TESTY INFRASTRUKTURY POD OBCIĄŻENIEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TESTY INFRASTRUKTURY POD OBCIĄŻENIEM"

Transkrypt

1 TESTY INFRASTRUKTURY POD OBCIĄŻENIEM Testy przeprowadzane przy pomocy stacji obciążeo (obciążnic) stanowią podstawę dobrych praktyk w dziedzinie poprawnego uruchamiania, jak i późniejszych konserwacji. Wykonywanie testów pozwala na weryfikację poprawności wykonania instalacji i zapewnienie jej niezawodnego działania w razie awarii głównych źródeł zasilania. Testy pod obciążeniem to jedne z ważniejszych testów dla obiektów, gdzie zasilanie jest niezbędne do prawidłowego działania. Firmy decydujące się na takie testy są w pełni świadome jak poprawna jakośd zasilania decyduje o poprawnym działaniu. Łatwo można przeliczyd ryzyko straty produkcji, względem braku poprawnego zasilania. Wykonując pomiary elektryczne uzyskujemy informacje o stanie technicznym poszczególnie badanych urządzeo. Dobry stan techniczny eksploatowanych urządzeo, czy też dopiero zmontowanych i przekazywanych do eksploatacji, jest gwarancją bezpiecznej pracy. Niestety takie pomiary nie potwierdzają poprawności działania całości instalacji. Nie wiemy czy całośd instalacji wytrzyma zakładane przez nas obciążenie, czy przełączenia i sterowania będą działad poprawnie, czy w przypadku pełnego obciążenia dobrano poprawne elementy, czy nie ma w układzie luźnych połączeo grożących zbyt nadmiernym nagrzewaniem się i ewentualnym pożarem. Taką pewnośd dają nam testy pod obciążeniem. Nasza filozofia testów i konserwacji polega na wczesnym wykrywaniu i naprawie ewentualnych usterek, zanim staną się one poważnymi problemami i doprowadzą do awarii systemu lub straty zasilania w całym, lub części obiektu. Nasza firma rozumie doskonale kluczowe znaczenie tych, niezbędnych do zapewnienia skutecznego i wydajnego działania. Podstawą są testy przeprowadzane przy pomocy stacji obciążeo (obciążnic). Stanowią filar dobrych praktyk w dziedzinie poprawnego uruchamiania, jak i późniejszych konserwacji. Wykonywanie testów przy pomocy stacji obciążeo (obciążnic) pozwala na weryfikację poprawności wykonania instalacji i zapewnienie jej niezawodnego działania w razie awarii głównych źródeł zasilania.oraz prac operacyjnych centrum. Systemy zabezpieczeo technicznych STACJE OBCIĄŻEO Systemy zasilania awaryjnego Systemy automatyki budynkowej Zintegrowane systemy audio-video Systemy radiowe Prace ogólnobudowlane Instalacje energetyczne Instalacje telekomunikacyjne Instalacje przeciwpożarowe

2 TESTY OBCIĄŻENIOWE SYSTEMÓW PRĄDU STAŁEGO Podczas testów weryfikowana jest poprawnośd zaprojektowania i wybudowania infrastruktury zasilającej zgodnie z wymaganiami użytkowymi, poprawnośd wykonania i działania poszczególnych elementów systemu, poprawnośd wykonania i działania urządzeo UPS, generatorów prądu, selektywnośd wyłączenia poszczególnych (nastaw wyłączników), poprawnośd współdziałania przy pełnym obciążeniu i przy przekroczeniu nominalnej mocy. ZAKRES WYKONYWANYCH TESTÓW Proponujemy następujące testy: Regularne testy opisane w procedurach eksploatacyjnych minimalizują nieplanowane wizyt serwisu w przypadku awarii urządzenia oraz maksymalizują bezawaryjności całej infrastruktury oraz krytycznych odbiorów. testy baterii urządzeo UPS i telekomunikacyjnych testy generatorów prądotwórczych pod obciążeniem testy urządzeo zasilania awaryjnego UPS pod obciążeniem testy kamerą termowizyjną instalacji energetycznych testy jakości energii w tym przełączania obciążeo względem czasu testy całości infrastruktury Data Center pod 100% obciążenia Nasze testy i weryfikacja prowadzone są pod nadzorem i współpracy Stowarzyszenia Polskich Energetyków. Uzyskane sprawozdanie oprócz wyników testu zawiera zdjęcia i filmy z badao wraz z dokładnym opisem przeprowadzonych prac. Do weryfikacji poprawności działania używamy sprawdzone używane urządzenia pomiarowe z aktualnymi certyfikatami kalibracyjnymi takimi jak: Trójfazowy analizator jakości energii Fluke 430 Kamera termowizyjna Fluke Ti25 Wielofunkcyjne testery instalacji Fluke 1653 Analizator okablowania DTX-1800 TESTY BATERII URZĄDZEO UPS I TELEKOMUNIKACYJNYCH Badanie danych trendów akumulatora jest jednym z narzędzi używanych do wykrywania ewentualnych problemów, które mogłyby zagrozid dyspozycyjności systemu. Takie testy sprawiają, że zapasowe systemy zasilania naszych klientów działają wydajniej i skuteczniej. Niezależnie od parametrów, budowy i marki systemu, jego najbardziej newralgiczną częścią jest akumulator, przesądzający o trwałości całego systemu. Rozumienie przyczyn starzenia się akumulatora, znajomośd sposobów zapobiegania temu procesowi i instrukcji konserwacji urządzeo to podstawa, która pozawala na zapewnienie maksymalnej dyspozycyjności systemu, na nieprzerwaną pracę centrum danych oraz na właściwe działanie kompleksu. Ponad 90% awarii UPS spowodowanych jest awarią akumulatora, dlatego też przy każdej inspekcji zwracamy baczną uwagę na wszelkie możliwe usterki, takie jak wycieki z ogniw, pęknięcia obudowy czy proces zasiarczania. Podczas testów parametry takie jak temperatura, napięcie i przewodnośd akumulatora są mierzone, zapisywane i badane. Za pomocą oprogramowania odczyty akumulatora są zapisywane, ujmowane w formie wykresu i porównywane z zakresami minimum i maksimum zalecanymi przez producenta urządzeo. Jeżeli wynik wykracza poza tolerancję podaną przez producenta, wówczas system w sposób jasny i wyraźny komunikuje tę informację naszym technikom i klientom, tak aby mogli dowiedzied się o tym jak najszybciej i móc odpowiednio zareagowad. Nasi pracownicy terenowi pracują zgodnie ze standardami IEEE 1188 i 450 dla akumulatorów VRLA i o klasycznej budowie, respektując przy tym wszelkie federalne, wspólnotowe, paostwowe i lokalne rozporządzenia dotyczące materiałów niebezpiecznych. Zaleca się przeprowadzanie testu baterii przynajmniej raz na 3 miesiące a całościowego systemu raz na rok, szczególnie wtedy, gdy akumulatory nie są dostatecznie przetestowane podczas normalnej pracy. Czas rozładowania podczas testu powinien odpowiadad przynajmniej połowie znamionowego czasu autonomii i minimum 3 minutom. Należy wziąd pod uwagę, że jeżeli przeprowadzony zostanie pełny test baterii, by zweryfikowad całkowity czas autonomii, układ ładowania będzie potrzebował przynajmniej 8 godzin, aby z powrotem naładowad baterię do poziomu powyżej 90% jej pojemności. Modele stacji Hillstone HAC230-6RM zaprojektowano do przeprowadzania bezpiecznych testów obciążeo całości DataCenter wraz z generatorami prądu, systemami UPS oraz instalacjami wentylacyjno i klimatyzacyjnych (HVAC). Urządzenie dostarcza taniego 19 rozwiązania dla symulacji pracy serwera i temperaturowych testów HVAC w pomieszczeniach Data Centers. Moduły obciążeniowe mogą byd także dostarczane jako wolnostojące 20kW Mini Wieże 1 lub 3 fazowe. Rozwiązanie gwarantuje wysoką jakośd i wydajnośd przy utrzymywaniu mocy rezerwowej.

3 TESTY OBCIĄŻENIOWE SYSTEMÓW ZASILANIA AWARYJNEGO TESTY GENERATORÓW PRĄDOTWÓRCZYCH Zespoły silników/generatorów, czy inaczej agregaty prądotwórcze, często stanowią dużą inwestycję i są głównym zabezpieczeniem dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Ich awariom następującym po gwałtownym włączeniu nierzadko towarzyszą rzeczywiste lub potencjalne zagrożenia lub straty finansowe związane z burzami, nagłymi spadkami napięcia w sieci lub innego rodzaju klęskami. Okresowa konserwacja i testy gwarantują, że każdy system zasilania będzie działał bez zarzutu, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Testy obciążeniowe pozwalają na sprawdzenie ogólnej poprawności działania urządzenia oraz jego możliwości pracy w pełnym zakresie mocy oddawanej, wyrażonej w kilowatach(kw). Zazwyczaj generatory pracują w zakresie o wiele mniejszym niż ich maksymalne możliwości. Stacja obciążeo pozwala określid czy silnik urządzenia będzie w stanie wytworzyd wymagany zakres mocy w razie konieczności. Przy jej pomocy sprawdza się, jakie maksymalne obciążenie silnik jest w stanie wytrzymad przy jednoczesnym zachowaniu właściwej temperatury w trakcie pracy. Przeprowadzanie testów przy pomocy właściwej stacji obciążeo pozwala na stosowanie obciążeo skokowych o takiej samej impedancji jak ta, która pojawia się w trakcie rzeczywistej pracy generatora. W rezultacie urządzenie może działad lepiej i sprawniej. Zaleca się coroczne przeprowadzanie testów dla każdego głownego silnika generatora, niezależnie od tego, czy jest to diesel czy silnik na gaz. Pomaga to wyeliminowad problemy wynikające z zaniedbania i pracy urządzeo przy zbyt niskich obciążeniach. Próbne uruchamianie urządzeo co tydzieo przy małym lub żadnym obciążeniu nie pozwala płynom silnikowym na osiągnięcie odpowiedniej temperatury. To z kolei utrudnia właściwe działanie układu chłodzenia - płyn chłodzący nie przepływa przez chłodnicę, co może stad się przyczyną wielu awarii wynikających z braku użytkowania urządzeo. W tej sytuacji również system bezpieczeostwa, wyłączający silnik w razie konieczności, nie pracuje w rzeczywistych warunkach, nie jest więc właściwie przetestowany. Podczas testów przy pomocy stacji obciążeo (obciążnic) monitorowane są wszystkie najważniejsze dla silnika wskaźniki, takie jak: ciśnienie oleju, temperatura silnika, ciśnienie paliwa itp. Dokonujemy zapisu tych odczytów by mied pewnośd, że kiedy urządzenie pracuje przy odpowiednim obciążeniu, zachowuje jednocześnie właściwą temperaturę i ciśnienie poszczególnych komponentów. Ponad 90% awarii zasilania awaryjnego wykrywa się pod obciążeniem. spowodowanych jest awarią akumulatora. Urządzenia napędzane silnikiem diesla cierpią dodatkowo na pewną chorobę nazywaną mokrym spalaniem, wynikającą z działania przy małym lub żadnym obciążeniu. Taka praca silnika skutkuje zbieraniem się resztek niezużytego paliwa w komorze spalania, w dyszach wtryskiwacza, pierścieniach tłoków, turbosprężarce i w układzie wydechowym. Efektem jest zmniejszenie możliwości działania silnika. Przeprowadzanie regularnych testów przy pomocy stacji obciążeo pomaga spalid nagromadzone resztki paliwa, chroniąc w ten sposób silnik przed obniżeniem wydajności pracy. Firma Hillstone Products od ponad 20 lat zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem urządzeo do testów baterii, UPS, ogniw paliwowych i agregatów prądotwórczych dla różnych gałęzi gospodarki. Posiada certyfikat ISO 9001:2008 stanowiący gwarancję jakości i najwyższych standardów rozwoju, produkcji oraz obsługi dla swoich klientów. Zaufali produktom Hillstone: APC (Schneider Electric), BNFL, BAA, BAE Systems, Chloride Power, China Microwave, Cummins, Dale Power, Statoil, British Energy, National Power, National Grid, Chloride, East Midland, Electricity, Yorkshire Electricity Board, C.E.G.B, Enersys, Ford Motor Cars, Rolls Royce, Rover Cars, Shell, Manchester International Airport, Cosmofon, Orange Telecommunications, Emerson Network Power, Elf i wiele innych.

4 TESTY TERMOWIZYJNE I JAKOŚC ENERGII TESTY TERMOWIZYJNE Obrazowanie termiczne, czyli inaczej termografia podczerwieni, powinno byd podstawą regularnej konserwacji głównej infrastruktury wspomagającej w każdym centrum danych i w każdej serwerowni. Wykonywane testy to: badanie stopnia rozkładu temperatur maszyn i urządzeo, badanie rozdzielni i transformatorów, badanie silników, pomp, sprężarek, łożysk, sprawdzanie bezpieczników, wyłączników, wykrywanie stanów przed awaryjnych, diagnozowanie maszyn i urządzeo podczas ich normalnej pracy w celu sprawdzania występowania przeciążeo i przegrzewania. Wszystkie elementy systemu takie jak rozdzielnie, kable czy urządzenia biorące udział w zasilaniu muszą zostad sprawdzone przy pomocy termografii podczerwieni ponieważ w ich przypadku nie ma możliwości wykrycia usterek gołym okiem, a wczesne dostrzeżenie nieprawidłowości w kluczowej infrastrukturze wspomagającej działanie pozwoli na jak najszybsze podjęcie działao naprawczych i uniknięcie kosztownych awarii całego systemu. Zaletą testów termografią podczerwieni jest szybka identyfikacja i naprawa ukrytych usterek, zmniejszenie ryzyka niewykrycia elementów instalacji uszkodzonych w wyniku przeciążeo obwodów lub poluzowania połączeo, oszczędnośd kosztów dzięki zapobieganiu awariom sprzętu i przestojom. TESTY JAKOŚCI ENERGII Jakośd energii elektrycznej to grupa wielkości charakteryzujących napięcie zasilające, których zapewnienie jest warunkiem poprawnej pracy zasilanych urządzeo elektrycznych. Do podlegających kontroli parametrów jakości energii elektrycznej należą: częstotliwośd, wartośd, wahania i skoki napięcia, przerwy w zasilaniu, napięcia przejściowe (pojawiające się chwilowo podczas włączania i rozłączania elementów sieci przesyłowej), asymetria napięcia zasilającego, harmoniczne i interharmoniczne dla napięcia i prądu, napięcia sygnalizacyjne nałożone na napięcie zasilające i szybkie zmiany napięcia. Niedotrzymanie określonych w przepisach zakresów wartości tych parametrów energii elektrycznej dostarczanej do odbiorców może powodowad zakłócenia pracy odbiorników. Niejednokrotnie możliwe jest zaobserwowanie zjawisk fizycznych i chemicznych będących następstwem tych zakłóceo. Najistotniejsze skutki, jakie powinny byd wyeliminowane z sieci to te nie widoczne gołym okiem. Te zjawiska powodowane są głównie przez odkształcenia prądu i napięcia, które generowane są przez odbiorniki nieliniowe, takie jak falowniki, wyładowcze źródła światła, UPSy, komputery, odbiorniki niespokojne i wiele innych urządzeo. Przepływ odkształconego prądu powoduje szereg niekorzystnych zjawisk w sieci, między innymi: Zwiększenie wartości skutecznej prądu, co skutkuje zwiększeniem strat w elementach przesyłowych takich jak kable i transformatory, a także może wywoład zadziałanie zabezpieczeo termicznych na skutek przegrzania. Dodatkowe straty w rdzeniu transformatora na skutek powstania prądów wirowych od wyższych harmonicznych prądu oraz zwiększenie strat przewodzenia na skutek zjawiska naskórkowości. Przykładowo przy odkształceniu THDI=35% straty w transformatorze zostają podwojone. Dodatkowe straty w silnikach indukcyjnych na skutek pojawienia się prądów wirowych od harmonicznych prądu, a przy pojawieniu się harmonicznych napięcia tego samego rzędu również straty mocy czynnej. Przegrzanie izolacji przewodu neutralnego - typowe dla zasilania odbiorników komputerowych w sieciach 3 fazowych, gdzie przewód N nie został przewymiarowany. Wywoływanie odkształcenia napięcia na elementach rozdzielczych, głównie transformatorach, co powoduje dodatkowe odkształcanie prądu i jego przepływ przez elementy liniowe. Wysokie odkształcenia napięcia powodują zakłócenia w pracy urządzeo elektronicznych, lub sterowanych elektronicznie, np. uszkadzanie falowników na skutek błędów synchronizacji. Przeciążanie elementów pojemnościowych, np. kondensatorów w bateriach i obwodach pośredniczących prądu stałego na skutek przepływu dodatkowych prądów pojemnościowych od wyższych harmonicznych. W przypadku użytkowników, dla których oszczędnośd energii oraz bezpieczeostwo zasilania urządzeo jest istotne (m.in.data Centers) wykonanie pomiarów jakości oraz testów obciążeniowych jest wręcz nieodzowne. Analizatory jakości energii Fluke serii 430 to przenośne przyrządy do wszechstronnego diagnozowania energii elektrycznej w wielofazowych sieciach zasilających. Dodatkową zaletą jest wbudowany oscyloskop i rejestrator pozwalający na jednoczesny zapis napięcia, harmonicznych, migotao, spadków, skoków oraz niezrównoważeo. Szerokie możliwości analizy statystycznej oraz dostarczane standardowo oprogramowanie FlukeView pozwalają na wygodną, wszechstronna obróbkę zgromadzonych danych i ich archiwizację.

5 TESTY OBCIĄŻENIOWE DATA CENTER Systemy TESTY CAŁOŚCI zasilania INFRASTRUKTURY prądu zmiennego DATA oraz CENTER klimatyzacji stanowią serce Systemy zasilania utrzymujących prądu zmiennego infrastrukturę oraz klimatyzacji w obiekcie stanowią DataCenter. serce Nasza filozofia utrzymujących testów i konserwacji infrastrukturę polega na w wczesnym obiekcie DataCenter. wykrywaniu i Nasza naprawie filozofia ewentualnych testów i konserwacji usterek, zanim polega staną na wczesnym się one wykrywaniu poważnymi problemami i naprawie ewentualnych i doprowadzą usterek, do awarii zanim systemu staną lub się straty one poważnymi zasilania w całym problemami Centrum i doprowadzą do awarii Danych. systemu Nasza lub straty firma zasilania doskonale w rozumie całym Centrum kluczowe znaczenie tych Danych. Nasza firma niezbędnych doskonale do zapewnienia rozumie kluczowe skutecznego znaczenie i wydajnego tych działania obiektu. niezbędnych do Niezwykle zapewnienia ważne skutecznego jest upewnienie i wydajnego się, działania że wybudowane obiektu. Centrum Niezwykle ważne Danych jest (Data upewnienie Center) się, będzie że działad wybudowane 7 dni w tygodniu Centrum przez całą dobę Danych. Klucz (Data do Center) tego stanowi będzie zapewnienie działad 7 dni optymalnej w tygodniu wydajności przez całą dobę pracy. Klucz do tego zasilających stanowi zapewnienie jak i sanitarnych optymalnej obsługujących wydajności pracy centrum danych. zasilających jak i sanitarnych obsługujących centrum danych. Na świecie świecie 90% 90% Datacenters testowana jest pod częściowym częściowym i PEŁNYM i PEŁNYM obciążeniem, obciążeniem. w Polsce W nie Polsce stosuje nie się stosuje testów się pod testów pełnym pod obciążeniem, pełnym 90% obciążeniem, Datacenters 90% testowana Datacenters TYLKO testowana pod częściowym TYLKO pod częściowym obciążeniem, obciążeniem. większośd błędów Większośd w wykonaniu błędów w wykonaniu występuje po występuje obciążeniu po serwerowni obciążeniu POWYŻEJ serwerowni 80% mocy POWYŻEJ zaprojektowanej 80% mocy zaprojektowanej. Rozumienie zasad działania zasilania, znajomośd sposobów testowania i instrukcji konserwacji urządzeo to podstawa, która pozawala na zapewnienie maksymalnej dyspozycyjności systemu oraz bezpieczne użytkowanie Centrum Danych. Podstawą Testy przeprowadzane są testy przeprowadzane przy pomocy przy stacji pomocy obciążeo stacji (obciążnic) obciążeo (obciążnic) stanowią podstawę stanowią dobrych podstawę praktyk dobrych w dziedzinie praktyk w poprawnego dziedzinie poprawnego uruchamiania uruchamiania jak i jak późniejszych i konserwacji. Wykonywanie takich testów testów przy pozwala pomocy na stacji weryfikację obciążeo poprawności (obciążnic) pozwala wykonania na instalacji weryfikację i zapewnienie poprawności jego niezawodnego wykonania instalacji działania i zapewnienie podczas awarii jego głównych niezawodnego źródeł działania zasilania podczas oraz prac awarii operacyjnych głównych źródeł centrum. zasilania oraz prac operacyjnych centrum. Podczas testów weryfikowana jest: poprawnośd zaprojektowania i wybudowania infrastruktury zasilające oraz klimatyzacyjnej komory serwerowni zgodnie z wymaganiami użytkowymi możliwośd wynajmu wybudowanej przestrzeni praca poszczególnych elementów poprawnośd wykonania i działania poszczególnych elementów systemu skutecznośd chłodzenia serwerowni selektywności wyłączenia poszczególnych (nastaw wyłączników) poprawnośd współdziałania przy pełnym obciążeniu i przy przekroczeniu nominalnej mocy. Jako, że jesteśmy także projektantami i wykonawcami Centrów Danych rozumiemy bezpośrednie problemy pojedynczych elementów całej infrastruktury. Dla naszych klientów stanowi to gwarancje wykonania usług na najwyższym poziomie. Z naszej strony proponujemy typowe testy do serwerowni: testy całości infrastruktury Data Center pod 100% obciążenia przez 7 dni testy całości infrastruktury Data Center w przeciążeniu 110% lub więcej testy obciążeniowe wybranych elementów takich agregat prądotwórczy, zasilacze UPS, urządzenia STS testy obciążeniowe HVAC (klimatyzacji precyzyjnej) w różnych konfiguracjach na obiekcie testy obciążeniowe eksploatacyjne ciągów bateryjnych UPS testy obciążeniowe eksploatacyjne agregatów prądotwórczych testy obciążeniowe eksploatacyjne przy rozbudowie przed wyposażeniem w docelowe urządzeni Podczas testów oferujemy: typowe pomiary elektryczne i weryfikację wykonanych pomiarów testy kamerą termowizyjną instalacji energetycznych testy jakości energii z rejestracją w tym przełączania obciążeo względem czasu Wykonywana usługa może polegad na typowym wynajmie urządzeo i podłączeniu ich do struktury jak i przygotowaniu pełnych testów, pomiarów jakości energii, pomiarów termowizyjnych z przedstawieniem koocowego raportu opisującego wykonane próby. Modele stacji Hillstone HAC zaprojektowane zostały do przeprowadzania bezpiecznych testów obciążeo generatorów prądu, UPS oraz instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC). Modele stacji HAC to przenośne urządzenia dużej mocy, przeznaczone do testów terenowych agregatów prądotwórczych i UPS. Zakres napięcia: 208V, 380V - 690V, 50/60Hz Zakres mocy: od 30KW do 2400KW

6 ENERGETYKA I TELETECHNIKA W NOWYM WYMIARZE Firma NIXEN Sp. z o.o. działa na rynku budowlanym od 2007 roku. Nowa marka powstała na przekształceniach z firmy specjalizującej się w instalacjach niskoprądowych, energetycznych i telekomunikacyjnych PROMAX w firmę instalacyjną oferującą realizację instalacji pod klucz, jak również przygotowanie dokumentacji oraz fachowe doradztwo w zakresie zarządzania inwestycją. Misją naszej firmy jest zapewnienie Paostwu możliwości skoncentrowania na najistotniejszych sprawach dotyczących prowadzenia własnego biznesu poprzez dostarczanie kompleksowych usług zgodnych ze światowymi standardami jakości i funkcjonalności. W ramach testów proponujemy kompleksowe wybrane usługi, na które składa się stworzenie pełnego planu testów z analizą ryzyka, dostawę i montaż stacji obciążeo, kompleksowe testy wraz z uruchomienie systemu, stworzenie pełnej dokumentacji z testów wraz z zaleceniami i oceną całości systemu. Zapewniamy swoim klientom profesjonalną obsługę, dostęp do najlepszych specjalistów i najnowszych produktów z rynku budowlanego. Nasi inżynierowie stale podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w różnych kursach, szkoleniach. Ciągła analiza rynku umożliwia naszej firmie na bieżące aktualizowanie naszej bazy danych dotyczącej dostępnych na rynku rozwiązao w dziedzinie robót budowlano-instalacyjnych i proponowanie swoim klientom najwyższej jakości oraz najnowszych rozwiązao techniczno-konstrukcyjnych. Nasza oferta jest elastyczna i bazuje na wymaganiach użytkownika. Możemy spełnid każde wymagania i zrealizowad każdy z testów zaproponowanych przez klienta. Poprawnie wykonane testy obciążeniowe całej infrastruktury pozwolą osiągnąd maksymalną wydajnośd i uzasadnią poniesione koszty w infrastrukturę fizyczną. Jeżeli w którymkolwiek momencie inwestycji pojawią się jakiekolwiek wątpliwości w poprawnośd wykonania instalacji, świadczy to tylko i wyłącznie o konieczności przeprowadzenia testów obciążeniowych zgodnie ze sprawdzonymi wzorcami. NIXEN Sp. z o.o. ul. Raszyńska Raszyn biuro Warszawa: ul. Prymasa Tysiąclecia 76c/ Warszawa Hillstone Loadbanks Freetown Business Park, Hudcar Lane, Unit 1&2, Bury, BL9 6HD. U.K.

Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva

Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva Systemy zasilania bezprzerwowego Maksymalna ochrona przeciwawaryjna Specyfikacja techniczna produktu Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva Spis treści 1 Wprowadzenie... 6 2 Opis UPS... 6 3 Tryby pracy...

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

ATICS. Katalog. inteligentny system kontroli, nadzoru i zasilania dla pomieszczeń i obiektów użytkowanych medycznie

ATICS. Katalog. inteligentny system kontroli, nadzoru i zasilania dla pomieszczeń i obiektów użytkowanych medycznie ATICS System kontroli, nadzoru i zasilania ATICS inteligentny system kontroli, nadzoru i zasilania dla pomieszczeń i obiektów użytkowanych medycznie Specjaliści od zarządzania bezpieczeństwem Katalog O

Bardziej szczegółowo

SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości

SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości direct energetyka czerwiec 2014 GRID SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości STEROWNIK DO TELETECHNIKI W WIRTUALNEJ ELEKTROWNI / str. 12 750 XTR EXTREMALNIE WYTRZYMAŁY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

Katalog przyrządów pomiarowych

Katalog przyrządów pomiarowych Katalog przyrządów pomiarowych 2012 2013 Multimetry cyfrowe Mierniki cęgowe Testery elektryczne Testery izolacji Testery uziemienia Testery instalacyjne Testery urządzeń przenośnych Termometry cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Wynajem przez 24 h na dobę / 7 dni w tygodniu urządzeń wytwarzających energię i sterujących temperaturą

Wynajem przez 24 h na dobę / 7 dni w tygodniu urządzeń wytwarzających energię i sterujących temperaturą Wynajem przez 24 h na dobę / 7 dni w tygodniu urządzeń wytwarzających energię i sterujących temperaturą KAMIENIE MILOWE NASZEJ HISTORII 1962-2010 1962 Założenie firmy w Holandii 1973 Otwarcie brytyjskiego

Bardziej szczegółowo

Inteligentna technologia bezprzewodowa

Inteligentna technologia bezprzewodowa Inteligentna technologia bezprzewodowa Zobacz swój zakład w zupełnie nowym świetle PLANTWEB Inteligentna technologia i cyfrowa architektura PlantWeb pozwalają z wyprzedzeniem wykryć urządzenia zagrożone

Bardziej szczegółowo

Nie ma tu znaczenia, czy firma lub instytucja. Data Center i wszytko pod kontrolą

Nie ma tu znaczenia, czy firma lub instytucja. Data Center i wszytko pod kontrolą i wszytko pod kontrolą DCSerwis.pl Każda współczesna organizacja, która swoje działanie opiera na usługach IT, może być schematycznie pokazana jako piramida zależności, której podstawę stanowią elementy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii Autorzy: Kinga Świtalska,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów

Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów White Paper 56 Wersja 2 Streszczenie Współczesne pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym wymagają

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne, wydajne maszyny

Bezpieczne, wydajne maszyny No.18 PL Bezpieczne, wydajne maszyny Technology & Trends 04. Zintegrowane bezpieczne sterowanie ruchem 12. Funkcja rozpoznawania twarzy współgra z interfejsem HMI 16. Szybka i bezpieczna rejestracja danych

Bardziej szczegółowo

sprężarek stacjonarnych Przegląd produktów i usług

sprężarek stacjonarnych Przegląd produktów i usług Serwis sprężarek stacjonarnych Przegląd produktów i usług Serwis Atlas Copco produkty, usługi, optymalizacja systemów sprężonego powietrza Atlas Copco jest międzynarodową grupą przemysłową zajmującą czołową

Bardziej szczegółowo

BADANIE BEZPIECZEŃSTWA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

BADANIE BEZPIECZEŃSTWA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Witold Ślirz, Grzegorz Dąbrowski, Grzegorz Jasiński, Łukasz Baran BADANIE BEZPIECZEŃSTWA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH BADANIE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH W ŚWIETLE NORM I PRZEPISÓW Z WYKORZYSTANIEM PRZYRZĄDÓW PAT-800

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 dzisiaj 3 13 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 Duże zamówienie na trudny rynek 6 76 pociągów Stadlera z urządzeniami trakcyjnymi ABB 10 Robotyzacja

Bardziej szczegółowo

Serwis systemów elektroenergetycznych. ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji

Serwis systemów elektroenergetycznych. ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji Serwis systemów elektroenergetycznych ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji Oczekiwania Grupa ABB jest jednym z największych na świecie dostawców urządzeń służących do wytwarzania,

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych w ramach projektu rozwojowego Nr R10 0048 06 pt.: Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy 20 HARTING s Technology Newsletter Bądź sprytny, bądź szczęśliwy Wydajne sieci Gościnny wkład prof. dr inż. Armina Schnettlera Infrastruktury energetyczne przyszłości jutrzejsze sieci będą inteligentne

Bardziej szczegółowo

CSI 6500 Machinery Health Monitor

CSI 6500 Machinery Health Monitor System Ciągłego Monitoringu Stanu Maszyn Karta katalogowa produktu Kwiecień 2012 CSI 6500 Machinery Health Monitor n Rozszerzenie architektury PlantWeb o funkcję zabezpieczeń maszyn zgodnie z normą API

Bardziej szczegółowo

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Instrukcja obsługi 10/12 MN04020005Z-PL PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Wszystkie marki i nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta. Lista biur regionalnych firmy Eaton Electric

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych 1 1 Wstęp Szanowni Państwo! Raport zawiera: Sławomir Koszołko Dyrektor ds. Strategii i Marketingu GTS Poland Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

PAJĄK wersja 2.9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PAJĄK wersja 2.9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PAJĄK wersja 2.9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Program wspomagający projektowanie i obliczenia w sieciach niskiego napięcia z wykorzystaniem aparatury rozdzielczej firmy Eaton. PAJĄK wersja 2.9, Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej

Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej 11/2011 Rok 2, numer 2 Power News TEMATY NUMERU Zadanie na dziś - Stworzyć akumulatorownię Stworzenie akumulatorowni,

Bardziej szczegółowo

Monitoring CCTV. System detekcji wycieku rozpuszczalnika. Audyt bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego

Monitoring CCTV. System detekcji wycieku rozpuszczalnika. Audyt bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego aktualności elektrotechnika Ex Automatyka Przemysłowa 1/ 2013 ISSN 1895-9830 Monitoring CCTV w elektrociepłowni Systemy IT System detekcji wycieku rozpuszczalnika na zbiornikach w zakładach lakierniczych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną (Z6)06.30.002.6 (OI)07.30.002.6 (Z2)02.30.007.6 Warszawa 2006 2 3 Zarządzanie usługami

Bardziej szczegółowo

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ ...każdy ptak lubi słuchać swojego śpiewu... 4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ Współczesne maszyny i urządzenia to złożone układy dynamiczne zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i konstrukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Trzy aspekty optymalizacji energetycznej, które przynoszą wzrost zysków i wartości majątku

Trzy aspekty optymalizacji energetycznej, które przynoszą wzrost zysków i wartości majątku Trzy aspekty optymalizacji energetycznej, które przynoszą wzrost zysków i wartości majątku Czerwiec 2011 / Opracowanie White Paper Autorzy: Hugh Lindsay i Terrence Tobin Make the most of your energy SM

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY. Rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej i dostępności zasilania

PREZENTACJA GRUPY. Rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej i dostępności zasilania PREZENTACJA GRUPY Rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej i dostępności zasilania 2015 2016 Pełna oferta wsparta specjalistyczną wiedzą GS Łączenie Ochrona przed przepięciami Nadzór mocy i zużycia

Bardziej szczegółowo