TESTY INFRASTRUKTURY POD OBCIĄŻENIEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TESTY INFRASTRUKTURY POD OBCIĄŻENIEM"

Transkrypt

1 TESTY INFRASTRUKTURY POD OBCIĄŻENIEM Testy przeprowadzane przy pomocy stacji obciążeo (obciążnic) stanowią podstawę dobrych praktyk w dziedzinie poprawnego uruchamiania, jak i późniejszych konserwacji. Wykonywanie testów pozwala na weryfikację poprawności wykonania instalacji i zapewnienie jej niezawodnego działania w razie awarii głównych źródeł zasilania. Testy pod obciążeniem to jedne z ważniejszych testów dla obiektów, gdzie zasilanie jest niezbędne do prawidłowego działania. Firmy decydujące się na takie testy są w pełni świadome jak poprawna jakośd zasilania decyduje o poprawnym działaniu. Łatwo można przeliczyd ryzyko straty produkcji, względem braku poprawnego zasilania. Wykonując pomiary elektryczne uzyskujemy informacje o stanie technicznym poszczególnie badanych urządzeo. Dobry stan techniczny eksploatowanych urządzeo, czy też dopiero zmontowanych i przekazywanych do eksploatacji, jest gwarancją bezpiecznej pracy. Niestety takie pomiary nie potwierdzają poprawności działania całości instalacji. Nie wiemy czy całośd instalacji wytrzyma zakładane przez nas obciążenie, czy przełączenia i sterowania będą działad poprawnie, czy w przypadku pełnego obciążenia dobrano poprawne elementy, czy nie ma w układzie luźnych połączeo grożących zbyt nadmiernym nagrzewaniem się i ewentualnym pożarem. Taką pewnośd dają nam testy pod obciążeniem. Nasza filozofia testów i konserwacji polega na wczesnym wykrywaniu i naprawie ewentualnych usterek, zanim staną się one poważnymi problemami i doprowadzą do awarii systemu lub straty zasilania w całym, lub części obiektu. Nasza firma rozumie doskonale kluczowe znaczenie tych, niezbędnych do zapewnienia skutecznego i wydajnego działania. Podstawą są testy przeprowadzane przy pomocy stacji obciążeo (obciążnic). Stanowią filar dobrych praktyk w dziedzinie poprawnego uruchamiania, jak i późniejszych konserwacji. Wykonywanie testów przy pomocy stacji obciążeo (obciążnic) pozwala na weryfikację poprawności wykonania instalacji i zapewnienie jej niezawodnego działania w razie awarii głównych źródeł zasilania.oraz prac operacyjnych centrum. Systemy zabezpieczeo technicznych STACJE OBCIĄŻEO Systemy zasilania awaryjnego Systemy automatyki budynkowej Zintegrowane systemy audio-video Systemy radiowe Prace ogólnobudowlane Instalacje energetyczne Instalacje telekomunikacyjne Instalacje przeciwpożarowe

2 TESTY OBCIĄŻENIOWE SYSTEMÓW PRĄDU STAŁEGO Podczas testów weryfikowana jest poprawnośd zaprojektowania i wybudowania infrastruktury zasilającej zgodnie z wymaganiami użytkowymi, poprawnośd wykonania i działania poszczególnych elementów systemu, poprawnośd wykonania i działania urządzeo UPS, generatorów prądu, selektywnośd wyłączenia poszczególnych (nastaw wyłączników), poprawnośd współdziałania przy pełnym obciążeniu i przy przekroczeniu nominalnej mocy. ZAKRES WYKONYWANYCH TESTÓW Proponujemy następujące testy: Regularne testy opisane w procedurach eksploatacyjnych minimalizują nieplanowane wizyt serwisu w przypadku awarii urządzenia oraz maksymalizują bezawaryjności całej infrastruktury oraz krytycznych odbiorów. testy baterii urządzeo UPS i telekomunikacyjnych testy generatorów prądotwórczych pod obciążeniem testy urządzeo zasilania awaryjnego UPS pod obciążeniem testy kamerą termowizyjną instalacji energetycznych testy jakości energii w tym przełączania obciążeo względem czasu testy całości infrastruktury Data Center pod 100% obciążenia Nasze testy i weryfikacja prowadzone są pod nadzorem i współpracy Stowarzyszenia Polskich Energetyków. Uzyskane sprawozdanie oprócz wyników testu zawiera zdjęcia i filmy z badao wraz z dokładnym opisem przeprowadzonych prac. Do weryfikacji poprawności działania używamy sprawdzone używane urządzenia pomiarowe z aktualnymi certyfikatami kalibracyjnymi takimi jak: Trójfazowy analizator jakości energii Fluke 430 Kamera termowizyjna Fluke Ti25 Wielofunkcyjne testery instalacji Fluke 1653 Analizator okablowania DTX-1800 TESTY BATERII URZĄDZEO UPS I TELEKOMUNIKACYJNYCH Badanie danych trendów akumulatora jest jednym z narzędzi używanych do wykrywania ewentualnych problemów, które mogłyby zagrozid dyspozycyjności systemu. Takie testy sprawiają, że zapasowe systemy zasilania naszych klientów działają wydajniej i skuteczniej. Niezależnie od parametrów, budowy i marki systemu, jego najbardziej newralgiczną częścią jest akumulator, przesądzający o trwałości całego systemu. Rozumienie przyczyn starzenia się akumulatora, znajomośd sposobów zapobiegania temu procesowi i instrukcji konserwacji urządzeo to podstawa, która pozawala na zapewnienie maksymalnej dyspozycyjności systemu, na nieprzerwaną pracę centrum danych oraz na właściwe działanie kompleksu. Ponad 90% awarii UPS spowodowanych jest awarią akumulatora, dlatego też przy każdej inspekcji zwracamy baczną uwagę na wszelkie możliwe usterki, takie jak wycieki z ogniw, pęknięcia obudowy czy proces zasiarczania. Podczas testów parametry takie jak temperatura, napięcie i przewodnośd akumulatora są mierzone, zapisywane i badane. Za pomocą oprogramowania odczyty akumulatora są zapisywane, ujmowane w formie wykresu i porównywane z zakresami minimum i maksimum zalecanymi przez producenta urządzeo. Jeżeli wynik wykracza poza tolerancję podaną przez producenta, wówczas system w sposób jasny i wyraźny komunikuje tę informację naszym technikom i klientom, tak aby mogli dowiedzied się o tym jak najszybciej i móc odpowiednio zareagowad. Nasi pracownicy terenowi pracują zgodnie ze standardami IEEE 1188 i 450 dla akumulatorów VRLA i o klasycznej budowie, respektując przy tym wszelkie federalne, wspólnotowe, paostwowe i lokalne rozporządzenia dotyczące materiałów niebezpiecznych. Zaleca się przeprowadzanie testu baterii przynajmniej raz na 3 miesiące a całościowego systemu raz na rok, szczególnie wtedy, gdy akumulatory nie są dostatecznie przetestowane podczas normalnej pracy. Czas rozładowania podczas testu powinien odpowiadad przynajmniej połowie znamionowego czasu autonomii i minimum 3 minutom. Należy wziąd pod uwagę, że jeżeli przeprowadzony zostanie pełny test baterii, by zweryfikowad całkowity czas autonomii, układ ładowania będzie potrzebował przynajmniej 8 godzin, aby z powrotem naładowad baterię do poziomu powyżej 90% jej pojemności. Modele stacji Hillstone HAC230-6RM zaprojektowano do przeprowadzania bezpiecznych testów obciążeo całości DataCenter wraz z generatorami prądu, systemami UPS oraz instalacjami wentylacyjno i klimatyzacyjnych (HVAC). Urządzenie dostarcza taniego 19 rozwiązania dla symulacji pracy serwera i temperaturowych testów HVAC w pomieszczeniach Data Centers. Moduły obciążeniowe mogą byd także dostarczane jako wolnostojące 20kW Mini Wieże 1 lub 3 fazowe. Rozwiązanie gwarantuje wysoką jakośd i wydajnośd przy utrzymywaniu mocy rezerwowej.

3 TESTY OBCIĄŻENIOWE SYSTEMÓW ZASILANIA AWARYJNEGO TESTY GENERATORÓW PRĄDOTWÓRCZYCH Zespoły silników/generatorów, czy inaczej agregaty prądotwórcze, często stanowią dużą inwestycję i są głównym zabezpieczeniem dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Ich awariom następującym po gwałtownym włączeniu nierzadko towarzyszą rzeczywiste lub potencjalne zagrożenia lub straty finansowe związane z burzami, nagłymi spadkami napięcia w sieci lub innego rodzaju klęskami. Okresowa konserwacja i testy gwarantują, że każdy system zasilania będzie działał bez zarzutu, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Testy obciążeniowe pozwalają na sprawdzenie ogólnej poprawności działania urządzenia oraz jego możliwości pracy w pełnym zakresie mocy oddawanej, wyrażonej w kilowatach(kw). Zazwyczaj generatory pracują w zakresie o wiele mniejszym niż ich maksymalne możliwości. Stacja obciążeo pozwala określid czy silnik urządzenia będzie w stanie wytworzyd wymagany zakres mocy w razie konieczności. Przy jej pomocy sprawdza się, jakie maksymalne obciążenie silnik jest w stanie wytrzymad przy jednoczesnym zachowaniu właściwej temperatury w trakcie pracy. Przeprowadzanie testów przy pomocy właściwej stacji obciążeo pozwala na stosowanie obciążeo skokowych o takiej samej impedancji jak ta, która pojawia się w trakcie rzeczywistej pracy generatora. W rezultacie urządzenie może działad lepiej i sprawniej. Zaleca się coroczne przeprowadzanie testów dla każdego głownego silnika generatora, niezależnie od tego, czy jest to diesel czy silnik na gaz. Pomaga to wyeliminowad problemy wynikające z zaniedbania i pracy urządzeo przy zbyt niskich obciążeniach. Próbne uruchamianie urządzeo co tydzieo przy małym lub żadnym obciążeniu nie pozwala płynom silnikowym na osiągnięcie odpowiedniej temperatury. To z kolei utrudnia właściwe działanie układu chłodzenia - płyn chłodzący nie przepływa przez chłodnicę, co może stad się przyczyną wielu awarii wynikających z braku użytkowania urządzeo. W tej sytuacji również system bezpieczeostwa, wyłączający silnik w razie konieczności, nie pracuje w rzeczywistych warunkach, nie jest więc właściwie przetestowany. Podczas testów przy pomocy stacji obciążeo (obciążnic) monitorowane są wszystkie najważniejsze dla silnika wskaźniki, takie jak: ciśnienie oleju, temperatura silnika, ciśnienie paliwa itp. Dokonujemy zapisu tych odczytów by mied pewnośd, że kiedy urządzenie pracuje przy odpowiednim obciążeniu, zachowuje jednocześnie właściwą temperaturę i ciśnienie poszczególnych komponentów. Ponad 90% awarii zasilania awaryjnego wykrywa się pod obciążeniem. spowodowanych jest awarią akumulatora. Urządzenia napędzane silnikiem diesla cierpią dodatkowo na pewną chorobę nazywaną mokrym spalaniem, wynikającą z działania przy małym lub żadnym obciążeniu. Taka praca silnika skutkuje zbieraniem się resztek niezużytego paliwa w komorze spalania, w dyszach wtryskiwacza, pierścieniach tłoków, turbosprężarce i w układzie wydechowym. Efektem jest zmniejszenie możliwości działania silnika. Przeprowadzanie regularnych testów przy pomocy stacji obciążeo pomaga spalid nagromadzone resztki paliwa, chroniąc w ten sposób silnik przed obniżeniem wydajności pracy. Firma Hillstone Products od ponad 20 lat zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem urządzeo do testów baterii, UPS, ogniw paliwowych i agregatów prądotwórczych dla różnych gałęzi gospodarki. Posiada certyfikat ISO 9001:2008 stanowiący gwarancję jakości i najwyższych standardów rozwoju, produkcji oraz obsługi dla swoich klientów. Zaufali produktom Hillstone: APC (Schneider Electric), BNFL, BAA, BAE Systems, Chloride Power, China Microwave, Cummins, Dale Power, Statoil, British Energy, National Power, National Grid, Chloride, East Midland, Electricity, Yorkshire Electricity Board, C.E.G.B, Enersys, Ford Motor Cars, Rolls Royce, Rover Cars, Shell, Manchester International Airport, Cosmofon, Orange Telecommunications, Emerson Network Power, Elf i wiele innych.

4 TESTY TERMOWIZYJNE I JAKOŚC ENERGII TESTY TERMOWIZYJNE Obrazowanie termiczne, czyli inaczej termografia podczerwieni, powinno byd podstawą regularnej konserwacji głównej infrastruktury wspomagającej w każdym centrum danych i w każdej serwerowni. Wykonywane testy to: badanie stopnia rozkładu temperatur maszyn i urządzeo, badanie rozdzielni i transformatorów, badanie silników, pomp, sprężarek, łożysk, sprawdzanie bezpieczników, wyłączników, wykrywanie stanów przed awaryjnych, diagnozowanie maszyn i urządzeo podczas ich normalnej pracy w celu sprawdzania występowania przeciążeo i przegrzewania. Wszystkie elementy systemu takie jak rozdzielnie, kable czy urządzenia biorące udział w zasilaniu muszą zostad sprawdzone przy pomocy termografii podczerwieni ponieważ w ich przypadku nie ma możliwości wykrycia usterek gołym okiem, a wczesne dostrzeżenie nieprawidłowości w kluczowej infrastrukturze wspomagającej działanie pozwoli na jak najszybsze podjęcie działao naprawczych i uniknięcie kosztownych awarii całego systemu. Zaletą testów termografią podczerwieni jest szybka identyfikacja i naprawa ukrytych usterek, zmniejszenie ryzyka niewykrycia elementów instalacji uszkodzonych w wyniku przeciążeo obwodów lub poluzowania połączeo, oszczędnośd kosztów dzięki zapobieganiu awariom sprzętu i przestojom. TESTY JAKOŚCI ENERGII Jakośd energii elektrycznej to grupa wielkości charakteryzujących napięcie zasilające, których zapewnienie jest warunkiem poprawnej pracy zasilanych urządzeo elektrycznych. Do podlegających kontroli parametrów jakości energii elektrycznej należą: częstotliwośd, wartośd, wahania i skoki napięcia, przerwy w zasilaniu, napięcia przejściowe (pojawiające się chwilowo podczas włączania i rozłączania elementów sieci przesyłowej), asymetria napięcia zasilającego, harmoniczne i interharmoniczne dla napięcia i prądu, napięcia sygnalizacyjne nałożone na napięcie zasilające i szybkie zmiany napięcia. Niedotrzymanie określonych w przepisach zakresów wartości tych parametrów energii elektrycznej dostarczanej do odbiorców może powodowad zakłócenia pracy odbiorników. Niejednokrotnie możliwe jest zaobserwowanie zjawisk fizycznych i chemicznych będących następstwem tych zakłóceo. Najistotniejsze skutki, jakie powinny byd wyeliminowane z sieci to te nie widoczne gołym okiem. Te zjawiska powodowane są głównie przez odkształcenia prądu i napięcia, które generowane są przez odbiorniki nieliniowe, takie jak falowniki, wyładowcze źródła światła, UPSy, komputery, odbiorniki niespokojne i wiele innych urządzeo. Przepływ odkształconego prądu powoduje szereg niekorzystnych zjawisk w sieci, między innymi: Zwiększenie wartości skutecznej prądu, co skutkuje zwiększeniem strat w elementach przesyłowych takich jak kable i transformatory, a także może wywoład zadziałanie zabezpieczeo termicznych na skutek przegrzania. Dodatkowe straty w rdzeniu transformatora na skutek powstania prądów wirowych od wyższych harmonicznych prądu oraz zwiększenie strat przewodzenia na skutek zjawiska naskórkowości. Przykładowo przy odkształceniu THDI=35% straty w transformatorze zostają podwojone. Dodatkowe straty w silnikach indukcyjnych na skutek pojawienia się prądów wirowych od harmonicznych prądu, a przy pojawieniu się harmonicznych napięcia tego samego rzędu również straty mocy czynnej. Przegrzanie izolacji przewodu neutralnego - typowe dla zasilania odbiorników komputerowych w sieciach 3 fazowych, gdzie przewód N nie został przewymiarowany. Wywoływanie odkształcenia napięcia na elementach rozdzielczych, głównie transformatorach, co powoduje dodatkowe odkształcanie prądu i jego przepływ przez elementy liniowe. Wysokie odkształcenia napięcia powodują zakłócenia w pracy urządzeo elektronicznych, lub sterowanych elektronicznie, np. uszkadzanie falowników na skutek błędów synchronizacji. Przeciążanie elementów pojemnościowych, np. kondensatorów w bateriach i obwodach pośredniczących prądu stałego na skutek przepływu dodatkowych prądów pojemnościowych od wyższych harmonicznych. W przypadku użytkowników, dla których oszczędnośd energii oraz bezpieczeostwo zasilania urządzeo jest istotne (m.in.data Centers) wykonanie pomiarów jakości oraz testów obciążeniowych jest wręcz nieodzowne. Analizatory jakości energii Fluke serii 430 to przenośne przyrządy do wszechstronnego diagnozowania energii elektrycznej w wielofazowych sieciach zasilających. Dodatkową zaletą jest wbudowany oscyloskop i rejestrator pozwalający na jednoczesny zapis napięcia, harmonicznych, migotao, spadków, skoków oraz niezrównoważeo. Szerokie możliwości analizy statystycznej oraz dostarczane standardowo oprogramowanie FlukeView pozwalają na wygodną, wszechstronna obróbkę zgromadzonych danych i ich archiwizację.

5 TESTY OBCIĄŻENIOWE DATA CENTER Systemy TESTY CAŁOŚCI zasilania INFRASTRUKTURY prądu zmiennego DATA oraz CENTER klimatyzacji stanowią serce Systemy zasilania utrzymujących prądu zmiennego infrastrukturę oraz klimatyzacji w obiekcie stanowią DataCenter. serce Nasza filozofia utrzymujących testów i konserwacji infrastrukturę polega na w wczesnym obiekcie DataCenter. wykrywaniu i Nasza naprawie filozofia ewentualnych testów i konserwacji usterek, zanim polega staną na wczesnym się one wykrywaniu poważnymi problemami i naprawie ewentualnych i doprowadzą usterek, do awarii zanim systemu staną lub się straty one poważnymi zasilania w całym problemami Centrum i doprowadzą do awarii Danych. systemu Nasza lub straty firma zasilania doskonale w rozumie całym Centrum kluczowe znaczenie tych Danych. Nasza firma niezbędnych doskonale do zapewnienia rozumie kluczowe skutecznego znaczenie i wydajnego tych działania obiektu. niezbędnych do Niezwykle zapewnienia ważne skutecznego jest upewnienie i wydajnego się, działania że wybudowane obiektu. Centrum Niezwykle ważne Danych jest (Data upewnienie Center) się, będzie że działad wybudowane 7 dni w tygodniu Centrum przez całą dobę Danych. Klucz (Data do Center) tego stanowi będzie zapewnienie działad 7 dni optymalnej w tygodniu wydajności przez całą dobę pracy. Klucz do tego zasilających stanowi zapewnienie jak i sanitarnych optymalnej obsługujących wydajności pracy centrum danych. zasilających jak i sanitarnych obsługujących centrum danych. Na świecie świecie 90% 90% Datacenters testowana jest pod częściowym częściowym i PEŁNYM i PEŁNYM obciążeniem, obciążeniem. w Polsce W nie Polsce stosuje nie się stosuje testów się pod testów pełnym pod obciążeniem, pełnym 90% obciążeniem, Datacenters 90% testowana Datacenters TYLKO testowana pod częściowym TYLKO pod częściowym obciążeniem, obciążeniem. większośd błędów Większośd w wykonaniu błędów w wykonaniu występuje po występuje obciążeniu po serwerowni obciążeniu POWYŻEJ serwerowni 80% mocy POWYŻEJ zaprojektowanej 80% mocy zaprojektowanej. Rozumienie zasad działania zasilania, znajomośd sposobów testowania i instrukcji konserwacji urządzeo to podstawa, która pozawala na zapewnienie maksymalnej dyspozycyjności systemu oraz bezpieczne użytkowanie Centrum Danych. Podstawą Testy przeprowadzane są testy przeprowadzane przy pomocy przy stacji pomocy obciążeo stacji (obciążnic) obciążeo (obciążnic) stanowią podstawę stanowią dobrych podstawę praktyk dobrych w dziedzinie praktyk w poprawnego dziedzinie poprawnego uruchamiania uruchamiania jak i jak późniejszych i konserwacji. Wykonywanie takich testów testów przy pozwala pomocy na stacji weryfikację obciążeo poprawności (obciążnic) pozwala wykonania na instalacji weryfikację i zapewnienie poprawności jego niezawodnego wykonania instalacji działania i zapewnienie podczas awarii jego głównych niezawodnego źródeł działania zasilania podczas oraz prac awarii operacyjnych głównych źródeł centrum. zasilania oraz prac operacyjnych centrum. Podczas testów weryfikowana jest: poprawnośd zaprojektowania i wybudowania infrastruktury zasilające oraz klimatyzacyjnej komory serwerowni zgodnie z wymaganiami użytkowymi możliwośd wynajmu wybudowanej przestrzeni praca poszczególnych elementów poprawnośd wykonania i działania poszczególnych elementów systemu skutecznośd chłodzenia serwerowni selektywności wyłączenia poszczególnych (nastaw wyłączników) poprawnośd współdziałania przy pełnym obciążeniu i przy przekroczeniu nominalnej mocy. Jako, że jesteśmy także projektantami i wykonawcami Centrów Danych rozumiemy bezpośrednie problemy pojedynczych elementów całej infrastruktury. Dla naszych klientów stanowi to gwarancje wykonania usług na najwyższym poziomie. Z naszej strony proponujemy typowe testy do serwerowni: testy całości infrastruktury Data Center pod 100% obciążenia przez 7 dni testy całości infrastruktury Data Center w przeciążeniu 110% lub więcej testy obciążeniowe wybranych elementów takich agregat prądotwórczy, zasilacze UPS, urządzenia STS testy obciążeniowe HVAC (klimatyzacji precyzyjnej) w różnych konfiguracjach na obiekcie testy obciążeniowe eksploatacyjne ciągów bateryjnych UPS testy obciążeniowe eksploatacyjne agregatów prądotwórczych testy obciążeniowe eksploatacyjne przy rozbudowie przed wyposażeniem w docelowe urządzeni Podczas testów oferujemy: typowe pomiary elektryczne i weryfikację wykonanych pomiarów testy kamerą termowizyjną instalacji energetycznych testy jakości energii z rejestracją w tym przełączania obciążeo względem czasu Wykonywana usługa może polegad na typowym wynajmie urządzeo i podłączeniu ich do struktury jak i przygotowaniu pełnych testów, pomiarów jakości energii, pomiarów termowizyjnych z przedstawieniem koocowego raportu opisującego wykonane próby. Modele stacji Hillstone HAC zaprojektowane zostały do przeprowadzania bezpiecznych testów obciążeo generatorów prądu, UPS oraz instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC). Modele stacji HAC to przenośne urządzenia dużej mocy, przeznaczone do testów terenowych agregatów prądotwórczych i UPS. Zakres napięcia: 208V, 380V - 690V, 50/60Hz Zakres mocy: od 30KW do 2400KW

6 ENERGETYKA I TELETECHNIKA W NOWYM WYMIARZE Firma NIXEN Sp. z o.o. działa na rynku budowlanym od 2007 roku. Nowa marka powstała na przekształceniach z firmy specjalizującej się w instalacjach niskoprądowych, energetycznych i telekomunikacyjnych PROMAX w firmę instalacyjną oferującą realizację instalacji pod klucz, jak również przygotowanie dokumentacji oraz fachowe doradztwo w zakresie zarządzania inwestycją. Misją naszej firmy jest zapewnienie Paostwu możliwości skoncentrowania na najistotniejszych sprawach dotyczących prowadzenia własnego biznesu poprzez dostarczanie kompleksowych usług zgodnych ze światowymi standardami jakości i funkcjonalności. W ramach testów proponujemy kompleksowe wybrane usługi, na które składa się stworzenie pełnego planu testów z analizą ryzyka, dostawę i montaż stacji obciążeo, kompleksowe testy wraz z uruchomienie systemu, stworzenie pełnej dokumentacji z testów wraz z zaleceniami i oceną całości systemu. Zapewniamy swoim klientom profesjonalną obsługę, dostęp do najlepszych specjalistów i najnowszych produktów z rynku budowlanego. Nasi inżynierowie stale podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w różnych kursach, szkoleniach. Ciągła analiza rynku umożliwia naszej firmie na bieżące aktualizowanie naszej bazy danych dotyczącej dostępnych na rynku rozwiązao w dziedzinie robót budowlano-instalacyjnych i proponowanie swoim klientom najwyższej jakości oraz najnowszych rozwiązao techniczno-konstrukcyjnych. Nasza oferta jest elastyczna i bazuje na wymaganiach użytkownika. Możemy spełnid każde wymagania i zrealizowad każdy z testów zaproponowanych przez klienta. Poprawnie wykonane testy obciążeniowe całej infrastruktury pozwolą osiągnąd maksymalną wydajnośd i uzasadnią poniesione koszty w infrastrukturę fizyczną. Jeżeli w którymkolwiek momencie inwestycji pojawią się jakiekolwiek wątpliwości w poprawnośd wykonania instalacji, świadczy to tylko i wyłącznie o konieczności przeprowadzenia testów obciążeniowych zgodnie ze sprawdzonymi wzorcami. NIXEN Sp. z o.o. ul. Raszyńska Raszyn biuro Warszawa: ul. Prymasa Tysiąclecia 76c/ Warszawa Hillstone Loadbanks Freetown Business Park, Hudcar Lane, Unit 1&2, Bury, BL9 6HD. U.K.

Kto mówi, że ZAE nie oferuje wszystkiego?

Kto mówi, że ZAE nie oferuje wszystkiego? ZAE Serwis Kto mówi, że ZAE nie oferuje wszystkiego? Serwis ZAE Sp. z o. o. od ponad 20 lat zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i wdrażaniem urządzeo automatyki energetycznej. Inspirowani potrzebami

Bardziej szczegółowo

Mobilna Energia Chłodnicza i Elektryczna w Przemyśle Chemicznym

Mobilna Energia Chłodnicza i Elektryczna w Przemyśle Chemicznym Mobilna Energia Chłodnicza i Elektryczna w Przemyśle Chemicznym Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym VI Konferencja Naukowo-Techniczna 5-6 czerwca 2013 r. Światowy lider wynajmu generatorów

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania. www.skynet.com.pl

Kompleksowe rozwiązania. www.skynet.com.pl Kompleksowe rozwiązania www.skynet.com.pl O firmie SKYNET Polska Sp. z o. o. jest firmą z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku polskim. Od początku swojej działalności firma szczególny nacisk kładzie

Bardziej szczegółowo

Mobilna Energia Chłodnicza i Elektryczna w Przemyśle Spożywczym

Mobilna Energia Chłodnicza i Elektryczna w Przemyśle Spożywczym Mobilna Energia Chłodnicza i Elektryczna w Przemyśle Spożywczym Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym V Konferencja Naukowo-Techniczna 18-19 marca 2013 r. Światowy lider wynajmu generatorów i urządzeń

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ES-CTI2 Jednostka Sterująca 2.4GHz Wytyczne Instalacyjne

SYSTEM ES-CTI2 Jednostka Sterująca 2.4GHz Wytyczne Instalacyjne SYSTEM ES-CTI2 Jednostka Sterująca 2.4GHz Wytyczne Instalacyjne Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Połączenia w systemie centralnego nadzoru ES-CTI2 2.4Ghz... 3 3. Oprzewodowanie... 4 4. Połączenie bezprzewodowe...

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. 1. Moc odbiorników prądu stałego Prąd płynący przez odbiornik powoduje wydzielanie się określonej

Bardziej szczegółowo

Termocert: Badanie rozdzielni elektrycznych

Termocert: Badanie rozdzielni elektrycznych Termocert: Badanie rozdzielni elektrycznych Badanie rozdzielni elektrycznych z wykorzystaniem termowizji jest doskonałą metodą diagnostyczną, która pozwala "on-line" - a więc podczas normalnej pracy i

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki pomiarów przy wyszukiwaniu oraz usuwaniu awarii silników i sterowników

Najlepsze praktyki pomiarów przy wyszukiwaniu oraz usuwaniu awarii silników i sterowników Najlepsze praktyki pomiarów przy wyszukiwaniu oraz usuwaniu awarii silników i sterowników Wstęp Silniki są często najistotniejszym elementem danego procesu. Silniki zużywają ponad połowę dostarczanej energii.

Bardziej szczegółowo

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ Jerzy Niebrzydowski, Grzegorz Hołdyński Politechnika Białostocka Streszczenie W referacie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : styczeń Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania styczeń 2011

DATA OPRACOWANIA : styczeń Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania styczeń 2011 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul Juraszów 7/19 INWESTOR : Szpital Wojewódzki w Poznaniu ADRES INWESTORA : 60-479 Poznań,

Bardziej szczegółowo

Odbiorniki nieliniowe problemy, zagrożenia

Odbiorniki nieliniowe problemy, zagrożenia Odbiorniki nieliniowe problemy, zagrożenia Dr inż. Andrzej Baranecki, Mgr inż. Marek Niewiadomski, Dr inż. Tadeusz Płatek ISEP Politechnika Warszawska, MEDCOM Warszawa Wstęp Odkształcone przebiegi prądów

Bardziej szczegółowo

Certified Data Center Professional Training

Certified Data Center Professional Training Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HK258S Certified Data Center Professional Training Dni: 2 Opis: Jest to dwudniowe szkolenie poświęcone najważniejszym elementom Ośrodków Przetwarzania Danych. Omawianie

Bardziej szczegółowo

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne:

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne: Załącznik nr 3 do SIWZ Założenia projektowe i specyfikacja wymagań dla prac projektowych i instalacyjnych związanych z rozbudową instalacji elektrycznej w nowym budynku Wydziału ETI PG związaną z podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakresie oferty koncernu znajdują się nie tylko

Bardziej szczegółowo

OPIS USŁUG LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH

OPIS USŁUG LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH OPIS USŁUG LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH Pomiar jakości energii elektrycznej Procedura pomiaru jakości energii elektrycznej rozpoczyna się od analizy technicznej opartej o parametry

Bardziej szczegółowo

Pomiary rezystancji izolacji

Pomiary rezystancji izolacji Stan izolacji ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi i prawidłowe funkcjonowanie instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Dobra izolacja to obok innych środków ochrony również gwarancja ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości energii i niezawodności. zasilania

Poprawa jakości energii i niezawodności. zasilania Poprawa jakości energii i niezawodności zasilania Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Poziom zniekształceń napięcia w sieciach energetycznych,

Bardziej szczegółowo

Mobilna Energia Chłodnicza i Elektryczna w Przemyśle Farmaceutycznym

Mobilna Energia Chłodnicza i Elektryczna w Przemyśle Farmaceutycznym Mobilna Energia Chłodnicza i Elektryczna w Przemyśle Farmaceutycznym Bezpieczny Produkt Farmaceutyczny V Konferencja Naukowo-Techniczna 11-12 kwietnia 2013 r. Prawo produkcji Podstawowe prawo produkcji

Bardziej szczegółowo

MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200

MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200 www.swind.pl MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200 Producent: SWIND Elektrownie Wiatrowe 26-652 Milejowice k. Radomia ul. Radomska 101/103 tel. 0601 351 375, fax: 048 330 83 75. e-mail: biuro@swind.pl

Bardziej szczegółowo

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl)

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl) Opublikowane na Sonel S.A. Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne PQM701 Indeks: WMPLPQM701 Analizator jakości zasilania Opis Analizator adresowany do osób kontrolujących jakość energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul Juraszów 7/19 INWESTOR : Szpital Wojewódzki w Poznaniu ADRES INWESTORA : 60-479 Poznań,

Bardziej szczegółowo

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych.

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych. chesia@paset te 74 873 54 63 ZASILACZE AWARYJNE Zasilacze awaryjne (UPS) są urządzeniami gwarantującymi pracę podłączonego do nich sprzętu w momentach zaniku prądu. Urządzenia podtrzymujące mają dosłownie

Bardziej szczegółowo

t E termostaty k r A M fazowe r c E t ja ta c k Af A u E M d or r AH f M In o p

t E termostaty k r A M fazowe r c E t ja ta c k Af A u E M d or r AH f M In o p MAHLE Aftermarket Informacja o produktach Termostaty fazowe Konwencjonalna regulacja temperatury: bezpieczeństwo w pierwszym rzędzie Optymalny przebieg procesu spalania w silniku samochodu osobowego zapewnia

Bardziej szczegółowo

Spełnia / nie spełnia poprzez wymianę uszkodzonego modułu, bez konieczności wyłączania zasilacza UPS Baterie

Spełnia / nie spełnia poprzez wymianę uszkodzonego modułu, bez konieczności wyłączania zasilacza UPS Baterie Załącznik nr 1 Specyfikacja produktu 1. Centralny system podtrzymania zasilania: SO Suwałki Nazwa Opis Producent: Potwierdzenie minimalnych parametrów i konfiguracji albo wskazanie konkretnego parametru

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja)

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja) Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej (propozycja) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Instrukcji Dokument dotyczy zmodernizowanej instalacji elektrycznej w budynku firmy w.. przy ul.. Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

MGE Galaxy 5500. 20/30/40/60/80/100/120 kva. Połączenie niezawodności i elastyczności

MGE Galaxy 5500. 20/30/40/60/80/100/120 kva. Połączenie niezawodności i elastyczności MGE Galaxy 5500 20/30/40/60/80/100/120 kva Połączenie niezawodności i elastyczności Nowoczesny system ochrony zasilania trójfazowego o mocy 20-120 kva zaprojektowany z myślą o różnorodnych zastosowaniach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe wiadomości dotyczące maszyn elektrycznych

I. Podstawowe wiadomości dotyczące maszyn elektrycznych 3 I. Podstawowe wiadomości dotyczące maszyn elektrycznych 1.1 Rodzaje i klasyfikacja maszyn elektrycznych... 10 1.2 Rodzaje pracy... 12 1.3 Temperatura otoczenia i przyrost temperatury... 15 1.4 Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zasilanie obiektów telekomunikacyjnych, wymagania

Zasilanie obiektów telekomunikacyjnych, wymagania Zasilanie obiektów telekomunikacyjnych, wymagania Ryszard Witczyński 2011-11-13 1 OCZEKIWANIE INFORMATYKA Rozdzielnica zasilająca Prosty przykład zasilania komputera rezerwowanego UPS-em, czas podtrzymania

Bardziej szczegółowo

Telemetria, BMS. ANT Studio. System monitorowania data center oraz aparatury emisyjnej w RMF FM

Telemetria, BMS. ANT Studio. System monitorowania data center oraz aparatury emisyjnej w RMF FM Monitorowanie UPSów, monitorowanie generatorów, agregatów, nadzór nad aplikacjami, sterowanie klimatyzacją, monitoring rozproszonych obiektów, nadzór nad rozdzielnią główną. Telemetria, BMS System monitorowania

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze

Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze 2 Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 Instalacja dająca poczucie bezpieczeństwa Pełna ochrona na miarę potrzeb Centrala

Bardziej szczegółowo

Zasilanie rezerwowe - UPS

Zasilanie rezerwowe - UPS power solutions 2011 Zasilanie rezerwowe - UPS Urządzenia tego typu stosowane są najczęściej do zasilania komputerów, a zwłaszcza serwerów. Dzięki ich zastosowaniu, w przypadku awarii zasilania zmniejsza

Bardziej szczegółowo

Rezystor rozładowczy BLU200A Producent: DV-Power

Rezystor rozładowczy BLU200A Producent: DV-Power 1 Rezystor rozładowczy BLU200A Producent: DV-Power Lekki tylko 14,5kg Wydajny do 200A ( krok 1A) Zakres pomiaru napięcia 10V-300V DC Zakres pomiaru prądu za pomocą cęgów 0-1000A DC Rozdzielczość prąd 0,1A,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4. Tryb ładowania (CHARGE) Gniazdo zapalarki Zabezpieczenia... 5

Spis treści. Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4. Tryb ładowania (CHARGE) Gniazdo zapalarki Zabezpieczenia... 5 Spis treści Opis ogólny... 4 Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4 Tryb ładowania (CHARGE)... 4 Gniazdo zapalarki... 5 Wykluczenie gwarancji na akumulator 5 Zabezpieczenia... 5 Zalecenia i ostrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

MDR - 10 MDR - 20 MDR - 40

MDR - 10 MDR - 20 MDR - 40 Zasilacze impulsowe MDR 10-100 W Zasilacze serii MDR przeznaczone są do zasilania urządzeń elektroniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji. Zbudowano je w oparciu o przetwornicę impulsową co umożliwiło

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa sygnalizacja stanów awaryjnych w systemach rur preizolowanych

Cyfrowa sygnalizacja stanów awaryjnych w systemach rur preizolowanych Cyfrowa sygnalizacja stanów awaryjnych w systemach rur preizolowanych proaktywny system nadzoru i wykrywania usterek Centralny nadzór i sygnalizacja stanów awaryjnych systemów rur preizolowanych Generowanie

Bardziej szczegółowo

System monitoringu jakości energii elektrycznej

System monitoringu jakości energii elektrycznej System monitoringu jakości energii elektrycznej Pomiary oraz analiza jakości energii elektrycznej System Certan jest narzędziem pozwalającym na ciągłą ocenę parametrów jakości napięć i prądów w wybranych

Bardziej szczegółowo

PSPower.pl. PSPower MULTIFAL (Basic ; PV)

PSPower.pl. PSPower MULTIFAL (Basic ; PV) PSPower.pl PSPower (Basic ; PV) Seria zasilaczy to innowacyjne urządzenia zasilające przeznaczone do wielu aplikacji. Typowe aplikacje to: Zasilanie bezprzerwowe typowa aplikacja UPS; Zasilanie bezprzerwowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Prace stanowiące przedmiot zamówienia I. Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia a. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji,

Bardziej szczegółowo

Niezawodne zasilanie maszyn introligatorskich

Niezawodne zasilanie maszyn introligatorskich Niezawodne zasilanie maszyn introligatorskich PHOENIX CONTACT Sp. z o.o ul. Bierutowska 57-59 Budynek nr 3/A 51-317 Wrocław 071/ 39 80 410 11.10.2016 phoenixcontact.pl Niezawodne zasilanie maszyn introligatorskich

Bardziej szczegółowo

4.1. Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych 4.2. Dokładność i zasady wykonywania pomiarów 4.3. Pomiary rezystancji przewodów i uzwojeń P

4.1. Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych 4.2. Dokładność i zasady wykonywania pomiarów 4.3. Pomiary rezystancji przewodów i uzwojeń P Wstęp 1. Zasady wykonywania sprawdzeń urządzeń i instalacji elektrycznych niskiego napięcia 1.1. Zasady ogólne 1.2. Wymagane kwalifikacje osób wykonujących sprawdzenia, w tym prace kontrolno-pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

Vo4Home. Optymalizacja napięcia w Twoim domu

Vo4Home. Optymalizacja napięcia w Twoim domu Optymalizacja napięcia w Twoim domu Co to jest optymalizacja napięcia? Optymalizacja napięcia jest to elektryczna technika oszczędzania energii, która jest zainstalowana szeregowo z sieci zasilającej w

Bardziej szczegółowo

Outsourcing infrastruktury IT. Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE. www.talex.pl

Outsourcing infrastruktury IT. Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE. www.talex.pl Outsourcing infrastruktury IT Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE Współczesne przedsiębiorstwa chcąc rozwijać swoją działalność, zmuszone są do nieustannego podnoszenia jakości oferowanych

Bardziej szczegółowo

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych Program praktyki zawodowej typ szkoły: zawód: Technikum Elektryczne technik elektryk nr programu:311[08]/t-5/men/improve/1999 czas praktyki: 4 tygodnie Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

Regulator Napięcia Tolerancja Regulacji Napięcia +/-1.0% Pojedyncze Łożysko Uszczelnione. Niezakłócane Wentylatorem

Regulator Napięcia Tolerancja Regulacji Napięcia +/-1.0% Pojedyncze Łożysko Uszczelnione. Niezakłócane Wentylatorem GENERATOR JCB SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEKTRYCZNE CZĘSTOTLIWOŚĆ [Hz] NAPIĘCIE [V] MOC ZNAMIONOWA [kva/kw] MOC MAKSYMALNA[kVA/kW] STAND BY 50 Hz 3 fazy 400/230v 107.7kVA PRIME / 86.2kW 118.5kVA / 94.8kW

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE BEZPRZERWOWE

ZASILACZE BEZPRZERWOWE ZASILACZE BEZPRZERWOWE seria falowników FM, FPM, FPTM FALOWNIKI PRZEZNACZENIE Nowoczesne przemysłowo-energetyczne zasilacze bezprzerwowe przystosowane do współpracy z zewnętrzną baterią 220 V (340 V) zapewniają

Bardziej szczegółowo

Mała przydomowa ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 6000

Mała przydomowa ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 6000 www.swind.pl Mała przydomowa ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 6000 Producent: SWIND Elektrownie Wiatrowe 26-652 Milejowice k. Radomia ul. Radomska 101/103 tel. 0601 351 375, fax: 048 330 83 75. e-mail: biuro@swind.pl

Bardziej szczegółowo

Projektowanie miejsc pracy przy komputerze. Wykład: Projektowanie dedykowanej sieci elektrycznej dla pracowni komputerowej

Projektowanie miejsc pracy przy komputerze. Wykład: Projektowanie dedykowanej sieci elektrycznej dla pracowni komputerowej Projektowanie miejsc pracy przy komputerze Wykład: Projektowanie dedykowanej sieci elektrycznej dla pracowni komputerowej dr inż. Walery Susłow Zasilanie przyczyną utraty danych Najważniejszą przyczyną

Bardziej szczegółowo

Wykład 3. Temat: Środowisko pracy oraz fizyczne bezpieczeństwo serwerów. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot:

Wykład 3. Temat: Środowisko pracy oraz fizyczne bezpieczeństwo serwerów. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: Wykład 3 Temat: Środowisko pracy oraz fizyczne bezpieczeństwo serwerów 1 - otwarta przestrzeń - szafy teletechniczne - wytrzymała podłoga techniczna - zasilanie awaryjne - skuteczne chłodzenie - instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

Prace ogólnobudowlane

Prace ogólnobudowlane www.skynet.com.pl Prace ogólnobudowlane Prace ogólnobudowlane Fit Out Usługa Fit out obejmuje całościową realizację wykończenia powierzchni biurowych, handlowych, przemysłowych i użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

Rezerwowe zasilanie obiektów infrastruktury gazowniczej i instalacji petrochemicznych we współpracy z systemami sterowania i automatyki

Rezerwowe zasilanie obiektów infrastruktury gazowniczej i instalacji petrochemicznych we współpracy z systemami sterowania i automatyki Zdzisław Mizera Dyrektor ds. Badań i Rozwoju Rezerwowe zasilanie obiektów infrastruktury gazowniczej i instalacji petrochemicznych we współpracy z systemami sterowania i automatyki Wysokoprężne zespoły

Bardziej szczegółowo

PSPower.pl MULTIFAL. Najbardziej wszechstronne urządzenie do zasilania. Parametry Sposób pracy. www.pspower.pl. v1.0 2014-05-21 PSPower

PSPower.pl MULTIFAL. Najbardziej wszechstronne urządzenie do zasilania. Parametry Sposób pracy. www.pspower.pl. v1.0 2014-05-21 PSPower Najbardziej wszechstronne urządzenie do zasilania MULTIFAL Parametry Sposób pracy v1.0 2014-05-21 PSPower Główne cechy: MUTIFAL Basic: Funkcja zasilacza UPS (automatyczne przełączanie źródeł zasilania).

Bardziej szczegółowo

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych Przeznaczony do testowania przekaźników i przetworników Sterowany mikroprocesorem Wyposażony w przesuwnik fazowy Generator częstotliwości Wyniki badań i

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE. www.centrum.zeto.bydgoszcz.pl

BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE. www.centrum.zeto.bydgoszcz.pl BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE Usługi Centrum Danych ZETO Bydgoszcz SA VI Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw 24 25 października 2013 Andrzej Wiśniewski ZETO Bydgoszcz SA Usługi

Bardziej szczegółowo

Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie. simaris design

Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie. simaris design Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie simaris design SIMARIS design basic skupiać się na sprawach ważnych Zaprojektowanie systemu zasilania dla obiektów przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl)

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl) MPI-525 Indeks: WMPLMPI525 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Opis Cyfrowy miernik wielofunkcyjny w ergonomicznej obudowie kierowany zarówno do instalatorów jak i zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Raport z termowizji. Poznań, ul. Gniewska 103. ELEKO Krzysztof Łakomy Ul. Kołodzieja 14 61-070 Poznań NIP: 782-202-16-41

Raport z termowizji. Poznań, ul. Gniewska 103. ELEKO Krzysztof Łakomy Ul. Kołodzieja 14 61-070 Poznań NIP: 782-202-16-41 Raport z termowizji ELEKO Krzysztof Łakomy Ul. Kołodzieja 14 61-070 Poznań NIP: 782-202-16-41 24 stycznia 2013 INFORMACJE WSTĘPNE Zakres prac: Wykonanie badań termograficznych wskazanych elementów budynku

Bardziej szczegółowo

Prezentowany katalog zawiera przetwornice prądu oraz akcesoria. Wszystkie ceny zawarte w katalogu to ceny euro netto za 1 szt.

Prezentowany katalog zawiera przetwornice prądu oraz akcesoria. Wszystkie ceny zawarte w katalogu to ceny euro netto za 1 szt. PRZETWORNICE PRZETWORNICE PRĄDU Prezentowany katalog zawiera przetwornice prądu oraz akcesoria. Wszystkie ceny zawarte w katalogu to ceny euro netto za 1 szt. Katalog stale aktualizowany, ceny mogą ulec

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych Piotr Trzciński O zespole Zespół 6 osób Odpowiedzialność za: Utrzymanie infrastruktury data centre w Polsce, w tym: Service Management

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

12V 24V 48V 60V 110/120V 220/240V

12V 24V 48V 60V 110/120V 220/240V 1 Rezystor rozładowczy BLU200A Producent: DV-Power Lekki tylko 14,5kg Maksymalna moc rozładowania do 20kW Wydajny do 200A ( krok 1A) Zakres pomiaru napięcia 6V-300V DC Zakres pomiaru prądu za pomocą cęgów

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA ELEKTROTECHNICZNE DLA SEKTORA PRYWATNEGO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA ELEKTROTECHNICZNE DLA SEKTORA PRYWATNEGO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA ELEKTROTECHNICZNE DLA SEKTORA PRYWATNEGO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW www.enext.pl 1 O firmie Międzynarodowy holding E.NEXT jest jednym z wiodących producentów techniki elektrotechnicznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI Załącznik nr 1A do SIWZ Przegląd i konserwacja systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku i Oddziale w Kwidzynie w zakresie: Systemów Sygnalizacji Pożarowej /SSP/, Systemu Sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Centrum Energetyczne NZ 2

Centrum Energetyczne NZ 2 Centrum Energetyczne NZ 2 - kompleksowy system zasilania awaryjnego i gwarantowanego PROBLEM: Ryzyko wystąpienia awarii zasilania jest w obecnym czasie relatywnie duże i stanowi realne zagrożenie w każdym

Bardziej szczegółowo

System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A.

System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A. System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A. AGENDA Dlaczego jakość energii jest ważna Cele i korzyści wdrożenia systemu monitorowania jakości energii elektrycznej (SMJEE)

Bardziej szczegółowo

Napędy do bram przemysłowych

Napędy do bram przemysłowych Napędy do bram przemysłowych W dzisiejszych czasach wymaga się, aby napędy do bram przemysłowych były dostosowane do potrzeb i procesów w firmie. Napędy powinny być trwałe i wytrzymałe, a także umożliwiać

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu zasilania i klimatyzacji załącznik nr 9b. Wymagania dla UPS 5KW

Formularz cenowy dla Systemu zasilania i klimatyzacji załącznik nr 9b. Wymagania dla UPS 5KW Formularz cenowy dla Systemu zasilania i klimatyzacji załącznik nr 9b 1. UPS 5KW Wymagane parametry UPS 5 KW Wymagania dla UPS 5KW Parametry proponowanego Spełnienie 1. napięcie wejsciowe od 100 do 300

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie dużego obiektu handlowego (hipermarketu) System ADAP KOOL. Opracował: Mateusz

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla domowych instalacji kablowych Rozwiązania Network SuperVision dla sieci voice-data-video

Rozwiązania dla domowych instalacji kablowych Rozwiązania Network SuperVision dla sieci voice-data-video Szerokie spojrzenie na domową instalację kablową Fluke Networks oferuje najbardziej wszechstronny na rynku zestaw rozwiązań do instalacji i testowania. Pomaga on zwiększyć wydajność sieci voice-data-video

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r.

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r. Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego Kraków, 23 października 2014 r. Regulacje prawne dotyczące jakości dostaw energii Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN AGENDA 1. O NAS 2. IDEA ELMODIS 3. SYSTEM ELMODIS 4. KORZYŚCI ELMODIS 5. ZASTOSOWANIE ELMODIS 2 O NAS ELMODIS TO ZESPÓŁ INŻYNIERÓW I SPECJALISTÓW Z DŁUGOLETNIM

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna Zasilacz Buforowy IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 2 z 9 1 - PRZEZNACZENIE WYROBU Zasilacz buforowy typu przeznaczony jest do zasilania różnego typu urządzeń

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ AWARYJNY SINUS PRO 2000 S

ZASILACZ AWARYJNY SINUS PRO 2000 S ZASILACZ AWARYJNY SINUS PRO 2000 S Ver. 1.0 2016 1 S trona OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA INSTRUKCJA JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ URZĄDZEŃ Z SERII POWER SINUS. NIE WYRZUCAJ JEJ, PRZECHOWUJ W ŁATWO

Bardziej szczegółowo

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis PowerCommand TM iwatch 100 Zdalny monitoring sieciowy Opis System PowerCommand iwatch TM 100 jest wygodnym w użyciu narzędziem do zdalnego monitorowania pracy zestawu prądotwórczego i SZR, połączonym z

Bardziej szczegółowo

ZEP-INFO Sp. z o.o. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU. REN3-analiza

ZEP-INFO Sp. z o.o. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU. REN3-analiza ZEP-INFO Sp. z o.o. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU REN3-analiza ZEP-INFO Sp. z o.o. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 09-407 Płock 1 SPIS TREŚCI 1 Program REN3 analiza.3 1.1 Środowisko pracy..3 1.2

Bardziej szczegółowo

Współdzielenie sieci radiowych w praktyce. Podsumowanie modernizacji i eksploatacji największych sieci telefonii komórkowej w Polsce: Orange i

Współdzielenie sieci radiowych w praktyce. Podsumowanie modernizacji i eksploatacji największych sieci telefonii komórkowej w Polsce: Orange i Współdzielenie sieci radiowych w praktyce. Podsumowanie modernizacji i eksploatacji największych sieci telefonii komórkowej w Polsce: Orange i T-Mobile NetWorkS! Kim jesteśmy? Planowanie Budowa Nadzór

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

JESTEŚMY PO TO, ABY WSPIERAĆ TWÓJ BIZNES NILFISK PAKIETY SERWISOWE SZYTE NA MIARĘ

JESTEŚMY PO TO, ABY WSPIERAĆ TWÓJ BIZNES NILFISK PAKIETY SERWISOWE SZYTE NA MIARĘ JESTEŚMY PO TO, ABY WSPIERAĆ TWÓJ BIZNES NILFISK PAKIETY SERWISOWE SZYTE NA MIARĘ PROFESJONALNY SERWIS POCZUJ RÓŻNICĘ Aby czyszczenie odznaczało się najwyższą jakością, musi spełniać dwa istotne wymogi.

Bardziej szczegółowo

Eaton 5115 Modele: VA

Eaton 5115 Modele: VA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Eaton 5115 Modele: 500-750 - 1000-1400 VA DANE OGÓLNE Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) Line Interactive (VI) Model wolnostojący Moc wyjściowa VA 500 750 1000 1400 Moc rzeczywista

Bardziej szczegółowo

PRZECIĄŻENIE I ZWARCIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PRZECIĄŻENIE I ZWARCIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PRZECIĄŻENIE I ZWARCIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Wykonał : Krzysztof Meller kl. III g GSS PRZECIĄŻENIE Jak sama nazwa wskazuje - jest stanem pracy instalacji pod obciążeniem większym niż to, do którego została

Bardziej szczegółowo

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego.

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. Obsługa Klientów 1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. 01 18.500.000 produktów FANUC zainstalowanych na całym świecie 55 lat doświadczenia średni

Bardziej szczegółowo

Agregaty prądotwórcze

Agregaty prądotwórcze Agregaty prądotwórcze Te powody przemawiają za agregatami prądotwórczymi marki Wacker Neuson. Funkcje agregatów prądotwórczych w najmniejszych szczegółach. 1. Pełna energia przy każdym zastosowaniu. Niezawodne

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rys.1 Szablon do projektowania schematu elektrycznego wraz ze specyfikacją obwodów.

WSTĘP. Rys.1 Szablon do projektowania schematu elektrycznego wraz ze specyfikacją obwodów. WSTĘP Projektowanie schematów elektrycznych jest nieodłącznym elementem projektowania instalacji elektrycznych a schemat tablicy rozdzielczej niezbędnym rysunkiem w poprawnej dokumentacji projektowej.

Bardziej szczegółowo

UPS. Daker DK JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO

UPS. Daker DK JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO UPS JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA LEGRAND IS THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES UPS konwencjonalny jednofazowy UPS o podwójnej konwersji

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SPECJALNE LIMAT Z WBUDOWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM FIRMY ETI POLAM

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SPECJALNE LIMAT Z WBUDOWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM FIRMY ETI POLAM inż. Roman Kłopocki ETI POLAM Sp. z o.o., Pułtusk WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SPECJALNE LIMAT Z WBUDOWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM FIRMY ETI POLAM Abstrakt: Instalacja elektryczna niejednokrotnie wymaga

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na:

Opis przedmiotu zamówienia na: Opis przedmiotu zamówienia na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE SERWISU POGWARANCYJNEGO ORAZ WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH SYSTEMÓW ZASILANIA BEZPRZERWOWEGO W JEDNOSTKACH POLICJI WOJ. PODLASKIEGO ZADANIE

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L 1. Informacje ogólne Miernik MU-07L umożliwia pomiary napięć stałych (do 600V) i przemiennych (do 600V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do 2MΩ) oraz sprawdzanie diod półprzewodnikowych, ciągłości

Bardziej szczegółowo