ZAPROSZENIE / INVITATION NAFTA I GAZ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE / INVITATION NAFTA I GAZ 2013"

Transkrypt

1 ZAPROSZENIE / INVITATION VIP NAFTA I GAZ 2013 XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA i WYSTAWA NAFTA I GAZ th INTERNATIONAL OIL & GAS CONFERENCE and EXHIBITION 18 i 19 września 2013, w godz Warszawa, Pałac Kultury i Nauki Pl. Defilad 1, (wejście od ul. Marszałkowskiej) September 18th & 19th 2013, hours 9.30 a.m p.m. Warsaw, Palace of Culture and Science, 1 Defilad Sq, (entrance from Marszałkowska street) Patronat honorowy / Honorary Patronage: PODSEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE ŒRODOWISKA WICEPREMIER MINISTER GOSPODARKI Janusz Piechociñski DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF ECONOMY MINISTER SKARBU PAÑSTWA W³odzimierz Karpiñski MINISTER OF TREASURY G ÓWNY GEOLOG KRAJU Piotr Grzegorz WoŸniak UNDER SECRETARY OF STATE CHIEF NATIONAL GEOLOGIST REKTOR, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANIS AWA STASZICA W KRAKOWIE prof. dr hab. Tadeusz S³omka RECTOR OF AGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY URZ D DOZORU TECHNICZNEGO Prezes Zarz¹du / Chairman of the Board Mieczys³aw Borowski OFFICE OF TECHNICAL INSPECTION PRODUCTION INDUSTRY ORGANIZATION POLSKA IZBA PRZEMYS U CHEMICZNEGO Prezes Zarz¹du / Chairman of the Board Tomasz Zieliñski / POLISH CHAMBER OF CHEMICAL INDUSTRY Partner Konferencji: / Conference Partner: Partner Uroczystej Kolacji / Gala Dinner Partner: Partner Sesji II / Partner of Session II: Na Lunch zaprasza/ Lunch host: Partner Materia³ów Konferencyjnych / Partner of Conference Proceedings:

2 PROGRAM** (z uwzglêdnieniem nazwisk zaproszonych Goœci)* DZIEÑ PIERWSZY 18 wrzeœnia Rejestracja uczestników SESJA PIERWSZA Janusz Piechociñski - Wicepremier, Minister Gospodarki POLSKA I NIEMCY. WSPÓLNY RYNEK GAZOWY I ENERGETYCZNY? l Niemieckie Energiewende - co oznacza dla Niemiec i Polski? l Podobieñstwa i ró nice: energia nuklearna, odnawialna, a mo e z gazu? l Polska i Niemcy - stan rynków gazu i droga dochodzenia do nich l Sposób i efekty dostosowania do europejskich wymogów l Polska i Niemcy - po³¹czone rynki gazu i energii, niemieckie inwestycje? Moderator: Janusz Reiter - Przewodnicz¹cy Rady Fundacji Centrum Stosunków Miêdzynarodowych Andrzej Janiszowski - Dyrektor, Departament Regulacji PGNiG SA i Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy, PGNiG Sales&Trading GmbH. Michael Kern - Dyrektor Generalny AHK Polska Krzysztof Kilian - Prezes Zarz¹du, PGE SA Polska Grupa Energetyczna SA Dieter Mentz - Federalne Ministerstwo Gospodarki, Republika Federalna Niemiec Andrzej Jarema Nehrebecki - p.o. Naczelnika Wydzia³u Integracji Rynków Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, Urz¹d Regulacji Energetyki Mariusz Przybylik - Dyrektor, AT Kearney Markus Rapp - Prezes Zarz¹du EWE Polska Sp. z o.o. Andrzej Rejner - Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju, Tauron Polska Energia SA Joanna Schmid - Wiceprezes Zarz¹du ds. Strategii i Rozwoju, Tauron Polska Energia SA Ma³gorzata Szymañska - Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki Falko Thormeier - Prezes Zarz¹du, VNG Polska Sp. z o.o. Dorota W³och - Wiceprezes Zarz¹du, KGHM Polska MiedŸ SA SESJA DRUGA W³odzimierz Karpiñski - Minister Skarbu Pañstwa POLSKIE INWESTYCJE - CHEMIA, NAFTA, GAZ I ENERGIA l Wyzwania inwestycyjne stoj¹ce przed polsk¹ gospodark¹ l Sektor nafty i gazu - czy potrzebny specjalny tryb inwestycji l Projekty inwestycyjne do wsparcia przez pañstwo? l Polskie Inwestycje Rozwojowe - dochodowe czy strategiczne? Moderator: Robert Gwiazdowski - Prezydent, Centrum im. Adama Smitha Tadeusz Aziewicz - Pose³ na Sejm RP, Przewodnicz¹cy, Komisja Skarbu Pañstwa Jan Chadam - Prezes Zarz¹du, Operator Gazoci¹gów Przesy³owych Gaz - System SA Micha³ Go³êbiowski - Zastêpca Dyrektora, Departament Projektów Strategicznych, Ministerstwo Skarbu Pañstwa Mariusz Grendowicz - Prezes Zarz¹du, Polskie Inwestycje Rozwojowe SA Dariusz Kacprzyk - Prezes Zarz¹du, Bank Gospodarstwa Krajowego Przemys³aw Ligenza - Wiceprezes, Urz¹d Dozoru Technicznego Jerzy Majchrzak - Dyrektor, Departament Innowacji i Przemys³u, Ministerstwo Gospodarki Tomasz Zieliñski - Prezes Zarz¹du, Polska Izba Przemys³u Chemicznego Prezentacja: "Zdalne wykrywanie wycieków ropy"- Peter Cheney - Business Development Consultant, Laser Diagnostic Instruments AS, Estonia Lunch SESJA TRZECIA TERMINAL LNG I OTWARCIE POLSKIEGO RYNKU GAZOWEGO NA ŒWIAT l Perspektywy rozwoju rynku konsumpcji LNG w Polsce. Uwarunkowania techniczno-inwestycyjne i ekonomiczne l Gazowa infrastruktura przesy³owa jako szansa dla Polski l Czy LNG obni y cenê gazu l Import LNG z Ameryki - aspekty sojusznicze i ekonomiczne Moderator: Robert Patryk Zajdler - Kancelaria Prawna- Zajdler Energy Lawyers Ryszard Gilecki - Ekspert Agencja Rynku Energii SA Kurt Oswald - Partner AT Kearney Tomasz Sna yk - Partner Zarz¹dzaj¹cy, Cytowski LLC Rafa³ Wardziñski - Prezes Zarz¹du, Polskie LNG SA Marek Zierhoffer - Wiceprezes Zarz¹du, Duon Dystrybucja SA Prezentacja firmy Tractebel Engineering S.A UROCZYSTA KOLACJA * Organizatorzy zastrzegaj¹ prawo do zmian w programie **Zaproszeni goœcie w trakcie potwierdzania

3 PROGRAM** (z uwzglêdnieniem nazwisk zaproszonych Goœci)* DZIEÑ DRUGI 19 wrzeœnia SESJA CZWARTA Tomasz Tomczykiewicz - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki GAZ ZIEMNY - NOWE PRAWO I KREOWANIE KON- KURENCJI l Unia Europejska jako motor restrukturyzacji i zmian l Od monopolu do konkurencji - jak¹ drog¹ l Miejsce PGNiG na otwartym europejskim rynku l Nowe prawo gazowe - nigdy nie koñcz¹ca siê zmiana? l Gie³da gazu - narzêdzie czy cel? Moderator: Tomasz Chmal - Ekspert, Instytut Sobieskiego Piotr Cio³kowski - Ekspert ds. regulacji, CMS Cameron McKenna Jerzy Kurella - Wiceprezes Zarz¹du wykonuj¹cy obowi¹zki Prezesa Zarz¹du, PGNiG SA Marcin Lewenstein - Zastêpca Dyrektora, Departament Strategii i Grupy Kapita³owej PGNiG SA Ireneusz azor - Prezes Zarz¹du, Towarowa Gie³da Energii SA Krzysztof Noga - Prezes Zarz¹du, Duon Marketing and Trading Andrzej Sikora - Prezes Zarz¹du, Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o. Maciej Sobolewski - Wiceprezes Zarz¹du, Centrum Analiz Spo³eczno Ekonomicznych Mariusz Swora - Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego, Uniwersytet Jagielloñski, Prezes URE w latach Prezentacja: "Renowacja ruroci¹gów ciœnieniowych metod¹ Primus Line" - Gregor Smietana - International Sales Manager, RÄDLINGER PRIMUS LINE GMBH, Niemcy SESJA PI TA PODATKI I OP ATY EKOLOGICZNE A BRAN A NAFTY I GAZU l ETS, backloading emisji - op³aty emisyjne a kondycja przedsiêbiorstw sektora nafty i gazu l Szara strefa w paliwach - dziurawy system poboru podatku od paliw? l Nowa akcyza gazowa - z³ota era gazu czy hamulec rozwoju? l Jak unikn¹æ powtórzenia z³ych doœwiadczeñ z dziedziny wêgla i paliw? Moderator: Tomasz Kassel - Dyrektor w Zespole Podatków Poœrednich w Dziale Prawno-Podatkowym PwC Maciej H. Grabowski - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów Szymon Parulski - Doradca podatkowy, Parulski i Wspólnicy - Doradcy Podatkowi S³awomir Zamorski - Dyrektor ds. Podatków, BP Europa SE Aleksander Zawisza - Ekspert, Ministerstwo Œrodowiska Przerwa SESJA SZÓSTA Piotr WoŸniak - Podsekretarz Stanu, G³ówny Geolog Kraju, Ministerstwo Œrodowiska POSZUKIWANIA ROPY I GAZU CZY UPKOWA GOR CZKA? l Czy polityka pañstwa sprzyja poszukiwaniom i zagospodarowaniu zasobów? l Zasoby ropy, gazu i wêgla - czy pañstwo je docenia? l Nowe prawo geologiczne - warunki stawiane bran y wydobywczej l Polskie us³ugi - ekspansja krajowa czy miêdzynarodowa? Moderator: Andrzej Sikora - Prezes Zarz¹du, Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o. Krzysztof Duchnowski - Prezes Zarz¹du, Fundacja Innowacji i Rozwoju Henryk Dytko - Wiceprezes Zarz¹du, Exalo Drilling Lars Hubert - Exploration Manager, San Leon Energy Poland Andrzej Jasiñski - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis³awa Staszica w Krakowie Henryk Jacek Jezierski - G³ówny Geolog Kraju w latach Stanis³aw Nagy - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis³awa Staszica w Krakowie Jerzy Nawrocki - Dyrektor, Pañstwowy Instytut Geologiczny- Pañstwowy Instytut Badawczy Kamlesh Parmar - Prezes Zarz¹du, 3Legs Resources Zbigniew Paszkowicz - Wiceprezes Zarz¹du ds. Poszukiwañ i Wydobycia, Grupa LOTOS S.A., Prezes Zarz¹du, Dyrektor Naczelny, LOTOS Petrobaltic S.A Tomasz Solarski - Dyrektor Oddzia³u Geologii i Eksploatacji PGNiG Jacek Wróblewski - Dyrektor ds. Rozwoju, BNK Polska Sp. z o.o LUNCH SESJA SIÓDMA Panel Dziennika Gazety Prawnej BEZPIECZEÑSTWO ENERGETYCZNE POLSKI - WYZWANIE DLA PAÑSTWA I SEKTORA Moderator: Maciej Szczepaniuk - Dziennik Gazeta Prawna l Jak budowaæ bezpieczeñstwo energetyczne kraju? Adam Jasser - Sekretarz Stanu, Pe³nomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Koordynacji Oceny Skutków Regulacji, Sekretarz Rady Gospodarczej W³adys³aw Mielczarski - Politechnika ódzka, Ekspert European Institute of Energy Piotr Piela - Partner Zarz¹dzaj¹cy Dzia³em Doradztwa Biznesowego, Szef Grupy Energetycznej EY l Jak¹ rolê w budowaniu bezpieczeñstwa energetycznego Polski i Europy odgrywaj¹ pañstwo i regulacje? Krzysztof Kilian - Prezes Zarz¹du, PGE Polska Grupa Energetyczna SA Piotr uba - Partner Zarz¹dzaj¹cy w Doradztwie Biznesowym PwC Marek Woszczyk - Prezes, Urz¹d Regulacji Energetyki l Na jakiej technologii oprzeæ bezpieczeñstwo energetyczne Polski? Henryk Majchrzak - Prezes Zarz¹du, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA Pawe³ Smoleñ- Prezes, Europejskie Stowarzyszenie Wêgla Kamiennego i Brunatnego Andrzej Strupczewski - Cz³onek Rady Naukowej, Narodowe Centrum Badañ J¹drowych *Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do zmian w programie **Prelegenci w trakcie potwierdzania

4 PROGRAMME DAY ONE - 18th September Registration of participants: FIRST SESSION Introduction: ** Janusz Piechociñski - Deputy Prime Minister, Minister of Economy POLAND AND GERMANY. COMMON GAS AND ENERGY MARKET? l German Energiewende - what does it mean for Germany and Poland? l Similarities and differences - nuclear energy, renewable energy, or maybe gas energy? l Poland and Germany - the state of the gas markets and the way of reaching them l The method and effects of adaptation to EU requirements l Poland and Germany - combined gas and energy markets, German investments? Moderator: Janusz Reiter - President, Center for International Relations Andrzej Janiszowski - Director, Regulatory Department, PGNiG SA, and Managing Director, PGNiG Sales & Trading GmbH Michael Kern - General Director AHK Polska Krzysztof Kilian - Chairman of the Board, PGE Polska Grupa Energetyczna SA Dieter Mentz - Federal Ministry of Economy, Federal Republic of Germany Andrzej Jarema Nehrebecki - Acting Head of Market Integration Section, Department of Markets Development and Consumer Issues, Energy Regulatory Office Mariusz Przybylik - Director, AT Kearney Markus Rapp - Markus Rapp - Chairman of the Board, EWE Polska Sp. z o.o. Andrzej Rejner - Director of Strategy Development Department, Tauron Polska Energia SA Joanna Schmid - Vice-Chairman of the Board, Tauron Polska Energia SA Ma³gorzata Szymañska - Director, Oil and Gas Department, Ministry of Economy Falko Thormeier - Chairman of the Board, VNG Polska Sp. z o.o. Dorota W³och - Vice-Chairman of the Board, KGHM Polska MiedŸ SA SECOND SESSION Introduction: ** W³odzimierz Karpiñski - Minister of Treasury POLISH INVESTMENTS - CHEMISTRY, OIL, GAS AND ENERGY l Investment challenges facing the Polish economy l Oil and gas sector - do we need a special investment mode? l Should investment projects be supported by the state? l Polskie Inwestycje Rozwojowe (Polish Development Investments) - a profitable or strategic venture? Moderator: Robert Gwiazdowski, President of Adam Smith Centre Tadeusz Aziewicz - Member of Parliament, Chairman of the State Treasury Committee Jan Chadam - Chairman of the Board, Operator Gazoci¹gów Przesy³owych Gaz-System SA Micha³ Go³êbiowski - Vice-Director, Strategic Projects Department, Ministry of Treasury Mariusz Grendowicz - Chairman of the Board, Polskie Inwestycje Rozwojowe SA Dariusz Kacprzyk - Chairman of the Board, Bank Gospodarstwa Krajowego Przemys³aw Ligenza - Vice-Chairman of the Board, Office of Technical Inspection Jerzy Majchrzak - Director, Innovation and Industry Department, Ministry of Economy Tomasz Zieliñski - Chairman of the Board, Polish Chamber of Chemical Industry Presentation: "Real time remote oil spill detection" Peter Cheney, Business Development Consultant, Laser Diagnostic Instruments AS, Estonia Lunch THIRD SESSION LNG TERMINAL AND THE OPENING OF THE POLISH GAS MARKET TO THE WORLD l Prospects for the development of LNG consumption in Poland. Technical and economic conditionings l Gas transmission infrastructure as a chance for Poland l Will LNG reduce the price of gas l LNG import from the United States - economic aspects Moderator: Robert Patryk Zajdler - Zajdler Energy Lawyers Ryszard Gilecki - Expert, Energy Market Agency SA Kurt Oswald - Partner, AT Kearney Tomasz Sna yk - Managing Partner, Cytowski LLC Rafa³ Wardziñski - Chairman of the Board, Polskie LNG SA Marek Zierhoffer - Vice President of the Board, Duon Dystrybucja SA GALA DINNER * The organizer reserves the right to change the program ** Speakers to be confirmed

5 PROGRAMME DAY TWO - 19th September FOURTH SESSION Introduction:** Tomasz Tomczykiewicz - Secretary of State, Ministry of Economy NATURAL GAS - THE NEW LAW AND THE CREATION OF COMPETITION l The European Union as a driving force for restructuring and changes l From monopoly to competition - which road shall we take? l The place of PGNiG on the open European market l The new gas law - a never-ending change? l Gas exchange - a utility or purpose? Moderator: Tomasz Chmal, Sobieski Institute Piotr Cio³kowski - Expert on regulation, CMS Cameron McKenna Jerzy Kurella - Vice-President of the Management Board, acting CEO PGNiG SA Marcin Lewenstein - Deputy Director, Department of Strategy and PGNiG SA Group Ireneusz azor - Chairman of the Board, Energy Commodity Exchange Krzysztof Noga - Chairman of the Board, Duon Marketing and Trading Andrzej Sikora - Chairman of the Board, Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o. (Energy Studies Institute) Maciej Sobolewski - Vice-Chairman of the Board, Center for Social and Economic Research Mariusz Swora - Public Economic Law Department, Jagiellonian University; President of the Energy Regulatory Office in Presentation: "Renovation of pressure pipelines using Primus Line method" - Gregor Smietana, International Sales Manager, Rädlinger Primus Line GmbH, Germany FIFTH SESSION ECOLOGICAL TAXES AND FEES IN OIL AND GAS SECTOR l ETS, backloading - emission fees and the conditions of oil and gas enterprises l The grey zone in fuels - leaky system of taxation on fuel? l The new excise tax on gas - new age of gas or development brake l How to avoid bad experiences related to excise tax on coal and fuels? Moderator: Tomasz Kassel - Director, Indirect Taxes Team, PwC Maciej H. Grabowski - Undersecretary of State, Ministry of Finance Szymon Parulski - Tax Adviser, Parulski & Co S³awomir Zamorski - Tax Adviser, BP Europa SE, Polish branch Aleksander Zawisza - Expert, Ministry of Environment BREAK SIXTH SESSION Introduction:** Piotr WoŸniak - Undersecretary of State, Chief National Geologist, Ministry of Environment OIL AND GAS EXPLORATION OR SHALE FEVER? l Does the government policy support the search for and use of resources? l Oil, gas and coal resources - does the state appreciate them? l The new geological law - conditions imposed on the mining industry l Polish services - domestic or international expansion? Moderator: Andrzej Sikora - Chairman of the Board, Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o. (Energy Studies Institute) Krzysztof Duchnowski - Chairman of the Board, Innovation and Development Foundation Henryk Dytko - Vice-Chairman of the Board, Exalo Drilling Lars Hubert - Exploration Manager, San Leon Energy plc Andrzej Jasiñski - AGH University of Science and Technology Henryk Jacek Jezierski - Former Chief Geologist in Jerzy Nawrocki - Director, Polish Geological Institute, National Research Institute Stanis³aw Nagy - AGH University of Science and Technology Kamlesh Parmar - Chairman of the Board, 3Legs resources Zbigniew Paszkowicz - Vice-President of the Management Board Exploration & Production, Grupa Lotos SA, President of the Board, General Director, Lotos Petrobaltic SA Tomasz Solarski - - Director of Geology and Exploitation Department, PGNiG SA Jacek Wróblewski - Development Director, BNK Polska Sp. z o.o LUNCH SEVENTH SESSION POLAND'S ENERGY SECURITY - A CHALLENGE FOR THE STATE AND FOR THE SECTOR Moderator: Maciej Szczepaniuk - journalist, Dziennik Gazeta Prawna l How to build the country's energy security? Adam Jasser - Secretary of State, Plenipotentiary to the Prime Minister for the coordination of regulatory impact assessment, Secretary of the Economic Council W³adys³aw Mielczarski - Lodz University of Technology, Expert of European Institute of Energy Piotr Piela - Managing Partner, Business Advisory Services Department EY l What role is played by Polish state and regulations in building Poland's and Europe's energy security Krzysztof Kilian - Chairman of the Board, PGE Polska Grupa Energetyczna SA Piotr uba - Managing Partner at PwC Advisory Marek Woszczyk - President, Energy Regulatory Office l On what technology Poland's energy security should be based? Henryk Majchrzak - Chairman of the Board, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA Pawe³ Smoleñ - Chairman of the Board, The European Association for Coal and Lignite Andrzej Strupczewski - Member of Scientific Council,

6 Partner merytoryczny / Expert Partner: Partner Wspieraj¹cy/ Support Partner: G³ówny partner medialny / Main Media Partner: INSTYTUT KOŒCIUSZKI Partnerzy Medialni / Media Partners: Organizator / Organizer Zarz¹d Targów Warszawskich S.A. / Warsaw Exhibition Board S.A Warszawa, ul. Pu³awska 12a; tel , fax ,

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE PROGRAM KONFERENCJI NEUF 2013 IX Międzynarodowa Konferencja Inwestycje w Niskoemisyjną Energetykę pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja V edycja

Międzynarodowa Konferencja V edycja Międzynarodowa Konferencja V edycja LIBERALIZACJA RYNKU GAZU A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE 7 grudnia 2011. Hotel Westin w Warszawie RAPORT W dniu 7 grudnia 2011 roku w Warszawie odbyła się V edycja międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace 9.30 10.00 Rejestracja uczestników PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku 10.00 10.30 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości honorowych Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów Marcin Michalik - Zastępca

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

Europa: Północ, Wschód. biznes bez granic Świnoujście Heringsdorf 25 27 kwietnia 2012. www.bbf2012.pl

Europa: Północ, Wschód. biznes bez granic Świnoujście Heringsdorf 25 27 kwietnia 2012. www.bbf2012.pl Europa: Północ, Wschód biznes bez granic Świnoujście Heringsdorf 25 27 kwietnia 2012 ŚWINOUJŚCIE Honorowy Patronat Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka www.bbf2012.pl Baltic Business Forum to: już 4 edycja

Bardziej szczegółowo

Strategia, infrastruktura, rynek - jaka przyszłość dla branży lotniczej w Polsce?

Strategia, infrastruktura, rynek - jaka przyszłość dla branży lotniczej w Polsce? Strategia, infrastruktura, rynek - jaka przyszłość dla branży lotniczej w Polsce? Krajowa strategia dla lotnictwa. Lotniska, przewoźnicy, zmiany prawnoorganizacyjne Lotniska regionalne, jakość i oferta

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013 Konferencja Silesia Power Meeting Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050 Termin: 12.04.2013 Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Linia przewodnia : Rolą gazowych technologii energetycznych,

Bardziej szczegółowo

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r.

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ******* Uczelnia Wydział Prawa i Administracji ******* Fundacja Mercatus et Civis Energetyczne Forum Nauki

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Tematyka: Cele i stan zaawansowania NPRGN oraz przykłady rozwiązań niskoemisyjnych

Tematyka: Cele i stan zaawansowania NPRGN oraz przykłady rozwiązań niskoemisyjnych PROGRAM I FORUM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Sala konferencyjna Centralnej Biblioteki Rolniczej, Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa 19 kwietnia 2013 r. 8.00 8.30 rejestracja przy kawie 8.30 9.00 Oficjalne

Bardziej szczegółowo

shale gas do economics and regulation change at the German-Polish border Pawe Poprawa Polish Geological Institute BSEC, Berlin,

shale gas do economics and regulation change at the German-Polish border Pawe Poprawa Polish Geological Institute BSEC, Berlin, shale gas do economics and regulation change at the German-Polish border Pawe Poprawa Polish Geological Institute BSEC, Berlin, 01.12.20011 North America gas shale basins increase of shale gas supply to

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Stabilnoœæ i bezpieczeñstwo? nansowe Europy

Stabilnoœæ i bezpieczeñstwo? nansowe Europy I I E U R O P E J S K I KO N G R E S F I N A N S O W Y Stabilnoœæ i bezpieczeñstwo? nansowe Europy 23 maja 2012 Otwarcie Europejskiego Kongresu Finansowego 15.45 16.00 16.00 16.30 Przywitanie Goœci Wartoœci

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 Spis treści TO SAMOŒÆ NAUK O MEDIACH MICHA DRO D Etyczne aspekty mediów integraln¹ czêœci¹ nauk o mediach.......11 JERZY OLÊDZKI Public relations i marketing medialny: zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. University of Management and Administration in Zamość

PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. University of Management and Administration in Zamość Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu University of Management and Administration in Zamość Międzynarodowa Konferencja Naukowa Tufy zeolitowe szansą rozwoju polsko-ukraińskiego obszaru transgranicznego

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej Termin:

Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej Termin: Silesia Power Meeting Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej 2050 Termin: 12.04.2013 Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Linia przewodnia : Rolą gazowych technologii energetycznych,

Bardziej szczegółowo

RAPORT FOTOGRAFICZNY Z KONFERENCJI LNG W POLSCE I EUROPIE. NOWY MODEL RYNKU GAZU. 3 CZERWCA 2014 HOTEL POLONIA PALACE W WARSZAWIE

RAPORT FOTOGRAFICZNY Z KONFERENCJI LNG W POLSCE I EUROPIE. NOWY MODEL RYNKU GAZU. 3 CZERWCA 2014 HOTEL POLONIA PALACE W WARSZAWIE RAPORT FOTOGRAFICZNY Z KONFERENCJI LNG W POLSCE I EUROPIE. NOWY MODEL RYNKU GAZU. 3 CZERWCA 2014 HOTEL POLONIA PALACE W WARSZAWIE W dniu 3 czerwca 2014 roku w Warszawie odbyła się III edycja konferencji

Bardziej szczegółowo

Direct contacts. Published on MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (http://www.mostostal.zabrze.pl) Management Board Secretary. Dorota Studzińska

Direct contacts. Published on MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (http://www.mostostal.zabrze.pl) Management Board Secretary. Dorota Studzińska Published on MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (http://www.mostostal.zabrze.pl) Home > Kontakty bezpośrednie Direct contacts Management Board Secretary Dorota Studzińska tel.: +48 (32) 37 34 230 fax.: +48 (32) 271

Bardziej szczegółowo

RAPORT FOTOGRAFICZNY Z KONFERENCJI NOWY MODEL RYNKU GAZU

RAPORT FOTOGRAFICZNY Z KONFERENCJI NOWY MODEL RYNKU GAZU RAPORT FOTOGRAFICZNY Z KONFERENCJI NOWY MODEL RYNKU GAZU 5 czerwca 2012 Hotel Polonia Palace w Warszawie W dniu 5 czerwca 2012 roku w Hotelu Polonia Palace w Warszawie odbyła się konferencja Nowy model

Bardziej szczegółowo

EVENTS & COMMUNICATION & BUSINESS

EVENTS & COMMUNICATION & BUSINESS EVENTS & COMMUNICATION & BUSINESS II OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY 26-27 marca 2014, AmberExpo, Gdańsk 25 marca 2014 Wycieczka studialna: zwiedzanie instalacji energetycznych i petrochemicznych na Pomorzu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. lat 1924-2014. 9-10 kwietnia 2014. Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski

ZAPROSZENIE. lat 1924-2014. 9-10 kwietnia 2014. Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski lat ZAPROSZENIE Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski 1997 9-10 kwietnia 2014 lat Dariusz Kacprzyk Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego ma zaszczyt zaprosić na X Ogólnopolską

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

Polityka klimatyczno-energetyczna oraz działania na rzecz ochrony powietrza

Polityka klimatyczno-energetyczna oraz działania na rzecz ochrony powietrza Konferencja z cyklu CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ 2015 Polityka klimatyczno-energetyczna oraz działania na rzecz ochrony powietrza 22 czerwca 2015 r. Hotel Qubus, Katowice Patronaty Honorowe Sekretarz Stanu

Bardziej szczegółowo

List of participants

List of participants Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) within the BSR INTERREG III B Neighbourhood Programme List of participants EUROBALTIC II Kick-off Meeting Work Package 2

Bardziej szczegółowo

X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014

X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014 Patronat Honorowy X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014 Współorganizatorzy I DZIEŃ 11 grudnia 2014 16.30 17.00 Rejestracja 17.00 17.10 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ

KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ Prawne, ekonomiczne i techniczne uwarunkowania wytwarzania energii i ciepła w sektorze komunalnobytowym w regionie południowym Polski Polska Izba Ekologii, Katowice,

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Tentative scope of topics Congress of New Industry 2010 7-October 8th, 2010, Warsaw, Hotel Sheraton

Tentative scope of topics Congress of New Industry 2010 7-October 8th, 2010, Warsaw, Hotel Sheraton Tentative scope of topics Congress of New Industry 2010 7-October 8th, 2010, Warsaw, Hotel Sheraton October 7 th, 2010 Investments with obstacles 8.30 am 9.00 am Visitors registration 9.00 am 11.30 am

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II KONFERENCJI PANGEA POLSKA 7-8 PAŹDZIERNIKA 2011 W WARSZAWIE

PROGRAM II KONFERENCJI PANGEA POLSKA 7-8 PAŹDZIERNIKA 2011 W WARSZAWIE Piątek, 7 października 2011 roku, Sejm RP (Sala Kolumnowa) 10.00 Wprowadzenie (moderator - Jan Jankowski) 10.10 Przywitanie gości Marta Lefik - Prezes, Pangea Polska/Pangea Alliance Andrzej Malinowski

Bardziej szczegółowo

Lista przedsiębiorstw zwolnionych z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia Prezesowi URE taryf na paliwa gazowe

Lista przedsiębiorstw zwolnionych z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia Prezesowi URE taryf na paliwa gazowe Lista przedsiębiorstw zwolnionych z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia Prezesowi URE taryf na paliwa gazowe Zwolnienia dla gazu CNG: 1. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 2. Orlen Paliwa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Patronat Honorowy IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Wspó³organizatorzy R PROGRAM KONGRESU 12 grudnia 2013 09.00-09.30 Rejestracja 09.30-09.40 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian jakości paliw i biopaliw ciekłych

Kierunki zmian jakości paliw i biopaliw ciekłych V Konferencja Naukowo-Techniczna poświęcona problematyce paliw silnikowych Organizatorzy Patron Honorowy 2014 Główny Partner Kierunki zmian jakości paliw i biopaliw ciekłych Partnerzy Patroni medialni

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Europe-Africa Business Summit

Europe-Africa Business Summit Europe-Africa Business Summit Warszawa 8-9 października 2014 Partner Strategiczny: Partnerzy Merytoryczni: Partnerzy Główni: Partnerzy Medialni: Afryka wciąż jest kontynentem szans i możliwości. Wydarzenie,

Bardziej szczegółowo

RYNEK USŁUG POCZTOWYCH W POLSCE 2011

RYNEK USŁUG POCZTOWYCH W POLSCE 2011 RAPORT FOTOGRAFICZNY Z VII EDYCJI KONFERENCJI RYNEK USŁUG POCZTOWYCH W POLSCE 2011 21 WRZEŚNIA 2011 HOTEL POLONIA PALACE W WARSZAWIE W dniu 21 września 2011 roku w Warszawie odbyła się VII edycja konferencji

Bardziej szczegółowo

DOROCZNA KONFERENCJA IIA POLSKA ZWALCZANIE NADUŻYĆ FIKCJA CZY RZECZYWISTOŚĆ?

DOROCZNA KONFERENCJA IIA POLSKA ZWALCZANIE NADUŻYĆ FIKCJA CZY RZECZYWISTOŚĆ? DOROCZNA KONFERENCJA IIA POLSKA ZWALCZANIE NADUŻYĆ FIKCJA CZY RZECZYWISTOŚĆ? www.iia.org.pl IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors 18-19.06.2015 DOROCZNA KONFERENCJA IIA POLSKA Zwalczanie

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne 8 grudnia 2010 roku, Hotel SOFITEL Victoria, Warszawa 1 Rynek gazu w Europie Środkowej. Polska na przecięciu tras przesyłu gazu Północ-Południe i

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A. 2016-02-08 21:15 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A. Raport bieżący 22/2016 Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka") informuje, że Rada

Bardziej szczegółowo

Legal framework of electric vehicles business in Poland. Otoczenie prawne dla biznesu EV w Polsce

Legal framework of electric vehicles business in Poland. Otoczenie prawne dla biznesu EV w Polsce 1 Legal framework of electric vehicles business in Poland Otoczenie prawne dla biznesu EV w Polsce 2 Czego się dowiesz? / What you'll learn? Samochody elektryczne w świetle prawa polskiego / EV under Polish

Bardziej szczegółowo

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY PUNKTU INFORMACYJNEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT BYDGOSZCZ ORAZ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI POŚWIĘCONYCH ZAGADNIENIOM ROCZNEJ STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Plan oferowanych przedmiotów do wyboru (wersja z 20 I) Wydział Ekonomiczny UG - 2 SS2 EK

Plan oferowanych przedmiotów do wyboru (wersja z 20 I) Wydział Ekonomiczny UG - 2 SS2 EK Pn, 08:00-09:30 Aspects of Economic Growth and Economic Development Brodzicki (Dr Tomasz) 1 IB SS2, 2 IB SS2,, 3 IB SS1, 3 Pn, 11:30-13:00 Grupa: Business Case Study B410 Mańkowski (Prof. dr h Cezary),

Bardziej szczegółowo

11.12.2010, Katowice - spotkanie Stowarzyszenia Śląskich Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych prezentacja ENGAGE i SEAP - K.

11.12.2010, Katowice - spotkanie Stowarzyszenia Śląskich Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych prezentacja ENGAGE i SEAP - K. 11.12.2010, Katowice - spotkanie Stowarzyszenia Śląskich Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych prezentacja ENGAGE i SEAP - K.Kordas 23.02.2011 - posiedzenie Śląskiego Związku Miast i Gmin w Katowicach

Bardziej szczegółowo

VIII Międzynarodowa KONFERENCJA POWER RING 2012

VIII Międzynarodowa KONFERENCJA POWER RING 2012 VIII Międzynarodowa KONFERENCJA POWER RING 2012 Organizatorzy Opcje zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa dostaw oraz promocji inwestycji w energetykę niskoemisyjną Warszawa, 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

9 CZERWCA 2011R., HOTEL MARRIOTT, AL. JEROZOLIMSKIE 65/67, WARSZAWA PROGRAM KONFERENCJI

9 CZERWCA 2011R., HOTEL MARRIOTT, AL. JEROZOLIMSKIE 65/67, WARSZAWA PROGRAM KONFERENCJI PROGRAM KONFERENCJI 9:30-10:00 REJESTRACJA, PORANNA KAWA 10:00 10:10 OTWARCIE KONFERENCJI Jan Anysz, Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Infrastruktury ProLinea 10:10 10:20 PROWADZENIE KONFERENCJI PREZENTACJA

Bardziej szczegółowo

Tomasz Zadroga. Praca zawodowa. 2006-2008 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Inter Cars. 2006-2008 Prezes Zarządu w IC Development & Finance

Tomasz Zadroga. Praca zawodowa. 2006-2008 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Inter Cars. 2006-2008 Prezes Zarządu w IC Development & Finance Tomasz Zadroga Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym Uniwersytetu Lódzkiego oraz The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA NA STRONACH INTERNETOWYCH WWW.EUCON.UA WWW.IAU.UA

REJESTRACJA NA STRONACH INTERNETOWYCH WWW.EUCON.UA WWW.IAU.UA PRZY WSPARCIU Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie III 26 LISTOPADA 2015 ROKU m. Kijów, NKS Olimpijski, sala «Hall

Bardziej szczegółowo

XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ENERGETYCZNA EUROPOWER 2008

XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ENERGETYCZNA EUROPOWER 2008 01-02.10.2008 XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ENERGETYCZNA EUROPOWER 2008 XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ENERGETYCZNA EUROPOWER 2008 1-2 PAŹDZIERNIKA, Hotel Sheraton, Warszawa Patronat nad tegoroczną konferencją

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 242710 Temat: Środki na rozwój firmy, jak je pozyskać? - alternatywne źródła, praktyczne warsztaty 22-23 Czerwiec Warszawa, Centrum Konferencyjne Rondo 1,

Bardziej szczegółowo

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds.

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. komunikacji internetowej (e-pr) Asystent ds. marketingu i PR asystent

Bardziej szczegółowo

Program konferencji. 28-29 listopada 2013, Kraków

Program konferencji. 28-29 listopada 2013, Kraków VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa w ramach cyklu poświęconego współczesnej teorii i praktyce zarządzania publicznego: Zarządzanie projektami w sektorze publicznym 28-29 listopada 2013, Kraków Jubileusz

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

ORGANISED BY: The Association of Polish Entrepreneurs and Companies UK (APEC-UK)

ORGANISED BY: The Association of Polish Entrepreneurs and Companies UK (APEC-UK) ORGANISED BY: STOWARZYSZENIE POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW I FIRM W WIELKIEJ BRYTANII The Association of Polish Entrepreneurs and Companies UK (APEC-UK) Konferencja Opportunities in Poland jest wydarzeniem

Bardziej szczegółowo

Energy security: from a strategic idea to a business solution. Bezpieczeństwo energetyczne: od strategicznej idei do biznesowego rozwiązania

Energy security: from a strategic idea to a business solution. Bezpieczeństwo energetyczne: od strategicznej idei do biznesowego rozwiązania system, który łączy POLITYKA ENERGETYCZNA Bezpieczeństwo energetyczne: od strategicznej idei do biznesowego rozwiązania ENERGY POLICY Energy security: from a strategic idea to a business solution PANEL

Bardziej szczegółowo

PROGRAM * kawa powitalna, rejestracja gości SESJA OTWIERAJĄCA

PROGRAM * kawa powitalna, rejestracja gości SESJA OTWIERAJĄCA 8.30-9.30 kawa powitalna, rejestracja gości PROGRAM * 9.30 12.30 SESJA OTWIERAJĄCA 9.30 11.00 CZĘŚĆ PIERWSZA ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ - PROGRAM DLA ENERGII I CHEMII Priorytety rządu wobec sektorów ropy, gazu

Bardziej szczegółowo

Leszno, 19-20 marca 2015 XX edycja

Leszno, 19-20 marca 2015 XX edycja Leszno, 19-20 marca 2015 XX edycja W RAMACH PROJEKTU EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY Organizator Wspó³organizator Rada Programowa Konferencji Andrzej Kawiñski Przewodnicz¹cy Rady Country Manager Banknote

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI HORYZONT EKSPORTOWY perspektywy i kierunki rozwoju działalności eksportowej polskich firm

MAŁOPOLSKI HORYZONT EKSPORTOWY perspektywy i kierunki rozwoju działalności eksportowej polskich firm MAŁOPOLSKI HORYZONT EKSPORTOWY perspektywy i kierunki rozwoju działalności eksportowej polskich firm 17 maja Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 18 maja Kraków Valley Golf Club & Country Club, Paczółtowice

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo

RYNEK PACZEK 2015 18 MAJA 2015

RYNEK PACZEK 2015 18 MAJA 2015 Raport z I edycji konferencji RYNEK PACZEK 2015 18 MAJA 2015 Hotel Courtyard by Marriott w Warszawie 2015, Adventure Consulting Sp. z o.o. W dniu 18 maja 2015 roku w Warszawie odbyła się I edycja konferencji

Bardziej szczegółowo

Program wizyty studyjnej XX Promocji KSAP w Londynie Londyn 28.02 5.03.2010 Opiekunowie: Michał Mierzwa, Marcin Sakowicz

Program wizyty studyjnej XX Promocji KSAP w Londynie Londyn 28.02 5.03.2010 Opiekunowie: Michał Mierzwa, Marcin Sakowicz Niedziela, 28 lutego 14:50 Wylot z Warszawy Przylot do Londynu g. 16:40 Program wizyty studyjnej XX Promocji KSAP w Londynie Londyn 28.02 5.03.2010 Opiekunowie: Michał Mierzwa, Marcin Sakowicz Poniedziałek,

Bardziej szczegółowo

National Centre for Research and Development

National Centre for Research and Development April 12-14, 2011 Bialowieza, Poland National Centre for Research and Development Jerzy Tokarski EUREKA Initiative Forum is co-financed by European Union from European Social Fund Jerzy Tokarski Biuro

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki:

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki: Konferencja Naukowa Przyszłość polskiej energetyki: Gaz łupkowy Energia jądrowa Warszawa, 27.04.2012 Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 ZAPROSZENI PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal.

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal. Agenda konferencji I OGÓLNOPOLSKIE FORUM Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce, składać się będzie z trzech części dwóch prelekcyjnych obejmujących łącznie 8 wystąpień oraz dyskusji panelowej,

Bardziej szczegółowo

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY The XII General Assembly of The Polish Phytopathological Society was held in Lublin on September 20, 2005. It was attended

Bardziej szczegółowo

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 PROGRAM Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 09:00-10:00 Rejestracja gości 10:15-10:30 Sala Satin Uroczyste otwarcie Witold

Bardziej szczegółowo

Współpraca Przedsiębiorców i Ośrodków Naukowych

Współpraca Przedsiębiorców i Ośrodków Naukowych Konferencja Współpraca Przedsiębiorców i Ośrodków Naukowych Szanse i Bariery Rozwoju Recyklingu w Polsce. Targi EKOTECH 2015, Kielce 05 marca 2015 r. w godz. 12.00-16.00 Organizator: Klaster Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Fotoreportaż z konferencji Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza

Fotoreportaż z konferencji Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza Fotoreportaż z konferencji Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza Zdjęcie 1. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik otworzył konferencję i powitał zgromadzonych gości Zdjęcie 2. Małgorzata Oleszczuk,

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Warszawa Centrum Nauki Kopernik 1 czerwca 2011 r.

Warszawa Centrum Nauki Kopernik 1 czerwca 2011 r. Warszawa Centrum Nauki Kopernik Założenia organizacyjno-programowe Miejsce: Centrum Nauki Kopernik Data: 01.06.2011 Organizator: Partner: Partnerzy instytucjonalni: Partnerzy medialni: Struktura: Krajowa

Bardziej szczegółowo

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego Zespół Doradców Gospodarczych TOR i SITK o. w Łodzi zapraszają na konferencję organizowaną przez RK Konferencje Forum Bezpieczeństwa Kolejowego - ludzie, procedury, technika - przekształcanie systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodową konferencję

I Międzynarodową konferencję Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów zapraszają na I Międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Najważniejsze co nas łączy: nie chcemy tracić kluczowych klientów. do udziału w dorocznym spotkaniu liderów B2B:

Zaproszenie. Najważniejsze co nas łączy: nie chcemy tracić kluczowych klientów. do udziału w dorocznym spotkaniu liderów B2B: Najważniejsze co nas łączy: nie chcemy tracić kluczowych klientów Zaproszenie do udziału w dorocznym spotkaniu liderów B2B: budowanie strategii utrzymania kluczowego klienta biznesowego 10-11 grudnia 2013,

Bardziej szczegółowo

DOROCZNA KONFERENCJA IIA POLSKA ZWALCZANIE NADUŻYĆ FIKCJA CZY RZECZYWISTOŚĆ?

DOROCZNA KONFERENCJA IIA POLSKA ZWALCZANIE NADUŻYĆ FIKCJA CZY RZECZYWISTOŚĆ? DOROCZNA KONFERENCJA IIA POLSKA ZWALCZANIE NADUŻYĆ FIKCJA CZY RZECZYWISTOŚĆ? www.iia.org.pl IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors 18-19.06.2015 DOROCZNA KONFERENCJA IIA POLSKA Zwalczanie

Bardziej szczegółowo

1971-1974 Instytut Nauk Politycznych, ParyŜ, Francja. Uniwersytet Pantheon Sorbonne, Francja - Dyplom Wydziału Prawa - 1975

1971-1974 Instytut Nauk Politycznych, ParyŜ, Francja. Uniwersytet Pantheon Sorbonne, Francja - Dyplom Wydziału Prawa - 1975 Pierre Mellinger 1971-1974 Instytut Nauk Politycznych, ParyŜ, Francja 1972-1975 1972-1975 Uniwersytet Pantheon Sorbonne, Francja - Dyplom Wydziału Prawa - 1975 Uniwersytet Paryski, Francja - Dyplom Wydziału

Bardziej szczegółowo

Abstracts of the. BIO 2016 Congress. 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics

Abstracts of the. BIO 2016 Congress. 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 50th Meeting of the Polish Biochemical Society 13th Conference of the Polish Society for Cell Biology Honorary Patronage:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PRACE NARODOWEGO KONGRESU NAUKI. Umiędzynarodowienie szansa i wyzwanie dla polskich uczelni

PROGRAM KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PRACE NARODOWEGO KONGRESU NAUKI. Umiędzynarodowienie szansa i wyzwanie dla polskich uczelni PROGRAM KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PRACE NARODOWEGO KONGRESU NAUKI Umiędzynarodowienie szansa i wyzwanie dla polskich uczelni 20 21 października 2016 roku Uniwersytet Rzeszowski Konferencja organizowana

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Paweł Pikus Wydział Gazu Ziemnego, Departament Ropy i Gazu VII Forum Obrotu 2014 09-11.06.2014 r., Stare

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY

ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY PARTNERZY KONFERENCJI Stowarzyszenie Project Management Polska Reprezentuje Polskę w International Project Management Association. Jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

Wpływ współpracy klastrowej na wdrażanie inicjatyw ekoenergetycznych na przykładzie Projektu Bałtyckiego Klastra seanergia :

Wpływ współpracy klastrowej na wdrażanie inicjatyw ekoenergetycznych na przykładzie Projektu Bałtyckiego Klastra seanergia : Wpływ współpracy klastrowej na wdrażanie inicjatyw ekoenergetycznych na przykładzie Projektu Bałtyckiego Klastra seanergia : Bałtycka Sieć Centrów Efektywności Energetycznej Dr Elżbieta J. Syrda Prezes

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne Polski na Pomorzu Zachodnim: ekologia czy ekonomia?

Inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne Polski na Pomorzu Zachodnim: ekologia czy ekonomia? PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski Szczecin, 13-14 listopada 2013 roku Dzień 1. 13 listopada 2013 roku środa (miejsce: Sala Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 POLSKA AKADEMIA NAUK KANCELARIA PAN KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS' EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 EUROPĘ IN THE PERSPECTIVE TO 2050 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Uwagi wstępne 10 EUROPA 2050 - WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

I FORUM WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA. 2 grudnia 2013 r. Wycena spółki w procesie fuzji i przejęć. Sala Notowań GPW w Warszawie ul.

I FORUM WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA. 2 grudnia 2013 r. Wycena spółki w procesie fuzji i przejęć. Sala Notowań GPW w Warszawie ul. W RAMACH PROJEKTU I FORUM WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA Wycena spółki w procesie fuzji i przejęć 2 grudnia 2013 r. Sala Notowań GPW w Warszawie ul. Książęca 4 Patronat honorowy: Partnerzy merytoryczni: Partner

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZPITALI I PLACÓWEK MEDYCZNYCH

MODERNIZACJA SZPITALI I PLACÓWEK MEDYCZNYCH expo XXI warszawa Ignacego Prądzyńskiego 12/14 01-222 Warszawa 1 piętro, sala konferencyjna C 5 PAŹDZIERNIKA 2016 MODERNIZACJA SZPITALI I PLACÓWEK MEDYCZNYCH informacje ogólne Szanowni Państwo, chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

Witamy uczestników Konwencji

Witamy uczestników Konwencji Witamy uczestników Konwencji Motto: Renesans czy Stagnacja? Patronat honorowy: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, Wiceminister Juliusz

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy. Polskie strategie i regulacje. Konferencja SCC, 18 listopada 2011 Perspektywy gazu niekonwencjonalnego w Polsce

Gaz łupkowy. Polskie strategie i regulacje. Konferencja SCC, 18 listopada 2011 Perspektywy gazu niekonwencjonalnego w Polsce Gaz łupkowy Polskie strategie i regulacje Konferencja SCC, 18 listopada 2011 Perspektywy gazu niekonwencjonalnego w Polsce Andrzej Szczęśniak www.naftagaz.pl Agenda 1. Polski gaz niekonwencjonalny na tle

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Ustronie Morskie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Wójt Gminy Ustronie Morskie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej KOMUNIKAT nr 1A Organizatorzy Konferencji Wójt Gminy Ustronie Morskie Zachodniopomorski Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Patronat Honorowy Konferencji Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek Premier,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA POLITYKA MORSKA GDYNIA 14 marca 2016 r.

KONFERENCJA POLITYKA MORSKA GDYNIA 14 marca 2016 r. KONFERENCJA GDYNIA 14 marca 2016 r. organizowana jest pod honorowym patronatem Marka Gróbarczyka Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i prof. zw. dr. hab. Piotra Jędrzejowicza JM Rektora

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodowa Debata Europejskiej Platformy Technologicznej ZrównowaŜonego Rozwoju Surowców

I Międzynarodowa Debata Europejskiej Platformy Technologicznej ZrównowaŜonego Rozwoju Surowców I Międzynarodowa Europejskiej Platformy Technologicznej ZrównowaŜonego Rozwoju Surowców European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources Zasoby Surowcowe Energia Środowisko Nowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 39 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Katowice, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 39 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 10 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Wyższego Urzędu Górniczego Katowice, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 39 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA JĄDROWA W POLSCE

ENERGETYKA JĄDROWA W POLSCE ENERGETYKA JĄDROWA W POLSCE OPCJA CZY REALNA POTRZEBA? 15 LISTOPADA, 2011 R. GDAŃSK, GDAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Dlaczego Energetyka Jądrowa? Kierunki rozwoju bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo