Spis treści. Słowo wstępu...str. 3. Rozdział I Wykaz aktów prawnych...str. 4. Rozdział II Katalog ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych...str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Słowo wstępu...str. 3. Rozdział I Wykaz aktów prawnych...str. 4. Rozdział II Katalog ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych...str."

Transkrypt

1 Spis treści Słowo wstępu str. 3 Rozdział I Wykaz aktów prawnych str. 4 Rozdział II Katalog ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych str. 7 Rozdział III Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych......str. 20 Rozdział IV Wolontariat str. 42 Rozdział V Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Wykaz organizacji zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych str. 50 Rozdział VI Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego z podziałem na powiaty......str. 77

2 KOORDYNATOR WYDANIA: Kamila Anacka ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Małgorzata Romaniuk, Arkadiusz Dowejko, Kamila Anacka KOREKTA: Jadwiga Lempke, Maria Anacka Wydawca: Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, Olsztyn KONCEPCJA GRAFICZNA, SKŁAD I PROJEKT OKŁADKI: Cezary D. Porycki DRUK Spręcograf Nakład: 400 egz. Wydanie I - OLSZTYN, grudzień 2007 r. Stan prawny: styczeń 2008 r. Copyright by Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Wydawnictwo WPW Sp. J. ISBN

3 Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce I wydanie informatora Vademekum niepełnosprawność. Książka ta jest wynikiem pilotażowego projektu, którego celem było opracowanie wydawnictwa zawierającego informacje prawne dotyczące sytuacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a także aktualną bazę adresową instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Niniejsze opracowanie powstało na bazie doświadczeń zespołu redakcyjnego, którego członkowie na co dzień w ramach prowadzonego Centrum Informacyjno Szkoleniowego udzielają porad i różnego rodzaju informacji dotyczących problemów środowiska niepełnosprawnych. Mając świadomość, jak trudno czasem znaleźć dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy, staraliśmy się przygotować praktyczny przewodnik, który w sposób czytelny i przystępny pozwala zrozumieć poruszaną problematykę. Zagadnienia zostały pogrupowane w sześć rozdziałów tematycznych: wykaz aktów prawnych, ulgi i uprawnienia, wybrane programy celowe realizowane przez PFRON, podstawowe informacje o wolontariacie. Czytelnik znajdzie tu również rozdział poświęcony naszej organizacji oraz krótką charakterystykę stowarzyszeń w nim zrzeszonych, a także adresy wybranych instytucji i organizacji zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych. Ze względu na pilotażowy charakter wydania i ograniczoną objętość informatora nie mogliśmy zawrzeć w nim wszystkich zagadnień związanych z niepełnosprawnością, wiele tematów jest tylko zasygnalizowanych, ale wskazujemy źródła tych informacji i adresy internetowe, pod którymi możecie Państwo tę wiedzę uzupełnić. Za opracowanie i wybór materiałów składam serdeczne podziękowania Pani Kamili Anackiej prawnikowi i koordynatorowi wydawnictwa oraz naszym konsultantom za fachowe porady, które w znacznym sposób wpłynęły na zawartość merytoryczną informatora. Po zapoznaniu się z treścią Vademekum liczymy na Państwa cenne uwagi i propozycje dotyczące rozszerzenia poruszanych zagadnień, aby kolejne wydanie w jeszcze lepszym stopniu mogło służyć pracownikom organizacji i instytucji, których zadaniem jest praca na rzecz osób niepełnosprawnych. Małgorzata Romaniuk Koordynator Centrum Informacyjno-Szkoleniowego W-MSON

4 Rozdział I - Wykaz aktów prawnych Rozdział I Wykaz aktów prawnych Informator powstał w oparciu o najważniejsze akty prawne regulujące sytuację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Główne źródło informacji oraz kryterium ich zestawienia w niniejszej publikacji stanowiły: 1) ustawa z dnia 27. sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.), która reguluje: tryb orzekania o niepełnosprawności; rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych mającą na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy; rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych mającą na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym (warsztaty terapii zajęciowej, turnusy rehabilitacyjne); katalog uprawnień przysługujący osobom niepełnosprawnym dotyczący korzystania z usług i instrumentów rynku pracy, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej oraz norm wykonywania pracy przez osoby niepełnosprawne; katalog szczególnych obowiązków i uprawnień pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne (w tym SOD) z uwzględnieniem zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej; zadania i organizację służb działających na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nowe brzmienie ustawy wchodzi w życie z dniem 1. stycznia 2008 r. 2) ustawa z dnia 12. marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.) określająca: a) zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej; b) rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania; c) organizację pomocy społecznej; zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej. 3) ustawa z dnia 24. kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) regulująca: zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i korzystania z tej działalności przez organy administracji publicznej w celu wykonywania zadań publicznych; zasady uzyskiwania przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego, a także sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego; zasady tworzenia i funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego; 4

5 Vademekum niepełnosprawność warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy oraz korzystania z tych świadczeń. Nowelizacja ustawy, mająca na celu wzmocnienie efektywnego współdziałania organizacji pozarządowych z administracją publiczną poprzez wzmocnienie instytucji, zasad i form dialogu obywatelskiego oraz zwiększenie racjonalności realizacji zadań publicznych wchodzi w życie z dniem 1. stycznia 2008 r. Celem uszczegółowienia informacji zawartych w powyższych aktach prawnych bazowano na: rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18. września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz. U. nr 124 poz. 820 z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29. maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 104 poz. 969) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15. września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu (Dz. U. nr 215, poz z późn. zm.) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26. kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. nr 76, poz. 497) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17. października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. nr 194, poz. 1404) rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 17. października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. nr 194, poz. 1403) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17. października 2007 r. w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne (Dz. U. nr 194, poz. 1405) a także na: ustawie z dnia 13. października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 137 poz. 887 z późn. zm.) ustawie z dnia 20. grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U nr 7, poz. 25 z późn. zm.) ustawie z dnia 29. sieronia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) 5

6 Rozdział I - Wykaz aktów prawnych ustawie z dnia 26. lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 80, poz. 350 z późn. zm.) ustawie z dnia 12. stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. nr 9, poz. 31 z późn. zm.) ustawie z dnia 7. grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 249, poz. 1828) ustawie z dnia 16. lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz z późn. zm.) ustawie z dnia 12. czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. nr 130, poz z późn. zm.) ustawie z dnia 21. kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. nr 85, poz. 728) ustawie z dnia 20. czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. nr 54, poz. 254 z późn. zm.) ustawie Prawo o ruchu drogowym z dnia 20. czerwca 1997 r. (Dz. U. nr 98, poz. 602 z późn. zm.) Więcej aktualnych informacji prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych znaleźć można na stronie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej www. sejm. gov. pl. 6

7 Vademekum niepełnosprawność Rozdział II Katalog ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych. PRACA podstawa prawna: ustawa z dnia 27. sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25. czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15. września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26. kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17. października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17. października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17. października 2007 r. w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne A) UPRAWNIENIA PRACUJĄCYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1) Czas pracy Czas pracy osoby niepełnosprawnej (bez względu na stopień niepełnosprawności) nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie mogą pracować ponad 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Należy również pamiętać, że osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Wymiar czasu pracy ustalony dla osób niepełnosprawnych obowiązuje od dnia następującego po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności. Przepisów o czasie pracy osób niepełnosprawnych nie stosuje się do: a) osób zatrudnionych przy pilnowaniu lub b) gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników (a w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą) wyrazi na to zgodę. Koszty badań ponosi pracodawca. Stosowanie norm czasu pracy przewidzianych dla osoby niepełnosprawnej nie powoduje obniżenia wysokości wy- 7

8 Rozdział II - Katalog ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych nagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości. Osobie, która otrzymywała wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce i przedstawiła orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości. Jeżeli wysokość wynagrodzenia określana jest w stawce godzinowej przy przechodzeniu na skrócony wymiar czasu pracy stawkę wynagrodzenia zasadniczego podwyższa się w stosunku w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm. 2) Przerwy w pracy Pracownik, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi minimum 6 godzin ma prawo do co najmniej 15 minutowej przerwy w pracy. Osoba niepełnosprawna (bez względu na dobowy wymiar czasu pracy) ma ponadto prawo do dodatkowej 15 minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek wliczanej do czasu pracy. 3) Dodatkowy urlop wypoczynkowy Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego nabywa się po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia do jednego z wyżej wymienionych stopni niepełnosprawności. Dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów, chyba że jego wymiar jest niższy niż 10 dni roboczych, wtedy zamiast tego urlopu, przysługuje urlop dodatkowy z tytułu niepełnosprawności w wymiarze 10 dni. 4) Zwolnienia od pracy Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia: w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym na wniosek lekarza, nie częściej niż raz w roku; w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy. Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. 5) Utrata zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku Osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku, pracodawca jest zobowiązany wydzielić lub zorganizować odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym, nie później niż w okresie 3 m-cy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości do przystąpienia do pracy. Zgłoszenie gotowości przystąpienia do pracy powinno 8

9 Vademekum niepełnosprawność nastąpić w ciągu 1 m-ca od dnia uznania osoby za niepełnosprawną. Jeżeli wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracownika z jego winy lub w wyniku jego stanu nietrzeźwości udowodnione przez pracodawcę pracodawca jest zwolniony z powyższych obowiązków. B) WSPARCIE SAMOZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1) Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może otrzymać jednorazowo ze środków PFRON środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze Starostą, nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeśli nie otrzymała środków publicznych na ten cel. Osoba niepełnosprawna, która otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej jest zobowiązana do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jeżeli z przyczyn leżących po jej stronie zostały naruszone warunki umowy zawartej ze Starostą. 2) Dofinansowanie odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych na kontynuowanie działalności gospodarczej lub na prowadzenie dzierżawionego gospodarstwa rolnego Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne może otrzymać ze środków PFRON dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności, jeżeli: nie korzystała z pożyczki ze środków PFRON oraz z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej; zaciągnięta pożyczka została spłacona albo w całości umorzona. Dofinansowanie następuje na podstawie umowy zawartej ze Starostą. C) UPRAWNIENIA PRACODAWCÓW 1) Zwrot kosztów przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 m-cy zatrudni osoby niepełnosprawne spełniające określone warunki, może otrzymać na wniosek ze środków PFRON zwrot kosztów: 1) poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności; 2) adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych; 3) adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy; 4) rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb związanych z przystosowa- 9

10 Rozdział II - Katalog ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych niem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Możliwość zwrotu kosztów, o których mowa w pkt 1-3, dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych: a) bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy; b) pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, jeżeli niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy. Maksymalna wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osób niepełnosprawnych. Zwrotu kosztów dokonuje Starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą, z tym że: 1) zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem podpisania umowy; 2) kwota zwrotu kosztów poniesionych w związku z rozpoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych nie może przekraczać 15% kosztów związanych z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Umowy z pracodawcą, którym jest Starosta, zawiera Prezes Zarządu PFRON. Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowanym stanowisku pracy, wydanej na wniosek Starosty. Zwrot kosztów jednostkom budżetowym następuje na wydzielony rachunek dochodów własnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30. czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Warunkiem zwrotu kosztów jest ich poniesienie przez jednostkę budżetową ze środków uprzednio zgromadzonych na tym rachunku. Gdy okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 m-cy, pracodawca jest zobowiązany zwrócić PFRON za pośrednictwem Starosty środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu wymagalnego minimalnego okresu zatrudnienia, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 m-cy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną. Pracodawca nie zwraca środków, jeżeli zatrudni w terminie 3 m-cy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną, skierowaną do pracy przez powiatowy urząd pracy, przy czym wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do wymaganego minimalnego okresu zatrudnienia. 2) Zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych: Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 m-cy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną albo poszukującą pracy 10

11 Vademekum niepełnosprawność niepozostającą w zatrudnieniu może otrzymać na wniosek ze środków PFRON zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Zwrotu kosztów dokonuje Starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy. Umowy z pracodawcą, którym jest Starosta, zawiera prezes Zarządu PFRON. Zwrot kosztów jednostkom budżetowym następuje na wydzielony rachunek dochodów własnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30. czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Warunkiem zwrotu kosztów jest ich poniesienie przez jednostkę budżetową ze środków uprzednio zgromadzonych na tym rachunku. Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowanym stanowisku pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku, wydanej na wniosek Starosty. Gdy okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 m-cy, pracodawca jest zobowiązany zwrócić PFRON za pośrednictwem Starosty środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu wymagalnego minimalnego okresu zatrudnienia, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 m-cy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną. Pracodawca nie zwraca środków, jeżeli zatrudni w terminie 3 m-cy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną lub poszukującą pracy i niepozostającą w zatrudnieniu, przy czym wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do wymaganego minimalnego okresu zatrudnienia. 3) Zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać ze środków PFRON zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy. Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu. Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu. Zwrotu kosztów dokonuje Starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem podpisania umowy. Umowy z pracodawcą, którym jest Starosta, zawiera prezes Zarządu PFRON. 11

12 Rozdział II - Katalog ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych 4) Zwrot pracodawcom kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych Pracodawca, który zatrudni przez okres co najmniej 12 m-cy osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną albo poszukującą pracy w zatrudnieniu, może otrzymać na wniosek ze środków PFRON zwrot 60%: 1) jej wynagrodzenia przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz 2) obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia - za okres jednego roku od dnia jej zatrudnienia. Zwrotu dokonuje Starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą. Zwrotowi nie podlegają kwoty wypłacone przez pracodawcę za okres sprzed dnia podpisania umowy. Gdy okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 12 m-cy, pracodawca za pośrednictwem Starosty jest obowiązany zwrócić PFRON w pełnej wysokości kwoty otrzymane z PFRON, chyba że umowa o pracę: 1) uległa rozwiązaniu z przyczyn określonych w art pkt 1 ustawy z dnia 26. czerwca 1974 Kodeks pracy albo 2) uległa rozwiązaniu za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika albo 3) wygasła. D) SZKOLENIA LUB PRZEKWALIFIKOWANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Szkolenie osób niepełnosprawnych odbywa się w formach pozaszkolnych w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji. O dofinansowanie ze środków PFRON szkoleń lub przekwalifikowania osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne albo pracodawcy po spełnieniu odpowiednich wymogów. Kierownik powiatowego urzędu pracy inicjuje i organizuje szkolenia dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub innych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu, a zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej, a w szczególności w razie: a) braku kwalifikacji zawodowych; b) konieczności zmiany kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia; c) utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie. Szkoleniem mogą być objęte również osoby niepełnosprawne będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników. Szkolenie osób niepełnosprawnych może być organizowane także przez pracodawcę. Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków PFRON do wysokości 90% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę. Zwrotu kosztów dokonuje Starosta na warunkach i w wysokościach określonych w umowie zawartej z pracodawcą. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy. Wysokość dofinansowania kosztów szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych wynosi: 12

13 Vademekum niepełnosprawność a) 100% kosztów szkolenia i przekwalifikowania osoby niepełnosprawnej w placówkach szkolących, nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia; b) do 75% kosztów szkolenia i przekwalifikowania organizowanego przez pracodawcę dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę lub do 60% tych kosztów, w przypadku gdy wysokość dofinansowania udzielonego pracodawcy z tego tytułu w ciągu kolejnych 3 lat poprzedzających dzień udzielenia tego dofinansowania przekracza kwotę będącą równowartością euro. KARTA PARKINGOWA podstawa prawna: ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20. czerwca 1997 r. Kartę parkingową (dokument uprawniający do parkowania na kopertach oraz niestosowania się do niektórych znaków drogowych) mogą uzyskać osoby posiadające wydane przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności ważne orzeczenia o zaliczeniu do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności kod R lub N. O kartę mogą również ubiegać się osoby posiadające orzeczenia równoważne z orzeczeniami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby posiadające orzeczenie równoważne z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności mogą uzyskać kartę po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ograniczoną sprawność ruchową. Uprawnienia wynikające z karty, która powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie, dotyczą osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej kierujących pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową oraz kierujących pojazdem przewożących osobę o obniżonej sprawności ruchowej, a także pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek. Kartę parkingową wydaje Starosta. Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw transportu. ULGI W PRZEJAZDACH PKP i PKS podstawa prawna: ustawa z dnia 20. czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (inwalidzi I grupy) mają prawo na podstawie biletów jednorazowych do: a) 49% ulgi na przejazdy pociągami osobowymi i PKS oraz 37 % ulgi na przejazdy pociągami pospiesznymi, ekspresowymi, IC, EC (bilety jednorazowe); b) 95% ulgi na przejazdy PKP i PKS dla opiekuna lub przewodnika towarzyszącego w podróży (bilety jednorazowe). Renciści, emeryci i ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne, mają prawo w ciągu roku kalendarzowego do 2 przejazdów jednorazowych pociągami osobowymi, pospiesznymi i ekspresowymi z ulgą 37% (bilety jednorazowe); 13

14 Rozdział II - Katalog ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych Osoby niewidome nie będące osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do: a) 37% ulgi na przejazdy PKP oraz PKS (bilety jednorazowe oraz miesięczne imienne); b) 95% ulgi na przejazdy PKP i PKS dla przewodnika lub opiekuna towarzyszącego w podróży (bilety jednorazowe). Dzieci i młodzież niepełnosprawna uczęszczające do szkoły, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia a studenci do 26. roku życia (bilety jednorazowe i miesięczne), jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (bilety jednorazowe) mają prawo do 78% ulgi na przejazdy PKP oraz PKS na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem. UWAGA! Uprawnienia do ulgowych przejazdów PKP przysługują wyłącznie w 2 klasie w określonych kategoriach pociągów i na podstawie określonych rodzajów biletów i dokumentów. Należy pamiętać o tym, że bilet na przejazd "tam i z powrotem" jest traktowany jako dwa oddzielne przejazdy. Opiekunem może być osoba pełnoletnia, a przewodnikiem osoby niewidomej osoba, która ukończyła 13 lat, albo pies-przewodnik. ZWOLNIENIE Z OPŁAT ABONAMENTOWYCH podstawa prawna: ustawa z dnia 21. kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych Z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych zwolnione są: 1) osoby z orzeczoną I grupą inwalidzką; 2) osoby z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji; 3) osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności; 4) osoby z orzeczoną trwałą lub okresową całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje dodatek pielęgnacyjny; 5) osoby, które ukończyły 75 lat; 6) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego; 7) osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości Hz o natężeniu od 80 db); 8) osoby, których ostrość wzroku nie przekracza 15 %; 9) inwalidzi wojenni i wojskowi; 10) kombatanci oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu po- 14

15 Vademekum niepełnosprawność wojennego, a ponadto wdowy i wdowcy po kombatantach, pod warunkiem że sami są emerytami lub rencistami. Zwolnienie od opłat abonamentowych nie przysługuje wyżej wymienionym osobom, które mieszkają we wspólnym gospodarstwie domowym z co najmniej 2 osobami, które ukończyły 26. rok życia, nie spełniającymi warunków do uzyskania tych zwolnień. Zwolnienia od opłat abonamentowych przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w urzędzie pocztowym, właściwym dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień. Osoby korzystające ze zwolnień obowiązane są zgłosić w placówce Poczty Polskiej zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia w terminie 14 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła. ULGI W TELEKOMUNIKACJI Telekomunikacja Polska S. A.: 1) oferuje osobie niepełnosprawnej przy zawieraniu umowy o świadczenie usługi powszechnej oraz na każde żądanie telefon przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wzmacniacz słuchawkowy z możliwością regulacji wzmocnienia, pętla indukcyjna w słuchawce, klawiatura wybieracz z co najmniej jednym przyciskiem wyróżnionym w sposób umożliwiający jego rozpoznanie przez osoby niewidome i słabowidzące); 2) rozmieszcza specjalnie oznakowane i przystosowane budki telefoniczne umieszczone w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim lub korzystającej z aparatu słuchowego. Aparaty telefoniczne w budkach wyposażone są we wzmacniacz słuchawkowy z możliwością regulacji wzmocnienia, pętlę indukcyjną w słuchawce, specjalną klawiaturę z co najmniej jednym przyciskiem wyróżnionym w sposób umożliwiający jego rozpoznanie przez osoby niewidome i słabowidzące, wlot karty lub monety, a także wylot karty, oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację jego położenia przez osoby niewidome i słabowidzące, zapowiedzi słowne informacji sygnalizowanych sygnałami świetlnymi lub na wyświetlaczu aparatu; 3) znakuje karty telefoniczne w sposób pozwalający na samodzielne posługiwanie się nimi przez osoby niewidome oraz słabowidzące; 4) wydziela stanowiska przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych, które są wyposażone w urządzenie przekazu tekstu (komputer), umożliwiające kontakt z osobą niesłyszącą lub niemą; 5) przystosowuje punkty obsługi klienta do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo; 6) udostępniania informacje o miejscach zainstalowania aparatów publicznych przystosowanych do używania przez osoby niepełnosprawne; 7) informuje na żądanie osoby niewidomej oraz słabowidzącej o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych, które powinny być sporządzane w alfabecie Braille'a lub przy użyciu dużej czcionki, dodatkowo mogą być one wysyłane pocztą elektroniczną w formacie tek- 15

16 Rozdział II - Katalog ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych stowym. Żądanie powinno być potwierdzone okazaniem przez osobę niepełnosprawną dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność; 8) na żądanie osoby niewidomej oraz słabowidzącej udostępnia cennik, regulamin świadczenia usługi powszechnej oraz szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzone przy użyciu dużej czcionki albo w formie elektronicznej w formacie tekstowym. Niezależnie od powyższych ustawowych obowiązków TP S. A. oferuje 50% ulgę na podłączenie do sieci oraz abonament (oprócz planów: Darmowe Weekendy i Darmowe Wieczory i Weekendy) osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w związku z chorobą wzroku oraz osobom z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu w związku z zaburzeniami głosu, mowy i chorobami słuchu. Do ulgi tej uprawnione są jedynie osoby posiadające orzeczenia z powiatowych lub wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (symbol 04-O choroby narządu wzroku lub symbol 03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu). UWAGA! Osobom, które nabyły prawo do rabatu na podstawie rozporządzenia Ministra Łączności z 21. października 1996 r. w sprawie określenia zakresu dostępu osób niepełnosprawnych do świadczonych usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym posiadającym orzeczenie na stałe ulga przysługuje bez konieczności okazywania nowego orzeczenia, a w przypadku osób z orzeczeniem czasowym rabat przysługuje na czas w nim określony. ULGI POCZTOWE podstawa prawna: ustawa z dnia 12. czerwca 2003 r. Prawo pocztowe Przesyłka dla ociemniałych nadana przez: 1) osobę legitymującą się orzeczeniem właściwego organu orzekającego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku i adresowana do biblioteki lub organizacji osób niewidomych lub ociemniałych bądź do organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych; 2) bibliotekę, organizację osób niewidomych lub ociemniałych bądź organizacje, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, i adresowana do osoby niewidomej lub ociemniałej; 3) osobę niewidomą lub ociemniałą bądź skierowaną do tej osoby zawierającą wyłącznie informacje utrwalone pismem wypukłym - jest zwolniona od opłaty pocztowej (nie obejmuje opłaty za potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej). Poczta Polska zapewnia osobom niepełnosprawnym dostęp do świadczonych powszechnych usług pocztowych poprzez: 1) organizację pracy placówek umożliwiającą osobom poruszającym się za pomocą wózka inwalidzkiego na korzystanie z usług świadczonych przez te placówki; 2) tworzenie w placówkach odpowiednio oznakowanych stanowisk obsługi osób nie- 16

17 Vademekum niepełnosprawność pełnosprawnych; 3) umieszczanie nadawczych skrzynek pocztowych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w placówce lub na nieruchomości użytkowanej przez tę placówkę; 4) doręczanie osobom: a) z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego, b) niewidomym lub ociemniałym - na ich wniosek i bez pobierania dodatkowych opłat przesyłek listowych, przesyłek rejestrowanych, w tym przesyłek z zadeklarowaną wartością oraz kwot pieniężnych określonych w przekazach pocztowych, z pominięciem oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez konieczności odbierania przesyłki w placówce operatora; 5) przyjmowanie od osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki nie będącej przesyłką rejestrowaną. PODATEK DOCHODOWY podstawa prawna: ustawa z dnia 26. lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych polegające na odliczeniu od dochodu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych ponoszonych przez osobę niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne przysługują na: 1) adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; 2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; 3) zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego; 4) zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; 5) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne; 6) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł; 7) utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa psa przewodnika w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł; 17

18 Rozdział II - Katalog ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych 8) opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa; 9) opłacenie tłumacza języka migowego; 10) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia; 11) leki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł w roku podatkowym, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo); 12) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: a) osoby niepełnosprawnej karetką transportu sanitarnego, b) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 również innymi środkami transportu; 13) używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł; 14) odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na: a) turnusie rehabilitacyjnym, b) leczeniu sanatoryjnym w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, c) koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych. Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu jeżeli nie zostały sfinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, PFRON lub ze środków NFZ, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. W przypadku, gdy wydatki były częściowo finansowane z tych funduszy, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną z tych funduszy lub zwróconą z jakichkolwiek innych środków. Podstawą do odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne jest posiadanie dowodu poniesienia tych wydatków (faktury, pokwitowania, rachunki, bilety za przejazdy itp.), z wyjątkiem wydatków, o których mowa pkt. 6, 7 i 13. Warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: 1. orzeczenia o zakwalifikowaniu do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności (dawniej I, II lub III grupa inwalidów) lub 2. decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną albo 3. orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu 18

19 Vademekum niepełnosprawność pozostają następujące osoby niepełnosprawne: małżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice małżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają 9120 zł. PODATKI LOKALNE podstawa prawna: ustawa z dnia 12. stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ustawa z dnia 7. grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw Osoby niewidome oraz ich przewodnicy zwolnieni są z opłaty miejscowej oraz opłaty uzdrowiskowej. Nie pobiera się opłaty od posiadania psów od osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania jednego psa. 19

20 Rozdział III - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Rozdział III Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1. Co to jest PFRON? Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to państwowy fundusz celowy, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. 2. Jakie są główne źródła przychodów PFRON? Głównymi przychodami PFRON są środki pochodzące z obowiązkowych miesięcznych wpłat od pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6 %. Z wpłat na rzecz PFRON zwolnieni są: a) pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6% 1 ; b) pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji albo których upadłość ogłoszono; c) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne nie działające w celu osiągnięcia zysku, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi; 3. Czym zajmuje się PFRON? Środki PFRON przeznaczane są m. in. na: - zatrudnianie osób niepełnosprawnych; - dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych; - przystosowanie nowych i istniejących miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych; - wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych; - zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny; - likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych; - sport i rekreację osób niepełnosprawnych; - finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; - realizację programów celowych; - realizację zadań wynikających z programów rządowych; - realizację programów wspieranych ze środków pomocowych UE na rzecz osób niepełnosprawnych. Realizacja poszczególnych zadań odbywa się w Biurze i Oddziałach PFRON, a także w samorządzie wojewódzkim i powiatowym. 2 Od 1. stycznia 2008 r. wskaźnik ten dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, a także instytucji kultury wynosi 6%, a dla państwowych i niepaństwowych szkół różnego stopnia 2%. 20

ULGA REHABILITACYJNA *

ULGA REHABILITACYJNA * ULGA REHABILITACYJNA * WYJAŚNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH POJĘĆ Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, sprawdź, czy poniesione przez Ciebie wydatki na cele rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pojęcie niepełnosprawności Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia

Bardziej szczegółowo

Co musisz wiedzieć zanim skorzystasz z ulgi? 1. Kto może skorzystać z ulgi:

Co musisz wiedzieć zanim skorzystasz z ulgi? 1. Kto może skorzystać z ulgi: Będąc osobą niepełnosprawną lub mającą na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, ponosisz spore wydatki finansowe. Warto wiedzieć, czy poniesione przez Ciebie wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane

Bardziej szczegółowo

Warunkiem odliczenia wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną, której dotyczy wydatek:

Warunkiem odliczenia wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną, której dotyczy wydatek: Odliczeniu mogą podlegać określone w zamkniętym katalogu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Zasady dotyczące możliwości skorzystania i

Bardziej szczegółowo

P O W I A T S U W A L S K I

P O W I A T S U W A L S K I AKTUALNE ZASADY P O W I A T S U W A L S K I na jakich udzielane są dofinansowania osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie Powiatu Suwalskiego.

Bardziej szczegółowo

1. Warunki stosowania ulgi rehabilitacyjnej

1. Warunki stosowania ulgi rehabilitacyjnej Wszystkie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne przysługujące w roku podatkowym należy zsumować i odliczyć jedną kwotę, wykazując ją w załączniku PIT/O. Ulga rehabilitacyjna wynika z ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

ULGA REHABILITACYJNA

ULGA REHABILITACYJNA ULGA REHABILITACYJNA www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów ULGA REHABILITACYJNa 1 Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, sprawdź, czy poniesione przez

Bardziej szczegółowo

Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych

Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych Ulgi przysługujących osobom niepełnosprawnym w podróŝy środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS) Lp. Uprawnieni Przejazdy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne

Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne Nowa Ruda-Słupiec, 18 maja 2012 r. Ostatnia aktualizacja 16.05.2012 r. Charakterystyka PFRON - wprowadzenie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 5.1. Uwagi ogólne 5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 5.2. Obowiązki i szczególne uprawnienia pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych 5.3. Dodatkowe uprawnienia osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą.

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą. zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ULGA REHABILITACYJNA

ULGA REHABILITACYJNA ULGA REHABILITACYJNA Warunki uprawniające do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej: podatnik posiada status osoby niepełnosprawnej (art. 26 ust. 7d i 7g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwanej

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pojęcie niepełnosprawności Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia

Bardziej szczegółowo

Treść wkładki do legitymacji członka zwyczajnego i podopiecznego Polskiego Związku Niewidomych. Ulgi przysługujące niewidomym

Treść wkładki do legitymacji członka zwyczajnego i podopiecznego Polskiego Związku Niewidomych. Ulgi przysługujące niewidomym Treść wkładki do legitymacji członka zwyczajnego i podopiecznego Polskiego Związku Niewidomych Ulgi przysługujące niewidomym I. ulgi w komunikacji PKP, PKS i komunikacji miejskiej 1. 95 % zniżki - przewodnik

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i korzyści związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

Obowiązki i korzyści związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy r. pr. Mateusz Brząkowski Obowiązki i korzyści związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych 1 1 Zatrudnianie niepełnosprawnych Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ULGI I UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ ULGI I UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ MUZEA Osoby niepełnosprawne (dzieci do lat 16 oraz osoby powyżej 16 r.ż. posiadający znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych I. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ULGA REHABILITACYJNA. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl

ULGA REHABILITACYJNA. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl ULGA REHABILITACYJNA Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów ULGA REHABILITACYJNa 1 Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną,

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Mamy Równe Szanse aktywizacja osób wykluczonych

Wszyscy Mamy Równe Szanse aktywizacja osób wykluczonych ULGI I UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ MUZEA Osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności wraz z opiekunami mają prawo do ulgowych biletów wstępu do muzeów

Bardziej szczegółowo

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych Zmiany zawarte w projekcie ustawy z dnia 21 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw 1. Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DLA OSÓB Z UMIARKOWANYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

UPRAWNIENIA DLA OSÓB Z UMIARKOWANYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI UPRAWNIENIA DLA OSÓB Z UMIARKOWANYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Zasiłek pielęgnacyjny Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wyłącznie wówczas, jeżeli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Ulga rehabilitacyjna. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Ulga rehabilitacyjna. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Ulga rehabilitacyjna Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Lorem Ulga rehabilitacyjna* ipsum dolor Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę

Bardziej szczegółowo

2. Karta parkingowa... 3. * Ulgi w komunikacji PKS i PKP *... 4. * Ulgi w komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze*... 6

2. Karta parkingowa... 3. * Ulgi w komunikacji PKS i PKP *... 4. * Ulgi w komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze*... 6 Spis treści 1. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze... 2 2. Karta parkingowa... 3 3. Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do ulgowych

Bardziej szczegółowo

Prawa osób niepełnosprawnych

Prawa osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia Prawa osób niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI: Prawa osób niepełnosprawnych Jakie prawa mają osoby niepełnosprawne str.

Bardziej szczegółowo

Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać wyłącznie podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać wyłącznie podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać wyłącznie podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Istnieją dwa rodzaje odliczeń: limitowane kwotowo (limit

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Opatowie z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Opatowie z dnia r. Uchwała Nr... z dnia... 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku na realizację zadań. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych

Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych a) Zestawienie ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym w podróŝy środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS): Lp. Uprawnieni

Bardziej szczegółowo

Ulga rehabilitacyjna. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga rehabilitacyjna. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga rehabilitacyjna Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Ulga rehabilitacyjna* ipsum dolor Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowane ze środków PFRON

Instrumenty wsparcia zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowane ze środków PFRON KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW I SPÓŁDZIELNI NIEWIDOMYCH ul. Gałczyńskiego 4 00-953 Warszawa 37 skr. 42 tel 022 828 46 96 tel/fax 022 827 86 80 e-mail kzrsiisn@poczta.onet.pl TRÓJKĄT POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej Niepełnosprawni Orzeczenie o niepełnosprawności może zostać wydane do celów rentowych - organem wydającym orzeczenie jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, lub do celów poza rentowych - organem wydającym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr...PROJEKT Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2015 r.

Uchwała Nr...PROJEKT Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2015 r. Uchwała Nr...PROJEKT z dnia... 2015 r. w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku na realizację zadań.

Bardziej szczegółowo

- Z jakimi problemami mierzą się przedsiębiorcy z domów seniora?

- Z jakimi problemami mierzą się przedsiębiorcy z domów seniora? - Z jakimi problemami mierzą się przedsiębiorcy z domów seniora? Jacek Czernecki Centrum Seniora Droginia 1.Problem VAT a zwolnienie z podatku VAT a/ na etapie zakupu działki czy adaptacji b/ na etapie

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl Niepełnosprawny pracownik www.pip.gov.pl Zakaz dyskryminacji Pracownicy powinni być równo traktowani przez pracodawcę w stosunkach pracy w zakresie: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków

Bardziej szczegółowo

Plan na 2013 rok. 1 2 3 4 5 6 1. Rehabilitacja zawodowa 100 000 - - -

Plan na 2013 rok. 1 2 3 4 5 6 1. Rehabilitacja zawodowa 100 000 - - - Załącznik do uchwały nr XXVI/164/2013 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 22 marca 2013 r. Zadania z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez SAMORZĄD POWIATOWY w ramach rehabilitacji zawodowej, których celem jest wsparcie pracodawców

Zadania realizowane przez SAMORZĄD POWIATOWY w ramach rehabilitacji zawodowej, których celem jest wsparcie pracodawców Zadania realizowane przez SAMORZĄD POWIATOWY w ramach rehabilitacji zawodowej, których celem jest wsparcie pracodawców Opisane poniżej formy wsparcia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne realizowane

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 marca 2015 r.

Uchwała Nr VI Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 marca 2015 r. Uchwała Nr VI. 13.2015 w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku na realizację zadań. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Niepełnosprawni POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielane jest przez powiat na podstawie: Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

ULGI I ODLICZENIA OD DOCHODU I OD PODATKU PRZYSŁUGUJĄCE W 2015 ROKU ZAŁĄCZNIK PIT/O I PIT/D

ULGI I ODLICZENIA OD DOCHODU I OD PODATKU PRZYSŁUGUJĄCE W 2015 ROKU ZAŁĄCZNIK PIT/O I PIT/D ULGI I ODLICZENIA OD DOCHODU I OD PODATKU PRZYSŁUGUJĄCE W 2015 ROKU ZAŁĄCZNIK PIT/O I PIT/D 1 ULGI I ODLICZENIA OD DOCHODU I OD PODATKU PRZYSŁUGUJĄCE W 2015 ROKU ZAŁĄCZNIK PIT/O I PIT/D Każda osoba, która

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl Niepełnosprawny pracownik www.pip.gov.pl Zakaz dyskryminacji Pracownicy powinni być równo traktowani przez pracodawcę w stosunkach pracy w zakresie: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków

Bardziej szczegółowo

IZBA SKARBOWA W BYDGOSZCZY I N F O R M A T O R

IZBA SKARBOWA W BYDGOSZCZY I N F O R M A T O R IZBA SKARBOWA W BYDGOSZCZY I N F O R M A T O R DOTYCZĄCY ULGI REHABILITACYJNEJ BROSZURA STANOWI JEDYNIE MATERIAŁ INFORMACYJNY. ZAINTERESOWANY WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ ZE STOSOWNYMI AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYMI

Bardziej szczegółowo

Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia. Prawa osób niepełnosprawnych

Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia. Prawa osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia Prawa osób niepełnosprawnych Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie Informacji umieszczonych na stronach 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

- stanowisko pracy i wymagane umiejętności niezbędne do kontynuowania pracy na obecnym stanowisku lub podjęcia pracy na innym stanowisku,

- stanowisko pracy i wymagane umiejętności niezbędne do kontynuowania pracy na obecnym stanowisku lub podjęcia pracy na innym stanowisku, 6. PRZEPISY IPR 28 sierpnia 2003 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W ramach indywidualnych programów

Bardziej szczegółowo

Czas pracy osoby niepełnosprawnej

Czas pracy osoby niepełnosprawnej Czas pracy osoby niepełnosprawnej Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2012 r. czas pracy osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI. Świadczenia w związku z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych. Dofinansowanie wynagrodzeń. Pracowników.

NIEPEŁNOSPRAWNI. Świadczenia w związku z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych. Dofinansowanie wynagrodzeń. Pracowników. NIEPEŁNOSPRAWNI USTAWA z 27 sierpnia 1997 r. O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH tj. Dz.U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 ze zm. Świadczenia w związku z zatrudnianiem

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Mamy Równe Szanse aktywizacja osób wykluczonych

Wszyscy Mamy Równe Szanse aktywizacja osób wykluczonych ULGI I UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ MUZEA Osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności wraz z opiekunami mają prawo do ulgowych biletów wstępu do muzeów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIKOŁÓW 2015 r. MISJA PFRON Misja PFRON - wspieranie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych Środki PFRON pochodzą od

Bardziej szczegółowo

3) tryb postępowania i zasady dofinansowania zadań ze środków Funduszu.

3) tryb postępowania i zasady dofinansowania zadań ze środków Funduszu. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych ARKADIUSZ JANECZKO JAN DOBKE KRZYSZTOF GRELIAK MARTA KWAŚNIK SAKKADA SP. Z O.O. AGENCJA BADAWCZA LAUREACI II MIEJSCA W KONKURSIE GDYŃSKI BIZNESPLAN 2009 Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach i ulgach przysługujących osobom niepełnosprawnym na podstawie obowiązujących przepisów (stan prawny na dzień 25.07.2013r.

Informacja o uprawnieniach i ulgach przysługujących osobom niepełnosprawnym na podstawie obowiązujących przepisów (stan prawny na dzień 25.07.2013r. Informacja o uprawnieniach i ulgach przysługujących osobom niepełnosprawnym na podstawie obowiązujących przepisów (stan prawny na dzień 25.07.2013r.) REHABILITACJA ZAWODOWA Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2011

Nowe zasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2011 Nowe zasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2011 W zeznaniu za 2011 r. podatnik ponownie ma prawo skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Dotyczy ona odliczania od dochodu kwoty wydatkowanej na cele

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r. Stan prawny 2013-07-09 Dz.U.2002.96.861 (R) Określenie rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY

Bardziej szczegółowo

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI: Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie

Bardziej szczegółowo

R E A L I Z A C J A REHABILITACJA ZAWODOWA

R E A L I Z A C J A REHABILITACJA ZAWODOWA Załącznik s do Uchwały Nr13 Powiatowej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych z dnia 27 marca 2007 r. Ocena i kontrola realizowanych zadań w roku 2006 zgodnie z Programem na rzecz osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia.. Projekt przygotowany w dniu 03.08.2015r przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego Uchwała Nr Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia.. w sprawie wprowadzenia zmian w wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku

Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/354/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 lutego 2013r. Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku UPRAWNIENA

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Od 1 stycznia 2004 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W USTAWODAWSTWIE POLSKIM

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W USTAWODAWSTWIE POLSKIM ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W USTAWODAWSTWIE POLSKIM SYSTEM ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Zasady i tryb orzekania o niepełnosprawności reguluje Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

I. Rehabilitacja zawodowa zadania Powiatu finansowane ze środków PFRON:

I. Rehabilitacja zawodowa zadania Powiatu finansowane ze środków PFRON: 1 Powiat poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych w formach rehabilitacji społecznej i zawodowej, wykonując zadania ustawowe określone w ustawie

Bardziej szczegółowo

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia.

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia. Orzeczenia dla osób do 16 roku życia W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia ustala się tylko niepełnosprawność wraz z podaniem jej przyczyny w formie kodu bez podziału na stopnie niepełnosprawności.

Bardziej szczegółowo

odliczenie od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na pobyt w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym

odliczenie od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na pobyt w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2010.07.06 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności Zakres załatwianych spraw Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności. Legitymacja osoby niepełnosprawnej. Karta parkingowa.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

OCENA WNIOSKU o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

OCENA WNIOSKU o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym OCENA WNIOSKU o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym pola zacienione wypełnia PCPR I. Wniosek składany jest rubryce)

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI P R A W O I P R A K T Y K A JOLANTA ZOZULA APS, Warszawa ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Kto może się ubiegać o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności O wydanie orzeczenia o niepełnosprawności może się

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2016

Zarządzenie nr 5/2016 Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia kryteriów przyznawaniu dofinansowaniaze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/80/15 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/80/15 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/80/15 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną Pracodawca, który podejmie decyzję o zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej powinien wiedzieć, że tak jak w przypadku osób pełnosprawnych będą

Bardziej szczegółowo

RODZAJE ZADAŃ PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU Z FUNDUSZU:

RODZAJE ZADAŃ PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU Z FUNDUSZU: Zasady realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w roku 2015. Zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ L.p. UPRAWNIENI DO ULGI WYMIAR ULGI (%) Przejazdy w klasie drugiej na podstawie biletów jednorazowych imiennych miesięcznych w pociągach

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 115

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 115 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 115 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ABONAMENT RTV Z opłat abonamentowych za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych zwolnione są osoby niepełnosprawne: które ukończyły 75 lat, posiadające

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 509 ) USTAWA z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/O SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2005 ROK

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/O SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2005 ROK MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/O SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2005 ROK ZAŁĄCZNIK PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z ulg i

Bardziej szczegółowo

Lp. Uprawnieni Przejazdy PKP (2 klasa) Przejazdy PKS Uwagi 1. Dzieci do lat

Lp. Uprawnieni Przejazdy PKP (2 klasa) Przejazdy PKS Uwagi 1. Dzieci do lat Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych Zestawienie ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym w podróży środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS) Lp. Uprawnieni

Bardziej szczegółowo

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny I. Odliczenia od dochodu LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ROZLICZENIACH ZA 2009 r. (na podstawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych -

Bardziej szczegółowo

2. DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO (OPIEKUN PRAWNY, PEŁNOMOCNIK, RODZIC DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO)

2. DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO (OPIEKUN PRAWNY, PEŁNOMOCNIK, RODZIC DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO) nr wniosku POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGNICY 59-220 Legnica, ul. Pl. Słowiański 1, tel. 76 72 43 486 WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ stan na dzień: 1 luty 2016 Na podstawie: ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

... WNIOSEK. ...syn/córka... nazwisko i imię/imiona. seria... nr... wydany w dniu... przez... dowód osobisty. data urodzenia... nr PESEL... nr tel...

... WNIOSEK. ...syn/córka... nazwisko i imię/imiona. seria... nr... wydany w dniu... przez... dowód osobisty. data urodzenia... nr PESEL... nr tel... .../.../... numer kolejny wniosku/powiat/rok złożenia wniosku...... pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok) WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych

USTAWA z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 11 października 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

Bardziej szczegółowo

Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia

Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia Osoba niepełnosprawna zaliczana jest do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: 1) znacznego, 2) umiarkowanego, 3) lekkiego. Orzeczenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/150/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 18 lutego 2009 roku

Uchwała Nr XXIX/150/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 18 lutego 2009 roku Uchwała Nr XXIX/150/2009 Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: III-MP-BK /.../..

Nr sprawy: III-MP-BK /.../.. Nr sprawy: III-MP-BK.6150-. - /..../.. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie zakupu urządzeń w ramach likwidacji barier w komunikowaniu

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017r. w zakresie rehabilitacji społecznej

Zasady udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017r. w zakresie rehabilitacji społecznej Ą ó Ą Ł ń ś ó ł ó ł ł ó ł ó ą ń ł ń ż ś ó ńń ó ą ć ś ó ń ó ł ą ł ó ą ł ł ą ą łł ę ę ń ś ó ł ó ł ą Ńą Ą Ą ę ń ł Ę ę Załącznik do Uchwały Nr 148/2017 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 10 kwietnia 2017r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL/216/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 marca 2006r.

Uchwała Nr XL/216/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 marca 2006r. Uchwała Nr XL/216/2006 z dnia 28 marca 2006r. określająca zadania i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych.

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych. Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie ze środków PFRON mogą ubiegać się wyłącznie

Bardziej szczegółowo

BILETY JEDNORAZOWE 1. Ulga w wysokości 100% 1.1. W komunikacji zwykłej 1.2. W komunikacji zwykłej i pospiesznej 2. Ulga w wysokości 95 %

BILETY JEDNORAZOWE 1. Ulga w wysokości 100% 1.1. W komunikacji zwykłej 1.2. W komunikacji zwykłej i pospiesznej 2. Ulga w wysokości 95 % BILETY JEDNORAZOWE 1. Ulga w wysokości 100% 1.1. W komunikacji zwykłej 1.1.1. Dzieci w wieku do 4 lat (dokument stwierdzający wiek dziecka, a w szczególności: książeczka zdrowia dziecka, dowód osobisty

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Opracowano na podstawie Dz.U. 2002 Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wyciąg z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wyciąg z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 6 Podstawa obliczenia i wysokość podatku Art. 26. (375) 1. (376) Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku.

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań, które są zadaniami własnymi powiatu, wynika z: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Usługi PCPR dla osób niepełnosprawnych

Usługi PCPR dla osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część IV. Przydatne informacje Usługi PCPR dla osób niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI: Usługi PCPR dla osób niepełnosprawnych Powiatowe Centra Pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny I. Odliczenia od dochodu LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ROZLICZENIACH ZA 2008 r. (na podstawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych -

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Plac Jana Kilińskiego 2 35-005 Rzeszów

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Plac Jana Kilińskiego 2 35-005 Rzeszów Stan prawny: 10.02.2015 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z dnia 19 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 245, poz. 1810) tj.

Bardziej szczegółowo