X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI"

Transkrypt

1 MSIG 227/2014 (4606) poz X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-14857/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GIOVANNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, dalej zwany Funduszem, działa zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz z późn. zm.) ( Ustawa o funduszach inwestycyjnych ) jako fundusz inwestycyjny zamknięty. Dnia 12 listopada 2009 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję nr DFL/4034/112/15/09/V/U/41/27-7/EW zezwalającą na utworzenie GIOVANNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie dnia 14 maja 2010 roku pod numerem RFi 533. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. Cel inwestycyjny Funduszu Celem inwestycyjnym Funduszu w ramach Portfela Aktywów Podstawowych jest osiągnięcie wzrostu wartości Aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Portfela Aktywów Podstawowych. Celem inwestycyjnym Funduszu w ramach Portfela Aktywów Płynnych jest ochrona realnej wartości Aktywów Funduszu. Fundusz dołoży wszelkich starań dla realizacji celu inwestycyjnego, ale nie gwarantuje jego osiągnięcia. Ograniczenia inwestycyjne Funduszu 1. Aktywa Funduszu są podzielone na Portfel Aktywów Podstawowych oraz Portfel Aktywów Płynnych. 2. Aktywa Funduszu w ramach Portfela Aktywów Podstawowych stanowią nie mniej niż 80% wartości Aktywów Funduszu. 3. Przedmiotem lokal Funduszu w ramach Portfela Aktywów Podstawowych mogą być wyłącznie: 1) papiery wartościowe - z wyłączeniem instrumentów rynku pieniężnego oraz papierów wartościowych określonych w ust. 4 - niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani niebędące przedmiotem publicznej oferty; 2) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością: 3) instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez spółki, których akcje lub udziały wchodzą w skład Portfela Aktywów Podstawowych; 4) wierzytelności, w tym wierzytelności wobec osób fizycznych; - pod warunkiem że są zbywalne. 4. Przedmiotem lokat w ramach Portfela Aktywów Płynnych mogą być wyłącznie: 1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski; 2) papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim lub będące przedmiotem publicznej oferty: 3) instrumenty rynku pieniężnego, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są: a) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie, lub b) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub c) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym, o którym mowa w pkt 2) lub 22

2 MSIG 227/2014 (4606) poz d) emitowane przez podmioty posiadające rating na poziomie inwestycyjnym lub gwarantowane przez podmiot posiadający rating na poziomie inwestycyjnym, pod warunkiem że inwestycje w takie papiery wartościowe podlegają ochronie inwestora równoważnej do określonej w pkt a)-c) oraz emitent spełnia łącznie następujące warunki: jest spółką, której kapitał własny wynosi co najmniej (słownie: dziesięć milionów) euro, publikuje roczne sprawozdanie finansowe, zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego, dotyczące rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek - należy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi co najmniej jedna spółka, której papiery wartościowe są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, zajmuje się finansowaniem grupy kapitałowej, o której mowa powyżej, albo finansowaniem mechanizmów przekształcania długu w papiery wartościowe z wykorzystaniem bankowej linii kredytowej; 4) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie, lub które można wycofać przed terminem zapadalności, w tym depozyty walutowe zawierane w celach zarządzania bieżącą płynnością Funduszu: 5) waluty; 6) lokaty bankowe; - pod warunkiem że są zbywalne. 5. Papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości aktywów Funduszu. 6. Ograniczeń, o których mowa w ust. 5 powyżej, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD. 7. Depozyty w jednym banku krajowym nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości aktywów Funduszu. 8. Waluta obca jednego państwa lub EURO nie może stanowić więcej niż 20% wartości aktywów Funduszu, 9. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych, pożyczki i kredyty o łącznej wartości nieprzekraczającej 75% wartości aktywów netto Funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu, z zastrzeżeniem ust Fundusz może dokonać emisji obligacji na warunkach oferty prywatnej lub oferty publicznej zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, (Dz. U. Nr 184, poz z późn. zm.) w wysokości nieprzekraczającej 15% wartości aktywów netto Funduszu na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały o emisji obligacji. W przypadku wyemitowania przez Fundusz obligacji łączna wartość pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji nie może przekraczać 75% wartości aktywów netto Funduszu liczonych na dzień zawarcia umowy pożyczki lub kredytu albo na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały w sprawie emisji obligacji. 11. Fundusz może, z uwzględnieniem celu inwestycyjnego, udzielać pożyczek pieniężnych podmiotom, których papiery wartościowe lub udziały wchodzą w skład Portfela Aktywów Podstawowych, do wysokości nie wyższej niż 50% wartości aktywów Funduszu, z zastrzeżeniem że wysokość pożyczki pieniężnej udzielonej jednemu podmiotowi nie może przekroczyć 20% wartości aktywów Funduszu. 12. Pożyczki pieniężne, o których mowa w ust. 11 powyżej, będą udzielane przez Fundusz na następujących zasadach: 1) pożyczki będą udzielane jedynie podmiotom wchodzącym w skład Portfela Aktywów Podstawowych Funduszu; 2) pożyczki będą udzielane podmiotom posiadającym zdolność do obsługi zadłużenia, stwierdzoną na podstawie analizy ekonomiczno-finansowej przeprowadzonej przez Fundusz; 3) Fundusz będzie udzielał pożyczek na warunkach nie gorszych niż warunki rynkowe: 4) Fundusz będzie wymagał ustanowienia zabezpieczeń udzielonej pożyczki w minimalnej wysokości odpowiadającej nominalnej kwocie udzielonej pożyczki. 13. Fundusz nie będzie lokował środków w jakiekolwiek tytuły uczestnictwa, papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, wierzytelności lub udziały, których emitentem bądź dłużnikiem jest Towarzystwo lub podmiot z nim powiązany (zgodnie z definicją określoną w art. 4 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych). 14. Fundusz może lokować środki w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, z wyjątkiem ich nabywania w trybie art. 26 ust. 1 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Firma, siedziba i adres Towarzystwa będącego organem Funduszu Firma: FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Siedziba: Kraków. Adres: ul. Księcia Józefa 186, Kraków. W dniu 29 marca 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DFL/4030/11/9/07/V/KNF/42-1/ŁW udzieliła spółce zezwolenia na wykonywanie działalności jako Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Towarzystwo zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Dniem bilansowym jest 31 grudnia 2013 roku. 24 LISTOPADA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 23

3 MSIG 227/2014 (4606) poz Kontynuowanie działalności przez Fundusz oraz okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej przewidzieć się przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundusz. Podmiot, który przeprowadził przegląd sprawozdania finansowego Funduszu Przegląd sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku został przeprowadzony na podstawie zawartej umowy o badanie i przegląd sprawozdania finansowego przez BTFG Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Śniadeckich Warszawa. BTFG Audit sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez KIBR pod numerem Wskazanie serii i emisji certyfikatów inwestycyjnych Do dnia 31 grudnia 2013 roku GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wyemitował jedną serię certyfikatów inwestycyjnych. Seria certyfikatów inwestycyjnych Data emisji Wartość emisji w zł Ilość wydanych certyfikatów inwestycyjnych * Seria A 5 maja 2010 roku , * Pierwotnie wyemitowano 2 certyfikaty inwestycyjne w cenie emisyjnej po ,00 zł każdy. Od początku działalności funduszu do dnia bilansowego miały miejsce dwa podziały certyfikatów inwestycyjnych serii A. Na mocy uchwały nr 34/09/2011 Zarządu Forum TFI w sprawie podziału certyfikatów inwestycyjnych, z dniem 30 września 2011 roku ich podziału w stosunku 1:200. Na mocy uchwały nr 55/12/2012 Zarządu Forum TFI w sprawie podziału certyfikatów inwestycyjnych, z dniem 28 grudnia 2012 roku dokonano ich kolejnego podziału w stosunku 1:3. 24

4 24 LISTOPADA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 25 SKŁADNIKI LOKAT ZESTAWIENIE LOKAT GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku Wartość wg ceny nabycia w tys. TABELA GŁÓWNA Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość wg ceny nabycia w tys. Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje ,43% ,10% Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe ,79% - - Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością ,63% ,69% Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty ,11% ,14% Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne Razem ,96% ,93% MSIG 227/2014 (4606) poz

5 26 AKCJE Rodzaj rynku ZESTAWIENIE LOKAT GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku TABELA UZUPEŁNIAJĄCA Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość wg ceny nabycia w tys. Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Niedopuszczone do publicznego obrotu ,43% KAMPOLEONE BIS Spółka Akcyjna PPM Development 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nienotowne na rynku aktywnym nienotowne na rynku aktywnym Nazwa spółki BUMA SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PPM DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PPM Development 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością POLSKA POLSKA ZESTAWIENIE LOKAT GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku TABELA UZUPEŁNIAJĄCA Siedziba spółki Kraków Kraków Kraków Kraj siedziby spółki POLSKA POLSKA POLSKA Liczba ,17% ,25% Wartość wg ceny nabycia w tys. Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem ,63% ,55% ,07% ,01% MSIG 227/2014 (4606) poz

6 24 LISTOPADA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 27 DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku ZESTAWIENIE LOKAT GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku Waluta TABELA UZUPEŁNIAJĄCA Warunki oprocentowania Wartość wg ceny nabycia w danej walucie Wartość wg ceny nabycia w tys. Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem I. W walutach państw należących do OECD , , ,11% Lokata terminowa Lokata 20/12/ /01/2014 DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Niedopuszczone do publicznego obrotu: O terminie wykupu powyżej 1 roku: Obligacje Bank Millennium S.A. Rodzaj rynku PPM Development 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna nienotowany na aktywnym rynku Nazwa rynku POLSKA PLN stałe 2,6% Emitent PPM Development 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo- -akcyjna ZESTAWIENIE LOKAT GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku TABELA UZUPEŁNIAJĄCA Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Polska , , ,11% zmienne 5,6% Wartość nominalna Liczba Wartość wg ceny nabycia w tys. Warunki oprocentowania Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem ,79% ,79% ,79% MSIG 227/2014 (4606) poz

7 MSIG 227/2014 (4606) poz BILANS GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na dzień 31 grudnia 2013 roku (, z wyjątkiem liczby certyfikatów inwestycyjnych podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny podanej w PLN) BILANS I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny , ,95 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny , ,95 Liczba certyfikalów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: Seria A Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: Seria A Bilans należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 28

8 MSIG 227/2014 (4606) poz RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku () RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe 0 0 II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z posiadaniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe, w tym: koszty związane z wyceną aktywów funduszu koszty związane z amortyzacją dyskonta III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych 0 0 VII. Wynik z operacji Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 65,52 15,13 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 65,52 15,13 Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 24 LISTOPADA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 29

9 MSIG 227/2014 (4606) poz ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku (, z wyjątkiem liczby certyfikatów inwestycyjnych podanych w sztukach, wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny podanej w PLN, dane wyrażone procentowo zostały zaprezentowane w ujęciu rocznym) ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO I. Zmiana wartości aktywów netto Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 c) saldo zmian Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 c) saldo zmian Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego , ,56 2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego , ,95 3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 75,72% -59,60% 4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym , ,95 30

10 MSIG 227/2014 (4606) poz data wyceny Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym , ,38 data wyceny Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym , ,67 data wyceny Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny - - IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,20% 0,27% 2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02% 0,03% 4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01% 0,01% 5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,05% 0,07% 6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - Dane wyrażone procentowo zaprezentowane w ujęciu rocznym RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku () RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 4 19 I. Wpływy ) Z tytułu posiadanych lokat ) Z tytułu zbycia składników lokat ) Pozostałe emisja obligacji II. Wydatki ) Z tytułu posiadanych lokat 0 0 2) Z tytułu nabycia składników lokat ) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa ) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 5) Z tytułu opłat dla depozytariusza ) Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu ) Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 8) Z tytułu usług w zakresie rachunkowości ) Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu ) Z tytułu usług prawnych ) Z tytułu posiadania nieruchomości ) Pozostałe B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej LISTOPADA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 31

11 MSIG 227/2014 (4606) poz I. Wpływy 0 0 1) Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 2) Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 3) Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 4) Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 5) Odsetki 0 0 6) Pozostałe 0 0 II. Wydatki 0 0 1) Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 2) Z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów 0 0 3) Z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek 0 0 4) Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 5) Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 6) Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 7) Odsetki 0 0 8) Pozostałe 0 0 C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto 4 19 E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego NOTY OBJAŚNIAJĄCE Nota - 1 Polityka rachunkowości Funduszu 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości 1) Ujawnienie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity: Dz. U roku, Nr 152, poz. 1223, z poźn. zm.) ( Ustawa ) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr. 249, poz. 1859). Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w języku polskim i walucie polskiej. Informacje zawarte w sprawozdaniu prezentowane są w tysiącach złotych, z wyjątkiem wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. Na dzień bilansowy Fundusz przyjmuje metody wyceny stosowane w dniu wyceny. W sprawozdaniu finansowym mogą pojawić się niezgodności dotyczące zaokrągleń w sumach cząstkowych i ogólnych danych liczbowych w nim przedstawionych. Wynika to z faktu, iż księgi rachunkowe będące podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego prowadzone są w złotych polskich. Niezgodności te nie powodują jednak istotnego zniekształcenia danych zawartych w sprawozdaniu. 2) Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych 1) Księgi rachunkowe Funduszu prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej. 2) Księgi rachunkowe Funduszu obejmują następujące elementy: a) dziennik, b) księga główna, c) księgi pomocnicze, d) zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, e) wykaz składników aktywów i pasywów. f) rejestr certyfikatów inwestycyjnych. 3) Przyjęte zasady rachunkowości Fundusz stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych, tak aby za kolejne lala informacje z nich wynikające były porównywalne. 3) Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu 1) Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczą. 32

12 MSIG 227/2014 (4606) poz ) Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia. 3) Składniki lokat nabyte nieodpłatnie posiadają cenę nabycia równą zero. 4) Składniki lokat Funduszu otrzymane w zamian za inne składniki mają przypisaną cenę nabycia wynikającą z ceny nabycia tych składników lokat, w zamian za które zostały otrzymane, skorygowaną o ewentualne dopłaty lub otrzymane przychody pieniężne. 5) Zysk lub stratę ze zbycia lokat oraz walut wylicza się metodą HIFO, czyli najdroższe sprzedaje się jako pierwsze, która polega na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, a w przypadku składników wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyższej bieżącej wartości księgowej. Metody tej nie stosuje się do składników lokat będących przedmiotem następujących transakcji: pożyczki papierów wartościowych, Buy Sell Back oraz Sell Buy Back. 6) W przypadku gdy jednego dnia dokonane zostają transakcje zbycia i nabycia danego składnika lokat, ujmuje się w pierwszej kolejności nabycie danego składnika. 7) Przysługujące prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzględniający wartości tego prawa poboru. Niewykonane prawo poboru akcji uznaje się za zbyte, według wartości zero, w dniu następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa. 8) Należną dywidendę z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzględniąjący wartości tego prawa do dywidendy. 9) Należna dywidenda z akcji nienotowanych oraz należny zysk z tytułu posiadania udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością zalicza się do przychodów finansowych na dzień następny po dniu powzięcia przez właściwy organ spółki uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy. W takim przypadku prawo do dywidendy ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw. Zaliczki na poczet wypłaty udziału w zyskach oraz dywidendy ujmowane są na podstawie wiarygodnych dokumentów księgowych w dniu wpłaty zaliczki na rachunek bankowy Funduszu, drugostronnie jako zobowiązanie do momentu ostatecznego podziału wyniku finansowego. 10) Przysługujące prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw. 11) Niezrealizowany zysk/strata z wyceny lokat wpływa na wzrost/spadek wyniku z operacji. 12) Nabycie lub zbycie składników lokat przez Fundusz ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu w dacie zawarcia umowy. 13) Składniki lokat nabyte lub zbyte przez Fundusz w dniu wyceny po godzinie wyceny określonej w statucie oraz składniki, dla których do godziny wyceny określonej w statucie do siedziby Funduszu nie wpłynęło potwierdzenie zawarcia transakcji, uwzględnia się w najbliższym dniu wyceny. 14) Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej, po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Funduszu. 15) Jeżeli operacje dotyczące Funduszu są wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, ich wartość jest określana w relacji do waluty EUR. 16) Przychody z lokat obejmują w szczególności: a) dywidendy i inne udziały w zyskach, b) przychody odsetkowe, c) dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. 17) Koszty obciążające Fundusz oraz obowiązujące Fundusz limity kosztowe zostały określone w Statucie Funduszu w art. 33 i 34. Koszty przekraczające ustalone limity są pokrywane przez Towarzystwo. 18) Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości godziwej, nalicza się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta, natomiast przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 19) Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych przez Fundusz rozlicza się w czasie przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 20) Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego albo kapitału wypłaconego jest dzień wydania lub wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, przy zastosowaniu wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. 21) Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w określonym dniu wyceny, nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z pkt 20). 4) Wycena aktywów oraz ustalanie zobowiązań i wyniku finansowego 1) Składniki aktywów Funduszu wyceniane są, a zobowiązania Funduszu ustalane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i statutem Funduszu. W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy, przyjmując politykę rachunkowości. Fundusz może stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez uprawniony w myśl ustawy Komitet Standardów Rachunkowości. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego Fundusz może stosować Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. 24 LISTOPADA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 33

MSIG 237/2013 (4354) poz. 17257

MSIG 237/2013 (4354) poz. 17257 Poz. 17257. PKO Obligacji - Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-9342/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 r. Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego 1. Dane

Bardziej szczegółowo

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY WALUTOWY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY WALUTOWY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY WALUTOWY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 26 ROKU Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 190/2013 (4307) poz. 13773 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13773. Subfundusz Caspar Akcji Polskich. [BMSiG-9231/2013] Nazwa Funduszu SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA OKRES od 22 października

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych - fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU BILANS I. Aktywa 6 650 50 316 1. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT... 5 BILANS...

Bardziej szczegółowo

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Zawartość: Opinia niezależnego biegłego rewidenta przygotowana przez PricewaterhouseCoopers

Bardziej szczegółowo

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS SUBFUNDUSZ CU STABILNEGO INWESTOWANIA SUBFUNDUSZ CU POLSKICH AKCJI POŁĄCZONE

Bardziej szczegółowo

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA ALFA-PLUS.PL

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA ALFA-PLUS.PL SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA ALFA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-06-30

Bardziej szczegółowo

LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW

LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW Sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 roku. LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie finansowe Allianz Obligacji Korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Roczne jednostkowe sprawozdanie Subfunduszu UniEURIBOR wydzielonego w ramach UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone na dzień

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31 Wartość wg

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Dz.U.01.149.1670 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2001 r.) Na podstawie art. 81 ust.

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ACER AGGRESSIVE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 30.06.

ACER AGGRESSIVE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 30.06. ACER AGGRESSIVE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 30.06.2015 roku List od Zarządu do Uczestników funduszu Acer Aggressive FIZ Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku 1. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta......................................... 50

Bardziej szczegółowo

ARKA BZ WBK FUNDUSZY AKCJI ZAGRANICZNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

ARKA BZ WBK FUNDUSZY AKCJI ZAGRANICZNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK FUNDUSZY AKCJI ZAGRANICZNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku SPIS TREŚCI Wprowadzenie..3 Zestawienie lokat..6 Bilans...9

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Pieniądz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Pieniądz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Pieniądz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 I. WPROWADZENIE 1.Nazwa, siedziba i adres Funduszu i Towarzystwa Do dnia 30 czerwca 2004 roku (

Bardziej szczegółowo

Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu UniStabilny Wzrost wydzielonego w ramach UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 131/2013 (4248) poz. 9759 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 9759. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Krzysztof Machnik w Mochnaczce Wyżnej. [BMSiG-6378/2013]

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 30 czerwca 2008 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Polskich Akcji za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2003 roku

Sprawozdanie finansowe. Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Polskich Akcji za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2003 roku Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Polskich Akcji za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2003 roku Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu sprawozdania finansowe Commercial

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku. Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER ZRÓWNOWAŻONEGO RYNKU AMERYKAŃSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

Bardziej szczegółowo

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości Noty objaśniające Nota 1. Polityka rachunkowości Opis przyjętych zasad rachunkowości a) Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG

NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG 1. Księgi Funduszu prowadzone są w siedzibie Funduszu lub w miejscu prowadzenia działalności przez Biuro Rachunkowe, któremu powierzono prowadzenie

Bardziej szczegółowo

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER OBLIGACJI PLUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES PÓŁROCZNY

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 ING DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. (ING PTE S.A.) Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. TOPIEL 12. INTERNET: WWW.INGIKZE.PL

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo