DOŚWIADCZENIA Z PRÓBY I BADAŃ ROZRUCHOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OBIEKTU TYPU DATA CENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOŚWIADCZENIA Z PRÓBY I BADAŃ ROZRUCHOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OBIEKTU TYPU DATA CENTER"

Transkrypt

1 Tadeusz DASZCZYŃSKI, Waldemar CHMIELAK Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki DOŚWIADCZENIA Z PRÓBY I BADAŃ ROZRUCHOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OBIEKTU TYPU DATA CENTER 1. Wstęp Wymagania jakościowe i niezawodnościowe układów zasilania w energię elektryczną dotyczą projektowania, wytwarzania, eksploatacji i likwidacji urządzeń i instalacji elektrycznych. Spełnienie wymagań takich jak bezprzerwowe zasilanie odbiorców czy odpowiednie parametry techniczne energii elektrycznej stają się szczególnie istotne w odniesieniu do układów i instalacji, gdzie każdorazowa przerwa w zasilaniu wiąże się z utratą funkcji użytkowych i ze znacznymi stratami materialnymi. Jakość wykonania projektu czy urządzeń elektrycznych wchodzących w skład instalacji podobnie jak jakość prac montażowych, badawczych i eksploatacyjnych pozostają kategoriami nadrzędnymi w stosunku do zespołu wzajemnych uwarunkowań [1]. Na te uwarunkowania składają się głównie niezawodność, dyspozycyjność, obsługiwalność i bezpieczeństwo. Ufności użytkownika w jakości usług świadczonych przez Zakład Energetyczny można opisać za pomocą rzetelności (ang. dependability) [2] i może być osiągnięta przez analizę prawdopodobieństwa wspomnianych wyżej elementów. RZETELNOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ JAKOŚĆ OBSŁUGIWALNOŚĆ WSPARCIE OBSŁUGIWALNOŚCI Rys. 1. Definicja rzetelności (ang. dependability) ze standardu IEC

2 W ramach liberalizacji rynku energii elektrycznej, co zostało wyznaczone przez Unię Europejską [4], na równi zaczęto traktować problemy niezawodnościowe oraz czynniki ekonomiczne [3]. Różni odbiorcy wymagają innych poziomów niezawodności dostarczanych usług, także jednostki wytwórcze posiadają swoje poziomy niezawodności. Głównym celem Zakładów Energetycznych staje się dostarczenie energii elektrycznej możliwie najrozsądniej ekonomicznie, z uwzględnieniem niezawodności i jakości dostarczanej usługi. Efektem tego jest równoważenie wyników finansowych, oczekiwań udziałowców danej spółki energetycznej oraz rozwój i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej. Często wiąże się to z negatywnym skutkiem wydłużania czasu pracy urządzeń i innych składników sieci, co powoduje rozmycie pewnych granic bezpieczeństwa dla środowiska, człowieka i personelu przedsiębiorstw. Może to także mieć negatywny wpływ na jakość i parametry techniczne energii elektrycznej. Ustawodawca określił [4] jasno parametry techniczne energii elektrycznej w krajowym systemie energetycznym oraz podstawę prawną do bonifikaty za niedotrzymanie przez Przedsiębiorstwo Energetyczne danych parametrów [7]. Tu szczególnie istotny pozostaje fakt, iż bonifikata przysługuje niezależnie od czynników powodujących przerwę w dostawie energii elektrycznej. Rolą projektanta instalacji elektrycznej zatem jest przewidywanie wszystkich możliwych stanów awaryjnych i skuteczne temu przeciwdziałanie, ponieważ możliwe wynikające z Umowy Przyłączeniowej przerwy w dostawie energii elektrycznej mogą spowodować znaczne straty finansowe lub użytkowe obiektu, np. szpitali, budynków giełdowych, serwerowni, centra przetwarzania danych itp. Jednymi z etapów życia infrastruktury technicznej są okres wprowadzenia do eksploatacji i okres właściwej eksploatacji [1], w których na niezawodność urządzeń i instalacji elektrycznych wpływają różne czynniki. W obiektach szczególnie wrażliwych na wszelkie zaniki napięcia czy zmiany parametrów technicznych energii elektrycznej dużą rolę odgrywają próby i badania, które maja na celu sprawdzenie poprawności działania układu zasilania i w konsekwencji istotną poprawę niezawodności całego systemu. Szczególnie ważne stają się one w przypadku odbioru takiej instalacji elektrycznej, ale także po wszelkich zmianach i naprawach oraz sprawdzenia jej działania pod obciążeniem. Dzięki nim można wyeliminować usterki tzw. wieku dziecięcego urządzenia lub instalacji elektrycznej (Rys. 2 etap I) związane m.in. z wadami ukrytymi i błędami montażu. Rys. 2. Przebieg intensywności uszkodzeń h w funkcji czasu [1] Nr

3 Rysunek 2 pokazuje przebieg intensywności uszkodzeń w funkcji czasu. Etap I związany jest z tzw. usterkami wieku dziecięcego. Tego typu usterki mogą być w łatwy sposób wykryte podczas testów instalacji, systemu lub urządzenia. Aktualna praktyka w ocenie niezawodności zakłada, że systemy ochrony (wyłączniki, bezpieczniki, ochronniki przeciwprzepięciowe) są doskonałe, więc skutki ukrytych usterek są ignorowane, co jest złym założeniem [8]. Efekt ten dotyczy głównie dużych systemów energetycznych, ale pokazuje jak istotne są takie rozważania nawet dla instalacji elektrycznych w budynkach, ponieważ są one także zbudowane z wielu urządzeń ochronnych. Odpowiedzialności za system ochrony urządzeń i życia nie można przecenić lub zaniedbać. Wady ukryte systemu ochrony definiowane są [9] jako trwałe uszkodzenia powodujące niewłaściwe odłączenie elementów obwodu przez odpowiedni przekaźnik, jako bezpośrednią konsekwencję czynności łączeniowej. Ukryte błędy mogą nie ujawniać się w normalnych warunkach pracy, ale gdy występują jakiekolwiek zakłócenia, błędy lub przeciążenia, uchybienia te ujawniają się, co może spowodować niepotrzebne przestoje używanego sprzętu. Istnienie ukrytych usterek w systemie ochrony sprawia, iż już napięta sytuacja spowodowana awarią systemu może się pogłębić, a także wpływa na zmniejszenie poziom niezawodności systemu. Systemy elektryczne i systemy ochrony składają się z wielu elementów, tj. przekładników prądowych i / lub napięciowych, wyłączników, odłączników, rozłączników, przekaźników itp. Wady ukryte istnieją w każdym z tych elementów. Badania instalacji elektrycznych mogą ujawnić większość błędów ukrytych, co bezpośrednio prowadzi do zwiększenia niezawodności systemu elektroenergetycznego. 2. Projektowanie i eksploatacja instalacji elektrycznych Wszelkie zabiegi eksploatacyjne mają na celu wydłużenie czasu życia urządzeń, aparatów lub innych części instalacji elektrycznych, zapobieganie wszelkim awariom i usterkom oraz wykrywanie miejsc szczególnie narażonych na pewne stany nienormalne. Niestety niosą także za sobą pewne niedogodności, jak możliwość czasowego wyłączenia urządzeń z eksploatacji uszkodzenia lub zmniejszenie potencjału użytkowego sprawnych urządzeń. Z drugiej strony próby i badania ruchowe wykonywane pod obciążeniem pozwalają na wykrycie wszelkich usterek i awarii przed przystąpieniem do właściwej eksploatacji. Próbom tym stawia się różne cele, m.in. techniczne, ekonomiczne i społeczne [1]. Cele techniczne to przede wszystkim optymalizacja rozwiązań technicznych, rejestracja awarii i usterek, informacje ilościowe parametrów technicznych. Wyznaczenie liczebności personelu eksploatacyjnego, dobór zakresu obsługi, planowanie wyłączeń i nowych inwestycji, minimalizacja czasów i kosztów przestojów zalicza się do celów ekonomicznych. Cele społeczne pozwalają ograniczać zagrożenia środowiskowe w wyniku ostrzegania o zagrożeniach i zmniejszaniu stresu obsługi. Projekt elektryczny musi być wykonany i/lub sprawdzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia (wydawane po odbyciu odpowiedniej praktyki i zdaniu odpowiedniego egzaminu w Izbie Inżynierów Budownictwa). Projektant dla własnego bezpieczeństwa i poprawnego wykonania projektu musi korzystać z odpowiednich norm, rozporządzeń, prawa budowlanego i innych przepisów. Schematy i rzuty powinny być wykonane z uwzględnienie poniższych wskazówek [10]: 20

4 1) Prostota używać prostych, łatwych w zrozumieniu i odczytaniu elementów, linii prostych na rzutach, wszystko w jednym standardzie. Każdy schemat powinien zawierać się w jednym arkuszu, a jeśli jest to niemożliwe, przerwa musi być dokonana na odpowiednich poziomach napięcia lub centrów dystrybucji. 2) Utrzymanie względnie przybliżonego położenia elementów podczas budowania schematów, np. w przypadku schematów blokowych elementy z jednego poziomu powinny na schemacie także zawierać się w jednym, określonym poziomie. 3) Unikać powtórzeń unikać różnego nazywania tych samych elementów. 4) Wszystkie znane czynniki, parametry powinny być pokazane w projekcie wykonawczym wszystkie parametry muszą być pokazane i opisane na schematach i rzutach. Niektóre z tych istotnych parametrów to: typu aparatów i urządzeń elektrycznych z podaniem referencyjnych producentów, typy transformatorów i przekładników, ich przekładnie, połączenia uzwojeń, oznaczenia kabli i przewodów, ich długości, typy, spadki napięć, funkcje przekaźników, tablice przełączeń w układach np. z SZR, połączenia z innymi instalacjami. 5) Przewidzieć możliwość rozbudowy systemu oraz, w przypadku rozdzielnic, przewidzieć dodatkowe miejsce na aparaty elektryczne i związane z nagrzewaniem się torów i aparatów elektrycznych. Plany są drugą najważniejszą częścią projektu elektrycznego. Powinny one być oparte na planach architektonicznych i pokazywać wszystkie najważniejsze elementy instalacji elektrycznej w budynku lub w okolicy. Są one również ważne dla utrzymania obiektu, ponieważ pokazują rzeczywistą lokalizację instalacji. Rolą projektanta elektrycznego jest tutaj głównie optymalizacja rozwiązań technicznych. Obiekty, które potrzebują ciągłego zasilania w energię elektryczną, powinny mieć przynajmniej 2 przyłącza elektroenergetyczne od Dostawcy energii: podstawowe i rezerwowe. Tutaj należy szczególnie zwrócić uwagę, aby oba przyłącza były ROZDZIELNICA AGREGATÓW Rys. 3. Schemat blokowy przykładowej instalacji elektrycznej obiektu wymagającego ciągłości zasilania elektroenergetycznego Nr

5 niezależne od siebie, tzn. z dwóch różnych stacji transformatorowych lub w przypaku zasilania po stronie SN z dwóch różnych RPZ-ów. Projektanci powinni także przewidywać stan awarii na obu przyłączach i zaprojektować instalację agregatów prądotwórczych o mocach odpowiednich do zapotrzebowania. Z uwagi na konieczność bezprzerwowego zasilania należy także uwzględnić instalację baterii UPS. Całość układu powinna przełączać zasilanie automatycznie za pomocą automatyki SZR. Przykładowy schemat blokowy instalacji elektrycznej w obiekcie wymagającym ciągłości zasilania elektroenergetycznego został pokazany na rys Scenariusz badań Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać przed przystąpieniem do prób i badań instalacji elektrycznej jest przygotowanie scenariusza badań. Scenariusz taki uszeregowany chronologicznie należy opracować w oparciu o dane obiektu, instalacji elektrycznej, dokumentacji powykonawczej, Warunki Przyłączenia lub Umowę Przyłączeniową. Dokument ten powinien być przygotowany i omówiony na spotkaniu z Właścicielem obiektu, a następnie traktowany jako wytyczne prowadzenia badań. Należy w nim zawrzeć informacje na temat prób i badań, ram czasowych ich wykonania oraz przewidzianych zespołów wykonujących. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokumentację powykonawczą i pomiary odbiorcze instalacji. Oba dokumenty powinien posiadać Właściciel obiektu i przekazać na potrzeby wykonującego pomiary. Wiąże się to z oceną możliwości wykonania prób i badań oraz z bezpieczeństwem ekipy wykonującej dane testy. Brak wyżej wymienionych uniemożliwia wykonanie całości przedsięwzięcia. Scenariusz powinien ponadto zawierać informacje o planowanym użyciu sprzętu pomiarowego oraz symulującego, miejscu ich zainstalowania oraz inne istotne uzgodnienia z Właścicielem i Użytkownikiem obiektu. 4. Możliwości pomiarowe analizatora sieci CM4000T Jednym z urządzeń pomocnych przy wykonywaniu prób i badań instalacji elektrycznych może być analizator sieci CM4000T. Jest on wielofunkcyjnym urządzeniem cyfrowym służącym do pomiarów parametrów sieci, zbierania i archiwizowania danych, a także do sterowania [7]. Przeznaczony jest głównie do monitorowania sieci elektroenergetycznej w jej krytycznych punktach lub u dużych odbiorców, u których istotne staje się monitorowanie jakości energii elektrycznej. Rys. 4. Analizator sieci CM4000T w wersjach stacjonarnej i przenośnej 22

6 Powyższy model charakteryzuje się dużą dokładnością rzędu 0,04% i bez problemu może służyć do pomiaru mocy i energii. Posiada możliwość tworzenia trendów oraz do przewidywania zużycia energii na 4 kolejne dni. Analizator wyposażono w interfejs komunikacyjny Modbus RS-485 i RS-232, co umożliwia pełną integrację z równoważnymi systemami sterowania i monitoringu. Producent przewidział możliwość wyposażenia urządzenia w kartę sieciową Ethernet. Analizator współpracuje z programem SMS lub ION (SCADA dla monitoringu i sterowania w sieciach elektroenergetycznych). Istnieje także możliwość przeglądania danych z przeglądarki Internetowej, informowanie użytkownika o alarmach za pomocą poczty oraz pagera. Szczególnie pomocne przy pomiarach instalacji elektrycznej jest funkcja detekcji zakłóceń wraz z rejestracją przebiegów i zapisem zdarzeń. Rejestrowane przebiegi są podwójnie buforowane i próbkowane do 512 próbek na okres (25 ks/s) lub próbek na okres (5 MS/s). Wejście napięciowe dopuszcza napięcia do 600 V oraz przy przepięciu do 10 kv w szczycie. Analizator posiada możliwość synchronizacji z użyciem technologii GPS (dokładność do 1 ms) lub sieciowej. Rejestrator pozwala także na: rzeczywisty pomiar wartości skutecznej do 255 harmonicznej, odczyty jakościowe energii elektrycznej całkowity współczynnik zawartości harmonicznych THD, współczynnik K dla transformatora, współczynnik szczytu, pomiar napięcia, prądu, mocy, częstotliwości co 100 ms, detekcję i zapis spadków i wzrostów wartości prądu i napięcia, wyświetlanie wartości minimalnych i maksymalnych mierzonych wielkości znakowanie czasowe co 1 ms wejść stanu przy zapisie sekwencji zdarzeń, pomiar w czasie rzeczywistym amplitudy i przesunięcia fazowego do 63 harmonicznej, nastawianie funkcji alarmu. Rys. 5. Przykładowy przebieg poboru mocy [kva] Nr

7 5. Stacje obciążeniowe Do symulacji obciążenia można użyć stacji obciążeniowej HAC230-6RM [8]. Stacja ta symuluje pracę serwera i może być wykorzystywana do badań w obiektach typu Data Center, przy czym testy wykonywane pod obciążeniem mogą służyć także do oceny pracy klimatyzacji. Główne cechy urządzeń to: moduły rackowe 19'', obciążenie maksymalne 6,66 kw, wysokość 4HU, nastawialne kroki obciążeniowe 6 1,1 kw, prostota obsługi, zasilanie 1 lub 3-fazowe. Rys. 6. Stacja obciążeniowe HAC230-6RM Urządzenie charakteryzuje się zbliżonym do rezystancyjnego charakterem obciążenia. Do obciążania większymi mocami można wykorzystać większe stacje obciążeniowe, np. HAC lub HAC [8]. Urządzenia różnią się mocą: 300 kw i 500 kw, natomiast zapewniają możliwość prowadzenia bezpiecznych testów obciążeń generatorów prądu, systemów UPS oraz instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC). Oba modele wyposażone są w ręczny panel sterowania i możliwość ustawiania mocy co 1 kw. Rys. 7. Stacja obciążeniowa HAC i HAC

8 6. Próby i badania Próby i badania instalacji elektrycznej zawsze należy dostosować do badanego obiektu. Do symulacji obciążenia można wykorzystać stacje obciążeniowe. Próby i badania polegają na pomiarach konkretnych wielkości fizycznych (moc, napięcie, prąd, temperatura) oraz na oględzinach urządzeń i aparatów elektrycznych wraz z klimatyzacją (o ile taka została zainstalowana). Jako pierwsze badanie należy obciążyć układ np. 70% mocy znamionowej i wygrzewać wszystkie elementy instalacji minimum 4 h. Wynika to z faktu dosyć długiej stałej czasowej nagrzewania niektórych elementów sieci. W ten sposób można zweryfikować poprawność wykonania całej instalacji elektrycznej, działanie klimatyzatorów, wykonać pomiary np. termowizyjne odpowiednich torów prądowych, kabli i przewodów. Możliwe usterki to m.in. zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniach, nadmierne nagrzewanie się niektórych elementów, instalacja nieodpowiedniego osprzętu, np.: rurek i koryt kablowych (pod wpływem wysokiej temperatury tracą swoją plastyczność) itp. Ze względów bezpieczeństwa pierwszą zweryfikowaną funkcją systemu zasilania powinno być sprawdzenie działania awaryjnych (pożarowych) wyłączników zasilania obiektu. Kolejnym badaniem mogą być testy poszczególnych wyłączników mocy. Instalacje elektryczne obiektów, które wymagają ciągłości dostaw energii elektrycznej, zazwyczaj posiadają redundancję oraz kilka różnych źródeł energii. Po pierwsze są to przyłącza z miejscowego Zakładu Energetycznego: podstawowe i rezerwowe. Kolejnym mogą być agregaty prądotwórcze. Z uwagi na pewien czas załączenia i synchronizacji agregatów z siecią często stosuje się dodatkowo baterie UPS do bezprzerwowego przełączania zasilania. W ten sposób układ zabezpieczony jest od wszelkich możliwych zapadów lub zaników energii elektrycznej. Każde przyłącze i bateria UPS oczywiście muszą być zabezpieczone oddzielnym wyłącznikiem. Podczas testu wyłączników na każdym przyłączu i UPS weryfikowane jest działanie każdego aparatu. Możliwe usterki to m.in.: usterki wieku dziecięcego wynikające z wad ukrytych aparatów elektrycznych i błędów w montażu, zwarcia w sieci itp. Jednym z najistotniejszych badań jest test układu SZR. Przy tylu możliwych sposobach zasilania, projektant decyduje w jakiej konfiguracji powinny być załączane odpowiednie wyłączniki. Test ten należy przeprowadzać pod obciążeniem 100% oraz przy pełnym zasilaniu (działające dwa przyłącza). Należy zwrócić szczególną uwagę, aby wyłączenia odpowiednich przyłączy odbywały się po stronie SN (przyłącza dużych mocy wykonywane są po stronie 15 kv). W tym badaniu należy bezwzględnie wykonać oględziny każdego wyłącznika wchodzącego w skład automatyki SZR, sprawdzić poprawność pracy i czas synchronizacji agregatów prądotwórczych, zweryfikować działanie układu UPS. Najczęściej w tym badaniu dochodzi do wykrycia różnych usterek i nieprawidłowości w budowie instalacji elektrycznej. Możliwe usterki to m.in.: wyłączanie układu agregatów przed pełną synchronizacją, uszkodzenia i wady fabryczne aparatów elektrycznych itp. Kolejnym badaniem może być zasilanie całości układu tylko z jednego toru (dwa przyłącza: podstawowe i rezerwowe) oraz weryfikacja działania układu UPS. Tutaj możliwości jest kilka. Po pierwsze można sprawdzić działanie układu przy zaniku na- Nr

9 pięcia na obciążonym torze bez udziału agregatów prądotwórczych. Weryfikacji podlega czas rozładowania baterii UPS. Badanie należy wykonać dla każdego toru zasilającego przy obciążeniu 100%. Możliwe usterki to m.in.: awaria wyłączników, nadmierne nagrzewanie się poszczególnych części torów prądowych itp. Podobne badanie jak powyższe należy przeprowadzić przy pełnym zasilaniu (przyłącze podstawowe i rezerwowe) i obciążeniu układu 100%. Badaniu podobnie podlega czas rozładowania baterii UPS oraz poszczególne aparaty i urządzenia elektryczne. Możliwe usterki to m.in.: awaria wyłączników, nadmierne nagrzewanie się poszczególnych części torów prądowych itp. Badaniom należy także poddać wszelkie układy chłodzące i klimatyzację. Urządzenia np. serwerowni w pomieszczeniach generują duże straty ciepła. Ciepło to jest bezpośrednio przekazywane do otoczenia i pomieszczenie takie musi być odpowiednio klimatyzowane. Podczas takich badań należy zweryfikować lub sprawdzić bezwładność cieplną obiektu, maksymalne możliwe obciążenie cieplne, systemy wymiany ciepła, temperatury poszczególnych elementów w pomieszczeniach z urządzeniami technicznymi, poprawność działania układu klimatyzacji lub wentylacji. Należy wziąć pod uwagę możliwość, iż każda próba jest obciążona możliwością znalezienia usterki lub awarii. Po ich wykryciu należy je bezwzględnie usunąć i badanie powtórzyć do momentu uzyskania pozytywnego wyniku. 7. Podsumowanie Badania i próby ruchowe instalacji elektrycznych przed zainstalowaniem faktycznych urządzeń w obiektach szczególnie wrażliwych na zaniki napięcia są bardzo istotne dla bezpieczeństwa obiektu. Po pierwsze weryfikują zgodność wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacją wykonawczą. Po drugie mogą wskazać istotne miejsca szczególnie narażone na różne obciążenia elektryczne lub cieplne. Po trzecie podczas badań dochodzi do faktycznej oceny działania układu oraz znalezienia błędów i usterek typowych dla początkowej fazy funkcjonowania każdego obiektu technicznego. Każda taka instalacja elektryczna powinna być sprawdzona, a raport z badań przekazany do Właściciela lub Użytkownika obiektu. Próby te są niezbędne dla bezpiecznego i racjonalnego użytkowania instalacji elektrycznej w obiekcie. 8. Literatura 1. Maksymiuk J., Niezawodność maszyn i urządzeń elektrycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003, Wydanie I. 2. IEC 300: Reliability and maintainability management. 3. Gulski E., Smit J. J., Maksymiuk J., Zarządzanie zasobami sieci elektroenergetycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004, Wydanie I. 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci, Dz. U. z dnia 20 grudnia 2004 r. 5. Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku energii elektrycznej. 26

10 Badania i pomiary elektryczne 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE na dzień 1 stycznia 2012 r. 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, Dz. U. z 2011 r., Nr 189, poz F. Yang, A. P. Sakis Meliopoulos, G. J. Cokkinides, Q. Binh Dam, Bulk Power System Reliability Assessment Considering Protection System Hidden Failures, 2007 irep Symposium- Bulk Power System Dynamics and Control VII, Revitalizing Operational Reliability August 19-24, 2007, Charleston, SC, USA. 9. J. De La Ree, Y. Liu, L. Mili, A. G. Phadke, L. Dasilva, Catastrophic Failures in Power Systems: Causes, Analyses, and Countermeasures, IEEE Proceedings, Vol. 93, No. 5, pp , IEEE Guide for Maintenance, Operation, and Safety of Industrial and Commercial Power Systems, IEEE Std Chmielak W., Zdziarski T., Badanie szybkozmiennych zakłóceń w sieci elektroenergetycznej, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna PES-7, Kościelisko 2009,

DANE TECHNICZNE I UKŁADY POMIAROWO-ROZLICZENIOWE

DANE TECHNICZNE I UKŁADY POMIAROWO-ROZLICZENIOWE DANE TECHNICZNE I UKŁADY POMIAROWO-ROZLICZENIOWE 1 1. OSDn zobowiązuje się świadczenia usługi dystrybucji, a URD zobowiązuje się do odbioru energii elektrycznej do obiektu/obiektów - nazwa obiektu adres

Bardziej szczegółowo

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2 PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER System nr 1 1 punkt pomiarowy Schemat przedstawia najprostszy / najmniejszy z możliwych systemów z wykorzystaniem urządzenia X-Meter. W tym przypadku system monitoruje

Bardziej szczegółowo

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r.

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r. Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego Kraków, 23 października 2014 r. Regulacje prawne dotyczące jakości dostaw energii Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ POMIAROWYCH W WIEJSKICH STACJACH TRANSFORMATOROWYCH

METODY BADAŃ POMIAROWYCH W WIEJSKICH STACJACH TRANSFORMATOROWYCH Jerzy NIEBRZYDOWSKI, Grzegorz HOŁDYŃSKI Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki METODY BADAŃ POMIAROWYCH W WIEJSKICH STACJACH TRANSFORMATOROWYCH W referacie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne:

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne: Załącznik nr 3 do SIWZ Założenia projektowe i specyfikacja wymagań dla prac projektowych i instalacyjnych związanych z rozbudową instalacji elektrycznej w nowym budynku Wydziału ETI PG związaną z podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ Jerzy Niebrzydowski, Grzegorz Hołdyński Politechnika Białostocka Streszczenie W referacie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rys.1 Szablon do projektowania schematu elektrycznego wraz ze specyfikacją obwodów.

WSTĘP. Rys.1 Szablon do projektowania schematu elektrycznego wraz ze specyfikacją obwodów. WSTĘP Projektowanie schematów elektrycznych jest nieodłącznym elementem projektowania instalacji elektrycznych a schemat tablicy rozdzielczej niezbędnym rysunkiem w poprawnej dokumentacji projektowej.

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A. nr /DMN/ d obiektów e Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

Zasilanie obiektów telekomunikacyjnych, wymagania

Zasilanie obiektów telekomunikacyjnych, wymagania Zasilanie obiektów telekomunikacyjnych, wymagania Ryszard Witczyński 2011-11-13 1 OCZEKIWANIE INFORMATYKA Rozdzielnica zasilająca Prosty przykład zasilania komputera rezerwowanego UPS-em, czas podtrzymania

Bardziej szczegółowo

4.1. Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych 4.2. Dokładność i zasady wykonywania pomiarów 4.3. Pomiary rezystancji przewodów i uzwojeń P

4.1. Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych 4.2. Dokładność i zasady wykonywania pomiarów 4.3. Pomiary rezystancji przewodów i uzwojeń P Wstęp 1. Zasady wykonywania sprawdzeń urządzeń i instalacji elektrycznych niskiego napięcia 1.1. Zasady ogólne 1.2. Wymagane kwalifikacje osób wykonujących sprawdzenia, w tym prace kontrolno-pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Stan istniejący 2.2. Projektowane zmiany 3. Zestawienie materiałów 4. Rysunki rys.

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek Sułkowice numery działek: 4112, 4113, 4111/1, 4115/1

ul. Rynek Sułkowice numery działek: 4112, 4113, 4111/1, 4115/1 Kraków, dn. 2014-02-10 Nr warunków: WP/005966/2014/O09R03 TD/. Gmina Sułkowice ul. Rynek 1 32-440 SUŁKOWICE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA Wnioskodawca: Gmina Sułkowice ul. Rynek 1 32-440 SUŁKOWICE Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja)

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja) Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej (propozycja) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Instrukcji Dokument dotyczy zmodernizowanej instalacji elektrycznej w budynku firmy w.. przy ul.. Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

Badanie układu samoczynnego załączania rezerwy

Badanie układu samoczynnego załączania rezerwy Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

System monitoringu jakości energii elektrycznej

System monitoringu jakości energii elektrycznej System monitoringu jakości energii elektrycznej Pomiary oraz analiza jakości energii elektrycznej System Certan jest narzędziem pozwalającym na ciągłą ocenę parametrów jakości napięć i prądów w wybranych

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć i definicji. Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Słownik pojęć i definicji. Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Słownik pojęć i definicji Załącznik nr 1 do Instrukcji nr I-1-RE 1 Oznaczenia skrótów ARNE EAZ IRiESD IRiESD-Bilansowanie IRiESP IRiESP - Bilansowanie JWCD JWCK KSE nn OSD OSD PGE Dystrybucja S.A. OSP

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE)

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE) SZKOLENIA SEP Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość zasad w zakresie elektroenergetycznym na stanowisku EKSPLOATACJI Z UPRAWNIENIAMI POMIAROWYMI. Obowiązuje osoby wykonujące czynności

Bardziej szczegółowo

GMINA SIERAKOWICE ul. Lęborska 30, Sierakowice

GMINA SIERAKOWICE ul. Lęborska 30, Sierakowice Zleceniodawca : GMINA SIERAKOWICE ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice Biuro Projektów :. temat opracowania: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIERAKOWICACH Nr Archiwalny EKO 184.8A PROJEKT

Bardziej szczegółowo

DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA ANIA PODJĘTE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. DLA POPRAWY WSKAŹNIK

DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA ANIA PODJĘTE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. DLA POPRAWY WSKAŹNIK FORUM DYSTRYBUTORÓW W ENERGII NIEZAWODNOŚĆ DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA ANIA PODJĘTE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. DLA POPRAWY WSKAŹNIK NIKÓW W REGULACJI JAKOŚCIOWEJ ENERGETICSERGETICS LUBLIN

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa kalkulacja ceny oferty wzór

Szczegółowa kalkulacja ceny oferty wzór Postępowanie nr K-381-11/10 Załącznik nr 3a do formularza oferty Szczegółowa kalkulacja ceny oferty wzór /punkt poboru Szacunkowe zapotrzebowanie na Cena jednostkowa Wartość netto Wartość podatku VAT Wartość

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis rysunków

Spis treści Spis rysunków Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

Układy przekładników napięciowych

Układy przekładników napięciowych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2 PROJEKT WYKONAWCZY zaplecza technicznego - Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Temat: Rozbudowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA Część

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone Zarządzeniem nr 10/2015 Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Zatwierdzone Zarządzeniem nr 10/2015 Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym Zasady prowadzenia ewidencji wykonanych prac w technologii PPN oraz obliczania dostarczonej energii elektrycznej do odbiorców w trakcie wykonywania prac pod napięciem w ENEA Operator Sp. z o.o. Zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ Załącznik nr 4 do Instrukcji nr I-1-RE j ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ WYMAGANE TERMINY ICH WYKONANIA 1. Linie napowietrzne o znamionowym wyższym niż 1kV

Bardziej szczegółowo

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych Piotr Trzciński O zespole Zespół 6 osób Odpowiedzialność za: Utrzymanie infrastruktury data centre w Polsce, w tym: Service Management

Bardziej szczegółowo

EMDX 3 system nadzoru

EMDX 3 system nadzoru EMDX 3 liczniki poboru energii na wspornik TH 35 EMDX 3 system nadzoru serwery sieciowe, oprogramowanie, konwerter 0046 83 4120 65 0261 78 0046 89 Dane techniczne str. 205 Pomiar zużycia energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONAWCZE. data i podpis. data i podpis

WYTYCZNE WYKONAWCZE. data i podpis. data i podpis WYTYCZNE WYKONAWCZE Nazwa zadania : Program SAIDI 35% Wymiana linii napowietrznej SN L-584 na izolowaną w systemie PAS na odcinku przechodzącym przez tereny leśne od słupa nr 31 do do słupa Nr 48 odgałeźienie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI Wstęp 9 1. Pola elektromagnetyczne 11 1.1. Informacje wstępne 11 1.2. Źródła pół elektromagnetycznych w otoczeniu człowieka 14 1.3. Wpływ pola elektromagnetycznego na organizm ludzki

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC

Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC Laboratorium elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą działania, charakterystykami,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

EPSITRON Układy zasilania gwarantowanego dla aplikacji elektroenergetycznych

EPSITRON Układy zasilania gwarantowanego dla aplikacji elektroenergetycznych Układy zasilania gwarantowanego dla aplikacji elektroenergetycznych AGENDA: 1. SMART GRIDS WYMAGANIA DLA OBIEKTÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH 2. FUNKCJONALNOŚĆSYSTEMU ZASILANIA EPSITRON 3. WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Bardziej szczegółowo

Procedura przyłączania mikroinstalacji

Procedura przyłączania mikroinstalacji I. Uwagi Ogólne Procedura przyłączania mikroinstalacji Procedurę przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. Nr 1059 z późn. zm.). Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 do Umowy nr UPE/WEC/.../2006 o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, zawartej pomiędzy Użytkownikiem a PSE-Operator S.A. i P

Załącznik 5 do Umowy nr UPE/WEC/.../2006 o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, zawartej pomiędzy Użytkownikiem a PSE-Operator S.A. i P Załącznik 5 do Umowy nr UPE/WEC/.../2006 o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej zawartej pomiędzy Użytkownikiem a PSE-Operator S.A. i PSE SA UKŁADY POMIAROWO-ROZLICZENIOWE, ZESTAWIENIE FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych.

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych. chesia@paset te 74 873 54 63 ZASILACZE AWARYJNE Zasilacze awaryjne (UPS) są urządzeniami gwarantującymi pracę podłączonego do nich sprzętu w momentach zaniku prądu. Urządzenia podtrzymujące mają dosłownie

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości energii i niezawodności. zasilania

Poprawa jakości energii i niezawodności. zasilania Poprawa jakości energii i niezawodności zasilania Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Poziom zniekształceń napięcia w sieciach energetycznych,

Bardziej szczegółowo

System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A.

System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A. System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A. AGENDA Dlaczego jakość energii jest ważna Cele i korzyści wdrożenia systemu monitorowania jakości energii elektrycznej (SMJEE)

Bardziej szczegółowo

REGULATORY MOCY BIERNEJ DLA SYMETRYCZNYCH I ASYMETRYCZNYCH OBCIĄŻEŃ

REGULATORY MOCY BIERNEJ DLA SYMETRYCZNYCH I ASYMETRYCZNYCH OBCIĄŻEŃ ELMA energia ul. Wioślarska 18 10-192 Olsztyn Tel: 89 523 84 90 Fax: 89 675 20 85 www.elma-energia.pl elma@elma-energia.pl REGULATORY MOCY BIERNEJ DLA SYMETRYCZNYCH I ASYMETRYCZNYCH OBCIĄŻEŃ UNIVAR TRIVAR

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP 1 SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA seria MASTERYS MC oraz GP 2 Zawartość opracowania. 1. Ochrona przeciwprzepięciowa str. 3 2. Widok

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.Opis techniczny 2.Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA S.A. Nr PRZ-RE1-1328-2007 z dnia 24-04-2007r. 3.Umowa przyłączenia do sieci nr UP-RE1-1379-2007 4.Opinia

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

PB wymiany układu pomiarowych budynków. Projekt Budowlany z elementami wykonawczymi

PB wymiany układu pomiarowych budynków. Projekt Budowlany z elementami wykonawczymi ETA spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 8 tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail:etabiuroprojektow@poczta.onet.pl Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000 193545 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XII

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT ZADANIE I Numer sprawy:38/zp/2012 Nazwa i typ urządzenia poz. 1 Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT Załącznik Nr 2 do SIWZ Nazwa i typ urządzeń poz. 2 Nazwa i typ urządzeń - poz.3

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Wypełnia pracownik PKP Energetyka spółka z o.o. WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA miejscowość dzień miesiąc rok Imię i nazwisko, nazwa organizacji Do PKP Energetyka spółka z o.o. Zakład pełen adres kod pocztowy miejscowość

Bardziej szczegółowo

Kompensacja mocy biernej w stacjach rozdzielczych WN/SN

Kompensacja mocy biernej w stacjach rozdzielczych WN/SN mgr inż. Łukasz Matyjasek Kompensacja mocy biernej w stacjach rozdzielczych WN/SN Dla dystrybutorów energii elektrycznej, stacje rozdzielcze WN/SN stanowią podstawowy punkt systemu rozdziału energii, której

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Zatwierdzam w Wodzisławiu Śl. z dnia 10 lipca 2012r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Zatwierdzam w Wodzisławiu Śl. z dnia 10 lipca 2012r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Zatwierdzam w Wodzisławiu Śl. z dnia 10 lipca 2012r. Procedury określające sposób podłączenia stacji odbiorczej

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności

mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności ANALIZATORY PARAMETRÓW SIECI 3-FAZOWEJ - INWESTYCJA DLA OSZCZĘDNOŚCI mgr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Tematyka G1. Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne

Tematyka G1. Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne Tematyka G1 1. Podstawowe wiadomości z podstaw elektrotechniki: Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne Wielkości charakterystyczne dla prądu sinusoidalnego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP Kategoria D Kategoria E D Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym - dla osób na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii większa od MΩ

Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii większa od MΩ Załącznik nr 4 do Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA 1 Linie napowietrzne o napięciu

Bardziej szczegółowo

Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej

Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej Lublin 20.06.2013 r. Plan prezentacji 1. Ogólne aspekty prawne przyłączania

Bardziej szczegółowo

Jakość energii Uproszczony projekt tymczasowego zasilania osiedla mieszkaniowego z wykorzystaniem mobilnego zespołu prądotwórczego

Jakość energii Uproszczony projekt tymczasowego zasilania osiedla mieszkaniowego z wykorzystaniem mobilnego zespołu prądotwórczego Jakość energii Uproszczony proekt tymczasowego zasilania osiedla mieszkaniowego z wykorzystaniem mobilnego zespołu prądotwórczego mgr inż. Julian Wiatr Nr ref EIM: EIM011120 Uproszczony proekt tymczasowego

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Marek WANCERZ, Piotr MILLER Politechnika Lubelska OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Na etapie planowania inwestycji związanych z budową farmy wiatrowej (FW) należy

Bardziej szczegółowo

l, l t (" WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI t USTALAJĄCEJ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

l, l t ( WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI t USTALAJĄCEJ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO l.-i \k~i.t\&t~ l, l t (" WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI t USTALAJĄCEJ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO INWESTYCJE LINIOWE: sieci: elektroenergetyczne, wodociągowe, gazowe, telekomunikacyjne i inne Energa

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 80-873 Gdańsk ul. Na Ostrowiu 15/20 CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej został zatwierdzony Uchwałą nr 6/2015 Zarządu PSSE Media Operator Sp. z o.o. z dnia 30 października 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Opis techniczny...3 1. Temat Opracowania...3 2. Podstawa Opracowania...3 3. Stan istniejący...3 4. Roboty projektowane...3 4.1. Zakres opracowania...3 4.2. Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Energomedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Zatwierdzona uchwałą nr 3/2013 Zarządu Spółki Energomedia z dnia

Bardziej szczegółowo

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Przeznaczenie Generator przebiegów pomiarowych GPP2 jest programowalnym sześciokanałowym generatorem napięć i prądów, przeznaczonym do celów pomiarowych i diagnostycznych.

Bardziej szczegółowo

Rezystor rozładowczy BLU200A Producent: DV-Power

Rezystor rozładowczy BLU200A Producent: DV-Power 1 Rezystor rozładowczy BLU200A Producent: DV-Power Lekki tylko 14,5kg Wydajny do 200A ( krok 1A) Zakres pomiaru napięcia 10V-300V DC Zakres pomiaru prądu za pomocą cęgów 0-1000A DC Rozdzielczość prąd 0,1A,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIŁOWNIA PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT. Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIŁOWNIA PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT. Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO- PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT Strona 2 z 12 1. WSTĘP Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

MP4 kompleksowy audyt bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej w przedsiębiorstwie. Ireneusz Grining Licheń 19/20.11.

MP4 kompleksowy audyt bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej w przedsiębiorstwie. Ireneusz Grining Licheń 19/20.11. MP4 kompleksowy audyt bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej w przedsiębiorstwie Ireneusz Grining Licheń 19/20.11.2013 Oferta Schneider Electric w zakresie konsultingu serwisowego. Audyt

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. 1. Moc odbiorników prądu stałego Prąd płynący przez odbiornik powoduje wydzielanie się określonej

Bardziej szczegółowo

CENNIK energii elektrycznej

CENNIK energii elektrycznej DALMOR S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Hryniewickiego 10 CENNIK energii elektrycznej Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą Zarządu DALMOR S.A. nr 41/2014, z dnia 2 grudnia 2014 roku i obowiązuje

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONAWCZE. data i podpis. data i podpis

WYTYCZNE WYKONAWCZE. data i podpis. data i podpis WYTYCZNE WYKONAWCZE Nazwa zadania : SAIDI 35% Wymiana słupów o niezadowalającym stanie techniczym wraz z wymian izolatorów ceramicznych na kompozytowe na odcinku linii napowietrznej SN L-753 od słupa NR

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaplanować oraz wykonać następujące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303 Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) - przygotować osprzęt

Bardziej szczegółowo

System NetMan NETCON 100 Inteligentna platforma dla automatyzacji stacji rozdzielczych średniego i niskiego napięcia

System NetMan NETCON 100 Inteligentna platforma dla automatyzacji stacji rozdzielczych średniego i niskiego napięcia System NetMan NETCON 100 Inteligentna platforma dla automatyzacji stacji rozdzielczych średniego i niskiego napięcia Netcon 100 został opracowany w celu monitorowania i sterowania sieciami średniego napięcia

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. w Sosnowcu TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Zatwierdzona Uchwałą nr 842/2008 Zarządu Kopalni Węgla Kamiennego

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Żary ul. Osadników Wojskowych 40 Poczta

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp. 4. Linie elektroenergetyczne niskich i średnich napięć

SPIS TREŚCI. Wstęp. 4. Linie elektroenergetyczne niskich i średnich napięć SPIS TREŚCI Wstęp 1. Projekt budowlany i zasady jego uzgadniania 1.1 Przepisy ogólne i wymagania podstawowe 1.2 Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Zakres i forma projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI ROZDZIELCZEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI ROZDZIELCZEJ Załącznik nr 5 do Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej ZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO IECI ROZDZIELCZEJ - 1 - 1. POTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka Zabezpieczenia elektroenergetyczne dzieli się na dwie podstawowe grupy: Zabezpieczenia urządzeń maszynowych:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w kotłowni w Budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Bardziej szczegółowo

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego Zawartość teczki : Spis treści: 1.0. Wstęp ; 2.0. Opis techniczny ; 3.0 Załączniki: - Uprawnienia projektowe - Zaświadczenia LOIIB 4.0 Rysunki : E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia,

Bardziej szczegółowo

OPIS USŁUG LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH

OPIS USŁUG LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH OPIS USŁUG LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH Pomiar jakości energii elektrycznej Procedura pomiaru jakości energii elektrycznej rozpoczyna się od analizy technicznej opartej o parametry

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Procedury przyłączania odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej

Procedury przyłączania odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej Procedury przyłączania odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej Prezentację przygotował: mgr inż. Jerzy Łysek Kierownik Wydziału Przyłączania i Rozwoju Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OCENY WSKAŹNIKÓW ZAWODNOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

PODSTAWY OCENY WSKAŹNIKÓW ZAWODNOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Andrzej Purczyński PODSTAWY OCENY WSKAŹNIKÓW ZAWODNOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Materiały szkolenia technicznego, Jakość energii elektrycznej i jej rozliczanie, Poznań Tarnowo Podgórne II/2008, ENERGO-EKO-TECH

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie ul. Wieżowa 8 i oddziału Zamawiającego w Gdańsku ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

» Podstawa prawna stosowania oraz wymagania dla zasilaczy systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z normą PN EN «

» Podstawa prawna stosowania oraz wymagania dla zasilaczy systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z normą PN EN « » Podstawa prawna stosowania oraz wymagania dla zasilaczy systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z normą PN EN12101-10 « Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Tomaszów Mazowiecki 2006r. CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo