MSIG 219/2014 (4598) poz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MSIG 219/2014 (4598) poz. 15212 15212"

Transkrypt

1 Poz FORUM 50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-14689/2014] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FORUM 50 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa Funduszu FORUM 50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, dalej zwany Funduszem, działa zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014, poz. 157 z późn. zm.) ( Ustawa o funduszach inwestycyjnych ) jako fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych. Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie dnia 16 maja 2012 roku pod numerem RFi 750. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. Cel inwestycyjny Funduszu Celem inwestycyjnym Funduszu w ramach Portfela Aktywów Podstawowych jest osiągnięcie wzrostu wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Portfela Aktywów Podstawowych. Celem inwestycyjnym Funduszu w ramach Portfela Aktywów Płynnych jest ochrona realnej wartości aktywów Funduszu. Fundusz dołoży wszelkich starań dla realizacji celu inwestycyjnego, ale nic gwarantuje jego osiągnięcia. Ograniczenia inwestycyjne Funduszu 1. Aktywa Funduszu są podzielone na Portfel Aktywów Podstawowych oraz Portfel Aktywów Płynnych. 2. Aktywa Funduszu w ramach Portfela Aktywów Podstawowych stanowią nie mniej niż 80% wartości Aktywów Funduszu. 3. Przedmiotem lokat Funduszu w ramach Portfela Aktywów Podstawowych mogą być wyłącznie: 1) papiery wartościowe - z wyłączeniem instrumentów rynku pieniężnego oraz papierów wartościowych określonych w art. 24 Statutu Funduszu - niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani niebędące przedmiotem publicznej oferty; 2) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością; 3) instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez spółki, których akcje lub udziały wchodzą w skład Portfela Aktywów Podstawowych; 4) wierzytelności, w tym wierzytelności wobec osób fizycznych; pod warunkiem, że są zbywalne. 4. Przedmiotem lokat w ramach Portfela Aktywów Płynnych mogą być wyłącznie; 1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski: 2) papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim lub będące przedmiotem publicznej oferty; 3) instrumenty rynku pieniężnego, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są: a) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego. Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie, lub b) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub c) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym, o którym mowa w pkt 2), lub d) emitowane przez podmioty posiadające rating na poziomie inwestycyjnym lub gwarantowane przez podmiot posiadający rating na poziomic inwestycyjnym, pod warunkiem, że inwestycje w takie papiery wartościowe podlegają ochronie inwestora równoważnej do określonej w pkt a) - c) oraz emitent spełnia łącznie następujące warunki: jest spółką, której kapitał własny wynosi co najmniej (słownie: dziesięć milionów) euro, publikuje roczne sprawozdanie finansowe, zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego, dotyczące rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, należy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi co najmniej jedna spółka, której papiery wartościowe są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, zajmuje się finansowaniem grupy kapitałowej, o której mowa powyżej, albo finansowaniem mechanizmów przekształcania długu w papiery wartościowe z wykorzystaniem bankowej linii kredytowej; 57

2 MSIG 219/2014 (4598) poz ) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, w tym depozyty walutowe zawierane w celach zarządzania bieżącą płynnością funduszu: 5) waluty; 6) lokaty bankowe; pod warunkiem, że są zbywalne. 5. Papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości aktywów Funduszu. 6. Ograniczeń, o których mowa w ust. 5 powyżej, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa. Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD. 7. Depozyty w jednym banku krajowym nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu. 8. Waluta obca jednego państwa lub EURO nie może stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu. 9. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych, pożyczki i kredyty o łącznej wartości nie przekraczającej 75% wartości aktywów netto Funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu, z zastrzeżeniem ust Fundusz może dokonać emisji obligacji na warunkach oferty prywatnej lub oferty publicznej zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, (Dz. U. Nr 184, poz z późn. zm.) w wysokości nieprzekraczającej 15% wartości aktywów netto Funduszu na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały o emisji obligacji. W przypadku wyemitowania przez Fundusz obligacji łączna wartość pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji nie może przekraczać 75% wartości aktywów netto funduszu liczonych na dzień zawarcia umowy pożyczki lub kredytu albo na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały w sprawie emisji obligacji. 11. Fundusz może. z uwzględnieniem celu inwestycyjnego, udzielać pożyczek pieniężnych podmiotom, których papiery wartościowe lub udziały wchodzą w skład Portfela Aktywów Podstawowych, do wysokości nie wyższej niż 50% wartości aktywów Funduszu, z zastrzeżeniem, że wysokość pożyczki pieniężnej udzielonej jednemu podmiotowi nie może przekroczyć 20% wartości aktywów Funduszu. 12. Pożyczki pieniężne, o których mowa w ust. 11 powyżej, będą udzielane przez Fundusz na następujących zasadach: 1) pożyczki będą udzielane jedynie podmiotom wchodzącym w skład Portfela Aktywów Podstawowych Funduszu; 2) pożyczki będą udzielane podmiotom posiadającym zdolność do obsługi zadłużenia, stwierdzoną na podstawie analizy ekonomiczno-finansowej przeprowadzonej przez Fundusz; 3) Fundusz będzie udzielał pożyczek na warunkach nie gorszych niż warunki rynkowe; 4) Fundusz będzie wymagał ustanowienia zabezpieczeń udzielonej pożyczki w minimalnej wysokości odpowiadającej nominalnej kwocie udzielonej pożyczki: 13. Fundusz nie będzie lokował środków w jakiekolwiek tytuły uczestnictwa, papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, wierzytelności lub udziały, których emitentem bądź dłużnikiem jest Towarzystwo lub podmiot z nim powiązany (zgodnie z definicją określoną w art 4 ust. 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych). 14. Fundusz może lokować środki w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, z wyjątkiem ich nabywania w trybie art. 26 ust. 1 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Firma, siedziba i adres Towarzystwa będącego organem Funduszu Firma: FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Siedziba: Kraków Adres: ul. Zabłocie 25/20, Kraków W dniu 29 marca 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DFL/4030/11/9/07/V/KNF/42-l/ŁW udzieliła spółce zezwolenia na wykonywanie działalności jako Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Towarzystwo zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Okres sprawozdawczy i Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Dniem bilansowym jest 31 grudnia 2013 roku. Kontynuowanie działalności przez Fundusz oraz okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej przewidzieć się przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundusz. Podmiot, który przeprowadził przegląd sprawozdania finansowego Funduszu Przegląd sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku został przeprowadzony na podstawie zawartej umowy o badanie i przegląd sprawozdania finansowego przez BTFG Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Śniadeckich 17, Warszawa. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 12 LISTOPADA 2014 R. 58

3 BTFG Audit Sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez KlBR pod numerem Wskazanie serii i emisji certyfikatów inwestycyjnych Do dnia 31 grudnia 2013 roku FORUM 50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wyemitował dwie serie certyfikatów inwestycyjnych. Seria certyfikatów inwestycyjnych Data emisji Cena emisyjna w zł Wartość emisji w zł Ilość wydanych certyfikatów inwestycyjnych Seria A 2 maja 2012 roku , Seria B 8 listopada 2013 roku , Razem , SKŁADNIKI LOKAT ZESTAWIENIE LOKAT FORUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku Wartość wg ceny nabycia w tys. TABELA GŁÓWNA Wartość wg wyceny na w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość wg ceny nabycia w tys. Wartość wg wyceny na w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje ,50% ,21% Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty ,07% Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne ,00% Razem ,50% ,28% 59

4 MSIG 219/2014 (4598) poz ZESTAWIENIE LOKAT FORUM 50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku TABELA UZUPEŁNIAJĄCA AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość wg ceny nabycia w tys. Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Niedopuszczone do publicznego obrotu ,50% Holding 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na aktywnym rynku POLSKA ,50% ZESTAWIENIE LOKAT Forum 50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku TABELA UZUPEŁNIAJĄCA INNE Świadectwa Użytkowe Spółki Holding 1 Sp. Akcyjna Spółka Komandytowo- -Akcyjna Emitent (wystawca) Holding 1 Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Polska Istotne parametry Liczba Świadectwa Użytkowe stanowią imienne papiery wartościowe bez określonej wartości nominalnej uprawniające do uczestnictwa w dywidendzie Spółki w ten sposób, iż na każde Świadectwo Użytkowe przypada dywidenda w wysokości 5% (pięć procent). Świadecwa zostały wydane na 10 lat Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem , ,00% MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 12 LISTOPADA 2014 R. 60

5 BILANS FORUM 50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na dzień 31 grudnia 2013 roku (, z wyjątkiem liczby certyfikatów inwestycyjnych podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny podanej w PLN) BILANS I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności 0 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 13,35 342,65 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 13,35 342,65 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: Seria A Seria B Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: Seria A Seria B 159 Bilans należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 61

6 MSIG 219/2014 (4598) poz RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI FORUM 50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku () RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe 0 0 II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z posiadaniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe, w tym: 0 0 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych 0 0 VII. Wynik z operacji Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,03 0,16 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,03 0,16 Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 12 LISTOPADA 2014 R. 62

7 ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO FORUM 50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku (, z wyjątkiem liczby certyfikatów inwestycyjnych podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny podanej w PLN) ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO I. Zmiana wartości aktywów netto 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem): a) z przychodów z lokat netto b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat c) z przychodów ze zbycia lokat 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia ważność aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 c) saldo zmian Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 c) saldo zmian Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 342,65 500,00 2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego ,65 3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 96,10% 31,47% 63

8 MSIG 219/2014 (4598) poz Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 13,35 342,65 data wyceny Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 281,26 495,74 data wyceny Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 13,41 344,67 data wyceny Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 183,48% 38,56% 2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,55% 0,00% 4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00% 0,00% 5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00% 0,00% 6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Dane wyrażone procentowo zaprezentowane w ujęciu rocznym RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH FORUM 50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 gmdnia 2013 roku () Rachunek przepływów pieniężnych A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Wpływy ) Z tytułu posiadanych lokat 1 3 2) Z tytułu zbycia składników lokat ) Pozostałe 0 II. Wydatki ) Z tytułu posiadanych lokat 0 0 2) Z tytułu nabycia składników lokat ) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa ) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 5) Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 6) Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7) Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 8) Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 9) Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 12 LISTOPADA 2014 R. 64

9 ) Z tytułu usług prawnych ) Z tytułu posiadania nieruchomości 12) Pozostałe 0 0 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy ) Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych ) Z tytułu zaciągniętych kredytów 3) Z tytułu zaciągniętych pożyczek 4) Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 5) Odsetki 0 0 6) Pozostałe 0 0 II. Wydatki 0 0 1) Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2) Z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów 3) Z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek 4) Z tytułu wyemitowanych obligacji 5) Z tytułu wypłaty przychodów 6) Z tytułu udzielonych pożyczek 7) Odsetki 0 0 8) Pozostałe 0 0 C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 50 0 F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego NOTY OBJAŚNIAJĄCE Nota - 1 Polityka rachunkowości Funduszu 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości 1) Ujawnienie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, (tekst jednolity: Dz. U roku, poz. 330, z poźn. zm.) ( Ustawa ) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr. 249, poz. 1859). Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w języku polskim i walucie polskiej. Informacje zawarte w sprawozdaniu prezentowane są w tysiącach złotych, z wyjątkiem wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. Na Fundusz przyjmuje metody wyceny stosowane w dniu wyceny. W sprawozdaniu finansowym mogą pojawić się niezgodności dotyczące zaokrągleń w sumach cząstkowych i ogólnych danych liczbowych w nim przedstawionych. Wynika to z faktu, iż księgi rachunkowe będące podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego prowadzone są w złotych polskich. Niezgodności te nie powodują jednak istotnego zniekształcenia danych zawartych w sprawozdaniu. 2) Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych 1) Księgi rachunkowe Funduszu prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej. 2) Księgi rachunkowe Funduszu obejmują następujące elementy: a) dziennik, b) księga główna, c) księgi pomocnicze, 65

10 MSIG 219/2014 (4598) poz d) zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, e) wykaz składników aktywów i pasywów, f) rejestr certyfikatów inwestycyjnych. 3) Przyjęte zasady rachunkowości Fundusz stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. 3) Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu 1) Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie którego dotyczą. 2) Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia. 3) Składniki lokat nabyte nieodpłatnie posiadają cenę nabycia równą zero. 4) Składniki lokat Funduszu otrzymane w zamian za inne składniki mają przypisaną cenę nabycia wynikającą z ceny nabycia tych składników lokat, w zamian za które zostały otrzymane, skorygowaną o ewentualne dopłaty lub otrzymane przychody pieniężne. 5) Zysk lub stratę ze zbycia lokat oraz walut wylicza się metodą HIFO, czyli najdroższe sprzedaje się jako pierwsze, która polega na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, a w przypadku składników wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyższej bieżącej wartości księgowej. Metody tej nie stosuje się do składników lokat będących przedmiotem następujących transakcji: pożyczki papierów wartościowych, Buy Sell Back oraz Sell Buy Back. 6) W przypadku gdy jednego dnia dokonane zostają transakcje zbycia i nabycia danego składnika lokat, ujmuje się w pierwszej kolejności nabycie danego składnika. 7) Przysługujące prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzględniający wartości tego prawa poboru. Niewykonane prawo poboru akcji uznaje się za zbyte, według wartości zero, w dniu następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa. 8) Należną dywidendę z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzględniający wartości tego prawa do dywidendy. 9) Należna dywidenda z akcji nie notowanych oraz należny zysk z tytułu posiadania udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością zalicza się do przychodów finansowych na dzień następny po dniu powzięcia przez właściwy organ spółki uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy. W takim przypadku prawo do dywidendy ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw. Zaliczki na poczet wypłaty udziału w zyskach oraz dywidendy ujmowane są na podstawie wiarygodnych dokumentów księgowych w dniu wpłaty zaliczki na rachunek bankowy Funduszu, drugostronnie jako zobowiązanie do momentu ostatecznego podziału wyniku finansowego. 10) Przysługujące prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw. 11) Niezrealizowany zysk/strata z wyceny lokat wpływa na wzrost/spadek wyniku z operacji. 12) Nabycie lub zbycie składników lokat przez Fundusz ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu w dacie zawarcia umowy. 13) Składniki lokat nabyte lub zbyte przez Fundusz w dniu wyceny po godzinie wyceny określonej w statucie oraz składniki, dla których do godziny wyceny określonej w statucie do siedziby Funduszu nie wpłynęło potwierdzenie zawarcia transakcji, uwzględnia się w najbliższym dniu wyceny. 14) Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej, po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Funduszu. 15) Jeżeli operacje dotyczące Funduszu są wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, ich wartość jest określana w relacji do waluty EUR. 16) Przychody z lokat obejmują w szczególności: a) dywidendy i inne udziały w zyskach, b) przychody odsetkowe, c) dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. 17) Koszty obciążające Fundusz oraz obowiązujące Fundusz limity kosztowe zostały określone w statucie Funduszu w art. 33 i 34. Koszty przekraczające ustalone limity są pokrywane przez Towarzystwo. 18) Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości godziwej, nalicza się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta, natomiast przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 19) Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych przez Fundusz rozlicza się w czasie przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 20) Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego albo kapitału wypłaconego jest dzień wydania lub wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, przy zastosowaniu wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 12 LISTOPADA 2014 R. 66

11 21) Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w określonym dniu wyceny, nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z pkt 20). 4) Wycena aktywów oraz ustalanie zobowiązań i wyniku finansowego 1) Składniki aktywów Funduszu wyceniane są, a zobowiązania Funduszu ustalane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i statutem Funduszu. W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy, przyjmując politykę rachunkowości, Fundusz może stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez uprawniony w myśl ustawy Komitet Standardów Rachunkowości. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego Fundusz może stosować Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. 2) Fundusz dokonuje wyceny aktywów Funduszu oraz ustala wartość aktywów netto Funduszu i wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniach wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. 3) Wartość aktywów netto Funduszu oraz wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4) W każdym dniu wyceny Fundusz wycenia aktywa i ustala zobowiązania. Jako moment wyceny Fundusz określa godzinę (dwudziestą trzecią czasu polskiego), o której pobierane są ostatnio dostępne kursy. Wskazana przez Fundusz godzina pozwala na ustalenie wartości godziwej posiadanych składników lokat w danym dniu wyceny, a tym samym na ustalenie wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w tym dniu. 5) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku wycenia się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. 6) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku wycenia się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z wyjątkiem dłużnych papierów wartościowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 7) Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się wartość wyznaczoną poprzez: a) oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, o ile możliwe jest rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem, b) zastosowanie właściwego modelu wyceny, o ile wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku, c) oszacowanie wartości za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji, d) oszacowanie wartości na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 8) Wartość godziwa w przypadku udziałowych papierów wartościowych rozumianych jako: a) akcje, b) papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe tożsame z prawami wynikającymi z akcji, c) papiery wartościowe inkorporujące prawo do objęcia lub nabycia papierów wartościowych, o których mowa w pkt a) lub b) w wyniku ich zmiany lub wykonania prawa w nich inkorporowanego, emitowane przez emitenta papierów wartościowych, o których mowa w pkt a) lub b), albo podmiot należący do jego grupy kapitałowej, oraz wartość godziwa udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością ustalona przez wyspecjalizowaną niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi. 9) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku wycenia się: a) jeżeli dzień wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku (w szczególności akcji, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych, listów zastawnych, dłużnych papierów wartościowych, certyfikatów inwestycyjnych) określa się według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z dnia wyceny, b) jeżeli dzień wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji, wartość godziwą określa się według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość, c) jeżeli dzień wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku wartość godziwą składników lokat określa się według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. 10) W przypadku gdy składnik lokat Funduszu jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym aktywnym rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego jest wolumen obrotu na danym składniku lokat. 67

12 MSIG 219/2014 (4598) poz ) Wyboru rynku głównego dokonuje się na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. 12) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku wycenia się, z zastrzeżeniem pkt 14) - 15), w następujący sposób: a) udziałowe papiery wartościowe oraz udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. b) obligacje, bony skarbowe, bony pieniężne, kwity depozytowe, listy zastawne, weksle, wierzytelności pieniężne i inne dłużne papiery wartościowe - według skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza się odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych Funduszu, c) certyfikaty inwestycyjne - w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały miejsce po dniu ogłoszenia wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny, d) depozyty - w wysokości wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych odsetek, przy czym kwotę naliczonych odsetek ustala się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, e) składniki lokat inne niż wskazane w pkt a) - d) - według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, f) należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz z późn. zm.) ( Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi ), wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych, g) zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych. 13) W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia - wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych Funduszu stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia. 14) Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu, określa się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 15) Aktywa oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w walucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a w przypadku, gdy nie są notowane na aktywnym runku - w walucie, w której są denominowane. Aktywa oraz zobowiązania Funduszu, o których mowa powyżej, wykazuje się w walucie polskiej, po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego przez Narodowy Bank Polski na Dzień Wyceny tzn. zgodnie z opublikowaną przez NBP tabelą kursów średnich z Dnia Wyceny. Jeżeli NBP nie dokonuje wyliczenia kursów średnich na Dzień Wyceny - według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego przez NBP. Wartość aktywów notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, określa się w relacji do waluty EUR. FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządzające funduszem Forum 50 FIZ do pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę zaangażowania. 2. Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowości Funduszu. Nota - 2 Należności Funduszu Należności Funduszu Z tytułu zbytych lokat Z tytułu instrumentów pochodnych Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu dywidend Z tytułu odsetek Z tytułu posiadania nieruchomości, w tym czynszów Z tytułu udzielonych pożyczek Pozostałe należności RAZEM 0 0 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 12 LISTOPADA 2014 R. 68

13 Nota - 3 Zobowiązania Funduszu Zobowiązania Funduszu Z tytułu nabytych aktywów Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu Z tytułu instrumentów pochodnych Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu wypłaty dochodów funduszu Z tytułu wypłaty przychodów funduszu Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu gwarancji lub poręczeń Z tytułu rezerw Pozostałe zobowiązania, w tym: zobowiązania wobec Towarzystwa z tytułu opłaty za zarządzanie RAZEM Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty I. Struktura środków pieniężnych na rachunkach bankowych Waluta Wartość na w danej walucie Wartość na Wartość na w danej walucie Wartość na I. Banki: Bank Millennium S.A. PLN II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych utrzymywanych w celu zaspokojenia bieżących zobowiązań Waluta Wartość na w danej walucie Wartość na Wartość na w danej walucie Wartość na II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: Bank Millennium S.A. PLN III. Ekwiwalenty środków pieniężnych Wartość na dzień w walucie sprawozdania finansowego w tys. Wartość na dzień w walucie sprawozdania finansowego w tys. III. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje 69

14 MSIG 219/2014 (4598) poz Nota - 5 Ryzyka 1) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Funduszu ryzykiem stopy procentowej, w podziale na kategorie bilansowe, w tym: 1) Wskazanie aktywów obciążonych ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej. 2) Wskazanie aktywów obciążonych ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej. 2) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Funduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na kategorie bilansowe, w tym: 1) Kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym na w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków, przy czym w opisie nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń. 2) Wskazanie istniejących przypadków znacznej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat. 3) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Funduszu ryzykiem walutowym, ze wskazaniem przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat. Nota - 6 Instrumenty pochodne Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Funduszu lub drugiej strony do odkupu W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Fundusz nie zawierał transakcji przy zobowiązaniu się Funduszu lub drugiej strony do odkupu. Nota - 8 Kredyty i pożyczki W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Fundusz nie zaciągał pożyczek pieniężnych i kredytów. W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Fundusz nie udzielał pożyczek pieniężnych i kredytów. Nota - 9 Waluty i różnice kursowe W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Fundusz nie posiadał aktywów ani zobowiązań w walucie innej niż złoty polski. Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja 1. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktwów Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku Nieruchomości 4. Pozostałe 2. Wykaz wypłaconych przychodów ze zbycia lokat W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Fundusz nie wypłacał przychodów ze zbycia lokat. Wypłacone dochody Funduszu W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Fundusz nie wypłacał dochodów. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 12 LISTOPADA 2014 R. 70

15 Nota - 11 Koszty Funduszu 1. Koszty Funduszu pokrywane przez Towarzystwo Koszty Funduszu pokrywane przez Towarzystwo Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszy Usługi prawne Usługi wydawnicze w tym poligraficzne Koszty związane z posiadaniem nieruchomości Pozostałe 2. Koszty Funduszu aktywów niepublicznych związane bezpośrednio ze zbytymi lokatami W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Fundusz nie poniósł kosztów związanych bezpośrednio ze zbytymi lokatami. 3. Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenie dla Towarzystwa Część stała wynagrodzenia Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu INFORMACJA DODATKOWA 1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bież ący okres sprawozdawczy W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. 2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 3) Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 4) Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Funduszu: a) wskazanie korekt wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Fundusz nie dokonywał korekt wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. b) wskazanie przypadków zawieszenia zbywania lub odkupywania certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Fundusz nie dokonywał zawieszenia zbywania i odkupywania certyfikatów inwestycyjnych. c) wskazanie przypadków nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Fundusz W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Fundusz. 71

16 MSIG 219/2014 (4598) poz ) W przypadku niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. 6) Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Funduszu i ich zmian. Witold Obszyński Prezes Zarządu FORUM TFI S.A. Kraków, dnia 19 marca 2014 roku Michał Hulbój Członek Zarządu FORUM TFI S.A. Iwona Świętochowska odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych nr certyfikatu 12876/2006 Investment Fund Accounting Services Sp. z o.o. Sp.k. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta dla Zgromadzenia Inwestorów FORUM 50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz FORUM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA. Mateusz Sarapata Członek Zarządu FORUM TFI S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego FORUM 50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (zwany dalej Fundusz ) z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 25/20, obejmującego: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujące lokaty w wysokości 98 tys. złotych, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący aktywa netto w kwocie 172 tys. złotych, rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący ujemny wynik z operacji w kwocie (-)373 tys. złotych, zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu aktywów netto o kwotę 171 tys. złotych, rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 46 tys. złotych, noty objaśniające i informację dodatkową. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd FORUM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwany dalej FORUM TFI SA ). Zarząd FORUM TFI S.A. jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 1036), zwanej dalej ustawą o rachunkowości. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik z operacji Funduszu oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 1) rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, 2) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Fundusz zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii. Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 roku jak też jego wyniku z operacji za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 12 LISTOPADA 2014 R. 72

17 zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Funduszu. Informacje zawarte w liście Zarządu FORUM TFI SA. skierowanym do Uczestników Funduszu, zaczerpnięte bezpośrednio ze sprawozdania finansowego objętego badaniem, są z nim zgodne. Do sprawozdania finansowego zostało dołączone Oświadczenie Depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów Funduszu ze stanem faktycznym. Warszawa, 19 marca 2014 roku w imieniu BTFG Audit Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 17, Warszawa nr ewidencyjny 3105 Kluczowy Biegły Rewident Adam Ruciński nr ewidencyjny Uchwała nr 03/04/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku Zgromadzenia Inwestorów w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego FORUM 50 FIZ za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 1 Zgromadzenie Inwestorów FORUM 50 FIZ, działając na podstawie art. 144 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz z późn. zm.), po zapoznaniu się z treścią rocznego sprawozdania finansowego FORUM 50 FIZ sporządzonego za okres od dnia r. do dnia r. wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) zestawienie lokat na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujące lokaty w wysokości 98 tys. złotych; 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący aktywa netto w kwocie 172 tys. złotych; 4) rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący ujemny wynik z operacji w kwocie (-)373 tys. złotych; 5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu aktywów netto o kwotę 171 tys. złotych; 6) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 46 tys. złotych; 7) noty objaśniające i informacja dodatkowa, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe FORUM 50 FIZ za okres od dnia r. do dnia r. w wersji mu przedstawionej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. 2 Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zgromadzenie Inwestorów jednogłośnie powzięło uchwałę nr 03/04/2014 (głosów za , głosów przeciw i wstrzymujących się - brak). 73

MSIG 237/2013 (4354) poz. 17257

MSIG 237/2013 (4354) poz. 17257 Poz. 17257. PKO Obligacji - Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-9342/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 r. Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego 1. Dane

Bardziej szczegółowo

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY WALUTOWY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY WALUTOWY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY WALUTOWY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 26 ROKU Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 190/2013 (4307) poz. 13773 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13773. Subfundusz Caspar Akcji Polskich. [BMSiG-9231/2013] Nazwa Funduszu SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA OKRES od 22 października

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych - fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU BILANS I. Aktywa 6 650 50 316 1. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT... 5 BILANS...

Bardziej szczegółowo

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Zawartość: Opinia niezależnego biegłego rewidenta przygotowana przez PricewaterhouseCoopers

Bardziej szczegółowo

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS SUBFUNDUSZ CU STABILNEGO INWESTOWANIA SUBFUNDUSZ CU POLSKICH AKCJI POŁĄCZONE

Bardziej szczegółowo

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA ALFA-PLUS.PL

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA ALFA-PLUS.PL SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA ALFA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-06-30

Bardziej szczegółowo

LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW

LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW Sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 roku. LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie finansowe Allianz Obligacji Korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Roczne jednostkowe sprawozdanie Subfunduszu UniEURIBOR wydzielonego w ramach UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone na dzień

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31 Wartość wg

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ACER AGGRESSIVE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 30.06.

ACER AGGRESSIVE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 30.06. ACER AGGRESSIVE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 30.06.2015 roku List od Zarządu do Uczestników funduszu Acer Aggressive FIZ Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ARKA BZ WBK FUNDUSZY AKCJI ZAGRANICZNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

ARKA BZ WBK FUNDUSZY AKCJI ZAGRANICZNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK FUNDUSZY AKCJI ZAGRANICZNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku SPIS TREŚCI Wprowadzenie..3 Zestawienie lokat..6 Bilans...9

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku 1. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta......................................... 50

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Dz.U.01.149.1670 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2001 r.) Na podstawie art. 81 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Pieniądz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Pieniądz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Pieniądz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 I. WPROWADZENIE 1.Nazwa, siedziba i adres Funduszu i Towarzystwa Do dnia 30 czerwca 2004 roku (

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 131/2013 (4248) poz. 9759 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 9759. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Krzysztof Machnik w Mochnaczce Wyżnej. [BMSiG-6378/2013]

Bardziej szczegółowo

Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu UniStabilny Wzrost wydzielonego w ramach UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 30 czerwca 2008 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości Noty objaśniające Nota 1. Polityka rachunkowości Opis przyjętych zasad rachunkowości a) Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku. Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Polskich Akcji za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2003 roku

Sprawozdanie finansowe. Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Polskich Akcji za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2003 roku Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Polskich Akcji za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2003 roku Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu sprawozdania finansowe Commercial

Bardziej szczegółowo

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER ZRÓWNOWAŻONEGO RYNKU AMERYKAŃSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

Bardziej szczegółowo

NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG

NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG 1. Księgi Funduszu prowadzone są w siedzibie Funduszu lub w miejscu prowadzenia działalności przez Biuro Rachunkowe, któremu powierzono prowadzenie

Bardziej szczegółowo

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER OBLIGACJI PLUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES PÓŁROCZNY

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo