Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata"

Transkrypt

1 Załącznik nr do Karty Sprawy nr RR / /2010 Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Lp. 1. Rozdział /Podrozdział /Punkt I. Podstawowe informacje na temat RPO WSL na lata ZASADY HORYZONTALNE V. Łączenie kategorii interwencji Brak Poprzedni zapis Obecne zmiany Uzasadnienie - pomoc techniczna w przypadku projektów związanych ze wsparciem procesu zarządzania i wdrażania dopuszcza się możliwość realizacji projektów związanych z przygotowaniem, realizacją, monitorowaniem i kontrolą (kategoria 85) łącznie z oceną, badaniem/ekspertyzą, informacją i komunikacją (kategoria 86) pod warunkiem, że w projekcie występuje wyraźna dominacja jednej grupy kosztów (jednej kategorii interwencji). Ze względu na występowanie w ramach działania typu projektu związanego z ewaluacją i oceną RPO WSL a także ze wsparciem procesu kontroli, audytu projektów i programu istnieje konieczność wprowadzenia możliwości łączenia kategorii interwencji. Zmiana ma charakter porządkowy. Strona 1

2 II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW RPO WSL Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP Innowacje w mikroprzedsiębiorstwac h i MŚP Cel działania realizowany jest poprzez poddziałanie , którego celem jest wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, służące osiągnięciu przez MŚP przewagi konkurencyjnej oraz wzrostowi zatrudnienia. Uzasadnieniem podjętych działań jest chęć poprawy konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez wzrost innowacyjności, w tym zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych i produktowych do przedsiębiorstw. Cel działania realizowany jest poprzez poddziałanie , którego celem jest wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, służące osiągnięciu przez ten sektor przewagi konkurencyjnej oraz wzrostowi zatrudnienia. Uzasadnieniem podjętych działań jest chęć poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wzmocnienie jej innowacyjności, w tym zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych i produktowych do przedsiębiorstw. Ujednolicenie zapisów URPO Ujednolicenie zapisów URPO 2. Wsparcie projektów realizowanych przez mikro i małe przedsiębiorstwa wynosi maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, natomiast przez średnie przedsiębiorstwa maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji (z wyłączeniem projektów dotyczących działalności gospodarczej w sektorze transportu, które mogą być dofinansowane do wysokości 40% kosztów kwalifikowalnych inwestycji). Wsparcie projektów doradczych wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych. Wsparcie projektów realizowanych przez mikro i małe przedsiębiorstwa wynosi maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, a projektów realizowanych przez średnie przedsiębiorstwa maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wyjątek stanowią projekty dotyczące działalności gospodarczej w sektorze transportu, które mogą być dofinansowane do wysokości 40% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wsparcie projektów doradczych realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych. Ujednolicenie zapisów URPO, doprecyzowanie zapisów Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz zasady jej udzielania został określony we właściwych Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego: - z dnia 11 października 2007r. w sprawie Strona 2 Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej na inwestycje oraz zasady jej udzielania zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007r. Ujednolicenie zapisów URPO

3 udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U nr 193 poz z późn. zm.), - z dnia 11 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych ((Dz. U nr 193 poz z późn. zm.), w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U nr 193 poz z późn. zm.). Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej na usługi doradcze oraz zasady jej udzielania zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego - z dnia 11 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych ((Dz. U nr 193 poz z późn. zm.). Brak zapisu W przypadku, gdy przedmiotem projektu jest zakup: ruchomych środków trwałych, lub wartości niematerialnych i prawnych, które będą służyły do świadczenia usług również poza granicami woj. śląskiego, siedziba lub oddział Wnioskodawcy (w zależności od miejsca, gdzie będą ewidencjonowane zakupione środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne) muszą być zlokalizowane na terenie województwa śląskiego. Doprecyzowanie zapisów Brak zapisu Strona 3 Działalności wykluczone z ubiegania się o wsparcie w ramach RPO WSL na lata wyszczególnione są w dokumencie przyjętym przez Zarząd Województwa Śląskiego Definicje sektorów działalności gospodarczych wykluczonych z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach RPO WSL. Dodano zapis w związku z wprowadzeniem przez Zarząd Województwa definicji sektorów wykluczonych

4 W ramach poddziałania wsparcie będzie udzielane zgodnie z zapisami Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej (zawierającej kryteria zapobiegające podwójnemu finansowaniu). W RPO WSL wsparcie będzie udzielane dla mikroprzedsiębiorstw: na obszarach, zdefiniowanych w PROW , dla projektów o wartości (kwocie) dofinansowania powyżej 300 tys. PLN. Brak zapisu W ramach poddziałania wsparcie będzie udzielane zgodnie z zapisami Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej (zawierającej kryteria zapobiegające podwójnemu finansowaniu). W RPO WSL wsparcie będzie udzielane dla mikroprzedsiębiorstw: na obszarach wiejskich, zdefiniowanych w PROW , dla projektów o wartości (kwocie) dofinansowania powyżej 300 tys. PLN. Innowacja - przez innowację rozumie się wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi) lub procesu. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Wdrożenie nowego produktu (towaru lub usługi) polega na zaoferowaniu go na rynku. Wdrożenie nowego procesu polega na jego zastosowaniu w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Innowacyjne rozwiązanie (produkt, proces) może być wynikiem własnej działalności badawczo rozwojowej przedsiębiorstwa, współpracy z innymi przedsiębiorstwami i instytucjami lub może być wynikiem zakupu wiedzy w postaci niematerialnej (patenty, licencje, oprogramowanie, know-how) lub materialnej. Innowacja produktowa - oznacza Doprecyzowanie zapisów, zgodnie z zapisami Linii demarkacyjnej Dodanie definicji innowacji oraz rozszerzenie zapisów dotyczących innowacji Strona 4

5 wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów lub usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia. Innowacja procesowa - oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych, metod produkcji lub dostaw. Dodanie zapisu - ujednolicenie zapisów URPO Start-up nowe przedsiębiorstwo, firma we wczesnym etapie rozwoju. Brak zapisu 3. II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW RPO WSL Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP Poddziałanie Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Wsparcie projektów doradczych wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych. Wsparcie projektów doradczych realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych. Doprecyzowanie zapisów Strona 5

6 4. II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW RPO WSL Działanie 3.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego Poddziałanie Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa Brak zapisu W ramach poddziałania wspierane będą inwestycje bezpośrednie z zakresu budowy, przebudowy i remontu bazy noclegowej oraz gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Dodanie zapisu, doprecyzowanie celu poddziałania II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW RPO WSL Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna Poddziałanie Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa Brak zapisu W ramach poddziałania wspierane będą inwestycje w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z zakresu budowy, przebudowy i remontu aktywnych form turystyki, terenów rekreacyjnych, bazy okołoturystycznej, a także z zakresu tworzenia i rozwoju parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego. Dodanie zapisu, doprecyzowanie celu poddziałania II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW RPO WSL Priorytet II społeczeństwo informacyjne W ramach działania 2.1. wspierane są projekty w zakresie tworzenia szybkiego, bezpiecznego i szerokopasmowego dostępu do Internetu. Zadania te należy realizować poprzez wyposażenie regionu w sprawną i gęstą sieć teleinformatyczną oraz urządzenia dostępowe, a także w publiczne punkty dostępu do Internetu i infrastrukturę centrów zarządzania sieciami, w tym jednostek monitorujących stan sieci, urządzeń oraz łączy teleinformatycznych warunkujących ich sprawniejsze działanie i utrzymanie właściwych parametrów transmisji. W ramach działania 2.1. wspierane są projekty w zakresie tworzenia szybkiego, bezpiecznego i szerokopasmowego dostępu do Internetu. Zadania te należy realizować poprzez wyposażenie regionu w sprawną i gęstą sieć teleinformatyczną oraz urządzenia dostępowe, w tym w publiczne punkty dostępu do Internetu i infrastrukturę centrów zarządzania sieciami, np. jednostek monitorujących stan sieci, urządzeń oraz łączy teleinformatycznych warunkujących ich sprawniejsze działanie i utrzymanie właściwych parametrów transmisji. Doprecyzowano zapis, w myśl którego PIAP kwalifikuje się do urządzeń dostępowych. Strona 6

7 7. II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW RPO WSL Priorytet II społeczeństwo informacyjne 8. II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW RPO WSL Priorytet II społeczeństwo informacyjne Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 9. II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW RPO WSL Priorytet II społeczeństwo informacyjne Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Pkt. 26. Pomoc publiczna 10. II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW RPO WSL Priorytet II społeczeństwo Brak Uzasadnieniem podjętych działań jest przede wszystkim niezadowalający stan infrastruktury teleinformatycznej w regionie, w tym sieci przewodowych, światłowodowych i radiowych oraz urządzeń dostępowych, a także publicznych punktów dostępu do Internetu. Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz zasady jej udzielania zostaną określone we właściwych Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego. Brak Założenia dla Działania 2.1 przewidują hierarchię podejmowanych działań w zakresie niwelowania obszarów wykluczenia cyfrowego. Każdy podmiot podejmujący się decyzji aplikowania o środki unijne powinien w pierwszej kolejności realizować cel społeczny, jakim jest likwidacja obszarów, na którym brak jest infrastruktury teleinformatycznej lub obszar ten jest w nią wyposażony w niedostatecznym stopniu. Dopiero następnym krokiem powinna nastąpić realizacja zaopatrzenia beneficjentów w infrastrukturę na potrzeby własne. Uzasadnieniem podjętych działań jest przede wszystkim niezadowalający stan infrastruktury teleinformatycznej w regionie, w tym sieci przewodowych, światłowodowych i radiowych oraz urządzeń dostępowych, w tym także publicznych punktów dostępu do Internetu. Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz zasady jej udzielania został określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczorozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych. W ramach Działania 2.1 możliwa jest realizacja projektów polegających na budowie i przebudowie sieci dostępowych w rozumieniu sieci dystrybucyjnych, a nie sieci w rozumieniu ostatniej mili. W Zapis o hierarchii postępowań w przypadku budowy sieci na określonym obszarze ma na celu likwidację tzw. białych plam. Doprecyzowano zapis, w myśl którego PIAP kwalifikuje się do urządzeń dostępowych. Wpisano do URPO akt prawny, który wszedł w życie w grudniu 2009 roku. Doprecyzowano rodzaj sieci dofinansowywanych w ramach Działania 2.1 RPO WSL. Sieć dostępowa, tzw. ostatnia mila, realizuje połączenia Strona 7

8 informacyjne Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego dokumentacji aplikacyjnej w przypadku budowy sieci innych niż szkieletowe, należy posługiwać się określeniem sieci dystrybucyjne. użytkowników końcowych, co jest przedmiotem dofinansowania w ramach Działania 8.4 PO IG. DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 11. II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW RPO WSL Priorytet II społeczeństwo informacyjne Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA Brak Projekty polegające na budowie centrów zarządzania sieciami należy realizować wyłącznie w powiązaniu z budową szkieletowych lub dystrybucyjnych sieci szerokopasmowych. W tym przypadku koszty dominujące dla jednego z typów projektów należy wskazywać indywidualnie. Zaakceptowano sugestię powstałą w wyniku przeprowadzenia badania ewaluacyjnego, czego konsekwencją jest rezygnacja z projektów polegających tylko na budowie centrów zarządzania sieciami (4. typ projektu) i wprowadzenie wymogu realizacji ww. inwestycji łącznie z budową sieci (w powiązaniu z 1. lub 2. typem projektu). 12. II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW RPO WSL Priorytet II społeczeństwo informacyjne Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Brak Projekty z zakresu budowy infrastruktury teleinformatycznej powinny być zgodne z obowiązującymi dokumentami regionalnymi, w tym ze Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na lata oraz Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych. Dodano zapisy uwzględniające obowiązujące od 2009 roku wojewódzkie dokumenty strategiczne. DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 13. II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW RPO WSL Brak W przypadku realizacji projektów, polegających na budowie infokiosków, powinny one w sposób kompleksowy Ze względu na szybki rozwój urządzeń dostępowych, zasadnym wydaje się wdrażanie projektów Strona 8

9 Priorytet II społeczeństwo informacyjne Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 14. II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW RPO WSL Priorytet II społeczeństwo informacyjne Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego OBJAŚNIENIA POJĘĆ Ekstranet sieć komputerowa polegająca na połączeniu dwóch lub większej liczby intranetów za pomocą protokołów sieciowych. Celem tworzenia ekstranetów jest udostępnienie własnych zasobów wzajemnie między organizacjami lub między nimi i ich klientami, przy zabronieniu powszechnego dostępu z sieci Internet. ICT (ang. Information and Communication Technologies) Technologie Informacyjne i Komunikacyjne. realizować cel Działania 2.1, jakim jest powszechny, bezpieczny dostęp do szerokopasmowego Internetu. Wariantem umożliwiającym realizację wspomnianej kompleksowości urządzenia PIAP jest udostępnianie sygnału dla wszystkich potencjalnych użytkowników, znajdujących się w okolicy powstającego w ramach projektu PIAP, a nie tylko bezpośrednio przy nim. Możliwość taką dają urządzenia dostępowe typu hot-spot, umożliwiające dostęp w technologii bezprzewodowej. W związku z powyższym zaleca się realizację budowy PIAP typu hot-spot. Możliwa jest ponadto realizacja PIAP-ów w formie infokiosków i telecentrów. Beneficjent nie ma obowiązku wykazania integralności technicznej urządzeń PIAP (w rozumieniu infokiosku) z wbudowanym hot-spotem.. Brak zapisów kompleksowych. Urządzenia PIAP typu infokioski w miarę upływu czasu będą wypierane przez inne urządzenia dostępowe, które to będą umożliwiały dostęp do Internetu przy pomocy urządzeń własnych użytkownika (laptop, telefon komórkowy, itp.). Dlatego wprowadzono zalecenie do realizacji projektów PIAP w formie hot-spotów, przy jednoczesnym pozostawieniu możliwości budowy dwóch pozostałych form, tj. infokiosk i telecentrum. Definicje zostały przeniesione do załącznika nr 10 URPO WSL Słowniczek IDS (ang. Intrusion Detection System) system wykrywania włamań. Interoperacyjność - zespół standardów i wskazówek opisujących sposoby, przez które organizacje mają lub powinny komunikować się z innymi. Interoperacyjność Strona 9

10 w zastosowanych rozwiązaniach od strony front-office powinna się charakteryzować np. łatwą wymianą i prezentacją danych, dostępnością, wielokanałowym dostępem, reprezentować wysoki poziom, posiadać państwowy autorytet, dostarczać różne typy plików i formy opisu, zapewniać kompresję pliku. Interoperacyjność w zastosowanych rozwiązaniach od strony back-office powinna się charakteryzować np. integracją danych i rozwiązaniami w oparciu o middleware, standard XML, standard EDI, serwis internetowy, architekturę systemów rozproszonych; połączonymi usługami; bezpiecznym protokołem przesyłu danych; komunikatorami wiadomości; usługami przechowywania wiadomości; dostępem do poczty elektronicznej; katalogami i dziedzinowymi usługami; usługami sieciowymi. Intranet sieć komputerowa ograniczająca się do komputerów, np. w jednej firmie lub organizacji, która pozwala na korzystanie w obrębie sieci lokalnych z usług takich jak strony www, poczta elektroniczna itp. IRU (ang. Indefeasible Right of Use) nieodwoływalne prawo używania. IRU oznacza rzeczywiste, długookresowe nabycie uprawnień do wyłącznego używania infrastruktury telekomunikacyjnej, pozwalające na działanie przez Beneficjenta w sferze finansowo księgowej, jak gdyby był właścicielem infrastruktury. Koszt kwalifikowalny rzeczowej realizacji projektu koszt nie uwzględniający kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji, kosztów osobowych oraz promocji. Strona 10

11 PIAP Publiczny Punkt Dostępu do Internetu - umożliwia publiczny, nieodpłatny dostęp do Internetu za pomocą zainstalowanego odpowiedniego urządzenia (np. komputera, e-kiosku, infomatu, infokiosku). Jego funkcjonalność ma przyczynić się do usprawnienia i ułatwienia dostępu do informacji publicznych i elektronicznych usług publicznych. Sieci dostępowe - sieć telekomunikacyjna służąca do podłączenia konkretnej lokalizacji do sieci szkieletowej. Sieci szkieletowe (backbone network) centralna część sieci, przez którą przesyłana jest największa ilość informacji. Sieć szkieletowa łączy zwykle sieci lokalne (LAN), grupy robocze, przełączniki lub sieci rozległe (WAN). Urządzenia sieci backbone są odpowiedzialne zwykle za funkcjonowanie całej sieci na określonym obszarze. Sieci teleinformatyczne sieci przewodowe, światłowodowe i bezprzewodowe służące do przesyłu danych, głosu lub obrazu. Szerokopasmowy dostęp do Internetu łącze umożliwiające transmisje danych z prędkością umożliwiającą korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych, multimedialnych itp. Urządzenia dostępowe urządzenia służące do dostarczenia Internetu do wybranych obiektów lub instytucji, m.in. modem, router, hot-spot. Strona 11

12 Wykluczenie cyfrowe (ang. digital divide) - jest pojęciem odnoszącym się do podziału społeczeństwa na osoby z dostępem do sieci internetowej i nowoczesnych form komunikacji, oraz na osoby bez takich możliwości, a także umiejętności posługiwania się Internetem, jakości połączenia i wymiaru językowego (brak znajomości języka, w którym dane informacje występują). Zestaw komputerowy - komputer wraz z monitorem, myszką, klawiaturą bez innych urządzeń peryferyjnych, a także komputer przenośny. 15. Załącznik nr 1 Szczegółowy budżet RPO WSL - Tabela finansowa Lp. Rozdział /Podrozdział /Punkt 1 Działanie 3.1 Poddzialanie Typy projektów 1-2 Poprzedni zapis Obecne zmiany Uzasadnienie Dzialanie Poddziałanie Działanie Poddziałanie Zgodnie z treścią Karty Sprawy nr RR/13/106 /2010 oraz KS nr RR/ 6A/37/2010 z dnia 19 stycznia Działanie 3.4. Promocja turystyki Typy projektów 1-3 Działanie Działanie Zgodnie z treścią Karty Sprawy nr RR/13/106 /2010 oraz KS nr RR/ 6A/37/2010 z dnia 19 stycznia Strona 12

13 Działanie 4.1. Infrastruktura kultury Typy projektów 1-7 Działanie Dzialanie Zgodnie z treścią Karty Sprawy nr145/13/03/09 z dnia 25 czerwca 2009 oraz KS nr rr/4/19/2010 z dnia 5 stycznia Działanie 4.2 Systemy informacji kulturalnej Typy projektów 1-3 Działanie Działanie Zgodnie z treścią Karty Sprawy nr145/13/03/09 z dnia 25 czerwca 2009 oraz KS nr rr/4/19/2010 z dnia 5 stycznia Strona 13

14 Załącznik nr 2 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków Lp. 1. Rozdział /Podrozdział /Punkt Załącznik nr 2 CZĘŚĆ TRZECIA PODDZIAŁANIE Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwac h i MŚP Poprzedni zapis Obecne zmiany Uzasadnienie Za wydatki kwalifikowalne w ramach poddziałania uznaje się wydatki poniesione zgodnie z zasadami określonymi w części pierwszej (za wyjątkiem pkt.11) oraz wydatki wymienione w części drugiej (za wyjątkiem wydatków, które nie dotyczą poddziałania ), a także wydatki szczegółowe wymienione niżej, w tym m.in.: koszt nabycia nowych i używanych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie, ściśle związanych z realizacją projektu (w tym w szczególności maszyny i urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparatura, wyposażenie, infrastruktura techniczna), koszty rat kapitałowych z tytułu leasingu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzącego do przeniesienia ich własności na korzystającego (Beneficjenta) do wysokości wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, koszty nabycia specjalnych środków transportu wyszczególnionych w rodzaju 743 oraz podgrupie 76 Klasyfikacji Środków Trwałych (Rozporządzenie RM w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych z 1999r., Dz. U. nr 112, poz. 1317), pod warunkiem, że projekt nie jest związany z działalnością w sektorze Strona 14 Za wydatki kwalifikowalne w ramach poddziałania uznaje się wydatki poniesione zgodnie z zasadami określonymi w części pierwszej (za wyjątkiem pkt.11) oraz wydatki wymienione w części drugiej (za wyjątkiem wydatków, które nie dotyczą poddziałania ), a także wydatki szczegółowe wymienione niżej, w tym m.in.: Kwalifikowalność wydatków w ramach 1 i 2 typu projektu: koszty nabycia nowych i używanych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie, ściśle związanych z realizacją projektu (w tym w szczególności maszyny i urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparatura, wyposażenie, infrastruktura techniczna), koszty rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzącego do przeniesienia ich własności na korzystającego (Beneficjenta) do wysokości wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, koszty nabycia następujących specjalnych środków transportu: samochody sanitarne, w tym karetki reanimacyjne, pojazdy samochodowe, które ze względu na swą konstrukcję Doprecyzowanie zapisów dotyczących leasingu finansowego, rozszerzenie zapisu dotyczącego specjalnych środków transportu, dodanie zapisu odnośnie transportu środków trwałych

15 transportu i Wnioskodawca zagwarantuje, iż zakupiony środek transportu będzie służył wyłączenie do realizacji celu określonego w projekcie, przeznaczone są do wykonywania innych prac niż przewóz ładunków i osób, jak np.: a) pojazdy mechaniczne służby miejskiej i drogowej, pożarnicze, samochody gaśnicze, piaskarki, polewaczkozmywarki, asenizacyjne, pługi odśnieżne, b) pojazdy stanowiące objazdowe punkty usługowe, warsztaty ruchome, pogotowia techniczne, c) pojazdy załadowczo-wyładowcze - dźwigi samochodowe, pompy, sprężarki, d) pojazdy mechaniczne - agregaty, do prowadzenia działalności operatywnej, np. radiostacje, wozy transmisyjne, operatorskie, filmowe, wiertnicze wraz z pomieszczeniami biurowomieszkalnymi, wózki jezdniowe z pomostem stałym o napędzie elektrycznym (akumulatorowe), wózki jezdniowe podnośnikowe z nisko podnoszoną platformą o napędzie elektrycznym (akumulatorowe), wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie elektrycznym (akumulatorowe), wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie spalinowym, wózki jezdniowe transportowe ze stałą platformą i żurawiem o Strona 15

16 Brak zapisu napędzie elektrycznym (akumulatorowe), inne wózki jezdniowe, pod warunkiem, że projekt nie jest związany z działalnością w sektorze transportu i Wnioskodawca zagwarantuje, iż zakupiony środek transportu będzie służył wyłączenie do realizacji celu określonego w projekcie, koszty transportu środka trwałego niezbędnego do realizacji projektu, pod warunkiem, że koszt ten został wliczony do wartości początkowej środka trwałego, co zostało wykazane w dokumencie OT i ewidencji środków trwałych. Koszty zakupu usług doradczych: a) dla typu projektu 3. kwalifikowalny jest zakup usług doradczych związanych z wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne, b) dla typu projektu 4. kwalifikowalny jest zakup usług doradczych w zakresie powstawania firm opartych na wysokich technologiach lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytworzeniu wyrobów lub usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na rynku, Strona 16 Koszty zakupu usług doradczych: c) dla typu projektu 3. kwalifikowalny jest zakup usług doradczych związanych z wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne, pod warunkiem, że końcowym rezultatem projektu będzie opracowanie dokumentacji związanej z usługą doradczą. d) dla typu projektu 4. kwalifikowalny jest zakup usług doradczych w zakresie powstawania firm opartych na wysokich technologiach lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytworzeniu wyrobów lub usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na rynku, pod warunkiem, że końcowym rezultatem Rozszerzenie zapisów. Dodanie zapisów dot. usług doradczych

17 projektu będzie opracowanie dokumentacji związanej z usługą doradczą. Do wydatków niekwalifikowanych w ramach poddziałania zalicza się całość wydatków wymienionych w pkt. 11 części pierwszej wytycznych, a także całość wydatków szczegółowych wymienionych niżej: brak zapisu koszty nabycia środków transportu innych niż wyszczególnione w rodzaju 743 oraz podgrupie 76 Klasyfikacji Środków Trwałych (Rozporządzenie RM w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych z 1999r., Dz. U. nr 112, poz. 1317), wydatki na przygotowanie projektu, koszty związane z wdrożeniem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych inne niż instalacja i uruchomienie w ramach projektów typu 1-2, brak zapisu Strona 17 Do wydatków niekwalifikowanych w ramach poddziałania zalicza się całość wydatków wymienionych w pkt. 11 części pierwszej wytycznych, a także całość wydatków szczegółowych wymienionych niżej: wydatek poniesiony na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących dotychczas w jego posiadaniu (w szczególności najem, dzierżawa, użyczenie, użytkowanie), koszty nabycia środków transportu innych niż wyszczególnione w katalogu kosztów kwalifikowalnych, wydatki na przygotowanie projektu np. projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, koszty konfiguracji (parametryzacji) serwerów, stacji roboczych, wdrożenia, konfiguracji oprogramowania, migracji (importu) danych, testów, a także koszty innych usług nie będących instalacją i uruchomieniem w ramach projektów typu 1-2, koszty instalacji i konfiguracji (parametryzacji) serwerów, stacji roboczych, wdrożenia, instalacji Ujednolicenie zapisów URPO, uszczegółowienie listy wydatków niekwalifikowalnych

18 brak zapisu i konfiguracji oprogramowania, migracji (importu) danych, testów oraz produktywnego uruchomienia technologii informatycznej, a także koszty innych usług nie będących doradztwem w ramach projektów typu 3-4, CZĘŚĆ TRZECIA DZIAŁANIE 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego CZĘŚĆ TRZECIA DZIAŁANIE 2.1. Infrastruktura brak zapisu brak zapisów Za wydatki kwalifikowalne w ramach działania uznaje się wydatki poniesione zgodnie z zasadami określonymi w części pierwszej (za wyjątkiem pkt.11) oraz wydatki wymienione w części drugiej, a także wydatki szczegółowe wymienione niżej, w tym m.in.: - koszty nabycia robót i materiałów budowlanych związanych z budową, rozbudową lub remontem obiektów budowlanych, budowli i lokali Za wydatki kwalifikowalne w ramach działania uznaje się wydatki poniesione zgodnie z zasadami określonymi w części wydatek na zakup środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, który w okresie realizacji projektu oraz jego trwałości będzie wynajmowany, dzierżawiony lub będzie podlegał innej czynności prawnej o podobnym charakterze, koszty rat kapitałowych z tytułu leasingu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych innych niż wymienione w katalogu wydatków kwalifikowalnych, zakup nieruchomości dla celów mieszkaniowych, uzbrojenie terenu pod budowę obiektu mieszkalnego, prace budowlano montażowe w mieszkaniach, wyposażenie obiektu mieszkalnego. Brak zapisu Brak zapisu Powtórzenie z punktem 18.1 w części II Powtórzenie z punktem 18.7 w części II Strona 18

19 społeczeństwa informacyjnego CZĘŚĆ TRZECIA DZIAŁANIE 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego CZĘŚĆ TRZECIA DZIAŁANIE 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego CZĘŚĆ TRZECIA DZIAŁANIE 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego pierwszej (za wyjątkiem pkt.11) oraz wydatki wymienione w części drugiej, a także wydatki szczegółowe wymienione niżej, w tym m.in.: - koszty prac budowlano montażowych Za wydatki kwalifikowalne w ramach działania uznaje się wydatki poniesione zgodnie z zasadami określonymi w części pierwszej (za wyjątkiem pkt.11) oraz wydatki wymienione w części drugiej, a także wydatki szczegółowe wymienione niżej, w tym m.in.: - koszty prac instalacyjnych Za wydatki kwalifikowalne w ramach działania uznaje się wydatki poniesione zgodnie z zasadami określonymi w części pierwszej (za wyjątkiem pkt.11) oraz wydatki wymienione w części drugiej, a także wydatki szczegółowe wymienione niżej, w tym m.in.: - zakup istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej (zasadność kosztu musi zostać wykazana w studium wykonalności, wydatek musi spełniać wszystkie warunki określone dla zakupu infrastruktury/ sprzętu używanego) Za wydatki kwalifikowalne w ramach działania uznaje się wydatki poniesione zgodnie z zasadami określonymi w części pierwszej (za wyjątkiem pkt.11) oraz wydatki wymienione w części drugiej, a także wydatki szczegółowe wymienione niżej, w tym m.in.: - koszty zakupu sprzętu, oprogramowania i licencji oraz wyposażenia (oraz jego instalacja i konfiguracja) stanowiącego integralną część projektu; zestawy komputerowe nie mogą być starsze niż 3 lata, licząc od dnia rozpoczęcia rzeczowej realizacji inwestycji. Brak zapisu Za wydatki kwalifikowalne w ramach działania uznaje się wydatki poniesione zgodnie z zasadami określonymi w części pierwszej (za wyjątkiem pkt.11) oraz wydatki wymienione w części drugiej, a także wydatki szczegółowe wymienione niżej, w tym m.in.: - zakup istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej lub dzierżawa innej służącej właściwemu wykorzystaniu w budowie infrastruktury teleinformatycznej. Za wydatki kwalifikowalne w ramach działania uznaje się wydatki poniesione zgodnie z zasadami określonymi w części pierwszej (za wyjątkiem pkt.11) oraz wydatki wymienione w części drugiej, a także wydatki szczegółowe wymienione niżej, w tym m.in.: - koszty zakupu sprzętu, oprogramowania i licencji oraz wyposażenia (oraz jego instalacja i konfiguracja) stanowiącego integralną część projektu; zestawy komputerowe nie mogą być starsze niż 1 rok, licząc od dnia rozpoczęcia rzeczowej realizacji inwestycji Powtórzenie z punktem 17.1 w części II Doprecyzowano zapis umożliwiający zakup infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dzierżawę inne infrastruktury technicznej, niezbędnej do realizacji projektu dot. budowy sieci szerokopasmowych. W obliczu bardzo szybkiego rozwoju technologicznego w zakresie sprzętu komputerowego przy jednoczesnej niskiej trwałości tego typu urządzeń, pozostawienie możliwości zakupu w ramach projektu 3- letnich zestawów komputerowych jest bezzasadne i stanowi poważne zagrożenie dla trwałości całego projektu. Strona 19

20 CZĘŚĆ TRZECIA Priorytet X Pomoc techniczna 10.2 Działania informacyjne i promocyjne Za wydatki kwalifikowalne w ramach działania uznaje się wydatki poniesione zgodnie z zasadami określonymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego w wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej, w tym: m.in.: Za wydatki kwalifikowalne w ramach działania uznaje się wydatki poniesione zgodnie z zasadami określonymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego w wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej, w tym: m.in.: Zapis usunięto po analizie jego zasadności. Wszystkie wydatki związane z delegacjami bez względu na cel podróży będą finansowane w ramach działania koszty wynajęcia sali, sprzętu multimedialnego i nagłośnienia, koszty tłumaczeń, -całkowite koszty delegacji pracowników biorących udział w szkoleniach dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów i wydarzeniach promocyjnych, koszty przygotowania materiałów promujących i informujących o RPO WSL na lata , w tym m.in. publikacja i dystrybucja ulotek, broszur, folderów i biuletynów informacyjnych, gadżetów, koszty organizowania konferencji, seminariów i warsztatów, szkoleń dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów, koszty przygotowania i zamieszczania informacji o RPO WSL na lata w mediach, koszty organizacji oraz przeprowadzenia kampanii medialnych na temat RPO WSL , koszty zamieszczania ogłoszeń o organizowanych konkursach w ramach RPO WSL na lata , koszty stworzenia i utrzymania portali i stron internetowych dotyczących RPO WSL na lata , koszty opracowania materiałów zamieszczanych na stronach internetowych, koszty osobowe pracowników Strona 20 koszty wynajęcia sali, sprzętu multimedialnego i nagłośnienia, koszty tłumaczeń, koszty przygotowania materiałów promujących i informujących o RPO WSL na lata , w tym m.in. publikacja i dystrybucja ulotek, broszur, folderów i biuletynów informacyjnych, gadżetów, koszty organizowania konferencji, seminariów i warsztatów, szkoleń dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów, koszty przygotowania i zamieszczania informacji o RPO WSL na lata w mediach, koszty organizacji oraz przeprowadzenia kampanii medialnych na temat RPO WSL , koszty zamieszczania ogłoszeń o organizowanych konkursach w ramach RPO WSL na lata , koszty stworzenia i utrzymania portali i stron internetowych dotyczących RPO WSL na lata , koszty opracowania materiałów zamieszczanych na stronach internetowych, koszty osobowe pracowników zaangażowanych w proces informacji i promocji, w punktach informacyjnych RPO WSL na lata , w tym płaca zasadnicza, dodatek stażowy, funkcyjny, specjalny, składki na

21 zaangażowanych w proces informacji i promocji, w punktach informacyjnych RPO WSL na lata , w tym płaca zasadnicza, dodatek stażowy, funkcyjny, specjalny, składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę, składka na Fundusz Pracy, składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, nagrody i premie, wynagrodzenie chorobowe płacone przez pracodawcę, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nadgodziny, koszty utworzenia oraz utrzymania punktu informacyjnego dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów w tym koszty wynajmu pomieszczenia, koszty związane z bieżącym utrzymaniem powierzchni biurowej, koszty ponoszone tytułem opłat eksploatacyjnych związanych z funkcjonowaniem punktu informacyjnego, koszty zakupu materiałów i mebli biurowych oraz niezbędnego wyposażenia biurowego, koszty zakupu sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby realizacji Działań Promocyjnych RPO WSL na lata , koszty inicjatyw dotyczących tworzenia sieci wymiany informacji o zasięgu ponadlokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, w celu wymiany doświadczeń i propagowania dobrych wzorów. koszty przeprowadzenia badań, ekspertyz, opinii w zakresie działań informacyjno-promocyjnych RPO WSL na lata , ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę, składka na Fundusz Pracy, składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, nagrody i premie, wynagrodzenie chorobowe płacone przez pracodawcę, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nadgodziny, koszty utworzenia oraz utrzymania punktu informacyjnego dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów w tym koszty wynajmu pomieszczenia, koszty związane z bieżącym utrzymaniem powierzchni biurowej, koszty ponoszone tytułem opłat eksploatacyjnych związanych z funkcjonowaniem punktu informacyjnego, koszty zakupu materiałów i mebli biurowych oraz niezbędnego wyposażenia biurowego, koszty zakupu sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby realizacji Działań Promocyjnych RPO WSL na lata , koszty inicjatyw dotyczących tworzenia sieci wymiany informacji o zasięgu ponadlokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, w celu wymiany doświadczeń i propagowania dobrych wzorów. koszty przeprowadzenia badań, ekspertyz, opinii w zakresie działań informacyjno-promocyjnych RPO WSL na lata , Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień decyzji o dofinansowaniu Rocznych Planów Działań. Strona 21

22 Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień decyzji o dofinansowaniu Rocznych Planów Działań. 17. Załącznik nr 3 Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na priorytety i działania Lp. Rozdział /Podrozdział /Punkt 1. Zmiany w tabeli ogólnej oraz w szczegółowej (podział na lata) Poprzedni zapis Obecne zmiany Uzasadnienie Zmianie uległy wartości kwotowe w ramach priorytetu III Turystyka i IV Kultura Zmianie uległy wartości kwotowe w ramach priorytetu III Turystyka i IV Kultura 17. Załącznik nr 6 do URPO WSL Kryteria wyboru projektów Zmiany podyktowane koniecznością dostosowania zapisów tabeli do rozstrzygnięć Zarządu dot. Przesunięcia środków między działaniami. Lp. 1. Rozdział /Podrozdział /Punkt Część I, A. Kryteria formalne Poprzedni zapis Obecne zmiany Uzasadnienie Ocena formalna przeprowadzana jest w oparciu o kryteria formalne, służące weryfikacji kompletności i zgodności wniosku z wytycznymi (np. ogłoszenie konkursowe, Regulamin Konkursów, itp.) i dokonywana jest przez pracowników referatu ds. wyboru projektów w pierwszym etapie oceny. Ocena formalna dokonywana jest przy zastosowaniu listy sprawdzającej. Lista nie zawiera dodatkowych / nowych kryteriów oceny, a jedynie pytania pomocnicze, służące sprawnej i dokładnej ocenie, zgodnie z kryteriami. Wzór dokumentu jest załącznikiem do podręcznika procedur. Aktualna lista sprawdzająca będzie każdorazowo publikowana wraz z ogłoszeniem o konkursie w tzw. pakiecie aplikacyjnym i nie może ulec zmianie przed rozstrzygnięciem wyników z danego naboru. Wynik oceny formalnej zamieszczany jest w karcie oceny formalnej projektu. Beneficjent ma prawo do jednorazowego uzupełnienia braku lub poprawy błędu zidentyfikowanego podczas oceny formalnej Strona 22 Ocena formalna przeprowadzana jest w oparciu o kryteria formalne, służące weryfikacji kompletności i zgodności wniosku z wytycznymi (np. ogłoszenie konkursowe, Regulamin Konkursów, itp.) i dokonywana jest przez pracowników referatu ds. wyboru projektów w pierwszym etapie oceny. Ocena formalna dokonywana jest przy zastosowaniu listy sprawdzającej. Lista nie zawiera dodatkowych / nowych kryteriów oceny, a jedynie pytania pomocnicze, służące sprawnej i dokładnej ocenie, zgodnie z kryteriami. Wzór dokumentu jest załącznikiem do Podręcznika procedur wdrażania RPO WSL. Aktualna lista sprawdzająca będzie każdorazowo publikowana wraz z ogłoszeniem o konkursie w tzw. pakiecie aplikacyjnym i nie może ulec zmianie przed rozstrzygnięciem wyników z danego naboru. Wynik oceny formalnej zamieszczany jest na liście sprawdzającej dla oceny formalnej Zmiana ma charakter korekty pisarskiej.

23 2. 3. Część I, 3. Kryteria formalnomerytoryczne Część I, Tabela proporcji, Działanie 2.1 przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego dokonujących oceny. Wniosek spełniający wymogi formalne jest przekazywany do oceny merytoryczno technicznej przeprowadzanej przez specjalnie do tego celu powołaną Komisję Oceny Projektów. 10. Czy Beneficjent deklaruje realizację projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi w szczególności : 1) Przepisami dotyczącymi stosowania pomocy publicznej 2) Przepisami dotyczącymi ochrony środowiska (w tym poprawy efektywności energetycznej dla projektów polegających na termomodernizacji budynków) 3) Z innymi przepisami obowiązującymi w danym obszarze tematycznym RPO WSL Strona 23 wniosków. Beneficjent ma prawo do jednorazowego uzupełnienia braku lub poprawy błędu zidentyfikowanego podczas oceny formalnej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego dokonujących oceny. Wniosek spełniający wymogi formalne jest przekazywany do oceny merytoryczno technicznej przeprowadzanej przez specjalnie do tego celu powołaną Komisję Oceny Projektów. 10. Czy Beneficjent deklaruje realizację projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi w szczególności (o ile treść wniosku projektowego i innych załączonych dokumentów nie wskazuje na ewidentną sprzeczność deklaracji z kształtem realizowanego projektu): 1) Przepisami dotyczącymi stosowania pomocy publicznej 2) Przepisami dotyczącymi ochrony środowiska (w tym poprawy efektywności energetycznej dla projektów polegających na termomodernizacji budynków) 3) Z innymi przepisami obowiązującymi w danym Doprecyzowanie kryterium w wyniku rekomendacji po dokonaniu ewaluacji kryteriów wyboru projektów RPO WSL. obszarze tematycznym RPO WSL 60% do 40% 45% do 55% Istotne z punktu widzenia RPO WSL jest niwelowanie specyficznego dla tego priorytetu zjawiska jakim jest wykluczenie cyfrowe. Kryteria specyficzne w sposób szczegółowy podkreślą celowość realizacji poszczególnych projektów. Pozostawienie proporcji na poziomie 60%-40% nie rozstrzyga priorytetyzacji działania

24 4. 5. Część I, Kryteria zasadnicze podstawowe (punktowane) Część I, Kryteria zasadnicze podstawowe (punktowane) 2. Stopień realizacji polityki równych szans, polityki ochrony środowiska, efektywności energetycznej waga 1,0 Stopień gotowości organizacyjno instytucjonalnej beneficjenta (w tym m.in.: posiadanie kadry i zaplecza technicznego gwarantującego wykonalność projektu pod względem technicznym (trwałość organizacyjna), racjonalność harmonogramu działań w ramach projektu waga 2 2. Stopień realizacji polityki horyzontalnej równych szans waga 0,5 3. Stopień realizacji polityki horyzontalnej ochrony środowiska waga 0,5 4. Stopień realizacji polityki horyzontalnej efektywności energetycznej waga 0,5 Stopień gotowości organizacyjno instytucjonalnej beneficjenta (w tym m.in.: posiadanie kadry i zaplecza technicznego gwarantującego wykonalność projektu pod względem technicznym, a w sytuacji ich braku, wskazanie wiarygodnego sposobu ich zapewnienia (trwałość organizacyjna), racjonalność harmonogramu działań w ramach projektu waga 1,5 polegającego na dofinansowaniu terenów tzw. "wykluczenia cyfrowego". Zmodyfikowano kryterium w wyniku rekomendacji po dokonaniu ewaluacji kryteriów wyboru projektów RPO WSL. Ponadto, trudność oceny 3 polityk horyzontalnych UE w ramach 1 kryterium często była zgłaszana przez ekspertów podczas oceny merytorycznotechnicznej. W ramach zmiany dokonano podziału tego kryterium na 3 oddzielne kryteria i przypisano im wagi po 0,5, jednocześnie obniżając wagę dla kryterium Stopień gotowości organizacyjno instytucjonalnej beneficjenta z 2,0 do 1,5. Doprecyzowanie kryterium w wyniku rekomendacji po dokonaniu ewaluacji kryteriów wyboru projektów RPO WSL. Ponadto, obniżono wagę kryterium z 2 do 1,5 w wyniku modyfikacji kryteriów odnoszącego Strona 24

25 6. 7. Część I, Kryteria zasadnicze podstawowe (punktowane) Część I, Kryteria zasadnicze specyficzne (punktowane) Działanie 2.1 Wpływ realizacji projektu na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa lub jego części/regionu/ subregionu przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej waga 2 Typ projektu 4. Wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi i lokalnymi w infrastrukturę teleinformatyczną. 1. Wpływ projektu na bezpieczeństwo, niezawodność i jakość działania sieci. 2. Skalowalność. 3. Wielkość i rozległość infrastruktury sieciowej zarządzanej przez centrum. 4. Realizacja projektu na obszarze o niskim poziomie rozwoju infrastruktury teleinformatycznej. 5. Stopień realizacji przez projekt priorytetów/założeń rządowych i samorządowych programów i planów z zakresu społeczeństwa informacyjnego. Wpływ realizacji projektu na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa/ subregionu/obszaru na którym jest realizowany projekt, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej waga 2 Brak zapisu. się do polityk horyzontalnych UE. Doprecyzowanie kryterium w wyniku rekomendacji po dokonaniu ewaluacji kryteriów wyboru projektów RPO WSL. Rezygnacja z odrębnych kryteriów dla 4-ego typu projektu wiąże się z nowym zapisem w URPO WSL, mówiącym o konieczności realizacji tego typu inwestycji wyłącznie w powiązaniu z 1 lub 2 typem projektu. W związku z tym kryterium nr 1 najbardziej charakterystyczne dla centrów zarządzania sieciami 4-tego typu projektu (kwestia bezpieczeństwa sieci) zostało uwzględnione w kryteriach dla 1 i 2 typów projektu. Pozostałe kryteria 4. typu projektu były tożsame z kryteriami powyższych typów. Natomiast całkowicie zrezygnowano z kryterium nr 3 "Wielkość i rozległość infrastruktury sieciowej zarządzanej przez centrum" z uwagi na Strona 25

26 Część I, Kryteria zasadnicze specyficzne (punktowane) Działanie 2.1 Część I, Kryteria zasadnicze specyficzne (punktowane) Działanie 2.1 Obowiązujące dla typów projektu 1 i 2: 1. Wpływ projektu na upowszechnienie szerokopasmowej i bezpiecznej transmisji danych z uwzględnieniem zakładanej prędkości przesyłu danych do użytkownika końcowego - waga 3,0 Obowiązujące dla typów projektu 1 i 2: 2. Skalowalność* waga 2,0 Obowiązujące dla typów projektu 1, 2 i 4: 1. Bezpieczeństwo, niezawodność i jakość działania sieci waga 1,0 Obowiązujące dla typów projektu 1, 2 i 4: 2. Skalowalność* waga 3,0 * Skalowalność - możliwość zapewnienia niski poziom jego istotności. Pierwsza część kryterium 1 i 2 typu projektu znajduje swoje odzwierciedlenie w kryterium nr 4 dla tego typu projektów ( Realizacja projektu na obszarze o niskim poziomie rozwoju infrastruktury teleinformatycznej ). Tym samym beneficjent zostanie poddany ocenie właściwego zabezpieczenia sieci, niezawodności i jakości działań (w tym prędkości przesyłu danych) poprzez kryterium nr 1, a w kryterium nr 4 ocenie upowszechnienia dostępu do Internetu na terenach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. W związku ze zmianą kryterium zmniejszona została waga z 3,0 do 1,0 (z uwagi na zidentyfikowane większe znaczenie kryteriów 2 i 4). Ze względu na charakter inwestycji, polegający na długoplanowej eksploatacji powstałej infrastruktury szerokopasmowej, Strona 26

27 Część I,. Kryteria zasadnicze specyficzne (punktowane) Działanie 2.1 Część I, Kryteria zasadnicze specyficzne (punktowane) Działanie 2.1 Część I, Kryteria zasadnicze specyficzne (punktowane) Działanie 2.1 * Skalowalność - możliwość zapewnienia harmonijnego rozrastania się systemu/sieci w miarę upływu czasu i pomnażania liczby jego użytkowników, zwiększania liczby przetwarzanych procesów itp. bez konieczności zasadniczych zmian projektowych. Obowiązujące dla typów projektu 1 i 2: 3. Zasadność stosowanych technologii - waga 2,0 Obowiązujące dla typów projektu 1 i 2: 4. Realizacja projektu na obszarze o niskim poziomie rozwoju infrastruktury teleinformatycznej waga 2,0 Obowiązujące dla typów projektu 1 i 2: 5. Stopień realizacji przez projekt priorytetów/założeń rządowych i samorządowych programów i planów z zakresu społeczeństwa informacyjnego - waga 1,0 harmonijnego rozrastania się systemu/sieci w miarę upływu czasu i pomnażania liczby jego użytkowników, zwiększania liczby przetwarzanych procesów itp. bez konieczności zasadniczych zmian projektowych. Obowiązujące dla typów projektu 1, 2 i 4: 3. Zasadność stosowanych technologii - waga 2,0 Obowiązujące dla typów projektu 1, 2 i 4: 4. Realizacja projektu na obszarze o niskim poziomie rozwoju infrastruktury teleinformatycznej waga 3,0 Obowiązujące dla typów projektu 1,2 i 4: 5. Stopień realizacji przez projekt priorytetów/założeń rządowych i samorządowych programów i planów z zakresu społeczeństwa informacyjnego - waga 1,0 istotne jest wskazanie właściwych rozwiązań technologicznofinansowych, które zagwarantują skalowalność. Ponadto w związku z usunięciem kryterium dla 4 typu projektu, ujednolicono je z kryteriami dla 1 i 2 typu projektu. W związku z usunięciem kryterium dla 4 typu projektu, ujednolicono je z kryteriami dla 1 i 2 typu projektu. Celem działania jest upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu zwłaszcza na terenach tzw. wykluczenia cyfrowego, stąd zwiększenie wagi dla tego kryterium. Ponadto w związku z usunięciem kryterium dla 4 typu projektu, ujednolicono je z kryteriami dla 1 i 2 typu projektu. W związku z usunięciem kryterium dla 4 typu projektu, ujednolicono je z kryteriami dla 1 i 2 typu projektu. 13. Część IV Lit. A pkt 1 str Kryteria formalne podstawowe 0/1, nie podlegające uzupełnieniom Kryteria formalne podstawowe 0/1, nie podlegające uzupełnieniom Dodano kryterium ograniczające liczbę składanych wniosków. Strona 27

Propozycja zmian do zapisów do Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013

Propozycja zmian do zapisów do Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Lp. 1. II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW RPO WSL Działanie 3.1. zaplecza turystycznego Poddziałanie 3.1.1. zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa Propozycja zmian do zapisów do Szczegółowego opisu priorytetów

Bardziej szczegółowo

Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1972 /375/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 28.10.2014 r. Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Siedziba biu ra: Maksymalny udział środków UE w wy datkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%): Maksymalna kwota wsparcia:

Siedziba biu ra: Maksymalny udział środków UE w wy datkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%): Maksymalna kwota wsparcia: Konkurs Przedsiębiorstwa, Województwo Śląskie Termin naboru wniosków: 7 września 7 grudnia 2011r. Wnioski przyjmuje: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, www.scp-slask.pl Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 33 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

KOMUNIKAT NR 33 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 KOMUNIKAT NR 33 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

DOTACJA DLA MŚP DO 60% KOSZTÓW NA PROJEKTY INWESTYCYJNE I DORADCZE REALIZOWANE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO MAJ LIPIEC 2012

DOTACJA DLA MŚP DO 60% KOSZTÓW NA PROJEKTY INWESTYCYJNE I DORADCZE REALIZOWANE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO MAJ LIPIEC 2012 www.equalitas.pl DOTACJA DLA MŚP DO 60% KOSZTÓW NA PROJEKTY INWESTYCYJNE I DORADCZE REALIZOWANE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO MAJ LIPIEC 2012 Z jakiego programu dotacja jest przyznawana? Regionalny

Bardziej szczegółowo

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Gliwice, 27 luty 2009r. Plan prezentacji 1. RPO WSL - informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Rejestr zmian do zapisów do Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Rejestr zmian do zapisów do Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 507/26/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 03.03.2011 r. Lp. 1. Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013

Bardziej szczegółowo

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o. Możliwości uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - podstawowe informacje - PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Katowice, styczeń 2008r. 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 599/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. L.p. Sekcja dokumentu Treść zmiany Uzasadnienie

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 599/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. L.p. Sekcja dokumentu Treść zmiany Uzasadnienie Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 599/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r Wykaz zmian do Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o.

Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o. Priorytet VI. Pomoc techniczna PRIORYTETY LRPO Głównym celem Priorytetu Pomoc Techniczna jest wsparcie instytucji uczestniczących w procesie wykorzystania środków unijnych dostępnych dla województwa lubuskiego

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 18. Rejestr zmian do Uszczegółowienia RPO WSL na lata 2007-2013. Rejestr zmian wchodzi w życie dnia

Strona 1 z 18. Rejestr zmian do Uszczegółowienia RPO WSL na lata 2007-2013. Rejestr zmian wchodzi w życie dnia Rejestr zmian do Uszczegółowienia RPO WSL na lata 2007-2013 Rejestr zmian wchodzi w życie dnia Zmiana dotyczy Uszczegółowienia RPO WSL na lata 2007-2013 Lp Rozdział /Podrozdział /Punkt Część I. pkt.4:

Bardziej szczegółowo

Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2102/284/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 24.09.2013 r. Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: NAZWA WNIOSKODAWCY: WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR: DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU: OCENIAJĄCY: DATA:

TYTUŁ PROJEKTU: NAZWA WNIOSKODAWCY: WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR: DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU: OCENIAJĄCY: DATA: Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 W ramach 4 osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE I REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA

KRAJOWE I REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA P I B KRAJOWE I REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA 2014-2020 dr hab. inż. Magdalena Trzos, prof. ITeE PIB Radom, 20.04.2015 Platforma upowszechniania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce PROGRAM OPERACYJNY

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne.

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne. Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne Sposób oceny A.1 Poprawność złożenia wniosku Wniosek złożono w instytucji wskazanej

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Jak pozyskać środki na inwestycje w ramach osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-13 Oś IV Rozwój

Bardziej szczegółowo

(wersja wstępna) Zakup środków transportu w ramach RPO. Oś priorytetowa I: Przedsiębiorczość i innowacje

(wersja wstępna) Zakup środków transportu w ramach RPO. Oś priorytetowa I: Przedsiębiorczość i innowacje (wersja wstępna) Zakup środków transportu w ramach RPO Oś priorytetowa I: Przedsiębiorczość i innowacje Działanie 1.1 Dotacje inwestycyjne dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw 1. W przypadku Wnioskodawcy,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca Dane podstawowe 1. Nazwa programu Schemat 1.1 A2, Dotacje Inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki),

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP Zasady skutecznego wnioskowania o fundusze pochodzące ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP

1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP konkurs 3 Gdańsk, 01 grudnia 2011 r. 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP Konkurs nr 3 czas trwania: od 1 grudnia 2011 roku do 29 lutego 2012 r. 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE

Bardziej szczegółowo

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014-2020 WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna działająca

Bardziej szczegółowo

12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego Poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT - 14.12.2015 15.02.

12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego Poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT - 14.12.2015 15.02. 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego Poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego RIT (Południowy) 12.2.2. Infrastruktura kształcenia

Bardziej szczegółowo

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Zasady

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE INWESTYCYJNE SEKTORA MŚP Działanie 2.5 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WSPARCIE INWESTYCYJNE SEKTORA MŚP Działanie 2.5 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WSPARCIE INWESTYCYJNE SEKTORA MŚP Działanie 2.5 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO INFORMACJE PRZYGOTOWANE PRZEZ FIRMĘ DORADCZĄ: MG PREMIUM Sp. z o.o. al. 29 Listopada 75/6 31-425

Bardziej szczegółowo

RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ

RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) Działanie: Rozwój przedsiębiorczości Rozwój

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów i kwalifikowalność wydatków. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Kryteria wyboru projektów i kwalifikowalność wydatków. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości Kryteria wyboru projektów i kwalifikowalność wydatków Śląskie Centrum Przedsiębiorczości DZIAŁANIE 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP PODDZIAŁANIE 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Typ projektu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dotacyjne dla MŚP w 2015 r. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wałbrzych, październik 2015 r.

Wsparcie dotacyjne dla MŚP w 2015 r. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wałbrzych, październik 2015 r. Wsparcie dotacyjne dla MŚP w 2015 r. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej Wałbrzych, październik 2015 r. PRZEDMIOT KONKURSU REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat finansowania inwestycji w ramach RPO WSL 2014-2020 działanie 3.2 Innowacje w MŚP

Informacja na temat finansowania inwestycji w ramach RPO WSL 2014-2020 działanie 3.2 Innowacje w MŚP EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm 28 kwietnia 2017 r., Warszawa www.een.org.pl www.een.org.pl 2014 2016 PARP:

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 26/295/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8.04.2008r. ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008 Lp. Projekty Zakres działania Koszty rodzajowe

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw Termin naboru wniosków: 18 listopada 2016 31 stycznia 2017. Typy projektów mogące

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Termin naboru wniosków: 30 września 29 grudnia 2016

Termin naboru wniosków: 30 września 29 grudnia 2016 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R Termin naboru wniosków: 30 września 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Dofinansowanie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Dofinansowanie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

PRIOTYTET 4: POMOC TECHNICZNA

PRIOTYTET 4: POMOC TECHNICZNA PRIOTYTET 4: POMOC TECHNICZNA W ramach tego Priorytetu realizowane będą trzy działania: 4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR wydatki limitowane 4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR wydatki nielimitowane

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP 2015 Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 16 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ - Gmina Wałbrzych pełniąca funkcje lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Cel Działania 8.1 Głównym celem Działania 8.1 jest : zwiększenie podaży różnorodnych usług elektronicznych dla

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK Dzięki BGK przyszłość zaczyna się dziś Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR)

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) 2 Nabór wniosków Ogłoszenie o naborze 27 lipca 2015 r. Rozpoczęcie naboru 1 września 2015 r. Zakończenie naboru 30 października

Bardziej szczegółowo

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl Adres biura: ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl KONTAKT: Krystyna Górak Tel. kom. 502066411 krystyna.gorak@consultrix.com.pl

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ŚLĄSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KONKURS O DOFINANSOWANIE - DZIAŁANIE 3.2. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 2014-2020 ŚLĄSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIAŁANIE 1.2 PRACE BADAWCZO

Bardziej szczegółowo

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP - Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP - Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych Działanie 3.2 Innowacje w MŚP - Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych Planowany termin naboru: 02.11.2015-04.01.2016 Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 192 000 000 zł Minimalna

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

W 1 określony został zakres regulacji ze wskazaniem podstawy prawnej udzielania pomocy.

W 1 określony został zakres regulacji ze wskazaniem podstawy prawnej udzielania pomocy. UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie Rady Ministrów zostało przygotowane na podstawie delegacji zawartej w art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres poddziałania 1.3.1 POPW Wdrażanie innowacji przez MŚP oraz warunki uzyskania dofinansowania

Cel i zakres poddziałania 1.3.1 POPW Wdrażanie innowacji przez MŚP oraz warunki uzyskania dofinansowania 2015 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez

Bardziej szczegółowo

RAZEM , ,00 - wynajem pomieszczeń - koszt wynajmu pomieszczeń ,00

RAZEM , ,00 - wynajem pomieszczeń - koszt wynajmu pomieszczeń ,00 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/317/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2009 roku ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2009 Lp. Projekty Zakres działania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Monika Grajewska 17 listopad 2007r. Programy Operacyjne w latach 2007-2013 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail Strona 1/9 INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Nazwa Departamentu UMWL Nazwa komórki przygotowującej zapotrzebowanie Osoba upoważniona do podpisywania zapotrzebowania Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE SPOTKANIE INFORMACYJNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów 4 X 2015 r. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020 DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014-2020 WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna działająca

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju firm w oparciu o fundusze UE Bony na innowacje

Finansowanie rozwoju firm w oparciu o fundusze UE Bony na innowacje Finansowanie rozwoju firm w oparciu o fundusze UE Bony na innowacje Działanie 2.3.2 POIR (PARP) Dla kogo? - mikro/małe przedsiębiorstwa (finansowanie max. 80% kosztów kwalifikowalnych); - średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu

Załącznik nr 9. Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu Załącznik nr 9 Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, styczeń 2015 r. Uwagi: Niniejsza

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

Dotacje na rozwój mazowieckich firm w 2010r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Dotacje na rozwój mazowieckich firm w 2010r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Dotacje na rozwój mazowieckich firm w 2010r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Mazowiecki Serwis Gospodarczy, Katarzyna Glezman 1 Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30%

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30% FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania,

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 POPC Dokumentacja konkursowa

Działanie 1.1 POPC Dokumentacja konkursowa Działanie 1.1 POPC Dokumentacja konkursowa I oś priorytetowa POPC Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 200-2013 Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju I Dane podstawowe 1. Nazwa programu Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. 2. Instytucja Wdrażająca / Instytucja Pośrednicząca Narodowe

Bardziej szczegółowo

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Konferencja Innowacyjne Sieci Szerokopasmowe od koncepcji do realizacji Zgierz, 20-21 października

Bardziej szczegółowo

FORUM PRACODAWCÓW Grzegorz Studziński Specjalista ds. transferu technologii Broker Wydziału

FORUM PRACODAWCÓW Grzegorz Studziński Specjalista ds. transferu technologii Broker Wydziału FORUM PRACODAWCÓW 206 Grzegorz Studziński Specjalista ds. transferu technologii Broker Wydziału PLAN PREZENTACJI. Programy Regionalne dla Województwa Śląskiego na lata 204-2020, 2. Programy krajowe PARP,

Bardziej szczegółowo

A. mały bon na innowacje

A. mały bon na innowacje Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16 Definicje wskaźników Podziałanie 1.2.3 RPO WM 2014-2020 BONY NA INNOWACJE tryb konkursowy Cel Tematyczny 1. Wzmacnianie badań naukowych,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i innowacje w ramach RPO-Lubuskie 2020

Gospodarka i innowacje w ramach RPO-Lubuskie 2020 Gospodarka i innowacje w ramach RPO-Lubuskie 2020 W ramach RPO-Lubuskie 2020 mamy 906 mln euro!!! Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje Działanie 1.1 Badania i innowacje - 49 955 148,00 EUR Działanie

Bardziej szczegółowo

OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1

OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1 OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1 Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 2 Opis znaczenia kryterium 1. Wniosek został złożony w terminie

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja Brzmienie przed wprowadzeniem zmiany Brzmienie po wprowadzeniu zmiany

Lokalizacja Brzmienie przed wprowadzeniem zmiany Brzmienie po wprowadzeniu zmiany Wykaz zmian wprowadzonych do PODRĘCZNIKA KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 2013 (RPO WŁ) na mocy Uchwały

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach. B. duży bon na innowacje. nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach. B. duży bon na innowacje. nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-018/15 przyjęty Uchwałą Nr 12/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r. nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo