzania

4 PROGRAMME DAY ONE - 18th September Registration of participants: FIRST SESSION Introduction: ** Janusz Piechociñski - Deputy Prime Minister, Minister of Economy POLAND AND GERMANY. COMMON GAS AND ENERGY MARKET? l German Energiewende - what does it mean for Germany and Poland? l Similarities and differences - nuclear energy, renewable energy, or maybe gas energy? l Poland and Germany - the state of the gas markets and the way of reaching them l The method and effects of adaptation to EU requirements l Poland and Germany - combined gas and energy markets, German investments? Moderator: Janusz Reiter - President, Center for International Relations Andrzej Janiszowski - Director, Regulatory Department, PGNiG SA, and Managing Director, PGNiG Sales & Trading GmbH Michael Kern - General Director AHK Polska Krzysztof Kilian - Chairman of the Board, PGE Polska Grupa Energetyczna SA Dieter Mentz - Federal Ministry of Economy, Federal Republic of Germany Andrzej Jarema Nehrebecki - Acting Head of Market Integration Section, Department of Markets Development and Consumer Issues, Energy Regulatory Office Mariusz Przybylik - Director, AT Kearney Markus Rapp - Markus Rapp - Chairman of the Board, EWE Polska Sp. z o.o. Andrzej Rejner - Director of Strategy Development Department, Tauron Polska Energia SA Joanna Schmid - Vice-Chairman of the Board, Tauron Polska Energia SA Ma³gorzata Szymañska - Director, Oil and Gas Department, Ministry of Economy Falko Thormeier - Chairman of the Board, VNG Polska Sp. z o.o. Dorota W³och - Vice-Chairman of the Board, KGHM Polska MiedŸ SA SECOND SESSION Introduction: ** W³odzimierz Karpiñski - Minister of Treasury POLISH INVESTMENTS - CHEMISTRY, OIL, GAS AND ENERGY l Investment challenges facing the Polish economy l Oil and gas sector - do we need a special investment mode? l Should investment projects be supported by the state? l Polskie Inwestycje Rozwojowe (Polish Development Investments) - a profitable or strategic venture? Moderator: Robert Gwiazdowski, President of Adam Smith Centre Tadeusz Aziewicz - Member of Parliament, Chairman of the State Treasury Committee Jan Chadam - Chairman of the Board, Operator Gazoci¹gów Przesy³owych Gaz-System SA Micha³ Go³êbiowski - Vice-Director, Strategic Projects Department, Ministry of Treasury Mariusz Grendowicz - Chairman of the Board, Polskie Inwestycje Rozwojowe SA Dariusz Kacprzyk - Chairman of the Board, Bank Gospodarstwa Krajowego Przemys³aw Ligenza - Vice-Chairman of the Board, Office of Technical Inspection Jerzy Majchrzak - Director, Innovation and Industry Department, Ministry of Economy Tomasz Zieliñski - Chairman of the Board, Polish Chamber of Chemical Industry Presentation: "Real time remote oil spill detection" Peter Cheney, Business Development Consultant, Laser Diagnostic Instruments AS, Estonia Lunch THIRD SESSION LNG TERMINAL AND THE OPENING OF THE POLISH GAS MARKET TO THE WORLD l Prospects for the development of LNG consumption in Poland. Technical and economic conditionings l Gas transmission infrastructure as a chance for Poland l Will LNG reduce the price of gas l LNG import from the United States - economic aspects Moderator: Robert Patryk Zajdler - Zajdler Energy Lawyers Ryszard Gilecki - Expert, Energy Market Agency SA Kurt Oswald - Partner, AT Kearney Tomasz Sna yk - Managing Partner, Cytowski LLC Rafa³ Wardziñski - Chairman of the Board, Polskie LNG SA Marek Zierhoffer - Vice President of the Board, Duon Dystrybucja SA GALA DINNER * The organizer reserves the right to change the program ** Speakers to be confirmed

5 PROGRAMME DAY TWO - 19th September FOURTH SESSION Introduction:** Tomasz Tomczykiewicz - Secretary of State, Ministry of Economy NATURAL GAS - THE NEW LAW AND THE CREATION OF COMPETITION l The European Union as a driving force for restructuring and changes l From monopoly to competition - which road shall we take? l The place of PGNiG on the open European market l The new gas law - a never-ending change? l Gas exchange - a utility or purpose? Moderator: Tomasz Chmal, Sobieski Institute Piotr Cio³kowski - Expert on regulation, CMS Cameron McKenna Jerzy Kurella - Vice-President of the Management Board, acting CEO PGNiG SA Marcin Lewenstein - Deputy Director, Department of Strategy and PGNiG SA Group Ireneusz azor - Chairman of the Board, Energy Commodity Exchange Krzysztof Noga - Chairman of the Board, Duon Marketing and Trading Andrzej Sikora - Chairman of the Board, Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o. (Energy Studies Institute) Maciej Sobolewski - Vice-Chairman of the Board, Center for Social and Economic Research Mariusz Swora - Public Economic Law Department, Jagiellonian University; President of the Energy Regulatory Office in Presentation: "Renovation of pressure pipelines using Primus Line method" - Gregor Smietana, International Sales Manager, Rädlinger Primus Line GmbH, Germany FIFTH SESSION ECOLOGICAL TAXES AND FEES IN OIL AND GAS SECTOR l ETS, backloading - emission fees and the conditions of oil and gas enterprises l The grey zone in fuels - leaky system of taxation on fuel? l The new excise tax on gas - new age of gas or development brake l How to avoid bad experiences related to excise tax on coal and fuels? Moderator: Tomasz Kassel - Director, Indirect Taxes Team, PwC Maciej H. Grabowski - Undersecretary of State, Ministry of Finance Szymon Parulski - Tax Adviser, Parulski & Co S³awomir Zamorski - Tax Adviser, BP Europa SE, Polish branch Aleksander Zawisza - Expert, Ministry of Environment BREAK SIXTH SESSION Introduction:** Piotr WoŸniak - Undersecretary of State, Chief National Geologist, Ministry of Environment OIL AND GAS EXPLORATION OR SHALE FEVER? l Does the government policy support the search for and use of resources? l Oil, gas and coal resources - does the state appreciate them? l The new geological law - conditions imposed on the mining industry l Polish services - domestic or international expansion? Moderator: Andrzej Sikora - Chairman of the Board, Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o. (Energy Studies Institute) Krzysztof Duchnowski - Chairman of the Board, Innovation and Development Foundation Henryk Dytko - Vice-Chairman of the Board, Exalo Drilling Lars Hubert - Exploration Manager, San Leon Energy plc Andrzej Jasiñski - AGH University of Science and Technology Henryk Jacek Jezierski - Former Chief Geologist in Jerzy Nawrocki - Director, Polish Geological Institute, National Research Institute Stanis³aw Nagy - AGH University of Science and Technology Kamlesh Parmar - Chairman of the Board, 3Legs resources Zbigniew Paszkowicz - Vice-President of the Management Board Exploration & Production, Grupa Lotos SA, President of the Board, General Director, Lotos Petrobaltic SA Tomasz Solarski - - Director of Geology and Exploitation Department, PGNiG SA Jacek Wróblewski - Development Director, BNK Polska Sp. z o.o LUNCH SEVENTH SESSION POLAND'S ENERGY SECURITY - A CHALLENGE FOR THE STATE AND FOR THE SECTOR Moderator: Maciej Szczepaniuk - journalist, Dziennik Gazeta Prawna l How to build the country's energy security? Adam Jasser - Secretary of State, Plenipotentiary to the Prime Minister for the coordination of regulatory impact assessment, Secretary of the Economic Council W³adys³aw Mielczarski - Lodz University of Technology, Expert of European Institute of Energy Piotr Piela - Managing Partner, Business Advisory Services Department EY l What role is played by Polish state and regulations in building Poland's and Europe's energy security Krzysztof Kilian - Chairman of the Board, PGE Polska Grupa Energetyczna SA Piotr uba - Managing Partner at PwC Advisory Marek Woszczyk - President, Energy Regulatory Office l On what technology Poland's energy security should be based? Henryk Majchrzak - Chairman of the Board, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA Pawe³ Smoleñ - Chairman of the Board, The European Association for Coal and Lignite Andrzej Strupczewski - Member of Scientific Council,

6 Partner merytoryczny / Expert Partner: Partner Wspieraj¹cy/ Support Partner: G³ówny partner medialny / Main Media Partner: INSTYTUT KOŒCIUSZKI Partnerzy Medialni / Media Partners: Organizator / Organizer Zarz¹d Targów Warszawskich S.A. / Warsaw Exhibition Board S.A Warszawa, ul. Pu³awska 12a; tel , fax ,

September, 3rd, 2013 10.30-11.10 Official opening of BALTEXPO 2013 11.10-11.55 Special guests exhibition-tour-around

September, 3rd, 2013 10.30-11.10 Official opening of BALTEXPO 2013 11.10-11.55 Special guests exhibition-tour-around XVII MIÊDZYNARODOWE TARGI MORSKIE I KONFERENCJA BALTEXPO 2013 3 wrzeœnia 2013 10.30-11.10 Uroczyste otwarcie BALTEXPO 2013 11.10-11.55 Zwiedzanie ekspozycji targowej przez goœci specjalnych 12.00-17.45

Bardziej szczegółowo

FORUM GAZU I ENERGII J DROWEJ 2011

FORUM GAZU I ENERGII J DROWEJ 2011 KONFERENCJA MIÊDZYNARODOWA FORUM GAZU I ENERGII J DROWEJ 2011 30-31 maja 2011 roku, Hotel Warszawianka ****, Jachranka k. Warszawy www.mostwanted.pl/konferencje dr in. Krzysztof Biernat, Tomasz Karaœ,

Bardziej szczegółowo

Promocja Polski jako kraju atrakcyjnego i przyjaznego dla nawiązywania kontaktów gospodarczych i handlowych oraz o dużych możliwosciach inwestycyjnych

Promocja Polski jako kraju atrakcyjnego i przyjaznego dla nawiązywania kontaktów gospodarczych i handlowych oraz o dużych możliwosciach inwestycyjnych Promocja Polski jako kraju atrakcyjnego i przyjaznego dla nawiązywania kontaktów gospodarczych i handlowych oraz o dużych możliwosciach inwestycyjnych Promotion of Poland as an atractive and buisness-friendly

Bardziej szczegółowo

September 2010 at 6.30 p.m.

September 2010 at 6.30 p.m. September 2010 at 6.30 p.m. Under the patronage of: Dariusz TOKARCZUK Radca prawny, Partner zarz¹dzaj¹cy w warszawskim biurze kancelarii Gide Loyrette Nouel Dariusz Tokarczuk specjalizuje siê w transakcjach

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

The ICCO Central & Eastern European Summit

The ICCO Central & Eastern European Summit Lou Capozzi President International Communications Consultancy Organisation ORGANIZATORZY: Mamy do czynienia z bardzo ekscytujàcym okresem wzrostu PR i rozwoju tej bran y w regionie. Kongres b dzie doskona

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Hear from. Attend Coaltrans Poland to: good opportunity to meet and develop relationships. Tomasz Tomczykiewicz Secretary of State Ministry of Economy

Hear from. Attend Coaltrans Poland to: good opportunity to meet and develop relationships. Tomasz Tomczykiewicz Secretary of State Ministry of Economy Hear from Tomasz Tomczykiewicz Secretary of State Ministry of Economy Jarosław Zagórowski Chairman of the Board, Jastrzębska Spółka Węglowa SA Attend Coaltrans Poland to: Joanna Strzelec Łobodzińska Polish-English-Russian

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Konferencja NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Prelegenci Konferencji: 16 17 marca 2010, Hotel Polonia Palace, Warszawa Zakres nowych zadañ i kompetencji Prezesa URE w œwietle nadchodz¹cych zmian Prawa Energetycznego

Bardziej szczegółowo

ULI Poland 1 st Annual Conference Competitive Cities Konkurencyjne Miasta. 15 May 2015, Intercontinental Hotel, Warsaw. PROGRAMME poland.uli.

ULI Poland 1 st Annual Conference Competitive Cities Konkurencyjne Miasta. 15 May 2015, Intercontinental Hotel, Warsaw. PROGRAMME poland.uli. ULI Poland 1 st Annual Conference Competitive Cities Konkurencyjne Miasta 15 May 2015, Intercontinental Hotel, Warsaw PROGRAMME poland.uli.org Urban Land Institute is a global non-profit research and education

Bardziej szczegółowo

Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki

Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki materiały konferencyjne Warszawa, 17 maja 2013 r. Information Day on European Public-Private Partnership in Photonics

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja Miêdzynarodowa ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 22-23 wrzeœnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

Programme. I Eastern Business Forum Lublin, 25 26 June 2015. 25 June, Thursday. TARGI LUBLIN, 11 Dworcowa street

Programme. I Eastern Business Forum Lublin, 25 26 June 2015. 25 June, Thursday. TARGI LUBLIN, 11 Dworcowa street Programme I Eastern Business Forum Lublin, 25 26 June 2015 25 June, Thursday 8.00-9.00 a.m. 9.00-09.30a.m. REGISTRATION OF PARTICIPANTS TARGI LUBLIN, 11 Dworcowa street Conference opening Hall A (ground

Bardziej szczegółowo

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska 6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Warszawska Warszawska Polski Kongres Gospodarczy 6 Marca 2012 SŁOWO WSTĘPNE ORGANIZATORZY PATRONI MEDIALNI ORGANIZATORZY POLSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO Warszawska

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

Listed companies after the financial crisis

Listed companies after the financial crisis Listed companies after the financial crisis 4th Congress 4th Congress Congress Patronage Content Patronage 3 Listed companies after the financial crisis Ladies and Gentlemen, On behalf of the Management

Bardziej szczegółowo

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010.

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010. Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Wymienione w agendzie osoby po zmianie terminu Kongresu (ze względu na konsekwencje katastrofy pod Smoleńskiem i żałobę narodową

Bardziej szczegółowo

European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS European Congress of Small and Medium - Size Enterprises Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY KATOWICE 2014 SŁOWO WSTĘPNE / INTRODUCTORY WORD PATRONATY / PATRONAGE Pod Patronatem Jose

Bardziej szczegółowo

Dołącz do społeczności

Dołącz do społeczności Dołącz do społeczności 6-7.XI.2013 WARSZAWA, EXPO XXI Wśród gości konferencji m. in.: Mark Krawczyński Guy Perry Marcin Zamoyski Leszek Drogosz Architekt, projektant wnętrz, pianista, dyrektor Fundacji

Bardziej szczegółowo

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010.

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010. Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Wymienione w agendzie osoby po zmianie terminu Kongresu (ze względu na konsekwencje katastrofy pod Smoleńskiem i żałobę narodową

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda 14.04.2010 r. (środa) 11.00-18.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Inauguracja I. Uroczyste otwarcie Kongresu (11.00-11.20)

Bardziej szczegółowo

RYNEK GAZU W POLSCE. Inwestycje w elektroenergetyce gazowej. Warszawa, 1, 2-3 lutego 2012r. W gronie prelegentów znajdą się m.in.

RYNEK GAZU W POLSCE. Inwestycje w elektroenergetyce gazowej. Warszawa, 1, 2-3 lutego 2012r. W gronie prelegentów znajdą się m.in. RYNEK GAZU W POLSCE W gronie prelegentów znajdą się m.in. przedstawiciele: PGNiG S.A. Urzędu Regulacji Energetyki Instytutu Studiów Energetycznych Forum Odbiorców Rynku Energii i Gazu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Kongres Nowego Przemysłu 2014 13-14 października 2014 r. Warszawa, hotel Sheraton

Kongres Nowego Przemysłu 2014 13-14 października 2014 r. Warszawa, hotel Sheraton Kongres Nowego Przemysłu 2014 13-14 października 2014 r. Warszawa, hotel Sheraton 13 października 2014 r. 8.30-9.00 Rejestracja gości 9.00-11.30 Sesja inauguracyjna: Polska droga do Wspólnoty Energetycznej

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2011. 18 maja 2011 r.

Europejski Kongres Gospodarczy 2011. 18 maja 2011 r. 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Hotel Monopol Prywatyzacja Cele rządowego programu prywatyzacji. Bilans dotychczasowych dokonań i ich długofalowe skutki dla polskiej gospodarki Co zostało do sprywatyzowania?

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK 25 MARCA 2014 12:00 18:00 Wycieczka studialna - zwiedzanie instalacji energetycznych i petrochemicznych na Pomorzu m.in.

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda 31 maja 2010 (poniedziałek) 11.00-18.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Inauguracja I. Uroczyste otwarcie Kongresu (11.00-11.15)

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC 2013 Raport Roczny Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC O ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Od początku

Bardziej szczegółowo

9-10 June, 2014 Copernicus Science Centre, Warsaw 9-10 CZERWCA 2014. o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych. Reservoir Completion SHALESCIENCE

9-10 June, 2014 Copernicus Science Centre, Warsaw 9-10 CZERWCA 2014. o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych. Reservoir Completion SHALESCIENCE 9-10 June, 2014 Copernicus Science Centre, Warsaw 9-10 CZERWCA 2014 CENTRUM NAUKI KOPERNIK, WARSZAWA Ewolucja wyobrażeń o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych Evolution of the Mental Picture of Shale

Bardziej szczegółowo