Artykuł prezentuje główne tezy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Artykuł prezentuje główne tezy"

Transkrypt

1 Nowe trendy w obróbce wysoko wydajnej (HPC) Krzysztof Jemielniak POLITECHNIKA WARSZAWSKA, ZAKŁAD AUTOMATYZACJI, OBRABIAREK I OBRÓBKI SKRAWANIEM Najnowsze odkrycia i osiągnięcia światowej nauki w dziedzinie obróbki wysoko wydajnej są co dwa lata prezentowane na międzynarodowych konferencjach z cyklu High Performance Cutting, zainicjowanych przez grupę roboczą CIRP. Każda edycja wydarzenia przyciąga większą liczbę uczestników i niezmiennie prezentuje interesujące wyniki badań podczas przedostatniej edycji, która odbyła się w 2010 roku w japońskim mieście Gifu, przedstawiono 156 referatów z 22 krajów. Artykuł prezentuje główne tezy niektórych referatów. Autor subiektywnie wybrał najciekawsze wystąpienia i podzielił je pod względem wybranych grup tematycznych (proporcje tematyczne referatów wygłoszonych podczas ostatniej edycji konferencji przedstawiono na rys. 1). Mikroobróbka Proces wytwarzania narzędzi powstających dzięki obróbce ceramicznych form i matryc frezami z diamentu polikrystalicznego stał się przedmiotem zainteresowania Suzukiego i in. (11). Na rys. 2 przedstawiono wytwarzanie mikrofrezów z PCD. Ocenę skrawności takich narzędzi przeprowadzono, obrabiając sferyczne formy z węglika wolframu oraz soczewki Fresnela. Wykazano, że trwałość tych narzędzi jest ponaddziesięciokrotnie wyższa niż ściernic diamentowych, przy zachowaniu wysokich parametrów dokładności i gładkości powierzchni. Diament monokrystaliczny (SCD) jest idealnym materiałem do formowania ostrych krawędzi skrawających, wolnych od wykruszeń, stąd narzędzia wykonane z niego są używane do ultraprecyzyjnego skrawania od trzydziestu lat. Zastosowanie to jest jednakże ograniczone do skrawania ciągłego materiałów nieżelaznych, takich jak aluminium czy miedź, jako że SCD łatwo ulega ścinaniu wzdłuż płaszczyzn krystalograficznych. Wady tej nie ma diament nanopolikrystaliczny (NPD), formowany przez bezpośrednią transformację węgla amorficznego o dużej czystości, który jest ponadto twardszy niż SCD. NPD jest więc obiecującym materiałem narzędziowym nowej generacji. Z drugiej strony zaleta NPD jako narzędzia jest jego wadą jako przedmiotu obrabianego: nie obrabia się wzdłuż płaszczyzn krystalograficznych przez docieranie, co czyni go trudnym w kształtowaniu narzędzi. Semba i in. (10) zaproponowali hybrydowe wytwarzanie mikrofrezów o średnicy 50 μm z NPD, stosując laser pulsacyjny do zgrubnego formowania narzędzia oraz szlifowanie na sucho do obróbki wykończeniowej. Na rys. 3 przedstawiono mikrofotografie wykonanego w ten sposób narzędzia po obróbce zgrubnej (laserem) i wykończeniowej. Próby frezowania węglika spiekanego o twardości 1350 HV, z głębokością skrawania 0,5 μm i posuwem 0,5 μm/obr., wykazały, że NPD ma doskonałą od- Rys. 1. Rozkład tematyki referatów na 4 th CIRP International Cutting 120 W R Z E S I E Ń- P A Ź D Z I E R N I K 2012

2 reklama Rys. 2. Wytwarzanie mikrofrezów z PCD (11) Rys. 3. Mikrofotografie powierzchni mikrofrezu z NPD po obróbce zgrubnej laserem (a) i wykończeniowej szlifowaniem (b) PCD (10) porność na wykruszenia, co umożliwia uzyskiwanie chropowatości powierzchni 20 nm. Obróbka materiałów lotniczych Obróbka materiałów stosowanych w przemyśle lotniczym, zwłaszcza superstopów niklu i tytanu, cieszy się niezmienne dużą uwagą badaczy. Liu i in. (6) porównali skrawalność frezów z diamentu polikrystalicznego (PCD) z wykonanymi z polikrystalicznego azotku boru (PCBN) przy wykończeniowym frezowaniu stopu tytanu Ti-6.5Al-2Zr-1Mo-1V. Trwałość ostrza dla tych pierwszych była znacznie wyższa (rys. 4), a głównymi mechanizmami zużycia obu były mikrowykruszenia, adhezja i dyfuzja. Narzędzie PCBN ulegało także utlenianiu zużycie skoncentrowane VB N. Utwardzenie powierzchni obrobionej oraz defekty warstwy wierzchniej były w obu wypadkach niewielkie. Chropowatość powierzchni była niższa dla PCD ze względu na mniejsze zużycie ostrza. Armenida i in. (1) zajęli się porównaniem skrawalności nowego stopu tytanu Ti-5Al-4V-0.6Mo-0.4Fe (TIMETAL 54M) w porównaniu do klasycznego Ti6Al4V, z uwzględnieniem różnych obróbek cieplnych, przy toczeniu niepokrywanymi węglikami spiekanymi. Mierzono zużycie ostrza, siły skrawania, morfologię wiórów i temperatury skrawania. Na rys. 5 przedstawiono zużycia ostrzy i morfologię wiórów przy obróbce obu materiałów po różnej obróbce cieplnej. Skrawalność stopu TIMETAL 54M okazała się wyższa, co przypisano drobniejszej mikrostrukturze. Najgorsze rezultaty uzyskano przy wyżarzaniu. Modelowanie dynamicznych współczynników sił skrawania W ciągu ostatnich kilku lat bardzo znacznie wzrosło zainteresowanie badaczy modelowaniem dynamicznych współczynników sił skrawania (DWSS), wykorzystywanych głównie w analizie i przewidywaniu stabilności obróbki. W R Z E S I E Ń- P A Ź D Z I E R N I K

3 Rys. 4. Zużycia ostrza frezów z PCD i PCBN przy frezowaniu stopu tytanu (6) Rys. 5. Zużycie ostrzy i wióry po toczeniu stopów tytanu różnie obrobionych cieplnie (1) Rys. 6. Wyznaczanie współczynnika tłumienia procesu skrawania w teście toczenia z malejącą prędkością skrawania (a) oraz wyniki badania i wyznaczania granicy stabilności (b) (5) Od kilkudziesięciu lat dominował model zakładający jedynie sztywność procesu skrawania oraz niezależność DWSS od grubości warstwy skrawanej. Od kilku lat jest on jednak coraz częściej kwestionowany. Gonzalo i Beristain (2) wykazali eksperymentalnie, że współczynniki te dla grubości WS większej niż 60 μm są wyraźnie wyższe niż wyznaczone dla pełnego zakresu grubości, a ponadto wartości otrzymane przy toczeniu są zgodne z wyznaczonymi przy frezowaniu. Sztywność procesu skrawania dla małych grubości WS okazała się znacznie trudniejsza do zamodelowania i zmierzenia, ze względu na zmienny przekrój WS przy frezowaniu. Mimo iż od bardzo dawna znany jest efekt stabilności niskich prędkości, wynikający z interferencji powierzchni przyłożenia z powierzchnią skrawania, tłumienie procesu skrawania było przez wiele lat praktycznie zapomniane. Współcześnie jednak wiele prac poświęconych jest temu zagadnieniu. Kurata i in. (5) postanowili wyznaczyć współczynnik tłumienia procesu skrawania przy pomocy testu toczenia czołowego podatnego pręta (rys. 6a). Zmniejszająca się prędkość skrawania (przy stałej prędkości obrotowej) sprawia, iż drgania samowzbudne występujące na początku zanikają w pewnym momencie w wyniku wspomnianego tłumienia. Znajomość prędkości skrawania, przy której znikają drgania, pozwala na określenie współczynnika tłumienia w oparciu o odwrotną analizę stabilności. Badania granicy sta- 122 W R Z E S I E Ń- P A Ź D Z I E R N I K 2012

4 bilności wykazały, że uwzględnienie tłumienia procesu znacznie zwiększa dokładność obliczeń przy niskich prędkościach skrawania (rys. 6b). O ile stabilność niskich prędkości jest (jak wspomniano) faktem uznanym od lat, o tyle niektórzy autorzy utrzymują, iż oddziaływanie powierzchni przyłożenia i skrawania ma znaczenie także dla wysokich prędkości. Sell meier i Denkena (9) zajęli się wpływem sfazowania powierzchni przyłożenia (do f = 1 ) na stabilność obróbki. Założyli oni, że siła tłumiąca, przeciwstawiająca się wnikaniu narzędzia w materiał obrabiany (F pd ), jest proporcjonalna do objętości materiału (V), który musi zostać odkształcony plastycznie: (1) Objętość tę można wyznaczyć z zależności: (2) gdzie: b f szerokość sfazowania, z długość krawędzi skrawającej, f e roboczy kąt przyłożenia; (3) Rys. 7. Wyniki badań wpływu różnych sposobów chłodzenia na: a) temperaturę przedmiotu, b) siły skrawania i c) zużycie ostrza na powierzchni przyłożenia i w rejonie naroża (8) gdzie: f kąt przyłożenia, t, w odpowiednio prędkość drgań narzędzia i przedmiotu obrabianego w kierunku prostopadłym do prędkości skrawania, t, w analogicznie dla kierunku prędkości skrawania, v f prędkość posuwu, kąt obrotu ostrza frezu. Zakładając, że prędkość posuwu v f oraz prędkości drgań są znacznie mniejsze od prędkości skrawania v c, zależność powyższą można uprościć do: (4) Przeprowadzone badania i analizy teoretyczne potwierdziły wpływ tłumienia procesu skrawania na stabilność W R Z E S I E Ń- P A Ź D Z I E R N I K

5 nawet przy wysokich prędkościach skrawania, kiedy to roboczy kąt przyłożenia nie spada poniżej zera. Wynika to ze sprężystego odkształcenia materiału obrabianego, które powoduje kontakt powierzchni skrawania z powierzchnią przyłożenia nawet przy dodatnich, bliskich zera kątach przyłożenia. Wytwarzanie przyjazne środowisku Od wielu lat badacze poświęcają wiele uwagi wytwarzaniu przyjaznemu środowisku, które w dużej mierze polega na eliminacji lub ograniczeniu ilości cieczy obróbkowej. Znaną od dawna, lecz wciąż rozwijaną tendencją jest zastosowanie smarowania minimalnego (minimal quantity of lubrication MQL) w coraz to trudniejszych warunkach. Rahim i Sasahara (8) przestawili próbę zastosowania MQL do wiercenia Inconelu 718 z wykorzystaniem oleju palmowego (MQLPO). Dla porównania użyto estrów syntetycznych (MQLSE), chłodzenia samym powietrzem oraz tradycyjnego chłodzenia obfitego. Autorzy przebadali wpływ sposobu chłodzenia na siły skrawania, temperaturę przedmiotu obrabianego i sposób tępienia się narzędzi z węglików pokrywanych AlTiN. Wyniki przedstawiono na rys. 7. Wskazują one, iż chłodzenie powietrzem daje najgorsze wyniki pod każdym względem. Temperatura przedmiotu okazała się dla obu mediów MQL nieco niższa niż przy chłodzeniu obfitym (rys. 7a). Zastosowanie oleju palmowego (MQLPO) pozwoliło na uzyskanie niższych sił skrawania niż otrzymane przy stosowaniu MQLSE dzięki formowaniu cienkiej warstewki smarującej, redukującej tarcie między narzędziem a przedmiotem obrabianym (rys. 7b). O ile zużycie powierzchni przyłożenia w strefie środkowej (VB B ) było przy chłodzeniu MQL i obfitym podobne, o tyle zużycie w strefie naroża (VB C ) wyraźnie zależało od sposobu chłodzenia, wykazując znaczną przewagę MQLPO. Badania wykazały zatem, że tradycyjne chłodzenie obfite przy obróbce Inconelu 718 może być z powodzeniem (a nawet lepszymi wynikami) zastąpione przez MQL, a ponadto olej palmowy jest realną alternatywą dla estrów syntetycznych w tym zastosowaniu. Inny wariant chłodzenia przyjaznego środowisku przy obróbce Inconelu Rys. 8. Wyniki pomiaru twardości warstwy wierzchniej po różnych sposobach chłodzenia oraz porównanie uzyskanych mikrostruktur (7) Rys. 9. Zależność gładkości powierzchni od pola powierzchni obrobionej przy zastosowaniu różnych nanoproszków (14) 718 przestawili Pusavec i in. (7), którzy analizowali naprężenia resztkowe po toczeniu tego materiału z chłodzeniem kriogenicznym (Cryo). Dla porównania stosowali także obróbkę na sucho (Dry), ze smarowaniem minimalnym (MQL) oraz kombinację chłodzenia kriogenicznego z minimalnym (Cryo MQL). Uzyskane wyniki wykazały, że chłodzenie kriogeniczne generuje wyższe naprężenia ściskające przeważające w głębszych warstwach materiału pod obrobioną powierzchnią, co prowadzi do poprawienia jakości wyrobu i charakterystyki użytkowej z punktu widzenia wytrzymałości zmęczeniowej i odporności na zużycie. Na rys. 8 przedstawiono rozkład twardości i wygląd mikrostruktury po obróbce z wymienionymi sposobami chłodzenia. Smarowanie stanowi kluczowy problem przy toczeniu twardych materiałów narzędziami diamentowymi. Jednym z takich materiałów jest spiekany reakcyjnie węglik krzemu (RB-SiC). Yan i in. (14) przebadali możliwość wykorzystania nanocząsteczek (proszków) rozproszonych w smarze na efektywność smarowania przy toczeniu z obracającym się narzędziem. 124 W R Z E S I E Ń- P A Ź D Z I E R N I K 2012

6 Rys. 10. Schematyczny model oddziaływania smaru z nanocząsteczkami przy obracającym się narzędziu (14) Rys. 11. Struktura pokrycia (Ti,Al)N/ -Al 2 (4) Rys. 12. Wyniki porównania skrawności trzech narzędzi przy toczeniu stali X6CrNiMoTi wykończeniowym (a p = 0,5 mm, górny wiersz) oraz zgrubnym (a p = 2,0 mm, dolny wiersz) (4) Rys. 13. Porównanie skrawności wierteł niepokrywanych i pokrywanych (Ti,Al)N/ -Al 2 przy wierceniu stali X6CrNiMoTi z chłodzeniem emulsją i estrem syntetycznym (4) Zastosowano cztery rodzaje cząsteczek: dwusiarczek molibdenu (MoS 2 ), włókno grafitowe (GF), miedź (Cu) oraz tlenek miedzi (CuO). Rozmiary ziaren wynosiły od kilku dziesiątych do setek nanometra, a uzyskane wyniki wskazały, iż zarówno rodzaj, jak i koncentracja nanocząsteczek znacznie wpływają na efektywność smarowania. Próby wykazały, że dla wszystkich proszków siły skrawania malały wraz z koncentracją, do ok. 10%. Wyższa koncentracja nie dawała dalszego obniżenia sił. Na rys. 9 przedstawiono pogarszanie się gładkości powierzchni obrobionej wraz z rosnącą obrobioną powierzchnią (czasem skrawania), przy użyciu różnych proszków. Jak widać, smar zawierający 10% nanocząsteczek Cu pozwolił na uzyskanie najlepszej jakości powierzchni. Również zużycie ostrza było w tym przypadku najniższe. Hipotetyczny mechanizm oddziaływania cząsteczek wyjaśniono na rys. 10. Obracające się narzędzie tworzy klinową przestrzeń między krawędzią skrawającą i przedmiotem obrabianym, w której nanocząsteczki ulegają deformacji i pękaniu, tworząc bardzo cienką warstewkę stałego smaru, który istotnie obniża bezpośredni kontakt narzędzia z przedmiotem obrabianym. Doskonałe właściwości nanocząstek Cu mogą wynikać z istotnie wyższej mikroplastyczności miedzi w porównaniu do innych zastosowanych materiałów. Innym czynnikiem wpływającym na efektywność tego smarowania jest rozmiar cząsteczek mniejsze są korzystniejsze, ponieważ łatwiej wnikają w przestrzeń między narzędziem a przedmiotem. Narzędzia i materiały narzędziowe Z natury rzeczy szereg referatów było poświęconych nowym konstrukcjom narzędzi i materiałom narzędziowym. Klocke i in. (4) zajęli się mechanizmami zużycia i skrawnością narzędzi z węglików spiekanych pokrywanych (Ti,Al) N/ -Al 2 podczas toczenia, wiercenia i frezowania stali austenitycznych, z zastosowaniem chłodziw przyjaznych środowisku. Warstwę (Ti,Al)N zastosowano w celu zwiększenia adhezji -Al 2 do podłoża. W referacie przedstawiono dość dokładnie technologię i parametry pokrywania, tu ograniczymy się do pokazania wyniku końcowego rys. 11. Morfologia warstwy pośredniej (Ti,Al)N jest drobnoziarnista i gęsta. Warstwa zewnętrzna -Al 2 jest również drobnoziarnista, lecz ma strukturę kolumnową. Próby toczenia wykończeniowego przeprowadzono, stosując, obok nowego narzędzia, także węglik niepokrywany oraz dostępny komercyjnie o podobnym pokryciu PVD -Al 2 / TiAlN (rys. 12). Narzędzie niepokrywane zużywało się tak szybko, że dla niego obniżono prędkość skrawania z 250 do 150 m/min. Nowe narzędzie miało znacznie wyższą trwałość (droga skrawania l c = 6550), wyższą także od narzędzia komercyjnego l c = 4825 (rys. 12, górny wiersz). Wyniki toczenia zgrubnego wykazały zbliżone zużycie obu narzędzi pokrywanych, znacznie mniejsze niż niepokrywanego (rys. 12, dolny wiersz). Testy wiercenia wykazały znaczną przewagę narzędzia pokrywanego nową metodą nad niepokrywanym. Tu porównano także skuteczność chłodzenia emulsją i estrami syntetycznymi, które okazały się znacznie skuteczniejsze po wykonaniu 350 otworów nie osiągnięto kryterium stępienia (rys. 13 z le- 126 W R Z E S I E Ń- P A Ź D Z I E R N I K 2012

7 Rys. 14. Narastanie narostu oraz sił skrawania przy obróbce frezami o różnych kątach pochylenia rowka wiórowego (12) wej). Na końcu prób, nawet po dużej liczbie wykonanych otworów (150 i 350), strefa skrawania wierteł pokrywanych była równie homogeniczna jak niepokrywanych, bez odprysków czy wykruszeń pokrycia. Uhlmann i Wacinski (12) przedstawili nową konstrukcję monolitycznych frezów z SiAlON o średnicy 8 mm i 8-12 zębach, bez specjalnego przygotowania ostrzy, które były szlifowane w celu uzyskania ostrych krawędzi skrawających, bez wykruszeń. Testowali kilka różnych geometrii ostrza, frezując drobnoziarnisty stop niklu MAR M247 z prędkością skrawania 600 m/min. Nie prowadzono pomiarów zużycia ostrza, ponieważ było ono zakryte przez narost trudny lub wręcz niemożliwy do usunięcia. Zamiast tego posłużono się pomiarami sił skrawania, zakładając, że ich wzrost jest powiązany ze zużyciem ostrza (rys. 14). Wykazano możliwość stosowania złożonej geometrii ostrza ceramicznego frezu. Wysokie kąty pochylenia rowków wiórowych powodowały niższe siły skrawania. Większe liczby ostrzy pozwalają na osiągnięcie większych wydajności. Yamamoto i in. (13) porównali temperatury w strefie skrawania oraz zużycie ostrza narzędzi z wymuszonym obrotem płytki (DRT) z narzędziami konwencjonalnymi przy toczeniu materiałów trudno reklama W R Z E S I E Ń- P A Ź D Z I E R N I K

8 Rys. 15. Wpływ posuwu na zużycie ostrza i wydajność obróbki przy toczeniu stali SUS304 narzędziem konwencjonalnym i obracającym się (13) obrabialnych: stali nierdzewnej SUS304 oraz stopu niklu Inconel 718. Wyższe prędkości skrawania i wyższe posuwy powodowały, że średnie temperatury w strefie skrawania były wyższe dla narzędzi obrotowych, jednakże krótkotrwałość kontaktu zapobiegała podwyższonemu zużyciu. Ponadto te wyższe temperatury powodowały redukcję adhezji i wykruszeń. Warto przyjrzeć się wydajności obróbki i zużycia ostrza przy toczeniu stali SUS304 oboma narzędziami. Narzędzie konwencjonalne zużywało się nieznacznie przy prędkościach skrawania m/min, jednakże przy wyższych prędkościach zużycie silnie wzrastało wraz z prędkością. Zupełnie inaczej zachowywało się narzędzie obrotowe, w którym występowały znaczne wykruszenia i adhezja przy niższych prędkościach, podczas gdy dla wyższych zużycie było znacznie mniejsze niż dla narzędzia konwencjonalnego. Wart zauważenia jest także znikomy wzrost zużycia narzędzia obrotowego w zakresie prędkości m/min. Przy v c = 500 m/min zużycie narzędzia konwencjonalnego było dziesięciokrotnie wyższe niż obrotowego. Podobne wyniki osiągnięto przy toczeniu stopu Inconel 718. Badania wpływu posuwu na zużycie obu narzędzi przeprowadzono przy toczeniu stali SUS304 z v c = 500 m/min i a p = 0,5 mm (rys. 15). Czas skrawania narzędziem konwencjonalnym był ponaddwukrotnie krótszy niż obrotowym, ze względu na znaczne zużycie. Hori i in. (3) zaproponowali wiertło kręte z asymetrycznymi krawędziami, dzięki któremu uzyskali znaczne obniżenie błędu kołowości otworu przy obróbce różnych materiałów. Optymalny okazał się kąt asymetrii stopni. Badania zrealizowano w ramach Projektu Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym nr POIG /08 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (POIG). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Referat wygłoszony podczas V Konferencji Szkoła Obróbki Skrawaniem Nauka a przemysł (Opole, 26 września 2011 r.). Piśmiennictwo 1. Armendia M. et al.: The Influence of Heat Treatment in the Machinability of Titanium Alloys: Ti6Al4V and Ti-5Al-4V-0.6Mo-0.4Fe (Ti54M). Proceedings of 4 th CIRP International Cutting, Gifu, 2010, paper C Gonzalo O., Beristain J.: Time Domain Identification of The Milling Specific Force Coefficients with Cutter Run-Out. Proceedings of 4 th CIRP International Conference on High Performance Cutting, Gifu, 2010, paper A Hori S. et al.: Improvement of Roundness of Drilled Hole Using an Asymmetric Cutting Edge Drill. Paper F Klocke F. et al.: Deposition of g-alumina PVD Coatings and Analysis of Their Performance in Machining of Austenitic Steels. Proceedings of 4 th CIRP International Conference on High Performance Cutting, Gifu, 2010, paper F Kurata Y. et al.: Chatter Stability in Turning with In Process Identified Process Damping. Proceedings of 4 th CIRP International Cutting, Gifu, 2010, paper A Liu P., Fu Y., Xu J.: High Performance Milling of Titanium Alloy with PCD and PCBN Tools. Proceedings of 4 th CIRP International Cutting, Gifu, 2010, paper C Pusavec F. et al.: Analysis of Residual Stresses in Sustainable Cryogenic Machining of Nickel Based Alloy Inconel 718. Proceedings of 4 th CIRP International Cutting, Gifu, 2010, paper D Rahim E., Sasahara H.: The Effect of MQL Fluids on the Drilling Performance of Nickel- Based Superalloy. Proceedings of 4 th CIRP International Cutting, Gifu, 2010, paper D Sellmeier V., Denkena B.: High Speed Process Damping in Milling. Proceedings of 4 th CIRP International Cutting, Gifu, 2010, paper A Semba T., Okazaki R., Sumiya H.: Ultraprecision Cutting of Cemented Carbide Using Microball Endmill Made of Nano-Polycrystalline Diamond. Proceedings of 4 th CIRP International Cutting, Gifu, 2010, paper B Suzuki H. et al.: Precision Cutting of Structured Ceramic Molds with Micro PCD Milling Tool. Proceedings of 4 th CIRP International Cutting, Gifu, 2010, paper B Uhlmann E., Wacinski M.: Development and Test of Monolithic Ceramic End Milling Cutters for High Speed Machining of Nickel- Based Alloys. Proceedings of 4 th CIRP International Cutting, Gifu, 2010, paper A Yamamoto H. et al.: Thermal Behavior and Tool Failures on High Speed and High Feed Rotary Cutting of Difficult-to-cut Materials Utilizing Multi-Tasking Lathe. Paper A Yan J. et al.: Effect of Nanoparticle Lubrication in Diamond Turning of Reaction-Bonded SiC. Proceedings of 4 th CIRP International Cutting, Gifu, 2010, paper D W R Z E S I E Ń- P A Ź D Z I E R N I K 2012

NOWE TRENDY W OBRÓBCE WYSOKOWYDAJNEJ (HPC)

NOWE TRENDY W OBRÓBCE WYSOKOWYDAJNEJ (HPC) NOWE TRENDY W OBRÓBCE WYSOKOWYDAJNEJ (HPC) Krzysztof JEMIELNIAK 1 1. WSTĘP Konferencje High Performance Cutting, zostały zainicjowane przez grupę roboczą CIRP poświęconą tej tematyce. Odbywają się co dwa

Bardziej szczegółowo

TOOLS NEWS B228P. Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL. Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu

TOOLS NEWS B228P. Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL. Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu TOOLS NEWS B228P Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu CERAMIC Seria frezów trzpieniowych Łatwa obróbka materiałów trudnoobrabialnych!

Bardziej szczegółowo

Frezy UFJ Wiertła WDXC Płytki: węglikowe ceramiczne borazonowe OBRÓBKA INCONELU.

Frezy UFJ Wiertła WDXC Płytki: węglikowe ceramiczne borazonowe OBRÓBKA INCONELU. Frezy UFJ Wiertła WDXC Płytki: węglikowe ceramiczne borazonowe OBRÓBKA INCONELU DEDYKOWANE NARZĘDZIA DO INCONELU TIZ IMPLEMENTS Seria frezów UFJ Połączenie ultra-drobnego węglika o wysokiej wytrzymałości,

Bardziej szczegółowo

Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC.

Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC. Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC. Materiały szkoleniowe. Sporządził mgr inż. Wojciech Kubiszyn 1. Frezowanie i metody frezowania Frezowanie jest jedną z obróbek skrawaniem mającej

Bardziej szczegółowo

QM - MAX. Wysokowydajne frezy do obróbki kopiowej i kształtowej DIJET INDUSTRIAL CO., LTD

QM - MAX. Wysokowydajne frezy do obróbki kopiowej i kształtowej DIJET INDUSTRIAL CO., LTD QM - MAX Wysokowydajne frezy do obróbki kopiowej i kształtowej DIJET INDUSTRIAL CO., LTD Właściwości produktu 1) Wysoka produktywność poprzez zastosowanie wielu ostrzy 2) Możliwość stosowania wysokich

Bardziej szczegółowo

DOLFA-POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ DOLFAMEX

DOLFA-POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ DOLFAMEX -POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ Dzięki użyciu nowoczesnego materiału mają one zastosowanie przy obróbce stali i żeliwa o podwyższonej twardości: q charakteryzują się wysoką żywotnością narzędzia,

Bardziej szczegółowo

BADANIA WPŁYWU ZASTOSOWANIA MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL NA SIŁY SKRAWANIA I POSTAĆ WIÓRA W OBRÓBCE KOMPOZYTÓW ALUMINIOWYCH NARZĘDZIAMI POWLEKANYMI

BADANIA WPŁYWU ZASTOSOWANIA MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL NA SIŁY SKRAWANIA I POSTAĆ WIÓRA W OBRÓBCE KOMPOZYTÓW ALUMINIOWYCH NARZĘDZIAMI POWLEKANYMI DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.439 Dr inż. Paweł KAROLCZAK (Politechnika Wrocławska), dr inż. Marek KOŁODZIEJ (Politechnika Wrocławska): BADANIA WPŁYWU ZASTOSOWANIA MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL NA SIŁY

Bardziej szczegółowo

Cechy ściernic diamentowych i z regularnego azotku boru ze spoiwem ceramicznym

Cechy ściernic diamentowych i z regularnego azotku boru ze spoiwem ceramicznym Ściernice diamentowe i CBN ze spoiwem ceramicznym Narzędzia ścierne diamentowe i z regularnego azotku boru ze spoiwami ceramicznymi przeznaczone są do obróbki ściernej ceraminiki specjalnej (tlenkowej,

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan BUREK, prof. PRz; dr inż. Łukasz ŻYŁKA; mgr inż. Marcin PŁODZIEŃ; mgr inż. Michał GDULA (Politechnika Rzeszowska):

Dr hab. inż. Jan BUREK, prof. PRz; dr inż. Łukasz ŻYŁKA; mgr inż. Marcin PŁODZIEŃ; mgr inż. Michał GDULA (Politechnika Rzeszowska): DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.436 Dr hab. inż. Jan BUREK, prof. PRz; dr inż. Łukasz ŻYŁKA; mgr inż. Marcin PŁODZIEŃ; mgr inż. Michał GDULA (Politechnika Rzeszowska): WPŁYW ZARYSU LINII OSTRZA FREZU NA

Bardziej szczegółowo

BADANIA PORÓWNAWCZE CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI WYBRANYCH STOPÓW MAGNEZU PO FREZOWANIU NARZĘDZIEM PEŁNOWĘGIKOWYM ORAZ PKD

BADANIA PORÓWNAWCZE CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI WYBRANYCH STOPÓW MAGNEZU PO FREZOWANIU NARZĘDZIEM PEŁNOWĘGIKOWYM ORAZ PKD Ireneusz Zagórski, Paweł Pieśko 1) BADANIA PORÓWNAWCZE CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI WYBRANYCH STOPÓW MAGNEZU PO FREZOWANIU NARZĘDZIEM PEŁNOWĘGIKOWYM ORAZ PKD Streszczenie: W artykule przedstawiono: zastosowanie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM W artykule określono wpływ odkształcenia

Bardziej szczegółowo

P01 P10 P20 P30 P40 P50 M10 M20 M30 M40 K01 K10 K20 K30 N10 N20 N30 S01 S10 S20 S30 H01 H10 H20 PC8110 PC6510 PC5300 NC5330 H01.

P01 P10 P20 P30 P40 P50 M10 M20 M30 M40 K01 K10 K20 K30 N10 N20 N30 S01 S10 S20 S30 H01 H10 H20 PC8110 PC6510 PC5300 NC5330 H01. A Najlepszy sposób wyboru gatunków frezarskich ORLOY ateriał Węgliki powlekane Cermatal CBN / CD Węgliki niepowlekane nierdzewna N. kolorowe S Żaroodporne H Hartowane 01 10 20 30 40 50 10 20 30 40 01 10

Bardziej szczegółowo

PRZYDATNOŚĆ NARZĘDZI Z PŁYTKAMI SAMOOBROTOWYMI DO OBRÓBKI MATERIAŁÓW TRUDNOOBRABIALNYCH 1. WSTĘP

PRZYDATNOŚĆ NARZĘDZI Z PŁYTKAMI SAMOOBROTOWYMI DO OBRÓBKI MATERIAŁÓW TRUDNOOBRABIALNYCH 1. WSTĘP InŜynieria Maszyn, R. 17, z. 1, 2012 narzędzia SPRT materiały trudnobrabialne Joanna KOSSAKOWSKA 1 PRZYDATNOŚĆ NARZĘDZI Z PŁYTKAMI SAMOOBROTOWYMI DO OBRÓBKI MATERIAŁÓW TRUDNOOBRABIALNYCH W niniejszym artykule

Bardziej szczegółowo

UE6110 MC6025 UH6400 US735 HZ/HL/ HM/HX/ HV/HR TOOLS NEWS. Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej

UE6110 MC6025 UH6400 US735 HZ/HL/ HM/HX/ HV/HR TOOLS NEWS. Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej TOOLS NEWS B45P Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej Przeznaczony specjalnie do obróbki cięzkiej stali nierdzewnych i stopowych. // HM/HX/ HV/HR Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej //

Bardziej szczegółowo

ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium

ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski CZ 5.1 opracowanie zaawansowanych metod obróbki skrawaniem stopów lekkich stosowanych na elementy

Bardziej szczegółowo

Multicut XA Nowy frez do obróbki wykończeniowej aluminium

Multicut XA Nowy frez do obróbki wykończeniowej aluminium passion passion for precision for precision Multicut XA Nowy frez do obróbki wykończeniowej aluminium Multicut XA Jakość i wydajność podczas obróbki wykończeniowej aluminium Multicut XA to nowy frez wykończeniowy,

Bardziej szczegółowo

Wyraźnie inne, z pewnością wiodące

Wyraźnie inne, z pewnością wiodące _ DC 170: WIERCENIE MA TERAZ NOWE OBLICZE Wyraźnie inne, z pewnością wiodące Innowacyjne produkty Wiercenie DC 170 IKONA WIERCENIA FASCYNACJA NIEDOŚCIGNIONYM ROZWIĄZANIEM DC 170 IKONA WIERCENIA Pionierski

Bardziej szczegółowo

dla zapewnienia najwyższej elastyczności.

dla zapewnienia najwyższej elastyczności. Kompetencje w zakresie produktów _ KOMPETENCJA W OBRÓBCE SKRAWANIEM Frezowanie ConeFit TM dla zapewnienia najwyższej elastyczności. WALTER PROTOTYP ConeFit modułowy system do frezowania SYSTEM NARZĘDZIOWY

Bardziej szczegółowo

UFA. Obróbka aluminium -węglikowe frezy monolityczne

UFA. Obróbka aluminium -węglikowe frezy monolityczne UFA Obróbka aluminium -węglikowe frezy monolityczne FREZY UFA przeznaczone są do obróbki szybkościowej (OS) aluminium i jego stopów, miedzi, grafitu (wariant ekonomiczny) oraz materiałów nieżelaznych.

Bardziej szczegółowo

Kompozyty. Rozwiązania do zastosowań w materiałach kompozytowych

Kompozyty. Rozwiązania do zastosowań w materiałach kompozytowych Kompozyty Rozwiązania do zastosowań w materiałach kompozytowych Skrzydło kompozytowe Obróbka powierzchni Skupiając się na kompozytach Wysokie wymagania dotyczące obróbki powierzchni elementów z włókna

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY. profiline

WIERTŁA ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY. profiline WIERTŁA ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY profiline Charakterystyka produktu W przypadku wysokowydajnych wierteł łuszczeniowych do blachy RUKO rowek wiórowy śrubowy jest szlifowany metodą CBN w zahartowanym materiale.

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARY BROCHURE CORRAX. A stainless precipitation hardening steel

PRELIMINARY BROCHURE CORRAX. A stainless precipitation hardening steel PRELIMINARY BROCHURE CORRAX A stainless precipitation hardening steel Ogólne dane Właściwości W porównaniu do konwencjonalnych narzędziowych odpornych na korozję, CORRAX posiada następujące zalety: Szeroki

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA STOPNIOWE. profiline

WIERTŁA STOPNIOWE. profiline WIERTŁA STOPNIOWE profiline Charakterystyka produktu W przypadku wierteł owych nowej generacji RUKO o wysokiej wydajności spiralny rowek wiórowy szlifowany jest w technologii CBN w materiale poddanym uprzednio

Bardziej szczegółowo

A 03. Najlepszy sposób doboru gatunków tokarskich KORLOY. System doboru. Zakres stosowania gatunków do toczenia

A 03. Najlepszy sposób doboru gatunków tokarskich KORLOY. System doboru. Zakres stosowania gatunków do toczenia Najlepszy sposób doboru gatunków tokarskich ORLOY System doboru ateriał Węgliki pokrywane nierdzewna Żeliwo N. kolorowe S Żaroodporne H Hartowane 01 10 20 30 40 50 10 20 30 40 01 10 20 30 N10 N20 N30 S01

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA METOD FREZOWANIA HSM, HPC ORAZ FREZOWANIA KONWENCJONALNEGO WYSOKOKRZEMOWYCH STOPÓW ALUMINIUM

ANALIZA PORÓWNAWCZA METOD FREZOWANIA HSM, HPC ORAZ FREZOWANIA KONWENCJONALNEGO WYSOKOKRZEMOWYCH STOPÓW ALUMINIUM Paweł Pieśko, Ireneusz Zagórski 1) ANALIZA PORÓWNAWCZA METOD FREZOWANIA HSM, HPC ORAZ FREZOWANIA KONWENCJONALNEGO WYSOKOKRZEMOWYCH STOPÓW ALUMINIUM Streszczenie: W artykule porównano wyniki obróbki wysokokrzemowych

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA Techniki Wytwarzania Ć1: Budowa narzędzi tokarskich

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia technologii obróbki skrawaniem materiałów lotniczych

Wybrane zagadnienia technologii obróbki skrawaniem materiałów lotniczych MECHANIK NR 12/2015 29 Wybrane zagadnienia technologii obróbki skrawaniem materiałów lotniczych Some aspects of machining of aerospace materials JOANNA KOSSAKOWSKA KRZYSZTOF JEMIELNIAK* W niniejszym artykule

Bardziej szczegółowo

TOOLS. Najnowsza generacja w toczeniu. Specjalne właściwości. NeW NeW. Nr. 226 /2011-PL

TOOLS. Najnowsza generacja w toczeniu. Specjalne właściwości. NeW NeW. Nr. 226 /2011-PL Nr. 226 /2011-PL POLSKA Najnowsza generacja w toczeniu Specjalne właściwości dwie geometrie dla różnych zastosowań polerowana powierzchnia płytki niskie opory skrawania stabilne krawędzie tnące nowy gatunek

Bardziej szczegółowo

POKRYWANE FREZY ZE STALI PROSZKOWEJ PM60. Idealne rozwiązanie dla problemów z wykruszaniem narzędzi węglikowych w warunkach wibracji i drgań

POKRYWANE FREZY ZE STALI PROSZKOWEJ PM60. Idealne rozwiązanie dla problemów z wykruszaniem narzędzi węglikowych w warunkach wibracji i drgań FREZY POKRYWANE FREZY ZE STALI PROSZKOWEJ PM60 Idealne rozwiązanie dla problemów z wykruszaniem narzędzi węglikowych w warunkach wibracji i drgań - Lepsza odporność na zużycie - Lepsza żywotność narzędzi

Bardziej szczegółowo

Ceramiczne materiały narzędziowe. Inteligentna i produktywna obróbka superstopów

Ceramiczne materiały narzędziowe. Inteligentna i produktywna obróbka superstopów Ceramiczne materiały narzędziowe Inteligentna i produktywna obróbka superstopów Skrawanie ostrzami ceramicznymi Zastosowania Ceramiczne gatunki płytek wieloostrzowych mogą być stosowane w szerokim zakresie

Bardziej szczegółowo

Ewolucja we frezowaniu trochoidalnym

Ewolucja we frezowaniu trochoidalnym New Nowe Lipiec 2016 produkty dla techników obróbki skrawaniem Ewolucja we frezowaniu trochoidalnym Frezy trzpieniowe CircularLine skracają czas obróbki i wydłużają żywotność TOTAL TOOLING = JAKOŚĆ x SERWIS

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE PILNIKI OBROTOWE Z WĘGLIKA SPIEKANEGO PRZEZNACZONE DO WYSOKOWYDAJNEJ PRACY W CIĘŻKICH WARUNKACH PRZEMYSŁOWYCH

PROFESJONALNE PILNIKI OBROTOWE Z WĘGLIKA SPIEKANEGO PRZEZNACZONE DO WYSOKOWYDAJNEJ PRACY W CIĘŻKICH WARUNKACH PRZEMYSŁOWYCH PROFESJONALNE PILNIKI OBROTOWE Z WĘGLIKA SPIEKANEGO PRZEZNACZONE DO WYSOKOWYDAJNEJ PRACY W CIĘŻKICH WARUNKACH PRZEMYSŁOWYCH 1500 HV WĘGLIK WOLFRAMU NAJWYŻSZEGO GATUNKU, BARDZO SILNE POŁĄCZENIE GŁÓWKI Z

Bardziej szczegółowo

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Budownictwo 16 Piotr Całusiński CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Wprowadzenie Rys. 1. Zmiana całkowitych kosztów wytworzenia

Bardziej szczegółowo

5 : mm. Główna krawędź skrawająca

5 : mm. Główna krawędź skrawająca Informacja techniczna System oznaczeń PB A M 5 R/L M Power Buster Kąt przyłożenia I/C Średnica narz. Kierunek Liczba ostrzy A : 5 Z : 0 Typ trzpienia M : Metryczny I : Calowy 5 : 5.75mm ØD : mm R : Prawy

Bardziej szczegółowo

FOR COMPOSITE MATERIALS IN AIRCRAFT INDUSTRY DO MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

FOR COMPOSITE MATERIALS IN AIRCRAFT INDUSTRY DO MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM FOR COMPOSITE MATERIALS IN AIRCRAFT INDUSTRY DO MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM DUAL HELIX CARBIDE END MILLS WĘGLIKOWY FREZ PALCOWY NA PRZEMIAN SKOŚNY 4 FLUTE CARBIDE END MILLS WĘGLIKOWY

Bardziej szczegółowo

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 +

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 + P O L S K A -Special SP102-1/2014-PL/GB Frezy HDS HDS-Endmills Wysokowydajna alternatywa dla konwencjonalnych frezów HSS i frezów pełnowęglikowych. The powerful alternative compared with conventional H.S.S.-and

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY WIERTŁA

KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY WIERTŁA KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC WIERTŁA ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY Charakterystyka produktu W przypadku wysokowydajnych wierteł łuszczeniowych do blachy RUKO rowek wiórowy śrubowy jest szlifowany metodą CBN

Bardziej szczegółowo

Poradnik GARANT OBRÓBKA SKRAWANIEM wiercenie gwintowanie pogłębianie rozwiercanie dokładne cięcie frezowanie toczenie mocowanie

Poradnik GARANT OBRÓBKA SKRAWANIEM wiercenie gwintowanie pogłębianie rozwiercanie dokładne cięcie frezowanie toczenie mocowanie Poradnik OBRÓBKA SKRAWANIEM ROZWIERCANIE DOKŁADNE POGŁĘBIANIE GWINTOWANIE WIERCENIE PODSTAWY MATERIAŁY wiercenie gwintowanie pogłębianie rozwiercanie dokładne cięcie frezowanie toczenie mocowanie INFO

Bardziej szczegółowo

M800 SEKT12T3. Stable face milling under high-load conditions. Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS

M800 SEKT12T3. Stable face milling under high-load conditions. Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS Stable face milling under high-load conditions SEKT12T3 Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN SEKT12T3 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

Bardziej szczegółowo

Temat: NAROST NA OSTRZU NARZĘDZIA

Temat: NAROST NA OSTRZU NARZĘDZIA AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Ćwiczenie wykonano: dnia:... Wykonał:... Wydział:... Kierunek:... Rok akadem.:... Semestr:... Ćwiczenie zaliczono:

Bardziej szczegółowo

16 MECHANIK NR 3/2015 BADANIE DYNAMICZNYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW SIŁ SKRAWANIA PODCZAS ORTOGONALNEGO TOCZENIA STALI

16 MECHANIK NR 3/2015 BADANIE DYNAMICZNYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW SIŁ SKRAWANIA PODCZAS ORTOGONALNEGO TOCZENIA STALI 16 MECHANIK NR 3/2015 Krzysztof JEMIELNIAK 1 Mirosław NEJMAN 1 Dominika ŚNIEGULSKA-GRĄDZKA 1 dynamiczna charakterystyka procesu skrawania, siły skrawania, drgania samowzbudne dynamic characteristic of

Bardziej szczegółowo

CoroMill QD. Wysoka niezawodność frezowania rowków

CoroMill QD. Wysoka niezawodność frezowania rowków CoroMill QD Wysoka niezawodność frezowania rowków Głównym wyzwaniem przy frezowaniu rowków jest zwykle odprowadzanie wiórów, zwłaszcza podczas obróbki rowków głębokich i wąskich. CoroMill QD jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Walter do wytaczania zgrubnego i dokładnego: systematyczne podążanie w kierunku najwyższej precyzji

Narzędzia Walter do wytaczania zgrubnego i dokładnego: systematyczne podążanie w kierunku najwyższej precyzji _ KOMPETENCJA W OBRÓBCE SKRAWANIEM Narzędzia Walter do wytaczania zgrubnego i dokładnego: systematyczne podążanie w kierunku najwyższej precyzji Rozwiązania narzędziowe Wytaczanie zgrubne i dokładne Walter

Bardziej szczegółowo

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant Narzędzia obrotowe RZOWANI WIRCNI WYTACZANI SYSTMY NARZĘDZIOW 2012 WIRCNI ak dobrać odpowiednie wiertło ak dobrać odpowiednie wiertło 1 Określenie średnicy i

Bardziej szczegółowo

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO BÖHLER K340 ISODUR jest uniwersalną stalą narzędziową do pracy na zimno, przy pomocy której zarobicie pieniądze i nie tylko podczas wycinania monet, lecz również podczas

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE : BMiZ Studium: stacj. II stopnia : : MCH Rok akad.: 05/6 Liczba godzin - 5 ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE L a b o r a t o r i u m ( h a l a H 0 Z O S ) Prowadzący: dr inż. Marek Rybicki

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO TOCZENIA. Ćwiczenie nr 5. opracowała: dr inż. Joanna Kossakowska

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO TOCZENIA. Ćwiczenie nr 5. opracowała: dr inż. Joanna Kossakowska OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwizenie nr 5 DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO TOCZENIA opraowała: dr inż. Joanna Kossakowska PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA ZAKŁAD AUTOMATYZACJI,

Bardziej szczegółowo

T E ND ENCJE W T E CHNI K ACH K S Z T AŁTUJ ĄCY CH

T E ND ENCJE W T E CHNI K ACH K S Z T AŁTUJ ĄCY CH : Studium: stacjonarne II stopnia : : ZiIP Rok akad.: 205/6 Liczba godzin - 5 T E ND ENCJE W T E CHNI K ACH K S Z T AŁTUJ ĄCY CH L a b o r a t o r i u m ( h a la 2 0 Z O S ) Prowadzący: dr inż. Damian

Bardziej szczegółowo

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM Dr inż. Witold HABRAT, e-mail: witekhab@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Dr hab. inż. Piotr NIESŁONY, prof. PO, e-mail: p.nieslony@po.opole.pl Politechnika Opolska,

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII Zużycie i trwałość ostrza Technologie Materiałów Konstrukcyjnych i Wielofunkcyjnych Ć2:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Toczenie cz. II KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

Materiały kompozytowe

Materiały kompozytowe Materiały kompozytowe Rozwiązania narzędziowe We współpracy z firmą Obróbka skrawaniem kompozytów Program produkcyjny dla poprawy konkurencyjności i osiągów Sandvik Coromant i Precorp to firmy zapewniające

Bardziej szczegółowo

Monolityczne płytki CBN do obróbki żeliw i stopów spiekanych

Monolityczne płytki CBN do obróbki żeliw i stopów spiekanych AKTUALNOŚCI 2014.01 B076P Monolityczne płytki CBN do obróbki żeliw i stopów spiekanych Doskonałe połączenie odporności na ścieranie i pękanie dzięki zastosowaniu wysokowydajnej technologii spiekania. Nowe

Bardziej szczegółowo

BADANIA PORÓWNAWCZE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW SKRAWALNOŚCI W PROCESIE FREZOWANIA STOPÓW NIKLU INCONEL 625 I INCONEL 718. Streszczenie

BADANIA PORÓWNAWCZE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW SKRAWALNOŚCI W PROCESIE FREZOWANIA STOPÓW NIKLU INCONEL 625 I INCONEL 718. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.408 Mgr inż. Stanisław Bławucki, dr inż. Jakub Matuszak, dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, prof. PL (Politechnika Lubelska) BADANIA PORÓWNAWCZE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW SKRAWALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA WARUNKÓW TARCIA W STREFIE SKRAWANIA JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA PROCES OBRÓBKI

MODYFIKACJA WARUNKÓW TARCIA W STREFIE SKRAWANIA JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA PROCES OBRÓBKI 2-2011 T R I B O L O G I A 23 Eugene FELDSHTEIN *, Radosław MARUDA * MODYFIKACJA WARUNKÓW TARCIA W STREFIE SKRAWANIA JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA PROCES OBRÓBKI THE MODIFICATION OF FRICTION CONDITIONS INTO

Bardziej szczegółowo

-Special. -Endmills. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 +

-Special. -Endmills. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 + -Special SP102-1/2016-PL/GB HDS -Frezy -Endmills Wysokowydajna alternatywa dla konwencjonalnych frezów HSS i frezów pełnowęglikowych. The powerful alternative compared with conventional H.S.S.-and carbide

Bardziej szczegółowo

NADZOROWANIE PROCESU WYSOKOWYDAJNEGO FREZOWANIA STOPÓW ALUMINIUM Z ZASTOSOWANIEM UKŁADU STEROWANIA ADAPTACYJNEGO. Streszczenie

NADZOROWANIE PROCESU WYSOKOWYDAJNEGO FREZOWANIA STOPÓW ALUMINIUM Z ZASTOSOWANIEM UKŁADU STEROWANIA ADAPTACYJNEGO. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.467 Dr hab. inż. Jan BUREK, prof. PRz; dr inż. Robert BABIARZ, mgr inż. Paweł SUŁKOWICZ (Politechnika Rzeszowska): NADZOROWANIE PROCESU WYSOKOWYDAJNEGO FREZOWANIA STOPÓW

Bardziej szczegółowo

6. BADANIE TRWAŁOŚCI NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 6.1 Cel ćwiczenia. 6.2 Wprowadzenie

6. BADANIE TRWAŁOŚCI NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 6.1 Cel ćwiczenia. 6.2 Wprowadzenie 6. BADANIE TRWAŁOŚCI NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH 6.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się studentów z metodami badań trwałości narzędzi skrawających. Uwaga: W opracowaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

GC1130 gatunek płytek do frezowania stali

GC1130 gatunek płytek do frezowania stali GC1130 gatunek płytek do frezowania stali Ewolucja frezowania stali Zyskaj spokój dzięki płytkom Zertivo w gatunku GC1130 Problemy z wykruszeniami ostrzy lub złuszczaniem się pokrycia mogą zmniejszać trwałość

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA I FREZY WIOSENNE NOWOŚCI. Nowe asortymenty Nowe geometrie Nowe materiały Nowe możliwości obróbcze. YG-1 Poland

WIERTŁA I FREZY WIOSENNE NOWOŚCI. Nowe asortymenty Nowe geometrie Nowe materiały Nowe możliwości obróbcze. YG-1 Poland YG-1 Poland WIOSENNE NOWOŚCI WIERTŁA I FREZY Nowe asortymenty Nowe geometrie Nowe materiały Nowe możliwości obróbcze Nasza firma przygotowała dla Państwa bardzo atrakcyjną ofertę na zakup NOWEGO asortymentu

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze nowości narzędziowe w ofercie Sandvik Coromant

Najważniejsze nowości narzędziowe w ofercie Sandvik Coromant Najważniejsze nowości narzędziowe w ofercie Sandvik Coromant Nowe geometrie ISO S - toczenie materiałów HRSA i tytanu Dzięki prostym wytycznym dotyczącym doboru narzędzia względem wszystkich wymagań związanych

Bardziej szczegółowo

Wiertła do metalu Wiertła SPiralNe HSS-tiN do ekstremalnych obciążeń w przemyśle i rzemiośle met iertła al u Polecane do obróbki: Kasety z wiertłami

Wiertła do metalu Wiertła SPiralNe HSS-tiN do ekstremalnych obciążeń w przemyśle i rzemiośle met iertła al u Polecane do obróbki: Kasety z wiertłami SPIRALNE HSS-TiN DIN 338 wiertło z uchwytem cylindrycznym, krótkie, prawotnące, typu N 30 l Do ekstremalnych obciążeń w przemyśle i rzemiośle l Szlif dwuścinowy wg. DIN 1412 C, kąt wierzchołkowy 135 l

Bardziej szczegółowo

Narzędzia precyzyjne i półprzewodnikowe. Producent światowej klasy narzędzi diamentowych i CBN

Narzędzia precyzyjne i półprzewodnikowe. Producent światowej klasy narzędzi diamentowych i CBN Narzędzia precyzyjne i półprzewodnikowe Producent światowej klasy narzędzi diamentowych i CBN Tarcze ścierne ze spoiwem metalicznym oraz żywicznym Tarcza ze spoiwem metalicznym Tarcza ze spoiwem żywicznym

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6 OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 6 DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA opracowali: dr inż. Joanna Kossakowska mgr inż. Maciej Winiarski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

PEŁNA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI HAI-TECH (TECHNOLOGII ZĘBA REKINA)

PEŁNA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI HAI-TECH (TECHNOLOGII ZĘBA REKINA) INNOWACJA Ceny bez VAT, obowiązują do 31.07.2016 roku PEŁNA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI HAI-TECH (TECHNOLOGII ZĘBA REKINA) Zainspirowany przez naturę, nowy, wysokowydajny materiał na narzędzia skrawające GARANT HB

Bardziej szczegółowo

OCENA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL W OBRÓBCE WYBRANEGO STOPU MIEDZI. Streszczenie

OCENA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL W OBRÓBCE WYBRANEGO STOPU MIEDZI. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.426 Dr inż. Paweł KAROLCZAK, mgr inż. Kamil WASZCZUK (Politechnika Wrocławska): OCENA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL W OBRÓBCE WYBRANEGO STOPU MIEDZI

Bardziej szczegółowo

M210 SNKX1205. Stable face milling under high-load conditions Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

M210 SNKX1205. Stable face milling under high-load conditions Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN Stable face milling under high-load conditions Stabilna obróbka przy wysokich posuwach SNKX1205 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN SNKX1205 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

Bardziej szczegółowo

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC.

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Materiały szkoleniowe. Opracował: mgr inż. Wojciech Kubiszyn Parametry skrawania Podczas obróbki skrawaniem można rozróżnić w obrabianym przedmiocie

Bardziej szczegółowo

BADANIA ZALEŻNOŚCI SIŁ SKRAWANIA OD STANU NARZĘDZIA I PARAMETRÓW SKRAWANIA PODCZAS FREZOWANIA ZGRUBNEGO INCONEL 718 PŁYTKAMI CERAMICZNYMI

BADANIA ZALEŻNOŚCI SIŁ SKRAWANIA OD STANU NARZĘDZIA I PARAMETRÓW SKRAWANIA PODCZAS FREZOWANIA ZGRUBNEGO INCONEL 718 PŁYTKAMI CERAMICZNYMI DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.492 Dr inż. Joanna KOSSAKOWSKA (Politechnika Warszawska), dr inż. Zbigniew SIEMIĄTKOWSKI (Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny w Radomiu), prof. dr hab. inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Zużycie ostrzy frezów podczas obróbki wysokokrzemowego, odlewniczego stopu aluminium AlSi21CuNi

Zużycie ostrzy frezów podczas obróbki wysokokrzemowego, odlewniczego stopu aluminium AlSi21CuNi Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski; mgr inż. Paweł Pieśko Katedra Podstaw inżynierii Produkcji Politechnika Lubelska Ul. Nadbystrzycka 36D; 20-618 Lublin, Polska e-mail: j.kuczmaszewski@pollub.pl;

Bardziej szczegółowo

BADANIA WPŁYWU MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL NA STRUKTURĘ GEOMETRYCZNĄ PO WYTACZANIU Z TŁUMIENIEM DRGAŃ. Streszczenie

BADANIA WPŁYWU MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL NA STRUKTURĘ GEOMETRYCZNĄ PO WYTACZANIU Z TŁUMIENIEM DRGAŃ. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.480 Mgr inż. Hubert SKOWRONEK, dr inż. Marek KOŁODZIEJ (Politechnika Wrocławska): BADANIA WPŁYWU MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL NA STRUKTURĘ GEOMETRYCZNĄ PO WYTACZANIU Z TŁUMIENIEM

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKŁADOWYCH SIŁY SKRAWANIA PODCZAS TOCZENIA WYKOŃCZENIOWEGO STOPU TYTANU NA OSNOWIE FAZY MIĘDZYMETALICZNEJ TiAl(γ) Streszczenie

ANALIZA SKŁADOWYCH SIŁY SKRAWANIA PODCZAS TOCZENIA WYKOŃCZENIOWEGO STOPU TYTANU NA OSNOWIE FAZY MIĘDZYMETALICZNEJ TiAl(γ) Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.410 Mgr inż. Krzysztof KRUPA; dr inż. Witold HABRAT; dr hab. inż. Krzysztof KUBIAK, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska): ANALIZA SKŁADOWYCH SIŁY SKRAWANIA PODCZAS TOCZENIA

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do toczenia poprzecznego

Narzędzia do toczenia poprzecznego Dragonskin 1335 / HCN1345 - toczenie stali 1335 i HCN1345 to nowe rodzaje powłok Dragonskin, jakie WNT wprowadza na rynek. Powłoka 1335 różni się od konkurencji nie tylko optycznie. Także jej wydajność

Bardziej szczegółowo

Obróbka zgrubna. Obróbka wykańczająca/ kształtowa. Aluminium. Wskazówki odnośnie wykorzystania. FREZOWANIE CoroMill dla każdego zastosowania

Obróbka zgrubna. Obróbka wykańczająca/ kształtowa. Aluminium. Wskazówki odnośnie wykorzystania. FREZOWANIE CoroMill dla każdego zastosowania FREZOWAIE Coroill dla każdego zastosowania Wskazówki odnośnie wykorzystania Coroill 245 Coroill 200 Obróbka zgrubna Coroill 390 Coroill 245 Obróbka wykańczająca/ kształtowa Coroill 210 Coroill 300 Coroill

Bardziej szczegółowo

Seria AQUA Drill EX FLAT Nowa technologia wiercenia

Seria AQUA Drill EX FLAT Nowa technologia wiercenia Seria AQUA Drill EX FAT Nowa technologia wiercenia 1 Poszerzenie oferty do typów w rozmiarach Zwiększone obszary zastosowania dzięki wprowadzeniu wierteł z otworami chłodzącymi oraz z długimi chwytami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Geometria ostrzy narzędzi skrawających KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Kierunek: Mechanika

Bardziej szczegółowo

Frezy do frezarki ze szlifem tylnim

Frezy do frezarki ze szlifem tylnim do frezarki ze szlifem tylnim Frezy do wosku Spiralny kształt szybko odtransportowuje opiłki wosku Wnęka magazynująca łatwo gromadzi opiłki zapobiega rozsmarowywaniu się wosku Ostre ostrza szybkie, skuteczne

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Katalogowy dobór narzędzi i parametrów obróbki Nr ćwiczenia : 10 Kierunek:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU WARUNKÓW TOCZENIA WZDŁUŻNEGO NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI I POSTAĆ WIÓRÓW STOPU MAGNEZU AM 60. Streszczenie

ANALIZA WPŁYWU WARUNKÓW TOCZENIA WZDŁUŻNEGO NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI I POSTAĆ WIÓRÓW STOPU MAGNEZU AM 60. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.476 Dr inż. Maciej KOWALSKI, dr inż. Paweł KAROLCZAK (Politechnika Wrocławska): ANALIZA WPŁYWU WARUNKÓW TOCZENIA WZDŁUŻNEGO NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI I POSTAĆ WIÓRÓW STOPU

Bardziej szczegółowo

We współczesnym przemyśle

We współczesnym przemyśle Materiały narzędziowe we współczesnych narzędziach skrawających DR HAB. INŻ. Tadeusz Sałaciński (T.SALACINSKI@WIP.PW.EDU.PL), PROF. PW, INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA, WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI, POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Nowe produkty. Rozszerzenie programu. WTX UNI Upgrade. WTX Feed UNI WTX TB. WTX głowiczki wymienne. Film: WTX UNI Upgrade. Film: WTX Feed UNI

Nowe produkty. Rozszerzenie programu. WTX UNI Upgrade. WTX Feed UNI WTX TB. WTX głowiczki wymienne. Film: WTX UNI Upgrade. Film: WTX Feed UNI Nowe produkty WTX UNI Upgrade Nowe wiertlo WTX UNI z powłoką Dragonskin zarówno do małej produkcji, jak i produkcji seryjnej. Film: WTX UNI Upgrade www.wnt.com/vd-wtx-uni-drill WTX Feed UNI Nowe wiertło

Bardziej szczegółowo

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 ALEKSANDER KAROLCZUK a) MATEUSZ KOWALSKI a) a) Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, Opole 1 I. Wprowadzenie 1. Technologia zgrzewania

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne materiały VSM Samoostrzące ziarno ceramiczne

Nowoczesne materiały VSM Samoostrzące ziarno ceramiczne Zastosowanie Produkty Akcesoria Nowoczesne materiały VSM Samoostrzące ziarno ceramiczne Zastosowania 2 Turbiny Narzędzia Zwoje/arkusze Rury/pręty Zbiorniki Armatura sanitarna Elementy odlewane Instrumenty

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Ireneusz Zagórski i.zagorski@pollub.pl Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji, ul.

mgr inż. Ireneusz Zagórski i.zagorski@pollub.pl Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji, ul. mgr inż. Ireneusz Zagórski i.zagorski@pollub.pl Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji, ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Metody pomiaru temperatury w strefie

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE

INNOWACJE NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE INNOWACJE NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE Od chwili założenia w 1938 roku firma Kennametal wie jak zwiększać wydajność produkcyjną i poprawiać wyniki finansowe Państwa firm poprzez wprowadzanie niezrównanej jakości

Bardziej szczegółowo

1.2014 B116P Do obróbki stopów aluminium i tytanu

1.2014 B116P Do obróbki stopów aluminium i tytanu AKTUALNOŚCI Do obróbki stopów aluminium i tytanu AXD 1.2014 Aktualizacja B116P Wielofunkcyjna głowica frezarska do szybkiej i wydajnej obróbki stopów aluminium i tytanu. Do obróbki stopów aluminium i tytanu

Bardziej szczegółowo

ALUMEC. High strength aluminium

ALUMEC. High strength aluminium High strength aluminium Ogólne informacje ALUMEC to stop aluminium o wysokiej wytrzymałości dostarczany w formie gorącowalcowanych i obrobionych cieplnie płyt. Stop ten poddawany jest specjalnej operacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Szlifowanie cz. II. KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

1 Wiertła HSS 1. Wiertła VHM. Wiertła z płytkami wymiennymi. Rozwiertaki i pogłębiacze. Gwintowniki HSS. Frezy cyrkulacyjne do gwintów

1 Wiertła HSS 1. Wiertła VHM. Wiertła z płytkami wymiennymi. Rozwiertaki i pogłębiacze. Gwintowniki HSS. Frezy cyrkulacyjne do gwintów 1 Wiertła 1 Wiercenie 2 3 Wiertła VHM Wiertła z płytkami wymiennymi 4 Rozwiertaki i pogłębiacze 5 Gwintowniki Gwint 6 rezy cyrkulacyjne do gwintów 7 8 Płytki do toczenia gwintów arzędzia tokarskie Toczenie

Bardziej szczegółowo

Tytan i jego stopy są powszechnie

Tytan i jego stopy są powszechnie Toczenie wykończeniowe stopu tytanu Ti-6Al-4V z zastosowaniem HPC Piotr Laskowski, WSK PZL-RZESZÓW S.A., Witold Habrat, KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Dobór parametrów dla frezowania

Dobór parametrów dla frezowania Dobór parametrów dla frezowania Wytyczne dobru parametrów obróbkowych dla frezowania: Dobór narzędzia. W katalogu narzędzi naleŝy odszukać narzędzie, które z punktu widzenia technologii umoŝliwi zrealizowanie

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Obróbka ubytkowa Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM N 0 4-0_0 Język wykładowy: polski Rok:

Bardziej szczegółowo

POWSTAWANIE I USUWANIE ZADZIORÓW W OBRÓBCE SKRAWANIEM BURR FORMATION AND REMOVAL IN MACHINING PROCESS

POWSTAWANIE I USUWANIE ZADZIORÓW W OBRÓBCE SKRAWANIEM BURR FORMATION AND REMOVAL IN MACHINING PROCESS POWSTAWANIE I USUWANIE ZADZIORÓW W OBRÓBCE SKRAWANIEM BURR FORMATION AND REMOVAL IN MACHINING PROCESS Jakub Matuszak Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji Wydział Mechaniczny Politechnika Lubelska Słowa

Bardziej szczegółowo

Wiertła modułowe. System wierteł modułowych KenTIP. Zastosowanie podstawowe

Wiertła modułowe. System wierteł modułowych KenTIP. Zastosowanie podstawowe System wierteł modułowych KenTIP Zastosowanie podstawowe System wierteł składanych KenTIP zapewnia osiągi na poziomie monolitycznych wierteł węglikowych. Opatentowany mechanizm zacisku umożliwia wymianę

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne

Informacje ogólne Spis treści Informacje ogólne... 2-3 Seco Feedmax Universal Informacje techniczne... 4-7 SD1103... 8-11 SD1103A... 12-15 SD1105A... 16-20 Parametry skrawania... 21 Przeostrzanie i rozwiązywanie problemów...

Bardziej szczegółowo

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA GORĄCO

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA GORĄCO STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA GORĄCO Żywotność narzędzi wzrasta wraz ze wzrostem twardości roboczej Najważniejszymi czynnikami, pomiędzy innymi, które mogą skutkować zmniejszeniem kosztów produkcji są długi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: OBRÓBKA UBYTKOWA, NARZĘDZIA I OPRZYRZĄDOWANIE TECHNOLOGICZNE I I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów ze zjawiskami fizycznymi towarzyszącymi

Bardziej szczegółowo

Nowatorska konstrukcja do pogłębiania otworów

Nowatorska konstrukcja do pogłębiania otworów Wysokoprecyzyjne wiertła Violet do pogłębiania otworów 214.1 B159P Nowe średnice wierteł Nowatorska konstrukcja do pogłębiania otworów y Innowacyjna geometria krawędzi skrawającej zapewnia wysoką wydajność

Bardziej szczegółowo

Historia Avanti-Tools

Historia Avanti-Tools POZNAŃ 2012 Historia Avanti-Tools 1988 Założenie firmy AVANTI Sp. z o.o. 1991 AVANTI zostaje wyłącznym dystrybutorem w Polsce narzędzi firmy HERTEL. 1994 Po sprzedaży firmy HERTEL amerykańskiej firmie

Bardziej szczegółowo