X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI"

Transkrypt

1 MSIG 227/2014 (4606) poz X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-14857/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GIOVANNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, dalej zwany Funduszem, działa zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz z późn. zm.) ( Ustawa o funduszach inwestycyjnych ) jako fundusz inwestycyjny zamknięty. Dnia 12 listopada 2009 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję nr DFL/4034/112/15/09/V/U/41/27-7/EW zezwalającą na utworzenie GIOVANNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie dnia 14 maja 2010 roku pod numerem RFi 533. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. Cel inwestycyjny Funduszu Celem inwestycyjnym Funduszu w ramach Portfela Aktywów Podstawowych jest osiągnięcie wzrostu wartości Aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Portfela Aktywów Podstawowych. Celem inwestycyjnym Funduszu w ramach Portfela Aktywów Płynnych jest ochrona realnej wartości Aktywów Funduszu. Fundusz dołoży wszelkich starań dla realizacji celu inwestycyjnego, ale nie gwarantuje jego osiągnięcia. Ograniczenia inwestycyjne Funduszu 1. Aktywa Funduszu są podzielone na Portfel Aktywów Podstawowych oraz Portfel Aktywów Płynnych. 2. Aktywa Funduszu w ramach Portfela Aktywów Podstawowych stanowią nie mniej niż 80% wartości Aktywów Funduszu. 3. Przedmiotem lokal Funduszu w ramach Portfela Aktywów Podstawowych mogą być wyłącznie: 1) papiery wartościowe - z wyłączeniem instrumentów rynku pieniężnego oraz papierów wartościowych określonych w ust. 4 - niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani niebędące przedmiotem publicznej oferty; 2) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością: 3) instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez spółki, których akcje lub udziały wchodzą w skład Portfela Aktywów Podstawowych; 4) wierzytelności, w tym wierzytelności wobec osób fizycznych; - pod warunkiem że są zbywalne. 4. Przedmiotem lokat w ramach Portfela Aktywów Płynnych mogą być wyłącznie: 1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski; 2) papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim lub będące przedmiotem publicznej oferty: 3) instrumenty rynku pieniężnego, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są: a) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie, lub b) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub c) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym, o którym mowa w pkt 2) lub 22

2 MSIG 227/2014 (4606) poz d) emitowane przez podmioty posiadające rating na poziomie inwestycyjnym lub gwarantowane przez podmiot posiadający rating na poziomie inwestycyjnym, pod warunkiem że inwestycje w takie papiery wartościowe podlegają ochronie inwestora równoważnej do określonej w pkt a)-c) oraz emitent spełnia łącznie następujące warunki: jest spółką, której kapitał własny wynosi co najmniej (słownie: dziesięć milionów) euro, publikuje roczne sprawozdanie finansowe, zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego, dotyczące rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek - należy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi co najmniej jedna spółka, której papiery wartościowe są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, zajmuje się finansowaniem grupy kapitałowej, o której mowa powyżej, albo finansowaniem mechanizmów przekształcania długu w papiery wartościowe z wykorzystaniem bankowej linii kredytowej; 4) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie, lub które można wycofać przed terminem zapadalności, w tym depozyty walutowe zawierane w celach zarządzania bieżącą płynnością Funduszu: 5) waluty; 6) lokaty bankowe; - pod warunkiem że są zbywalne. 5. Papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości aktywów Funduszu. 6. Ograniczeń, o których mowa w ust. 5 powyżej, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD. 7. Depozyty w jednym banku krajowym nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości aktywów Funduszu. 8. Waluta obca jednego państwa lub EURO nie może stanowić więcej niż 20% wartości aktywów Funduszu, 9. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych, pożyczki i kredyty o łącznej wartości nieprzekraczającej 75% wartości aktywów netto Funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu, z zastrzeżeniem ust Fundusz może dokonać emisji obligacji na warunkach oferty prywatnej lub oferty publicznej zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, (Dz. U. Nr 184, poz z późn. zm.) w wysokości nieprzekraczającej 15% wartości aktywów netto Funduszu na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały o emisji obligacji. W przypadku wyemitowania przez Fundusz obligacji łączna wartość pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji nie może przekraczać 75% wartości aktywów netto Funduszu liczonych na dzień zawarcia umowy pożyczki lub kredytu albo na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały w sprawie emisji obligacji. 11. Fundusz może, z uwzględnieniem celu inwestycyjnego, udzielać pożyczek pieniężnych podmiotom, których papiery wartościowe lub udziały wchodzą w skład Portfela Aktywów Podstawowych, do wysokości nie wyższej niż 50% wartości aktywów Funduszu, z zastrzeżeniem że wysokość pożyczki pieniężnej udzielonej jednemu podmiotowi nie może przekroczyć 20% wartości aktywów Funduszu. 12. Pożyczki pieniężne, o których mowa w ust. 11 powyżej, będą udzielane przez Fundusz na następujących zasadach: 1) pożyczki będą udzielane jedynie podmiotom wchodzącym w skład Portfela Aktywów Podstawowych Funduszu; 2) pożyczki będą udzielane podmiotom posiadającym zdolność do obsługi zadłużenia, stwierdzoną na podstawie analizy ekonomiczno-finansowej przeprowadzonej przez Fundusz; 3) Fundusz będzie udzielał pożyczek na warunkach nie gorszych niż warunki rynkowe: 4) Fundusz będzie wymagał ustanowienia zabezpieczeń udzielonej pożyczki w minimalnej wysokości odpowiadającej nominalnej kwocie udzielonej pożyczki. 13. Fundusz nie będzie lokował środków w jakiekolwiek tytuły uczestnictwa, papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, wierzytelności lub udziały, których emitentem bądź dłużnikiem jest Towarzystwo lub podmiot z nim powiązany (zgodnie z definicją określoną w art. 4 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych). 14. Fundusz może lokować środki w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, z wyjątkiem ich nabywania w trybie art. 26 ust. 1 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Firma, siedziba i adres Towarzystwa będącego organem Funduszu Firma: FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Siedziba: Kraków. Adres: ul. Księcia Józefa 186, Kraków. W dniu 29 marca 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DFL/4030/11/9/07/V/KNF/42-1/ŁW udzieliła spółce zezwolenia na wykonywanie działalności jako Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Towarzystwo zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Dniem bilansowym jest 31 grudnia 2013 roku. 24 LISTOPADA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 23

3 MSIG 227/2014 (4606) poz Kontynuowanie działalności przez Fundusz oraz okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej przewidzieć się przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundusz. Podmiot, który przeprowadził przegląd sprawozdania finansowego Funduszu Przegląd sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku został przeprowadzony na podstawie zawartej umowy o badanie i przegląd sprawozdania finansowego przez BTFG Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Śniadeckich Warszawa. BTFG Audit sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez KIBR pod numerem Wskazanie serii i emisji certyfikatów inwestycyjnych Do dnia 31 grudnia 2013 roku GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wyemitował jedną serię certyfikatów inwestycyjnych. Seria certyfikatów inwestycyjnych Data emisji Wartość emisji w zł Ilość wydanych certyfikatów inwestycyjnych * Seria A 5 maja 2010 roku , * Pierwotnie wyemitowano 2 certyfikaty inwestycyjne w cenie emisyjnej po ,00 zł każdy. Od początku działalności funduszu do dnia bilansowego miały miejsce dwa podziały certyfikatów inwestycyjnych serii A. Na mocy uchwały nr 34/09/2011 Zarządu Forum TFI w sprawie podziału certyfikatów inwestycyjnych, z dniem 30 września 2011 roku ich podziału w stosunku 1:200. Na mocy uchwały nr 55/12/2012 Zarządu Forum TFI w sprawie podziału certyfikatów inwestycyjnych, z dniem 28 grudnia 2012 roku dokonano ich kolejnego podziału w stosunku 1:3. 24

4 24 LISTOPADA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 25 SKŁADNIKI LOKAT ZESTAWIENIE LOKAT GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku Wartość wg ceny nabycia w tys. TABELA GŁÓWNA Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość wg ceny nabycia w tys. Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje ,43% ,10% Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe ,79% - - Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością ,63% ,69% Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty ,11% ,14% Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne Razem ,96% ,93% MSIG 227/2014 (4606) poz

5 26 AKCJE Rodzaj rynku ZESTAWIENIE LOKAT GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku TABELA UZUPEŁNIAJĄCA Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość wg ceny nabycia w tys. Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Niedopuszczone do publicznego obrotu ,43% KAMPOLEONE BIS Spółka Akcyjna PPM Development 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nienotowne na rynku aktywnym nienotowne na rynku aktywnym Nazwa spółki BUMA SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PPM DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PPM Development 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością POLSKA POLSKA ZESTAWIENIE LOKAT GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku TABELA UZUPEŁNIAJĄCA Siedziba spółki Kraków Kraków Kraków Kraj siedziby spółki POLSKA POLSKA POLSKA Liczba ,17% ,25% Wartość wg ceny nabycia w tys. Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem ,63% ,55% ,07% ,01% MSIG 227/2014 (4606) poz

6 24 LISTOPADA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 27 DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku ZESTAWIENIE LOKAT GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku Waluta TABELA UZUPEŁNIAJĄCA Warunki oprocentowania Wartość wg ceny nabycia w danej walucie Wartość wg ceny nabycia w tys. Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem I. W walutach państw należących do OECD , , ,11% Lokata terminowa Lokata 20/12/ /01/2014 DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Niedopuszczone do publicznego obrotu: O terminie wykupu powyżej 1 roku: Obligacje Bank Millennium S.A. Rodzaj rynku PPM Development 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna nienotowany na aktywnym rynku Nazwa rynku POLSKA PLN stałe 2,6% Emitent PPM Development 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo- -akcyjna ZESTAWIENIE LOKAT GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku TABELA UZUPEŁNIAJĄCA Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Polska , , ,11% zmienne 5,6% Wartość nominalna Liczba Wartość wg ceny nabycia w tys. Warunki oprocentowania Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem ,79% ,79% ,79% MSIG 227/2014 (4606) poz

7 MSIG 227/2014 (4606) poz BILANS GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na dzień 31 grudnia 2013 roku (, z wyjątkiem liczby certyfikatów inwestycyjnych podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny podanej w PLN) BILANS I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny , ,95 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny , ,95 Liczba certyfikalów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: Seria A Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: Seria A Bilans należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 28

8 MSIG 227/2014 (4606) poz RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku () RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe 0 0 II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z posiadaniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe, w tym: koszty związane z wyceną aktywów funduszu koszty związane z amortyzacją dyskonta III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych 0 0 VII. Wynik z operacji Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 65,52 15,13 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 65,52 15,13 Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 24 LISTOPADA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 29

9 MSIG 227/2014 (4606) poz ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku (, z wyjątkiem liczby certyfikatów inwestycyjnych podanych w sztukach, wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny podanej w PLN, dane wyrażone procentowo zostały zaprezentowane w ujęciu rocznym) ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO I. Zmiana wartości aktywów netto Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 c) saldo zmian Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 c) saldo zmian Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego , ,56 2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego , ,95 3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 75,72% -59,60% 4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym , ,95 30

10 MSIG 227/2014 (4606) poz data wyceny Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym , ,38 data wyceny Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym , ,67 data wyceny Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny - - IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,20% 0,27% 2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02% 0,03% 4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01% 0,01% 5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,05% 0,07% 6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - Dane wyrażone procentowo zaprezentowane w ujęciu rocznym RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku () RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 4 19 I. Wpływy ) Z tytułu posiadanych lokat ) Z tytułu zbycia składników lokat ) Pozostałe emisja obligacji II. Wydatki ) Z tytułu posiadanych lokat 0 0 2) Z tytułu nabycia składników lokat ) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa ) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 5) Z tytułu opłat dla depozytariusza ) Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu ) Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 8) Z tytułu usług w zakresie rachunkowości ) Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu ) Z tytułu usług prawnych ) Z tytułu posiadania nieruchomości ) Pozostałe B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej LISTOPADA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 31

11 MSIG 227/2014 (4606) poz I. Wpływy 0 0 1) Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 2) Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 3) Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 4) Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 5) Odsetki 0 0 6) Pozostałe 0 0 II. Wydatki 0 0 1) Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 2) Z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów 0 0 3) Z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek 0 0 4) Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 5) Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 6) Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 7) Odsetki 0 0 8) Pozostałe 0 0 C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto 4 19 E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego NOTY OBJAŚNIAJĄCE Nota - 1 Polityka rachunkowości Funduszu 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości 1) Ujawnienie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity: Dz. U roku, Nr 152, poz. 1223, z poźn. zm.) ( Ustawa ) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr. 249, poz. 1859). Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w języku polskim i walucie polskiej. Informacje zawarte w sprawozdaniu prezentowane są w tysiącach złotych, z wyjątkiem wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. Na dzień bilansowy Fundusz przyjmuje metody wyceny stosowane w dniu wyceny. W sprawozdaniu finansowym mogą pojawić się niezgodności dotyczące zaokrągleń w sumach cząstkowych i ogólnych danych liczbowych w nim przedstawionych. Wynika to z faktu, iż księgi rachunkowe będące podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego prowadzone są w złotych polskich. Niezgodności te nie powodują jednak istotnego zniekształcenia danych zawartych w sprawozdaniu. 2) Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych 1) Księgi rachunkowe Funduszu prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej. 2) Księgi rachunkowe Funduszu obejmują następujące elementy: a) dziennik, b) księga główna, c) księgi pomocnicze, d) zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, e) wykaz składników aktywów i pasywów. f) rejestr certyfikatów inwestycyjnych. 3) Przyjęte zasady rachunkowości Fundusz stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych, tak aby za kolejne lala informacje z nich wynikające były porównywalne. 3) Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu 1) Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczą. 32

12 MSIG 227/2014 (4606) poz ) Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia. 3) Składniki lokat nabyte nieodpłatnie posiadają cenę nabycia równą zero. 4) Składniki lokat Funduszu otrzymane w zamian za inne składniki mają przypisaną cenę nabycia wynikającą z ceny nabycia tych składników lokat, w zamian za które zostały otrzymane, skorygowaną o ewentualne dopłaty lub otrzymane przychody pieniężne. 5) Zysk lub stratę ze zbycia lokat oraz walut wylicza się metodą HIFO, czyli najdroższe sprzedaje się jako pierwsze, która polega na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, a w przypadku składników wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyższej bieżącej wartości księgowej. Metody tej nie stosuje się do składników lokat będących przedmiotem następujących transakcji: pożyczki papierów wartościowych, Buy Sell Back oraz Sell Buy Back. 6) W przypadku gdy jednego dnia dokonane zostają transakcje zbycia i nabycia danego składnika lokat, ujmuje się w pierwszej kolejności nabycie danego składnika. 7) Przysługujące prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzględniający wartości tego prawa poboru. Niewykonane prawo poboru akcji uznaje się za zbyte, według wartości zero, w dniu następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa. 8) Należną dywidendę z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzględniąjący wartości tego prawa do dywidendy. 9) Należna dywidenda z akcji nienotowanych oraz należny zysk z tytułu posiadania udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością zalicza się do przychodów finansowych na dzień następny po dniu powzięcia przez właściwy organ spółki uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy. W takim przypadku prawo do dywidendy ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw. Zaliczki na poczet wypłaty udziału w zyskach oraz dywidendy ujmowane są na podstawie wiarygodnych dokumentów księgowych w dniu wpłaty zaliczki na rachunek bankowy Funduszu, drugostronnie jako zobowiązanie do momentu ostatecznego podziału wyniku finansowego. 10) Przysługujące prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw. 11) Niezrealizowany zysk/strata z wyceny lokat wpływa na wzrost/spadek wyniku z operacji. 12) Nabycie lub zbycie składników lokat przez Fundusz ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu w dacie zawarcia umowy. 13) Składniki lokat nabyte lub zbyte przez Fundusz w dniu wyceny po godzinie wyceny określonej w statucie oraz składniki, dla których do godziny wyceny określonej w statucie do siedziby Funduszu nie wpłynęło potwierdzenie zawarcia transakcji, uwzględnia się w najbliższym dniu wyceny. 14) Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej, po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Funduszu. 15) Jeżeli operacje dotyczące Funduszu są wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, ich wartość jest określana w relacji do waluty EUR. 16) Przychody z lokat obejmują w szczególności: a) dywidendy i inne udziały w zyskach, b) przychody odsetkowe, c) dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. 17) Koszty obciążające Fundusz oraz obowiązujące Fundusz limity kosztowe zostały określone w Statucie Funduszu w art. 33 i 34. Koszty przekraczające ustalone limity są pokrywane przez Towarzystwo. 18) Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości godziwej, nalicza się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta, natomiast przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 19) Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych przez Fundusz rozlicza się w czasie przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 20) Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego albo kapitału wypłaconego jest dzień wydania lub wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, przy zastosowaniu wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. 21) Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w określonym dniu wyceny, nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z pkt 20). 4) Wycena aktywów oraz ustalanie zobowiązań i wyniku finansowego 1) Składniki aktywów Funduszu wyceniane są, a zobowiązania Funduszu ustalane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i statutem Funduszu. W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy, przyjmując politykę rachunkowości. Fundusz może stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez uprawniony w myśl ustawy Komitet Standardów Rachunkowości. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego Fundusz może stosować Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. 24 LISTOPADA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 33

13 MSIG 227/2014 (4606) poz ) Fundusz dokonuje wyceny aktywów Funduszu oraz ustala wartość aktywów netto Funduszu i wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniach wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. 3) Wartość aktywów netto Funduszu oraz wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4) W każdym dniu wyceny Fundusz wycenia aktywa i ustala zobowiązania. Jako moment wyceny Fundusz określa godzinę 11:30 (jedenastą trzydzieści czasu polskiego), o której pobierane są ostatnio dostępne kursy stosowane dla celów wyceny aktywów Funduszu notowanych na rynku aktywnym. Wskazana przez Fundusz godzina pozwala na ustalenie wartości godziwej posiadanych składników lokat w danym dniu wyceny, a tym samym na ustalenie wartości aktywów netto na certy likat inwestycyjny w tym dniu. 5) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku wycenia się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. 6) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku wycenia się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z wyjątkiem dłużnych papierów wartościowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 7) Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się wartość wyznaczoną poprzez: a) oszacowanie wartości składnika lokal przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, o ile możliwe jest rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem. b) zastosowanie właściwego modelu wyceny, o ile wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku. c) oszacowanie wartości za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji, d) oszacowanie wartości na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 8) Wartość godziwa w przypadku udziałowych papierów wartościowych rozumianych jako: a) akcje, b) papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe tożsame z prawami wynikającymi z akcji, c) papiery wartościowe inkorporujące prawo do objęcia lub nabycia papierów wartościowych, o których mowa w pkt a) lub b), w wyniku ich zmiany lub wykonania prawa w nich inkorporowanego, emitowane przez emitenta papierów wartościowych, o których mowa w pkt a) lub b), albo podmiot należący do jego grupy kapitałowej, oraz wartość godziwa udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością ustalana przez wyspecjalizowaną niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi. 9) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku wycenia się: a) jeżeli dzień wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku (w szczególności akcji, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych, listów zastawnych, dłużnych papierów wartościowych, certyfikatów inwestycyjnych) określa się według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z zastrzeżeniem że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącęj jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się len kurs albo wartość z dnia wyceny, b) jeżeli dzień wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji wartość godziwą określa się według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość, c) jeżeli dzień wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku wartość godziwą składników lokat określa się według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. 10) W przypadku gdy składnik lokat Funduszu jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym aktywnym rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego jest wolumen obrotu na danym składniku lokat. 11) Wyboru rynku głównego dokonuje się na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. 12) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku wycenia się, z zastrzeżeniem pkt 14)-15), w następujący sposób: a) udziałowe papiery wartościowe oraz udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, b) obligacje, bony skarbowe, bony pieniężne, kwity depozytowe, listy zastawne, weksle, wierzytelności pieniężne i inne dłużne papiery wartościowe - według skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza się odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych Funduszu, c) certyfikaty inwestycyjne - w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały miejsce po dniu ogłoszenia wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny, 34

14 MSIG 227/2014 (4606) poz d) depozyty - w wysokości wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych odsetek, przy czym kwotę naliczonych odsetek ustala się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, e) składniki lokat inne niż wskazane w pkt a)-d) - według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, f) należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz z późn. zm.) ( Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi ), wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych, g) zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych. 13) W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia - wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych Funduszu stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia. 14) Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu, określa się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 15) Aktywa oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w walucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie są notowane na aktywnym runku - w walucie, w której są denominowane. Aktywa oraz zobowiązania Funduszu, o których mowa powyżej, wykazuje się w walucie polskiej, po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego przez Narodowy Bank Polski na Dzień Wyceny, tzn. zgodnie z opublikowaną przez NBP tabelą kursów średnich z Dnia Wyceny. Jeżeli NBP nie dokonuje wyliczenia kursów średnich na Dzień wyceny - według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego przez NBP. Wartość aktywów notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, określa się w relacji do waluty EUR. FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządzające funduszem Giovanni Fundusz Inwestycyjny Zamknięty do pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę zaangażowania 2. Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowości Funduszu. Nota - 2 Należności Funduszu NALEŻNOŚCI FUNDUSZU Z tytułu zbytych lokat 6 - Z tytułu instrumentów pochodnych - - Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych - - Z tytułu dywidend - - Z tytułu odsetek - - Z tytułu posiadania nieruchomości, w tym czynszów - - Z tytułu udzielonych pożyczek - - Pozostałe należności - - RAZEM 6 0 Nota - 3 Zobowiązania Funduszu ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU Z tytułu nabytych aktywów - - Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu - - Z tytułu instrumentów pochodnych - - Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne - - Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych - - Z tytułu wypłaty dochodów funduszu LISTOPADA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 35

15 MSIG 227/2014 (4606) poz Z tytułu wypłaty przychodów funduszu - - Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów - - Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów - - Z tytułu gwarancji lub poręczeń - - Z tytułu rezerw Pozostałe zobowiązania, w tym: zobowiązania wobec Towarzystwa z tytułu opłaty za zarządzanie zobowiązania wobec Towarzystwa - pozostałe zobowiązania wobec Depozytariusza zobowiązania wobec podmiotu prowadzącego księgi zobowiązania wobec podmiotu badającego sprawozdanie finansowe zobowiązania z tytułu wyceny portfela lokat RAZEM Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty I. Struktura środków pieniężnych na rachunkach bankowych I. Banki: Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość na dzień bilansowy w tys. PLN Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość na dzień bilansowy w tys. PLN Bank Millennium SA. PLN II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych utrzymywanych w celu zaspokojenia bieżących zobowiązań II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość na dzień bilansowy Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość na dzień bilansowy Bank Millennium S.A. PLN III. Ekwiwalenty środków pieniężnych Wartość na dzień w walucie sprawozdania finansowego w tys. Wartość na dzień w walucie sprawozdania finansowego w tys. III. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje - - Nota - 5 Ryzyka 1) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Funduszu ryzykiem stopy procentowej, w podziale na kategorie bilansowe, w tym: 1) Wskazanie aktywów obciążonych ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej Nie dotyczy. 2) Wskazanie aktywów obciążonych ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej Nie dotyczy. 2) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Funduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na kategorie bilansowe, w tym: 1) Kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym na dzień bilansowy, w przypadku gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków, przy czym w opisie nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń Nie dotyczy. 36

16 MSIG 227/2014 (4606) poz ) Wskazanie istniejących przypadków znacznej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat Nie dotyczy. 3) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Funduszu ryzykiem walutowym, ze wskazaniem przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat Nie dotyczy. Nota - 6 Instrumenty pochodne Nie dotyczy. Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Funduszu lub drugiej strony do odkupu W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Fundusz nie zawierał transakcji przy zobowiązaniu się Funduszu lub drugiej strony do odkupu. Nota - 8 Kredyty i pożyczki W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Fundusz nie zaciągał pożyczek pieniężnych i kredytów w kwocie stanowiącej na dzień ich wykorzystania, więcej niż 1% wartości aktywów Funduszu. W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Fundusz nie udzielał pożyczek pieniężnych i kredytów w kwocie stanowiącej na dzień ich udzielenia, więcej niż 1% wartości aktywów Funduszu. Nota - 9 Waluty i różnice kursowe W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Fundusz nie posiadał aktywów ani zobowiązań w walucie innej niż złoty polski. Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja 1. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) wyceny aktywów Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów Składniki lokat notowane na aktywnym rynku Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku Nieruchomości Pozostałe Wykaz wypłaconych przychodów ze zbycia lokat Nie dotyczy. 3. Wypłacone dochody Funduszu Fundusz nie przewiduje wypłacania dochodów w innej formie, niż przy wykupie certyfikatów inwestycyjnych. Nota - 11 Koszty Funduszu 1. Koszty Funduszu pokrywane przez Towarzystwo Koszty Funduszu pokrywane przez Towarzystwo Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - Opłaty dla depozytariusza - - Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu - - Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne LISTOPADA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 37

17 MSIG 227/2014 (4606) poz Usługi w zakresie rachunkowości - - Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszy - - Usługi prawne - - Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne - - Koszty związane z posiadaniem nieruchomości - - Pozostałe Koszty Funduszu aktywów niepublicznych związane bezpośrednio ze zbytymi lokatami W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Fundusz nie poniósł kosztów związanych bezpośrednio ze zbytymi lokatami. 3. Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenie dla Towarzystwa Część stała wynagrodzenia Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu - - INFORMACJA DODATKOWA 1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. 2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym Po dniu bilansowym nie miały miejsca żadne znaczące zdarzenia, które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. 3) Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi Nie dotyczy. 4) Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Funduszu: a) wskazanie korekt wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Fundusz nie dokonywał korekt wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. b) wskazanie przypadków zawieszenia zbywania lub odkupywania certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Fundusz nie dokonywał zawieszenia zbywania i odkupywania certyfikatów inwestycyjnych. c) wskazanie przypadków nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Fundusz W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Fundusz. 5) W przypadku niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane Nie dotyczy. 6) Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Funduszu i ich zmian Nie dotyczy. Witold Obszyński Prezes Zarządu FORUM TFI S.A. Michał Hulbój Członek Zarządu FORUM TFI S.A. Iwona Świętochowska odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych nr certyfikatu 12876/2006 Investment Fund Accounting Services Sp. z o.o. Sp.k. Mateusz Sarapata Członek Zarządu FORUM TFI S.A. Kraków, dnia 25 lutego 2014 roku 38

18 MSIG 227/2014 (4606) poz Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta Dla Zgromadzenia Inwestorów Giovanni Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz FORUM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Giovanni Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (zwany dalej Fundusz ) z siedzibą w Krakowie, ul. Księcia Józefa 186, obejmującego: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - zestawienie lokat na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujące lokaty w kwocie tys. złotych, - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący aktywa netto w kwocie tys. złotych, - rachunek wyniku z operacji za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie tys. złotych, - zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu aktywów netto o kwotę tys. złotych, - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 tys. złotych, - noty objaśniające i informację dodatkową. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd FORUM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwany dalej FORUM TFI S.A. ). Zarząd FORUM TFI S.A. jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm), zwanej dalej ustawą o rachunkowości. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik z operacji Funduszu oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 1) rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, 2) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Fundusz zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii. Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: - przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 roku, jak też jego wyniku z operacji za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, - zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, - jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Funduszu. Informacje zawarte w liście Zarządu FORUM TFI S.A. skierowanym do Uczestników Funduszu, zaczerpnięte bezpośrednio ze sprawozdania finansowego objętego badaniem, są z nim zgodne. Do sprawozdania finansowego zostało dołączone Oświadczenie Depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów Funduszu ze stanem faktycznym. w imieniu BTFG Audit sp. z o.o. ul. Śniadeckich Warszawa nr ewidencyjny 3105 Adam Ruciński Biegły Rewident nr ewidencyjny Warszawa, 25 lutego 2014 roku 24 LISTOPADA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 39

19 MSIG 227/2014 (4606) poz Uchwała nr 2/04/2014 z dnia r. Zgromadzenia Inwestorów GIOVANNI FIZ z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GIOVANNI FIZ za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 1 Zgromadzenie Inwestorów GIOVANNI FIZ, działając na podstawie art. 144 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz z późn. zm.), po zapoznaniu się z treścią rocznego sprawozdania finansowego GIO- VANNI FIZ sporządzonego za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) zestawienie lokat na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujące lokaty w kwocie tys. złotych; 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący aktywa netto w kwocie tys. złotych; 4) rachunek wyniku z operacji za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie tys. złotych; 5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu aktywów netto o kwotę tys. złotych; 6) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 tys. złotych; 7) noty objaśniające i informacja dodatkowa, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe GIOVANNI FIZ za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w wersji mu przedstawionej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. 2 Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zgromadzenie Inwestorów jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2/04/2014 (głosów za , głosów przeciw i wstrzymujących się - brak). 40

20 MSIG 227/2014 (4606) poz Poz Polski Deweloperski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-14853/2014] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEGO DEWELOPERSKIEGO Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa Funduszu POLSKI DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, dalej zwany Funduszem, działa zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz z późn. zm.) ( Ustawa o funduszach inwestycyjnych ) jako fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych. Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie dnia 05 stycznia 2012 roku pod numerem RFi 695. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. Cel inwestycyjny Funduszu Celem inwestycyjnym Funduszu w ramach Portfela Aktywów Podstawowych jest osiągnięcie wzrostu wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Portfela Aktywów Podstawowych. Celem inwestycyjnym Funduszu w ramach Portfela Aktywów Płynnych jest ochrona realnej wartości aktywów Funduszu. Fundusz dołoży wszelkich starań dla realizacji celu inwestycyjnego, ale nie gwarantuje jego osiągnięcia. Ograniczenia inwestycyjne Funduszu 1. Aktywa Funduszu są podzielone na Portfel Aktywów Podstawowych oraz Portfel Aktywów Płynnych. 2. Aktywa Funduszu w ramach Portfela Aktywów Podstawowych stanowią nie mniej niż 80% wartości Aktywów Funduszu. 3. Przedmiotem lokat Funduszu w ramach Portfela Aktywów Podstawowych mogą być wyłącznie: 1) papiery wartościowe - z wyłączeniem instrumentów rynku pieniężnego oraz papierów wartościowych określonych w ust. 4 - niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani niebędące przedmiotem publicznej oferty; 2) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością; 3) instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez spółki, których akcje lub udziały wchodzą w skład Portfela Aktywów Podstawowych; 4) wierzytelności, w tym wierzytelności wobec osób fizycznych; - pod warunkiem że są zbywalne. 4. Przedmiotem lokat w ramach Portfela Aktywów Płynnych mogą być wyłącznie: 1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski; 2) papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim lub będące przedmiotem publicznej oferty; 3) instrumenty rynku pieniężnego, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są: a) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie, lub b) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub c) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym, o którym mowa w pkt 2), lub d) emitowane przez podmioty posiadające rating na poziomie inwestycyjnym lub gwarantowane przez podmiot posiadający rating na poziomie inwestycyjnym, pod warunkiem że inwestycje w takie papiery wartościowe 24 LISTOPADA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 41

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 223/2014 (4602) poz. 15423 15423 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15423. FORUM XX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-14833/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

MSIG 219/2014 (4598) poz. 15212 15212

MSIG 219/2014 (4598) poz. 15212 15212 Poz. 15212. FORUM 50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-14689/2014] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FORUM 50 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 203 roku obejmujący okres od 203-0-0 do 203-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-04 do 2016-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

pobrano z mojefundusze.pl

pobrano z mojefundusze.pl Jednostkowe zestawienie lokat Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2016 r. w tys. zł TABELA GŁÓWNA Na dzień bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE Na dzień bilansowy Subfundusz

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 9350. FORUM 46 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-7542/2015] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FORUM 46 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 lipca 2009 do 30 września 2009 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

MSIG 12/2017 (5149) poz

MSIG 12/2017 (5149) poz MSIG 12/2017 (5149) poz. 1855 1855 Poz. 1855. FORUM 58 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-28126/2016] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 21 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz

MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz Poz. 5224. Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Olsztynie. [BMSiG-4926/2013] 1. Informacje o Funduszu Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundusz działa pod nazwą Ostoja VII Fundusz Inwestycyjny. W

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA I. OGÓLNE ZASADY Procedury wyceny stosowane przez fundusz są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15976. PRESTIŻOWE INWESTYCJE KRAKOWSKIE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-9356/2015] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRESTIŻOWE INWESTYCJE KRAKOWSKIE Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku. Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

MSIG 12/2017 (5149) poz

MSIG 12/2017 (5149) poz Poz. 1852. FORUM XXVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-28078/2016] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MSIG 68/2013 (4185) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Wiceprezes Zarządu Ewa Dubicka

MSIG 68/2013 (4185) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Wiceprezes Zarządu Ewa Dubicka Poz. 4817. OSTOJA VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Olsztynie. [BMSiG-4502/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 13.03.2012 r. - 31.12.2012 r. 10-109 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

MSIG 86/2013 (4203) poz X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Poz COMARCH CORPORATE FINANCE.

MSIG 86/2013 (4203) poz X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Poz COMARCH CORPORATE FINANCE. MSIG 86/213 (23) Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG//13 z dnia * ID: ZAMO_12_13_86_1 Poz. 611. COMARCH CORPORATE FINANCE. [BMSiG5688/213] SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMARCH CORPORATE FINANCE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 221/2014 (4600) poz. 15303 15303 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15303. RAPORT 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-14908/2014] ROCZNE

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 30 czerwca 2008 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH ZA OKRES OD 8 LIPCA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU 2014-12-31 SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w Wartość wg wyceny

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 SIERPNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (dalej zwany Funduszem ) jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

MSIG 209/2013 (4326) poz

MSIG 209/2013 (4326) poz MSIG 209/2013 (4326) poz. 15156 Poz. 15156. CASUS FINANSE I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-8406/2013] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CASUS FINANSE I Niestandaryzowany

Bardziej szczegółowo

MSIG 8/2017 (5145) poz

MSIG 8/2017 (5145) poz MSIG 8/2017 (5145) poz. 963 963 Poz. 963. FORUM IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-28123/2016] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 10 KWIETNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU 2012-12-31 SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w Wartość wg

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w tys. 2015-06-30 2014-12-31

Bardziej szczegółowo

MSIG 98/2015 (4729) poz

MSIG 98/2015 (4729) poz Poz. 6852. GANT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6307/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. WPROWADZENIE 1) PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDUSZU Fundusz działa pod nazwą GANT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU (w tys. PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN) I. Aktywa 31122004

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. ANEKS NR 5 Z DNIA 7 LISTOPADA 20 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12.

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12. MSIG 123/2014 (4502) poz. 8526 8526 Poz. 8526. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6447/2014] PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12.2013

Bardziej szczegółowo

MSIG 202/2015 (4833) poz

MSIG 202/2015 (4833) poz Poz. 15791. HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-9361/2015] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HOIST I Niestandaryzowanego

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2016-06-30 2015-12-31

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

MSIG 123/2014 (4502) poz

MSIG 123/2014 (4502) poz MSIG 123/2014 (4502) poz. 8528 8528 Poz. 8528. PENTON V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6445/2014] PENTON V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013 r. - 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 103/2014 (4482) poz. 6950 6950 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 6950. AMATHUS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6210/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

MSIG 98/2015 (4729) poz

MSIG 98/2015 (4729) poz MSIG 98/2015 (4729) poz. 6855 6855 Poz. 6855. MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-5744/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku I. WPROWADZENIE 1) PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2016-06-30 2015-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.: ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I ANEKS NR 4 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Poz. 1192. FORUM XXIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG28081/2016] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 218 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA SUBSTANTIA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2012-12-31 2011-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

5. Sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat, bilans,

5. Sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat, bilans, Nota-1 Polityka rachunkowości Funduszu I. Opis przyjętych zasad rachunkowości a. Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym 1. Przyjęte przez Fundusz zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZU FIO OCHRONY MAJĄTKU na dzień 30 czerwca 2016 r. WPROWADZENIE DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OCHRONY MAJĄTKU I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 204/2015 (4835) poz. 15975 15975 Poz. 15975. CASUS FINANSE I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-9357/2015] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CASUS FINANSE I Niestandaryzowanego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrano z mojefundusze.pl

Dokument pobrano z mojefundusze.pl SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2017-06-30

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2012 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2012-06-30

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku,

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości Noty objaśniające Nota 1. Polityka rachunkowości Opis przyjętych zasad rachunkowości a) Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015 KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

OPERA NGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

OPERA NGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA NGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - OPERA NGO Specjalistyczny Fundusz

Bardziej szczegółowo

MSIG 170/2016 (5055) poz

MSIG 170/2016 (5055) poz Poz. 22262. CONERGA GREENENERGY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. [BMSiG-14101/2016] Wprowadzenie SPRAWOZDANIE FINANSOWE CONERGA GREENENERGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW

Bardziej szczegółowo

MSIG 111/2014 (4490) poz

MSIG 111/2014 (4490) poz Poz. 7677. SKOK PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-5861/2014] POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKOK PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1) FUNDUSZ Nazwa i typ Funduszu: DWS Fundusz Inwestycyjny Mieszany Stabilnego Wzrostu. Fundusz

Bardziej szczegółowo

Artykuł 32 Wycena lokat notowanych na aktywnym rynku

Artykuł 32 Wycena lokat notowanych na aktywnym rynku Warszawa, dnia 1 stycznia 2010 roku WYKAZ PLANOWANYCH ZMIAN STATUTU OPERA TERRA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, będące organem OPERA Terra

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami) Zarząd Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA TUTUS-PLUS ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2016-12-31

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2015-12-31 2014-12-31

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo