DOŚWIADCZENIA Z PRÓBY I BADAŃ ROZRUCHOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OBIEKTU TYPU DATA CENTER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOŚWIADCZENIA Z PRÓBY I BADAŃ ROZRUCHOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OBIEKTU TYPU DATA CENTER"

Transkrypt

1 Tadeusz DASZCZYŃSKI, Waldemar CHMIELAK Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki DOŚWIADCZENIA Z PRÓBY I BADAŃ ROZRUCHOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OBIEKTU TYPU DATA CENTER 1. Wstęp Wymagania jakościowe i niezawodnościowe układów zasilania w energię elektryczną dotyczą projektowania, wytwarzania, eksploatacji i likwidacji urządzeń i instalacji elektrycznych. Spełnienie wymagań takich jak bezprzerwowe zasilanie odbiorców czy odpowiednie parametry techniczne energii elektrycznej stają się szczególnie istotne w odniesieniu do układów i instalacji, gdzie każdorazowa przerwa w zasilaniu wiąże się z utratą funkcji użytkowych i ze znacznymi stratami materialnymi. Jakość wykonania projektu czy urządzeń elektrycznych wchodzących w skład instalacji podobnie jak jakość prac montażowych, badawczych i eksploatacyjnych pozostają kategoriami nadrzędnymi w stosunku do zespołu wzajemnych uwarunkowań [1]. Na te uwarunkowania składają się głównie niezawodność, dyspozycyjność, obsługiwalność i bezpieczeństwo. Ufności użytkownika w jakości usług świadczonych przez Zakład Energetyczny można opisać za pomocą rzetelności (ang. dependability) [2] i może być osiągnięta przez analizę prawdopodobieństwa wspomnianych wyżej elementów. RZETELNOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ JAKOŚĆ OBSŁUGIWALNOŚĆ WSPARCIE OBSŁUGIWALNOŚCI Rys. 1. Definicja rzetelności (ang. dependability) ze standardu IEC

2 W ramach liberalizacji rynku energii elektrycznej, co zostało wyznaczone przez Unię Europejską [4], na równi zaczęto traktować problemy niezawodnościowe oraz czynniki ekonomiczne [3]. Różni odbiorcy wymagają innych poziomów niezawodności dostarczanych usług, także jednostki wytwórcze posiadają swoje poziomy niezawodności. Głównym celem Zakładów Energetycznych staje się dostarczenie energii elektrycznej możliwie najrozsądniej ekonomicznie, z uwzględnieniem niezawodności i jakości dostarczanej usługi. Efektem tego jest równoważenie wyników finansowych, oczekiwań udziałowców danej spółki energetycznej oraz rozwój i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej. Często wiąże się to z negatywnym skutkiem wydłużania czasu pracy urządzeń i innych składników sieci, co powoduje rozmycie pewnych granic bezpieczeństwa dla środowiska, człowieka i personelu przedsiębiorstw. Może to także mieć negatywny wpływ na jakość i parametry techniczne energii elektrycznej. Ustawodawca określił [4] jasno parametry techniczne energii elektrycznej w krajowym systemie energetycznym oraz podstawę prawną do bonifikaty za niedotrzymanie przez Przedsiębiorstwo Energetyczne danych parametrów [7]. Tu szczególnie istotny pozostaje fakt, iż bonifikata przysługuje niezależnie od czynników powodujących przerwę w dostawie energii elektrycznej. Rolą projektanta instalacji elektrycznej zatem jest przewidywanie wszystkich możliwych stanów awaryjnych i skuteczne temu przeciwdziałanie, ponieważ możliwe wynikające z Umowy Przyłączeniowej przerwy w dostawie energii elektrycznej mogą spowodować znaczne straty finansowe lub użytkowe obiektu, np. szpitali, budynków giełdowych, serwerowni, centra przetwarzania danych itp. Jednymi z etapów życia infrastruktury technicznej są okres wprowadzenia do eksploatacji i okres właściwej eksploatacji [1], w których na niezawodność urządzeń i instalacji elektrycznych wpływają różne czynniki. W obiektach szczególnie wrażliwych na wszelkie zaniki napięcia czy zmiany parametrów technicznych energii elektrycznej dużą rolę odgrywają próby i badania, które maja na celu sprawdzenie poprawności działania układu zasilania i w konsekwencji istotną poprawę niezawodności całego systemu. Szczególnie ważne stają się one w przypadku odbioru takiej instalacji elektrycznej, ale także po wszelkich zmianach i naprawach oraz sprawdzenia jej działania pod obciążeniem. Dzięki nim można wyeliminować usterki tzw. wieku dziecięcego urządzenia lub instalacji elektrycznej (Rys. 2 etap I) związane m.in. z wadami ukrytymi i błędami montażu. Rys. 2. Przebieg intensywności uszkodzeń h w funkcji czasu [1] Nr

3 Rysunek 2 pokazuje przebieg intensywności uszkodzeń w funkcji czasu. Etap I związany jest z tzw. usterkami wieku dziecięcego. Tego typu usterki mogą być w łatwy sposób wykryte podczas testów instalacji, systemu lub urządzenia. Aktualna praktyka w ocenie niezawodności zakłada, że systemy ochrony (wyłączniki, bezpieczniki, ochronniki przeciwprzepięciowe) są doskonałe, więc skutki ukrytych usterek są ignorowane, co jest złym założeniem [8]. Efekt ten dotyczy głównie dużych systemów energetycznych, ale pokazuje jak istotne są takie rozważania nawet dla instalacji elektrycznych w budynkach, ponieważ są one także zbudowane z wielu urządzeń ochronnych. Odpowiedzialności za system ochrony urządzeń i życia nie można przecenić lub zaniedbać. Wady ukryte systemu ochrony definiowane są [9] jako trwałe uszkodzenia powodujące niewłaściwe odłączenie elementów obwodu przez odpowiedni przekaźnik, jako bezpośrednią konsekwencję czynności łączeniowej. Ukryte błędy mogą nie ujawniać się w normalnych warunkach pracy, ale gdy występują jakiekolwiek zakłócenia, błędy lub przeciążenia, uchybienia te ujawniają się, co może spowodować niepotrzebne przestoje używanego sprzętu. Istnienie ukrytych usterek w systemie ochrony sprawia, iż już napięta sytuacja spowodowana awarią systemu może się pogłębić, a także wpływa na zmniejszenie poziom niezawodności systemu. Systemy elektryczne i systemy ochrony składają się z wielu elementów, tj. przekładników prądowych i / lub napięciowych, wyłączników, odłączników, rozłączników, przekaźników itp. Wady ukryte istnieją w każdym z tych elementów. Badania instalacji elektrycznych mogą ujawnić większość błędów ukrytych, co bezpośrednio prowadzi do zwiększenia niezawodności systemu elektroenergetycznego. 2. Projektowanie i eksploatacja instalacji elektrycznych Wszelkie zabiegi eksploatacyjne mają na celu wydłużenie czasu życia urządzeń, aparatów lub innych części instalacji elektrycznych, zapobieganie wszelkim awariom i usterkom oraz wykrywanie miejsc szczególnie narażonych na pewne stany nienormalne. Niestety niosą także za sobą pewne niedogodności, jak możliwość czasowego wyłączenia urządzeń z eksploatacji uszkodzenia lub zmniejszenie potencjału użytkowego sprawnych urządzeń. Z drugiej strony próby i badania ruchowe wykonywane pod obciążeniem pozwalają na wykrycie wszelkich usterek i awarii przed przystąpieniem do właściwej eksploatacji. Próbom tym stawia się różne cele, m.in. techniczne, ekonomiczne i społeczne [1]. Cele techniczne to przede wszystkim optymalizacja rozwiązań technicznych, rejestracja awarii i usterek, informacje ilościowe parametrów technicznych. Wyznaczenie liczebności personelu eksploatacyjnego, dobór zakresu obsługi, planowanie wyłączeń i nowych inwestycji, minimalizacja czasów i kosztów przestojów zalicza się do celów ekonomicznych. Cele społeczne pozwalają ograniczać zagrożenia środowiskowe w wyniku ostrzegania o zagrożeniach i zmniejszaniu stresu obsługi. Projekt elektryczny musi być wykonany i/lub sprawdzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia (wydawane po odbyciu odpowiedniej praktyki i zdaniu odpowiedniego egzaminu w Izbie Inżynierów Budownictwa). Projektant dla własnego bezpieczeństwa i poprawnego wykonania projektu musi korzystać z odpowiednich norm, rozporządzeń, prawa budowlanego i innych przepisów. Schematy i rzuty powinny być wykonane z uwzględnienie poniższych wskazówek [10]: 20

4 1) Prostota używać prostych, łatwych w zrozumieniu i odczytaniu elementów, linii prostych na rzutach, wszystko w jednym standardzie. Każdy schemat powinien zawierać się w jednym arkuszu, a jeśli jest to niemożliwe, przerwa musi być dokonana na odpowiednich poziomach napięcia lub centrów dystrybucji. 2) Utrzymanie względnie przybliżonego położenia elementów podczas budowania schematów, np. w przypadku schematów blokowych elementy z jednego poziomu powinny na schemacie także zawierać się w jednym, określonym poziomie. 3) Unikać powtórzeń unikać różnego nazywania tych samych elementów. 4) Wszystkie znane czynniki, parametry powinny być pokazane w projekcie wykonawczym wszystkie parametry muszą być pokazane i opisane na schematach i rzutach. Niektóre z tych istotnych parametrów to: typu aparatów i urządzeń elektrycznych z podaniem referencyjnych producentów, typy transformatorów i przekładników, ich przekładnie, połączenia uzwojeń, oznaczenia kabli i przewodów, ich długości, typy, spadki napięć, funkcje przekaźników, tablice przełączeń w układach np. z SZR, połączenia z innymi instalacjami. 5) Przewidzieć możliwość rozbudowy systemu oraz, w przypadku rozdzielnic, przewidzieć dodatkowe miejsce na aparaty elektryczne i związane z nagrzewaniem się torów i aparatów elektrycznych. Plany są drugą najważniejszą częścią projektu elektrycznego. Powinny one być oparte na planach architektonicznych i pokazywać wszystkie najważniejsze elementy instalacji elektrycznej w budynku lub w okolicy. Są one również ważne dla utrzymania obiektu, ponieważ pokazują rzeczywistą lokalizację instalacji. Rolą projektanta elektrycznego jest tutaj głównie optymalizacja rozwiązań technicznych. Obiekty, które potrzebują ciągłego zasilania w energię elektryczną, powinny mieć przynajmniej 2 przyłącza elektroenergetyczne od Dostawcy energii: podstawowe i rezerwowe. Tutaj należy szczególnie zwrócić uwagę, aby oba przyłącza były ROZDZIELNICA AGREGATÓW Rys. 3. Schemat blokowy przykładowej instalacji elektrycznej obiektu wymagającego ciągłości zasilania elektroenergetycznego Nr

5 niezależne od siebie, tzn. z dwóch różnych stacji transformatorowych lub w przypaku zasilania po stronie SN z dwóch różnych RPZ-ów. Projektanci powinni także przewidywać stan awarii na obu przyłączach i zaprojektować instalację agregatów prądotwórczych o mocach odpowiednich do zapotrzebowania. Z uwagi na konieczność bezprzerwowego zasilania należy także uwzględnić instalację baterii UPS. Całość układu powinna przełączać zasilanie automatycznie za pomocą automatyki SZR. Przykładowy schemat blokowy instalacji elektrycznej w obiekcie wymagającym ciągłości zasilania elektroenergetycznego został pokazany na rys Scenariusz badań Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać przed przystąpieniem do prób i badań instalacji elektrycznej jest przygotowanie scenariusza badań. Scenariusz taki uszeregowany chronologicznie należy opracować w oparciu o dane obiektu, instalacji elektrycznej, dokumentacji powykonawczej, Warunki Przyłączenia lub Umowę Przyłączeniową. Dokument ten powinien być przygotowany i omówiony na spotkaniu z Właścicielem obiektu, a następnie traktowany jako wytyczne prowadzenia badań. Należy w nim zawrzeć informacje na temat prób i badań, ram czasowych ich wykonania oraz przewidzianych zespołów wykonujących. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokumentację powykonawczą i pomiary odbiorcze instalacji. Oba dokumenty powinien posiadać Właściciel obiektu i przekazać na potrzeby wykonującego pomiary. Wiąże się to z oceną możliwości wykonania prób i badań oraz z bezpieczeństwem ekipy wykonującej dane testy. Brak wyżej wymienionych uniemożliwia wykonanie całości przedsięwzięcia. Scenariusz powinien ponadto zawierać informacje o planowanym użyciu sprzętu pomiarowego oraz symulującego, miejscu ich zainstalowania oraz inne istotne uzgodnienia z Właścicielem i Użytkownikiem obiektu. 4. Możliwości pomiarowe analizatora sieci CM4000T Jednym z urządzeń pomocnych przy wykonywaniu prób i badań instalacji elektrycznych może być analizator sieci CM4000T. Jest on wielofunkcyjnym urządzeniem cyfrowym służącym do pomiarów parametrów sieci, zbierania i archiwizowania danych, a także do sterowania [7]. Przeznaczony jest głównie do monitorowania sieci elektroenergetycznej w jej krytycznych punktach lub u dużych odbiorców, u których istotne staje się monitorowanie jakości energii elektrycznej. Rys. 4. Analizator sieci CM4000T w wersjach stacjonarnej i przenośnej 22

6 Powyższy model charakteryzuje się dużą dokładnością rzędu 0,04% i bez problemu może służyć do pomiaru mocy i energii. Posiada możliwość tworzenia trendów oraz do przewidywania zużycia energii na 4 kolejne dni. Analizator wyposażono w interfejs komunikacyjny Modbus RS-485 i RS-232, co umożliwia pełną integrację z równoważnymi systemami sterowania i monitoringu. Producent przewidział możliwość wyposażenia urządzenia w kartę sieciową Ethernet. Analizator współpracuje z programem SMS lub ION (SCADA dla monitoringu i sterowania w sieciach elektroenergetycznych). Istnieje także możliwość przeglądania danych z przeglądarki Internetowej, informowanie użytkownika o alarmach za pomocą poczty oraz pagera. Szczególnie pomocne przy pomiarach instalacji elektrycznej jest funkcja detekcji zakłóceń wraz z rejestracją przebiegów i zapisem zdarzeń. Rejestrowane przebiegi są podwójnie buforowane i próbkowane do 512 próbek na okres (25 ks/s) lub próbek na okres (5 MS/s). Wejście napięciowe dopuszcza napięcia do 600 V oraz przy przepięciu do 10 kv w szczycie. Analizator posiada możliwość synchronizacji z użyciem technologii GPS (dokładność do 1 ms) lub sieciowej. Rejestrator pozwala także na: rzeczywisty pomiar wartości skutecznej do 255 harmonicznej, odczyty jakościowe energii elektrycznej całkowity współczynnik zawartości harmonicznych THD, współczynnik K dla transformatora, współczynnik szczytu, pomiar napięcia, prądu, mocy, częstotliwości co 100 ms, detekcję i zapis spadków i wzrostów wartości prądu i napięcia, wyświetlanie wartości minimalnych i maksymalnych mierzonych wielkości znakowanie czasowe co 1 ms wejść stanu przy zapisie sekwencji zdarzeń, pomiar w czasie rzeczywistym amplitudy i przesunięcia fazowego do 63 harmonicznej, nastawianie funkcji alarmu. Rys. 5. Przykładowy przebieg poboru mocy [kva] Nr

7 5. Stacje obciążeniowe Do symulacji obciążenia można użyć stacji obciążeniowej HAC230-6RM [8]. Stacja ta symuluje pracę serwera i może być wykorzystywana do badań w obiektach typu Data Center, przy czym testy wykonywane pod obciążeniem mogą służyć także do oceny pracy klimatyzacji. Główne cechy urządzeń to: moduły rackowe 19'', obciążenie maksymalne 6,66 kw, wysokość 4HU, nastawialne kroki obciążeniowe 6 1,1 kw, prostota obsługi, zasilanie 1 lub 3-fazowe. Rys. 6. Stacja obciążeniowe HAC230-6RM Urządzenie charakteryzuje się zbliżonym do rezystancyjnego charakterem obciążenia. Do obciążania większymi mocami można wykorzystać większe stacje obciążeniowe, np. HAC lub HAC [8]. Urządzenia różnią się mocą: 300 kw i 500 kw, natomiast zapewniają możliwość prowadzenia bezpiecznych testów obciążeń generatorów prądu, systemów UPS oraz instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC). Oba modele wyposażone są w ręczny panel sterowania i możliwość ustawiania mocy co 1 kw. Rys. 7. Stacja obciążeniowa HAC i HAC

8 6. Próby i badania Próby i badania instalacji elektrycznej zawsze należy dostosować do badanego obiektu. Do symulacji obciążenia można wykorzystać stacje obciążeniowe. Próby i badania polegają na pomiarach konkretnych wielkości fizycznych (moc, napięcie, prąd, temperatura) oraz na oględzinach urządzeń i aparatów elektrycznych wraz z klimatyzacją (o ile taka została zainstalowana). Jako pierwsze badanie należy obciążyć układ np. 70% mocy znamionowej i wygrzewać wszystkie elementy instalacji minimum 4 h. Wynika to z faktu dosyć długiej stałej czasowej nagrzewania niektórych elementów sieci. W ten sposób można zweryfikować poprawność wykonania całej instalacji elektrycznej, działanie klimatyzatorów, wykonać pomiary np. termowizyjne odpowiednich torów prądowych, kabli i przewodów. Możliwe usterki to m.in. zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniach, nadmierne nagrzewanie się niektórych elementów, instalacja nieodpowiedniego osprzętu, np.: rurek i koryt kablowych (pod wpływem wysokiej temperatury tracą swoją plastyczność) itp. Ze względów bezpieczeństwa pierwszą zweryfikowaną funkcją systemu zasilania powinno być sprawdzenie działania awaryjnych (pożarowych) wyłączników zasilania obiektu. Kolejnym badaniem mogą być testy poszczególnych wyłączników mocy. Instalacje elektryczne obiektów, które wymagają ciągłości dostaw energii elektrycznej, zazwyczaj posiadają redundancję oraz kilka różnych źródeł energii. Po pierwsze są to przyłącza z miejscowego Zakładu Energetycznego: podstawowe i rezerwowe. Kolejnym mogą być agregaty prądotwórcze. Z uwagi na pewien czas załączenia i synchronizacji agregatów z siecią często stosuje się dodatkowo baterie UPS do bezprzerwowego przełączania zasilania. W ten sposób układ zabezpieczony jest od wszelkich możliwych zapadów lub zaników energii elektrycznej. Każde przyłącze i bateria UPS oczywiście muszą być zabezpieczone oddzielnym wyłącznikiem. Podczas testu wyłączników na każdym przyłączu i UPS weryfikowane jest działanie każdego aparatu. Możliwe usterki to m.in.: usterki wieku dziecięcego wynikające z wad ukrytych aparatów elektrycznych i błędów w montażu, zwarcia w sieci itp. Jednym z najistotniejszych badań jest test układu SZR. Przy tylu możliwych sposobach zasilania, projektant decyduje w jakiej konfiguracji powinny być załączane odpowiednie wyłączniki. Test ten należy przeprowadzać pod obciążeniem 100% oraz przy pełnym zasilaniu (działające dwa przyłącza). Należy zwrócić szczególną uwagę, aby wyłączenia odpowiednich przyłączy odbywały się po stronie SN (przyłącza dużych mocy wykonywane są po stronie 15 kv). W tym badaniu należy bezwzględnie wykonać oględziny każdego wyłącznika wchodzącego w skład automatyki SZR, sprawdzić poprawność pracy i czas synchronizacji agregatów prądotwórczych, zweryfikować działanie układu UPS. Najczęściej w tym badaniu dochodzi do wykrycia różnych usterek i nieprawidłowości w budowie instalacji elektrycznej. Możliwe usterki to m.in.: wyłączanie układu agregatów przed pełną synchronizacją, uszkodzenia i wady fabryczne aparatów elektrycznych itp. Kolejnym badaniem może być zasilanie całości układu tylko z jednego toru (dwa przyłącza: podstawowe i rezerwowe) oraz weryfikacja działania układu UPS. Tutaj możliwości jest kilka. Po pierwsze można sprawdzić działanie układu przy zaniku na- Nr

9 pięcia na obciążonym torze bez udziału agregatów prądotwórczych. Weryfikacji podlega czas rozładowania baterii UPS. Badanie należy wykonać dla każdego toru zasilającego przy obciążeniu 100%. Możliwe usterki to m.in.: awaria wyłączników, nadmierne nagrzewanie się poszczególnych części torów prądowych itp. Podobne badanie jak powyższe należy przeprowadzić przy pełnym zasilaniu (przyłącze podstawowe i rezerwowe) i obciążeniu układu 100%. Badaniu podobnie podlega czas rozładowania baterii UPS oraz poszczególne aparaty i urządzenia elektryczne. Możliwe usterki to m.in.: awaria wyłączników, nadmierne nagrzewanie się poszczególnych części torów prądowych itp. Badaniom należy także poddać wszelkie układy chłodzące i klimatyzację. Urządzenia np. serwerowni w pomieszczeniach generują duże straty ciepła. Ciepło to jest bezpośrednio przekazywane do otoczenia i pomieszczenie takie musi być odpowiednio klimatyzowane. Podczas takich badań należy zweryfikować lub sprawdzić bezwładność cieplną obiektu, maksymalne możliwe obciążenie cieplne, systemy wymiany ciepła, temperatury poszczególnych elementów w pomieszczeniach z urządzeniami technicznymi, poprawność działania układu klimatyzacji lub wentylacji. Należy wziąć pod uwagę możliwość, iż każda próba jest obciążona możliwością znalezienia usterki lub awarii. Po ich wykryciu należy je bezwzględnie usunąć i badanie powtórzyć do momentu uzyskania pozytywnego wyniku. 7. Podsumowanie Badania i próby ruchowe instalacji elektrycznych przed zainstalowaniem faktycznych urządzeń w obiektach szczególnie wrażliwych na zaniki napięcia są bardzo istotne dla bezpieczeństwa obiektu. Po pierwsze weryfikują zgodność wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacją wykonawczą. Po drugie mogą wskazać istotne miejsca szczególnie narażone na różne obciążenia elektryczne lub cieplne. Po trzecie podczas badań dochodzi do faktycznej oceny działania układu oraz znalezienia błędów i usterek typowych dla początkowej fazy funkcjonowania każdego obiektu technicznego. Każda taka instalacja elektryczna powinna być sprawdzona, a raport z badań przekazany do Właściciela lub Użytkownika obiektu. Próby te są niezbędne dla bezpiecznego i racjonalnego użytkowania instalacji elektrycznej w obiekcie. 8. Literatura 1. Maksymiuk J., Niezawodność maszyn i urządzeń elektrycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003, Wydanie I. 2. IEC 300: Reliability and maintainability management. 3. Gulski E., Smit J. J., Maksymiuk J., Zarządzanie zasobami sieci elektroenergetycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004, Wydanie I. 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci, Dz. U. z dnia 20 grudnia 2004 r. 5. Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku energii elektrycznej. 26

10 Badania i pomiary elektryczne 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE na dzień 1 stycznia 2012 r. 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, Dz. U. z 2011 r., Nr 189, poz F. Yang, A. P. Sakis Meliopoulos, G. J. Cokkinides, Q. Binh Dam, Bulk Power System Reliability Assessment Considering Protection System Hidden Failures, 2007 irep Symposium- Bulk Power System Dynamics and Control VII, Revitalizing Operational Reliability August 19-24, 2007, Charleston, SC, USA. 9. J. De La Ree, Y. Liu, L. Mili, A. G. Phadke, L. Dasilva, Catastrophic Failures in Power Systems: Causes, Analyses, and Countermeasures, IEEE Proceedings, Vol. 93, No. 5, pp , IEEE Guide for Maintenance, Operation, and Safety of Industrial and Commercial Power Systems, IEEE Std Chmielak W., Zdziarski T., Badanie szybkozmiennych zakłóceń w sieci elektroenergetycznej, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna PES-7, Kościelisko 2009,

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r.

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r. Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego Kraków, 23 października 2014 r. Regulacje prawne dotyczące jakości dostaw energii Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A. nr /DMN/ d obiektów e Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Zasilanie obiektów telekomunikacyjnych, wymagania

Zasilanie obiektów telekomunikacyjnych, wymagania Zasilanie obiektów telekomunikacyjnych, wymagania Ryszard Witczyński 2011-11-13 1 OCZEKIWANIE INFORMATYKA Rozdzielnica zasilająca Prosty przykład zasilania komputera rezerwowanego UPS-em, czas podtrzymania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych Piotr Trzciński O zespole Zespół 6 osób Odpowiedzialność za: Utrzymanie infrastruktury data centre w Polsce, w tym: Service Management

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja)

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja) Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej (propozycja) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Instrukcji Dokument dotyczy zmodernizowanej instalacji elektrycznej w budynku firmy w.. przy ul.. Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2 PROJEKT WYKONAWCZY zaplecza technicznego - Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Temat: Rozbudowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA Część

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE)

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE) SZKOLENIA SEP Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość zasad w zakresie elektroenergetycznym na stanowisku EKSPLOATACJI Z UPRAWNIENIAMI POMIAROWYMI. Obowiązuje osoby wykonujące czynności

Bardziej szczegółowo

Procedura przyłączania mikroinstalacji

Procedura przyłączania mikroinstalacji I. Uwagi Ogólne Procedura przyłączania mikroinstalacji Procedurę przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. Nr 1059 z późn. zm.). Zgodnie

Bardziej szczegółowo

System monitoringu jakości energii elektrycznej

System monitoringu jakości energii elektrycznej System monitoringu jakości energii elektrycznej Pomiary oraz analiza jakości energii elektrycznej System Certan jest narzędziem pozwalającym na ciągłą ocenę parametrów jakości napięć i prądów w wybranych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP Kategoria D Kategoria E D Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym - dla osób na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Wypełnia pracownik PKP Energetyka spółka z o.o. WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA miejscowość dzień miesiąc rok Imię i nazwisko, nazwa organizacji Do PKP Energetyka spółka z o.o. Zakład pełen adres kod pocztowy miejscowość

Bardziej szczegółowo

PB wymiany układu pomiarowych budynków. Projekt Budowlany z elementami wykonawczymi

PB wymiany układu pomiarowych budynków. Projekt Budowlany z elementami wykonawczymi ETA spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 8 tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail:etabiuroprojektow@poczta.onet.pl Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000 193545 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XII

Bardziej szczegółowo

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych.

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych. chesia@paset te 74 873 54 63 ZASILACZE AWARYJNE Zasilacze awaryjne (UPS) są urządzeniami gwarantującymi pracę podłączonego do nich sprzętu w momentach zaniku prądu. Urządzenia podtrzymujące mają dosłownie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT ZADANIE I Numer sprawy:38/zp/2012 Nazwa i typ urządzenia poz. 1 Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT Załącznik Nr 2 do SIWZ Nazwa i typ urządzeń poz. 2 Nazwa i typ urządzeń - poz.3

Bardziej szczegółowo

System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A.

System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A. System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A. AGENDA Dlaczego jakość energii jest ważna Cele i korzyści wdrożenia systemu monitorowania jakości energii elektrycznej (SMJEE)

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP 1 SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA seria MASTERYS MC oraz GP 2 Zawartość opracowania. 1. Ochrona przeciwprzepięciowa str. 3 2. Widok

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OCENY WSKAŹNIKÓW ZAWODNOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

PODSTAWY OCENY WSKAŹNIKÓW ZAWODNOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Andrzej Purczyński PODSTAWY OCENY WSKAŹNIKÓW ZAWODNOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Materiały szkolenia technicznego, Jakość energii elektrycznej i jej rozliczanie, Poznań Tarnowo Podgórne II/2008, ENERGO-EKO-TECH

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Zatwierdzam w Wodzisławiu Śl. z dnia 10 lipca 2012r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Zatwierdzam w Wodzisławiu Śl. z dnia 10 lipca 2012r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Zatwierdzam w Wodzisławiu Śl. z dnia 10 lipca 2012r. Procedury określające sposób podłączenia stacji odbiorczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Energomedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Zatwierdzona uchwałą nr 3/2013 Zarządu Spółki Energomedia z dnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp. 4. Linie elektroenergetyczne niskich i średnich napięć

SPIS TREŚCI. Wstęp. 4. Linie elektroenergetyczne niskich i średnich napięć SPIS TREŚCI Wstęp 1. Projekt budowlany i zasady jego uzgadniania 1.1 Przepisy ogólne i wymagania podstawowe 1.2 Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Zakres i forma projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. w Sosnowcu TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Zatwierdzona Uchwałą nr 842/2008 Zarządu Kopalni Węgla Kamiennego

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. 1. Moc odbiorników prądu stałego Prąd płynący przez odbiornik powoduje wydzielanie się określonej

Bardziej szczegółowo

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Mirosław KAŹMIERSKI Okręgowy Urząd Miar w Łodzi 90-132 Łódź, ul. Narutowicza 75 oum.lodz.w3@gum.gov.pl WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1. Wstęp Konieczność

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303 Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) - przygotować osprzęt

Bardziej szczegółowo

OPIS USŁUG LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH

OPIS USŁUG LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH OPIS USŁUG LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH Pomiar jakości energii elektrycznej Procedura pomiaru jakości energii elektrycznej rozpoczyna się od analizy technicznej opartej o parametry

Bardziej szczegółowo

MP4 kompleksowy audyt bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej w przedsiębiorstwie. Ireneusz Grining Licheń 19/20.11.

MP4 kompleksowy audyt bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej w przedsiębiorstwie. Ireneusz Grining Licheń 19/20.11. MP4 kompleksowy audyt bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej w przedsiębiorstwie Ireneusz Grining Licheń 19/20.11.2013 Oferta Schneider Electric w zakresie konsultingu serwisowego. Audyt

Bardziej szczegółowo

CENNIK energii elektrycznej

CENNIK energii elektrycznej DALMOR S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Hryniewickiego 10 CENNIK energii elektrycznej Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą Zarządu DALMOR S.A. nr 41/2014, z dnia 2 grudnia 2014 roku i obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI ROZDZIELCZEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI ROZDZIELCZEJ Załącznik nr 5 do Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej ZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO IECI ROZDZIELCZEJ - 1 - 1. POTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii Elektrycznej.

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii Elektrycznej. Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii. Opiekun: mgr inż. Piotr Leżyński Sala nr 9, budynek A-9 Laboratorium świadczy usługi pomiarowe w obszarze EMC i jakości energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Aktualizacja systemu zasilania w Porcie Lotniczym Szymany PROJEKT POLA WZLOTÓW LOTNISKA W SZYMANACH

PROJEKT WYKONAWCZY. Aktualizacja systemu zasilania w Porcie Lotniczym Szymany PROJEKT POLA WZLOTÓW LOTNISKA W SZYMANACH Umowa Nr arch. BSiPL PL-1081/160 PROJEKT WYKONAWCZY Aktualizacja systemu zasilania w Porcie Lotniczym Szymany Przedmiot projektu PROJEKT POLA WZLOTÓW LOTNISKA W SZYMANACH Nazwa i adres Warmia i Mazury

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązanie zadania dla zawodu technik elektryk

Przykładowe rozwiązanie zadania dla zawodu technik elektryk Projekt realizacji prac z zakresu lokalizacji i usunięcia uszkodzenia nagrzewnicy oraz wykonanie dokumentacji z zakresu wykonanych prac w układzie sterowania silnika ZAŁOŻENIA (Założenia do projektu prac

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Przy korzystaniu z instalacji elektrycznych jesteśmy narażeni między innymi na niżej wymienione zagrożenia pochodzące od zakłóceń: przepływ prądu przeciążeniowego,

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW

WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW Wydanie II poprawione SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 7 Fryderyk Łasak WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW W naszej księgarni

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) przygotować osprzęt elektroenergetyczny do budowy sieci i rozdzielni,

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie. simaris design

Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie. simaris design Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie simaris design SIMARIS design basic skupiać się na sprawach ważnych Zaprojektowanie systemu zasilania dla obiektów przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Chcę przyłączyć się do sieci elektroenergetycznej. Jak to prawidłowo zrobić?

Chcę przyłączyć się do sieci elektroenergetycznej. Jak to prawidłowo zrobić? Chcę przyłączyć się do sieci elektroenergetycznej. Jak to prawidłowo zrobić? Co robić? I. Zapoznać się z wzorem wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci. II. Zapoznać się z zawartym w taryfie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska Jan Maciej Kościelny, Michał Syfert DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych Instytut Automatyki i Robotyki Plan wystąpienia 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ MEGA Sp. z o.o. w Elblągu

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ MEGA Sp. z o.o. w Elblągu Numer wniosku Miejscowość Data (dzień, miesiąc, rok)... WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ MEGA Sp. z o.o. w Elblągu 1. Dane Wnioskodawcy Nazwa firmy... Gmina Ulica

Bardziej szczegółowo

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl)

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl) Opublikowane na Sonel S.A. Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne PQM701 Indeks: WMPLPQM701 Analizator jakości zasilania Opis Analizator adresowany do osób kontrolujących jakość energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis PowerCommand TM iwatch 100 Zdalny monitoring sieciowy Opis System PowerCommand iwatch TM 100 jest wygodnym w użyciu narzędziem do zdalnego monitorowania pracy zestawu prądotwórczego i SZR, połączonym z

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna. Specjaliści od zarządzania bezpieczeństwem. Niezawodne i efektywne wykorzystanie mocy natury

Energia odnawialna. Specjaliści od zarządzania bezpieczeństwem. Niezawodne i efektywne wykorzystanie mocy natury Energia odnawialna Specjaliści od zarządzania bezpieczeństwem Niezawodne i efektywne wykorzystanie mocy natury Wczesne wykrywanie zamiast wyłączeń awaryjnych Celem każdego operatora instalacji jest wydajne

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

Kto mówi, że ZAE nie oferuje wszystkiego?

Kto mówi, że ZAE nie oferuje wszystkiego? ZAE Serwis Kto mówi, że ZAE nie oferuje wszystkiego? Serwis ZAE Sp. z o. o. od ponad 20 lat zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i wdrażaniem urządzeo automatyki energetycznej. Inspirowani potrzebami

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE BEZPRZERWOWE

ZASILACZE BEZPRZERWOWE ZASILACZE BEZPRZERWOWE seria falowników FM, FPM, FPTM FALOWNIKI PRZEZNACZENIE Nowoczesne przemysłowo-energetyczne zasilacze bezprzerwowe przystosowane do współpracy z zewnętrzną baterią 220 V (340 V) zapewniają

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji na parterze oraz w trzech pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu Spis treści CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zasilanie rezerwowe - UPS

Zasilanie rezerwowe - UPS power solutions 2011 Zasilanie rezerwowe - UPS Urządzenia tego typu stosowane są najczęściej do zasilania komputerów, a zwłaszcza serwerów. Dzięki ich zastosowaniu, w przypadku awarii zasilania zmniejsza

Bardziej szczegółowo

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY EUROPE Sp. z o.o. Technologie Oszczędzania Energii w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY Innowacyjny system oszczędzania energii elektrycznej Smart-Optimizer ECOD WYŁĄCZNY

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012 Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych Licheń, listopad 2012 Agenda Dalkia podstawowe informacje o strategii Zasady podejścia do infrastruktury ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI 1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych 1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń elektroenergetycznych 11 1.1.1. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

Przekładniki Prądowe nn

Przekładniki Prądowe nn NOWOŚĆ 2015 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Dane teleadresowe: 42-300 Myszków ul. Partyzantów 21 W razie jakichkolwiek pytań informacji udzieli: Marcin Mofina: 668 353 798, (34) 387 29 70 przekladniki@bezpol.pl

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Szczecin, 2015 r. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie

TARYFA DLA CIEPŁA. Szczecin, 2015 r. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie TARYFA DLA CIEPŁA Szczecin, 2015 r. w Szczecinie 1. Informacje ogólne 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Szczecińską Energetykę Cieplną Spółka z o.o. w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL Eksploatacja i/lub dozór urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego. Organizator: Centrum Szkoleniowe Data: 11 września 2015r. Partner merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

POMIARY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI

POMIARY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI POMIARY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ Krzysztof Urbański Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50 e-mail:

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: EKSPLOATACJI w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 12 ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Ogólnie Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki. nadzorcze. www.relpol.com.pl

Przekaźniki. nadzorcze. www.relpol.com.pl Przekaźniki nadzorcze 2015 2016 Przekaźniki nadzorcze 2 przekaźniki nadzorcze nadzór napięcia DC, nadzór napięcia AC w sieci 1- i 3-fazowej, nadzór prądu DC, nadzór prądu AC w sieci 1- i 3-fazowej, nadzór

Bardziej szczegółowo

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1 Ogranicznik mocy Przekaźniki nadzorcze OM 100s Wyłącza nadzorowany obwód po przekroczeniu maksymalnego prądu w tym obwodzie. Przykładem zastosowania jest zabezpieczenie instalacji oświetleniowej klatek

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

NADZORY PROJEKTOWANIE I POMIARY ELEKTRYCZNE 66 200 ŚWIEBODZIN UL.WILLOWA 8/1

NADZORY PROJEKTOWANIE I POMIARY ELEKTRYCZNE 66 200 ŚWIEBODZIN UL.WILLOWA 8/1 NADZORY PROJEKTOWANIE I POMIARY ELEKTRYCZNE INŻ.KONSTANTY ROMPALSKI 66 200 ŚWIEBODZIN UL.WILLOWA 8/1 P R O J E K T B U D O W L A N Y OBIEKT : ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: ROK ZAŁOŻENIA 1987 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 15 tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ Strona 1 z 7 Spis treści 1 Przedmiot zamówienia.... 3 2 Szafa

Bardziej szczegółowo

Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych

Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych Biuro Techniczno-Handlowe PRO-MAC 91-492 Łódź, ul. Bema 55 Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych Konferencja Naukowo-Techniczna Badania eksploatacyjne i diagnostyka w elektroenergetyce

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Umowę uznaje się za skutecznie zawartą pod warunkiem jej podpisania i odesłana na 10 dni przed datą dokonania zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej przez sprzedawcę do UNIHUT S.A bez poprawek

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA ZASILACZA AWARYJNEGO O DUŻEJ MOCY WRAZ Z MONTAŻEM (DEDYKOWANY SYSTEM UPS)

DOSTAWA ZASILACZA AWARYJNEGO O DUŻEJ MOCY WRAZ Z MONTAŻEM (DEDYKOWANY SYSTEM UPS) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Zatwierdzona uchwałą nr 1/2015 Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 02.02.2015 Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI SYSTHERM Danuta Gazińska S. J. 61-003 Poznań ul. Św. Wincentego 7 Tel. 61/85 07 550 Fax. 61/85 07 555 e-mail: serwis@systherm.pl www.systherm.pl Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 08 1750 1019 0000

Bardziej szczegółowo

Kamil Pluskwa-Dąbrowski

Kamil Pluskwa-Dąbrowski Jakość energii z perspektywy konsumenta Kamil Pluskwa-Dąbrowski Prezes Rady Krajowej Federacji Konsumentów Piknik Jakości Energii, Kraków, 23.10.2014 ul. Ordynacka 11 lok. 1 00-364 Warszawa Tel. +48 22

Bardziej szczegółowo